Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page 1"

Transkript

1 Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page 1

2 Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page 2 Dizgi & Kolaj Elaz TSO Bas n ve Halkla liflkiler Servisi Yay n No: 2009/2

3 Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page 3 Yeni Teflvik Yasas nda F rsatlar fiehri: ELAZI City of Opportunities in the New Incentive Law: ELAZI YATIRIMCI EL K TAPÇI I (Yat r mlara Sa lanan Devlet Yard mlar ) INVESTORS MANUAL (Subsidies for Investments) Elaz Chamber of Commerce and Industry 2009

4 Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page 4

5 Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page 5 Ç NDEK LER Önsöz Elaz linin Ekonomik ve Sosyal Göstergeleri ( lin Profili) Elaz linin SWOT Analizi Elaz linde Yat r m Yapacak Müteflebbislere Sa lanan Devlet Yard mlar Bölgesel Teflvikten Yararlanacak Sektörler Genel Teflvik Sisteminden Desteklenmeyecek veya Teflviki Belirli fiartlara Ba l Yat r m Konular Yat r m Bilgi Form ve Ekleri CONTENTS Preface Elaz 's economic and social profile Elaz 's SWOT analysis Subsidies in Elaz for investors Fields entitled for subsidies Investments which are conditionally subsidized or not subsidized in General Subsidization System

6 Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page 2 CAZ BE MERKEZ ELAZI Elaz ili do u Anadolu Bölgesini bat ya ba layan yollar n geçifl merkezi üzerine kurulmufl önemli co rafi avantajlara sahip bir ilimizdir. Karayolu ve demiryolu tafl mac l ile ülkemizin her noktas na ulafl m altyap s na sahiptir. Bölgenin en eski sivil havaalan na sahip olan Elaz dan, Ankara ve stanbul a günlük ve düzenli uçak seferleri yap lmaktad r. Haftada iki gün zmir seferleri bafllam fl olup, yurtd fl uçufllar için son haz rl klar yap lmaktad r. Elaz Havaalan yeni pistin yap lmas ile her türlü ve kargo uçaklar n n inifl kalk fl na müsait hale gelmifltir y l ndan itibaren de Yurtd fl uçak seferlerine bafllan lacak olup bununla ilgili çal flmalar devam etmektedir. Elaz Havaalan n n havaliman na dönüfltürülme süreci bafllat lm fl, 2010 y l nda proje ihale edilecektir. Elaz bugün e itim ve sa l k alanlar nda bölgenin e itim üssü haline gelmifltir. lde bulunan ve 20 binin üzerindeki ö renci kapasitesiyle F rat Üniversitesi il için önemli bir birikim ve altyap oluflturmaktad r. Elaz e itimli iflgücü bak m ndan Türkiye ortalamas n n üzerinde bulunmaktad r. Ankara n n do usundaki tek Teknik E itim Fakültesi baflta olmak üzere; (Teknik E itim Fakültesi, Teknoloji Fakültesine dönüflmüfltür) Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sanat Okullar, Halk E itim Merkezleri ve Ç karl k E itim Merkezi ile ara eleman ve nitelikli eleman hususunda Elaz bir ad m öne ç kmaktad r. Sa l k alan nda ise; F rat T p Merkezi, Devlet Araflt rma ve Uygulama hastaneleri yan nda özel ve ihtisas hastaneleri ile bölgeye sa l k hizmeti verilmektedir. Turizm bak m ndan da önemli avantajlara sahip olan Elaz, kendine has turizm ve kültürel zenginlikleri ile dikkat çekmektedir. Bin y ll k tarihi birikimi ile Harput adeta bir aç k hava müzesi konumundad r. Keban ve Karakaya Baraj göllerinin yap m nedeniyle yukar F rat kurtarma kaz lar nda elde edilen eserlerin sergilendi i Elaz Etnografya ve Arkeoloji Müzesi Ülkemizin alan nda önemli müzelerinin bafl nda gelmektedir. Do a harikas Hazar Gölü, Ülkemizin en büyük bat k flehirlerinden birini içinde bar nd rmas ile de dikkat çekmektedir. Hazar Gölü ne yaklafl k 5 km. mesafedeki Hazar Baba Kayak Merkezi ise bir baflka de erdir. 100 km.lik bir alana sahip olan Keban Baraj Gölünün co rafi güzellikleri görülmeye de- erdir. Elaz baraj gölleri ve Hazar Gölü ile birlikte adeta bir yar m ada konumuna gelmifltir. Elaz do al güzelliklerinin yan s ra, buzluk ma aralar, flifal kapl calar, turizm ve e lence merkezleri ve hipodromu ile turizm aç s ndan önemli f rsatlar sunmaktad r. Elaz maden ve mermer aç s ndan da önemli bir kenttir. Yöreye özgü Elaz Viflne mermer adeta kentin bir marka ürünü haline gelmifltir. lde bugün baflta krom ve mermer olmak üzere çok say da zengin maden rezerv ve yataklar bulunmaktad r. 2

7 Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page larda devlet eliyle bafllayan sanayileflme süreci Elaz da h zla devam etmektedir. Bu anlamda Elaz ili sanayileflme hususunda önemli bir altyap ya sahiptir. Küçük Sanayi Siteleri, 3 k s mdan oluflan malat Organize Sanayi Bölgesi, Hayvan Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi, Elaz fl Gelifltirme Merkezi ve kuruluflu 2009 y l nda sa lanan Elaz F rat Teknokent ile yat r mc lara önemli imkanlar sunulmaktad r. lin öncü sektörleri içerisinde Tar m ve Hayvanc l k ile Su Ürünlerinin ayr bir yeri ve önemi vard r. Zira iklim ve do a koflullar bak m ndan l man bir iklim gösteren Elaz da sebze ve meyvecilik önemli bir noktadad r. Özellikle flarapl k üzüm cinsi Bo azkere ve Öküzgözü üzümlerin ana yurdu Elaz d r. Elaz ili Yeni Teflvik sisteminde dördüncü bölgede bulunmakta olup, hem bölgesel hem de sektörel yat r mlarda devlet yard mlar ndan en çok yararlanacak bölge içerisinde yer alm flt r. Elaz Ticaret ve Sanayi Odam z, ilimize yat r m yapma fikri olan müteflebbislere yard mc olmak ve onlar n ifllerini kolaylaflt rmak için yeni birimler oluflturarak ciddi bir çal flma bafllatm flt r. limizde yat r m yapacak yat r mc lar n yard mlardan en üst seviyede yararlanmas ve ilimize yeni yat r mlar kazand r lmas aç s ndan Odam z yat r m n her aflamas nda müteflebbislerin yan nda yer almaktad r. Bu anlamda Odam zda kurmufl bulundu umuz Yat r m ve Dan flma Ofisimiz, Elaz KOSGEB Sinerji Oda m z ve di er birimlerimizle yat r mc lar n 24 saat hizmetinde oldu umuzun bir kez daha alt n çizmek istiyorum. Yeni teflvik sistemini Odam z üyelerine ve yeni giriflimcilere tan tmak için haz rlad m z bu kitapç n yan nda, Elaz için uygun yat r m konular ile ilgili ön fizibilite raporlar, saha araflt rma raporlar, yat r m ve iflletme kredileri, yat r m ve ihracata sa lanan destekler, Avrupa Birli i ve Dünya Bankas kredi ve hibe fonlar ndan ilimiz yat r mc lar n n yararlanmas için yay nlar m z devam edecek ve uygulama aflamas nda da Odam zda oluflturulan birimlerde teknik ve bilgi deste i sa lanacakt r. Her fley Elaz n kalk nmas ve geliflmesi düflüncesiyle, bu çal flmam z n yararl olaca ümidiyle sayg lar m sunar m. Ali fiekerda Elaz Ticaret ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan 3

8 Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page 4 L N PROF L L N GENEL NÜFUSU (2007) MERKEZ NÜFUSU LÇE SAYISI (MERKEZ LÇE DAH L) KÖY SAYISI K fi BAfiINA GEL R (2001) GSMH DAK PAYI (2001) KENTLEfiME ORANI SOSYO GEL fim fil K SIRALAMASI L N YÜZÖLÇÜMÜ OKUMA YAZMA ORANI TARIM ARAZ S VARLI I ORMAN ARAZ S VARLI I SULANAN ARAZ VARLI I SULANAB L R ARAZ VARLI I TOPLAMI LDEK HASTANE SAYISI LKÖ RET M OKUL SAYISI ORGAN ZE SANAY BÖLGELER NDEK filetme SAYISI LDEK KOB SAYISI MALAT SANAY N N TOPLAM ST HDAMI L GENEL NDEK TOPLAM ELEKTR K SAYACI SANAY VE T CARET HANE ELEKTR K SAYACI ELAZI I Z YARET EDEN TUR ST SAYISI (2008) LDE BULUNAN YILDIZLI OTEL SAYISI LDE BULUNAN TESC LL KÜLTÜR VARLI I SAYISI LDEK TOPLAM B NA SAYISI LDEK HRACATÇI F RMA SAYISI (2008) A IRLIKI HRAÇ ÜRÜNLER 2008 YILINDA YAPILAN HRACAT TOPLAMI LDEK BULUNAN BANKA SAYISI NÜFUSA GÖRE fis ZL K ORANI TOPLAM VERG MÜKELLEF SAYISI GERÇEKLEfiEN VERG TUTARI(TAHS LATI) YILI KAMU YATIRIMI ÖDENE TOPLAMI ELAZI IN YARARLANDI I TEfiV KLER LDE BULUNAN fi RKET DA ILIMLARI ELAZI TSO MESLEK KOM TES SAYISI GÜNLÜK YAYIN YAPAN GAZETE SAYISI L N TELEFONLAfiMA ORANI K fi K fi $ B NDE 70 % (81 L Ç NDE) Km2 % HEKTAR HEKTAR HEKTAR HEKTAR (2008 Y l Sonu) K fi (SSK l ) ADET ADET K fi ADET 48 KROM, MERMER 126 milyon $ 34 %16.5 (Türkiye 13.4) (B N TL) (B N TL) 5084 ile Bölgesel ve Sektörel Teflvik Uygulamas Bölgesel ve Sektörel Teflvikler ANON M : 276 KOLLEKT F : 12 L M TED : fiahis F RMALARI : KOOPERAT F : % 91 4

9 Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page 5 ELAZI L N N SWOT (GZFT) ANAL Z GÜÇLÜ YÖNLER 1- lin, 16 Temmuz 2009 tarih ve say l Resmi Gazete de yay nlanan Bölgesel ve Sektörel Teflvik uygulamas nda en fazla deste in verildi i 4. Bölgede yer almas. 2- Kalk nma alternatiflerinde zengin çeflitlili in olmas. (Maden-Mermer, Tar m-ba c l k, Hayvanc l k, Su Ürünleri, Turizm ve Hizmetler sektörlerinde avantajlar n n olmas ) 3- lin, Bölgenin tek sivil havaalan na sahip oluflu ve Havaalan n havaliman na dönüfltürülme sürecine bafllanm fl olmas. 4- lin Do algaz kullan m na geçmifl olmas. 5- fiarapl k üzüm cinsleri Bo azkere ve Öküzgözü üzüm cinslerinin Elaz da oluflu ve son y llarda ba c l k sektörünün önemli bir canl l k göstermesi 6- Merkezi co rafi konumu (Elaz ili co rafi konumu itibar ile TRB1 Bölgesi içerisindeki illerin merkezinde yer almaktad r) 7- klim ve do al yap zenginli i 8- flgücü varl 9- Organize Sanayi Bölgeleri 10- lde TEKNOKENT ve figem un kurulmufl bulunmas 11- Ulaflt rma ve Haberleflme altyap s 12- Ücret düzeyinin düflük olmas 13- Bölgesel geliflme iste i 14- E itim olanaklar ve düzeyi 15- Enerji maliyeti (5084 say l yasa gere i yeni yat r mlara sa lanan enerji deste i) 16- Üniversite-Sanayi flbirli i -FÜS M (F rat Üniversitesi Sanayici flbirli i Merkezi) 17- Elaz Ticaret ve Sanayi Odas güçlü alt yap s ve lin kalk nmas için Elaz TSO bünyesinde kurulan birimlerin oluflu (KOSGEB T P 2 Sinerji Oda, TSE Mahalli Temsilcili i, AB Proje Araflt rma ve Dan flmanl k Ofisi) ZAYIF YÖNLER 1- Elaz D fl ndan Gelen Yat r mc Yetersizli i 2- Yabanc Sermaye Yetersizli i 3- Sektörel Sanayi Sitelerinin Yoklu u 4- Sulanabilir tar m arazilerinin de erlendirilememesi 5- Yayla havanc l n n meralar n kapal oluflu nedeniyle olumsuz etkilenmesi 6- Risk Sermayesi Yoklu u 7- lin her yönü ile Ülke genelinde ve yurtd fl ndaki tan t m yetersizlikleri 8- Kültürel Sosyal mkanlar 9- Makine ve Teknolojideki Yenileme Zorluklar 10- Yat r m ve Dan flmanl k Hizmeti Verecek Büro Yetersizli i 5

10 Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page 6 FIRSATLAR 1- Bölgesel ve Sektörel Teflvik Uygulamas nda lin yer almas. 2- Mermer, Krom, Bak r (Di er ihraç ürünleri) gibi yeralt kaynaklar, Su Ürünleri, Turizm, Tar m ve Hizmetler Sektörlerinde ilin öncü sektörlerinin oluflu, 3- fiarapl k üzüm yetifltiricili inde yöreye özgü ve dünyaca ünlü üzüm cinsinin oluflu, 4- Bölgedeki tek sivil havaalan n n ilde oluflu, Havaalan n havaliman na dönüfltürülme çal flmalar na bafllanm fl olmas. 5- Türkiye de lk Hayvan Ürünleri OSB nin Elaz da oluflu, 6- Sulanabilir tar m arazi miktar ( lin sulanabilir arazi varl toplam 245 bin dönümdür.) 7- malat Organize Sanayi Bölgesinin varl, 8- Sahip olunan su kaynaklar varl (Su yüzeyi toplam Ha.) 9- Do algaz kullan m na bafllanm fl olunmas. 10- Elaz da uluslararas niteliklere sahip bir Fuar Alan kurulma çal flmalar, 11- flgücü imkânlar n n var oluflu, 12- Meralar n yeni bir düzenleme ile hayvanc l a aç lmas. 13- Çevre kirlenmesi olmayan Elaz n organik tar m ve hayvanc l k için cazip oluflu. 14- Makine servis düzeyinde iyileflmenin oluflu (Sanayicinin makine alt yap s n n iyilefltirme çal flmalar ) 15- Avrupa Birli i Hibe Programlar çerçevesinde hibe programlar ndan yararlanacak iller aras nda Elaz nda yer al yor oluflu, 16- Elaz n ülkemizde DPT taraf nda ilan edilen 12 Cazibe kentten biri olmas. 17- TEKNOKENT VE figem in kurulmufl bulunmas. SONUÇ Elaz ili Do u Anadolu Bölgesi içerisinde kalk nma ve geliflmeye en müsait illerin bafl nda gelmektedir. Devlet Planlama Teflkilat 1970 li y llarda haz rlam fl oldu u ve Türkiye nin 7 metropolitan ilini belirledi i raporunda Elaz bu 7 ilden biri olmufltur. Elaz yine, 2007 y l nda DPT taraf ndan ülkemizde belirlenen 12 Cazibe Kentten biri olmufltur. limizin zengin tarihi birikimi, do al güzellikleri, yer alt kaynaklar, F rat Üniversitesi, bölge müdürlükleri, yetiflmifl insan gücü, geliflmifl sanayi siteleri, verimli su varl klar ve toprak yap s, co rafi konumu itibar ile geçifl merkezi üzerinde bulunmas ve bölgenin en önemli besi alan olmas, Ülkemizin en eski havaalanlar ndan birinin ilimizde bulunmas, Elaz kalk nma ve geliflmifllikte öne ç - karan unsurlar olmufltur. Haz rl klar yaklafl k dört y l süren Do u Anadolu Projesi (DAP) kapsam nda bölgemizde bulunan 5 üniversite, Valilikler, Belediyeler, Kamu Kurumlar ve Sivil Toplum Örgütlerinin ortak çal flmas ile sonuçland r lan çal flmada Elaz ilinin potansiyel kaynaklar n n, Maden-Mermer, Tar m (Ba c l k), Hayvanc l k, Su Ürünleri, Turizm-Hizmetler (Sa l k-e itim) sektörleri oldu u tespit edilmifltir. 6

11 Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page 7 16 Temmuz 2009 tarih ve Say l Resmi Gazete de yay nlanarak yürürlü e giren Bölgesel ve Sektörel Teflvik Uygulamas kapsam nda en fazla deste in yer ald 4. Bölgede bulunan Elaz yat r mc lara önemli f rsatlar sunmaktad r. Sanayi geçmifli 1930 larda aç lan Ergani Bak r iflletmelerine kadar dayanan Elaz da çimento fabrikas, fleker fabrikas, plastik fabrikas, deri fabrikas, iplik fabrikas gibi kamu ve özel sektör yat r mlar devam ederek bugünlere gelinmifltir. Sanayideki bu köklü geçmifl ile birlikte Elaz da kurulu bulunan Teknik E itim Fakültesi ve 5 ayr Teknik okul önemli bir nitelikli iflgücünün Elaz da oluflmas na katk sa lam flt r. Bu vesile ile Elaz bölgede en köklü sanayi kültürüne sahip olan illerin bafl nda gelmektedir. Ülke kalk nmas nda bölgesel potansiyellerin en iyi flekilde de erlendirilmesinde, mevcut kaynaklar n verimli ve gerçekçi kullan m ve bunlara dayal olarak küçük ve orta ölçekli sanayinin yurt sath nda yayg nlaflt r lmas, desteklenmesi ve gelifltirilmesi büyük önem tafl maktad r. Bunun için de, mevcut sanayi yap s profilinin ortaya konulmas, geliflme imkan ve kabiliyetinin belirlenmesi, gelece e yönelik yeni yat r m hedef ve stratejilerin tasarlanmas ve uygulanmas da üzerinde ciddiyetle durulmas gereken hususlar n bafl nda gelmektedir. Ancak, bu flekilde verileri ortaya koyarak, yat r mc lar m z n do ru teflviki, sa l kl yat r m kararlar n n al nmas ve eldeki kaynaklar n rasyonel bir flekilde de erlendirilmesini sa lamakla mümkündür. Elaz ilinin (SWOT) GZFT analizinde konular ana bafll klar ile belirtilmifl olup, her bir konu bafll asl nda bir sayfa aç klama gerektiren konular ihtiva etmektedir. TRB1 illeri, Bingöl, Elaz, Malatya ve Tunceli illeri genel manada de erlendirildi inde Elaz, di er üç ilin merkezinde yer almakta ve bu illere eflit mesafede bulunmaktad r. Özetle, Elaz gerek ulafl m imkanlar, gerekse sahip oldu u bütün alt yap imkanlar bak - m ndan baflta Tunceli ve Bingöl olmak üzere k smen de bölgedeki di er illere hizmet götüren bir il konumundad r. Bu analizde de görüldü ü gibi Elaz ilinin güçlü yönleri oldukça fazla, f rsatlar bölgemizdeki di er illerden daha çok, tehditlerinin büyük ço unlu unun ortadan kald r lma imkan bulunmaktad r. Bu veriler fl nda, Elaz ilinin güçlü yönleri ve f rsatlar gelecekte, çevre illeri de kalk nd - racak bir potansiyele sahiptir. 7

12 Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page 8 ELAZI L NDE YATIRIM YAPACAK MÜTEfiEBB SLERE SA LANAN DEVLET YARDIMLARI 1- KATMA DEGER VERG S ST SNASI: Yat r m teflvik belgesi kapsam nda yap lacak yerli ve ithal makine ve teçhizat al mlar nda KDV istisnas uygulanacakt r. 2- FA Z DESTEG : Türk liras cinsi kredilerde 5 puan, Döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puan azami ilk befl (5) y l için ödenmek kayd yla bütçe kaynaklar ndan karfl lanacakt r. Faiz deste i proje baz nda; AR-GE ve çevre yat r mlar için üçyüzbin ( ) Türk liras Di er yat r mlar içinse beflyüzbin ( ) Türk liras d r. Faiz deste i müracaat yat r mc n n tercihine göre finansal kiralama flirketi veya Bankalardan birisi tercih edilerek yap l r. Dördüncü bölge içerisinde yer alan Elaz ilinde tarihine kadar bafllan lan yat - r mlar nda yedi (7) y l tarihinden sonra bafllan lan yat r mlarda ise befl (5) y l süreyle destekten yararlan r. 3- VERG ND R M : Yat r m teflvik belgesi kapsam nda tarihine kadar yat r ma bafllanmas halinde; Bölgesel uygulamada; Yat r ma katk oran...% 60 Kurumlar veya gelir vergisi indirim oran...% 90 Büyük ölçekli Yat r mlarda Yat r ma katk oran...% 70 Kurumlar veya gelir vergisi oran...% 90 d r. ndirimli vergi uygulamas na yat r m n k smen veya tamamen iflletilmesine bafllan lan hesap döneminden itibaren bafllan r ve indirilen kurumlar veya gelir vergisi tutar yat r ma katk oran na ulafl l ncaya kadar devem edilir. 4- TEKST L, KONFEKS YON VE HAZIR G Y M DER VE DER MAMÜL- LER SEKTÖRLER NE TAfiIMA DESTEG : Di er bölgelerden ilimizin de içinde bulundu u dördüncü bölgeye tafl nacak bu yat r mlara nakliye giderleri yan nda bölgemizde uygulanan di er desteklerden de faydalanacakt r. 5- KULLANILMIfi MAK NA VE TECH ZAT THAL Teflvik belgesi kapsam nda ithaline izin verilen kullan lm fl komple tesisler yat r m konusuna ba l olarak yard mc tesislerden ba ms z bir mal ve hizmeti üretebilecek komple bir hattan veya teflvik belgesinde kay tl üretimi yapabilecek bir veya birden fazla makine ve teçhizattan da oluflabilir. 8

13 Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page 9 6- GÜMRÜK VERG S MUAF YET : Büyük ölçekli yat r mlar ile bölgesel desteklerden yararlanacak yat r mlar Gümrük vergisi muafiyetinden yararlanacakt r. 7- YATIRIMCILARA ARSA TAHS S Maliye Bakanl n n Kamu tafl nmazlar n n yat r mlara tahsisine iliflkin usul ve esaslar Yönetmeli i 03 Eylül 2009 tarih ve say l Resmi Gazete de yay nlanarak yürürlü e girmifltir. TEfiV K KAPSAMINDAK TAfiINMAZLAR: 1- Mülkiyeti hazineye ait olan arsa ve tafl nmazlar, 2- Özel bütçeli idarelere ait arsa ve tafl nmazlar, 3- l özel idarelerine ait arsa ve tafl nmazlar, 4- Belediyelere ait arsa ve tafl nmazlar, Dahildir. Tahsisler Hazineye ait tafl nmazlar n tahsis ifllemleri Maliye Bakanl nca di er say lan kurulufllara ait tahsislerde tafl nmaz n maliki idarece yürütülür. Teflvikten yararlanacak gerçek veya tüzel kifliler lehine;tafl nmazlar üzerinde,ilk y l için emlak vergi de erinin % 3 ü oran nda takdir edilecek bedel karfl l nda 49 y l süreli ba ms z ve sürekli nitelikte irtifak hakk tesis edilebilir. Devletin hüküm ve tasarrufu alt nda ve tapuya tescili mümkün olan yerler,hazine ad na tescil edildikten sonra irtifak hakk na konu edilebilir. Tapuya tescili mümkün olmayanlar için Kullanma izni verilebilir. lk y l irtifak hakk veya kullanma izin bedeli: dördüncü bölgede bulunan ilimiz için tafl nmaz n emlak vergisi de erinin % 1 idir. (bu tutar 1 ve 2 bölgede % 3 üçüncü bölgede ise % 2 dir.) Ayr ca Yat r m Teflvik Belgesinde belirtilen istihdam edilecek iflçi say s na befl (5) y l süreyle uyulmas zorunludur. 9

14 Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page 10 BAfiVURU Ç N STENEN BELGELER: 1- Yat r m teflvik belgesi 2- Yat r m bilgi formu 3- OSB de bofl parsel bulunmad ve yat r m n bu alanlarda yap lamayaca na iliflkin belge 4- Baflvuru ücretinin yat r ld na iliflkin makbuz(ilimiz için TL dir) 5- Avan proje 6- Oda sicil kay t örne i 7- Vergi borcunun bulunmad na iliflkin belge 8- flletmenin son 3 y ll k bilanço ve mali tablolar gerçek kifliler için iflletme hesap özeti 9- fiirket ana sözleflmesi, Kanuni temsilcinin imza sirküsü ve adresleri 10- Fizibilite raporu ve finans tablosu (Yat r m tutar on milyon TL yi aflmas durumunda) 11- stenecek di er belgeler (EK-1 Talep formu ve taahhüt edilen yat r m n en az % 20 sini karfl layacak miktarda net öz kayna a sahip müteflebbisler müracaat edebilirler) 10

15 Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page 11 BÖLGESEL TEfiV KTEN YARARLANACAK SEKTÖRLER ASGAR YATIRIM Tutarlar ve Kapasite Madencilik ve tafloca yat r mlar 500 Bin TL (1nci gurup madenler, m c r, rödevansl madencilik hariç) G da ürünleri ve içecek imalat 1 milyon TL (Ek 4 de yer alan teflvik edilmeyecek konular ile Dip not 6 da Belirtilen ve genel teflvik sisteminden yararlanacak konular hariç) Entegre Hayvanc l k Yat r mlar (Dam zl k hay. yat r mlar dahil) Süt inekçili i entegre tesislerinde 300 Büyükbafl Büyükbafl Besicilik entegre tesislerinde 500 Büyükbafl/dön Küçükbafl entegre tesislerinde(süt veya et yönlü) 1000 Küçükbafl/dön Kanatl Entegre tesislerinde Adet/dönem Serac l k 10 Dekar Su ürünleri yetifltiricili i 500 Bin TL Tekstil ürünleri imalat (Dip not 8 de belirtilen konular hariç) Tekstilin aprelenmesi yat r mlar için 15 Milyon TL Di er yat r m konular nda 500 Bin TL Giyim eflyas imalat 500 Bin TL Bavul el çantas, saraciye, ayakkab ve imalat 500 Bin TL Ak ll çok fonksiyonlu Teknik Tekstil 500 Bin TL Döflemelik parke, kaplama, kontrplak, yonga levha, sunta 2 Milyon TL Mdf v.b plakalar n imalat Plastik ve kavuçuk ürünleri imalat 2 Milyon TL ( ç ve d fl lastik imalat hariç) Metalik olmayan Mineral ürünlerin imalat 500 Bin TL (Sadece çimento beton veya suni tafltan inflaat amaçl Prefabrik yap elemanlar kireç alç ) Metal eflya 2 Milyon TL Makine ve Techizat imalat 2 Milyon TL Elektirik Makine ve Cihazlar imalat 2 Milyon TL Radyo,Televizyon,Haberleflme Techizat ve cihazlar imalat 2 Milyon TL Mobilya imalat (Sadece metal ve plastikten imal edilenler hariç) 2 Milyon TL Oteller 3 Y ld z ve üzeri Ö renci yurtlar 100 Ö renci So uk hava deposu hizmetleri 500 Metrekare Hastane yat r m,huzur evi 100 Kiflilik H. evi Tehlikeli at k geri kazan m ve bertaraf tesisleri - 11

16 Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page 12 BÜYÜK ÖLÇEKL YATIRIMLAR* S ra No Sektör 50 Milyon TL nin Üzerindeki Asgari Sabit Yat r m Tutarlar (Milyon TL) 1 Kimyasal Madde ve Ürünlerin malat - 1-a Ana Kimyasal Maddelerin malat b Di er Kimyasal Ürünlerin malat Rafine Edilmifl Petrol Ürünleri malat Transit Boru Hatt yla Tafl mac l k Hizmetleri Yat r mlar - 4 Motorlu Kara Tafl tlar n n malat Yat r mlar Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon malat Yat r mlar - 6 Liman ve Liman Hizmetleri Yat r mlar Elektronik Sanayi Yat r mlar - 7-a LCD/Plazma Üretimi Yat r mlar b Modül Panel Üretimi Yat r mlar c Lazer Televizyon, Üç Boyutlu Televizyon - ve OLED Televizyonlar ve benzeri Televizyon Üretimi Yat r mlar 7-d Di er Elektronik Sektörü Yat r mlar - 8 T bbi Alet, Hassas ve Optik Aletler malat Yat r mlar - 9 laç Üretimi Yat r mlar Hava ve Uzay Tafl tlar malat Yat r mlar - 11 Makine malat Yat r mlar - 12 Madencilik Yat r mlar - Maden Kanununda - belirtilen IV/c grubu metalik madenlerle ilgili nihai metal üretimine yönelik izabe (cevher iflleme) tesisleri ile bu tesislere entegre maden üretimine yönelik (istihraç+iflleme) yat r mlar (AKÇT kapsam ürünler hariç). (*) 13/06/2006 tarihli ve 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanununun 18/02/2009 tarihli ve 5838 say l Kanunun 9 uncu maddesi ile de iflik 32/A maddesinde belirtilen 50 Milyon Türk Liras n n üzerindeki yat r mlar. 12

17 Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page 13 GENEL TEfiV K S STEM NDEN TEfiV K ED LMEYECEK veya TEfiV K BEL RL fiartlara BA LI YATIRIM KONULARI I- TEfiV K ED LMEYECEK YATIRIMLAR A. TARIM VE TARIMSAL SANAY 1- Ö ütülmüfl tah l ürünleri, niflasta ve niflastal ürünler ve haz r hayvan yemleri imalat (pirinç, bulgur, ev hayvanlar için haz r yemler, bal k yemi ve entegre hayvanc l k yat r mlar içerisindeki yem üretimi hariç) 2- Bisküvi, 3- Yufka ve kaday f, 4- Makarna, irmik, flehriye, kuskus vb ürünler, 5- D flar ya yemek hizmeti sunan iflletmeler (haz r yemek), 6- Küp fleker, 7- Bitkisel üretim (serac l k, kültür mantar yetifltiricili i ve entegre hayvanc l k yat r mlar içerisindeki yem bitkileri yetifltiricili i hariç), 8- Bölgesel yat r mlar kapsam nda teflvik edilecek entegre hayvanc l k yat r mlar ve flartl desteklenecek hayvanc l k yat r mlar d fl ndaki hayvanc l k yat r mlar, B. MALAT VE MADENC L K YATIRIMLARI 1-1/8/1996 tarihli ve say l Resmi Gazetede yay mlanarak yürürlü e giren Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Kömür Çelik Toplulu u Aras nda Avrupa Kömür ve Çelik Toplulu unu Kuran Antlaflman n Yetki Alan na Giren Ürünlerin Ticareti ile lgili Anlaflma Eki ürün listesinde yer alan ürünlerin üretimine yönelik yat r mlar, 2- Tu la ve kiremit üretimine yönelik modernizasyon cinsi d fl ndaki yat r mlar, 3- Kamu kurum ve kurulufllar ile yap lanlar da dahil olmak üzere rödovansl madencilik yat r mlar, 4- Kütlü pamuk iflleme yat r mlar, 5- Sentetik elyaf ve sentetik iplik üretimine yönelik komple yeni, tevsi ve entegrasyon cinsindeki yat r mlar, 6- plik ve dokuma (yün ipli i, ak ll ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, hal, taftig, dokunmam fl ve örülmemifl kumafl, çuval hariç) konular nda modernizasyon yat r mlar haricindeki yat r mlar. C. H ZMETLER SEKTÖRÜ 1- Okul öncesi e itim, ilkö retim, lise, yüksekokul, üniversite, yüksekö retim ve teknik ve mesleki ö retim d fl nda kalan e itim yat r mlar ile yetiflkinlerin e itilmesine yönelik (kurslar, dershaneler vb) yat r mlar, 2- Hastane yat r mlar, t p merkezleri, diyaliz merkezleri, tahlil laboratuarlar ve manyetik görüntüleme merkezleri d fl nda kalan sa l k yat r mlar, 3- Oteller, tatil köyleri, apart oteller, da (yayla) evleri d fl nda kalan turizm konaklama tesisleri, 13

18 Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page Ulusal çapta yay m yapan günlük gazete bas m hizmetleri, televizyon ve radyo yay nc - l d fl ndaki bas n ve yay n yat r mlar, 5- Kay t amaçl stüdyo yat r mlar 6- Konut üretimi ve müteahhitlik hizmetleri yat r mlar, 7- Yolcu ve yük tafl mac l na yönelik otobüs ile çekici ve treyler yat r mlar (Belediyelerin yapacaklar yat r mlar hariç), 8- Hipermarket, ticaret merkezi, al flverifl merkezi ve otopark yat r mlar dahil toptan ve perakende ticarete yönelik yat r mlar, 9- Kara tafl tlar bak m, onar m ve servis istasyonu yat r mlar, 10- Petrol ürünleri (LPG dahil) da t m yat r mlar, akaryak t istasyonu yat r mlar 11- Karayollar dinlenme tesisi yat r mlar, 12- Lokantalar, 13- Yat ithali yat r mlar, 14- Tafl t kiralama yat r mlar, 15- Çamafl rhane ve hal y kama yat r mlar, 16- S nai üretim tesisleri ile altyap yat r mlar n n otomasyonu d fl nda yap lacak di er otomasyon yat r mlar, 17- Yaz l m ve ar-ge faaliyetleri hariç olmak üzere gayri menkul kiralama ve ifl faaliyetleri, 18- Finansal kiralama faaliyetleri hariç olmak üzere mali arac kurulufllar n yat r mlar, 19- Gösteri merkezi yat r mlar, 20- Kapal alan 500 m 2 nin alt nda olan so uk hava deposu yat r mlar II -TEfiV K BEL RL fiartlara BA LI YATIRIM KONULARI A. TARIM VE TARIMSAL SANAY 1- Süt inekçili i yat r mlar nda asgari 150 büyükbafl süt inekçili i ve süt mamulleri üretimi bafllang ç olmak kayd yla, yem ünitesi ve/veya so uk hava deposu ile entegre olmas flart aran r. 2- Besicilik yat r mlar nda asgari 150 büyükbafl/dönem besicilik ve kesimhane bafllang ç olmak üzere, so uk hava deposu ve/veya yem ünitesi ve/veya et mamülleri üretimi ile entegre olmas flart aran r. B. H ZMETLER SEKTÖRÜ 1- Ulaflt rma Bakanl ndan al nm fl L2 belgesini haiz, bir veya birkaç yerde gümrükleme ve sigortac l k hizmetlerinin de sunuldu u antrepo, elleçleme-paketleme ve otomasyon hizmetlerini birlikte içeren, asgari toplam kapal alan m2 olan, ulusal ve/veya uluslararas yük tafl mac l na yönelik araçlar içerebilen entegre lojistik yat r mlar için teflvik belgesi düzenlenebilir. 2- Boru hatt yla tafl mac l k, petrol ve do algaz ürünleri, dolum ve depolama tesisi yat - r mlar nda da t m araçlar ve tüpler hariç olmak üzere, sadece sabit tesise yönelik harcamalar için teflvik belgesi düzenlenebilir. 3- Al flverifl, ifl ve/veya ticaret merkezi hüviyetinde olmayan ve müstakil olarak infla edilen fuar, kongre, sergi ve kültür merkezi yat r mlar teflvik belgesine ba lanabilir. Fuar ve sergi 14

19 Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page 15 merkezlerinde, otopark hariç asgari kapal alan n 5000 m2, kongre merkezlerinde ise asgari koltuk say s n n 1000 olmas flart aran r. Kültür yat r mlar için Kültür ve Turizm Bakal ndan al nacak kültür yat r m belgesine istinaden proje baz nda yap lacak de erlendirme sonucunda teflvik belgesi düzenlenebilir. 4- Spor tesisi yat r mlar nda asgari 10 Milyon TL sabit yat r m flart aran r. 5- Konteyn r kiralama yat r mlar hariç olmak üzere karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolundan en az ikisinde kombine tafl mac l k yapt n tevsik eden yat r mc lar n gerçeklefltirecekleri kara, deniz, hava ve demiryolu kombine konteyn r tafl mac l yat r mlar için teflvik belgesi düzenlenebilir. 6- Havaalan yer hizmeti yat r mlar nda teflvik belgesi kapsam na trafi e ç kmayan ve sadece apronda kullan lan motorlu tafl tlar dahil edilebilir. Binek otomobilleri proje kapsam na dahil edilmez. 7- Havayolu iflletmecili i ve kargo tafl mac l yat r mlar nda temin edilecek uçaklarda birim bafl na asgari kapasitenin 100 koltuk, kargo uçaklar nda ise asgari kargo kapasitesinin kg. olmas flart aran r. Faaliyet konusu bizatihi havayolu iflletmecili i ve/veya kargo tafl mac l olan yat r mlar d fl nda genel amaçl ve hava taksi iflletmecili i amaçl yat r mlar için teflvik belgesi düzenlenmez. 8- Uydu, telsiz, kablo vb iletiflim ortamlar ndan gelen haberleflme, radyo, televizyon ve veri sinyallerini birlefltirip tek bir paket halinde nihai tüketiciye iletimini sa layan hizmet yat - r mlar proje baz nda de erlendirilerek teflvik belgesine ba lanabilir. Ancak nihai hizmeti alanlar taraf ndan kullan lan yat r m mallar destek unsurlar ndan faydaland r lmaz. 9- Gümrük kap lar nda yap-ifllet veya yap-ifllet-devret modeli ile gerçeklefltirilecek, yerli ve yabanc lara hizmet sa lamaya yönelik gümrük muhafaza kontrol ünitelerini de ihtiva eden tesislere yönelik yat r mlar için teflvik belgesi düzenlenebilir. 10- Altyap yat r mlar proje baz nda de erlendirilerek uygun görülenleri teflvik belgesine ba lanabilir. 11- Kamu kurum ve kurulufllar, belediyeler, il özel idareleri, birlik, kooperatif vb. kurulufllar n görev alanlar na yönelik olarak yapacaklar yat r mlar proje baz nda de erlendirilerek teflvik belgesi düzenlenebilir. BÖLGESEL VE SEKTÖREL OLARAK DESTEKLENMEYEN YATIRIMLAR G da ürünleri içecek ve imalat yat r mlar nda Pirinç, Bulgur Ev hayvanlar için haz r yemek Bal k unu, Bal k ya, Bal k yemi Ekmek, Kek, Gofret Rak ve Bira üretimine yönelik 15

20 Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page 16 Komple ve tevsi yat r mlar Kuruyemifl, Turflu Linter Pamu u Çay ve F nd k üretimine yönelik Komple yeni ve tevsi yat r mlar Haz r çorba ve et sular ile müstahzarlar üretimleri Tah l ve Bakliyat tasnif ve ambalajlanmas yat r m KAÇ TÜR YATIRIM TEfiV K BELGES ALINAB L R 1- KOMPLE YEN YATIRIM: Yeni yap lacak yat r mlar için düzenlenir. Ayr ca mevcut tesislerde makine ve teçhizat ilavesi nedeniyle kapasite art fl n n % 100 ü geçmesi halinde bu yat r mlar yeni yat r m say l r. 2- TEVS YATIRIMI: Mevcut bir yat r ma ilave üretim hatt makine ve teçhizat ilavesi yap lmas suretiyle üretim miktar n n art r lmas na yönelik yat r mlar için düzenlenir. 3- MODER N ZASYON YATIRIMI: Geliflen teknoloji sonucunda teknik veya ekonomik ömrünü tamamlam fl makine ve teçhizat n yenileri ile de ifltirilmesini içeren yat r mlard r. 4- ÜRÜN ÇEfi TLEND R LMES YATIRIMI: Mevcut tesis ve altyap müflterekli i olan ayn iflletmede mevcut makine ve Teçhizata yap lacak ilave yat r mla farkl bir nihai ürün elde edilmesine yönelik yat r mlard r. 5- ENTEGRASYON YATIRIMI: Yat r m n konusu ve projenin özelli i dikkate al narak ayn il s n rlar içinde ve ayn yerde ve ayn tesis bünyesinde olan yat r mlard r. HAZ NE MÜSTEfiARLI INDAN ÇIKARILAÇAK YATIRIM TEfiV K BELGES Ç N STENEN EVRAKLAR 1- Dilekçe 2- Noter tasdikli imza sirküsü 16

100 soruda yeni teflvik uygulamas

100 soruda yeni teflvik uygulamas 100 soruda yeni teflvik uygulamas (2009/15199 say l BKK) ndirimli kurumlar vergisi Gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnas Faiz deste i Sigorta prim deste i Tafl nma deste i Yat r m yeri tahsisi Sunufl

Detaylı

YEN TEfiV K S STEM REHBER

YEN TEfiV K S STEM REHBER G R fi G R fi 13 14 G R fi G R fi Günümüzde kendini her alanda hissettiren küresel mali krizin etkisi, iflletmelerin sermaye yap s n da bozmufltur. Yaflan lan bu kriz ortam nda beklentilerin, ekonomik

Detaylı

Bu belgenin her türlü fikri mülkiyet hakk BAKA (Bat Akdeniz Kalk nma Ajans ) ve Albars Dan flmanl k Ltd. fiti ye aittir.

Bu belgenin her türlü fikri mülkiyet hakk BAKA (Bat Akdeniz Kalk nma Ajans ) ve Albars Dan flmanl k Ltd. fiti ye aittir. Bu belgenin her türlü fikri mülkiyet hakk BAKA (Bat Akdeniz Kalk nma Ajans ) ve Albars Dan flmanl k Ltd. fiti ye aittir. TÜRK YE N N BATI AKDEN Z BÖLGES NDE YATIRIM türkiye nin bat akdeniz bölgesi nin

Detaylı

ERNST & YOUNG KASIM/NOVEMBER 2007. 2008 YILI BÜTÇES TBMM YE SUNULDU Mehmet KORKUSUZ

ERNST & YOUNG KASIM/NOVEMBER 2007. 2008 YILI BÜTÇES TBMM YE SUNULDU Mehmet KORKUSUZ ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com KASIM/NOVEMBER 2007 2007 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi Beytem Plaza fiiflli

Detaylı

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com www.insankaynaklari.com MAYIS/MAY 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi

Detaylı

Vergide Gündem. Tax Agenda. ndirimli kurumlar ve gelir vergisi uygulamas. Amme alaca n n tahsilinde teminat uygulamas. English translation

Vergide Gündem. Tax Agenda. ndirimli kurumlar ve gelir vergisi uygulamas. Amme alaca n n tahsilinde teminat uygulamas. English translation Vergide Gündem Tax Agenda Mayıs/May 2009 ndirimli kurumlar ve gelir vergisi uygulamas Serdar Altay Amme alaca n n tahsilinde teminat uygulamas Av. Gökçe Sar su English translation Dünya dan vergi haberleri

Detaylı

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4 çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj / Message of the Chairman of the Board of Directors 5-6 Genel Müdür

Detaylı

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu 30-31 Mart / 30-31 March 1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu Bildiriler Kitabı 1 st International Symposium on Natural Gas Operations & Vocational Education and Training Proceedings

Detaylı

Vergide Gündem. Tax Agenda. Sosyal güvenlik prim borçlar uygun koflullarla erteleniyor; son baflvuru tarihi, 28 Temmuz 2008.

Vergide Gündem. Tax Agenda. Sosyal güvenlik prim borçlar uygun koflullarla erteleniyor; son baflvuru tarihi, 28 Temmuz 2008. Vergide Gündem Tax Agenda Temmuz/July 2008 Sosyal güvenlik prim borçlar uygun koflullarla erteleniyor; son baflvuru tarihi, 28 Temmuz 2008. Mehmet Korkusuz Veraset ve intikal vergisi yürürlükten kald r

Detaylı

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT TÜRKÇE ENGLISH 2005 ÇALIfiMA YILI YILLIK OLA AN GENEL KURULU Tarih: 10.03.2006 Saat: 11:00 Yer: Mengen Yolu Üzeri, Çaydurt Mevkii BOLU adresindeki fiirket merkezi

Detaylı

faaliyet raporu annual report 2001

faaliyet raporu annual report 2001 faaliyet raporu annual report 2001 çindekiler Vizyon ve Misyon 01 Finansal Göstergeler 02 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi fllemleri 03 K saca Petrol Ofisi 05 Yönetim in Mesaj 06 Yönetim Kurulu ve Denetim

Detaylı

15.02.2013 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI TUR ZMDE REKABETÇ L N ARTIRILMASI MAL DESTEK PROGRAMI Baflvuru Rehberi Referans No: TR22/13/TRA01 Son Baflvuru Tarihi: 15 fiubat 2013 Saati: 17:00 Teklif Ça r

Detaylı

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion...

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion... Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... Helping others fly is our business, our passion... 2003 ÇELEB HAVA SERV S A.fi. FAALiYET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. ANNUAL REPORT çindekiler Contents 02

Detaylı

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB > Yaflar Duran Aytafl: > Özdemir Ataseven: > Yat sektörünün envanteri ç k yor Yalova G OSB

Detaylı

Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU

Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU YIL/YEAR:3 SAYI / ISSUE:20 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2010 Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU M. M. van Gulpen : Paola Lancellotti: Ali Eser:

Detaylı

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:12 MART-N SAN / March-April 2009 Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry Prof. Dr. Ahmet Dursun Alkan: Türk Gemi Sanayicileri

Detaylı

ADANA SANAY ODASI. K vanç: Seçim sonras ekonomi ön planda olmal

ADANA SANAY ODASI. K vanç: Seçim sonras ekonomi ön planda olmal YAYINI YIL: 17 SAYI: 322 8 MAYIS 2015 ADASO da fikur Hizmet Noktas Üyelerimizin fikur a gitmeden ifllemlerini kolayl kla yapabilmesi ve fikur un destek ve faaliyetleri hakk nda k sa yoldan bilgi alabilmesi

Detaylı

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success.

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success. Turizm Gelifltirme ve E itim Vakf, turizm e itimi ve kongre turizmi alan nda yapt çal flmalarla Türk turizminin gelifltirilmesinde öncü ve örnek bir sivil toplum kurulufludur. Vak f bünyesinde oluflturulan

Detaylı

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009 100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009 İndirimli kurumlar vergisi Gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası Faiz desteği Sigorta prim desteği Taşınma desteği Yatırım yeri tahsisi Sunuş Ülkemizde en yoğun etkisi

Detaylı

TO Heyeti Elaz da A rland

TO Heyeti Elaz da A rland AYLIK GAZETE YIL: 13 SAYI: 145 TEMMUZ 2008 TO Heyeti da A rland stanbul Ticaret Odas ( TO) Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerinden oluflan 67 kiflilik bir heyet, Odam z n daveti üzerine 'a geldi. 25-27 Temmuz

Detaylı

SONUÇ B LD R S FINAL DECLARATION

SONUÇ B LD R S FINAL DECLARATION SONUÇ B LD R S FINAL DECLARATION 5. ULUSLARARASI BATI TRAKYA TÜRKLER KURULTAYI YEREL YÖNET MLER S YASAL VE S V L ÖRGÜTLENME KOM SYONU SONUÇ B LD R S Komisyonumuz, öngörülen çal flma program çerçevesinde

Detaylı

TURCAS PETROL A.fi. FAAL YET RAPORU

TURCAS PETROL A.fi. FAAL YET RAPORU TURCAS PETROL A.fi. 05 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT Ç NDEK LER CONTENTS Vizyon 01 K saca Turcas Petrol 03 Finansal Göstergeler 04 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 06 Yönetim Kurulu 12 Yönetim 13 Sermaye

Detaylı

Japan Finance Corporation n uluslararas

Japan Finance Corporation n uluslararas Wastes From Large Vessels To Be Tracked From Virtual Environment Büyük Gemilerin At klar da Sanal Ortamdan Takip Edilebilecek Second Export Credit Line for Ships to Turkiye Türkiye çin nfla Edilen Gemilere

Detaylı

Giriflimcinin Gücü. The Power Of The Entrepreneur

Giriflimcinin Gücü. The Power Of The Entrepreneur TÜRK YE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKL filetmeler, SERBEST MESLEK MENSUPLARI VE YÖNET C LER VAKFI TURKISH FOUNDATION FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESS TURKISCHE MITTELSTANDSSTIFTUNG Giriflimcinin Gücü The Power Of The

Detaylı

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR BANU SARI Türkiye de özellefltirme ve kamu ihaleleri sürecinde yaflanan gecikmeler, y llard r gündemdeki yerini koruyor. halelerin ard

Detaylı

İHTİYATLI BÜYÜME YILI OLACAK

İHTİYATLI BÜYÜME YILI OLACAK YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:95 ARALIK/DECEMBER 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İ STANBUL Tİ CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE 2011 İHTİYATLI BÜYÜME YILI

Detaylı

ADANA NIN GURUR TABLOSU

ADANA NIN GURUR TABLOSU YAYINI YIL: 17 SAYI: 325 1 TEMMUZ 2015 Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamas nda kapsam geniflletildi Maliye Bakanl nca 20.06.2015 tarih ve 29392 nolu Resmi Gazete de yay mlanan 454 seri nolu

Detaylı

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2011

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2011 100 Soruda Teşvik Uygulaması 2011 Sunuş Hükümet tarafından 4 Haziran 2009 tarihinde, temel amacı Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedefler ile uluslararası anlaşmalara uygun olarak, tasarrufları

Detaylı

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj / Message of the Chairman of the Board of Directors 6-7 Genel Müdür

Detaylı

İŞTE İSTANBUL UN. www.ito.org.tr. HERE ARE THE MOST SUCCESSFUL SME s OF ISTANBUL YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010

İŞTE İSTANBUL UN. www.ito.org.tr. HERE ARE THE MOST SUCCESSFUL SME s OF ISTANBUL YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010 YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İ STANBUL Tİ CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE İŞTE İSTANBUL UN EN BAŞARILI

Detaylı