Say 15 KI LEZZET BAHARAT MEKÂN PUUR GEZ KARAHAYIT RÖPORTAJ KENT HASTANES HOB YEMEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Say 15 KI - 2013 LEZZET BAHARAT MEKÂN PUUR GEZ KARAHAYIT RÖPORTAJ KENT HASTANES HOB YEMEK"

Transkript

1 Say 15 KI LEZZET BAHARAT MEKÂN PUUR GEZ KARAHAYIT RÖPORTAJ KENT HASTANES HOB YEMEK

2

3 BA YAZI Yeni bir yıla girmenin coşkusu ile büyümemizi sürdüreceğiz 2012, Sofra Grup için oldukça ba ar l geçen bir y l oldu. Geçen y l Türkiye ekonomisi ciddi oranda bir yava lama ya ad halde Grubumuz yüzde 30 lar a an bir büyüme gösterdi. Bu arka arkaya 5 y l boyunca iki haneli istikrarl bir büyüme demek. Bu ba ar y, birinci s n f yemek ve destek hizmetlerinin tedarikçisi olarak; süper ekip, süper hizmet ve süper sonuç vizyonu ile i ortaklar m z n bizlere güvenmesi sayesinde ba ard m za inan yorum. Çünkü biz kendimizi, mü terilerimizin, i ortaklar m z n ve çal anlar m z n ortak faydas için sürekli ve en verimli ekilde en üst seviyede hizmet sunmaya adad k nin sonunda Antalya da yapt m z y l sonu toplant m zda Sofra Grup olarak yakalad m z bu ba ar l ivmeyi de erlendirdik ve kutlad k y l için yeni hedeflerimizi belirledik. Moral ve motivasyonumuzu art rarak toplant dan ayr ld k. Özellikle son y llarda ekonomide istikrar korumak, krizden etkilenmemek için Türkiye nin yapt ataklardan sonra, biz de Sofra Grup olarak Compass n tüm dünyadaki ba ar l operasyonlar aras nda ilk 10 ülke aras na girdik. Bu sebeple di er ülkelerin ve özellikle Compass merkez yönetiminin dikkatlerini üzerimize çektik. Ard ndan Compass Group, Türkiye deki ba ar l operasyonlar ve uygulamalar yerinde görmek için çe itli dönemlerde farkl konulardaki forumlar n Türkiye de düzenlemeye ba lad. Sofra Grup olarak bu forumlarda Compass Group un faaliyet gösterdi i tüm ülkelerdeki üst düzey yöneticileri stanbul da a rlamaktan ve ayn zamanda ülkemizi tan tmaktan mutluluk duyduk. Büyük bir büyümeyi hedefledi imiz 2013 y l nda da özellikle e itim ve sa l k sektörüne yönelik çal malar m z sürdürüyoruz. Hizmet verdi imiz projelerimizin say s n daha da art raca m z bu y l, perakende sektöründe de büyümeyi dü ünüyoruz. Hat rlayaca n z gibi geçen y l catering konusunda i birli i yürüttü ümüz birçok mü terimizin tesisleri içindeki kafe alanlar nda da faaliyet göstermeye ba lad k. Bu kapsamda Amigo ile Delimarche Cafe nin ard ndan Caffe Liscio markas n mü terilerimizle bulu turduk. Bu y l perakende hizmetlerimize yeni bir segment daha ekleyerek, yeni restoran konseptimiz Puur u hizmete soktuk. Eyüp teki Flatofis in Food Court k sm nda Ocak ay ba nda faaliyete geçen büyük ölçekli restoran m z bir ay dolmadan tam kapasite çal maya ba lad. Yakalad m z bu ba ar da eme i geçen tüm çal anlar m za, bizlere her daim güvenen mü terilerimize ve ülkemizin her bir yöresindeki tedarikçilerimize en içten te ekkürlerimi sunar, herkese çok güzel bir 2013 y l temenni ederim... Ya ar Büyükçetin Sofra Grup CEO

4 Ç NDEK LER 4 Ara S cak 6 Lezzet 10 Söyle i Yeme e lezzet katan sihirli iksirler Türkiye nin en büyük toptanc marketi Metro Cash & Carry Mekân Puur yeni restoran konseptimiz 18 Röportaj Uzmanl k, teknoloji ve konforun birle ti i hastane 22 Sa l k Elimizin alt ndaki C vitamini depolar 24 Hobi Esin kayna m anneanne yemekleri oldu 28 Gezi ifal sular, antik tarihi ile Karahay t Spor Soylular n oyunu golf popüler sporlar aras na girdi 34 Sofra'n n Ustalar Lezzetli bir yemek ruh halimizi de i tirir 36 Bizden Haberler 40 Kültür Sanat 2

5 Ç NDEK LER Yay na Haz rl k Say 15 KI 34 mtiyaz Sahibi Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A ad na Ya ar Büyükçetin Sorumlu Müdür Burcu Güvenç çerenköy Mahallesi, Ye ilvadi Sokak, STFA Merkezi No: 3 Kat:11 Ata ehir stanbul Yay n Türü 3 ayl k süreli, Yayg n Sofra Grup Dergisi, Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A taraf ndan T.C. yasalar na uygun olarak yay mlanmaktad r. Derginin isim hakk, Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A ye aittir. Dergide yay mlanan yaz ve foto raflar n her hakk sakl d r. irketten izinsiz, kaynak gösterilerek dahi kullan lamaz. Genel Yönetmen Gürhan Demirba Görsel Yönetmen Yavuz Karaka Editör Seher Karata Grafik ve Sayfa Tasar m Yasemin Can Düzeltmen Editör Ersel Ergüz Foto raflar Damla Salor, Murat Güney leti im Yaz leri: (0212) Pazarlama: (0212) Bask Globus Dünya Bas nevi 100. Y l Mahallesi Ba c lar / stanbul Tel:

6 ARA SICAK Yudum a Ümit Ünal n eli de di Yudum Zeytinya, modac Ümit Ünal n özel tasar m yla s n rl say da üretilen ince ve zarif i esiyle raflarda yerini ald. Yeme ine gençlik kat slogan yla hafif tad ve gurme lezzetiyle sofralar m zda yer alan Yudum Zeytinya, ünlü modac Ümit Ünal n tasarlad s n rl say da i edeki özel ürününü tüketicisiyle bulu turdu. Keramik ve topra n dokusunu cama aktaran yeni i esiyle Yudum Limited Edition Zeytinya, olas en ince a zl k formuyla zeytinya sevenlerin be enisine sunuldu. Yudum Zeytinya n n yenilikçi bir yakla mla ortaya ç kan yeni i esi, zeytinya na farkl bir estetik kazand r yor. Movado ile asaleti bile inizde ta y n Sanat ve tasar m tutkunlar n n tercihi Movado, Classic Museum ile zaman daha yak ndan takip etmenin ayr cal n ya at yor. Tasar m sanat n n e sizli ini sviçre yap m n n kusursuzlu u ile birle tiren Movado, siyah n asaletini Classic Museum serisine ta yor. Kullan m kolay kol saatleri tasarlayan Movado, birbirinden özel yüzlerce modeliyle zarafet tutkunlar n n vazgeçilmezleri aras nda yer al yor. Hassas orant l gövdesi ile son derece di i ve k bir görünüme sahip Movado Classic Museum, parlak ve pürüzsüz yüzeyi ile de dikkat çekiyor. Siyah kadran ve banda sahip olan Movado Classic Museum serisi, çelik kasa ve 3 Atm su geçirmezlik özelli iyle saat tutkunlar n n be enisine sunuluyor. Swiss Quartz makine, düz safir kristal cam ve cesur timsah bant ise lüksü sadelikle birle tiriyor. Cordon Bleu Türkiye de e itime ba lad 117 y ld r dünyan n en ünlü a ç lar n yeti tiren Le Cordon Bleu Türkiye de de a ç l k e itimi vermeye ba lad. Mutfak inceliklerini ö renmek isteyen herkese aç k olan e itim programlar na 7 Ocak 2013'te start verildi. A ç l n " övalye ni an " olarak da an lan, 21 ülkede okullar bulunan dünyan n en prestijli a ç l k okullar ndan Le Cordon Bleu, Özye in Üniversitesi i birli inde Türkiye de. Kariyerini de i tirmek isteyen ya da mutfak sanatlar n n inceliklerini ö renmek isteyenler, programa kat ld ktan sonra sertifika alabilecek. Bu i birli i ile Özye in Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatlar Lisans Program ndaki dersler Le Cordon Bleu master efleri taraf ndan, Le Cordon Bleu e itim modülleri kullan larak veriliyor. Kutsanmış tohum Çörek otu Güzel kokusu ve keskin baharat tad ile yüzy llard r Ortado u, Asya ve Afrika da ya am toplumlar taraf ndan kullan lan ifal çörek otu ya, Oneva sayesinde tüketicilere so uk pres yöntemi ile sunuluyor. Tarihte do al bir ilaç olarak kullan lan çörek otu ya, Ortado u da Kutsanm Tohum olarak da biliniyor. Ba kl k sistemini güçlendirici etkileri nedeniyle kanser ba ta olmak üzere sinir sistemi hastal klar, eker hastal, öksürük tedavisi, kalp hastal klar ve kolesterolle mücadele, romatizma ve daha birçok rahats zl a olumlu etkileri çok say da ara t rmaya konu olan çörek otu ya n n, salatalarda ve zeytinya l larda bir çay ka öneriliyor. 4

7 ARA SICAK Yılan Yılı için yılan kalem ürettiler Çin takviminde yer alan y lan bilgelik, güç, sezgi ve enerjinin sembolü olarak biliniyor. Kalem üreticisi Cross da 2013 y lan y l na özel y lan kalemi Cross Snake i piyasaya sundu. S n rl say da üretilen Cross Snake kalemlerinde kullan lan siyah renk Çin kültürüne göre ciddiyet, prestij, sonsuzluk, dinginlik ve entelektüelli i ça r t r yor, mavi ise huzurun simgesi olarak ilham veriyor. Kalemdeki effaf mavi ve parlak siyah lake üzerine rodyum kaplama detaylar, y lan dizayn kat kat el ile yap larak lakenin üzerine kaz nm. Ayr ca pirinçten olu an kapak ve gövdeye sahip. 18 karat alt n kaplama rodyum kullan larak özenle i lenmi y lan sembolü ile Cross Snake in dolma kalem, tükenmez kalem ve roller kalem çe itleri bulunuyor. Püf noktası Limon kabuklar n çöpe atmak yerine, güne li bir yere koyup kurutursan z, özellikle isli ve ya l mutfak e yalar n z ovarken a rt c sonuçlar alabilirsiniz. Sürahinizin dibi kir tutmu ise, içine bir avuç tuz ile sirke koyup çalkalad n zda, tertemiz olacakt r. Limon sert ise, kesilmeden önce bir iki dakika s cak suya bat rd n zda daha sulu olur. Buzdolab n z n iyi so utmas için içine bir torba tuz koyun. Aç kta unutulan ve bayatlayan bisküvileri küçük f r n tepsisi içinde birkaç dakika s t rsan z, yeniden tazelik kazand klar n görürsünüz. Sodal içecekleri, gaz n n kaçmas n engellemek için buzdolab n n içine ba a a yerle tirin. So an soyarken gözlerinizin ya armamas için so an içi su dolu bir tas n içinde soyun. Pi irece iniz pilav n tane tane ve beyaz olmas n istiyorsan z tencereye incecik kesilmi bir dilim limon koyun. Yeni Range Rover, daha hafif Tamamen yenilenen Range Rover, imdiye kadar üretilen en yetenekli ve en lüks Land Rover özelli ini ta yor. Daha hafif, daha güçlü ve çok daha zarif olan Range Rover, dünyan n en iyi lüks arazi arac olma özelli ini koruyor. Bir önceki modelde yer alan çelik gövdeye nazaran yüzde 39 daha hafif olan ve 420 kilograma kadar a rl k tasarrufu sa layan tamamen alüminyum gövdeye sahip yeni Range Rover, dünyada bütün bu özellikleri bünyesinde bar nd ran ilk arazi arac. İdeal bir tabletin çok ötesinde Samsung en yeni tablet modeli Galaxy Note 10.1 ile çok iddial. S-Pen ta mas ndan dolay Note 10.1 in kal nl önceki modellere göre farkl. 262x180x8.9 mm boyutlar ndaki cihaz n S-Pen yuvas sa alt taraf nda yer al yor. S-Pen, Galaxy Note 10.1 in en büyük özelli i olan bu aparat, cihaz n mevcut rakiplerine ve Windows 8 tabanl yeni nesil dizüstü bilgisayar-tabletlere kar uzun süre geçerli olmas n sa layacak en önemli fonksiyonlar sa l yor. S-Pen ile tablet üzerinde her türlü i lemi çok kolay ve h zl bir ekilde gerçekle tirebiliyorsunuz. Klavye üzerinde h zl bir ekilde yaz yazabiliyor, internet taray c s n elinizde bir fare varm ças na h zl kullanabiliyorsunuz. Dahas, uygulamalar kullanmak da daha pratik bir hale geliyor. 5

8 LEZZET BAHARAT Yemeğe lezzet katan sihirli iksirler 6

9 LEZZET Pi irece iniz et ve sebze yeme i, zeytinya l ya da tatl n n daha da lezzetli olmas için hangi baharatlar kullanmak gerekti ini biliyor musunuz? Ete kimyon ve keki in, tatl ya tarç n n yak t n bilsek bile bunlar ne zaman ve ne kadar kullan rsak ideal lezzeti yakalayaca m z aç kças biraz ustal k istiyor. Yemeklere tat, koku ve renk katan baharatlar n, uygun artlarda ve yerlerde saklanmas da çok önemli 7

10 LEZZET BAHARAT B azen pi irdi imiz yemekler; ne kadar u ra sak, tariflere harfiyen uysak, kaliteli malzemeler kullansak bile istedi imiz lezzette olmayabiliyor. Böyle bir sorunla kar la t m zda imdad m za, sihirli iksirler diyebilece imiz baharatlar yeti iyor. Et yemeklerinde, sebzelerde, tatl larda, zeytinya l larda kullan lan baharatlarla, yemekte kullan lan malzemenin gerçek tad n ortaya ç karmak mümkün olsa da hangi baharat hangi yemekte ne oranda kullanaca m z çok önemli. Bu da biraz yeme i pi iren ustan n maharetine ba l. Sadece yemeklere lezzet katan bitkiler deyip geçebilece imiz baharat n, insanl k tarihi kadar eski ve enteresan bir hikayesi var Özellikle eski ça larda dünya ticaretinin büyük k sm n olu turan baharat, üretildi i ülkelerden develere, e eklere veya gemilere yüklenerek binlerce kilometre mesafedeki ülkelere götürülmü. Baharat Yolu ve bir zamanlar ülkemizden geçen pek Yolu, Do u da üretilen baharat n Bat ya ula t r lmas için kullan lm ; pek çok köylü, i çi ve tüccar geçimini buradan sa lam. spanyol ve Portekizli gemiciler dünyan n çe itli bölgelerine seyahat ederek kendilerine para ve ödül kazand racak yeni türler aram. Böylece, bir zamanlar çok dar bir alanda yeti en bitkilerden elde edilen baharat bile bugün bütün dünyada yayg n ekilde kullan l r olmu. Eskiden sadece Brezilya n n güney kesimleri ile Bolivya aras nda yeti en k rm z biber ülkemizde Urfa yla özde le mi. Bugün çok ucuza her an her yerde ula abilsek de ke fedildi i andan itibaren elde etmek için sava lar n, ticareti için yollar n yap lmas, baharat n önemini ortaya koyuyor. NASIL KULLANMALI NEREDE SAKLAMALI? Baharat olarak kullan lacak bitkiler genellikle kurutuluyor. Böylece uzun süre saklanabildi i gibi yeti tikleri yerden çok uzaklarda dahi kullan labiliyor. Bitkiler uygun artlarda kurutulmad nda, ö ütülerek ve aç k halde sakland nda özelliklerini k sa sürede kaybediyor. Bir ara t rmada, ö ütülmü karabiberin üç ay içinde tüketilmezse içindeki etken maddelerin tamam n kaybetti i tespit edilmi. O nedenle toz halinde ald n z baharatlar n ömrü sadece bir ayd r. Dereotu, fesle en, maydanoz, roka gibi baz otsu bitkiler, kurutulunca aromas n kaybetti i için taze olarak tüketilmeli. Her zaman taze baharat kullanmak için, evinize bir kahve ö ütücü alman z tavsiye ederiz, böylece tüm baharatlar ihtiyac n z kadar ö ütür ve kullan rs n z. Baharatlar n z hava almayan, metal veya koyu renkli cam kavanozlarda saklamal s n z. Çünkü birçok baharat n içindeki ya lar gün na dayan kl de il. Baharatlar n z buzdolab nda saklayabilirsiniz, böylece raf ömürleri uzayacakt r. Baharatlardan en yüksek seviyede lezzet almak için; tavada, f r nda, mikrodalgada veya çok az zeytinya nda pi irmelisiniz. Is t lma i lemi baharattaki ya lar ortaya ç kar r, bu da lezzeti art r r. Baharatlar bütün olarak kullanmaya, yeme i pi irirken ö ütmeye veya rendelemeye özen gösterin ki yemeklere daha fazla lezzet kats n. 8

11 LEZZET Yiyeceklere koku ve tat vermek için kullan lan bitki veya bitki parçalar diyebilece imiz baharatlar n, tarih boyunca farkl co rafyalarda kullan lan çe itleri aras nda en bilinenler karabiber, k rm z biber, kekik, kimyon ve nane... KORUYUCU VE HAZMETT R C Baharat n öncelikle yiyecekleri uzun süre korumak ve sindirimi kolayla t rmak için kullan ld söylenebilir, zira birço unun hazmettirici ve antiseptik özelli i var. Örne in, past rmaya ilave edilen çemen ve sucu a ilave edilen sar msak, pi irilmeden haz rlanan bu yiyeceklerde mikroorganizma üremesine ve çabuk bozulmaya engel oluyor. Koku, tat ve renk vermek için de kullan lan baharatlardan safran, yiyeceklere yaln zca renk veriyor. Baharat n kokusu, ac l, tatl l, ek ili i, bitkinin içinde depo edilen ve metabolik faaliyet sonucunda ortaya ç kan alkoloid, glikozit, tanen, terpen, uçucu ya gibi sekonder metabolit lerden geliyor. Örne in, ac bibere ac s n veren capsain adl aktif bile en; naneye kokusunu veren uçucu ya d r. Kök, kabuk, gövde, dal, yaprak, çiçek, meyve, tohum veya bütün bitki baharat olarak kullan labiliyor. Mesela, havl can, zencefil ve zerdeçal köklerinden; kekik, mercankö k ve nane yapraklar ndan; karabiber, rezene ve yenibahar meyvelerinden; ha ha, hardal ve kakule tohumlar ndan baharat elde ediliyor. Kokusu ve tad keskin olanlar tek ba na, hafif olanlar ba ka baharatlarla kar t r larak kullan l yor. Hindistan a özgü garam masala, Çin e özgü Çin tozu ve ülkemizde de yayg nla an köri kar k baharata örnek verilebilir. Kesin bir formülü olmay p iste e göre kar t r lan köfte bahar, tavuk bahar, salata bahar gibi türlerin kullan m da yayg n. Baharat olarak kullan lan bitkilerin bol miktarda yeti ti i bölgelerde hem taze hem kuru kullan mlar yayg n. Birçok baharat bitkisinin de kültürü yap l yor. Ülkemizde taze olarak bulunmayan havl can, zencefil, zerdeçal gibi türler bol bulunduklar Uzakdo u ülkelerinden kurutulmu halde sat n al n yor. Hint Usulü Tavuk Malzemeler: 600 gr kemiksiz tavuk eti (ku ba do ranm ), 2 yemek ka tereya, ba parmak boyunda bir parça taze zencefil, 3 di sar msak, 2-3 adet kuru k rm z ac biber, 1 çay barda tavuk suyu, 100 gr krema, 1 tatl ka toz zerdeçal, 1 tatl ka safran,1 tatl ka toz k rm z biber, 1 tatl ka köri, 1 çay ka toz ki ni, 1 çay ka toz zencefil, 8-10 adet kakule,1 adet kök tarç n, tuz Haz rlan : Teflon tavada tereya n eritin. Ku ba do ranm tavuklar at p orta-aç k ate te kavurmaya ba lay n. Rendelenmi sar msak ve rendelenmi taze zencefili de ekleyin. Birlikte dakika kavurun. Üstüne küçük küçük do rad n z k rm z biberi ve di er baharatlar ekleyip tavuk suyunu dökün. Tüm malzemeyi kar t r p kapa n kapatarak alt n k s n. 10 dakika kadar pi irin. En son kremay ekleyin ve s cak s cak servis edin. Bu tavu un tamamlay c s pirinç pilav d r. Mutlaka pilav da yap p birlikte servis edin. Tavu un sosu pirinçle bütünle ince çok lezzetli bir yemek ortaya ç k yor. Yar m saatte haz rlanan bir ziyafet haline geliyor. Afiyet olsun 9

12 SÖYLE METRO CASH & CARRY Türkiye nin en büyük toptancı marketi Metro Cash & Carry Türkiye ye giren ilk yabanc sermayeli perakende zinciri Metro Cash & Carry nin Operasyonel Kontrol, Güvenlik ve ç Sat nalma Grup Müdürü Varol Halepli, Metro Cash & Carry ba ar s n mü terisinden, ilkelerinden ve güvenilirli inden al yor. Mü terileriyle kurdu u güven ili kisi Metro için çok önemli diyor. Metro Cash & Carry Operasyonel Kontrol, Güvenlik ve ç Sat nalma Grup Müdürü Varol Halepli 10

13 SÖYLE Perakende sektörüne, 1989 y l nda Gima süpermarketlerinde çal maya ba layarak giren Metro Cash & Carry Operasyonel Kontrol, Güvenlik ve ç Sat nalma Grup Müdürü Varol Halepli, Metro Cash & Carry Türkiye nin 2012 y l nda büyüme hedeflerini gerçekle tirdi ini, 2011 y l nda aç lan alt yeni ma azaya, 2012 y l nda üç ma aza daha ekleyerek daha da güçlendiklerini dile getiriyor. Bu sayede 2012 y l nda daha fazla mü teriye ula t klar n söyleyen Halepli, beslenmenin i hayat nda motivasyona katk s olaca na inan yor. Çal ana öncelikle, s n rl zamanda yeme ini zahmetsizce yiyebilece i kaliteli, hijyenik, ferah bir ortam sa laman n çok önemli oldu unu ifade eden Halepli, Bu konuda üzerimize dü eni yap yoruz. Ayr ca de i ken menü, doyurucu gramajlar, sunulan çe itli ikramlarla da personelimizi memnun etmeyi hedefliyoruz. u an içinde bulundu umuz nokta, hedefledi imiz son nokta de il. Bizler ve Sofra ekibi en iyiyi ve mükemmeli yakalamak için sürekli çal yoruz diyor. Halepli ile perakende sektörü, Metro Cash & Carry Türkiye nin çal malar, catering sektörü ve Sofra ile yapt klar i birli i ve daha pek çok konu ile ilgili konu tuk. gayrimenkul yat r mlar n yapan ve al veri merkezlerini yöneten Metro Properties irketi de karde irketimizdir. Peki, siz sektöre ne zaman ve nas l girdiniz? lk nerede çal t n z? Ben perakende sektörüne 1989 y l n n ba nda Gima süpermarketlerinde çal maya ba layarak girdim. 15 Haziran 1990 tarihinde Metro Cash & Carry Türkiye ye geçtim. Kurulu undan beri Metro Cash & Carry Türkiye de çal yorum ve bugüne kadar de i ik bölümlerde görev ald m. lk olarak Fatura Kontrol Departman nda uzman olarak çal t m. Daha sonra Organizasyon Bölümü nde müdür yard mc s, Denetim ve Büyüme-Geni leme Metro Cash & Carry nin Türkiye deki faaliyetleri hakk nda bilgi verebilir misiniz? Metro AG çat s alt nda faaliyet gösteren toptanc market olan Metro Cash & Carry, 1990 y l nda Türkiye ye giren, yabanc sermayeli ilk perakende zinciridir. Ülkemizdeki en büyük toptanc market olan Metro Cash & Carry, 27 ma azas ve 5 bini a an personeliyle hizmet veriyor ve mü terilerine g da ve g da d alanlarda toplam 40 bin çe it ürün sunuyor. Horeca (otel, restoran ve catering irketleri), Trader (toptanc lar) ve SCO (ofis, hastane, çe itli meslek gruplar na ait büro tipi mü teriler) gruplar nda mü terilerimize hizmet veriyoruz. Her ma azada, her bir grup için çal an özel saha sat temsilcilerimiz bulunuyor. Karde kurulu lar n z hangileri, hangi alanlarda faaliyet gösteriyorlar? Türkiye de faaliyet gösteren karde irketlerimiz; perakende alan nda faaliyet gösteren Real ile elektronik perakende alan nda faaliyet gösteren Media Markt ve Saturn dür. Bunlara ek olarak, 11

14 SÖYLEäã METRO CASH & CARRY bölümlerinde grup müdürlüøü görevlerini üstlendim. úu anda Operasyonel Kontrol, Güvenlik ve ùç Sat nalma Grup Müdürü olarak Metro daki görevime devam ediyorum. Metro da çal ûmaya baûlad ø n z günden bugüne, siz ve Metro nas l bir geliûim çizgisi izledi? Metro bir Alman ûirketi olduøu için, kuruluûundan itibaren kurumsal yap s yla rakipleri aras nda öne ç kmaktayd. Her zaman bir ad m önde, yenilikçi ve günün ûartlar na kolay uyum saølayarak, biz çal ûanlar n da geliûtirdi, deøiûtirdi. úirket içi rotasyonlar sayesinde belirli aral klarla farkl sorumluluklar üstlendim. Her yeni görevde, yeni ûeyler öørendim. Metro nun çok say da ülkede faaliyet göstermesi, farkl iû modellerini tan mam z saølad. Dünyan n dört bir yan nda gördüklerimizin ve öørendiklerimizin, ülkemizdeki ilk uygulay c lar olduk. Zaman zaman da bizler çal ûma modellerimiz ve projelerimizle yurtd û nda örnek teûkil ettik. Tüm bu deneyimler hem ûirketimizi hem de biz çal ûanlar geliûtirdi. úu anki görevleriniz, sorumlusu olduøunuz bölümler ve onlar n faaliyet alanlar ndan bahsedebilir misiniz? Operasyonel Kontrol, Güvenlik ve ùç Sat nalma Grup Müdürü olarak üç ana dalda hem iç hem de d û müûterilerimize hizmet veriyorum. Operasyonel Kontrol birimiyle tüm alanlarda kontrol, analiz ve deøerlendirmeler yap p bunlar n raporlamalar n gerçekleûtirerek, dan ûmanl k yoluyla tüm birimlere destek 12 veriyorum. Olas riskler ve uluslararas talepler doørultusunda rutin ve anl k denetimlerin yap lmas için gereken stratejinin haz rlanmas na önderlik ediyorum. Güvenlik birimimle, organizasyonda yer alan müûterilerin, çal ûanlar n, ûirket varl klar n n güvenliøini saølamakla yükümlüyüz. Ve bunlara ek olarak Metro Merkez ve maøazalar için al nacak genel gider kapsam na giren tüm mal ve hizmetlerin sat nalma sürecine de liderlik ediyorum. Sorumlusu olduøunuz bölümlerle ilgili gelecek planlar n z, hedefleriniz neler? Sorumlu olduøum üç bölümdeki tak m arkadaûlar mla beraber en önemli hedefimiz, hem iç müûterilerimizi hem d û müûterilerimizi yüzde yüz memnun etmek. Ayr ca belirlediøimiz hedefler, sürdürülebilir bir geliûim içerisinde ûirket ç karlar n koruma odakl d r. Bununla birlikte hedeflerimizin net ve ölçülebilir olmas na dikkat ediyoruz. Metro Cash & Carry Türkiye nin 2012 y l n deøerlendirebilir misiniz? 2012 y l Metro Cash & Carry Türkiye nin büyüme hedeflerinin gerçekleûtiøi bir y ld y l nda aç lan alt yeni maøazaya ek olarak 2012 y l nda açt ø m z üç maøaza bizi daha da güçlendirdi. Bu sayede 2012 y l nda daha fazla müûteriye ulaûm û olduk. Genel olarak Metro Cash & Carry Türkiye ve ekibim için iyi bir y ld diyebiliriz.

15 SÖYLEäã Sofra ile yollar n z ne zaman kesiûti? Bu iû birliøi ile ilgili görüûleriniz neler? Bildiøiniz üzere Sofra Grup, dünyan n en büyük yiyecek, içecek, servis ve organizasyon kuruluûu olan Compass Group ûirketidir. Bizim de Metro Cash & Carry Türkiye olarak dünya devi bir marka olmam z, yine dünya devi veya sektörlerinin lideri kuruluûlarla çal ûmam z gerektiriyor. Bu baølamda Compass Group ile yollar m z yine içinde bar nd rd klar Euroserve firmas ndan ald ø m z güvenlik hizmetiyle kesiûmiûti. Geçtiøimiz sene yapt ø m z personel yemek hizmeti ihalesine sektör lideri olarak Sofra y davet ettik. Ve 1 Ocak 2012 den beri Sofra Grup ile çal û yoruz. Öncelikle bu iû birliøinden maddi ve manevi birtak m beklentilerle yola ç kt k. Bu bizim için önemli bir projeydi. Bir yandan personelimizi memnun etmemiz gerekirken, bir yandan maliyet kontrolünü saølamak gibi hedeflerimiz vard. Bu hedeflerimizi büyük oranda gerçekleûtirdiøimizi düûünüyorum. Yemek gibi hassas bir konuda Sofra y seçmenizdeki önemli faktörler neler? Sofra n n kalitesi, bilgisi, becerisi, tecrübesi ve know-how bizim Sofra y seçmemizdeki en büyük etkenlerdendir. Bunlar n yan s ra Metro olarak win win ilkesiyle hareket ediyoruz. Sofra n n da bugün tüm Türkiye deki projelerinde Metro markalar n tercih etmesi, sad k bir müûterimiz olmas bizim için önemli bir unsurdur. Sofra ile çal ûmak Metro Cash & Carry Ailesi nde ne tür farklar yaratt? Sofra Grup sahip olduøu bilgi birikimi, tecrübesi ve know-how ile bizde pozitif yönde farkl l klar yaratt. Geldiøi günden itibaren kurduøu yeni düzen ile hem gözlere hem damaklara hitap ediyor. Sadece lezzet aç s ndan deøil, profesyonel sunum teknikleri, üç ayda bir gerçekleûtirdikleri organizasyonlar, güler yüzlü personel karû lamas ile fark yarat yor. Ara s ra da olsa ç kabilecek sorunlara h zla etkin çözümler bulmas ile de art puanlar n art r yor. Sofra ile çal ûman n olumlu dönüûlerini personelimizden ald ø m z gibi, olas ûikayetlerdeki çözümsel yaklaû m da iû birliøimizi kuvvetlendiriyor. Sektörün lider firmas olan Sofra ile çal ûmak maliyet ve kontrol edilebilirlik anlam nda da bize önemli katk lar saøl yor. Türk ve dünya mutfaklar nda sizin tercihiniz hangi yönde, en sevdiøiniz mutfaklar hangileri? Ben her ne kadar hem iû amaçl hem özel seyahatlerimde yurtd û nda bulunmuû ve çok farkl kültürlerin yemeklerini deneme ûans n yakalam û olsam da benim için öncelik Türk mutfaø ndad r. Türk mutfaø içinde de özellikle Gaziantep ve Hatay yörelerinin mutfaklar öncelikli tercihlerim olmuûtur. Tencere (ev) yemekleri her zaman favorimdir, özellikle annemin ve eûimin yemekleri vazgeçilmezimdir. Hepsinde ortak nokta, çok ciddi bir emek ürünü olmalar ve bizim kültürümüzden izler taû malar d r. Bu kadar güzel yemek yap lan evlerde olmam n sonucunda geliûen damak zevkim nedeniyle kolay kolay yemek beøenmem. Türk mutfaø n n yan s ra dünya mutfaø ndan da kendime çok yak n gördüøüm tatlar var. Mesela güzel bir ùtalyan pizzas na hay r diyemeyeceøim gibi Viyana usulü ûnitzeli de geri çeviremem. ùstanbul daki lezzet duraklar n z hangileri? Osmanl mutfaø özellikle ilgimi çeken lezzetlerin olduøu bir mutfakt r. Bu konuda uzmanl ø na inand ø m ve çok samimi dostum da olan Vedat Baûaran n iûletmeciliøini yapt ø Nar Lokantas tercihimdir. Bal k yemeøi düûündüøüm zamanlarda Boøaz'daki ùskele Restaurant'a giderim. Ev yemekleri konusunda Beyoølu Hac Abdullah Lokantas vazgeçilmezimdir. Anadolu da olduøum zamanlarda benim için en cazip ûehir Antep tir. Halil Usta n n etlerinden yemeden ùstanbul'a dönmem. Sizce beslenmenin iûte motivasyona etkisi oluyor mu? Beslenmenin iûte motivasyona katk s olduøuna inan yorum. Çal ûana öncelikle s n rl zaman nda yemeøini zahmetsizce yiyebileceøi kaliteli, hijyenik, ferah bir ortam saølamak çok önemli. Bu konuda üzerimize düûeni yap yoruz. Ayr ca deøiûken menü, doyurucu gramajlar, sunulan çeûitli ikramlarla da personelimizi memnun etmeyi hedefliyoruz. úu an içinde bulunduøumuz nokta; hedeflediøimiz son nokta deøildir. Bizler ve Sofra ekibi en iyi ve mükemmeli yakalamak için sürekli çal û yoruz. 13

16 MEKÂN PUUR Yeni restoran konseptimiz 14

17 MEKÂN Evet hayat yo un, i ler çok. Peki sizce de samimi sohbetlerin ve lezzetli yemeklerin oldu u bir sofra, günün yorgunlu unu biraz da olsa hafifletmiyor mu? Biz böyle dü ündü ümüz için herkesin kendini iyi hissedece i bir mekân tasarlad k. Ve bu mekân, annesinin tencere yemeklerini arayanlardan zgaradan a mayanlara, pizza â klar ndan diyet tutsaklar na kadar herkesin dama na hitap edecek lezzetlerle donatt k. Ad n da Puur koyduk. 15

18 MEKÂN PUUR Gün geçtikçe g da severlerin tercihleri sürdürülebilir yeti mi ürünlerden lezzetli, taze ve sa l kl g dalara dönmektedir. Sa l kl beslenme, performans m z ve iyi hissetmemizi görünebilir ekilde etkilemektedir ve gitgide günlük hayat m zdaki önemi artmaktad r. Yapt m z ara t rmalar sonucunda Türkiye de özellikle i merkezlerinde restoran hizmeti alan nda ciddi bir aç k oldu unu tespit ederek harekete geçtik ve Compass Group un global markas Puur un ilk restoran n Eyüp teki Flatofis in Food Court bölümünde hizmete açt k. Puur, cazip fiyatlarla hizmet veren mevcut sa l k trendleri, çekici ve ça da i merkezi catering konseptine sahip yepyeni bir konsepttir. Puur = yüksek kalite malzemelerden yap lm zevkli bir yemek, çekici bir atmosfer, s cak bir kar lama. Mü terilerin kendini biraz da evinde gibi hissedebilece i bir mekân olarak tasarlanan Puur da mü teriler rahat bir ortamda yemek yiyebiliyor, toplant yapabiliyor, sohbet edebiliyor ve dinlenebiliyor. HERKESE, HER GÜNE, HER MODA UYGUN TAZE LEZZETLER PUUR DA Sa l kl ve sürdürülebilir dengenin garanti edildi i, taze, canl, dinamik bir restoran konsepti olan Puur da gün boyu zengin çe itlilikte sa l kl seçenekler sunulmaktad r. Tencere yemeklerinden pizza çe itlerine, çorbalardan zeytinya l lara, makarna çe itlerinden grill ürünlere, salatalardan tatl lara kadar her damak tad na uygun menüler mü terilerin be enisine sunulmaktad r. Yiyecekleri çekici bir ekilde sunmak Puur konseptinin ayr lmaz bir parças d r. Görsel çekicilik ayn zamanda mü terinin daha sa l kl menü seçmesini desteklemektedir. HEM LÜKS HEM EKONOM K HEM DE LEZZETL Hizmet sektörü, direkt insanlarla çal lmas nedeniyle hata kabul etmeyen bir sektör. Bu bilinçle, ileri teknoloji, kalite ve hijyeni bir araya getirdi imiz Puur da mü terilerimiz, hem lezzetli hem de ekonomik yemekleri bir arada bulabiliyor. Üstelik bir i merkezinde de il de lüks bir restoranda rahat bir ortamda yemek yiyorlarm gibi. En kaliteli, sa l kl ve modern araç gereçlerin kullan ld, mükemmel bir mutfakta hizmet veren Puur a gelen mü teriler, istediklerinde mutfa görebiliyor, fikirlerini payla abiliyor. B R PERSONEL RESTORANINDAN DAHA FAZLASI Puur un konsepti insanlar n rahat bir çevrede yemeklerini yiyecekleri bir yer yaratmaktan daha fazlas. Çe itli aktiviteler için kullan labilecek çok amaçl bir alan sunar, rezervasyonlu özel yemek organizasyonlar, etkinlikler, toplant lar, sunumlar, kutlamalar için idealdir. lki stanbul'da aç lan yeni restoran konseptimiz Puur u, daha sonra di er illerde de ihtiyaç olan i merkezlerinde açmaya devam edece iz. 16

19 Doğal Sade MEKÂN Taze 17

20 RÖPORTAJ KENT HASTANES Uzmanlık, teknoloji ve konforun birleştiği hastane Lobisinde kuyruklu bir piyano ile hastalar na müzik ziyafeti sunarak fark n ortaya koyan zmir Kar yaka daki Kent Hastanesi, Türkiye de böbrek ve karaci er naklinde ilk akla gelen sa l k kurulu lar aras nda. K sa bir süre önce ilik nakli bölümü de aç lan hastane, zor hastal klar n tedavi edildi i bir hastane olma yolunda ilerliyor. Kent Sa l k Grubu Genel Müdürü Dr. Ru en Y ld r m 18

21 RÖPORTAJ A plus standartlarda konforun, modern cihaz park ve konusunda uzman hekimlerle birle tirildi i Kent Hastanesi, üniversite hastanesi olmad halde, üniversite hastanelerinde verilen hizmetleri hastalar na sunmak hedefiyle yola ç kt y l nda zmir Kar yaka da 30 bin metrekare arazi üzerine kurulan hastane, k sa sürede karaci er nakilleri konusunda Türkiye ve dünyada hat r say l r bir yere geldi. Yeni aç lan kemik ili i nakli ve a r merkezleriyle de yurtiçi ve yurtd ndan hastalar n tercihi olmay hedefleyen Kent Hastanesi nin tüm birimleri, hastane denetimleri alan nda isim yapm Amerikan JCI (Joint Commission International) taraf ndan denetleniyor. Geçen y l, üçüncü kez üçer senelik dönem için akredite edildiklerini söyleyen Kent Sa l k Grubu Genel Müdürü Dr. Ru en Y ld r m, bölgenin en büyük özel hastanesi olarak, özel hastaneler içinde pek çok ilki gerçekle tirerek fark yaratt klar n dü ünüyor. Hastaneniz ne zaman, hangi ihtiyaçlardan dolay kuruldu? 2004 y l nda bölgemizde olmayan ve eksikli i fazlas yla hissedilen A plus standard nda bir hastane konforunu, modern cihaz park ve konusunda uzman hekimlerle birle tirip, zmir ve Ege Bölgesi ne sunmaya ba lad k. Hizmet alanlar ve birimler hakk nda bilgi verebilir misiniz? Kuruldu umuz günden bugüne hastalar m z n bizlere duydu u güven ve tercih edilen hastane olmam z dolay s yla doktor kadromuz geni ledi, yatak ve ameliyathane say lar m z artt. Ba lang çta vermedi imiz hizmetlerin yan s ra, böbrek, karaci er ve kemik ili i nakli, gö üs cerrahisi gibi hizmetleri de ayn güven ortam nda hastalar m za sunmaya ba lad k. Bunlar d nda kardiyovasküler cerrahi, kardiyoloji, onkoloji alanlar nda SGK anla mal olarak hizmet veriyoruz. Ayr ca çocuk hastal klar, çocuk nörolojisi, çocuk gastroenterolojisi, çocuk cerrahisi gibi bran lar n bulundu u çocuk bölümümüz var. Genel cerrahi, KBB, beyin cerrahisi, ortopedi, kad n do um, göz, üroloji, fizik tedavi, nöroloji, tüp bebek, gastroenteroloji, di, hematoloji, endokrinoloji, dermatoloji, plastik cerrahi, giri imsel radyoloji, gö üs hastal klar, iç hastal klar, nefroloji bölümlerimiz ise ücretli, özel sigorta ve anla mal kurum hastalar m za hizmet veriyor. 19

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Sayın İlgili; Bu anket çalışması, akılcı ilaç kullanımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi!

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! www.kenthospital.com Kent Hastanesi, hepimizden önce çocuklarımızın hastanesi! Çünkü, çocuklarımız, hepimizin geleceği! Kuruluşumuzdan bu yana

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

BOOSTERS ENERGIZE GINGERELLA SOUL-C. SLIM DOWN (250 ml) SUNDAZE HEART ON. H2O, limon, zencefil, zerdeçal, agave. elma, greyfurt, salatalık

BOOSTERS ENERGIZE GINGERELLA SOUL-C. SLIM DOWN (250 ml) SUNDAZE HEART ON. H2O, limon, zencefil, zerdeçal, agave. elma, greyfurt, salatalık GREENS GREEN MACHINE elma, salatalık, yeşil biber, marul, ıspanak, maydanoz, limon Vitamin ve mineral açısından zengin olup, sindirim sistemine ve vücudun doğal arınımına katkı sağlar. SKIN GLOW armut,

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ. Modern Türkiye nin doğuşu ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeleri ele alır.

DERS İÇERİKLERİ. Modern Türkiye nin doğuşu ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeleri ele alır. DERS İÇERİKLERİ Birinci Dönem ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2+0) 2 (ECTS:2) Modern Türkiye nin doğuşu ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeleri ele alır. TUR101 Türk Dili

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA Bağcılar ın seçkin semtlerinden Kirazlı da sizi hayal ettiğiniz yaşama davet ediyoruz. Ulaşımı, konforu, kalitesi, estetiği ve

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Misyon ve Vizyon. Kaliteli, hijyenik, lezzetli ve sağlıklı ürünler üreterek ve sunarak güvenilir ve aranan bir marka olmak.

Misyon ve Vizyon. Kaliteli, hijyenik, lezzetli ve sağlıklı ürünler üreterek ve sunarak güvenilir ve aranan bir marka olmak. Sağlıkla, lezzetle Sağlıkla, lezzetle 02 SENIOR BANQUET Misyon ve Vizyon Kaliteli, hijyenik, lezzetli ve sağlıklı ürünler üreterek ve sunarak güvenilir ve aranan bir marka olmak. Üst seviyede bir kalite

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA BESLENME KILAVUZU FR-HYE-04-719-17

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA BESLENME KILAVUZU FR-HYE-04-719-17 FR-HYE-04-719-17 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA BESLENME KILAVUZU AD ve SOYAD :... TARİH :... Hazırlayan AD/BD/Birim(ler): Beslenme ve Diyet

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

SOLAREKS. Firma Hakkında SOLAREKS

SOLAREKS. Firma Hakkında SOLAREKS Firma Hakkında Firma Kimliği - Firma İsmi: Güneş Enerjisi Sistemleri Alper Uysal - Firma Kurucuları: Timuçin Uysal Elektrik Elektronik Mühendisi (Istanbul Teknik Üniversitesi & İngilizce İşletme) Alper

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir?

TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir? Sık Sorulan Sorular? TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir? TEDAŞ dışında elektrik alabilmeniz için Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu'nun belirlediği

Detaylı

YEMEK HİZMETLERİ MEMNUNİYET ÖLÇÜM ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

YEMEK HİZMETLERİ MEMNUNİYET ÖLÇÜM ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU YEMEK HİZMETLERİ MEMNUNİYET ÖLÇÜM ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 28 Mart - 01 Nisan 2016 tarihleri arasında yapılan ve Müsteşarlığımızdan 375 personel (253 erkek, 122 kadın) ve Ekonomi Bakanlığından 276 personel

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye.

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye. RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA www.mggroupturkiye.com MG GROUP KİMDİR? HAKKIMIZDA MG GROUP Olarak; Gerek iş ahlakımız

Detaylı

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI!

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! Efsanevi ve ödüllü servisi ile dünyanın en prestijli otel gruplarından Mandarin Oriental ın Türkiye deki ilk oteli Mandarin

Detaylı

DİABET (Şeker Hastalığı) ve BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ

DİABET (Şeker Hastalığı) ve BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ DİABET (Şeker Hastalığı) ve BESLENME TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ DİABET (Şeker Hastalığı) ve BESLENME Diyetiniz günlük enerji

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

İçindekiler. Birinci Bölüm YİYECEK İÇECEK ENDÜSTRİSİ

İçindekiler. Birinci Bölüm YİYECEK İÇECEK ENDÜSTRİSİ Birinci Bölüm YİYECEK İÇECEK ENDÜSTRİSİ 1.1. Yiyecek-İçecek Endüstrisinin Önemi ve Gelişimi... 1 1.2. Yiyecek - İçecek İşletmelerinin Sınıflandırılması... 3 1.2.1. Kar Amaçlı (Ticari Amaçlı) İşletmeler...

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Autodesk Building Design Suite 2012. Sorular ve Cevapları

Autodesk Building Design Suite 2012. Sorular ve Cevapları Autodesk Building Design Suite 2012 Sorular ve Cevapları Autodesk Building Design Suite 2012 yazılımı, daha etkin tasarım yapmanıza ve iletişim kurmanıza yardım eder. Ödediğiniz fiyat karşılığında mükemmel

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

EY Eğitim Takvimi. Eylül - Aralık 2014

EY Eğitim Takvimi. Eylül - Aralık 2014 EY Eğitim Takvimi Eylül - Aralık 2014 EY olarak, verimli ve kaliteli bir iş modelinin kurulması ve sürdürülmesinde eğitimin önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. Bu sebeple, şirketimiz bünyesindeki farklı

Detaylı

www.boren.com.tr / info@boren.com.tr

www.boren.com.tr / info@boren.com.tr www.boren.com.tr / info@boren.com.tr YAŞAM da BOR BOR/B; Yeryüzünde bileşikler halinde, toprak, kaya ve suda az miktarlarda fakat yaygın olarak bulunan bir elementtir. Yer kabuğunda 10-20 ppm, deniz ve

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI TİSİNON 10 mg kapsül Ağızdan alınır. Her kapsül; Etkin madde: 10 mg nitisinon Yardımcı maddeler: Prejelatinize nişasta ve opak beyaz gövde / opak lacivert kapak No:3 sert jelatin kapsül

Detaylı

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Dil ve Oyun Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Biliyor muydunuz? Günlük ev işlerinizi yaparken çocuğunuza konuşmak veya şarkı söylemek çocuğunuzun yeni kelimeler ve alışkanlıklar öğrenmesine

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk CSR

Kurumsal Sosyal Sorumluluk CSR Kurumsal Sosyal Sorumluluk CSR Yönetici adayı: Fotokopiciye para kaptırmayan kişi Anadolu Üniversitesi Plan 1) Kurumsal Sosyal Sorumluluk 2) Neden Kurumsal Sosyal Sorumluluk? 3) AB KSS Standartları, SA8000

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 FEN BİLİMLERİ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 20 SINAV

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

İLK$100$GÜN$ Alan(11:(Bologna(Sürecine(Uyum(Çalışmaları(

İLK$100$GÜN$ Alan(11:(Bologna(Sürecine(Uyum(Çalışmaları( İLK$100$GÜN$ Yönetimegeldiğimizilkhaftaiçerisinde,şeffaflıkvehesapverebilirlikilkelerine dayananyönetimanlayışımızınbirürünüolarakbir AcilEylemPlanı yapılmış ve tüm üniversite ile paylaşılmıştır.$ Acil

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

AKENR 28.11.2013. ENDEKS ÜZERİNDE GETİRİ Yükselme Potansiyeli: 26% Akenerji 3Ç13 Bilgilendirme Notları

AKENR 28.11.2013. ENDEKS ÜZERİNDE GETİRİ Yükselme Potansiyeli: 26% Akenerji 3Ç13 Bilgilendirme Notları AKENR 28.11.2013 Akenerji 3Ç13 Bilgilendirme Notları ENDEKS ÜZERİNDE GETİRİ Yükselme Potansiyeli: 26% Akenerji nin 3Ç13 net dönem zararı 59,9 milyon TL oldu. Şirket 3Ç12 de 18,8 milyon TL kar, 2Ç13 te

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Kalite yıldıza benzer. Sadece çevresini aydınlatmakla kalmaz, doğru yolu da gösterir. İzlemekten bile keyif alırsın... Biz Artaş ız. Kurucumuz

Detaylı

MUTFAK ÜRETİM PROSEDÜRÜ

MUTFAK ÜRETİM PROSEDÜRÜ 2.11.2011 1. AMAÇ YAŞMAK HOTEL de misafir ve personele yönelik tüm yiyecek üretimini ve servisini açıklamaktır. 2.KAPSAM YAŞMAK HOTEL de tüm yiyecek üretimini yapan mutfakları kapsar.. TANIMLAR Üretim

Detaylı

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Beklentiler Sorunlar Dr. A. Sadık Kılıçturgay ÜHBD Yönetim Kurulu Üyesi, ÜHB Geri Ödeme Çalışma Kurulu Üyesi Üniversite Hastaneleri Mali

Detaylı

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 1 Mayıs 2014 Güçlü İlk Çeyrek Sonuçları ile 2014 Yılına Sağlam Başladık Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit 2016 un türevi 1. ROMATİZMAL ATEŞ NEDİR? 1.1 Nedir? Romatizmal ateş, streptokok adı

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -19 HALKLA İLİŞKİLER VE

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Sanatsal bir yaklaşımla bir yaşam stili sunan Meram Park Villaları ile tasarım ve fonksiyonelliğin mimari bütünlükle birleşimine şahit olacaksınız

Sanatsal bir yaklaşımla bir yaşam stili sunan Meram Park Villaları ile tasarım ve fonksiyonelliğin mimari bütünlükle birleşimine şahit olacaksınız Konya nın son dönemlerde en hızlı gelişen bölgesinde, DEKOR inşaatın 30 yılı aşkın tecrübesinin yansıması, yakından tanıdığınız yaşamınıza kalite kazandıran felsefesiyle MERAM PARK VİLLARI hayata geçiyor.

Detaylı

Tarım için yeni bir marka. Adama nın anlamı nedir? Logomuz. Çiftçi Tarım Dünya

Tarım için yeni bir marka. Adama nın anlamı nedir? Logomuz. Çiftçi Tarım Dünya Tarım için yeni bir marka Sizler ile birlikte amaçlarımızı, değerlerimizi, hedeflerimizi ve ilkelerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu ilkeler global organizasyonumuz ve markamız gibi gelecek stratejilerimizi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 Hazırlayan: Sümer ÖZVATAN sumerozvatan@yahoo.com Ahmet BOZKURT önderliğinde iki araç ile yola çıktık. Bu defa rotamız Çamlıdere ilçesinin güneyi.

Detaylı

Türkiye`nin yeni ve genç caz festivali Bursa Nilüfer Uluslararası Caz Tatili Festivali`nden ilk notlar Burak Sülünbaz`ın kaleminden yayında.

Türkiye`nin yeni ve genç caz festivali Bursa Nilüfer Uluslararası Caz Tatili Festivali`nden ilk notlar Burak Sülünbaz`ın kaleminden yayında. Cazkolik.com "Jazz"lı Gündem Jazzlı Gündem Türkiye idealist, heyecanlı ve pırıl pırıl insanlardan oluşan bir ekibin hazırladığı yeni bir caz festivali kazandı. Burak Sülünbaz Cazkolik için izledi ve yazdı.

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

Kurumsallaşma Koçluğu Programı

Kurumsallaşma Koçluğu Programı www.pwc.com.tr Kurumsallaşma Koçluğu Programı PwC Aile Şirketi Hizmetlerimiz Aile şirketlerinin gündemlerinden Yöneticiler neler söylüyorlar? Çalışmalarımız standardize olmaktan çok uzak, işler şirket

Detaylı

Doğanın Gizemi. Küçük Bir Damlada Büyük Bir HazineEsans

Doğanın Gizemi. Küçük Bir Damlada Büyük Bir HazineEsans Doğanın Gizemi Yücel Aksoy BD MAYIS 2016 Küçük Bir Damlada Büyük Bir HazineEsans Yıl 1920. Fransız kimyager ve ünlü parfüm üreticisi Rene-Maurice Gattefosse, kliniğinde çalışırken, ciddi şekilde elini

Detaylı

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR Zentiva ya bakış Merkezi Avrupa nın kalbinde bulunan Zentiva, halen 32 pazarda faaliyet göstermekte ve hizmet verdiği hedef popülasyon 800 milyona yaklaşmaktadır.

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

FRANCHISE. Technokids nedir

FRANCHISE. Technokids nedir Technokids ne yapar Technokids nedir Technokids, Teknoloji ve bilgi çağının sunduğu olanakları çocuklarla paylaşan, geleceğin yaratıcı beyinlerini ortaya çıkaran, yeteneklerini keşfeden, onlara yeni yetenekler

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini),

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini), 31 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28250 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

RESTORANLARIN BELGELENDİRİLMESİ, DENETİMİ VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK

RESTORANLARIN BELGELENDİRİLMESİ, DENETİMİ VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK RESTORANLARIN BELGELENDİRİLMESİ, DENETİMİ VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK (13.4.2010 R.G. 60 EK III A.E. 239 Sayılı Tüzük) RESTORANCILAR BİRLİĞİ YASASI (46/2008 Sayılı Yasa) Madde 5 Tahtında Yapılan Tüzük

Detaylı

Ankara nın liderler zirvesi...

Ankara nın liderler zirvesi... Ankara nın liderler zirvesi... 1 2 Başkent e yeni bir yıldız doğuyor 3 4 İvedik OSB de yıldızlar geçidi! Ankara nın ilk modern organize sanayi bölgesi İvedik OSB de yer alan Commerce Center la, İvedik

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek. Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler

Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek. Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler Sayın hast, Hastalıkların teşhisi ve tedavisinde son on yılda çok büyük gelişmeler kaydedildi.

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı