unsurları vurgulanmaktadır.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "unsurları vurgulanmaktadır."

Transkript

1 SUNUġ: Günümüzde toplumsal yapı ve iliģkileri derinden etkileyen hızlı bir değiģim ve dönüģüm yaģanmaktadır. Hizmet sunumunda açıklık, katılım, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkelerinin hayata geçirilmesi gerektiği, bu ilkelerin aynı zamanda etkin bir kamu yönetiminin zorunlu unsurları arasında olduğu bilinmektedir. Yeni kamu yönetimi anlayıģı, yönetimde etkinlik ve verimliliği temel almaktadır. Geleceğin belirsizliklerine karģı hazırlıklı olma, hızlı karar alma ve sorunlara süratle uygun çözümler bulma, değiģime uyum sağlamanın temel gerekleridir. Kamu yönetiminde yeniden yapılanma, mahalli idarelerde de bir dönüģüm ve değiģimi gerekli kılmaktadır. Kamu hizmetlerinin sunumunda mahalli idarelere daha çok görev ve sorumluluk verilmesi merkezi idare ile mahalli idareler arasındaki yetki ve kaynak dağılımının geleneksel yapısının değiģtirilmesini de zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla mahalli idarelerin daha fazla yetki, sorumluluk ve kaynakla desteklenmesi, bu idarelerin yönetim yapı ve anlayıģlarında da buna uygun değiģimleri gerektirmektedir. Yerel nitelikli kamu hizmetlerinin sunumunda hizmetlerden yararlananların memnuniyetini artırmak, hukuka uygunluğu, etkinliği ve verimliliği sağlamak için vatandaģ taleplerini temel alan bir anlayıģı yönetime hakim kılmak gerekmektedir. Mahalli idareler temsili demokraside halkın yerel kamusal menfaatlerinin teminatıdır. Mahalli idareler, halkın katılımını sağlamada merkezi idareye göre çok daha fazla imkân ve yeteneklere sahiptir ve böylece tüm sistemin yönetim kapasitesini de güçlendirmektedir. Mahalli idareler vatandaģlara ilave seçme ve seçilme imkânı sağlamakta, sivil toplum örgütleri de dâhil olmak üzere onlara daha fazla katılım imkânı vermektedir. Böylece adeta demokrasi için eğitim merkezleri iģlevini görmektedir. Ayrıca, mahalli politikacılar her gün birlikte oldukları halka karģı daha fazla sorumluluk hissetmektedir. Yeni kamu yönetimi anlayıģı gereği olarak gelecek yönelimli ve katılımcı bir anlayıģ içinde stratejik yönetim yaklaģımına geçilmiģtir. Stratejik yönetim kapsamında; 1

2 Ortaya konan yeni zihniyete uygun bir Ģekilde geleceğe dair tasarım geliģtirme, Misyon ve vizyon belirleme, Temel amaç politika ve öncelikleri Ģekillendirme, Ölçülebilir baģarı göstergeleri oluģturma ve önceden ilan etme, Ġnsan kaynaklarını geliģtirme, unsurları vurgulanmaktadır. Örgütsel tasarımda ise değiģimin izlenmesi ve zaman geçirilmeden uyum sağlanması küçük, etkin ve esnek yapıların önemini artırmaktadır. Bu kapsamda, dinamik ve bilgi temelli bir anlayıģın gereği olarak; Merkezi yönetim yerine yerinden yönetim, Esnek ve yatay organizasyon yapıları, ÇakıĢmaların ve çatıģmaların engellenmesi, Gereksiz hizmetlerin tasfiyesi, hizmet satın alımı, gibi unsurlar desteklenmektedir. Yeni kamu yönetimi anlayıģına uygun olarak yasalaģan 5302 sayılı Ġl Özel Ġdareleri Kanununun temel amaçlarından biri de, il özel idarelerinde stratejik yönetim anlayıģını tesis etmektir. Özel idareler, stratejik amaçlarını, hedeflerini ve bu hedeflere ulaģmak için gerçekleģtirecekleri hedeflerini faaliyetleri kapsayacak Ģekilde stratejik plan yapmaktadırlar. Yıllık çalıģma programlarıyla, bütçeleri ve performans ölçütleride bu plana göre oluģturulmaktadır Sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanununun 18. ve 39. maddesi uyarınca tanzim edilip, siz saygı değer Ġl Genel Meclis Üyelerimize takdim edilen 2008 yılına ait Faaliyet Raporu nda Ġl Özel Ġdaresinin Köye Yönelik Hizmetler, Eğitim, Tarım, Sağlık, Kültür Turizm, Spor, vb.gibi konularda 1 yıllık çalıģma dönemi içerisinde gerçekleģtirdiği faaliyetlere ayrıntılı bir Ģekilde yer verilmiģtir yılına ait faaliyet raporunun incelenmesinden de anlaģılacağı üzere yatırımlarımızda ağırlık noktasını teģkil eden eğitim, sağlık, yol yapım çalıģmaları, tarım, spor, kırsal kesime yönelik hizmetler gibi birbirinden farklı yatırım alanlarındaki 2

3 faaliyetleri eģzamanlı olarak sürdüren Özel Ġdaremiz kısıtlı kaynakları en akılcı ve rasyonel bir Ģekilde kullanılmıģ ve minimum seviyeye çekilen cari giderlere karģılık projeye bağlı öncelikli ve aciliyet arz eden iģlere ait yatırım harcamalarına ağırlık vermiģtir. Kısıtlı bütçe imkanlarımıza rağmen yatırımlarımızda elde edilen bu baģarı Ġl Genel Meclisimiz ve Ġl Encümenimizin ortak akla dayalı katılımcı ve kollektif çalıģmalarının sonucu olduğunu memnuniyetle ifade etmek isterim yılına ait faaliyet raporunda sektörel olarak yer verdiğimiz yatırım alanlarından ön plana çıkan bazı icraatlarla ilgili olarak kısaca ön bilgi vermeyi faydalı görüyorum. Ġlimiz Özel Ġdaresinin baģlıca yatırımları arasında yer alan kırsal kesimin fiziki alt yapısının iyileģtirilmesine yönelik olarak Köydes ve Ġl Özel Ġdaresi imkanları ile 2008 yılında Merkez ve Ġlçelere bağlı köy yollarında; km. stabilize kaplama, 2-77 km. I.kat asfalt,140 km. II.kat asfalt olmak üzere toplam 217 km. köy yolu yapılmıģtır km. asfalt onarım (yama), 2220 adet sanat yapıları, 650 adet trafik iģaret ve levhaları yapılmıģtır km. greyderli bakım ve 6202 km. kar mücadelesi çalıģmaları yapılmıģtır yılında Ġl Özel Ġdare ödenekleriyle yapımına baģlanan EskiĢehir- Seyitgazi yoluna 2008 yılı içinde ,09.-TL. olmak üzere toplam ,09.-TL. harcanarak tamamlanmıģtır. 6- Mahmudiye-Çifteler arası bölünmüģ yol için 6 kamyon, 6 iģ makinası çalıģtırılmıģ olup, ,67.-TL. harcanmıģtır. 7- Bunların dıģında, Merkez ve Ġlçelere bağlı köylerimizde mahalli katkı ile belirli seviyeye getirilen yatırımları desteklemek için 123 köy muhtarlığına ,00.-TL. köy yardımı yapılmıģtır. 8- Köylere Hizmet Götürme Birliklerine vatandaģlarımızın ortak kullanımına dönük muhtelif projelerin gerçekleģtirilmesi için toplam ,00.-TL. yardım yapılmıģtır. Yine Köydes ve Ġl Özel Ġdaresi imkanları ile 33 köyde içme suyu yapım, bakımonarım projeleri gerçekleģtirilmiģtir. Sulama projesi olarak 12 adet Yerüstü (YÜS), 7 Yeraltı (YAS) ve 1 adet gölet sulaması ile 4 sulama amaçlı enerji nakil hattı olmak üzere toplam 24 sulama projesi gerçekleģtirilmiģtir. 3

4 1 adet köyde kanalizasyon yapımı, 15 adet köyde Kilitli Parke TaĢı döģemesi yapılmıģtır. Böylece köy yolu, sulama ve köy yardımları için 2008 yılı bütçesinden ,00.-TL: harcama yapılmıģtır. Tarımsal Yatırımlar : 1- Sarıcakaya Ġlçesine Sebze Paketleme ve Soğuk hava deposu yapılarak ,69.-TL. harcanmıģtır. 2- Mihalgazi Ġlçesine modern fide sera tesisi inģa edilerek Özel Ġdare bütçesinden ,45.-TL. harcama yapılmıģtır. 3- Mihalıççık Ġlçesine soğuk hava deposu ve sebze paketleme tesisi ,00.-TL. ye ihale edilmiģ olup, 2008 yılında ,84.-TL. harcanmıģtır. Tesis bu sene tamamlanacaktır. 4- Merkez soğuk hava deposu ve paketleme tesisi ,00.-TL. na ihale edilmiģ olup, bu sene tamamlanacaktır. 5- Merkez Ġl Kontrol Laboratuar binasının projesi yapılmıģ olup, bina bu yıl içinde bitirilecektir. 6- Köylerimiz için 16 sellektör, 12 yem hazırlama ünitesi ve 5 süt tankı alınmıģ olup, çiftçimize diğer tarımsal destek ile birlikte tarımsal yatırımlara 2008 yılı içerisinde Özel Ġdare bütçesinden toplam ,94 TL. harcama yapılmıģtır. Gençlik ve spor yatırımları : 1-Abdurrahman Temel futbol sahası ,00.-TL. harcanarak tamamlanmıģtır. 2- Atatürk spor salonu kalorifer tesisatı doğalgaza dönüģtürülmüģ ve altında gençlik merkezi yapılmıģtır. Gençlik ve spor yatırımları için toplam ,65 TL. harcama yapılmıģtır. Güvenlik hizmetleri : Mobese denen kamera sistemi ile birlikte güvenlik hizmetleri için toplam ,90.-TL. harcama yapılmıģtır. 4

5 Kültür - Turizm, Sivil Savunma, Sosyal Hizmetler, ağaçlandırma ve benzeri hizmetler için yaklaģık ,00.-TL. harcama yapılmıģtır. Ġmar hizmetleri açısından; 2008 yılında Belediye mücavir alan sınırları dıģında 16 adet yapı ruhsatı, 15 adet yapı kullanma izin belgesi verilmiģ, toplam 12 adet yerleģim yerinde de çevre düzeni planı, mevzii imar planı ile plan tadilatları yapılmıģtır. Ayrıca, 50 adet köyde de köy yerleģik alanları planlarının yapılması iģlerine baģlanılmıģ olup, 2009 yılında da devam edilecektir. Ġki Üniversitesi ve çağdaģ eğitim öğretim kurumlarıyla bilim kenti olma yönündeki gayretlerini her geçen gün daha da belirgin bir Ģekilde ortaya koyarak hedef büyüten ilimiz, öğrenciler için cazibe merkezi haline gelmiģtir. Sürekli artan öğrenci sayısının beraberinde getirdiği derslik sayısının yetersizliği, donatım, bakım, onarım gibi sorunlara çözüm getirilerek öğrencilerimize daha çağdaģ ve kaliteli eğitim öğretim sunulabilmesi için Ġl Özel Ġdaresi bütçesinden 2008 yılında ,00-TL. harcama yapılmak suretiyle yeni derslikler ve mevcut okulların onarımları yapılmıģtır. Ġlimizde sağlık hizmetlerinin değiģen ve geliģen koģullara uygun olarak etkin ve verimli bir Ģekilde sağlık hizmeti sunulması için, Ağız ve DiĢ Sağlığı Tedavi Merkezi Yapımı projesi için Ġl Özel Ġdare bütçesinden ,00.-TL. ayrılmıģ olup, Bakanlığından gönderilecek ödenekle bu iģ tarihinde ,00.-TL.na ihale edilmiģtir. Ayrıca, Günyüzü Ġlçesi Kayakent Beldesine bir adet Sağlık Ocağı yapılmıģ olup, EskiĢehir Doğumevi hastanesi 2 kat ilavesi ihalesi yapılarak inģaatı devam etmektedir. Zübeyde Hanım Doğum evi Hastanesi ek poliklinik inģaatı ihale çalıģmalarına baģlanılmıģ olup, 2009 yılında yapılarak hizmete sunulacaktır. Ġl Genel Meclisimizin birlik ve beraberlik ruhu içerisinde, tarafsızlık ilkesi ile yaptığı çalıģmalar ve Ġl Encümenimizin almıģ olduğu kararlar doğrultusunda gerçekleģtirilen yatırım ve faaliyetlerin 2009 yılında da aynı Ģevk ve heyecanla artarak devam edeceğine olan inancımı belirtirken 2008 yılında gerçekleģtirilen çalıģmalar ve 2009 yılında yapacağımız yatırım ve faaliyetlerin Ġlimiz ve Ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, ġahsım ve mesai arkadaģlarım adına bizlere her zaman güç ve destek olan siz değerli Ġl Genel Meclis Üyelerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Mehmet KILIÇLAR EskiĢehir Valisi 5

6 ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler a) KuruluĢun genel tanımı b) Kurumsal yapı c) Fiziksel Yapı 1- Hizmet binaları 2- Lojman durumu 3- Diğer sosyal tesis ve yardımcı tesisler d) Araç makine parkı ve teçhizat durumu e) Örgüt Yapısı f) TeĢkilat yapısı g) Ġnsan kaynakları h) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar ı) Sunulan Hizmetler i) Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi D- Diğer Hususlar II- AMAÇ ve HEDEFLER Ġdarenin Amaç ve Hedefleri- öncelikler III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 2- Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar 3- Diğer hususlar B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri IV- KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Değerlendirme V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER VI- KAMU ĠDARELERĠNCE HAZIRLANACAK FAALĠYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK 6

7 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon Misyon Ġl Özel Ġdaresine yasalarla verilen tüm kamu hizmetlerini, katılımcılık, etkinlik, saydamlık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek; özellikle antik kentler ve jeotermal kaynak gibi zenginlikleri de değerlendirerek, ilin kaynaklarının bir plan dahilinde, rasyonel biçimde dağıtımını ve kullanımını sağlayarak halkın yaģam kalitesini ve ilin refah düzeyini yükseltmektir. Vizyon ÇağdaĢ, güvenilir, yerinden yönetim anlayıģını yerleģtirmiģ, kır-kent arasındaki geliģmiģlik farklılıklarını en aza indiren, hizmet sunumunda kaliteyi esas alan bir Ġl Özel Ġdaresi olmaktır. B- YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Ġl Özel Ġdaresinin Görev ve sorumlulukları 5302 Sayılı Kanunun 6. maddesi ile belirlenmiģ olup, Ġl özel idaresi mahallî müģterek nitelikte olmak Ģartıyla; a) Gençlik ve spor, Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan BüyükĢehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm; sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiģtirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karģılanmasına iliģkin hizmetleri il sınırları içinde, b) Ġmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, ; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine iliģkin hizmetleri belediye sınırları dıģında, Yapmakla görevli ve yetkilidir Merkezi idare tarafından yürütülen görev ve hizmetlere ait yatırımlardan ilgili bakanlıkça uygun görülenler, il özel idareleri eliyle de gerçekleģtirilebilir. Bu yatırımlara ait ödenekler, ilgili kuruluģ tarafından o il özel idaresi bütçesine aktarılır. Ġl özel idaresi bu yatırımların yüzde yirmibeģine kadar olan kısmı için kendi bütçesinden harcama yapabilir. Merkezi idare, ayrıca, desteklemek ve geliģtirmek istediği hizmetleri proje bazında gerekli kaynaklarını ilgili il özel idaresine aktarmak suretiyle onlarla iģbirliği içinde yürütebilir. Bu kaynak ve ödenekler özel idare bütçesi ile iliģkilendirilmez ve baģka amaçla kullanılamaz. Ġl özel idaresi bütçesinden, emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar yapılabilir. Ġl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, BüyükĢehirlerde BüyükĢehir Belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. Ġl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il Genel Meclisi tarafından onaylanır. Belediye sınırları il sınırı olan 7

8 BüyükĢehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili BüyükĢehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin geliģmiģlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir. Ġl özel idaresi hizmetleri, vatandaģlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaģlı, düģkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluģları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dıģındadır. C- ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER : a) KuruluĢun Genel Tanımı : Ġl Özel Ġdaresi, kanunların öngördüğü belli ve ortak hizmetleri yürütmekle görevli, taģınır ve taģınmaz malları ile müstakil bütçesi ve karar organları bulunan, tüzel kiģiliğe sahip bir kamu kuruluģudur. b) Kurumsal yapı : Ġl Özel Ġdaresi Organları tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5302 sayılı Kanunla Ġl Özel Ġdaresinin organları Ġl Genel Meclisi, Ġl Encümeni ve Vali olarak tanımlanmıģtır. AĢağıdaki bölümlerde bu organların il özel idaresiyle olan iliģkileri belirtilmiģtir. Ġl Genel Meclisi Ġl Genel Meclisi Ġl Özel Ġdaresi Kanununun 9. Maddesinde tanımlandığı gibi, Ġl Özel Ġdaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiģ üyelerden oluģur. Ġl genel meclisinin görev ve yetkileri ise kanunun 10. maddesinde sayılmıģ olup, çalıģmalarını bu yetkiler çerçevesinde gerçekleģtirir. Ġl Genel Meclisi, üyeleri arasından gizli oyla seçilen Ġl Genel Meclisi BaĢkanı tarafından yönetilir. Ġl Encümeni 5302 Sayılı Kanunun 25. maddesine göre; il encümeni valinin baģkanlığında, il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beģ üye ile, biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği beģ üyeden oluģur. Böylece encümenin toplam 11 kiģiden oluģması öngörülmüģtür. Valinin katılamadığı encümen toplantısına genel sekreter baģkanlık eder. 8

9 Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak, ilgili birim amirleri vali tarafından oy hakkı olmaksızın görüģleri alınmak üzere çağrılabilir. Vali Kanunun 29. maddesinde tanımlandığı gibi vali, il özel idaresinin baģı ve tüzel kiģiliğinin temsilcisidir. Aynı kanunun 30. maddesi ile de valinin görev ve yetkileri sayılmıģtır. c) Fiziksel yapı : (Hizmet binaları, lojman, diğer sosyal ve yardımcı tesisler) 1) Hizmet Binaları: Ġl Özel Ġdaresi Hizmet binası; Genel Sekreterlik, Mali Hizmetler, Tarım ve Köy Hizmetleri, Eğiti-Kültür ve Turizm, Ġnsan Kaynakları Daire BaĢkanlıkları ile Hukuk MüĢavirliği Ankara Yolu 8.Km.de (Devredilen eski Köy Hizmetleri 14. Bölge Müdürlüğü binasında) Ġl Özel Ġdaresi Ġmar ĠnĢaat Daire BaĢkanlığı ve Encümen Müdürlüğü Ankara Yolu 4.Km.de (Devredilen eski Köy Hizmetleri Ġl Müdürlüğü binasında) hizmet vermektedir. Merkez Ġki Eylül Caddesinde bulunan eski Özel Ġdare Binasında Ġl Genel Meclis BaĢkanlığı ile BiliĢim konusunda kurulan genç giriģimci eğitim merkezi faaliyet göstermektedir. Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, Ġnönü, Mihalıççık ve Seyitgazi Ġlçeleri kendi hizmet binalarında TepebaĢı, Odunpazarı, Alpu, Mahmudiye, Mihalgazi, Sarıcakaya ve Sivrihisar Ġlçeleri Hükümet konağında hizmet yürütmektedir. 2) Lojman Durumu : Mülkiyeti Ġl Özel Ġdaresine ait Ġlimiz Yunusemre Caddesinde 11 daireli lojman, ViĢnelik Mahallesinde 10 daireli lojman, Atatürk Caddesinde 6 daireli lojman, Ġmar ĠnĢaat dairesi baģkanlığı bahçesinde 10 adet, Özel Ġdare Merkez binası bahçesinde 16 adet olmak üzere toplam 53 adet lojman bulunmaktadır. Alpu Ġlçesinde 10 adet, Beylikova Ġlçesinde 5 adet, Çifteler Ġlçesinde 9 adet, Günyüzü Ġlçesinde 3 adet, Han Ġlçesinde 5 adet, Ġnönü Ġlçesinde 3 adet, Mahmudiye Ġlçesinde 8 adet, Mihalgazi Ġlçesinde 5 adet, Mihalıççık Ġlçesinde 10 adet ve Seyitgazi Ġlçesinde 5 adet lojman olmak üzere ilçelerde bulunan 63 adet lojman ile birlikte toplam lojman sayısı 116 dır. 9

10 ĠL ÖZEL ĠDARESĠ LOJMAN LĠSTESĠ SIRA: ADRESĠ: ADET: No: 1 Akçağlan Mah.Yunusemre Cd Arifiye Mah.Atatürk Caddesi. 6 3 ViĢnelik Mah.Kayıhan Caddesi Ġmar ĠnĢaat Daire BaĢkanlığı Bahçesinde (Hizmet 1) 10 5 Özel Ġdare Hizmet Binası Bahçesi (Hizmet 3) 10 Milli Emlaktan Tahsisli 6 Özel Ġdare Hizmet Binası Bahçesi (Prefabrik) 6 Milli Emlaktan Tahsisli 7 Alpu 10 8 Beylikova 5 9 Çifteler 9 10 Günyüzü 3 11 Han 5 12 Ġnönü 3 13 Mahmudiye 8 14 Mihalgazi 5 15 Mihalıççık Seyitgazi 5 TOPLAM: 116 3) Diğer Sosyal ve Yardımcı Tesisler : a) Hanefi Demirkol Spor Tesisleri : Bu tesisler Ġlimizde amatör sporun geliģtirilmesi, gençlerin boģ zamanlarını değerlendirmeleri için 15 Yıl müddetle EskiĢehir Spor Kulübüne kiraya verilmiģtir, yanındaki tesis Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ġube Müdürlüğüne tahsis edilmiģtir. b) Hal Binaları : Ġlimizde tarımsal faaliyetlerin geliģmesine katkıda bulunmak amacıyla Özel Ġdare tarafından 5 adet hal binası yaptırılmıģtır. Merkez Cumhuriyet Köyü hal binası Köy Muhtarlığına, Mihalgazi Ġlçesine bağlı Sakarılıca Beldesindeki hal binası Mihalgazi Ġlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine, Sarıcakaya Ġlçesine bağlı Düzköy, Ġğdir ve Beyköy Köyü hal binaları Sarıcakaya Ġlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine kiralanmıģtır. c) Sakarıılıca Termal Tesisi : Mihalgazi Ġlçesine bağlı Sakarıılıca Beldesinde 40 yatak kapasiteli Turistik Termal Oteli 1988 Yılında 20 yıl süreyle müstecire kiraya verilmiģtir. Müstecir kira süresi dolmasına rağmen oteli tahliye etmediğinden 2886 sayılı yasanın 75. maddesine göre tahliye ettirilmiģtir. d) ĠĢyerleri : Ġlimiz Mustafa KemalpaĢa Mahallesi 3.nolu iģ hanının zemin katında bulunan 17 adet iģyeri özel kiģilere, bu iģ hanının 1,2,3. ve 4.katları TepebaĢı Belediye BaĢkanlığına, Ġlimiz Barbaros Ġlköğretim Okulu 10

11 bahçesinde 1 adet iģyeri ve Murat Atılgan Ġlköğretim Okulu bahçesinde 1 adet büfe özel kiģiye kiraya verilmiģtir. e) Eski Sağlık Ocakları :Ġlimiz Akçaalan, Yenidoğan, Osmangazi, Alanönü, YeĢiltepe, Çamlıca, Sultandere Mahallelerindeki eski 7 adet sağlık ocağındaki toplam 43 adet büro Aile Hekimlerine kiraya verilmiģtir. f) Depo ve oto garajı :Ġlimiz Akcami Mahallesinde depo ve oto garajı bulunmaktadır. g) Diğer tesisler : Özel Ġdare merkez binası alanında 750 m2 lik Kapalı Spor Salonu, 1 adet çim yüzeyli futbol sahası ve imar inģaat daire baģkanlığı hizmet binası bahçesinde 25 kiģilik misafirhane bulunmaktadır. h) Ġl Özel Ġdare mülkiyetinde 78 adet gayrimenkul bulunmaktadır. 11

12 S.NO MÜLKĠYETĠ ĠL TÜZEL KĠġĠLĠĞĠNE AĠT GAYRĠMENKULLER MAHALLE- KÖY CADDE-SOKAK CĠNSĠ PAFTA ADA PARSEL YZÖLÇÜMÜ M2 KULLANIM AMACI 1 Akcami Mal Hatun Sokak.No:14 Garaj Depo ve Garaj 2 Akcami Cemalciler No:21 Garaj Depo ve Garaj 3 Akçağlan Yunus.Emre Cd.No:10 Bina Z.Kat.6.adet O.pazarı Aile Hekimi. ve 11 lojman. 4 Gökmeydan Dede Efendi Cd.No:34 Arsa Arsa 5 Gökmeydan Turnalar Sk:No:18 Arsa 173/ ,7 Arsa 6 Gökmeydan Turnalar Sk:No:16 Arsa 173/ Arsa 7 Alanönü Aile Hekimliği adet Alanönü Aile Hekimine kiralandı 8 KurtuluĢ Pazaryolu Sk.No:15 Arsa Arsa 9 KurtuluĢ Pazaryolu Sk.No:15 Arsa Arsa 10 KurtuluĢ Pazaryolu Sk.No:15 Arsa Arsa 11 Akçağlan Bakıcılar Sk.No:34 Arsa Arsa 12 Arifiye Atatürk Caddesi No:60 Konak Vali Konağı 13 Arifiye Ġki Eylül Caddesi No:61 Bina Kat Kültür Sarayı 14 Arifiye Atatürk Caddesi No:36 Bina Zemin Kat 1-ĠĢyeri ve 6- Daireli lojman. 15 Eskibağlar Ertuğrulgazi Mh. Tüzüner Sk. Arsa Arsa 16 Eskibağlar Ertuğrulgazi Mh. Tüzüner Sk. Arsa Arsa 17 H.Alibey Tuzcular Sk: No:23 Arsa Arsa 18 ViĢnelik Kayıhan Cad. No:1 Bina ViĢnelik 10 Dairelik Lojman 19 Kırmızıtoprak Balıkçı Sokak NO.30 Arsa Arsa 20 M.Kemal PaĢa Uyguırlar Sokak No:8 Bina Katlı ĠĢhanı Zemin ġahıslara T.baĢı Bel. kiralandı. 21 Osmangazi Güvercin sokak Arsa adet Osmangazi Aile Hekimine kiralandı 22 Orta (Akcami) Bina Kaloriferci Lojmanı 23 Zafer Ekim Sokak No:16 Arsa Arsa 24 Fatih Mh. Muhtarlık Sokak (Dipçin) Arsa Arsa 25 ViĢnelik(Sümer) Sümer Mh. Fidanlık Ġmar'da YeĢil Alan ve Park yeri. 12

13 26 K.Ģehir(O.Gazi) YeĢilyurt Sk.No:60 Tarla Arsa 27 K.Ģehir(O.Gazi) Pervin Sk. Bağ Arsa 28 K.Ģehir(O.Gazi) Pervin Sk.- Kartanesi Sk. Bağ Arsa 29 Mamuca-71Ev. Cumhuriyet Bul. Garaj Özel Ġdare Ġmar ĠnĢ. Daire.BaĢk.lığı ve 10 Daireli Lojman 30 Mamuca-71Ev. Cumhuriyet Bul. Arsa Özel Ġdare Misafirhanesi 31 Mamuca-71Ev. Cumhuriyet Bul. Arsa Atatürk Sağlık Meslek Lisesi 32 Mamuca-71Ev. Cumhuriyet Bul. Arsa Kızılay ġube Müd. Afet Deposu 33 Mamuca-71Ev. Cumhuriyet Bul. Arsa Emniyet Müd.Çevik Kuvvete tahsis 34 Erenköy Çınarlık No:2 Arsa 19N2a.b.d Kemal Nurhan Mani Aile Sağlığı Merkez. kiralandı. 35 Esentepe Çevre Yolu Arsa 21N-1d ,92 Emniyet Müdürlüğüne Tahsis 36 Muttalıp Çevre Yolu Arsa 21N-1d ,52 Arsa 37 Muttalıp Çevre Yolu Arsa 21N-1d ,56 Spor tesisleri 38 Muttalıp Çevre Yolu Arsa 21N-1d ,35 Arsa 39 Muttalıp Çevre Yolu Arsa 21N-1d ,72 Arsa 40 Muttalıp Çevre Yolu Arsa 21N-1d ,39 Akaryakıt - LPG istasyonu 41 Muttalıp Çevre Yolu Arsa 21N-1d ,85 Arsa 42 Muttalıp Çevre Yolu Tarla 21N-1d ,91 Arsa 43 Muttalıp Çevre Yolu Tarla 21N-1d ,75 Arsa 44 Arifiye-DeliklitaĢ Ġki Eylül Cad. No:121 Bina Ġl Genel Meclisi ve Eğitim Merkezi Ġ25d-03cd 45 Sultandere Selami Vardar Bul:No:97 Arsa adet Sultandere Aile Hekimine kiralandı. 46 Batıkent Karacan Sk: No:27 Arsa Sağlık ocağı Sağlık Müdürlüğüne tahsisli 47 Çamlıcı Çendere No:26 Arsa adet Çamlıca Aile Sağlığı Merkezine kiralandı. 48 YeĢiltepe Beykoz sk:no:53 Arsa 21N-1b adet YeĢiltepe Aile Hekimine Kiralandı 49 Alpu Köy içi Bina Öz.Ġd.Hiz.Binası ve lojman 50 Beylikova KöprübaĢı Bina Ġlçe Mil.Eğt.Md.(Halk Eğt.Mrk.Md.) tahsisli 51 Beylikova Ata Mh. Arsa Arsa 52 Çifteler Sakarya Mh. Bina Kaymakam Lojmanı 53 Çifteler EskiĢehir Cd. Bina M1091V Öz.Ġd.Hiz.Binası ve Lojman 54 Günyüzü Kozağacı-Ağılardı Bina Öz.Ġd.Hiz.Binası ve Lojman 55 Han Yazılıkaya Bina Kargir Değirmen ve Bahçesi 13

14 56 Han Hamam Mh. Bina Öz.Ġd.Hiz.Binası ve Lojman 57 Ġnönü Sarıçiçeklik Bina Öz.Ġd.Hiz.Binası ve Lojman 58 Mahmudiye Orta Mh. Bina Öz.Ġd.Hiz.Binası ve Lojman 59 Mahmudiye IĢıklar Mh. Bina Kaymakam Lojmanı 60 Mihalgazi Otel Sakarıılıca Beldesi Termal Otel 61 Mihalgazi S.Ilıca Hamamlar Tarla BoĢ tarla 62 Mihalgazi Değirmenönü Bina Öz.Ġd.Hizmet Binası ve 4 Daire Lojman 63 Mihalıççık Camikebir Mh. Bina Öz.Ġd.Hizmet Binası ve 8 DaireLojman 64 Mihalıççık Camikebir Mh. Bina Öz.Ġd.Hizmet Binası ve 8 DaireLojman 65 Mihalıççık Medrese Mh. Bina Eski Hizmet Binası 66 Mihalıççık Camikebir Mh. Bina Kaymakam Lojmanı 67 Mihalıççık Medrese Mh. Arsa ġantiye Binası. 68 Mihalıççık Ġkizafer-Killik Bina Yıkık bina 69 Mihalıççık Ġkizafer-Killik Bina BoĢ Yıkık bina (Eski Kil ĠĢletmelerinden kalan) 70 Mihalıççık Ġkizafer-Killik Bina BoĢ Yıkık bina (Eski Kil ĠĢletmelerinden kalan) 71 Mihalıççık Ġkizafer-Killik Bina BoĢ Yıkık bina (Eski Kil ĠĢletmelerinden kalan) 72 Mihalıççık Ġkizafer-Killik Bina BoĢ Yıkık bina (Eski Kil ĠĢletmelerinden kalan) 73 Mihalıççık Çukurören-Killik Bina Ġ 27 a 02 d Eski Kantar Bina.-3 Ad.Lojman-Arsa 74 Mihalıççık Çukurören-Killik Bina Ġ 27 a 02 d Eski Kantar Bina.-3 Ad.Lojman-Arsa 75 Sarıcakaya Yeni Mh. Bina Kaymakam evi 76 Sarıcakaya Yeni Mh. Bina Hizmet Binası 8 Daire Loj.(Belediye BĢk.) tahsisli 77 Seyitgazi ĠkiçeĢme Bina Özel Ġd.Hizmet Binası ve Lojman 78 Sivrihisar Camikebir Mh. Bina 28/29 H C Öz.Ġd.Hizmet binası TOPLAM: ,17 14

15 d)-araç Makine Parkı ve Teçhizat durumu : Ġl Özel Ġdare hizmetleri baģlıca; binek otomobil, pick-up, minibüs, kamyon, dozer, Grayder, traktör, ekskavatör olmak üzere 130 adet motorlu araç, 90 adet kamp trayler, jeneratör, kaynak makinası vs. olmak üzere toplam 220 adet araç ve ekipman ile yürütülmektedir. Ayrıca Valilik ve Ġlçe Kaymakamlık hizmetlerinde kullanılmak üzere 14 adet hizmet aracı, Tarım hizmetlerine 1 adet damperli kamyon, Sağlık hizmetlerine 19 adet Ambulans ve 1 adet Tır çekicili gezici sağlık birimi olmak üzere toplam 35 adet araç tahsis edilmiģtir. Bunlara ilaveten Sağlık Müdürlüğüne (83 Kalem) 1624 adet sağlık malzemesi ve teçhizat, Tarım Müdürlüğüne (37 kalem) selektör, pulluk, süt soğutma ünitesi vb. 292 adet tarım makinesi ve teçhizat ile Bayındırlık ve Ġskan Müdürlüğüne 1 adet Beton dayanım testi aygıtı alınmıģtır. ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ARAÇ - MAKĠNA PARK LĠSTESĠ S.NO ARACIN CĠNSĠ TOPLAM 1 BĠNEK OTOMOBĠL 11 2 PĠCK-UP TEK ġöför MAHALLĠ 1 3 PĠCK-UP ÇĠFT ġöför MAHALLĠ 10 4 MĠNĠBÜS 6 5 AMBULANS 1 6 DAMPERLĠ KAMYON GENEL 18 7 DAMPERLĠ KAMYON HARFĠYAT 31 8 SABĠT KASALI KAMYON 4 9 ÇEKĠCĠ 3 10 OTOBÜS 2 11 AKARYAKIT TANKERĠ 3 12 AKARYAKIT TREYLERĠ 1 13 ARAZÖZ 2 14 GREYDER DOZER 7 16 LASTĠK TEKERLEKLĠ TRAKTÖR 3 17 PALETLĠ YÜKLEYĠCĠ 1 18 LASTĠK TEKERLEKLĠ YÜKLEYĠCĠ 6 19 VĠNÇ 4 20 FORK LĠFT 1 21 PRĠMER-SEKONDER KONKASÖR 1 15

16 22 PALETLĠ EXCAVATÖR 3 24 KANAL KAZICILI YÜKLEYĠCĠ 3 25 MOTOR SCRAPER 2 27 SEYYAR KOMPESÖR 4 29 HĠDROLĠK KAYA DELĠCĠ 1 30 TEMEL SONDAJ 1 31 ROTARĠ SONDAJ 2 32 KAMYONA MONTAJLI ASFALT YAPIM DĠST ÇEKĠLĠR TĠP ASFALT BAKIM DĠST KAMYONA MONTAJLI ROLEY TANK 1 35 TREYLER TĠPĠ ROLEY TANK 2 36 ROTATĠF KAR MAKĠNASI 3 37 SEMĠ TREYLER 4 38 YATAK KAMPTREYLER YEMEKHANE KAMPTREYLER 7 40 LASTĠK TEKERLEKLĠ SĠLĠNDĠR 4 41 VĠBRASYONLU SĠLĠNDĠR 5 42 VĠBRASYONLU BAKIM SĠLĠNDĠRĠ 1 44 SEYYAR KAYNAK MAK 4 45 JENERATÖR 5 GENEL TOPLAM 220 S PLAKA ÇALIġTIĞI N NO.SU C Ġ N S Ġ M A R K A S I HĠZMET BĠRĠMĠ Makam otosu Mercedes E 200 Valilik Hizmet Otosu Makam otosu Renault Safrane Valilik Hizmet Otosu 3 26 PD 465 Binek otosu Renault 19 Europa Valilik Hizmet Otosu 4 26 SY 750 Binek otosu Renault 19 Europa Valilik Hizmet Otosu 5 26 AA 102 Makam otosu Megan II Kaymakamlık Hizmet Otosu 6 26 AA 103 Makam otosu Renault 19 Europa Kaymakamlık Hizmet Otosu 7 26 AA 104 Makam otosu Renault 19 Europa Kaymakamlık Hizmet Otosu 8 26 AA 105 Makam otosu Renault 19 Europa Kaymakamlık Hizmet Otosu 9 26 AA 106 Makam otosu Renault 19 Europa Kaymakamlık Hizmet Otosu AA 107 Makam otosu Renault Clıo Symbol Kaymakamlık Hizmet Otosu AA 108 Makam otosu Renault 19 Europa Kaymakamlık Hizmet Otosu AA 110 Makam otosu Renault 19 Europa Kaymakamlık Hizmet Otosu AA 111 Makam otosu Renault 19 Europa Kaymakamlık Hizmet Otosu AA 109 Makam otosu Megan II Kaymakamlık Hizmet Otosu 16

17 15 26 AE 935 Damperli Kamyon Fatih-Cummins Tarım Müdürlüğü NR 435 Ambulans Ford Transit Sağlık Müdürlüğü NR 436 Ambulans Ford Transit Sağlık Müdürlüğü NR 437 Ambulans Ford Transit Sağlık Müdürlüğü NR 438 Ambulans Ford Transit Sağlık Müdürlüğü NR 439 Ambulans Ford Transit Sağlık Müdürlüğü NR 440 Ambulans Ford Transit Sağlık Müdürlüğü AK 537 Ambulans Ford Transit Sağlık Müdürlüğü AK 556 Ambulans Ford Transit Sağlık Müdürlüğü PF 687 Ambulans Ford Transit Sağlık Müdürlüğü PF 688 Ambulans Ford Transit Sağlık Müdürlüğü DZ 803 Ambulans Mercedes-Benz Sağlık Müdürlüğü DZ 804 Ambulans Mercedes-Benz Sağlık Müdürlüğü RC 725 Tır Çekicisi Ford Cargo Sağlık Müdürlüğü NU 797 Ambulans Ford Transit Sağlık Müdürlüğü RS 232 Ambulans Ford Transit Sağlık Müdürlüğü RS 233 Ambulans Ford Transit Sağlık Müdürlüğü AC 112 Ambulans Ford Transit Sağlık Müdürlüğü SP 667 Ambulans Ford Transit Sağlık Müdürlüğü TK 392 Ambulans Ford Transit Sağlık Müdürlüğü TK 393 Ambulans Ford Transit Sağlık Müdürlüğü 17

18 MAKĠNA VE TEÇHĠZAT LĠSTESĠ (KURUMLAR ĠTĠBARĠYLE) EKG Cihazı 11 adet Sağlık Müdürlüğü Oksijen Tüpü 33 adet Sağlık Müdürlüğü Hemotokrit santrifuj 16 adet Sağlık Müdürlüğü Spektrofotometre Cihazı 13 adet Sağlık Müdürlüğü Benmari Cihazı 13 adet Sağlık Müdürlüğü Mikropet Cihaz 12 adet Sağlık Müdürlüğü Defiblatör 2 adet Sağlık Müdürlüğü Pulse Oksimetre 3 adet Sağlık Müdürlüğü Boyunluk Atel 3 adet Sağlık Müdürlüğü Havalı Plastik Atel 3 adet Sağlık Müdürlüğü Kombine Sandalye Sedye 2 adet Sağlık Müdürlüğü Vakum Sedye 6 adet Sağlık Müdürlüğü Laringoskop Seti 4 adet Sağlık Müdürlüğü Portatif Vakum aspiratör 4 adet Sağlık Müdürlüğü Boyunluk Atel 2 adet Sağlık Müdürlüğü Komple canlandırma seti 1 adet Sağlık Müdürlüğü Ked (travma) yeleği 8 adet Sağlık Müdürlüğü Traksiyon atel kiti 1 adet Sağlık Müdürlüğü FaraĢ (scoop) sedye 1 adet Sağlık Müdürlüğü Havalı Plastik Atel 4 adet Sağlık Müdürlüğü Göz fakoemilsifikasyon cihazı 1 adet Sağlık Müdürlüğü KBB ameliyatı mikroskopu 1 adet Sağlık Müdürlüğü Göz ameliyatı mikroskopu 1 adet Sağlık Müdürlüğü Elektrojen grubu 1 adet Sağlık Müdürlüğü NST cihazı 1 adet Sağlık Müdürlüğü Open bed cihazı 1 adet Sağlık Müdürlüğü Radyo cerrahi ünitesi 1 adet Sağlık Müdürlüğü Sterilizatör 1 adet Sağlık Müdürlüğü Solunum cihazı 1 adet Sağlık Müdürlüğü Yoğun bakım ventilatörü 1 adet Sağlık Müdürlüğü Yoğun bakım bebek küvözü 1 adet Sağlık Müdürlüğü Kan sayım cihazı 1 adet Sağlık Müdürlüğü Gezici Sağlık Birimi 1 adet Sağlık Müdürlüğü Fetus kalp dedektörü 1 adet Sağlık Müdürlüğü Metal kapaklı küvet 20 adet Sağlık Müdürlüğü Kuru hava strelizatürü 11 adet Sağlık Müdürlüğü Duvara monte diagnastik seti 1 adet Sağlık Müdürlüğü Laringoskop cihazı 1 adet Sağlık Müdürlüğü Kuru hava strelizatürü 11 adet Sağlık Müdürlüğü Çocuk ambu cihazı 1 adet Sağlık Müdürlüğü 18

19 YetiĢkin ambu cihazı 1 adet Sağlık Müdürlüğü Duvara monte tansiyon aleti 1 adet Sağlık Müdürlüğü Negatoskop cihazı 1 adet Sağlık Müdürlüğü Duvara monte otoskop seti 1 adet Sağlık Müdürlüğü Santrifüj cihazı 1 adet Sağlık Müdürlüğü Binoküler mikroskobu 1 adet Sağlık Müdürlüğü Röntgen cihazı 4 adet Sağlık Müdürlüğü Seyyar röntgen cihazı 1 adet Sağlık Müdürlüğü Aeratör Türbini 1 adet Sağlık Müdürlüğü Otoskop cihazı 50 adet Sağlık Müdürlüğü Diapozon cihazı 50 adet Sağlık Müdürlüğü Göz renk kitabı 50 adet Sağlık Müdürlüğü Davye Takımı 17 adet Sağlık Müdürlüğü Bein elavatörü (2 mm.) 14 adet Sağlık Müdürlüğü Bein elavatörü (3 mm.) 14 adet Sağlık Müdürlüğü Bein elavatörü (4 mm.) 14 adet Sağlık Müdürlüğü Heidbring elavatörü (sağ) 13 adet Sağlık Müdürlüğü Heidbring elavatörü (sol) 13 adet Sağlık Müdürlüğü Crayer elavatörü (sağ) 13 adet Sağlık Müdürlüğü Crayer elavatörü (sol) 13 adet Sağlık Müdürlüğü Winter elavatörü (sağ) 13 adet Sağlık Müdürlüğü Winter elavatörü (sol) 13 adet Sağlık Müdürlüğü Cerrahi makas 10 adet Sağlık Müdürlüğü Ayna baģı (4 nolu) 155 adet Sağlık Müdürlüğü Ayna sapı 155 adet Sağlık Müdürlüğü Orak uçlu sont 150 adet Sağlık Müdürlüğü Dik açılı sont 33 adet Sağlık Müdürlüğü Presel 145 adet Sağlık Müdürlüğü Ağız spatülü 60 adet Sağlık Müdürlüğü Siman spatülü 60 adet Sağlık Müdürlüğü Dycal fulvarı 60 adet Sağlık Müdürlüğü Amalgam fulvarı 60 adet Sağlık Müdürlüğü Siman fulvarı 60 adet Sağlık Müdürlüğü Burnusuar fulvarı 60 adet Sağlık Müdürlüğü Ekskavatör 40 adet Sağlık Müdürlüğü Amalgam havanı ve havan eli 12 adet Sağlık Müdürlüğü Portegü 10 adet Sağlık Müdürlüğü Amalgam tabancası 11 adet Sağlık Müdürlüğü Düz matriks 8 adet Sağlık Müdürlüğü Yengeç matriks 12 adet Sağlık Müdürlüğü Bistüri sapı 10 adet Sağlık Müdürlüğü 19

20 Metal petri kutusu 12 adet Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Çağrı kayıt ve oper.sist. 1 takım Sağlık Müdürlüğü 4 Tonluk trayler 1 adet Tarım Ġl Müdürlüğü Pülverizatör 35 adet Tarım Ġl Müdürlüğü Traktör Steyr adet Tarım Ġl Müdürlüğü 3 Soklu Pulluk 5 adet Tarım Ġl Müdürlüğü John Deere Biçer döver 1 adet Tarım Ġl Müdürlüğü Balya makinası 1 adet Tarım Ġl Müdürlüğü C Tipi Pülverizatör 12 adet Tarım Ġl Müdürlüğü B 6 Tipi sırt atamüzörü 19 adet Tarım Ġl Müdürlüğü Selektör adet Tarım Ġl Müdürlüğü Çapa makinası 1 adet Tarım Ġl Müdürlüğü Mısır Silaj makinası 20 adet Tarım Ġl Müdürlüğü Ot Silaj makinası 1 adet Tarım Ġl Müdürlüğü Ekim mibzeri 16 adet Tarım Ġl Müdürlüğü Rotavatör 1 adet Tarım Ġl Müdürlüğü 60 DiĢli Tırmık 1 adet Tarım Ġl Müdürlüğü Mısır ekim mibzeri 12 adet Tarım Ġl Müdürlüğü Süt soğutma ünitesi 3 adet Tarım Ġl Müdürlüğü Toprak burgusu 3 adet Tarım Ġl Müdürlüğü Süt soğutma tankı 2 adet Tarım Ġl Müdürlüğü Süt toplama kabı 2 adet Tarım Ġl Müdürlüğü Süt pompası 2 adet Tarım Ġl Müdürlüğü Süt ölçme kabı 2 adet Tarım Ġl Müdürlüğü Süt Nakil Tankı 1 Adet Tarım Ġl Müdürlüğü CD Writer 1 adet Tarım Ġl Müdürlüğü Datashow 2 adet Tarım Ġl Müdürlüğü VCD Player 14 adet Tarım Ġl Müdürlüğü Laptop dizüstü bilgisayar 1 adet Tarım Ġl Müdürlüğü Digital kamera 1 adet Tarım Ġl Müdürlüğü Mısır kurutma mak. 20 Ton/saat 1 adet Tarım Ġl Müdürlüğü Mısır kurutma mak. 10 Ton/saat 1 adet Tarım Ġl Müdürlüğü Asılı tip turbo bahçe atamizörü 1 adet Tarım Ġl Müdürlüğü ġiģme bot ve römork 1 adet Tarım Ġl Müdürlüğü TaĢ toplama makinası 1 adet Tarım Ġl Müdürlüğü Notebook 1 adet Tarım Ġl Müdürlüğü Flash bellek 1 adet Tarım Ġl Müdürlüğü Digital baskı makinası 1 adet Tarım Ġl Müdürlüğü Ses sistemi 1 adet Tarım Ġl Müdürlüğü Beton dayanım test cihazı 1 adet Bayındırlık ve Ġskan Müdürlüğü 20

T.C. ESKİŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ESKİŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ESKİŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU SUNUġ: Günümüzde yeni kamu yönetimi anlayıģı; yönetimde etkinlik ve verimliliği temel almaktadır. Mahalli Ġdarelerin daha fazla yetki, sorumluluk

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ESKİŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ESKİŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesinde kamu idarelerinin stratejik planlama ve performans programları uyarınca

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ

T.C. ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ T.C. ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 2012 ŞUBAT ANTALYA SUNUŞ İlimiz Özel İdaresinin 2011 Mali Yılı Bütçesi İl Genel Meclisimizce 73.000.000.TL olarak kabul edilmiştir. İl Özel İdaresi

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ T.C. TUŞBA BELEDİYESİ İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI 1 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI Amaç 5018 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde iç kontrolün amaçları; Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler Amaç

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/06/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23015 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Denizli

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka Belediyesi

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

T.C ESKİŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C ESKİŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C ESKİŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI EKİM 2012 ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA SUNUġ 3 I. GENEL BĠLGĠLER A. Yetki Görev ve Sorumluluklar 4-5 a. Yasal Yükümlükleri, Yetki ve Ġmtiyazlar 5-6 b. Ġl

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA Belediye Meclisi nin 18.07.2016 tarihli birleģiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ĠĢletme ve ĠĢtirakler Dairesi BaĢkanlığı ibareli 14.06.2016 tarih ve 23817205-756.01-2078 sayılı yazı okundu.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/9972 YÖNETMELİK Ekli Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/12/2005 tarihli ve 31281 sayılı yazısı

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİ Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN GÖREVLERİ a) İdarenin stratejik plan ve performans

Detaylı

BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR

BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR Mahalli Ġdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi

Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi 16 Nisan 2011 Mehmet BÜLBÜL Daire Başkanı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü mbulbul06@gmail.com www.bumko.gov.tr/kontrol Kamu Mali Yönetim

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, Ġptal-Ġhdas. : Olağan

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, Ġptal-Ġhdas. : Olağan Karar No : 41850698.301.05-118 : Norm Kadro, Ġptal-Ġhdas KARAR : 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi Kararları

T.C. ESKİŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi Kararları T.C. ESKİŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi Kararları TOPLANTI YILI : 2011 TOPLANTI TARİHİ : 02/05/2011 TOPLANTI BİRLEŞİMİ : 1 LIK DİVANI 1 28/04/2011 3795 İl Özel İdaresi. Ödenek 183 İlimiz Özel İdare

Detaylı

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR SAYFA NO 1/6 1.POZİSYON ADI: Saymanlık Personeli 2.BAĞLI OLDUĞU ÜST POZİSYON: Maliye Bakanlığı 3.KENDİSİNE BAĞLI ALT POZİSYONLAR: Saymanlık Müdür Yardımcısı, Muhasebe memuru, Veznedar. 4.GÖREV : Bu Yönetmelik,

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2015/3-1 (21) Karar Tarihi : 05/03/2015

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2015/3-1 (21) Karar Tarihi : 05/03/2015 T.C. TARSUS MECLĠSĠ Karar No : 2015/3-1 (21) Gündem maddesi gereğince; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün 02/03/2015 tarih ve 5477 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 20 yaģındaki üniversite öğrencisi

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SSAYIIġġTAY BAġġKANLIIĞII EDĠĠRNE ĠĠL ÖZEL ĠĠDARESSĠĠ 22001122 YIILII DENETĠĠM RAPPORU HAZİRAN 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 1.Genel Bilgiler Müdürlüğümüzde 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, resmi kurumlar, özel ve tüzel kiģilerin görev alanımıza giren taleplerini karģılamaya

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır.

6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. 1 2 6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. 3 İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde

Detaylı

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN İÇ DENETİMLİ İLGİLİ MADDELERİ/HÜKÜMLERİ

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN İÇ DENETİMLİ İLGİLİ MADDELERİ/HÜKÜMLERİ KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN İÇ DENETİMLİ İLGİLİ MADDELERİ/HÜKÜMLERİ Kanun Numarası : 5018 Kabul Tarihi : 10.12.2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :24.12.2003 Sayı :25326 Üst yöneticiler Madde

Detaylı

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 1 SAYIġTAYIN

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

ISPARTA DEFTERDARLIĞI

ISPARTA DEFTERDARLIĞI ISPARTA DEFTERDARLIĞI BRĠFĠNG RAPORU ARALIK-2013 ISPARTA DEFTERDARLIĞI ISPARTA DEFTERDARLIĞI STRATEJĠK ÇALIġMA HEDEFĠ : Verginin bir vatandaşlık görevi olduğunun benimsetilmesi, mükelleflerin vergi ile

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi Kararları

T.C. ESKİŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi Kararları TOPLANTI YILI : 2011 TOPLANTI TARİHİ : 01/02/2011 TOPLANTI BİRLEŞİMİ : 1 TOPLANTI SAATİ : 13.00 T.C. ESKİŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi Kararları 1 01/02/2011 Sözlü önerge. Gündem madde değişikliği.

Detaylı

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) İl Afet ve Acil Durum

Detaylı

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI 2010 YILI FAALĠYET RAPORU ġirnak - 2010 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Belediye bütçesi 5393 sayılı belediye kanunu; MADDE 61.- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII BİİNGÖL İİL ÖZEL İİDARESSİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı 2017 Senesi MAYIS ayı

Detaylı

T.C. ERBAA KAYMAKAMLIĞI HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ

T.C. ERBAA KAYMAKAMLIĞI HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ OCAK - 2012 Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Sayı : B.05.4.VLK.0.60.43.00-010.04-10 02/01/2012 Konu : Hükümet Konağı Amirliği Uygulama Yönergesi ile imzalanmıģtır. ERBAA

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI 1. 5018 sayılı Kanun kapsamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrolünü kapsar. b) Avrupa Birliği fonlarından sağlanan

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 )

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 ) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI Karar Tarihi:04.08.2017 Karar Sayısı: 84516765-301-05/47 Meclis BaĢkanı: ĠnĢ. Müh. Hasan ARSLAN Belediye BaĢkanı MECLĠS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi TEMMUZ ayı

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Müdürlüğümüz her gün artan hizmet taleplerini en ekonomik ve en hızlı şekilde karşılamak amacıyla kentin ihtiyacı olan asfalt yol kaplama, istinat duvarı,

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bilgi

Detaylı

ĠVRĠNDĠ ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

ĠVRĠNDĠ ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠVRĠNDĠ ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI FAALĠYET RAPORU 1- Birliğimizin 2013 Yılı Gelir ve Gider Bütçesi meclisimizce 1.958,00.TL.sı olarak kabul edilip yürürlüğe girmiģtir.

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Seçim Dönemi : 21 Toplantı Sayısı : 2011-Ocak BirleĢim Sayısı : 1. Toplantı Tarihi : 03/01/2011 Toplantı Günü : Pazartesi Toplantı Saati : 13.

Seçim Dönemi : 21 Toplantı Sayısı : 2011-Ocak BirleĢim Sayısı : 1. Toplantı Tarihi : 03/01/2011 Toplantı Günü : Pazartesi Toplantı Saati : 13. BirleĢim Sayısı : 1 Toplantı Tarihi : 03/01/2011 Toplantı Günü : Pazartesi Gündem gereğince yoklama yapıldı, yapılan yoklama sonucunda 38 üyemizin toplantıya iģtirak ettiği, Odunpazarı Üyesi Mehmet Orhan

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI Sayfa/Topl. Sayfa No 1/10 Hazırlayan Onaylayan 1.1. Başkanlığın Görevleri Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ile hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665 AĠLE HEKĠMLĠĞĠ KANUNU(1) Kanun Numarası : 5258 Kabul Tarihi : 24/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: Amaç ve kapsam Madde 1-

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII DİİYARBAKIIR İİL ÖZEL İİDARESSİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

2009 YILI FAALĠYET RAPORU DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

2009 YILI FAALĠYET RAPORU DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜR SUNUġU 5395 sayılı Belediye Kanunu nun 56. Maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesi gereği Kamu Ġdarelerince

Detaylı

2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 A.1. MİSYON... 4 A.2. VİZYON... 4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 05/07/2008 R.G. Sayısı : 26927 BİRİNCİ

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV,YETKĠ,SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV,YETKĠ,SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV,YETKĠ,SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI SIRA 21 Bina Aplikasyonu - Plankote ĠĢlemleri 1) Dilekçe 2) Aplikasyon krokisi 3) Plankote 22 Ġrtifak (Geçit) Hakkı Tesis Edilmesi ĠĢlemleri

Detaylı