Hava Kanal Ba lant Sistemleri Air Duct Connection System

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hava Kanal Ba lant Sistemleri Air Duct Connection System"

Transkript

1

2 2009

3 Hava Kanal Ba lant Sistemleri Air Duct Connection System 2

4 Hava Kanal Ba lant Sistemleri Air Duct Connection System 3

5 ndeks Index Hava Kanal Ba lant Sistemleri Air Duct Connection System Sayfa/Page : 5 Tan t m Yaz s / Introduction HVCA Sertifikasyonu / HVCA Certification Tasar m Esaslar Design Fundamentals Sayfa/Page : 8-9 Montaj Talimat / Assembly Instructions Sayfa/Page : SMACNA Sertifikasyonu / SMACNA Certification Sayfa/Page : 19 Yap Profilleri Tablosu / Duct Reinforcement Table Sayfa/Page : 21 Ask Seçim Tablosu / Hanger Selection Table Sayfa/Page : 10 HVCA Sertifikasyonu / HVCA Certification Sayfa/Page : Kanal Bas nç S n flar / Duct Pressure Classes Sayfa/Page : 20 Kuvvetlendirici Rot Ölçüleri / Internal Rod Sizes Sayfa/Page : Uygulama Örnekleri / Application Examples Ürünler Products Sayfa/Page : Flanfl Profil Sistemleri / Flange Profile Systems Sayfa/Page : 33 Conta / Gasket Sayfa/Page : 32 G Klemens / G Clamp Sayfa/Page : 34 Mastik / Sealant Sayfa/Page : 35 Yang na Dayan kl Mastik / Fire Resistant Sealant Yard mc Malzemeler Accessories Sayfa/Page : Montaj Elemanlar / Mounting Elements Sayfa/Page : 40 Konnektör / Connectors Sayfa/Page : 46 Prolink C Kesitli Profiller Prolink C Cross Section Profiles Sayfa/Page : 49 Trapez Kelepçe / Trapeze Decking Hanger Sayfa/Page : Dübeller / Anchors Sayfa/Page : 39 Yatay Bas nç S n rlay c lar / Horizontal Trust Restraints Sayfa/Page : Esnek Borular / Flexible Ducts Sayfa/Page : Prolink G Kesitli Profiller Prolink G Cross Section Profiles Sayfa/Page : 49 Perfore Bantlar / Perforated Bands Sayfa/Page : 52 Civata ve Somun / Bolt and Nut Sayfa/Page : 53 Çeflitli Diflli Ba lant Elemanlar Various Other Connection & Threaded Accessories Sayfa/Page : 54 Alt Köfle Somun / Hexagon Head Nut Sayfa/Page : 54 Alt Köfle Civata Hexagon Head Bolt 4

6 Hava Kanal Ba lant Sistemleri Air Duct Connection System 1978 yılında kimyasal dübel, çelik dübel ve boru askı kelepçesi imalatı ile üretim hayatına bafllayan LINK, yenilikçi yaklaflımı ve üstün kalite anlayıflı ile Türkiye de bir çok ilke imza atarak çok kısa sürede Boru Askı Sistemleri olarak bilinen pazarın kurucusu konumuna geldi. Sektörün eksik ve ihtiyaçlarını do ru ve zamanında tespit eden LINK 1987 yılında yine Türkiye için bir ilk olan Havalandırma Kanalı Flanfl Profillerini üretmeye baflladı. Bugün Türkiye nin en büyük üreticisi konumunda olan LINK, aynı zamanda 20, 25, 30, 35 ve 40 lik ölçülerde Hava Kanalı Flanfl Profili üreten tek firma özelli ine sahiptir. Üretimini son teknoloji ürünü makinelerde yaparak, kalitesini TÜV belgesi ile belgelendirmektedir. Bugün Dünya üzerinde geçerli iki standart olan SMACNA HVAC Duct Construction Standard ve DW 144 Specification of Sheet Metal Ductwork teki tüm basınç ve kuvvet sınıflarına hitap eden üretimi gerçeklefltirmektedir. Ayrıca Türkiye de DW/TM1 Acceptance Scheme for New Products Rectangular Cross Joint Classification standartlarında üretim yapan ve bunu TÜV belgesi ile belgelendiren tek firmadır. Bu test için gerekli teknik verileri ve test sonuçlarını bu katalogta bulabilirsiniz. In 1978 LINK started to its manufacturing life with steel chemical anchor and pipe clamp. As the first manufacturer of pipe clamp, LINK combine its innovative and quality approach in Turkey and known as creator of pipe hanger and supports market. LINK determined the needs of market at the right time and started to start manufacturing of air duct flange profiles in Today as the biggest manufacturer of Turkey, LINK is only manufacturer of 20,25,30, 35 and 40 sizes at the same time. LINK has TUV certificate for HVAC products that prooves the manufacturing process are compatible with the all pressure and joint classes in SMACNA HVAC Duct Construction Standard & DW 144 Specification of Sheet Metal Ductwork. Also LINK is the only manufacturer that has certificate of DW/TM1 Acceptance Scheme for New Products Rectangular Cross Joint Classification from TÜV. You may find all the technical information for requirements and test results of this certification in this catalog. 5

7 Bu sayfa bilinçli olarak bofl b rak lm flt r. This pages intentionally left blank 6

8 Hava Kanal Ba lant Sistemleri Air Duct Connection System tasar m esaslar design fundamentals 7

9 Tasar m Esaslar Design Fundamentals Montaj Talimat Assembly Instructions 1-1 LINK Flanfl Kanal n d fl boyundan afla daki tabloda belirtilen ölçülerde k sa kesin. Always cut LINK Flange shorter according to Table below than the outside duct dimension K sa Kesilecek Ölçü Cut Length LINK köfle parças n flekilde gösterildi i gibi yerlefltirin. Insert LINK Corner Piece as shown. LINK Köfle parçalar n 4 köfleye yerlefltirilerek flekildeki gibi çerçeve elde edin. Kanal kesitinin köflesinden tamamlanm fl LINK çerçevesini yerlefltirmeye bafllay n. Install LINK corner pieces to every 4 corner and complete the frame. Start completed LINK frame at corner of duct section. Kanal kesitinin köflesi LINK köfle parças na tam oturmal d r. ÖNEML!! E er kanal kesitinin köfle kenet yeri LINK Köfle parças n n alt nda biterse, çerçeveye d flar ya do ru hafifçe vurarak LINK köfle parças n geçerek tam oturmas n sa lay n. ÖNEML!! Corner of duct section must clear LINK Corner Piece. THIS IS IMPORTANT!! If the duct section corner of the Seam Lock ends up under the LINK Corner, tap the frame outwards to allow the duct section to clear and slide past the LINK Corner. THIS IS IMPORTANT!! Kanal kesiti kesit boyunca LINK Flanfl içerisindeki masti e nüfuz edecek flekilde tam olarak oturmal d r. Kanal kesitinin köfleleri LINK köflelerinin üzerine ç kacakt r. Kanal kesitini yerlefltirmek için ahflap tokmak kullan n. Tüm flanfl profili boyunca metal metale temas sa lay n. Kal c ba lant lar atmadan çerçeveyi yerinde tutmak için geçici olarak sabitleyin. The duct section must be seated into the LINK Flange so that the leading edge of the duct section penetrates the integral mastic sealer. The corners of the duct section will then project above the LINK corners. Use a mallet to locate the duct section. Establish metal to metal contact along the full length of the flange. Temporarily secure the frame in position while applying permanent fasteners. LINK Flanfl n n kanal kesitine flanfl n uç noktas ndan 20 mesafe içerisinde sabitlenmesi önerilir. It is recoended that the LINK Flange is fastened to the duct section within 20 of the end of the LINK Flange. Kanal çevresi boyunca tek yöne do ru çal fl n. DW 144 Tablo 5'te verilen kanal sac ile flanfl profili sabitleme yöntemlerinden seçilen metot ile birbiri ard na sabitleyin. Flanfllar önce köflelerden bafllanarak sabitlenmemelidir, bu konumlama problemlerine yol açabilir. Work in one direction around duct locating the frame. Fasten in sequence using chosen method of fixing from Table 5 of DW144. Do not fasten Flange at corner first, it can cause location problems

10 Tasar m Esaslar Design Fundamentals Montaj Talimat Assembly Instructions LINK Flanfllar kanal kesitine kolay vidalar veya punta kayna ile sabitlenebilir. Daha kaliteli montaj için punta kaynakl sabitleme önerilir. (Kanalda delik aç lmad için) Tüm bas nç s n flar için merkezden 300 aral klar ile sabitlenmesi önerilir. LINK Flange can be fastened to the duct section with self-drilling screws or spot welds. Spot welding is recoended for a superior quality installation (eliminates holes in duct). For all pressure classes fastenings are required at 300 max centres. LINK Masti i köflelere flekilde gösterildi i gibi uygulay n. Tüm 8 köfleye de uyguland ndan emin olun. Apply LINK Sealer to the corners as shown. Ensure all 8 corners are treated. LINK contay iki köfle noktas n n ortas ndan bafllayarak flanfl boyunca flanfl üzerindeki olu a denk gelecek flekilde yerlefltirin. Apply LINK Gasket Tape to the LINK Flange starting about half way between two corners. Position along groove in LINK Flange as shown. Kullan lmas önerilen conta ölçüleri; Gasket Tape sizes to be used; 6 7 Flanfl Profili Flange Profile LP20 LP25 LP30 LP35 LP40 Conta Ölçüsü Gasket Sizes 15 x 5 15 x 5 20 x 5 25 x 5 30 x Contay kanal kesitinin köflesini kaplayacak flekilde kavisli olarak ve flanfl çerçevesi boyunca tek bir parça halinde uygulay n. Bafllang ç noktas nda uç uca gelecek flekilde yerlefltirin, arada boflluk kalmad ndan emin olun. Position Gasket Tape in an arc to cover the corner of the duct section. Apply LINK Gasket Tape in one piece around the LINK frame and join at the starting point with a firm butt joint, ensuring there is no gap. Kanal kesitleri karfl l kl bir araya getirilip, 4 köfledeki köfle parçalar ndan civata ve somun ile monte edilerek birlefltirilir. Bir anahtar, kavrama veya pense yard m ile köfle parçalar birbirine de ene kadar s k flt r n. Daha sonra civata ve somunu s k flt r n. LINK Flanfl Sistemi flekilde görüldü ü gibi vidal tip klemensler veya sürgülü klemensler ile afla daki tabloda belirtilen s kl kta uygulanmal d r. The duct sections are joined by bringing together the four corners by installing set screws and nuts. Use wrenches, nut driver or adjust a vice grip so that when the Gasket Tape is compressed, the corner pieces touch. Then tighten the set screw and nut. LINK Flange system should be fastened together at the following intervals by cleats or g-clamps as shown Bas nç S n f Pressure Class Düflük / Low Orta / Medium Yüksek / High Klemens Aral G-Clamp Interval

11 Tasar m Esaslar Design Fundamentals HVCA - DW/144 DW/TM1 Sertifikasyonu / HVCA - DW/144 DW/TM1 Certification Tüm LINK Flanfl Profil Sistemleri ngiliz HVCA - DW/144 DW/TM1 ve Amerikan SMACNA standartlarına göre sertikalandırılmıfltır. HVCA Sertikasyonu Tüm LINK Flanfl Profilleri HVCA Heating and Ventilating Contractors Association tarafından yayınlanan DW 144 Specication of Sheet Metal Ductwork standartında ürün sertikasyonu için atıfta bulunulan DW/TM1 Acceptance Scheme for New Products - Rectangular Cross Joint Classication standartına göre TÜV tarafından sertikalandırılmıfltır. Buna göre LINK Flanfl Sistemlerinin DW/144 ve DW/TM1 e göre sınıf de erleri yandaki tabloda verilmifltir. All LINK Flange Profiles have certification to British HVCA- DW/144 DW/TM1 and USA SMACNA standards. HVCA Certification All LINK Flange Profiles are covered by TÜV certificates and have been tested to the requirements contained within the HVCA Heating and Ventilating Contractors Association Standards DW 144 Specication of Sheet Metal Ductwork and DW/TM1 Acceptance Scheme for New Products - Rectangular Cross Joint Classication. Joint Rating and Pressure Classes of LINK Flange Profiles according to DW/144 and DW/TM1 are given in the following tables. Bas nç S n f A / Pressure Class A Pa Kanal Uzun Kenar Duct Longest Side over 3000 üstü Kal nl k Thickness Ba lant S n f Joint Rating Flanfl Flange Kuvvetlendirici Stiffener (1) Kuvvetlendirici Kullanmadan Mak. Boy Max Length Without Stiffener (2) J2 J2 J2 J2 J3 J2 J3 J3 J4 J5 J5 20 / / / / / / / / / S2 S2 S2 S2 S3 S2 S3 S3 S4 S5 S Lütfen Firmam za Dan fl n / Please contact our firm Bas nç S n f B / Pressure Class B - 0 Pa over 3000 üstü J2 J2 J2 J3 J3 J3 J4 J5 J5 J5 20 / / / / / / / / * S2 S2 S2 S3 S3 S3 S4 S5 S5 S Lütfen Firmam za Dan fl n / Please contact our firm Bas nç S n f C / Pressure Class C Pa over 2500 üstü J2 J2 J2 J3 J4 J5 J5 J6 20 / / / / / * S2 S2 S2 S3 S4 S5 S5 S Lütfen Firmam za Dan fl n / Please contact our firm (1) Kuvvetlendirme s n f için DW144 Sayfa 23, Fig.18-Fig.23 For stiffener rating refer to DW144 Page 23, Fig.18-Fig.23 (2) Bütün maksimum boylar kuvvetlendirilmifl kanallara göre belirtilmifltir. All maxiumum lengths are based on stiffened sheet ducts. * 40 güçlendirme rotlar ile / 40 with tie bar 10

12 Tasar m Esaslar Design Fundamentals SMACNA Sertifikasyonu SMACNA Certification Tüm LINK Flanfl Profil sistemleri SMACNA HVAC Duct Construction Standard standartlarına göre TÜV tarafından sertifikalandırılmıfltır. SMACNA flartlarına göre basınç sınıflarına göre Flanfl Seçim Tablosu takip eden sayfalarda, bu tablonun kullanım notları da afla ıda verilmifltir. Basınç Sınıflarına göre Flanfl Seçim Tablosu (Tablo 1-7) Tablo Kullanım Notları 1- LP 25 = LINK 25 Flanfl Profili Sistemi LP 35 = LINK 35 Flanfl Profili Sistemi 2- CTR = Kanal birlefltirme noktalarının ortasına atılan ara ek ba lantı rotlarını ifade eder. 3- A,B,C, vb. SMACNA Hava Kanalı malat Standartı Sertlik fiartnamelerinde belirtilen Flanfl ba lantı noktaları ortasındaki güçlendirme sınıflarını ifade eder. 4- (*) LINK Flanfl Profili üzerindeki veya orta güçlendirici üzerindeki ek ba lantı rotlarını ifade eder. (JTR) 5- Ölçüler Flanfl ba lantıları veya güçlendiriciler arası maksimum mesafeleri belirtir. 6- CTR ler sadece pozitif basınç uygulamalarında kullanılmalıdır. Örnek ; 1800 x Pa basınçta bir kanal için uygulayıcı birkaç seçene e sahiptir. 0,85 kalınlıkta bir kanal sacından 1,8 m uzunlu unda iki ucunda LP-35 flanfl ve ortasında güçlendirme (CTR veya H ) ile imal edebilir. veya 0,85 kalınlıkta bir kanal sacından 0,9 m uzunlu unda iki ucunda LP-35 flanfl ile güçlendirmeye gerek olmadan imal edebilir. veya 0,85 kalınlıkta bir kanal sacından 1,5 m uzunlu unda veya 0,70 kalınlıkta bir kanal sacından 1,2 m uzunlu unda iki ucunda LP-35 flanfl sistemi ve ortasında güçlendirme (CTR veya H ) ile imal edebilir. ve son olarak 0,85 kalınlıkta bir kanal sacından 0,75 m uzunlu unda veya 0,70 kalınlıkta bir kanal sacından 0,6 m uzunlu unda iki ucunda LP-35 flanfl sistemi ve ortasında güçlendirmeye gerek olmadan imal edebilir. All LINK Flanges are covered by TÜV certificates and have been tested to the requirements contained within the SMACNA HVAC Duct Construction Standard. Flange size selection table for pressure classes according to SMACNA are given to Selection Table for Pressure Classes (Tablo 1-7) Table Guideline Notes 1- LP 25 = LINK 25 Flange Connection System LP 35 = LINK 35 Flange Connection System 2- CTR = Intermediate tie rods in duct, halfway between duct joints. 3- A,B,C, etc. refer to intermediate reinforcing between joints as per SMACNA Duct Construction Standards Rigidity Specifications. 4- (*) refer to tie rods at intermediate stiffeners or at the LINK joint. (JTR) 5- Dimensions indicate maximum distance between joints or reinforcements. 6- CTR s to be used for positive pressure applications only. Example; For a 1800 x Pa the contractor has several options: He can build 1,8 mt sections from 0,85 with each end and an intermediate reinforcement (CTR or H ). He can also build 0,9 mt sections from 0,85 with each end and no intermediate reinforcement. He can build 1,5 mt sections from 0,85 or 1,2 mt sections from 0,70 with each end and an intermediate reinforcement (CTR or H ). Finally, he can build 0,75 mt sections from 0,85 or 0,6 mt sections from 0,70 with each end and no intermediate reinforcement. 11

13 Tasar m Esaslar Design Fundamentals Tablo 1 Diktörtgen Kanal Table 1 Rectangular Duct Construction 125 Pa Statik Pozi./Neg. 125 Pa Static Pos./Neg Kanal Ölçüsü Duct Size () 1,80 m () Güçlendirme Aral Reinforcement Spacing 1,50 m 1,20 m 0,90 m 0,75 m 0,60 m () () () () () ,85 - LP25 0,85 - LP25 1,00 - LP25 0,85 - LP25 1,31 - LP35 0,85 - LP35 0,70 - LP35 CTR / F CTR / F CTR / F over ve üstü 1,00 - LP35* 0,85 - LP35* 0,85 - LP35 0,85 - LP35 0,85 - LP35 1,61 - LP35* 1,31 - LP35 1,31 - LP35 1,31 - LP35 Tablo notlar ve detaylar için lütfen 11. sayfaya bak n z Please, see page 11 for more information about table notes and details / = veya / or 12

14 Tasar m Esaslar Design Fundamentals Tablo 2 Diktörtgen Kanal Table 2 Rectangular Duct Construction 250 Pa Statik Pozi./Neg. 250 Pa Static Pos./Neg Kanal Ölçüsü Duct Size () 1,80 m () Güçlendirme Aral Reinforcement Spacing 1,50 m 1,20 m 0,90 m 0,75 m 0,60 m () () () () () over ve üstü 0,85 - LP25 1,00 - LP25 1,00 - LP35 0,85 - LP25 0,85 - LP25 1,00 - LP35 0,85 - LP35 0,85 - LP35* 1,61 - LP35* 1,61 - LP35* 1,00 - LP35* 1,61 - LP35* CTR / F CTR / F 0,70 - LP35 CTR / G 0,85 - LP35 CTR / H 1,00 - LP35* CTR / H* CTR / F CTR / F 0,70 - LP35 CTR / G 0,85 - LP35 CTR / H 1,00 - LP35* CTR / H* CTR / F CTR / F 0,70 - LP35 CTR / G 0,85 - LP35 CTR / H 1,00 - LP35* CTR / H* Tablo notlar ve detaylar için lütfen 11. sayfaya bak n z Please, see page 11 for more information about table notes and details / = veya / or 13

15 Tasar m Esaslar Design Fundamentals Tablo 3 Diktörtgen Kanal Table 3 Rectangular Duct Construction 500 Pa Statik Pozi./Neg. 500 Pa Static Pos./Neg Güçlendirme Aral Reinforcement Spacing 1,80 m 1,50 m 1,20 m 0,90 m 0,75 m 0,60 m Kanal Ölçüsü Duct Size () () () () () () () ,85 - LP ,85 - LP25 CTR / D CTR / D ,85 - LP25 CTR / D CTR / D ,00 - LP25 0,85 - LP35 0,85 - LP25 0,70 - LP35 CTR / F ,00 - LP25 0,85 - LP35 0,85 - LP25 0,70 - LP35 0,85 - LP25 0,70 - LP35 0,70 - LP35 CTR / F CTR / F ,31 - LP35 1,00 - LP35 1,00 - LP35 0,70 - LP35 CTR / G 0,70 - LP235 CTR / F 0,70 - LP35 CTR / F ,31 - LP35 1,00 - LP35 1,00 - LP35 0,85 - LP35 CTR / G 0,70 - LP35 CTR / G 0,70 - LP35 CTR / F ,61 - LP35 1,31 - LP35 1,00 - LP35 0,85 - LP35 CTR / H 0,85 - LP35 CTR / H 0,70 - LP35 CTR / H ,61 - LP35* 1,00 - LP35* 1,00 - LP35* CTR / I* CTR / I* 0,85 - LP35* CTR / I* 1,00 - LP35* CTR / I* 0,85 - LP35* CTR / H* 0,85 - LP35* CTR / I* over ve üstü CTR / I* CTR / I* CTR / I* Tablo notlar ve detaylar için lütfen 11. sayfaya bak n z Please, see page 11 for more information about table notes and details / = veya / or 14

16 Tasar m Esaslar Design Fundamentals Tablo 4 Diktörtgen Kanal Table 4 Rectangular Duct Construction Kanal Ölçüsü Duct Size () 750 Pa Statik Pozi./Neg. 750 Pa Static Pos./Neg 1,80 m () Güçlendirme Aral Reinforcement Spacing 1,50 m 1,20 m 0,90 m 0,75 m 0,60 m () () () () () ,85 - LP25 0,85 - LP25 0,85 - LP25 0,85 - LP25 1,00 - LP25 1,00 - LP25 1,31 - LP25 1,00 - LP35 1,31 - LP25 1,00 - LP35 0,85 - LP25 0,85 - LP25 1,00 - LP25 0,85 - LP35 1,00 - LP25 0,85 - LP35 1,00 - LP35* 0,85 - LP25 0,70 - LP35 0,85 - LP35 1,00 - LP35* CTR / D CTR / D 0,85 - LP35 CTR / F CTR / D CTR / D CTR / F CTR / D CTR / D ,61 - LP35* 1,61 - LP35* 1,61 - LP35* 0,85 - LP35 CTR / G 1,00 - LP35 CTR / G 1,00 - LP35* CTR / G * CTR / I * 0,70 - LP35 CTR / G 0,85 - LP35 CTR / G 0,85 - LP35* CTR / G 1,00 - LP35* CTR / I * 1,00 - LP35* CTR / I * CTR / F CTR / F 0,70 - LP35* CTR / G * 0,85 - LP35* CTR / I * 1,00 - LP35* CTR / H * over ve üstü Tablo notlar ve detaylar için lütfen 11. sayfaya bak n z Please, see page 11 for more information about table notes and details / = veya / or 15

17 Tasar m Esaslar Design Fundamentals Tablo 5 Diktörtgen Kanal Table 5 Rectangular Duct Construction Pa Statik Pozi./Neg Pa Static Pos./Neg Güçlendirme Aral Reinforcement Spacing 1,80 m 1,50 m 1,20 m 0,90 m 0,75 m 0,60 m Kanal Ölçüsü Duct Size () () () () () () () ,85 - LP ,85 - LP ,85 - LP ,85 - LP ,00 - LP ,00 - LP25 0,85 - LP25 CTR / D CTR / D CTR / D ,00 - LP25 0,85 - LP25 CTR / D CTR / D CTR / D ,00 - LP35 0,85 - LP25 CTR / D CTR / D CTR / D ,31 - LP35 0,85 - LP ,31 - LP35 1,00 - LP25 0,85 - LP ,61 - LP35 1,31 - LP35 1,00 - LP35 0,70 - LP35 0,70 - LP ,61 - LP35* 0,85 - LP35* CTR / F * 0,70 - LP35* CTR / F * 0,70 - LP35* CTR / F * ,61 - LP35* 0,85 - LP35* CTR / G * 0,70 - LP35* CTR / G * 0,70 - LP35* CTR / G * ,61 - LP35* 0,85 - LP35* CTR / H * 0,70 - LP35* CTR / H * 0,70 - LP35* CTR / H * CTR / I * 1,00 - LP35* CTR / H * 0,85 - LP35* CTR / I * CTR / G* CTR / H* 1,00 - LP35* CTR / G* 1,00 - LP35* CTR / H* 1,00 - LP35* CTR / G* 1,00 - LP35* CTR / H* over ve üstü CTR / H* 1,00 - LP35* CTR / H* 1,00 - LP35* CTR / H* Tablo notlar ve detaylar için lütfen 11. sayfaya bak n z Please, see page 11 for more information about table notes and details / = veya / or 16

18 Tasar m Esaslar Design Fundamentals Tablo 6 Diktörtgen Kanal Table 6 Rectangular Duct Construction Pa Statik Pozi./Neg Pa Static Pos./Neg Kanal Ölçüsü Duct Size () 1,80 m () Güçlendirme Aral Reinforcement Spacing 1,50 m 1,20 m 0,90 m 0,75 m 0,60 m () () () () () ,85 - LP25 1,00 - LP25 0,85 - LP25 1,00 - LP25 0,85 - LP25 1,00 - LP25 0,85 - LP25 1,00 - LP25 0,85 - LP25 1,00 - LP25 0,85 - LP25 1,00 - LP35 0,85 - LP35 1,31 - LP35 1,00 - LP35 1,31 - LP35 1,00 - LP35 1,31 - LP35 1,31 - LP35 1,61 - LP35 1,31 - LP35 1,61 - LP35* 1,61 - LP35* 1,61 - LP35* 0,85 - LP25 0,85 - LP25 0,85 - LP35 0,85 - LP35 1,00 - LP35 CTR / B CTR / D CTR / D CTR / F 0,85 - LP35 CTR / F 1,00 - LP35* CTR / F * 1,00 - LP35* CTR / G * CTR / B CTR / D CTR / D CTR / F 0,85 - LP35 CTR / F 0,85 - LP35* CTR / F 0,85 - LP35* CTR / G * CTR / B CTR / D CTR / D CTR / F CTR / F 0,85 - LP35* CTR / F * 0,85 - LP35* CTR / G * ,61 - LP35* 1,61 - LP35* CTR / I * CTR / I * 1,00 - LP35* CTR / I * 1,00 - LP35* CTR / I * CTR / J * 0,85 - LP35* CTR / I * 0,85 - LP35* CTR / I * 1,00 - LP35* CTR / J * over ve üstü Tablo notlar ve detaylar için lütfen 11. sayfaya bak n z Please, see page 11 for more information about table notes and details / = veya / or 17

19 Tasar m Esaslar Design Fundamentals Tablo 7 Diktörtgen Kanal Table 7 Rectangular Duct Construction Kanal Ölçüsü Duct Size () Pa Statik Pozi./Neg Pa Static Pos./Neg 1,80 m () Güçlendirme Aral Reinforcement Spacing 1,50 m 1,20 m 0,90 m 0,75 m 0,60 m () () () () () ,00 - LP25 1,00 - LP25 1,00 - LP25 1,00 - LP25 1,31 - LP25 1,31 - LP25 1,31 - LP35 1,31 - LP35 1,31 - LP35 1,61 - LP35 1,61 - LP35 1,61 - LP35 1,00 - LP25 1,00 - LP25 1,00 - LP25 1,00 - LP25 1,00 - LP25 1,31 - LP25 1,31 - LP35 1,31 - LP35 1,31 - LP35 1,31 - LP35 1,31 - LP35 1,31 - LP35 1,61 - LP35* 1,61 - LP35* 1,00 - LP25 1,00 - LP25 1,00 - LP25 1,00 - LP25 1,00 - LP25 1,00 - LP25 1,31 - LP25 1,31 - LP35 1,31 - LP35 1,31 - LP35 1,31 - LP35 1,31 - LP35 1,61 - LP35* C C C C D D 0,85 - LP25 E 0,85 - LP25 E 0,85 - LP35 F 0,85 - LP35 F 0,85 - LP35 F 0,85 - LP35 G 1,00 - LP35* H * I * I * C C C C D D E E F F 0,70 - LP35 F 0,70 - LP35 G 0,85 - LP35* H * 1,00 - LP35* I * I * C C C C D D E E F F F 0,70 - LP35 G 0,70 - LP35* H * 0,85 - LP35* I * 0,85 - LP35* I * I * I * 0,85 - LP35* I * 1,00 - LP35* J * over ve üstü Tablo notlar ve detaylar için lütfen 11. sayfaya bak n z Please, see page 11 for more information about table notes and details / = veya / or 18

20 Tasar m Esaslar Design Fundamentals Kanal Güçlendirmesi Olarak Kullan labilecek Yap Profilleri Tablosu: Framing Channel (Strut) May Be Used As Duct Reinforcement As Follows: W Yap Profili Channel (Strut) H W t 2,0 2,5 2,5 2,5 3,0 Güçlendirme S n f SMACNA Hava Kanal malat Standart Tablo 2-29M ye göre Reinforcement Class Per SMACNA Duct Construction Standards Table 2-29M A, B, C, D D, E F, G H, I, J K, L H t Not: Yanda listelenen yapı profilleri ile aynı fiziksel özelliklere sahip, ama daha kalın sacdan imal edilmifl olan profiller daha ince sacdan yapılmıfl modellerinin atıfta bulunuldu u güçlendirme sınıfında kullanılabilirler. Note : Framing Channels having the same physical dimensions as those listed left side, but fabricated from thicker steel maybe used at the reinforcement class assigned to the lighter version. Test Prosedürü Test Procedure Manometreye Statik Bas nç Dönüflü Static Pressure return to manometer Güçlendiriciler Stiffeners Test Seti a) Bas nç Üretici b) Manometre c) Do ru Ak m Ölçüm Saati Test Set: Consist of: a) Pressure Genarator b) Manometer c) Accurate Flow Measuring Meter Karflılıklı Flanfllı Ba lantı (a) Çökme (Do rudan ölçüm) (b) Sızıntı de erleri için test edilir. (Test seti üzerindeki manometreden ölçüm) Cross Joint Being Tested For: (a) Deflection (via Direct Measurement) (b) Leakage (via Flow meter in the test set) Testler yeni ürünlerin hem mukavemet, hem de hava sızdırmazlıklarını afla ıdaki kriterlere göre oldu unu kanıtlamak için tasarlanmıfltır: 1. Kanal basınç sınıfı maksimum basınç de erinde oldu u zaman veya merkez güçlendirme rot ile kanal köflesi arası mesafenin 1/250 si kadar mesafede güçlendirme rotları kullanıldı ı yerde uygun statik basınç altındaki ba lantının çökme de eri kanalın uzun kenarının 1/250 sini geçmemelidir. 2. Kanaldaki hava kaçak miktarı, DW 144 Tablo 17 de de belirtilen uygun basınç sınıfındaki maksimum izin verilen kaçak miktarının % 40 ını geçmemelidir. Not 2. maddede flart koflulmufl olan %40 ifadesi, karflılık flanfl ba lantı testinin, testin yürütüldü ü laboratuar flartlarını karflılaması amac ile kullanılmıfltır ve sistemin di er parçalarının kaçakları normal çevresel çalıflma flartlarında çok daha fazla olabilir. Tests are designed to prove both the strength and air tightness of new products within following criteria: 1. The joint under test at the appropriate static air pressure shall not deflect by more than 1/250 of its longest side when subjected to maximum pressure rating for the duct classification or where tie rods are used 1/250 of the span between central tie rod and the corner of the duct. 2. The air loss from the joint under test shall not exceed 40% of maximum permitted loss for the appropriate pressure class, as indicated in Table 17 of DW/144. Note Note The 40% figure stipulated in 2. above is used for the purpose of the cross joint test only to compensate for the laboratory conditions under which the tests are conducted and the losses from the other parts of the system which may well arise in a normal working environment. 19

21 Tasar m Esaslar Design Fundamentals Kuvvetlendirici Rot Ölçüleri (+) Bas nç Internal Rod Size (+) Pressure W RS m 1,80 1,50 1,20 0,90 0,75 0,60 1,80 1,50 1,20 0,90 0,75 0,60 1,80 1,50 1,20 0,90 0,75 0,60 1,80 1,50 1,20 0,90 0,75 0,60 1,80 1,50 1,20 0,90 0,75 0,60 1,80 1,50 1,20 0,90 0,75 0,60 1,80 1,50 1,20 0,90 0,75 0,60 1,80 1,50 1,20 0,90 0,75 0,60 Statik Bas nç S n f, Pa Static Pressure Clas, Pa M.12 M.12 M.12 M.12 M.12 M.12 M.12 M.12 M.16 M.12 M.12 M.16 M.12 M.12 A C Kuvvetlendirici Rot Uygulama Tipleri Tie Rod Application Types A : ç ve d fl destek somunlar ile rot Rod with internal and external nuts. B : Ucu diflli boru ile civata Tubing or conduit with threaded inserts C : Destek borusu ile rot Tubing encased rod D : S zd rmazl k manflonu ve destek borusu ile rot Tubing encased rod with sleeve CTR RS RS W/3 W/3 JTR JTR CTR 2 x CTR RS : Güçlendirme Aral / Reinforcement Spacing CTR : Orta Kuvvetlendirici Rot / Center Tie Rod JTR : Ek Kuvvetlendirici Rot / Joint Tie Rod B D Çelik Boru Steel Pipe Rot/Rod Manflon/Sleeve Pul/Washer Somun/Nut CTR ve JTR kullan m n n bas nç s n f ve kanal ölçülerine göre da l m SMACNA Kanal Tablolar nda belirtilmifltir. (Tablo 1-7, sayfa 10-16) Placement of CTR and JTR are defined at SMACNA Rectangular Duct Tables. (Table 1-7, Page 10-16) 20

22 tasar m esaslar design fundamentals 200 6,6 Ask Seçim Tablosu [Sacdan kanal n izolasyonlu a rl (kg/m) (kanal ölçüleri genifllik x yükseklik )] Hanger Selectinon Tables [Duct weight (kg/m) of sheet metal duct including insulation with sheeting (duct dimensions width x height )] Önerilen Maksimum Ask Mesafesi Recoended Max.Span 2,50 m 2 m Sheet Metal / Sheet Metal 0,75 0,88 c 224 6,9 7, ,3 7,7 8,0 Profil Tipi / ProfileType a 280 9,2 9,4 10,0 10,4 c = ,7 10,1 10,6 11,0 11, ,4 10,9 11,3 11,7 12,3 13,0 b ,1 11,6 12,1 12,6 13,1 13,8 14, ,1 12,4 12,9 13,5 14,1 14,8 15,5 16, ,9 13,4 13,8 14,3 14,9 15,6 16,4 17,2 18, ,0 15,6 16,1 16,4 17,3 18,0 18,9 19,4 20,8 22, ,5 17,0 17,4 18,0 18,6 19,4 20,2 21,2 22,1 23,1 24,6 / Sheet Metal 1, ,0 18,4 19,0 19,4 20,1 20,8 21,7 22,7 23,6 24,7 26,0 27,5 PLC 3521 PLC 3535 PLG ,7 20,1 20,6 21,2 21,8 22,6 23,4 24,4 25,3 26,5 27,7 29,3 31, ,5 22,0 22,5 23,0 23,6 24,4 25,3 26,2 27,2 28,2 29,6 31,1 32,8 34,7 0 23,4 23,9 24,4 25,0 25,5 26,3 27,2 28,1 29,8 30,2 31,5 33,0 34,1 36,6 38, ,9 29,5 31,0 30,7 31,4 32,4 33,2 34,1 35,6 36,7 38,2 39,9 41,8 43,8 46,0 48, ,8 32,3 32,8 33,4 34,1 35,0 36,0 37,1 38,2 39,6 40,9 42,6 44,5 46,7 48,8 51,4 54,2 1,50 m 1 m / Sheet Metal 1, ,0 35,5 36,0 36,6 37,3 38,2 39,2 40,2 41,4 42,6 44,1 45,8 47,7 49,8 52,0 54,5 57,3 60, ,2 39,8 40,2 40,9 41,6 42,5 43,4 44,5 45,7 46,9 48,4 50,1 52,0 54,0 56,3 58,8 61,6 64,7 66, ,5 44,1 44,5 45,2 45,9 46,8 47,7 48,8 49,8 51,1 52,5 54,4 56,2 58,3 60,5 62,9 65,8 68,9 73,2 77, ,7 48,3 48,8 49,2 50,1 51,0 52,0 53,0 54,1 55,4 56,8 58,5 60,5 62,6 64,7 67,2 70,1 73,2 77,4 81,7 85,9 / Sheet Metal 1, ,0 71,0 72,0 73,0 73,0 74,0 77,0 78,0 79,0 81,0 82,0 84,0 88,0 90,0 94,0 97,0 101,0 105,0 110,0 116,0 122,0 128, ,0 79,0 80,0 80,0 81,0 82,0 83,0 84,0 87,0 88,0 90,0 92,0 95,0 98,0 101,0 104,0 107,0 112,0 117,0 123,0 130,0 135,0 143, ,0 87,0 88,0 89,0 90,0 90,0 93,0 94,0 95,0 97,0 98,0,0 104,0 106,0 110,0 113,0 116,0 122,0 126,0 132,0 138,0 145,0 153,0 161, ,0 97,0 98,0 98,0 99,0,0 103,0 104,0 105,0 106,0 108,0 111,0 114,0 116,0 120,0 123,0 126,0 131,0 135,0 142,0 148,0 155,0 162,0 171,0 181,0 PLG 4560 PLG 6070 a/b

Ürün Katalo u Product Catalog

Ürün Katalo u Product Catalog Ürün Katalo u Product Catalog Kurum Profili Company Profile KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş., KLEMSAN ELECTRIC ELECTRONICS INC. was established in 1974. KLEMSAN has a wide product portfolio,

Detaylı

İçindekiler / Index 3 4 6 7 8-9 10 11 12 13 14 15 15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-26 27-28 29 30 31 32 33 34 35 36-37 38 39 40

İçindekiler / Index 3 4 6 7 8-9 10 11 12 13 14 15 15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-26 27-28 29 30 31 32 33 34 35 36-37 38 39 40 İçindekiler / Index Hakkımızda Yivli Bağlantı Yöntemi Malzeme Özellikleri Sertifikalar Ürün Çeşitleri Sabit Kaplin Esnek Kaplin Ağır Yük Sabit Kaplin Ağır Yük Esnek Kaplin Redüksiyon Kaplin Galvanizli

Detaylı

Ürün Katalo u. Product Catalogue. Ürün Katalo u / Product Catalogue. www.tek-galvaniz.com.tr. TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD.

Ürün Katalo u. Product Catalogue. Ürün Katalo u / Product Catalogue. www.tek-galvaniz.com.tr. TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD. www.tek-galvaniz.com.tr Ürün Katalo u / Product Catalogue Ürün Katalo u Product Catalogue TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD. fit Atatürk Cad. No: 158 Yaz bafl - Torbal / ZM R Tel: +90 232 853

Detaylı

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı.

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı. POLİTEKNİK Grubuna ait ilk şirket 1976 yılında Ankara da kuruldu. Mühendislik ağırlıklı bu şirket zamanla büyük çaplı kompansatörlerin ve elektrostatik filtrelerin imalatına odaklandı. Grup 1988 de İstanbul

Detaylı

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı.

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı. POLİTEKNİK Grubuna ait ilk şirket 1976 yılında Ankara da kuruldu. Mühendislik ağırlıklı bu şirket zamanla büyük çaplı kompansatörlerin ve elektrostatik filtrelerin imalatına odaklandı. Grup 1988 de İstanbul

Detaylı

2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu

2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu 2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge User Manual Kullan m K lavuzu Dear Customer, Please read and comply with these instructions prior to the initial operation of your appliance. Retain these

Detaylı

CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS

CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS A 138 Kalebodur Kalesinterflex Kalebodur Kalesinterflex 139 KALESINTERFLEX Kalesinter ex 1000x3000mm boyutlarında, 3mm kalınlığında porselen seramik levhadır. Mimari tasarımlara

Detaylı

Firma Profili / Firm Profile

Firma Profili / Firm Profile Firma Profili / Firm Profile Uygulamalar Applications İçindekiler Endüstriyel Profiller Industrial Profiles Bağlantı Elemanları Connection Equipments Bağlantı Parçaları Connection Parts Kabin Malzemeleri

Detaylı

ÜRÜN KATALO U & FİYAT LİSTESİ

ÜRÜN KATALO U & FİYAT LİSTESİ Ğ ÜRÜN KATALO U & LİSTESİ PRODUCT CATALOGUE & PRICE LIST PU KÖPÜKLER DOLGU MALZEMELERI YAPIS TIRICILAR BANTLAR BAGLANTI SISTEMLERI PU FOAMS SEALANTS ADHESIVES TAPES FIXINGS Selena Sulamericana Ind e Com

Detaylı

PLAST K ENJEKS YON MAK NASI

PLAST K ENJEKS YON MAK NASI www.tspmakina.com PLAST K ENJEKS YON MAK NASI Plastic Injection Molding Machine TSP V-PS SER S / TSP V-PS SERIES Hidrolik - Elektrik Servo Serisi / Hydraulic - Electric Servo Series GÜCÜMÜZ, TECRÜBEM

Detaylı

Galva info Sıcak Daldırma Galvaniz için Teknik Bilgiler Technical Information Regarding Hot-Dip Galvanizing

Galva info Sıcak Daldırma Galvaniz için Teknik Bilgiler Technical Information Regarding Hot-Dip Galvanizing Galva info Sıcak Daldırma Galvaniz için Teknik Bilgiler Technical Information Regarding Hot-Dip Galvanizing www.galvaniz.com Sıcak daldırma galvaniz kaplama Demir veya çelik ürünlerin korozyondan korunması

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE. www.kiracmetal.com DİKİLİ TİP MODÜLER PANOLAR FLOOR STANDING MODULAR ENCLOSURES

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE. www.kiracmetal.com DİKİLİ TİP MODÜLER PANOLAR FLOOR STANDING MODULAR ENCLOSURES ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE www.kiracmetal.com DİKİLİ TİP MODÜLER PANOLAR İÇİNDEKİLER INDEX www.kiracmetal.com MODÜL TAKIMI FRAME SABİT KAPAK SIDE PANEL ÖN KAPI FRONT DOOR PARÇALI KAPILAR PARTIAL DOORS

Detaylı

2300 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu

2300 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu 2300 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge User Manual Kullan m K lavuzu Dear Customer, Please read and comply with these instructions prior to the initial operation of your appliance. Retain these

Detaylı

içindekiler - index www.panelsan.com CEPHEPAN - Wall Panels EPS - PANPOR ÇATIPAN - Roof Panels

içindekiler - index www.panelsan.com CEPHEPAN - Wall Panels EPS - PANPOR ÇATIPAN - Roof Panels içindekiler - index Geçmişten Bugüne Panelsan...2-3 Panelsan From the Past Until Today Sandviç Panel Hammaddeler...4-5 Sandwich Panel Raw Materials Sandviç Panel Yalıtım Malzemeleri...6-7 Sandwich Panel

Detaylı

ER-EL bu gün itibariyle Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 15'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.

ER-EL bu gün itibariyle Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 15'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir. DE ER MÜŞTER M Z; Firmam z; 199 y l nda kurulmuş olup, kuruldu u günden itibaren ER-E ismi; Ba lama Ekipmanlar nda güven ve kalitenin simgesi olmuştur. Her geçen y lda mevcut kapasitesini geliştirmekle

Detaylı

www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu

www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu BREAD MAKER Instruction Manual MACHINE À PAIN Mode d emploi BROTBACKAUTOMAT Gebrauchsanweisung PEKAČ KRUHA Upute za Uporabu (TR) Türkçe

Detaylı

UFO 16" PORTAT F YON ZERL FERAHLATICI VANT LATÖR ATSFI-03 KULLANIM KILAVUZU UFO 16'' STAND FAN WITH IONIZER ATSFI-03 USER MANUAL

UFO 16 PORTAT F YON ZERL FERAHLATICI VANT LATÖR ATSFI-03 KULLANIM KILAVUZU UFO 16'' STAND FAN WITH IONIZER ATSFI-03 USER MANUAL UFO 16" PORTAT F YON ZERL FERAHLATICI VANT LATÖR ATSFI-03 KULLANIM KILAVUZU UFO 16'' STAND FAN WITH IONIZER ATSFI-03 USER MANUAL www.ufotr.com UFO 16" PORTAT F YON ZERL FERAHLATICI VANT LATÖR ATSFI-03

Detaylı

Ç NDEK LER / CONTENTS

Ç NDEK LER / CONTENTS Ç NDEK LER / CONTENTS YIL / YEAR: 13 SAYI / ISSUE: 144 HAZ RAN / JUNE 2008 GÜNDEM NEWS Pamuklular n Mükemmel Üretimi ve Paketlenmesi Falu Makinelerinde ELYAF İPLİK FIBRE YARN MPS CoolFlex-Kontrollü Bir

Detaylı

CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS

CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS A 112 Kalebodur Klinker Klinker Klinker ürünleri, bina cephelerinde, havuz kenarlarında ve dış mekanlarda merdiven basamak ve aksesuarlarıyla birlikte bütünsel çözümler

Detaylı

LAL. Reverse Osmosis User Manual Ters Osmoz Kullanma Kılavuzu. Innovation has a name.

LAL. Reverse Osmosis User Manual Ters Osmoz Kullanma Kılavuzu. Innovation has a name. LAL Reverse Osmosis User Manual Ters Osmoz Kullanma Kılavuzu Innovation has a name. Dear customer, Thank you for purchasing a "Waterclinic by A.O. Smith" branded water purifier! You are now the owner

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla. TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Hava Kanallar Say : 1 Mart-Nisan 2003 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel

Detaylı

DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS

DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS İÇİNDEKİLER / CONTENTS Biz kimiz? / Who We Are?...2-3 Vizyon & Misyon / Vision & Mission...4-5 AR-GE / Research & Development...6-7 Kalite / Quality...8-9 Sertifikalar

Detaylı

Kalebodur Kalesinterflex. İçindekiler / Index

Kalebodur Kalesinterflex. İçindekiler / Index 2013 Kalebodur Kalesinterflex 1 İçindekiler / Index 03 04 06 08 10 13 29 41 73 85 Fiziksel Özellikler / Physical Features Boyutlar / Dimensions Yüzeyler / Surfaces Ürün Grupları / Product Groups Renkler

Detaylı

Üretim Tesisleri Company Profile

Üretim Tesisleri Company Profile Şirket Profili Üretim Tesisleri Company Profile Production Plants O Söz konusu, Tekstil Terbiye Makineleri olunca, yılların makine imalat tecrübesi ve mühendislik altyapısı, her dönem değişen teknolojik

Detaylı

English Page 3 Turkish Page 12 STSC2135

English Page 3 Turkish Page 12 STSC2135 STSC2135 English Page 3 Turkish Page 12 ENGLISH (Original instructions) FIG. A N o L FIG. B DIAMETER OF WORK PIECE E SPACE BLOCK A K F M WIDTH OF SPACE BLOCK J X F I FIG. C CUT-OFF END C H B E D G BLOCK

Detaylı

İMALAT / PRODUCTION DİSTRİBÜTÖRLÜKLER / DISTRIBUTORSHIPS

İMALAT / PRODUCTION DİSTRİBÜTÖRLÜKLER / DISTRIBUTORSHIPS Tetisan endüstriyel klima konusunda 35 yıldır faaliyet göstermektedir. Uzmanlık konuları arasında; hijyen ortam (temiz oda) klima sistemleri ile tekstil klima sistemleri ön sırada gelmektedir. Hadımköy

Detaylı

Deckon Asma Tavan Sistemleri 2008 yılında İstanbul merkez olmak üzere Kayseri ve Mersin bölgelerinde Rockwool bünyesinde bulunan Rockfon Asma Tavan Sistemlerinin distribütörlüğünü alarak faaliyetlerine

Detaylı

KAL TE POL T KAMIZ. Mevcut durumumuzu korumakla yetinmeyip her noktada sürekli iyileflmeyi temel felsefemiz olarak belirlemek,

KAL TE POL T KAMIZ. Mevcut durumumuzu korumakla yetinmeyip her noktada sürekli iyileflmeyi temel felsefemiz olarak belirlemek, KAL TE POL T KAMIZ Mevcut durumumuzu korumakla yetinmeyip her noktada sürekli iyileflmeyi temel felsefemiz olarak belirlemek, sürekli müflteri memnuniyeti, tak m anlay fl ile çal flmak, çal flanlar n memnuniyeti

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

MINICOMIST 7 MINICOMIST 11

MINICOMIST 7 MINICOMIST 11 EN Manual instructions for use TR Kullanım talimatları kılavuzu. MINICOMIST 7 MINICOMIST 11 ORIGINAL INSTRUCTIONS ARE (IT) ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZU (IT) Before starting to use the burner, read the chapter

Detaylı