Say 15 KI LEZZET BAHARAT MEKÂN PUUR GEZ KARAHAYIT RÖPORTAJ KENT HASTANES HOB YEMEK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Say 15 KI - 2013 LEZZET BAHARAT MEKÂN PUUR GEZ KARAHAYIT RÖPORTAJ KENT HASTANES HOB YEMEK"

Transkript

1 Say 15 KI LEZZET BAHARAT MEKÂN PUUR GEZ KARAHAYIT RÖPORTAJ KENT HASTANES HOB YEMEK

2

3 BA YAZI Yeni bir yıla girmenin coşkusu ile büyümemizi sürdüreceğiz 2012, Sofra Grup için oldukça ba ar l geçen bir y l oldu. Geçen y l Türkiye ekonomisi ciddi oranda bir yava lama ya ad halde Grubumuz yüzde 30 lar a an bir büyüme gösterdi. Bu arka arkaya 5 y l boyunca iki haneli istikrarl bir büyüme demek. Bu ba ar y, birinci s n f yemek ve destek hizmetlerinin tedarikçisi olarak; süper ekip, süper hizmet ve süper sonuç vizyonu ile i ortaklar m z n bizlere güvenmesi sayesinde ba ard m za inan yorum. Çünkü biz kendimizi, mü terilerimizin, i ortaklar m z n ve çal anlar m z n ortak faydas için sürekli ve en verimli ekilde en üst seviyede hizmet sunmaya adad k nin sonunda Antalya da yapt m z y l sonu toplant m zda Sofra Grup olarak yakalad m z bu ba ar l ivmeyi de erlendirdik ve kutlad k y l için yeni hedeflerimizi belirledik. Moral ve motivasyonumuzu art rarak toplant dan ayr ld k. Özellikle son y llarda ekonomide istikrar korumak, krizden etkilenmemek için Türkiye nin yapt ataklardan sonra, biz de Sofra Grup olarak Compass n tüm dünyadaki ba ar l operasyonlar aras nda ilk 10 ülke aras na girdik. Bu sebeple di er ülkelerin ve özellikle Compass merkez yönetiminin dikkatlerini üzerimize çektik. Ard ndan Compass Group, Türkiye deki ba ar l operasyonlar ve uygulamalar yerinde görmek için çe itli dönemlerde farkl konulardaki forumlar n Türkiye de düzenlemeye ba lad. Sofra Grup olarak bu forumlarda Compass Group un faaliyet gösterdi i tüm ülkelerdeki üst düzey yöneticileri stanbul da a rlamaktan ve ayn zamanda ülkemizi tan tmaktan mutluluk duyduk. Büyük bir büyümeyi hedefledi imiz 2013 y l nda da özellikle e itim ve sa l k sektörüne yönelik çal malar m z sürdürüyoruz. Hizmet verdi imiz projelerimizin say s n daha da art raca m z bu y l, perakende sektöründe de büyümeyi dü ünüyoruz. Hat rlayaca n z gibi geçen y l catering konusunda i birli i yürüttü ümüz birçok mü terimizin tesisleri içindeki kafe alanlar nda da faaliyet göstermeye ba lad k. Bu kapsamda Amigo ile Delimarche Cafe nin ard ndan Caffe Liscio markas n mü terilerimizle bulu turduk. Bu y l perakende hizmetlerimize yeni bir segment daha ekleyerek, yeni restoran konseptimiz Puur u hizmete soktuk. Eyüp teki Flatofis in Food Court k sm nda Ocak ay ba nda faaliyete geçen büyük ölçekli restoran m z bir ay dolmadan tam kapasite çal maya ba lad. Yakalad m z bu ba ar da eme i geçen tüm çal anlar m za, bizlere her daim güvenen mü terilerimize ve ülkemizin her bir yöresindeki tedarikçilerimize en içten te ekkürlerimi sunar, herkese çok güzel bir 2013 y l temenni ederim... Ya ar Büyükçetin Sofra Grup CEO

4 Ç NDEK LER 4 Ara S cak 6 Lezzet 10 Söyle i Yeme e lezzet katan sihirli iksirler Türkiye nin en büyük toptanc marketi Metro Cash & Carry Mekân Puur yeni restoran konseptimiz 18 Röportaj Uzmanl k, teknoloji ve konforun birle ti i hastane 22 Sa l k Elimizin alt ndaki C vitamini depolar 24 Hobi Esin kayna m anneanne yemekleri oldu 28 Gezi ifal sular, antik tarihi ile Karahay t Spor Soylular n oyunu golf popüler sporlar aras na girdi 34 Sofra'n n Ustalar Lezzetli bir yemek ruh halimizi de i tirir 36 Bizden Haberler 40 Kültür Sanat 2

5 Ç NDEK LER Yay na Haz rl k Say 15 KI 34 mtiyaz Sahibi Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A ad na Ya ar Büyükçetin Sorumlu Müdür Burcu Güvenç çerenköy Mahallesi, Ye ilvadi Sokak, STFA Merkezi No: 3 Kat:11 Ata ehir stanbul Yay n Türü 3 ayl k süreli, Yayg n Sofra Grup Dergisi, Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A taraf ndan T.C. yasalar na uygun olarak yay mlanmaktad r. Derginin isim hakk, Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A ye aittir. Dergide yay mlanan yaz ve foto raflar n her hakk sakl d r. irketten izinsiz, kaynak gösterilerek dahi kullan lamaz. Genel Yönetmen Gürhan Demirba Görsel Yönetmen Yavuz Karaka Editör Seher Karata Grafik ve Sayfa Tasar m Yasemin Can Düzeltmen Editör Ersel Ergüz Foto raflar Damla Salor, Murat Güney leti im Yaz leri: (0212) Pazarlama: (0212) Bask Globus Dünya Bas nevi 100. Y l Mahallesi Ba c lar / stanbul Tel:

6 ARA SICAK Yudum a Ümit Ünal n eli de di Yudum Zeytinya, modac Ümit Ünal n özel tasar m yla s n rl say da üretilen ince ve zarif i esiyle raflarda yerini ald. Yeme ine gençlik kat slogan yla hafif tad ve gurme lezzetiyle sofralar m zda yer alan Yudum Zeytinya, ünlü modac Ümit Ünal n tasarlad s n rl say da i edeki özel ürününü tüketicisiyle bulu turdu. Keramik ve topra n dokusunu cama aktaran yeni i esiyle Yudum Limited Edition Zeytinya, olas en ince a zl k formuyla zeytinya sevenlerin be enisine sunuldu. Yudum Zeytinya n n yenilikçi bir yakla mla ortaya ç kan yeni i esi, zeytinya na farkl bir estetik kazand r yor. Movado ile asaleti bile inizde ta y n Sanat ve tasar m tutkunlar n n tercihi Movado, Classic Museum ile zaman daha yak ndan takip etmenin ayr cal n ya at yor. Tasar m sanat n n e sizli ini sviçre yap m n n kusursuzlu u ile birle tiren Movado, siyah n asaletini Classic Museum serisine ta yor. Kullan m kolay kol saatleri tasarlayan Movado, birbirinden özel yüzlerce modeliyle zarafet tutkunlar n n vazgeçilmezleri aras nda yer al yor. Hassas orant l gövdesi ile son derece di i ve k bir görünüme sahip Movado Classic Museum, parlak ve pürüzsüz yüzeyi ile de dikkat çekiyor. Siyah kadran ve banda sahip olan Movado Classic Museum serisi, çelik kasa ve 3 Atm su geçirmezlik özelli iyle saat tutkunlar n n be enisine sunuluyor. Swiss Quartz makine, düz safir kristal cam ve cesur timsah bant ise lüksü sadelikle birle tiriyor. Cordon Bleu Türkiye de e itime ba lad 117 y ld r dünyan n en ünlü a ç lar n yeti tiren Le Cordon Bleu Türkiye de de a ç l k e itimi vermeye ba lad. Mutfak inceliklerini ö renmek isteyen herkese aç k olan e itim programlar na 7 Ocak 2013'te start verildi. A ç l n " övalye ni an " olarak da an lan, 21 ülkede okullar bulunan dünyan n en prestijli a ç l k okullar ndan Le Cordon Bleu, Özye in Üniversitesi i birli inde Türkiye de. Kariyerini de i tirmek isteyen ya da mutfak sanatlar n n inceliklerini ö renmek isteyenler, programa kat ld ktan sonra sertifika alabilecek. Bu i birli i ile Özye in Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatlar Lisans Program ndaki dersler Le Cordon Bleu master efleri taraf ndan, Le Cordon Bleu e itim modülleri kullan larak veriliyor. Kutsanmış tohum Çörek otu Güzel kokusu ve keskin baharat tad ile yüzy llard r Ortado u, Asya ve Afrika da ya am toplumlar taraf ndan kullan lan ifal çörek otu ya, Oneva sayesinde tüketicilere so uk pres yöntemi ile sunuluyor. Tarihte do al bir ilaç olarak kullan lan çörek otu ya, Ortado u da Kutsanm Tohum olarak da biliniyor. Ba kl k sistemini güçlendirici etkileri nedeniyle kanser ba ta olmak üzere sinir sistemi hastal klar, eker hastal, öksürük tedavisi, kalp hastal klar ve kolesterolle mücadele, romatizma ve daha birçok rahats zl a olumlu etkileri çok say da ara t rmaya konu olan çörek otu ya n n, salatalarda ve zeytinya l larda bir çay ka öneriliyor. 4

7 ARA SICAK Yılan Yılı için yılan kalem ürettiler Çin takviminde yer alan y lan bilgelik, güç, sezgi ve enerjinin sembolü olarak biliniyor. Kalem üreticisi Cross da 2013 y lan y l na özel y lan kalemi Cross Snake i piyasaya sundu. S n rl say da üretilen Cross Snake kalemlerinde kullan lan siyah renk Çin kültürüne göre ciddiyet, prestij, sonsuzluk, dinginlik ve entelektüelli i ça r t r yor, mavi ise huzurun simgesi olarak ilham veriyor. Kalemdeki effaf mavi ve parlak siyah lake üzerine rodyum kaplama detaylar, y lan dizayn kat kat el ile yap larak lakenin üzerine kaz nm. Ayr ca pirinçten olu an kapak ve gövdeye sahip. 18 karat alt n kaplama rodyum kullan larak özenle i lenmi y lan sembolü ile Cross Snake in dolma kalem, tükenmez kalem ve roller kalem çe itleri bulunuyor. Püf noktası Limon kabuklar n çöpe atmak yerine, güne li bir yere koyup kurutursan z, özellikle isli ve ya l mutfak e yalar n z ovarken a rt c sonuçlar alabilirsiniz. Sürahinizin dibi kir tutmu ise, içine bir avuç tuz ile sirke koyup çalkalad n zda, tertemiz olacakt r. Limon sert ise, kesilmeden önce bir iki dakika s cak suya bat rd n zda daha sulu olur. Buzdolab n z n iyi so utmas için içine bir torba tuz koyun. Aç kta unutulan ve bayatlayan bisküvileri küçük f r n tepsisi içinde birkaç dakika s t rsan z, yeniden tazelik kazand klar n görürsünüz. Sodal içecekleri, gaz n n kaçmas n engellemek için buzdolab n n içine ba a a yerle tirin. So an soyarken gözlerinizin ya armamas için so an içi su dolu bir tas n içinde soyun. Pi irece iniz pilav n tane tane ve beyaz olmas n istiyorsan z tencereye incecik kesilmi bir dilim limon koyun. Yeni Range Rover, daha hafif Tamamen yenilenen Range Rover, imdiye kadar üretilen en yetenekli ve en lüks Land Rover özelli ini ta yor. Daha hafif, daha güçlü ve çok daha zarif olan Range Rover, dünyan n en iyi lüks arazi arac olma özelli ini koruyor. Bir önceki modelde yer alan çelik gövdeye nazaran yüzde 39 daha hafif olan ve 420 kilograma kadar a rl k tasarrufu sa layan tamamen alüminyum gövdeye sahip yeni Range Rover, dünyada bütün bu özellikleri bünyesinde bar nd ran ilk arazi arac. İdeal bir tabletin çok ötesinde Samsung en yeni tablet modeli Galaxy Note 10.1 ile çok iddial. S-Pen ta mas ndan dolay Note 10.1 in kal nl önceki modellere göre farkl. 262x180x8.9 mm boyutlar ndaki cihaz n S-Pen yuvas sa alt taraf nda yer al yor. S-Pen, Galaxy Note 10.1 in en büyük özelli i olan bu aparat, cihaz n mevcut rakiplerine ve Windows 8 tabanl yeni nesil dizüstü bilgisayar-tabletlere kar uzun süre geçerli olmas n sa layacak en önemli fonksiyonlar sa l yor. S-Pen ile tablet üzerinde her türlü i lemi çok kolay ve h zl bir ekilde gerçekle tirebiliyorsunuz. Klavye üzerinde h zl bir ekilde yaz yazabiliyor, internet taray c s n elinizde bir fare varm ças na h zl kullanabiliyorsunuz. Dahas, uygulamalar kullanmak da daha pratik bir hale geliyor. 5

8 LEZZET BAHARAT Yemeğe lezzet katan sihirli iksirler 6

9 LEZZET Pi irece iniz et ve sebze yeme i, zeytinya l ya da tatl n n daha da lezzetli olmas için hangi baharatlar kullanmak gerekti ini biliyor musunuz? Ete kimyon ve keki in, tatl ya tarç n n yak t n bilsek bile bunlar ne zaman ve ne kadar kullan rsak ideal lezzeti yakalayaca m z aç kças biraz ustal k istiyor. Yemeklere tat, koku ve renk katan baharatlar n, uygun artlarda ve yerlerde saklanmas da çok önemli 7

10 LEZZET BAHARAT B azen pi irdi imiz yemekler; ne kadar u ra sak, tariflere harfiyen uysak, kaliteli malzemeler kullansak bile istedi imiz lezzette olmayabiliyor. Böyle bir sorunla kar la t m zda imdad m za, sihirli iksirler diyebilece imiz baharatlar yeti iyor. Et yemeklerinde, sebzelerde, tatl larda, zeytinya l larda kullan lan baharatlarla, yemekte kullan lan malzemenin gerçek tad n ortaya ç karmak mümkün olsa da hangi baharat hangi yemekte ne oranda kullanaca m z çok önemli. Bu da biraz yeme i pi iren ustan n maharetine ba l. Sadece yemeklere lezzet katan bitkiler deyip geçebilece imiz baharat n, insanl k tarihi kadar eski ve enteresan bir hikayesi var Özellikle eski ça larda dünya ticaretinin büyük k sm n olu turan baharat, üretildi i ülkelerden develere, e eklere veya gemilere yüklenerek binlerce kilometre mesafedeki ülkelere götürülmü. Baharat Yolu ve bir zamanlar ülkemizden geçen pek Yolu, Do u da üretilen baharat n Bat ya ula t r lmas için kullan lm ; pek çok köylü, i çi ve tüccar geçimini buradan sa lam. spanyol ve Portekizli gemiciler dünyan n çe itli bölgelerine seyahat ederek kendilerine para ve ödül kazand racak yeni türler aram. Böylece, bir zamanlar çok dar bir alanda yeti en bitkilerden elde edilen baharat bile bugün bütün dünyada yayg n ekilde kullan l r olmu. Eskiden sadece Brezilya n n güney kesimleri ile Bolivya aras nda yeti en k rm z biber ülkemizde Urfa yla özde le mi. Bugün çok ucuza her an her yerde ula abilsek de ke fedildi i andan itibaren elde etmek için sava lar n, ticareti için yollar n yap lmas, baharat n önemini ortaya koyuyor. NASIL KULLANMALI NEREDE SAKLAMALI? Baharat olarak kullan lacak bitkiler genellikle kurutuluyor. Böylece uzun süre saklanabildi i gibi yeti tikleri yerden çok uzaklarda dahi kullan labiliyor. Bitkiler uygun artlarda kurutulmad nda, ö ütülerek ve aç k halde sakland nda özelliklerini k sa sürede kaybediyor. Bir ara t rmada, ö ütülmü karabiberin üç ay içinde tüketilmezse içindeki etken maddelerin tamam n kaybetti i tespit edilmi. O nedenle toz halinde ald n z baharatlar n ömrü sadece bir ayd r. Dereotu, fesle en, maydanoz, roka gibi baz otsu bitkiler, kurutulunca aromas n kaybetti i için taze olarak tüketilmeli. Her zaman taze baharat kullanmak için, evinize bir kahve ö ütücü alman z tavsiye ederiz, böylece tüm baharatlar ihtiyac n z kadar ö ütür ve kullan rs n z. Baharatlar n z hava almayan, metal veya koyu renkli cam kavanozlarda saklamal s n z. Çünkü birçok baharat n içindeki ya lar gün na dayan kl de il. Baharatlar n z buzdolab nda saklayabilirsiniz, böylece raf ömürleri uzayacakt r. Baharatlardan en yüksek seviyede lezzet almak için; tavada, f r nda, mikrodalgada veya çok az zeytinya nda pi irmelisiniz. Is t lma i lemi baharattaki ya lar ortaya ç kar r, bu da lezzeti art r r. Baharatlar bütün olarak kullanmaya, yeme i pi irirken ö ütmeye veya rendelemeye özen gösterin ki yemeklere daha fazla lezzet kats n. 8

11 LEZZET Yiyeceklere koku ve tat vermek için kullan lan bitki veya bitki parçalar diyebilece imiz baharatlar n, tarih boyunca farkl co rafyalarda kullan lan çe itleri aras nda en bilinenler karabiber, k rm z biber, kekik, kimyon ve nane... KORUYUCU VE HAZMETT R C Baharat n öncelikle yiyecekleri uzun süre korumak ve sindirimi kolayla t rmak için kullan ld söylenebilir, zira birço unun hazmettirici ve antiseptik özelli i var. Örne in, past rmaya ilave edilen çemen ve sucu a ilave edilen sar msak, pi irilmeden haz rlanan bu yiyeceklerde mikroorganizma üremesine ve çabuk bozulmaya engel oluyor. Koku, tat ve renk vermek için de kullan lan baharatlardan safran, yiyeceklere yaln zca renk veriyor. Baharat n kokusu, ac l, tatl l, ek ili i, bitkinin içinde depo edilen ve metabolik faaliyet sonucunda ortaya ç kan alkoloid, glikozit, tanen, terpen, uçucu ya gibi sekonder metabolit lerden geliyor. Örne in, ac bibere ac s n veren capsain adl aktif bile en; naneye kokusunu veren uçucu ya d r. Kök, kabuk, gövde, dal, yaprak, çiçek, meyve, tohum veya bütün bitki baharat olarak kullan labiliyor. Mesela, havl can, zencefil ve zerdeçal köklerinden; kekik, mercankö k ve nane yapraklar ndan; karabiber, rezene ve yenibahar meyvelerinden; ha ha, hardal ve kakule tohumlar ndan baharat elde ediliyor. Kokusu ve tad keskin olanlar tek ba na, hafif olanlar ba ka baharatlarla kar t r larak kullan l yor. Hindistan a özgü garam masala, Çin e özgü Çin tozu ve ülkemizde de yayg nla an köri kar k baharata örnek verilebilir. Kesin bir formülü olmay p iste e göre kar t r lan köfte bahar, tavuk bahar, salata bahar gibi türlerin kullan m da yayg n. Baharat olarak kullan lan bitkilerin bol miktarda yeti ti i bölgelerde hem taze hem kuru kullan mlar yayg n. Birçok baharat bitkisinin de kültürü yap l yor. Ülkemizde taze olarak bulunmayan havl can, zencefil, zerdeçal gibi türler bol bulunduklar Uzakdo u ülkelerinden kurutulmu halde sat n al n yor. Hint Usulü Tavuk Malzemeler: 600 gr kemiksiz tavuk eti (ku ba do ranm ), 2 yemek ka tereya, ba parmak boyunda bir parça taze zencefil, 3 di sar msak, 2-3 adet kuru k rm z ac biber, 1 çay barda tavuk suyu, 100 gr krema, 1 tatl ka toz zerdeçal, 1 tatl ka safran,1 tatl ka toz k rm z biber, 1 tatl ka köri, 1 çay ka toz ki ni, 1 çay ka toz zencefil, 8-10 adet kakule,1 adet kök tarç n, tuz Haz rlan : Teflon tavada tereya n eritin. Ku ba do ranm tavuklar at p orta-aç k ate te kavurmaya ba lay n. Rendelenmi sar msak ve rendelenmi taze zencefili de ekleyin. Birlikte dakika kavurun. Üstüne küçük küçük do rad n z k rm z biberi ve di er baharatlar ekleyip tavuk suyunu dökün. Tüm malzemeyi kar t r p kapa n kapatarak alt n k s n. 10 dakika kadar pi irin. En son kremay ekleyin ve s cak s cak servis edin. Bu tavu un tamamlay c s pirinç pilav d r. Mutlaka pilav da yap p birlikte servis edin. Tavu un sosu pirinçle bütünle ince çok lezzetli bir yemek ortaya ç k yor. Yar m saatte haz rlanan bir ziyafet haline geliyor. Afiyet olsun 9

12 SÖYLE METRO CASH & CARRY Türkiye nin en büyük toptancı marketi Metro Cash & Carry Türkiye ye giren ilk yabanc sermayeli perakende zinciri Metro Cash & Carry nin Operasyonel Kontrol, Güvenlik ve ç Sat nalma Grup Müdürü Varol Halepli, Metro Cash & Carry ba ar s n mü terisinden, ilkelerinden ve güvenilirli inden al yor. Mü terileriyle kurdu u güven ili kisi Metro için çok önemli diyor. Metro Cash & Carry Operasyonel Kontrol, Güvenlik ve ç Sat nalma Grup Müdürü Varol Halepli 10

13 SÖYLE Perakende sektörüne, 1989 y l nda Gima süpermarketlerinde çal maya ba layarak giren Metro Cash & Carry Operasyonel Kontrol, Güvenlik ve ç Sat nalma Grup Müdürü Varol Halepli, Metro Cash & Carry Türkiye nin 2012 y l nda büyüme hedeflerini gerçekle tirdi ini, 2011 y l nda aç lan alt yeni ma azaya, 2012 y l nda üç ma aza daha ekleyerek daha da güçlendiklerini dile getiriyor. Bu sayede 2012 y l nda daha fazla mü teriye ula t klar n söyleyen Halepli, beslenmenin i hayat nda motivasyona katk s olaca na inan yor. Çal ana öncelikle, s n rl zamanda yeme ini zahmetsizce yiyebilece i kaliteli, hijyenik, ferah bir ortam sa laman n çok önemli oldu unu ifade eden Halepli, Bu konuda üzerimize dü eni yap yoruz. Ayr ca de i ken menü, doyurucu gramajlar, sunulan çe itli ikramlarla da personelimizi memnun etmeyi hedefliyoruz. u an içinde bulundu umuz nokta, hedefledi imiz son nokta de il. Bizler ve Sofra ekibi en iyiyi ve mükemmeli yakalamak için sürekli çal yoruz diyor. Halepli ile perakende sektörü, Metro Cash & Carry Türkiye nin çal malar, catering sektörü ve Sofra ile yapt klar i birli i ve daha pek çok konu ile ilgili konu tuk. gayrimenkul yat r mlar n yapan ve al veri merkezlerini yöneten Metro Properties irketi de karde irketimizdir. Peki, siz sektöre ne zaman ve nas l girdiniz? lk nerede çal t n z? Ben perakende sektörüne 1989 y l n n ba nda Gima süpermarketlerinde çal maya ba layarak girdim. 15 Haziran 1990 tarihinde Metro Cash & Carry Türkiye ye geçtim. Kurulu undan beri Metro Cash & Carry Türkiye de çal yorum ve bugüne kadar de i ik bölümlerde görev ald m. lk olarak Fatura Kontrol Departman nda uzman olarak çal t m. Daha sonra Organizasyon Bölümü nde müdür yard mc s, Denetim ve Büyüme-Geni leme Metro Cash & Carry nin Türkiye deki faaliyetleri hakk nda bilgi verebilir misiniz? Metro AG çat s alt nda faaliyet gösteren toptanc market olan Metro Cash & Carry, 1990 y l nda Türkiye ye giren, yabanc sermayeli ilk perakende zinciridir. Ülkemizdeki en büyük toptanc market olan Metro Cash & Carry, 27 ma azas ve 5 bini a an personeliyle hizmet veriyor ve mü terilerine g da ve g da d alanlarda toplam 40 bin çe it ürün sunuyor. Horeca (otel, restoran ve catering irketleri), Trader (toptanc lar) ve SCO (ofis, hastane, çe itli meslek gruplar na ait büro tipi mü teriler) gruplar nda mü terilerimize hizmet veriyoruz. Her ma azada, her bir grup için çal an özel saha sat temsilcilerimiz bulunuyor. Karde kurulu lar n z hangileri, hangi alanlarda faaliyet gösteriyorlar? Türkiye de faaliyet gösteren karde irketlerimiz; perakende alan nda faaliyet gösteren Real ile elektronik perakende alan nda faaliyet gösteren Media Markt ve Saturn dür. Bunlara ek olarak, 11

14 SÖYLEäã METRO CASH & CARRY bölümlerinde grup müdürlüøü görevlerini üstlendim. úu anda Operasyonel Kontrol, Güvenlik ve ùç Sat nalma Grup Müdürü olarak Metro daki görevime devam ediyorum. Metro da çal ûmaya baûlad ø n z günden bugüne, siz ve Metro nas l bir geliûim çizgisi izledi? Metro bir Alman ûirketi olduøu için, kuruluûundan itibaren kurumsal yap s yla rakipleri aras nda öne ç kmaktayd. Her zaman bir ad m önde, yenilikçi ve günün ûartlar na kolay uyum saølayarak, biz çal ûanlar n da geliûtirdi, deøiûtirdi. úirket içi rotasyonlar sayesinde belirli aral klarla farkl sorumluluklar üstlendim. Her yeni görevde, yeni ûeyler öørendim. Metro nun çok say da ülkede faaliyet göstermesi, farkl iû modellerini tan mam z saølad. Dünyan n dört bir yan nda gördüklerimizin ve öørendiklerimizin, ülkemizdeki ilk uygulay c lar olduk. Zaman zaman da bizler çal ûma modellerimiz ve projelerimizle yurtd û nda örnek teûkil ettik. Tüm bu deneyimler hem ûirketimizi hem de biz çal ûanlar geliûtirdi. úu anki görevleriniz, sorumlusu olduøunuz bölümler ve onlar n faaliyet alanlar ndan bahsedebilir misiniz? Operasyonel Kontrol, Güvenlik ve ùç Sat nalma Grup Müdürü olarak üç ana dalda hem iç hem de d û müûterilerimize hizmet veriyorum. Operasyonel Kontrol birimiyle tüm alanlarda kontrol, analiz ve deøerlendirmeler yap p bunlar n raporlamalar n gerçekleûtirerek, dan ûmanl k yoluyla tüm birimlere destek 12 veriyorum. Olas riskler ve uluslararas talepler doørultusunda rutin ve anl k denetimlerin yap lmas için gereken stratejinin haz rlanmas na önderlik ediyorum. Güvenlik birimimle, organizasyonda yer alan müûterilerin, çal ûanlar n, ûirket varl klar n n güvenliøini saølamakla yükümlüyüz. Ve bunlara ek olarak Metro Merkez ve maøazalar için al nacak genel gider kapsam na giren tüm mal ve hizmetlerin sat nalma sürecine de liderlik ediyorum. Sorumlusu olduøunuz bölümlerle ilgili gelecek planlar n z, hedefleriniz neler? Sorumlu olduøum üç bölümdeki tak m arkadaûlar mla beraber en önemli hedefimiz, hem iç müûterilerimizi hem d û müûterilerimizi yüzde yüz memnun etmek. Ayr ca belirlediøimiz hedefler, sürdürülebilir bir geliûim içerisinde ûirket ç karlar n koruma odakl d r. Bununla birlikte hedeflerimizin net ve ölçülebilir olmas na dikkat ediyoruz. Metro Cash & Carry Türkiye nin 2012 y l n deøerlendirebilir misiniz? 2012 y l Metro Cash & Carry Türkiye nin büyüme hedeflerinin gerçekleûtiøi bir y ld y l nda aç lan alt yeni maøazaya ek olarak 2012 y l nda açt ø m z üç maøaza bizi daha da güçlendirdi. Bu sayede 2012 y l nda daha fazla müûteriye ulaûm û olduk. Genel olarak Metro Cash & Carry Türkiye ve ekibim için iyi bir y ld diyebiliriz.

15 SÖYLEäã Sofra ile yollar n z ne zaman kesiûti? Bu iû birliøi ile ilgili görüûleriniz neler? Bildiøiniz üzere Sofra Grup, dünyan n en büyük yiyecek, içecek, servis ve organizasyon kuruluûu olan Compass Group ûirketidir. Bizim de Metro Cash & Carry Türkiye olarak dünya devi bir marka olmam z, yine dünya devi veya sektörlerinin lideri kuruluûlarla çal ûmam z gerektiriyor. Bu baølamda Compass Group ile yollar m z yine içinde bar nd rd klar Euroserve firmas ndan ald ø m z güvenlik hizmetiyle kesiûmiûti. Geçtiøimiz sene yapt ø m z personel yemek hizmeti ihalesine sektör lideri olarak Sofra y davet ettik. Ve 1 Ocak 2012 den beri Sofra Grup ile çal û yoruz. Öncelikle bu iû birliøinden maddi ve manevi birtak m beklentilerle yola ç kt k. Bu bizim için önemli bir projeydi. Bir yandan personelimizi memnun etmemiz gerekirken, bir yandan maliyet kontrolünü saølamak gibi hedeflerimiz vard. Bu hedeflerimizi büyük oranda gerçekleûtirdiøimizi düûünüyorum. Yemek gibi hassas bir konuda Sofra y seçmenizdeki önemli faktörler neler? Sofra n n kalitesi, bilgisi, becerisi, tecrübesi ve know-how bizim Sofra y seçmemizdeki en büyük etkenlerdendir. Bunlar n yan s ra Metro olarak win win ilkesiyle hareket ediyoruz. Sofra n n da bugün tüm Türkiye deki projelerinde Metro markalar n tercih etmesi, sad k bir müûterimiz olmas bizim için önemli bir unsurdur. Sofra ile çal ûmak Metro Cash & Carry Ailesi nde ne tür farklar yaratt? Sofra Grup sahip olduøu bilgi birikimi, tecrübesi ve know-how ile bizde pozitif yönde farkl l klar yaratt. Geldiøi günden itibaren kurduøu yeni düzen ile hem gözlere hem damaklara hitap ediyor. Sadece lezzet aç s ndan deøil, profesyonel sunum teknikleri, üç ayda bir gerçekleûtirdikleri organizasyonlar, güler yüzlü personel karû lamas ile fark yarat yor. Ara s ra da olsa ç kabilecek sorunlara h zla etkin çözümler bulmas ile de art puanlar n art r yor. Sofra ile çal ûman n olumlu dönüûlerini personelimizden ald ø m z gibi, olas ûikayetlerdeki çözümsel yaklaû m da iû birliøimizi kuvvetlendiriyor. Sektörün lider firmas olan Sofra ile çal ûmak maliyet ve kontrol edilebilirlik anlam nda da bize önemli katk lar saøl yor. Türk ve dünya mutfaklar nda sizin tercihiniz hangi yönde, en sevdiøiniz mutfaklar hangileri? Ben her ne kadar hem iû amaçl hem özel seyahatlerimde yurtd û nda bulunmuû ve çok farkl kültürlerin yemeklerini deneme ûans n yakalam û olsam da benim için öncelik Türk mutfaø ndad r. Türk mutfaø içinde de özellikle Gaziantep ve Hatay yörelerinin mutfaklar öncelikli tercihlerim olmuûtur. Tencere (ev) yemekleri her zaman favorimdir, özellikle annemin ve eûimin yemekleri vazgeçilmezimdir. Hepsinde ortak nokta, çok ciddi bir emek ürünü olmalar ve bizim kültürümüzden izler taû malar d r. Bu kadar güzel yemek yap lan evlerde olmam n sonucunda geliûen damak zevkim nedeniyle kolay kolay yemek beøenmem. Türk mutfaø n n yan s ra dünya mutfaø ndan da kendime çok yak n gördüøüm tatlar var. Mesela güzel bir ùtalyan pizzas na hay r diyemeyeceøim gibi Viyana usulü ûnitzeli de geri çeviremem. ùstanbul daki lezzet duraklar n z hangileri? Osmanl mutfaø özellikle ilgimi çeken lezzetlerin olduøu bir mutfakt r. Bu konuda uzmanl ø na inand ø m ve çok samimi dostum da olan Vedat Baûaran n iûletmeciliøini yapt ø Nar Lokantas tercihimdir. Bal k yemeøi düûündüøüm zamanlarda Boøaz'daki ùskele Restaurant'a giderim. Ev yemekleri konusunda Beyoølu Hac Abdullah Lokantas vazgeçilmezimdir. Anadolu da olduøum zamanlarda benim için en cazip ûehir Antep tir. Halil Usta n n etlerinden yemeden ùstanbul'a dönmem. Sizce beslenmenin iûte motivasyona etkisi oluyor mu? Beslenmenin iûte motivasyona katk s olduøuna inan yorum. Çal ûana öncelikle s n rl zaman nda yemeøini zahmetsizce yiyebileceøi kaliteli, hijyenik, ferah bir ortam saølamak çok önemli. Bu konuda üzerimize düûeni yap yoruz. Ayr ca deøiûken menü, doyurucu gramajlar, sunulan çeûitli ikramlarla da personelimizi memnun etmeyi hedefliyoruz. úu an içinde bulunduøumuz nokta; hedeflediøimiz son nokta deøildir. Bizler ve Sofra ekibi en iyi ve mükemmeli yakalamak için sürekli çal û yoruz. 13

16 MEKÂN PUUR Yeni restoran konseptimiz 14

17 MEKÂN Evet hayat yo un, i ler çok. Peki sizce de samimi sohbetlerin ve lezzetli yemeklerin oldu u bir sofra, günün yorgunlu unu biraz da olsa hafifletmiyor mu? Biz böyle dü ündü ümüz için herkesin kendini iyi hissedece i bir mekân tasarlad k. Ve bu mekân, annesinin tencere yemeklerini arayanlardan zgaradan a mayanlara, pizza â klar ndan diyet tutsaklar na kadar herkesin dama na hitap edecek lezzetlerle donatt k. Ad n da Puur koyduk. 15

18 MEKÂN PUUR Gün geçtikçe g da severlerin tercihleri sürdürülebilir yeti mi ürünlerden lezzetli, taze ve sa l kl g dalara dönmektedir. Sa l kl beslenme, performans m z ve iyi hissetmemizi görünebilir ekilde etkilemektedir ve gitgide günlük hayat m zdaki önemi artmaktad r. Yapt m z ara t rmalar sonucunda Türkiye de özellikle i merkezlerinde restoran hizmeti alan nda ciddi bir aç k oldu unu tespit ederek harekete geçtik ve Compass Group un global markas Puur un ilk restoran n Eyüp teki Flatofis in Food Court bölümünde hizmete açt k. Puur, cazip fiyatlarla hizmet veren mevcut sa l k trendleri, çekici ve ça da i merkezi catering konseptine sahip yepyeni bir konsepttir. Puur = yüksek kalite malzemelerden yap lm zevkli bir yemek, çekici bir atmosfer, s cak bir kar lama. Mü terilerin kendini biraz da evinde gibi hissedebilece i bir mekân olarak tasarlanan Puur da mü teriler rahat bir ortamda yemek yiyebiliyor, toplant yapabiliyor, sohbet edebiliyor ve dinlenebiliyor. HERKESE, HER GÜNE, HER MODA UYGUN TAZE LEZZETLER PUUR DA Sa l kl ve sürdürülebilir dengenin garanti edildi i, taze, canl, dinamik bir restoran konsepti olan Puur da gün boyu zengin çe itlilikte sa l kl seçenekler sunulmaktad r. Tencere yemeklerinden pizza çe itlerine, çorbalardan zeytinya l lara, makarna çe itlerinden grill ürünlere, salatalardan tatl lara kadar her damak tad na uygun menüler mü terilerin be enisine sunulmaktad r. Yiyecekleri çekici bir ekilde sunmak Puur konseptinin ayr lmaz bir parças d r. Görsel çekicilik ayn zamanda mü terinin daha sa l kl menü seçmesini desteklemektedir. HEM LÜKS HEM EKONOM K HEM DE LEZZETL Hizmet sektörü, direkt insanlarla çal lmas nedeniyle hata kabul etmeyen bir sektör. Bu bilinçle, ileri teknoloji, kalite ve hijyeni bir araya getirdi imiz Puur da mü terilerimiz, hem lezzetli hem de ekonomik yemekleri bir arada bulabiliyor. Üstelik bir i merkezinde de il de lüks bir restoranda rahat bir ortamda yemek yiyorlarm gibi. En kaliteli, sa l kl ve modern araç gereçlerin kullan ld, mükemmel bir mutfakta hizmet veren Puur a gelen mü teriler, istediklerinde mutfa görebiliyor, fikirlerini payla abiliyor. B R PERSONEL RESTORANINDAN DAHA FAZLASI Puur un konsepti insanlar n rahat bir çevrede yemeklerini yiyecekleri bir yer yaratmaktan daha fazlas. Çe itli aktiviteler için kullan labilecek çok amaçl bir alan sunar, rezervasyonlu özel yemek organizasyonlar, etkinlikler, toplant lar, sunumlar, kutlamalar için idealdir. lki stanbul'da aç lan yeni restoran konseptimiz Puur u, daha sonra di er illerde de ihtiyaç olan i merkezlerinde açmaya devam edece iz. 16

19 Doğal Sade MEKÂN Taze 17

20 RÖPORTAJ KENT HASTANES Uzmanlık, teknoloji ve konforun birleştiği hastane Lobisinde kuyruklu bir piyano ile hastalar na müzik ziyafeti sunarak fark n ortaya koyan zmir Kar yaka daki Kent Hastanesi, Türkiye de böbrek ve karaci er naklinde ilk akla gelen sa l k kurulu lar aras nda. K sa bir süre önce ilik nakli bölümü de aç lan hastane, zor hastal klar n tedavi edildi i bir hastane olma yolunda ilerliyor. Kent Sa l k Grubu Genel Müdürü Dr. Ru en Y ld r m 18

21 RÖPORTAJ A plus standartlarda konforun, modern cihaz park ve konusunda uzman hekimlerle birle tirildi i Kent Hastanesi, üniversite hastanesi olmad halde, üniversite hastanelerinde verilen hizmetleri hastalar na sunmak hedefiyle yola ç kt y l nda zmir Kar yaka da 30 bin metrekare arazi üzerine kurulan hastane, k sa sürede karaci er nakilleri konusunda Türkiye ve dünyada hat r say l r bir yere geldi. Yeni aç lan kemik ili i nakli ve a r merkezleriyle de yurtiçi ve yurtd ndan hastalar n tercihi olmay hedefleyen Kent Hastanesi nin tüm birimleri, hastane denetimleri alan nda isim yapm Amerikan JCI (Joint Commission International) taraf ndan denetleniyor. Geçen y l, üçüncü kez üçer senelik dönem için akredite edildiklerini söyleyen Kent Sa l k Grubu Genel Müdürü Dr. Ru en Y ld r m, bölgenin en büyük özel hastanesi olarak, özel hastaneler içinde pek çok ilki gerçekle tirerek fark yaratt klar n dü ünüyor. Hastaneniz ne zaman, hangi ihtiyaçlardan dolay kuruldu? 2004 y l nda bölgemizde olmayan ve eksikli i fazlas yla hissedilen A plus standard nda bir hastane konforunu, modern cihaz park ve konusunda uzman hekimlerle birle tirip, zmir ve Ege Bölgesi ne sunmaya ba lad k. Hizmet alanlar ve birimler hakk nda bilgi verebilir misiniz? Kuruldu umuz günden bugüne hastalar m z n bizlere duydu u güven ve tercih edilen hastane olmam z dolay s yla doktor kadromuz geni ledi, yatak ve ameliyathane say lar m z artt. Ba lang çta vermedi imiz hizmetlerin yan s ra, böbrek, karaci er ve kemik ili i nakli, gö üs cerrahisi gibi hizmetleri de ayn güven ortam nda hastalar m za sunmaya ba lad k. Bunlar d nda kardiyovasküler cerrahi, kardiyoloji, onkoloji alanlar nda SGK anla mal olarak hizmet veriyoruz. Ayr ca çocuk hastal klar, çocuk nörolojisi, çocuk gastroenterolojisi, çocuk cerrahisi gibi bran lar n bulundu u çocuk bölümümüz var. Genel cerrahi, KBB, beyin cerrahisi, ortopedi, kad n do um, göz, üroloji, fizik tedavi, nöroloji, tüp bebek, gastroenteroloji, di, hematoloji, endokrinoloji, dermatoloji, plastik cerrahi, giri imsel radyoloji, gö üs hastal klar, iç hastal klar, nefroloji bölümlerimiz ise ücretli, özel sigorta ve anla mal kurum hastalar m za hizmet veriyor. 19

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

yemek sohbetleri Cemal Hünal

yemek sohbetleri Cemal Hünal a fl a Say 20 Mart 2009 y Yaflar G da Grubu yay n d r. Para ile sat lamaz. yemek sohbetleri Cemal Hünal mutfaktay z Sarp Levendo lu mekan Kitchenette rehber Çocuk yaflad n ö renir söylefli Yemek kardeflli

Detaylı

Genç. diyabetli. 14 Kas m DO RU. Psikoloji. kurtulun! Olumsuz KORUYALIM. Göbek varsa... HALKA. Lezzetli ve Sa l kl. Rehberi. Profil.

Genç. diyabetli. 14 Kas m DO RU. Psikoloji. kurtulun! Olumsuz KORUYALIM. Göbek varsa... HALKA. Lezzetli ve Sa l kl. Rehberi. Profil. SA LIKLI YA AM DERG S Y l: 14 Say : 42 KASIM 2013 Türk Diabet Cemiyeti nin yay n organ d r. Lezzetli ve Sa l kl Hem de diyabete uygun Genç diyabetli Bu ra, 10 ya nda, Tip 1 diyabetli + Psikoloji Olumsuz

Detaylı

Türkiye yi dönü türüyoruz

Türkiye yi dönü türüyoruz Bir HMF Makina dergisidir. Üç ayda bir yay mlan r. HAZ RAN 2013 Say : 15 Türkiye yi dönü türüyoruz Sar lar n aat: birli imiz büyüyecek Odaba Nett Makina, yeni vizyonu ile fark yarat yor Nurkan Karayel:

Detaylı

Ortaklar m z Memi o lu Hafriyat sa Memi o lu. Servislerimiz Samsun Güv-Mak Makinalar. Markalar m z Motor ve hidrolik ya larda çözüm HMF Makina

Ortaklar m z Memi o lu Hafriyat sa Memi o lu. Servislerimiz Samsun Güv-Mak Makinalar. Markalar m z Motor ve hidrolik ya larda çözüm HMF Makina Ç NDEK LER Haberler Endüstriyel Ürünler Grubu na yeni bayi 6 Ortaklar m z Memi o lu Hafriyat sa Memi o lu 8 Gündem Logist Eurasia Fuar ve Uluslararas Makinalar Kongresi 10/11 Gündem Hyundai Makinalar Türkiye

Detaylı

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ Y l: 2012 Say : 13 stanbul Genç adamlar Derne i Ad na Sahibi Av. Hüseyin ATAOL Sorumlu Müdür H. brahim BAYAZIT Yay n Kurulu H. brahim BAYAZIT Kadir YALTIRIK Ufuk Ç N Y. Arda TERZ Ömer TA LI Sadullah KAÇAR

Detaylı

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak Nisan-May s-haziran 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 40 Dimes in İngiltere deki yükselişi Özel Dosya: Bu Bahar Siz de Yenilenin Sıcak günlerin serin dostu Limonata Dünyada Dimes tutkusu

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

,)W ve CP, özel say s!&2/20%,$7(; 2'$1,1.$/%Ā Ā67$1%8/ ;,661

,)W ve CP, özel say s!&2/20%,$7(; 2'$1,1.$/%Ā Ā67$1%8/ ;,661 218 W ve CP özel say s M Doğayla Kucaklaş. Pamuğu Seç. www.cottonusaturkey.com hedef içindekiler SAH B stanbul Tekstil ve Konfeksiyon hracatç Birlikleri ad na Selçuk GÖKART 6 KISA KISA 16 A A Hikmet TANRIVERD,

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

SKEN'li. do ay sever. do an n ye ili, ya am n ayd nl... Türkiye nin Geleceği Aydınlık SAYI: 14 MAYIS 2012 SKEN LET M BÜLTEN

SKEN'li. do ay sever. do an n ye ili, ya am n ayd nl... Türkiye nin Geleceği Aydınlık SAYI: 14 MAYIS 2012 SKEN LET M BÜLTEN SAYI: 14 MAYIS 2012 SKEN LET M BÜLTEN Türkiye nin Geleceği Aydınlık Deniz Çevresinin Petrol ve Di er Zararl Maddelerle Kirlenmesine Müdahale Tatbikat SKEN I. Streetball Ve Tenis Turnuvas Prof. Dr. Üstün

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

EK M 2011 OSMAN SARAÇ ALTINA TALEP SÜRECEK Mİ?

EK M 2011 OSMAN SARAÇ ALTINA TALEP SÜRECEK Mİ? EK M 2011 OSMAN SARAÇ ALTINA TALEP SÜRECEK Mİ? ALTIN PİYASASI NEREYE GİDİYOR? Eylül ay n n ekonomi gündemine damgas n vuran konulardan biri ku kusuz alt n n seyriydi. A ustos ay n 1.757 dolar/ons seviyesinde

Detaylı

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k ORGAN ZE SANAY GAZETES HAZ RAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit

Detaylı

Dünyam z n Enerji htiyac ve

Dünyam z n Enerji htiyac ve Ocak - fiubat - Mart 2009 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 2 - Say : 3 Dünyam z n Enerji htiyac ve Alternatif Çözümler Dimes in Yeni Yüzleri Gelece i Görmek Hedef 2012 Haflmet Babao lu Giriflimcilere Alt

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI,

HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI, HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI, ÖNEM VE ULUSLARARASI HRACI Prof. Dr. Sabahattin AYDIN stanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Say n Ba kan m, de erli kat l mc arkada lar, sektörümüzün emekçileri

Detaylı

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG OCAK - fiubat - MART 2009 SAYI: 02 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir >SAVUNMA >B L fi M >TELEKOMÜN KASYON >MED KAL >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA >DEFNE,

Detaylı

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :41 Ekim 2008 Türkiye nin En Çok Satan Otomobili Yenilendi: Yeni Renault Symbol DRD Derindere Filo Kiralama Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Aytekinhan

Detaylı

MAKROV ZYON MART-N SAN 2008 SAYI 05

MAKROV ZYON MART-N SAN 2008 SAYI 05 MAKROV ZYON MART-N SAN 2008 SAYI 05 Ç NDEK LER MAKRO HABER 6 RÖPORTAJ 40 Lösemisiz bir dünya düfllüyoruz Makromarket ten çal flanlar na anlaml gece Hepimiz bir gün yafllanaca z Afra lar Makromarket oluyor!

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

Büyümenin Anahtar. En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz. Panel: Araç Kiralamada

Büyümenin Anahtar. En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz. Panel: Araç Kiralamada TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :44 Nisan 2009 Panel: Araç Kiralamada Büyümenin Anahtar 44 ALD Automotive Genel Müdürü: Cihan Diren En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz

Detaylı

Merhaba 5-7 Ekim tarihlerinde stanbul Kongre Merkezi nde gerçekleflen IMF-Dünya Bankas toplant lar, Türkiye kadar dünya gündemini de meflgul etmiflti hat rlarsan z. Peki, bu önemli toplant lar n organizasyonunu

Detaylı

Ç NDEK LER 2 EYLÜL/EK M. RÖPORTAJ 42 Kaliteli yay nc l k örne i: Makro FM HABERLER 6-25

Ç NDEK LER 2 EYLÜL/EK M. RÖPORTAJ 42 Kaliteli yay nc l k örne i: Makro FM HABERLER 6-25 Ç NDEK LER HABERLER 6-25 Makromarket ten Konya ya dev yat r m Makromarket çocuk flenli i bafllad Makromarket ten bir ilk daha: Hipodrom da Makromarket çad r ma aza Makromarket te Oktay Usta ile yemek yar

Detaylı

Türk liras n n de eri gurur veriyor

Türk liras n n de eri gurur veriyor ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Yurdumuzdan Giri imcilik, Yöneticilik ve Teknisyenlik Örnekleri 20 de Emin AKÇAO LU Yurt d nda firma avlamal e k ÇALI KAN Finansal istikrar ne demek?

Detaylı

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan De erli Dostlar m; Baharla birlikte uyanan tabiat beraberinde bizlere canl l k ve mutluluk getirmifltir. Ülkemize de bolluk ve bereket getirmesini dileyerek,

Detaylı

Renault LATITUDE. Renault Latitude - VW Yeni Tiguan

Renault LATITUDE. Renault Latitude - VW Yeni Tiguan TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say : 55 Mart 2011 Renault LATITUDE Renault Genel Müdür Yard mc s (Ticari) Guillaume Sicard: Öncelikli Hedefimiz Ticari Performans ve Sat fllar Art rmak

Detaylı