Yükseltme ve Servis Kõlavuzu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yükseltme ve Servis Kõlavuzu"

Transkript

1 Yükseltme ve Servis Kõlavuzu

2 Telif Hakkõ Bilgileri Hewlett-Packard ürün ve hizmetlerine ilişkin garantiler, sadece bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açõk beyanlarda belirtilmektedir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti olarak yorumlanmamalõdõr. HP, işbu belgedeki teknik veya yazõm hatalarõndan veya kusurlardan sorumlu tutulamaz. HP, yazõlõmõnõn HP tarafõndan tedarik edilmemiş donanõmda kullanõmõ veya güvenilirliği konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu belge telif haklarõyla korunan mülkiyet bilgileri içermektedir. Bu belgenin hiçbir bölümü HP nin önceden yazõlõ onayõ olmaksõzõn fotokopiyle çoğaltõlamaz, yeniden yazõlamaz veya başka bir dile çevrilemez. Hewlett-Packard Company P.O. Box 4010 Cupertino, CA USA Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. ABD de aşağõdaki U.S. Patent numaralarõnõn biri veya her ikisi ile lisanslandõrõlabilir. 4,930,158 ve 4,930,160 (28 Ağustos 2008 e kadar). Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation õn ABD tescilli ticari markalarõdõr. Windows Vista, Microsoft Corporation õn ABD de ve/veya diğer ülkelerde/bölgelerdeki kayõtlõ ticari markasõ veya ticari markasõdõr. HP, teknolojinin yasal biçimde kullanõmõnõ desteklemektedir; ürünlerin telif hakkõ yasasõ tarafõndan izin verilen amaçlarõn dõşõnda kullanõlmasõnõ onaylamaz veya bu şekilde kullanõlmasõnõ teşvik etmez. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

3 Sommaire Güvenlik Bilgileri... 1 Başlamadan Önce... 1 HP TouchSmart PC Bileşenlerini Bulma... 2 HP TouchSmart PC yi Açma... 3 Bellek Ekleme... 7 Başlamadan önce... 7 Bellek modülünü çõkarma... 8 Bellek modülünü takma Sabit Disk Sürücüsünü Çõkarma ve Takma Sabit disk sürücüsünü çõkarma Sabit disk sürücüsünü takma HP TouchSmart PC yi Kapatma Sommaire iii

4 iv Yükseltme ve Servis Kõlavuzu

5 Yükseltme ve Servis Kõlavuzu Bu kõlavuzda HP TouchSmart PC nizdeki bellek ve sabit disk sürücüsünün yükseltilmesiyle ilgili yönergeler bulunur. Güvenlik Bilgileri Bu ürün, IT güç sistemine (IEC 60950'ye göre, doğrudan toprak bağlantõsõ olmayan AC dağõtõm sistemi) bağlantõ açõsõndan değerlendirilmemiştir. UYARI: Lütfen sisteminizi kurmadan ve elektrik güç sistemine bağlamadan önce Sõnõrlõ Garanti, Destek ve Sistem Kurtarma Kõlavuzu içindeki Ek Güvenlik Bilgileri ni okuyun. UYARI: Bilgisayarõn içindeki keskin kenarlara dokunmayõn. Başlamadan Önce Bilgisayarõnõzõn yükseltilmesine ya da servis görmesine karar vermeden önce sistemin yükseltilebilerleği bilgileriyle ilgili ürün belirtimlerine bakõn. Ürün bilgileri için adresine gidin. HP TouchSmart PC yi yükseltmeye veya servise göstermeye çalõşmadan önce aşağõdaki maddeleri okuyun.! Bu yordamlarda, kişisel bilgisayarlar ve elektronik cihazlarla ilgili genel terminoloji, elektronik cihaz kullanma ve üzerinde değişiklik yapmayla ilgili güvenlik uygulamalarõ, mevzuatlarla uyumluluk konularõnda bilgi sahibi olunduğu varsayõlmõştõr.! Bilgisayar modelini ve seri numarasõnõ, kurulan tüm seçenekleri ve bilgisayar hakkõndaki diğer bilgileri not edin ve saklayõn. Bu bilgilere bakmak bilgisayarõ açõp araştõrmaktan daha kolaydõr. Yükseltme ve Servis Kõlavuzu 1

6 ! Bilgisayarda çalõşõrken anti statik bileklik kullanmanõz ve iletken köpük altlõğa dayanmanõz önerilir.! Hewlett-Packard, vidalarõn daha kolay sökülüp takõlmasõnõ sağlamak amacõyla HP TouchSmart PC açõlõp kapatõlõrken mõknatõs-uçlu tornavida kullanmanõzõ önerir. UYARI: Bellek kapağõnõ veya arka kapağõ çõkarmadan önce her zaman HP TouchSmart PC nin güç kaynağõ bağlantõsõnõ kesin. HP TouchSmart PC yi açmadan veya herhangi bir yordam gerçekleştirmeden önce bunun yapõlmamasõ kişisel yaralanmaya veya donanõmõn zarar görmesine neden olabilir. HP TouchSmart PC Bileşenlerini Bulma HP TouchSmart PC bileşenlerini bulmak için aşağõdaki çizime bakõn. A B C G F D E A: Optik disk sürücüsü kapağõ D: Güç adaptörü konektörü G: Konektör kapağõ B: Arka kapak E: Kablosuz klavye ve fare alõcõsõ C: Bilgisayar standõ F: Bellek kapağõ 2 Yükseltme ve Servis Kõlavuzu

7 HP TouchSmart PC yi Açma Yaralanmayõ ve donanõmõn zarar görmesini önlemek için, HP TouchSmart PC yi açarken aşağõdaki adõmlarõ verilen sõrada uygulayõn: 1 Ortamlarõ (CD, DVD, bellek kartlarõ, USB aygõtlarõ ve harici sabit disk sürücüleri) HP TouchSmart PC den çõkarõn. 2 Bilgisayara bağlõ harici aygõtlarõ çõkarõn. DİKKAT: Statik elektrik HP TouchSmart PC nin elektronik bileşenlerine veya isteğe bağlõ donanõmõna zarar verebilir. Topraklanmõş metal bir nesneye kõsa bir süre dokunarak statik elektriğin boşalmasõnõ sağlayõn. 3 Windows Vista başlat düğmesine, sonra da Kapat a dokunun. UYARI: Elektrik çarpmasõ veya sõcak yüzeylerden kaynaklanan yaralanma riskini azaltmak için, güç kablosunu duvar prizinden çekin; dokunmadan önce dahili sistem bileşenlerinin soğumasõnõ bekleyin. 4 Sistem tamamen kapandõktan sonra, güç adaptörünü (A) HP TouchSmart PC nin arkasõndan çõkarõn. A A Yükseltme ve Servis Kõlavuzu 3

8 5 Konektör kapağõnõn sol alt tarafõndaki boşluğun (A) altõna parmağõnõzõ sokup hafifçe çekerek kapağõ çõkarõn. A 6 Diğer tüm kablolarõ HP TouchSmart PC nin arkasõndan sökün. 4 Yükseltme ve Servis Kõlavuzu

9 7 Monitörü yumuşak düz bir yüzeye yüzü aşağõya bakacak biçimde yerleştirin. HP, dokunmatik ekran yüzeyinin çizilmesini veya başka zarar görmesini önlemek için battaniye, havlu ya da başka bir yumuşak örtü (A) sermenizi önerir. 8 Bilgisayar standõnõ bilgisayardan yaklaşõk 90 derece açõ yapacak şekilde dik duruma getirene kadar (B) fazladan baskõ uygulayõp mandalõ kilitli konuma gelene kadar sola getirin (C). C B A 9 Kablosuz klavye ve fare alõcõsõndaki çentiği kullanarak alõcõyõ bilgisayarõn arkasõndan uzağa ve dõşõna çekin. Yükseltme ve Servis Kõlavuzu 5

10 10 Bellek kartõnõ bilgisayarõn arkasõna takan vidayõ (A) sökün. A 11 Serbest kalmasõ amacõyla bellek kartõnõ hafifçe alt kenara çekip (B) hafifçe kapağõ bilgisayarõn altõna doğru aşağõ kaydõrõn (C) ve çõkarõn. B C UYARI: Kasa içindeki keskin kenarlara dikkat edin. Sabit disk sürücünüzü yükseltmek için bkz. Sabit Disk Sürücüsünü Çõkarma ve Takma sayfa Yükseltme ve Servis Kõlavuzu

11 Bellek Ekleme HP TouchSmart PC niz, içinde bulunan verileri ve yönergeleri geçici olarak depolayan rasgele erişim belleği (RAM) ile birlikte verilir. HP TouchSmart PC değiştirebileceğiniz bir veya iki bellek modülüyle verilir. Başlamadan önce Bellek modülünü çõkarõp değiştirmeden önce aşağõdaki gereklilikleri inceleyin. Ana kartta SO-DIMM (küçük anahatlõ çift yerleşik bellek modülleri) soketleri bulunur. Dairesel anahtar kilitli bellek modülü aşağõdaki çizimde gösterilmektedir. HP TouchSmart PC nizin kullandõğõ bellek modülünün türünü ve hõzõnõ belirlemek ve belirli bellek modülü bilgileri ve belirtimleri için adresine gidin. DIKKAT: Yanlõş tür bellek modülünü kullanmak bilgisayara zarar verebilir. Yükseltme ve Servis Kõlavuzu 7

12 Bellek modülünü çõkarma 1 HP TouchSmart PC yi hazõrlamak için yordamõ tamamlayõn. Bkz. HP TouchSmart PC yi Açma sayfa 3. DİKKAT: Bellek modülünü tutarken temas noktalarõna dokunmamaya dikkat edin. Böyle yaparak modüle zarar verebilirsiniz. DİKKAT: Bellek modülünü soketten dõşarõ çekmeyin. Modülü çõkarmak için tespit klipslerinin mandallarõnõ kullanõn. 2 Tespit klipslerinin iki mandalõnõ bellek modülünden dõşarõ itin. Her seferinde bir mandalõ itmek daha kolay olabilir. Bellek modülü bir açõda fõrlar. Her iki bellek modülü de aynõ yordam kullanõlarak çõkarõlabilir. 8 Yükseltme ve Servis Kõlavuzu

13 3 Bellek modülünü bellek soketinden çõkarõn. Konektör kenarõndaki anahtar kilidinin yerine dikkat edin. 4 Bellek modülünü anti statik paketinde saklayõn. Yükseltme ve Servis Kõlavuzu 9

14 Bellek modülünü takma HP TouchSmart PC nizin belleğini orijinal bellekle aynõ türde ve aynõ hõzda bir bellekle değiştirin. Her iki modülün kapasitesinin de en iyileştirilmiş performansõ karşõlamasõ gerekir. Her iki bellek modülü de aşağõda listelenen aynõ yordam kullanõlarak takõlabilir. DİKKAT: Bellek modülünü tutarken temas noktalarõna dokunmamaya dikkat edin. Böyle yaparak modüle zarar verebilirsiniz. 1 Bellek modülünü çõkarõn. Bkz. Bellek modülünü çõkarma sayfa 8. 2 Bellek modülünü soketle hizalayõn; böylece konektör kenarõndaki anahtar kilidi çõkardõğõnõz modüldekiyle aynõ olur. NOT: Soketler anahtarlõdõr. Modül yuvasõ sokete uymuyorsa bellek kartõnõ döndürün. 10 Yükseltme ve Servis Kõlavuzu

15 3 Bellek modülünü, altõn renkli kenar neredeyse tamamen gizli kalana kadar bellek yuvasõna sonuna kadar kaydõrõp tutma klipsleri yerine oturana kadar bellek modülünün dõş kenarõna bastõrõn. DİKKAT: Bellek modülünün yerine oturmadan önce yuvaya tamamen girmiş olmasõ gerekir; aksi taktirde düzgün çalõşmayabilir. Aşağõdaki çizimde, bellek modülü düzgün takõlmamõştõr (A); altõn renkli kenar görünmektedir. A 4 HP TouchSmart PC yi kapatõn. Bkz. HP TouchSmart PC yi Kapatma sayfa 23. NOT: Bellek modülünü ekledikten veya değiştirdikten sonra boş ekran görüntülenirse, bellek yanlõş takõlmõş ya da yanlõş türdendir. Bellek modülünü çõkarõp yeniden takõn. Yükseltme ve Servis Kõlavuzu 11

16 Sabit Disk Sürücüsünü Çõkarma ve Takma Sabit disk sürücüsünü değiştirebilir ya da yükseltebilirsiniz. Sabit disk sürücüsü, dar veri kablolu bir Seri ATA (gelişmiş teknolojili seri bağlantõ) sürücüdür. DİKKAT: Sabit disk çõkarõlmadan önce sabit diskinizdeki kişisel dosyalarõnõzõ DVD gibi harici bir depolama aygõtõna yedekleyin. Bunun yapõlmamasõ veri kaybõna neden olabilir. Sabit disk sürücüsünü değiştirdikten sonra, fabrikada yüklenen dosyalarõ yüklemek için kurtarma disklerini kullanarak Sistem Kurtarma yõ çalõştõrmanõz gerekir. Kurtarma yordamõ hakkõnda ayrõntõlõ bilgi için HP TouchSmart PC nizle birlikte verilen Sõnõrlõ Garanti, Destek ve Sistem Kurtarma Kõlavuzu na bakõn. Sabit disk sürücüsünü çõkarma 1 HP TouchSmart PC yi hazõrlamak için yordamõ tamamlayõn. Bkz. HP TouchSmart PC yi Açma sayfa 3. UYARI: Elektrik çarpmasõ veya sõcak yüzeylerden kaynaklanan yaralanma riskini azaltmak için, güç kablosunu duvar prizinden çekin; dokunmadan önce dahili sistem bileşenlerinin soğumasõnõ bekleyin. 2 Bilgisayar standõnõ bilgisayarõn arkasõna bağlayan dört vidayõ sökerek bilgisayardan çõkarõn. 12 Yükseltme ve Servis Kõlavuzu

17 3 Parmağõnõzla veya tornavidayla alt kenarõnõ kaldõrõp dõşarõ ve ileri döndürerek optik disk sürücüsü kapağõnõ çõkarõn. Kapağõ yerine takan çok sayõda tõrnak ve iki kõlavuz iğne vardõr; bu nedenle çok fazla güç uygulayarak kapağõ kõrmamaya özen gösterin. 4 Kablosuz klavye ve farenin (A) çõkarõlmõş olduğundan emin olun. Bkz. HP TouchSmart PC yi Açma sayfa 3. Arka kapağõ kasaya tutturan dokuz vidayõ çõkarõn. Vidalardan dördü arka kapağõn alt kenarõnda, ikisi optik sürücünün iki yanõnda, üçü de konektör alanõnda bulunur. A Yükseltme ve Servis Kõlavuzu 13

18 5 Serbest kalmasõ için arka kapağõ bellek kapağõnõn iç alt tarafõndan yukarõ kaldõrõn, her iki elinizi de kapağõn alt kenarõ altõna yerleştirip kaldõrõn ve arka kapağõ sonuna kadar döndürün. 6 Arka kapağõ bilgisayardan kaldõrõp çõkarõn. 14 Yükseltme ve Servis Kõlavuzu

19 7 Optik disk sürücüsünü kasaya tutturan vidayõ sökün ve kenara çekmek için sürücüyü bilgisayarõn ortasõna doğru kaydõrõn. Optik sürücü kablolarõnõ çõkarmanõz gerekmez. 8 Sabit disk sürücüsü muhafazasõnõ kasaya tutturan vidayõ sökün. Yükseltme ve Servis Kõlavuzu 15

20 9 Sabit disk sürücüsü muhafazasõnõ bilgisayarõn yukarõsõna doğru kaydõrõp bilgisayardan dõşarõ çekin. 10 Güç ve veri kablolarõnõ mandallara bastõrõp sürücüden çõkararak çekin. 16 Yükseltme ve Servis Kõlavuzu

21 11 Sabit disk sürücüsünü muhafazaya tutturan dört vidayõ söküp sabit disk sürücüsünü muhafazadan dõşarõ kaydõrõn. Yükseltme ve Servis Kõlavuzu 17

22 Sabit disk sürücüsünü takma 1 Gerekiyorsa, sabit disk sürücüsünü çõkarõn. Bkz. Sabit disk sürücüsünü çõkarma sayfa Sabit disk sürücüsünü muhafaza içine kaydõrõp dört vidayõ yerleştirin. 3 Güç ve veri kablolarõnõ sabit disk sürücüsüne bağlayõn. 18 Yükseltme ve Servis Kõlavuzu

23 4 Sabit disk sürücüsünü hemen aşağõ indirin, muhafazadaki dört kancayõ kasadaki dört delikle hizalayõn ve kasadaki kelepçeye yaslanana kadar muhafazayõ aşağõ kaydõrõn. 5 Sabit disk sürücüsü muhafazasõnõ kasaya tutturan vidayõ yerleştirin. Yükseltme ve Servis Kõlavuzu 19

24 6 Optik disk sürücüsündeki kancalarõ bilgisayardaki deliklerle hizalayõp optik disk sürücüsünü bilgisayarõn dõş kenarõna doğru kaydõrõn. 7 Optik disk sürücüsünü kasaya tutturan vidayõ yerleştirin. 20 Yükseltme ve Servis Kõlavuzu

25 8 Arka kapağõ yerine takõn. Arka kapağõn üst tarafõndaki kancalarõ bilgisayarõn üst tarafõndaki deliklerle hizalayõn. Arka kapaktaki vida deliklerinin bilgisayarõn arkasõndaki vida delikleriyle aynõ hizada olmasõ gerekir. 9 Kapağõ yerine oturtmak için sõrasõyla yukarõdan, yanlardan ve aşağõdan bastõrõn. Yükseltme ve Servis Kõlavuzu 21

26 10 Arka kapağõ bilgisayara tutturan dört vidayõ yerleştirin. Vidalardan dördü arka kapağõn alt kenarõnda, ikisi optik sürücünün iki yanõnda, üçü de konektör alanõnda bulunur. DİKKAT: Sürücü yuvasõnõn arka kapakla düzgün hizalanmasõnõ sağlamak için optik disk sürücüsünün her yanõnda yer alan vidalarõ yerleştirmeniz gerekir. 11 Optik sürücü kapağõnõn altõnda yer alan tõrnaklarõ bilgisayardaki deliklerle hizalayõp üst kenarõ yerine oturtarak optik disk sürücüsü kapağõnõ geri yerleştirin. 12 Buradaki adõmlarõ uygulayõn: HP TouchSmart PC yi Kapatma sayfa Yükseltme ve Servis Kõlavuzu

27 HP TouchSmart PC yi Kapatma Yaralanmayõ ve donanõmõn zarar görmesini önlemek için, HP TouchSmart PC yi kapattõktan sonra aşağõdaki adõmlarõ verilen sõrada uygulayõn: 1 Çõkartõrsanõz bilgisayar sandõnõzõ yerleştirin. Standdaki dört vida deliğini bilgisayarõn arkasõndaki dört deliğin üzerine sabitleyip standõ bilgisayara tutturan dört vidayõ yerleştirin. 2 Bellek kapağõnõ yerine takõn. Bellek kapağõnõ bilgisayar standõnõn iki bacağõ ve vida deliğine hizalayõp standa doğru yerine kaydõrõn (A). Yerine oturmasõ için bellek kapağõnõn her iki yanõna da bastõrõn (B). Kapağõn tamamen itildiğinden emin olmak için alt kenarõn ortasõnõ itin. A Yükseltme ve Servis Kõlavuzu 23

28 3 Bellek kapağõnõ bilgisayara tutturan vidayõ yerleştirin. 4 Kilit açõldõğõnda yerine geri oturmamasõ için bir elinizle tutarak bilgisayar standõnõ hafifçe kilitli konumunun (A) gerisine itin, ardõndan da diğer elinizle bilgisayar standõndaki kilidi açõn (B). B A 24 Yükseltme ve Servis Kõlavuzu

29 5 Klavye ve fare alõcõsõnõ geri takõn. 6 Stand güvenli ve açõk konumdayken bilgisayarõ dik olarak düz bir yüzeye yerleştirin. Yükseltme ve Servis Kõlavuzu 25

30 7 Güç adaptörünü bilgisayarõn arkasõna taktõktan sonra güç kablosunu da güç kaynağõna takõn. UYARI: Elektrik çarpmasõ, yangõn veya donanõm zararõ riskini azaltmak için, telekomünikasyon araçlarõnõ veya telefon kablolarõnõ ağ arabirim kartõna (NIC) (LAN olarak etiketlidir) bağlamayõn. 8 Diğer tüm kablolarõ yeniden bağlayõn, konektör kapağõnõn yan tarafõndaki üç tõrnağõ bilgisayardaki üç delikle hizalayarak ve yerine oturmasõ için içe doğru döndürerek kapağõ yerleştirin. 9 Harici cihazlarõ yeniden bağlayõn. 10 HP TouchSmart PC ve bağlõ tüm aygõtlarõ açõn. 26 Yükseltme ve Servis Kõlavuzu

31

32 Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Printed in xxxxx

Yükseltme ve Bakım Kılavuzu

Yükseltme ve Bakım Kılavuzu Yükseltme ve Bakım Kılavuzu Hewlett-Packard ürün ve hizmetlerine ilişkin garantiler, sadece bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık beyanlarda belirtilmektedir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP PAVILION SLIMLINE S3300 http://tr.yourpdfguides.com/dref/851365

Kullanım kılavuzunuz HP PAVILION SLIMLINE S3300 http://tr.yourpdfguides.com/dref/851365 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP PAVILION SLIMLINE S3300 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP PAVILION SLIMLINE S3300 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik

Detaylı

Yükseltme ve Servis Kılavuzu. Printed in

Yükseltme ve Servis Kılavuzu. Printed in Yükseltme ve Servis Kılavuzu Printed in Sabit Disk Sürücüsünü Çıkarma ve Değiştirme Özellikler modele göre değişebilir. Sabit Disk Sürücüsünü Çıkarma ve Değiştirme 20-40 dakika arası Başlamadan Önce

Detaylı

Bellek Modülleri. Kullanım Kılavuzu

Bellek Modülleri. Kullanım Kılavuzu Bellek Modülleri Kullanım Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Yazılım Güncelleştirme, Yedekleme ve Kurtarma. Belge Bölüm Numarası: 405533-141

Yazılım Güncelleştirme, Yedekleme ve Kurtarma. Belge Bölüm Numarası: 405533-141 Yazılım Güncelleştirme, Yedekleme ve Kurtarma Belge Bölüm Numarası: 405533-141 Ocak 2006 İçindekiler 1 Yazılım güncelleştirmeleri Otomatik HP Yazõlõm Güncelleştirmeleri alma........ 1 1 HP Web sitesinden

Detaylı

Yükseltme ve Bakım Kılavuzu

Yükseltme ve Bakım Kılavuzu Yükseltme ve Bakım Kılavuzu Hewlett-Packard ürün ve hizmetlerine ilişkin garantiler, sadece bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık beyanlarda belirtilmektedir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti

Detaylı

HP TouchSmart'ınızın Duvara Montajı. Kullanıcı Kılavuzu

HP TouchSmart'ınızın Duvara Montajı. Kullanıcı Kılavuzu HP TouchSmart'ınızın Duvara Montajı Kullanıcı Kılavuzu Hewlett-Packard ürün ve hizmetlerine ilişkin garantiler, sadece bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık beyanlarda belirtilmektedir. Bu belgede

Detaylı

Multiboot. Belge Bölüm Numarası: 405530-141

Multiboot. Belge Bölüm Numarası: 405530-141 Multiboot Belge Bölüm Numarası: 405530-141 Ocak 2006 İçindekiler 1 Varsayılan önyükleme aygıtı sıralaması 2 Computer Setup'ta önyükleme aygıtlarını etkinleştirme 3 Önyükleme sırası değiştirme konuları

Detaylı

Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu

Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Yükseltme ve Bakım Kılavuzu

Yükseltme ve Bakım Kılavuzu Yükseltme ve Bakım Kılavuzu Hewlett-Packard ürün ve hizmetlerine ilişkin garantiler, sadece bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık beyanlarda belirtilmektedir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti

Detaylı

Tablet PC Turu. Belge Parça Numarası: 405775-141. Mayıs 2006

Tablet PC Turu. Belge Parça Numarası: 405775-141. Mayıs 2006 Tablet PC Turu Belge Parça Numarası: 405775-141 Mayıs 2006 Bu kõlavuzda bilgisayarõn donanõm özellikleri açõklanmõştõr. İçindekiler 1 ler Üstteki bileşenler............................... 1 2 Işõklar.....................................

Detaylı

Bellek Modülleri. Kullanıcı Kılavuzu

Bellek Modülleri. Kullanıcı Kılavuzu Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Inspiron 24. Servis El Kitabı. 5000 Series. Bilgisayar Modeli: Inspiron 24 5459 Resmi Model: W12C Resmi Tip: W12C004

Inspiron 24. Servis El Kitabı. 5000 Series. Bilgisayar Modeli: Inspiron 24 5459 Resmi Model: W12C Resmi Tip: W12C004 Inspiron 24 5000 Series Servis El Kitabı Bilgisayar Modeli: Inspiron 24 5459 Resmi Model: W12C Resmi Tip: W12C004 Notlar, dikkat edilecek noktalar ve uyarılar NOT: NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanızı

Detaylı

Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu

Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Ürün bildirimi Bu kullanıcı

Detaylı

Harici Ortam Kartları

Harici Ortam Kartları Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java, Sun Microsystems, Inc. Kuruluşunun ABD de tescilli markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

Donanım Değiştirme Kılavuzu 8129, 8132, 8133 Tipleri 8134, 8135, 8136 Tipleri

Donanım Değiştirme Kılavuzu 8129, 8132, 8133 Tipleri 8134, 8135, 8136 Tipleri ThinkCentre Donanım Değiştirme Kılavuzu 8129, 8132, 8133 Tipleri 8134, 8135, 8136 Tipleri ThinkCentre ThinkCentre Donanım Değiştirme Kılavuzu 8129, 8132, 8133 Tipleri 8134, 8135, 8136 Tipleri Birinci

Detaylı

Gelecek nesil bilgisayarlara hoş geldiniz.

Gelecek nesil bilgisayarlara hoş geldiniz. Gelecek nesil bilgisayarlara hoş geldiniz. Telif Hakkõ Bilgileri Hewlett-Packard ürün ve hizmetlerine ilişkin garantiler, sadece bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açõk beyanlarda belirtilmektedir.

Detaylı

Alienware Grafik Yükseltici Kullanıcı Kılavuzu

Alienware Grafik Yükseltici Kullanıcı Kılavuzu Alienware Grafik Yükseltici Kullanıcı Kılavuzu Resmi Model: Z01G Resmi Tip: Z01G001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT: NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanızı sağlayan önemli bilgileri

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kılavuzda, bilgisayardaki belleğin nasıl değiştirileceği ve yükseltileceği açıklanmaktadır.

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kılavuzda, bilgisayardaki belleğin nasıl değiştirileceği ve yükseltileceği açıklanmaktadır. Bellek Modülleri Belge Parça Numarası: 393521-142 Aralik 2005 Bu kılavuzda, bilgisayardaki belleğin nasıl değiştirileceği ve yükseltileceği açıklanmaktadır. İçindekiler 1 Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

Bellek Modülleri Kullanım Kılavuzu

Bellek Modülleri Kullanım Kılavuzu Bellek Modülleri Kullanım Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu

Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

O N E T OUC H B A C K U P 3 P O R T S U S B 2. 0 H U B

O N E T OUC H B A C K U P 3 P O R T S U S B 2. 0 H U B C O N N E C T I V I T Y S U P P O R T C O N N E C T I V I T Y S U P P O R T H A R D D I S K A D A P T E R I DC OE / MS BATA O UT SO B UH SU BB 2 1 - I N - 1 R E A D E R O N E T OUC H B A C K U P 3 P O

Detaylı

Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu

Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu

Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Güç. Belge Parça Numarası: 410768-141. Nisan 2006

Güç. Belge Parça Numarası: 410768-141. Nisan 2006 Güç Belge Parça Numarası: 410768-141 Nisan 2006 Bu kõlavuzda bilgisayarõn gücü nasõl kullandõğõ anlatõlõr. İçindekiler 1 Güç denetimi ve ışığı konumları 2 Güç kaynakları AC adaptörünü bağlama......................

Detaylı

IBM System Storage. EXN4000 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri

IBM System Storage. EXN4000 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri IBM System Storage EXN4000 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri TM Bu belge, IBM System Storage EXN4000 depolama genişletme birimine ilişkin kuruluş ve ayar yönergelerini içerir. EXN4000 ürününe ilişkin ek bilgileri

Detaylı

Setup Yardımcı Programı

Setup Yardımcı Programı Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, sahibinin ticari markasıdır ve Hewlett-Packard Company tarafından lisanslı olarak kullanılmaktadır.

Detaylı

Sürücüler. Kullanıcı Kılavuzu

Sürücüler. Kullanıcı Kılavuzu Sürücüler Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler,

Detaylı

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de

Detaylı

hatalardan veya eksikliklerden veya burada bulunan bilgilerin.

hatalardan veya eksikliklerden veya burada bulunan bilgilerin. 2012. e... hiçbir biçimde yeniden üretilemez. hatalardan veya eksikliklerden veya burada bulunan bilgilerin. faydalanabilirsiniz., Ba. öneririz. herhang. i Güvenlik...1 Güvenlik Önlemleri...1 EMC...5...7...7...7...9...10

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 E L K I TA B I S I - 7 0 7 1 2 8

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 E L K I TA B I S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 E L K I T A B I S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 3. 5 S T O R A

Detaylı

HP Mobile Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu

HP Mobile Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu HP Mobile Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ve Windows Vista, ABD ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation

Detaylı

HP 2400/2500 Ultra Hafif Takma Birimi Kullanıcı Kılavuzu

HP 2400/2500 Ultra Hafif Takma Birimi Kullanıcı Kılavuzu HP 2400/2500 Ultra Hafif Takma Birimi Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede

Detaylı

Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler tabletinizde olmayabilir.

Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler tabletinizde olmayabilir. Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, mülkiyeti marka sahibine ait olan ve Hewlett-Packard Company tarafından lisansla kullanılan bir ticari markadır. Google,

Detaylı

Acer Aspire One ZG5 Sabit Disk Değiştirme

Acer Aspire One ZG5 Sabit Disk Değiştirme Acer Aspire One ZG5 Sabit Disk Değiştirme Acer Aspire One ZG5 sabit sürücüyü değiştirin. Yazan: Doug Gallatin GİRİŞ Acer Aspire One ZG5 sabit sürücüyü değiştirmek için bu kılavuzu kullanın. anakart çıkardıktan

Detaylı

Dell Inspiron M4040/14-N4050 Kullanıcı El Kitabı

Dell Inspiron M4040/14-N4050 Kullanıcı El Kitabı Dell Inspiron M4040/14-N4050 Kullanıcı El Kitabı Düzenleyici model: P22G Düzenleyici tip: P22G001; P22G002 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT: Bu metinde kullanılan ticari markalar: DİKKAT:

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

Kablosuz (Yalnızca Belirli Modellerde)

Kablosuz (Yalnızca Belirli Modellerde) Kablosuz (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation şirketinin ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bluetooth,

Detaylı

Dell Inspiron M5040/15-N5040/15-N5050 Kullanıcı El Kitabı

Dell Inspiron M5040/15-N5040/15-N5050 Kullanıcı El Kitabı Dell Inspiron M5040/15-N5040/15-N5050 Kullanıcı El Kitabı Mevzuat modeli: P18F Mevzuat tipi: P18F001; P18F002; P18F003 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT: Bu metinde kullanılan ticari markalar:

Detaylı

Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler bilgisayarınızda olmayabilir.

Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler bilgisayarınızda olmayabilir. Buradan Başlayın Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin

Detaylı

Sürücüler Kullanıcı Kılavuzu

Sürücüler Kullanıcı Kılavuzu Sürücüler Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation şirketinin ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber

Detaylı

Inspiron 14. Servis El Kitabı Series. Bilgisayar Modeli: Inspiron Resmi Model: P64G Resmi Tip: P64G001

Inspiron 14. Servis El Kitabı Series. Bilgisayar Modeli: Inspiron Resmi Model: P64G Resmi Tip: P64G001 Inspiron 14 5000 Series Servis El Kitabı Bilgisayar Modeli: Inspiron 14 5458 Resmi Model: P64G Resmi Tip: P64G001 Notlar, dikkat edilecek noktalar ve uyarılar NOT: NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanızı

Detaylı

HP Roar Plus Hoparlör. Diğer Özellikler

HP Roar Plus Hoparlör. Diğer Özellikler HP Roar Plus Hoparlör Diğer Özellikler Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows ve Windows Vista, Microsoft şirketler grubunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bluetooth,

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markasıdır. Ürün bildirimi Bu

Detaylı

MacBook Pro 17 "Yekpare Çift Sabit Sürücü Takma

MacBook Pro 17 Yekpare Çift Sabit Sürücü Takma MacBook Pro 17 "Yekpare Çift Sabit Sürücü Takma optik sürücünün yerine ikinci bir sabit sürücü takmak için bu kılavuzu kullanın. Yazan: Andrew Optimus Goldberg GİRİŞ yeni yazılım yüklerken böyle gelişmiş

Detaylı

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

Sürücüler Kullanıcı Kılavuzu

Sürücüler Kullanıcı Kılavuzu Sürücüler Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

Harici Aygıtlar. Kullanıcı Kılavuzu

Harici Aygıtlar. Kullanıcı Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi

Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi Windows Vista Ultimate, Vista'nın tüm özelliklerini içinde barındırıyor ve en pahalısürüm olarak listede yerini alıyor. SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 1 GHz 32-bit işlemci

Detaylı

Dell Vostro 5470. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler. Önden ve Arkadan Görünüm. Uyarılar Hakkında

Dell Vostro 5470. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler. Önden ve Arkadan Görünüm. Uyarılar Hakkında Dell Vostro 5470 Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. Önden ve Arkadan Görünüm

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bluetooth,

Detaylı

Sürücüler. Belge Parça Numarası: Bu kılavuzda bilgisayar sabit disk sürücüsü ve optik disk sürücüsü anlatılır.

Sürücüler. Belge Parça Numarası: Bu kılavuzda bilgisayar sabit disk sürücüsü ve optik disk sürücüsü anlatılır. Sürücüler Belge Parça Numarası: 410771-141 Nisan 2006 Bu kılavuzda bilgisayar sabit disk sürücüsü ve optik disk sürücüsü anlatılır. İçindekiler 1 Sürücü bakımı 2 Sürücü ışığı 3 Sabit disk sürücüsü Sabit

Detaylı

Dell Inspiron One 2330 Kullanıcı El Kitabı

Dell Inspiron One 2330 Kullanıcı El Kitabı Dell Inspiron One 2330 Kullanıcı El Kitabı Bilgisayar modeli: Inspiron One 2330 Düzenleyici model: W05C Düzenleyici tip: W05C001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT: Bu metinde kullanılan

Detaylı

Sürücüler. Kullanıcı Kılavuzu

Sürücüler. Kullanıcı Kılavuzu Sürücüler Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler,

Detaylı

Toshiba Satellite M45 Anakart Değiştirme

Toshiba Satellite M45 Anakart Değiştirme Toshiba Satellite M45 Anakart Değiştirme Nasıl kaldırmak veya uydu M45 hatalı bir anakart yerine. Yazan: Nick GİRİŞ Bu kılavuz kaldırmak ve bilgisayarınızın anakart nasıl değiştirileceği gösterecektir.

Detaylı

Harici Aygıtlar. Kullanıcı Kılavuzu

Harici Aygıtlar. Kullanıcı Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

FB1000N Doküman Tarayıcı

FB1000N Doküman Tarayıcı English FB1000N Doküman Tarayıcı Kullanım Kılavuzu Ticari Markalar Microsoft, Microsoft Corporation ın Amerika Birleşik Devletleri tescilli ticari markasıdır. Amerika Birleşik Devletlerinde ve/veya diğer

Detaylı

Sürücüler Kullanıcı Kılavuzu

Sürücüler Kullanıcı Kılavuzu Sürücüler Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler,

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

Dell Latitude E5430/E5530

Dell Latitude E5430/E5530 Dell Latitude E5430/E5530 Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. Latitude E5430

Detaylı

Sürücüler. Kullanıcı Kılavuzu

Sürücüler. Kullanıcı Kılavuzu Sürücüler Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler,

Detaylı

Sürücüler. Kullanıcı Kılavuzu

Sürücüler. Kullanıcı Kılavuzu Sürücüler Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler,

Detaylı

Sürücüler Kullanıcı Kılavuzu

Sürücüler Kullanıcı Kılavuzu Sürücüler Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de kayıtlı ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber

Detaylı

Kuruluma başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Kutuda şunlar bulunmalıdır:

Kuruluma başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Kutuda şunlar bulunmalıdır: K A B L O S U Z N I - 7 0 7 5 0 3 N I - 7 0 7 5 0 7 N I - 7 0 7 5 0 8 1 PA K E T I N I Ç I N D E K I L E R 4 T E K N I K Ö Z E L L I K L E R 5 U Y G U L A M A Y E L PA Z E S I 6 P C / P C I K A R T I D

Detaylı

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E03J and E04J Series Resmi Tip: E03J001 and E04J001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT:

Detaylı

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir.

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation şirketinin ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

Harici Aygıtlar. Kullanıcı Kılavuzu

Harici Aygıtlar. Kullanıcı Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Ocak 2007

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Ocak 2007 Bellek Modülleri Belge Parça Numarası: 430355-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceği açõklanmaktadõr. İçindekiler Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

Telif Hakkı Bilgileri

Telif Hakkı Bilgileri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı Bilgileri Hewlett-Packard ürün ve hizmetlerine ilişkin garantiler, sadece bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık beyanlarda belirtilmektedir. Buradaki hiçbir ifade

Detaylı

Setup Yardımcı Programı

Setup Yardımcı Programı Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation şirketinin ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

Sürücüler Kullanıcı Kılavuzu

Sürücüler Kullanıcı Kılavuzu Sürücüler Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

GHYDPÕ 1RWHERRN 3& QLQ.XOODQÕPÕ

GHYDPÕ 1RWHERRN 3& QLQ.XOODQÕPÕ Ek A. Bu Önlemleri Notebook PC'nizi NOT: 3 1 Genel. gereken hayati bilgiler. [ ] 4 1 Güvenlik Önlemleri Notebook PC'yi temiz, selüloz bir sünger veya bir çözücü veya çizmeyen deterjan Gaz biri teknisyeni

Detaylı

Inspiron 24. Servis El Kitabı. 3000 Series. Bilgisayar Modeli: Inspiron 24 3452 Resmi Model: W12C Resmi Tip: W12C002

Inspiron 24. Servis El Kitabı. 3000 Series. Bilgisayar Modeli: Inspiron 24 3452 Resmi Model: W12C Resmi Tip: W12C002 Inspiron 24 3000 Series Servis El Kitabı Bilgisayar Modeli: Inspiron 24 3452 Resmi Model: W12C Resmi Tip: W12C002 Notlar, dikkat edilecek noktalar ve uyarılar NOT: NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanızı

Detaylı

Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu

Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD Logosu sahibinin ticari markasıdır. Java, Sun Microsystems, Inc. Kuruluşunun ABD de tescilli markasıdır.

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Bölüm Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Nisan 2006

Bellek Modülleri. Belge Bölüm Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Nisan 2006 Bellek Modülleri Belge Bölüm Numarası: 406852-141 Nisan 2006 Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceği açõklanmaktadõr. İçindekiler 1 Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu

Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation şirketinin ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanım Kılavuzu

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanım Kılavuzu Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanım Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ve Windows Vista, ABD ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation'ın ticari

Detaylı

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský Madalyon I Kullaným Kýlavuzu 9362378 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RX-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN INSTRUCTIONS DE MONTAGE DES LAVE-LINGE INTÉGRABLES

Detaylı

Kullanıcı El Kitabı Bilgisayar modeli: Inspiron One 2020 Yasal model: W06B Yasal tip: W06B001

Kullanıcı El Kitabı Bilgisayar modeli: Inspiron One 2020 Yasal model: W06B Yasal tip: W06B001 Dell Inspiron One 2020 Kullanıcı El Kitabı Bilgisayar modeli: Inspiron One 2020 Yasal model: W06B Yasal tip: W06B001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT: NOT, bilgisayarınızdan daha iyi şekilde

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LENOVO IDEACENTRE B520 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3940037

Kullanım kılavuzunuz LENOVO IDEACENTRE B520 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3940037 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Dokunmatik Yüzey ve Klavye

Dokunmatik Yüzey ve Klavye Dokunmatik Yüzey ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

Harici Ortam Kartları

Harici Ortam Kartları Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD Logosu sahibinin ticari markasıdır. Java, Sun Microsystems, Inc. Kuruluşunun ABD de tescilli markasıdır.

Detaylı

İçindekiler 1 GÜVENLIK TALIMATLARI 2 2 PAKET IÇERIĞI 3 3 ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ 4 4 SISTEM BAĞLANTISI 5

İçindekiler 1 GÜVENLIK TALIMATLARI 2 2 PAKET IÇERIĞI 3 3 ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ 4 4 SISTEM BAĞLANTISI 5 İçindekiler 1 GÜVENLIK TALIMATLARI 2 2 PAKET IÇERIĞI 3 3 ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ 4 4 SISTEM BAĞLANTISI 5 4.1 GÜÇ KABLOSUNU BAĞLAMA 5 4.2 MONITÖRÜ BAĞLAMA 5 4.3 YAZICI VEYA TARAYICIYI BAĞLAMA 5 4.4 AĞA BAĞLANMA 5

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu

Dizüstü Bilgisayar Turu Dizüstü Bilgisayar Turu Belge Bölüm Numarası: 419443-141 Ocak 2007 Bu kılavuzda bilgisayarın donanım özellikleri açıklanmıştır. İçindekiler 1 ler Üstteki bileşenler............................... 1 2 Işıklar.....................................

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

paneli ve bileşenleri geri çıkarma CPU almak için

paneli ve bileşenleri geri çıkarma CPU almak için paneli ve bileşenleri geri çıkarma CPU almak için Bu kılavuz nasıl CPU almak için arka panelleri kaldırmak için size gösterecektir. Bilgisayar aşırı ısınmaya ve temizlenmesi gerekiyor, bu kılavuz da güzel.

Detaylı

HP Gelişmiş Yerleştirme İstasyonu Başvuru Kılavuzu

HP Gelişmiş Yerleştirme İstasyonu Başvuru Kılavuzu HP Gelişmiş Yerleştirme İstasyonu Başvuru Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Microsoft Corporation kuruluşunun kayıtlı ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Yazılım Yükleme Kılavuzu

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Yazılım Yükleme Kılavuzu LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Yazılım Yükleme Kılavuzu HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Yazılım Yükleme Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Detaylı

Dell Vostro 330. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler. Uyarılar Hakkında. Önden ve Arkadan Görünüm

Dell Vostro 330. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler. Uyarılar Hakkında. Önden ve Arkadan Görünüm Dell Vostro 330 Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. Önden ve Arkadan Görünüm

Detaylı

HP Mini 1000 Anakart Değiştirme

HP Mini 1000 Anakart Değiştirme HP Mini 1000 Anakart Değiştirme HP Mini 1000 anakart değiştirin. Yazan: Walter Galan GİRİŞ tamamen anakart yerine bu kılavuzu kullanın. ARAÇLAR: Arctic Silver ArctiClean (1) Arctic Silver Termal Macun

Detaylı

HP Notebook Bilgisayar

HP Notebook Bilgisayar HP Notebook Bilgisayar Başlangõç Kõlavuzu Bildirim İşbu el kitabõ ve içerdiği örnekler olduklarõ gibi sağlanmõş olup herhangi bir bildirimde bulunulmaksõzõn değiştirilebilir. Hewlett-Packard Company bu

Detaylı