Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page 1"

Transkript

1 Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page 1

2 Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page 2 Dizgi & Kolaj Elaz TSO Bas n ve Halkla liflkiler Servisi Yay n No: 2009/2

3 Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page 3 Yeni Teflvik Yasas nda F rsatlar fiehri: ELAZI City of Opportunities in the New Incentive Law: ELAZI YATIRIMCI EL K TAPÇI I (Yat r mlara Sa lanan Devlet Yard mlar ) INVESTORS MANUAL (Subsidies for Investments) Elaz Chamber of Commerce and Industry 2009

4 Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page 4

5 Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page 5 Ç NDEK LER Önsöz Elaz linin Ekonomik ve Sosyal Göstergeleri ( lin Profili) Elaz linin SWOT Analizi Elaz linde Yat r m Yapacak Müteflebbislere Sa lanan Devlet Yard mlar Bölgesel Teflvikten Yararlanacak Sektörler Genel Teflvik Sisteminden Desteklenmeyecek veya Teflviki Belirli fiartlara Ba l Yat r m Konular Yat r m Bilgi Form ve Ekleri CONTENTS Preface Elaz 's economic and social profile Elaz 's SWOT analysis Subsidies in Elaz for investors Fields entitled for subsidies Investments which are conditionally subsidized or not subsidized in General Subsidization System

6 Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page 2 CAZ BE MERKEZ ELAZI Elaz ili do u Anadolu Bölgesini bat ya ba layan yollar n geçifl merkezi üzerine kurulmufl önemli co rafi avantajlara sahip bir ilimizdir. Karayolu ve demiryolu tafl mac l ile ülkemizin her noktas na ulafl m altyap s na sahiptir. Bölgenin en eski sivil havaalan na sahip olan Elaz dan, Ankara ve stanbul a günlük ve düzenli uçak seferleri yap lmaktad r. Haftada iki gün zmir seferleri bafllam fl olup, yurtd fl uçufllar için son haz rl klar yap lmaktad r. Elaz Havaalan yeni pistin yap lmas ile her türlü ve kargo uçaklar n n inifl kalk fl na müsait hale gelmifltir y l ndan itibaren de Yurtd fl uçak seferlerine bafllan lacak olup bununla ilgili çal flmalar devam etmektedir. Elaz Havaalan n n havaliman na dönüfltürülme süreci bafllat lm fl, 2010 y l nda proje ihale edilecektir. Elaz bugün e itim ve sa l k alanlar nda bölgenin e itim üssü haline gelmifltir. lde bulunan ve 20 binin üzerindeki ö renci kapasitesiyle F rat Üniversitesi il için önemli bir birikim ve altyap oluflturmaktad r. Elaz e itimli iflgücü bak m ndan Türkiye ortalamas n n üzerinde bulunmaktad r. Ankara n n do usundaki tek Teknik E itim Fakültesi baflta olmak üzere; (Teknik E itim Fakültesi, Teknoloji Fakültesine dönüflmüfltür) Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sanat Okullar, Halk E itim Merkezleri ve Ç karl k E itim Merkezi ile ara eleman ve nitelikli eleman hususunda Elaz bir ad m öne ç kmaktad r. Sa l k alan nda ise; F rat T p Merkezi, Devlet Araflt rma ve Uygulama hastaneleri yan nda özel ve ihtisas hastaneleri ile bölgeye sa l k hizmeti verilmektedir. Turizm bak m ndan da önemli avantajlara sahip olan Elaz, kendine has turizm ve kültürel zenginlikleri ile dikkat çekmektedir. Bin y ll k tarihi birikimi ile Harput adeta bir aç k hava müzesi konumundad r. Keban ve Karakaya Baraj göllerinin yap m nedeniyle yukar F rat kurtarma kaz lar nda elde edilen eserlerin sergilendi i Elaz Etnografya ve Arkeoloji Müzesi Ülkemizin alan nda önemli müzelerinin bafl nda gelmektedir. Do a harikas Hazar Gölü, Ülkemizin en büyük bat k flehirlerinden birini içinde bar nd rmas ile de dikkat çekmektedir. Hazar Gölü ne yaklafl k 5 km. mesafedeki Hazar Baba Kayak Merkezi ise bir baflka de erdir. 100 km.lik bir alana sahip olan Keban Baraj Gölünün co rafi güzellikleri görülmeye de- erdir. Elaz baraj gölleri ve Hazar Gölü ile birlikte adeta bir yar m ada konumuna gelmifltir. Elaz do al güzelliklerinin yan s ra, buzluk ma aralar, flifal kapl calar, turizm ve e lence merkezleri ve hipodromu ile turizm aç s ndan önemli f rsatlar sunmaktad r. Elaz maden ve mermer aç s ndan da önemli bir kenttir. Yöreye özgü Elaz Viflne mermer adeta kentin bir marka ürünü haline gelmifltir. lde bugün baflta krom ve mermer olmak üzere çok say da zengin maden rezerv ve yataklar bulunmaktad r. 2

7 Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page larda devlet eliyle bafllayan sanayileflme süreci Elaz da h zla devam etmektedir. Bu anlamda Elaz ili sanayileflme hususunda önemli bir altyap ya sahiptir. Küçük Sanayi Siteleri, 3 k s mdan oluflan malat Organize Sanayi Bölgesi, Hayvan Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi, Elaz fl Gelifltirme Merkezi ve kuruluflu 2009 y l nda sa lanan Elaz F rat Teknokent ile yat r mc lara önemli imkanlar sunulmaktad r. lin öncü sektörleri içerisinde Tar m ve Hayvanc l k ile Su Ürünlerinin ayr bir yeri ve önemi vard r. Zira iklim ve do a koflullar bak m ndan l man bir iklim gösteren Elaz da sebze ve meyvecilik önemli bir noktadad r. Özellikle flarapl k üzüm cinsi Bo azkere ve Öküzgözü üzümlerin ana yurdu Elaz d r. Elaz ili Yeni Teflvik sisteminde dördüncü bölgede bulunmakta olup, hem bölgesel hem de sektörel yat r mlarda devlet yard mlar ndan en çok yararlanacak bölge içerisinde yer alm flt r. Elaz Ticaret ve Sanayi Odam z, ilimize yat r m yapma fikri olan müteflebbislere yard mc olmak ve onlar n ifllerini kolaylaflt rmak için yeni birimler oluflturarak ciddi bir çal flma bafllatm flt r. limizde yat r m yapacak yat r mc lar n yard mlardan en üst seviyede yararlanmas ve ilimize yeni yat r mlar kazand r lmas aç s ndan Odam z yat r m n her aflamas nda müteflebbislerin yan nda yer almaktad r. Bu anlamda Odam zda kurmufl bulundu umuz Yat r m ve Dan flma Ofisimiz, Elaz KOSGEB Sinerji Oda m z ve di er birimlerimizle yat r mc lar n 24 saat hizmetinde oldu umuzun bir kez daha alt n çizmek istiyorum. Yeni teflvik sistemini Odam z üyelerine ve yeni giriflimcilere tan tmak için haz rlad m z bu kitapç n yan nda, Elaz için uygun yat r m konular ile ilgili ön fizibilite raporlar, saha araflt rma raporlar, yat r m ve iflletme kredileri, yat r m ve ihracata sa lanan destekler, Avrupa Birli i ve Dünya Bankas kredi ve hibe fonlar ndan ilimiz yat r mc lar n n yararlanmas için yay nlar m z devam edecek ve uygulama aflamas nda da Odam zda oluflturulan birimlerde teknik ve bilgi deste i sa lanacakt r. Her fley Elaz n kalk nmas ve geliflmesi düflüncesiyle, bu çal flmam z n yararl olaca ümidiyle sayg lar m sunar m. Ali fiekerda Elaz Ticaret ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan 3

8 Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page 4 L N PROF L L N GENEL NÜFUSU (2007) MERKEZ NÜFUSU LÇE SAYISI (MERKEZ LÇE DAH L) KÖY SAYISI K fi BAfiINA GEL R (2001) GSMH DAK PAYI (2001) KENTLEfiME ORANI SOSYO GEL fim fil K SIRALAMASI L N YÜZÖLÇÜMÜ OKUMA YAZMA ORANI TARIM ARAZ S VARLI I ORMAN ARAZ S VARLI I SULANAN ARAZ VARLI I SULANAB L R ARAZ VARLI I TOPLAMI LDEK HASTANE SAYISI LKÖ RET M OKUL SAYISI ORGAN ZE SANAY BÖLGELER NDEK filetme SAYISI LDEK KOB SAYISI MALAT SANAY N N TOPLAM ST HDAMI L GENEL NDEK TOPLAM ELEKTR K SAYACI SANAY VE T CARET HANE ELEKTR K SAYACI ELAZI I Z YARET EDEN TUR ST SAYISI (2008) LDE BULUNAN YILDIZLI OTEL SAYISI LDE BULUNAN TESC LL KÜLTÜR VARLI I SAYISI LDEK TOPLAM B NA SAYISI LDEK HRACATÇI F RMA SAYISI (2008) A IRLIKI HRAÇ ÜRÜNLER 2008 YILINDA YAPILAN HRACAT TOPLAMI LDEK BULUNAN BANKA SAYISI NÜFUSA GÖRE fis ZL K ORANI TOPLAM VERG MÜKELLEF SAYISI GERÇEKLEfiEN VERG TUTARI(TAHS LATI) YILI KAMU YATIRIMI ÖDENE TOPLAMI ELAZI IN YARARLANDI I TEfiV KLER LDE BULUNAN fi RKET DA ILIMLARI ELAZI TSO MESLEK KOM TES SAYISI GÜNLÜK YAYIN YAPAN GAZETE SAYISI L N TELEFONLAfiMA ORANI K fi K fi $ B NDE 70 % (81 L Ç NDE) Km2 % HEKTAR HEKTAR HEKTAR HEKTAR (2008 Y l Sonu) K fi (SSK l ) ADET ADET K fi ADET 48 KROM, MERMER 126 milyon $ 34 %16.5 (Türkiye 13.4) (B N TL) (B N TL) 5084 ile Bölgesel ve Sektörel Teflvik Uygulamas Bölgesel ve Sektörel Teflvikler ANON M : 276 KOLLEKT F : 12 L M TED : fiahis F RMALARI : KOOPERAT F : % 91 4

9 Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page 5 ELAZI L N N SWOT (GZFT) ANAL Z GÜÇLÜ YÖNLER 1- lin, 16 Temmuz 2009 tarih ve say l Resmi Gazete de yay nlanan Bölgesel ve Sektörel Teflvik uygulamas nda en fazla deste in verildi i 4. Bölgede yer almas. 2- Kalk nma alternatiflerinde zengin çeflitlili in olmas. (Maden-Mermer, Tar m-ba c l k, Hayvanc l k, Su Ürünleri, Turizm ve Hizmetler sektörlerinde avantajlar n n olmas ) 3- lin, Bölgenin tek sivil havaalan na sahip oluflu ve Havaalan n havaliman na dönüfltürülme sürecine bafllanm fl olmas. 4- lin Do algaz kullan m na geçmifl olmas. 5- fiarapl k üzüm cinsleri Bo azkere ve Öküzgözü üzüm cinslerinin Elaz da oluflu ve son y llarda ba c l k sektörünün önemli bir canl l k göstermesi 6- Merkezi co rafi konumu (Elaz ili co rafi konumu itibar ile TRB1 Bölgesi içerisindeki illerin merkezinde yer almaktad r) 7- klim ve do al yap zenginli i 8- flgücü varl 9- Organize Sanayi Bölgeleri 10- lde TEKNOKENT ve figem un kurulmufl bulunmas 11- Ulaflt rma ve Haberleflme altyap s 12- Ücret düzeyinin düflük olmas 13- Bölgesel geliflme iste i 14- E itim olanaklar ve düzeyi 15- Enerji maliyeti (5084 say l yasa gere i yeni yat r mlara sa lanan enerji deste i) 16- Üniversite-Sanayi flbirli i -FÜS M (F rat Üniversitesi Sanayici flbirli i Merkezi) 17- Elaz Ticaret ve Sanayi Odas güçlü alt yap s ve lin kalk nmas için Elaz TSO bünyesinde kurulan birimlerin oluflu (KOSGEB T P 2 Sinerji Oda, TSE Mahalli Temsilcili i, AB Proje Araflt rma ve Dan flmanl k Ofisi) ZAYIF YÖNLER 1- Elaz D fl ndan Gelen Yat r mc Yetersizli i 2- Yabanc Sermaye Yetersizli i 3- Sektörel Sanayi Sitelerinin Yoklu u 4- Sulanabilir tar m arazilerinin de erlendirilememesi 5- Yayla havanc l n n meralar n kapal oluflu nedeniyle olumsuz etkilenmesi 6- Risk Sermayesi Yoklu u 7- lin her yönü ile Ülke genelinde ve yurtd fl ndaki tan t m yetersizlikleri 8- Kültürel Sosyal mkanlar 9- Makine ve Teknolojideki Yenileme Zorluklar 10- Yat r m ve Dan flmanl k Hizmeti Verecek Büro Yetersizli i 5

10 Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page 6 FIRSATLAR 1- Bölgesel ve Sektörel Teflvik Uygulamas nda lin yer almas. 2- Mermer, Krom, Bak r (Di er ihraç ürünleri) gibi yeralt kaynaklar, Su Ürünleri, Turizm, Tar m ve Hizmetler Sektörlerinde ilin öncü sektörlerinin oluflu, 3- fiarapl k üzüm yetifltiricili inde yöreye özgü ve dünyaca ünlü üzüm cinsinin oluflu, 4- Bölgedeki tek sivil havaalan n n ilde oluflu, Havaalan n havaliman na dönüfltürülme çal flmalar na bafllanm fl olmas. 5- Türkiye de lk Hayvan Ürünleri OSB nin Elaz da oluflu, 6- Sulanabilir tar m arazi miktar ( lin sulanabilir arazi varl toplam 245 bin dönümdür.) 7- malat Organize Sanayi Bölgesinin varl, 8- Sahip olunan su kaynaklar varl (Su yüzeyi toplam Ha.) 9- Do algaz kullan m na bafllanm fl olunmas. 10- Elaz da uluslararas niteliklere sahip bir Fuar Alan kurulma çal flmalar, 11- flgücü imkânlar n n var oluflu, 12- Meralar n yeni bir düzenleme ile hayvanc l a aç lmas. 13- Çevre kirlenmesi olmayan Elaz n organik tar m ve hayvanc l k için cazip oluflu. 14- Makine servis düzeyinde iyileflmenin oluflu (Sanayicinin makine alt yap s n n iyilefltirme çal flmalar ) 15- Avrupa Birli i Hibe Programlar çerçevesinde hibe programlar ndan yararlanacak iller aras nda Elaz nda yer al yor oluflu, 16- Elaz n ülkemizde DPT taraf nda ilan edilen 12 Cazibe kentten biri olmas. 17- TEKNOKENT VE figem in kurulmufl bulunmas. SONUÇ Elaz ili Do u Anadolu Bölgesi içerisinde kalk nma ve geliflmeye en müsait illerin bafl nda gelmektedir. Devlet Planlama Teflkilat 1970 li y llarda haz rlam fl oldu u ve Türkiye nin 7 metropolitan ilini belirledi i raporunda Elaz bu 7 ilden biri olmufltur. Elaz yine, 2007 y l nda DPT taraf ndan ülkemizde belirlenen 12 Cazibe Kentten biri olmufltur. limizin zengin tarihi birikimi, do al güzellikleri, yer alt kaynaklar, F rat Üniversitesi, bölge müdürlükleri, yetiflmifl insan gücü, geliflmifl sanayi siteleri, verimli su varl klar ve toprak yap s, co rafi konumu itibar ile geçifl merkezi üzerinde bulunmas ve bölgenin en önemli besi alan olmas, Ülkemizin en eski havaalanlar ndan birinin ilimizde bulunmas, Elaz kalk nma ve geliflmifllikte öne ç - karan unsurlar olmufltur. Haz rl klar yaklafl k dört y l süren Do u Anadolu Projesi (DAP) kapsam nda bölgemizde bulunan 5 üniversite, Valilikler, Belediyeler, Kamu Kurumlar ve Sivil Toplum Örgütlerinin ortak çal flmas ile sonuçland r lan çal flmada Elaz ilinin potansiyel kaynaklar n n, Maden-Mermer, Tar m (Ba c l k), Hayvanc l k, Su Ürünleri, Turizm-Hizmetler (Sa l k-e itim) sektörleri oldu u tespit edilmifltir. 6

11 Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page 7 16 Temmuz 2009 tarih ve Say l Resmi Gazete de yay nlanarak yürürlü e giren Bölgesel ve Sektörel Teflvik Uygulamas kapsam nda en fazla deste in yer ald 4. Bölgede bulunan Elaz yat r mc lara önemli f rsatlar sunmaktad r. Sanayi geçmifli 1930 larda aç lan Ergani Bak r iflletmelerine kadar dayanan Elaz da çimento fabrikas, fleker fabrikas, plastik fabrikas, deri fabrikas, iplik fabrikas gibi kamu ve özel sektör yat r mlar devam ederek bugünlere gelinmifltir. Sanayideki bu köklü geçmifl ile birlikte Elaz da kurulu bulunan Teknik E itim Fakültesi ve 5 ayr Teknik okul önemli bir nitelikli iflgücünün Elaz da oluflmas na katk sa lam flt r. Bu vesile ile Elaz bölgede en köklü sanayi kültürüne sahip olan illerin bafl nda gelmektedir. Ülke kalk nmas nda bölgesel potansiyellerin en iyi flekilde de erlendirilmesinde, mevcut kaynaklar n verimli ve gerçekçi kullan m ve bunlara dayal olarak küçük ve orta ölçekli sanayinin yurt sath nda yayg nlaflt r lmas, desteklenmesi ve gelifltirilmesi büyük önem tafl maktad r. Bunun için de, mevcut sanayi yap s profilinin ortaya konulmas, geliflme imkan ve kabiliyetinin belirlenmesi, gelece e yönelik yeni yat r m hedef ve stratejilerin tasarlanmas ve uygulanmas da üzerinde ciddiyetle durulmas gereken hususlar n bafl nda gelmektedir. Ancak, bu flekilde verileri ortaya koyarak, yat r mc lar m z n do ru teflviki, sa l kl yat r m kararlar n n al nmas ve eldeki kaynaklar n rasyonel bir flekilde de erlendirilmesini sa lamakla mümkündür. Elaz ilinin (SWOT) GZFT analizinde konular ana bafll klar ile belirtilmifl olup, her bir konu bafll asl nda bir sayfa aç klama gerektiren konular ihtiva etmektedir. TRB1 illeri, Bingöl, Elaz, Malatya ve Tunceli illeri genel manada de erlendirildi inde Elaz, di er üç ilin merkezinde yer almakta ve bu illere eflit mesafede bulunmaktad r. Özetle, Elaz gerek ulafl m imkanlar, gerekse sahip oldu u bütün alt yap imkanlar bak - m ndan baflta Tunceli ve Bingöl olmak üzere k smen de bölgedeki di er illere hizmet götüren bir il konumundad r. Bu analizde de görüldü ü gibi Elaz ilinin güçlü yönleri oldukça fazla, f rsatlar bölgemizdeki di er illerden daha çok, tehditlerinin büyük ço unlu unun ortadan kald r lma imkan bulunmaktad r. Bu veriler fl nda, Elaz ilinin güçlü yönleri ve f rsatlar gelecekte, çevre illeri de kalk nd - racak bir potansiyele sahiptir. 7

12 Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page 8 ELAZI L NDE YATIRIM YAPACAK MÜTEfiEBB SLERE SA LANAN DEVLET YARDIMLARI 1- KATMA DEGER VERG S ST SNASI: Yat r m teflvik belgesi kapsam nda yap lacak yerli ve ithal makine ve teçhizat al mlar nda KDV istisnas uygulanacakt r. 2- FA Z DESTEG : Türk liras cinsi kredilerde 5 puan, Döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puan azami ilk befl (5) y l için ödenmek kayd yla bütçe kaynaklar ndan karfl lanacakt r. Faiz deste i proje baz nda; AR-GE ve çevre yat r mlar için üçyüzbin ( ) Türk liras Di er yat r mlar içinse beflyüzbin ( ) Türk liras d r. Faiz deste i müracaat yat r mc n n tercihine göre finansal kiralama flirketi veya Bankalardan birisi tercih edilerek yap l r. Dördüncü bölge içerisinde yer alan Elaz ilinde tarihine kadar bafllan lan yat - r mlar nda yedi (7) y l tarihinden sonra bafllan lan yat r mlarda ise befl (5) y l süreyle destekten yararlan r. 3- VERG ND R M : Yat r m teflvik belgesi kapsam nda tarihine kadar yat r ma bafllanmas halinde; Bölgesel uygulamada; Yat r ma katk oran...% 60 Kurumlar veya gelir vergisi indirim oran...% 90 Büyük ölçekli Yat r mlarda Yat r ma katk oran...% 70 Kurumlar veya gelir vergisi oran...% 90 d r. ndirimli vergi uygulamas na yat r m n k smen veya tamamen iflletilmesine bafllan lan hesap döneminden itibaren bafllan r ve indirilen kurumlar veya gelir vergisi tutar yat r ma katk oran na ulafl l ncaya kadar devem edilir. 4- TEKST L, KONFEKS YON VE HAZIR G Y M DER VE DER MAMÜL- LER SEKTÖRLER NE TAfiIMA DESTEG : Di er bölgelerden ilimizin de içinde bulundu u dördüncü bölgeye tafl nacak bu yat r mlara nakliye giderleri yan nda bölgemizde uygulanan di er desteklerden de faydalanacakt r. 5- KULLANILMIfi MAK NA VE TECH ZAT THAL Teflvik belgesi kapsam nda ithaline izin verilen kullan lm fl komple tesisler yat r m konusuna ba l olarak yard mc tesislerden ba ms z bir mal ve hizmeti üretebilecek komple bir hattan veya teflvik belgesinde kay tl üretimi yapabilecek bir veya birden fazla makine ve teçhizattan da oluflabilir. 8

13 Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page 9 6- GÜMRÜK VERG S MUAF YET : Büyük ölçekli yat r mlar ile bölgesel desteklerden yararlanacak yat r mlar Gümrük vergisi muafiyetinden yararlanacakt r. 7- YATIRIMCILARA ARSA TAHS S Maliye Bakanl n n Kamu tafl nmazlar n n yat r mlara tahsisine iliflkin usul ve esaslar Yönetmeli i 03 Eylül 2009 tarih ve say l Resmi Gazete de yay nlanarak yürürlü e girmifltir. TEfiV K KAPSAMINDAK TAfiINMAZLAR: 1- Mülkiyeti hazineye ait olan arsa ve tafl nmazlar, 2- Özel bütçeli idarelere ait arsa ve tafl nmazlar, 3- l özel idarelerine ait arsa ve tafl nmazlar, 4- Belediyelere ait arsa ve tafl nmazlar, Dahildir. Tahsisler Hazineye ait tafl nmazlar n tahsis ifllemleri Maliye Bakanl nca di er say lan kurulufllara ait tahsislerde tafl nmaz n maliki idarece yürütülür. Teflvikten yararlanacak gerçek veya tüzel kifliler lehine;tafl nmazlar üzerinde,ilk y l için emlak vergi de erinin % 3 ü oran nda takdir edilecek bedel karfl l nda 49 y l süreli ba ms z ve sürekli nitelikte irtifak hakk tesis edilebilir. Devletin hüküm ve tasarrufu alt nda ve tapuya tescili mümkün olan yerler,hazine ad na tescil edildikten sonra irtifak hakk na konu edilebilir. Tapuya tescili mümkün olmayanlar için Kullanma izni verilebilir. lk y l irtifak hakk veya kullanma izin bedeli: dördüncü bölgede bulunan ilimiz için tafl nmaz n emlak vergisi de erinin % 1 idir. (bu tutar 1 ve 2 bölgede % 3 üçüncü bölgede ise % 2 dir.) Ayr ca Yat r m Teflvik Belgesinde belirtilen istihdam edilecek iflçi say s na befl (5) y l süreyle uyulmas zorunludur. 9

14 Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page 10 BAfiVURU Ç N STENEN BELGELER: 1- Yat r m teflvik belgesi 2- Yat r m bilgi formu 3- OSB de bofl parsel bulunmad ve yat r m n bu alanlarda yap lamayaca na iliflkin belge 4- Baflvuru ücretinin yat r ld na iliflkin makbuz(ilimiz için TL dir) 5- Avan proje 6- Oda sicil kay t örne i 7- Vergi borcunun bulunmad na iliflkin belge 8- flletmenin son 3 y ll k bilanço ve mali tablolar gerçek kifliler için iflletme hesap özeti 9- fiirket ana sözleflmesi, Kanuni temsilcinin imza sirküsü ve adresleri 10- Fizibilite raporu ve finans tablosu (Yat r m tutar on milyon TL yi aflmas durumunda) 11- stenecek di er belgeler (EK-1 Talep formu ve taahhüt edilen yat r m n en az % 20 sini karfl layacak miktarda net öz kayna a sahip müteflebbisler müracaat edebilirler) 10

15 Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page 11 BÖLGESEL TEfiV KTEN YARARLANACAK SEKTÖRLER ASGAR YATIRIM Tutarlar ve Kapasite Madencilik ve tafloca yat r mlar 500 Bin TL (1nci gurup madenler, m c r, rödevansl madencilik hariç) G da ürünleri ve içecek imalat 1 milyon TL (Ek 4 de yer alan teflvik edilmeyecek konular ile Dip not 6 da Belirtilen ve genel teflvik sisteminden yararlanacak konular hariç) Entegre Hayvanc l k Yat r mlar (Dam zl k hay. yat r mlar dahil) Süt inekçili i entegre tesislerinde 300 Büyükbafl Büyükbafl Besicilik entegre tesislerinde 500 Büyükbafl/dön Küçükbafl entegre tesislerinde(süt veya et yönlü) 1000 Küçükbafl/dön Kanatl Entegre tesislerinde Adet/dönem Serac l k 10 Dekar Su ürünleri yetifltiricili i 500 Bin TL Tekstil ürünleri imalat (Dip not 8 de belirtilen konular hariç) Tekstilin aprelenmesi yat r mlar için 15 Milyon TL Di er yat r m konular nda 500 Bin TL Giyim eflyas imalat 500 Bin TL Bavul el çantas, saraciye, ayakkab ve imalat 500 Bin TL Ak ll çok fonksiyonlu Teknik Tekstil 500 Bin TL Döflemelik parke, kaplama, kontrplak, yonga levha, sunta 2 Milyon TL Mdf v.b plakalar n imalat Plastik ve kavuçuk ürünleri imalat 2 Milyon TL ( ç ve d fl lastik imalat hariç) Metalik olmayan Mineral ürünlerin imalat 500 Bin TL (Sadece çimento beton veya suni tafltan inflaat amaçl Prefabrik yap elemanlar kireç alç ) Metal eflya 2 Milyon TL Makine ve Techizat imalat 2 Milyon TL Elektirik Makine ve Cihazlar imalat 2 Milyon TL Radyo,Televizyon,Haberleflme Techizat ve cihazlar imalat 2 Milyon TL Mobilya imalat (Sadece metal ve plastikten imal edilenler hariç) 2 Milyon TL Oteller 3 Y ld z ve üzeri Ö renci yurtlar 100 Ö renci So uk hava deposu hizmetleri 500 Metrekare Hastane yat r m,huzur evi 100 Kiflilik H. evi Tehlikeli at k geri kazan m ve bertaraf tesisleri - 11

16 Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page 12 BÜYÜK ÖLÇEKL YATIRIMLAR* S ra No Sektör 50 Milyon TL nin Üzerindeki Asgari Sabit Yat r m Tutarlar (Milyon TL) 1 Kimyasal Madde ve Ürünlerin malat - 1-a Ana Kimyasal Maddelerin malat b Di er Kimyasal Ürünlerin malat Rafine Edilmifl Petrol Ürünleri malat Transit Boru Hatt yla Tafl mac l k Hizmetleri Yat r mlar - 4 Motorlu Kara Tafl tlar n n malat Yat r mlar Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon malat Yat r mlar - 6 Liman ve Liman Hizmetleri Yat r mlar Elektronik Sanayi Yat r mlar - 7-a LCD/Plazma Üretimi Yat r mlar b Modül Panel Üretimi Yat r mlar c Lazer Televizyon, Üç Boyutlu Televizyon - ve OLED Televizyonlar ve benzeri Televizyon Üretimi Yat r mlar 7-d Di er Elektronik Sektörü Yat r mlar - 8 T bbi Alet, Hassas ve Optik Aletler malat Yat r mlar - 9 laç Üretimi Yat r mlar Hava ve Uzay Tafl tlar malat Yat r mlar - 11 Makine malat Yat r mlar - 12 Madencilik Yat r mlar - Maden Kanununda - belirtilen IV/c grubu metalik madenlerle ilgili nihai metal üretimine yönelik izabe (cevher iflleme) tesisleri ile bu tesislere entegre maden üretimine yönelik (istihraç+iflleme) yat r mlar (AKÇT kapsam ürünler hariç). (*) 13/06/2006 tarihli ve 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanununun 18/02/2009 tarihli ve 5838 say l Kanunun 9 uncu maddesi ile de iflik 32/A maddesinde belirtilen 50 Milyon Türk Liras n n üzerindeki yat r mlar. 12

17 Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page 13 GENEL TEfiV K S STEM NDEN TEfiV K ED LMEYECEK veya TEfiV K BEL RL fiartlara BA LI YATIRIM KONULARI I- TEfiV K ED LMEYECEK YATIRIMLAR A. TARIM VE TARIMSAL SANAY 1- Ö ütülmüfl tah l ürünleri, niflasta ve niflastal ürünler ve haz r hayvan yemleri imalat (pirinç, bulgur, ev hayvanlar için haz r yemler, bal k yemi ve entegre hayvanc l k yat r mlar içerisindeki yem üretimi hariç) 2- Bisküvi, 3- Yufka ve kaday f, 4- Makarna, irmik, flehriye, kuskus vb ürünler, 5- D flar ya yemek hizmeti sunan iflletmeler (haz r yemek), 6- Küp fleker, 7- Bitkisel üretim (serac l k, kültür mantar yetifltiricili i ve entegre hayvanc l k yat r mlar içerisindeki yem bitkileri yetifltiricili i hariç), 8- Bölgesel yat r mlar kapsam nda teflvik edilecek entegre hayvanc l k yat r mlar ve flartl desteklenecek hayvanc l k yat r mlar d fl ndaki hayvanc l k yat r mlar, B. MALAT VE MADENC L K YATIRIMLARI 1-1/8/1996 tarihli ve say l Resmi Gazetede yay mlanarak yürürlü e giren Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Kömür Çelik Toplulu u Aras nda Avrupa Kömür ve Çelik Toplulu unu Kuran Antlaflman n Yetki Alan na Giren Ürünlerin Ticareti ile lgili Anlaflma Eki ürün listesinde yer alan ürünlerin üretimine yönelik yat r mlar, 2- Tu la ve kiremit üretimine yönelik modernizasyon cinsi d fl ndaki yat r mlar, 3- Kamu kurum ve kurulufllar ile yap lanlar da dahil olmak üzere rödovansl madencilik yat r mlar, 4- Kütlü pamuk iflleme yat r mlar, 5- Sentetik elyaf ve sentetik iplik üretimine yönelik komple yeni, tevsi ve entegrasyon cinsindeki yat r mlar, 6- plik ve dokuma (yün ipli i, ak ll ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, hal, taftig, dokunmam fl ve örülmemifl kumafl, çuval hariç) konular nda modernizasyon yat r mlar haricindeki yat r mlar. C. H ZMETLER SEKTÖRÜ 1- Okul öncesi e itim, ilkö retim, lise, yüksekokul, üniversite, yüksekö retim ve teknik ve mesleki ö retim d fl nda kalan e itim yat r mlar ile yetiflkinlerin e itilmesine yönelik (kurslar, dershaneler vb) yat r mlar, 2- Hastane yat r mlar, t p merkezleri, diyaliz merkezleri, tahlil laboratuarlar ve manyetik görüntüleme merkezleri d fl nda kalan sa l k yat r mlar, 3- Oteller, tatil köyleri, apart oteller, da (yayla) evleri d fl nda kalan turizm konaklama tesisleri, 13

18 Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page Ulusal çapta yay m yapan günlük gazete bas m hizmetleri, televizyon ve radyo yay nc - l d fl ndaki bas n ve yay n yat r mlar, 5- Kay t amaçl stüdyo yat r mlar 6- Konut üretimi ve müteahhitlik hizmetleri yat r mlar, 7- Yolcu ve yük tafl mac l na yönelik otobüs ile çekici ve treyler yat r mlar (Belediyelerin yapacaklar yat r mlar hariç), 8- Hipermarket, ticaret merkezi, al flverifl merkezi ve otopark yat r mlar dahil toptan ve perakende ticarete yönelik yat r mlar, 9- Kara tafl tlar bak m, onar m ve servis istasyonu yat r mlar, 10- Petrol ürünleri (LPG dahil) da t m yat r mlar, akaryak t istasyonu yat r mlar 11- Karayollar dinlenme tesisi yat r mlar, 12- Lokantalar, 13- Yat ithali yat r mlar, 14- Tafl t kiralama yat r mlar, 15- Çamafl rhane ve hal y kama yat r mlar, 16- S nai üretim tesisleri ile altyap yat r mlar n n otomasyonu d fl nda yap lacak di er otomasyon yat r mlar, 17- Yaz l m ve ar-ge faaliyetleri hariç olmak üzere gayri menkul kiralama ve ifl faaliyetleri, 18- Finansal kiralama faaliyetleri hariç olmak üzere mali arac kurulufllar n yat r mlar, 19- Gösteri merkezi yat r mlar, 20- Kapal alan 500 m 2 nin alt nda olan so uk hava deposu yat r mlar II -TEfiV K BEL RL fiartlara BA LI YATIRIM KONULARI A. TARIM VE TARIMSAL SANAY 1- Süt inekçili i yat r mlar nda asgari 150 büyükbafl süt inekçili i ve süt mamulleri üretimi bafllang ç olmak kayd yla, yem ünitesi ve/veya so uk hava deposu ile entegre olmas flart aran r. 2- Besicilik yat r mlar nda asgari 150 büyükbafl/dönem besicilik ve kesimhane bafllang ç olmak üzere, so uk hava deposu ve/veya yem ünitesi ve/veya et mamülleri üretimi ile entegre olmas flart aran r. B. H ZMETLER SEKTÖRÜ 1- Ulaflt rma Bakanl ndan al nm fl L2 belgesini haiz, bir veya birkaç yerde gümrükleme ve sigortac l k hizmetlerinin de sunuldu u antrepo, elleçleme-paketleme ve otomasyon hizmetlerini birlikte içeren, asgari toplam kapal alan m2 olan, ulusal ve/veya uluslararas yük tafl mac l na yönelik araçlar içerebilen entegre lojistik yat r mlar için teflvik belgesi düzenlenebilir. 2- Boru hatt yla tafl mac l k, petrol ve do algaz ürünleri, dolum ve depolama tesisi yat - r mlar nda da t m araçlar ve tüpler hariç olmak üzere, sadece sabit tesise yönelik harcamalar için teflvik belgesi düzenlenebilir. 3- Al flverifl, ifl ve/veya ticaret merkezi hüviyetinde olmayan ve müstakil olarak infla edilen fuar, kongre, sergi ve kültür merkezi yat r mlar teflvik belgesine ba lanabilir. Fuar ve sergi 14

19 Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page 15 merkezlerinde, otopark hariç asgari kapal alan n 5000 m2, kongre merkezlerinde ise asgari koltuk say s n n 1000 olmas flart aran r. Kültür yat r mlar için Kültür ve Turizm Bakal ndan al nacak kültür yat r m belgesine istinaden proje baz nda yap lacak de erlendirme sonucunda teflvik belgesi düzenlenebilir. 4- Spor tesisi yat r mlar nda asgari 10 Milyon TL sabit yat r m flart aran r. 5- Konteyn r kiralama yat r mlar hariç olmak üzere karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolundan en az ikisinde kombine tafl mac l k yapt n tevsik eden yat r mc lar n gerçeklefltirecekleri kara, deniz, hava ve demiryolu kombine konteyn r tafl mac l yat r mlar için teflvik belgesi düzenlenebilir. 6- Havaalan yer hizmeti yat r mlar nda teflvik belgesi kapsam na trafi e ç kmayan ve sadece apronda kullan lan motorlu tafl tlar dahil edilebilir. Binek otomobilleri proje kapsam na dahil edilmez. 7- Havayolu iflletmecili i ve kargo tafl mac l yat r mlar nda temin edilecek uçaklarda birim bafl na asgari kapasitenin 100 koltuk, kargo uçaklar nda ise asgari kargo kapasitesinin kg. olmas flart aran r. Faaliyet konusu bizatihi havayolu iflletmecili i ve/veya kargo tafl mac l olan yat r mlar d fl nda genel amaçl ve hava taksi iflletmecili i amaçl yat r mlar için teflvik belgesi düzenlenmez. 8- Uydu, telsiz, kablo vb iletiflim ortamlar ndan gelen haberleflme, radyo, televizyon ve veri sinyallerini birlefltirip tek bir paket halinde nihai tüketiciye iletimini sa layan hizmet yat - r mlar proje baz nda de erlendirilerek teflvik belgesine ba lanabilir. Ancak nihai hizmeti alanlar taraf ndan kullan lan yat r m mallar destek unsurlar ndan faydaland r lmaz. 9- Gümrük kap lar nda yap-ifllet veya yap-ifllet-devret modeli ile gerçeklefltirilecek, yerli ve yabanc lara hizmet sa lamaya yönelik gümrük muhafaza kontrol ünitelerini de ihtiva eden tesislere yönelik yat r mlar için teflvik belgesi düzenlenebilir. 10- Altyap yat r mlar proje baz nda de erlendirilerek uygun görülenleri teflvik belgesine ba lanabilir. 11- Kamu kurum ve kurulufllar, belediyeler, il özel idareleri, birlik, kooperatif vb. kurulufllar n görev alanlar na yönelik olarak yapacaklar yat r mlar proje baz nda de erlendirilerek teflvik belgesi düzenlenebilir. BÖLGESEL VE SEKTÖREL OLARAK DESTEKLENMEYEN YATIRIMLAR G da ürünleri içecek ve imalat yat r mlar nda Pirinç, Bulgur Ev hayvanlar için haz r yemek Bal k unu, Bal k ya, Bal k yemi Ekmek, Kek, Gofret Rak ve Bira üretimine yönelik 15

20 Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page 16 Komple ve tevsi yat r mlar Kuruyemifl, Turflu Linter Pamu u Çay ve F nd k üretimine yönelik Komple yeni ve tevsi yat r mlar Haz r çorba ve et sular ile müstahzarlar üretimleri Tah l ve Bakliyat tasnif ve ambalajlanmas yat r m KAÇ TÜR YATIRIM TEfiV K BELGES ALINAB L R 1- KOMPLE YEN YATIRIM: Yeni yap lacak yat r mlar için düzenlenir. Ayr ca mevcut tesislerde makine ve teçhizat ilavesi nedeniyle kapasite art fl n n % 100 ü geçmesi halinde bu yat r mlar yeni yat r m say l r. 2- TEVS YATIRIMI: Mevcut bir yat r ma ilave üretim hatt makine ve teçhizat ilavesi yap lmas suretiyle üretim miktar n n art r lmas na yönelik yat r mlar için düzenlenir. 3- MODER N ZASYON YATIRIMI: Geliflen teknoloji sonucunda teknik veya ekonomik ömrünü tamamlam fl makine ve teçhizat n yenileri ile de ifltirilmesini içeren yat r mlard r. 4- ÜRÜN ÇEfi TLEND R LMES YATIRIMI: Mevcut tesis ve altyap müflterekli i olan ayn iflletmede mevcut makine ve Teçhizata yap lacak ilave yat r mla farkl bir nihai ürün elde edilmesine yönelik yat r mlard r. 5- ENTEGRASYON YATIRIMI: Yat r m n konusu ve projenin özelli i dikkate al narak ayn il s n rlar içinde ve ayn yerde ve ayn tesis bünyesinde olan yat r mlard r. HAZ NE MÜSTEfiARLI INDAN ÇIKARILAÇAK YATIRIM TEfiV K BELGES Ç N STENEN EVRAKLAR 1- Dilekçe 2- Noter tasdikli imza sirküsü 16

GENEL TEŞVİK SİSTEMİNDEN TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM YATIRIM KONULARI: I - TEŞVİK EDİLMEYECEK

GENEL TEŞVİK SİSTEMİNDEN TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM YATIRIM KONULARI: I - TEŞVİK EDİLMEYECEK GENEL TEŞVİK SİSTEMİNDEN TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI: I - TEŞVİK EDİLMEYECEK YATIRIMLAR A. TARIM VE TARIMSAL SANAYİ 1. Un, irmik (makarna imalatı ile entegre

Detaylı

NO: 2012/55 TAR H: 16.10.2012 Yat mlarda Devlet Yard mlar Hakk nda Karar da De iklik

NO: 2012/55 TAR H: 16.10.2012 Yat mlarda Devlet Yard mlar Hakk nda Karar da De iklik KONU VERG S RKÜLER NO: 2012/55 TAR H: 16.10.2012 Yat mlarda Devlet Yard mlar Hakk nda Karar da De iklik Yap lmas na Dair Karar Yay nlanm r. 13/10/2012 tarih 28440 say Resmi Gazete de yay nlanan 2012/3802

Detaylı

EK-2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN US 97 KODU

EK-2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN US 97 KODU EK-2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgel er Düzey 2 SEKTÖRÜN US 97 KODU Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) EK-2 Bölgeler Düzey 2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN US 97 KODU Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

DOĞU MARMARA BÖLGESİ NDE 2006-2010 DÖNEMİNDE YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ

DOĞU MARMARA BÖLGESİ NDE 2006-2010 DÖNEMİNDE YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ DOĞU MARMARA BÖLGESİ NDE 2006-2010 DÖNEMİNDE YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ Yayın Tarihi: Mayıs, 2011 MARKA Yayınları Serisi DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI DOĞU MARMARA BÖLGESİ

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Ahmet Cemil ALADAĞ Mehmet İNANIR 1. Yeni TeĢvik Sisteminin Hazırlık Süreci 2. Yeni TeĢvik Sistemi 3. Öncelikli Yatırımlar

Detaylı

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902 2006 PAY ( %) 2007 PAY ( %) ARTIŞ (%) SHARE SHARE INCREASE GELİRLER (TAHSİLAT) / REVENUES GENEL BÜTÇE GELİRLERİ / GENERAL BUDGET'S REVENUES 2.212 98,79 2.364 98,02 6,88 VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES 1.725

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN US 97 KODU. 80 (809 hariç)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN US 97 KODU. 80 (809 hariç) Ek 2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 SEKTÖRÜN US 97 KODU Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 20 ŞUBAT 2014 ANKARA SUNUM PLANI 1.Teşvik Sistemi 2.Atık Geri Kazanım veya Bertaraf Tesisi Yatırımları 3.Alt Bölge Destekleri 2 SUNUM PLANI 1.Teşvik

Detaylı

VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES

VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES 2006 PAY ( %) 2007 PAY ( %) PAY ( %) ARTIŞ (%) GELİRLER (TAHSİLAT) / REVENUES SHARE SHARE SHARE INCREASE GENEL BÜTÇE GELİRLERİ / GENERAL BUDGET'S REVENUES 2.212 98,79 2.364 98,02 2.476 97,96 4,73 VERGİ

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 İZMİR YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ 1. Mevzuat ve Hedefler Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 SEKTÖRÜN Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak US 97 KODU Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YENİ SİSTEM

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YENİ SİSTEM T.C. B A Ş B A K A N L I K H A Z İ N E M Ü S T E Ş A R L I Ğ I YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YENİ SİSTEM 01.10.2009 Sunum Planı Yeni Teşvik Sisteminin Hedefleri Teşvik Unsurları Yeni Teşvik Sisteminin

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 15 Kasım 2012 İSTANBUL Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 1. HAZIRLIK SÜRECİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ Ø

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞKİK YAPILDI

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞKİK YAPILDI Sirküler Rapor 18.04.2011/ 58-1 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞKİK YAPILDI ÖZET : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2010/1166 Sayılı BKK

Detaylı

EK-2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

EK-2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Çalışma Saatlerimiz Hafta İçi: 09:00-12:30 / 13:15-18:30 Referanslar EK-2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 SEKTÖRÜN US 97 KODU

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA 4070 307 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 59/10 Tar m Arazilerini Kullananlar

Detaylı

TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA

TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 16/07/2009 tarih ve 27290 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Karar

Detaylı

4M Danışmanlık Yatırım Teşvik Karar Değişiklik - 2011-1597

4M Danışmanlık Yatırım Teşvik Karar Değişiklik - 2011-1597 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR -2011/1597- (14.04.2011 T. 27905 S. R.G.) Karar Sayısı : 2011/1597 Ekli Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. Ekonomi Bakanlığı TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN Genel Müdür Yardımcısı 11 Şubat 2016, ANKARA Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 3 Temmuz 2014 YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (19 Haziran 2012 tarih

Detaylı

100 soruda yeni teflvik uygulamas

100 soruda yeni teflvik uygulamas 100 soruda yeni teflvik uygulamas (2009/15199 say l BKK) ndirimli kurumlar vergisi Gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnas Faiz deste i Sigorta prim deste i Tafl nma deste i Yat r m yeri tahsisi Sunufl

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

B ilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanunun 13 üncü maddesine

B ilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanunun 13 üncü maddesine mali ÇÖZÜM 165 F NANSAL K RALAMA fi RKETLER NE YAPILAN MAK NE -TEÇH ZAT TESL MLER NDE KATMA DE ER VERG S ST SNASI Hakk YILDIRIM * I. G R fi B ilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanunun 13 üncü

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Nedir? Teşvik belgesi, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde

Detaylı

Muhasebe Müdürlüğü ne

Muhasebe Müdürlüğü ne SİRKÜ : 2012/12 KAYSERİ Konu : 2012/3305 Sayılı da 10.07.2012 Devlet Yardımları Hakkında Karar Muhasebe Müdürlüğü ne 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan da Devlet Yardımları Hakkında

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı ANKARA 21/10/2015 1 SUNUM PLANI 1. Teşvik Sisteminin

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 06.10.2008/160 ĐŞVERENLERE VERĐLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVĐK VE DESTEKLERDE SOSYAL GÜVENLĐK KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR BELGESĐNĐN DÜZENLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLARA DAĐR TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) EK - 2 Bölgeler Düzey 2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler US 97 KODU 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER Naci ŞAHİN * 1-GİRİŞ İşverenler, Devlet yardımı ile teşvik ve destekten SGK ya borcu

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62 SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62 Konu: SANAYĐ SĐCĐL BELGELERĐNĐN ALINMASI VE ĐKĐ YILDA BĐR VĐZE ETTĐRĐLMESĐ HAKKINDA Özet: Sanayi/üretim işletmelerinin sanayi siciline kaydolmaları

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI

GÜNEY EGE BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI GÜNEY EGE BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI 1. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ HAKKINDA Yeni Teşvik Sistemi 6 bölgeden oluşmakta, Aydın ve Denizli illerimiz 2. Bölgede ilimiz 1. bölgede yer almaktadır. 14.07.2009

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ M. Özger BOZOĞLU Dış Ticaret Uzmanı Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı İSTANBUL 10/12/2014 1 SUNUM PLANI 1.

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU 1319 EMLAK VERG S U 173 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 43/4 Geçici Muafl klar Geçici Muafl klar Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci maddesiyle de iflen Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Overview... Hursan Logistics, located in a privately owned facility at Istanbul s Port of Ambarlı has been established in response

Detaylı

ALTIN, GÜMÜfi VE PLAT N LE LG L ARAMA, filetme, ZENG NLEfiT RME VE RAF NAJ FAAL YETLER NE YÖNEL K TESL M VE H ZMETLERDE ST SNA UYGULAMASI

ALTIN, GÜMÜfi VE PLAT N LE LG L ARAMA, filetme, ZENG NLEfiT RME VE RAF NAJ FAAL YETLER NE YÖNEL K TESL M VE H ZMETLERDE ST SNA UYGULAMASI ALTIN, GÜMÜfi VE PLAT N LE LG L ARAMA, filetme, ZENG NLEfiT RME VE RAF NAJ FAAL YETLER NE YÖNEL K TESL M VE H ZMETLERDE ST SNA UYGULAMASI Memifl KÜRK* I-GENEL B LG : 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun

Detaylı

MUĞLA DA YATIRIMCILARIMIZIN FAYDALANACAĞI TEŞVİKLER

MUĞLA DA YATIRIMCILARIMIZIN FAYDALANACAĞI TEŞVİKLER MUĞLA DA YATIRIMCILARIMIZIN FAYDALANACAĞI TEŞVİKLER YENİ TEŞVİK SİSTEMİ HAKKINDA Yeni Teşvik Sistemi 6 bölgeden oluşmakta, Muğla ilimiz 1. bölgede yer almaktadır. 14.07.2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ

YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 5 Nisan 2012 saat 13.00 da T.C. Başbakanı Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından Yeni Teşvik Sistemi ana hatlarıyla kamuoyuna ilan edilmiştir. Sistemin bazı ayrıntıları 6 Nisan 2012 tarihinde

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İstanbul - 30 Ekim 2011 2 3 4 5 6 7 8 9 SUNUM PLANI SUNUM PLANI 1. Devlet Yardımları ve Mevzuatı 2. Yatırım Teşvik Sistemi - Teşvik Sistemleri - Destek

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

KDV. Muğla da Yatırımcılarımızın Faydalanacağı Teşvikler AR-GE VERGİ VERGİ YATIRIM YERİ FAİZ GÜMRÜK VERGİSİ SİGORTA PRİMİ T.C. MUĞLA VALİLİĞİ GÜMRÜK

KDV. Muğla da Yatırımcılarımızın Faydalanacağı Teşvikler AR-GE VERGİ VERGİ YATIRIM YERİ FAİZ GÜMRÜK VERGİSİ SİGORTA PRİMİ T.C. MUĞLA VALİLİĞİ GÜMRÜK Ekonomi Bakanlığı tarafından açıklanan yeni teşvik sistemi, ülkemizin tüm bölgeleri için önemli destekler getirmiştir. Yeni teşvik sistemi, ilimizde yatırım yapmak isteyenlere çok cazip fırsatlar sunmaktadır.

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları UYGULAMALAR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

KONUM & STRATEJİK FIRSATLAR. Türkiye; Kıtaların kesişim noktasında, Kayseri; Türkiye nin merkezinde yer almaktadır.

KONUM & STRATEJİK FIRSATLAR. Türkiye; Kıtaların kesişim noktasında, Kayseri; Türkiye nin merkezinde yer almaktadır. KONUM & STRATEJİK FIRSATLAR Türkiye; Kıtaların kesişim noktasında, Kayseri; Türkiye nin merkezinde yer almaktadır. Komşu ülkelere karayolu, demiryolu ve limanlar ile kolay ulaşım. TARİHSEL GELİŞİM M.Ö.

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

Yatırım Teşvikleri 5 Aralık 2011

Yatırım Teşvikleri 5 Aralık 2011 www.pwc.com/tr Yatırım Teşvikleri Açılış Konuşması Cenk Ulu 2 İçerik 1. Yatırımlarda Devlet Yardımları Mevzuatı 2. Teşvik Sistemi 3. Muafiyetler ve İstisnalar 4. Faiz Desteği, Sigorta Primi İşveren Hissesi

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Teşvik Belgesi Alma İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Teşvik Belgesi Alma İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Teşvik Belgesi Alma İşlem Basamakları 2013 TEŞVİK BELGESİ ALMA İŞLEM BASAMAKLARI Başvuru Mercii: Ekonomi Bakanlığı (Ancak, büyük ölçekli yatırımlar, bölgesel

Detaylı

ERNST & YOUNG MAYIS/MAY 2007

ERNST & YOUNG MAYIS/MAY 2007 ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com MAYIS/MAY 2007 2007 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi Beytem Plaza fiiflli

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/8 İstanbul, 02 Ocak 2008 KONU : 2008 Yılında Uygulanacak

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine liflkin Kanun un

5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine liflkin Kanun un 144 HURDAYA ÇIKARTILAN TAfiITLARIN L ÖZEL DARELER NE BEDELS Z DEV RLER NDE VERG SEL AVANTAJ Bilal KOCABAfi Maliye Bakanl Devlet Bütçe Uzman I-G R fi 5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine

Detaylı

EKİM E K O D GELİR TÜRÜ EKİM 2014 EKİM 2015 DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Vergi Gelirleri 22.726.202.675,34 25.757.805.708,14 13,34

EKİM E K O D GELİR TÜRÜ EKİM 2014 EKİM 2015 DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Vergi Gelirleri 22.726.202.675,34 25.757.805.708,14 13,34 İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ EKİM E K O D GELİR TÜRÜ EKİM 4 EKİM DEĞİŞİM % Vergi Gelirleri.76..67,34.77.8.78,4 3,34 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 733.33.4,99 84..99,7 9,6 Gelir

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI Eğitim Yatırımlarında Sağlanan Destekler Bilgi Notu Yatırım Destek Ofisleri 07/01/2013 İçindekiler 1. Tanımlar... 2 2. Destekler... 2 2.1. Öncelikli

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI PROJE TEKLİF ÇAĞRISININ ADI

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) BAŞVURU FORMU

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) BAŞVURU FORMU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) BAŞVURU FORMU YATIRIM PROJESİ ADI İŞLETME UNVANI BAŞVURU TARİHİ BAŞVURU

Detaylı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı 23.12.2008 tarih ve 27089 no.lu Resmi Gazete de yayınlanan 270 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan

Detaylı

BİLGİ NOTU 30.07.2012/2012-24

BİLGİ NOTU 30.07.2012/2012-24 BİLGİ NOTU 30.07.2012/2012-24 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ I GENEL AÇIKLAMA 19 Haziran 2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile teşvik uygulamalarında yeni

Detaylı

YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5084 Kabul Tarihi : 29/1/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :6/2/2004 Sayı :25365 Yayımlandığı

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 21.032.674,20 18.533.324,58 0,00 125.179,81 39.122,53 166.754,41 135,14 977,01 32.607.575,13 145.382,96 104.017,36 39.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 21.032.674,20 18.533.324,58 0,00 125.179,81 39.122,53 166.754,41 135,14 977,01 32.607.575,13 145.382,96 104.017,36 39. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TEŞVİK VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TEŞVİK VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TEŞVİK VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ A-Genel Teşvik Sistemi B-Bölgesel Teşvik Sistemi C-Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Sistemi 2 A- GENEL TEŞVİK SİSTEMİ Büyük

Detaylı

B aflbakanl k Özürlüler daresi Baflkanl taraf ndan Devlet statistik Enstitüsü ne

B aflbakanl k Özürlüler daresi Baflkanl taraf ndan Devlet statistik Enstitüsü ne mali ÇÖZÜM 165 ENGELL LERDE GÜMRÜK VE TAfiIT VERG S MUAF YET Ali TEZEL SSK Sigorta Baflmüfettifli SSK Sigorta Teftifl Kurulu stanbul 1 Nolu Grup Baflkan I. G R fi B aflbakanl k Özürlüler daresi Baflkanl

Detaylı

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI GÜNEY EGE BÖLGESİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ BİLGİ NOTU Yatırım Destek Ofisleri 03/08/2012 İçindekiler 1 DEVLET TEŞVİKLERİ... 2

Detaylı

Sunuş. Saygılarımızla. Ernst & Young Türkiye. 100 Soruda Teşvik Belgeli Yatırım Uygulaması 2012

Sunuş. Saygılarımızla. Ernst & Young Türkiye. 100 Soruda Teşvik Belgeli Yatırım Uygulaması 2012 Sunuş Hükümet tarafından 6 Nisan 2012 tarihinde, temel amacı kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda, tasarrufları katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmek, üretimi

Detaylı

Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda

Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda BFS - 2016/07 stanbul, 10.08.2016 Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi

Detaylı