Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Performans Programı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eskişehir Tepebaşı Belediyesi. 2012 Performans Programı"

Transkript

1 Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Ç 2012 Performans Programı 2011 E S K İ Ş E H İ R 1

2 Belediyenin Adı Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Kuruluş Yılı 1993 Nüfusu (2010) Telefon No (222) Fax No (222) E-Posta Web Adresi Üyelikler Sağlıklı Kentler Birliği Tarihi Kentler Birliği Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler Ağı Mahalleler Alınca, Aşağı Söğütönü, Bahçelievler, Batıkent, Boyacıoğlu, Cumhuriye,Çamlıca, Ç.Yeni, Eğriöz, Emirceoğlu, Emirler, Ertuğrulgazi, Esentepe, Eskibağlar, Fatih, Fevziçakmak, Gazipaşa, Gökdere, Güllük, Hacıalibey, Hacıseyit, Hasanbey, Hayriye, Hisar, Hoşnudiye, Işıklar, İhsaniye, Kavacık, Keskin, Koyunlar, Kozkayı, Kumlubel, Mamure, Merkez Yeni, M.Kemal Paşa, Orta, Ömerağa, Sakintepe, Satılmışoğlu, Sazova, Sütlüce, Şarhöyük, Şeker, Şirintepe, Tunalı, Uluönder, Yeni Bağlar, Yeşiltepe, Y.Söğütönü, Zafer, Zincirliku 2

3 Tepebaşı Belediyesi vatandaşlarına daha iyi hizmet verebilmek için yılları için stratejik Planını revize etmiştir. Bu doğrultuda hedeflerin bütçelendirilmesi ve görev dağılımının sağlanması için 2012 yılı Performans Programı hazırlanmıştır. Stratejik Plan ile temel politika hedeflerimizi belirledik. Performans programı ile bu hedeflerimizin kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurarak çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Hedeflerimize ilişkin gerçekleşmeler aylık faaliyet raporları ile hedeflerimize ne kadar yaklaştığımızı izleyeceğiz. Daha sağlıklı ve yaşanabilir bir Tepebaşı için yürüttüğümüz çabalar ve bu çabaların sonuçlarını, planlarımız dahilinde belde halkımızın yaşamına da yansıyacaktır. Çok yıllık programımız olan Stratejik Planımızın Yıllık Uygulama Planlarını performans programları ile belirliyoruz. Türkiye nin ve Eskişehir in çağdaş yüzü Tepebaşı nın; bireye saygılı, yaşam kalitesi yüksek, önder bir yerleşim alanı olmak amacıyla; öncelikli hedeflerine uygun yapılacak faaliyetleri içeren 2012 yılı Performans Programı nı halkımıza sunmaktan gurur duyarım. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet ATAÇ 3

4 İçindekiler I-GENEL BİLGİLER... 5 A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 B-Teşkilat Yapısı... 9 C-Fiziksel lar D-İnsan ları E-Tepebaşı Bölgesi II-PERFORMANS BİLGİLERİ VİZYON MİSYON TEMEL DEĞERLER KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ MİSYON STRATEJİK AMAÇLAR TEMEL DEĞERLER VİZYON B-Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile İhtiyacı Tablosu Grafik Dizini Grafik 1 Tepebaşı Belediyesi Çalışanları Grafik 2 Tepebaşı Belediyesi Çalışanları Yaş Durumu Grafik 3 Tepebaşı Belediyesi Çalışanları Eğitim Düzeyi Grafik 4 Eğitim Durumuna göre Tepebaşı Bölge Nüfusu Resim Dizini Resim 1 Tepebaşı İlçe Sınırları Şema Dizini Şema 1 Organizasyon Şeması

5 I-GENEL BİLGİLER Eskişehir Büyükşehir Belediyesi altında hizmet veren Tepebaşı Belediyesi 9 Eylül 1993 Tarih Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 504 sayılı Yedi İlde Büyükşehir Kurulması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname uyarınca ilk kademe Belediyesi olarak kurulmuştur Tarih ve 5747 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun gereği İlçe Belediyesi statüsüne dönüşmüş ve Çukurhisar, Muttalip Belde Belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak ilçe belediyemize bağlanmıştır. Tepebaşı Belediyesi; Eskişehir i doğu-batı istikametinde ikiye bölen Porsuk Çayı nın kuzeyinde kalmaktadır. A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar MADDE 14.- Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla; a)imar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b)( ) 1 Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. (Ek fıkra: / m.29/a) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.) 1 Madde 14 ün 1. fıkrasının (b) bendinin Okul öncesi eğitim kurumları açabilir;... bölümü, Anayasa Mahkemesi nin tarih ve sayılı R.G. de yayımlanan, T., 2005/95 E. ve 2007/5 K. sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.madde 14 ün Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahalli müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. biçimindeki 2. fıkrası, Anayasa Mahkemesi nin tarih ve sayılı R.G. de yayımlanan, T., 2005/95 E. ve 2007/5 K. sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. 5

6 Belediyenin yetkileri ve imtiyazları(5393 Sayılı Kanunun 15. Maddesi) MADDE 15.- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: a)belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b)kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c)gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d)özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) 2 Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. f)toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dahil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g)katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h)mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek. i)borç almak, bağış kabul etmek. j)toptancı ve perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k)vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. 2 Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. 6

7 l)gayrisıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. 3 m)beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. n)reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o)gayrisıhhi işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. p)kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsizolarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. 3 (l) bendinde belirtilen gayrisıhhi müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. 7

8 Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları(5216 Büyükşehir Belediye Kanunun Madde 7) İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır: a)kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. b)büyükşehir katı atık yönetim planına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak. c)sıhhi işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhi müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. d)birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; (Ek ibare: / m.85/(d)) 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, özürlüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihi dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak. e)defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. 8

9 B-Teşkilat Yapısı Şema 1 Organizasyon Şeması BELEDİYE BAŞKANI Dt. Ahmet ATAÇ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞKAN YARDIMCISI Erdoğan Aydoğmuş BAŞKAN YARDIMCISI Fikriye Güven BAŞKAN YARDIMCISI Fuat Gürcüoğlu BAŞKAN YARDIMCISI Melih Savaş DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 9

10 C-Fiziksel lar Tepebaşı Belediyesi toplamda ,56m 2 Arazi (Tarla) ve ,05m 2 Arsaya sahiptir. Tablo 1 Tepebaşı Belediyesi Mevcut Binaları MEVCUT YAPILAR 1 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi 2 Aşağı Söğütönü Beldeevi 3 Avluluçarşı Beldeevi 4 Batıkent Beldeevi 5 Behiç Erkin Spor Kompleksi 6 Çamlıca Açık Pazar Yeri 7 Çamlıca Beldeevi 8 Çamlıca Nihal-İsmail Akçura Aşevi 9 Çukurhisar Beldeevi 10 Çukurhisar Hizmet Binası 11 Doğal Yaşam Merkezi 12 Engelliler Sosyal Yaşam Merkezi 13 Ertuğrulgazi Beldeevi 14 Ertuğrulgazi Pazar Yeri 15 Eskişehir Gençlik Merkezi 16 Eskişehir Kültür Evi 17 Eskişehir Kültür Merkezi 18 Fevziçakmak Beldeevi 19 Hobi Bahçeleri 20 İmece Merkezi 21 Kadın Sığınma Evi 22 M. Kemal Paşa Beldeevi 23 Muttalıp Hizmet Binası 24 Necdet Alpata Nikah Salonu 25 Tepebaşı Belediyesi Özdilek Sanat Merkezi 26 Tunalı Beldeevi 27 Uluönder Kapalı Pazar Yeri 28 Yeşiltepe-Şirintepe Beldeevi 29 Zincirlikuyu Beldeevi 30 Zincirlikuyu Şantiye 10

11 Tablo 2 Tepebaşı Belediyesi Mevcut Araçları TAŞIT PARKINDA BULUNAN ARAÇLARIMIZ No TÜRÜ BELEDİYEYE AİT KİRALIK TOPLAM 1 Binek Oto 14 ADET 9 ADET 23 ADET 2 Minibüs/Midibüs 8 ADET 2 ADET 10 ADET 3 Kamyonet 10 ADET 11 ADET 21 ADET 4 Cenaze Aracı 3 ADET 3 ADET 5 Otobüs 4 ADET 4 ADET 6 Traktör 7 ADET 7 ADET 7 Cenaze Yıkama Aracı 1 ADET 1 ADET 8 Vinç Bom 1 ADET 1ADET 9 Vidanjör 1 ADET 1ADET 10 Su Tankı 2 ADET 1ADET 11 Asfalt Yama Aracı 1 ADET 1ADET 12 İtfaiye Aracı 1 ADET 1ADET 13 Çöp Kamyonu 2 ADET 1ADET 14 Kurtarıcı Turing 1 ADET 1ADET 15 Kamyon 30 ADET 30 ADET 16 Greyder 4 ADET 4 ADET 17 Dozer 1 ADET 1 ADET 18 Beko-Loder 6 ADET 6 ADET 19 Mini Loder 3 ADET 3 ADET 20 Silindir 4 ADET 4 ADET 21 Forklift 2 ADET 2 ADET 22 Süpürge Aracı 3 ADET 3 ADET 23 Lastik Yükleyici 2 ADET 2 ADET 24 Paletli Yükleyici 1 ADET 1 ADET TOPLAM 112 ADET 22 ADET 134 ADET Tablo 3 Tepebaşı Belediyesi Bilgiye Erişim Araçları BİLGİ VE BİLGİYE ERİŞİM ARAÇLARIMIZ CİNS ADET PC 281 Thin Client 57 Yazıcı 143 DiğerBilgiİşlemAraçları 17 11

12 D-İnsan ları Hizmet alımı ile şirket elemanı statüsünde çalışanlar mevcuttur: Toplam 716 kişi çalışmaktadır Kültür ve Sosyal İşlerde çalıştırılmak üzere personel hizmet alımı: 91 kişi, Veteriner İşlerinde çalıştırılmak üzere personel hizmet alımı: 14 kişi, Destek Hizmetlerinde Güvenlik personel hizmet alımı: 55 kişi, Kent içi temizlik ve çöp toplama hizmet alımı: 300 kişi, Park Bakım ve Onarım ile Fen İşleri hizmet alımı: 256 kişi. Tablo 4 Tepebaşı Belediyesi Yıllara göre Çalışan Sayısı MEMUR S.PERSONEL İŞÇİ GEÇİCİ İŞÇİ 9 8 TOPLAM r6l Grafik 1 Tepebaşı Belediyesi Çalışanları r5l r4l r4l r3l r2l r5l r5l r2l r1l r1l r2l r2l r1l r1l r1l r1l MEMUR S.PERSONEL İŞÇİ GEÇİCİ İŞÇİ ERKEK KADIN 12

13 Grafik 2 Tepebaşı Belediyesi Çalışanları Yaş Durumu yaş 19% yaş 2% yaş 6% yaş 0% yaş 2% yaş 17% yaş 14% yaş 21% yaş 19% Grafik 3 Tepebaşı Belediyesi Çalışanları Eğitim Düzeyi İLKÖĞRETİM 26% YÜKSEK LİSANS 6% FAKÜLTE 25% LİSE VE DENGİ 30% YÜKSEKOKUL 13% 13

14 E-Tepebaşı Bölgesi Eskişehir Büyükşehir Belediyesi altında hizmet veren Tepebaşı Belediyesi 9 Eylül 1993 Tarih Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 504 sayılı Yedi İlde Büyükşehir Kurulması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname uyarınca ilk kademe Belediyesi olarak kurulmuştur Tarih ve 5747 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun gereği İlçe Belediyesi statüsüne dönüşmüş ve Çukurhisar, Muttalip Belde Belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak ilçe belediyemize bağlanmıştır. Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir i doğu-batı istikametinde ikiye bölen Porsuk Çayı nın kuzeyinde kalmaktadır. Resim 1 Tepebaşı İlçe Sınırları 14

15 Tablo 5 Tepebaşı Genel Nüfus Bilgileri İlçe merkezi nüfusu Toplam Erkek Kadın TEPEBAŞI İLÇE NÜFUSU Belde/köyler nüfusu Toplam Erkek Kadın Toplam nüfus Toplam Erkek Kadın Tablo 6 Tepebaşı Yaş Durumuna göre Bölge Nüfusu TOPLAM CİNSİYET Yaş grubu Sayı Yüzde Erkek Kadın %5, %5, %6, %7, % %8, %8, %7, %7, %7, %6, %5, %4, %8, Toplam %

16 Tablo 7 Tepebaşı Mahalle Nüfusu MAHALLE ADI NÜFUS ERKEK KADIN MAHALLE ADI NÜFUS ERKEK KADIN 1 ALINCA İHSANİYE A.SÖĞÜTÖNÜ KAVACIK BAHÇELİEVLER KESKİN BATIKENT KOYUNLAR BOYACIOĞLU KOZKAYI CUMHURİYE KUMLUBEL ÇAMLICA MAMURE Ç.YENİ MERKEZ YENİ EĞRİÖZ M.KEMAL PAŞA EMİRCEOĞLU ORTA EMİRLER ÖMERAĞA ERTUĞRULGAZİ SAKİNTEPE ESENTEPE SATILMIŞOĞLU ESKİBAĞLAR SAZOVA FATİH SÜTLÜCE FEVZİÇAKMAK ŞARHÖYÜK GAZİPAŞA ŞEKER GÖKDERE ŞİRİNTEPE GÜLLÜK TUNALI HACI ALİ BEY ULUÖNDER HACI SEYİT YENİBAĞLAR HASANBEY YEŞİLTEPE HAYRİYE Y.SÖĞÜTÖNÜ HİSAR ZAFER HOŞNUDİYE ZİNCİRLİKUYU IŞIKLAR

17 Tablo 8 Tepebaşı Köy Nüfusu KÖY ADI NÜFUS ERKEK KADIN KÖY ADI NÜFUS ERKEK KADIN 1 AHILAR TAYCILAR AŞAĞIKARTAL TURGUTLAR BEHÇETİYE ULUDERE BEYAZALTIN YAKAKAYI BULDUKPINAR YENİAKÇAYIR CUMHURİYET YENİİNCESU ÇALKARA YÜRÜKAKÇAYIR ÇANAKKIRAN YUKARIKARTAL DANİŞMENT YUSUFLAR GÖKÇEKISIK HEKİMDAĞ KARAÇOBANPINARI ATALAN KARAGÖZLER ATALANTEKKE KARAHÜYÜK AVLAMIŞ KIZILCAÖREN BEKTAŞPINARI KIZILİNLER BOZDAĞ KOZLUBEL KARADERE MOLLAOĞLU SULUKARAAĞAÇ MUSAÖZÜ TANDIR NEMLİ TEKECİLER TAKMAK YARIMCA Grafik 4 Eğitim Durumuna göre Tepebaşı Bölge Nüfusu Yüksek lisans mezunu 1% Yüksekokul veya fakülte mezunu 9% Lise veya dengi okul mezunu 27% Doktora mezunu 0% Bilinmeyen 3% Okuma yazma bilen 13% Okuma yazma bilmeyen 2% İlkokul mezunu 25% İlköğretim mezunu 13% Ortaokul veya dengi okul mezunu 7% 17

18 II-PERFORMANS BİLGİLERİ VİZYON Bireye saygılı, yaşam kalitesi yüksek; yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde örnek ve önder bir yerleşim olmaktır. MİSYON Tepebaşı Belediyesi, ilçe sınırlarında hizmet üreten ve alanların ihtiyaçlarını ayrım gözetmeksizin karşılayarak; hizmetlerini dürüstlük, şeffaflık ve katılımcılık ilkeleriyle gerçekleştirmeyi görev edinmiştir. TEMEL DEĞERLER HİZMET VATANDAŞ VE KALİTE ODAKLI OLMA YENİLİKÇİ/ÇAĞDAŞ OLMA SORUN ÇÖZÜCÜ OLMA GÜÇLÜ İLETİŞİM VE İŞ BİRLİĞİ ÇEVREYE DUYARLILIK ŞEFFAFLIK GÜVENİLİRLİK KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ Vatandaş Memnuniyeti Çalışanların Tatmini Hizmet Kalitesi ların Etkin Kullanımı ve Yeni Yaratılması Personel Eğitim Düzeyi Güçlü, Doğru İletişim 18

19 VİZYON Bireye saygılı, yaşam kalitesiyüksek; yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde örnek ve önder bir yerleşim olmaktır. STRATEJİK AMAÇLAR 1. Çağdaş, sağlıklı, estetik kentsel alanlar oluşturmak. 2. Sosyal ve kültürel belediyecilik adına projeler üretmek. 3. Belediyenin taşınır ve taşınmaz kaynaklarını kullanarak yeni projeler, gelir artırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemler uygulamak. MİSYON Tepebaşı Belediyesi, ilçe sınırlarında hizmet üreten ve alanların ihtiyaçlarını ayrım gözetmeksizin karşılayarak; hizmetlerini dürüstlük, şeffaflık ve katılımcılık ilkeleriyle gerçekleştirmeyi görev edinmiştir. TEMEL DEĞERLER HİZMET VATANDAŞ VE KALİTE ODAKLI OLMA YENİLİKÇİ/ÇAĞDAŞ OLMA SORUN ÇÖZÜCÜ OLMA GÜÇLÜ İLETİŞİM VE İŞ BİRLİĞİ ÇEVREYE DUYARLILIK ŞEFFAFLIK GÜVENİLİRLİK 19

20 B-Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile İhtiyacı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet /1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının analiz ve inceleme yapılması, gerekli görülen alanlarda imar planlarının hazırlanması ve arazi çalışmalarının yapılması Planlama alanı ile ilgili analiz, etüd ve kurum görüşlerinin alınması işlemlerinin tamamlanması sonrasında gerekli planlama çalışmalarının yapılması İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

21 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç 1 Çağdaş, sağlıklı, estetik kentsel alanlar oluşturmak. Hedef 1.1 Bölgemizde var olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarını İncelemek ve gerekli görülen alanlarda Revizyon ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarını hazırlamak. Performans Hedefi /1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının analiz ve inceleme yapılması, gerekli görülen alanlarda imar planlarının hazırlanması ve arazi çalışmalarının yapılması Performans Göstergeleri Çukurhisar ve Muttalip bölgelerinde analiz ve inceleme işlemlerinin yapılması ha 2 İmar planlarının hazırlanması Sakintepe ve Gazipaşa Mevkiilerinde 1/1000 plan hazırlanması Tepebaşı Bölgesinde arazi çalışması yapılması Tepebaşı Bölgesinde planlama çalışması yapılması - - X ha - - X 2012 Yılı Faaliyet/Projeler İhtiyacı 1 Genel Toplam Planlama alanı ile ilgili analiz, etüd ve kurum görüşlerinin alınması işlemlerinin tamamlanması sonrasında gerekli planlama çalışmalarının yapılması Bütçe Toplam

22 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet İlgili Müdürlüklerle EBB Ulaşım Master Planı ile uyumlu bisiklet yolu güzergahı için çalışmalar yapılması, belirlenen güzergahın etaplara bölünmesinin sağlanması, arazi çalışmalarının ve nihai tasarımların yapılması Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyon sağlanarak belirlenen güzergahın hayata geçirilmesi için çalışmalar yürütülmesi İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

23 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç 1 Çağdaş, sağlıklı, estetik kentsel alanlar oluşturmak. Hedef 1.2 Şehir içi ulaşımında çevreye duyarlı ulaşım alternatifleri sunmak ve bu seçeneklerin kullanılması için halkı teşvik etmek. Performans Hedefi İlgili Müdürlüklerle EBB Ulaşım Master Planı ile uyumlu bisiklet yolu güzergahı için çalışmalar yapılması, belirlenen güzergahın etaplara bölünmesinin sağlanması, arazi çalışmalarının ve nihai tasarımların yapılması Performans Göstergeleri Bisiklet Yolu güzergahının belirlenmesi için çalışmalar yapmak - - X 2 Güzergahın etaplara bölünmesi - - X 3 Arazi verilerinin belirlenmesi - - X 4 Nihai tasarımın yapılması - - X 2012 Yılı Faaliyet/Projeler İhtiyacı 1 Bütçe Toplam Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyon sağlanarak belirlenen güzergahın hayata geçirilmesi için çalışmalar yürütülmesi Genel Toplam

24 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet İnşaatlarda kimliğini belirtir tabelaların kullanımını sağlamak, inşaatların yapımı aşamasında şehircilik estetiğinin korunması, kaçak yapılaşmanın engellenmesi, çevre yolu kenarında yer alan harabe yapıların tespiti, inşaat ruhsatı öncesi harfiyat ruhsatı alınmasını sağlamak, İzinsiz araçların harfiyat taşımasının önüne geçilmesi, "Alo Moloz" hattının oluşturulması, Moloz atıklarının dolgu malzemesi olarak kullanımının önüne geçilmesi İnşaat yapım aşamasında estetik olmayan ve plansız yapılaşmayı önleyici uygulamalarda bulunmak İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

25 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç 1 Çağdaş, sağlıklı, estetik kentsel alanlar oluşturmak. Hedef 1.3 İnşaat yapım aşamasında önleyici faaliyetlerde bulunarak bölgemizin estetik, planlı yapılaşmasını sağlamak. Performans Hedefi İnşaatlarda kimliğini belirtir tabelaların kullanımını sağlamak, inşaatların yapımı aşamasında şehircilik estetiğinin korunması, kaçak yapılaşmanın engellenmesi, çevre yolu kenarında yer alan harabe yapıların tespiti, inşaat ruhsatı öncesi harfiyat ruhsatı alınmasını sağlamak, İzinsiz araçların harfiyat taşımasının önüne geçilmesi, "Alo Moloz" hattının oluşturulması, Moloz atıklarının dolgu malzemesi olarak kullanımının önüne geçilmesi Performans Göstergeleri Tabela kontrollerinin yapılması % 2 İşgaliyelerin önlenmesi amacıyla kontrollerin yapılması % 3 Programlı denetimlerin yapılması % 4 Şikayet odaklı denetimlerin yapılması % 5 Moloz dolgunun önüne geçilmesi % 6 Temiz toprak bölgelerinin kontrolünün yapılması kontrol /gün 7 Harfiyatların lisanslı alana dökülmesini sağlamak % 2012 Yılı Faaliyet/Projeler İhtiyacı 1 Bütçe Toplam İnşaat yapım aşamasında estetik olmayan ve plansız yapılaşmayı önleyici uygulamalarda bulunmak Genel Toplam

26 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi madde uygulamaları, uygulama bölgesindeki malikler ile toplantılar ve arazi çalışmaları yapmak. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge kuruluş kararı doğrultusunda işlemlerin yapılması. Faaliyet Düzenli İmar parselleri oluşturmak İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

27 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç 1 Çağdaş, sağlıklı, estetik kentsel alanlar oluşturmak. Hedef 1.4 Hizmet bölgemizde düzenli imar parselleri oluşturmak. Performans Hedefi madde uygulamaları, uygulama bölgesindeki malikler ile toplantılar ve arazi çalışmaları yapmak. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge kuruluş kararı doğrultusunda işlemlerin yapılması. Performans Göstergeleri Muttalip Sakintepe Mahallesinde 118 ha alanda geri dönüşümün ve yeniden 18. madde uygulamasının yapılması 1 Arazi çalışması yapılma oranı % 2 Uygulama çalışması yapılma oranı - - Zincirlikuyu Hayırtepe Mevkii ve Yeşiltepe Mahallesinde 100 ha alanda 18. madde uygulaması 3 4 Arazi çalışması yapılma oranı Uygulama çalışması yapılma oranı Fabrikalar Bölgesi 18. madde uygulamasına göre düzenlenmesi 5 Düzenlemelerin yapılma oranı % Muttalip Gazipaşa Mahallesinde 50 ha alanda 18. madde uygulaması Kamu Kurumlarının 6 görüşlerinin alınması % Arazi çalışması yapılma 7 oranı - - Uygulama çalışması 8 yapılma oranı - - Muhtelif yerlerde 18. madde uygulamasının yapılması ha 18. madde uygulaması yapılması 2012 Yılı Faaliyet/Projeler % İhtiyacı Bütçe Toplam Düzenli İmar parselleri oluşturmak Genel Toplam

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. M. Kemal ATATÜRK

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. M. Kemal ATATÜRK 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. M. Kemal ATATÜRK 2 2009 Yılında göreve başladıktan bu yana Bireye saygılı, yaşam kalitesi yüksek;

Detaylı

ODUNPAZARI 2014 PERFORMANS PROGRAMI

ODUNPAZARI 2014 PERFORMANS PROGRAMI ODUNPAZARI 204 PERFORMANS PROGRAMI * 05/09/203 tarih 8/225 sayılı kararıyla Odunpazarı Belediyesi Meclisi nde kabul edilmiştir. 0 S a y f a SUNUŞ SUNUŞ Günümüzün stratejik yönetim anlayışında kendimiz,

Detaylı

İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI İZMİR 202 YILI PERFORMANS PROGRAMI K. SITKI KÜRÜM KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANI ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Değerli Karabağlar Halkı! 200 204 yıllarını kapsayan Stratejik Planımızda belirlediğimiz amaç ve hedeflere

Detaylı

DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 205 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205

Detaylı

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli hemşerilerim; kendine has orman dokusu yeşilin maviyle kardeş olduğu, güzel şehir Rize, Karadeniz in gözbebeğidir. Bu güzellikleri ve stratejik konumu itibarıyla özel bir

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli Hemşerilerim; Güzel Rize mizi cazibe merkezi haline getirme arzumuzla 2014 yıllını kapsayan plan, program, yatırım ve kaynaklarımızı içeren performans programımızı siz değerli

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 SUNUŞ Odunpazarı Belediyesi olarak üstümüze düşenleri başarmada mevcut performansımız ve izleyen yılda gerçekleşecek hedeflerimizi sizlerle paylaşmak üzere bu raporu hazırladık.

Detaylı

TUZLA BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI. Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümü

TUZLA BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI. Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümü TUZLA BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümü SUNUŞ Tuzla Belediyesi, 2010-2014 stratejik planında da ifade edildiği gibi stratejik amaç ve hedeflerini genel

Detaylı

Ünal BAYSAN Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Saygıdeğer ÇORLULULAR,

Ünal BAYSAN Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Saygıdeğer ÇORLULULAR, ÖNSÖZ Saygıdeğer ÇORLULULAR, Kamu idareleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe

Detaylı

Ünal BAYSAN Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Saygıdeğer ÇORLULULAR,

Ünal BAYSAN Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Saygıdeğer ÇORLULULAR, ÖNSÖZ Saygıdeğer ÇORLULULAR, Kamu idareleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

TUZLA BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI. Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümü

TUZLA BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI. Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümü TUZLA BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümü SUNUŞ Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformlar neticesinde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve

Detaylı

TUZLA BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

TUZLA BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 05 YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I. GENEL BİLGİLER... 3. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3. ORGANİZASYON YAPISI... 6 3. İNSAN KAYNAKLARI... 8 4. FİZİKSEL YAPI... 5. BİLGİ VE TEKNOLOJİK

Detaylı

A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... D- Fiziksel Kaynaklar... E- İnsan Kaynakları... A- Temel Politika ve Öncelikler...

A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... D- Fiziksel Kaynaklar... E- İnsan Kaynakları... A- Temel Politika ve Öncelikler... İÇİNDEKİLER Başkan Sunumu I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Teşkilat Yapısı... D- Fiziksel Kaynaklar... E- İnsan Kaynakları... F- Diğer Hususlar... II- PERFORMANS

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

KEMALPAŞA BELEDİYESİ, 2015 PERFORMANS PROGRAMI

KEMALPAŞA BELEDİYESİ, 2015 PERFORMANS PROGRAMI KEMALPAŞA BELEDİYESİ, 2015 PERFORMANS PROGRAMI Kemalpaşa Belediyesi İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER 1.1. Misyon ve Vizyon 1.2. Görev, Yetki ve Sorumluluklar 1.3. Teşkilat Yapısı 1.4. Fiziksel ve Teknolojik

Detaylı

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Dünyada ve ülkemizde son yıllarda kamu yönetimi alanında yaşanan hızlı değişim devlet kurumlarının görev ve sorumluluklarında da büyük değişimler yarattı. Bu bağlamda anayasamızın sosyal devlet ilkesi

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı 2 Hüseyin Mutlu AKPINAR Karşıyaka Belediyesi Başkanı 3 BAŞKAN IN SUNUŞU Tarihi, kültürü, sporu ve sanatı ile gurur duyan, katılımcı

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ MECLİSİ

KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ MECLİSİ KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ MECLİSİ Karar No : 95 Toplantı Tarihi :03/07/2006 Konusu : Melikgazi Belediyesi Stratejik Planlama. Meclis gündeminin 1.maddesinde yer alan;melikgazi Belediyesi nin 20072011

Detaylı

II. PERFORMANS BİLGİLERİ... 7

II. PERFORMANS BİLGİLERİ... 7 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER... 3 A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları... 3 2. Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları... 3 B. TEŞKİLAT YAPISI... 5 C. FİZİKSEL KAYNAKLAR...

Detaylı

Ünal BAYSAN. Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR,

Ünal BAYSAN. Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, Kamu idareleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ 2012 2014 STRATEJİK PLANI

NİLÜFER BELEDİYESİ 2012 2014 STRATEJİK PLANI NİLÜFER BELEDİYESİ 2012 2014 STRATEJİK PLANI 1 Temel Görevimiz Misyonumuz Nilüfer halkı'na çağdaş yaşam standartlarında güvenilir belediyecilik hizmetleri sunmak Bursa'nın sürdürülebilir gelişmesine katkı

Detaylı

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU TC ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ergene İlçesi Ulaş Mahallesi Atatürk Bulvarı No:1 Tel: 0 282 655 50 08 Fax: 0284 655 55 51 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KADİR ALBAYRAK

Detaylı

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1 0 Değerli Hemşehrilerim, 2009 da göreve başlarken insanımız kadar, medeniyetimiz kadar güzel bir şehir imar etmek için, tam kadro Çorum un hizmetinde olacağız demiştik. Hemşehrilerimizin teveccühüyle göreve

Detaylı

2015 Yılı Performans Programı

2015 Yılı Performans Programı 2015 Yılı Performans Programı 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAYAN: MALİ HİZMEER MÜDÜRLÜĞÜ Beykoz Belediye Meclisi nin 24.10.2014 tarih ve 116 sayılı meclis kararı ile kabul edilmiştir. BAŞKAN RESİM

Detaylı

Üniversite, kültür ve turizm alanlarında gelişmeyi hedef edinen, kentsel barışı evrensel boyutlara taşıyan;

Üniversite, kültür ve turizm alanlarında gelişmeyi hedef edinen, kentsel barışı evrensel boyutlara taşıyan; A- Misyon ve Vizyon Misyon; Güvenilir, katılıma açık ve ulaşılabilir, duyarlı, vatandaşına saygılı, Yöneten-yönetilen ayrımı yerine, yurttaşları bir paydaş olarak gören ve onların kararları doğrultusunda,

Detaylı

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2014 ...bu ulusa ve ülkeye hizmet bitmeyecektir. EKREM İMAMOĞLU Beylikdüzü Belediye Başkanı Beylikdüzü Belediyesi Faaliyet Raporu 2014 İçindekiler I- Genel Bilgiler

Detaylı