GEX 125 A GEX 125 AC GEX 150 AC PROFESSIONAL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GEX 125 A GEX 125 AC GEX 150 AC PROFESSIONAL"

Transkript

1 gex125_bu_ _t.fm Seite 1 Dienstag, 30. November :34 15 GEX 125 A GEX 125 AC GEX 150 AC PROFESSIONAL * Des idées en action. Bedienungsanleitung Operating instructions Instructions d utilisation Instrucciones de servicio Manual de instruções Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Betjeningsvejledning Bruksanvisning Brukerveiledningen Käyttöohje Οδηγία χειρισµού Kullan m k lavuzu

2 gex125_bu_ _t.fm Seite 2 Dienstag, 30. November :34 15 A1 13 A A3 A4 15 B C Ø 19 mm

3 gex125_bu_ _t.fm Seite 3 Dienstag, 30. November : GEX 150 AC PROFESSIONAL

4 gex125_bu_ _t.fm Seite 1 Dienstag, 30. November :34 15 Teknik veriler Eksantrik z mpara GEX... PROFESSIONAL 125 A 125 AC 125 AC 150 AC 150 AC Ürün kodu Toz kutusu teslimat kapsam nda Devir say s ön seçimi Nominal giriµ gücü [W] Boµtaki devir say s [1/dak] Boµtaki strok say s [1/dak] Titreµim çap [mm] 5,0 5,0 5,0 4,0 4,0 Z mpara tablas çap [mm] Aπ rl π EPTA-Procedure 01/2003 e göre [kg] 1,9 2,0 2,0 2,1 2,1 Güvenlik s n f / II / II / II / II / II Veriler anma gerilimi [U] 230/240 V için geçerlidir. Daha düµük gerilimlerde ve ülkelere özgü koµullarda bu veriler deπiµebilir. Lütfen elektrikli el aletinizin tip etiketi üzerindeki ürün koduna dikkat edin. Elektrikli el aletlerinin ticari kodlar deπiµik olabilir. Gürültü ve titreµim önleme hakk nda bilgi Ölçüm deπerleri EN e göre belirlenmektedir. Frekansa baπ ml uluslararas ses bas nc seviyesi deπerlendirme eπrisi A ya göre bu aletin tipik ses bas nc seviyesi 75 db dir. Ölçüm hata tolerans K = 3 db. Ancak çal µma s ras nda gürültü seviyesi 85 db(a) y aµabilir. Koruyucu kulakl k kullan n! Deπerlendirilen tipik ivme 4 m/s 2. Usulüne uygun kullan m Bu alet; tahta, plastik, metal, macun malzemenin ve lakl yüzeylerin kuru z mparas için geliµtirilmiµtir. Elektronik regülasyonlu aletler polisaj iµlerinde de kullan lmaya uygundur. Aletin elemanlar Lütfen aletin göründüπü kapak sayfas n aç n ve bu sayfay kullan m talimat n okuduπunuz sürece aç k tutun. Aletin elemanlar n n numaralar grafik sayfas ndaki alet resmine aittir. 1 Devir say s ayar düπmesi (GEX 125 AC/GEX 150 AC) 2 Açma/kapama µalteri 3 Açma/kapama µalteri kilitleme düπmesi 4 Üfleme rakoru 5 Toz kutusu (micro-filtersystem)* 6 Köµeli tornavida 7 Z mpara tablas tespit düπmesi 8 Z mpara kâπ d * 9 Z mpara tablas 10 lave tutamak 11 lave sap vidas 12 Tutucu parça* 13 Plastik sürücü 14 Kilitleme kolu* 15 Filtre eleman (micro-filtersystem)* 16 Emme adaptörü* 17 Toz torbas * * Resmini gördüπünüz veya tan mlanm µ aksesuar n bir k sm teslimat kapsam nda deπildir (04.12) T Türkçe 1

5 gex125_bu_ _t.fm Seite 2 Dienstag, 30. November :34 15 Güvenliπiniz çin Bu talimat n bütün hükümlerini okuyun. Aµaπ daki talimat hükümlerine uyarken hata yap lacak olursa, elektrik çarpmalar, yang n ve/veya aπ r yaralanmalara neden olunabilir. BU GÜVENL K TAL MATINI GÜ- VENL B R YERDE Y B R B Ç MDE SAKLAYIN. Ayr ca genil güvenlik talimat na veya alet ekindeki veya bu kullan m kulavuzunun ortas na eklenmiµ bulunan kullan m k lavuzuna uyulmal d r. Kablosu hasar görmüµ aleti kullanmay n. Hasarl kabloya dokunmay n ve çal µma s ras nda kablo hasar görecek olursa fiµi prizden çekin. Hasarl kablolar elektrik çarpma tehlikesini art r r. Aç k havada kulland π n z aletleri bir hatal ak m (FI) µalteri üzerinden ak m µebekesine baπlay n. µ parças n emniyete al n. µ parças n bir s kma tertibat veya vidal mengene ile s kma elle tutmaktan daha güvenlidir. Çal µ rken aleti iki elinizle s k ca tutun ve duruµ pozisyonunuzun güvenli olmas na dikkat edin. Alet iki elle daha güvenli kullan l r. Aletinizi sadece kuru z mpara iµleri için kullan n. Elektrikli el aletlerinin içine su s zmas elektrik çarpma tehlikesini art r r. Aletinizle asbest içeren malzemeleri iµlemeyin. Asbest kanserojen madde say l r. Çal µ rken s çrayacak k v lc mlardan kimsenin tehlikeye düµmemesine dikkat edin. Yak n n zda bulunan yan c malzemeleri uzaklaµt r n. Metaller taµlan r ve z mpara edilirken k v lc m oluµur. Z mpara tablas n n deπiµtirilmesi Hasarl z mpara tablalar n hemen deπiµtirin. Z mpara tablas n 9 deπiµtirmek için z mpara kâπ d n veya polisaj ucunu çekerek ç kar n. Köµeli tornavida 6 ile viday 7 gevµetin ve sökün. Z mpara tablas n takarken, tahrik ünitesinin (sürücünün) ç k nt lar n n veya diµlerinin z mpara tablas n n yivlerine oturmas na dikkat edin. Z mpara tablas n s k ca tutun ve viday 7 köµeli tornavida 6 ile iyice s k n. Hasarlı zımpara tablası mesnedi sadece bir uzman tarafından deπiµtirilmelidir. Z mpara kâπ d seçimi µlenen malzemeye ve istenen kaz ma performans na göre farkl kalitede z mpara kâπ d kullan lmal d r: Her türlü tahta ve tahta türevi malzemenin iµlenmesi için. Her türlü ahµap malzeme ile farkl metal malzemenin iµlenmesi için. Boya ve lak katmanlar n n, macun ve dolgu maddelerinin iµlenmesi için. Taµ, mermer, granit, seramik ve cam gibi çok sert malzemenin iµlenmesi için. Corian ve Variocor gibi polimer malzeme ile pleksiglas n iµlenmesi için. Z mpara kâπ tlar n n ve z mpara tablas n n deπiµtirilmesi Aletin kendinde bir çal µma yapmadan önce µebeke fiµini prizden çekin. Z mpara tablas n n seçimi Yap lan iµe ve uygulamaya göre bu alet farkl sertlikteki z mpara tablalar ile donat labilir (Uygulama tablosu bak n): Yumuµak z mpara tablas (III): Polisaj ve hassas z mparalama iµlemlerine (d µbükey yüzeylerde de) uygundur. Orta sertlikte z mpara tablas (II): Her türlü z maparlama iµlemine uygundur. Sert z mpara tablas (I): Düz yüzeylerde, yüksek z mpara performans gerektiren iµlemlere uygundur. Z mpara kâπ d n n deπiµtirilmesi Zımpara kâπıdını 8 yan taraftan kaldırın ve çekerek zımpara tablasından 9 çıkarın. Gerekiyorsa z mpara tablas n 9 bas nçl hava ile temizleyin. Yeni zımpara kâπıdını 8 zımpara tablasının alt tarafına bastırın. Toz emmenin optimal düzeyde olabilmesi için zımpara kâπıdının delikleri ile zımpara tablasının delikleri üst üste gelmelidir (04.12) T Türkçe 2

6 gex125_bu_ _t.fm Seite 3 Dienstag, 30. November :34 15 Toz ve talaµ emme Çal µ rken saπl πa zararl, yan c veya patlay c tozlar n ç kma olas l π varsa gerekli koruyucu önlemleri al n. Örneπin: Baz tozlar kanserojen say l r. Çal µ rken toz ve talaµ emme tertibat kullan n ve bir toz maskesi tak n. Çal µt π n z yeri temiz tutun. Malzeme kar µ mlar özellikle tehlikelidir. Hafif metal tozlar yanabilir veya patlayabilir. Dikkat, yang n tehlikesi! µlediπiniz malzemenin ve elektrikli el aletinizin aµ r ölçüde s nmas na izin vermeyin ve iµe ara verdiπinizde her defas nda toz haznesini boµalt n. Toz torbas, mikro filtre, kâπ t torba içinde (veya filtre torbas veya elektrik süpürgesi filtresi içinde) bulunan taµlama tozu, örneπin metallerin taµlanmas s ras nda k v lc m ç kmas gibi elveriµsiz koµullarda kendiliπinden tutuµabilir. Özellikle taµlama tozu lak ve poliüretan kal nt lar veya diπer kimyasal maddelerle kar µm µ ve uzun süren çal µma s ras nda s nm µsa, yang n tehlikesi daha da artar. Dikey yüzeylerde çalıµırken aleti öyle tutun ki, emme hortumu aµaπıyı göstersin. Elektrik süpürgesi iµlenen malzemeye uygun olmal d r. Özellikle saπl πa zararl, kanserojen ve kuru tozlar emdirirken özel elektrik süpürgesi kullan n. Toz torbas ile alete entegre toz emme (Ωekil C ye bak n z) Küçük kapsaml z mpara iµleri için toz torbas 17 kullan labilir. Toz torbas n yerine yerleµtirmeden önce, tutamaπ n alt taraf ndaki plastik sürücüyü 13 sonuna kadar d µar çekin. Daha sonra toz torbas n 17 emme rakoru 4 üzerine geçirin. Bu s rada, plastik sürücünün 13 toz torbas nda 17 kendisi için öngörülen mesnedi kavramas na dikkat edin. Toz emme iµleminin daima verimli ve üst düzeyde olabilmesi için toz torbas n 17 zaman nda deπiµtirin. Toz kutusu ile alete entegre emiµ (Ωekil A1 A4 ye bak n z) Toz kutusunun tak lmas Toz kutusunu 5 takmadan önce plastik sürcüyü 13 d µar çekin. Toz kutusunu üfleme rakoruna 4 tak n ve kavrama yapmas n saπlay n; bu s rada plastik sürücünün 13 mesnedi (tutucuyu) kavramas na dikkat edin. Toz kutusunun boµalt lmas Kilitleme koluna 14 bas n ve toz kutusunu 5 çekerek ç kar n. Toz kutusunu 5 açmadan önce filtre eleman ndaki tozu sert bir zemine vurarak temizlemenizi tavsiye ederiz. Toz kutusunu tutamak girintilerinden kavrayın, filtre elemanını (micro-filtersystem) 15 eπik olarak yukarı doπru çekerek çıkarın ve toz kutusunu boµaltın. Filtre elemanının lamellerini yumuµak bir fırça ile temizleyin. Uyar : Dahili toz emmenin optimal iµlev görebilmesi için toz haznesini zaman nda boµalt n ve filtre lamelli kapaπ düzenli aral klarla vurarak temizleyin. Dik yüzeylerde çal µ rken aleti toz haznesi aµaπ y gösterecek biçimde tutun. Elektrik süpürgesi ile toz emme (Ωekil B ye bak n z + aksesuar sayfalar ) Emme adaptörünü 16 üfleme rakoruna 4 sürün ve bu s rada kilitleme kolunun kavrama yapmas na dikkat edin. Ç karmak için kilitleme yerini s k n ve emme adaptörünü çekerek ç kar n. Çal µt rma Ωebeke gerilimine dikkat edin! Ak m kaynaπ n n gerilimi, aletin tip etiketi üzerindeki verilere uygun olmal d r. Etiketi üzerinde 230 V yazan aletler 220 V ile de çal µt r labilir. Açma/kapama Aleti çal µt rmak için açma/kapama µalterine 2 bas n. Açma/kapama µalterini 2 sabitlemek için, µalter bas l durumda iken tespit düπmesi 3 ile kilitleyerek sabitleyin. Aleti kapatmak için açma/kapama µalterini 2 b rak n veya bas n ve b rak n. Devir say s ön seçimi (GEX 125 AC/GEX 150 AC) Ayar düπmesi 1 ile yap lacak iµ için gerekli devir say s n (alet çal µ rken de mümkündür) önceden seçerek ayarlay n. Sabit elektronik sistemi devir say s n yük alt nda da sabit tutar. Gerekli devir say s iµlenen malzemeye baπl olup, en doπru olarak deneme yoluyla belirlenir. Düµük devir say s ile uzun süre çal µt ktan sonra aleti soπutmak için boµta en yüksek devir say s ile yaklaµ k 3 dakika çal µt r n (04.12) T Türkçe 3

7 gex125_bu_ _t.fm Seite 4 Dienstag, 30. November :34 15 Çal µ rken dikkat edilecek hususlar Aleti elinizden b rakmadan önce tam olarak durmas n bekleyin. Aletin kendinde bir çal µma yapmadan önce µebeke fiµini prizden çekin. lave tutamak Kademesiz olarak ayarlanabilen ilave tutamak 10, rahat kullan m ve optimal kuvvet daπ l m saπlar. lave sap 10 vida 11 ve köµeli tornavida 6 ile aletin gövdesine tespit edin. Z mpara tablas freni Alete entegre z mpara tablas freni alet boµta çal µ rken devir say s n düµürür. Bu yolla alet iµ parças üzerine yerleµtirilirken çiziklerin oluµmas önlenir. Boµtaki devir say s zamanla gittikçe yükseliyorsa, z mpara tablas freni aµ nm µ veya z mpara tablas hasar görmüµ demektir. Z mpara tablas n deπiµtirmek için Zampara tablas n n deπiµtirilimesi bölümüne bak n z. Aµ nan z mpara tablalar Bosch elektrikli el aletleri için yetkili bir müµteri servisinde deπiµtirilmelidir. Yüzeylerin z mparalanmas Sadece kusursuz z mpara kâπ tlar iyi bir z mpara performans saπlar ve aleti korurlar. Aleti çal µt r n, z mpara yüzeyini tümüyle iµlenecek zemine oturtun ve makul bir bast rma kuvvetiyle iµ parças üzerinde hareket ettirin. Bast rma kuvvetinin düzenli olmas na dikkat edin. Az bast rma kuvveti ile daha yüksek z mpara performans elde edilir ve bu sayede hem alet hem de uçlar korunur. Kazıma performansı ve zımpara profili esas olarak seçilen zımpara kâπıdı (uygun kum kalınlıπında), zımpara tablası devir sayısı ve bastırma kuvveti tarafından belirlenir. Devir say s ön seçim sistemi olmayan aletlerde kaz ma/z mparalama performans veya z mpara profili bast rma kuvvetinin deπiµtirilmesiyle kontrol edilebilir. Hassas (ince) z mpara Küçük kum kal nl π nda z mpara kâπ d tak n (Uygulama tablosu bak n). Bast rma kuvvetinin hafifçe deπiµtirilmesi ve/veya devir say s kademesinin deπiµtirilmesiyle z mpara tablas devir say s deπiµtirilebilir ve bu s rada eksantrik hareket sabit kal r. Aleti, uygun bir kuvvetle bast rarak dairesel veya ileri-geri hareketlerle iµ parças üzerinde hareket ettirin. µ parças (örneπin kaplamal yüzeyli iµ parças ) üzerinde çizik ve kesiklerin oluµmamas için aleti yana yat rmay n veya aç land rmay n. µiniz bittikten sonra aleti kapat n ve iµ parças üzerinden kald r n. Uygulama tablosu Aµaπadaki tablo sizin için bir öneri niteliπi taµ maktad r. Z mparalama çal µmalar için en uygun kombinasyon deney yoluyla belirlenmelidir. Malzeme Kum kal nl π Ayar Kaba z mpara/ düπmesi Hassas (ince) pozisyonu z mpara * I: Sert z mpara tablas II: Orta sertlikte z mpara tablas III: Yumuµak z mpara tablas (Tip AC) Vernik z mpara 180/320 2/3 III Vernik düzeltme 120/400 4/5 I Vernik ç karma 40/80 5 II Yumuµak tahta 40/240 5/6 II Sert tahta 60/320 5/6 II Kontrplak 240/320 5 III Alüminyum 80/240 4/5 II Çelik 60/240 5 II/I Çelikten pas kaz ma 40/120 6 III Paslanmaz çelik 120/240 5 II Taµta 80/200 5/6 I Z mpara tablas * Kaba z mpara Büyük kum kal nl π nda bir z mpara kâπ d tak n (Uygulama tablosu bak n). Alete hafifçe bast r n, bu sayede alet yüksek devir say s ile çal µ r ve daha yüksek kaz ma/ z mparalama performans saπlar (04.12) T Türkçe 4

8 gex125_bu_ _t.fm Seite 5 Dienstag, 30. November :34 15 Polisaj (GEX 125 AC/GEX 150 AC) Yozlaµm µ cila ve verniklerin veya çiziklerin (örneπin akrilglas) polisaj için bu alet kuzu yünü parlat c, polisaj keçesi, polisaj süngeri (aksesuar) gibi polisaj uçlar ile donat labilir. µlenen yüzeyin aµ r derecede s nmas n önlemek için polisaj iµlemi s ras nda düµük devir say s ayarlay n (kademe 1 2). Polisaj maddesini polisaj süngeri ile dairesel veya ileri-geri hareketlerle yüzeye iyice emdirin ve hafifçe kurumas n bekleyin. Kurumuµ olan polisaj maddesini kuzu yünü parlat c ile dairesel veya ileri-geri hareketlerle iµleyin. Polisaj tak mlar n n temizlenmesi. yi bir polisaj sonucunu güvenceye alabilmek için polisaj uçlar n düzenli olarak temizleyin. Polisaj tak mlar n yumuµak temizleme maddesi ve l k suyla y kay n (inceltici kullanmay n). Tamir Servisi Daπ n k görünüµ ve yedek parçalara iliµkin bilgileri aµaπ daki sayfada bulabilirsiniz: Bosch San. ve Tic. A.S. Ahi Evran Cad. No:1 Kat:22 Polaris Plaza Maslak/Istanbul (0)212/ Faks (0)212/ Bak m ve temizlik Aletin kendinde bir çal µma yapmadan önce µebeke fiµini prizden çekin. yi ve güvenli çal µabilmek için aletinizi ve havaland rma aral klar n daima temiz tutun. Titiz üretim ve test yöntemlerine raπmen alet ar za yapacak olursa, onar m, Bosch elektrikli el aletleri için yetkili bir servise yapt r lmal d r. Bütün sorular n z, baµvurular n z ve yedek parça sipariµlerinizde lütfen aletinizin tip etiketi üzerindeki 10 haneli ürün kodunu daima belirtiniz. Çevre koruma Tek sorumlu olarak, bu ürünün aµaπ daki standartlara veya standart belgelerine uygun olduπunu beyan ederiz: 89/336/AET, 98/37/AT yönetmeliπi hükümleri uyar nca EN (Avrupa standartlar ) Dr. Egbert Schneider Senior Vice President Engineering Uygunluk beyan Robert Bosch GmbH, Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge Deπiµiklikler mümkündür Dr. Eckerhard Strötgen Head of Product Certification Çöp tasfiyesi yerine hammadde kazan m Alet, aksesuar ve ambalaj çevre koruma hükümlerine uygun bir yeniden deπerlendirme iµlemine tabi tutulmal d r. Bu kullan m talimat da, klor kullan lmadan aπart lm µ, yeniden dönüµümlü kâπ da bas lm µt r. Deπiµik malzemelerin tam olarak ayr l p, yeniden deπerlendirme iµlemine sokulabilmesi için, plastik parçalar iµaretlenmiµtir (04.12) T Türkçe 5

9 gex125_bu_ _t.fm Seite 1 Dienstag, 30. November : Ø 19 mm: (3 m) (5 m) GAS...

10 gex125_bu_ _t.fm Seite 2 Dienstag, 30. November : (3x) (10x) (1x) GEX 125 A/ GEX 125 AC GEX 150 AC (1x) (5x) (1x) (5x) (2x) (5x) (1x) (5x) (2x) (2x)

11 gex125_bu_ _t.fm Seite 1 Dienstag, 30. November :34 15 * Des idées en action. Robert Bosch GmbH Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge Leinfelden-Echterdingen (04.12) T/72 Printed in Switzerland Imprimé en Suisse

PCM 10. Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen. www.bosch-pt.com 1 609 929 J60 (2007.11) PS / 229

PCM 10. Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen. www.bosch-pt.com 1 609 929 J60 (2007.11) PS / 229 OBJ_DOKU-9733-001.fm Page 1 Thursday, November 29, 2007 9:33 AM Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen www.bosch-pt.com PCM 10 1 609 929 J60 (2007.11) PS / 229 de Originalbetriebsanleitung

Detaylı

GBH 11 DE PROFESSIONAL

GBH 11 DE PROFESSIONAL OJ_UCH-1 619 929 694-001.book Page 1 Tuesday, June 28, 2005 2:54 PM GH 11 DE PROFESSIONAL edienungsanleitung Operating instructions Instructions d emploi Instrucciones de servicio Manual de instruções

Detaylı

GBH Professional 2-26 E 2-26 RE 2-26 DE 2-26 DRE 2-26 DFR. Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen Germany

GBH Professional 2-26 E 2-26 RE 2-26 DE 2-26 DRE 2-26 DFR. Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen Germany OBJ_BUCH-279-006.book Page 1 Monday, December 2, 20 :42 PM WEU WEU Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen Germany www.bosch-pt.com 1 609 92A 0Z (20.12) PS / 1 WEU GBH Professional

Detaylı

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

LANCER Kullanma El Kitab

LANCER Kullanma El Kitab LANCER Kullanma El Kitab MITSUBISHI MOTOR SALES EUROPE B.V. 1119 MB Schiphol -Rijk 2130 KC, Hoofddrop The Netherlands Tel: k(+31) 20-446 82 60 Faks: (+31) 20-446 81 15 TEM O T O M O T V K s kl Cad. fiehit

Detaylı

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo Wilo-Stratos GIGA tr Montaj ve kullanma k lavuzu 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo ek. 1: IF-Modul ek. 2: L1 L2 L3 10V/20mA DDG SBM SSM In1 1 2 GND +24V 3 GND XXXXXXXXXXXXXXXXX H AUX In2 Ext.off L ek. 3:

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 TM Kullan m K lavuzu TR IM-NE-C801S-E(V)-01-06/2013 Cihaz kullanmadan önce çindekiler Cihaz kullanmadan önce Giri... 3 Kullan m amac... 3 Önemli güvenlik talimatlar...

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310

Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310 Radyo / CD / MP3 / MMC Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310 Kullanma ve Montaj k lavuzu http://www.blaupunkt.com 2 Lütfen aç n z 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 7 13 3 KULLANIM ELEMANLARI

Detaylı

18. TRANSFER PANOSUNUN YERI...22 MÜSTERININ SORUMLULUKLARI... 25 GARANTI, SERVIS VE ÜRÜN ÖMRÜ... 27 GARANTI HAKKINDA... 27

18. TRANSFER PANOSUNUN YERI...22 MÜSTERININ SORUMLULUKLARI... 25 GARANTI, SERVIS VE ÜRÜN ÖMRÜ... 27 GARANTI HAKKINDA... 27 Ç NDEK LER 1. G R Þ... 1 1.1. Jeneratör Etiketi ve Seri Numaras... 1 1.2. Motor Seri Numaras... 1 2. GÜVENL K ÖNLEMLER... 1 2.1. Genel... 1 2.2. Yerleþim, Taþ ma ve Çekme... 2 2.3. Yang n ve Patlama...

Detaylı

S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU

S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU 2 20 38 56 74 Say n Bay/Bayan, Kliman z hay rl olsun. Talimatlar do rultusunda kullan ld takdirde

Detaylı

2. Temel kurulum Tan t m sayfas yazd rma... 2.1 Toner tasarruf modunu kullanma... 2.1

2. Temel kurulum Tan t m sayfas yazd rma... 2.1 Toner tasarruf modunu kullanma... 2.1 Kullan c K lavuzu Bu kullan m k lavuzu yaln zca bilgi vermek amac yla oluşturulmuştur. Burada verilen tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Xerox Corporation, bu k lavuzun kullan m

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

çindekiler Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) Türkçe

çindekiler Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) Türkçe Model No. TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) çindekiler Önemli Güvenlik Uyar lar...2 Güvenlik Önlemleri...3 Aksesuarlar...6 Ba lant

Detaylı

BAHCE S. Güvenlik Talimatı. Akülü Çim Biçme Robotu Indego Kullanım Kılavuzu. www.rainbird.eu. www.bahces.com

BAHCE S. Güvenlik Talimatı. Akülü Çim Biçme Robotu Indego Kullanım Kılavuzu. www.rainbird.eu. www.bahces.com Güvenlik Talimatı Dikat! Aşağıdaki talimatı dikkatle okuyun. Bahçe aletinin usulüne uygun olarak kullanımını ve kumanda elemanlarının işlevlerini tam olarak öğrenin. Bu kullanım kılavuzunu ileride başvurmak

Detaylı

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 Bu kullan m k lavuzu arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan m k lavuzu

Detaylı

1.1. Görevleri ve Çe itleri

1.1. Görevleri ve Çe itleri 1. KES LER 1.1. Görevleri ve Çe itleri Yüksek gerilimli ve büyük ak ml ebeke ve tesislerde, yük ak mlar açmaya ve kapamaya yarayan alt cihazlar na kesici (disjonktör) denir. 1.1.1. Kesici Kullan lma Sebepleri

Detaylı

Üretici. OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA. AB temsilcisi

Üretici. OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA. AB temsilcisi Españo IM-HEM-7223-E-01-04/2011 5333114-3A Üretici OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA AB temsilcisi Üretim Tesisi OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve cihazınızın çalıştırılması, sorun giderilmesi ve temizliğiyle ilgili talimatlara uyun.

Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve cihazınızın çalıştırılması, sorun giderilmesi ve temizliğiyle ilgili talimatlara uyun. Değerli Müşterimiz, Buharlı Ütü cihazımızı tercih etmekle, kaliteli bir VESTEL ürünü satın almış bulunmaktasınız. Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve cihazınızın tüm fonksiyonlarından eksiksiz faydalanmak

Detaylı

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU ALG SER S DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG MONTAJ, LETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU Kod. No: A.6.1.6 Revizyon No: 141011 Kitap Bask

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ TELEFON

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ TELEFON KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ TELEFON Model ME 5050/5050A Serisi Dijital 1.8 GHz KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR: Cihazýnýzý kullanmadan önce TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU dikkatlice okuyunuz. Cihazýnýzý

Detaylı

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU GARANT 2 YIL AfiIRI M KRODALGA FIRIN ENERJ S NE MARUZ KALMAYI ÖNLEME LE LG L ÖNLEMLER (a) Tehlikeli mikrodalga enerjisine maruz kalma tehlikesi oldu undan, bu f r n kapa

Detaylı