TOPLUM VE DEÊERLER AMER KAN GENÇL Ê FIRST LADY LAURA BUSH UN ÖNSÖZÜ LE A.B.D. DI LER BAKANLIÊI / ULUSLARARASI B LG PROGRAMLARI DA RES

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOPLUM VE DEÊERLER AMER KAN GENÇL Ê FIRST LADY LAURA BUSH UN ÖNSÖZÜ LE A.B.D. DI LER BAKANLIÊI / ULUSLARARASI B LG PROGRAMLARI DA RES"

Transkript

1 AMER KAN GENÇL Ê FIRST LADY LAURA BUSH UN ÖNSÖZÜ LE A.B.D. DI LER BAKANLIÊI / ULUSLARARASI B LG PROGRAMLARI DA RES

2 Editör Steven Lauterbach Yönetici Editör Neil Klopfenstein E -Editörler Michael J. Bandler Mark A. Betka Jeanne Holden Kaynak Uzmanlar Mary Ann Gamble Kathy Spiegel Sayfa Düzeni Tasar m Sylvia Scott Min Yao Kapak Tasar m Thaddeus A. Miksinski Jr. Foto raf Editörü Gloria Castro Yay mc K demli Editör Yetkili Editör Üretim Müdürü Üretim Müdür Yard mc s Yay n Kurulu Judith S. Siegel George Clack Guy E. Olson Christian Larson Sylvia Scott Alexander C. Feldman Francis B. Ward Kathleen R. Davis Marguerite P. England Kapak foto raf : Lowell Lisesinde derslerine giden ö renciler, Lowell, Massachusetts. AP/WWP A.B.D. D i leri Bakanl n n Uluslararas Bilgi Programlar Dairesi ejournal USA (edergi ABD) logosu alt nda Amerika Birle ik Devletleri ve uluslararas toplulu un yan s ra A.B.D. toplumunu, de erlerini, dü ünce ve kurumlar n n kar la t temel sorunlar inceleyen be tane elektronik dergi yay mlamaktad r Ekonomik Perspektifler, Küresel Konular, Demokrasiyle ilgili Konular, D Politika Gündemi, ve Toplum & De erler. Bu be derginin her biri cilt (yay mland y l say s ) ve say ya (y l boyunca ç kan say lar n miktar ) göre kataloglanmaktad r. Her yeni say ayda bir ngilizce olarak yay mlanmakta ve bunu iki ila dört hafta içinde Frans zca, Portekizce, Rusça ve spanyolca sürümler izlemektedir. Seçilmi sürümler ayr ca Arapça ve Çince olarak yay mlanmaktad r. Dergilerde ifade edilen görü ler her zaman A.B.D. hükümetinin görü lerini veya politikalar n yans tmayabilir. A.B.D. D i leri Bakanl n n içerik ve dergilerin ba lant l oldu u Internet sitelerinin eri ilebilirli inin süreklili i konusunda hiç bir sorumlulu u yoktur. Bu sorumluluk sadece bu sitelerin yay mc lar na aittir. Dergi makaleleri, foto raflar ve çizimleri, telif hakk k s tlamalar aç kça belirtilmedi i takdirde, Birle ik Devletler d nda ço alt labilir ve çevirisi yap labilir. Teklif hakk k s tlamas olan durumlarda dergide belirtilen telif hakk sahiplerinden izin al nmas gereklidir. Uluslararas Bilgi Programlar Dairesi yay mlanacak olan dergilerin bir listesinin yan s ra mevcut ve eski say lar de i ik elektronik formatlarda adresinde okurlara sunmaktad r. Yorumlar n z yerel A.B.D. elçiliklerine veya yay m ofislerine göndermenizi rica ederiz: Editor, ejournal USA: Society & Values IIP/T/SV U.S. Department of State 301 4th St. S.W. Washington, D.C United States of America e-journal USA

3 BU SAYI HAKKINDA Beyaz Saray foto raf : Krisanne Johnson INJAZ n bölge müdürü Soraya Sulti (solda), ve Ürdün ün Amman ehrindeki Swaifiyeh orta ö renim okulunun Ke if Okulu ö rencileri deneyimlerini Laura Bush ve Kraliçe Raina (ortada sa da) ile payla yorlar. 22 May s INJAZ Ürdün gençli i aras nda giri imcili i ve liderli i desteklemek amac yla giri imcilik, i eti i, liderlik ve toplumsal kat l mc l k konular nda e itim vermektedir. Bu bizim için sürpriz olmamal yd. Neler olabilece ini tahmin etmemiz gerekirdi. Ne de olsa biz de bir zamanlar gençtik. Asl nda baz lar m z birkaç genç bile yeti tirmi tik. Ancak, ülke çap nda liselere gönderdi imiz ve ö rencileri ya amlar ve aktiviteleri konusunda kompozisyonlar yazmaya davet eden mesaj m z n üzerinden haftalar geçti i halde tek bir yan t bile gelmeyince gittikçe daha çok kayg lanmaya ba lad k. Bu kompozisyonlar ya aras gençlerin ya am n ele alacak olan dergimizin belkemi ini olu turacakt. Bu say y iptal etmemiz gerekecek diye dü ünüyorduk. Durumu kurtarmak için h zla harekete geçerek, katk da bulunan yazarlar m z n ya aras baz gençlerle söyle iler yapmas n sa lad k. Sonra birdenbire bir e-posta tsunamisi de diyebilece- imiz bir ey gerçekle ti. Belirtti imiz sürenin en son gününde posta kutumuz ülkenin her yan ndan gelen yaz larla dolup ta maya ba lad. Ve, elbette, izleyen günlerde de yaz lar damla damla gelmeye devam etti. Birden unu hat rlad k: enerji ve yarat c l k kadar i leri ertelemek de ya aras gençlerin davran biçimlerini karakterize eder. imdi de, elimizde çok bol malzeme ama yeni bir sorun vard : bunlar n hepsini nas l kullanacakt k. Biraz tart t ktan sonra seçilmi parçalar n özetlerini konusal bölümler alt nda toplamaya karar verdik. Bunun sonucunda ortaya ç kan makaleler, çok say da foto raf n da yard m yla, bugün Birle ik Devletlerde ya ayan ya aras gençlerin ya am na çok geni aç l bir bak ve perspektif sa lad. Dergimizin bu say s n uluslararas gençli e Ba kan m z n e i Laura Bush tan ba kas n n sunmas dü ünülemezdi. Kendisi 2001 y l n n Ocak ay nda Beyaz Saraya gelmesinin ard ndan e itim, sa l k, ve insan haklar konular na oldukça çok zaman ve enerji adad, bir çok yere seyahat etti ve s k s k genç izleyicilere konu malar yapt. Okuyuculara yazd mektubunda öyle diyordu: Kendinizi gelece e nas l haz rlayaca n z dikkate al n. Okulda ba ar l olman za yard mc olacak al kanl klar, beceriler, ve bilgi konusunda dü ünün. Patrick Welsh, y llar boyunca Washington Post, USA Today ve di er ulusal yay nlarda ç kan yaz lar arac l yla hayranl k duydu umuz bir e itimcidir. Bize, Washington D.C.deki bir banliyö lisesinin ngilizce ö retmeni olarak deneyimlerini ve gözlemlerini aktard. Daima hakk nda yaz yazaca veya D i lerinin yurtd programlar na kat labilecek tan nm ki ilerin aray nda olan e -editör Michael Bandler, bu say için iki söyle i gerçekle tirdi. Uluslararas futbol harikas Freddy Adu ve Ulus Çap nda Y l n Ö retmeni seçilmi olan Jason Kamras ile yapt röportajlar ola anüstü ba ar lar n esin kayna olacak hikayeleridir. Her y l yüzlerce Beyaz Saray foto raf : Krisanne Johnson Bayan Laura Bush 26 Nisan 2005 Sal günü Phoenix, Arizona daki K z lderili Sa l k Merkezi ziyaretinde. kar l kl de i im ö rencisi A.B.D. liselerine kay t yapt rmaktad r. Romanc Robert Taylor bunlar n aras ndan geçen y l Ohio da bir liseye devam eden üç ö rencinin izlenimlerini kaydetti. Ayr ca, baz ö rencilerin bir e itim kurumuna kay t yapt rmad n göz önünde tutarak, evde e itim uygulayan bir aileyi tan tman n da ilginç olaca- n dü ündük. Gazeteci Chuck Offenburger böyle bir aileyi Güney Carolina da buldu ve dört çocuklar n n e itimini nas l neredeyse tamamen evde gerçekle tirdiklerini bize anlat yor. Foto rafç Barry Fitzgerald ofis d nda çal mas n sa - layacak her i ten çok keyif al r. Bu nedenle ondan Orta Virginia bölgesine giderek ö rencileri okuldaki son haftalar nda izlemesini istedik. Çekti i foto raflar, Birle ik Devletlerdeki ya aras gençler aras nda s kça ya anan lise deneyimlerinden bir kesit sunarak, Amerikan gençli i ile ilgili bu portreyi zenginle tirmektedir. Editörler e-journal USA

4 A.B.D. DI LER BAKANLIÊI / TEMMUZ 2005 / C LT 10 / SAYI YA ARASI AMER KAN GENÇL Ê 3 First Lady den yi Dilekler LAURA BUSH Birle ik Devletlerin her yan na ve yurtd na yapt seyahatlerinde Amerikan Ba kan n n E i gençlerden planlar ve endi elerini anlatmalar n istemi, ve onlara hayranl k duyulacak özellikleri olan... sizin en iyi yanlar n z ortaya ç karacak arkada lar seçin diyerek yol göstermi tir. 4 Kalplere ve Ak llara Dokunmak PATRICK WELSH ngilizce ö retmeni olan yazar n her y l yeniden büyük bir metropoliten lisesindeki ö rencilerine geri dönmesini sa layan eylerden birisi: onlar n dalga boyunda olma, ve onlar benim dalga boyuma getirebilme mücadelesi. 7 Tablo: Okula Nas l Gideriz A.B.D. e itim sisteminde yer alan ya, s n f, ve okullar n genel da l m n gösteren tablo. 8 Kendi Sözleriyle Birle ik Devletlerin her yan ndan ö renciler, okullar ve toplumlar, müzik ve spor a klar, dini ve gönüllü aktiviteleri, ve gelecek için planlar n anlat yorlar. 29 Evdeki Okul CHUCK OFFENBURGER Bir Güney Carolina ailesini tan tarak, ailelerin çocuklar n evde e ittikleri ve gittikçe yay lan bir ak m anlat yor. 31 Orta Avrupa dan Kuzey Ohio ya ROBERT TAYLOR kisi Almanya dan, birisi Slovakya dan üç uluslararas de i im ö rencisi Ohio nun küçük bir kasabas nda liseye devam ederken birlikte geçirdikleri y l anlat yor. 34 Ö renilen Dersler: Y l n Ö retmeniyle bir Görü me SÖYLE I: MICHAEL J. BANDLER Birle ik Devletlerde Ulus Çap nda 2005 Y l n n Ö retmeni seçilen Jason Kamras, kendini e itim sistemindeki adaletsizliklerin giderilmesine adam. 38 Hem Sporcu, Hem de Ö renci Olarak Ba ar y Yakalayan Gençler SÖYLE I: MICHAEL J. BANDLER Freddy Adu henüz 14 ya ndayken hem profesyonel bir futbol tak m na kat larak, hem de lise diplomas alarak ulus çap nda bir sansasyon yaratt. 41 Yeni Bir Ya ama Geçi Töreni Foto raf Galerisi FOTO RAFLAR: BARRY F TZGERALD Son derslere girmek, y ll klar imzalamak, dolaplar bo altmak, ve müzik için prova yapmak, Virginia eyaletinin Fredericksburg ehrinde bulunan James Monroe Lisesinin son haftas s ras nda foto raflanan ve mezuniyet töreniyle doru a ula an aktiviteler aras nda yer al r. 45 Kaynakça 47 Internet Kaynaklar e-journal USA

5 FIRST LADY DEN Y D LEKLER De erli Genç Dostlar m, Joe Cavaretta, AP/WWP First Lady Laura Bush düzenli olarak e itim ve ö renci gruplar na hitap eder. lgili foto raflar için firstlady.htm adresini ziyaret edebilirsiniz. Amerikan gençlerinin ya amlar, de erleri, umutlar ve hayalleri konusunda ne söyleyeceklerini ö renmek istemeniz beni mutlu ediyor. Bu e-dergideki yaz lar ve görü ler Amerika Birle ik Devletleri ndeki bir gencin gününü geçirebilece i çe itli yollardan baz lar na göz atma f rsat sa layacak, ayr ca, o gencin hedefleri, h rslar ve endi elerini kavraman za yard mc olacakt r. Bir anne, eski bir ö retmen ve okul kütüphanecisi, ve sadece birkaç y l önce bir genç olan ben, bir toplumda veya ülkede sa l k ve refah n büyük ölçüde gençlerin sa l ve refah na ba l oldu una gerçekten inanmaktay m. Gençler ya amlar nda yer alan yeti kinlerin onlar dü ündü ünü ve onlara istikrar, rehberlik, ak l ve sevgi sundu unu bilirlerse çiçek açarlar. Bunlar olmad nda ise sa l kl bir geli im önlenir, ve gençlerin umutlar solar. Ülkemizde ve bir çok de i ik ülkelerde yapt m gezilerde gençleri dinlerken unu ö rendim: gençler gelecek hakk nda kayg lansalar bile genellikle daha çok imdiki zaman dü ünmekte. Bir ço u ya amlar nda ba ar l olmalar n sa layacak dersleri ö renmek için hem haz r hem de hevesliler ve bunlar onlara ö retmek için zaman ve çaba harcamaya haz r yeti kinlere de minnettarlar. Yeti kinlerin ö retme enerjisi gençlerin ö renme enerjisiyle bir araya geldi inde sonuç daha güçlü ya amlar ve daha güçlü bir toplum olur. Benden s k s k gençlere ö üt vermem istenir ve ben de unu söylerim: Mutlulu unuzun kendi elinizde oldu- unu unutmay n ve ba kalar na mutluluk yayman n yollar n aray n. Okulda yaln z veya mutsuz görünen birine gülümseyin ve merhaba diyin. Uzaklara ta nm ve yeni ortam na uyum sa lamakta güçlük çekebilecek bir arkada n za yaz n. Sevdi iniz bir ö retmeninize minnettarl - n z dile getirin. Evinizde, sizden yard m istenmeden önce siz yard m edin. Dostluklar n z n keyfini ç kar n ve yeni dostluklar kurun. Arkada lar n z dürüstlük, zeka, incelik ve mizah gibi takdir edilecek niteliklere sahip ve sizin en iyi yönlerinizi ortaya ç karan ki iler aras ndan seçin. Kendinizi gelece e nas l haz rlayaca n z dü ünün. Okulda ba ar l olman z sa layacak al kanl klar, yetenekleri, ve bilgiyi dü ünün. Bunlar sizi hayatta ba ar l k lacak olanlarla ayn d r. Okumaya elinizden geldi ince çok zaman ay r n, ve de i ik eyler okuyun. Böylece çok ey ö renecek, daima iyi vakit geçirecek ve ba kalar için ilginç olacaks n z. Her yerdeki gençler için dile im, ya amlar nda, toplumda güvenli, üretken, ve mutlu üyeler olarak yer almalar için gerekli becerileri onlara hem ders vererek hem de örnek olarak gösterecek yeti kinlerin olmas d r. Bunlar aras nda en temel beceri okuma yazmay iyi bilmektir. UNESCO nun Okuma Yazma Ony l Onursal Elçisi olarak dünyan n her yerinde hem k zlar n hem de erkeklerin çok küçük ya lardan itibaren iyi birer okur yazar olarak e itilmesi için çal yorum. Bu çok önemli temel olu tu- unda di er bütün ö renmeler daha kolayla acak ve bunu ba ar l bir ya am izleyecektir. Bana bu dergiyi okuyan herkesi selamlama f rsat n sunan Amerika Birle ik Devletleri D i leri Bakanl Uluslararas Bilgi Programlar Dairesine te ekkür ederim. Ayr ca dünyan n her taraf ndaki genç insanlar n bu dergi hakk nda ne dü ündüklerini ö renmek için sab rs zlan yorum. Sevgilerimle, e-journal USA 3

6 KALPLERE VE AKILLARA DOKUNMAK Patrick Welsh Deneyimli bir lise ngilizce ö retmeni, Birle ik Devletlerde bir büyük kent (metropol) okulunda ö retmenlik yapman n keyifli ve hayal k r kl na yol açan yönlerini anlat yor. ster ba ar lar, ister sorunlar yla olsun, okullar her zaman hizmet verdikleri toplumun bir yans mas d r. Yazar, ço u dü ük gelirli ailelerden gelen ilgisiz ve isteksiz ö rencilerin yan s ra, büyük bir ço unlu unu ba ar l olmaya kararl göçmenlerin olu turdu u ve üstün ba ar için çabalayan ö rencileri ele al yor. Beni bu i te tutan nedenlerden biri genç insanlarla bir arada olman n getirdi i canl l k verme ve alma, onlar n dalga boyunda olmak ve onlar benim dalga boyuma getirmek mücadelesi, bir sonraki neslin ya amlar n n küçük de olsa bir parças olmak, diyor. Amerikan ekonomisinin gücü ve teknolojik geli meler, okullar n ba ar s z oldu u ve acilen e itim reformu yap lmas gerekti i eklinde y llard r tekrarlanan ikayetleri yalanlar gibi. Biz ö retmenler galiba bir eyleri do ru yap yoruz. Bu Eylülde ö retmenlikte otuzalt nc y l na ba layacak olan Patrick Welsh, Birle ik Devletlerde ç kan gazetelere s k s k lise ya am yla ilgili yaz lar yazar. Ben, Alexandria, Virgina daki T.C. Williams Lisesinde ö retmenlik yap yorum. Bu gerçe i yeni tan t - m birisiyle payla t mda hemen her seferinde küçümseme veya a k nl k s n r nda tepkiler al yorum. Çok cesur olmal s n z! Nas l yap yorsunuz? Medyada iddet konusunda ç kan sansasyonel hikayeler ve ba ar seviyesindeki gerileme, baz lar nda Amerikan liselerinin ba ka bir i bulabilecek nitelikte hiç kimsenin çal mak istemeyece i, düzensiz ve tehlikeli yerler oldu u fikrini uyand rm gibidir. Ne yaz k ki okullar n karma k, heyecan verici, insan k zd ran, zorlayan, ve ödüllendiren iç dünyalar, Amerikan toplumunun ço una ayna tutan bir dünya, halk n büyük bir bölümü için hala bir s rd r. Beni bu i te tutan nedenlerden birisi Eylülde T.C. Williams da otuzalt nc y l ma ba layaca m - genç insanlarla bir arada olman n getirdi i canl l k verme ve alma, onlar n dalga boyunda olmak ve onlar benim dalga boyuma getirmek mücadelesi, bir sonraki neslin ya amlar n n küçük de olsa bir parças olmak. ÖZEL B R HEYECAN Benim okulum gibi, kay tl ö renciler aras nda toplam 87 ülkenin temsil edildi i bir okulda ö retmenlik yapmak özel bir heyecan yarat yor. Y llar içinde dünyan n bir çok yerindeki sorunlu bölgelerden çocuklar Alexandria ya ak n etti. Ben Saygon dan kalkan son uçakla Vietnam dan kaçan çocuklara; Kamboçya ve Sierra Leone deki sava larda sava m çocuklara; El Salvador dan Meksiko üzerinden yürüyerek ve Rio Grande yi yüzerek geçip Teksas a ula m çocuklara ö retmenlik yapt m. 11 Eylül den çok önce, henüz bir çok Amerikal haritada Afganistan n yerini bile bilemezken, ben ve i arkada lar m Kabil ve Kandahar ehirlerini tan yorduk. Bu ehirler benim bir çok iyi ö rencimin do du u yerlerdi. Benim için Afganistan n yüzü gece haberlerinde gördü ümüz çat ma görüntüleri de il, Washington un merkezindeki bir tezgahta s cak sosis satarak üç çocu unu Harir, Zohra, ve Raza Virginia üniversitelerinden mezun eden Jamilah Atmar n çehresidir. Bazen dü ünürüm de, bu çocuklar ve ailelerinin içinde ya ad m z bu küresel köy hakk nda bana ö rettiklerinin yar s kadar n bile ben onlara edebiyat dersinde ö retememi imdir. Göçmen çocuklar genellikle A.B.D.de do an arkada lar n utand rabilecek bir i eti i ve ö renme a k n beraberlerinde getirir. Geçti imiz y l son s n f Advanced Placement ( leri Yerle tirme) dersinde mükemmellik için 11 ödül verdim. Bunlar n üç tanesini göçmenler ald : Sierra Leone den Aminata Conteh, Banglade ten Fajana Ahkter, ve Etyopya dan Essay Giovanni. S n f arkada lar n n ço u Shakespeare veya Faulkner okuman n çok zor oldu undan yak n rken, Aminata, Farjana, ve Essay çal malar na devam ederek tam not ald lar. Bu Advanced Placement (bu derslerle ö renciler üniversite ders kredisi kazan r) derslerini vermekten normal derslere k yasla çok daha fazla zevk ald m kabul etmeliyim. Aksi takdirde dürüst davranmam olurum. Hem daha fazla kontrol sahibiyim hem de daha çok ve daha iyi edebiyat i leyebiliyorum. Benim normal derslerime kat lan ö renciler okumaya o denli s rt çevirmi ler ki, bazen ilgilerini canland rmak amac yla okumalar için getirdi im gazetenin spor sayfalar bile onlar s k yor. 4 e-journal USA

7 LENMEM ELMAS Ne gariptir ki, en iyi devam sa lanan dersler ö rencilerin beni en çok zorlad normal derslerdir. Bu ö rencilerin baz lar için okul, hareketin oldu u yerdir, okul arkada lar mla bir arada oldu um yerdir. Ayr ca okul onlara bir ço unun evlerinde bulamad klar yap sal ve tutar- Patrick Welsh l bir yeti kinin varl n sunan yerdir. Ç kard klar zorluklara ra men, ö retmen olarak en çok tatmin oldu um ey normal s n flar m n birinde bir 5 i lenmemi elmas bulmakt r. Bu çocuklar sert davran r ve soka n ac mas z maskesini takarak zeki olduklar gerçe ini saklarlar. Birkaç y l önce normal s n flar mdan birindeki bir k z akl ma geldi. Pazartesi sabahlar onun konu malar n dinledi inizde onu k zlardan olu an bir sokak çetesinin kraliçesi san rd n z. Ama ba ka çocuklar n üç haftadan önce okuyup bitiremeyece i bir kitab ona verdi imde bir veya iki gün sonra kitab çabucak okuyup bitirmi ve anlam olarak geri gelip yeni bir kitap isterdi. Onu benim AP s n f ma geçmesi konusunda ikna etmeye çal t m ama bana o s n flarda çok fazla beyaz var dedi. (Ne yaz k ki, bu ileri denen s n flara a rl kl olarak beyaz ö rencilerin kat lmas az nl k ö rencilerinin bu s n flara kat lmak konusunda rahats zl k duymalar na neden oluyor.) Ailesinden hiç kimse üniversiteye gitmemi ti ama ben durmadan ona bunu yapan ilk ki inin o olmas gerekti ini söylüyordum. Mezun olduktan sonra bir y l kendisini dinlenmeye ald, ama sonradan onun bir devlet üniversitesine devam etti ini ö rendim. Ö retmenlerin en büyük heyecanlar ndan birisi bazen bir ö rencinin mezun olduktan y llar sonra birden bire ortaya ç kmas d r. Bazen bu s n f n kap s çal n p ben açt mda gerçekle ir. ki y l önce kap y açt mda kar mda denizci üniformas içinde kibar görünü lü bir adam duruyordu. Wyman Howard görmeyeli 18 y l olmas na kar n onu hemen tan d m. E lence dü künü, ele avuca s maz, ve pek de disiplinli olmayan bir genç olarak hat rlad m bu insan Deniz Kuvvetlerinde SEALS komutan olmu tu. Deniza r bir görev dönü ü Alexandria ya annesini ziyaret etmek için geri gelmi ve merhaba demek için u ram t. Bir ba ka sefer kap y açt mda kar mda uzun boylu, sofistike görünü lü bir siyah kad n duruyordu. Ö rencilerimden birisinin annesi olmak için çok genç görünüyordu ama sesini duydu um anda onun Lettie Moses oldu unu anlad m. Smith Kolejinden yeni mezun olmu ve Michigan Üniversitesinin Hukuk Fakültesine gidiyordu. Lettie projeler de dü ük gelirli aileler için federal hükümetin destekledi i konutlar yeti mi ti. Lettie nin anne ve babas onun ba ar ya ula mas konusunda kararl yd lar. Merhaba demek için u rad m, dedi. Biraz sohbet ettik, geçen dört y l konu tuk. San r m Lettie nin asl nda bana söylemek istedi i ey: Ba ard m bilmenizi istedim idi. Benim ona söylemek istedi im ise: Seni görmekten nas l mutlu oldu umu bir bilsen. te ö retmenlik budur. Beni en a rtan ve en beklenmedik an geçen sene geç saatlerde s n fta çal rken gerçekle ti. Televizyon aç kt, Public Broadcasting System kanal nda Jim Lehrer in sundu u Haber Saatini izliyordum. Lehrer, Ba dat tan New York Times muhabiri Edward Wong a ba lan yoruz. dedi inde ba m kald rmad m bile. Sonra birdenbire 15 y l öncesinden gelen bir sesi tan d m ve ba m kald r p bakt mda TC 91 mezunu Ed Wong Ba dat ta gece vakti o gün erken saatlerde gerçekle mi bir sald r n n ayr nt lar n anlat yordu. Birden Ed in benim darmada n k masamda ka t ararken halimi canland ran müthi taklidini hat rlad m; ama ben onun t p fakültesine gitti ini san yordum. Onu gördü üm anda a rd m, sevindim ve güvenli i için endi elendim. Noel de eve döndü ünde birlikte bir kahve içmeye gittik ve Ed bana benim dersimin ve Jacqueline Hand ad nda bir di er ö retmenin dersinin onu edebiyata yönlendirdi ini anlatt ; iltifatlar n kabul ettim ama kalbimin derinliklerinde biliyordum ki Ed gibilerine ö retemezsiniz sadece geriye çekilir ve yol açar ve ona zarar vermemeye çal rs n z. Ama bugün New York Times n ön sayfas nda onun haberlerini okurken bir tek konuda böbürleniyorum: Ben, daha o 17 ya ndayken, onun bu yetene ini fark etmi tim. YETENEÊ N FARKINA VARMAK Çok ükür, Kathryn Boo nun yetene ini fark edebilecek kadar bilgiliydim. Onun James Joyce un k sa hikayesi Eveline üzerine yazd bir yaz dan nas l etkilendi imi hat rl yorum. Kar mdaki 17 ya nda olan ama 12 ya nda gibi duran, ince ve uzun, k z l saçl k z, ya kendi ya n n iki kat olan bir kad n n sezgilerini öylesine zarif ve duru bir stille yaz yordu ki a r p kalm t m. Y l sonuna do ru yaz ödülü vermeye s ra geldi inde bir çeli ki ya yordum onun kadar iyi ba ka bir ö renci yoktu ama y l sona ererken bir çok derse girmemi ti. Disiplin konusundaki içgüdümü dinlemeyip sonunda ödülü Kate e verdim. Y llar sonra Washington Post için yazd dizi makaleler için Pulitzer Ödülü ve k sa bir süre sonra MacArthur Üstün Yetenek Ödülünü kazand zaman dü ünebildi- im tek ey uydu: Çok ükür, o henüz bir çocukken onun büyük yetene ini reddetmek gibi bir aptall k yapmad m. Bir bak ma y llar geçse de ben bir fark göremiyorum. Derslerime kat lan çocuklar sene ba nda yabanc olarak ba l yorlar ama sene sonu geldi inde onlar gitmek üzereyken ben gözya lar m zor tutuyorum. Ancak, asl nda Kate in 1981 de ve Ed in 1991 de benim s n f mda oldu u zamandan beri i ler çok de i ti. Bugün, ö retmenler, e-journal USA 5

8 gençlerin kalpleri ve ak llar için asl nda sadece dikkatlerini çekebilmek için her zamankinden daha fazla mücadele etmek zorundalar. An nda mesajlar, e-posta, Internet, bilgisayar oyunlar, DVDler, videolar, kablolu televizyon, ve elektronik medyan n yaratt say s z kaç ve e lence biçimi ile çocuklar için eline bir kitap al p bir kö eye k vr lmak, konsantre olmak için sessiz bir zaman bulmak, bir roman okumak veya bir formülü çözmek için gerekli ruh haline girmek her zamankinden daha da zor. Elektronik medyaya kar kazand m zaferlerden baz lar en ummad m anlarda gerçekle ti. ki y l önce cesaretimi toplad m ve 20 y l sonra ilk defa Jane Austen in Gurur ve A k (Pride and Prejudice) adl roman n okuttum. K zlar n roman çok sevece inden ne kadar eminsem, erkeklerinden bu kitaptan o kadar nefret edece ini dü ünüyordum. Ama Luis Cabrerra n n tepkisi günümü gün etti. Cabrerra ba ta Washington Redskins olmak üzere bütün yerel profesyonel tak mlar en ince ayr nt lar na kadar bilen, spor konusunda fanatik bir taraftard. Hiçbir zaman onu Jane Austen Derne i aday olarak dü ünmemi tim ama yan lm m. Luis, Darcy nin ortaya ç kt andan itibaren gerçekten merak sard m, dedi. K zlarla olan ili kilerinde öyle serinkanl yd ki, k zlar hiç bir zaman aceleye getirmedi. Kitapla onun yüzünden ilgilendim. OKULLARDA SORUN OLDUÊU SÖYLENT S Amerikan toplumu gibi okullar da zorluklarla doludur ama yine de benim okulumun veya ulus çap ndaki di er okullar n politikac lar n ve e itim uzmanlar n n bizi inand rmak istedi i kadar sorunlu oldu unu dü ünmüyorum. Amerikan okullar n n kötü durumda oldu u söylentisinin uzun bir geçmi i var. Siyasal aç dan tarafs z bir dü ünce kurulu u olan Ekonomik Politika Enstitüsünden Richard Rothstein n i aret etti i gibi, ö rencilerin zay f olan okuma ve matematik becerileri, tarih konusundaki cahillikleri, i gücü için haz rlanmalar n n yetersiz olmas, da n k özgeçmi ler, ahlaksal e itim eksikli i ve daha niceleri yüzy ldan da daha uzun bir süredir söylenmektedir y l nda, lise mezunlar n n yüzde alt s ndan daha az n n üniversiteye devam etti i dönemlerde, Harvard Yönetim Kurulu yay nlad raporda Harvard a ba vuranlar n sadece yüzde dördünün yaz yazabilir, bir cümleyi hatas z ve do ru imla i aretleriyle yazabilir durumda oldu u konusundan ikayetçiydi y l nda Reagan yönetiminin iste iyle yap lan bir ara t rma olan Risk Alt nda bir Ulus a göre, okullar m z gittikçe artan bir s radanl k ak m öylesine sarm t ki A.B.D. ekonomisinin gelece i tehdit alt ndayd. O zamanki e itim bakan Terrell Bell öyle yaz yordu, Sadece dünya pazarlar nda hala elimizde tuttu umuz o zay f rekabet gücünü korumak ve geli tirmek için bile kendimizi e itim sistemimizi iyile tirmeye adamal y z. Sa duyum beni daha farkl bir sonuca götürüyor: E er 1983 y l nda, ve reform yanl s olarak bilinenlerin iddialar na bak l rsa günümüzde de, okullar m z o kadar kötü olsayd, Amerikan ekonomisi ve teknolojisi günümüzde bütün dünyan n g pta etti i bu seviyede olamazd. Biz ö retmenler baz eyleri do ru yap yor olmal y z. Görülüyor ki, insanlar okullar n günlük hayat ndan uzakla t kça, alg lar daha olumsuz ve gerçeklikten uzak hale geliyor. Örne in Gallup ara t rmas çap nda yeti kinlerin sadece yüzde yirmisi okullara A veya B verirken, anne babalar n yüzde yetmi ikisi çocuklar n n devam etti i okullara A veya B veriyor. Yak ndan tan mak beraberinde memnuniyeti getiriyor. Okulum dünyan n her yerinden mültecileri kabul eder, onlara ngilizce ö retir, ve ço u zaman onlar ülkenin en iyi üniversitelerine gönderir. Bebek do uran k zlar okulda tutabilmek için programlar geli tirip mezun olduklar nda düzgün i ler bularak yoksullara yard m kuyruklar ndan uzak durmalar n sa lar z. K zlar Kürek Tak m m z dünyan n en prestijli kürek yar olan Royal Henley Regatta da kürek çekmeleri için ngiltere ye göndeririz. Bir çat alt nda toplanm çocuklar m z ve bizim onlara verdi imiz hizmetler, ülkenin kendisi kadar çok çe itlidir. Her zaman ba ar l olamay z ama devlet okullar n durmaks z n ele tirenler Amerikan toplumunun bugünkü gerçe ini, sosyal problemlerini, ihti am n, ve harika çe itlili ini kabul etmekte zorlan yorlar. Devlet liselerinin gerçe i Amerikan n çocuklar nda ve onlar n önümüze koydu u zorluklarda yans t ld biçimiyle kabul etmekten ba ka çaresi yoktur. Zaman ay r p okullar n neler yapt na ve gençlerin neler ba ard na yak ndan bakanlar bundan çok etkilenecektir. Bu yaz da ifade edilen görü ler tam olarak Amerika Birle ik Devletler hükümetinin bak aç s n veya politikalar n aksettirmeyebilir. 6 e-journal USA

9 OKULA NASIL G DER Z Birle ik Devletlerde e itim yerel olarak denetlenir ve yönetilir. Bunun sonucunda eyaletler aras nda ve hatta eyaletin kendi içinde bile çok say da farkl l klar vard r. Ancak temel yap, bir veya iki y ll k bir okul-öncesi e itimin ard ndan 12 y ll k normal e itim, ve ard ndan birçok kimse için dört a amal bir yüksek e itim derecesi sistemini (ön-lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) içerir. Ayr ca çe itli derecesiz sertifikalar ve diplomalar da vard r. Bu ema ilk ve orta ö retim sistemlerinde ö rencilerin izledi i yolu gösterir. lkö retim S n f Ya Anaokulu (Birinci) ( kinci) (Üçüncü) (Dördüncü) (Be inci) Vkflifz Ortaö retim chtlyzz irjkf (vkflibt rkfccs chtlytq irjks) S n f Ya 6 (Alt nc ) (Yedinci) 12-13* 8 (Sekizinci) * Bazi sistemlerde 7 ve 8inci S n flar kapsayan Junior High School (Ortaokul) vard r. Lise S n f Ya 9 (Freshman) (Sophomore) (Junior) (Senior) Kaynak: Colorado E itim Departman n n çevrimiçi yay m olan Genel Okul Bilgilerinden uyarlanm t r. [www.cde.state.co.us/index_home.htm] e-journal USA 7

10 KEND SÖZLER YLE AMER KAN GENÇLER DÜ ÜNDÜKLER N, YAPTIKLARINI VE H SSETT KLER N AÇIKLIYOR Birle ik Devletlerde gençlerin ya ant lar n ve davran lar n anlatan kitaplar, yaz lar, ve akademik ara t rmalar konusunda bir s k nt yoktur. Da gibi inceleme ve görü lere yeni yeti kin sesleri eklemektense, biz gençlerden biraz kendilerini anlatmalar n istedik. Baz ulusal e itim örgütlerinin yard m yla ö rencilerden bize okullar, dini inançlar, hobileri, sosyal ya amlar, onlar cezbeden ve ayartan eyler, i deneyimleri, ve gelecek için planlar konusunda çal malar yaz l ve video yollamalar n istedik. Her iki kategoride gelen en iyi çal ma için küçük bir de ödül koyduk. Video kategorisi ödülünü Skating is Art (Buz pateni yapmak bir sanatt r) adl eseri ile Maryland deki Baltimore Sanat Okulu ö rencilerinden David E. Currie ald. Videoyu Internet üzerinde 0705/ijse/skating.htm adresinden izleyebilirsiniz. Bir çok mükemmel kompozisyon aras nda, biz Bethesda, Maryland deki Walt Whitman Lisesinden Ian McEuen taraf ndan haz rlanm olan yaz l raporu en iyisi olarak seçtik. Bir sonraki sayfada bu raporun tamam n okuyabilirsiniz. Onun arkas nda ise bize gönderilmi say s z yaz lar n yan s ra kat l mc editörlerimizin ö rencilerle gerçekle tirdi i baz görü melerden seçti imiz özetlenmi bölümlere yer verdik. Montana dan Florida ya, Kaliforniya dan New York a kadar her yerden lise ö rencileri temsil edilmektedir. Ço u üniversiteye devam etmeyi planlamaktad r ama aralar ndan birkaç ya amlar için farkl yollar seçmi tir. Onlar n müzik tutkular, gönüllü faaliyetlere kat l mlar, spora adanm ya amlar, ve gelecekle ilgili planlar yla ilgili heyecanlar hakk nda okuyabilirsiniz. Elbette A.B.D. gençlerinin bütün görü, fikir, ve deneyimlerini sunmam za imkan yok; yine de, izleyen sayfalarda yer alan yorumlar onlar n ne dü ündü ü, zamanlar n nas l geçirdikleri, ve gelecekle ilgili hayalleri konusunda bir fikir verecektir. 2 Temmuz 2005, Canl ve ne eli gençler Philadelphia, Pennsylvania daki Live 8 konserinde. Bu konserler Afrika daki ekonomik geli meyi desteklemek amac yla dünyan n çe itli yerlerinde gerçekle tirilen çe itli olaylardan birisidir. Joseph Kaczmarek, AP/WWP 8 e-journal USA

11 BEN BEDEN ELEKTR Ê N N ARKISINI SÖYLÜYORUM Ian McEuen Ben müzisyenim. 17 ya nday m ve Walt Whitman Lisesinde [http://www.waltwhitman. edu/], on birinci s n fa gidiyorum. Okulum ad n A.B.D. ç Sava ve onu izleyen göç döneminin büyük Amerikan airi Walt Whitman dan alm t r. Bu dönemde Amerika en büyük bölünme ac lar n ya am, sonra farkl l n getirdi i gittikçe artan ac lar da ya ayarak çe itli rk ve ulustan insanlar n kayna t bir pota haline gelmi tir. Walt Whitman en büyük Amerikan airi ve demokrasinin en büyük airi olarak tan n r. Belki de ç Sava n neden oldu u yaralar gördü ünden (bir süre sa l k görevlisi olarak çal m t) Whitman karde li i, s radan insan, ve kapsaml bir vizyonu savunmu tur: Big Black Cat (Büyük Siyah Kedi) üyeleri, soldan sa a: Michael Barrett, Ian McEuen, Colin Kelly, Will Donnelly, ve Will Maroni. ark söyleyen Amerika y duyuyorum, farkl ark lar duyuyorum... Hepsi sadece kendine ait olup ba ka hiç kimsenin olmayan söylüyor... ( ark Söyleyen Amerika y Duyuyorum, Walt Whitman, 1 ve 7. k talar) En çok kitap uzunlu undaki iiri Leaves of Grass (Çimen Yapraklar ) ile tan n r. Bu iir ayn zamanda Song of Myself (Kendi ark m) olarak da an l r. KEND SÖZLER YLE Bundan sadece tarihe duydu um meraktan ötürü söz etmiyorum. Dedi im gibi, ben bir müzisyenim. Ama benim kulland m müzik aleti kendimim (benim): Ben bir ark c y m. Ve bir ark c olarak, Whitman n söyledi i eyi ya ad m sesin gücünün s n rlar a p kap lar açmas. ark söyledi imde dinleyicilerin içinden geçip müzi in güzelli ini payla abilmeleri için bir kap aç yorum.bu payla m insanlar aras nda da gerçekle ebilir. Tek evrensel dil müziktir, ve müzisyenler kültürler aras nda kap lar açarak uluslar bir araya getirebilir. Whitman n iirleri aciliyet ve fiziksellik ta r. iirinde öyle yazm t r: Ben beden elektri inin ark s n söylüyorum / imdiki imdi ve burada,/amerika n n me gul, bereketli, çapra k girdab. diyor. ( Ben Beden Elektri inin ark s n Söylüyorum 1. k ta, ve Eidolons, 25 ve 26. k ta). Bu ruhla hareket ederek, imdi ve burada y bu Amerikal genç ark c n n girdap içinde anlataca m. Günüm sabah 5:45 te ba lar. Kalkar ve du al r m. Benim için banyoda ark söylemek bir ihtiyaç! Çok uzun süren vokal bir günün ba nda sesimi al t rmal y m. Benim ark söylememin anne babam ve evimizdeki dört kediyi uyand rd bilinir. Whitman, Dünyan n çat lar n n tepesinden barbarca yaygaram kopar yorum, demi ti. Benim hedefim ise yaygara koparmak yerine gerçekten çok güzel ark söylemek. ri yar olmayabilirim ama hayallerim büyük. Bir gün Puccini nin Turandot operas ndan Marcus DePaulo Nessuna Dorma y Metropolitan Operas nda söylemeyi hayal ediyorum. Çok büyük bir opera ark c s olmay hayal ediyorum. Ayr ca, müzikallerde de ark söylüyor ve rol al yorum 2004 y l n n yaz nda gençlik tiyatrosu olan Wildwood Yaz Tiyatrosunda sahnelenen Sweeney Todd adl müzikalde rol ald m, sonbaharda ise okulumun sahneledi i Les Misérables adl oyunda Marius rolünü oynad m. Ayr ca rock ark c s y m. Walt Whitman ( ) Bartleby.com izniyle e-journal USA 9

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ Y l: 2012 Say : 13 stanbul Genç adamlar Derne i Ad na Sahibi Av. Hüseyin ATAOL Sorumlu Müdür H. brahim BAYAZIT Yay n Kurulu H. brahim BAYAZIT Kadir YALTIRIK Ufuk Ç N Y. Arda TERZ Ömer TA LI Sadullah KAÇAR

Detaylı

ÇALI MA HAYATINDA KU AKLAR VE ÇATI MALAR

ÇALI MA HAYATINDA KU AKLAR VE ÇATI MALAR T.C. BAHÇE EH R ÜN VERS TES ÇALI MA HAYATINDA KU AKLAR VE ÇATI MALAR Yüksek Lisans Tezi GÜLÜZAR ASLI ORAL STANBUL, 2013 T.C. BAHÇE EH R ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ NSAN KAYNAKLARI YÖNET M ÇALI

Detaylı

Genç. diyabetli. 14 Kas m DO RU. Psikoloji. kurtulun! Olumsuz KORUYALIM. Göbek varsa... HALKA. Lezzetli ve Sa l kl. Rehberi. Profil.

Genç. diyabetli. 14 Kas m DO RU. Psikoloji. kurtulun! Olumsuz KORUYALIM. Göbek varsa... HALKA. Lezzetli ve Sa l kl. Rehberi. Profil. SA LIKLI YA AM DERG S Y l: 14 Say : 42 KASIM 2013 Türk Diabet Cemiyeti nin yay n organ d r. Lezzetli ve Sa l kl Hem de diyabete uygun Genç diyabetli Bu ra, 10 ya nda, Tip 1 diyabetli + Psikoloji Olumsuz

Detaylı

Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI

Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ç NDEK LER Bölüm I Anayasa: Kal c Bir Belge.................................... 4 Bölüm II Anayasan n aç klanmas : Federalist Yaz lar......................

Detaylı

Meram dan vefa abidesi

Meram dan vefa abidesi Meram dan vefa abidesi Meram Belediyesi taraf ndan Gülbahçe Mahallesi nde yapt r lacak ve Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini ta yacak 36 derslikli mam Hatip Lisesi ve

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

Dili ya ayarak ö renin NG LTERE ABD KANADA AVUSTRALYA YEN ZELANDA SV ÇRE FRANSA MALTA. www.lsi.edu

Dili ya ayarak ö renin NG LTERE ABD KANADA AVUSTRALYA YEN ZELANDA SV ÇRE FRANSA MALTA. www.lsi.edu Language Studies International Tan t m Bro ürü 2013 Dili ya ayarak ö renin NG LTERE ABD KANADA AVUSTRALYA YEN ZELANDA SV ÇRE FRANSA MALTA www.lsi.edu 1 2 Ho Geldiniz Welcome Willkommen Bienvenue Bienvenido

Detaylı

A.B.D. SEC MLER 2004

A.B.D. SEC MLER 2004 A.B.D. SEC MLER 2004 Kapak: Bir asr a k n süredir Amerikal seçmenlerin yakalar kampanya rozetleriyle süslenmi tir. Bu sadece ba kanl k seçimlerinin canl l n n de il ayn zamanda güç ve duygusall n n da

Detaylı

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2 Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) Sürekli, Etkili, Ýlkeli. 2 2 Yaþýnda B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a ATAKÖY SAYI:

Detaylı

SKEN'li. do ay sever. do an n ye ili, ya am n ayd nl... Türkiye nin Geleceği Aydınlık SAYI: 14 MAYIS 2012 SKEN LET M BÜLTEN

SKEN'li. do ay sever. do an n ye ili, ya am n ayd nl... Türkiye nin Geleceği Aydınlık SAYI: 14 MAYIS 2012 SKEN LET M BÜLTEN SAYI: 14 MAYIS 2012 SKEN LET M BÜLTEN Türkiye nin Geleceği Aydınlık Deniz Çevresinin Petrol ve Di er Zararl Maddelerle Kirlenmesine Müdahale Tatbikat SKEN I. Streetball Ve Tenis Turnuvas Prof. Dr. Üstün

Detaylı

Memur-Sen Konfederasyonu

Memur-Sen Konfederasyonu Memur-Sen Konfederasyonu E itim-bir-sen Üniversite Editör den H d r Y ld r m Genel Bas n Yay n Sekreteri hidiryildirim@egitimbirsen.org.tr E itim hizmet kolunda çal anlar n büyük ço unlu unu Milli E itim

Detaylı

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor Çeyrek yüzy lda bir milyon abone 18 Dünya genelinde gazeteler kan kaybederken Zaman, istikrarl yükseli ini sürdürüyor. Abonelerinin deste iyle bir milyon tiraja ula an gazeteniz, toplam kalite anlay yla

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir.

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Oyuncu, yazar ve yönetmen Ege Maltepe (Tiyatro 2006), sanat hayat n ABD de sürdürüyor. 14 Yaz p yönetti iniz

Detaylı

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r.

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. portre Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. Üniversitemizin ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan ve

Detaylı

ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER. 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL

ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER. 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL TÜRK YE VEREN SEND KALARI KONFEDERASYONU ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL TÜRK YE VEREN SEND KALARI KONFEDERASYONU 10 Ocak

Detaylı

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet.

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet. Say : 03 Ekim 2004 mekan: Birgi, portre: Fahir Atako lu, söylefli: Rahmi Koç, dekorasyon: Jale Kulin Akgün, macera: motosikletle Do u Anadolu, stil: Picasso, yemek kültürü: Vedat Baflaran, yaflam rehberi,

Detaylı

Kültür - Sanat - Edebiyat ve Spor Başarıları. SBS - Bilim - Olimpiyat ve Proje Başarıları Velilerimize Yönelik Etkinlikler

Kültür - Sanat - Edebiyat ve Spor Başarıları. SBS - Bilim - Olimpiyat ve Proje Başarıları Velilerimize Yönelik Etkinlikler Kültür - Sanat - Edebiyat ve Spor Başarıları Geleceğe Hazırlayan Eğitim Faaliyetleri Avcılar Fatihle Özdeşleşmiş Geleneksel Etkinlikler Eğitim Gezileri - Öğrenci ve Veli Gezileri SBS - Bilim - Olimpiyat

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR Ç NDEK LER 6 PORTRE Aynur Bektafl: Çöpçü De Olsam, Bafl Olurdum! 10 ST L Zehra Çobanl Beyaz Döneminde 14 DEKORAKT F Kütahya Porselen den Y lbafl Seçenekleri 18 M MAR stanbul un Lüks Konut Kenti 22 MODA

Detaylı

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399 Yapt m z ve yapmakta oldu umuz devrimlerin amac ; Türkiye Cumhuriyeti halk n, tamamen ça dafl ve bütün anlam ve görünüflleri ile medeni bir sosyal toplum durumuna getirmektir. Devrimlerimizin as l amac

Detaylı

dolmabahçe saray ve tarih

dolmabahçe saray ve tarih dolmabahçe saray ve tarih Dolmabahçe Saray 1-2 saatte gezilecek bir yer de ildir. Birkaç kez gelmek gerekir. Doç. Dr. Bülent Ar (Tarih 1996 yüksek lisans, 2004 doktora), Dolmabahçe Saray 'n n müdürü ve

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270 Bili im Hukuku Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören Yay n No: 270 stanbul, 2010 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel. : 212-282 09 73

Detaylı

Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor.

Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor. portre Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor. flletme Fakültesi Dekan Yard mc s Doç. Dr. Asl han Altay Salih, akademik

Detaylı

Melik Duyar & Russel Herman Conwell

Melik Duyar & Russel Herman Conwell Elmas Tarlalar Melik Duyar & Russel Herman Conwell Elmas Tarlalar Melik Duyar & Dr. Russel Herman Conwell Editör: Melik Duyar Copyright 2006 Mega Haf za Ltd. fiti. Bu kitab n her türlü yay n haklar Mega

Detaylı

HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI,

HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI, HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI, ÖNEM VE ULUSLARARASI HRACI Prof. Dr. Sabahattin AYDIN stanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Say n Ba kan m, de erli kat l mc arkada lar, sektörümüzün emekçileri

Detaylı

Florya da yap m devam eden Koru Florya in aat ile ilgili Bölge dare Mahkemesi nin verdi i

Florya da yap m devam eden Koru Florya in aat ile ilgili Bölge dare Mahkemesi nin verdi i Florya da yap m devam eden Koru Florya in aat ile ilgili Bölge dare Mahkemesi nin verdi i Florya da O-2 (E-5) yolu kenar nda Ayd nl, Metal Yap Konut, Arke, Vizyonlife ortakl ve TOK i birli i ile yap m

Detaylı

SD STRATEJ K DÜ ÜNCE MAYIS 2010. Kal p EVET çi, ya da HAYIR c De iliz Masum TÜRKER. Sivil Ekonomiler ve Askeri Harcamalar Hasan KÖN

SD STRATEJ K DÜ ÜNCE MAYIS 2010. Kal p EVET çi, ya da HAYIR c De iliz Masum TÜRKER. Sivil Ekonomiler ve Askeri Harcamalar Hasan KÖN SD STRATEJ K DÜ ÜNCE SD STRATEJ K DÜ ÜNCE www.sde.org.tr MAYIS 2010 Ayl k Uluslararas li kiler ve Strateji Dergisi Y l: 1 Say : 6 Fiyat: 7 TL (KDV Dahil) Anayasa De i ikli inde Milletin Karar na Do ru

Detaylı