Hava Kanal Ba lant Sistemleri Air Duct Connection System

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hava Kanal Ba lant Sistemleri Air Duct Connection System"

Transkript

1

2 2009

3 Hava Kanal Ba lant Sistemleri Air Duct Connection System 2

4 Hava Kanal Ba lant Sistemleri Air Duct Connection System 3

5 ndeks Index Hava Kanal Ba lant Sistemleri Air Duct Connection System Sayfa/Page : 5 Tan t m Yaz s / Introduction HVCA Sertifikasyonu / HVCA Certification Tasar m Esaslar Design Fundamentals Sayfa/Page : 8-9 Montaj Talimat / Assembly Instructions Sayfa/Page : SMACNA Sertifikasyonu / SMACNA Certification Sayfa/Page : 19 Yap Profilleri Tablosu / Duct Reinforcement Table Sayfa/Page : 21 Ask Seçim Tablosu / Hanger Selection Table Sayfa/Page : 10 HVCA Sertifikasyonu / HVCA Certification Sayfa/Page : Kanal Bas nç S n flar / Duct Pressure Classes Sayfa/Page : 20 Kuvvetlendirici Rot Ölçüleri / Internal Rod Sizes Sayfa/Page : Uygulama Örnekleri / Application Examples Ürünler Products Sayfa/Page : Flanfl Profil Sistemleri / Flange Profile Systems Sayfa/Page : 33 Conta / Gasket Sayfa/Page : 32 G Klemens / G Clamp Sayfa/Page : 34 Mastik / Sealant Sayfa/Page : 35 Yang na Dayan kl Mastik / Fire Resistant Sealant Yard mc Malzemeler Accessories Sayfa/Page : Montaj Elemanlar / Mounting Elements Sayfa/Page : 40 Konnektör / Connectors Sayfa/Page : 46 Prolink C Kesitli Profiller Prolink C Cross Section Profiles Sayfa/Page : 49 Trapez Kelepçe / Trapeze Decking Hanger Sayfa/Page : Dübeller / Anchors Sayfa/Page : 39 Yatay Bas nç S n rlay c lar / Horizontal Trust Restraints Sayfa/Page : Esnek Borular / Flexible Ducts Sayfa/Page : Prolink G Kesitli Profiller Prolink G Cross Section Profiles Sayfa/Page : 49 Perfore Bantlar / Perforated Bands Sayfa/Page : 52 Civata ve Somun / Bolt and Nut Sayfa/Page : 53 Çeflitli Diflli Ba lant Elemanlar Various Other Connection & Threaded Accessories Sayfa/Page : 54 Alt Köfle Somun / Hexagon Head Nut Sayfa/Page : 54 Alt Köfle Civata Hexagon Head Bolt 4

6 Hava Kanal Ba lant Sistemleri Air Duct Connection System 1978 yılında kimyasal dübel, çelik dübel ve boru askı kelepçesi imalatı ile üretim hayatına bafllayan LINK, yenilikçi yaklaflımı ve üstün kalite anlayıflı ile Türkiye de bir çok ilke imza atarak çok kısa sürede Boru Askı Sistemleri olarak bilinen pazarın kurucusu konumuna geldi. Sektörün eksik ve ihtiyaçlarını do ru ve zamanında tespit eden LINK 1987 yılında yine Türkiye için bir ilk olan Havalandırma Kanalı Flanfl Profillerini üretmeye baflladı. Bugün Türkiye nin en büyük üreticisi konumunda olan LINK, aynı zamanda 20, 25, 30, 35 ve 40 lik ölçülerde Hava Kanalı Flanfl Profili üreten tek firma özelli ine sahiptir. Üretimini son teknoloji ürünü makinelerde yaparak, kalitesini TÜV belgesi ile belgelendirmektedir. Bugün Dünya üzerinde geçerli iki standart olan SMACNA HVAC Duct Construction Standard ve DW 144 Specification of Sheet Metal Ductwork teki tüm basınç ve kuvvet sınıflarına hitap eden üretimi gerçeklefltirmektedir. Ayrıca Türkiye de DW/TM1 Acceptance Scheme for New Products Rectangular Cross Joint Classification standartlarında üretim yapan ve bunu TÜV belgesi ile belgelendiren tek firmadır. Bu test için gerekli teknik verileri ve test sonuçlarını bu katalogta bulabilirsiniz. In 1978 LINK started to its manufacturing life with steel chemical anchor and pipe clamp. As the first manufacturer of pipe clamp, LINK combine its innovative and quality approach in Turkey and known as creator of pipe hanger and supports market. LINK determined the needs of market at the right time and started to start manufacturing of air duct flange profiles in Today as the biggest manufacturer of Turkey, LINK is only manufacturer of 20,25,30, 35 and 40 sizes at the same time. LINK has TUV certificate for HVAC products that prooves the manufacturing process are compatible with the all pressure and joint classes in SMACNA HVAC Duct Construction Standard & DW 144 Specification of Sheet Metal Ductwork. Also LINK is the only manufacturer that has certificate of DW/TM1 Acceptance Scheme for New Products Rectangular Cross Joint Classification from TÜV. You may find all the technical information for requirements and test results of this certification in this catalog. 5

7 Bu sayfa bilinçli olarak bofl b rak lm flt r. This pages intentionally left blank 6

8 Hava Kanal Ba lant Sistemleri Air Duct Connection System tasar m esaslar design fundamentals 7

9 Tasar m Esaslar Design Fundamentals Montaj Talimat Assembly Instructions 1-1 LINK Flanfl Kanal n d fl boyundan afla daki tabloda belirtilen ölçülerde k sa kesin. Always cut LINK Flange shorter according to Table below than the outside duct dimension K sa Kesilecek Ölçü Cut Length LINK köfle parças n flekilde gösterildi i gibi yerlefltirin. Insert LINK Corner Piece as shown. LINK Köfle parçalar n 4 köfleye yerlefltirilerek flekildeki gibi çerçeve elde edin. Kanal kesitinin köflesinden tamamlanm fl LINK çerçevesini yerlefltirmeye bafllay n. Install LINK corner pieces to every 4 corner and complete the frame. Start completed LINK frame at corner of duct section. Kanal kesitinin köflesi LINK köfle parças na tam oturmal d r. ÖNEML!! E er kanal kesitinin köfle kenet yeri LINK Köfle parças n n alt nda biterse, çerçeveye d flar ya do ru hafifçe vurarak LINK köfle parças n geçerek tam oturmas n sa lay n. ÖNEML!! Corner of duct section must clear LINK Corner Piece. THIS IS IMPORTANT!! If the duct section corner of the Seam Lock ends up under the LINK Corner, tap the frame outwards to allow the duct section to clear and slide past the LINK Corner. THIS IS IMPORTANT!! Kanal kesiti kesit boyunca LINK Flanfl içerisindeki masti e nüfuz edecek flekilde tam olarak oturmal d r. Kanal kesitinin köfleleri LINK köflelerinin üzerine ç kacakt r. Kanal kesitini yerlefltirmek için ahflap tokmak kullan n. Tüm flanfl profili boyunca metal metale temas sa lay n. Kal c ba lant lar atmadan çerçeveyi yerinde tutmak için geçici olarak sabitleyin. The duct section must be seated into the LINK Flange so that the leading edge of the duct section penetrates the integral mastic sealer. The corners of the duct section will then project above the LINK corners. Use a mallet to locate the duct section. Establish metal to metal contact along the full length of the flange. Temporarily secure the frame in position while applying permanent fasteners. LINK Flanfl n n kanal kesitine flanfl n uç noktas ndan 20 mesafe içerisinde sabitlenmesi önerilir. It is recoended that the LINK Flange is fastened to the duct section within 20 of the end of the LINK Flange. Kanal çevresi boyunca tek yöne do ru çal fl n. DW 144 Tablo 5'te verilen kanal sac ile flanfl profili sabitleme yöntemlerinden seçilen metot ile birbiri ard na sabitleyin. Flanfllar önce köflelerden bafllanarak sabitlenmemelidir, bu konumlama problemlerine yol açabilir. Work in one direction around duct locating the frame. Fasten in sequence using chosen method of fixing from Table 5 of DW144. Do not fasten Flange at corner first, it can cause location problems

10 Tasar m Esaslar Design Fundamentals Montaj Talimat Assembly Instructions LINK Flanfllar kanal kesitine kolay vidalar veya punta kayna ile sabitlenebilir. Daha kaliteli montaj için punta kaynakl sabitleme önerilir. (Kanalda delik aç lmad için) Tüm bas nç s n flar için merkezden 300 aral klar ile sabitlenmesi önerilir. LINK Flange can be fastened to the duct section with self-drilling screws or spot welds. Spot welding is recoended for a superior quality installation (eliminates holes in duct). For all pressure classes fastenings are required at 300 max centres. LINK Masti i köflelere flekilde gösterildi i gibi uygulay n. Tüm 8 köfleye de uyguland ndan emin olun. Apply LINK Sealer to the corners as shown. Ensure all 8 corners are treated. LINK contay iki köfle noktas n n ortas ndan bafllayarak flanfl boyunca flanfl üzerindeki olu a denk gelecek flekilde yerlefltirin. Apply LINK Gasket Tape to the LINK Flange starting about half way between two corners. Position along groove in LINK Flange as shown. Kullan lmas önerilen conta ölçüleri; Gasket Tape sizes to be used; 6 7 Flanfl Profili Flange Profile LP20 LP25 LP30 LP35 LP40 Conta Ölçüsü Gasket Sizes 15 x 5 15 x 5 20 x 5 25 x 5 30 x Contay kanal kesitinin köflesini kaplayacak flekilde kavisli olarak ve flanfl çerçevesi boyunca tek bir parça halinde uygulay n. Bafllang ç noktas nda uç uca gelecek flekilde yerlefltirin, arada boflluk kalmad ndan emin olun. Position Gasket Tape in an arc to cover the corner of the duct section. Apply LINK Gasket Tape in one piece around the LINK frame and join at the starting point with a firm butt joint, ensuring there is no gap. Kanal kesitleri karfl l kl bir araya getirilip, 4 köfledeki köfle parçalar ndan civata ve somun ile monte edilerek birlefltirilir. Bir anahtar, kavrama veya pense yard m ile köfle parçalar birbirine de ene kadar s k flt r n. Daha sonra civata ve somunu s k flt r n. LINK Flanfl Sistemi flekilde görüldü ü gibi vidal tip klemensler veya sürgülü klemensler ile afla daki tabloda belirtilen s kl kta uygulanmal d r. The duct sections are joined by bringing together the four corners by installing set screws and nuts. Use wrenches, nut driver or adjust a vice grip so that when the Gasket Tape is compressed, the corner pieces touch. Then tighten the set screw and nut. LINK Flange system should be fastened together at the following intervals by cleats or g-clamps as shown Bas nç S n f Pressure Class Düflük / Low Orta / Medium Yüksek / High Klemens Aral G-Clamp Interval

11 Tasar m Esaslar Design Fundamentals HVCA - DW/144 DW/TM1 Sertifikasyonu / HVCA - DW/144 DW/TM1 Certification Tüm LINK Flanfl Profil Sistemleri ngiliz HVCA - DW/144 DW/TM1 ve Amerikan SMACNA standartlarına göre sertikalandırılmıfltır. HVCA Sertikasyonu Tüm LINK Flanfl Profilleri HVCA Heating and Ventilating Contractors Association tarafından yayınlanan DW 144 Specication of Sheet Metal Ductwork standartında ürün sertikasyonu için atıfta bulunulan DW/TM1 Acceptance Scheme for New Products - Rectangular Cross Joint Classication standartına göre TÜV tarafından sertikalandırılmıfltır. Buna göre LINK Flanfl Sistemlerinin DW/144 ve DW/TM1 e göre sınıf de erleri yandaki tabloda verilmifltir. All LINK Flange Profiles have certification to British HVCA- DW/144 DW/TM1 and USA SMACNA standards. HVCA Certification All LINK Flange Profiles are covered by TÜV certificates and have been tested to the requirements contained within the HVCA Heating and Ventilating Contractors Association Standards DW 144 Specication of Sheet Metal Ductwork and DW/TM1 Acceptance Scheme for New Products - Rectangular Cross Joint Classication. Joint Rating and Pressure Classes of LINK Flange Profiles according to DW/144 and DW/TM1 are given in the following tables. Bas nç S n f A / Pressure Class A Pa Kanal Uzun Kenar Duct Longest Side over 3000 üstü Kal nl k Thickness Ba lant S n f Joint Rating Flanfl Flange Kuvvetlendirici Stiffener (1) Kuvvetlendirici Kullanmadan Mak. Boy Max Length Without Stiffener (2) J2 J2 J2 J2 J3 J2 J3 J3 J4 J5 J5 20 / / / / / / / / / S2 S2 S2 S2 S3 S2 S3 S3 S4 S5 S Lütfen Firmam za Dan fl n / Please contact our firm Bas nç S n f B / Pressure Class B - 0 Pa over 3000 üstü J2 J2 J2 J3 J3 J3 J4 J5 J5 J5 20 / / / / / / / / * S2 S2 S2 S3 S3 S3 S4 S5 S5 S Lütfen Firmam za Dan fl n / Please contact our firm Bas nç S n f C / Pressure Class C Pa over 2500 üstü J2 J2 J2 J3 J4 J5 J5 J6 20 / / / / / * S2 S2 S2 S3 S4 S5 S5 S Lütfen Firmam za Dan fl n / Please contact our firm (1) Kuvvetlendirme s n f için DW144 Sayfa 23, Fig.18-Fig.23 For stiffener rating refer to DW144 Page 23, Fig.18-Fig.23 (2) Bütün maksimum boylar kuvvetlendirilmifl kanallara göre belirtilmifltir. All maxiumum lengths are based on stiffened sheet ducts. * 40 güçlendirme rotlar ile / 40 with tie bar 10

12 Tasar m Esaslar Design Fundamentals SMACNA Sertifikasyonu SMACNA Certification Tüm LINK Flanfl Profil sistemleri SMACNA HVAC Duct Construction Standard standartlarına göre TÜV tarafından sertifikalandırılmıfltır. SMACNA flartlarına göre basınç sınıflarına göre Flanfl Seçim Tablosu takip eden sayfalarda, bu tablonun kullanım notları da afla ıda verilmifltir. Basınç Sınıflarına göre Flanfl Seçim Tablosu (Tablo 1-7) Tablo Kullanım Notları 1- LP 25 = LINK 25 Flanfl Profili Sistemi LP 35 = LINK 35 Flanfl Profili Sistemi 2- CTR = Kanal birlefltirme noktalarının ortasına atılan ara ek ba lantı rotlarını ifade eder. 3- A,B,C, vb. SMACNA Hava Kanalı malat Standartı Sertlik fiartnamelerinde belirtilen Flanfl ba lantı noktaları ortasındaki güçlendirme sınıflarını ifade eder. 4- (*) LINK Flanfl Profili üzerindeki veya orta güçlendirici üzerindeki ek ba lantı rotlarını ifade eder. (JTR) 5- Ölçüler Flanfl ba lantıları veya güçlendiriciler arası maksimum mesafeleri belirtir. 6- CTR ler sadece pozitif basınç uygulamalarında kullanılmalıdır. Örnek ; 1800 x Pa basınçta bir kanal için uygulayıcı birkaç seçene e sahiptir. 0,85 kalınlıkta bir kanal sacından 1,8 m uzunlu unda iki ucunda LP-35 flanfl ve ortasında güçlendirme (CTR veya H ) ile imal edebilir. veya 0,85 kalınlıkta bir kanal sacından 0,9 m uzunlu unda iki ucunda LP-35 flanfl ile güçlendirmeye gerek olmadan imal edebilir. veya 0,85 kalınlıkta bir kanal sacından 1,5 m uzunlu unda veya 0,70 kalınlıkta bir kanal sacından 1,2 m uzunlu unda iki ucunda LP-35 flanfl sistemi ve ortasında güçlendirme (CTR veya H ) ile imal edebilir. ve son olarak 0,85 kalınlıkta bir kanal sacından 0,75 m uzunlu unda veya 0,70 kalınlıkta bir kanal sacından 0,6 m uzunlu unda iki ucunda LP-35 flanfl sistemi ve ortasında güçlendirmeye gerek olmadan imal edebilir. All LINK Flanges are covered by TÜV certificates and have been tested to the requirements contained within the SMACNA HVAC Duct Construction Standard. Flange size selection table for pressure classes according to SMACNA are given to Selection Table for Pressure Classes (Tablo 1-7) Table Guideline Notes 1- LP 25 = LINK 25 Flange Connection System LP 35 = LINK 35 Flange Connection System 2- CTR = Intermediate tie rods in duct, halfway between duct joints. 3- A,B,C, etc. refer to intermediate reinforcing between joints as per SMACNA Duct Construction Standards Rigidity Specifications. 4- (*) refer to tie rods at intermediate stiffeners or at the LINK joint. (JTR) 5- Dimensions indicate maximum distance between joints or reinforcements. 6- CTR s to be used for positive pressure applications only. Example; For a 1800 x Pa the contractor has several options: He can build 1,8 mt sections from 0,85 with each end and an intermediate reinforcement (CTR or H ). He can also build 0,9 mt sections from 0,85 with each end and no intermediate reinforcement. He can build 1,5 mt sections from 0,85 or 1,2 mt sections from 0,70 with each end and an intermediate reinforcement (CTR or H ). Finally, he can build 0,75 mt sections from 0,85 or 0,6 mt sections from 0,70 with each end and no intermediate reinforcement. 11

13 Tasar m Esaslar Design Fundamentals Tablo 1 Diktörtgen Kanal Table 1 Rectangular Duct Construction 125 Pa Statik Pozi./Neg. 125 Pa Static Pos./Neg Kanal Ölçüsü Duct Size () 1,80 m () Güçlendirme Aral Reinforcement Spacing 1,50 m 1,20 m 0,90 m 0,75 m 0,60 m () () () () () ,85 - LP25 0,85 - LP25 1,00 - LP25 0,85 - LP25 1,31 - LP35 0,85 - LP35 0,70 - LP35 CTR / F CTR / F CTR / F over ve üstü 1,00 - LP35* 0,85 - LP35* 0,85 - LP35 0,85 - LP35 0,85 - LP35 1,61 - LP35* 1,31 - LP35 1,31 - LP35 1,31 - LP35 Tablo notlar ve detaylar için lütfen 11. sayfaya bak n z Please, see page 11 for more information about table notes and details / = veya / or 12

14 Tasar m Esaslar Design Fundamentals Tablo 2 Diktörtgen Kanal Table 2 Rectangular Duct Construction 250 Pa Statik Pozi./Neg. 250 Pa Static Pos./Neg Kanal Ölçüsü Duct Size () 1,80 m () Güçlendirme Aral Reinforcement Spacing 1,50 m 1,20 m 0,90 m 0,75 m 0,60 m () () () () () over ve üstü 0,85 - LP25 1,00 - LP25 1,00 - LP35 0,85 - LP25 0,85 - LP25 1,00 - LP35 0,85 - LP35 0,85 - LP35* 1,61 - LP35* 1,61 - LP35* 1,00 - LP35* 1,61 - LP35* CTR / F CTR / F 0,70 - LP35 CTR / G 0,85 - LP35 CTR / H 1,00 - LP35* CTR / H* CTR / F CTR / F 0,70 - LP35 CTR / G 0,85 - LP35 CTR / H 1,00 - LP35* CTR / H* CTR / F CTR / F 0,70 - LP35 CTR / G 0,85 - LP35 CTR / H 1,00 - LP35* CTR / H* Tablo notlar ve detaylar için lütfen 11. sayfaya bak n z Please, see page 11 for more information about table notes and details / = veya / or 13

15 Tasar m Esaslar Design Fundamentals Tablo 3 Diktörtgen Kanal Table 3 Rectangular Duct Construction 500 Pa Statik Pozi./Neg. 500 Pa Static Pos./Neg Güçlendirme Aral Reinforcement Spacing 1,80 m 1,50 m 1,20 m 0,90 m 0,75 m 0,60 m Kanal Ölçüsü Duct Size () () () () () () () ,85 - LP ,85 - LP25 CTR / D CTR / D ,85 - LP25 CTR / D CTR / D ,00 - LP25 0,85 - LP35 0,85 - LP25 0,70 - LP35 CTR / F ,00 - LP25 0,85 - LP35 0,85 - LP25 0,70 - LP35 0,85 - LP25 0,70 - LP35 0,70 - LP35 CTR / F CTR / F ,31 - LP35 1,00 - LP35 1,00 - LP35 0,70 - LP35 CTR / G 0,70 - LP235 CTR / F 0,70 - LP35 CTR / F ,31 - LP35 1,00 - LP35 1,00 - LP35 0,85 - LP35 CTR / G 0,70 - LP35 CTR / G 0,70 - LP35 CTR / F ,61 - LP35 1,31 - LP35 1,00 - LP35 0,85 - LP35 CTR / H 0,85 - LP35 CTR / H 0,70 - LP35 CTR / H ,61 - LP35* 1,00 - LP35* 1,00 - LP35* CTR / I* CTR / I* 0,85 - LP35* CTR / I* 1,00 - LP35* CTR / I* 0,85 - LP35* CTR / H* 0,85 - LP35* CTR / I* over ve üstü CTR / I* CTR / I* CTR / I* Tablo notlar ve detaylar için lütfen 11. sayfaya bak n z Please, see page 11 for more information about table notes and details / = veya / or 14

16 Tasar m Esaslar Design Fundamentals Tablo 4 Diktörtgen Kanal Table 4 Rectangular Duct Construction Kanal Ölçüsü Duct Size () 750 Pa Statik Pozi./Neg. 750 Pa Static Pos./Neg 1,80 m () Güçlendirme Aral Reinforcement Spacing 1,50 m 1,20 m 0,90 m 0,75 m 0,60 m () () () () () ,85 - LP25 0,85 - LP25 0,85 - LP25 0,85 - LP25 1,00 - LP25 1,00 - LP25 1,31 - LP25 1,00 - LP35 1,31 - LP25 1,00 - LP35 0,85 - LP25 0,85 - LP25 1,00 - LP25 0,85 - LP35 1,00 - LP25 0,85 - LP35 1,00 - LP35* 0,85 - LP25 0,70 - LP35 0,85 - LP35 1,00 - LP35* CTR / D CTR / D 0,85 - LP35 CTR / F CTR / D CTR / D CTR / F CTR / D CTR / D ,61 - LP35* 1,61 - LP35* 1,61 - LP35* 0,85 - LP35 CTR / G 1,00 - LP35 CTR / G 1,00 - LP35* CTR / G * CTR / I * 0,70 - LP35 CTR / G 0,85 - LP35 CTR / G 0,85 - LP35* CTR / G 1,00 - LP35* CTR / I * 1,00 - LP35* CTR / I * CTR / F CTR / F 0,70 - LP35* CTR / G * 0,85 - LP35* CTR / I * 1,00 - LP35* CTR / H * over ve üstü Tablo notlar ve detaylar için lütfen 11. sayfaya bak n z Please, see page 11 for more information about table notes and details / = veya / or 15

17 Tasar m Esaslar Design Fundamentals Tablo 5 Diktörtgen Kanal Table 5 Rectangular Duct Construction Pa Statik Pozi./Neg Pa Static Pos./Neg Güçlendirme Aral Reinforcement Spacing 1,80 m 1,50 m 1,20 m 0,90 m 0,75 m 0,60 m Kanal Ölçüsü Duct Size () () () () () () () ,85 - LP ,85 - LP ,85 - LP ,85 - LP ,00 - LP ,00 - LP25 0,85 - LP25 CTR / D CTR / D CTR / D ,00 - LP25 0,85 - LP25 CTR / D CTR / D CTR / D ,00 - LP35 0,85 - LP25 CTR / D CTR / D CTR / D ,31 - LP35 0,85 - LP ,31 - LP35 1,00 - LP25 0,85 - LP ,61 - LP35 1,31 - LP35 1,00 - LP35 0,70 - LP35 0,70 - LP ,61 - LP35* 0,85 - LP35* CTR / F * 0,70 - LP35* CTR / F * 0,70 - LP35* CTR / F * ,61 - LP35* 0,85 - LP35* CTR / G * 0,70 - LP35* CTR / G * 0,70 - LP35* CTR / G * ,61 - LP35* 0,85 - LP35* CTR / H * 0,70 - LP35* CTR / H * 0,70 - LP35* CTR / H * CTR / I * 1,00 - LP35* CTR / H * 0,85 - LP35* CTR / I * CTR / G* CTR / H* 1,00 - LP35* CTR / G* 1,00 - LP35* CTR / H* 1,00 - LP35* CTR / G* 1,00 - LP35* CTR / H* over ve üstü CTR / H* 1,00 - LP35* CTR / H* 1,00 - LP35* CTR / H* Tablo notlar ve detaylar için lütfen 11. sayfaya bak n z Please, see page 11 for more information about table notes and details / = veya / or 16

18 Tasar m Esaslar Design Fundamentals Tablo 6 Diktörtgen Kanal Table 6 Rectangular Duct Construction Pa Statik Pozi./Neg Pa Static Pos./Neg Kanal Ölçüsü Duct Size () 1,80 m () Güçlendirme Aral Reinforcement Spacing 1,50 m 1,20 m 0,90 m 0,75 m 0,60 m () () () () () ,85 - LP25 1,00 - LP25 0,85 - LP25 1,00 - LP25 0,85 - LP25 1,00 - LP25 0,85 - LP25 1,00 - LP25 0,85 - LP25 1,00 - LP25 0,85 - LP25 1,00 - LP35 0,85 - LP35 1,31 - LP35 1,00 - LP35 1,31 - LP35 1,00 - LP35 1,31 - LP35 1,31 - LP35 1,61 - LP35 1,31 - LP35 1,61 - LP35* 1,61 - LP35* 1,61 - LP35* 0,85 - LP25 0,85 - LP25 0,85 - LP35 0,85 - LP35 1,00 - LP35 CTR / B CTR / D CTR / D CTR / F 0,85 - LP35 CTR / F 1,00 - LP35* CTR / F * 1,00 - LP35* CTR / G * CTR / B CTR / D CTR / D CTR / F 0,85 - LP35 CTR / F 0,85 - LP35* CTR / F 0,85 - LP35* CTR / G * CTR / B CTR / D CTR / D CTR / F CTR / F 0,85 - LP35* CTR / F * 0,85 - LP35* CTR / G * ,61 - LP35* 1,61 - LP35* CTR / I * CTR / I * 1,00 - LP35* CTR / I * 1,00 - LP35* CTR / I * CTR / J * 0,85 - LP35* CTR / I * 0,85 - LP35* CTR / I * 1,00 - LP35* CTR / J * over ve üstü Tablo notlar ve detaylar için lütfen 11. sayfaya bak n z Please, see page 11 for more information about table notes and details / = veya / or 17

19 Tasar m Esaslar Design Fundamentals Tablo 7 Diktörtgen Kanal Table 7 Rectangular Duct Construction Kanal Ölçüsü Duct Size () Pa Statik Pozi./Neg Pa Static Pos./Neg 1,80 m () Güçlendirme Aral Reinforcement Spacing 1,50 m 1,20 m 0,90 m 0,75 m 0,60 m () () () () () ,00 - LP25 1,00 - LP25 1,00 - LP25 1,00 - LP25 1,31 - LP25 1,31 - LP25 1,31 - LP35 1,31 - LP35 1,31 - LP35 1,61 - LP35 1,61 - LP35 1,61 - LP35 1,00 - LP25 1,00 - LP25 1,00 - LP25 1,00 - LP25 1,00 - LP25 1,31 - LP25 1,31 - LP35 1,31 - LP35 1,31 - LP35 1,31 - LP35 1,31 - LP35 1,31 - LP35 1,61 - LP35* 1,61 - LP35* 1,00 - LP25 1,00 - LP25 1,00 - LP25 1,00 - LP25 1,00 - LP25 1,00 - LP25 1,31 - LP25 1,31 - LP35 1,31 - LP35 1,31 - LP35 1,31 - LP35 1,31 - LP35 1,61 - LP35* C C C C D D 0,85 - LP25 E 0,85 - LP25 E 0,85 - LP35 F 0,85 - LP35 F 0,85 - LP35 F 0,85 - LP35 G 1,00 - LP35* H * I * I * C C C C D D E E F F 0,70 - LP35 F 0,70 - LP35 G 0,85 - LP35* H * 1,00 - LP35* I * I * C C C C D D E E F F F 0,70 - LP35 G 0,70 - LP35* H * 0,85 - LP35* I * 0,85 - LP35* I * I * I * 0,85 - LP35* I * 1,00 - LP35* J * over ve üstü Tablo notlar ve detaylar için lütfen 11. sayfaya bak n z Please, see page 11 for more information about table notes and details / = veya / or 18

20 Tasar m Esaslar Design Fundamentals Kanal Güçlendirmesi Olarak Kullan labilecek Yap Profilleri Tablosu: Framing Channel (Strut) May Be Used As Duct Reinforcement As Follows: W Yap Profili Channel (Strut) H W t 2,0 2,5 2,5 2,5 3,0 Güçlendirme S n f SMACNA Hava Kanal malat Standart Tablo 2-29M ye göre Reinforcement Class Per SMACNA Duct Construction Standards Table 2-29M A, B, C, D D, E F, G H, I, J K, L H t Not: Yanda listelenen yapı profilleri ile aynı fiziksel özelliklere sahip, ama daha kalın sacdan imal edilmifl olan profiller daha ince sacdan yapılmıfl modellerinin atıfta bulunuldu u güçlendirme sınıfında kullanılabilirler. Note : Framing Channels having the same physical dimensions as those listed left side, but fabricated from thicker steel maybe used at the reinforcement class assigned to the lighter version. Test Prosedürü Test Procedure Manometreye Statik Bas nç Dönüflü Static Pressure return to manometer Güçlendiriciler Stiffeners Test Seti a) Bas nç Üretici b) Manometre c) Do ru Ak m Ölçüm Saati Test Set: Consist of: a) Pressure Genarator b) Manometer c) Accurate Flow Measuring Meter Karflılıklı Flanfllı Ba lantı (a) Çökme (Do rudan ölçüm) (b) Sızıntı de erleri için test edilir. (Test seti üzerindeki manometreden ölçüm) Cross Joint Being Tested For: (a) Deflection (via Direct Measurement) (b) Leakage (via Flow meter in the test set) Testler yeni ürünlerin hem mukavemet, hem de hava sızdırmazlıklarını afla ıdaki kriterlere göre oldu unu kanıtlamak için tasarlanmıfltır: 1. Kanal basınç sınıfı maksimum basınç de erinde oldu u zaman veya merkez güçlendirme rot ile kanal köflesi arası mesafenin 1/250 si kadar mesafede güçlendirme rotları kullanıldı ı yerde uygun statik basınç altındaki ba lantının çökme de eri kanalın uzun kenarının 1/250 sini geçmemelidir. 2. Kanaldaki hava kaçak miktarı, DW 144 Tablo 17 de de belirtilen uygun basınç sınıfındaki maksimum izin verilen kaçak miktarının % 40 ını geçmemelidir. Not 2. maddede flart koflulmufl olan %40 ifadesi, karflılık flanfl ba lantı testinin, testin yürütüldü ü laboratuar flartlarını karflılaması amac ile kullanılmıfltır ve sistemin di er parçalarının kaçakları normal çevresel çalıflma flartlarında çok daha fazla olabilir. Tests are designed to prove both the strength and air tightness of new products within following criteria: 1. The joint under test at the appropriate static air pressure shall not deflect by more than 1/250 of its longest side when subjected to maximum pressure rating for the duct classification or where tie rods are used 1/250 of the span between central tie rod and the corner of the duct. 2. The air loss from the joint under test shall not exceed 40% of maximum permitted loss for the appropriate pressure class, as indicated in Table 17 of DW/144. Note Note The 40% figure stipulated in 2. above is used for the purpose of the cross joint test only to compensate for the laboratory conditions under which the tests are conducted and the losses from the other parts of the system which may well arise in a normal working environment. 19

21 Tasar m Esaslar Design Fundamentals Kuvvetlendirici Rot Ölçüleri (+) Bas nç Internal Rod Size (+) Pressure W RS m 1,80 1,50 1,20 0,90 0,75 0,60 1,80 1,50 1,20 0,90 0,75 0,60 1,80 1,50 1,20 0,90 0,75 0,60 1,80 1,50 1,20 0,90 0,75 0,60 1,80 1,50 1,20 0,90 0,75 0,60 1,80 1,50 1,20 0,90 0,75 0,60 1,80 1,50 1,20 0,90 0,75 0,60 1,80 1,50 1,20 0,90 0,75 0,60 Statik Bas nç S n f, Pa Static Pressure Clas, Pa M.12 M.12 M.12 M.12 M.12 M.12 M.12 M.12 M.16 M.12 M.12 M.16 M.12 M.12 A C Kuvvetlendirici Rot Uygulama Tipleri Tie Rod Application Types A : ç ve d fl destek somunlar ile rot Rod with internal and external nuts. B : Ucu diflli boru ile civata Tubing or conduit with threaded inserts C : Destek borusu ile rot Tubing encased rod D : S zd rmazl k manflonu ve destek borusu ile rot Tubing encased rod with sleeve CTR RS RS W/3 W/3 JTR JTR CTR 2 x CTR RS : Güçlendirme Aral / Reinforcement Spacing CTR : Orta Kuvvetlendirici Rot / Center Tie Rod JTR : Ek Kuvvetlendirici Rot / Joint Tie Rod B D Çelik Boru Steel Pipe Rot/Rod Manflon/Sleeve Pul/Washer Somun/Nut CTR ve JTR kullan m n n bas nç s n f ve kanal ölçülerine göre da l m SMACNA Kanal Tablolar nda belirtilmifltir. (Tablo 1-7, sayfa 10-16) Placement of CTR and JTR are defined at SMACNA Rectangular Duct Tables. (Table 1-7, Page 10-16) 20

22 tasar m esaslar design fundamentals 200 6,6 Ask Seçim Tablosu [Sacdan kanal n izolasyonlu a rl (kg/m) (kanal ölçüleri genifllik x yükseklik )] Hanger Selectinon Tables [Duct weight (kg/m) of sheet metal duct including insulation with sheeting (duct dimensions width x height )] Önerilen Maksimum Ask Mesafesi Recoended Max.Span 2,50 m 2 m Sheet Metal / Sheet Metal 0,75 0,88 c 224 6,9 7, ,3 7,7 8,0 Profil Tipi / ProfileType a 280 9,2 9,4 10,0 10,4 c = ,7 10,1 10,6 11,0 11, ,4 10,9 11,3 11,7 12,3 13,0 b ,1 11,6 12,1 12,6 13,1 13,8 14, ,1 12,4 12,9 13,5 14,1 14,8 15,5 16, ,9 13,4 13,8 14,3 14,9 15,6 16,4 17,2 18, ,0 15,6 16,1 16,4 17,3 18,0 18,9 19,4 20,8 22, ,5 17,0 17,4 18,0 18,6 19,4 20,2 21,2 22,1 23,1 24,6 / Sheet Metal 1, ,0 18,4 19,0 19,4 20,1 20,8 21,7 22,7 23,6 24,7 26,0 27,5 PLC 3521 PLC 3535 PLG ,7 20,1 20,6 21,2 21,8 22,6 23,4 24,4 25,3 26,5 27,7 29,3 31, ,5 22,0 22,5 23,0 23,6 24,4 25,3 26,2 27,2 28,2 29,6 31,1 32,8 34,7 0 23,4 23,9 24,4 25,0 25,5 26,3 27,2 28,1 29,8 30,2 31,5 33,0 34,1 36,6 38, ,9 29,5 31,0 30,7 31,4 32,4 33,2 34,1 35,6 36,7 38,2 39,9 41,8 43,8 46,0 48, ,8 32,3 32,8 33,4 34,1 35,0 36,0 37,1 38,2 39,6 40,9 42,6 44,5 46,7 48,8 51,4 54,2 1,50 m 1 m / Sheet Metal 1, ,0 35,5 36,0 36,6 37,3 38,2 39,2 40,2 41,4 42,6 44,1 45,8 47,7 49,8 52,0 54,5 57,3 60, ,2 39,8 40,2 40,9 41,6 42,5 43,4 44,5 45,7 46,9 48,4 50,1 52,0 54,0 56,3 58,8 61,6 64,7 66, ,5 44,1 44,5 45,2 45,9 46,8 47,7 48,8 49,8 51,1 52,5 54,4 56,2 58,3 60,5 62,9 65,8 68,9 73,2 77, ,7 48,3 48,8 49,2 50,1 51,0 52,0 53,0 54,1 55,4 56,8 58,5 60,5 62,6 64,7 67,2 70,1 73,2 77,4 81,7 85,9 / Sheet Metal 1, ,0 71,0 72,0 73,0 73,0 74,0 77,0 78,0 79,0 81,0 82,0 84,0 88,0 90,0 94,0 97,0 101,0 105,0 110,0 116,0 122,0 128, ,0 79,0 80,0 80,0 81,0 82,0 83,0 84,0 87,0 88,0 90,0 92,0 95,0 98,0 101,0 104,0 107,0 112,0 117,0 123,0 130,0 135,0 143, ,0 87,0 88,0 89,0 90,0 90,0 93,0 94,0 95,0 97,0 98,0,0 104,0 106,0 110,0 113,0 116,0 122,0 126,0 132,0 138,0 145,0 153,0 161, ,0 97,0 98,0 98,0 99,0,0 103,0 104,0 105,0 106,0 108,0 111,0 114,0 116,0 120,0 123,0 126,0 131,0 135,0 142,0 148,0 155,0 162,0 171,0 181,0 PLG 4560 PLG 6070 a/b

1 - CANTEK köşe parçasını şekilde gösterildiği gibi yerleştirin;

1 - CANTEK köşe parçasını şekilde gösterildiği gibi yerleştirin; 1 - CANTEK köşe parçasını şekilde gösterildiği gibi yerleştirin; Insert CANTEK Corner Piece as shown.. 2 - CANTEK Köşe parçalarını 4 köşeye yerleştirilerek şekildeki gibi çerçeve elde edin. Kanal kesitinin

Detaylı

hava kanalı bağlantı sistemleri air duct connection systems

hava kanalı bağlantı sistemleri air duct connection systems hava kanalı bağlantı sistemleri air duct connection systems 20 Hava Kanalı Bağlantı Sistemleri Air Duct Connection System 2 Hava Kanalı Bağlantı Sistemleri Air Duct Connection System 3 İndex Index Hava

Detaylı

FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE

FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE İnterflex ALPHA INSULATED & NON-INSULATED ALUMINUM NEGATIVE PRESSURE COMPETENT FLEXIBLE AIR DUCTS Insulated & non-insulated aluminum negative pressure competent flexible

Detaylı

RUBBER PRODUCTION LINE

RUBBER PRODUCTION LINE RUBBER PRODUCTION LINE İnterflex Tube Elastomeric Rubber Foam Insulation Tubes Optimal solution in heating, cooling, ventilating systems, and all industrial and constructional application processes. Tel:

Detaylı

Lineer Difüzör Linear Diffuser

Lineer Difüzör Linear Diffuser Malzeme Fonksiyon Yüzey Kaplama Montaj Aksesuarlar : Özel olarak haddelenmi 606 aluminyum profil. : Havaland rma sisteminde alçak tavanlarda üfleme difüzörü olarak kullan lmaktad r. Ayr ca emi eleman olarak

Detaylı

Makro Teknik Askı Elemanları Makro Teknik Hangings

Makro Teknik Askı Elemanları Makro Teknik Hangings Makro Teknik Askı Elemanları Makro Teknik Hangings L Askı Elemanları / L Hangings Ø6 98,5 33,5 2 L askı elemanı rodla birlikte kullanılır. Taşıma ve askı sistemlerinde askı elemanı olarak, rodla birlikte

Detaylı

Duvar Geçit zolatörleri

Duvar Geçit zolatörleri Duvar Geçit zolatörleri Orta gerilimde hariçten - dahile veya dahilden - dahile duvar geçit izolatörleri bir iletkenin bina içine giriflinde kullan lan ve iletkeni duvara karfl izole eden bir izolatördür.

Detaylı

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( ) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER Dikdörtgen Hava Damperi Teknik Detaylarý Rectangular Volume Control Damper Technical Details : Malzeme: Ürün kasa ve kanatlarýnýn tamamý ekstrüzyon

Detaylı

GMC PB-082 PRODUCT SPECIFICATIONS:

GMC PB-082 PRODUCT SPECIFICATIONS: 1 GMC PB-082 PRODUCT SPECIFICATIONS: Standard Material: Galvanized Steel Sheet. Suitable for suspended roof applications. Assembling with main air duct is done via flexible air ducts, so placing grilles

Detaylı

GGD GGD ISO 9001-14001-18001

GGD GGD ISO 9001-14001-18001 GGD GGD A 500-100 0 A GGD GGD ISO 9001-14001-18001 GGD 160-1000A IP55 GGD *160 A dan 1000A ya kadar genifl bir yelpazeye sahiptir. * Alüminyum gövdesi ile hafif, dekoratif ve sa lamd r. * letkenler Kalay

Detaylı

Destek Sistemleri. Destek Sistemleri. Support Systems

Destek Sistemleri. Destek Sistemleri. Support Systems Destek Sistemleri Destek Sistemleri Support Systems DESTEK SİSTEMERİ Contents İçindekiler page/sayfa SUPPORTS, HEAD PATES, FIXING MATERIAS AND BRACKETS DESTEKER, TAVAN BAŞIKARI, MONTAJ MAZEMEERİ VE KONSOAR

Detaylı

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1 H48.33b H48.33b.54.1 Introduction Filter drier shells are important equipments for refrigeration and air conditioning systems. They are designed to be used in the suction line and liquid line. Filter drier

Detaylı

Kablo Taşıyıcı Sistemleri Cable Carrier Drag Chain

Kablo Taşıyıcı Sistemleri Cable Carrier Drag Chain Kablo Taşıyıcı Sistemleri Cable Carrier Drag Chain PLASTİK HAFİF SEİ PLASTIC LIGHT SEIE CK15 SEİSİ / CK15 SEIE CK20 SEİSİ / CK20 SEIE CK24 SEİSİ / CK24 SEIE 3-16 4-7 8-11 12-15 İÇİNDEKİLE / CONTENT PLASTİK

Detaylı

Kablo Taşıyıcı Sistemleri Cable Carrier Drag Chain

Kablo Taşıyıcı Sistemleri Cable Carrier Drag Chain Kablo Taşıyıcı Sistemleri Cable Carrier Drag Chain PLASTİK HAFİF SEİ PLASTIC LIGHT SEIE CK15 SEİSİ / CK15 SEIE CK20 SEİSİ / CK20 SEIE CK24 SEİSİ / CK24 SEIE 3-16 4-7 8-11 12-15 İÇİNDEKİLE / CONTENT PLASTİK

Detaylı

taşımak için tasarlandı

taşımak için tasarlandı taşımak için tasarlandı Frigorifik Kasa Refrigerated Bodyworks Frigorifik Kasa Refrigerated Bodyworks İÇ VE DIŞ YÜZEY KAPLAMA MALZEMESİ INTERIOR & EXTERIOR SURFACE MATERIAL Yüzey dayanıklılığı yüksek,

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

MALZEME Ekstrüzyon yöntemiyle üretilmiş alüminyum profilden mamul çerçeve ve kanatlar.

MALZEME Ekstrüzyon yöntemiyle üretilmiş alüminyum profilden mamul çerçeve ve kanatlar. TANIM HDKM-S: Üfleyici Tip Dairesl Kanal Menfezi. HDKM-R: Emici Tip Dairesel Kanal Menfezi. MALZEME Ekstrüzyon yöntemiyle üretilmiş alüminyum profilden mamul çerçeve ve kanatlar. UYGULAMA Dairesel kanallarda

Detaylı

Hidrolik Blok Silindirler Block cylinders

Hidrolik Blok Silindirler Block cylinders BS250 Hidrolik Blok Silindirler Block cylinders Genel açıklamalar General description Blok silindirler kısa stroklu çalışma alanları için tasarlanmış, çok küçük montaj boyutlarına sahip kompakt silindirlerdir.

Detaylı

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles - 01 / 03 PROFİL KESİT DETAYLARI PROFILE DETAIL DRAWINGS - 04 / 06

Detaylı

Lif Tutucu Menfez. Fiber Filter Grille

Lif Tutucu Menfez. Fiber Filter Grille Lif Tutucu Menfez Fiber Filter Grille LÝF TUTUCU MENFEZ (BFFG) FIBER FILTER GRILLE Model: * BFFG : Lif tutucu menfez. Malzeme: Kullaným: Montaj: Sipariþ Kodu: Ürün kasasý ve 0,5 x Ø 0,3 mm gözenekli filtre

Detaylı

BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ PARTITION SYSTEMS

BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ PARTITION SYSTEMS BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ PARTITION SYSTEMS AspenYapiZemin 00000000 BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ TEKNİK KATALOG PARTITION SYSTEMS TECHNICAL CATALOG 10.2015 partition systems SEPERATÖR BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ SEPERATOR

Detaylı

AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES

AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES 2 AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES Günümüzde ahşap işleme ve talaş temizleme işlemleri için çok çeşitli makinalar üretilmekte, ahşaba talep artmakta ve makinalar

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

LİNEER MENFEZ Linear Grille. 30 bükümlü. HLM-K: Lineer menfez kontrol kapağı, kanatlar 17 veya 30 bükümlü.

LİNEER MENFEZ Linear Grille. 30 bükümlü. HLM-K: Lineer menfez kontrol kapağı, kanatlar 17 veya 30 bükümlü. TANIM HLM-A: Lineer menfez, kanatlar 17 bükümlü. HLM-B: Lineer menfez, kanatlar 30 bükümlü. HLM-K: Lineer menfez kontrol kapağı, kanatlar 17 veya 30 bükümlü. MALZEME Ekstrüzyon yöntemiyle üretilmiş alüminyum

Detaylı

İSKİD HAVA KANALI KOMİSYONU OVAL KANAL (GALVANİZ) ŞARTNAMESİ ÖRNEĞİ

İSKİD HAVA KANALI KOMİSYONU OVAL KANAL (GALVANİZ) ŞARTNAMESİ ÖRNEĞİ İSKİD HAVA KANALI KOMİSYONU OVAL KANAL (GALVANİZ) ŞARTNAMESİ ÖRNEĞİ 1. Genel Tanım ve Standartlar Bu şartname, Soğutma, Isıtma ve Havalandırma tesisatlarında kullanılan, galvanizli sacdan imal edilen,

Detaylı

STANDART ÖZELLİKLER STANDARD FEATURES OPTIONAL FEATURES OPSİYONEL ÖZELLİKLER

STANDART ÖZELLİKLER STANDARD FEATURES OPTIONAL FEATURES OPSİYONEL ÖZELLİKLER R41A Heat Pump Isı Geri Kazanım STANDART ÖZELLİKLER Dış ortam atmosfer şartlarına dayanıklı, elektrostatik toz boya kaplı galvaniz çelik saç dış kaset Hava akımından bağımsız kontrol panosu Cihazın çalışma

Detaylı

SU VE GAZ BORULARI WATER AND GAS PIPES

SU VE GAZ BORULARI WATER AND GAS PIPES SU VE GAZ BORULARI WATER AND GAS PIPES Malzeme Kalitesi I Material Quality DIN 700 / DIN : St, St 7 EN 00 : S 9, S JR, S J0, S J ASTM A : Gr A, Gr B SI (ASTM A 79) : Gr A, Gr B EN 07- (TS EN 07-) : P 9

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

ELEKTR K TES SAT BORULARI

ELEKTR K TES SAT BORULARI GALVAN ZL ÇEL K BORULAR GALVANIZED STEEL CONDUITS KOLAY ve TAM BÜKÜM Panasonic borular, yüksek kaliteli çelikten üretilmifltir. Çelik levha yüksek frekansl endüksiyon kayna sayesinde birlefltirme dikifli

Detaylı

Damperler / Dampers. RGS International HVAC Equipment. www.rgs-international.com

Damperler / Dampers. RGS International HVAC Equipment. www.rgs-international.com Damperler / Dampers RGS International HVAC Equipment www.rgs-international.com international.com İçindekiler / Index Volüm Damperi / VRD Volume Control Damper / VRD Back Draft Damper / NMD Back Draft Damper

Detaylı

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI ER ENERGY RECOVERY UNITS AKSESUARLAR ACCESSORIES Sayfa/Page 9~ VENCO ER enerji geri kazanım cihazları, rotorlu tip eşanjörü sayesinde, yüksek enerji tasarrufu sağlamak

Detaylı

YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI. Round Ceiling Diffuser

YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI. Round Ceiling Diffuser YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI Round Ceiling Diffuser YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI ( ) ROUND CEILING DIFFUSER Yuvarlak Tavan Anemostadý Teknik Detaylarý Round Ceiling Diffuser Technical Details : Malzeme: Kullaným:

Detaylı

taşımak için tasarlandı

taşımak için tasarlandı taşımak için tasarlandı Frigorifik Treyler Refrigerated Trailer Frigorifik Treyler Refrigerated Trailer İÇ VE DIŞ YÜZEY KAPLAMA MALZEMESİ PANEL INTERIOR AND EXTERIOR SURFACE MATERIAL Yüzey dayanıklılığı

Detaylı

Scotch Bantlar 4. 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33. 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar...

Scotch Bantlar 4. 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33. 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar... Scotch Bantlar 4 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar...36 4.3 Scotch Özel Bantlar...38 4.4 Scotch 9545 Bez Dokuma Bantlar...43

Detaylı

Boru aksesuarları Pipework accessories

Boru aksesuarları Pipework accessories Boru aksesuarları Pipework accessories Temizleme kapağı rodding eye Pik - PVC boru geçiş elemanı type HT/SML pipe coupling Borulama ve tesisat uygulamalarında kolaylık ve düzgün bitiş sağlayan küçük ve

Detaylı

GGD ISO

GGD ISO GGD GGD GGD 160-400 160-400 A A 500-100 0 A GGD ISO 9001-14001-18001 ORTA GÜÇ BUSBAR KAAL S STEMLER GGD 160-1000A IP55 GGD *160 A dan 1000A ya kadar geni bir yelpazeye sahiptir. * Alüminyum gövdesi ile

Detaylı

2 Ocak/2011. Döner Flanşlı Kompansatörler

2 Ocak/2011. Döner Flanşlı Kompansatörler 2 Ocak/2011 Döner Flanşlı Kompansatörler Döner Flanşlı Kompansatörler *Dizayn Değeri : 10/16 bar, 450 o, 1000 cycle. *Ondülasyon Malzemesi : AISI 304 *Flanş Malzemesi : TS EN 1092-1, PN10/16 Standart

Detaylı

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches Seviye Kontrol Flatörleri Seviye Kontrol Flatörleri Serisi Seviye Kontrol Flatörleri Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 Boyutlar 05 Series Level Control Float Switches General Specifications and Technical

Detaylı

Mekanik Sabit Debi Ayar Damperi

Mekanik Sabit Debi Ayar Damperi Mekanik Sabit Debi Ayar Damperi Mechanical Constant Flow Damper MEKANÝK SABÝT DEBÝ AYAR DAMPERÝ (BCAV) MECHANICAL CONSTANT FLOW DAMPER Model: Malzeme: Kullaným: Sipariþ Kodu: *BCAV-R : Dairesel kesitli

Detaylı

HAND I WALL FORM HAND I WALL FORMWORK

HAND I WALL FORM HAND I WALL FORMWORK WALL FORM WALL FORMWORK System Formwork is developed for foundations, beams and walls on lower parts of construction. The steel frame profiles are made with the latest high technology. Easy and simple

Detaylı

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma TR Tesisat Ürünleri Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma Loctite 511 Düflük mukavemet boru s zd rmazl Su ve gaz tafl yan sistemlerde kullan lan, s kça sökülmesi gereken metal diflli boru ba lant lar için

Detaylı

İÇİNDEKİLER : CONTENTS :

İÇİNDEKİLER : CONTENTS : İÇİNDEKİLER : Sayfa 2 4 = Dilatasyon profilleri ile ilgili genel bilgiler Sayfa 5 = Yangın bariyeri Sayfa 6 = Profil ve fitillerle ilgili teknik değerler Sayfa 7 = Uygulama fotografları Sayfa 8 17 = 0

Detaylı

YATAY BAĞLAMA KENETLER

YATAY BAĞLAMA KENETLER YATAY AĞLAMA KNTLR Kullanıldığı anayiler: Özellikle; Otomotiv, eyaz eşya, Makina, eramik, Ahşap Plastik sanayilerle birlikte, her türlü sanayide kullanılabilir. Kullanım Alanları: MODL:105-U,105-UT,210-U,210-UT,223-U,223,UT,

Detaylı

Boy Kesme Hattı 1 Kalınlık / Thickness: 0,2-2,5 mm Genişlik / Width: Max. 1600 mm, Min. 100 mm

Boy Kesme Hattı 1 Kalınlık / Thickness: 0,2-2,5 mm Genişlik / Width: Max. 1600 mm, Min. 100 mm HATLAR LINES Boy Kesme Hatları / Cut To Length Lines Dilme Hatları / Slitting Lines Levha Taşlama SB Hattı / Sheet to Sheet Grinding-Polishing Line Giyotin / Guillotine Line Boy Kesme Hatları Cut To Length

Detaylı

GGDA 160-1000A GGDC 160-800A

GGDA 160-1000A GGDC 160-800A 160-1000A IP55 *160 A dan 1000A ya kadar genifl bir yelpazeye sahiptir. * Alüminyum gövdesi ile hafif, dekoratif ve sa lamd r. * Ek noktalar Kalay kapl d r. * Standart düz boyu 4 mt. olarak üretilir. *

Detaylı

25-40A 40-160A 160-400A 500-1000A 500-6000A ISO 9001-14001-18001

25-40A 40-160A 160-400A 500-1000A 500-6000A ISO 9001-14001-18001 GL 25-40A GL 40-160A GGD 160-400A GGD 500-1000A GS-SUPER COMPACT 500-6000A ISO 9001-14001-18001 Busbar Trunking System GL, GL, GGD, GS- 400V/1000V; 25A / 6000A ; 50/60 Hz; Class F; IP 43/55/65/67/68 Safety

Detaylı

Alfen Duvar Bağlantõ Sistemi Alfen Wall Connection System ( AWC System )( (

Alfen Duvar Bağlantõ Sistemi Alfen Wall Connection System ( AWC System )( ( Alfen Duvar Bağlantõ Sistemi Alfen Wall Connection System ( AWC System )( ( Niçin Alfen Duvar Bağlantõ Sistemi? Bir depremde betonarmeden ayrõlõp devrilmemeleri için duvarlarõn betonarmeye bağlanmalarõ

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı

İÇİNDEKİLER : CONTENTS :

İÇİNDEKİLER : CONTENTS : İÇİNDEKİLER : Sayfa 2 4 = Dilatasyon profilleri ile ilgili genel bilgiler Sayfa 5 = Yangın bariyeri Sayfa 6 = Profil ve fitillerle ilgili teknik değerler Sayfa 7 = Uygulama fotografları Sayfa 8 17 = 0

Detaylı

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG LS Sürme Sistem Sliding System

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG LS Sürme Sistem Sliding System TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG LS 4000 Sürme Sistem Sliding System LS 4000 Sürme Sistem Sliding System - 01 / 03 PROFİL KESİT DETAYLARI PROFILE DETAIL DRAWINGS - 04 FİTİLLER GASKETS - 05 KÖŞE PROFİLLERİ

Detaylı

TEK SIRA KANATLI MENFEZ (BRG) RETURN GRILLE

TEK SIRA KANATLI MENFEZ (BRG) RETURN GRILLE TEK SIRA KANATLI MENFEZ (BRG) RETURN GRILLE Model: Malzeme: Teknik Özellikler: Kaplama Tipleri: Montaj Tipleri: Aksesuarlar: *BRG - H : Ayarlanabilir yatay tek sýra kanatlý menfez. *BRG - V : Ayarlanabilir

Detaylı

arapca.FH11 3/29/11 3:31 PM Page 2 C M Y CM MY CY CMY K A GGD GGD GGD Composite

arapca.FH11 3/29/11 3:31 PM Page 2 C M Y CM MY CY CMY K A GGD GGD GGD Composite 160-1000A GGD GGD GGD GGD 160-1000A IP55 GGD *160 A dan 1000A ya kadar genifl bir yelpazeye sahiptir. * Alüminyum gövdesi ile hafif, dekoratif ve sa lamd r. * letkenler Kalay kapl d r. * Standart düz boyu

Detaylı

GMC FCU-097 ÜRÜNLERİ ÖZELLİKLERİ:

GMC FCU-097 ÜRÜNLERİ ÖZELLİKLERİ: 1 GMC FCU-097 ÜRÜNLERİ ÖZELLİKLERİ: Plastik (ABS) panjurları ile havayı yönlendirme özelliği. Elektrostatik toz boyalı dekoratif görünümlü dış gövde. Üç devirli direkt akuple çift emişli santrifüj fan

Detaylı

PVC Yalıtkanlı Protoflex Kontrol Kabloları PVC Insulated Protoflex Control Cables

PVC Yalıtkanlı Protoflex Kontrol Kabloları PVC Insulated Protoflex Control Cables PVC Yalıtkanlı Protoflex Kontrol Kabloları PVC Insulated Protoflex Control Cables 0 A brand of the 8 Özel Kablolar Special Cables Kontrol - Ölçü - Kumanda Kabloları H05VV5-F Control - Measurement and Signal

Detaylı

GALVAN Z KAPLI ÇEL K SP RAL BORU

GALVAN Z KAPLI ÇEL K SP RAL BORU GALVAN Z KAPLI ÇEL K SP RAL BORU GALVANIZED FLEXIBLE STEEL CONDUIT / GALVAN Z KAPLI ÇEL K SP RAL BORU Galvanizli Çelik Spiral Borular bükülme özelli ine sahip, Amerikan U.L onayl, NEC flartnamesine uygun

Detaylı

SKF. Teknik Bilgiler. Çal flma S cakl : maks. C +85 Koruma Sınıfı : SKF IP68 SKF1A IP68 Anma flletme Gerilimi Ue : 250 V AC

SKF. Teknik Bilgiler. Çal flma S cakl : maks. C +85 Koruma Sınıfı : SKF IP68 SKF1A IP68 Anma flletme Gerilimi Ue : 250 V AC SKF Serisi Seviye Kontrol Flatörleri Basit montaj ve kullan m özellikleri stenilen çal flma mesafesini a rl k parças ile ayarlayabilme imkan Özgün tasar m ile suya karfl tamamen izole edilmifl Mikro siviçli

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

HAVA PANJURU (BAL) AIR LOUVRE

HAVA PANJURU (BAL) AIR LOUVRE HAVA PANJURU (BAL) AIR LOUVRE Model: Malzeme: Teknik Özellikler: Kaplama Tipleri: Montaj Tipleri: Aksesuarlar: *BAL - WB : Geniþ kanatlý hava panjuru. *BAL - CB : Eðrisel kanatlý hava panjuru. *BAL - CHC

Detaylı

Lineer Menfezler Linear Grilles

Lineer Menfezler Linear Grilles Malzeme Fonksiyon Yüzey Kaplama Montaj Aksesuarlar : Özel olarak haddelenmi 606 aluminyum profil. : avaland rma sistemlerinde üfleme ve emi menfezi olarak kullan r. Fan-coil ve radyatör dolaplar n üstünde,

Detaylı

GENEL SO UTMA MAK NALARI SAN. VE T C. LTD.fiT. Hava So utmal Kondenserler Air Cooled Condensers

GENEL SO UTMA MAK NALARI SAN. VE T C. LTD.fiT. Hava So utmal Kondenserler Air Cooled Condensers GENEL SO UTMA MAK NALARI SAN. VE T C. LTD.fiT. Hava So utmal Kondenserler Air Cooled Condensers Standart Tip GMK Serisi Kondenserler Standard Type GMK Series Condensers T P / Type Watt ÜZE Surface m 2

Detaylı

ÖZEL KENETLER MODEL:207-B,101EK,Y-ÖZEL,204BL-ÖZEL. www.kenetfikssan.com. Kullanıldığı Sanayiler:

ÖZEL KENETLER MODEL:207-B,101EK,Y-ÖZEL,204BL-ÖZEL. www.kenetfikssan.com. Kullanıldığı Sanayiler: ÖZEL KENETLER MODEL:207-,101EK,Y-ÖZEL,204L-ÖZEL Kullanıldığı Sanayiler: Özellikle; Otomotiv, eyaz eşya, Makina, Seramik, hşap Plastik sanayilerle birlikte, her türlü sanayide kullanılabilir. Kullanım lanları:

Detaylı

08-15.FH11 11/27/12 12:44 PM Page 12 C M Y CM MY CY CMY K GNL GNL ISO Composite

08-15.FH11 11/27/12 12:44 PM Page 12 C M Y CM MY CY CMY K GNL GNL ISO Composite 08-15.FH11 11/27/12 12:44 PM Page 12 C M Y CM MY CY CMY K GNL GNL GL GL ISO 9001-14001-101 Composite 08-15.FH11 11/27/12 12:44 PM Page 14 C M Y CM MY CY CMY K Composite GL 40-0A IP55 GL *Düflük güç da

Detaylı

AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr

AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr SAC KÖŞKLER SAC KÖŞKLER METAL KIOSKS (CABINETS) Sac köşkler müşteri taleplerine göre üretilmekte, yurt içi ve yurt dışı piyasalarına sevk edilmektedir.

Detaylı

Deðiþken Debi Ayar Cihazý (VAV)

Deðiþken Debi Ayar Cihazý (VAV) Deðiþken Debi Ayar Cihazý (VAV) Variable Flow Rate Control Unit DEÐÝÞKEN DEBÝ AYAR CÝHAZI (BVAV) VARIABLE FLOW RATE CONTROL UNIT Model: Malzeme: Kullaným: *BVAV-R : Dairesel kesitli VAV cihazý. *BVAV-RS

Detaylı

Duvar Geçit İzolatörleri

Duvar Geçit İzolatörleri İzolatör / Insulator Duvar Geçit İzolatörleri Orta gerilimde hariçten - dahile veya dahilden - dahile duvar geçit izolatörleri bir iletkenin bina içine girişinde kullanılan ve iletkeni duvara karşı izole

Detaylı

BÖLME DUVAR S STEMLER PARTITION WALLS

BÖLME DUVAR S STEMLER PARTITION WALLS BÖLME DUVAR S STEMLER PARTITION WALLS Aspen Yap ve Zemin Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.fi. Genel Müdürlük / Head Office: Leylak Sokak, Murat fl Merkezi, B Blok, Kat: 3/14 Mecidiyeköy 34387 STANBUL Tel:

Detaylı

ISO Composite

ISO Composite 21_35 arapca gl.fh11 8/1/ 4:42 PM Page 7 C M Y CM MY CY CMY K GL ISO 9001-101-18001 Composite GL -100A IP55 GL *Düflük güç da t m için kullan l r. * Alüminyum gövdesi dekoratif görünüm sa lar. * 2, 3,

Detaylı

M03 SRG 100. Sliding Systems Decorative Ventilation Door Hardware. Teknik Detaylar / Installation Guide.

M03 SRG 100. Sliding Systems Decorative Ventilation Door Hardware. Teknik Detaylar / Installation Guide. Teknik Detaylar / Installation Guide Sliding Systems Decorative Ventilation Door Hardware Sürgü Sistemler Kapı Donanımları Dekoratif Menfezler Ürün Bilgilendirme Product Information M03 SRG 100 60 KG

Detaylı

Ürün Bilgileri. Schüco FW 50+: Dikey cepheler ve ışıklıklar için sistem çözümleri. 03.2010/Web FW 50+ 1-20

Ürün Bilgileri. Schüco FW 50+: Dikey cepheler ve ışıklıklar için sistem çözümleri. 03.2010/Web FW 50+ 1-20 Schüco FW 50+: Dikey cepheler ve ışıklıklar için sistem çözümleri Denenmiş ve test edilmiş ısıl yalıtımlı düşey profil / yatay profil sistemleri Schüco FW 50 + ve FW 60 + özellikle geniş modül genişliği

Detaylı

POMPA VE MOTOR PUMPS AND MOTORS

POMPA VE MOTOR PUMPS AND MOTORS 8 tarım agriculture sanayi industry su idareleri water authority POMPA VE S AND S " 8" PASLANMAZ POMPA 8" SS 6 8 8 10 10 SS 877 KOMPLE PASLANMAZ POMPA FABRICATED STAINLESS STEEL 60 Hz 60 Hz seçim aralığı:

Detaylı

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y Bir binan n s t lmas veya so utulmas için harcanan enerjinin azalt lmas nda, mekanik tesisat yal t m n n önemi, göz ard edilemeyecek kadar büyüktür. Özellikle binalar n s tma ve so utma tesisatlar n n,

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

ORKİDE ORCHID. Servis Reyonu / Serve Over Counters

ORKİDE ORCHID. Servis Reyonu / Serve Over Counters ORKİDE ORCHID ORKİDE ORCHID Servis Reyonu / Serve Over Counters Şarküteri, et, balık ve çeşitli paketlenmiş ürünlerin teşhiri için tasarlanmış olan Orkide modeli; geniş paslanmaz teşhir alanı, zengin renk

Detaylı

Slot Difüzör Teknik Detaylarý ve Üflenen Havanýn Yönlendirilmesi Slot Diffuser Technical Details and Deflection of Supply Air

Slot Difüzör Teknik Detaylarý ve Üflenen Havanýn Yönlendirilmesi Slot Diffuser Technical Details and Deflection of Supply Air SLOT DÝFÜZÖR (BSD) SLOT DIFFUSER Slot Difüzör Teknik Detaylarý ve Üflenen Havanýn Yönlendirilmesi Slot Diffuser Technical Details and Deflection of Supply Air Model: *BSD - S : Daðýtýcý tip slot difüzör,

Detaylı

PART 3. Çeflitli Kulplar Contalar Aksesuarlar. Miscellaneous Handles Gasketing Accessories.

PART 3. Çeflitli Kulplar Contalar Aksesuarlar. Miscellaneous Handles Gasketing Accessories. PART 3 Çeflitli Kulplar Contalar Aksesuarlar Miscellaneous Handles Gasketing Accessories www.mesan.eu 25.3 25.3 18 1.5 1.2 SÜRGÜ K T SINDING OCK 071 12.4 37.3 6.8 6.4 37.3 25.3 12.4 37.3 6.8 Küçük boyutlu

Detaylı

FAN AKSESUARLARI / FAN ACCESSORIES

FAN AKSESUARLARI / FAN ACCESSORIES FAN AKSESUARLARI / FAN ACCESSORIES MK Montaj Kelepçesi Mounting Clamps MP Montaj Plakası Mounting Plate BSV Tel Kafes Wire Mesh RSK Yuvarlak Tek Yönlü Yaylı Klape Circular One-Way Damper NRK Dikdörtgen

Detaylı

Modüler Kalıp Sistemleri Modular Formwork Systems

Modüler Kalıp Sistemleri Modular Formwork Systems Panolar 40 kn/m2 beton basınç dayanımına sahiptir. Panoları insan gücüyle taşınabilir. Aynı zamanda bloklar halinde vinçle de taşınabilir. Tek bir bağlantı elemanı ile panolar birbirlerine tek bir çekiç

Detaylı

YXV 2XY (N)2XY. 90 c 250 c. Uygulanabilir Standartlar Applicable Standards

YXV 2XY (N)2XY. 90 c 250 c. Uygulanabilir Standartlar Applicable Standards YXV 2XY (N)2XY XLPE İzoleli, Tek Damarlı Bakır İletkenli XLPE Insulated Single Core with Copper Conductor 90 c 250 c Maksimum işletme sıcaklığı Maximum operating temperature Maksimum Kısa Devre Sıcaklığı

Detaylı

MALZEME Ürün boğazı 1 mm DKP sacdan sıvama yöntemiyle, ürün kasa ve kanatları 1 mm DKP sacdan imal edilmektedir.

MALZEME Ürün boğazı 1 mm DKP sacdan sıvama yöntemiyle, ürün kasa ve kanatları 1 mm DKP sacdan imal edilmektedir. TANIM HIKD: İdeal Konfor Difüzörü MALZEME Ürün boğazı 1 mm DKP sacdan sıvama yöntemiyle, ürün kasa ve kanatları 1 mm DKP sacdan imal edilmektedir. UYGULAMA HIKD Serisi İdeal Konfor Difüzörleri 3,8-15 mt

Detaylı

ZİP PERDE FİYAT LİSTESİ ZIP SCREEN PERFORATED FABRIC PRICE LIST

ZİP PERDE FİYAT LİSTESİ ZIP SCREEN PERFORATED FABRIC PRICE LIST TÜRKÇE ZİP PERDE FİYAT LİSTESİ ENGLISH ZIP SCREEN PERFORATED FABRIC PRICE LIST zip perde fiyat listesi ZİP PERDE KARARTMA VE DELİKLİ KUMAŞ FİYAT LİSTESİ YÜKSEKLİK GENİŞLİK 100 cm 150 cm 00 cm 50 cm 00

Detaylı

S-55 / Y-55 TEKNİK ÖZELLİKLERİ TECHNICAL SPECIFICATIONS

S-55 / Y-55 TEKNİK ÖZELLİKLERİ TECHNICAL SPECIFICATIONS S-55 / Y-55 TEKNİK ÖZELLİKLERİ TECHNICAL SPECIFICATIONS Hammadde (Raw Material) : AA 6063 (AIMgSi 0.5 F22) Standartlar (Standarts) : EN 573-3 Elastisite Modülü (Elasticity Modul) : 7000 KN / cm 2 Yoğunluk

Detaylı

DIN 7985 DIN 965 VİDALAR / SCREWS YSB YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI VİDALAR YHB YILDIZ HAVŞA BAŞLI VİDALAR ISO 7049 ISO 7046

DIN 7985 DIN 965 VİDALAR / SCREWS YSB YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI VİDALAR YHB YILDIZ HAVŞA BAŞLI VİDALAR ISO 7049 ISO 7046 VİDALAR / SCREWS YSB YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI VİDALAR CROSS RECESSED RAISED CHEESE HEAD SCREWS DIN 7985 ISO 7049 BOY MIN MAX 3 2.8 3.2 4 3,76 4,24 5 4,76 5,24 6 5,76 6,24 8 7,71 8,29 10 9,71 10,29 12 11,65

Detaylı

LANDE DYNAcenter Server Cabinet W600 X D1000 MECHANICAL TESTS REPORT

LANDE DYNAcenter Server Cabinet W600 X D1000 MECHANICAL TESTS REPORT 2014 TÜV SÜD TÜRKİYE REPORT NO: TGK-14-P-10236-1 JOB NO: 14-P-10236 12.10.2014 LANDE DYNAcenter Server Cabinet W600 X D1000 MECHANICAL TESTS REPORT INDEX INTRODUCTION... 5 2 MECHANICAL TESTS... 6 2.1 Static

Detaylı

DİKEY BAĞLAMA KENETLER

DİKEY BAĞLAMA KENETLER İY BAĞAMA NTR MO: 201-B, 202-B, 203-B, 204-B, 205 B MO: 201-B, 202-B, 203-B, 204-B, 205 B MO: 201-BU, 202-BU, 203-BU, 204-BU, 205 BU ullanım Alanları: MO:203-M,204-M Bir bağlantı elamanı olan kenet çesitli

Detaylı

aram zdan su s zmaz EPDM MEMBRAN

aram zdan su s zmaz EPDM MEMBRAN EPDM MEMBRAN LineFlex Nedir Yeni Nesil S zd rmaz Membran LineFLEX Dünyada lastik sanayisinin sürekli geliflmesi lasti in kullan m alan n artt rm flt r. Günümüzde pek çok yerde kullan lan lasti in en önemli

Detaylı

KARDAN MAFSALLI & LİMİT ROTLU DİLATASYON KOMPANSATÖRLERİ

KARDAN MAFSALLI & LİMİT ROTLU DİLATASYON KOMPANSATÖRLERİ KARDAN MAFSALLI & LİMİT ROTLU DİLATASYON KOMPANSATÖRLERİ 2 KARDAN MAFSALLI DİLATASYON KOMPANSATÖRLERİ GIMBAL TYPE DILATATION EXPANSION JOINTS TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL INFORMATIONS Açısal kompansatörler;

Detaylı

2 www.koyuncumetal.com

2 www.koyuncumetal.com 2 www.koyuncumetal.com KURUMSAL Şirketimizin temelleri konya da 1990 yılında Abdurrahman KOYUNCU tarafından küçük bir atölyede sac alım-satım ve kesim-büküm hizmeti ile başlamıştır. Müşteri ihtiyaçlarına

Detaylı

2 demiryolu kabloları

2 demiryolu kabloları ÜNİKA alt yapısını geliştirmekte olan ülkemizin büyük ihtiyacı olan kâğıt izoleli kabloların üretimi için Atatürk ün direktifleri ile 1936 yılında kurulmuştur. Kuruluşunda İstanbul Kablo Fabrikası olan

Detaylı

Kırım VIP. Technical Specifications / Ürün Teknik Özellikleri CATALOGUE. Nurteks, has the right to. make changes on the. technical specifications

Kırım VIP. Technical Specifications / Ürün Teknik Özellikleri CATALOGUE. Nurteks, has the right to. make changes on the. technical specifications Arka Kapak Kırım Ön Kapak w w w. n u r t e k s. c o m. t r w w w. n u r t e k s. c o m. t r L O O K S G O O D E V E R Y W H E R E H E R Y E R E YA K I Ş I R Kırım Ön Kapak İçi CATALOGUE VIP Arka Kapak

Detaylı

Single core conductor BETAtherm 145

Single core conductor BETAtherm 145 Tel: +90 216 4159797 İnternet: www.synflex.com.tr Single core conductor BETAtherm 145 Açıklama BETAtherm 145 is a flexible low-voltage cable with UL recognition consisting of a tinned copper stranded wire

Detaylı

reflectra Reflectra is a trademark of Asya Traffic INC.

reflectra Reflectra is a trademark of Asya Traffic INC. reflectra 2 2016 TRAFFIC INC. Reflectra is a trademark of Asya Traffic INC. PRODUCT CATALOGUE 2016 About Reflectra Reflectra products are manufactured according to the traffic and road safety standards.

Detaylı

FLEXIBLE METAL HOSE WITHOUT BRAIDING ESNEK ÖRGÜSÜZ METAL HORTUM

FLEXIBLE METAL HOSE WITHOUT BRAIDING ESNEK ÖRGÜSÜZ METAL HORTUM ENG TR FLEXIBLE METAL HOSE WITHOUT BRAIDING ESNEK ÖRGÜSÜZ METAL HORTUM Hose Material: Stainless Steel AISI 316L, AISI 304, AISI 321 DN6-DN200 On wooden rolls On coils (25/50 meters) On request lenghts

Detaylı

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS aircoolers Evaporatörler Aircoolers CEILING TYPE AIR COOLERS Teknik Bilgiler / Technical Details UYGULAMA Ürünlerimiz, endüstriyel ve ticari soğuk muhafaza, donmuş muhafaza, şoklama hücreleri ve serinletilme

Detaylı

Malzeme: m Alüminyum gövde m Şeffaf cam m 6500 K LED m 230 V LED trafolu. Material: m Aluminium housing m Clear glass.

Malzeme: m Alüminyum gövde m Şeffaf cam m 6500 K LED m 230 V LED trafolu. Material: m Aluminium housing m Clear glass. m Şeffaf cam m Clear glass m Alüminyum m Aluminium Kod/Code No: JL975 Power LED 1 W Ø28 mm 45x19x25 cm 50 pcs m Şeffaf cam Kod/Code No: JL984 m Clear glass m Alüminyum m Aluminium Power LED 1 W Ø28 mm

Detaylı

Projenizin gizli değeri. Hidden value of your project MOTOR VE POMPA MOTORS AND PUMPS

Projenizin gizli değeri. Hidden value of your project MOTOR VE POMPA MOTORS AND PUMPS Projenizin gizli değeri Hidden value of your project VE POMPA S AND PUMPS İÇİNDEKİLER INDEX Açıklamalar.................. 2 Instructions Ürün gamı.................. Product range 6".................. 5

Detaylı

Dahili Mesnet zolatörleri

Dahili Mesnet zolatörleri Bu tip mesnet izolatörler, bina içi bara mesnet ve ay r c mesnet izolatörleri olarak kullan l rlar. Üretim program m zda yer alan bu tür izolatörler afla da gösterilen gruplara ayr l r: - DIN 48100-48102

Detaylı

EREN GR EREN GRUP UP

EREN GR EREN GRUP UP EREN GRUP İçindekiler Contents Super Market Shopfitting - Market Bölümü Technical Specifications - Teknik Bilgiler Market Shelf Units - Market Raf Üniteleri Market Unit Parts - Market Ünite Parçaları Market

Detaylı

EKO ALVİTRA DİLATASYON PROFİLLERİ. ZEMİN DİLATASYON PROFİLLERİ ( DL 1A-DL 2A Serileri ) E.J. PROFILES FOR FLOOR DL 1A 12*15 DL 1A 25*15

EKO ALVİTRA DİLATASYON PROFİLLERİ. ZEMİN DİLATASYON PROFİLLERİ ( DL 1A-DL 2A Serileri ) E.J. PROFILES FOR FLOOR DL 1A 12*15 DL 1A 25*15 EKO ALVİTRA DİLATASYON PROFİLLERİ Duvar, tavan ve zemindeki 12 mm açıklıktan 200 mm genişliğe kadar olan dilatasyon derz açıklıklarına uygun tipleri mevcuttur.alüminyum profil boylarının standart boyları

Detaylı

A801 PNÖMATİK PİSTON KEÇESİ / A801 PNEUMATIC PISTON SEAL

A801 PNÖMATİK PİSTON KEÇESİ / A801 PNEUMATIC PISTON SEAL A801 PNÖMATİK PİSTON KEÇESİ / A801 PNEUMATIC PISTON SEAL A801 PNÖMATİK PİSTON KEÇESİ A801 Piston keçelerimiz pnömatik silindirlerde çift tesirli olarak çalışmak üzere tasarlanmış metal pul ile NBR malzemenin

Detaylı