Tablet PC Turu. Belge Parça Numarası: Mayıs 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tablet PC Turu. Belge Parça Numarası: 405775-141. Mayıs 2006"

Transkript

1 Tablet PC Turu Belge Parça Numarası: Mayıs 2006 Bu kõlavuzda bilgisayarõn donanõm özellikleri açõklanmõştõr.

2 İçindekiler 1 ler Üstteki bileşenler Işõklar İşaret aygõtlarõ Düğmeler ve okuyucu Tuşlar Kõsayol tuşlarõ hõzlõ başvuru tablosu Kalemle etkinleştirilen düğmeler Görüntü bileşenleri Ön bileşenler Arkadaki bileşenler Sağ taraf bileşenleri Soldaki bileşenler Alttaki bileşenler Kablosuz antenleri Kalem bileşenleri Ek donanõm bileşenleri Etiketler Özellikler Dizin Çalõşma ortamõ Nominal giriş gücü Tablet PC Turu ii

3 1 ler Bu bölümde bilgisayarõn donanõm özellikleri açõklanmõştõr. Bilgisayarda takõlõ donanõm listesini görmek için: 1. Başlat > Bilgisayarõm'õ seçin. 2. Sistem Görevleri penceresinin sol bölmesinde, Sistem bilgisini görüntüle seçeneğini belirleyin. 3. Donanõm sekmesi > Aygõt Yöneticisi'ni seçin. Aygõt Yöneticisi'ni kullanarak donanõm ekleyebileceğiniz gibi, aygõt yapõlandõrmalarõnõ da değiştirebilirsiniz. Bilgisayarda bulunan bileşenler bölge veya modele göre farklõlõk gösterebilir. Bu bölümdeki resimlerde birçok bilgisayar modeliyle birlikte sağlanan standart harici özellikler tanõmlanmõştõr. Tablet PC Turu 1 1

4 Üstteki bileşenler Işıklar 1 Sesi kapatma õşõğõ Yanõyorsa: Bilgisayarõn sesi kapalõdõr. 2 Caps Lock õşõğõ Yanõyorsa: Caps Lock işlevi açõktõr. 3 Sürücü õşõğõ Yeşil renkli yanõp sönüyorsa: Sabit sürücüye erişilmektedir. Sarõ: Hõzlanma yazõlõmõna sahip HP Mobile Data Protection, dahili sabit disk sürücüsünü geçici olarak park etti. (Devamõ) 1 2 Tablet PC Turu

5 4 Pil õşõğõ Sarõ: Pil paketi şarj ediliyor. Yeşil: Pil paketi tam şarj kapasitesine yakõn. Sarõ renkli yanõp sönüyorsa: Kullanõlabilir tek güç kaynağõ durumunda olan pil paketindeki güç düzeyi çok azalmõş. Pil kritik ölçüde zayõf bir duruma geldiğinde, pil õşõğõ hõzlõ şekilde yanõp sönmeye başlar. Sönükse: Bilgisayar harici güç kaynağõna takõlõysa, bilgisayardaki tüm piller tam olarak şarj olduğunda õşõk söner. Bilgisayar harici güç kaynağõna takõlõ değilse, õşõk sönük kalõr. 5 Güç õşõğõ Yeşil: Bilgisayar açõktõr. Yeşil renkli yanõp sönüyorsa: Bilgisayar bekleme modundadõr. Sönükse: Bilgisayar kapalõdõr veya hazõrda bekletme modundadõr. 6 Kablosuz õşõğõ Yanõyorsa: Kablosuz yerel ağ (WLAN) aygõtõ ve/veya Bluetooth aygõtõ gibi tümleşik bir kablosuz iletişim aygõtõ açõktõr. 7 Num Lock õşõğõ Yanõyorsa: Num lock açõk veya katõştõrõlmõş sayõsal tuş takõmõ etkin. Tablet PC Turu 1 3

6 İşaret aygıtları Dokunmatik Yüzey İşaret çubuğu ve Dokunmatik Yüzey denetimleri dönüşümlü olarak kullanõlabilir. Aşağõdaki resim ve tabloda, modele göre farklõlõk gösterebilen bilgisayar işaret aygõtlarõ açõklanmõştõr. 1 İşaret çubuğu İşaretçiyi hareket ettirir ve ekrandaki öğeleri seçer veya etkinleştirir. 2 Sol işaret çubuğu düğmesi Harici fare üzerindeki sol düğme gibi işlev görür. 3 Dokunmatik Yüzey* İşaretçiyi hareket ettirir ve ekrandaki öğeleri seçer veya etkinleştirir. Kaydõrma, seçme ve çift tõklatma gibi diğer fare işlevlerini yerine getirecek şekilde ayarlanabilir. (Devamõ) 1 4 Tablet PC Turu

7 4 Sol Dokunmatik Yüzey düğmesi* 5 Sağ Dokunmatik Yüzey düğmesi* 6 Dokunmatik Yüzey kaydõrma alanõ* Harici fare üzerindeki sol düğme gibi işlev görür. Harici fare üzerindeki sağ düğme gibi işlev görür. Yukarõ veya aşağõ kaydõrma yapar. 7 Sağ işaret çubuğu düğmesi Harici fare üzerindeki sağ düğme gibi işlev görür. *Bu tablo varsayõlan ayarlarõ gösterir. Dokunmatik yüzey tercihlerini görmek ve değiştirmek için Başlat > Denetim Masasõ > Yazõcõlar ve Diğer Donanõm > Fare'yi seçin. Tablet PC Turu 1 5

8 Düğmeler ve okuyucu 1 Parmak izi okuyucusu Microsoft Windows sistemlerinde parola ile oturum açma yerine parmak iziyle oturum açmaya olanak verir. 2 Sunu düğmesi Sunu özelliğini başlatõr. 3 Sesi kapatma düğmesi Bilgisayarõn sesini kapatõr ve yeniden açar. 4 Ses kõsma düğmesi Bilgisayar ses düzeyini azaltõr. 5 Ses açma düğmesi Bilgisayar ses düzeyini yükseltir. 1 6 Tablet PC Turu

9 Tuşlar 1 İşlev tuşlarõ (6) fn tuşuyla birlikte basõldõğõnda, sõk kullanõlan sistem işlevlerini çalõştõrõr. Kõsayol tuşlarõna ilişkin açõklamalar için Kõsayol tuşlarõ hõzlõ başvuru tablosu içindeki tabloya bakõn. 2 fn tuşu Bir işlev tuşu veya esc tuşuyla birlikte basõldõğõnda sõk kullanõlan sistem işlevlerini çalõştõrõr. 3 Windows logosu tuşu Windows Başlat menüsünü görüntüler. 4 Windows uygulamalarõ tuşu İşaretçinin altõnda, öğeler için kõsayol menüsü görüntüler. 5 Katõştõrõlmõş sayõsal tuş takõmõ tuşlarõ (15) Harici sayõsal tuş takõmõndaki tuşlar gibi kullanõlabilir. Tablet PC Turu 1 7

10 Kısayol tuşları hızlı başvuru tablosu Bu işlevi gerçekleştirmek için Bekleme modunu başlatma Bekleme modundan devam etme Bilgisayar ekranı ile harici ekran arasında geçiş yapma Pil bilgilerini görüntüleme Pil bilgisini temizleme Ekran parlaklığını azaltma Ekran parlaklığını artırma Sistem bilgisini gösterme Sistem bilgilerini temizleme Buna basın IQI Güç anahtarını bilgisayarın ön kısmına doğru kaydırın. IQI IQI IQI IQI IQI IQHV HV tuşuna basın veya Tamam ı tıklatın 1 8 Tablet PC Turu

11 Kalemle etkinleştirilen düğmeler 1 Tablet PC Giriş Panelini başlatma düğmesi* Windows çalõşõrken, el yazõsõ alanõ ve ekran klavyesi içeren Microsoft Tablet PC Giriş Paneli uygulamasõnõ açar. 2 Döndürme düğmesi* Görüntüyü yatay ve dikey yönlendirme arasõnda değiştirir. 3 Q düğmesi* Windows çalõşõrken, Q Menüsünü açar veya kapatõr. *Bu tablo varsayõlan ayarlarõ gösterir. Tablet PC Giriş Paneli Başlatma düğmesinin, döndürme düğmesinin ve Q düğmesinin işlevlerini değiştirme hakkõnda bilgi için, kaleminizi kullanarak Q düğmesine basõn ve Tablet PC Ayarlarõ özelliğini tõklatõn. Tablet PC Turu 1 9

12 Görüntü bileşenleri Açıklama 1 Kalem tutucusu Kalemi bilgisayara sabitler. 2 Kalem çıkarma düğmesi Kalemi kalem tutucudan çıkartır. 3 Döner menteşe Ekranı döndürür ve tablet PC yi dizüstü bilgisayar modundan tablet PC moduna veya tersine geçirir. 4 Hafızadan arama* Standart klavyedeki enter tuşu ve yukarı aşağı ok tuşları gibi işlev görür: Komut girmek için içeri doğru bastırın. Ekranı yukarı kaydırmak için yukarı doğru döndürün. Ekranı aşağı kaydırmak için aşağı doğru döndürün. (Devamı) 1 10 Tablet PC Turu

13 5 Windows güvenliği düğmesi* Aşağõdaki durumlarda basõldõğõnda: Windows açõkken basõlõrsa, ctrl+alt+delete komutunu girer. Computer Setup yardõmcõ programõ açõkken sõfõrlama komutunu girer. 6 Parmak izi okuyucusu Windows ta parola ile oturum açma yerine parmak iziyle oturum açmaya olanak verir. *Bu tablo varsayõlan ayarlarõ gösterir. Windows güvenlik düğmesi ve hafõzadan arama işlevlerini değiştirme hakkõnda bilgi için bkz: İşaret Aygõtlarõ ve Klavye. Çalõşmanõzõ ve sistemi korumak için, ekran klavyesindeki ctrl, alt ve del tuşlarõ kullanõlarak ctrl+alt+delete komutu girilemez. Tablet PC Turu 1 11

14 Ön bileşenler 1 Kõzõlötesi bağlantõ noktasõ Bilgisayar ve isteğe bağlõ IrDA uyumlu aygõt arasõnda kablosuz iletişim sağlar. 2 Bluetooth modülü (yalnõzca belirli modellerde) Å Bluetooth aygõt sinyalleri gönderir ve alõr. Radyo Frekansõ Radyasyonuna Maruz Kalma. Bu aygõtõn yaydõğõ radyasyon, FCC radyo frekansõna maruz kalma sõnõrlarõnõn altõndadõr. Ancak yine de aygõt, normal çalõşma sõrasõnda kişilerin olasõ temasõ en az olacak şekilde kullanõlmalõdõr. FCC radyo frekansõna maruz kalma sõnõrlarõnõ aşma olasõlõğõnõ ortadan kaldõrmak için, normal çalõşma sõrasõnda antenle kişiler arasõndaki uzaklõk, bilgisayar ekranõnõn kapalõ olduğu zamanlar da dahil, 20 cm den (8 inç) az olmamalõdõr. 3 Ekran açma düğmesi Bilgisayarõn kapağõnõ açar. Ä Disket ve diğer manyetik ortamlarõ, Ekran açma düğmesinin çevresinde bulunan mõknatõslõ alanlardan uzak tutun. Manyetik alanlar disket verilerini silebilir Tablet PC Turu

15 Arkadaki bileşenler 1 USB bağlantõ noktasõ İsteğe bağlõ bir USB aygõt bağlar. 2 RJ-11 (modem) jakõ Modem kablosu bağlar. 3 RJ-45 (ağ) jakõ Ağ kablosunu bağlar. 4 Güç konektörü AC adaptörünü bağlar. 5 Harici monitör bağlantõ noktasõ İsteğe bağlõ bir harici VGA ekran veya projektör bağlar. 6 S-Video çõkõş jakõ Televizyon, VCR, video kamera, tepegöz projektör veya video yakalama kartõ gibi bir isteğe bağlõ S-Video aygõtõnõ isteğe bağlõ standart (4 iğneli) S-Video kablosuyla bağlar. Ek 3 iğne ise bilgisayarla kullanõlabilecek isteğe bağlõ S-Video ile bileşik bağlantõ adaptörünün kullanõlmasõnõ sağlar. Tablet PC Turu 1 13

16 Sağ taraf bileşenleri 1 Ses çõkõş (kulaklõk) jakõ İsteğe bağlõ elektrikle çalõşan stereo hoparlörlere, kulaklõğa, kulakiçi kulaklõğa, mikrofonlu kulaklõğa veya televizyon ses sistemine bağlandõğõnda bilgisayar ses üretir. 2 Ses giriş (mikrofon) jakõ İsteğe bağlõ bilgisayar mikrofonlu kulaklõk setini, stereo mikrofon cihazõnõ veya mono mikrofonu bağlar. 3 Elektrik sağlayan USB bağlantõ noktasõ 4 PC Kartõ yuvasõ veya isteğe bağlõ akõllõ kart okuyucu Elektrik bağlantõlõ USB kablosu ile kullanõldõğõnda, isteğe bağlõ harici bir MultiBay gibi bir USB aygõtõna elektrik gücü sağlar. Belirli modellerde PC Kartõ yuvasõnõn yerine isteğe bağlõ akõllõ kart okuyucu olabilir. Bilgisayarõnõzda: PC Kartõ yuvasõ varsa, isteğe bağlõ Tür I, Tür II, 32-bit (CardBus) veya 16-bit PC Kartlarõnõ destekler. akõllõ kart okuyucu varsa, akõllõ kartlarõ veya Java Kartlarõnõ kabul eder. 5 Dijital Ortam yuvasõ SD (Secure Digital) Bellek Kartlarõnõ veya MultiMediaCard kartlarõnõ kabul eder Tablet PC Turu

17 Soldaki bileşenler Açıklama 1 Güvenlik kablosu yuvası İsteğe bağlı ek bir güvenlik kablosunu bilgisayara bağlar. Ä Güvenlik kablosu, caydırıcı olmak üzere tasarlanmıştır ancak bilgisayarın yanlış kullanılmasını veya çalınmasını engelleyemez. 2 Havalandırma Deliği Dahili bileşenlerin ısınmaması için hava akımı sağlar. Ä Aşırı ısınmayı önlemek için, delikleri kapatmayın. Bilgisayarı yalnızca sağlam ve düz bir yüzeyde kullanın. Bilgisayarın hemen yanında isteğe bağlı yazıcı gibi sert bir yüzeyin veya yastık, kalın halı ya da giysi gibi yumuşak yüzeylerin bulunmamasına dikkat edin. Bilgisayardaki fan otomatik olarak dahili bileşenleri soğutmaya başlayacak ve aşırı ısınmayı engelleyecektir. Normal çalışma sırasında dahili fanın aralıklı olarak çalışması normaldir. 3 Kablosuz düğmesi (yalnızca belirli modellerde)* Kablosuz özelliğini açar veya kapatır, ancak bağlantı oluşturmaz. Kablosuz bağlantı kurmak için kablosuz ağın kurulmuş olması gerekir. 4 USB bağlantı noktası İsteğe bağlı bir USB aygıt bağlar. (Devamı) Tablet PC Turu 1 15

18 5 Info Center düğmesi Çeşitli yazõlõm çözümlerini açmanõzõ sağlayan Info Center õ başlatõr. 6 Güç düğmesi* Bilgisayar: Kapalõysa, bilgisayarõn ön kõsmõna doğru kaydõrdõktan sonra bilgisayarõ açmak için serbest bõrakõn. Beklemedeyken, bilgisayarõn ön kõsmõna doğru kaydõrõn ve bekleme modundan çõkmak için serbest bõrakõn. Hazõrda bekletme modundayken, bilgisayarõn ön kõsmõna doğru kaydõrõn ve hazõrda bekletme modundan çõkmak için serbest bõrakõn. Bilgisayar yanõt vermiyorsa ve Microsoft Windows kapatma yordamlarõ kullanõlamõyorsa, güç anahtarõnõ bilgisayarõn ön kõsmõna doğru kaydõrõn ve bilgisayarõ kapatmak için en az 5 saniye basõlõ tutun. 7 Hoparlör Bilgisayar sesi üretir. *Bu tablo varsayõlan ayarlarõ gösterir. Güç özelliklerinin işlevlerini değiştirme hakkõnda bilgi için Yardõm ve Destek Merkezi nde bulunan kullanõcõ kõlavuzlarõna bakõn Tablet PC Turu

19 Alttaki bileşenler 1 Yerleştirme konektörü Bilgisayarõ isteğe bağlõ yerleştirme aygõtõna bağlar. 2 Aksesuar pil konektörü İsteğe bağlõ aksesuar pilinin bağlantõsõnõ sağlar. (Devamõ) Tablet PC Turu 1 17

20 3 Havalandõrma delikleri (2) Dahili bileşenlerin õsõnmamasõ için hava akõmõ sağlar. Ä Aşõrõ õsõnmayõ önlemek için havalandõrma deliklerini kapatmayõn. Bilgisayarõ yalnõzca sağlam ve düz bir yüzeyde kullanõn. Bilgisayarõn hemen yanõnda isteğe bağlõ yazõcõ gibi sert bir yüzeyin veya yastõk, kalõn halõ ya da giysi gibi yumuşak yüzeylerin bulunmamasõna dikkat edin. Bilgisayardaki fan otomatik olarak dahili bileşenleri soğutmaya başlayacak ve aşõrõ õsõnmayõ engelleyecektir. Normal çalõşma sõrasõnda dahili fanõn aralõklõ olarak çalõşmasõ normaldir. 4 Pil yuvasõ Birincil pil paketini kapsar. 5 Birincil pil paketi çõkarma mandalõ Birincil pil paketini pil yuvasõndan çõkarõr. 6 Sabit disk sürücüsü yuvasõ Sabit sürücüyü barõndõrõr. 7 Genişletme bellek modülü bölmesi Bir adet genişletme bellek modülü yuvasõ içerir Tablet PC Turu

21 Kablosuz antenleri Belirli bilgisayar modellerinde, kablosuz aygõt sinyallerini gönderen ve alan 2 kablosuz anten bulunur. Bu antenler bilgisayarõn dõşõndan görünmez. Bölgenizle ilgili kablosuz iletişim düzenleme bildirimleri için Yardõm ve Destek Merkezi nde bulunan Düzenleme, Güvenlik ve Çevreye Yönelik Bildirimler kõlavuzuna bakõn. En iyi iletimi sağlamak için antenin yakõnõnda engel bulunmamasõna dikkat edin. Tablet PC Turu 1 19

22 Kalem bileşenleri 1 Kalem ucu Kalemin ucu ekrana değerken veya ekrana 1,27 cm (0,5 inç) mesafedeyken tablet PC yle etkileşimde bulunur. Kalem için etkinleştirilmiş düğmelerden birine dokunursanõz veya düğmenin üzerinde tutarsanõz düğme etkinleşir. 2 Kalem düğmesi Harici fare üzerindeki sağ düğme gibi işlev görür. 3 Kalem kordon deliği Tablet PC deki kordon deliğiyle kullanõlõr ve kalemi tablet PC ye kordonla bağlamanõzõ sağlar. 4 Kalem silgisi Tablet PC deki el yazõsõnõ silmenizi sağlar Tablet PC Turu

23 Ek donanım bileşenleri 1 HP Smart AC Adaptörü AC gücünü, DC gücüne dönüştürür. 2 Güç kablosu* AC adaptörünün AC prizine bağlanmasõnõ sağlar. 3 Birincil pil paketi* Bilgisayarõn harici güce takõlõ olmadan çalõşmasõnõ sağlar. 4 Modem kablosu* Dahili modemi, telefon jakõna (RJ-11) veya ülkeye/bölgeye özgü modem adaptörüne bağlar. 5 Ülkeye/bölgeye özgü modem adaptörü (gerektiğinde ülkeye/bölgeye göre sağlanõr)* Modem kablosunun RJ-11 olmayan telefon jakõna uymasõnõ sağlar. *Modem kablolarõ, pil paketleri ve güç kablolarõnõn görünümü bölgeye/ülkeye göre farklõlõk gösterir. Pil paketleri modelden modele değişiklik gösterir. Tablet PC Turu 1 21

24 Etiketler Bilgisayara yapıştırılan etiketler, sistem sorunlarını giderirken veya bilgisayarla uluslararası yolculuk yaparken gerek duyabileceğiniz bilgileri sağlar. Servis etiketi Bilgisayarınızın markasını ve seri adını, seri numarasını (s/n) ve ürün numarasını (p/n) sağlar. Müşteri Destek Merkezi'ne başvuracağınız zaman, bu bilgiyi yanınızda bulundurun. Servis etiketi bilgisayarın altına yapıştırılmıştır. Servis etiketindeki bilgilere Yardım ve Destek Merkezi aracılığıyla da erişilebilir. Microsoft Orijinallik Sertifikası: Microsoft Windows Ürün Anahtarı nı içerir. İşletim sisteminizi güncelleştirmek veya ortaya çıkan sorunları gidermek için Ürün Anahtarı na gereksiniminiz olabilir. Bu sertifika bilgisayarın altına yapıştırılmıştır. Düzenleme bilgileri etiketi: Bilgisayar hakkında düzenleme bilgileri sağlar. Düzenleme bilgilerini içeren etiket bilgisayarın altına yapıştırılmıştır. Modem onay etiketi: Modem hakkındaki düzenleme bilgilerini sağlar ve modemin kullanımının onaylandığı bazı ülkelerde gerekli görülen, aracı tarafından verilen onay işaretlerini listeler. Uluslararası yolculuk yaparken bu bilgilere gereksiniminiz olabilir. Modem onay etiketi bilgisayarın altına yapıştırılmıştır. Kablosuz sertifikasyon etiketleri İsteğe bağlı kablosuz aygıtlar ve aygıtların kullanımının onaylandığı bazı ülkelere/bölgelere ait onay işaretlerini sağlar. İsteğe bağlı bir aygıt kablosuz yerel ağ (WLAN) olabileceği gibi, isteğe bağlı bir Bluetooth aygıtı da olabilir. Bilgisayar modelinizde bir veya daha çok kablosuz aygıt varsa, her kablosuz aygıt için bir sertifikasyon etiketi bilgisayarınızla birlikte verilir. Uluslararası yolculuk yaparken bu bilgilere gereksiniminiz olabilir. Kablosuz sertifika etiketleri bu bilgisayarın altına yapıştırılmıştır Tablet PC Turu

25 2 Özellikler Aşağõdaki bölümlerde bilgisayarõn çalõşma ortamõ özellikleri ile güç özellikleri hakkõndaki bilgiler sağlanmõştõr. Çalışma ortamı Aşağõdaki tablodaki çalõşma ortamõ bilgileri, bilgisayarõ sõra dõşõ koşullara sahip bir yere giderken yanõnõzda götürmeyi planladõğõnõzda yardõmcõ olabilir. Faktör Metrik ABD Sõcaklõk Çalõşma (optik diske yazmõyorken) 0 C 35 C 32 F 95 F Çalõşma (optik diske yazarken) 5 C 35 C 41 F 95 F Çalõşmadõğõnda 20 C 60 C 4 F 140 F Bağõl nem (yoğunlaşmayan) Çalõşõrken %10 %90 %10 %90 Çalõşmadõğõnda %5 %95 %5 %95 Maksimum rakõm (basõnçsõz) Çalõşõrken (14,7 10,1 psia) 15 m m 50 ft ft Kapalõ iken (14,7 4,4 psia) 15 m m 50 ft ft Tablet PC Turu 2 1

26 Özellikler Nominal giriş gücü Bu bölümdeki güç bilgileri, bilgisayarõ uluslararasõ bir yolculukta yanõnõzda götürmeyi planladõğõnõzda yardõmcõ olabilir. Bilgisayar, bir AC veya DC güç kaynağõ tarafõndan sağlanan DC gücü ile çalõşõr. Bilgisayar tek başõna bir DC güç kaynağõyla beslenebilmesine rağmen, bilgisayarõn elektrik kaynağõ beslemesinin yalnõzca HP marka bir bilgisayar için sağlanan veya onaylanan AC adaptör veya DC güç kablosu ile sağlanmasõ önerilir. Bilgisayar aşağõdaki özellik aralõğõndaki DC güç beslemesini kabul edebilir: Giriş Gücü Çalõşma voltajõ Çalõşma akõmõ Değer 18,5 V 3,5 A 65 W 3,5 A Bu ürün, Norveç te BT güç sistemleri için, faz-faz voltajõ 240 V rms yi aşmayacak şekilde tasarlanmõştõr. 2 2 Tablet PC Turu

27 Dizin A AC adaptör 1 13 ağ jakõ 1 13 akõllõ kart okuyucusu 1 14 akõllõ kartlar 1 14 aksesuar pil 1 17 aksesuar pil konektörü 1 17 B bekleme, çõkma 1 16 bellek modülü genişletme bölmesi 1 18 bilgisayarla yolculuk, ortam özellikleri 2 2 Bluetooth modülü 1 12 C caps lock õşõğõ 1 2 Ç çalõşma ortamõ özellikleri 2 1 çevre özellikleri 2 1 D delikler 1 15, 1 18 Dijital Ortam Yuvasõ 1 14 Dokunmatik Yüzey alanõ 1 4 Dokunmatik Yüzey düğmeleri 1 5 Dokunmatik yüzey kaydõrma alanõ 1 5 döndürme düğmesi 1 9 döner menteşe 1 10 düğmeler döndür 1 9 Info Center 1 16 kablosuz 1 15 kalem çõkarma 1 10 Q 1 9 sağ Dokunmatik Yüzey 1 5 sağ işaret çubuğu 1 5 ses 1 6 sol Dokunmatik Yüzey 1 5 sol işaret çubuğu 1 4 sunu 1 6 Tablet PC Giriş Paneli başlatma 1 9 Windows güvenliği 1 11 E ekran açma düğmesi 1 12 etiketler 1 22 F fn tuşu 1 7 Tablet PC Turu Dizin 1

28 Dizin G genişletme bellek modülü bölmesi 1 18 güç anahtarõ 1 16 güç õşõğõ 1 3 güç konektörü 1 13 güvenlik kablosu yuvasõ 1 15 H hafõzadan arama konum 1 10 harici monitör bağlantõ noktasõ 1 13 hazõrda bekletme, çõkma 1 16 hoparlör 1 16 HP Smart AC Adaptörü 1 21 I Info Center düğmesi 1 16 işaret çubuğu düğmeleri 1 4 işaret çubuğu konumu 1 4 işlev tuşlarõ 1 7 İ õşõklar caps lock 1 2 güç 1 3 kablosuz 1 3 num lock 1 3 pil 1 3 sesi kapatma 1 2 sürücü 1 2 J jaklar RJ-11 (modem) 1 13 RJ-45 (ağ) 1 13 ses çõkõş (kulaklõk) 1 14 ses giriş (mikrofon) 1 14 S-Video çõkõşõ 1 13 Java Kartlarõ 1 14 K kablosuz antenleri 1 19 kablosuz düğmesi 1 15 kablosuz õşõğõ 1 3 kalem bileşenler 1 20 çõkarma düğmesi 1 10 kalem silgisi 1 20 kalem tutucusu 1 10 kalemle etkinleştirilen düğmeler döndür 1 9 Q Menüsü 1 9 Tablet PC Giriş Paneli başlatma 1 9 katõştõrõlmõş sayõsal tuş takõmõ 1 7 kõzõlötesi bağlantõ noktasõ 1 12 konektörler aksesuar pil 1 17 güç 1 13 yerleştirme 1 17 kulaklõk jakõ 1 14 Tablet PC Turu Dizin 2

29 Dizin M mikrofon jakõ 1 14 modem jakõ 1 13 MultiMediaCard 1 14 N nem özellikleri 2 1 nominal giriş gücü özellikleri 2 2 num lock õşõğõ 1 3 Ö özellikler çalõşma ortamõ 2 1 nominal giriş gücü 2 2 P parmak izi okuyucusu 1 6 PC Kartõ yuvasõ 1 14 pil aksesuar pil konektörü 1 17 pil yuvasõ 1 18 pil õşõğõ 1 3 pil konektörü 1 17 pil paketi açma mandalõ 1 18 pil yuvasõ, birincil 1 18 Q Q düğmesi 1 9 R rakõm özellikleri 2 1 RJ-11 (modem) jakõ 1 13 RJ-45 (ağ) jakõ 1 13 S sabit disk sürücüsü yuvasõ 1 18 sağ dokunmatik yüzey düğmesi 1 5 sağ işaret çubuğu düğmesi 1 5 ses kontroller 1 6 sesi kapatma õşõğõ 1 2 ses çõkõş (kulaklõk) jakõ 1 14 ses giriş (mikrofon) jakõ 1 14 sessiz düğmesi 1 6 sõcaklõk özellikleri 2 1 sol Dokunmatik Yüzey düğmesi 1 5 sol işaret çubuğu düğmesi 1 4 sunu düğmesi 1 6 sürücü õşõğõ 1 2 S-Video çõkõş jakõ 1 13 T Tablet PC Giriş Paneli başlatma düğmesi 1 9 tuşlar fn 1 7 işlev 1 7 tuş takõmõ 1 7 Windows logosu 1 7 Windows uygulamalarõ 1 7 U USB bağlantõ noktasõ 1 13, 1 15 USB bağlantõ noktasõ, elektrik sağlayan 1 14 Tablet PC Turu Dizin 3

30 Dizin Ü ülke/bölgeye özgü modem adaptörü 1 21 W Windows güvenliği düğmesi, tanõmlõ 1 11 Windows logosu tuşu 1 7 Windows uygulamalarõ tuşu 1 7 Y yerleştirme konektörü 1 17 yuvalar akõllõ kart okuyucusu 1 14 Dijital Ortam 1 14 PC Kartõ 1 14 Tablet PC Turu Dizin 4

31 Telif Hakkõ 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD deki tescilli ticari markalarõdõr. Bluetooth, sahibinin ticari markasõdõr ve Hewlett-Packard Company tarafõndan lisanslõ olarak kullanõlmaktadõr. SD Logo sahibinin ticari markasõdõr. Java, ABD'de Sun Microsystems, Inc. kuruluşunun ticari markasõdõr. Buradaki bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte gelen açõk garanti beyanlarõnda belirtilmiştir. Bu belgede yer alan hiçbir şey ek garanti olarak yorumlanmamalõdõr. HP, burada olabilecek teknik hatalar veya yazõm hatalarõndan dolayõ sorumluluk kabul etmez. Tablet PC Turu Birinci Basım: Mayıs 2006 Belge Bölüm Numarası:

Dizüstü Bilgisayar Turu

Dizüstü Bilgisayar Turu Dizüstü Bilgisayar Turu Belge Bölüm Numarası: 419443-141 Ocak 2007 Bu kılavuzda bilgisayarın donanım özellikleri açıklanmıştır. İçindekiler 1 ler Üstteki bileşenler............................... 1 2 Işıklar.....................................

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bluetooth,

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu

Dizüstü Bilgisayar Turu Dizüstü Bilgisayar Turu Belge Bölüm Numarası: 419661-141 Ocak 2007 Bu kılavuzda bilgisayarın donanım özellikleri açıklanmıştır. İçindekiler 1 ler Üstteki bileşenler............................... 1 2 Işıklar.....................................

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

Setup Yardımcı Programı

Setup Yardımcı Programı Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, sahibinin ticari markasıdır ve Hewlett-Packard Company tarafından lisanslı olarak kullanılmaktadır.

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu

Dizüstü Bilgisayar Turu Dizüstü Bilgisayar Turu Belge Parça Numarası: 405785-141 Mayıs 2006 Bu kılavuzda bilgisayarın donanım özellikleri açıklanmıştır. İçindekiler 1 ler Üstteki bileşenler............................... 1 2

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu

Dizüstü Bilgisayar Turu Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markalarıdır. Bluetooth,

Detaylı

Harici Ortam Kartları

Harici Ortam Kartları Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java, Sun Microsystems, Inc. Kuruluşunun ABD de tescilli markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP PAVILION DV7-1110EA http://tr.yourpdfguides.com/dref/4157007

Kullanım kılavuzunuz HP PAVILION DV7-1110EA http://tr.yourpdfguides.com/dref/4157007 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP PAVILION DV7-1110EA için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP PAVILION DV7-1110EA tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bluetooth,

Detaylı

Dizüstü PC Kullanıcı Kılavuzu

Dizüstü PC Kullanıcı Kılavuzu Dizüstü PC Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bluetooth, sahibinin

Detaylı

Multiboot. Belge Bölüm Numarası: 405530-141

Multiboot. Belge Bölüm Numarası: 405530-141 Multiboot Belge Bölüm Numarası: 405530-141 Ocak 2006 İçindekiler 1 Varsayılan önyükleme aygıtı sıralaması 2 Computer Setup'ta önyükleme aygıtlarını etkinleştirme 3 Önyükleme sırası değiştirme konuları

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye

İşaret Aygıtları ve Klavye İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu

Dizüstü Bilgisayar Turu Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bluetooth,

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

HP Dizüstü Bilgisayar. Kullanım Kılavuzu

HP Dizüstü Bilgisayar. Kullanım Kılavuzu HP Dizüstü Bilgisayar Kullanım Kılavuzu Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, mülkiyeti marka sahibine ait olan ve Hewlett-Packard Company tarafından lisansla kullanılan bir

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye

İşaret Aygıtları ve Klavye İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bu

Detaylı

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

HP ProBook Kullanım Kılavuzu

HP ProBook Kullanım Kılavuzu HP ProBook Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, mülkiyeti marka sahibine ait olan ve Hewlett-Packard Company tarafından lisansla kullanılan bir ticari

Detaylı

Yazılım Güncelleştirme, Yedekleme ve Kurtarma. Belge Bölüm Numarası: 405533-141

Yazılım Güncelleştirme, Yedekleme ve Kurtarma. Belge Bölüm Numarası: 405533-141 Yazılım Güncelleştirme, Yedekleme ve Kurtarma Belge Bölüm Numarası: 405533-141 Ocak 2006 İçindekiler 1 Yazılım güncelleştirmeleri Otomatik HP Yazõlõm Güncelleştirmeleri alma........ 1 1 HP Web sitesinden

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de kayıtlı ticari markasıdır. Ürün bildirimi Bu kullanıcı

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu

Dizüstü Bilgisayar Turu Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bluetooth,

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu

Dizüstü Bilgisayar Turu Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markalarıdır. Bluetooth,

Detaylı

Bu kullanıcı kılavuzunda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler bilgisayarınızda olmayabilir.

Bu kullanıcı kılavuzunda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler bilgisayarınızda olmayabilir. Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2015 HP Development Company, L.P. AMD, Advanced Micro Devices, Inc. kuruluşunun bir ticari markasıdır. Bluetooth, sahibinin mülkiyetinde olan bir ticari markadır ve HP Inc.

Detaylı

Güç. Belge Parça Numarası: 410768-141. Nisan 2006

Güç. Belge Parça Numarası: 410768-141. Nisan 2006 Güç Belge Parça Numarası: 410768-141 Nisan 2006 Bu kõlavuzda bilgisayarõn gücü nasõl kullandõğõ anlatõlõr. İçindekiler 1 Güç denetimi ve ışığı konumları 2 Güç kaynakları AC adaptörünü bağlama......................

Detaylı

Bu kullanıcı kılavuzunda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler bilgisayarınızda olmayabilir.

Bu kullanıcı kılavuzunda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler bilgisayarınızda olmayabilir. Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2012, 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, mülkiyeti marka sahibine ait olan ve Hewlett-Packard Company tarafından lisansla kullanılan bir ticari markadır.

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu

Dizüstü Bilgisayar Turu Dizüstü Bilgisayar Turu Belge Parça Numarası: 430241-141 Ocak 2007 Bu kılavuzda bilgisayarın donanım özellikleri açıklanmıştır. İçindekiler 1 ler Üstteki bileşenler............................... 1 2 Işıklar.....................................

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu

Dizüstü Bilgisayar Turu Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanım Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bluetooth, sahibinin ticari

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

Yükseltme ve Servis Kõlavuzu

Yükseltme ve Servis Kõlavuzu Yükseltme ve Servis Kõlavuzu Telif Hakkõ Bilgileri Hewlett-Packard ürün ve hizmetlerine ilişkin garantiler, sadece bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açõk beyanlarda belirtilmektedir. Buradaki hiçbir

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, mülkiyeti marka sahibine ait olan ve Hewlett-Packard Company tarafından lisansla kullanılan

Detaylı

Kablosuz (Yalnızca Belirli Modellerde)

Kablosuz (Yalnızca Belirli Modellerde) Kablosuz (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation şirketinin ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bluetooth,

Detaylı

Sorun Giderme. Kullanıcı Kılavuzu

Sorun Giderme. Kullanıcı Kılavuzu Sorun Giderme Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

Başlarken. HP Dizüstü Bilgisayar

Başlarken. HP Dizüstü Bilgisayar Başlarken HP Dizüstü Bilgisayar Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, mülkiyeti marka sahibine ait olan ve Hewlett-Packard Company tarafından lisansla kullanılan bir ticari

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

Computer Setup (Bilgisayar Kurulumu) Kullanıcı Kılavuzu

Computer Setup (Bilgisayar Kurulumu) Kullanıcı Kılavuzu Computer Setup (Bilgisayar Kurulumu) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, mülkiyeti marka sahibine ait olan ve Hewlett-Packard Company tarafından lisansla

Detaylı

O N E T OUC H B A C K U P 3 P O R T S U S B 2. 0 H U B

O N E T OUC H B A C K U P 3 P O R T S U S B 2. 0 H U B C O N N E C T I V I T Y S U P P O R T C O N N E C T I V I T Y S U P P O R T H A R D D I S K A D A P T E R I DC OE / MS BATA O UT SO B UH SU BB 2 1 - I N - 1 R E A D E R O N E T OUC H B A C K U P 3 P O

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bluetooth,

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanım Kılavuzu

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanım Kılavuzu Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanım Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bluetooth,

Detaylı

HP EliteBook Kullanıcı Kılavuzu

HP EliteBook Kullanıcı Kılavuzu HP EliteBook Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, mülkiyeti marka sahibine ait olan ve Hewlett-Packard Company tarafından lisansla kullanılan bir ticari

Detaylı

Bu kullanıcı kılavuzunda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler bilgisayarınızda olmayabilir.

Bu kullanıcı kılavuzunda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler bilgisayarınızda olmayabilir. Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth, mülkiyeti marka sahibine ait olan ve Hewlett-Packard Company tarafından lisansla kullanılan bir ticari markadır. Intel, Celeron,

Detaylı

Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler bilgisayarınızda olmayabilir.

Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler bilgisayarınızda olmayabilir. Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, mülkiyeti marka sahibine ait olan ve Hewlett-Packard Company tarafından lisansla kullanılan bir ticari markadır. Intel,

Detaylı

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin.

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Cihazın ön tarafında orta kısımda 2 adet aralık tuşu yer

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, mülkiyeti marka sahibine ait olan ve Hewlett-Packard Company tarafından lisansla kullanılan

Detaylı

Bu kullanıcı kılavuzunda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler bilgisayarınızda olmayabilir.

Bu kullanıcı kılavuzunda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler bilgisayarınızda olmayabilir. Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Bluetooth, mülkiyeti marka sahibine ait olan ve HP Inc. tarafından lisansla kullanılan bir ticari markadır. Intel, Intel Core, Xeon ve Thunderbolt,

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bluetooth,

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin ABD'de kayıtlı ticari markalarıdır. Bluetooth,

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, mülkiyeti marka sahibine ait olan ve Hewlett-Packard Company tarafından lisansla kullanılan

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markalarıdır. SD Logosu

Detaylı

Mini Kullanım Kılavuzu

Mini Kullanım Kılavuzu Mini Kullanım Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, mülkiyeti marka sahibine ait olan ve Hewlett-Packard Company tarafından lisansla kullanılan bir ticari markadır.

Detaylı

Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu

Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Ürün bildirimi Bu kullanıcı

Detaylı

HP Mini Kullanıcı Kılavuzu

HP Mini Kullanıcı Kılavuzu HP Mini Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. SD Logosu, marka sahibinin

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth; sahibinin ticari markasıdır ve Hewlett-Packard Company tarafından lisanslı olarak kullanılmaktadır.

Detaylı

HP Dizüstü Bilgisayar Kullanıcı Kılavuzu

HP Dizüstü Bilgisayar Kullanıcı Kılavuzu HP Dizüstü Bilgisayar Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, mülkiyeti marka sahibine ait olan ve Hewlett-Packard Company tarafından lisansla kullanılan

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bluetooth,

Detaylı

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, mülkiyeti marka sahibine ait olan ve Hewlett-Packard Company tarafından lisansla kullanılan

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bluetooth,

Detaylı

Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu

Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bluetooth,

Detaylı

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları İÇERİK 2 Dosya ve Klasör İşlemleri 3 Giriş BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Windows 7 - Devam ÖĞR. GÖR. HASAN ALİ AKYÜREK http://www.hasanakyurek.com Sürümler Sürüm Karşılaştırmaları Masaüstü Görev

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, mülkiyeti marka sahibine ait olan ve Hewlett-Packard Company tarafından lisansla kullanılan

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye

İşaret Aygıtları ve Klavye İşaret Aygıtları ve Klavye Belge Parça Numarası: 419467-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda işaret aygõtlarõ ve klavye anlatõlmaktadõr. İçindekiler 1 İşaret aygıtları İşaret aygõtlarõnõ tanõmlama.......................

Detaylı

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI Bilişim Teknolojileri İŞLEMİN ADI Bilgisayarın ilk açılış ayarlarını İŞLEM NUMARASI 2.1 İşletim sisteminin kurulumunu Montajı tamamlanmış bilgisayar, klavye, fare, monitör Sistemin ilk açılış

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bluetooth,

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, mülkiyeti marka sahibine ait olan ve Hewlett-Packard Company tarafından lisansla kullanılan

Detaylı

Harici Ortam Kartları

Harici Ortam Kartları Harici Ortam Kartları Belge Parça Numarası: 406854-141 Nisan 2006 Bu kılavuzda harici ortam kartlarının bilgisayarla nasıl kullanılacağı anlatılır. İçindekiler 1 Dijital Ortam Yuvası kartları Dijital ortam

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler bilgisayarınızda olmayabilir.

Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler bilgisayarınızda olmayabilir. Kullanım Kılavuzu Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, mülkiyeti marka sahibine ait olan ve Hewlett-Packard Company tarafından lisansla kullanılan bir ticari markadır. Microsoft,

Detaylı

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek ve Sistem Ayarlarnıı Değiştirmek 36 4 Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Bu bölümde Görev Çubuğu Özelliklerini kullanarak, Görev Çubuğu

Detaylı

Dokunmatik Yüzey ve Klavye

Dokunmatik Yüzey ve Klavye Dokunmatik Yüzey ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI Kılavuz 33040 33040'ı kullanırken aşağıdaki kurallaraa dikkat ettiğinizde en emin olun 1. 33040'ın alt kısmında bulunan güç düğmesini açın 2. 3 fonksiyon

Detaylı

HP Dizüstü Bilgisayar. Başvuru Kılavuzu

HP Dizüstü Bilgisayar. Başvuru Kılavuzu HP Dizüstü Bilgisayar Başvuru Kılavuzu Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. ATI ve ATI Mobility Radeon Advanced Micro Devices, Inc. kuruluşunun ticari markalarıdır. Bluetooth; sahibinin

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bluetooth,

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bluetooth,

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth; sahibinin ticari markasıdır ve Hewlett-Packard Company tarafından lisanslı olarak kullanılmaktadır.

Detaylı

HP UC Hoparlörlü Telefon. Kullanıcı Kılavuzu

HP UC Hoparlörlü Telefon. Kullanıcı Kılavuzu HP UC Hoparlörlü Telefon Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, mülkiyeti marka sahibine ait olan ve Hewlett-Packard Company tarafından lisansla kullanılan

Detaylı

CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP

CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP TR İÇİNDEKİLER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 KURULUM VE GÜVENLİK

Detaylı

Alienware Grafik Yükseltici Kullanıcı Kılavuzu

Alienware Grafik Yükseltici Kullanıcı Kılavuzu Alienware Grafik Yükseltici Kullanıcı Kılavuzu Resmi Model: Z01G Resmi Tip: Z01G001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT: NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanızı sağlayan önemli bilgileri

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu

Dizüstü Bilgisayar Turu Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bluetooth,

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu

Dizüstü Bilgisayar Turu Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bluetooth,

Detaylı

Bu kullanıcı kılavuzunda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler tabletinizde olmayabilir.

Bu kullanıcı kılavuzunda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler tabletinizde olmayabilir. Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, mülkiyeti marka sahibine ait olan ve Hewlett-Packard Company tarafından lisansla kullanılan bir ticari markadır. Intel,

Detaylı

Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler bilgisayarınızda olmayabilir.

Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler bilgisayarınızda olmayabilir. Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, mülkiyeti marka sahibine ait olan ve Hewlett-Packard Company tarafından lisansla kullanılan bir ticari markadır. Intel,

Detaylı

Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler bilgisayarınızda olmayabilir.

Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler bilgisayarınızda olmayabilir. Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, mülkiyeti marka sahibine ait olan ve Hewlett-Packard Company tarafından lisansla kullanılan bir ticari markadır. Intel,

Detaylı

Plantronics Explorer 50. Kullanıcı Kılavuzu

Plantronics Explorer 50. Kullanıcı Kılavuzu Plantronics Explorer 50 Kullanıcı Kılavuzu İçindekiler Hoş Geldiniz 3 Kutunun içinde ne var 4 Kulaklığa Genel Bakış 5 Güvende olun 5 Eşleştirme ve Şarj Etme 6 Eşleştirme 6 Eşleştirme modunu etkinleştirme

Detaylı

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 Sound Bar Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 İçindekiler Ayar 1 Kutunun içindekiler 4 2 Kurulum 5 3 Bağlantı 6 4 Sistemin açılması 8 5 Sesin dinlenmesi 9 Temel İşlemler Ses efektlerinin keyfini çıkarma 10 Sesin

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu

Dizüstü Bilgisayar Turu Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bluetooth,

Detaylı

Donanım Değiştirme Kılavuzu 8129, 8132, 8133 Tipleri 8134, 8135, 8136 Tipleri

Donanım Değiştirme Kılavuzu 8129, 8132, 8133 Tipleri 8134, 8135, 8136 Tipleri ThinkCentre Donanım Değiştirme Kılavuzu 8129, 8132, 8133 Tipleri 8134, 8135, 8136 Tipleri ThinkCentre ThinkCentre Donanım Değiştirme Kılavuzu 8129, 8132, 8133 Tipleri 8134, 8135, 8136 Tipleri Birinci

Detaylı

Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler tabletinizde olmayabilir.

Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler tabletinizde olmayabilir. Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, mülkiyeti marka sahibine ait olan ve Hewlett-Packard Company tarafından lisansla kullanılan bir ticari markadır. Intel,

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyarılar

Kurulum Öncesi Uyarılar Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma sıcaklığı için kullanım kılavuzuna başvurun.

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu

Dizüstü Bilgisayar Turu Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markalarıdır. Bluetooth,

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

GHYDPÕ 1RWHERRN 3& QLQ.XOODQÕPÕ

GHYDPÕ 1RWHERRN 3& QLQ.XOODQÕPÕ Ek A. Bu Önlemleri Notebook PC'nizi NOT: 3 1 Genel. gereken hayati bilgiler. [ ] 4 1 Güvenlik Önlemleri Notebook PC'yi temiz, selüloz bir sünger veya bir çözücü veya çizmeyen deterjan Gaz biri teknisyeni

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bluetooth,

Detaylı