ERLEND RME VE ELEKTRON K SEKTÖRÜNDE B R UYGULAMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERLEND RME VE ELEKTRON K SEKTÖRÜNDE B R UYGULAMA"

Transkript

1 TEDAR KÇ DE ERLEND RME VE ELEKTRON K SEKTÖRÜNDE B R UYGULAMA Kemal Güven GÜLEN stanul Ticaret Üniversitesi Tevfik Rü tü AKBA stanul Ticaret Üniversitesi ÖZET letmelerde, sat n alma fonksiyonu ürünlerin maliyet ve kalite optimizasyonunda önemli ir rol oynamaktad r. letmeler sat n alma yaparlarken, tedarikçilerini ir tak m kriterlere göre gösterdikleri performanslar n ölçerek de erlendirir ve iyi tedarikçilerini elirlerler. Tedarikçi de erlendirme, irden fazla kriteri ünyesinde ar nd ran çok kriterli ir karar verme prolemidir. Bu prolemin çözümü için çe itli yöntemler geli tirilmi tir. Bu yöntemlerden irisi de Analitik Hiyerar i Prosesidir. AHP kullan l rken karma k ir prolemin çözümünde, amaç, kriterler ve alternatiflerden olu an hiyerar ik ir yap kullan lmaktad r. Bu çal mada elektronik sektöründe faaliyet gösteren ir firman n 4 tedarikçisi elirlenen 8 kritere göre de erlendirilmi tir. Bu de erlendirme için öncelikle tedarikçi de erlendirme talimat, tedarikçi tetkik formu ve giri kalite formu tasarlanm t r. Bu araçlar kullan larak tedarikçiler elirli ir sat n alma döneminde de erlendirilmi, elde edilen veriler analitik hiyerar i prosesinde kullan larak en iyi tedarikçi seçimi yap lm t r. Anahtar Kelimeler: AHP, Tedarik, Tedarikçi Seçimi ve De erlendirme SUPPLIER EVALUATION AND AN APPLICATION FOR ELECTRONIC SECTOR ABSTRACT The purchasing function plays an important role on optimization of costs and quality of products for companies. Companies evaluate their suppliers and determine good suppliers depending on the performance they show on some defined criteria. There are some methods to e used in solution of this prolem. One of these methods is Analytical Hierarchy Process. In application of AHP to solve a complex prolem, an hierarchical structure is used that consist of ojective, criteria and alternatives. In this study, 4 suppliers of a company in electronic sector were evaluated ased on 8 defined criteria. Previously, Supplier Evaluation Instruction, Supplier Audit Form and Input Quality Control Form were designed for this evaluation. Using these tools, suppliers were evaluated for a defined purchasing period of time and the est supplier selection was made using otained data in AHP. Keywords: AHP, Supply, Supplier Selection and Evaluation 549

2 K. G. Gülen, T. R. Aka 1. G R Bir i letmenin amac, üretti i ir ürün veya hizmeti tüketicisine zaman nda ula t r p u faaliyetlerden gelir sa lamakt r. Bu alanda artan rakipler ve rekaet ko ullar alt nda, rekaet üstünlü ünün sa lanailmesi için, i letmelerin ihtiyaç duyduklar mal ve hizmetleri yüksek verimlilikle, yüksek kalitede ve dü ük maliyetle tedarik etmeleri gerekmektedir. Her alanda oldu u gii üretim ve tedarik süreci alan nda da geçmi ten ugüne önemli yol al nd ir gerçektir. Fakat her geçen gün özellikle tedarikle ilgili teknolojilerde geli meler olmakta ve i letmeler unlar takip etmek için üyük kaynaklar seferer etmektedirler. Burada yap lmas gereken, mü terilerin ne istedi i sorusunun ceva na göre di er ili kilerin (tedarikçilerle, çal anlarla, toplumla) düzenlenmesidir. Do ru tedarikçi seçimi ve seçilen tedarikçinin de erlendirilmesi prolemi i letme yöneticileri ve akademisyenler taraf ndan üyük ilgi görmekte ve u amaçla çe itli yöntemler geli tirilmektedir. Geli tirilen yöntemler, do ru tedarikçinin seçimi ve seçilen firma ile ilgili ili kilerin yönetimi üzerinde yo unla maktad r. Firmalar n do ru tedarikçi ile çal malar, maliyetlerin yönetileilmesi için en önemli kaynaklardan irisidir. Maliyet yöneteilme prolemini, ütünsel ir ak aç s ile tedarikçi seçiminden a latan firmalar n rakiplerine göre fark yaratt klar gözlemlenmektedir. Bu çal mada; X Elektronik A..de d ar dan tedarik edilen ask devreler için ir tedarikçi de erlendirmesi AHP yönteminden faydalan larak gerçekle tirilmi tir. Çal mada öncelikle tedarik planlamas na ili kin ilgiler verilerek tedarik kararlar ndan ahsedilmi tir. Ard ndan tedarikçi seçimi ve de erlendirmenin öneminden ahsedilerek, tedarikçi seçiminde kullan lan yöntemlere yer verilmi tir. Çal man n takip eden ölümünde ise uygulama k sm nda yaralan lan AHP ayr nt l ekilde aç klanm t r. Buraya kadar yap lan aç klamalar daha spesifik hale getirmek için X elektronik A de AHP yöntemi ile tedarikçi seçimine a ama a ama yer verilmi tir. 2. TEDAR KÇ KARARLARI letmelerin karl halde i lerini yürüteilmeleri ve rekaet avantaj ve pazarl k gücü aç s ndan avantaj elde edeilmeleri için her zaman ihtiyaç duyduklar ndan fazla potansiyel tedarikçiye sahip olmal d r. letmenin ihtiyaç duydu u ir mal ya da malzemeyi a ka nereden temin edeilirim sorusu i letmeleri yeni tedarikçiler ara t rmaya sevk eder. Bir tedarikçi fiyat n çok artt rd nda ya da a ka konularda sizi tatmin etmemeye a lad nda, örne in geç teslimat, sipari lerin k smen kar lanmas ya da s kça kontrol edildikten sonra reddedilip iade edilen mallar n gönderilmesi gii durumlarda i letmeler a ka ir yere gideilme imkân na sahip olmal d rlar. Bunu aksi, geciken sevkiyatlar, mü teri kay, kayedilen para ve zaman olacakt r. Tedarikçi alternatiflerinin varl mevcut tedarikçilerin fiyat yükselterek maliyetleriniz üzerine ask yapmalar n da engelleyecektir. Alternatif tedarikçilerin ulunmas ndan sonra unlardan hangileri ile çal laca ir dizi ara t rma ve analiz içeren ir karar sürecidir. Bu konu tedarikçi de erlendirme metotlar ile ele al nmaktad r. 3. TEDAR KÇ DE ERLEND RMES Tedarikçi de erlendirme, tedarik zincirinin etkili ir ekilde yönetimi için irçok olgunun ir arada göz önünde ulundurulmas n gerektiren kritik ir karar verme sürecidir. Geleneksel tedarikçi de erlendirme yöntemleri karar verme sürecinde sadece finansal ölçütleri kullan rken, sonraki y llarda geli tirilen yöntemler, tedarikçi de erlendirme ve seçim i lemi için fiyat ölçütünün tek a na yeterli olmad n, unun yan s ra a ka ölçütlerin de göz önüne al nmas gerekti ini ortaya koymu lard r (Türer ve Di erleri, 2008). Analitik Hiyerar i Prosesi çok kriterli ir tedarikçi de erlendirme proleminde kullan lailecek metotlardan irisidir Analitik Hiyerar i Prosesi AHP irden çok kriterin ve seçene in oldu u durumda, hem ojektif hem de sujektif yakla m n eraer kullan ld ve de erlendirmelerin tutarl l n n test edildi i ir karar verme metodudur. AHPde, karar vericinin amac do rultusunda kriterlerin ve ona ait olan alt kriterlerin elirlenip, hiyerar ik yap s n n olu turulmas ilk ad md r. AHPde, öncelikle amaç elirlenir ve u amaç do rultusunda 550

3 XI. Üretim Ara t rmalar Sempozyumu, Haziran 2011 seçimi etkileyen kriterler ortaya konur. Daha sonra kriterler göz önüne al narak potansiyel alternatifler elirlenir. Sonuçta karar için hiyerar ik ir yap olu turulmu olur (Palaz ve Kovanc, 2008). AHP, ireysel ve grup kararlar nda uygulanailmektedir. AHPnin di er yöntemlerden fark ; karma k, çok ki ili, çok kriterli ve çok periyotlu prolemleri hiyerar ik olarak yap land railmesidir AHP Ad mlar Genel olarak AHP ile ir karar verme prolemi çözümlenirken 4 a ama söz konusudur: ( ener, 2010) Model Olu turulur: Karar prolemi; hedef, kriter, alt- kriter, alternatiflerin yer ald hiyerarsik yap ya dönü türülür. kili Kar la t rmalar Yap l r: Her asamaktaki elemanlar aras nda ikili kars la malar yap l r. Her matris için n(n-1)/2 tane ikili kar la t rma yap l r. n matristeki eleman say s n göstermektedir. Önem Derecesi Talo1. Saaty nin Geli tirdi i kili Kar la t rma Ölçe i (Gemici, 2009) Tan m Aç klama 1 E it önemli ki faaliyet amaca e it düzeyde katk da ulunurlar 3 Birinin di erine göre çok az önemli olmas 5 Kuvvetli derecede önemli 7 Çok kuvvetli düzeyde önemli 9 A r derecede önemli 2,4,6,8 Ortalama de erler Tecrüe ve yarg faaliyeti di erine çok az derecede tercih edilir. Tecrüe ve yarg faaliyeti di erine kuvvetli ir ekilde tercih edilir. Bir faaliyet güçlü ir ekilde tercih edilir ve ask nl uygulamada rahatl kla görülür. Bir faaliyetin di erine tercih edilmesine ili kin kan tlar çok üyük ir güvenilirli e sahiptir. Uzla ma gerekti inde kullanmak yukar da listelenen yarg lar aras na dü en de erler Göreli Önem De erleri Belirlenir: Karar elemanlar n n göreceli öncelikleri elirlenir. Tutarl l k oran hesaplan r. Kriterlerin göreli önem de erlerini elirlemek için, ikili kar la t rma matrisini olu turan sütun vektörlerinden yararlan l r ve n adet B sütun vektörü olu turulur. B sütun vektörü A matrisindeki her ir sütun de erlerinin ayr ayr ilgili sütun toplamlar na ölünmesiyle olu turulur (Yaral o lu,1999). Bi n1 Yukar daki ad mlar tüm kriterler için tekrarland nda kriter say s (n) kadar B sütun vektörü elde edilecektir. n adet B sütun vektörü, matris olarak ir araya getirildi inde n*n oyutlu C matrisi olu turulur. ij n a j 1 ij a ij C 11 M n11 K O L 1n M nn C matrisinden yararlan larak kriterlerin irirlerine göre önem de erlerini gösteren yüzde önem da l mlar elde edilir. Bunun için C matrisini olu turan sat r ile enlerinin aritmetik ortalamas al n r ve öncelik vektörü olarak adland r lan W sütun vektörü elde edilir. Son karar n kalitesi, karar vericinin ikili kar la t rmalarda verdi i yarg lar n tutarl l na a l d r. Tutarl l ktan kastedilen, A karar seçene inin B karar seçene inden 2 kat önemli ve B karar seçene inin de C karar seçene inden 2 kat önemli olmas durumunda, A karar seçene inin C karar seçene inden 4 kat önemli 551

4 K. G. Gülen, T. R. Aka olaca d r. AHPde tutarl l k oran hesaplamalar, ikili kar la t rma yarg lar n n tutarl l n n ölçümüyle sa lan r. AHP tutarl l k analizi ütün kar la t rma matrisleri için yap l r. Saaty, tutarl l k oran n n üst limitini 0.10 olarak önermi tir. 0.10un üstündeki ir tutarl l k oran için yarg lar tutars z kaul edilece inden, yarg lar n kalitesi iyile tirilmelidir. Böyle ir durumda yarg lar n gözden geçirilmesi veya prolemin daha do ru ir içimde tekrar kurulup, sürecin a tan ele al nmas gerekecektir (Sekreter ve Di erleri, 2004). En yi Seçim Yap l r: Yap lan ikili kar la t rmalar sonucu alternatiflerin göreli önem düzeyleri ulunarak alternatiflerden iri seçilir. 4. UYGULAMA Yapt m z uygulama X Elektronik A..de d ar dan tedarik edilen ask devreler için ir tedarikçi de erlendirme çal mas d r. Modelde kullanaca m z karar kriterleri ile karar süreci a a daki ekilde modellenmi tir. ISO Belgesi %15 Denetim %15 artl Kaul %10 Red %20 Eksik Teslimat %10 Zaman nda Sevkiyat %15 Fiyat %10 Sevk Evrak %5 Kalite Kriterleri %60 Kalite Kriterleri Lojistik Kriterleri %40 Lojistik Kriterleri AHP SÜREC SONUÇLAR ekil 1. Uygulama Kriterleri ve Karar Süreci Uygulamam zda 4 firma yukar da verilen 8 kritere göre de erlendirilmi ve en iyi alternatif seçilmi tir. Bunun için her ir kriter ayr ayr sorgulanarak de erlendirme ulgular matrisi olu turulmu ve matriste elde edilen de erler Analitik Hiyerar i Prosesi kullan larak tedarikçi de erlendirme uygulamas sonland r lm t r. De erlendirme ulgular matrisi üzerinde elirtilen de erler her ir tedarikçi için s ras yla de erlendirme kriterlerine ait verilerin takip edilerek puanlanmas sonucu elde edilmi tir. Bu veriler Giri Kalite Formu ve Tedarikçi Tetkik Formu kullan larak hesaplanm t r. AHP yard m yla gerçekle tirilen Tedarikçi firman n seçiminde, öncelikli olarak her ir firman n yukar da elirtilen; so Belgesi ( BP), Denetim (DP), Eksik Talimat (ETP), Red (RP), artl Kaul ( KP), Zaman nda Sevkiyat (ZSP), Sevk Evrak (SEP), Fiyat (FP) yukar da verilen önem a rl klar na göre kar la t r lm t r. Bu kar la t rma Talo 2de gösterilmi tir. 552

5 XI. Üretim Ara t rmalar Sempozyumu, Haziran 2011 Talo 2. Genel De erlendirme Kriterlerinin Kar la t r lmas IBP DP ETP RP KP ZSP SEP FP IBP / DP / ETP 1/3 1/3 1 1/5 1 1/3 3 1 RP KP 1/3 1/3 1 1/5 1 1/3 3 1 ZSP / SEP 1/5 1/5 1/3 1/7 1/3 1/5 1 1/3 FP 1/3 1/3 1 1/5 1 1/3 3 1 Talodaki de erler yard m yla G matrisi eklinde olu turulmu ve matris AHP sürecine tutarl l hesaplanarak / / /3 1/3 1 1/5 1 1/3 3 1 G = /3 1/3 1 1/5 1 1/ /5 1/5 1/3 1/7 1/3 1/5 1 1/3 1/3 1/3 1 1/5 1 1/3 3 1 G Matrisinin Tutarl l k Oran = Genel de erlendirme kriterlerinin kar la t r ld G matrisi AHP sonucunda, WG eklinde yüzdelik a rl klar hesaplanm olan yeni ir matris haline dönü mü tür WG= Yukar daki WG matrisinde genel de erlendirme kriterlerine ait yüzdelikli a rl k puanlar s ralanm t r. Böylelikle ilk s radaki kriter olan ISO Belgesi (IBP) yakla k %15 gii ir a rl a sahipken son s radaki kriterimiz yakla k % 2lik ir a rl ktad r. Red puan ise en yüksek a rl k olan % 33lük ir orandad r. Her ir firma için kriterlerin puanlar hesaplanm ve Talo 3de gösterilmi tir. Tedarikçi Iso Belgesi Talo 3. Tedarikçilerin De erlendirme Verileri Matrisi DE ERLEND RME KR TERLER Denetim Eksik Teslimat Red artl Kaul Zaman nda Teslimat Sevk Evrak A ,85 96,14 90,85 90,00 78,75 85 B ,5 99,71 94,36 94,67 90,00 85,00 85 C ,96 98,17 97,49 82,00 97,96 85 D ,63 95,813 97,71 94, Fiyat 553

6 K. G. Gülen, T. R. Aka Bu matris elde edildikten sonraki a ama her ir firman n her ir kritere göre ikili kar la t rmalar n n yap lmas d r. Tedarikçi Firmalar n puanlar n n kar la t r lmas yukar daki Talo 3de görülen ISO Belgesi Puanlar çerçevesinde gerçekle tirilmi tir. Talo 4. Tedarikçilerin Iso Belgesi Puan Kriterine Göre Kar la t r lmas BP A B C D A B C 1/9 1/9 1 1/9 D S1= 1/9 1/9 1 1/ S1 Matrisinin Tutarl l k Oran = 0.0 Tedarikçi firmalar n ISO Belgesi kriterine göre kar la t r ld S1 matrisi AHP sonucunda, T1 eklinde yüzdelik a rl klar hesaplanm olan yeni ir matris haline dönü mü tür. öylelikle 1., 2. ve 4. firmalar n yakla k %32lik a rl klar olduklar görülmektedir T1= Tedarikçi Firmalar n puanlar n n kar la t r lmas Talo 3de görülen Denetim Puanlar çerçevesinde gerçekle tirilmi tir. Talo 5. Tedarikçilerin Denetim Puan Kriterine Göre Kar la t r lmas DP A B C D A /2 B 1/ /4 C 1/ /4 D Talodaki de erler yard m yla S2 matrisi eklinde olu turulmu ve matris AHP sürecine tutarl l hesaplanarak /2 1/ /4 S2= 1/ / S2 Matrisinin Tutarl l k Oran = Tedarikçi firmalar n Denetim kriterine göre kar la t r ld S2 matrisi AHP sonucunda, T2 eklinde yüzdelik a rl klar hesaplanm olan yeni ir matris haline dönü mü tür. Böylelikle 4. firman n yakla k %48lik ir a rl kla önde oldu u görülmektedir T2=

7 XI. Üretim Ara t rmalar Sempozyumu, Haziran Tedarikçi Firmalar n puanlar n n kar la t r lmas Talo 3de görülen Eksik Teslimat Puanlar çerçevesinde gerçekle tirilmi tir. Talo 6. Tedarikçilerin Eksik Teslimat Puan Kriterine Göre Kar la t r lmas ETP A B C D A 1 1/5 1/3 1/2 B C 3 1/3 1 2 D 2 1/4 1/2 1 Talodaki de erler yard m yla S3 matrisi olu turulmu ve matris AHP sürecine tutarl l hesaplanarak 1 1/5 1/3 1/ S3= 3 1/ /4 1/2 1 S3 Matrisinin Tutarl l k Oran = Tedarikçi firmalar n Eksik Talimat kriterine göre kar la t r ld S3 matrisi AHP sonucunda, T3 eklinde yüzdelik a rl klar hesaplanm olan yeni ir matris haline dönü mü tür. Böylelikle 2. firman n yakla k %54lük ir a rl kla önde oldu u görülmektedir T3= Tedarikçi Firmalar n puanlar n n kar la t r lmas, Talo 3de Red Puanlar çerçevesinde gerçekle tirilmi tir. Talo 7. Tedarikçilerin Red Puan Kriterine Göre Kar la t r lmas RP A B C D A 1 3 1/3 1 B 1/3 1 1/5 1/3 C D 1 3 1/3 1 Talodaki de erler yard m yla S4 matrisi olu turulmu ve matris AHP sürecine tutarl l hesaplanarak 1 3 1/3 1 1/3 1 1/5 1/3 S4= /3 1 S4 Matrisinin Tutarl l k Oran = Tedarikçi firmalar n Red kriterine göre kar la t r ld S4 matrisi AHP sonucunda, T4 eklinde yüzdelik a rl klar hesaplanm olan yeni ir matris haline dönü mü tür. Böylelikle 3. firman n yakla k %51lik ir a rl kla önde oldu u görülmektedir. 555

8 K. G. Gülen, T. R. Aka T4= Tedarikçi Firmalar n puanlar n n kar la t r lmas, Talo 3de görülen çerçevesinde gerçekle tirilmi tir. artl Kaul Puanlar Talo 8. Tedarikçilerin artl Kaul Puan Kriterine Göre Kar la t r lmas KP A B C D A 1 1/3 1/4 1/4 B 3 1 1/2 1/2 C D Talodaki de erler yard m yla S5 matrisi olu turulmu ve matris AHP sürecine tutarl l hesaplanarak S5 Matrisinin Tutarl l k Oran = Tedarikçi firmalar n artl Kaul kriterine göre kar la t r ld S5 matrisi AHP sonucunda, T5 eklinde yüzdelik a rl klar hesaplanm olan yeni ir matris haline dönü mü tür. Böylelikle 3. ve 4. firmalar n yakla k % 35lik ir a rl kla önde olduklar görülmektedir T5= Tedarikçi Firmalar n puanlar n n kar la t r lmas, Talo 3de görülen Zaman nda Sevkiyat Puanlar çerçevesinde gerçekle tirilmi tir. Talo 9. Tedarikçilerin Zaman nda Sevkiyat Puan Kriterine Göre Kar la t r lmas ZSP A B C D A /3 B /3 C 1/5 1/5 1 1/7 D Talodaki de erler yard m yla S6 matrisi olu turulmu ve matris AHP sürecine tutarl l hesaplanarak / /3 S6= 1/5 1/5 1 1/ S6 Matrisinin Tutarl l k Oran = Tedarikçi firmalar n zaman nda teslimat kriterine göre kar la t r ld S6 matrisi AHP sonucunda, T6 eklinde yüzdelik a rl klar hesaplanm olan yeni ir matris haline dönü mü tür. Böylelikle 4. firman n yakla k % 52lik ir a rl kla önde oldu u görülmektedir T6=

9 XI. Üretim Ara t rmalar Sempozyumu, Haziran 2011 Tedarikçi Firmalar n puanlar n n kar la t r lmas, Talo 3de görülen Sevk Evrak Puanlar çerçevesinde gerçekle tirilmi tir. Talo 10. Tedarikçilerin Sevk Evrak Puan Kriterine Göre Kar la t r lmas SEP A B C D A 1 ¼ 1/9 1/9 B 4 1 1/6 1/6 C D Talodaki de erler yard m yla S7 matrisi olu turulmu ve matris AHP sürecine tutarl l hesaplanarak 1 1/4 1/9 1/ /6 1/6 S7= S7 Matrisinin Tutarl l k Oran = Tedarikçi firmalar n Sevk evrak kriterine göre kar la t r ld S7 matrisi AHP sonucunda, T7 eklinde yüzdelik a rl klar hesaplanm olan yeni ir matris haline dönü mü tür. Böylelikle 3. ve 4. firmalar n yakla k % 43lük ir a rl kla önde olduklar görülmektedir T7= Tedarikçi Firmalar n puanlar n n kar la t r lmas, Talo 3de görülen Fiyat Puanlar çerçevesinde gerçekle tirilmi tir. Talo 11. Tedarikçilerin Fiyat Puan Kriterine Göre Kar la t r lmas FP A B C D A B C D 1/4 ¼ 1/4 1 Talodaki de erler yard m yla S8 matrisi olu turulmu ve matris AHP sürecine tutarl l hesaplanarak S8= /4 1/4 1/4 1 S8 Matrisinin Tutarl l k Oran = 0.0 Tedarikçi firmalar n Fiyat kriterine göre kar la t r ld S8 matrisi AHP sonucunda, T8 eklinde yüzdelik a rl klar hesaplanm olan yeni ir matris haline dönü mü tür. Böylelikle 1., 2. ve 3. firmalar n yakla k % 30 luk ir a rl kla önde olduklar görülmektedir T8=

10 K. G. Gülen, T. R. Aka Bu a amadan sonra, her ir tedarikçi firman n kriterler kar s nda ald klar yüzdelik a rl klara kar l k gelen T1, T2, T3, T4, T5, T6,T7 ve T8 matrisleri sütunlar eklinde ir araya gelerek a a daki T matrisini olu turur T= Olu turulan T matrisi ile uygulaman n a nda ulunan WG matrisi vektörel olarak çarp larak K Karar Matrisi elde edilir. Yani K = T * WG * K= K = Talo 12. Sonuçlar S ralama Firma Ad Yakla k Yüzdelik 1. D % C % A % B % 19 K Karar Matrisi sonucu ve elde edilen Talo 12den de görülece i üzere; 4 farkl tedarikçi firman n 8 farkl kritere göre yap lan AHP uygulamas sonucunda, tercih edileilir en iyi tedarikçi firman n % 32lik ir oranla D firmas oldu u görülmü tür. B firmas ise % 19luk ir oranla en son s rada yer alm t r. 5. SONUÇ Bu çal mada tedarik planlamas kapsam nda de erlendirilen ve tedarik planlaman n önemli i levlerinden olan tedarikçi de erlendirme ve seçimi için ir de erlendirme modeli ve metodolojisi ortaya konulmu tur. Kurulan modelde kullan lmak üzere 8 adet kriter seçilmi olup u kriterler sektörde ojektif veriler ile de erlendirileilen ve uygulamada kolayca adaptasyon imkan ulailen kriterler olmas na dikkat edilmi ve her ir kriter için elde edilen veriler Analitik Hiyerar i Prosesi yard m ile de erlendirme sürecinde kullan lm t r. Kriterlerin ojektif unsurlardan olu mas de erlendirme sürecinde kar la lan alg sal yan lmalar ve duygusal de erlendirme ekillerinden olu ailecek yanl sonuçlar ortadan kald rmaktad r. Üretim ortam nda u çal mada oldu u gii ve una enzer nitelikte seçileilecek irçok de erlendirme kriteri olmakla eraer u çal ma yeni kullan lailecek kriterlere ir örnek te kil etmektedir. 558

11 XI. Üretim Ara t rmalar Sempozyumu, Haziran 2011 KAYNAKÇA Da deviren, Metin, Diyar Akay Ve Mustafa Kurt. De erlendirme Sürecinde Analitik Hiyerar i Prosesi Ve Uygulamas, Gazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi, C.19, C.2, (2004), S Gemici, Mehmet Fatih. Tedarik Zincirinde Veri Zarflama Analitik Hiyerar i Prosesi Yöntemiyle Perakende Sektöründe Tedarikçi Performans De erlendirmesi, Yüksek Lisans Tez, stanul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (2009), S.39 Palaz, Hakan Ve Ahmet Kovanc. Türk Deniz Kuvvetleri Denizalt lar n n Seçiminin Ahp le De erlendirilmesi, Havac l k Ve Uzay Teknolojileri Dergisi, C.3, S. 3, (2008), S Sekreter, Serhan, Gökhan Akyüz Ve Emre pekçi Çetin. irketlerin Derecelendirilmesine li kin Bir Model Önerisi: G da Sektörüne Yönelik Bir Uygulama Model, Akdeniz Üniversitesi..B.F. Dergisi, S.8 (2004), S.142. ener, Gözde. Kredi Talepleri De erlendirmesinde Analitik Hiyerar i Prosesi, Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (2010), S.26 Türer, Sanem, Berk Ayvaz, Demet Bayraktar Ve Bersam Bolat. Tedarikçi De erlendirme Süreci çin Bir Yapay Sinir A Yakla m : G da Sektöründe Bir Uygulama, Endüstri Mühendisli i Dergisi, C. 20, S. 2, (2008), S. 32. Yaral o lu, Kaan. Analitik Hiyerar i Proses Yöntemi le Genel Seçim Sonuçlar n n Tahminlenmesi, 4. Ulusal Ekonometri Ve statistik Sempozyumu, 1999, S

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 1 BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 Belli bir özelliğe yönelik yapılandırılmış gözlemlerle elde edilen ölçme sonuçları üzerinde bir çok istatistiksel işlem yapılabilmektedir. Bu işlemlerin bir kısmı

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir?

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? Kazanım Değerlendirme Uygulaması (KDU), Vitamin Ortaokul Kurumsal üyesi olan özel okullarda, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin bilişsel süreçler çerçevesinde

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini.

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini. Toplantı No : 2011/047 Gündem No : 2 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 Gündem Konusu : Elektrik ihtiyacının temini. Elektrik piyasası ve ilgili mevzuatındaki değişiklikler ve gelişmeler sonrasında, 4734

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Sayın Prefix İş Ortağımız, Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. İşletmenize daha fazla kazanç sağlayabilmek, daha kaliteli ve daha süratli hizmet verebilmek için, mevcut

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN Emre KARTALOĞLU Gelirler Kontrolörü TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN GİRİŞ Bilindiği gibi, 4842 sayılı Kanunla 1 vergi kanunlarında köklü değişiklik ve

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00 Müşteri : Kozyatağı Mahallesi Sarı Kanarya Sok. No: 14 K2 Plaza Kat: 11 Kadıköy 34742 İstanbul Türkiye Konu : Seçilen Yakıt Özelliklerin Belirlenmesi için Dizel Yakıtlara İlişkin Testlerin, Doğrulanması

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROGRAMLARA BAŞVURU VE KABUL ESASLARI

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROGRAMLARA BAŞVURU VE KABUL ESASLARI T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROGRAMLARA BAŞVURU VE KABUL ESASLARI A. Başvurularla ilgili Genel Esaslar Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan tüm lisansüstü

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal K TAP TANITIMI Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal Doç. Dr. Süleyman Akyürek, lkö retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö retmen Adaylar n n Yeterlikleri

Detaylı

Analiz aşaması sıralayıcı olurusa proje yapımında daha kolay ilerlemek mümkün olacaktır.

Analiz aşaması sıralayıcı olurusa proje yapımında daha kolay ilerlemek mümkün olacaktır. Analiz Raporu Kısa Özet Her geçen gün eczanecilik sektörü kendi içerisinde daha da yarışır hale geliyor. Teknolojinin getirdiği kolaylık ile eczane otomasyonu artık elinizin altında. Çoğu eczacılar hastalarına

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis*

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis* BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis* Mustafa Özgür KESKİN Maden Mühendisliği Anabilim Dalı Ahmet M. KILIÇ Maden Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015 Öğr.Gör.Mehmet KÖRPİ İŞLETMENİN TANIMI Sonsuz olarak ifade edilen insan ihtiyaçlarını karşılayacak malları ve hizmetleri üretmek üzere faaliyette bulunan iktisadi birimler işletme olarak adlandırılmaktadır.

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA Önsöz 4 Stratejik Planlama ve Bütçe Yol Haritası 5 Örnek İşletme Hakkında 6 Gider Yükleme Sistemi 8 Satış Bütçesi Oluşturma 9 Faaliyet Gider Bütçesi Oluşturma 12 Bütçe Sistem Otomasyonu

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması

İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması Latif Onur Uğur Süslü Sokak No: 4/2 Mebusevleri, Beşevler, 06580 Ankara E-Posta: latifugur@mynet.com, onurugurtr@yahoo.com

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 90792880-155.15[2013/2901]-889 02/09/2015 Konu : TÜBİTAK tarafından desteklenen

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 447 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Hüseyin ÇAYCI Özlem YILMAZ ÖZET Yasal metroloji kapsamında bulunan ölçü aletlerinin, metrolojik ölçümleri dikkate alınmadan

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Şekil 3-1: "ÇED İzni Alanı"nın ve "Proje Alanı"nın Yeri... 4

Şekil 3-1: ÇED İzni Alanının ve Proje Alanının Yeri... 4 İÇINDEKILER 3. ÇEVRESEL VE SOSYAL DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI 2 3.1 GİRİŞ 2 3.2 ÇSED SÜRECİ YAKLAŞIMI 2 3.3 PAYDAŞ KATILIMI 2 3.3.1 ÇSED Kapsam Belirleme Çalışması 2 3.4 ALTERNATİFLERİN ANALİZİ 2 3.5 PROJE

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları 10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları girdi süreç çıktı etki, sonuç Üretkenlik,verimlilik, etkinlik Kaynaklar Nihai Hedefler 4.10.2006 1 Yönetim anlaşması en azından aşağıdakileri içermelidir

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

OPERATÖRLER BÖLÜM 4. 4.1 Giriş. 4.2. Aritmetik Operatörler

OPERATÖRLER BÖLÜM 4. 4.1 Giriş. 4.2. Aritmetik Operatörler BÖLÜM 4. OPERATÖRLER 4.1 Giriş Turbo Pascal programlama dilinde de diğer programlama dillerinde olduğu gibi operatörler, yapılan işlem türüne göre aritmetik, mantıksal ve karşılaştırma operatörleri olmak

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

FOTOGRAMETRİK DEĞERLENDİRME - ÇİFT FOT. DEĞ. Analog ve Analitik Stereodeğerlendirme. Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ

FOTOGRAMETRİK DEĞERLENDİRME - ÇİFT FOT. DEĞ. Analog ve Analitik Stereodeğerlendirme. Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ FOTOGRAMETRİ II FOTOGRAMETRİK DEĞERLENDİRME - ÇİFT FOT. DEĞ. Analog ve Analitik Stereodeğerlendirme BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF336 FOTOGRAMETRİ II DERSi NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz/

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; MEF Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 27 Şubat 2016 ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLER A.Ş. Kurumsal Yönetim Notu: 7.30 Priv. YÖNETİCİ ÖZETİ ÜNSPED Gümrük Müşavirliği ve

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

BÖLÜM 3 FREKANS DAĞILIMLARI VE FREKANS TABLOLARININ HAZIRLANMASI

BÖLÜM 3 FREKANS DAĞILIMLARI VE FREKANS TABLOLARININ HAZIRLANMASI 1 BÖLÜM 3 FREKANS DAĞILIMLARI VE FREKANS TABLOLARININ HAZIRLANMASI Ölçme sonuçları üzerinde yani amaçlanan özelliğe yönelik gözlemlerden elde edilen veriler üzerinde yapılacak istatistiksel işlemler genel

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

TİSK GENEL SEKRETERİ BÜLENT PİRLER'İN DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE ÇOCUK İŞGÜCÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİDİR

TİSK GENEL SEKRETERİ BÜLENT PİRLER'İN DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE ÇOCUK İŞGÜCÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİDİR TİSK GENEL SEKRETERİ BÜLENT PİRLER'İN DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE ÇOCUK İŞGÜCÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİDİR Çocuğun çalışması, hemen bütün ülkelerde yaşanmakta olan evrensel bir olgudur ve önemli bir sosyal

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007 1 GENELGE 2007 / 54 İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumlarında Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği, b) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları

Detaylı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Sayın Başkanlar, Sayın KĐK üyeleri, Sayın Katılımcılar, Sayın Basın Mensupları, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Detaylı

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMAÇ Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Avrupa Birliğine üye ve aday ülkeler arasında

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

En İyi Uygulamalar ve Kullanım Kılavuzu

En İyi Uygulamalar ve Kullanım Kılavuzu En İyi Uygulamalar ve Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz, GBT En İyi Uygulamaları ve Kullanım Kılavuzu na bir tamamlayıcı kılavuz oluşturmak için tasarlanmıştır. Green Break Patlamasız Güvenlik Güç Kartuşlarının

Detaylı

1: ÖRGÜTLERDE PERFORMANS DEĞERLEMESİ...

1: ÖRGÜTLERDE PERFORMANS DEĞERLEMESİ... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: ÖRGÜTLERDE PERFORMANS DEĞERLEMESİ... 2 1.1. Performans Değerleme ve İlişkili Kavramlar... 2 1.1.1. Performans... 3 1.1.2. Etkinlik... 3 1.1.3. Verimlilik... 4 1.1.4. Bireysel Performans...

Detaylı

Özet şeklinde bilgiler

Özet şeklinde bilgiler Kurzhinweise in türkischer Sprache TR İşçi Temsilciliği seçiminin açılışı ve yapılış usulü hakkında Özet şeklinde bilgiler Bu nedenle yakında İşçi Temsilciliğinin seçimi yapılacaktır. Şu an okumakta olduğunuz

Detaylı

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr.

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr. Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-1-132 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 15-12/159-72 Karar Tarihi : 18.03.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

MY16 Bulut PBX Benimseme Teklifi Hüküm ve Koşulları

MY16 Bulut PBX Benimseme Teklifi Hüküm ve Koşulları 1 Şubat 2016 tarihinde düzenlendi Sayfa 1 / 5 Bu belgede MY16 Bulut PBX Benimseme Teklifi'nin ("Teklif"), hem Microsoft Corporation ( Microsoft ) hem de katılımcı müşteri ( Müşteri ) için uygunluk gereksinimleri

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TASARIM STÜDYOSU YER: ESKİ BAHÇE KAFE YERLEŞKESİ /KAMPÜS 1.

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: DERECELENDİRME KURULUŞLARININ YETKİLENDİRİLMESİNE VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI MADDE

Detaylı

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Çağdaş deprem yönetmeliklerinde, en çok göz önüne

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - İZMİR Grup Adı : Özel Hukuk 1. Grup Konu : İş ve sosyal güvenlik davaları Grup Başkanı : Mehmet YILDIZ (Yargıtay Tetkik

Detaylı

ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI

ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI Ali ÖZKURT Orman Yüksek Mühendis Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü PK.18 33401 TARSUS 1.GİRİŞ Türkiye'de orman varlığının

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLĐĞĐ RĐSK DEĞERLENDĐRME PROSEDÜRÜ

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLĐĞĐ RĐSK DEĞERLENDĐRME PROSEDÜRÜ Sayfa No: / 5. AMAÇ: Bu Prosedürün amacı Sakarya Yenikent Devlet Hastanesinde yapılan faaliyetlerde "Hasta ve Çalışan Güvenliği" açısından oluşabilecek tehlikeleri tanımlayarak, bu tanımlamalar neticesinde

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

ULUSLARARASI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU

ULUSLARARASI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU ULUSLARARASI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU İhsan ÇULHACI Giriş Siyasi tarih disiplininde Almanya nın siyasal birliğinin sağlanması ve kuruluş yılı 1871 olarak kabul edilmekle birlikte, Almanya Sayıştayı,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ *

HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ * HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ * Doç. Dr. Meral TEKİN ** Son yıllarda halk eğitimi, toplumdaki öneminin giderek artmasına koşut olarak, önemli bir araştırma alanı olarak kabul görmeye

Detaylı

TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir.

TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir. TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin

Detaylı

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME Amaç: Kat l mc lara bütünsel kalite ve bunun kurumlarda yarat laca geli im ihtiyac hakk nda geni bilgi vermek, yap labilecek uygulamalar hakk nda yöntemler sunmak. çerik:

Detaylı

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN Slide 1 DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN GENEL YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL GENEL TEBL (Say :1) (10.01.2008 tarihli ve 26752 say R.G.) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman Slide 2 AMAÇ VE KAPSAM 5018 say Kanunun

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

Sayfa 1 / 5 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA GÖRE İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Sayfa 1 / 5 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA GÖRE İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK? Sayfa 1 / 5 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA GÖRE İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK? Yazar: Arif TEMİR* Yaklaşım / Şubat 2013 / Sayı: 242 I- GİRİŞ Bilindiği üzere risk değerlendirmesi

Detaylı

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne,

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne, Sayı: YMM.03.2010-18 Konu: 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Form Ba ile Form Bs Bildirimlerinin 2010 Yılı ve Müteakip Yıllarda Verilmesine İlişkin İZMİR. 5.2.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 04.02.2010

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından,

Rekabet Kurumu Başkanlığından, Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-4-43 (Muafiyet) Karar Sayısı : 14-46/848-387 Karar Tarihi : 26.11.2014 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan : Prof. Dr. Nurettin

Detaylı

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak RESMÎ GAZETE 5 Nisan 2016 Sayı : 29675 ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi ÜN VERS TEYE G R SINAV S STEM NDEK SON DE KL E L K N Ö RENC LER N ALGILARI Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Detaylı

SİRKÜLER 2013/23. : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek

SİRKÜLER 2013/23. : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek SİRKÜLER 2013/23 SİRKÜLERİN Tarihi : 02.05.2013 Konusu Mevzuat Yasal Dayanak : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek : 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu : 30.04.2013 Tarih

Detaylı

K.S.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER

K.S.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER K.S.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER 1- TANIM K.S.Ü. Müh. Mim. Fakültesinin Tekstil Mühendisliği Bölümünde Bitirme

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI ANKARA 2011 GENEL

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2013 31.12.2013 Dönemi Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER I-ŞİRKET TANITIMI II- FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ VE SEKTÖRDE KAYNAK LEASİNG III- İDARİ FAALİYETLER IV- KAR DAĞITIM

Detaylı

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi Genel DEA Eğitimi 6 8 Temmuz 2009 EuropeAid/125317/D/SER/TR Oturum 10-B AB ye Uyum Sürecinde DEA nin Önemi AB ye Uyum Sürecinde DEA nın Avantajları Mevcut mevzuatın revize edilmesine yönelik opsiyonlar

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA

1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA 1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA Bu bölümde sosyal medya kavramı, gelişimi, özellikleri ve sosyal medya araçları ele alınarak geleneksel medya ve sosyal medya arasındaki farklar incelenmiştir. Ayrıca bu bölümde,

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7)

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) 10 Nisan 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26843 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye ile Avrupa Topluluğu

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇİFTLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ne ait tarla arazisi,

Detaylı