TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA"

Transkript

1 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

2 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Hisse Senedi Fonu Fon Kurulu na TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARLA İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Hisse Senedi Fonu'nun ( Fon ) 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla hazırlanan ve ekte yer alan bilançosu, gelir tablosu, fon toplam değeri ve fon portföy değeri tablolarını, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz. Finansal Tablolarla İlgili Olarak Kurucu nun Sorumluluğu Kurucu, finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan yatırım fonları hakkındaki muhasebe ve değerleme düzenlemelerine göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir. Bağımsız Denetim Kuruluşu nun Sorumluluğu Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, Fon un iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, Fon yetkilileri tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Fon yetkilileri tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir. Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3 Görüş Görüşümüze göre, fon portföyünün değerlenmesi, fon toplam değeri ve birim pay değerinin hesaplanması işlemleri, Sermaye Piyasası Kurulu nun yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri ve TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Hisse Senedi Fonu'nun iç tüzük hükümlerine uygunluk arz etmekte; ilişikteki finansal tablolar, Fon un 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını, Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan yatırım fonları hakkındaki muhasebe ve değerleme düzenlemeleri çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. İstanbul, 30 Mart 2010 DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Hasan Kılıç Sorumlu Ortak Başdenetçi

4 1 OCAK ARALIK 2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI A. BİLANÇO DİPNOTLARI TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Hisse Senedi Fonu "Fon" finansal tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri: 31 Aralık Aralık 2008 Fon Toplam Değeri (TL): Dolaşımdaki Pay Sayısı (Adet): Birim Pay Değeri (TL): 0, , b) Katılma Belgeleri Hareketleri: c) Fon Süresi: d) Sigorta: Adet Tutar TL Adet Tutar TL 1 Ocak ( ) Satışlar Geri Alışlar ( ) ( ) ( ) ( ) 31 Aralık Fon süresiz olup, 29 Aralık 1999 tarihinde kurulmuştur. Fon portföyünde bulunan menkul kıymetler, İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nde ( Takasbank ) saklanmaktadır. Fona ait olan katılma belgeleri ise Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nde ( MKK ) saklanmaktadır. MKK ve Takasbank nezdinde saklamada bulunan katılma belgeleri ve menkul kıymetler MKK ve Takasbank tarafından sigortalanmıştır. e) Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Hususlar: Bulunmamaktadır. f) Değerlemede Uygulanan Döviz Kurları: Bilanço tarihi itibarıyla portföyde döviz cinsinden menkul kıymet mevcut değildir. g) Değerlemede Esas Alınan Gelir Ortaklığı Senetleri Fiyatları: Bilanço tarihi itibarıyla portföyde gelir ortaklığı senedi mevcut değildir. 5

5 1 OCAK ARALIK 2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI A. BİLANÇO DİPNOTLARI (devamı) h) Diğer Hususlar: Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde fonda ileri fiyatlama yöntemi uygulanmaktadır. Bilanço tarihi itibarıyla finansal tablolarda yer alan TL (31 Aralık 2008: TL) tutarındaki diğer menkul kıymetler ters repo işlemlerinden oluşmaktadır. Bilanço tarihi itibarıyla finansal tablolarda yer alan TL (31 Aralık 2008: ) tutarındaki alacakların, TL (31 Aralık 2008: TL) tutarındaki kısmı Vadeli İşlemler Borsası nakit teminatlarından ve TL (31 Aralık 2008: Bulunmamaktadır) tutarındaki hisse senedi takas alacaklarından oluşmaktadır. Bilanço tarihi itibarıyla finansal tablolarda yer alan TL (31 Aralık 2008: TL) tutarındaki borcun, TL (31 Aralık 2008: TL) tutarındaki kısmı fon yönetim ücretlerinden, TL (31 Aralık 2008: 769 TL) tutarındaki kısmı ise diğer borçlardan oluşmaktadır. 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla hisse senedi takas borçları bulunmamaktadır (31 Aralık 2008: TL). B. GELİR TABLOSU DİPNOTLARI a) Tahsil Edilemeyen Anapara, Faiz ve Temettü Tutarları: Bilanço tarihi itibari ile tahsil edilemeyen anapara, faiz ve temettü bulunmamaktadır. b) Kurucudan Alınan Avans ve Kredi Faiz Oranları: Bilanço tarihi itibarıyla kurucudan alınan avans ve kredi faizi mevcut değildir. c) Gelir ve Gider Hesaplarına İlişkin Hususlar: Küresel durgunlukla birlikte, 2009 yılında piyasa faizlerinde yaşanan düşüş, IMKB fiyatlarında artışa neden olmuştur. Yatırımcının hisse senedi ağırlıklı menkul kıymetleri tercih etmesi neticesinde, özel kesim menkul kıymet satış kar ve zararı ile gerçekleşen değer artış ve azalışı nette bir önceki döneme kıyasla yüksek oranda artmıştır. Bunun yanında, fon toplam değerinin önceki yıla göre önemli miktarda artması ile birlikte Fon un katlanmış olduğu fon yönetim ücretlerinde artış gerçekleşmiştir. Sonuç olarak, fon gelir ve gider farkında bir önceki döneme göre artış gözlenmiştir. 6

6 1 OCAK ARALIK 2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI B. GELİR TABLOSU DİPNOTLARI (devamı) d) Diğer Hususlar: Kurucu ile İlişkiler Fon, Türk Ekonomi Bankası A.Ş. ( Banka ) tarafından kurulmuş olup, Banka Yönetim Kurulu nca atanan Fon Kurulu tarafından yönetilmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) mevzuatı uyarınca portföy yönetimi, TEB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yapılmaktadır. Yıl içinde Fon'un menkul kıymet alım satımlarının bir kısmı Banka ile diğer bir bölümü ise TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. Fon katılma belgelerinin alım satımı da Banka'nın şubeleri, bankamatik, interaktif telefon ve interaktif bilgisayar aracılığı ve Citibank N.A. Merkezi New York İstanbul Türkiye Merkez Şubesi Millenium Bank A.Ş. (eski ünvanı Bankeuropa Bankası A.Ş.) aracılığı ile yapılmaktadır. 5 Aralık 2008 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu ndan alınan izin doğrultusunda Camiş Menkul Değerler A.Ş. de Fon katılma belgesi alımı ve satımı aracılık işlemleri yapmaya hak kazanmıştır. Fon, kurucu sıfatıyla TEB Yatırım a ödenmek üzere hergün fon toplam değerinin yüzbinde onbiri tutarında Fon Yönetim Ücreti tahakkuk ettirmektedir. Vergi 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren, 21 Haziran 2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 5 inci Maddesi nin (1) numaralı fıkrasının (d) bendine göre, Türkiye de kurulu menkul kıymetler yatırım fonları ve ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları kurumlar vergisinden istisnadır. Söz konusu kurumlar vergisi istisnası geçici vergi uygulaması bakımından da geçerlidir. Aynı Kanun un 15 inci Maddesi nin (3) numaralı fıkrasına göre, menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıklarının kurumlar vergisinden istisna edilen söz konusu portföy işletmeciliği kazançları üzerinden dağıtılsın dağıtılmasın %15 oranında vergi kesintisi yapılır. Aynı Madde nin (4) numaralı fıkrasına göre Bakanlar Kurulu bu vergi kesintisi oranını sıfıra kadar indirmeye, kurumlar vergisi oranına kadar yükseltmeye ve bu sınırlar içerisinde olmak kaydıyla fon veya ortaklık türlerine göre ya da bu fon ve ortaklıkların portföylerindeki varlıkların nitelik ve dağılımına göre farklılaştırmaya yetkilidir sayılı Kanun ile 1 Ocak 2006 ile 31 Aralık 2015 tarihleri arasında uygulanmak üzere 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu na eklenen, 5527 sayılı Kanun ile değişik Geçici 67 nci Madde nin (1) numaralı fıkrasına göre menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıklarının banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla elde ettikleri menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının alım-satım kazançları ile dönemsel getirileri üzerinden 1 Ocak Temmuz 2006 tarihleri arasında %15, 23 Temmuz Eylül 2006 tarihleri arasında %10, 1 Ekim 2006 tarihinden itibaren ise %0 (sıfır) oranında gelir vergisi kesintisi yapılmıştır. 7

7 1 OCAK ARALIK 2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI B. GELİR TABLOSU DİPNOTLARI (devamı) d) Diğer Hususlar (devamı): Vergi (devamı) Geçici 67 nci Madde nin (8) numaralı fıkrasına göre, Sermaye Piyasası Kanunu na göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonları (borsa yatırım fonları ile konut finansman fonları ve varlık finansman fonları dahil) ile menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının Kurumlar Vergisi nden istisna edilmiş olan portföy kazançları, dağıtılsın veya dağıtılmasın %15 oranında vergi tevkifatına tâbi tutulur. Bu kazançlar üzerinden 94 üncü Madde uyarınca ayrıca tevkifat yapılmaz. Söz konusu tevkifat oranı 22 Temmuz 2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 23 Temmuz Eylül 2006 tarihleri arasında %10, 1 Ekim 2006 tarihinden itibaren ise %0 (sıfır) olarak uygulanmıştır. Geçici 67 nci Madde nin (2) ve (4) numaralı fıkralarına göre, menkul kıymet yatırım fonu ve ortaklılarının bu maddeye göre tevkifata tabi tutulan gelirleri üzerinden Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Kanunları na göre ayrıca tevkifat yapılmaz. Söz konusu 34 üncü Madde nin (8) numaralı fıkrasında, menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıklarının, portföy işletmeciliği kazançlarının elde edilmesi sırasında 15 inci Madde gereğince kendilerinden kesilen vergileri, vergi kesintisi yapanlarca ilgili vergi dairesine ödenmiş olmak şartıyla, aynı Kanun un 15 inci Maddesi nin (3) numaralı fıkrasına göre kurum bünyesinde yapacakları vergi kesintisinden mahsup edebilecekleri, mahsup edilemeyen kesinti tutarının başvuru halinde kendilerine ret ve iade edileceği belirtilmiştir. C. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU DİPNOTLARI a) İmtiyazlı Hisse Senetleri: Bilanço tarihi itibarıyla portföyde imtiyazlı hisse senedi mevcut değildir. b) Alınan Bedelsiz Hisse Senetleri: Bedelsiz Hisse Adedi Dönemi İçinde Alınan Bedelsiz Hisse Adedi Dönemi İçinde Alınan Şirket Adı Ereğli Demir ve Çelik A.Ş Tekfen Holding A.Ş Türkiye İş Bankası A.Ş. (C) Koç Holding A.Ş Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Kardemir Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş Hacı Sabancı Holding A.Ş Anadolu Cam Sanayi A.Ş Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş C. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU DİPNOTLARI (devamı) 8

8 1 OCAK ARALIK 2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI c) İhraç Edilen Menkul Kıymetin Toplam Tutarının %10'unu Aşan Kısmı: Bilanço tarihi itibarıyla portföyde ihraç edilen menkul kıymetin toplam tutarının %10'unu aşan kısmı mevcut değildir. d) Menkul Kıymetler Borsalarına Kote Edilmemiş Menkul Kıymetler: Bilanço tarihi itibarıyla portföyde menkul kıymetler borsalarına kote edilmemiş menkul kıymet mevcut değildir. e) Diğer Hususlar: Fon Portföy Yapısı 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla Fon portföyünün %88,49 u (31 Aralık 2008: %78,99) hisse senetlerinden, ve %11,51 i (31 Aralık 2008: %11,30) ters repo işlemlerinden oluşmaktadır. 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla devlet tahvili ve hazine bonoları bulunmamaktadır (31 Aralık 2008: %9,70). Verilen Taahhütler Fon portföyünde bulunan devlet tahvili ve hazine bonolarının TL (31 Aralık 2008: TL) tutarındaki bölümü için Fon un geri satma taahhüdü bulunmaktadır. Bu işlemlerin nominal karşılığı TL dir (31 Aralık 2008: TL). D. FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU DİPNOTLARI a) Şüpheli Alacakların Tutarı: Bilanço tarihi itibarıyla şüpheli alacak bulunmamaktadır. b) Fon Toplam Değerinin %5'inden Fazla Tutardaki Diğer Varlıkların Ayrıntısı: Bilanço tarihi itibarıyla fon toplam değerinin %5 ini aşan diğer varlık bulunmamaktadır. c) Diğer Hususlar: Açıklanması gereken diğer hususlar bulunmamaktadır. 9

9 1 OCAK ARALIK 2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI E. UYGULANAN MUHASEBE İLKELERİ a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VII/10, XI/1 ve XI/6 tebliğleri ve bu tebliğlere değişiklik ve eklemeler yapan diğer tebliğlerle Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi menkul kıymet yatırım fonları tarafından düzenlenecek finansal tablolar ve raporların hazırlanıp sunulmasına ilişkin ilke ve kurallar (bundan sonra "Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri" olarak anılacaktır) belirlenmiştir. Fon, finansal tablolarını Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlamaktadır. b) Değerleme Esasları: c) Vergi: Menkul kıymetlerin değerlemesine ilişkin bilanço tarihi itibarıyla geçerli Fon içtüzüğü hükümleri aşağıda belirtilmektedir: a. Portföye alınan varlıklar alım fiyatlarıyla kayda geçirilir. Yabancı para cinsinden varlıkların alım fiyatı satın alma günündeki yabancı para cinsinden değerinin T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle bulunur. b. Borsa'da işlem gören varlıklar değerleme gününde Borsa'da oluşan ağırlıklı fiyat ve oranlarla değerlenir. İki seans uygulayan borsalarda değerleme fiyatı ikinci seans ağırlıklı fiyatı ve oranıdır. c. Borsa'da işlem görmekle birlikte değerleme gününde borsada alım satıma konu olmayan hisse senetleri son işlem tarihindeki borsa fiyatlarıyla borçlanma senetleri, ters repo ve repolar son işlem günündeki iç verim oranı (günlük nakit girişlerini nakit çıkışlarına eşitleyen iskonto oranı) ile değerlenir. d. Yukarıdaki şekilde değeri belirlenemeyen borçlanma senetleri ve repolar ise son iş günündeki portföy değerine, sermaye piyasası aracının iç verim oranı üzerinden günlük bileşik faiz esasına göre hesaplanan faizin anaparaya eklenmesi suretiyle değerlenir. e. Portföydeki yabancı para birimi üzerinden çıkarılan menkul kıymetler satın alındıkları borsada değerleme günü itibarıyla oluşan fiyatlarının ilgili oldukları yabancı paranın T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle değerlenir. f. Gelir ortaklığı senetleri ile dövize endeksli gelir ortaklığı senetleri ve dövize endeksli tahvillerin değerlemesi Tebliğ'in 45. maddesi çerçevesinde yapılır. g. İMKB Küçük İşlem Pazarı nda oluşan fiyatlar değerlemede dikkate alınmaz. Vergi tahakkuku ve sonuç hesaplarına yansıtılması dipnot B.d de açıklanmıştır. 10

10 31 ARALIK 2009 TARİHLİ BİLANÇO (TÜRK LİRASI "TL") CARİ DÖNEM 31 ARALIK 2009 ÖNCEKİ DÖNEM 31 ARALIK 2008 VARLIKLAR I - Hazır Değerler 1, A - Kasa - - B - Bankalar - 69 C- Diğer Hazır Değerler 1,343 - II - Menkul Kıymetler 7,229,435 2,929,527 A - Hisse Senetleri 6,397,286 2,314,157 B - Özel Kesim Borçlanma Senetleri - - C - Kamu Kesimi Borçlanma Senetleri - 284,234 D- Diğer Menkul Kıymetler 832, ,136 III - Alacaklar 413,948 41,299 IV - Diğer Varlıklar - - VARLIKLAR TOPLAMI 7,644,726 2,970,895 V - Borçlar (44,371) (392,321) A - Banka Avansları - - B - Banka Kredileri - - C - Menkul Kıymet Alım Borçları - (378,674) D - Fon Yönetim Ücretleri (40,084) (12,878) E- Vergi Karşılığı - - F- Diğer Borçlar (4,287) (769) BORÇLAR TOPLAMI (44,371) (392,321) VI- İhtiyatlar - - NET VARLIKLAR TOPLAMI 7,600,355 2,578,574 VII - Fon Toplam Değeri A - Katılma Belgeleri 3,214, ,409 B - Katılma Belgeleri Değer Artış/Azalışı 612,761 (129,192) C - Fon Gelir Gider Farkı 3,772,875 2,115,357 - Cari Dönem Fon Gelir Gider Farkı 1,657,518 (1,141,690) - Geçmiş Yıllar Fon Gelir Gider Farkı 2,115,357 3,257,047 FON TOPLAM DEĞERİ 7,600,355 2,578,574 Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

11 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 DÖNEMİNE AİT GELİR TABLOSU (TÜRK LİRASI "TL") I - II - CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM 1 OCAK - 31 ARALIK OCAK - 31 ARALIK 2008 Fon Gelirleri A- Menkul Kıymetler Portföyünden Alınan Faiz ve Kar Payları 221,760 51, Özel Kesim Menkul Kıymetleri Faiz ve Kar Payları 100,362 44,227 - Hisse Senetleri Kar Payları 100,362 44,227 - Borçlanma Senetleri Faizleri Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Faiz ve Kar Payları 1,428 4, Diğer Menkul Kıymetler Faiz ve Kar Payları 119,970 2,537 B - Menkul Kıymet Satış Karları 538, , Özel Kesim Menkul Kıymetleri Satış Karları 538, ,114 - Hisse Senetleri Satış Karları 538, ,114 - Borçlanma Senetleri Satış Karları Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Satış Karları 171 6, Diğer Menkul Kıymetler Satış Karları - - C - Gerçekleşen Değer Artışları 1,699, ,003 D- Diğer Gelirler 9,294 2,458 2,468, ,652 Fon Giderleri A- Menkul Kıymet Satış Zararları (184,243) (59,115) 1- Özel Kesim Menkul Kıymetleri Satış Zararları (74,199) (57,603) - Hisse Senetleri Satış Zararları (74,199) (57,603) - Borçlanma Senetleri Satış Zararları Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Satış Zararları (9) (274) 3- Diğer Menkul Kıymet Satış Zararları (110,035) (1,238) B - Gerçekleşen Değer Azalışları (317,389) (1,697,652) C - Faiz Giderleri - - D - Diğer Giderler (309,485) (176,575) 1- İhraç İzni Ücretleri İlan Giderleri (2,695) (956) 3- Sigorta Ücretleri Aracılık Komisyonu Giderleri (59,914) (36,129) 5- Noter Harç ve Tasdik Ücretleri (738) (500) 6- Fon Yönetim Ücretleri (240,874) (135,613) 7- Denetim Ücretleri (2,521) (1,807) 8- Katılma Belgesi Basım Giderleri Vergi, Resim, Harç vb. Giderler (323) (151) 10- Diğer (2,420) (1,419) E - İhtiyatlar - - (811,117) (1,933,342) III - Fon Gelir - Gider Farkı 1,657,518 (1,141,690) Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 2

12 31 ARALIK 2009 TARİHLİ FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU (TÜRK LİRASI "TL") CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM 31 ARALIK ARALIK 2008 Tutarı Grup % Toplam % Tutarı Grup % Toplam % A- FON PORTFÖY DEĞERİ 7,229, ,929, B- HAZIR DEĞERLER 1, a) Kasa b) Bankalar c) Diğer Hazır Değerler 1, C- ALACAKLAR 413, , a) Takastan Alacaklar 364, b) Diğer Alacaklar 49, , D- DİĞER VARLIKLAR E- BORÇLAR (44,371) (0.58) (392,321) (15.21) a) Takasa Borçlar (378,674) (14.69) b) Yönetim Ücreti (40,084) (0.52) (12,878) 3.28 (0.50) c) Ödenecek Vergi d) İhtiyatlar e) Krediler f) Diğer Borçlar (4,287) 9.66 (0.06) (769) 0.20 (0.03) FON TOPLAM DEĞERİ 7,600, ,578, Toplam Pay Sayısı (Adet) 550,000,000 %100,00 550,000,000 %100,00 Dolaşımdaki Pay Sayısı (Adet) 214,354,949 %38,97 137,743,633 %25,04 Kurucunun Elindeki Pay Sayısı (Adet) 0 %0,00 0 %0,00 Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 3

13 TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş 31 ARALIK 2009 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU (TÜRK LİRASI "TL") CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM 31 ARALIK ARALIK 2008 HİSSE SENETLERİ Nominal Rayiç Nominal Rayiç Değeri Değeri % Değeri Değeri % - Banka İştirak ve Hissedarları Türk Ekonomi Bankası A.Ş ,001 56, ,001 56, Diğer Ortaklıklar Akenerji Elektrik Üretim A.Ş ,200 44, Akbank T.A.Ş. 64, , ,200 88, Akçansa Çimento San.ve Tic.A.Ş. 39, , Alarko Holding A.Ş ,350 91, Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi 95, , ,000 46, Anadolu Efes Bira ve Malt San.AŞ. 15, , Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. 2, , ,400 45, Coca-Cola İçecek A.Ş ,650 42, Enka İnşaat ve San. A.Ş. 26, , ,000 89, Ereğli Demir ve Çelik A.Ş. 28, , ,000 90, Ford Otomotiv San.A.Ş. 14, , Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. 65, , ,500 89, Türkiye İş Bankası A.Ş. (C) 98, , , , İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 158, , Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret 201, , ,000 44, Koç Holding A.Ş. 85, , ,500 42, Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş ,000 40, T.Garanti Bankası A.Ş. 104, , , , Tav Havalimanları Holding A.Ş. 27, , T.Halk Bankası A.Ş. 20, , , , Tekfen Holding A.Ş. 25, , , , Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş ,000 45, Trakya Cam San.A.Ş. 66, , Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. 46, , , , Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. 8, , , , Türk Hava Yolları A.O ,600 48, Türk Telekomünikasyon A.Ş. 27, , , , Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası A.Ş. 67, , Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ ,500 45, Türkiye Vakıflar Bankası A.Ş. 42, , ,500 44, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 75, , ,500 86, Yapıkredi Sigorta A.Ş. 10, , ,412,500 6,397, ,400 2,257, HİSSE SENETLERİ TOPLAMI 1,412,500 6,397, ,401 2,314, DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI , , DİĞER MENKUL KIYMETLER (TERS REPO) 912, , , , FON PORTFÖY DEĞERİ 2,325,240 7,229, ,523,446 2,929, Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 4