unsurları vurgulanmaktadır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "unsurları vurgulanmaktadır."

Transkript

1 SUNUġ: Günümüzde toplumsal yapı ve iliģkileri derinden etkileyen hızlı bir değiģim ve dönüģüm yaģanmaktadır. Hizmet sunumunda açıklık, katılım, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkelerinin hayata geçirilmesi gerektiği, bu ilkelerin aynı zamanda etkin bir kamu yönetiminin zorunlu unsurları arasında olduğu bilinmektedir. Yeni kamu yönetimi anlayıģı, yönetimde etkinlik ve verimliliği temel almaktadır. Geleceğin belirsizliklerine karģı hazırlıklı olma, hızlı karar alma ve sorunlara süratle uygun çözümler bulma, değiģime uyum sağlamanın temel gerekleridir. Kamu yönetiminde yeniden yapılanma, mahalli idarelerde de bir dönüģüm ve değiģimi gerekli kılmaktadır. Kamu hizmetlerinin sunumunda mahalli idarelere daha çok görev ve sorumluluk verilmesi merkezi idare ile mahalli idareler arasındaki yetki ve kaynak dağılımının geleneksel yapısının değiģtirilmesini de zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla mahalli idarelerin daha fazla yetki, sorumluluk ve kaynakla desteklenmesi, bu idarelerin yönetim yapı ve anlayıģlarında da buna uygun değiģimleri gerektirmektedir. Yerel nitelikli kamu hizmetlerinin sunumunda hizmetlerden yararlananların memnuniyetini artırmak, hukuka uygunluğu, etkinliği ve verimliliği sağlamak için vatandaģ taleplerini temel alan bir anlayıģı yönetime hakim kılmak gerekmektedir. Mahalli idareler temsili demokraside halkın yerel kamusal menfaatlerinin teminatıdır. Mahalli idareler, halkın katılımını sağlamada merkezi idareye göre çok daha fazla imkân ve yeteneklere sahiptir ve böylece tüm sistemin yönetim kapasitesini de güçlendirmektedir. Mahalli idareler vatandaģlara ilave seçme ve seçilme imkânı sağlamakta, sivil toplum örgütleri de dâhil olmak üzere onlara daha fazla katılım imkânı vermektedir. Böylece adeta demokrasi için eğitim merkezleri iģlevini görmektedir. Ayrıca, mahalli politikacılar her gün birlikte oldukları halka karģı daha fazla sorumluluk hissetmektedir. Yeni kamu yönetimi anlayıģı gereği olarak gelecek yönelimli ve katılımcı bir anlayıģ içinde stratejik yönetim yaklaģımına geçilmiģtir. Stratejik yönetim kapsamında; 1

2 Ortaya konan yeni zihniyete uygun bir Ģekilde geleceğe dair tasarım geliģtirme, Misyon ve vizyon belirleme, Temel amaç politika ve öncelikleri Ģekillendirme, Ölçülebilir baģarı göstergeleri oluģturma ve önceden ilan etme, Ġnsan kaynaklarını geliģtirme, unsurları vurgulanmaktadır. Örgütsel tasarımda ise değiģimin izlenmesi ve zaman geçirilmeden uyum sağlanması küçük, etkin ve esnek yapıların önemini artırmaktadır. Bu kapsamda, dinamik ve bilgi temelli bir anlayıģın gereği olarak; Merkezi yönetim yerine yerinden yönetim, Esnek ve yatay organizasyon yapıları, ÇakıĢmaların ve çatıģmaların engellenmesi, Gereksiz hizmetlerin tasfiyesi, hizmet satın alımı, gibi unsurlar desteklenmektedir. Yeni kamu yönetimi anlayıģına uygun olarak yasalaģan 5302 sayılı Ġl Özel Ġdareleri Kanununun temel amaçlarından biri de, il özel idarelerinde stratejik yönetim anlayıģını tesis etmektir. Özel idareler, stratejik amaçlarını, hedeflerini ve bu hedeflere ulaģmak için gerçekleģtirecekleri hedeflerini faaliyetleri kapsayacak Ģekilde stratejik plan yapmaktadırlar. Yıllık çalıģma programlarıyla, bütçeleri ve performans ölçütleride bu plana göre oluģturulmaktadır Sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanununun 18. ve 39. maddesi uyarınca tanzim edilip, siz saygı değer Ġl Genel Meclis Üyelerimize takdim edilen 2008 yılına ait Faaliyet Raporu nda Ġl Özel Ġdaresinin Köye Yönelik Hizmetler, Eğitim, Tarım, Sağlık, Kültür Turizm, Spor, vb.gibi konularda 1 yıllık çalıģma dönemi içerisinde gerçekleģtirdiği faaliyetlere ayrıntılı bir Ģekilde yer verilmiģtir yılına ait faaliyet raporunun incelenmesinden de anlaģılacağı üzere yatırımlarımızda ağırlık noktasını teģkil eden eğitim, sağlık, yol yapım çalıģmaları, tarım, spor, kırsal kesime yönelik hizmetler gibi birbirinden farklı yatırım alanlarındaki 2

3 faaliyetleri eģzamanlı olarak sürdüren Özel Ġdaremiz kısıtlı kaynakları en akılcı ve rasyonel bir Ģekilde kullanılmıģ ve minimum seviyeye çekilen cari giderlere karģılık projeye bağlı öncelikli ve aciliyet arz eden iģlere ait yatırım harcamalarına ağırlık vermiģtir. Kısıtlı bütçe imkanlarımıza rağmen yatırımlarımızda elde edilen bu baģarı Ġl Genel Meclisimiz ve Ġl Encümenimizin ortak akla dayalı katılımcı ve kollektif çalıģmalarının sonucu olduğunu memnuniyetle ifade etmek isterim yılına ait faaliyet raporunda sektörel olarak yer verdiğimiz yatırım alanlarından ön plana çıkan bazı icraatlarla ilgili olarak kısaca ön bilgi vermeyi faydalı görüyorum. Ġlimiz Özel Ġdaresinin baģlıca yatırımları arasında yer alan kırsal kesimin fiziki alt yapısının iyileģtirilmesine yönelik olarak Köydes ve Ġl Özel Ġdaresi imkanları ile 2008 yılında Merkez ve Ġlçelere bağlı köy yollarında; km. stabilize kaplama, 2-77 km. I.kat asfalt,140 km. II.kat asfalt olmak üzere toplam 217 km. köy yolu yapılmıģtır km. asfalt onarım (yama), 2220 adet sanat yapıları, 650 adet trafik iģaret ve levhaları yapılmıģtır km. greyderli bakım ve 6202 km. kar mücadelesi çalıģmaları yapılmıģtır yılında Ġl Özel Ġdare ödenekleriyle yapımına baģlanan EskiĢehir- Seyitgazi yoluna 2008 yılı içinde ,09.-TL. olmak üzere toplam ,09.-TL. harcanarak tamamlanmıģtır. 6- Mahmudiye-Çifteler arası bölünmüģ yol için 6 kamyon, 6 iģ makinası çalıģtırılmıģ olup, ,67.-TL. harcanmıģtır. 7- Bunların dıģında, Merkez ve Ġlçelere bağlı köylerimizde mahalli katkı ile belirli seviyeye getirilen yatırımları desteklemek için 123 köy muhtarlığına ,00.-TL. köy yardımı yapılmıģtır. 8- Köylere Hizmet Götürme Birliklerine vatandaģlarımızın ortak kullanımına dönük muhtelif projelerin gerçekleģtirilmesi için toplam ,00.-TL. yardım yapılmıģtır. Yine Köydes ve Ġl Özel Ġdaresi imkanları ile 33 köyde içme suyu yapım, bakımonarım projeleri gerçekleģtirilmiģtir. Sulama projesi olarak 12 adet Yerüstü (YÜS), 7 Yeraltı (YAS) ve 1 adet gölet sulaması ile 4 sulama amaçlı enerji nakil hattı olmak üzere toplam 24 sulama projesi gerçekleģtirilmiģtir. 3

4 1 adet köyde kanalizasyon yapımı, 15 adet köyde Kilitli Parke TaĢı döģemesi yapılmıģtır. Böylece köy yolu, sulama ve köy yardımları için 2008 yılı bütçesinden ,00.-TL: harcama yapılmıģtır. Tarımsal Yatırımlar : 1- Sarıcakaya Ġlçesine Sebze Paketleme ve Soğuk hava deposu yapılarak ,69.-TL. harcanmıģtır. 2- Mihalgazi Ġlçesine modern fide sera tesisi inģa edilerek Özel Ġdare bütçesinden ,45.-TL. harcama yapılmıģtır. 3- Mihalıççık Ġlçesine soğuk hava deposu ve sebze paketleme tesisi ,00.-TL. ye ihale edilmiģ olup, 2008 yılında ,84.-TL. harcanmıģtır. Tesis bu sene tamamlanacaktır. 4- Merkez soğuk hava deposu ve paketleme tesisi ,00.-TL. na ihale edilmiģ olup, bu sene tamamlanacaktır. 5- Merkez Ġl Kontrol Laboratuar binasının projesi yapılmıģ olup, bina bu yıl içinde bitirilecektir. 6- Köylerimiz için 16 sellektör, 12 yem hazırlama ünitesi ve 5 süt tankı alınmıģ olup, çiftçimize diğer tarımsal destek ile birlikte tarımsal yatırımlara 2008 yılı içerisinde Özel Ġdare bütçesinden toplam ,94 TL. harcama yapılmıģtır. Gençlik ve spor yatırımları : 1-Abdurrahman Temel futbol sahası ,00.-TL. harcanarak tamamlanmıģtır. 2- Atatürk spor salonu kalorifer tesisatı doğalgaza dönüģtürülmüģ ve altında gençlik merkezi yapılmıģtır. Gençlik ve spor yatırımları için toplam ,65 TL. harcama yapılmıģtır. Güvenlik hizmetleri : Mobese denen kamera sistemi ile birlikte güvenlik hizmetleri için toplam ,90.-TL. harcama yapılmıģtır. 4

5 Kültür - Turizm, Sivil Savunma, Sosyal Hizmetler, ağaçlandırma ve benzeri hizmetler için yaklaģık ,00.-TL. harcama yapılmıģtır. Ġmar hizmetleri açısından; 2008 yılında Belediye mücavir alan sınırları dıģında 16 adet yapı ruhsatı, 15 adet yapı kullanma izin belgesi verilmiģ, toplam 12 adet yerleģim yerinde de çevre düzeni planı, mevzii imar planı ile plan tadilatları yapılmıģtır. Ayrıca, 50 adet köyde de köy yerleģik alanları planlarının yapılması iģlerine baģlanılmıģ olup, 2009 yılında da devam edilecektir. Ġki Üniversitesi ve çağdaģ eğitim öğretim kurumlarıyla bilim kenti olma yönündeki gayretlerini her geçen gün daha da belirgin bir Ģekilde ortaya koyarak hedef büyüten ilimiz, öğrenciler için cazibe merkezi haline gelmiģtir. Sürekli artan öğrenci sayısının beraberinde getirdiği derslik sayısının yetersizliği, donatım, bakım, onarım gibi sorunlara çözüm getirilerek öğrencilerimize daha çağdaģ ve kaliteli eğitim öğretim sunulabilmesi için Ġl Özel Ġdaresi bütçesinden 2008 yılında ,00-TL. harcama yapılmak suretiyle yeni derslikler ve mevcut okulların onarımları yapılmıģtır. Ġlimizde sağlık hizmetlerinin değiģen ve geliģen koģullara uygun olarak etkin ve verimli bir Ģekilde sağlık hizmeti sunulması için, Ağız ve DiĢ Sağlığı Tedavi Merkezi Yapımı projesi için Ġl Özel Ġdare bütçesinden ,00.-TL. ayrılmıģ olup, Bakanlığından gönderilecek ödenekle bu iģ tarihinde ,00.-TL.na ihale edilmiģtir. Ayrıca, Günyüzü Ġlçesi Kayakent Beldesine bir adet Sağlık Ocağı yapılmıģ olup, EskiĢehir Doğumevi hastanesi 2 kat ilavesi ihalesi yapılarak inģaatı devam etmektedir. Zübeyde Hanım Doğum evi Hastanesi ek poliklinik inģaatı ihale çalıģmalarına baģlanılmıģ olup, 2009 yılında yapılarak hizmete sunulacaktır. Ġl Genel Meclisimizin birlik ve beraberlik ruhu içerisinde, tarafsızlık ilkesi ile yaptığı çalıģmalar ve Ġl Encümenimizin almıģ olduğu kararlar doğrultusunda gerçekleģtirilen yatırım ve faaliyetlerin 2009 yılında da aynı Ģevk ve heyecanla artarak devam edeceğine olan inancımı belirtirken 2008 yılında gerçekleģtirilen çalıģmalar ve 2009 yılında yapacağımız yatırım ve faaliyetlerin Ġlimiz ve Ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, ġahsım ve mesai arkadaģlarım adına bizlere her zaman güç ve destek olan siz değerli Ġl Genel Meclis Üyelerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Mehmet KILIÇLAR EskiĢehir Valisi 5

6 ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler a) KuruluĢun genel tanımı b) Kurumsal yapı c) Fiziksel Yapı 1- Hizmet binaları 2- Lojman durumu 3- Diğer sosyal tesis ve yardımcı tesisler d) Araç makine parkı ve teçhizat durumu e) Örgüt Yapısı f) TeĢkilat yapısı g) Ġnsan kaynakları h) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar ı) Sunulan Hizmetler i) Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi D- Diğer Hususlar II- AMAÇ ve HEDEFLER Ġdarenin Amaç ve Hedefleri- öncelikler III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 2- Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar 3- Diğer hususlar B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri IV- KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Değerlendirme V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER VI- KAMU ĠDARELERĠNCE HAZIRLANACAK FAALĠYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK 6

7 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon Misyon Ġl Özel Ġdaresine yasalarla verilen tüm kamu hizmetlerini, katılımcılık, etkinlik, saydamlık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek; özellikle antik kentler ve jeotermal kaynak gibi zenginlikleri de değerlendirerek, ilin kaynaklarının bir plan dahilinde, rasyonel biçimde dağıtımını ve kullanımını sağlayarak halkın yaģam kalitesini ve ilin refah düzeyini yükseltmektir. Vizyon ÇağdaĢ, güvenilir, yerinden yönetim anlayıģını yerleģtirmiģ, kır-kent arasındaki geliģmiģlik farklılıklarını en aza indiren, hizmet sunumunda kaliteyi esas alan bir Ġl Özel Ġdaresi olmaktır. B- YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Ġl Özel Ġdaresinin Görev ve sorumlulukları 5302 Sayılı Kanunun 6. maddesi ile belirlenmiģ olup, Ġl özel idaresi mahallî müģterek nitelikte olmak Ģartıyla; a) Gençlik ve spor, Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan BüyükĢehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm; sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiģtirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karģılanmasına iliģkin hizmetleri il sınırları içinde, b) Ġmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, ; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine iliģkin hizmetleri belediye sınırları dıģında, Yapmakla görevli ve yetkilidir Merkezi idare tarafından yürütülen görev ve hizmetlere ait yatırımlardan ilgili bakanlıkça uygun görülenler, il özel idareleri eliyle de gerçekleģtirilebilir. Bu yatırımlara ait ödenekler, ilgili kuruluģ tarafından o il özel idaresi bütçesine aktarılır. Ġl özel idaresi bu yatırımların yüzde yirmibeģine kadar olan kısmı için kendi bütçesinden harcama yapabilir. Merkezi idare, ayrıca, desteklemek ve geliģtirmek istediği hizmetleri proje bazında gerekli kaynaklarını ilgili il özel idaresine aktarmak suretiyle onlarla iģbirliği içinde yürütebilir. Bu kaynak ve ödenekler özel idare bütçesi ile iliģkilendirilmez ve baģka amaçla kullanılamaz. Ġl özel idaresi bütçesinden, emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar yapılabilir. Ġl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, BüyükĢehirlerde BüyükĢehir Belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. Ġl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il Genel Meclisi tarafından onaylanır. Belediye sınırları il sınırı olan 7

8 BüyükĢehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili BüyükĢehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin geliģmiģlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir. Ġl özel idaresi hizmetleri, vatandaģlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaģlı, düģkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluģları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dıģındadır. C- ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER : a) KuruluĢun Genel Tanımı : Ġl Özel Ġdaresi, kanunların öngördüğü belli ve ortak hizmetleri yürütmekle görevli, taģınır ve taģınmaz malları ile müstakil bütçesi ve karar organları bulunan, tüzel kiģiliğe sahip bir kamu kuruluģudur. b) Kurumsal yapı : Ġl Özel Ġdaresi Organları tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5302 sayılı Kanunla Ġl Özel Ġdaresinin organları Ġl Genel Meclisi, Ġl Encümeni ve Vali olarak tanımlanmıģtır. AĢağıdaki bölümlerde bu organların il özel idaresiyle olan iliģkileri belirtilmiģtir. Ġl Genel Meclisi Ġl Genel Meclisi Ġl Özel Ġdaresi Kanununun 9. Maddesinde tanımlandığı gibi, Ġl Özel Ġdaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiģ üyelerden oluģur. Ġl genel meclisinin görev ve yetkileri ise kanunun 10. maddesinde sayılmıģ olup, çalıģmalarını bu yetkiler çerçevesinde gerçekleģtirir. Ġl Genel Meclisi, üyeleri arasından gizli oyla seçilen Ġl Genel Meclisi BaĢkanı tarafından yönetilir. Ġl Encümeni 5302 Sayılı Kanunun 25. maddesine göre; il encümeni valinin baģkanlığında, il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beģ üye ile, biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği beģ üyeden oluģur. Böylece encümenin toplam 11 kiģiden oluģması öngörülmüģtür. Valinin katılamadığı encümen toplantısına genel sekreter baģkanlık eder. 8

9 Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak, ilgili birim amirleri vali tarafından oy hakkı olmaksızın görüģleri alınmak üzere çağrılabilir. Vali Kanunun 29. maddesinde tanımlandığı gibi vali, il özel idaresinin baģı ve tüzel kiģiliğinin temsilcisidir. Aynı kanunun 30. maddesi ile de valinin görev ve yetkileri sayılmıģtır. c) Fiziksel yapı : (Hizmet binaları, lojman, diğer sosyal ve yardımcı tesisler) 1) Hizmet Binaları: Ġl Özel Ġdaresi Hizmet binası; Genel Sekreterlik, Mali Hizmetler, Tarım ve Köy Hizmetleri, Eğiti-Kültür ve Turizm, Ġnsan Kaynakları Daire BaĢkanlıkları ile Hukuk MüĢavirliği Ankara Yolu 8.Km.de (Devredilen eski Köy Hizmetleri 14. Bölge Müdürlüğü binasında) Ġl Özel Ġdaresi Ġmar ĠnĢaat Daire BaĢkanlığı ve Encümen Müdürlüğü Ankara Yolu 4.Km.de (Devredilen eski Köy Hizmetleri Ġl Müdürlüğü binasında) hizmet vermektedir. Merkez Ġki Eylül Caddesinde bulunan eski Özel Ġdare Binasında Ġl Genel Meclis BaĢkanlığı ile BiliĢim konusunda kurulan genç giriģimci eğitim merkezi faaliyet göstermektedir. Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, Ġnönü, Mihalıççık ve Seyitgazi Ġlçeleri kendi hizmet binalarında TepebaĢı, Odunpazarı, Alpu, Mahmudiye, Mihalgazi, Sarıcakaya ve Sivrihisar Ġlçeleri Hükümet konağında hizmet yürütmektedir. 2) Lojman Durumu : Mülkiyeti Ġl Özel Ġdaresine ait Ġlimiz Yunusemre Caddesinde 11 daireli lojman, ViĢnelik Mahallesinde 10 daireli lojman, Atatürk Caddesinde 6 daireli lojman, Ġmar ĠnĢaat dairesi baģkanlığı bahçesinde 10 adet, Özel Ġdare Merkez binası bahçesinde 16 adet olmak üzere toplam 53 adet lojman bulunmaktadır. Alpu Ġlçesinde 10 adet, Beylikova Ġlçesinde 5 adet, Çifteler Ġlçesinde 9 adet, Günyüzü Ġlçesinde 3 adet, Han Ġlçesinde 5 adet, Ġnönü Ġlçesinde 3 adet, Mahmudiye Ġlçesinde 8 adet, Mihalgazi Ġlçesinde 5 adet, Mihalıççık Ġlçesinde 10 adet ve Seyitgazi Ġlçesinde 5 adet lojman olmak üzere ilçelerde bulunan 63 adet lojman ile birlikte toplam lojman sayısı 116 dır. 9

10 ĠL ÖZEL ĠDARESĠ LOJMAN LĠSTESĠ SIRA: ADRESĠ: ADET: No: 1 Akçağlan Mah.Yunusemre Cd Arifiye Mah.Atatürk Caddesi. 6 3 ViĢnelik Mah.Kayıhan Caddesi Ġmar ĠnĢaat Daire BaĢkanlığı Bahçesinde (Hizmet 1) 10 5 Özel Ġdare Hizmet Binası Bahçesi (Hizmet 3) 10 Milli Emlaktan Tahsisli 6 Özel Ġdare Hizmet Binası Bahçesi (Prefabrik) 6 Milli Emlaktan Tahsisli 7 Alpu 10 8 Beylikova 5 9 Çifteler 9 10 Günyüzü 3 11 Han 5 12 Ġnönü 3 13 Mahmudiye 8 14 Mihalgazi 5 15 Mihalıççık Seyitgazi 5 TOPLAM: 116 3) Diğer Sosyal ve Yardımcı Tesisler : a) Hanefi Demirkol Spor Tesisleri : Bu tesisler Ġlimizde amatör sporun geliģtirilmesi, gençlerin boģ zamanlarını değerlendirmeleri için 15 Yıl müddetle EskiĢehir Spor Kulübüne kiraya verilmiģtir, yanındaki tesis Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ġube Müdürlüğüne tahsis edilmiģtir. b) Hal Binaları : Ġlimizde tarımsal faaliyetlerin geliģmesine katkıda bulunmak amacıyla Özel Ġdare tarafından 5 adet hal binası yaptırılmıģtır. Merkez Cumhuriyet Köyü hal binası Köy Muhtarlığına, Mihalgazi Ġlçesine bağlı Sakarılıca Beldesindeki hal binası Mihalgazi Ġlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine, Sarıcakaya Ġlçesine bağlı Düzköy, Ġğdir ve Beyköy Köyü hal binaları Sarıcakaya Ġlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine kiralanmıģtır. c) Sakarıılıca Termal Tesisi : Mihalgazi Ġlçesine bağlı Sakarıılıca Beldesinde 40 yatak kapasiteli Turistik Termal Oteli 1988 Yılında 20 yıl süreyle müstecire kiraya verilmiģtir. Müstecir kira süresi dolmasına rağmen oteli tahliye etmediğinden 2886 sayılı yasanın 75. maddesine göre tahliye ettirilmiģtir. d) ĠĢyerleri : Ġlimiz Mustafa KemalpaĢa Mahallesi 3.nolu iģ hanının zemin katında bulunan 17 adet iģyeri özel kiģilere, bu iģ hanının 1,2,3. ve 4.katları TepebaĢı Belediye BaĢkanlığına, Ġlimiz Barbaros Ġlköğretim Okulu 10

11 bahçesinde 1 adet iģyeri ve Murat Atılgan Ġlköğretim Okulu bahçesinde 1 adet büfe özel kiģiye kiraya verilmiģtir. e) Eski Sağlık Ocakları :Ġlimiz Akçaalan, Yenidoğan, Osmangazi, Alanönü, YeĢiltepe, Çamlıca, Sultandere Mahallelerindeki eski 7 adet sağlık ocağındaki toplam 43 adet büro Aile Hekimlerine kiraya verilmiģtir. f) Depo ve oto garajı :Ġlimiz Akcami Mahallesinde depo ve oto garajı bulunmaktadır. g) Diğer tesisler : Özel Ġdare merkez binası alanında 750 m2 lik Kapalı Spor Salonu, 1 adet çim yüzeyli futbol sahası ve imar inģaat daire baģkanlığı hizmet binası bahçesinde 25 kiģilik misafirhane bulunmaktadır. h) Ġl Özel Ġdare mülkiyetinde 78 adet gayrimenkul bulunmaktadır. 11

12 S.NO MÜLKĠYETĠ ĠL TÜZEL KĠġĠLĠĞĠNE AĠT GAYRĠMENKULLER MAHALLE- KÖY CADDE-SOKAK CĠNSĠ PAFTA ADA PARSEL YZÖLÇÜMÜ M2 KULLANIM AMACI 1 Akcami Mal Hatun Sokak.No:14 Garaj Depo ve Garaj 2 Akcami Cemalciler No:21 Garaj Depo ve Garaj 3 Akçağlan Yunus.Emre Cd.No:10 Bina Z.Kat.6.adet O.pazarı Aile Hekimi. ve 11 lojman. 4 Gökmeydan Dede Efendi Cd.No:34 Arsa Arsa 5 Gökmeydan Turnalar Sk:No:18 Arsa 173/ ,7 Arsa 6 Gökmeydan Turnalar Sk:No:16 Arsa 173/ Arsa 7 Alanönü Aile Hekimliği adet Alanönü Aile Hekimine kiralandı 8 KurtuluĢ Pazaryolu Sk.No:15 Arsa Arsa 9 KurtuluĢ Pazaryolu Sk.No:15 Arsa Arsa 10 KurtuluĢ Pazaryolu Sk.No:15 Arsa Arsa 11 Akçağlan Bakıcılar Sk.No:34 Arsa Arsa 12 Arifiye Atatürk Caddesi No:60 Konak Vali Konağı 13 Arifiye Ġki Eylül Caddesi No:61 Bina Kat Kültür Sarayı 14 Arifiye Atatürk Caddesi No:36 Bina Zemin Kat 1-ĠĢyeri ve 6- Daireli lojman. 15 Eskibağlar Ertuğrulgazi Mh. Tüzüner Sk. Arsa Arsa 16 Eskibağlar Ertuğrulgazi Mh. Tüzüner Sk. Arsa Arsa 17 H.Alibey Tuzcular Sk: No:23 Arsa Arsa 18 ViĢnelik Kayıhan Cad. No:1 Bina ViĢnelik 10 Dairelik Lojman 19 Kırmızıtoprak Balıkçı Sokak NO.30 Arsa Arsa 20 M.Kemal PaĢa Uyguırlar Sokak No:8 Bina Katlı ĠĢhanı Zemin ġahıslara T.baĢı Bel. kiralandı. 21 Osmangazi Güvercin sokak Arsa adet Osmangazi Aile Hekimine kiralandı 22 Orta (Akcami) Bina Kaloriferci Lojmanı 23 Zafer Ekim Sokak No:16 Arsa Arsa 24 Fatih Mh. Muhtarlık Sokak (Dipçin) Arsa Arsa 25 ViĢnelik(Sümer) Sümer Mh. Fidanlık Ġmar'da YeĢil Alan ve Park yeri. 12

13 26 K.Ģehir(O.Gazi) YeĢilyurt Sk.No:60 Tarla Arsa 27 K.Ģehir(O.Gazi) Pervin Sk. Bağ Arsa 28 K.Ģehir(O.Gazi) Pervin Sk.- Kartanesi Sk. Bağ Arsa 29 Mamuca-71Ev. Cumhuriyet Bul. Garaj Özel Ġdare Ġmar ĠnĢ. Daire.BaĢk.lığı ve 10 Daireli Lojman 30 Mamuca-71Ev. Cumhuriyet Bul. Arsa Özel Ġdare Misafirhanesi 31 Mamuca-71Ev. Cumhuriyet Bul. Arsa Atatürk Sağlık Meslek Lisesi 32 Mamuca-71Ev. Cumhuriyet Bul. Arsa Kızılay ġube Müd. Afet Deposu 33 Mamuca-71Ev. Cumhuriyet Bul. Arsa Emniyet Müd.Çevik Kuvvete tahsis 34 Erenköy Çınarlık No:2 Arsa 19N2a.b.d Kemal Nurhan Mani Aile Sağlığı Merkez. kiralandı. 35 Esentepe Çevre Yolu Arsa 21N-1d ,92 Emniyet Müdürlüğüne Tahsis 36 Muttalıp Çevre Yolu Arsa 21N-1d ,52 Arsa 37 Muttalıp Çevre Yolu Arsa 21N-1d ,56 Spor tesisleri 38 Muttalıp Çevre Yolu Arsa 21N-1d ,35 Arsa 39 Muttalıp Çevre Yolu Arsa 21N-1d ,72 Arsa 40 Muttalıp Çevre Yolu Arsa 21N-1d ,39 Akaryakıt - LPG istasyonu 41 Muttalıp Çevre Yolu Arsa 21N-1d ,85 Arsa 42 Muttalıp Çevre Yolu Tarla 21N-1d ,91 Arsa 43 Muttalıp Çevre Yolu Tarla 21N-1d ,75 Arsa 44 Arifiye-DeliklitaĢ Ġki Eylül Cad. No:121 Bina Ġl Genel Meclisi ve Eğitim Merkezi Ġ25d-03cd 45 Sultandere Selami Vardar Bul:No:97 Arsa adet Sultandere Aile Hekimine kiralandı. 46 Batıkent Karacan Sk: No:27 Arsa Sağlık ocağı Sağlık Müdürlüğüne tahsisli 47 Çamlıcı Çendere No:26 Arsa adet Çamlıca Aile Sağlığı Merkezine kiralandı. 48 YeĢiltepe Beykoz sk:no:53 Arsa 21N-1b adet YeĢiltepe Aile Hekimine Kiralandı 49 Alpu Köy içi Bina Öz.Ġd.Hiz.Binası ve lojman 50 Beylikova KöprübaĢı Bina Ġlçe Mil.Eğt.Md.(Halk Eğt.Mrk.Md.) tahsisli 51 Beylikova Ata Mh. Arsa Arsa 52 Çifteler Sakarya Mh. Bina Kaymakam Lojmanı 53 Çifteler EskiĢehir Cd. Bina M1091V Öz.Ġd.Hiz.Binası ve Lojman 54 Günyüzü Kozağacı-Ağılardı Bina Öz.Ġd.Hiz.Binası ve Lojman 55 Han Yazılıkaya Bina Kargir Değirmen ve Bahçesi 13

14 56 Han Hamam Mh. Bina Öz.Ġd.Hiz.Binası ve Lojman 57 Ġnönü Sarıçiçeklik Bina Öz.Ġd.Hiz.Binası ve Lojman 58 Mahmudiye Orta Mh. Bina Öz.Ġd.Hiz.Binası ve Lojman 59 Mahmudiye IĢıklar Mh. Bina Kaymakam Lojmanı 60 Mihalgazi Otel Sakarıılıca Beldesi Termal Otel 61 Mihalgazi S.Ilıca Hamamlar Tarla BoĢ tarla 62 Mihalgazi Değirmenönü Bina Öz.Ġd.Hizmet Binası ve 4 Daire Lojman 63 Mihalıççık Camikebir Mh. Bina Öz.Ġd.Hizmet Binası ve 8 DaireLojman 64 Mihalıççık Camikebir Mh. Bina Öz.Ġd.Hizmet Binası ve 8 DaireLojman 65 Mihalıççık Medrese Mh. Bina Eski Hizmet Binası 66 Mihalıççık Camikebir Mh. Bina Kaymakam Lojmanı 67 Mihalıççık Medrese Mh. Arsa ġantiye Binası. 68 Mihalıççık Ġkizafer-Killik Bina Yıkık bina 69 Mihalıççık Ġkizafer-Killik Bina BoĢ Yıkık bina (Eski Kil ĠĢletmelerinden kalan) 70 Mihalıççık Ġkizafer-Killik Bina BoĢ Yıkık bina (Eski Kil ĠĢletmelerinden kalan) 71 Mihalıççık Ġkizafer-Killik Bina BoĢ Yıkık bina (Eski Kil ĠĢletmelerinden kalan) 72 Mihalıççık Ġkizafer-Killik Bina BoĢ Yıkık bina (Eski Kil ĠĢletmelerinden kalan) 73 Mihalıççık Çukurören-Killik Bina Ġ 27 a 02 d Eski Kantar Bina.-3 Ad.Lojman-Arsa 74 Mihalıççık Çukurören-Killik Bina Ġ 27 a 02 d Eski Kantar Bina.-3 Ad.Lojman-Arsa 75 Sarıcakaya Yeni Mh. Bina Kaymakam evi 76 Sarıcakaya Yeni Mh. Bina Hizmet Binası 8 Daire Loj.(Belediye BĢk.) tahsisli 77 Seyitgazi ĠkiçeĢme Bina Özel Ġd.Hizmet Binası ve Lojman 78 Sivrihisar Camikebir Mh. Bina 28/29 H C Öz.Ġd.Hizmet binası TOPLAM: ,17 14

15 d)-araç Makine Parkı ve Teçhizat durumu : Ġl Özel Ġdare hizmetleri baģlıca; binek otomobil, pick-up, minibüs, kamyon, dozer, Grayder, traktör, ekskavatör olmak üzere 130 adet motorlu araç, 90 adet kamp trayler, jeneratör, kaynak makinası vs. olmak üzere toplam 220 adet araç ve ekipman ile yürütülmektedir. Ayrıca Valilik ve Ġlçe Kaymakamlık hizmetlerinde kullanılmak üzere 14 adet hizmet aracı, Tarım hizmetlerine 1 adet damperli kamyon, Sağlık hizmetlerine 19 adet Ambulans ve 1 adet Tır çekicili gezici sağlık birimi olmak üzere toplam 35 adet araç tahsis edilmiģtir. Bunlara ilaveten Sağlık Müdürlüğüne (83 Kalem) 1624 adet sağlık malzemesi ve teçhizat, Tarım Müdürlüğüne (37 kalem) selektör, pulluk, süt soğutma ünitesi vb. 292 adet tarım makinesi ve teçhizat ile Bayındırlık ve Ġskan Müdürlüğüne 1 adet Beton dayanım testi aygıtı alınmıģtır. ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ARAÇ - MAKĠNA PARK LĠSTESĠ S.NO ARACIN CĠNSĠ TOPLAM 1 BĠNEK OTOMOBĠL 11 2 PĠCK-UP TEK ġöför MAHALLĠ 1 3 PĠCK-UP ÇĠFT ġöför MAHALLĠ 10 4 MĠNĠBÜS 6 5 AMBULANS 1 6 DAMPERLĠ KAMYON GENEL 18 7 DAMPERLĠ KAMYON HARFĠYAT 31 8 SABĠT KASALI KAMYON 4 9 ÇEKĠCĠ 3 10 OTOBÜS 2 11 AKARYAKIT TANKERĠ 3 12 AKARYAKIT TREYLERĠ 1 13 ARAZÖZ 2 14 GREYDER DOZER 7 16 LASTĠK TEKERLEKLĠ TRAKTÖR 3 17 PALETLĠ YÜKLEYĠCĠ 1 18 LASTĠK TEKERLEKLĠ YÜKLEYĠCĠ 6 19 VĠNÇ 4 20 FORK LĠFT 1 21 PRĠMER-SEKONDER KONKASÖR 1 15

16 22 PALETLĠ EXCAVATÖR 3 24 KANAL KAZICILI YÜKLEYĠCĠ 3 25 MOTOR SCRAPER 2 27 SEYYAR KOMPESÖR 4 29 HĠDROLĠK KAYA DELĠCĠ 1 30 TEMEL SONDAJ 1 31 ROTARĠ SONDAJ 2 32 KAMYONA MONTAJLI ASFALT YAPIM DĠST ÇEKĠLĠR TĠP ASFALT BAKIM DĠST KAMYONA MONTAJLI ROLEY TANK 1 35 TREYLER TĠPĠ ROLEY TANK 2 36 ROTATĠF KAR MAKĠNASI 3 37 SEMĠ TREYLER 4 38 YATAK KAMPTREYLER YEMEKHANE KAMPTREYLER 7 40 LASTĠK TEKERLEKLĠ SĠLĠNDĠR 4 41 VĠBRASYONLU SĠLĠNDĠR 5 42 VĠBRASYONLU BAKIM SĠLĠNDĠRĠ 1 44 SEYYAR KAYNAK MAK 4 45 JENERATÖR 5 GENEL TOPLAM 220 S PLAKA ÇALIġTIĞI N NO.SU C Ġ N S Ġ M A R K A S I HĠZMET BĠRĠMĠ Makam otosu Mercedes E 200 Valilik Hizmet Otosu Makam otosu Renault Safrane Valilik Hizmet Otosu 3 26 PD 465 Binek otosu Renault 19 Europa Valilik Hizmet Otosu 4 26 SY 750 Binek otosu Renault 19 Europa Valilik Hizmet Otosu 5 26 AA 102 Makam otosu Megan II Kaymakamlık Hizmet Otosu 6 26 AA 103 Makam otosu Renault 19 Europa Kaymakamlık Hizmet Otosu 7 26 AA 104 Makam otosu Renault 19 Europa Kaymakamlık Hizmet Otosu 8 26 AA 105 Makam otosu Renault 19 Europa Kaymakamlık Hizmet Otosu 9 26 AA 106 Makam otosu Renault 19 Europa Kaymakamlık Hizmet Otosu AA 107 Makam otosu Renault Clıo Symbol Kaymakamlık Hizmet Otosu AA 108 Makam otosu Renault 19 Europa Kaymakamlık Hizmet Otosu AA 110 Makam otosu Renault 19 Europa Kaymakamlık Hizmet Otosu AA 111 Makam otosu Renault 19 Europa Kaymakamlık Hizmet Otosu AA 109 Makam otosu Megan II Kaymakamlık Hizmet Otosu 16

17 15 26 AE 935 Damperli Kamyon Fatih-Cummins Tarım Müdürlüğü NR 435 Ambulans Ford Transit Sağlık Müdürlüğü NR 436 Ambulans Ford Transit Sağlık Müdürlüğü NR 437 Ambulans Ford Transit Sağlık Müdürlüğü NR 438 Ambulans Ford Transit Sağlık Müdürlüğü NR 439 Ambulans Ford Transit Sağlık Müdürlüğü NR 440 Ambulans Ford Transit Sağlık Müdürlüğü AK 537 Ambulans Ford Transit Sağlık Müdürlüğü AK 556 Ambulans Ford Transit Sağlık Müdürlüğü PF 687 Ambulans Ford Transit Sağlık Müdürlüğü PF 688 Ambulans Ford Transit Sağlık Müdürlüğü DZ 803 Ambulans Mercedes-Benz Sağlık Müdürlüğü DZ 804 Ambulans Mercedes-Benz Sağlık Müdürlüğü RC 725 Tır Çekicisi Ford Cargo Sağlık Müdürlüğü NU 797 Ambulans Ford Transit Sağlık Müdürlüğü RS 232 Ambulans Ford Transit Sağlık Müdürlüğü RS 233 Ambulans Ford Transit Sağlık Müdürlüğü AC 112 Ambulans Ford Transit Sağlık Müdürlüğü SP 667 Ambulans Ford Transit Sağlık Müdürlüğü TK 392 Ambulans Ford Transit Sağlık Müdürlüğü TK 393 Ambulans Ford Transit Sağlık Müdürlüğü 17

18 MAKĠNA VE TEÇHĠZAT LĠSTESĠ (KURUMLAR ĠTĠBARĠYLE) EKG Cihazı 11 adet Sağlık Müdürlüğü Oksijen Tüpü 33 adet Sağlık Müdürlüğü Hemotokrit santrifuj 16 adet Sağlık Müdürlüğü Spektrofotometre Cihazı 13 adet Sağlık Müdürlüğü Benmari Cihazı 13 adet Sağlık Müdürlüğü Mikropet Cihaz 12 adet Sağlık Müdürlüğü Defiblatör 2 adet Sağlık Müdürlüğü Pulse Oksimetre 3 adet Sağlık Müdürlüğü Boyunluk Atel 3 adet Sağlık Müdürlüğü Havalı Plastik Atel 3 adet Sağlık Müdürlüğü Kombine Sandalye Sedye 2 adet Sağlık Müdürlüğü Vakum Sedye 6 adet Sağlık Müdürlüğü Laringoskop Seti 4 adet Sağlık Müdürlüğü Portatif Vakum aspiratör 4 adet Sağlık Müdürlüğü Boyunluk Atel 2 adet Sağlık Müdürlüğü Komple canlandırma seti 1 adet Sağlık Müdürlüğü Ked (travma) yeleği 8 adet Sağlık Müdürlüğü Traksiyon atel kiti 1 adet Sağlık Müdürlüğü FaraĢ (scoop) sedye 1 adet Sağlık Müdürlüğü Havalı Plastik Atel 4 adet Sağlık Müdürlüğü Göz fakoemilsifikasyon cihazı 1 adet Sağlık Müdürlüğü KBB ameliyatı mikroskopu 1 adet Sağlık Müdürlüğü Göz ameliyatı mikroskopu 1 adet Sağlık Müdürlüğü Elektrojen grubu 1 adet Sağlık Müdürlüğü NST cihazı 1 adet Sağlık Müdürlüğü Open bed cihazı 1 adet Sağlık Müdürlüğü Radyo cerrahi ünitesi 1 adet Sağlık Müdürlüğü Sterilizatör 1 adet Sağlık Müdürlüğü Solunum cihazı 1 adet Sağlık Müdürlüğü Yoğun bakım ventilatörü 1 adet Sağlık Müdürlüğü Yoğun bakım bebek küvözü 1 adet Sağlık Müdürlüğü Kan sayım cihazı 1 adet Sağlık Müdürlüğü Gezici Sağlık Birimi 1 adet Sağlık Müdürlüğü Fetus kalp dedektörü 1 adet Sağlık Müdürlüğü Metal kapaklı küvet 20 adet Sağlık Müdürlüğü Kuru hava strelizatürü 11 adet Sağlık Müdürlüğü Duvara monte diagnastik seti 1 adet Sağlık Müdürlüğü Laringoskop cihazı 1 adet Sağlık Müdürlüğü Kuru hava strelizatürü 11 adet Sağlık Müdürlüğü Çocuk ambu cihazı 1 adet Sağlık Müdürlüğü 18

2010 YILI FAALĠYET RAPORU

2010 YILI FAALĠYET RAPORU ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 2 ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 3 4 Değerli Meclis Üyeleri, 5393 sayılı Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu

Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu ĠÇĠNDEKĠLER Bölüm 1. GENEL BĠLGĠLER 1 1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1.2. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler... 9 1.2.1. Fiziksel Yapı... 9 1.2.2. TeĢkilat

Detaylı

ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN

ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN YELKENLİLERİN İSKENDERUN KÖRFEZİNDEKİ SİLUETİ (BALIKÇI BARINAĞI) İSKENDERUN VE KÖRFEZ GECEYE HAZIRLANIYOR DR. YUSUF H. CĠVELEK ĠSKENDERUN

Detaylı

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler. Faaliyetlere İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler. Faaliyetlere İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu I- Genel Bilgiler A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Bilindiği üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 56. Maddesi gereğince Belediye BaĢkanlarının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesinin dördüncü fıkrasında

Detaylı

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2009 BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU SUNUġ Belediye Meclisimizin Saygın Üyeleri, 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimler sonucunda oluģan yeni meclisimizi en içten duygularımla kutlar, ilçemizin

Detaylı

Değerli HemĢehrilerim,

Değerli HemĢehrilerim, Değerli HemĢehrilerim, Çorum bugün sahip olduğu kalkınma dinamiği ile ülkemizin hızla geliģen, etki alanını hızla artıran bir kenti konumundadır. Bu kalkınma belli bir alanda değil birçok sahada sürmektedir.

Detaylı

YALOVA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ 2010 Yılı Performans Planı YALOVA İL ÖZEL İDARESİ

YALOVA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ 2010 Yılı Performans Planı YALOVA İL ÖZEL İDARESİ YALOVA İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2010 0 ...Hususi İdareler (özel idareler) büyük Kalkınma savaşımızda başarı hâsılasını artıracak vazifeler almalı ve hususiyle hayat ucuzluğunu temin edecek,

Detaylı

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE 2009 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġ Günümüzde toplumların geliģmiģlik düzeyini, yaģam standartlarını, uluslararası rekabet gücünü

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalıģınız. ÇalıĢmaların en yükseği budur. M. Kemal ATATÜRK 1 Değerli meclis üyeleri ve çalıģma arkadaģlarım, Göreve geldiğimiz 2009 Mart

Detaylı

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 01.01.2010-31.12.2010 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sayfa 1 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sayfa 2 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I. GENEL BĠLGĠLER............1 A - Yetki, Görev

Detaylı

FAALİYET RAPORU - 0 -

FAALİYET RAPORU - 0 - 2013 FAALİYET RAPORU - 0 - ÇalıĢmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaģamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur.

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 I- GENEL BĠLGĠLER- A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 14 1- Fiziksel Yapı 14 2- Örgüt Yapısı 20 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

KAYSERÝ BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ 2010 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU

KAYSERÝ BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ 2010 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU KAYSERÝ BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ 2010 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU SUNUŞ Değerli Meclis Üyeleri Kayseri Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2010 yılında da, ortaya konulan belediyecilik hizmetleri

Detaylı

Çalışmadan, üretmeden rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikballerini

Çalışmadan, üretmeden rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikballerini Çalışmadan, üretmeden rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikballerini kaybederler. İÇİNDEKİLER I.SUNUŞ II.MİSYON,VİZYON VE KURUMSAL

Detaylı

Strateji GeliĢtirme ve Kalite Yönetim Temsilcisi

Strateji GeliĢtirme ve Kalite Yönetim Temsilcisi BÖLÜM ADI : İÇİNDEKİLER KONU YürürBaşvuru:lük Tarihi : Sayfa No 1 SAYFA NO GĠRĠġ 3 Tarihçe 4-13 Avcılar ın Ġstanbul daki Yeri 14 Mevcut Durum Analizi 15 Mevcut Örgütsel ġema 16 STRATEJĠK PLAN ÇALIġMASINDA

Detaylı

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2011 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU NUġeleri Kayseri BüyükĢehiz yıllarda oldua Kays SUNUġ Değerli Meclis Üyeleri Kayseri BüyükĢehir Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU 2008 STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI Nisan 2009 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 1 I- GENEL BĠLGĠLER... 3 A. ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜġ... 3 B. YETKĠ, GÖREV

Detaylı

ERENLER BELEDİYESİ. 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1

ERENLER BELEDİYESİ. 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1 ERENLER BELEDİYESİ 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1 ERENLER BELEDİYESİ ÖNSÖZ Günümüz bilgi çağı, baģ döndürücü hızla geliģen teknolojiyi takip ederek, geliģerek, çoğalan genç nüfusumuza

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2007 YILI FAALĠYET RAPORU

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2007 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU. 1 I- GENEL BĠLGĠLER. 3 A- Misyon ve Vizyon... 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...... 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler........ 6 1- Fiziksel Yapı..... 6 2- Örgüt Yapısı......

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI PERFORMANS PLANI. İl Genel Meclisinin26/11/2013 tarih ve 197 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

T.C. TEKİRDAĞ İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI PERFORMANS PLANI. İl Genel Meclisinin26/11/2013 tarih ve 197 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. T.C. TEKİRDAĞ İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI PERFORMANS PLANI İl Genel Meclisinin26/11/2013 tarih ve 197 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. TEKİRDAĞ - 2013 I- GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

[Kartepe Belediyesi] 17 AĞUSTOS.MH Dicle Cad. No: 12 KARTEPE / KOCAELİ. Tel: 0262 3166800 Faks: 0262 3166871. Web : www.kartepe.bel.tr T.

[Kartepe Belediyesi] 17 AĞUSTOS.MH Dicle Cad. No: 12 KARTEPE / KOCAELİ. Tel: 0262 3166800 Faks: 0262 3166871. Web : www.kartepe.bel.tr T. 2013 T.C KARTEPE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 17 AĞUSTOS.MH Dicle Cad. No: 12 KARTEPE / KOCAELİ Tel: 0262 3166800 Faks: 0262 3166871 Web : www.kartepe.bel.tr Şubat 2013 I II III IV BAġKANIN SUNUġU

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İSKENDERUN BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Bu Rapor Ġskenderun Belediyesi Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü Tarafından HazırlanmıĢtır 2009 Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu 2009 Ġskenderun Belediyesi

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYESİ

T.C. ÇORUM BELEDİYESİ T.C. ÇORUM BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU MART 2010 SUNUġ 2 I.GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon 3 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 6 1. Fiziksel Yapı 6 2. Örgüt Yapısı

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALĠ YÖNETĠM VE KONTROL KANUNU NUN

5018 SAYILI KAMU MALĠ YÖNETĠM VE KONTROL KANUNU NUN i ÖZET 5018 SAYILI KAMU MALĠ YÖNETĠM VE KONTROL KANUNU NUN ġeffaflik VE HESAP VERĠLEBĠLĠRLĠK ANLAYIġI: ANTALYA SU ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEK UYGULAMASI Gürkan KOÇ Süleyman Demirel Üniversitesi,

Detaylı

İ 1. İ İ ġ IĞI. Saygıdeğer Meclis Üyeleri,

İ 1. İ İ ġ IĞI. Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Afyonkarahisar Belediyesinin 2012 yılı Faaliyet Raporu belediye birim ve müdürlüklerinin titiz çalışmaları sonunda hazırlanarak sizlere sunulmuştur. Raporun hazırlanmasında görev

Detaylı

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 01.01.2011-31.12.2011 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2011 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı