R.C.D. YÖNETiM POTANSiYELiNiN GELişTiRiLMESi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "R.C.D. YÖNETiM POTANSiYELiNiN GELişTiRiLMESi"

Transkript

1 R.C.D. YÖNETiM POTANSiYELiNiN GELişTiRiLMESi Yazan: Dr. Anwar QURESHI 21 Temmuz 1964 tarihinde, İstanbul'da, İran, Pakistan ve Türk Hükumet Başkanlan arasında imzalanan tarihi bildiri, adı geçen üç ülke tarafından girişilen Kalkınma Için Bölgesel Işbirliği (R.C.D.) hareketinin ıbaşlangıç noktasını teşkil ediyordu. Bildiride, Bakanlar Konseyi'nin inceleyeceği ve müştereken planlanmasını ve yerine getirilmesini sağlayacağı on belli faaliyet alanı sıralanıyordu. Bu faaliyet alanlarından biri de, üye ülkelerin, uzman ve eğitim tesisleri açısından, birbirlerine karşılıklı teknik yardımda bulunmaları konusuyle ilgiliydi. Gerek Bakanlar Konseyi ve gerekse söz konusu hedefin gerçekleştirilmesi amacıyle kurulmuş bulunan R.C.D. Teknik İşbirliği ve Kamu Yönetimi Komitesi, konu üzerine önemle eğilmiş ve bu yol. da,bölgesel işbirliğinin düzenlenmesine ilişkin bir taslak ortaya koymuştu. Taslaktaki maddeler arasında, bir R.C.D. Amme İdaresi Enstitüsü (R.C.D. Lnstitute of Public Administratwn) kurulması fikri de yer almaktaydı. Kamu yönetimi alanında eğitim vermek üzere bölgesel nitelikte bir enstitü kurulması fikrinin ardında, herhalde, böyle bir enstitü'nün, R.C.D. ülkeleri arasında,bölgesel işbirliğinin ortaklaşa tanzimi suretiyle geliştirilecek projeleri üzerine alabilecek ve uygulama alanına koyabilecek bir insangücü akımını sürekli olarak sağlayabileceği düşüncesi yatmaktaydı. Enstitü fikrini ortaya koyanların, eğitim ve yetiştirme fonksiyonunun yanı sıra tasarladıklarıdiğer,bir tali fonksiyon da, müşterek işbirliği alanlarında ve projelerin yürütülmesinde, üye ülkeler arasında işbirliği ve katkıda ıbulunma sorunlan üzerinde Enstitü tarafından araştırmalarda bulunulmasıydı. Bu açılardan bakıldığında Enstitü'nün, eğitim ve araştırma faaliyetleriyle, bölgesel işbirliği plan ve tasarısını anlamlandırma ve R.C.D. hedeflerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olma yönlerinden rehberlik edebilecek ve yapıcı düşünceler getirebilecek bir merkez olarak tasarlandığı anlaşılmaktadır. PAKİSTAN'DA YAPIlAN KAMU YÖNETİMİ R.C.D. ORTAK KURSLARı Bir R.C.D. Amme İdaresi Enstitüsü kurulması yolundaki tasarının üzerinden uzun bir süre geçmiş bulunduğu halde, bugüne kadar, şekli bakımdan dahi olsa, böyle bir enstitü'nün kurulması gerçekleştirilememiştir. Yu

2 RCD YÖNETİM POTANSİYELİ 117 karda serdedilen düşüncelerin sonucu, Lahor'daki Pakistan Yönetim Koleji'nde, (Pakistan Administrative Staff College) ilk defa olark, 8 ekim -18 kasım 1967 tarihleri arasında, «İran, Pakistan ıve Türkiye için Kamu ve İşletme Yönetimi R.C.D. Ortak Kursu»nun düzenlenmesi olmuştur. Bu kurs Pakistan'ın eski Cumhurbaşkanı Mareşal Eyüp Han tarafından yapılan açış konuşmasıyle başlamış ve geniş çapta basın haıberleriyle her üç ülkenin kamuoylanna duyurulmuştu. Kursa, İran'dan altı, Pakistan'dan on ve Türkiye'den beş kişi olmak üzere yirmi bir kursiyer katılmıştı. Ayrıca ve Pakistan'lı konuşmacılar dışında, Iran'dan bir, Türkiye'den de iki konuşmacı, gerek ders vermek, gerekse grup tartışmalarına iştirak etmek suretiyle kurs çalışmalanna katkıda bulunmuşlardı. R.C.D.'li kursiyerler için düzenlenmiş bulunan bu kursta çalışmalar dört Bu dört bölümün her birine dahil konular aşa~da bölümde toplanmıştı. gösterilmiştir: Bölüm i a) İran, Pakistan ve Türkiye'nin devlet teşkilatlan b) İran, Pakistan ve Türkiye'de bütçe ve mali kontrol c) Yönetirnde!beşeri ilişkiler d) Örgüt çalışmaları ve yöneticinin rolü Bölüm II a) Kalkınma iktisadı tb) Uluslararası ilişkiler Bölüm III a) «İran, Pakistan ve Türkiye'de Kalkınma Yönetimi. konulu seminer ( i) Mahalli idareler (ii) E~tim (iii) Tarım b) R.C.D. Kavram, yapı, örgütlenme, 'kaydedilen ilerlemeler ve gelece~ Bölüm IV a) Pakistan'da inceleme gezileri ib) İran ve Türkiye'de inceleme gezileri. Kursun yönetiminde kullanılan yaklaşıım grup çalışması yöntemine dayanıyordu. Kurs gruplara ayrılmış, yukarda tanımlanan konuların her biri için grup başkanı ve sekreteri olarak çalışacaklar seçilip, bunlara toplantılann yönetiminde ve raporlann hazırlanıp sunuluşunda yapılacak işler ay nntılı surette tarif olunmuştu. Aynca kursiyerlerin her birine de, konular, inceleme yöntemleri, zaman cetveli, ilgili dokümanlar ve kitap ve deı:ıgilerde baş vurulacak yazı ve makaleleri gösteren listeler dağıtılmıştı. Programda, grup tartışmalanndan başka, gerek Pakistan Yönetim Koleji'nin mensuplan ve gerekse dışardan çağınlan misafir konuşmacılar tarafından verilen temel ya da yardımcı nitelikte ders ve konuşmalar da yer almış bulunuyordu.

3 118 AMME İDARESİ DERGİSİ Kurs süresince yapılan çeşitli toplantılarda kursiyerlere hitap eden 26 konuşmacıyı ihtiva eden liste, zamanın Pakistan hükümetindc önemli pozisyonlarda görev yapan kabine sekreteri, dışişleri sekreteri, eğitim sekreteri gibi önemli kişilere de konuşmacılar arasında yer vermiş olması bakımından ilgi çeldci bir nitelikteydi. Hatta İran ve Tür.kiye elçileri dahi, ülkelerinin izlediği dış politikalar hakkında kursiyerlere hitaıben konuşmalar yapmışlardj. Kurs konularıyle ilgili faydalı dokümanlar, makaleler, konuşmalar ve grup raporları da teksir edilerek kursiyerlere dağıtılmıştı. Kursiyerler ilk dört haftayı Kolej'de, programa dahil konular üzerinde dershane çalışmaları yaparak geçirmişierdi. Diğer iki hafta'dan biri Pakis tan'da, diğeri de İran ve Türkiye'de olmak üzere, inceleme gezilerine hasrolunmuştu. tran'a ve Türkiye'ye yapılan gezilerde, Türldye'den gelenler İran'a, İran'dan gelenler Türkiye'ye, Pakistan'lı kursiyerlerin ise yarısı Türkiye'ye, kalan yarısı da İran'a gönderilmişlerdi. Geziler sırasında her üç ülkede kalkınma projeleriyle ilgili tesisler kadar, tarihi ve kültürel yerler de ziyaret olunmuştu. Gittikleri yerlerde adlarına verilen kabul, parti ve yemeklerle basın ve televizyon mülakatlarına da katılan kursiyerler, 18 kasım 1967 günü Tahran'da toplanarak izlenimlerini" tartışma fırsatını bul muşlar ve kurs 19 kasım günü İran Hükümeti'nce verilen bir yemekle sona ermişti. Bu ilk kurstan sonra, kamu yönetimi R.C.D. ortak kursları, Pakistan Yönetim Koleji'nin yıllık rutin faaliyetlerinden biri halini almıştır denebilir. Nitekim, aynı nitelikteki ikinci kurs ta, birincisinden iki hafta kadar daha uzun süreli olmak üzere, 6 ekim - 1 aralık 1968 tadhleri arasında yapılmıştı. Bu kursta, İran'dan bir kursiyerin daha katılmasıyle, kursiyer sayısı yirmi ikiye çıkmıştı..bölümler arasındaki, bazı aktarmalar dışında, kurs müfredat programında esaslı bir değişiklik yapılmamıştı. Örneğin kalkınma yönetimi semineri I1I'üncü Bölümden I1'nci Bölüm'e alınmış, örgüt çalışmaları ve yöneticinin rolü I'inci Bölüm'den I1I'üncüBölüm'e aktarılmıştı. R.C.D. - kavram, yapı ve geleceği konusu önceki müfredat programında III'üncü Bölüm'ün bir parçası iken, :bu kez, bunun için ayrı bir IV'üncü Bölüm meydana getirilmiş, ilk programda IV'üncü Bölüm'ü teşkil eden inceleme gezileri ise bu kez V'inci Bölüm halinde düzenlenmişti. Bu yazının yayımlandığı tarihe kadar, Pakistan Yönetim Koleji'ndeğ üç ve dördüncü kamu yönetimi ortak kursları da yapılmış olup bu kurslar bundan böyle de devam edecektir. Üç ve dördüncü kursların müfredat programlarının yukarda tanımlanan ilk iki kursunkilere geniş ölçüde benzerlik gösterdiği gözlemlenmekteydi. Biz bu yazının amacı 'bakımından, diğer kursların ayrıntılarına inmektense ilk iki kursun değerlendirme sonuçlarını eleştirmeyi yerinde ve yeterli buluyoruz, Kurslann Kursiyerlerce Değerlendirilmesi Yukarda anlatılan her iki kursun da değerlendirilmesi, kurslar sonunda kursiyerlere geleneksel tarzda soru kağıdı usulü uyigulanmak suretiyle yapılmıştı. Soru kağıtlarında yer alan belli başlı sorular şunlardı: Kurs konuları birbirleri ile karşılaştırıldığında, hangileri diğerlerine oranla daha

4 RCD YÖNETİM POTANSİYELİ 119 faydalı idi? - Konulara ayrılan saatler yeterli miydi? _ Hangi konuların Çıkarılması ve hangi konuların programa eklenmesi sizce isabetli olabilir? Bu ve benzeri sorular yanında, kursta kullanılan öğretim tekniklerinin etkinlik derecesi, inceleme gezilerinin faydalı olup oımadığı, yatacak ve oturacak yer temininde yetersizlik ve aksamalar bulunup bulunmadığı ve ni hayet genel görüş ve düşüncelerin neler olduğu soruları da soru kağıdına dahil olunmuştur. Kursiyerlerin bu sorulara verdikleri cevaplar genellikle olumlu yöndeydi. Kursiyerler, müfredat programındaki konuların çoğunu destekliyor, üç üye ülkenin sorunlarına geniş bir açıdan bakılmasını faydalı ve çok yerinde sayıyor1ardı. Soru kağıtlarının genel görüş ve düşünceler kısmında ser dolunan öğütler ve gözlemler şu tarzda özetlenebilir: ı. R.C.D. kursları, rotasyon şeklinde olmak üzere, her üç ülkede de yapılmalıdır. 2. R.C.D. kursları, sonradan her üç ülke arasında bileşik bir sevk ve idare merkezi olabilecek ve ihtiyaca göre yetişkin elemanlar sağlayabilecek surette devam ettirilmelidir. 3. Teorik ve sadece bilgi niteliği taşıyan açıklamalardan ziyade, üç ülke arasındaki ortak sorunların ve uyıgulamada karşılaşılan güçlüklerin ele alınmasına ağırlık ve öncelik verilmelidir. Daha iyi sonuçlara varabilmek bakımından sorunlara daha analitik bir yaklaşımla inilebil melidir. 4. BiJibirini daha iyi anlayabilecek, memleketlerindeki mevki ve statüleri bakımından IbiJibirine daha uygun ve İngilizce dil bilgileri de yeterli kişilerin kusta biraraya gelmelerini mümkün kılacak ve her üç ülke için de geçerli sayılabilecek kursiyer seçim kriterleri tespit olunmalıdır. 5. Dış geziler kurs müfredat programındaki konularla bağdaştınlmahdır. Özel projelere daha çok zaman ayrılmalıdır. Etütlere ve analiz tekniklerine daha fazla önem ve ağırlık verilmelidir. Geziler, R.C.D. ülkelerinin ortak faaliyet halinde bulunduklan tesisleri, R.C.D. Sekretaryasını, R.C.D. Ticaret Odasını ve projelerde kaydolunan -gerçek ilerleme durumunun etüdünü mümkün kılmak üzere, her ülkedeki ortak amaçlı projelerden en az birini kapsamına alacak surette düzenlenmelidir. Kurs Değerlendinne Sonuçlanmn Eleştirisi Yukarda sayılanlar dışında, kursiyerlerin diğer sorulara vermiş olduklan cevaplar, kursun genel gidişinden memnun olduklarını göstermektedir. Ancak sadece bu memnunluğa bakıp, yukardaki düşünce ve gözlemlerin önem ve kursla ilişki derecesini küçümsemek :hatalı bir tutum olur. Örneğin samiml bir hava içinde geçen resepsiyonları ve turistik yerlere yapılan ziyaretleri kapsayan gezi programları, bu programlara katılan kursiyerlerde memnunluk duygusu uyandırmağa yeter bir neden olarak düşünülebilir. Sadece buna bakarak, kursların akademik yönünün zayıf ya da hiç

5 120 AMME İDARESİ DERGİSİ doyurucu olmadığı şeklinde bir kanaat ve izlenime varmak doğru değildir. Üç ülkedeki hükümet ve yönetim yapısının şekil ve niteliklerine, halkın sosyal ve ekonomik yaşantısına, kalkınma sorunlarına ve geleceğine, biııbirine çok yakın dini inanç ve kültürel yapıların kalkınma projeleri ve tasanları üzerindeki katkılarına ilişkin bilgiler, kuşkusuz kursiyerler arasında toplu 'bir memnunluk ve anlaşma ortamı geliştirmiş olmalıdır ve nitekim bir kısım kursiyerler de, soru kağıtlarına verdikleri cevaplarla bu gerçeği onaylamış bulunmaktadırlar. Bütün bu nedenlerle, kursun iyi ve yapıcı tarafları bulunduğu gerçeğini gözden uzak tutamayız. Kendi ülkelerinden gelerek bir araya toplanan oldukça az sayıdaki yöneticiler arasında kursun geniş bir anlayış iklimi yarattığı ve bir tür iyi-niyet ortamı geliştirdiği her türlü kuşkudan uzaktır. Aynca bu tür kursların, katılanlar üzerinde kişisel gelişim yönünden de faydaları bulunduğu belirtilmelidir. Bir örnek olmak üzere, kursiyerlerin, çevrenin sürekli,bir değişiklik halinde bulunduğu bir grupta, bir arada geziler yapmalarının, bizzat kendi zihinsel ve ruhsal yapılarında da açıkça gözlemlenebilecek zenginlikler yarattığını hissetmiş olacakları muhakkaktır. Burada kurslara karşı yöneltilebilecek ana sorulardan biri, bu kursların, doğrudan doğruya R.C.D:nin amaçlarıyle hangi ölçüye kadar ilişki ve paralellik halinde bulunduğu sorusudur. Diğer ibir deyişle, acaba bu kurslar, üç üye ülke arasında işbirliği tesisi için tasarlanan bölgesel bir düzenlemenin hedef ve amaçlarına hangi ölçüye kadar yardımcı olaıbilmektedir? Bilindiği gibi. R.C.D.'nin amaçları çok yönlüdür. R.C.D., ticari, iktisadi ve kül türel alanlarda, dayanışma ve işbirliği yolunda tertipler geliştirmek amacıyle yaratılmıştır. Bölgesel işbirliği, üç üye ülke arasında seııbest ticaret akışını, müşterek bir ticaret ve sanayi odasının yapıcı rehberliği altında sanayi alanında ortak gayeli projeler kurulmasını, müşterek bir sigorta ve reasürans sistemi geliştirilmesini, bir R.C.D. Ticaret Bankası kurulmasını, ulaş. tırma ve haberleşme araçlarının ve turizm faaliyetlerinin iyileştirilmesini, ve R.C.D. ülkeleri arasında,bir kara ve demiryolu bağlantısı kurulmasını öngörmektedir. Bunların yanı sıra yer alan diğer işbirliği alanları ise, müşterek bir uluslararası havayolları sistemi kurulması. kültürel mübadele ve işbirliği, basın ve haber araçlarının geliştirilmesi, sağlık ve aile planlaması, teknik işbirliği, tarım ve benzeri konulan ilgilendirmektedir. Bütün bu alanlarda katkıda ıbulunmayı ve işbirliği sa~amayı amaç edinen çalışmaların, üç ülkenin iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmalarını ilgilendiren ve üzerlerinde bu ülkelerce ortaklaşa görüş birliğine vanlmış çeşitli projeleri planlayıp uygulama maksatlanyle sık sık toplanagelen komite ve kurullararacılığıyle yürütülmekte olduğu bir gerçektir. Ayrıca, bazı alan. larda önemli ilerlemeler kaydolunduğu halde, diğer bir kısım alanlardaki ilerlernelerin henüz daha başlangıç aşamalarında bulunduğu da bilinmektedir. Bu gerçeklerkarşısında, Kamu ve İşletme Yönetimi R.C.D. Ortak Kurslanmn, özel surette ve betabsis bu faaliyet alanlarıyle ilişkilendirilmesi yolunda harcanan çabaların kapsam ve genişliğinin ne olduğu sorunu ortada durmaktadır. Bu hal daha başka ara sorunlara da yol açmaktadır. Örneğin söz konusu kurslara katılmış olanlardan kaçı çeşitli R.C.D. komitelerinden

6 RCD YÖNETtM POT I\NStYELİ 121 ya da onlara bağlı birimlerden gelmişlerdir ve ıbunların kurslarda görmüş 01 duklan eğitimden ve R.C.D. işleri üzerindeki.görüş ve tecrülbelerinden hangi ölçüye kadar istifade sağlanaıbilmiştir? İran ve Türkiye'den beş ya da altı, Pakistan'dan ise on kadar kursiyerin, özellikle yılda sadece bir defa yapıl makta olan bu tip kurslara katılmalannın, bölgesel işbirliği alanlarındaki sorunlarda ilerleme kaydı bakımından haiz olduğu etkinlik derecesi yeterli midir? Anlamlı sonuçlara erişilmesini sağlayabilmek yönünden, üç üye ül keden kurslara katılan memur-kursiyerlerin memuriyet statüleri ve İngilizce dil bilgileri yeterli sayılabilir mi? Özel projeler için eğitim ihtiyaç ve İsteklerini tespit babmından ilgili R.C.D. komiteleri arasında etüt ve araştırmalar yapma hedefine çevrik bir yol ve yöntem geliştirilmiş midir? Kursların örgütlenişi ve geliştirilmesi yönünden, Taıhran'daki R.C.D. Sekretaryasına ve her üç üye ülkenin hükümet teşkihltlarında :görevli R.C:D. birimlerine danışılmasını ve onlann da görüş ve fikirlerinin alınmasını mümkün kılacak bir sistem ve tertip düşünülmüş ve vücuda getirilmiş midir? Belki bütün bu sorulara verilebilecek cevaplar olumsuz olacaktır. R.C.D. tarafından girişilen ortak projelere iyi yetişmiş ve eğitim görmüş insangücü sağlama yolunda herhangi bir merkezi ve sistemli eğitim politikası bugüne kadar tespit olunmamış olduğuna göre, Pakistan Yönetim Kolejini tek ıbaşına bütün bu sorumluluklara muıhatap tutmak aslında bir haksızlık sayılmak gerekir. Bilindiği gibi, üç ülkenin hükümet başkanlan, İstanbul' da yayınlanan ortak bildiride, bölgesel işbirliği teşkilatınca izlenecek p0 litikanın ana çizgilerini tespit etmiş bulunuyorlardı. Halen, hükümet başkanları tarafından alınmış kararlara uygulamada bir şekil vermek, ilgili her üç ülkenin de resmi mekanizmalarına düşen bir sorumluluk olmaktadır. Üç üye ülkenin resmi ya da bürokratik mekanizması ise, bütün bu işleri ancak, bazı ileri ülkelerde geniş kapsamlı projeleri elverişli ve karlı bir tarzda gerçekleştirme yolunda kullanılmakta olan modem araçlarla ve yönetim teknikleriyle donatılaıbildiği takdirde yapabilir. Pakistan Yönetim Koleji'nde yapılagelmekte olan R.C.D. kurslan, bu alanda istenenleri ve beklenenleri karşılamaktan çok uzak kalmaktadır. Kursların müfredat programlan R.C:D. tarafından ele alınan ortak projelerle özel surette ilişkilendirilmiş olmadığı gibi, kurslara katılacak olanlar da adeta tesadüfi bir tarzda seçilegelmektedirler. Kurslara görevlerinden aynlmalannda sakınca görülmeyen kişilerin katılması ana kriter olarak alınmış gibidir. İran ve Türkiye'den kursa katılan kişilerin yüz yüze geldikleri bir güçlük de İngilizce Hsan bilgisi sorunudur. Bu ülkelerde üst rütbeli memurların çoğu pek iyi İngilizce bilmemekte, yeterli derecede İngilizce dil bilgisine sahip elemanlara daha çok örgüt ve kuruluşların orta kademelerinde rastlanmakta, bunun sonucu olarak da, Pakistan'dan seçilenierin üst kademe yöneticileri olmalanna karşılık, Tür kiye ve İran'dan gelen yöneticiler daha çok orta kademe seviyesinden seçilegelmektedirler. R.C.D. çalışmalarının ihtiyaçlarına uygun düşecek tarzda biçimlendirilebildiği ve İran ve Türkiyeden katılan elemanların, gerekirse bunlar için tercüman ya da mütercim kullanılmak suretiyle dahi olsa, Pakistan' dakiler gibi, güdülecek politikanın tespitinden sorumlu üst kademe yöneticileri olmalan sağlanabildiği takdirdedir ki, burada sözü edilen kursların devamı için pek çok kuvvetli nedenler ileri sürmek mümkün olabilecektir.

7 122 AMME İDARESİ DERGİSI R.C.D. YÖNETİM POTANSİYELİNİN GELİşTİRİLMESİ - BİR TEKLİF R.e.D. elemanlarının kamu ve işletmecilik yönetimi eğitimine olan ih~ tiyaçları, yeniden şekillendirilmiş bile olsa, yılda,bir yapılan kısa süreli kurs~ lann sağlayaıbileceğinden çok daha fazladır. R.C.D. Komite ve Kurullarının, kendi planlarını yürütmede ıbirtakımgüçlük ve sorunlarla karşı karşıya kaldıkları ve halen de kalmakta olduklan bütün ilgililerce bilinmektedir. Üç üye ülke arasında ser:besrt ticaret ve mal mübadelesi el'an ve sadece bir temenni niteliğini muhafaza etmektedir. Son yıllarda, bu sorunu incelemek ve R.C.D. ülkeleri arasında mütemmim ticarı ilişkilerin kurulması İmkanlarının bulunup bulunmadığı hususunda bir rapor hazırlamak üzere, UNCTAD'~ dan yardım. talebindebulımulmuş ve bu talep gereğince adı geçen ör~ güt tarafından hazırlanan rapor 1 %9 yılında ilgililere sunulmuştu. Aynı şe~ kilde, R.C/D. Sekreteryası, bölgede sanayiin geliştirilmesi için, bir R.C.D. Ağır Kimya ve Elektrik örgütü kurulması yolunda gerekli etütlerin yapılması amacıyle UNIDO ve UNDP ile de temas halindedir. İran, Pakistan ve Türkiye'de kamu ve işletmecilik yönetimi alanında, halen, bir yetenek kıtlığının,bulunmayışı memnunlukla karşılanmalıdır. Her ülke, bu konudaki eğitim kuruluşlarının ve diğer kamu ve özel sektör ör:güherinin personel kadro ihtiyaçlarını karşılayabilecek sayıda ve eğitimlerini Amerika, İngiltere ve Almanya gibi ileri ülkelerdeki üniversitelerde yapmış, oldukça üstün kalitede elemanlara sahip bulunmaktadırlar. Eğer bu yetenekler bir araya getirilir' ve kendilerinden uygun surette yararlanılabilirsebunlardan sağlanabilecek faydalı hizmetlerin maliyeti, üç üye ülkenin yaşantı ve sorunlarına vakıf olmaları beklenemeyecek olan yabancı örgütlerden kiralanan hizmetlerin maliyetine oranla, çok daha ekonomik olabilecektir. Eğer üç ülke arasındaki bölgesel işbirliği, deyimin işaret ettiği anlamda ve etkin bir tarzda gerçeklik alanına intikal ettirilecekse, bu üç üye ülkenin, ilerleme ve kalkınma yolunda,besledikleri ümitlerin gerçekleşmesine yardımcı olacak tedıbirleri almaları bir zorunluluk olmaktadır. R.C.n:nin plan ve projelerine sistemli ve bilimsel bir yön vermek için ilk adımların atılması zamanı artık gelmiştir. Bu görüş ve kanaatledir ki, R.C.D.'nın sağladığı düzen içersinde birlikte girişilen projelerle ilgili olmak üzere, etkin bir eğitim ve yönetim sistemi geliştirilebilmesi sadedinde aşağıdaki teklif getirilmektedir: 1. R.C.D. Sekreteryası, ortak programların ihtiyaçlarını karşılamağa yeter nitelikte ortak yönetim, araştırma ve eğitim kursları düzenlenmesine ve geliştirilmesine ilişkin ve genel çi21gileri.gösteren bir p0 litikayı formüle edecek yayımlamalıdır. Bu politikada, yönetim da.nışma servisleri ve araştırma ve eğitim ıbakımlarından üzerlerinde özel bir dikkatle durulması icap eden alanlar da tanımlanmış olmalıdır. 2. R.C.D. Sekreteryasında, sorumluluklan aşağıda belirtilen bu Yönetimi Geliştirme Danışma Birimi kurulmalıdır: a) R.C.D. yönetimi geliştirme ve eğitim politikasında açıklanan hususları uygulamaya koymak,

8 ReD YÖNETİM POTANSİYELİ 123 b) Yönetim danışma servislerine ve eğitim ve araştırmaya ihtiyaç gösteren ortak işbirliği alanlarını tanımak ve tanıtmak üzere araştırmalar yapmak. Bu servisler ya doğrudan doğruya ya da tanımlanan alanlarda uzmanlığa sahip kurumlar vasıtasıyle sağ lanabilir. c) Üç hükümete mensup memurların eğitim ve uzmanlık alanları~ na ilişkin etraflı kayı,tlar tutmak suretiyle bir ortak sevk ve ida re merkezi geliştirmek. Bu tarzda bir kayıt tutma faaliyeti, belirli alanlarda yetişmiş elemanların seçimine ve bu elemanların, ortak projelerde, gördükleri eğitime ilişkin işlerde görevlendiril. melerine ilişkin tavsiyelerde bulunmağa yardımcı olabilir. d) Doğrusal programlama ve kritik yol analizi gibi yönetim tekniklerinden yararlanmak suretiyle büyük çapta ortak projelere ait plan ya da taslaklar hazırlamak. 3. Yönetİmi Geliştirme Danışma Birimi ile ilişkili olarak bir R.C.D. Yönetimi Geliştirme ve Eğitim Enstitüsü kurmalıdır. Bu Enstitünün hedefleri şunlardır: a) Ortak projelere ilişkin alanlarda özel eğitim kursları açmak ve sağlamak. Enstitü, kendi bünyesi içinde geniş bir personel kad~ rosuna sahip olacak yerde, ilgili kursların icap ettirdiği sürelerle, üç üye ülkedeki çeşitli kamu ve sanayi yönetimi eğitim kurumlarının personelinden yararlanma yoluna gidebilir. b) Ortak işbirliğine dayanan projelerde yüz yüze gelinen güçlükler hususunda ~tatbiki olduğu kadar teorik nitelikte - araştırmalarda ıbulunmak; işbirliğini gerektiren daha başka alanları ortaya çıkarmak ve bu alanların gayelere elverişli olup olmadığını ve fayda derecesini tayin etmek. İcap eden kalifiye ve yetişkin personelle, iyi bir tarzda kurulduğu takdirde Enstitü, R.C.D. sekreteryası için aktif bir düşünce merkezi olarak vazife görebilir. Bu Enstitü, örneğin Pakistan'daki Milli Kamu Yönetimi Akademileri (NIPAS), Demiryolu ve Kırsal Bölgeler Akademileri ve Mali Hizmetler Akademisi gibi kuruluşlarla ve İran ve Türkiye'~ de bunlara benzeyen eğitim kurumlarıyle işbirliği halinde çalı. şabilir. 4. Yukarda teklif olarak getirilen düzen tesis olununcava kadar, Pa kistan Yönetim Koleji'ndeki R.C.D. ortak kursları devam ettirilebilir. Bununla birlikte, R.C.D. hedeflerine daha uygun bir hale getirilebilmeleri için, kurs müfredat programının, tam bir etüt ve incelemeden geçirilmesine ihtiyaç vardır. Bu kursun, İran ve, Türkiye'den katılacak üst kademe yöneticileri için tercüman ve mütercimler kullanılmak suretiyle dahi olsa, gerçek bir üst kademe yöneticileri kursu haline getirilmesi yolunda çaba sarfedilmelidir. Daha aşağı kademelerde bulunan elemanların, bundan böyle, orta kademe yöneticileri için, çeşitli idare alanlarında özel R.C.D. kursları açmağa nıuktedir olan Pakistan Kamu Yönetimi Enstitüleri gibi eğitim kurumlarına gönderilmeleri mümkün olabilir.

9 124 AMME İDARESİ DERGİs! Yukarda teklif olunan tarzda bir düzenlemenin uygulamaya konulması halinde, her üç üye ülke arasında paylaşılabilecek oldukça büyük bir mali külfete katlanılması sorunu ortaya çıkmaktadır. Ancak unutulmaması gereken husus, böyle bir düzenlemeye gidilmemesi halinde, durumun, gerek para, gerekse üç ülkenin siyasal prestiji bakımıarından daha çok masraflara yol açaıbileceğidir. Eğitim ve yönetim konusunda yazılan yazılarda sık sık kullanılan «insanlan yetiştirmek para işidir, ama onlan yetiştirmernek, bu paradan çok daha fazlasına malolabilir» SÖZÜ, üzerinde gerçekten durulmağa değer. R.C.D.'nin başansı ya da haşansızlığı, :geniş ölçüde, bölgesel işbirliği hedeflerinin gerçekleştirilmesinde görevli personelin yetişme şekil ve derecesine ve eğitim ve araştırma ihtiyaçlannın önceden görülüp karşılanmasına bağlıdır. R.C.D. Sekreteryası, yönetim alanında yeteneği olan kişileri arayıp bulacak ve bunian bölgenin işbirliğiyle kalkınma amaçlannı gerçekleştirme yönünde etkin Ibir tarzda kullanılabilecek şekilde biçimlendirilmelidir. Çeviren: Cemll CEM

Uluslararası Anlaşmalar İhtisas Komitesi

Uluslararası Anlaşmalar İhtisas Komitesi Uluslararası Anlaşmalar İhtisas Komitesi Sina Baydur UTMK Başkan Vekili Uluslararası Anlaşmalar İhtisas Komitesi Başkanı Komite Başkanı: Sina BAYDUR UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi,

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dumlupınar Üniversitesi Fotonik

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

EĞĐTĐM ve YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ GÖREV TANIMLARI

EĞĐTĐM ve YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ GÖREV TANIMLARI EĞĐTĐM ve YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ GÖREV TANIMLARI 1. EĞĐTĐM KURULU GÖREV VE YETKĐLERĐ: a) Hizmetiçi Eğitim etkinliklerinin yürütülmesi için izlenecek yöntem ve eğitim politikasını saptamak. b) Eğitim

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 691 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 19/6/1994, No : 540 Yetki Kanununun Tarihi : 16/6/1994, No : 4004 Yayımlandığı R.G.Tarihi

Detaylı

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ Genel Konferansın 20. Oturumunda benimsenmiştir. (*) Giriş Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu nun amacının UNESCO Kuruluş Sözleşmesi tarafından belirlendiği

Detaylı

TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İLE TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İLE TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İLE TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA Amaç USUL VE ESASLARI MADDE 1 (1) Bu Esasların amacı, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile TOBB Kadın Girişimciler

Detaylı

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Hacı Dede Hakan KARAGÖZ

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Hacı Dede Hakan KARAGÖZ Ekonomik İşbirliği Teşkilat (EİT), üye ülkeler arasında yoğun ekonomik işbirliğinin tesis edilmesini amaçlayan bölgesel düzeyde bir uluslararası teşkilattır. Teşkilat, 1964 yılında kurulan Kalkınma İçin

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 İNCE GÜÇ VE KAMU DİPLOMASİSİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI TÜRKİYE NİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ PROGRAMLARI

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE

YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE 17 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28444 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMUNDA GÖREV YAPAN VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KAPSAMI DIŞINDA BULUNAN PERSONELE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

MİLLETLERARASI MÜZELER K0NSEYİ (İCOM) TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ

MİLLETLERARASI MÜZELER K0NSEYİ (İCOM) TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ 605 MİLLETLERARASI MÜZELER K0NSEYİ (İCOM) TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.11.1970, No : 7/1600 Dayandığı Kanunun Tarihi : 20.5.1946, No : 4895 Yayımlandığı R. Gazetenin

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlık İl Müdürlükleri ile Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde düzenlenen çiftçi eğitim kurslarında teknik ve sağlık hizmetleri sınıfındaki personelden öğretici/uzman öğretici veya

Detaylı

Rehberlik bir süreçtir. Bir anda olup biten bir iş değildir. Etkili sonuçlar alabilmek için belli bir süre gereklidir.

Rehberlik bir süreçtir. Bir anda olup biten bir iş değildir. Etkili sonuçlar alabilmek için belli bir süre gereklidir. Rehberlik Servisinin Ve Rehberliğin Tanıtılması Rehberlik Nedir? Rehberlik; eğitimde bir hizmet alanı olarak demokratik ortam içinde öğrencinin bedensel, zihinsel ve sosyal bütün kapasitelerini en ileri

Detaylı

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımalar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı nda çalışan

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

MİLLETLERARASI ANITLAR VE SİTLER KONSEYİ TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ

MİLLETLERARASI ANITLAR VE SİTLER KONSEYİ TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ 773 MİLLETLERARASI ANITLAR VE SİTLER KONSEYİ TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22/4/1974, No: 7/8132 Dayandığı Kanunun Tarihi : 20/5/1946, No: 4895 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

İÇİNDEKİLER KANUN, KHK VE BAKANLAR KURULU KARARLARI

İÇİNDEKİLER KANUN, KHK VE BAKANLAR KURULU KARARLARI İÇİNDEKİLER KANUN, KHK VE BAKANLAR KURULU KARARLARI > 2547 - Yükseköğretim Kanunu 1 > 2809 - Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu 132 > 2914 - Yükseköğretim Personel Kanunu 287 > 3843 - Yükseköğretim

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ( 03/07/2016 gün ve 29761 sayılı R.G.de yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

OLANAKLARI. TODAIE VE AKADEMIK GELIşME KURUM BÜYÜYOR

OLANAKLARI. TODAIE VE AKADEMIK GELIşME KURUM BÜYÜYOR TODAIE VE AKADEMIK GELIşME OLANAKLARI Turgay ERGtJN* KURULUŞ YILLARI Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Birleşmiş Milletler Tek nik Yardım Anlaşması çerçevesinde 1953 yılında kurulurken amacı,

Detaylı

8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ. Abdullah ATLİ

8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ. Abdullah ATLİ 8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ Rehberlik hizmetleri planlı, programlı ve sistemli yürütülmesi gereken hizmetlerdir. Bu nedenle programların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞINA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞINA T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı :MGM.0.01.112/ 18 ANKARA Konu : İnceleme Raporu Sunulması 01.07.2008 DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞINA Mahalli idarelerde, yapılan muhasebe denetimleriyle

Detaylı

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA Sayı 33/1976 (42/1982, 47/1983, 21/1994 ve 59/1995 Sayılı Yasalarla Değiştirilmiş Şekliyle ) DPÖ YASASI İÇ DÜZENİ Madde 1. Kısa İsim BİRİNCİ KISIM DEVLET

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/06/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23015 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, öğrencilerin beden ve ruh sağlığını

Detaylı

Turizm Şurası Yönetmeliği

Turizm Şurası Yönetmeliği TURİZM ŞURASI YÖNETMELİĞİ Turizm Şurası Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 13/10/1998 Resmi Gazete Sayısı: 23492 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Erciyes Üniversitesi'nin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile

Detaylı

SANAYİLEŞEN TÜRKİYE NİN ENERJİ İHTİYACI VE YENİ BİR ARAŞTIRMA KURULUŞU: ELEKTRİK İŞLERİ ETÜD İDARESİ

SANAYİLEŞEN TÜRKİYE NİN ENERJİ İHTİYACI VE YENİ BİR ARAŞTIRMA KURULUŞU: ELEKTRİK İŞLERİ ETÜD İDARESİ 1 EK 3 SANAYİLEŞEN TÜRKİYE NİN ENERJİ İHTİYACI VE YENİ BİR ARAŞTIRMA KURULUŞU: ELEKTRİK İŞLERİ ETÜD İDARESİ VE ÖNEMLİ İHRAÇ ÜRÜNLERİNİN KAYNAĞI MADENCİLİĞİMİZİ GELİŞTİRMEK AMACI İLE KURULAN ARAŞTIRMA KURULUŞU

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Vizyon, Misyon ve Tanımlar

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Vizyon, Misyon ve Tanımlar TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Vizyon, Misyon ve Tanımlar Kapsam MADDE 1- Bu Yönetmelik, Türkiye İç Denetim Enstitüsü Tüzüğü nde

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE DÜZENLENMESİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE DÜZENLENMESİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE DÜZENLENMESİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Yükseköğrenim gençliğinin spor ihtiyaçlarının

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer Merkezi nin amaçlarına,

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

Milletlerarası Anıtlar Ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi Yönetmeliği

Milletlerarası Anıtlar Ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi Yönetmeliği Milletlerarası Anıtlar Ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi Yönetmeliği MİLLETLERARASI ANITLAR VE SİTLER KONSEYİ TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 22/04/1974-7/8132

Detaylı

INTOSAI KAPASİTE GELİŞTİRME KOMİTESİNİN FAALİYETLERİ

INTOSAI KAPASİTE GELİŞTİRME KOMİTESİNİN FAALİYETLERİ YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER INTOSAI Kapasite Geliştirme Komitesinin Faaliyetleri Uluslararası Kara Para Aklama ile Mücadele Sempozyumu INTOSAI KAPASİTE GELİŞTİRME KOMİTESİNİN FAALİYETLERİ Kapasite

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER 9. ASOSAI ARAŞTIRMA PROJESİ IŞIĞINDA İÇ DENETİM VE İÇ DENETİM BİRİMLERİ İLE SAYIŞTAYLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER

YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER 9. ASOSAI ARAŞTIRMA PROJESİ IŞIĞINDA İÇ DENETİM VE İÇ DENETİM BİRİMLERİ İLE SAYIŞTAYLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER 9. ASOSAI ARAŞTIRMA PROJESİ IŞIĞINDA İÇ DENETİM VE İÇ DENETİM BİRİMLERİ İLE SAYIŞTAYLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER 9. ASOSAI ARAŞTIRMA PROJESİ IŞIĞINDA İÇ DENETİM VE İÇ DENETİM

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ İç Kontrol Uyum Eylem Planı Danışmanlığı İç kontrol ; Sistemli, sürekli, süreç odaklı, kontrollü iyi yönetimi ifade etmektedir. Buradaki kontrol anladığımız tarzda denetimi ifade eden kontrol değildir.

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar 45/1987 BÜTÇE DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kısa İsim Tefsir Dairenin Kuruluş

Detaylı

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI ARASINDA TÜRKİYEDE BİR ÇALIŞMA ENSTİTÜSÜ KURULMASINA MÜTEALLİK 13 SAYILI EK ANLAŞMA Milletlerarası Çalışma Teşkilatı (Badema Teşkilatı diye anılacaktır.)

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ 04/10/2010 SKS Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 4 üncü ve 47 nci maddeleri ile Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal,

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI DEKANLIKLARIN KURULUŞ AMAÇLARI 1- Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ( Şirket veya Doğan Holding ) (Komite), Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

KIRSAL KALKINM A PROJELERİNDE TEKNİK ELEMAN VE ÇİFTÇİ EĞ İTİM İ

KIRSAL KALKINM A PROJELERİNDE TEKNİK ELEMAN VE ÇİFTÇİ EĞ İTİM İ Türkiye 2 Tarım Ekonomisi Kongresi. Adana ( 'lir 2 Sayfa AH) KIRSAL KALKINM A PROJELERİNDE TEKNİK ELEMAN VE ÇİFTÇİ EĞ İTİM İ Prof.Dr. Ziya YURTTAŞ W A ry (iör. Tecer I SAN1 1. GİRİŞ L l. Amaç Bu bildirinin

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Esas ve Usullerin amacı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın koordinasyonunda,

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR BÖLÜM A. ASGARİ STANDARTLAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR I Müfredat Asgari Mevcut Durum 1. Genel bakış ve yaklaşım konularında zorunlu

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 82 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Dr. Öner GÜNER Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü 1968 yılında Giresun Bulancak

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Bilgi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği İstanbul Bilgi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete : 10.05.2005/25811 Ek ve değişiklikler : Yoktur Ek ve değişiklik kontrol

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet gösteren

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK VE GENÇLERDE AKADEMİK YAPIYI GÜÇLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK VE GENÇLERDE AKADEMİK YAPIYI GÜÇLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK VE GENÇLERDE AKADEMİK YAPIYI GÜÇLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar:

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Ocak 2017 tarihli Otuzüçüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

Detaylı

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Arjantin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler ( 2014 Buenos Aires - İstanbul ) Türkiye; 75 milyonluk

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL GELİŞTİRME MERKEZİ YÖNETMELİK

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL GELİŞTİRME MERKEZİ YÖNETMELİK GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL GELİŞTİRME MERKEZİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç YÖNETMELİK Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Girne Amerikan Üniversitesi bünyesinde kurulan

Detaylı

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s.

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. Amaç ve Kapsamı Madde 1- Bu kanun İstanbul Kentinin uluslararası olimpik anlaşma şartlarına uygun

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE VE ORTA--DOĞU AMME İİDARESİİ ENSTİİTÜSÜ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Yönetim Kurulu Kararı - Tarihi: 12.04.2016, Sayısı: 143 Genel Kurul Kararı - Tarihi: 17.05.2016, Sayısı: 416668568-050.01.04.01.01-2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Malatya

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Öngörülen veya ler veya KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönergenin amacı, Devlet Malzeme Ofisi Merkez, Taşra Teşkilâtı ve

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ANKARA 2008 BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI KURUMSAL MALİ DURUM

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 1 Kalkınma Ajansı Destekleri Destek Araçları Teknik Destek Mali Destekler Faiz Desteği Faizsiz Kredi Desteği Doğrudan Finansman Desteği Proje Teklif Çağrısı Güdümlü Proje Desteği

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Gürcistan, Moldova, Rusya, Türkiye ve Ukrayna da kamu sektöründe çalışan 20 genç yönetici adayına

Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Gürcistan, Moldova, Rusya, Türkiye ve Ukrayna da kamu sektöründe çalışan 20 genç yönetici adayına Duvarlarla bölünmüş bir Avrupa değil, ancak sınırlarının ayırıcı özelliğini bertaraf etmiş bir kıta sınırlar ötesi bir uzlaşma sağlayabilir. Richard von Weizsäcker, 1985 Robert Bosch Stiftung GmbH Heidehofstraße

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Usul ve Esasların amacı, Yükseköğretim Kalite Kurulu nun

Detaylı

ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU. Ankete Katılan Toplam Kişi Sayısı :1426. Cinsiyetiniz?

ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU. Ankete Katılan Toplam Kişi Sayısı :1426. Cinsiyetiniz? ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU Ankete Katılan Toplam Kişi Sayısı :1426 Cinsiyetiniz? Medeni durumunuz? Eğitim durumunuz? Üniversitede her düzeydeki yöneticiler, kurumla ilgili görevlerinde başarılıdır. Yöneticiler,

Detaylı

KAMU HizMETLERiNDE MODERN SEVK VE idarecilik METOTLARININ UYGULANMASıNı ENGELLEYEN MANiLER VE ALINMASI GEREKEN TEDBiRLER

KAMU HizMETLERiNDE MODERN SEVK VE idarecilik METOTLARININ UYGULANMASıNı ENGELLEYEN MANiLER VE ALINMASI GEREKEN TEDBiRLER KAMU HizMETLERiNDE MODERN SEVK VE idarecilik METOTLARININ UYGULANMASıNı ENGELLEYEN MANiLER VE ALINMASI GEREKEN TEDBiRLER (li'nci Sevk ve idarecilik Kongresinde Kamu Hizmetleri Grubunda Yapılan Konuşmanm

Detaylı