ERLEND RME VE ELEKTRON K SEKTÖRÜNDE B R UYGULAMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERLEND RME VE ELEKTRON K SEKTÖRÜNDE B R UYGULAMA"

Transkript

1 TEDAR KÇ DE ERLEND RME VE ELEKTRON K SEKTÖRÜNDE B R UYGULAMA Kemal Güven GÜLEN stanul Ticaret Üniversitesi Tevfik Rü tü AKBA stanul Ticaret Üniversitesi ÖZET letmelerde, sat n alma fonksiyonu ürünlerin maliyet ve kalite optimizasyonunda önemli ir rol oynamaktad r. letmeler sat n alma yaparlarken, tedarikçilerini ir tak m kriterlere göre gösterdikleri performanslar n ölçerek de erlendirir ve iyi tedarikçilerini elirlerler. Tedarikçi de erlendirme, irden fazla kriteri ünyesinde ar nd ran çok kriterli ir karar verme prolemidir. Bu prolemin çözümü için çe itli yöntemler geli tirilmi tir. Bu yöntemlerden irisi de Analitik Hiyerar i Prosesidir. AHP kullan l rken karma k ir prolemin çözümünde, amaç, kriterler ve alternatiflerden olu an hiyerar ik ir yap kullan lmaktad r. Bu çal mada elektronik sektöründe faaliyet gösteren ir firman n 4 tedarikçisi elirlenen 8 kritere göre de erlendirilmi tir. Bu de erlendirme için öncelikle tedarikçi de erlendirme talimat, tedarikçi tetkik formu ve giri kalite formu tasarlanm t r. Bu araçlar kullan larak tedarikçiler elirli ir sat n alma döneminde de erlendirilmi, elde edilen veriler analitik hiyerar i prosesinde kullan larak en iyi tedarikçi seçimi yap lm t r. Anahtar Kelimeler: AHP, Tedarik, Tedarikçi Seçimi ve De erlendirme SUPPLIER EVALUATION AND AN APPLICATION FOR ELECTRONIC SECTOR ABSTRACT The purchasing function plays an important role on optimization of costs and quality of products for companies. Companies evaluate their suppliers and determine good suppliers depending on the performance they show on some defined criteria. There are some methods to e used in solution of this prolem. One of these methods is Analytical Hierarchy Process. In application of AHP to solve a complex prolem, an hierarchical structure is used that consist of ojective, criteria and alternatives. In this study, 4 suppliers of a company in electronic sector were evaluated ased on 8 defined criteria. Previously, Supplier Evaluation Instruction, Supplier Audit Form and Input Quality Control Form were designed for this evaluation. Using these tools, suppliers were evaluated for a defined purchasing period of time and the est supplier selection was made using otained data in AHP. Keywords: AHP, Supply, Supplier Selection and Evaluation 549

2 K. G. Gülen, T. R. Aka 1. G R Bir i letmenin amac, üretti i ir ürün veya hizmeti tüketicisine zaman nda ula t r p u faaliyetlerden gelir sa lamakt r. Bu alanda artan rakipler ve rekaet ko ullar alt nda, rekaet üstünlü ünün sa lanailmesi için, i letmelerin ihtiyaç duyduklar mal ve hizmetleri yüksek verimlilikle, yüksek kalitede ve dü ük maliyetle tedarik etmeleri gerekmektedir. Her alanda oldu u gii üretim ve tedarik süreci alan nda da geçmi ten ugüne önemli yol al nd ir gerçektir. Fakat her geçen gün özellikle tedarikle ilgili teknolojilerde geli meler olmakta ve i letmeler unlar takip etmek için üyük kaynaklar seferer etmektedirler. Burada yap lmas gereken, mü terilerin ne istedi i sorusunun ceva na göre di er ili kilerin (tedarikçilerle, çal anlarla, toplumla) düzenlenmesidir. Do ru tedarikçi seçimi ve seçilen tedarikçinin de erlendirilmesi prolemi i letme yöneticileri ve akademisyenler taraf ndan üyük ilgi görmekte ve u amaçla çe itli yöntemler geli tirilmektedir. Geli tirilen yöntemler, do ru tedarikçinin seçimi ve seçilen firma ile ilgili ili kilerin yönetimi üzerinde yo unla maktad r. Firmalar n do ru tedarikçi ile çal malar, maliyetlerin yönetileilmesi için en önemli kaynaklardan irisidir. Maliyet yöneteilme prolemini, ütünsel ir ak aç s ile tedarikçi seçiminden a latan firmalar n rakiplerine göre fark yaratt klar gözlemlenmektedir. Bu çal mada; X Elektronik A..de d ar dan tedarik edilen ask devreler için ir tedarikçi de erlendirmesi AHP yönteminden faydalan larak gerçekle tirilmi tir. Çal mada öncelikle tedarik planlamas na ili kin ilgiler verilerek tedarik kararlar ndan ahsedilmi tir. Ard ndan tedarikçi seçimi ve de erlendirmenin öneminden ahsedilerek, tedarikçi seçiminde kullan lan yöntemlere yer verilmi tir. Çal man n takip eden ölümünde ise uygulama k sm nda yaralan lan AHP ayr nt l ekilde aç klanm t r. Buraya kadar yap lan aç klamalar daha spesifik hale getirmek için X elektronik A de AHP yöntemi ile tedarikçi seçimine a ama a ama yer verilmi tir. 2. TEDAR KÇ KARARLARI letmelerin karl halde i lerini yürüteilmeleri ve rekaet avantaj ve pazarl k gücü aç s ndan avantaj elde edeilmeleri için her zaman ihtiyaç duyduklar ndan fazla potansiyel tedarikçiye sahip olmal d r. letmenin ihtiyaç duydu u ir mal ya da malzemeyi a ka nereden temin edeilirim sorusu i letmeleri yeni tedarikçiler ara t rmaya sevk eder. Bir tedarikçi fiyat n çok artt rd nda ya da a ka konularda sizi tatmin etmemeye a lad nda, örne in geç teslimat, sipari lerin k smen kar lanmas ya da s kça kontrol edildikten sonra reddedilip iade edilen mallar n gönderilmesi gii durumlarda i letmeler a ka ir yere gideilme imkân na sahip olmal d rlar. Bunu aksi, geciken sevkiyatlar, mü teri kay, kayedilen para ve zaman olacakt r. Tedarikçi alternatiflerinin varl mevcut tedarikçilerin fiyat yükselterek maliyetleriniz üzerine ask yapmalar n da engelleyecektir. Alternatif tedarikçilerin ulunmas ndan sonra unlardan hangileri ile çal laca ir dizi ara t rma ve analiz içeren ir karar sürecidir. Bu konu tedarikçi de erlendirme metotlar ile ele al nmaktad r. 3. TEDAR KÇ DE ERLEND RMES Tedarikçi de erlendirme, tedarik zincirinin etkili ir ekilde yönetimi için irçok olgunun ir arada göz önünde ulundurulmas n gerektiren kritik ir karar verme sürecidir. Geleneksel tedarikçi de erlendirme yöntemleri karar verme sürecinde sadece finansal ölçütleri kullan rken, sonraki y llarda geli tirilen yöntemler, tedarikçi de erlendirme ve seçim i lemi için fiyat ölçütünün tek a na yeterli olmad n, unun yan s ra a ka ölçütlerin de göz önüne al nmas gerekti ini ortaya koymu lard r (Türer ve Di erleri, 2008). Analitik Hiyerar i Prosesi çok kriterli ir tedarikçi de erlendirme proleminde kullan lailecek metotlardan irisidir Analitik Hiyerar i Prosesi AHP irden çok kriterin ve seçene in oldu u durumda, hem ojektif hem de sujektif yakla m n eraer kullan ld ve de erlendirmelerin tutarl l n n test edildi i ir karar verme metodudur. AHPde, karar vericinin amac do rultusunda kriterlerin ve ona ait olan alt kriterlerin elirlenip, hiyerar ik yap s n n olu turulmas ilk ad md r. AHPde, öncelikle amaç elirlenir ve u amaç do rultusunda 550

3 XI. Üretim Ara t rmalar Sempozyumu, Haziran 2011 seçimi etkileyen kriterler ortaya konur. Daha sonra kriterler göz önüne al narak potansiyel alternatifler elirlenir. Sonuçta karar için hiyerar ik ir yap olu turulmu olur (Palaz ve Kovanc, 2008). AHP, ireysel ve grup kararlar nda uygulanailmektedir. AHPnin di er yöntemlerden fark ; karma k, çok ki ili, çok kriterli ve çok periyotlu prolemleri hiyerar ik olarak yap land railmesidir AHP Ad mlar Genel olarak AHP ile ir karar verme prolemi çözümlenirken 4 a ama söz konusudur: ( ener, 2010) Model Olu turulur: Karar prolemi; hedef, kriter, alt- kriter, alternatiflerin yer ald hiyerarsik yap ya dönü türülür. kili Kar la t rmalar Yap l r: Her asamaktaki elemanlar aras nda ikili kars la malar yap l r. Her matris için n(n-1)/2 tane ikili kar la t rma yap l r. n matristeki eleman say s n göstermektedir. Önem Derecesi Talo1. Saaty nin Geli tirdi i kili Kar la t rma Ölçe i (Gemici, 2009) Tan m Aç klama 1 E it önemli ki faaliyet amaca e it düzeyde katk da ulunurlar 3 Birinin di erine göre çok az önemli olmas 5 Kuvvetli derecede önemli 7 Çok kuvvetli düzeyde önemli 9 A r derecede önemli 2,4,6,8 Ortalama de erler Tecrüe ve yarg faaliyeti di erine çok az derecede tercih edilir. Tecrüe ve yarg faaliyeti di erine kuvvetli ir ekilde tercih edilir. Bir faaliyet güçlü ir ekilde tercih edilir ve ask nl uygulamada rahatl kla görülür. Bir faaliyetin di erine tercih edilmesine ili kin kan tlar çok üyük ir güvenilirli e sahiptir. Uzla ma gerekti inde kullanmak yukar da listelenen yarg lar aras na dü en de erler Göreli Önem De erleri Belirlenir: Karar elemanlar n n göreceli öncelikleri elirlenir. Tutarl l k oran hesaplan r. Kriterlerin göreli önem de erlerini elirlemek için, ikili kar la t rma matrisini olu turan sütun vektörlerinden yararlan l r ve n adet B sütun vektörü olu turulur. B sütun vektörü A matrisindeki her ir sütun de erlerinin ayr ayr ilgili sütun toplamlar na ölünmesiyle olu turulur (Yaral o lu,1999). Bi n1 Yukar daki ad mlar tüm kriterler için tekrarland nda kriter say s (n) kadar B sütun vektörü elde edilecektir. n adet B sütun vektörü, matris olarak ir araya getirildi inde n*n oyutlu C matrisi olu turulur. ij n a j 1 ij a ij C 11 M n11 K O L 1n M nn C matrisinden yararlan larak kriterlerin irirlerine göre önem de erlerini gösteren yüzde önem da l mlar elde edilir. Bunun için C matrisini olu turan sat r ile enlerinin aritmetik ortalamas al n r ve öncelik vektörü olarak adland r lan W sütun vektörü elde edilir. Son karar n kalitesi, karar vericinin ikili kar la t rmalarda verdi i yarg lar n tutarl l na a l d r. Tutarl l ktan kastedilen, A karar seçene inin B karar seçene inden 2 kat önemli ve B karar seçene inin de C karar seçene inden 2 kat önemli olmas durumunda, A karar seçene inin C karar seçene inden 4 kat önemli 551

4 K. G. Gülen, T. R. Aka olaca d r. AHPde tutarl l k oran hesaplamalar, ikili kar la t rma yarg lar n n tutarl l n n ölçümüyle sa lan r. AHP tutarl l k analizi ütün kar la t rma matrisleri için yap l r. Saaty, tutarl l k oran n n üst limitini 0.10 olarak önermi tir. 0.10un üstündeki ir tutarl l k oran için yarg lar tutars z kaul edilece inden, yarg lar n kalitesi iyile tirilmelidir. Böyle ir durumda yarg lar n gözden geçirilmesi veya prolemin daha do ru ir içimde tekrar kurulup, sürecin a tan ele al nmas gerekecektir (Sekreter ve Di erleri, 2004). En yi Seçim Yap l r: Yap lan ikili kar la t rmalar sonucu alternatiflerin göreli önem düzeyleri ulunarak alternatiflerden iri seçilir. 4. UYGULAMA Yapt m z uygulama X Elektronik A..de d ar dan tedarik edilen ask devreler için ir tedarikçi de erlendirme çal mas d r. Modelde kullanaca m z karar kriterleri ile karar süreci a a daki ekilde modellenmi tir. ISO Belgesi %15 Denetim %15 artl Kaul %10 Red %20 Eksik Teslimat %10 Zaman nda Sevkiyat %15 Fiyat %10 Sevk Evrak %5 Kalite Kriterleri %60 Kalite Kriterleri Lojistik Kriterleri %40 Lojistik Kriterleri AHP SÜREC SONUÇLAR ekil 1. Uygulama Kriterleri ve Karar Süreci Uygulamam zda 4 firma yukar da verilen 8 kritere göre de erlendirilmi ve en iyi alternatif seçilmi tir. Bunun için her ir kriter ayr ayr sorgulanarak de erlendirme ulgular matrisi olu turulmu ve matriste elde edilen de erler Analitik Hiyerar i Prosesi kullan larak tedarikçi de erlendirme uygulamas sonland r lm t r. De erlendirme ulgular matrisi üzerinde elirtilen de erler her ir tedarikçi için s ras yla de erlendirme kriterlerine ait verilerin takip edilerek puanlanmas sonucu elde edilmi tir. Bu veriler Giri Kalite Formu ve Tedarikçi Tetkik Formu kullan larak hesaplanm t r. AHP yard m yla gerçekle tirilen Tedarikçi firman n seçiminde, öncelikli olarak her ir firman n yukar da elirtilen; so Belgesi ( BP), Denetim (DP), Eksik Talimat (ETP), Red (RP), artl Kaul ( KP), Zaman nda Sevkiyat (ZSP), Sevk Evrak (SEP), Fiyat (FP) yukar da verilen önem a rl klar na göre kar la t r lm t r. Bu kar la t rma Talo 2de gösterilmi tir. 552

5 XI. Üretim Ara t rmalar Sempozyumu, Haziran 2011 Talo 2. Genel De erlendirme Kriterlerinin Kar la t r lmas IBP DP ETP RP KP ZSP SEP FP IBP / DP / ETP 1/3 1/3 1 1/5 1 1/3 3 1 RP KP 1/3 1/3 1 1/5 1 1/3 3 1 ZSP / SEP 1/5 1/5 1/3 1/7 1/3 1/5 1 1/3 FP 1/3 1/3 1 1/5 1 1/3 3 1 Talodaki de erler yard m yla G matrisi eklinde olu turulmu ve matris AHP sürecine tutarl l hesaplanarak / / /3 1/3 1 1/5 1 1/3 3 1 G = /3 1/3 1 1/5 1 1/ /5 1/5 1/3 1/7 1/3 1/5 1 1/3 1/3 1/3 1 1/5 1 1/3 3 1 G Matrisinin Tutarl l k Oran = Genel de erlendirme kriterlerinin kar la t r ld G matrisi AHP sonucunda, WG eklinde yüzdelik a rl klar hesaplanm olan yeni ir matris haline dönü mü tür WG= Yukar daki WG matrisinde genel de erlendirme kriterlerine ait yüzdelikli a rl k puanlar s ralanm t r. Böylelikle ilk s radaki kriter olan ISO Belgesi (IBP) yakla k %15 gii ir a rl a sahipken son s radaki kriterimiz yakla k % 2lik ir a rl ktad r. Red puan ise en yüksek a rl k olan % 33lük ir orandad r. Her ir firma için kriterlerin puanlar hesaplanm ve Talo 3de gösterilmi tir. Tedarikçi Iso Belgesi Talo 3. Tedarikçilerin De erlendirme Verileri Matrisi DE ERLEND RME KR TERLER Denetim Eksik Teslimat Red artl Kaul Zaman nda Teslimat Sevk Evrak A ,85 96,14 90,85 90,00 78,75 85 B ,5 99,71 94,36 94,67 90,00 85,00 85 C ,96 98,17 97,49 82,00 97,96 85 D ,63 95,813 97,71 94, Fiyat 553

6 K. G. Gülen, T. R. Aka Bu matris elde edildikten sonraki a ama her ir firman n her ir kritere göre ikili kar la t rmalar n n yap lmas d r. Tedarikçi Firmalar n puanlar n n kar la t r lmas yukar daki Talo 3de görülen ISO Belgesi Puanlar çerçevesinde gerçekle tirilmi tir. Talo 4. Tedarikçilerin Iso Belgesi Puan Kriterine Göre Kar la t r lmas BP A B C D A B C 1/9 1/9 1 1/9 D S1= 1/9 1/9 1 1/ S1 Matrisinin Tutarl l k Oran = 0.0 Tedarikçi firmalar n ISO Belgesi kriterine göre kar la t r ld S1 matrisi AHP sonucunda, T1 eklinde yüzdelik a rl klar hesaplanm olan yeni ir matris haline dönü mü tür. öylelikle 1., 2. ve 4. firmalar n yakla k %32lik a rl klar olduklar görülmektedir T1= Tedarikçi Firmalar n puanlar n n kar la t r lmas Talo 3de görülen Denetim Puanlar çerçevesinde gerçekle tirilmi tir. Talo 5. Tedarikçilerin Denetim Puan Kriterine Göre Kar la t r lmas DP A B C D A /2 B 1/ /4 C 1/ /4 D Talodaki de erler yard m yla S2 matrisi eklinde olu turulmu ve matris AHP sürecine tutarl l hesaplanarak /2 1/ /4 S2= 1/ / S2 Matrisinin Tutarl l k Oran = Tedarikçi firmalar n Denetim kriterine göre kar la t r ld S2 matrisi AHP sonucunda, T2 eklinde yüzdelik a rl klar hesaplanm olan yeni ir matris haline dönü mü tür. Böylelikle 4. firman n yakla k %48lik ir a rl kla önde oldu u görülmektedir T2=

7 XI. Üretim Ara t rmalar Sempozyumu, Haziran Tedarikçi Firmalar n puanlar n n kar la t r lmas Talo 3de görülen Eksik Teslimat Puanlar çerçevesinde gerçekle tirilmi tir. Talo 6. Tedarikçilerin Eksik Teslimat Puan Kriterine Göre Kar la t r lmas ETP A B C D A 1 1/5 1/3 1/2 B C 3 1/3 1 2 D 2 1/4 1/2 1 Talodaki de erler yard m yla S3 matrisi olu turulmu ve matris AHP sürecine tutarl l hesaplanarak 1 1/5 1/3 1/ S3= 3 1/ /4 1/2 1 S3 Matrisinin Tutarl l k Oran = Tedarikçi firmalar n Eksik Talimat kriterine göre kar la t r ld S3 matrisi AHP sonucunda, T3 eklinde yüzdelik a rl klar hesaplanm olan yeni ir matris haline dönü mü tür. Böylelikle 2. firman n yakla k %54lük ir a rl kla önde oldu u görülmektedir T3= Tedarikçi Firmalar n puanlar n n kar la t r lmas, Talo 3de Red Puanlar çerçevesinde gerçekle tirilmi tir. Talo 7. Tedarikçilerin Red Puan Kriterine Göre Kar la t r lmas RP A B C D A 1 3 1/3 1 B 1/3 1 1/5 1/3 C D 1 3 1/3 1 Talodaki de erler yard m yla S4 matrisi olu turulmu ve matris AHP sürecine tutarl l hesaplanarak 1 3 1/3 1 1/3 1 1/5 1/3 S4= /3 1 S4 Matrisinin Tutarl l k Oran = Tedarikçi firmalar n Red kriterine göre kar la t r ld S4 matrisi AHP sonucunda, T4 eklinde yüzdelik a rl klar hesaplanm olan yeni ir matris haline dönü mü tür. Böylelikle 3. firman n yakla k %51lik ir a rl kla önde oldu u görülmektedir. 555

8 K. G. Gülen, T. R. Aka T4= Tedarikçi Firmalar n puanlar n n kar la t r lmas, Talo 3de görülen çerçevesinde gerçekle tirilmi tir. artl Kaul Puanlar Talo 8. Tedarikçilerin artl Kaul Puan Kriterine Göre Kar la t r lmas KP A B C D A 1 1/3 1/4 1/4 B 3 1 1/2 1/2 C D Talodaki de erler yard m yla S5 matrisi olu turulmu ve matris AHP sürecine tutarl l hesaplanarak S5 Matrisinin Tutarl l k Oran = Tedarikçi firmalar n artl Kaul kriterine göre kar la t r ld S5 matrisi AHP sonucunda, T5 eklinde yüzdelik a rl klar hesaplanm olan yeni ir matris haline dönü mü tür. Böylelikle 3. ve 4. firmalar n yakla k % 35lik ir a rl kla önde olduklar görülmektedir T5= Tedarikçi Firmalar n puanlar n n kar la t r lmas, Talo 3de görülen Zaman nda Sevkiyat Puanlar çerçevesinde gerçekle tirilmi tir. Talo 9. Tedarikçilerin Zaman nda Sevkiyat Puan Kriterine Göre Kar la t r lmas ZSP A B C D A /3 B /3 C 1/5 1/5 1 1/7 D Talodaki de erler yard m yla S6 matrisi olu turulmu ve matris AHP sürecine tutarl l hesaplanarak / /3 S6= 1/5 1/5 1 1/ S6 Matrisinin Tutarl l k Oran = Tedarikçi firmalar n zaman nda teslimat kriterine göre kar la t r ld S6 matrisi AHP sonucunda, T6 eklinde yüzdelik a rl klar hesaplanm olan yeni ir matris haline dönü mü tür. Böylelikle 4. firman n yakla k % 52lik ir a rl kla önde oldu u görülmektedir T6=

9 XI. Üretim Ara t rmalar Sempozyumu, Haziran 2011 Tedarikçi Firmalar n puanlar n n kar la t r lmas, Talo 3de görülen Sevk Evrak Puanlar çerçevesinde gerçekle tirilmi tir. Talo 10. Tedarikçilerin Sevk Evrak Puan Kriterine Göre Kar la t r lmas SEP A B C D A 1 ¼ 1/9 1/9 B 4 1 1/6 1/6 C D Talodaki de erler yard m yla S7 matrisi olu turulmu ve matris AHP sürecine tutarl l hesaplanarak 1 1/4 1/9 1/ /6 1/6 S7= S7 Matrisinin Tutarl l k Oran = Tedarikçi firmalar n Sevk evrak kriterine göre kar la t r ld S7 matrisi AHP sonucunda, T7 eklinde yüzdelik a rl klar hesaplanm olan yeni ir matris haline dönü mü tür. Böylelikle 3. ve 4. firmalar n yakla k % 43lük ir a rl kla önde olduklar görülmektedir T7= Tedarikçi Firmalar n puanlar n n kar la t r lmas, Talo 3de görülen Fiyat Puanlar çerçevesinde gerçekle tirilmi tir. Talo 11. Tedarikçilerin Fiyat Puan Kriterine Göre Kar la t r lmas FP A B C D A B C D 1/4 ¼ 1/4 1 Talodaki de erler yard m yla S8 matrisi olu turulmu ve matris AHP sürecine tutarl l hesaplanarak S8= /4 1/4 1/4 1 S8 Matrisinin Tutarl l k Oran = 0.0 Tedarikçi firmalar n Fiyat kriterine göre kar la t r ld S8 matrisi AHP sonucunda, T8 eklinde yüzdelik a rl klar hesaplanm olan yeni ir matris haline dönü mü tür. Böylelikle 1., 2. ve 3. firmalar n yakla k % 30 luk ir a rl kla önde olduklar görülmektedir T8=

10 K. G. Gülen, T. R. Aka Bu a amadan sonra, her ir tedarikçi firman n kriterler kar s nda ald klar yüzdelik a rl klara kar l k gelen T1, T2, T3, T4, T5, T6,T7 ve T8 matrisleri sütunlar eklinde ir araya gelerek a a daki T matrisini olu turur T= Olu turulan T matrisi ile uygulaman n a nda ulunan WG matrisi vektörel olarak çarp larak K Karar Matrisi elde edilir. Yani K = T * WG * K= K = Talo 12. Sonuçlar S ralama Firma Ad Yakla k Yüzdelik 1. D % C % A % B % 19 K Karar Matrisi sonucu ve elde edilen Talo 12den de görülece i üzere; 4 farkl tedarikçi firman n 8 farkl kritere göre yap lan AHP uygulamas sonucunda, tercih edileilir en iyi tedarikçi firman n % 32lik ir oranla D firmas oldu u görülmü tür. B firmas ise % 19luk ir oranla en son s rada yer alm t r. 5. SONUÇ Bu çal mada tedarik planlamas kapsam nda de erlendirilen ve tedarik planlaman n önemli i levlerinden olan tedarikçi de erlendirme ve seçimi için ir de erlendirme modeli ve metodolojisi ortaya konulmu tur. Kurulan modelde kullan lmak üzere 8 adet kriter seçilmi olup u kriterler sektörde ojektif veriler ile de erlendirileilen ve uygulamada kolayca adaptasyon imkan ulailen kriterler olmas na dikkat edilmi ve her ir kriter için elde edilen veriler Analitik Hiyerar i Prosesi yard m ile de erlendirme sürecinde kullan lm t r. Kriterlerin ojektif unsurlardan olu mas de erlendirme sürecinde kar la lan alg sal yan lmalar ve duygusal de erlendirme ekillerinden olu ailecek yanl sonuçlar ortadan kald rmaktad r. Üretim ortam nda u çal mada oldu u gii ve una enzer nitelikte seçileilecek irçok de erlendirme kriteri olmakla eraer u çal ma yeni kullan lailecek kriterlere ir örnek te kil etmektedir. 558

11 XI. Üretim Ara t rmalar Sempozyumu, Haziran 2011 KAYNAKÇA Da deviren, Metin, Diyar Akay Ve Mustafa Kurt. De erlendirme Sürecinde Analitik Hiyerar i Prosesi Ve Uygulamas, Gazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi, C.19, C.2, (2004), S Gemici, Mehmet Fatih. Tedarik Zincirinde Veri Zarflama Analitik Hiyerar i Prosesi Yöntemiyle Perakende Sektöründe Tedarikçi Performans De erlendirmesi, Yüksek Lisans Tez, stanul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (2009), S.39 Palaz, Hakan Ve Ahmet Kovanc. Türk Deniz Kuvvetleri Denizalt lar n n Seçiminin Ahp le De erlendirilmesi, Havac l k Ve Uzay Teknolojileri Dergisi, C.3, S. 3, (2008), S Sekreter, Serhan, Gökhan Akyüz Ve Emre pekçi Çetin. irketlerin Derecelendirilmesine li kin Bir Model Önerisi: G da Sektörüne Yönelik Bir Uygulama Model, Akdeniz Üniversitesi..B.F. Dergisi, S.8 (2004), S.142. ener, Gözde. Kredi Talepleri De erlendirmesinde Analitik Hiyerar i Prosesi, Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (2010), S.26 Türer, Sanem, Berk Ayvaz, Demet Bayraktar Ve Bersam Bolat. Tedarikçi De erlendirme Süreci çin Bir Yapay Sinir A Yakla m : G da Sektöründe Bir Uygulama, Endüstri Mühendisli i Dergisi, C. 20, S. 2, (2008), S. 32. Yaral o lu, Kaan. Analitik Hiyerar i Proses Yöntemi le Genel Seçim Sonuçlar n n Tahminlenmesi, 4. Ulusal Ekonometri Ve statistik Sempozyumu, 1999, S

LETMELERDEK ISO 9001 KAL TE YÖNET M S STEM UYGULAMALARININ ÇALI AN PERFORMANSI ÜZER NE ETK LER N N TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA DE ERLEND R LMES

LETMELERDEK ISO 9001 KAL TE YÖNET M S STEM UYGULAMALARININ ÇALI AN PERFORMANSI ÜZER NE ETK LER N N TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA DE ERLEND R LMES LETMELERDEK ISO 9001 KAL TE YÖNET M S STEM UYGULAMALARININ ÇALI AN PERFORMANSI ÜZER NE ETK LER N N TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA DE ERLEND R LMES Mehmet KARAHAN Ömür Hakan KUZU Fatih VAROL enol AH N

Detaylı

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA LIK SEKTÖRÜNDE Mine SOYY T Vedat Zeki YENEN Florance Nightangle Hastanesi stanbul Ticaret Üniversitesi ÖZET Dünyada ya anan h zl de i im ve teknolojik

Detaylı

TÜRK YE VE AVRUPA LOJ ST K KÖYLER N N KAR ILA TIRMALI ANAL Z

TÜRK YE VE AVRUPA LOJ ST K KÖYLER N N KAR ILA TIRMALI ANAL Z TÜRK YE VE AVRUPA LOJ ST K KÖYLER N N KAR ILA TIRMALI ANAL Z skender PEKER Gümü hane Üniversitesi lker Murat AR Karadeniz Teknik Üniversitesi Birdo an BAK Karadeniz Teknik Üniversitesi Mehmet TANYA Maltepe

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMANIN ENDÜSTR YEL LETME BÜNYES NDE KURULMASI- KURULUMUNDA KAR ILA ILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜMLER

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMANIN ENDÜSTR YEL LETME BÜNYES NDE KURULMASI- KURULUMUNDA KAR ILA ILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜMLER KURUMSAL KAYNAK PLANLAMANIN ENDÜSTR YEL LETME BÜNYES NDE KURULMASI- KURULUMUNDA KAR ILA ILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜMLER Ay enur ERD L Yalova Üniversitesi Hüseyin BA LIG L Y ld z Teknik Üniversitesi ÖZET leri

Detaylı

TUR ST K YERLER N POPÜLAR TES N N BEL RLENMES : STANBUL ÖRNE

TUR ST K YERLER N POPÜLAR TES N N BEL RLENMES : STANBUL ÖRNE TUR ST K YERLER N POPÜLAR TES N N BEL RLENMES : STANBUL ÖRNE Onur Önay stanbul Üniversitesi letme Fakültesi Say sal Yöntemler Anabilim Dal. Eyüp Çetin stanbul Üniversitesi letme Fakültesi Say sal Yöntemler

Detaylı

Krizlerin A lmas nda Önemli Bir Araç Olan veren Motivasyonuna Yönelik Olarak stanbul Tekstil Sektörü letmelerinin ncelenmesi

Krizlerin A lmas nda Önemli Bir Araç Olan veren Motivasyonuna Yönelik Olarak stanbul Tekstil Sektörü letmelerinin ncelenmesi YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Krizlerin A lmas nda Önemli Bir Araç Olan veren Motivasyonuna Yönelik Olarak stanbul Tekstil Sektörü letmelerinin ncelenmesi

Detaylı

E-T CARETTE MÜ TER L K LER YÖNET M NDE TEDAR K Z NC R ETK S N N NCELENMES

E-T CARETTE MÜ TER L K LER YÖNET M NDE TEDAR K Z NC R ETK S N N NCELENMES E-T CARETTE MÜ TER L K LER YÖNET M NDE TEDAR K Z NC R ETK S N N NCELENMES Alper ÖZPINAR Eda A BULUT Oya ÖNER stanbul Ticaret Üniversitesi stanbul Ticaret Üniversitesi stanbul Ticaret Üniversitesi ÖZET

Detaylı

11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas (Ums-14 ile Kar la t rmal Olarak)

11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas (Ums-14 ile Kar la t rmal Olarak) YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA 11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas Yrd. Doç. Dr. Feri tah SÖNMEZ Adnan Menderes

Detaylı

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI Nur ERSUN * Kahraman ARSLAN ** ÖZ Bu çal mada; Kapadokya Bölgesinin kongre turizmi destinasyonu olarak geli tirilebilmesi

Detaylı

Ar. Grv. P nar ÖZER Dokuz Eylül Üniversitesi..B.F. letme Bölümü, ZM R. Ar. Grv. Ay e N. YEREL Celal Bayar Üniversitesi BF letme Bölümü, MAN SA

Ar. Grv. P nar ÖZER Dokuz Eylül Üniversitesi..B.F. letme Bölümü, ZM R. Ar. Grv. Ay e N. YEREL Celal Bayar Üniversitesi BF letme Bölümü, MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA TÜRK YE'DE MUHASEBE E T M NDE BENCHMARK NG Ar. Grv. P nar ÖZER Dokuz Eylül Üniversitesi..B.F. letme Bölümü, ZM R. Ar. Grv.

Detaylı

ELEKTRON K T CARET FAAL YETLER NDE YAPILAN YEN L KLER N TÜKET C SATIN ALMA DAVRANI LARI ÜZER NDEK ETK LER N ÖLÇMEYE YÖNEL K B R ARA TIRMA

ELEKTRON K T CARET FAAL YETLER NDE YAPILAN YEN L KLER N TÜKET C SATIN ALMA DAVRANI LARI ÜZER NDEK ETK LER N ÖLÇMEYE YÖNEL K B R ARA TIRMA ELEKTRON K T CARET FAAL YETLER NDE YAPILAN YEN L KLER N TÜKET C SATIN ALMA DAVRANI LARI ÜZER NDEK ETK LER N ÖLÇMEYE YÖNEL K B R ARA TIRMA Mahmut TEK N V. Özlem AKGÜN Emel CELEP Gözde Seval ERGÜN Selçuk

Detaylı

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i Yrd. Doç. Dr. U ur YILDIRIM Kahramanmara

Detaylı

ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA

ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA Kas m BAYNAL Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisli i Bölümü

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

TÜRK ÜN VERS TE Ö RENC LER N N DEY MLER TAHM N ETME DURUMLARI

TÜRK ÜN VERS TE Ö RENC LER N N DEY MLER TAHM N ETME DURUMLARI TÜRK ÜN VERS TE Ö RENC LER N N DEY MLER TAHM N ETME DURUMLARI Yrd. Doç. Dr. Kamil ER ÖZ: Dilin sözvarl nda önemli yere sahip olan deyimler, genel olarak e dizimli (collocation) sözcükler içeren, sözdizimsel

Detaylı

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ TÜİK???????????? T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK TÜİK, İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri II Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA 4842 Say l Kanunla Yap lan Düzenlemeler I nda Yat r m ndirimi Uygulamas ve Ekonomik Etkileri Dr. Mehmet ÖZKARA Anadolu Üniversitesi,

Detaylı

Tedarik Zincirleri çin Performans Ölçüm Sistemlerinin Tasar m

Tedarik Zincirleri çin Performans Ölçüm Sistemlerinin Tasar m YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Tedarik Zincirleri çin Performans Ölçüm Sistemlerinin Tasar m Ara. Gör. Dr. Hilmi YÜKSEL Dokuz Eylül Üniversitesi,..B.F.,

Detaylı

Rafta Haz r Ticari Yaz l mlar n Hava Arac Tip Sertifikas Al m Sürecinde Alternatif Uyum Gösterim Yöntemleri

Rafta Haz r Ticari Yaz l mlar n Hava Arac Tip Sertifikas Al m Sürecinde Alternatif Uyum Gösterim Yöntemleri Rafta Haz r Ticari Yaz l mlar n Hava Arac Tip Sertifikas Al m Sürecinde Alternatif Uyum Gösterim Yöntemleri Tu ba Saraç Türk Havac l k ve Uzay Sanayii, A.., Uçu a Elveri lilik ve Sertifikasyon Müdürlü

Detaylı

Optimum A Tasar m (Optimum Network Design)

Optimum A Tasar m (Optimum Network Design) Optimum A Tasar m (Optimum Network Design) Optimum A Tasar m (Optimum Network Design) yaz l mlar n n amac, bir lojistik a n n (tedarik zincirinin) stratejik seviyede optimum (en iyi) tasar m n yapmakt

Detaylı

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Hikmet Savc 34 ve Kamil Arif K rk ç 35 Abstract: The aim of the study is to investigate

Detaylı

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Cilt:8 Say :2 Y l:2011 Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Aysun Öztuna Kaplan 2 Serhat Ercan 3 Özet Bu çal ma, fen ve teknoloji ö retiminde

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

BENCHMARKING KAVRAMI VE AMACI

BENCHMARKING KAVRAMI VE AMACI BENCHMARKING YÖNTEM N N E T M N N ÖRGÜTLER NDE UYGULANAB L RL 45 Yrd.Doç.Dr.H.Basri GÜNDÜZ Sakarya Üniversitesi E itim Fakültesi Yrd.Doç.Dr.Ayhan URAL Abant zzet Baysal Üniversitesi Akçakoca Turizm letmecili

Detaylı

A T P YATIRIM FONLARININ PERFORMANSI: BANKA VE ARACI KURUM FONLARI ÜZER NE B R

A T P YATIRIM FONLARININ PERFORMANSI: BANKA VE ARACI KURUM FONLARI ÜZER NE B R Marmara Üniversitesi..B.F. Dergisi YIL 2012, C LT XXXII, SAYI I, S. 343-364 A T P YATIRIM FONLARININ PERFORMANSI: BANKA VE ARACI KURUM FONLARI ÜZER NE B R NCELEME Handan YOLSAL* Özet: Küçük miktarlardaki

Detaylı

YEN DÜNYA DÜZEN NDE LET M POL T KALARI VE DE M: CEP TELEFONU KULLANIM ALI KANLIKLARI VE TÜKET M YÖNEL MLER

YEN DÜNYA DÜZEN NDE LET M POL T KALARI VE DE M: CEP TELEFONU KULLANIM ALI KANLIKLARI VE TÜKET M YÖNEL MLER YEN DÜNYA DÜZEN NDE LET M POL T KALARI VE DE M: CEP TELEFONU KULLANIM ALI KANLIKLARI VE TÜKET M YÖNEL MLER Ar. Gör. Vahit LHAN Erciyes Üniversitesi leti im Fakültesi e-mail: vilhan66@hotmail.com Öz Yeni

Detaylı

Yaz m Ürün Gözden Geçirmelerinde Kullan lan Soru Listelerinin Farkl Disiplinlere Göre Gruplanmas n Gözden Geçirme Sürecine Etkisi

Yaz m Ürün Gözden Geçirmelerinde Kullan lan Soru Listelerinin Farkl Disiplinlere Göre Gruplanmas n Gözden Geçirme Sürecine Etkisi Yaz m Ürün Gözden Geçirmelerinde Kullan lan Soru Listelerinin Farkl Disiplinlere Göre Gruplanmas n Gözden Geçirme Sürecine Etkisi The Effect of the Grouping Peer Review Questions by Different Perspectives

Detaylı

ÖZET ABSTRACT. flgücü Piyasas nda llerin flsizlik Risklerinin Analitik Hiyerarfli Süreci ile Belirlenmesi

ÖZET ABSTRACT. flgücü Piyasas nda llerin flsizlik Risklerinin Analitik Hiyerarfli Süreci ile Belirlenmesi ÖZET flgücü Piyasas nda llerin flsizlik Risklerinin Analitik Hiyerarfli Süreci ile Belirlenmesi Bu çal flmada illerin iflgücü piyasas aç s ndan risklerini belirleyen analizler yap lm flt r. Genellikle,

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir.

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. 2005 Faaliyet Raporu Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. çindekiler Sunu 1. Finansal Göstergeler, Özet Finansal Oranlar 2. MNG Bank n Rating leri 2. Sermaye Yap s ve

Detaylı