BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ."

Transkript

1 KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3. GRUP MEMUR SAĞLIK AKANLIĞI VE AĞLI KURULUŞLARININ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 28/06/2015 Adı ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :... ALANLAR SORU SAYISI SINAV SÜRESİ (DAKİKA) Atama Yapılacak Görevin Niteliği ADAYLARIN DİKKATİNE! 1. Sınav saat da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız. 2. Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. u araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. 3. aşvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır. 4. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız. 2. Adınıza düzenlenmiş cevap kâğıdı üzerinde belirtilen sınav grubunuza veya branşınıza uygun soru kitapçığını almamış iseniz, bunu salon görevlilerine bildirerek uygun kitapçıkla değiştirilmesini sağlamakla yükümlüsünüz. u durumu salon görevlilerine bildirmediğiniz ya da geç bildirdiğinizde tüm sorumluluk size ait olacaktır. 3. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki kodlamalara göre yapıldığından, eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır. 4. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız. 5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız. 6. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız. 7. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız. 8. Her sorunun beş seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır. 9. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır. 10. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız. 11. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz. AŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

2 1. Hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz. ir kimseyi kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarma sonucunu doğuran yargı yetkisine sahip olağanüstü merciler kurulamaz. T.C. Anayasası na göre yukarıda, kişinin hakları ve ödevleri ile ilgili hükümlerden hangisi açıklanmıştır? A) İspat hakkı ) Hak arama hürriyeti C) Temel hak ve hürriyetlerin korunması D) Suç ve cezalara ilişkin esaslar E) Kanuni hâkim güvencesi 5. T.C. Anayasası na göre gensoru önergesi, en az kaç milletvekilinin imzasıyla verilir? A) On beş ) Yirmi C) Yirmi beş D) Otuz E) Kırk sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten ne kadar sağlık izni verilir? A) On beş gün ) Yirmi gün C) ir ay D) Kırk beş gün E) İki ay 2. T.C. Anayasası na göre aşağıdakilerden hangisi Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevlerdendir? A) Vergi ödevi ) Vatan hizmeti C) Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi D) Kamu hizmetlerine girme hakkı E) Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre memura çocuğunun evlenmesi hâlinde isteği üzerine kaç gün izin verilir? A) Üç ) eş C) Yedi D) On E) On iki 3. T.C. Anayasası na göre kaç yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilebilir? A) On sekiz ) Yirmi C) Yirmi bir D) Yirmi beş E) Otuz 4. T.C. Anayasası na göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye üyük Millet Meclisinin görev ve yetkilerinden değildir? A) Hükûmeti kurmak üzere aşbakanı atamak ) akanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek C) Para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek D) akanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek E) Millet Meclisi üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına karar vermek sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, Kanunlarda yazılı hâller dışında Devlet memurunun memurluğuna son verilemez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz. şeklinde ifade edilen husus aşağıdaki genel haklardan hangisidir? A) İsnat ve iftiralara karşı koruma ) Kovuşturma ve yargılama C) Uygulamayı isteme hakkı D) Güvenlik E) Çekilme 2

3 9. I. Sınıflandırma II. Kariyer III. Liyakat IV. Disiplin Yukarıdakilerden hangisi/hangileri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun temel ilkeleri arasında yer almaz? A) Yalnız IV ) I ve II C) III ve IV D) II ve IV E) I, II ve III sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek eylemi aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini gerektirir? A) Kınama ) Uyarma C) Aylıktan kesme D) Devlet memurluğundan çıkarma E) Kademe ilerlemesinin durdurulması sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun a göre yetkili merci, itiraz ile ilgili olarak soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin kararını aşağıdakilerden hangisine bildirir? A) Valiliğe ) Danıştaya C) Üst Disiplin Amirine D) ölge İdare Mahkemesine E) Cumhuriyet aşsavcılığına sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre, Millî Savunma akanlığında üst yönetici aşağıdakilerden hangisidir? sayılı ilgi Edinme Hakkı Kanunu na göre itiraz usulü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) ilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren on beş gün içinde ilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna itiraz edebilir. ) Kurum ve kuruluşlar, ilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun istediği her türlü belgeyi on beş iş günü içinde vermekle yükümlüdürler. C) Kurum ve kuruluşlar, ilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun istediği her türlü bilgiyi on beş iş günü içinde vermekle yükümlüdürler. D) ilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna itiraz, başvuru sahibinin idari yargıya başvurma süresini durdurmaz. E) ilgi Edinme Değerlendirme Kurulu, kendisine yapılan itiraz ile ilgili kararını otuz iş günü içinde verir. 14. I. ilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır. II. Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap veremezler. III. İstenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa, başvuru dilekçesi bu kurum ve kuruluşa gönderilir ve durum ilgiliye yazılı olarak bildirilir sayılı ilgi Edinme Hakkı Kanunu na göre kurum ve kuruluşlardan istenecek bilgi veya belgenin niteliği ile ilgili yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur? A) Yalnız I ) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III A) akan ) Müsteşar C) Genel müdür D) akan Yardımcısı E) Müsteşar Yardımcısı 3

4 sayılı ilgi Edinme Hakkı Kanunu na göre ilgi Edinme Kurulu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kurul, en az ayda bir defa veya ihtiyaç duyulduğu her zaman aşkanın çağrısı üzerine toplanır. ) Görev süresi sona erenler yeniden seçilemezler. C) Kurul aşkanı, kurul üyelerince kendi aralarından seçilir. D) Kurul, akanlar Kurulunca seçilecek dokuz üyeden oluşur. E) Kurul üyelerinin görev süreleri dört yıldır sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu na göre aşağıdakilerden hangisi sendikaların kurulabilecekleri hizmet kollarından biri değildir? A) üro, bankacılık ve sigortacılık hizmetleri ) Enerji, sanayi ve madencilik hizmetleri C) ayındırlık, inşaat ve köy hizmetleri D) Kültür ve sanat hizmetleri E) Havacılık ve uçuş hizmetleri sayılı İl İdaresi Kanunu na göre bir köyün veya kasabanın başka bir il ve ilçeye bağlanması hangi usul ile yapılır? A) İçişleri akanlığının kararı ve Cumhurbaşkanının tasdiki ) İçişleri akanının tasvibi C) akanlar Kurulu Kararı D) TMM Kararı E) Kanun sayılı İl İdaresi Kanunu na göre valiler, il teşkilatında çalışan memurlara kaç günlüğe kadar aylıktan kesme cezası verebilir? A) ir ) Üç C) eş D) Yedi E) On 20. Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik e göre yer değiştirme sureti ile atanmalar (istisnalar hariç) her yılın hangi döneminde yapılır? A) Temmuz - Ağustos ) Haziran - Eylül C) Ağustos - Eylül D) Mayıs - Ağustos E) Haziran - Temmuz 21. Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik e göre sağlık mazeretine dayalı olarak yer değiştirmeye tabi tutulan memur, mazeretinin devam ettiğini her yıl hangi ayda alacağı belgeyle belgelendirmek zorundadır? A) Kasım ) Aralık C) Ocak D) Mart E) Mayıs sayılı İl İdaresi Kanunu na göre vali, lüzum gördüğü zamanlarda idarede birliğin sağlanması, işlerin gözden geçirilerek düzenleştirilmesi, teşkilatın ahenkli çalışması için gereken tedbirlerin alınmasını görüşmek ve kararlaştırmak amacıyla yılda kaç defadan az olmamak üzere idare şube başkanlarını heyet hâlinde toplar? A) ir ) İki C) Üç D) Dört E) eş 22. Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik e göre aynı bölgede zorunlu çalışma süresini doldurmaları nedeni ile yer değiştirmesi gerekli bulunanlardan, emekli aylığı bağlanma şartlarını bir sonraki yıl kazanacak olanlar, emekli olacaklarına dair en geç hangi ay içinde talepte bulunmaları hâlinde emekli olacakları tarihe kadar bulundukları hizmet alanında bırakılırlar? A) Ocak ) Şubat C) Mart D) Nisan E) Mayıs 4

5 23. Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik e göre aile birliği mazeretine bağlı memurun yer değişikliği suretiyle atanması hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere ) Eşlerin her ikisinin de aynı kurumda çalışıyor olması hâlinde, eşlerden birinin atanmayı talep ettiği yere C) Kamu personeli olan eşinin, mevzuatı uyarınca eşin zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere D) Eşler farklı kurumda çalışıyorsa kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere E) Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle bir hizmet akdi ile işverene bağlı hâlen çalışıyor olması hâlinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere 24. Taşınır Mal Yönetmeliği ne göre aşağıdakilerden hangisi taşınır işlemlerinde özelliklerine göre tutulacak defterlerden değildir? A) Müze Defteri ) Kütüphane Defteri C) Dayanıklı Taşınırlar Defteri D) Tüketim Malzemeleri Defteri E) Demirbaş Kayıt Defteri 25. Taşınır Mal Yönetmeliği ne göre taşınır konsolide görevlilerince ilçe, il, bölge, dış temsilcilik ve merkez birimlerinin taşınır hesabının çıkarılması işlemlerinde düzenlenen cetvel aşağıdakilerden hangisidir? A) Taşınır Hesap Cetveli ) Taşınır Kesin Hesap Cetveli C) Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli D) Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli E) Harcama irimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli 26. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik e göre belgenin yazı alanı sayfanın üst, alt, sol ve sağ kenarından kaç cm boşluk bırakılarak düzenlenir? A) 1 ) 1,5 C) 2 D) 2,5 E) Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik e göre fiziksel ortamda belgeye tarih yazım şekillerinden hangisi yanlıştır? A) ) 28/06/2015 C) D) 28 HAZİRAN 2015 E) 28 Haziran Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik e göre süreli belgelerde ACELE veya GÜNLÜDÜR ibaresi yazı alanında hangi renkle belirtilir? A) Kırmızı ) Mavi C) Yeşil D) Mor E) Kahverengi 29. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik e göre muhataba gönderilmek üzere fiziksel ortamda hazırlanan belgeler, en az kaç nüsha düzenlenir? A) ir ) İki C) Üç D) Dört E) eş 30. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik e göre belgelerin hangi boyuttaki kâğıda çıktı alınacak şekilde hazırlanması esastır? A) A4 (210x297 mm) ) A3 (297x420 mm) C) A5 (148x210 mm) D) 4 (257X364 mm) E) 5 (182x257 mm) 5

6 31. Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik e göre mükellefler elinde bulunan arşiv malzemesi, kurum arşivlerinde kaç yıl süre ile saklanır? A) 1-5 ) 5-10 C) 7-10 D) E) Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik e göre İlgili birimlerce, her türlü işlemi tamamlanmış ve uygunluk kontrolü yapılarak eksiklikleri giderilmiş arşivlik malzeme, birim arşivine ne zaman devredilir? A) Müteakip takvim yılının ilk ayı içerisinde ) Müteakip takvim yılının ilk iki ayı içerisinde C) Müteakip takvim yılının ilk üç ayı içerisinde D) Müteakip takvim yılının ilk dört ayı içerisinde E) Müteakip takvim yılının ilk beş ayı içerisinde 34. Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik e göre grubu kadrolara adayların başvurmaları ve atanmaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kamu kurum ve kuruluşları, atamaya yetkili amirin onayı ile beş kişiden oluşan bir sınav değerlendirme komisyonu kurar. ) Değerlendirme komisyonu, atanmak üzere bildirilen adayları, aranılan nitelikler yönünden inceleyerek, nitelikleri uyanların atamalarının yapılmasını teklif eder. C) Adayların atama işlemleri, atama başvuru formunda belirtilen bilgilerin teyidi sürecinin tamamlanmasından sonra yapılır. D) Adaylar, yerleştirildikleri kamu kurum ve kuruluşlarına, Tercih Kılavuzu nda yazılı olan belgeler ve KPSS Sınav Sonuç elgesi ile birlikte atanmak üzere süresi içinde başvururlar. E) Atamasının yapılması uygun görülen adaylar, atama işlemleri yapılmadan önce, kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan atama başvuru formunda kimlik, adli sicil, askerlik durum ve sağlık beyanında bulunurlar. 33. Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik e göre ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca A grubu kadrolara giriş sınavı yapılarak göreve başlatılanlar, kaç gün içinde DP ve ÖSYM ye bildirilmek zorundadır? A) 5 ) 7 C) 10 D) 15 E) sayılı akanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun a göre bakanlığın hizmet ve görev alanına giren ana hizmetleri yürütmek üzere, bakanlığa bağlı olarak özel kanunla kurulan, genel bütçe içinde ayrı bütçeli veya katma bütçeli veya özel bütçeli kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? A) akanlık ilgili kuruluşları ) akanlık bağlı kuruluşları C) akanlık merkez teşkilatı D) Taşra teşkilatı bölge kuruluşu E) Taşra teşkilatı il ve ilçe kuruluşu 36. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarla ilgili akanlar Kurulu Kararı na göre sözleşmeli personele, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam ne kadar süt izni verilir? A) Yarım saat ) Kırk beş dakika C) ir saat D) Yetmiş beş dakika E) ir buçuk saat 6

7 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve azı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun a göre Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kurul ayda dört defa toplanır. ) Üyelerin görev süresi üç yıldır. C) Arka arkaya üç toplantıya veya bir yıl içinde toplam on toplantıya katılmayan üyeler istifa etmiş sayılırlar. D) Kurulun sekretarya hizmetleri aşbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir. E) Kurul, aşkanın daveti üzerine en az altı üyeyle toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğunun aynı yöndeki oyu ile karar verir sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve azı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun a göre Kurul, kendisine şikâyet veya ihbar yoluyla ulaşan başvurular üzerine yapacağı inceleme ve araştırmayı en geç ne kadar zaman içinde sonuçlandırmak zorundadır? A) On beş gün ) ir ay C) Kırk beş gün D) İki ay E) Üç ay sayılı Sağlık akanlığı ve ağlı Kuruluşlarının Hükmünde Kararname ye göre aşağıdakilerden hangisi akanlığın hizmet birimlerinden biri değildir? A) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü ) Dış İlişkiler ve Avrupa irliği Genel Müdürlüğü C) Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü D) asın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği E) Strateji Geliştirme aşkanlığı sayılı Sağlık akanlığı ve ağlı Kuruluşlarının Hükmünde Kararname ye göre aşağıdakilerden hangisi Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevlerinden biridir? A) Toplumun ilk yardım bilgi ve becerisinin geliştirilmesi amacıyla gerekli eğitim faaliyetlerini yürütmek ) Kara, hava ve deniz ambulanslarının temin, tahsis, sevk ve idaresini sağlamak C) Afetlerde ve acil durumlarda ülke genelinde sağlık hizmetlerini planlamak D) Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerine ait birimleri kurmak ve işletmek E) Sağlık hizmetlerinin ücret tarifelerini belirlemek veya tasdik etmek sayılı Sağlık akanlığı ve ağlı Kuruluşlarının Hükmünde Kararname ye göre Sağlık Politikaları Kurulu, akanlığın sağlık sistemi yönetimi ve politika belirleme ile ilgili temel görevlerini yerine getirmek üzere görevlendirilen kaç üye ile müsteşar ve müsteşar yardımcılarından meydana gelir? A) On üç ) On bir C) On D) Dokuz E) Yedi sayılı Sağlık akanlığı ve ağlı Kuruluşlarının Hükmünde Kararname ye göre toplumun ve bireyin sağlığı ile ilgili bilgi, farkındalık ve kontrol yeteneklerini artırmak ve bu konuda sorumluluk almalarını ve karar süreçlerine katılımlarını teşvik etmek aşağıdaki hizmet birimlerinden hangisinin görevidir? A) Sağlık ilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ) Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü C) Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü D) Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü E) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 7

8 sayılı Sağlık akanlığı ve ağlı Kuruluşlarının Hükmünde Kararname ye göre akanlıkta, özel önem ve öncelik taşıyan konularda akana yardımcı olmak üzere kaç akanlık müşaviri atanabilir? A) On beş ) Yirmi C) Yirmi beş D) Otuz E) Kırk sayılı Sağlık akanlığı ve ağlı Kuruluşlarının Hükmünde Kararname ye göre Yüksek Sağlık Şûrası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Şûra üyelerinin görev süresi üç yıldır. ) Şûra, en az sekiz üyenin katılımıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. C) Şûra toplantılarına üst üste iki kez mazeretsiz olarak katılmayanların üyeliği düşer. D) Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği hâlinde başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır. E) Şûra üyelerinin on üçü akan tarafından ülkede sağlık hizmetleri veya eserleri ile tanınmış kişiler arasından seçilir sayılı Sağlık akanlığı ve ağlı Kuruluşlarının Hükmünde Kararname ye göre aşağıdakilerden hangisi bağlı kuruluşlardan değildir? A) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu C) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu D) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu E) Sağlık Meslekleri Kurulu sayılı Sağlık akanlığı ve ağlı Kuruluşlarının Hükmünde Kararname ye göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun görev, yetki ve sorumluluklarındandır? A) Performans değerlendirmesi yapmak, rapor hazırlamak, değerlendirme sistematiği için her türlü alt yapıyı kurmak ) iyolojik ürünler ve test materyali ile benzeri ürünlerle ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak C) Yaşam kalitesini yükseltecek alışkanlıkları kazandırarak toplumdaki tüm bireylerin sağlığını geliştirmek D) Halk sağlığını korumak ve geliştirmek, sağlık için risk oluşturan faktörlerle mücadele etmek E) irinci basamak sağlık hizmetlerini yürütmek, bu hususta gerekli düzenlemeleri yapmak sayılı Sağlık akanlığı ve ağlı Kuruluşlarının Hükmünde Kararname ye göre birlik hastaneleri; tıbbi ve mali kriterler ile kalite, hasta ve çalışan güvenliği ve eğitim kriterleri çerçevesinde Kurumca belirlenecek usul ve esaslara göre ne kadarlık sürelerle değerlendirmeye tabi tutulur? A) Üç aylık veya altı aylık ) Altı aylık veya bir yıllık C) Altı aylık veya dokuz aylık D) Dokuz aylık veya bir yıllık E) ir yıllık veya on sekiz aylık sayılı Sağlık akanlığı ve ağlı Kuruluşlarının Hükmünde Kararname ye göre akanlık ve bağlı kuruluşlarında aşağıdakilerden hangisinin performansının değerlendirilmesi müsteşar tarafından yapılmaz? A) Müstakil birim amirleri ) Müsteşar yardımcıları C) Kurum başkanları D) Genel sekreter E) İl müdürleri 8

9 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu na göre bazı sağlık personelinin atanması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Yardımcı doçent ve başasistanların tıpta uzmanlık eğitim verebilmeleri için bu kadrolarda bir yıl çalışmaları şarttır. ) Eğitim görevlisi, başasistan ve asistan kadrolarına açıktan atama izni alınmaksızın ilgili mevzuatı çerçevesinde atama yapılır. C) Kamu kurumlarının eczacı kadrolarına yapılacak açıktan atamalar, açıktan atama izni alındıktan sonra Sağlık akanlığınca yapılan sınav ile yapılır. D) Eğitim ve araştırma hastanelerinde eğitim görevlilerinden biri hastane yöneticisi tarafından bir yıllık süre için ilgili birimin eğitim sorumlusu olarak görevlendirilir. E) Profesörlerin eğitim ve araştırma hastanelerine eğitim görevlisi olarak atanmaları, Kurumca yapılacak ilan üzerine müracaat eden adayların bilimsel çalışmaları ve eğitici nitelikleri değerlendirilerek yapılır sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu na göre tıp fakülteleri dekanlıkları ve eğitim hastaneleri baştabiplikleri mezun olan veya uzmanlık ve yan dal uzmanlık öğrenimini tamamlayan tabip ve uzman tabiplerin isim ve adreslerini kaç gün içinde Sağlık akanlığına bildirmekle yükümlüdürler? A) On ) On beş C) Yirmi D) Otuz E) Kırk 51. Sağlık akanlığı ve ağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ne göre aşağıdakilerden hangisi görevde yükselmeye tabi kadrolardan Araştırma, Planlama Hizmetleri Grubuna dâhil kadrolardandır? 52. Sağlık akanlığı ve ağlı Kuruluşları Persneli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ne göre görevde yükselme sınavı sonucunda başarı puanı sıralaması eşit olanlardan öncelik sırası aşağıdakilerden hangisinindir? A) Hizmet süresi fazla olanlara ) Yaşça büyük olanlara C) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara D) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara E) irden fazla üst öğrenim mezunu olanlara 53. Sağlık akanlığı ve ağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ne göre isteğe bağlı yer değiştirmelerde iller arası atama dönemleri hangi aylardır? A) Haziran ayı ile Temmuz ayı ) Temmuz ayı ile Ağustos ayı C) Ocak ayı ile Temmuz ayı D) Şubat ayı ile Temmuz ayı E) Temmuz ayı ile Aralık ayı 54. I. Sağlık durumu II. Aile birliği III. Can güvenliği IV. Eğitim durumu Sağlık akanlığı ve ağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ne göre personelin yukarıda belirtilenlerden hangilerini belgelendirmesi şartıyla hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir? A) I ve II ) I, II ve III C) I, III ve IV D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV A) Koruma ve güvenlik şefi ) Sayman C) Şube müdürü D) Çözümleyici E) Sivil savunma uzmanı 9

10 55. Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik e göre kurulların kuruluşuna ilişkin esaslarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kurulların başkan ve üyeleri akan onayı ile görevlendirilir. ) Kurullar bir başkan ve dört üye olmak üzere beş kişiden oluşur. C) Disiplin Kurullarının başkanı aşbakanlık ve bakanlıklarda müsteşardır. D) Yüksek Disiplin Kurulu ve Disiplin Kurulu başkan ya da üyeliği aynı kişide birleşmez. E) Hakkında disiplin soruşturması yürütülen Devlet memurunun üyesi olduğu sendikanın temsilcisi de disiplin ve yüksek disiplin kurullarında yer alır. 56. Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik e göre disiplin kurulları uyarma ve kınama cezalarına karşı yapılan itirazlarda itiraz dilekçesi ile cezaya ilişkin karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren kaç gün içinde kararlarını verirler? A) 7 ) 10 C) 15 D) 20 E) Sağlık akanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet irimleri Kadro Standartları Yönetmeliği ne göre il ve ilçe sağlık müdürü, il sağlık müdür yardımcısı ile şube müdürlüğü kadrolarına ikinci görev, vekâlet ve görevlendirme süreleri kaç mali yıl ile sınırlıdır? 59. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Taşra Teşkilatı Hizmet irimlerinin Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Kadro Standartları Hakkında Yönerge ye göre aşağıdakilerden hangisi aile hekimliği izleme ve değerlendirme şube müdürlüğünün görevlerindendir? A) Aile hekimliği uygulaması ile ilgili talepleri değerlendirmek ) Gezici ve yerinde sağlık hizmeti sunulacak bölgeler ile ilgili taleplerin değerlendirilmesi ve onaylanması faaliyetlerini yürütmek C) Aile hekimliği yerleştirme işlemlerini ve yetkilendirilmiş aile hekimliği ile ilgili işlemleri yürütmek D) Aile sağlığı merkezi ve aile hekimliği birimlerinin gruplandırma işlemlerini planlamak, uygulamak ve itirazları değerlendirmek E) Aile hekimliği uygulaması ile ilgili şikâyetleri değerlendirmek 60. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Taşra Teşkilatı Hizmet irimlerinin Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Kadro Standartları Hakkında Yönerge ye göre Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre toplam nüfusu aşağıdakilerden hangisinin altında olan ilçelerde sağlık hizmetleri ilçedeki toplum sağlığı merkezi tarafından verilir? A) ) C) D) E) A) ir ) İki C) Üç D) Dört E) eş 58. Sağlık akanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet irimleri Kadro Standartları Yönetmeliği ne göre ilçe sağlık müdürlüklerinde, ilçe TÜİK nüfusu den büyük olan ilçelere kaç adet şube müdürü standardı uygulanır? A) 2 ) 3 C) 4 D) 5 E) sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması Hakkında Kanun a göre aşağıdakilerden hangisi herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı aldığı hâlde sözleşmeli personel olarak istihdam edilebilir? A) Tabipler ) Mühendisler C) Hemşireler D) Veterinerler E) Eczacılar

11 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması Hakkında Kanun a göre sözleşmeli personel, kaç ay önceden yazılı ihbarda bulunmak şartıyla hizmet sözleşmesini tek taraflı olarak her zaman feshedebilir? A) eş ) Dört C) Üç D) İki E) ir sayılı Mal ildiriminde ulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu na göre aşağıdakilerden hangisi mal bildiriminde bulunmaz? A) Yeminli mali müşavirler ) Muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyeleri C) Vakıfların idare organlarında görev alanlar D) Kooperatiflerin ve birliklerinin başkanları E) Kamu yararına sayılan dernek yönetici ve deneticileri 63. I. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu II. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu III. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu IV. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 209 sayılı Sağlık akanlığına ağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun a göre yukarıdakilerden hangilerinin merkez ve taşra teşkilatında döner sermaye işletmesi kurulabilir? A) I ve II ) I, II ve III C) II, III ve IV D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV 64. Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik e göre memurlara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından verilecek raporların toplamı kaç günü geçemez? A) Yirmi ) Yirmi beş C) Otuz D) Kırk E) Kırk beş 66. Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik e göre aşağıdakilerden hangisi perfüzyonistin görevlerinden biridir? A) Tüm çalışanların kişisel dozimetre ölçüm sonuçlarını izler, değerlendirir ve kayıtlarını tutar ya da tutulmasını sağlar. ) Hemodiyaliz cihazlarını her hasta için diyalize hazırlar. C) Sağlıklı bireylerde; medikal ayak bakımı yapar ve bu konuda eğitim verir. D) Anestezi uygulamaları ve monitörizasyon için hastayı hazırlar. E) Kalp-akciğer makinesini, ekstrakorporeal membran oksijenasyon ve ventriküler destek cihazlarını yönetir. 67. Sağlık akanlığı ağlı Kuruluşları Hizmet irimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik e göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu merkez hizmet birimlerindendir? A) ulaşıcı Hastalık Kontrol Programları aşkan Yardımcılığı ) irinci asamak Sağlık Hizmetleri aşkan Yardımcılığı C) Tüketici ve Çalışan Güvenliği aşkan Yardımcılığı D) Tıbbi Hizmetler Kurum aşkan Yardımcılığı E) Destek Hizmetleri aşkan Yardımcılığı 11

12 68. Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği ne göre 24 saat faaliyet gösteren ambulans servisinde çalışan sağlık personelinin nöbet aralarındaki süre en az kaç saat olmalıdır? A) 12 ) 18 C) 24 D) 36 E) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge ye göre Kamu Hastaneleri irliğinin en üst karar ve yürütme organı aşağıdakilerden hangisidir? A) aşhekimlik ) Genel Sekreterlik C) Hastane Yöneticisi D) İdari ve Mali İşler Müdürlüğü E) Sağlık akım Hizmetleri Müdürlüğü 70. Sağlık akanlığına ağlı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra Teşkilatı Kadro Standartları Yönergesi ne göre uzmanlık eğitimi veren hastanelerde eğitim görevlisi, başasistan ve asistan kadro standartları aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir? A) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü C) Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü D) Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü E) Sağlık ilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü 71. Dün gece rüyamda aklıma düştün aş koydum uyudum dizinde ana Saçımı okşadın kendinden geçtin Üç damla yaş vardı gözünde ana u dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangileri vardır? A) Ünlü düşmesi - ünlü daralması ) Ünsüz düşmesi - ünlü türemesi C) Ünlü daralması - ünsüz yumuşaması D) Ulama - ünsüz yumuşaması E) Ünsüz sertleşmesi - ünlü düşmesi 72. u âlemin gül bahçesine girdim. Gülleri feleğin güneşinden daha parlaktı. Her yanında göz görmedik, el değmedik daha neler neler vardı. Ama bu bahçedeki güllerin dikeni sayısızdı. unları görünce diyorum ki şiire yeni başlayan gencecik şairlerin işi gerçekten zor. u parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? A) Ünsüz yumuşaması ) Ünsüz düşmesi C) Ünsüz sertleşmesi D) Ünlü daralması E) Ünlü türemesi 73. Küçük çocuklar Karagöz ü seyretmekte, gülmekte, I II onun hareketlerini aralarında tekrarlamaktaydılar. Hemen hemen hep aynı yerde oturan, aynı oyunları III seyreden, benim gibi aynı yerlerde gülen, çocuklar IV V vardı burada. u parçada numaralanmış virgüllerden hangisi yanlış kullanılmıştır? A) I. ) II. C) III. D) IV. E) V. 74. Richard Wagner ( ) operalarının konusunu kendi yazan bir sanatçıydı. Güzel sanatların hepsini birbirine karıştırarak başarılı eser verenlerin en yücesi Wagner dir belki de ( ) Sanatları birbirine karıştırdı diye ( ) dört operalık bir bütün olan Tetralogya yı görmezden mi geleceğiz ( ) u cümlede yay ayraç ( ) ile gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? A) (,) (;) (;) (?) ) (;) (,) (,) ( ) C) (;) (,) (;) (?) D) (,) (.) (,) (?) E) (,) (.) (;) (.) 12

13 75. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A) Tiyatronun yaşaması her şeyden önce sanatçının omuzlarına yüklenir. ) Osmanlı Tiyatrosu nu Güllü Agop 1869 yılında kurmuştur. C) Devlet Tiyatrosu Kuruluşu hakkında çıkarılan kanun da sanatçıların tiyatroya alınış yöntemi belirlenmiştir. D) Midas ın Kulakları sahneye uygunluğu ve dilinin canlılığıyla iyi bir tiyatro oyunudur. E) Sanatçı, eserini hazırlarken atı sanat ve kültüründen, bir yandan da yerli motiflerden yararlanmış. 78. Aşağıdaki cümlelerden hangisi ögelerine doğru ayrılmıştır? A) Yahya Kemal / üzerine yazılmış bir kitabın başındaki bibliyografyaya / baktım. ) u köy, / şimdiye kadar işittiğim ve resimlerini gördüğüm köylerden hiçbirisine / benzemiyordu. C) Sanatçı bu eserinde / ruh çözümlemelerine fazla / önem vermiş. D) Eleştiri / türü bizim edebiyatımızda / çok yaygın değildi. E) Eski hikâyeler / birkaç konu / üzerinde dönüp duruyor. 76. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözün yazımı yanlıştır? A) Herbirimiz üzerimize düşen sorumluluğu hakkıyla yerine getirdik. ) Herkes gibi siz de düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. C) Herhâlde İstanbul dan bu gece Ankara ya dönecekler. D) Her an yeni çıkaracağı kitapla ilgili bir şeyler anlatıyordu. E) Her gün mutlaka kırk sayfa kitap okuyorum. 79. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısına göre diğerlerinden farklıdır? A) Gördüğümüz bitkin, yorgun adamlar merak edip yüzümüze bakmıyorlardı. ) ütün yaz tatilimiz gelen misafirleri ağırlamakla geçti. C) Cömertçe harcanan suyu emen yeşillikler daha bir güzelleşmişti. D) Koca dairede kendilerinden başka hiç kimse kalmamıştı. E) Kazandığı tüm parayı evin idaresi için eşine bırakıyordu. 77. Öğretmen, yetiştirmek istediği öğrencilerine hayat boyu değer verecekleri, tekrar tekrar okuyacakları güzel metinler okutmalıdır. u cümlenin ögelerinin dizilişi aşağıdakilerden hangisidir? A) Özne / Zarf tümleci / Nesne / Yüklem ) Dolaylı tümleç / Nesne / Özne / Yüklem C) Özne / Dolaylı tümleç / Nesne / Yüklem D) Dolaylı tümleç / Zarf tümleci / Nesne / Yüklem E) Nesne / Dolaylı tümleç / Özne / Yüklem 80. (I) Özel mektuplar sadece yazan ve kendisine yazılanı ilgilendirir. (II) Mektup yazan; yazdığı kişinin zevklerini, kültür seviyesini, ilgi duyduğu olay ve alanları çoğunlukla bilir. (III) Anlatılanların ağırlık noktaları hem hitap edilenin ilgili olduğu konular hem de bilgiler üzerine olur. (IV) Paylaşma duygusuyla yazılan mektuplar da az değildir. (V) İnsanın benliğinde uyanan yeni duygu ve heyecanlar uzakta olanlarla paylaşılmak istendiğinde çoğunlukla mektup yazılır. u parçada numaralanmış cümlelerden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır? A) I. ) II. C) III. D) IV. E) V. 13

14 81. Mondros Ateşkes Antlaşması ndan sonra Anadolu yu işgal eden aşağıdaki devletlerden hangi ikisine karşı cephe açılmıştır? A) Fransa - Yunanistan ) İtalya İngiltere C) İngiltere - Fransa D) Yunanistan - İtalya E) İtalya Fransa 82. Aşağıdakilerden hangisinde Kurtuluş Savaşı nın amacı ve gerekçesi belirtilmiştir? A) Erzurum Kongresi nde ) Amasya Görüşmelerinde C) Amasya Genelgesi nde D) Sivas Kongresi nde E) Misakımillî de 83. atum aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle Gürcistan a verilmiştir? A) Ankara Antlaşması ) Moskova Antlaşması C) Gümrü Antlaşması D) Kars Antlaşması E) Mudanya Ateşkes Antlaşması 84. Aşağıdaki kanunlardan hangisi eğitimle ilgilidir? A) Soyadı Kanunu ) Kabotaj Kanunu C) Medeni Kanun D) Teşvik-i Sanayi Kanunu E) Tevhid-i Tedrisat Kanunu 86. Olimpiyat bayrağında bulunan beş halka aşağıdakilerden hangisini simgelemektedir? A) 5 kıtayı ) M Güvenlik Konseyi Üyesi 5 daimi ülkeyi C) Olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapan ilk 5 ülkeyi D) Dünyada ekonomik bakımından gelişmiş ilk 5 ülkeyi E) Son olimpiyat oyunlarında madalya sayısı en fazla olan 5 ülkeyi 87. Dünyanın haritasını çizen ilk Türk denizcisi aşağıdakilerden hangisidir? A) arbaros Hayrettin Paşa ) Ali Kuşçu C) Kâtip Çelebi D) Evliya Çelebi E) Piri Reis 88. Sigarayı bırakmak isteyenlere destek olmak amacıyla 27 Ekim 2010 da kurulan Sigara ırakma Danışma Hattı aşağıdakilerden hangisidir? A) ALO 158 ) ALO 168 C) ALO 171 D) ALO 183 E) ALO Dünya ankasının merkezi aşağıdakilerden hangisidir? A) Washington ) Londra C) Paris D) Frankfurt E) rüksel 85. Ülkemizde bir dönem ekonomik model olarak uygulanmış olan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Laiklik ) Devletçilik C) Halkçılık D) Milliyetçilik E) Cumhuriyetçilik Çöle İnen Nur, Tohum, ir Adam Yaratmak gibi eserlerin yazarı aşağıdakilerden hangisidir? A) Nuri PAKDİL ) Tarık UĞRA C) Cemil MERİÇ D) Mehmet Akif ERSOY E) Necip Fazıl KISAKÜREK

15 91. Aşağıdaki göllerden hangisinin suyu tatlı değildir? A) İznik ) Çıldır C) Eğirdir D) urdur E) eyşehir 96. Amerika kıtasını ikiye ayıran su yolu aşağıdakilerden hangisidir? A) Macellan oğazı ) Korint Kanalı C) Dover oğazı D) ering oğazı E) Panama Kanalı 92. İç Anadolu ölgesi yle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) itki örtüsü bozkırdır. ) Yüzölçümü en fazla olan bölgedir. C) uğday tarımı yaygın olarak yapılır. D) Nadasa ayrılan toprakların oranı fazladır. E) Nemliliğin az olması nedeniyle yıllık sıcaklık farkı fazladır. 93. Aşağıdakilerden akarsulardan hangisi kaynağını Türkiye dışından alır ve Türkiye den denize dökülür? A) Çoruh ) Dicle C) Fırat D) Aras E) Meriç 97. Sinop ta kurulacak Türkiye nin 2. nükleer santrali aşağıdaki hangi devletlerin şirketleri tarafından ortaklaşa inşa edilecektir? A) Japonya - Fransa ) Almanya - Rusya C) İngiltere - AD D) Rusya - İtalya E) AD - Kanada 98. Aşağıdaki kan gruplarından hangisi herkesten kan alabilir? A) 0 Grubu Rh Pozitif ) A Grubu Rh pozitif C) A Grubu Rh Pozitif D) Grubu Rh Pozitif E) A Grubu Rh Negatif 99. Türkiye de bulunan aşağıdaki elektrik santrallerinden hangisinde yakıt olarak doğalgaz kullanılmaktadır? A) Kangal Santralı ) Orhaneli Santralı C) Tunçbilek Santralı D) Hamitabat Santralı E) Afşin Elbistan Santralı yılları içerisinde yapılan çalışmalarla ortaya çıkarılan, Roma İmparatorluğu döneminden kalma Germanicia Antik Kenti ve Mozaikler hangi şehrimizde bulunmaktadır? A) Gaziantep ) Adana C) Elazığ D) Antalya E) Kahramanmaraş yılı Mayıs ayında resmî açılışı yapılan ülkemizin üçüncü büyük köprüsü olan ve Adıyaman - Diyarbakır karayolu bağlantısını sağlayan köprü aşağıdakilerden hangisidir? A) Misis ) Nissibi C) Malabadi D) Saraçhane E) Kemerdere yılında aşağıdaki hangi ülkede Türkiye yılı, Türkiye de de o ülkenin yılı kutlanacaktır? A) Hindistan ) Almanya C) Avustralya D) Pakistan E) Japonya TEST İTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 15

16 SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR 1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır. 3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar. 4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır. SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV AŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI Soracağınız bir şey var mı? Varsa şimdi sorunuz. Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. aşlama zilini bekleyiniz. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) u kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim akanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

17 28 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE YAPILAN SAĞLIK AKANLIĞI VE AĞLI KURULUŞLARININ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 3. GRUP: MEMUR SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI 1. E 2. C 3. D 4. A C 7. C 8. D 9. A 10. E 11. E 12. A 13. D 14. C A 17. C 18. D 19. E C 22. D E 25. A 26. D 27. C 28. A A 31. D 32. C 33. D 34. C E E A 41. E 42. C 43. D 44. A 45. E 46. A D 49. C E 52. A 53. C C 56. E 57. C 58. D 59. E 60. C 61. A 62. D 63. A 64. D E 67. D 68. E A 71. E E 74. D 75. C 76. A 77. C D 80. D 81. A 82. C E A 87. E 88. C 89. A 90. E 91. D E 94. E 95. C 96. E 97. A D 100.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4. GRUP: ŞEF ADALET AKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI GÜMRÜK VE TİCARET

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK

Detaylı

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :...

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... GENEL 1. Bu soru kitapçığı Görevde Yükselme Sınavı için hazırlanmış

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 1. GRUP: BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 1. GRUP: BİLGİSAYAR İŞLETMENİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.. Kimlik No) : TÜRK PTENT ENSTİTÜSÜ

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 9. GRUP UZMAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK AKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Eylül 2013 CUMA Sayı : 28771 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN GÖREVDE

Detaylı

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 11419 ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6114 Kabul Tarihi : 17/2/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 3/3/2011 Sayı : 27863 Yayımlandığı

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Mayıs 2014 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Orman ve Su İşleri Bakanlığından: İÇME SUYU TEMİN VE

Detaylı

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME SINAVI KASIM 2012 1. GRUP AŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF (Mühendis - Teknik Eğitim Fakültesi) ADAYIN ADI SOYADI T.C.KİMLİK NUMARASI SINAV SALON NO *Yukarıdaki ilgileri

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 4. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Tanımlar, Kuruluş ve Görevler

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Tanımlar, Kuruluş ve Görevler Kanun No: 5502 Kabul Tarihi: 16.05.2006 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar, Kuruluş ve Görevler Amaç ve kuruluş MADDE 1 Bu Kanunun amacı, Sosyal Güvenlik Kurumunun kuruluş, teşkilât, görev ve yetkilerine ilişkin

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ŞEF UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ŞEF UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ŞEF UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 1. 640 sayılı KHK hükümlerine göre, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE TÜM EMLAK MÜŞAVİRLERİ FEDERASYONU KONUT FİNANSMANI TANITIM VE PAZARLAMA DANIŞMANLIĞI (MORTGAGE

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 1 Kasım 2014 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: Sayı : 29162

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI (ŞUBE MÜDÜRÜ UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI (ŞUBE MÜDÜRÜ UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI (ŞUBE MÜDÜRÜ UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi kamu geliri değildir? A) Sosyal güvenlik

Detaylı

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM)

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) 1) Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP İŞYERİ HEKİMLİĞİ ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ SĞLIĞI

Detaylı

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ NİSAN 2012 B İ N G Ö L Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...

Detaylı

BAŞVURU KILAVUZU. Ankara, 2014 AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞVURU KILAVUZU. Ankara, 2014 AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI VE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI BAŞVURU KILAVUZU AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ankara, 2014 Bakanlar Kurulu Kararınca,

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı