ŞEKERBANK T.A. Ş. A Tipi Hisse Senedi Fonu. 31 Aral ık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağıms ız Denetim Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ŞEKERBANK T.A. Ş. A Tipi Hisse Senedi Fonu. 31 Aral ık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağıms ız Denetim Raporu"

Transkript

1 ŞEKERBANK T.A. Ş. A Tipi Hisse Senedi Fonu 31 Aral ık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağıms ız Denetim Raporu Akis Bağıms ız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mü şavirlik Anonim Ş irketi 2 Mart u rapor 2 sayfa bağıms ız deneti ııı raporu ve 14 sayfa linansal tablolar ve tamamlay ıc ı notlar ından olus ınaktud ır.

2 Sekerbank T.A.S. A Tipi Hisse Senedi Fonu ieindekiler Bagnnsiz Denetim Raporu Ayrintth Bilaneo Aynntili Gelir Tablosu Fon Portfciy Degeri Tablost' Fon Toplam Degeri Tablosu 31 Amid( 2011 Tariliinde Sona Eren Hesap Donemine Alt Finansal Tablolari Tamamlayict Notlar

3 Bagintsiz Denetim Raporu $ekerbank 'F.A.S. A Tipi Hisse Senedi Fonu Fon Kurultr na Gir4 Sekerbank T.A.S. A Tipi Hisse Senedi Fonu nun ("Fon") 31 AraIrk 2011 tarihi itibanyla hazirlanan ye ekte yer alan bilancosu, fon toplam degeri y e fon portfoy degeri tablolanni, aym tarilne sona eren hesap donemine alt gelir tablosunti y e onemli muhasebe politikalannin ozetini y e dipnotlan denetlemis buluntryoruz. Finansal Tablolarla Olarak Kurucumin Sormillalugu Sekerbank T.A.S ("Kurueu"), finansal tablolann Sermaye Piyasast Kuril nca yayintlanan yatinin fonlan hakkindaki muhasebe y e degerleme dtizenlemelerine gore hazirlanmasr y e dilriist bir sekilde sunumundan sorumludur. Bu sortimlultik, finansal tablolann hata ve/ y eya hi le y e usulstizliikten kaynaklanan onemli yanfisliklar icenneyeeek bicimde hazirlanarak, gercegi diirtist bir sekilde yansitinastni saglamak amacryla gerekli Ic kontrol sisteminin tasarlanmasim. uygulanmasim y e devam ettirilmesini. kostillann gerektirdigi m LI hasebe tahminlerinin yapilmasim y e uygun muhasebe politikalannin secilmesini icermektedir. Ba,C;onsiz Denetail Kurirliqunim Sortimlulugumuz, yaptig,imiz bagimstz denetime dayanarak bu linansal tablolar hal:linda gonis bildinnektir. Bagimsiz denetimimiz, Sermaye Piyasast Kurulu'nea yaynnlanan bagunsiz denetim standartlanna uygun olarak gerceklestirilmistir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasint y e bagnnsiz denctimin, finansal tablolann gercecti dogru y e diiriist bir bicimde yansitip yansitmadigr konusunda makul bir gli y enceyi saglamak tizere planlanarak yurtitillmesini gerektirmektedir. Bagrinsiz denctimimiz finansal tablolantaki tutarlar y e dipnotlar ile ilgi ii bagrmsiz denetim Lanni toplamak amactyla. bagrinsiz denetim tekniklerinin kullanilmasint icermektedir. BaCumsiz denetim tekniklerinin secimi, linansal tablolann hula ve/veya ii tie y e usulsilzliikten kaynaklanrp kaynaklanntadaqr hususu da dahil olmak tizere onemli yanlislik icerip icennedigine dair risk degerlendirmesini de kapsayacak sekilde, mesleki kanaatimize gore yapilmistir. Bu risk degerlendirmesinde, fontin ic kontrol sistemi goz ontinde bulundurulmustur. Ancak, amacinnz ic kontrol sisteminin etkin I igi hakkmda gonis vermek degil, bagintsiz denetint tekniklerini kosullara uygun olarak tasarlamak amacryla, fon yetkilileri taralindan hazirlanan finansal tablolar ile ic kontrol sistemi arasindaki iliskiyi ortaya koymaktir. Bag,rmsiz denetimimiz, aynca fon yetkilileri tarafindan benimsenen muhasebe politikalan lie yaprlan onemli muhasebe tahminlerinin y e finansal tablolann bir bintin olarak suntimuntin uygun14,minin degerlendirilmesini icermektedir. Bagimsiz denetim strasinda temin ettiomiz bagrmstz denctim kanitlarmin, gorhhiiiiiziin olusturtilmasina yeterli y e uygun bir dayanak olusturdinj,una inamyoruz. Akis BaOirnsiz Genetim on Serbest Muhasebeci Mali Musavirlik A.$., a Turkish corporation and a member firm of the KPMG network of independent member ferns affiliated with KPMG International Cooperative, a Sw,ss anuni

4 Göriiş Görüsümüze göre, fon portfoyünün degerlenmesi, fon topla ın degeri ve birim pay değerinin hesaplanmas ı islemleri, Serrnaye Piyasas ı Kurt ı ll ı 'm ı n yat ı r ı m fordar ı na iliskin düzenlemeleri ve Fon'un iç tüzük l ı tikümlerine uygurı lt ı k arzetmekte; ilisikteki finansal tablolar, Fon't ı n 31 Aral ık 2011 tarilı i itibanyla rı nansal durumunt ı ve a n, ı n ı tarihte sona eren y ı l ıt ait finansal performans ı n ı, Sermaye Piyasas ı Kurt ı lt ı 'nca yay ı mlanan yat ı r ı m İonlar ı hakk ı ndaki muhasebe ve de ğerleme düzenlemeleri çerçevesinde (Not doğru ve dürüst bir biçi ıncle yans ıtmaktad ı r. Istanbul, 2 Mart 9012 Akis Bagı msı z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik Anon im Ş irketi Erdal T ı kmak, SMMM Sor ım ıl ıt Orıuk, Başdeneki

5 SEKERBANK T.A.S. A Tipi Hisse Senedi Fonu 31 Arabi< 2011 Tarihi hibanyla Ayrintili Bilanco (Birim - lark Liras') Carl Diinem onecki Diincm 31 Al.:1111: rilik 2010 I - VARLIKLAR 916, ,289 A - [laza. Degerler 1- Kasa 2- Bankalar 3- Diger Ilazir Degerler B - Menkul Klymetler 1- Hisse Senetlen 2- Ozel Kesim Borclanma Senetleri 3- Kamu Kesimi Tahvil, Senet y e Bonolan 4- Diger Menkul Kiymetler 721, , , , , ,008 C- Alacaklar ID- Diger Varliklar II - BORGLAR (5,375) (4,657) A - Borclar (5,375) (4,657) 1- Kurucu ANanslan 2- Banka Kredileri 3- Eon YOnetim 0=0 (2,920) (2,372) 4- Menkul Kiymet Alm) Borclan 5- Diger Borclar (2,455) (2,285) III - illtiyatlar NE' VARLIKLAR TOPLAMI 911, ,632 IV - I ON TOPLAM DE6ER1 911, ,632 A - KaoIma Belgeleri 530, , Kaohna Belgeleri Net Deer Artisi/(Azahs0 (205,020) (6,312) C - Fon Gelir Gider Farki 585, , Can Yil Eon Gelir Gider Farki (28,990) 88, Geemis Yillar Eon Gelir Gider Farki 614, ,420 FON TOPLANI DEaAti 911, ,632

6 Ş EKERBANK T.A. Ş. A Tipi Ilisse Senedi Fonu 31 Artı l ı k 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Ayr ı nt ı l ı Gelir Tablosu (Birim - Tür), Liras ı ) I - FON GEL İ RLER İ Car ı Dönen ı 1 ((e3k % ral ı k ,160 Oneeki D ı l ı ıııı 1 0, Ar.ı l ı k ,523 A Nlenkul K ıyme ıler Por ılkiinden Al ınan Faiz ve kar Paylar ı 1- Ozel Kesim Menkul Kly ınetler ı Fa ız ve Kar Paylar ı Hısse Seıwılen Kar Payları hoıvlannıa Sene ıleri 2- Kamu Kesim ı Ntenkul K ıymetleri Faiz ve Kar Paylar ı 3- D ıger Nlenkul Klymetler Faiz ve Kar Paylar ı 16, , ,211 43,898 B - Nlenk ıll K ıymet Sat ış Karlar ı 1- Ozel Kes ıııı Ntenkul Klymetler ı Sat ış KarIar ı Hısse Seneıleri Saıış Karları lıorvlanma Seneıleri Salış Karları 2- Kamu Kes ımi Menkul K ıymetleri Sat ış Karlar ı 3- D ıgcr Ntenkul Klymetler Sat ış Karlar ı 115, , , ,377 C - Gerçckle şen Değer Art ışlar ı 77, ,248 D - Diğer Celirler II - FON G İ DERLER İ ( ) (242,670) A - Nlenkul Kıymet Sat ış Zararları I- Ozel Kesim Menkul K ıymetlen Sat ış Zararlar ı Hisse Seneılerı Seın,> Zararları Barelannıa Senellerı Saış Zararları 2- Kamu Kesim ı Menkul K ıymetleri Sat ış Zararlar ı 3- D ıt:rer Menkul Klyrnetler Sat ış Zararlar ı (28,417) (30) (28,447) (44,658) (44.658) B - Cereekle şen Değer Az ıı l ı lar ı (169,094) (138,870) C - Diğer Giderler I- Ihraç Izni Ocreller ı 2- Ilan Giderleri 3- Sigona Ccretler ı 4- Arac ı l ık Kom ı syon Giderleri 5- Tahv ıl vc Borsa Pay ı Giderler ı 6- Noter Harç ve Tasd ı k Ucretleri 7- Fon YOnetim (IcretIcr ı 8- Denetim Ocretleri 9- Kat ılma Belgesi Bas ı m Giderleri 10 Verg ı Res ım Harç ve Baz ı Giderler 11 Saklama Giderleri 11 Kur Fark ı G ıderler ı 12 D ıger G ıderler (2.438) (14.860) (890) (34,425) (4,071) (438) (488) (57,609) (1,520) (23,096) (856) (29,023) (3.878) (408) (361) (59,142) III - FON GEL İ R-G İ DER FARKI (28,990) ANK T E SE 0 N Fünışa n. '0:3 Te_1:( Ili şikteki notlr ı r l ın tinansal tablolar ın ayr ılmaz bir parças ıd ı r. 2 AK İS BAĞlMSIIENE1İM VE SERBEST HASEBECi MALİ N1 ŞAVİ RLIK A. Ş.

7 SEKERBANK T.A.$. A Tipi Ilisse Senedi Fonu 31 Aralik 2011 Tarini itibariyla Fon Portfoy Degeri Tablosu - TUrk Liras') (i ri I)iinem onceki Diinern 31.traltk kralik 2010 Nominal Rayic Nominal Rayic Defferi DOgri Def.1..eri I - HiSSE SENETLER1 241, , , , A - Kurucu istirak y e Ilissetlarlari - Diaer Ortakliklar I- Akbank T.A.s. 2- Ak Enerji Elektrik Oretim A Aksa Aknlik Kimya Sanayii A Aksa F.nerji Oretim A.S. (Aksen) 5- Anadolu Cain Sanayii A.$. 6- Anadolu Anonim Turk Sigorta $irketi 7- Arcelik A.S. 8- Asya Katilim Bankasi A Ayen Enerji A.S. 10- Aygaz A.$. 11- Csa cimento Sanayii Ye Ticaret A.$. 12- Eregli Demir celik Fabrikalan T.A.S. 13- Einlak Konut Gayrimenkul Yatirtin Ortakligi A.S. 14- Koc Holding A K072 Altin isletmeleri A Petrol Ofisi A.$. 17- Sabanci Holding A Sinpas Gayrimenkul Valium Onakligi A.$. 19- T. Garanti Bankasi A.S. 20- T. Is Bankast A.5. (C) 21- T. Halk Bankast A.$. 22- Turcas Petrol A Tofas Tfirk Otomobil fabrikasi A TOrk Traktor ve Ziraat Makineleri A.$. 25- Tiirk Hava Yollan A.O. 26- Trakya Cam Sanayii A.S. 27- Yam y e Kredi Bankasi A.$. 241, , , , ,000 48, % 10,000 18, % 10,000 44, % 10,000 28, % 8,000 21, % 40,000 31, % 6,000 37, % 7, % 14,300 17, % 12,000 37, ,000 26, % 4,200 34, I 2,800 21, % 10,000 33, % 20,000 39, % 6,000 34, % 1,700 35, ,000 32, ,000 38, % 7,646 7, % 9,000 53, % 8,000 63, ,000 39, % 6,000 59, % 2,400 31, ,000 22, % 9,066 35, ,000 12, % 1,700 39, ,000 31, % 5,000 27, ,000 24, % 7,000 18, % 6, II DEVLET I.lIViI.i VE IIAZINE BONOI,ARI A Turk Liras' Devlet Tabs iii se Bonolan B N'abanci Para Devlet Tah y ili ve Bonolari III - TERN REPO 399, FON PORTFON DEC:E , , VC T. A E SE umvi giu :(0 6 Ilisikteki notlar bit tinansal tablolann aynlmaz bir parcasnlir. 3 AK1S BAO - I/VISIRNETIM VE SERBES 1:IASEBECi MALI M SA IRLIK A.S.

8 Ş EKERBANK T.A. Ş. A Tipi Hisse Senedi Fonn 31 Aral ık 2011 Tarihi itibarlyla Fon Topla ın Değeri Tablosu (Birin ı - Türk Liras ı ) ('ari 1)iine ın Öneeki Dtine ın 31 Aral ı k railk 2010 Grup 'Foplan ı Grup Tutar ı 1 utar ı Fotı l ııın A - Fon PortFöy De ğeri 916, , Haz ır Değerler Kasa 2- Bankalar Diğerl-Iaz ır Değerler C - Alacaklar D - Borçl ıı r (5,375) (0.60) (4,657) (0.62) 1- Kurucu Avanslar ı 2- Banka Kredilcri 3- Fon Yonetim Ocreti (2,920) (0.32) (2,372) (0.31) 4- Menkt ı l K ıymet Al ıııı BorçIan 5- Di ğer Borçlar (2,455) ( 0.28) (2,285) (0.31) NET VARLIK DEĞ ER İ 911, , Toplam Pay Say ıs ı Dolasundaki Pay Say ıs ı Sat ı labilir Pay Say ı s ı Kat ı 1n ı a Belgesi Birim Pay Dc ğcri (Tam Tiirk I.iras ı ) 0, , SEN şah eyo :(02 not h ı r bu linansal tablolar ın t ı n r ı bnaz bir parças ı d ı r. 4 AKİS BAĞIMSV,pENET1M VE SERBES TWIP,HASEBECi I MALI MOŞAV İ RLIK A.Ş.

9 SEKERBANK T.A.S. A Tipi Hisse Senedi Fonu 31 Arabi< 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine Ait Finansal Tablolari Tamamlaylci Notlar (Birim - Aksi belirtilmedikce Turk Lirast ("TL")) 1 Fon bilancosu dipnotlan 1.1 KaNina belgesi, 31 Arahk 2011 taribli birim pay degeri, fan toplam deg r 'eri y e dolasmulaki pay saps' 31 Aralik Aralik 2010 Fon toplam degeri 911, ,632 TL ihrae edilen pay sayist Pay Dolasimdaki pay sayisi Pay KatiIma belgesi birim pay degeri 0, , TL 1.2 cikarilmq katilma belgesi saps,' ve &Mem ichule satdan y e geri ahnan kahlma belgesi saps: 31 Aralik Arabi( 2010 Donem basindaki dolasimclaki pay say's' Pay Donem icinde; Satilan pay saps' Pay Geri donen pay sayist ( ) ( ) Pay Donem sonundaki dolasundaki pay sayisi Pay 1.3 Fan sfiresi y e l acmct Mugu Sekerbank T.A.$. A Tipi Dei i,isken Font], Sermaye Piyasast Kurtilu'ndan ("SPK") alinan I 7 Subat 2011 tarih y e B.02.1.SPK sayili izin dogrultusunda 1 Nisan 2011 tarihinden itibaren $ekerbank T.A.S. A Tipi Hisse Senedi Fontfna ('Ton") domisturiilmustur. Fon stiresiz olup, 27 Haziran 1994 tarihinde halka arz edilmistir. 1.4 Fan portfoyfin fin yonethni Fon'un, riskin dagitilmast y e inanch miilkiyet esaslarina gore beige sahiplerinin haklanni koruyacak sekilde yonetim, temsil y e varliklarin saklanmasindan Sermaye Piyasasi Kanunu uyarinea $ekerbank T.A.S. ("Kurucu") sorumludur. Fon portfoyij, yonetici Seker Yatirim Menkul Degerler A.S. ("Yonetici") tarafindan, Sermaye Piyasast Kurulu ("SPK") diizenlemelerine uygun olarak yapilacak bir portfoy yonetim sozlesmesi eerce y esinde Fon iettizogii y e 19 Arabi: 1996 tarihli Resmi Gazete'de yayimlanan SPK'nin V11/10 numarali tebligi ("Teblig") hiikiimlerine gore yonetilmekteclir. NKT. SE DI OrU rnsah.36 * AKIS BA6imst,4siopENETiM NA: SERBESTWIJHASEBEC1 MALi MUSAVIRLiK

10 Sekerbank T.A.S. A Tipi Ilisse Senedi Fonn 31 Aral ı k 2011 Tarillinde Sona Eren llesap Dönc ılline Ait Finansal Tablolar ı Tan ı an ı lay ı c ı Notlar (Biri ııı Aksi belirtiln ı edikçe Türk Liras ı ("TL")) 1 Fon bilançosu dipnotlar ı (devam ı) 1.5 Menkul klyn ıetlerin sigorta tutarı Fon'un menkul k ıymetleri İ stanbul Menkt ı l K ıymetler Borsas ı (" İ MKB") Takas ve Sakla ına Bankas ı A Ş ("Takasbank") taraf ından muhafaza edilmekte olup, fon tutann ı temsil eden kat ı lma belgeleri kaydi olarak Merkezi Kay ıt Kurulu şu ("MKK") nezdinde mü şteri baz ında izienir. MKK ve kay ıtlar ın tutuiclu ğu takas ve saklama kurult ışlar ı, kendi tuttuklar ı kay ı tlar ı n yanl ış tutulmas ından dolay ı hak sahiplerinin u ğrayacag ı zararlardan kusurlar ı oran ı nda sorumludurlar. Yap ı lacak sözle şmelere konulacak l ı ükümlerle bu sorumluluk ortadan kald ı r ı lamaz. MKK, bu tebligin uygulanmas ı ile ilgili olarak üyelerden, hesaplar ı n niteli ğine göre gerekli bilgi ve belgeyi isteyebi lir. İ nceleme gerektiren hallerde durum SPK'ya bildiri lir. MKK yönetim kurulu tarafindan, kay ıtlar ın yanl ış tutulmas ı ndan dolay ı doğacak zararlar ı n tazııı i ıı i içi ıı, üyeleri ıı sorumluluk sigortas ı yapt ı rmas ı na karar verilebilir. 1.6 Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve aç ıkla ınayt gerektiren hus ııs1ara illşkin hilgiler Yoktur Değerlemede uygulanan diiviz kurlar ı Yoktt ı r. 1.8 Değerlentede esas alinatt gelir ortaliliğt senetleri fiyatlart Yoktur. 1.9 Aç ıklannu ısı gerekli görülen diğer hususlar Uygulanan belli başh ın ıthasebe prensipleri Genel: Fon. un ili;ikteki finansal tablolar ı SPK'n ı n Seri XI, No:6 "Menkul K ıymetler Yat ı r ı m Fonlar ı Mali Tablo ve Raporlar ı na İ liskin ilke ve K ıı rallar Hakk ı nda Teblig"inde belirtilen csaslara tlygun olarak haz ı rla ıı m ışt ı r. Gerçvklesen Değer Aruşlar ı ve Azal ışlar ı : Fon menkt ı l k ıymetlerinin l ıer tztin itibar ıyla Fon içtüzü ğıi bükünderine göre de ğerlenıesi sonucunda ortaya c ı kan det:terleme farklar ı, bilançociaki fon topla ın de ğerinin içinde yer alan kat ı lma belgeleri de ğer art ış/azal ış l ıesab ı nda muhasebele ştirilmektedir. Bu suretle, deqerleme farklar ı, ancak menkt ı l k ıymetin elden c ı kar ı larak gerçekle şmesi halinde gelir veya gider hesaplar ına i ııtikal ettiri I ınekted ir... Ş A IPI SE 6 AKiS in şah 36 BAĞIMSI ENETiM VE f. T :( SERBEST~HASEBEC İ MAL İ MO ŞAV İRL İK A.Ş.

11 Sekerbank T.A.S. A Tipi Hisse Senedi Fonu 31 AraIlk 2011 Tariliinde Sona Eren I lesap Donemine Ait Finansal Tablolan Tainainlapel Notlar (Birk') Aksi belirtilinedikce Turk Liras" ("TL")) 1 Fon bilaneosu dipnotlan (devanu) 1.9 Acildanmast gereali garfilen diger hususlar (devann) Uyguloncin belli bavi muhasebe prensipkri (devann) Katilnia Beige/en: Katilma paylannin aiim satiminda, beher pay icin, Ion toplam degerinin dolasimclaki pay sayisina bokinmesiyle bulunan deer esas alinmaktadir. Katilma payint iceren katilma belgelerinin satisindan elde edilen kaynaklar sans tutan esas alinarak katilma belgeleri hesabinda yansitilmakta, geri alinan belgeler isc ails tutarlan esas alinarak bu hcsaptan thistilinektedir. Kattlma pay' islemleri g unitik olarak MKK'ya bildirilir y e kanlma paylan MKK nezdindeki hesaplarda, her musterinin kimlik bilgileri y e buna bagli hesap kodlan lie Fon bilgileri bazinda takip edilir. Menkul Klymetlerin Degerleinesi: Fon'on ictuzugu tnenkul kiymetlerin degerlemesine iliskin olarak asagidaki hükümieri icennektedir: I) Degerleme her is gunii itibanyla yapthr. 2) "Fon Portray Degeri", portfoydeki y arliklarin degerlerinin toplamidir. Portfaydeki y arliklarin degeri asagidaki esaslara gore tespit edilir: 1) Portfoye alinan varliklar giriste aiim fiyatlanyla kayda gecirilir. Yabanci para cinsinden y arliklann altin fiyatinin TL degeri, satin &lin tarihindeki yabanci para cinsinden degerinin T.C. Merkez Bankast ("TCMB") doviz sans kuru lie carpilmasi suretiyle bulunur. 2) Borsada islem goren y arliklar degerleme giintinde borsada olusan agirlikli fiyat ye oranlarla degerlenir. iki scans uygulayan borsalarcla degerleme fiyati ikinci scans agirlikh fiyati y e oramdir. Borsada islem gormeyen anonim sirketlerin hisse senetlerinin degerlemesinin portfoye dahil edilmeleri asamasinda y e soz konusu hisse senetlerinin ion portfayunden cikanlana kadar gegen sure zarfmda takvim ydi esas al marak en az alti ayda bir defa olmak Ozere, Kurulea belirlenecek esaslara trn /gtin olarak yapilinast zorunludur. 3) IIVIKB kuçuk islemler pazarinda olusan fiyatlar degerlemede dikkate alinmaz. 4) Borsada islem gormekle birlikte degerleme gonlincle borsada alim sattma konu olmayan hisse senetleri son islem tarihindeki borsa fiyanyla, borclanma senetleri. ters repo ye repolar son islem guniindeki ic venni oram nakit girislerini nakit cikislarina esitleyen iskonto rani) Ile degerlenir. 5) Yukandaki sekilde degeri behrlenemeyen borclanma senetleri y e repolar ise son is giiraindeki portray degerine, sermaye piyasast aracinin ic venni orain Ozerinden biieik faiz esasina gore hesaplanan faizin anaparaya eklenmesi surctiyle degerlenir.

12 Şekerbank T.A. Ş. A Tipi Hisse Senedi Font ı 31 Aral ı k 2011 Tarihil ı de Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ı Ta ınamlay ı c ı Notlar (Birin ı Aksi belirtilmedikçe Türk Liras ı (-TL")) 1 Fon bilançosu dipnotlar ı (devam ı) 1.9 Açıklan ınası gerek1i görülen diğer husus1ar (devann) Uygulanan belli bash nuthasebe prensipleri (devann) Menkul Kıymetlerin Değerle ınesi (devann) 6) Portföydeki yabanc ı para biri ııı i üzerinden ç ı kar ı lan menkul klyrnetler sat ı n al ı nd ı klar ı borsada de ı:zerleme günti itibanyla olu şa ıı fiyatlann ın ilgili olduklan yabanc ı para ııııı TCMB döviz sat ış kuru ile çarp ı lmas ı suretiyle de ğerlenir. 7) Gelir ortakl ığı senetleri ile dövize endeksli gelir ortakl ığı senetleri ve değerlemesi SPK, Seri: VII No: 10 Tebli ğin 45'nci maddesine göre yap ı l ı r. 8) Dövize endeksli gelir ortakl ığı senetleri, anaparan ın değerleme günündeki T.C. Merkez Bankas ı efektif al ış kuru ile çarp ı lmas ı ve beklenen gelirlerinin isleyen gii ıı say ı s ı na göre hesaplanacak tutar ı n ı n, Türk Liras ı cinsinden anaparaya eklenmesi suretiyle de ğerlenir. 9) Dövize endeksli tahvillerin değerlemesi, sat ı n alma günü itibariyle yabanc ı para einsi esas al ı narak bulunacak iç verim oran ı üzerinden, günlük bile şik faiz esas ına izöre befirlenen değeri ıı i ıı T.C. Merkez Bankas ı döviz sat ış ktıruyla çarp ı lmas ı suretiyle yap ı l ı r. Fon Toplam Değerinin Hesaplan ınas ı "Fon Toplam De ğeri", Fon porttby de ğerinc varsa di ğer varl ı klar ı n eklen ınesi ve borçlar ı n (Kun ıcu tarafindan kurt ı lu ş i şlemleri için verilen avans hari9) dü şülmesi suretiyle bulunt ı r. Fon'un deva ın ı süresince al ııı an bedelsiz hisse senetleri, temettii, faiz ve kar paylar ı v.b, al ı ncl ı klan gün Fon'un topla ın de, Y erine dal ı il edilir. F011 Pay Değerinin Hesaplann ıas ı ve İslen ı Esaslar ı "Bir pay ı n de ğeri", Fon topla ın değeri ıı i ıı tedavüldeki kat ı lma bell, Y elerinin kapsad ığı pay say ı s ı na bölünnıesiyle elde edilir. İ hraç edilen kat ı l ına belgeleri ıı i ıı sat ı l ı ncaya kadar, her pay ı n de ğeri. Fon toplam de ğerinin topla ın pay say ı s ına bölünn ıesi ile bulunt ı r. Bu dönem içinde geri sat ın al ına yoluyla Fon'a gcri dönmil ş kat ı lma belgelerinden halen Fon biinyesincle bult ınanlar ı n say ı s ı toplam pay say ı s ı ndan dü ş ülür. Kat ı l ına belgeleri ıı i ıı sat ış ve geri al ış fiyat ı, bel ızedeki pay say ı s ı ile pay deqerinin çarp ı m ı suretiyle bl ı ll ı nan tutard ı r Diğer Hususlar Bilanço tarihi itibanyla finansal tablolarda yer alan 195,091TL (31 Aral ı k 2010: 399,057 TL) tutar ındaki di ğer menkt ı l k ıymetler ters repo i şlemlerinden olu şmaktad ı r. 31 Aral ı k 2011 taril ı i itibanyla finansal tablolarda yer alan 5,375 TL (31 Aral ı k 2010: 4,657 TL) tutar ı nclaki borcun 2,920 TL'Iik k ı sm ı (31 Aral ık 2010: 2,372 TL) ödenecek fon yönetim iieretinden, TL - lik k ı sm ı (31 Aral ı k 2010: 2,246 TL) ödenecek denetim ticretlerinden ve geriye kalan 91 TL'I ik k ı s ın ı (31 Aral ı k 2010: 39 TL) ise di ğer borçlardan olu şmaktad ı r. SEN ışah o: AK İS BAĞIMSI,Z,J9LNETiM VE SERBESTO4QHASEBEC İ /VL A di IVILIŞAN2iRL İ K A. Ş.

13 Sekerbank A Tipi Hisse Senedi Fonu 31 Aralik 2011 Tarillinde Sona Eren Flesap Donemine Alt Finansal Tablolari Tamamlayici Notlar (Birim Aksi belirtilmedikce Turk Liras! ("TL")) 1.10 Menku1 Klyznetlerin Muhafazasz Fon portfoyundeki varliklar yarnlaeak bir sozlesme eercevesinde IMKB Takasbank nezdinde saklamr. Yabanci menkul kiymetlerin ahm satim y e saklama islemlerinde iletisim SWIFT, faks teleks araciligi lie yhriittilmektedir. Saklama lie I igi ii masraflar y e iicretler iilkelerin degisik enstrumanlarma gore farkhlik gostermektedir. Saklayicilar ayhk olarak dokiiman gonclermektedir. Fon porticiyandeki altin y e loymetli madenler Istanbul Ain't Borsast nezdinde saklamr. 2 Fon gelir tablosu dipnotlari 2.1 Ahnan tenzettii tutarlan Donem icerisinde temettii alman hisse senetleri asagidaki Hisse Senedi Eregli Demir y e celik Fabrikalari 2,813 TOFAS Turk Otomobil Fabrikasi A.$. 2,000 Arcelik A.S. 1,850 Aygaz A.S. 1,667 T.Halk Bankasi T.A.$. 1, T. 1 Bankasi A.$. (C) 1,535 1,252 T.Ciaranti Bankast A.5. 1, Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.$. 842 Koc Holding A.S. 820 Trakya Cam Sanayi A.$. 750 Aksa Akrilik Kimya Sanayi A$ 620 Turcas Petrol A.$. 500 Ttirkiye Vakiflar Bankasi A.$ Koza Altin isletmeleri A.S. 458 Ayen Enerji Asya Katihm Bankasi A.$. Petrol Ofisi A.$. 6,328 Otokar Otobtis Karasoril Sanayi A.$ 2,210 Iliirriyet Gazetecilik y e Matbaacilik 2,000 16,202 15, Tahsil edilenzeyen anapara, faiz y e ternettii tatarlan Yoktur. 2.3 Kineticiden alman avans y e kredi faiz oranlan Yoktur. TA. SENE.ah AKiS BAalMSRD,ENETiM VE SERBES1O/1111:{ASEBECI MALI MUSAVIRLIK

14 Şekerhank T.A. Ş. A Tipi Ilisse Senedi Fon ıı 31 Aral ı k 2011 Tarihincle Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ı Tarnan ı laylc ı Notlar (Birin ı Aksi belirtilmedikçe Türk Liras ı ("TL")) 2 Fon gelir tablosu dipnotlar ı (devam ı) 2.4 Gelir ve gider hesapiarında bir ö ııceki döne ıne giire %25'in üzerinde ortaya ç ıkan artış ve azabşın nedenleri Fon gelirleri a;ğı rl ı kli olarak gerçekle şen cle ğer art ış lar ı ve hisse senetleri sat ış karlar ı ndan olu şınaktacl ı r. Bir önceki y ı la k ıyasla fon gelirlerincle bir azal ış ağı rl ı kl ı olarak gerçekle şen değer art ış lar ındaki azal ıştan kaynaklanmaktad ı r. Fon giderleri ise ço ğunlukla fon yönetim iicretleri ve gerçekle şen değer azal ış lar ı ndan meydana gelmektedir. Bir önceki y ı la k ıyasla fon g,i derlerindeki art ış, a ğı rl ı kl ı olarak gerçekle şen değer azal ış lar ı ve fon yönetim ileretlerindeki art ıştan kaynaklan ınaktad ır y ı l ı ortalama fon toplam cle ğerinin 2010 y ı l ı ortala ına fon portföy de ğerine oranla artmas ı sont ıcu fon yönetim ücretinde yakla şık %18.61 art ış gözlemlen ıni ştir. 2.5 Açıklan ınası gerek1i görülen diğer hususlar Vergi Kurt ımlar Vergisi Kanunu fl ıııııı 2 numaral ı maddesi uyar ı nca, Sermaye Piyasas ı Kanunt ı 'na göre kurulan yat ı r ı m fonlar ı kur ınnlar vergisi mükellefidir. Ancak, Kurumlar Vergisi Kant ınu'nun 8'inci maddesinin (4) numaral ı alt bendi ile menkul k ıymet yat ır ı m fonlar ı n ı n (clöviz yat ı r ım fonlar ı hariç) portföy i şletmecili ğ inden cloğan kazançlar ı kurt ımlar vergisinden istisna edilmi ştir. Gelir Vergisi Kan ın ı u. na 5281 say ı l ı Kanun ile eklenen geçici 67'nci madde ile 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren menkul k ıymetlerden elde edilen kazanç ve iratlar için ycni bir vergileme sistemi öngörülmil ş olup konu ile ilgili 257 Seri No'll ı Gelir Vergisi Genel Tebli ği 30 Aral ı k 2005 taril ı ve say ı l ı Resmi Gazete'de yay ımlanm ışt ı r. Gelir Ver g isi Kanunu'nun Geçici 67'nci madclesinin 8 numaral ı fı kras ı uyar ı nca, Sermaye Piyasas ı Ka ıııııııı 'na göre kurulan menkul k ıymetler yat ı r ı m fonlar ı n ı n (borsa yat ı r ı m fonlar ı harie) kurumlar ver g isinclen istisna cdilmi ş portföy kazançlar ı %15 oran ı nda vergi tevkifat ı na tâbi tutulaca ğı ve b ıl kazançlar üzerinden Gelir Vergisi Kant ı nt ı 'm ı n 94 ti ııcü maddesi uyar ı nca ayr ıca bir tevkifat yap ı lmayacağı belirtilmi ştir. Bunt ınla birlikte, 23 Temmuz 2006 taril ı ve say ı l ı Resmi Gazete'de yaynnlanan 22 Temmuz 2006 taril ı ve 2006/10731 say ı l ı 13akanlar Kurulu karar ı ile 193 say ı l ı Gelir Vergisi Kanun'unun geçici 67'nci maddesinde yer alan baz ı kazanç ve iratlarclan yap ı lacak tevkifat oranlar ı Sermaye Piyasas ı Kanunt ı "na göre kurulan menkul k ıymetler yat ı r ı m fonlar ı (borsa yat ı r ı m fonlar ı, kont ı t finansman fonlar ı ve varl ı k finansman fonlar ı hariç) portföy i şletn ıeci li ği kazançlar ı üzerinden 23 Temmuz 2006 tarihinden 1 Ekim 2006 tarilline kadar %10, 1 Ekim 2006 tarihinden itibaren uygulan ınak üzere %0 (s ı fır) olarak tespit edilmi ştir. Yat ı r ı m fonlar ı nclan elde cdilen gelirler yt ıkar ıda belirtildi ği üzere 1 Ekim 2006 tarihine kadar söz konust ı kurumlar bünyesinde vergilendirilmi ş, bu taril ıten sonra kat ı l ı me ı baz ı nda vergilendirmeye ba ş lan ı hn ışt ı r. <E, BA T. A. H1 SE SENE A İ n 'a.tii h 6 g. Tel:( AKiS BAĞIMS1,42ENETİM VE SERBES 1-WhILIHASEBEC, İ MAL İ MCIŞAV İ RL İ K A.Ş.

15 Sekerbank A Tipi llisse Senedi Font' 31 AraIlk 2011 Tanhinde Sona Eren hiesap DOnemine Au Finansal Tablolan Tamamlaytci Notlar (Birim Aksi belirtilmedikce Tiirk Lirasi ("IL")) 2 Fon gelir tablosu dipnotlart (devanu) 2.5 Aciklanniast gerekli goriilen (tiger Ii ususlar (devanit) Vergi (clevanit) 1 Ekim 2006 tarihi sonrasincla uygulanacak stopaj oram ise 2006/10731 sayili Bakanlar Kumlu Karari y e 5527 say111 Kamm Ile; tarn milkellefler icin %10, dar mukellefler icin %0 olarak belirlemnistir. 1 Ekim 2006 tarilli sonrasinda % oranindaki stopaj uygulamasinda, yatirimcilarin bu tarihten once iktisap ettikleri yatirim fonlari katilma belgeleri icin; Ey mn son islem guniinde yatirim font' katilma belgesinin kapanis fiyati alis maliyeti olarak dikkate alinacaktir Fon yonetim ficretleri Fon ictliztigti uyarinca Kurucu'ya Fon'un yonetim y e temsili ile Fon'a tahsis ettigi donanim ye personel ile muhasebe himetleri karsiligi olarak her gun icin fon toplam degerinin %0,0010 (yuzbindeon)'undan olusan bir yonetim Ucreti tahakkuk ettirilir y e bu ticret her ay sonunu izleyen bir hafta icinde Kurucu'ya odenir. Soz konusu Ucret, Kurucu tarafincian yoneticiye odenir Kitrucu ile Fon, Kurucu Yonctim Kurulu'nca atanan Fon Kurulu tarafmdan yuriitulmektedir. Yil icinde Fon'un menkul kiymet alim satimlari Yonetici araciligi lie yapilan islemlerden olusmustur. Fort katilma belgelerinin alim satimi. Yonetici y e Kurucu'nun subeleri, telefon ye Internet araciligi Ile yapilmaktadir Verilen Taahhiitler Fort portfoytiniin 195,091 -FL (31 AraIlk 2010: 399,057 TL) tutarmdaki boiumu icin Fon'un geri satma taahhuciu (ters repo) bulunmakta olup, nominal altar] 195,280 TL'dir (31 AraIlk 2010: 422,485 IL). SEN7 1 1 AldS i ah :36 BA6IMS1;.314,ENETINI VE :( SERBESTNIIIHASEBEC1 MALi NICISAVIRLIK A.S.

16 Şekerbank T.A. Ş. A Tipi Ifisse Senedi Fonu 31 Aral ı k 2011 Tarilı inde Sona Eren I-lesap Dönernine Ait I s inansal Tablolar ı Tamarnlay ı c ı Notlar (Birim Aksi belirtilmedikçe Türk Liras ı ("TL")) 3 Fon portföy de ğeri tablosu dipnotlar ı 3.1 İn ıtiyazh hisse senetleri Yoktur. 3.2 Alman hedelsiz hisse senetleri Dönem içerisinde bedelsiz al ım yap ı la ıı hisse senetleri a şag ıdaki gibiclir: Hisse Senedi Ayen Enerji A. Ş Tıı rcas Petrol A. Ş T. İş Bankas ı A. Ş. (C) Koza Alt ın İş let ıneleri A. Ş Koç Holding A. Ş. Petrol Ofisi A. Ş. T. Hava Yollar ı A.O. Tekfen Holding A. Ş. Eregli Demir Celik Fabrikalar ı T.A. Ş İhraç edilen n ıenktd k ıymetin toplan ı tutarm ın %10'unit asan lustm Yoktur. 3.4 Menkul klymetler horsa1arma kote edilmentis hisse senetleri Yoktur. 3.5 Açtklanmast gerekli görülen diğer hususlar Yann ın Polilikast Fon'un yat ı r ı m politikas ı aşag ıdaki esaslar ı içermektedir: - Fon portföy degerinin % 10'undan fazlas ı bir ortakl ı g ı n menkul k ıymetlerine yat ı r ı la ınaz. Yat ı r ı m fonu tek bas ı na hiebir ortakl ı kta sermayenin ya da tüm oy haklarm ı n % 9'undan fazias ı na sahip olamaz. Fonlar, hisse senetlerini sat ı n ald ıklar ı ortakl ıklar ın herhangi bir şekilde yönetimlerine kat ı l ına amac ı güdemezler ve yönetimde temsil edilemezler. - Fon portföyüne borsaya kote edil ınesi şartlyla borsa d ışı nda l ıalka arzlarda ıı da menkul k ıymet al ıııabilir, ancak kuruct ı nt ın ve yöneticinin borsa d ışına halka arz ına aracil ık ettigi menkt ı l k ıymetlerin borsaya kote edilmesi şartlyla il ı raç miktar ı n ı n azami % 10'uve fon portroyünün azami % 5 'i ora ııııı da yat ı r ıııı yap ı labilir.

17 Sekerbank T.A.S. A Tipi Hisse Senedi Fonu 31 Aralik 2011 Tarihincie Sona Eren Flesap Donemine Alt Finansal Tablolart Tamamlaylci Notlar (Birim Aksi belirtilmedikce Dirk Lirast ("TL")) 3 Fon portfdy degeri tablosu dipnotlari (devan-n) 3.5 Act/dal/mast gerekli giiriden diger hususlar ((levant') - T.C. Merkez Bankasi tarafmdan dtizenlenen ihalelerden ve T.C. Basbakanlik Ilazine Miistesarligi tarafindan dilzenlenen halka arzlardan ihale veya ihrac fiyatlanyla Ion portfoyiine menkul kiymet alinabilir. Bu kiymetler bu maddenin ilk bendindeki % 10 luk sinirlamaya tabi degildir. - Kurucu'nun ve yoneticinin pay senetleri, tahvil ve diger borclanma senetleri bu ictuzukte belirtilen sinirlainalar cercevesinde fon portfoyune dah I edi lebilir. - Kurucu'nun ve yoneticinin, sermayesinin % 10 'unclan fazlasina sahip karrui kuruluslari disinda kalan hissedarlarinin yonetim kurulti baskan ve uyelerinin, genel modor ve genel yardimcilarinin ayri ayri ya da birlikte sermayenin % 20'sinclen faziasina sahip olduklari ortakliklarin menkul kiymetlerinin toplami fon portfoyilniin % 20'sini gecemez. - Kurticu'nun y e yoneticinin dogrudan ve dolayli istiraklerinee cikarilims menkul kiymetlerin toplami, fon portfoyiinlin % 20'sini gecemez. - Kurtieu'nun, yoneticinin ve bunkum dogrudan ve dolayli istiraklerinin ortagi olduklari yatirim ortakliklarinin hisse senetleri haric olmak iizere; farkli tiirlerdeki yati rim fonlarinin katilma belgelerini, borsa yatirim fonu katilma belgelerini y e yatirim ortakliklarmin hisse senetlerini Ion portfoyuntin %10'una kadar portfoye alinabilir. Portfoye alinan yatirim fonu katilma belgelerinin veya borsa yatirim fonu katilma belgelerinin toplam tutari, bu belgeleri cikaran fonun toplatn pay sayisinin %20'sini asamaz. Bir kurucuya ait olan ve/veya aym yoneticinin yonetimindeki yatirim Ionian toplu olarak, hicbir yatinin fonu veya borsa yatirim fonuntin tedaviildeki pay sayismin %30'undan faziasina sahip olamazlar. - Fon bankalar nezdinde vadeli inevcluat tutamaz, mevduat sertifikast ile yabanci yatirim ortakliklarinin hisse senetleri ve yatirim fonlarinin katilma belgelerini satin alamaz. Fon portfoy degerinin en fazla %20'si nakit degerlendirmek iizere yapilan IMKB Takas ve Saklama Bankasi A.S. nezdindeki borsa para piyasasi islemlerinden olusur. Fon'un operasyonel islemleri nedeniyle olusabilecek likidite ilniyacinin karsilamast amaciyla nakit tutulabilir. Yatirtm Politikast - Yatirim fonu aciga satis ve kredili menkul kiymet islemi yapamaz. Fon portfoyiincleki menkul kiymetler Teblig'in 42. maddesinin (j) bench kapsaminda odiinc alimp verilebilir. - Turk Devleti, i I ozel idareleri, Kamu Ortakligi klaresi ve belediyelerin sermaye piyasasi araclari ile Devletin kefalet ettigi diger kuruluslarm sermaye piyasast araclarmin toplam clegeri fon portf4 degerinin en az % 0 en cok % 100'unclen olusturur. Mevzuat uyarinca izin verilmis olan sermaye piyasasi araclarina dayali olarak yapilabilecek ters repolarin degeri Ion portfoy degerinin en az % 0, en cok % 100'unden olusturur. Gayrimenkul sertifikalarmin toplam clegeri fon portfoyuniin en cok % 10'u olabilir. - Fon portfoyiine alinan TUrk ozel sektor sermaye piyasasi araclarindan tahvillerin toplam degeri, fon portfoy degerinin en az % 0, en cok % 75'i, finansman bonolarmin toplam degeri ion portfoy degerinin en az A 0 en cok % 50'si, hisse senetlerin in toplam degeri fon portloy degerinin en az 0 en cok % 100'u olabilir. - Ion portfoy degerinin aylik agirlikli ortalama bazda en az % 25 'i devamli olarak mevzuata gore ozellestirme kapsamina alinan Kann, ktisadi I Tesebbusleri (lain] Tiirkiye'de kurulmus ortakliklarin hisse senetlerine yatirilir. A SEN rnsa/.- 3 ST. '131:(C' AK1S BA6IMSIKRQENE11M SERBESTM_IHASEBECI MALI MCISAViRLiK A.S.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu Ata

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Varlık Yönetimi Hizmeti A Tipi Değişken Fonu Fon Kurulu na TÜRK EKONOMİ BANKASI

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ONYEDİNCİ ALT FONU FİNANSAL TABLOLAR

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ONYEDİNCİ ALT FONU FİNANSAL TABLOLAR KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ONYEDİNCİ ALT FONU 21 ŞUBAT 2011-25 NİSAN 2012 YATIRIM DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Türk Ekonomi

Detaylı

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU A TP HSSE SENED FONU 01 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMNE AT BAIMSIZ DENETM RAPORU Bizim Menkul

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ

ŞEKERBANK T.A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ ŞEKERBANK T.A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. ŞEKERBANK T.A.Ş. tarafından, 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

İçindekiler Sınırlı Denetim Raporu Ayrıntılı Bilanço Ayrıntılı Gelir Tablosu Fon Portföy Değeri Tablosu Fon Toplam Değeri Tablosu Mali Tablo

İçindekiler Sınırlı Denetim Raporu Ayrıntılı Bilanço Ayrıntılı Gelir Tablosu Fon Portföy Değeri Tablosu Fon Toplam Değeri Tablosu Mali Tablo İçindekiler Sınırlı Denetim Raporu Ayrıntılı Bilanço Ayrıntılı Gelir Tablosu Fon Portföy Değeri Tablosu Fon Toplam Değeri Tablosu Mali Tablo Dipnotları İç Kontrol Sisteminin Durumuna İlişkin Özel Uygunluk

Detaylı

KOÇBANK A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

KOÇBANK A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza,

Detaylı

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI:

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI: ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun

Detaylı

OYAK BANK A.S. A TIPI HISSE SENEDI FONU IÇTÜZÜGÜ

OYAK BANK A.S. A TIPI HISSE SENEDI FONU IÇTÜZÜGÜ OYAK BANK A.S. A TIPI HISSE SENEDI FONU IÇTÜZÜGÜ Madde 1- Fon un Kurulus Amaci 1.1 Egebank A.S. tarafindan 3794 sayili Kanunla degisik 2499 sayili Sermaye Piyasasi Kanunu nun 37 ve 38 inci maddelerine

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. A TİPİ KARMA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. A TİPİ KARMA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. A TİPİ KARMA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVH)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVH) BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVH) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2009-31.12.2009 dönemine ilişkin

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza,

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. A TİPİ VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. A TİPİ VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. A TİPİ VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Türk Ekonomi Bankası A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye

Detaylı

KOÇBANK A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM SINIRLI İNCELEME RAPORU

KOÇBANK A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza,

Detaylı

MADDE 2- FON'UN ADI ILE KURUCU, YÖNETICI VE SAKLAYICI KURULUSUN (LARININ) UNVANI VE MERKEZ ADRESLERI:

MADDE 2- FON'UN ADI ILE KURUCU, YÖNETICI VE SAKLAYICI KURULUSUN (LARININ) UNVANI VE MERKEZ ADRESLERI: MADDE 1- FONUN KURULUS AMACI: OYAK BANK A.S. A TIPI IMKB ULUSAL 30 ENDEKS FON IÇTÜZÜGÜ 1.1. Oyak Yatirim Menkul Degerler A.S. tarafindan 3794 sayili Kanunla degisik 2499 sayili Sermaye Piyasasi Kanunu'nun

Detaylı

T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ

T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI 1.1. T.C.Ziraat Bankası A.Ş.tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 37 ve 38 nci maddelerine dayanılarak ve

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AEH)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AEH) HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AEH) Bu rapor AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2009-31.12.2009 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu tarafından

Detaylı

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ İMKB 30 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ İMKB 30 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ İMKB 30 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 Kare Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci

Detaylı

OYAK BANK A.S. B TIPI LIKIT FON IÇTÜZÜGÜ

OYAK BANK A.S. B TIPI LIKIT FON IÇTÜZÜGÜ Madde 1- Fon un Kurulus Amaci OYAK BANK A.S. B TIPI LIKIT FON IÇTÜZÜGÜ 1.1 SÜMERBANK A.S. tarafindan,3794 sayili kanunla degisik 2499 sayili Sermaye Piyasasi Kanunu nun 37 ve 38 inci maddelerine dayanilarak

Detaylı

2.4. Saklayıcı Kuruluşların; Ünvanı; İMKB Takas ve Saklama A.Ş. Merkez Adresi; Hürriyet Caddesi Mecidiyeköy Yolu Sk. No: 286 Şişli 80260 İSTANBUL

2.4. Saklayıcı Kuruluşların; Ünvanı; İMKB Takas ve Saklama A.Ş. Merkez Adresi; Hürriyet Caddesi Mecidiyeköy Yolu Sk. No: 286 Şişli 80260 İSTANBUL TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1 FONUN KURULUŞ AMACI : 1.1. T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı nın 17.07.1990 tarih ve 32978 sayılı yazısı ile kurulmasına

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ 1.1 Kare Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FON UN KURULUŞ AMACI: TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ 1.1. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. tarafından 3794 Sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 37 ve 38

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun

Detaylı

BURGAN BANK A.Ş. B TİPİ ALTIN FONU İÇTÜZÜĞÜ

BURGAN BANK A.Ş. B TİPİ ALTIN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: BURGAN BANK A.Ş. B TİPİ ALTIN FONU İÇTÜZÜĞÜ 1.1. EUROBANK TEKFEN A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük

Detaylı

ING Bank A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

ING Bank A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: ING Bank A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ 09.07.2012 / B.02.SPK.0.15.305.04-622 1.1. Egebank A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik

Detaylı

EFG İSTANBUL EQUITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜĞÜ

EFG İSTANBUL EQUITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜĞÜ EFG İSTANBUL EQUITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. EFG İstanbul Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve

Detaylı

TEKSTĐL BANKASI A.Ş. B TĐPĐ DEĞĐŞKEN FONU ĐÇTÜZÜĞÜ

TEKSTĐL BANKASI A.Ş. B TĐPĐ DEĞĐŞKEN FONU ĐÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: TEKSTĐL BANKASI A.Ş. B TĐPĐ DEĞĐŞKEN FONU ĐÇTÜZÜĞÜ 1.1. Tekstil Bankası A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu' nun 37 ve 38'inci

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş. REFLEKS B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ

FİNANSBANK A.Ş. REFLEKS B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: FİNANSBANK A.Ş. REFLEKS B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ 1.1 Finansbank A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük

Detaylı