T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ"

Transkript

1 T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KONYA ĠLĠ SELÇUKLU ĠLÇESĠNDE KIRMIZI ET TÜKETĠM ALIġKANLIĞI VE BUNA ETKĠ EDEN FAKTÖRLERĠN BELĠRLENMESĠ Erhan TÜZEMEN YÜKSEK LĠSANS TEZĠ TARIM EKONOMĠSĠ Anabilim Dalı Eylül-2012 KONYA Her Hakkı Saklıdır

2 TEZ KABUL VE ONAYI Erhan TÜZEMEN tarafından hazırlanan TÜKETĠCĠLERĠN KIRMIZI ET TÜKETĠM ALIġKANLIĞI VE BUNA ETKĠ EDEN FAKTÖRLERĠN BELĠRLENMESĠ (KONYA ĠLĠ SELÇUKLU ĠLÇESĠ ÖRNEĞĠ) adlı tez çalıģması 18/09/2012 tarihinde aģağıdaki jüri tarafından oy birliği ile Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı nda YÜKSEK LĠSANS TEZĠ olarak kabul edilmiģtir. Jüri Üyeleri BaĢkan Prof.Dr.Cennet OĞUZ DanıĢman Prof.Dr.Cennet OĞUZ Üye Prof.Dr.Mustafa KARAKAYA Üye Doç.Dr.Yusuf ÇELĠK Ġmza Yukarıdaki sonucu onaylarım. Prof. Dr. AĢır GENÇ FBE Müdürü

3 TEZ BĠLDĠRĠMĠ Bu tezdeki bütün bilgilerin etik davranıģ ve akademik kurallar çerçevesinde elde edildiğini ve tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bu çalıģmada bana ait olmayan her türlü ifade ve bilginin kaynağına eksiksiz atıf yapıldığını bildiririm. DECLARATION PAGE I hereby declare that all information in this document has been obtained and presented in accordance with academic rules and ethical conduct. I also declare that, as required by these rules and conduct, I have fully cited and referenced all material and results that are not original to this work. Erhan TÜZEMEN

4 ÖZET YÜKSEK LĠSANS TEZĠ KONYA ĠLĠ SELUKLU ĠLÇESĠNDE KIRMIZI ET TÜKETĠM ALIġKANLIĞI VE BUNA ETKĠ EDEN FAKTÖRLERĠN BELĠRLENMESĠ Erhan TÜZEMEN Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü TARIM EKONOMĠSĠ Anabilim Dalı DanıĢman: Prof. Dr. Cennet OĞUZ 2012, 61 Sayfa Jüri Prof.Dr.Cennet OĞUZ Prof.Dr.Mustafa KARAKAYA Doç.Dr.Yusuf ÇELĠK Bu araģtırmanın amacı, Konya ili Selçuklu ilçesinde yaģayan hane halklarının sığır, koyun ve keçi eti tüketimlerinde etkili faktörler ile gelir düzeylerine göre kırmızı et tüketim davranıģlarının belirlenmesidir.bu amaçla, 2012 yılının Ocak ayında100 hane halkı ile yüz yüze anket yapılmıģtır.ankete katılanların %96 sinin kırmızı et tükettiği, %4 unun ise tüketemediği saptanmıģtır. Kırmızı et tüketenler, etin elde edildiği hayvan türüne göre tercihlerini sırasıyla; dana (%63.50), koyun (%14.62), sığır (%10.40), kuzu (%9.40) ve keçi (%2.08) olarak belirtmiģlerdir. Kırmızı eti tüketicilerin %42.70 ı parça-kıyma birlikte, %26.06 sı kıyma, %12.50 sı parça, %3.12 si salam-sosissucuk olarak satın almayı tercih etmektedir. Tüketiciler, kırmızı eti satın alım yerleri olarak %79.20 si süpermarketleri, %15.60 i kasapları tercih ederken, %1.04 ü kendilerinin kestiklerini belirtmiģlerdir. Tüketicilerin süpermarketlerden et almayı tercih etmesinde %45.00 ile güvenilirlik ön plana çıkarken bunu %25.00 ile tazelik, %23.75 ile hijyen ve %6.25 ucuz olması izlemektedir. Promosyonların tüketicilerin %61.50 sinin kırmızı et alıģveriģini etkilediği, reklamların ise tüketicilerin %51 inde kırmızı et alıģveriģini artırdığı tespit edilmiģtir. Anahtar Kelimeler: Kırmızı et, koyun-keçi eti, sığır eti, tüketici davranıģları, Konya ili. iv

5 ABSTRACT MASTER S THESIS FACTORS INFLUENCING OF RED MEAT CONSUMPTION HABITS IN SELCUK DISTRICT, KONYA PROVINCE Erhan TÜZEMEN Selçuk University, Institute of Sciences Department of AGRICULTURAL ECONOMICS Advisor: Prof. Dr. Cennet Oğuz 2012, 61 Pages Jury Prof.Dr.Cennet OĞUZ Prof.Dr.Mustafa KARAKAYA Assoc.Prof.Dr.Yusuf ÇELĠK Purpose of this study is to determine effective factors on the bovine meat, mutton and goat s meat consumption of people living in Selçuklu County, Konya city and their meat consumption behaviors with regard to their level of income. For that purpose, questionnaire was applied to 100 households in January It was determined that 96% of those participated in questionnaire were consuming red meat, and 4% of them was not consuming it. Those consuming red meat specified their preference according to the animal species from where the meat is obtained as follows; calf (63.50%), sheep (14.62%), beef cattle (10.40%), lamb (9.40%) and goat (2.08%), respectively % of red meat consumers prefer buying meat cut into morsel sized pieces minced meat together, 26.06% of them prefer only minced meat, % of them prefer only meat cut into morsel sized pieces and 3.12% of them prefer salami-sausage. While %of consumers prefer supermarkets and 15.60% of them prefer butchers, 1.04% said that they slaughter themselves. Reliability comes to the forefront for consumers with 45.00% in preferring meat from supermarkets, while it is followed by freshness with 25.00%, hygiene with 23.75% and cheapness with 6.25%. It was determined that promotions effected red meat shopping habit of 61.50% of consumers and that advertisements increased red meat shopping habit of 51 %of consumers. Keywords: Red-meat, mutton-goat s meat, bovine meat, consumer behaviors, Konya province v

6 ÖNSÖZ ÇalıĢma boyunca ilgi ve desteğini gördüğüm danıģman hocam Prof. Dr. Cennet OĞUZ baģta olmak üzere çalıģmada bana yardım eden Doç. Dr. Zeki BAYRAMOĞLU na, Dr. Arzu KAN a ve her zaman desteklerini benden esirgemeyen Selçuk Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü hocalarına teģekkürlerimi sunarım. Erhan TÜZEMEN KONYA-2012 vi

7 ĠÇĠNDEKĠLER ÖZET... iv ABSTRACT... v ÖNSÖZ... vi ĠÇĠNDEKĠLER... vii 1. GĠRĠġ KAYNAK ARAġTIRMASI MATERYAL VE YÖNTEM Materyal Yöntem Örnekleme ve Anket AĢamasında Uygulanan Yöntem Verilerin Değerlendirilmesinde Uygulanan Yöntem DÜNYA'DA VE TÜRKĠYE'DE HAYVANCILIK SEKTÖRÜNÜN GENEL YAPISI Dünya'da Hayvancılık Sektörünün Genel Yapısı Dünya'da Hayvan Sayıları Dünya Kırmızı Et Üretimi Dünya Kırmızı Et Tüketimi Türkiye'de Hayvancılık Sektörünün Genel Yapısı Türkiye'de Hayvan Sayısı Türkiye'de Hayvan BaĢına Verim Türkiye'de Kırmızı Et Üretimi Türkiye'de Kırmızı Et Tüketimi Türkiye'de Kırmızı Et DıĢ Ticareti Türkiye'de Kırmızı Et Ġhracatı Türkiye'de Kırmızı Et Ġthalatı ARAġTIRMA BULGULARI VE TARTIġMA Ġncelenen Ailelerin Demografik Özellikleri Tüketicilerin Kırmızı Et Tüketim Tercihleri Lineer Regresyon Analizi Sonuçları SONUÇLAR VE ÖNERĠLER Sonuçlar Öneriler KAYNAKLAR EKLER vii

8 ÖZGEÇMĠġ viii

9 1 1. GĠRĠġ Genellikle ülkelerin geliģmiģliği ve hayat standardının belirlenmesinde kiģi baģına düģen et ve hayvansal protein tüketimi önemli bir ölçüt olarak görülmektedir (GöğüĢ, 1986; Yücel, 2001). Toplumun sağlıklı beslenmesinde etin, toplam et içinde ise kırmızı etin yeri, özellikle geliģme çağındaki çocuklar ve gençler için çok önemlidir. Proteinler vücutta depo edilmeyen ve mutlaka dıģarıdan alınması gerekli besin öğeleridir. Hayvansal proteinler içerdikleri amino asitlerden dolayı insanın büyüme geliģme ve sağlıklı kalabilmesinin yanı sıra beyin gücünün geliģmesi bakımından da önemlidir. Bitkisel proteinlerde bulunmayan on adet esansiyel amino asitler, sadece hayvansal proteinlerde yeterli ve dengeli Ģekilde bulunmaktadır. Hayvansal gıdalardaki protein miktarı: ette %15-20, balıkta %19-24, yumurtada %12, sütte %3-4, peynirde %15-25 dir. Bunun için süt, yumurta, beyaz et ve kırmızı etin günlük olarak düzenli tüketilmesi gerekmektedir (Kutlu ve ark, 2005) Türkiye de kiģi baģına düģen günlük hayvansal protein miktarı çok düģük olup (25 g), Yunanistan ve Amerika BirleĢik Devletleri nde bu değer sırasıyla; 62 ve 74 g. düzeyindedir (FAO, 2008). Ülkemizde kırmızı et tüketiminin düģük olmasının temel nedenlerinden birisi, tüm dünyada olduğu gibi, diğer gıdalara göre pahalı olmasıdır. Ülkemizde et talebini ve tüketimini etkileyen çeģitli faktörler bulunmaktadır. Bunlardan bazıları tüketicinin gelir seviyesinin durumu, etin fiyatı ve tüketici tercihleri olarak sıralanabilir (Alpan ve ark., 1993). Buna ek olarak tüketici alıģkanlıklarında, bölgenin sosyal ve ekonomik yapısının da etkili olduğu söylenebilir. Et üretimini artırmaya yönelik çabaların yanında, tüketicilerin et tüketim alıģkanlıklarının da belirlenmesi büyük bir öneme sahiptir. Ülkemiz nüfusu hızlı bir Ģekilde artarken, beslenme için kullanılan kaynakların da aynı Ģekilde artırılması, verimli bir düzeye getirilmesi ve değerlendirilmesi zorunludur (Gökalp, 1986; GöğüĢ, 1986; OdabaĢıoğlu ve ark., 1995). Özel sektörün kırmızı et üretiminde, üretimden tüketime kadar olan zincir içinde daha fazla yer almasının koģulları yaratılmaya çalıģılmalı, sektör yeterli, kaliteli, verimli ve ucuz ürün üreten bir yapıya kavuģturulmalıdır. Bu yapıda üretici kooperatifleriyle örneğin damızlık birlikleriyle koordineli bir Ģekilde çalıģılarak sanayinin iģlerliği artırılabilir. Kırmızı et sanayinin kapasitelerinin artırılması için istenen özelliklere sahip yeterli düzeyde hayvan bulma sorunlarının giderilmesi bu bağlamda çözümlenmiģ olacaktır. Ayrıca dikkate çok fazla alınmayan hijyen konusu özellikle Avrupa Birliği ne girmeye çalıģan Türkiye için çok önemli bir konudur. Türkiye de hayvan baģına düģen

10 2 mera alanlarının zaman içinde azalması ve aģırı otlatma hayvancılığı olumsuz yönde etkileyen baģlıca faktörler arasında bulunmaktadır. Girdi maliyetlerinin yüksekliği ve verim düģüklüğü hayvansal ürünlerin yurt içi arz miktarının daralmasına neden olmaktadır. Arzın talebi karģılayamaması nedeniyle yurt içi fiyatlar yükselmektedir. Talebi karģılamak için ithal edilen hayvansal ürünler bir yandan döviz kaybına neden olurken, bir yandan da yerli üreticileri yabancı üreticilerin rekabetiyle karsı karsıya bırakmaktadır. Bilindiği gibi geliģmiģ ülkelerde hayvancılık önemli desteklere sahiptir. Bu ülkelerde hayvansal ürünlerde verimliliğin yüksek olması ve maliyetlerin göreceli olarak düģük olması nedeniyle fiyatlar da göreceli olarak düģük olmaktadır. Ġthalata dayanan et ürünleri politikasının uzun vadede Türkiye deki üreticiler üzerinde hayvansal üretimden baģka üretim dallarına kayma yönünde olumsuz etkileri olabilmektedir. Hayvansal üretimdeki daralmalar bu ürünlerin tüketimini de olumsuz yönde etkileyecektir. Bu araģtırmanın amacı; Konya ili Selçuklu Ġlçesinde ikamet eden hane halkı ile yüz yüze görüģülerek tüketicilerin kırmızı et ve et mamullerini tüketim tercihleri, tüketim Ģekilleri ve tüketici kararlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıģtır. Toplumun dengeli beslenmesini sağlamak, öncelikle bireylerin tüketim alıģkanlıklarının ortaya konulması ile mümkündür.

11 3 2. KAYNAK ARAġTIRMASI Burton ve Young (1996), Ġngiltere de BSE krizinin sığır eti ve diğer et ürünleri talebi üzerine olan etkisini, dinamik AIDS talep modeline BSE krizi haberleri ile ilgili medya indeksini modele dahil ederek incelemiģlerdir. BSE krizi ile ilgili yayınların, tüketicinin et harcamaları dağılımı üzerine önemli etkileri olduğunu tespit etmiģlerdir. Kısa dönem etkisi, 1990 lı yılların baslarında sığır eti Pazar payının azalması ile gözlenmiģ ve uzun dönemde ise 1993 yılından sonra Pazar payında % 4,5 azalma olmuģtur. El-Saadany (1996), yaptığı çalıģmada Mısır da 1960 lı yıllardan günümüze süt ve kırmızı et üretiminde uygulanmıģ olan politikalar ayrıntılı olarak incelemiģtir. Ele alınan süreçte gerek küçükbaģ ve gerekse büyükbaģ et üretiminde %17 lik artıģ görülmektedir. ÇalıĢmaya göre; geliģmekte olan ülkeler kırmızı et üretimi gibi önemli bir gıda kaynağında, kendine yeterliliği sağlayabilmeleri için küçük üreticileri teģvik etmek ve desteklemek zorundadırlar. Bu da ancak üreticilerin kooperatifler Ģeklinde örgütlenmelerini sağlayarak mümkün olabilecektir. Bu kooperatifler veya birlikler üreticilere teknik eleman girdi üretimi gibi konularda kredi desteği sağlayarak tüccarlara karģı koruyacaktır. Kotler (1997), Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation and Control isimli çalıģmada, tüketicilerin alıģveriģ merkezi tercihlerini etkileyen faktörleri analiz etmiģtir. AraĢtırma sonuçlarına göre, tüketicilerin alıģveriģ merkezleri tercihinde etkili olan baslıca faktörleri, iç düzenlemelerinin farklı olması, alıģveriģ yapmayı kolaylaģtıracak Ģekilde tasarımlanması, çok sayıda kaliteli urunun pazarlanması, fiyatların uygun olması, çalıģan personelin güler yüzlü olması, diğer alıģveriģ merkezlerine ve oturulan eve yakın olması seklinde belirtilmiģtir. Koç vd. (1997), Adana da Et Tüketimi ve Harcama Esneklikleri: Bir Yatay Kesit ÇalıĢması isimli çalıģmalarındaki verileri, farklı sosyo-ekonomik gruplarda yer alan 400 hane ile yaptıkları anket çalıģması yoluyla derlemiģlerdir. Elde ettikleri verileri Doğrusal Harcama Sistemi ni kullanarak analiz etmiģlerdir. Analiz sonucuna göre, harcama esnekliklerini toplam et icin 0.95, kırmızı et için 1.10 ve et mamulleri için ise 1.70 olarak hesaplamıģladır. Koç ve Oğuz (1997), Et Tüketimi Harcama Esneklikleri: Konya Ġli ġehir Merkezinde Bir Yatay Kesit ÇalıĢması adlı çalıģmalarında, Konya ili Ģehir merkezinde belirledikleri 396 hane halkından elde ettikleri verilerden gelir-harcama esnekliklerini, Doğrusal Harcama Sistemi yöntemini (Linear Expenditure System LES ) kullanarak tahmin etmiģlerdir. Modelde bağımlı değiģken olarak et harcamaları ve açıklayıcı değiģkenler

12 4 olarak da, hane geliri, kırmızı et harcamaları ve hanedeki çalıģan kiģi sayısını kullanmıģladır. Model sonucuna göre, kırmızı et harcama esnekliğini 0.65 olarak hesaplamıģlardır. Yıldırım vd. (1998), Van Ġli Merkez Ġlçede Kırmızı Et Tüketim Yapısı konulu çalıģmada Van ilinde ailelerin kırmızı et tüketim yapıları ve satın alım yeri tercihlerinin analizini amaçlamıģlardır. Bu amaçla Van ilinde 120 hane halkından elde edilen verileri kullanmıģlardır. Analiz sonuçlarına göre, ailelerin %49.1 inin koyun etini, %34.22 sinin sığır etini tercih ettiklerini, %16.7 sinin ise özel bir tercihlerinin olmadığını belirlemiģlerdir. Ailelerin kırmızı et satın alma yerlerinin de incelendiği bu çalıģmada, ailelerin % 82.5 inin kırmızı et satın alımında kasapları tercih ettiği belirlenmiģtir. Ailelerin kırmızı et satın alımında diğer tercih yerlerinin sırasıyla, % 12.5 ile süpermarketler, %5 ile E.B.K olduğu belirlenmiģtir. Sanchez ve ark. (2001), çalıģmalarında tüketicilerin koyun ve sığır eti satın alma davranıģlarını, satın alma deneyimleri ve sağlık üzerine etkileri açısından incelemiģlerdir. Bunun yanı sıra her bir pazar bölümünde, gıdaların farklı niteliklerine göre tüketicilerin satın alma istekliliğini tahmin etmiģlerdir. ÇalıĢmada, Ġspanya da iki Ģehirde tüketicilerle yapılan anketlerle toplanan veriler kullanılmıģtır. Sonuç olarak, sağlık riskine duyarlı tüketicilerle duyarlı olmayan tüketicilerin tercihlerinin benzer oldukları ve bununla beraber kalite etiketi olan ürünlerin sığır eti tüketicileri, bölgesel orijini belli olan ürünlerin ise koyun eti tüketicileri tarafından daha fazla değer verilen ürün özelliklerine sahip oldukları bulunmuģtur. Corsi ve Novelli (2002), çalıģmalarında organik sığır eti için tüketicinin ödemeye istekli olabileceği maksimum fiyatı tahmin etmeye çalıģmıģlardır. Analiz tekniği olarak RUM modeli ve Contingent Valuation (koģullu değerleme) yöntemine dayalı bir teorik ve ekonometrik bir model kullanmıģlardır. Sonuç olarak, Ġtalyan tüketicilerin ödeme istekliliğinin oldukça yüksek olduğu belirlenmiģ ve organik et ürünlerinin önemli bir pazar payı sağlayabileceği belirtilmiģtir. Kara vd. (2003), Van da Et ve Ürünleri Tüketim AlıĢkanlıkları Üzerine Bir AraĢtırma adlı çalıģmalarında Van da ortalama aile basına aylık et tüketiminin 5.5 kg/ay olduğunu belirlemiģlerdir. KiĢi basına aylık et tüketimini ise 980 g. olarak hesaplamıģlardır. Ġncelenen ailelerin et tüketiminin eğitim düzeyine göre değiģiklik gösterdiği sonucuna ulaģmıģlardır. Ayrıca, çalıģmada erkeklerin daha çok kırmızı eti, bayanların ise beyaz eti tercih ettiklerini belirlemiģlerdir.

13 5 Morrison ve ark. (2003), yaptıkları çalıģmada; yılları arasında, Yunanistan da çeģitli et ürünleri için yapılan toplam et harcamalarının dağılımına etki eden etkenleri gizli değiģken yaklaģımı ile belirlemeye çalıģmıģlardır. ÇalıĢmada kullanılan talep analizinde AIDS modeli kullanılmıģtır. Bu model ile Yunanistan da çeģitli et ürünlerine etki eden gizli değiģkenlerin neler olduğu belirlenmeye çalıģılmıģtır. ÇalıĢmada ikinci dünya savaģı sonrası Yunanistan daki et tüketiminin kısa bir değerlendirilmesi yapılmıģtır. Üçüncü bölümde model tanıtılmıģ, dördüncü bölümde ise tahmin ve sonuca etki eden gizli değiģken belirlenmeye çalıģılmıģtır. BeĢinci bölümde, analizde kullanılan veriler tanımlanmıģtır. Bölüm altıda da Yunanistan daki et tüketimi üzerine gözlenen etkiler tartıģılarak elde edilen sonuçlar yorumlanmıģtır. ÇalıĢmaya göre; tüketici zevklerinde meydana gelen değiģmeler ile çeģitli gıda gruplarına yapılan harcamaların dağılımı arasında farklı ve anlamlı bir iliģki bulmuģlardır. Bu çalıģmada ortaya çıkan gizli değiģken tüketicilerin tüketim davranıģlarında ortaya çıkan değiģikliklerdir. Bu değiģikliklere etki eden bir faktör de geleneksel tüketim alıģkanlıklarıdır. Bu faktör farklı ülkeler ve bölgeler arasında yapılan çalıģmalarda daha fazla önem kazanmaktadır. Özellikle domuz eti için yapılan harcamanın payındaki artıģ, fiyatındaki göreceli düģüģün bir sonucu olarak beklenenden daha fazladır. Bu nedenle bu artıģın tamamen tüketici zevklerindeki değiģikliklerle ilgili olduğu bildirilmiģtir. Alfnes (2004), Norveçli tüketicilerin sığır eti için ülke orijini ve ette hormon kullanımına karsı tercihlerini araģtırmıģ ve sosyo-ekonomik kümelerini tanımlamıģtır. Ortalama olarak tüketiciler yerli üretimden sonra, komsu ülke olan Ġsveç ten gelen etleri diğer ülkelerden gelen etlere ve geliģmiģ ülkelerden gelen etleri geliģmekte olan ülkelerden gelen etlere tercih etmektedir. Amerika dan gelen hormonsuz sığır etinin, Ġrlanda eti kadar iyi olduğunu ancak Amerika dan gelen hormonlu etin ise düģük güvenilirlik düzeyinde olarak algılandığını belirtmiģtir. Tahmini yapılan Mixed Logit model sonuçları, Ġskandinav menģeli olmayan alternatif etlerin ithalata açık pazar bölümü için yakın ikame olduklarını göstermiģtir. Atay vd. (2004), Aydın Ġli Cine Ġlçesinde Kırmızı Et Tüketim AlıĢkanlıkları adlı çalıģmalarında 175 örnek üzerinde anket çalıģması yapmıģlardır. AraĢtırma bulgularına göre, görüģülen ailelerin %33.1 inin öncelikli olarak kırmızı eti tercih ettiği belirlenmiģtir. En çok tercih edilen kırmızı et türlerinin sırasıyla, sığır (%80.0), koyun (%8.6) ve keçi (%5.7) eti olduğunu belirlemiģlerdir. Kırmızı eti belirli bir kasaptan satın alanların oranı ise %63.4 olarak belirlenmiģtir. Ġncelenen ailelerin %63.4 unun ayda 3

14 6 kg dan daha az, %32.6 sının 3-5 kg/ay arasında ve %4 unun de 5 kg/ay dan daha fazla kırmızı et tükettiklerini belirtmiģlerdir. Miran ve Akgüngör (2005), deli dana korkusunun dana eti tüketimi ve satıģ kaybı üzerine etkisini incelemiģlerdir. Yoğun yazılı basın haberlerinin yol açtığı deli dana (BSE) korkusunun sığır eti tüketimine etkisini araģtırmıģlardır. Ocak 1995 ile ġubat 1997 arasındaki aylık veriler kullanılarak Ġzmir ili için bir talep modeli tahmin etmiģlerdir. Sığır eti satıģları, deli dana haberlerinin medyada yer almaya baģladığı 1996 Nisan ayında aniden düģmüģ ve bu düģüģ medya haberlerinin sona erdiği 1996 haziranına kadar devam etmiģtir. Ekonometrik model sonuçları, eğer deli dana krizi yaģanmasaydı sığır eti satıģlarının % 36,4 daha fazla olacağını göstermiģtir. Ayrıca, tüketicilerin deli dana bulaģığı olmayan ete yılda kiģi basına 0,5224 ABD doları ödemeyi kabul ettiği belirlenmiģtir. Nierenberg, (2005), çalıģmasında yılları arasında dünya et üretimi, kiģi baģına düģen et tüketimi incelenerek üretimde söz sahibi olan Meksika, Çin, Hindistan, Brezilya, Amerika gibi ülkelerde ki durumlar ortaya konulmaya çalıģılmıģtır. ÇalıĢmaya göre günümüzde geliģen dünyada ve endüstriyel ülkelerde insanlar et, süt ve yumurta gibi gıda maddelerine daha çok istek duymaya baģlamıģlardır. Daha ucuza elde edilebilen yem bitkileri, kısıtlı mera alanları, daha kolay temin edilebilen antibiyotikler ve endüstrileģen tarımla et üretiminde de yeni bir döneme girilmiģtir. FabrikalaĢan çiftlikler 1990 lı yıllarda et üretiminin %30 unu karģılarken, günümüzde bu oran %40 lara yükselmiģtir. Kuzey Amerika ve Avrupa dünya çapında et üretiminde en hızlı geliģen kıtalardır. Asya, Afrika ve Latin Amerika da da büyük geliģmeler görülmektedir. Büyük çiftlikler hayvanları mümkün olduğunca çabuk ve ucuz olarak pazara getirmeye yönelik bir Ģekilde çalıģmaktadırlar. Bu da çevresel, sağlık ve hayvan refahı gibi konularda bazı olumsuzluklar doğurmaktadır. Kalabalık ve sağlıklı olmayan koģullar hayvanların hastalanmasına neden olabildiği gibi bu hastalıkların insanlara da bulaģmasına olanak sağlayabileceği bildirilmiģtir. Kutlu ve ark. (2005), tarafından hazırlanan raporda Türkiye de hayvancılığın mevcut durumu, geçmiģ dönemlerde ve günümüzde uygulanan hayvancılık politikaları, Türkiye de hayvancılığın baģlıca sorunlarının neler olduğu, bu sorunların çözümüne yönelik kısa, orta, uzun vadeli hedeflerin ve stratejilerinin neler olması gerektiği ve bu hedef ve stratejilerin gerçekleģtirilebilmesi için hangi araçların kullanılması gerektiği tartıģılarak, hayvancılığın 2023 yılı hedefleri belirlenmeye çalıģılmıģtır. ÇalıĢmaya göre öncelikle hayvansal ürünlerin tüketiminin artırılmasına yönelik etkinlikler

15 7 düzenlenmeli, organize hayvancılık bölgeleri teģvik edilmeli, damızlık yetiģtiriciliğine yönelik yetiģtirici birlikleri teģvik edilmeli, mevcut çayır ve meralar iyileģtirilmeli ve yem hammaddeleri ve karma yemde uygulanan KDV oranları düģürülmeli, reçetesiz ilaç kullanımı denetlenmeli, üreticilere yönelik eğitim ve yayım çalıģmaları yapılmalı ve ürünlerin satılabileceği ürün borsaları oluģturulmalıdır. Ġçöz ve ark. (2005), yaptıkları araģtırmada Dünyada ve Türkiye de Et ve Et Ürünlerinin yıllarına ait üretim, tüketim, ihracat, ithalat, fiyatlar ve yıl sonu stoklarında ortaya çıkan gerçekleģmeleri Durum, yıllarındaki muhtemel geliģmeleri ise Tahmin adı altında sistematik olarak incelemiģlerdir. Bu çalıģmada Dünyada; 2002 yılında büyükbaģ ve küçükbaģ hayvan sayısının arttığı, 2003 yılında azaldığı, yine bu yıllarda büyükbaģ hayvan ithalatının ve ihracatının azaldığı belirtilmiģtir yılları için de büyükbaģ ve küçükbaģ hayvan eti üretiminde ve dıģ ticaretinde azalma olacağı tahmin edilmiģtir. Türkiye de ise yıllarında toplam kırmızı et üretiminin ve ithalatının düģtüğü, ihracatın ise 2002 yılında azalırken, 2003 yılında artıģ gösterdiği belirtilmiģtir. Bu yıllarda kırmızı et ürünleri üretimi ve stokları artmıģtır yılları için de Türkiye de kırmızı et ve et ürünleri üretiminin artacağı, kırmızı et dıģ ticaretinin ise azalacağı tahmin edilmektedir. Et ürünleri stoklarında 2004 yılında artıģ, 2005 yılında ise azalma olacağı tahmin edilmiģtir. Maltacık (2006), tarafından yapılan bu çalıģmanın amacı Elazığ ili Merkez ilçede et, süt ve süt ürünleri tüketim yapısının incelenmesidir. AraĢtırmanın esas materyalini, Elazığ ili merkez Ġlçede 96 aileden anket yoluyla toplanan orijinal nitelikli veriler oluģturmuģtur. Anket çalıģması 5 Mart- 25 Nisan 2006 tarihleri arasında yapılmıģtır. Anket yapılan hane halkının ortalama yıllık geliri TL olup, bu miktar gelir gruplarına göre YTL ile TL arasında değiģmektedir. Hane halkının yarısından fazlası (% 53.13) etlerini marketlerden sağlamaktadır. KiĢi baģına düģen ortalama yıllık kırmızı et, tavuk eti ve balık eti tüketim miktarları sırasıyla kg, kg ve kg dır. Genel olarak, et tüketim miktarları gelir gruplarına bağlı olarak orantılı bir Ģekilde artmaktadır. Hane halkının sırasıyla % i ve % sı haftada bir kez kırmızı et ve beyaz et satın almaktadır. KiĢi baģına düģen yıllık ortalama açık süt ve pastörize süt tüketim miktarları sırasıyla litre ve litredir. Bu miktarlar gelir gruplarına paralel bir Ģekilde artmaktadır. Anket yapılan hane halklarının % sadece günlük açık süt tüketmektedir.

16 8 Mutlu (2007), son yıllarda ortaya çıkan hayvansal kaynaklı hastalıkların insanlara bulaģması riski ve Türkiye de kırmızı et üretiminin bir bölümünün gıda kalite ve güvenilirlik standartlarının altında gerçekleģmesi, tüketicilerin kırmızı et tüketimi üzerine olan duyarlılıklarını artırmıģ ve bir çok tüketicinin tüketim tercihlerinde değiģmelere neden olmuģtur. Bunun sonucu olarak, gıda güvenilirliği tüketici tutum ve davranıģları açısından önemli bir konu haline gelmiģtir. Bu çalıģmada, giderek artmakta olan gıda güvenilirliği eğiliminin tüketicilerin kırmızı et ve et ürünleri satın alma tutum ve davranıģlarını nasıl etkilediğinin ortaya konulması amaçlanmıģtır. AraĢtırma kapsamında veriler, 400 hane ile yapılan tüketici anketi aracılığıyla toplanmıģtır. AraĢtırma sonucunda, tüketicilerin önemli bir bölümü gıda güvenilirliği konusundaki haberlerden etkilenmekte ve et tüketim kompozisyonunu buna göre Ģekillendirmektedir. Kırmızı et ve ürünleri içerisinde tüketiciler tarafından en güvenilir olarak algılanan ürün koyun etidir. Gıda güvenilirliği için tüketicinin ödeme istekliliğinin tahmin edilmesinde, Ordered Probit modeli kullanılmıģtır. Bu modelin sonuçlarına göre sertifikalandırılmıģ kırmızı et ve ürünleri için tüketicilerin ödeme istekliliği olasılığının en yüksek olduğu düzey, mevcut fiyattan % 20 daha yüksektir. Ayrıca eğitim düzeyi yüksek, kırmızı et tüketim sıklığı fazla, yüksek gelir grubunda ve alıģveriģ yaparken süpermarket veya hipermarket tercih eden bireylerin gıda güvenilirliği sağlanmıģ kırmızı et ve ürünleri için daha fazla ödemeye istekli oldukları belirlenmiģtir. LA/AIDS modeli sonuçlarına göre harcama esnekliği, koyun etinde 1 den küçük, diğer ürünlerde ise 1 den büyüktür. Fiyat esnekliklerinin sığır eti, koyun eti ve pastırmada esnek; sucuk, salam ve sosiste ise az esnek olduğu tespit edilmiģtir. Ayrıca çapraz fiyat esnekliklerinde, rakip iliģkilerin tamamlayıcı iliģkilere göre daha fazla olduğu bulunmuģtur. Demirkol (2007), tarafından yapılan araģtırmanın materyalini kırmızı et iģleyen firmalar ve Ġstanbul ilinde tüketiciler ile yapılan anket çalıģmasından elde edilen veriler oluģturmuģtur. Ġnsan beslenmesine olan katkısının yanında birçok kiģiye istihdam sağlaması ve ulusal kalkınmaya olan katkısı ile bu sanayi dalı bazı sorunlarla karģı karģıya bulunmaktadır. Kırmızı et sanayinin karģılaģtığı sorunların baģında hammadde yetersizliği ve hammaddenin düzenli olarak sağlanamaması gelmektedir. Sektörde yetersiz koģullara sahip iģletmelerin varlığı ve sağlıksız koģullarda üretim, sektörü olumsuz yönde etkilemektedir. Bununla birlikte kayıt dıģı üretim hem haksız rekabete hem de tüketici bazında gıda güvenliği açısından sorunlara neden olmaktadır. Kırmızı et tüketim miktarları incelendiğinde; yıllık kiģi baģına düģen dana eti tüketim miktarı 10,73kg, koyun eti tüketim miktarı 2,30 kg, sakatat tüketim miktarı 1,91kg dır. Yıllık

17 9 kiģi baģına düģen tavuk eti tüketim miktarı ise 16,93kg dır. Kırmızı et ürünleri içerisinde daha çok dana eti tüketilmektedir. Genel et tüketimine bakıldığında tavuk eti, kırmızı ete göre daha fazla tüketilmektedir. KarakuĢ ve ark (2008), Gaziantep Ġli Merkez Ġlçedeki kırmızı et tüketim alıģkanlığını ortaya koymak amacıyla 2006 yılı Kasım-Aralık ayları içerisinde 516 örnek üzerinde anket yapmıģlardır. Anket çalıģmasına katılanların %50.6 sının kırmızı eti tercih ettiği, %1.7 sinin ise kırmızı et tüketmediği anlaģılmıģtır. En çok tercih edilen kırmızı et türünün sırasıyla koyun (%77.9), sığır (%6.2) ve keçi (%2.3) olduğu görülmüģtür. Kırmızı et tüketen ailelerin %56.2 si kırmızı eti porsiyonluk olarak satın almayı öncelikli olarak tercih ederken bunu kemikli (%14.5), karkas (%9.7) ve kıyma (%9.3) olarak satın alma takip etmiģtir. Ailelerin kırmızı eti %38.4 oranında ızgara, %8.5 oranında haģlama, %6.2 oranında fırında, %6.2 oranında sebzeli, %4.3 oranında yağda kızartma Ģeklinde tercih ettiği, %25.0 oranında ise fark etmez denilerek bir tercih ortaya koymadıkları bulunmuģtur. Kırmızı et tüketen ailelerin %51.9 unun ayda 3 kg. dan az ve %10.1 inin ise ayda 5 kg. dan fazla kırmızı et tükettikleri tespit edilmiģtir. Bu çalıģmanın sonucuna göre, tüketilen kırmızı eti lezzetli bulanların oranı %83.1, lezzetli bulmayanların oranı ise %11.6 olmuģtur. Ayrıca, kırmızı etin hijyenik koģullarda kesilip yetkili kiģilerce denetlendiğini düģünenlerin oranı %61.8 olarak bulunmuģtur. Yaylak ve ark (2010), Ġzmir ili ÖdemiĢ ilçesinde yaģayanların sığır, koyun ve keçi eti tüketimlerinde etkili faktörler ile eğitim ve gelir düzeylerine göre kırmızı et tüketim davranıģlarını belirlemiģlerdir. Bu amaçla, 2008 yılının Ekim-Aralık ayları arasında 497 tüketiciye anket uygulamıģlardır. Ankete katılanların %87.1 inin kırmızı et tükettiği, %12.9 unun ise tüketmediği saptanmıģtır. Kırmızı et tüketenler, etin elde edildiği hayvan türüne göre tercihlerini sırasıyla; sığır (%66.7), koyun (%16.7), keçi (%8.6) ve fark etmez (%8.0) olarak belirtmiģlerdir. Kırmızı eti tüketicilerin %50.6 sı kıyma, %38.5 i parça et, %10.9 u ise kemikli et olarak satın almayı tercih etmektedir. Kırmızı etin piģirme yöntemi olarak, görüģülen tüketicilerin % 19.3 ü ızgara, %16.8 i haģlama, %8.6 sı fırında, % 8.2 si yağda kızartarak ve %15.4 ü ise sebze yemeklerinin içinde tükettiklerini ifade etmiģlerdir. Kırmızı eti satın alırken tüketicilerin, %46.3 ü tazeliğine, %30.9 u yağsız oluģuna ve %15.2 si tüm özelliklerine, % 7.6 sı ise fiyatına dikkat ettiklerini belirtmiģlerdir. Ankete katılanların %62.3 ü hayvanların hijyenik koģullarda kesildiğini düģünürken, %9.6 sı aynı düģüncede olmadıklarını, %27.2 i ise bir fikri olmadığını belirtmiģtir.

18 10 KarakaĢ (2010), Tokat ilinde yaģayan 300 hane halkından 2009 yılı Haziran ve Temmuz aylarında yapılan anketlerle elde edilen veriler yardımıyla, et ve et ürünleri tüketim alıģkanlıklarını incelemiģtir. Tüketicilerin ortalama yaģı 34,19 ve ortalama hane halkı popülâsyonu 4,17 olarak hesaplanmıģtır. Hane halkları üç farklı gelir grubuna göre incelenmiģtir. Hane halklarının ortalama aylık gelirleri 1608 TL dir. Bu gelirin yaklaģık %29,34 unu gıda harcamalarına ayırmaktadırlar. Tüketicilerin ortalama aylık gıda masrafları 492,63 TL olarak hesaplanmıģtır. AraĢtırma bulgularına göre kiģi baģına kırmızı et tüketimi 6,83 kg/yıl, kanatlı eti tüketimi 8,15 kg/yıl ve balık tüketimi 13,41 kg/yıldır. En çok tercih edilen kırmızı et çeģitleri, dana eti (%49,06) kuzu eti (%23,22) ve koyun etidir (%15,36). Tüketicilerin en çok (%67,00) tercih ettiği tatlı su balığı çeģidi alabalıktır. Ortalama alabalık kilogram fiyatı 6.35 TL dir. En çok (%69,64) tercih edilen tuzlu su balık türü hamsi ve satıģ fiyatı 3.85 TL dir. En çok (94,66) tercih edilen kanatlı eti tavuktur. Kırmızı et tüketenlerin %55.06 sı Kanatlı eti tüketenlerinin %64,41 i balık tüketenlerin %46,67 si fiyat karģılaģtırması yapmaktadır. Tokat ili kentsel alandaki et ve et ürünleri tüketiminin tüketicilerin gelir seviyesi, gıda masrafları, eğitim durumu ve medeni durumla iliģkisi olduğu belirlenmiģtir. Ayrıca bu çalıģmada tüketicilerin ambalaj bilgilerine ve gıda güvenlik araçlarına dikkat durumları incelenmiģtir. Bunun bir sonucu olarak tüketicilerin Tokat ili kentsel alanda gıda güvenliği konusunda yetersiz bilgiye sahip oldukları belirlenmiģtir. Kaya, Külekçi ve ark (2010), tarafından Erzurum Ġli nde kırmızı et tüketim alıģkanlığının belirlenmesi amaçlanmıģtır. Bunu belirleyebilmek için Ana kitle Oranlarına Dayalı KümelendirilmemiĢ Tek AĢamalı Basit Tesadüfi Olasılık Örneklemesi yöntemi kullanılarak 150 anket yapılmıģtır. Elde edilen veriler Ordered Probit modeli kullanılarak tüketicilerin kırmızı et tüketim alıģkanlığı üzerinde etkili olan faktörlerin analizi yapılmıģtır. AraĢtırma bulgularına göre anket çalıģmasına katılanların %89,3 nün kırmızı eti tercih ettiği, %10,7 sinin ise beyaz eti tercih ettiği anlaģılmıģtır. En çok tercih edilen kırmızı et türünün sırasıyla sığır (%86), koyun (%6) ve keçi (%0,7) olduğu görülmüģtür. Tüketim Ģekli olarak %12 oranında sebzeli, %8,7 oranında ızgara, %4 oranında fırında tercih edilmekte, %69,3 oranında ise fark etmez denilerek bir tercih ortaya konmamıģtır. Kırmızı et tüketen ailelerin %41,3 ünün ayda 3 kg dan az kırmızı et tükettikleri bulunmuģtur. Ordered Probit modeli analizinde kırmızı et tüketim miktarı bağımlı değiģken olarak alınmıģtır. Analizin sonucuna göre kırmızı et tüketimi ile medeni hal, dengeli beslenme,aylık gelir, sevilen et durumu, hijyen durumu arasında önemli pozitif iliģki bulunmuģtur.

19 11 UlaĢ (2011), Aydın Ġlinde veriler, kırmızı et ve kanatlı eti tüketicilerinin alıģkanlıkları ile bunları etkileyen faktörler incelenmiģtir. AraĢtırma bulgularına göre kiģi baģına kırmızı et tüketimi 5,87 kg/yıl, kanatlı eti tüketimi ise 10,91 kg/yıldır. En çok tercih edilen kırmızı et çeģitleri sığır eti (%70,91), koyun eti (%27,27) ve keçi etidir (%1,82). En çok tercih edilen kanatlı eti çeģidi ise tavuktur (%97,79). Tüketicilerin %67,90 ı kırmızı eti pahalı, %20,15 i ise çok pahalı bulmaktadır. Kanatlı eti tüketenlerin %70,59 u fiyatların normal olduğunu, %19,12 si ise pahalı olduğunu düģünmektedir. AraĢtırma sonucunda; ekonomik nedenlerle tüketicilerin sağlıklı beslenme için gerekli miktarda kırmızı et tüketemediği belirlenmiģtir. Tüketicilerin kırmızı ete alternatif olarak tavuk etini, kanatlı etine alternatif olarak ise balık etini tercih ettiği tespit edilmiģtir.

20 12 3. MATERYAL VE YÖNTEM 3.1. Materyal AraĢtırmanın temel materyali, Konya ili Selçuklu Ġlçesinde yaģayan tüketiciler ile yüz yüze yapılan anketlerden elde edilen orijinal verilerden oluģmaktadır. AraĢtırmanın anket formunun hazırlanması aģamasında anket soruları, araģtırma konusuna benzer konularda yapılmıģ anket formları ve daha önce yapılmıģ çalıģmalar incelenerek araģtırmanın ana amacına uygun bir Ģekilde düzenlenmiģtir. Anket çalıģması, 2012 yılı Ocak ayında baģlamıģ ve tamamlanmıģtır. Konuyla ilgili olarak daha önce hazırlanmıģ olan kitaplar, tezler, makaleler, gazete haberleri ve güncel konular, toplantı sonuç bildirgeleri ve üniversite seminer programları, Türkiye Ġstatistik Kurumu ve uluslararası düzeyde çalıģmalar yapan BirleĢmiĢ Milletler Gıda ve Tarım TeĢkilatı (FAO) gibi kuruluģların verileri ikincil verileri oluģturmuģtur. Ayrıca internet web sayfalarından yararlanılmıģtır Yöntem Örnekleme ve Anket AĢamasında Uygulanan Yöntem Örnek hacmi Ana Kitle Oranlarına Dayalı KümelendirilmemiĢ Tek AĢamalı Basit Tesadüfi Olasılık Örneklemesi yöntemiyle saptanmıģtır. Tüketici araģtırmalarında ana kitlenin özellikleri (varyansı) hakkında bilgi olmadığı durumlarda bu örnekleme yöntemi kullanılmaktadır. Collins (1986) e göre KümelendirilmemiĢ Olasılık Örneklemesi yönteminde en önemli değiģken örnekleme dizayn faktörüdür. Örnekleme formülü; n=(t) 2 [1+(0,02)(b-1)]P.Q/D 2 t:%95.5 önem düzeyine karģılık gelen t tablosu değer b:örnekleme aģaması P:Söz konusu olayın olma olasılığı (bu çalıģmada et ürünleri tüketen ailelerin oranı) ve (P+Q=1) D:Örneklemede kabul edilen hata KümelendirilmemiĢ tek aģamalı olasılık örneklemesi yöntemine yukarıdaki formülde (b=1) olacak ve formül aģağıdaki Ģekle dönüģecektir. n= (t) 2 P.Q/(D) (1,96) 2.(0.5).(0.5)/(0.1) 2 : 96,04 bulunmuģ, 100 anket yapılmıģtır.

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BĠRLĠĞĠ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu Grafik-2:

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BĠRLĠĞĠ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BĠRLĠĞĠ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BĠRLĠĞĠ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar;

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar; Tarımı gelişmiş ülkelerin çoğunda hayvancılığın tarımsal üretim içerisindeki payı % 50 civarındadır. Türkiye de hayvansal üretim bitkisel üretimden sonra gelmekte olup, tarımsal üretim değerinin yaklaşık

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BİRLİĞİ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

Kesilen Hayvan Sayısı

Kesilen Hayvan Sayısı 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi Hayvan Varlığı: TÜİK verilerine göre yılında büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre %12,3 artarken küçükbaş hayvan sayısı

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BİRLİĞİ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BĠRLĠĞĠ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BĠRLĠĞĠ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi 4. Pazarlama AraĢtırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Örnekleme Süreci Anakütleyi Tanımlamak Örnek Çerçevesini

Detaylı

www.akuademi.net [XV. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, 01 04 Temmuz 2009, Rize]

www.akuademi.net [XV. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, 01 04 Temmuz 2009, Rize] ERZURUM İLİNDEKİ TÜKETİCİLERİN SU ÜRÜNLERİ TÜKETİM ALIŞKANLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Pınar OĞUZHAN 1 * Simay ANGİŞ 1 Muhammed ATAMANALP 1 1 Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Anabilim Dalı.

Detaylı

ULUSAL SÜT KONSEYĠ ARAġTIRMA VE DANIġMA KURULU SÜT SEKTÖRÜ 2010 YILI GENEL DEĞERLENDĠRME RAPORU 2.ÜLKEMĠZ SÜT HAYVANCILIĞINDA MEVCUT DURUM

ULUSAL SÜT KONSEYĠ ARAġTIRMA VE DANIġMA KURULU SÜT SEKTÖRÜ 2010 YILI GENEL DEĞERLENDĠRME RAPORU 2.ÜLKEMĠZ SÜT HAYVANCILIĞINDA MEVCUT DURUM ULUSAL SÜT KONSEYĠ ARAġTIRMA VE DANIġMA KURULU SÜT SEKTÖRÜ 2010 YILI GENEL DEĞERLENDĠRME RAPORU 1.GĠRĠġ Ülkelerin teknolojik alanda hızlı gelişmeleri, ülkede yaşayan bireylerin sağlıklı ve yeterli beslenmeleri

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BĠRLĠĞĠ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ EDİRNE İLİNDE YEM BİTKİLERİ EKİLİŞİ, MERALARIN DURUMU

Detaylı

AYDIN İLİ ÇİNE İLÇESİNDE KIRMIZI ET TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI

AYDIN İLİ ÇİNE İLÇESİNDE KIRMIZI ET TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI AYDIN İLİ ÇİNE İLÇESİNDE KIRMIZI ET TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI Okan Atay 1 Özdal Gökdal 1 Turgut Aygün 2 Hasan Ülker 2 Özet: Bu çalışmanın başlıca amacı Aydın ili Çine ilçesi kentsel alanında kırmızı et tüketim

Detaylı

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik 2008 KASIM -SEKTÖREL Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik Dünya, 2030 yılında Ģimdi olduğundan yüzde 60 daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacaktır. Bu enerji

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Endüstriyel Süt İşleme

Dünyada ve Türkiye de Endüstriyel Süt İşleme Dünyada ve Türkiye de Endüstriyel Süt İşleme Dünyada üretilen toplam süt miktarı farklı kuruluşlar tarafından açıklanmaktadır. Bu kuruluşlar temelde birbirleriyle bağlantılı olmalarına rağmen veri toplama

Detaylı

KIRMIZI ET SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Dr. Ahmet YÜCESAN Ulusal Kırmızı Et Konseyi Bşk. İSTANBUL 2014

KIRMIZI ET SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Dr. Ahmet YÜCESAN Ulusal Kırmızı Et Konseyi Bşk. İSTANBUL 2014 KIRMIZI ET SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Dr. Ahmet YÜCESAN Ulusal Kırmızı Et Konseyi Bşk. İSTANBUL 2014 Ulusal Kırmızı Et Konseyi Ulusal Kırmızı Et Konseyi; 5488 sayılı Tarım Kanununun 11.maddesinde

Detaylı

2014 YILI SEKTÖR RAPORU

2014 YILI SEKTÖR RAPORU 2014 YILI SEKTÖR RAPORU 0 ET VE ET ÜRÜNLERİ... 5 1. DÜNYADA DURUM... 5 1.1. HAYVAN VARLIĞI... 5 1.2. HAYVANSAL ÜRETİM DEĞERİ... 6 1.3. ET ÜRETİMİ... 8 1.3.1. Büyükbaş Eti... 9 1.3.2. Domuz Eti... 9 1.3.3.

Detaylı

AMASYA ĠLĠ MERKEZ ĠLÇEDEKĠ HANEHALKININ ET TÜKETĠM ALIġKANLIKLARI VE ET TÜKETĠMĠNĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLER. SavaĢ NALĠNCĠ

AMASYA ĠLĠ MERKEZ ĠLÇEDEKĠ HANEHALKININ ET TÜKETĠM ALIġKANLIKLARI VE ET TÜKETĠMĠNĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLER. SavaĢ NALĠNCĠ AMASYA ĠLĠ MERKEZ ĠLÇEDEKĠ HANEHALKININ ET TÜKETĠM ALIġKANLIKLARI VE ET TÜKETĠMĠNĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLER SavaĢ NALĠNCĠ Yüksek Lisans Tezi Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı DanıĢman: Doç. Dr. Halil KIZILASLAN

Detaylı

Besi Hayvanları Pazarlama Politikası ve Canlı Hayvan Borsaları Komitesi. Sonuç Raporu

Besi Hayvanları Pazarlama Politikası ve Canlı Hayvan Borsaları Komitesi. Sonuç Raporu Besi Hayvanları Pazarlama Politikası ve Canlı Hayvan Borsaları Komitesi Sonuç Raporu Ana Başlıklar Kayıt Sistemi Hayvan Pazarları ve Canlı Hayvan Ticaret Borsaları Desteklemeler Sektörel Paydaşlar Mevzuat

Detaylı

SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİ. Durum ve Tahmin TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE. Hazırlayan. Zarife Nihal GÜLAÇ. Durum ve Tahmin 2015

SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİ. Durum ve Tahmin TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE. Hazırlayan. Zarife Nihal GÜLAÇ. Durum ve Tahmin 2015 TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ Durum ve Tahmin SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİ 215 Hazırlayan Zarife Nihal GÜLAÇ e-posta: zarifenihal.gulac@tarim.gov.tr YAYIN NO: 256 ISBN: 978-65-9175-27-2 Her

Detaylı

BULDAN HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ

BULDAN HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ BULDAN HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ Behiye AKSOY(DENGİZ), Nazif EKİCİ Buldan Tarım İlçe Müdürlüğü ÖZET Bu çalışma da Buldan merkez, belde köylerinde hayvan yetiştiriciliği ve yakın gelecekteki durumu incelenmiştir.

Detaylı

Bingöl İli Merkez İlçesi Hane Halkının Kanatlı Eti Tüketim Tercihleri

Bingöl İli Merkez İlçesi Hane Halkının Kanatlı Eti Tüketim Tercihleri U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, Cilt 28, Sayı 1, 53-64 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Bingöl İli Merkez İlçesi Hane Halkının Kanatlı Eti Tüketim Tercihleri Ersin KARAKAYA

Detaylı

1. DÜNYADA DURUM... 3

1. DÜNYADA DURUM... 3 2013 SEKTÖR RAPORU 1. DÜNYADA DURUM... 3 1.1. Hayvan Varlığı... 3 1.2. Hayvansal Üretim Değeri... 4 1.3. Et Üretimi... 5 1.3.1 Büyükbaş Eti... 6 1.3.2. Domuz Eti... 6 1.3.3. Küçükbaş Eti... 7 1.3.4. Kanatlı

Detaylı

Ferhan Hoştürk Kaygısız * The Intermediar Margins of Slaughtered Cattles and Cattle Meat at İstanbul Livestock Market

Ferhan Hoştürk Kaygısız * The Intermediar Margins of Slaughtered Cattles and Cattle Meat at İstanbul Livestock Market İSTANBUL DA KASAPLIK SIĞIR VE SIĞIR ETİ PAZARLAMASINDA ARACI MARJLARI Ferhan Hoştürk Kaygısız * The Intermediar Margins of Slaughtered Cattles and Cattle Meat at İstanbul Livestock Market Summary: In this

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2012 İçindekiler Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 2 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 3 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 4 Bölüm4

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ Erdem ALPTEKĠN Türk finans sistemi incelendiğinde en büyük payı bankaların, daha sonra ise sırasıyla menkul kıymet yatırım fonları, sigorta

Detaylı

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet ALTIPARMAK Antalya Valisi BAKA Yönetim Kurulu Başkanı. Tuncay ENGİN BAKA Genel Sekreteri

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet ALTIPARMAK Antalya Valisi BAKA Yönetim Kurulu Başkanı. Tuncay ENGİN BAKA Genel Sekreteri ÖNSÖZ Gelişmiş ülkelerde 1900 lü yılların başlarından itibaren kurulmuş olan kalkınma ajansları, ülkemizde yeni benimsenmiş bir modeldir. Kalkınma Ajansları; bölgesel düzeyde kamu kesimi, özel kesim ve

Detaylı

Türk Hazır Giyim ve Tekstil Sektörünün 2008 Yılı Rekabet Durumu (II)

Türk Hazır Giyim ve Tekstil Sektörünün 2008 Yılı Rekabet Durumu (II) Türk Hazır Giyim ve Tekstil Sektörünün 2008 Yılı Rekabet Durumu (II) 2- Tekstil ve Hazır Giyim Ticaretinde Kotalar ve Çin in Sektöre Etkisi Hande UZUNOĞLU Dünyada tekstil ve hazır giyim ticaretinde kota

Detaylı

2015 TEMMUZ KISA VADELİ DIŞ BORÇ İSTATİSTİKLERİ GELİŞMELERİ

2015 TEMMUZ KISA VADELİ DIŞ BORÇ İSTATİSTİKLERİ GELİŞMELERİ 1990-Q1 1990-Q3 1991-Q1 1991-Q3 1992-Q1 1992-Q3 1993-Q1 1993-Q3 1994-Q1 1994-Q3 1995-Q1 1995-Q3 1996-Q1 1996-Q3 1997-Q1 1997-Q3 1998-Q1 1998-Q3 1999-Q1 1999-Q3 2000-Q1 2000-Q3 2001-Q1 2001-Q3 2002-Q1 2002-Q3

Detaylı

RAKAMLARLA KARAMAN'IN TÜRKĠYE'DEKĠ YERĠ

RAKAMLARLA KARAMAN'IN TÜRKĠYE'DEKĠ YERĠ RAKAMLARLA KARAMAN'IN TÜRKĠYE'DEKĠ YERĠ KARAMAN BaĢlık Değer Sıra Türkiye'de 1. Sıradaki Ġl Değer TÜRKĠYE COĞRAFĠ YAPI Alan Büyüklüğü (göl dahil - km²) 9.427,43 34. Konya 40.813,52 783.562,38 %1,20 2011

Detaylı

Durum ve Tahmin. SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİ 2011/2012 T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ

Durum ve Tahmin. SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİ 2011/2012 T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ Durum ve Tahmin SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİ 2011/2012 T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ Durum ve Tahmin

Detaylı

TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU

TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU Resim 1: Bakanlığımızca Geliştirilen Yerli Hibritlerimiz (ATAK S). 1. Kanatlı sektörü ile ilgili üretim, tüketim ve istihdam Bakanlığımız, 1930 lu yıllarda

Detaylı

Gaziantep İli Merkez İlçede Kırmızı Et Tüketim Alışkanlıkları

Gaziantep İli Merkez İlçede Kırmızı Et Tüketim Alışkanlıkları Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2008, 18(2): 113-120 Araştırma Makalesi/Article Geliş Tarihi: 10.12.2007 Kabul Tarihi: 08.04.2008 Gaziantep İli Merkez

Detaylı

Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ

Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Memeli hayvanlardan elde edilen süt, bileşimi türden türe farklılık gösteren ve yavrunun ihtiyaç duyduğu bütün besin unsurlarını içeren

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 2014 ĠÇĠNDEKĠLER 1. DÜNYA DA DURUM... 2 1.1. Hububat........ 2 1.1.1. Buğday...... 3 1.1.2. Arpa........... 5 1.1.3. Çavdar.... 7 1.1.4. Yulaf...... 8 1.1.5.

Detaylı

MANİSA TİCARET BORSASI

MANİSA TİCARET BORSASI MANİSA TİCARET BORSASI KANATLI SEKTÖR RAPORU 2015 EĞİTİM ARAŞTIRMA BİRİMİ TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nca Geliştirilen Yerli Hibritler (ATAK

Detaylı

Patatesin Dünyadaki Açlığın ve Yoksulluğun Azaltılmasındaki Yeri ve Önemi

Patatesin Dünyadaki Açlığın ve Yoksulluğun Azaltılmasındaki Yeri ve Önemi Patatesin Dünyadaki Açlığın ve Yoksulluğun Azaltılmasındaki Yeri ve Önemi Prof. Dr. Necmi İŞLER M.K.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Antakya/HATAY Güney Amerika kökenli bir bitki olan patates

Detaylı

11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ ġubat ayı cari iģlemler açığı piyasa beklentisi olan -3,1 Milyar doların hafif üzerinde ve beklentilere yakın -3,19 milyar dolar olarak geldi. Ocak-ġubat cari iģlemler

Detaylı

İstanbul İlinde Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları *

İstanbul İlinde Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları * U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, Cilt 27, Sayı 1, 65-77 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) İstanbul İlinde Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları * Ersin KARAKAYA

Detaylı

BVKAE www.bornovavet.gov.tr

BVKAE www.bornovavet.gov.tr Türkiye Veteriner İlaçları Pazarı Sorunlar ve Çözüm Önerileri Uluslararası Süt Sığırcılığı ve Süt Ürünleri Çalıştayı ve Sergisi 28-29 Nisan, 2008 - Konya İsmail Özdemir VİSAD - Veteriner Sağlık Ürünleri

Detaylı

ET VE ET ÜRÜNLERİ DURUM VE TAHMİN: 2004/2005

ET VE ET ÜRÜNLERİ DURUM VE TAHMİN: 2004/2005 TARIMSAL EKONOMİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ET VE ET ÜRÜNLERİ DURUM VE TAHMİN: 2004/2005 Livestock Situation and Outlook: 2004/2005 EEÜDT/ 131 /Nisan 2005 Proje Ekibi Dr.Yıldırım İÇÖZ (Proje Lideri) Alkan DEMİR

Detaylı

milyon ton Dünya LPG Arz ve Talep Dengesi

milyon ton Dünya LPG Arz ve Talep Dengesi LPG SEKTÖRÜ 1 milyon ton Dünya LPG Arz ve Talep Dengesi 350 300 250 200 150 100 50 0 1990 1995 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2010 2020 Arz Talep 2 Dünya LPG Tüketiminin Dağılımı 2001 Asya 28% Avustralya

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ PERSONELİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAYVAN SAĞLIĞI EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ PERSONELİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAYVAN SAĞLIĞI EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAYVANSAL GIDALARIN TÜKETİM DÜZEYİ VE TÜKETİCİ TERCİHLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ PERSONELİ

Detaylı

BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNDE İTHALATA BAĞIMLILIK SÜRÜYOR

BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNDE İTHALATA BAĞIMLILIK SÜRÜYOR BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNDE İTHALATA BAĞIMLILIK SÜRÜYOR Gözde SEVİLMİŞ Giderek artan nüfusa paralel olarak gıda maddeleri tüketimi ve dolayısıyla bitkisel yağ tüketimi artmaktadır. Diğer yandan artan gıda

Detaylı

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $)

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $) 4.2. HİZMETLER 1. Hizmetler sektörünün ekonomideki ağırlığı bir refah kriteri olarak değerlendirilmektedir (1). (2) tarafından bildirildiği üzere, sanayileşmeyle birlikte, ulaştırma hizmetleri ve belirli

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2-) T.M.O. İÇ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2013/8 HUBUBAT BÜLTENİ 23.09.2013 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜĠK verilerine göre 2012 yılında 20.100 bin ton buğday, 7.100

Detaylı

Türkiye de ve Dünya da Kanatlı Sektörü

Türkiye de ve Dünya da Kanatlı Sektörü Türkiye de ve Dünya da Kanatlı Sektörü Ülkemizde beyaz et sektörü, özellikle 80 li yıllarda başlanan yatırımlar neticesinde çok önemli bir mesafe almıştır. Bir tarım ülkesi olan Türkiye, kanatlı hayvan

Detaylı

Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli. Biogas Potential from Animal Waste of Iğdır Province

Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli. Biogas Potential from Animal Waste of Iğdır Province Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 2(1): 61-66, 2012 Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli Iğdır Üniversitesi

Detaylı

Tire İzmir % Tire İzmir % 2007 50.802 369.477 14% 25.005 614.805 4% 2008 58.142 368.591 16% 28.000 561.079 5%

Tire İzmir % Tire İzmir % 2007 50.802 369.477 14% 25.005 614.805 4% 2008 58.142 368.591 16% 28.000 561.079 5% Tire de ağırlıklı olarak büyükbaş hayvancılık olmak üzere küçükbaş hayvancılık, kümes hayvancılığı ve arıcılık yapılmaktadır. Hayvancılığa verilen önemle çiftçilerin elinde bulunan yerli ırkların yöreye

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN: 1306-7648 Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi 2007(3) 15-21 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Üniversite Öğrencilerinin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıklarının

Detaylı

2012 YILI SEKTÖR DEĞERLENDİRME RAPORU

2012 YILI SEKTÖR DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 YILI SEKTÖR DEĞERLENDİRME RAPORU 1. GİRİŞ Hayvancılık sektörü, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artan nüfusun yeterli ve dengeli beslenmesinde ve birçok alanda endüstri hammaddesi olarak kullanılması

Detaylı

FAO SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİYAT VE TİCARET GÜNCELLEME: KASIM 2014

FAO SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİYAT VE TİCARET GÜNCELLEME: KASIM 2014 FAO SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİYAT VE TİCARET GÜNCELLEME: KASIM 2014 FAO süt fiyat endeksi 184,3 ile Ekim ayında bir önceki aya göre %1,9 geriledi. Böylece geçen yıl aynı dönemin % 26,6 gerisinde kaldı. Tereyağı,

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL I.Bölüm Tarım Ekonomisi ve Politikası Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından

Detaylı

DEMĠR-ÇELĠK BORU SEKTÖRÜ DEĞERLENDĠRME RAPORU OAĠB/AR-GE

DEMĠR-ÇELĠK BORU SEKTÖRÜ DEĞERLENDĠRME RAPORU OAĠB/AR-GE ĠÇĠNDEKĠLER 1. GĠRĠġ... 5 2. SEKTÖRÜN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI... 5 3. DÜNYADA DEMĠR-ÇELĠK BORU SEKTÖRÜ... 6 3.1. Üretim... 6 3.2. DıĢ Ticaret... 7 3.2.1. Ġhracat... 7 3.2.2. Ġthalat... 12 4. TÜRKĠYE

Detaylı

HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ. Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi

HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ. Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü

Detaylı

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YEM SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ, BEKLENTİLER, FIRSATLAR. Prof. Dr. Nizamettin Şenköylü Genel Sekreter

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YEM SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ, BEKLENTİLER, FIRSATLAR. Prof. Dr. Nizamettin Şenköylü Genel Sekreter TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YEM SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ, BEKLENTİLER, FIRSATLAR Prof. Dr. Nizamettin Şenköylü Genel Sekreter Gıda Üretimindeki Küresel Güçlükler Nüfus artışı İklim değişikliği Kuraklık Su kaynaklarının

Detaylı

Ürün Raporu. Kümes Hayvancılığı T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ

Ürün Raporu. Kümes Hayvancılığı T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ Ürün Raporu Kümes Hayvancılığı 2014 T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ Ürün Raporu KÜMES HAYVANCILIĞI

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-30.09.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BİRLİĞİ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

FAO GIDA FİYAT ENDEKSLERİ

FAO GIDA FİYAT ENDEKSLERİ FAO GIDA FİYAT ENDEKSLERİ Haziran 2014 FAO gıda fiyat endeksi, uluslararası gıda emtia fiyatlarına ilişkin değişimleri aylık olarak ölçen bir endekstir. 5 emtia grubuna (et, mandıra, şeker, hububat ve

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2014 AYDIN DIŞ TİCARET BÜLTENİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 Faks:+90 256 211 63 15 www.aydinticaretborsasi.org.tr

Detaylı

KÜRESELLEŞME STRATEJİLERİ İÇERİSİNDE TÜRKİYE SÜT SEKTÖRÜ NE YAPACAK? 11 HAZİRAN 2015 / İZMİR

KÜRESELLEŞME STRATEJİLERİ İÇERİSİNDE TÜRKİYE SÜT SEKTÖRÜ NE YAPACAK? 11 HAZİRAN 2015 / İZMİR KÜRESELLEŞME STRATEJİLERİ İÇERİSİNDE TÜRKİYE SÜT SEKTÖRÜ NE YAPACAK? 11 HAZİRAN 2015 / İZMİR Dünyada ve Türkiye de Çiğ Süt Üretim Değeri Kaynak: IDF, SETBİR Dünya da 183,5 milyar $ Türkiye de 8 milyar

Detaylı

TÜRKİYE DE EN FAZLA GÖRÜLEN BESLENME HATALARI

TÜRKİYE DE EN FAZLA GÖRÜLEN BESLENME HATALARI TÜRKİYE DE EN FAZLA GÖRÜLEN BESLENME HATALARI Türkiye beslenme durumu yönünden hem gelişmekte olan, hem de gelişmiş ülkelerin sorunlarını birlikte içeren bir görünüme sahiptir. Ülkemizde halkın beslenme

Detaylı

ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ. Vet. Hek. Ümit Özçınar

ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ. Vet. Hek. Ümit Özçınar ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ Vet. Hek. Ümit Özçınar ORGANİK TARIM VE HAYVANCILIK NEDİR? Organik tarımın temel stratejisi, kendine yeterli bir ekosistem oluşturarak, bu ekosistemdeki canlıların optimum

Detaylı

Ordu Ġli Merkez Ġlçede Ailelerin Fındık Yağı Tüketim Durumları. Hazelnut oil consumption of families in the central town of Ordu province

Ordu Ġli Merkez Ġlçede Ailelerin Fındık Yağı Tüketim Durumları. Hazelnut oil consumption of families in the central town of Ordu province Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ AraĢtırma Makalesi/Research Article JAFAG ISSN: 1300-2910

Detaylı

Hayvancılık ve Kırmızı Et Sektörü. Zeynep AYDIN - KTO Etüd Araştırma Servisi Uzmanı GİRİŞ

Hayvancılık ve Kırmızı Et Sektörü. Zeynep AYDIN - KTO Etüd Araştırma Servisi Uzmanı GİRİŞ Hayvancılık ve Kırmızı Et Sektörü Zeynep AYDIN - KTO Etüd Araştırma Servisi Uzmanı GİRİŞ Hayvancılık bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artan nüfusun yeterli ve dengeli beslenmesinde ve birçok alanda

Detaylı

KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU

KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU TÜRKİYE DE ÜRETİM VE TÜKETİM Sağlıklı beslenme konusunda her geçen gün daha da duyarlı davranmaya başlayan tüketiciler kırmızı ete alternatif olarak, daha az yağlı ve daha ucuz

Detaylı

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 31.07.2015 İçindekiler Ġçindekiler... 2 Amaç ve Kapsam... 7 1. Yöntem... 8 2. Bölgelerin Değerlendirmeleri ve Sonuçlar... 10 2.1. Akdeniz...

Detaylı

LPG Sektörü ve Sorunları 21.06.2013 1

LPG Sektörü ve Sorunları 21.06.2013 1 LPG Sektörü ve Sorunları 21.06.2013 1 AMACIMIZ TÜRK ĠNSANINA ÇAĞDAŞ TEMİZ KONFORLU UCUZ YÜKSEK KALİTELİ BĠR ENERJĠ SUNMAK 21.06.2013 2 BUGÜN 57 dağıtım Ģirketi, 15.000 adedi aģan yetkili bayi, 30.000 dolayında

Detaylı

Televizyon (web tabanlı dâhil) ve telefon kullanımı var ise tarımsal bilgilere eriģim durumu

Televizyon (web tabanlı dâhil) ve telefon kullanımı var ise tarımsal bilgilere eriģim durumu İŞLETME ENVANTER VE TARIMSAL BİLGİ FORMU (Bu form her çiftçi için sal danışmanlık hizmet sözleşmesi imzalandıktan sonra bir ay içerisinde doldurulacaktır Ek-5a) Ek-5a A- KİŞİSEL VE SOSYAL BİLGİLER Çiftçinin

Detaylı

DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERĠ DEĞERLENDĠRME NOTU (MART 2009)

DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERĠ DEĞERLENDĠRME NOTU (MART 2009) DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERĠ DEĞERLENDĠRME NOTU (MART 2009) Döküm ve dövme ürünleri, otomotivden beyaz eşya sanayine, demir-çelik sanayinden çimento sanayine, savunma sanayinden gemi inşa sanayine, tarımdan

Detaylı

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI T.C. BARTIN VALİLİĞİ İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ 2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI YUSUF ALAGÖZ İL TARIM MÜDÜRÜ BARTIN DA DEMOGRAFİK YAPI 2009 YILI ADRESE DAYALI NÜFUS TESPİT ÇALIŞMASI SONUCUNDA İLİN TOPLAM NÜFUSU 188.449

Detaylı

TUKAŞ GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TUKAŞ GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01/01/2008 30/09/2008 2. Ortaklığın Unvanı TUKAġ GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince

Detaylı

ANNE BESLENME BĠLGĠSĠ ve ALIġKANLIKLARI. Doç.Dr.Pemra C.ÜNALAN Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD

ANNE BESLENME BĠLGĠSĠ ve ALIġKANLIKLARI. Doç.Dr.Pemra C.ÜNALAN Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD ANNE BESLENME BĠLGĠSĠ ve ALIġKANLIKLARI Doç.Dr.Pemra C.ÜNALAN Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD Fetal Hayattan Çocukluğa Ġlk 1000 gün boyunca anne beslenmesi özellikle 2 evrede bebek

Detaylı

NĠHAĠ RAPOR, EYLÜL 2011

NĠHAĠ RAPOR, EYLÜL 2011 9. GENEL SONUÇLAR... 1 9.1. GĠRĠġ... 1 9.2. DEĞERLENDĠRME... 1 9.2.1. Ġlin Genel Ġçeriği... 1 9.2.2. Proje Bölgesinin Kapasiteleri... 1 9.2.3. Köylülerin ve Üreticilerin Kapasiteleri... 2 9.2.4. Kurumsal

Detaylı

Bingöl İl Merkezinde Yaşayan Hane Halklarının Yumurta Tüketim Durumu Üzerine Bir Araştırma

Bingöl İl Merkezinde Yaşayan Hane Halklarının Yumurta Tüketim Durumu Üzerine Bir Araştırma TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Bingöl İl Merkezinde Yaşayan Hane Halklarının Yumurta Tüketim Durumu Üzerine Bir Araştırma a Ersin

Detaylı

ET VE ET MAMULLERİ DURUM VE TAHMİN: 2002

ET VE ET MAMULLERİ DURUM VE TAHMİN: 2002 TARIMSAL EKONOMİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ET VE ET MAMULLERİ DURUM VE TAHMİN: 2002 Livestock Situation and Outlook: 2002 EEMDT/ 80 /Kasım 2001 Proje Ekibi Yakup Erdal ERTÜRK (Proje Lideri) Dr. Sibel TAN Et

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2013-31.03.2013 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana SözleĢmesi hükümleri

Detaylı

BALIKÇILIK VE DENĠZSEL ÜRÜNLER EKONOMĠSĠ YURTDIġI EĞĠTĠM SUNUSU 17 ARALIK 2012-17 NĠSAN 2013 ĠNGĠLTERE

BALIKÇILIK VE DENĠZSEL ÜRÜNLER EKONOMĠSĠ YURTDIġI EĞĠTĠM SUNUSU 17 ARALIK 2012-17 NĠSAN 2013 ĠNGĠLTERE BALIKÇILIK VE DENĠZSEL ÜRÜNLER EKONOMĠSĠ YURTDIġI EĞĠTĠM SUNUSU 17 ARALIK 2012-17 NĠSAN 2013 ĠNGĠLTERE PORTSMOUTH SUNUM YAPAN : Gülten ÇĠÇEK Su Ürünleri Mühendisi DanıĢman Hoca: Prof.Dr.Trond BJORNDAL

Detaylı

BüyükbaĢ Hayvan ĠĢletmelerinde Kullanılacak Veri Tabanı Yazılımının GeliĢtirilmesi Ve Uygulanabilirliğinin Saptanması

BüyükbaĢ Hayvan ĠĢletmelerinde Kullanılacak Veri Tabanı Yazılımının GeliĢtirilmesi Ve Uygulanabilirliğinin Saptanması BüyükbaĢ Hayvan ĠĢletmelerinde Kullanılacak Veri Tabanı Yazılımının GeliĢtirilmesi Ve Uygulanabilirliğinin Saptanması Ersen OKUR 1, Selçuk ARIN 1 1 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları

Detaylı

Fao Gıda Fiyat Endeksi

Fao Gıda Fiyat Endeksi FAO gıda fiyat endeksi, uluslararası gıda emtia fiyatlarına ilişkin değişimleri aylık olarak ölçen bir endekstir. 5 emtia grubuna (et, mandıra, şeker, hububat ve yağ) dâhil toplam 73 gıda maddesi fiyatının,

Detaylı

9. Kalkınma Planı nda (2007-2013) Hayvancılık Sektörü

9. Kalkınma Planı nda (2007-2013) Hayvancılık Sektörü 9. Kalkınma Planı nda (2007-2013) Hayvancılık Sektörü Türkiye de planlı kalkınma dönemine geçilmesiyle birlikte Tarım Sektörü nde de yeni bir yapılanmaya gidilmiştir. Ancak bugüne kadarki uygulamalarda

Detaylı

2. METODOLOJĠ 1 METODOLOJĠ. Programlar ile Ġstatistiksel Veri Analizi-2 (Prof.Dr. Kazım ÖZDAMAR,2002) çalıģmalarından yararlanılmıģtır.

2. METODOLOJĠ 1 METODOLOJĠ. Programlar ile Ġstatistiksel Veri Analizi-2 (Prof.Dr. Kazım ÖZDAMAR,2002) çalıģmalarından yararlanılmıģtır. GĠRĠġ 1 GĠRĠġ 2 GĠRĠġ 3 İÇİNDEKİLER 1. GĠRĠġ... 4 2. METODOLOJĠ... 5 3. TEMEL BĠLEġENLER ANALĠZĠ TEKNĠĞĠNĠN UYGULANMASI... 8 4. TR52 DÜZEY 2 BÖLGESĠ ĠLÇELERĠ SOSYAL GELĠġMĠġLĠK ENDEKSĠ...10 5. SONUÇ...27

Detaylı

SAKARYA DA TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖR ANALİZİ VE ÖNERİLER RAPORU PROJESİ SAHA ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI SONUÇLARI

SAKARYA DA TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖR ANALİZİ VE ÖNERİLER RAPORU PROJESİ SAHA ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI SONUÇLARI SAKARYA DA TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖR ANALİZİ VE ÖNERİLER RAPORU PROJESİ SAHA ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI SONUÇLARI 1995 yılında TÜBİTAK Bilim Kurulu kararıyla kuruldu. Kurucuları arasında; TÜBİTAK, TOBB, TTGV,

Detaylı

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Grup ÇekoL : Ebru Tokgöz Gizem Şimşek Özge Bozdemir Emel Sema Tarihçe Temelleri 1951 yılında, Gruba ismini veren Erdoğan Özgörkey tarafından atılan

Detaylı

ġirketimizin 01.01.2009 31.12.2009 dönemine ait faaliyetleri Yönetim Kurulumuzca aģağıda ortaklarımızın bilgilerine sunulmuģtur.

ġirketimizin 01.01.2009 31.12.2009 dönemine ait faaliyetleri Yönetim Kurulumuzca aģağıda ortaklarımızın bilgilerine sunulmuģtur. Sayfa No: 1 ġirketimizin 01.01.2009 31.12.2009 dönemine ait faaliyetleri Yönetim Kurulumuzca aģağıda ortaklarımızın bilgilerine sunulmuģtur. ġirket Yönetim Kurulu; Orhan Ümit GENÇOĞLU Turhan GENÇOĞLU Zekai

Detaylı

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY GİRİŞ ÇalıĢmak yaģamın bir parçasıdır. YaĢamak nasıl bir insan hakkı

Detaylı

Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesinde 2004/18/EC AB Kamu Ġhale Direktifi Ġle 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun KarĢılaĢtırılması

Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesinde 2004/18/EC AB Kamu Ġhale Direktifi Ġle 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun KarĢılaĢtırılması 49 Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesinde 2004/18/EC AB Kamu Ġhale Direktifi Ġle 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun KarĢılaĢtırılması Cemil Akçay 1, A.Sertaç KarakaĢ 2, BarıĢ Sayın 3, Ekrem

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şanlıurfa 2010 T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2010 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 2014

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 2014 EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 214 SOSYAL YAPI EĞİTİM İŞGÜCÜ EKONOMİK DIŞ TİCARET BANKACILIK TURİZM SOSYAL YAPI GÖSTERGELERİ YILLAR VAN TÜRKİYE 199 637.433 56.473.35 2 877.524 67.83.524 21 1.35.418 73.722.988

Detaylı

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Cihan Ercan Mustafa Kemal Topcu 1 GĠRĠġ Band İçerik e- Konu\ Mobil Uydu Ağ Genişliği\ e- e- VoIP IpV6 Dağıtma Altyapı QoS ticaret\ Prensip Haberleşme Haberleşme

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ VE YENİ TARIM POLİTİKASINA İLİŞKİN ÖNERİLER

GIDA GÜVENLİĞİ VE YENİ TARIM POLİTİKASINA İLİŞKİN ÖNERİLER GIDA GÜVENLİĞİ VE YENİ TARIM POLİTİKASINA İLİŞKİN ÖNERİLER 30 10 2013 topraksuenerji-ulusal güvenlik denince çoğu zaman zihnimizde sınırda nöbet tutan askerler, fırlatılmaya hazır füzeler, savaş uçakları

Detaylı

Üretici, sanayinin dikte ettiği fiyatla karşı karşıya.

Üretici, sanayinin dikte ettiği fiyatla karşı karşıya. SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ Üretici, sanayinin dikte ettiği fiyatla karşı karşıya. Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği 55 ilde kurulmuş İl Birliklerinin üst örgütüdür. Üyeler, 5 başın üstünde

Detaylı

SICAK GÜNDEM: CARREFOURSA/GĠMA VE MĠGROS/TANSAġ DEVRALMALARI TARKAN ERDOĞAN REKABET UZMANI

SICAK GÜNDEM: CARREFOURSA/GĠMA VE MĠGROS/TANSAġ DEVRALMALARI TARKAN ERDOĞAN REKABET UZMANI SICAK GÜNDEM: CARREFOURSA/GĠMA VE MĠGROS/TANSAġ DEVRALMALARI TARKAN ERDOĞAN REKABET UZMANI 1 BirleĢme/Devralma Aktiviteleri(1998-2005) Yıllar Sayı 1998 2 1999 2 2000 3 2001 0 2002 2 2003 1 2004 0 2005

Detaylı