R.C.D. YÖNETiM POTANSiYELiNiN GELişTiRiLMESi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "R.C.D. YÖNETiM POTANSiYELiNiN GELişTiRiLMESi"

Transkript

1 R.C.D. YÖNETiM POTANSiYELiNiN GELişTiRiLMESi Yazan: Dr. Anwar QURESHI 21 Temmuz 1964 tarihinde, İstanbul'da, İran, Pakistan ve Türk Hükumet Başkanlan arasında imzalanan tarihi bildiri, adı geçen üç ülke tarafından girişilen Kalkınma Için Bölgesel Işbirliği (R.C.D.) hareketinin ıbaşlangıç noktasını teşkil ediyordu. Bildiride, Bakanlar Konseyi'nin inceleyeceği ve müştereken planlanmasını ve yerine getirilmesini sağlayacağı on belli faaliyet alanı sıralanıyordu. Bu faaliyet alanlarından biri de, üye ülkelerin, uzman ve eğitim tesisleri açısından, birbirlerine karşılıklı teknik yardımda bulunmaları konusuyle ilgiliydi. Gerek Bakanlar Konseyi ve gerekse söz konusu hedefin gerçekleştirilmesi amacıyle kurulmuş bulunan R.C.D. Teknik İşbirliği ve Kamu Yönetimi Komitesi, konu üzerine önemle eğilmiş ve bu yol. da,bölgesel işbirliğinin düzenlenmesine ilişkin bir taslak ortaya koymuştu. Taslaktaki maddeler arasında, bir R.C.D. Amme İdaresi Enstitüsü (R.C.D. Lnstitute of Public Administratwn) kurulması fikri de yer almaktaydı. Kamu yönetimi alanında eğitim vermek üzere bölgesel nitelikte bir enstitü kurulması fikrinin ardında, herhalde, böyle bir enstitü'nün, R.C.D. ülkeleri arasında,bölgesel işbirliğinin ortaklaşa tanzimi suretiyle geliştirilecek projeleri üzerine alabilecek ve uygulama alanına koyabilecek bir insangücü akımını sürekli olarak sağlayabileceği düşüncesi yatmaktaydı. Enstitü fikrini ortaya koyanların, eğitim ve yetiştirme fonksiyonunun yanı sıra tasarladıklarıdiğer,bir tali fonksiyon da, müşterek işbirliği alanlarında ve projelerin yürütülmesinde, üye ülkeler arasında işbirliği ve katkıda ıbulunma sorunlan üzerinde Enstitü tarafından araştırmalarda bulunulmasıydı. Bu açılardan bakıldığında Enstitü'nün, eğitim ve araştırma faaliyetleriyle, bölgesel işbirliği plan ve tasarısını anlamlandırma ve R.C.D. hedeflerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olma yönlerinden rehberlik edebilecek ve yapıcı düşünceler getirebilecek bir merkez olarak tasarlandığı anlaşılmaktadır. PAKİSTAN'DA YAPIlAN KAMU YÖNETİMİ R.C.D. ORTAK KURSLARı Bir R.C.D. Amme İdaresi Enstitüsü kurulması yolundaki tasarının üzerinden uzun bir süre geçmiş bulunduğu halde, bugüne kadar, şekli bakımdan dahi olsa, böyle bir enstitü'nün kurulması gerçekleştirilememiştir. Yu

2 RCD YÖNETİM POTANSİYELİ 117 karda serdedilen düşüncelerin sonucu, Lahor'daki Pakistan Yönetim Koleji'nde, (Pakistan Administrative Staff College) ilk defa olark, 8 ekim -18 kasım 1967 tarihleri arasında, «İran, Pakistan ıve Türkiye için Kamu ve İşletme Yönetimi R.C.D. Ortak Kursu»nun düzenlenmesi olmuştur. Bu kurs Pakistan'ın eski Cumhurbaşkanı Mareşal Eyüp Han tarafından yapılan açış konuşmasıyle başlamış ve geniş çapta basın haıberleriyle her üç ülkenin kamuoylanna duyurulmuştu. Kursa, İran'dan altı, Pakistan'dan on ve Türkiye'den beş kişi olmak üzere yirmi bir kursiyer katılmıştı. Ayrıca ve Pakistan'lı konuşmacılar dışında, Iran'dan bir, Türkiye'den de iki konuşmacı, gerek ders vermek, gerekse grup tartışmalarına iştirak etmek suretiyle kurs çalışmalanna katkıda bulunmuşlardı. R.C.D.'li kursiyerler için düzenlenmiş bulunan bu kursta çalışmalar dört Bu dört bölümün her birine dahil konular aşa~da bölümde toplanmıştı. gösterilmiştir: Bölüm i a) İran, Pakistan ve Türkiye'nin devlet teşkilatlan b) İran, Pakistan ve Türkiye'de bütçe ve mali kontrol c) Yönetirnde!beşeri ilişkiler d) Örgüt çalışmaları ve yöneticinin rolü Bölüm II a) Kalkınma iktisadı tb) Uluslararası ilişkiler Bölüm III a) «İran, Pakistan ve Türkiye'de Kalkınma Yönetimi. konulu seminer ( i) Mahalli idareler (ii) E~tim (iii) Tarım b) R.C.D. Kavram, yapı, örgütlenme, 'kaydedilen ilerlemeler ve gelece~ Bölüm IV a) Pakistan'da inceleme gezileri ib) İran ve Türkiye'de inceleme gezileri. Kursun yönetiminde kullanılan yaklaşıım grup çalışması yöntemine dayanıyordu. Kurs gruplara ayrılmış, yukarda tanımlanan konuların her biri için grup başkanı ve sekreteri olarak çalışacaklar seçilip, bunlara toplantılann yönetiminde ve raporlann hazırlanıp sunuluşunda yapılacak işler ay nntılı surette tarif olunmuştu. Aynca kursiyerlerin her birine de, konular, inceleme yöntemleri, zaman cetveli, ilgili dokümanlar ve kitap ve deı:ıgilerde baş vurulacak yazı ve makaleleri gösteren listeler dağıtılmıştı. Programda, grup tartışmalanndan başka, gerek Pakistan Yönetim Koleji'nin mensuplan ve gerekse dışardan çağınlan misafir konuşmacılar tarafından verilen temel ya da yardımcı nitelikte ders ve konuşmalar da yer almış bulunuyordu.

3 118 AMME İDARESİ DERGİSİ Kurs süresince yapılan çeşitli toplantılarda kursiyerlere hitap eden 26 konuşmacıyı ihtiva eden liste, zamanın Pakistan hükümetindc önemli pozisyonlarda görev yapan kabine sekreteri, dışişleri sekreteri, eğitim sekreteri gibi önemli kişilere de konuşmacılar arasında yer vermiş olması bakımından ilgi çeldci bir nitelikteydi. Hatta İran ve Tür.kiye elçileri dahi, ülkelerinin izlediği dış politikalar hakkında kursiyerlere hitaıben konuşmalar yapmışlardj. Kurs konularıyle ilgili faydalı dokümanlar, makaleler, konuşmalar ve grup raporları da teksir edilerek kursiyerlere dağıtılmıştı. Kursiyerler ilk dört haftayı Kolej'de, programa dahil konular üzerinde dershane çalışmaları yaparak geçirmişierdi. Diğer iki hafta'dan biri Pakis tan'da, diğeri de İran ve Türkiye'de olmak üzere, inceleme gezilerine hasrolunmuştu. tran'a ve Türkiye'ye yapılan gezilerde, Türldye'den gelenler İran'a, İran'dan gelenler Türkiye'ye, Pakistan'lı kursiyerlerin ise yarısı Türkiye'ye, kalan yarısı da İran'a gönderilmişlerdi. Geziler sırasında her üç ülkede kalkınma projeleriyle ilgili tesisler kadar, tarihi ve kültürel yerler de ziyaret olunmuştu. Gittikleri yerlerde adlarına verilen kabul, parti ve yemeklerle basın ve televizyon mülakatlarına da katılan kursiyerler, 18 kasım 1967 günü Tahran'da toplanarak izlenimlerini" tartışma fırsatını bul muşlar ve kurs 19 kasım günü İran Hükümeti'nce verilen bir yemekle sona ermişti. Bu ilk kurstan sonra, kamu yönetimi R.C.D. ortak kursları, Pakistan Yönetim Koleji'nin yıllık rutin faaliyetlerinden biri halini almıştır denebilir. Nitekim, aynı nitelikteki ikinci kurs ta, birincisinden iki hafta kadar daha uzun süreli olmak üzere, 6 ekim - 1 aralık 1968 tadhleri arasında yapılmıştı. Bu kursta, İran'dan bir kursiyerin daha katılmasıyle, kursiyer sayısı yirmi ikiye çıkmıştı..bölümler arasındaki, bazı aktarmalar dışında, kurs müfredat programında esaslı bir değişiklik yapılmamıştı. Örneğin kalkınma yönetimi semineri I1I'üncü Bölümden I1'nci Bölüm'e alınmış, örgüt çalışmaları ve yöneticinin rolü I'inci Bölüm'den I1I'üncüBölüm'e aktarılmıştı. R.C.D. - kavram, yapı ve geleceği konusu önceki müfredat programında III'üncü Bölüm'ün bir parçası iken, :bu kez, bunun için ayrı bir IV'üncü Bölüm meydana getirilmiş, ilk programda IV'üncü Bölüm'ü teşkil eden inceleme gezileri ise bu kez V'inci Bölüm halinde düzenlenmişti. Bu yazının yayımlandığı tarihe kadar, Pakistan Yönetim Koleji'ndeğ üç ve dördüncü kamu yönetimi ortak kursları da yapılmış olup bu kurslar bundan böyle de devam edecektir. Üç ve dördüncü kursların müfredat programlarının yukarda tanımlanan ilk iki kursunkilere geniş ölçüde benzerlik gösterdiği gözlemlenmekteydi. Biz bu yazının amacı 'bakımından, diğer kursların ayrıntılarına inmektense ilk iki kursun değerlendirme sonuçlarını eleştirmeyi yerinde ve yeterli buluyoruz, Kurslann Kursiyerlerce Değerlendirilmesi Yukarda anlatılan her iki kursun da değerlendirilmesi, kurslar sonunda kursiyerlere geleneksel tarzda soru kağıdı usulü uyigulanmak suretiyle yapılmıştı. Soru kağıtlarında yer alan belli başlı sorular şunlardı: Kurs konuları birbirleri ile karşılaştırıldığında, hangileri diğerlerine oranla daha

4 RCD YÖNETİM POTANSİYELİ 119 faydalı idi? - Konulara ayrılan saatler yeterli miydi? _ Hangi konuların Çıkarılması ve hangi konuların programa eklenmesi sizce isabetli olabilir? Bu ve benzeri sorular yanında, kursta kullanılan öğretim tekniklerinin etkinlik derecesi, inceleme gezilerinin faydalı olup oımadığı, yatacak ve oturacak yer temininde yetersizlik ve aksamalar bulunup bulunmadığı ve ni hayet genel görüş ve düşüncelerin neler olduğu soruları da soru kağıdına dahil olunmuştur. Kursiyerlerin bu sorulara verdikleri cevaplar genellikle olumlu yöndeydi. Kursiyerler, müfredat programındaki konuların çoğunu destekliyor, üç üye ülkenin sorunlarına geniş bir açıdan bakılmasını faydalı ve çok yerinde sayıyor1ardı. Soru kağıtlarının genel görüş ve düşünceler kısmında ser dolunan öğütler ve gözlemler şu tarzda özetlenebilir: ı. R.C.D. kursları, rotasyon şeklinde olmak üzere, her üç ülkede de yapılmalıdır. 2. R.C.D. kursları, sonradan her üç ülke arasında bileşik bir sevk ve idare merkezi olabilecek ve ihtiyaca göre yetişkin elemanlar sağlayabilecek surette devam ettirilmelidir. 3. Teorik ve sadece bilgi niteliği taşıyan açıklamalardan ziyade, üç ülke arasındaki ortak sorunların ve uyıgulamada karşılaşılan güçlüklerin ele alınmasına ağırlık ve öncelik verilmelidir. Daha iyi sonuçlara varabilmek bakımından sorunlara daha analitik bir yaklaşımla inilebil melidir. 4. BiJibirini daha iyi anlayabilecek, memleketlerindeki mevki ve statüleri bakımından IbiJibirine daha uygun ve İngilizce dil bilgileri de yeterli kişilerin kusta biraraya gelmelerini mümkün kılacak ve her üç ülke için de geçerli sayılabilecek kursiyer seçim kriterleri tespit olunmalıdır. 5. Dış geziler kurs müfredat programındaki konularla bağdaştınlmahdır. Özel projelere daha çok zaman ayrılmalıdır. Etütlere ve analiz tekniklerine daha fazla önem ve ağırlık verilmelidir. Geziler, R.C.D. ülkelerinin ortak faaliyet halinde bulunduklan tesisleri, R.C.D. Sekretaryasını, R.C.D. Ticaret Odasını ve projelerde kaydolunan -gerçek ilerleme durumunun etüdünü mümkün kılmak üzere, her ülkedeki ortak amaçlı projelerden en az birini kapsamına alacak surette düzenlenmelidir. Kurs Değerlendinne Sonuçlanmn Eleştirisi Yukarda sayılanlar dışında, kursiyerlerin diğer sorulara vermiş olduklan cevaplar, kursun genel gidişinden memnun olduklarını göstermektedir. Ancak sadece bu memnunluğa bakıp, yukardaki düşünce ve gözlemlerin önem ve kursla ilişki derecesini küçümsemek :hatalı bir tutum olur. Örneğin samiml bir hava içinde geçen resepsiyonları ve turistik yerlere yapılan ziyaretleri kapsayan gezi programları, bu programlara katılan kursiyerlerde memnunluk duygusu uyandırmağa yeter bir neden olarak düşünülebilir. Sadece buna bakarak, kursların akademik yönünün zayıf ya da hiç

5 120 AMME İDARESİ DERGİSİ doyurucu olmadığı şeklinde bir kanaat ve izlenime varmak doğru değildir. Üç ülkedeki hükümet ve yönetim yapısının şekil ve niteliklerine, halkın sosyal ve ekonomik yaşantısına, kalkınma sorunlarına ve geleceğine, biııbirine çok yakın dini inanç ve kültürel yapıların kalkınma projeleri ve tasanları üzerindeki katkılarına ilişkin bilgiler, kuşkusuz kursiyerler arasında toplu 'bir memnunluk ve anlaşma ortamı geliştirmiş olmalıdır ve nitekim bir kısım kursiyerler de, soru kağıtlarına verdikleri cevaplarla bu gerçeği onaylamış bulunmaktadırlar. Bütün bu nedenlerle, kursun iyi ve yapıcı tarafları bulunduğu gerçeğini gözden uzak tutamayız. Kendi ülkelerinden gelerek bir araya toplanan oldukça az sayıdaki yöneticiler arasında kursun geniş bir anlayış iklimi yarattığı ve bir tür iyi-niyet ortamı geliştirdiği her türlü kuşkudan uzaktır. Aynca bu tür kursların, katılanlar üzerinde kişisel gelişim yönünden de faydaları bulunduğu belirtilmelidir. Bir örnek olmak üzere, kursiyerlerin, çevrenin sürekli,bir değişiklik halinde bulunduğu bir grupta, bir arada geziler yapmalarının, bizzat kendi zihinsel ve ruhsal yapılarında da açıkça gözlemlenebilecek zenginlikler yarattığını hissetmiş olacakları muhakkaktır. Burada kurslara karşı yöneltilebilecek ana sorulardan biri, bu kursların, doğrudan doğruya R.C.D:nin amaçlarıyle hangi ölçüye kadar ilişki ve paralellik halinde bulunduğu sorusudur. Diğer ibir deyişle, acaba bu kurslar, üç üye ülke arasında işbirliği tesisi için tasarlanan bölgesel bir düzenlemenin hedef ve amaçlarına hangi ölçüye kadar yardımcı olaıbilmektedir? Bilindiği gibi. R.C.D.'nin amaçları çok yönlüdür. R.C.D., ticari, iktisadi ve kül türel alanlarda, dayanışma ve işbirliği yolunda tertipler geliştirmek amacıyle yaratılmıştır. Bölgesel işbirliği, üç üye ülke arasında seııbest ticaret akışını, müşterek bir ticaret ve sanayi odasının yapıcı rehberliği altında sanayi alanında ortak gayeli projeler kurulmasını, müşterek bir sigorta ve reasürans sistemi geliştirilmesini, bir R.C.D. Ticaret Bankası kurulmasını, ulaş. tırma ve haberleşme araçlarının ve turizm faaliyetlerinin iyileştirilmesini, ve R.C.D. ülkeleri arasında,bir kara ve demiryolu bağlantısı kurulmasını öngörmektedir. Bunların yanı sıra yer alan diğer işbirliği alanları ise, müşterek bir uluslararası havayolları sistemi kurulması. kültürel mübadele ve işbirliği, basın ve haber araçlarının geliştirilmesi, sağlık ve aile planlaması, teknik işbirliği, tarım ve benzeri konulan ilgilendirmektedir. Bütün bu alanlarda katkıda ıbulunmayı ve işbirliği sa~amayı amaç edinen çalışmaların, üç ülkenin iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmalarını ilgilendiren ve üzerlerinde bu ülkelerce ortaklaşa görüş birliğine vanlmış çeşitli projeleri planlayıp uygulama maksatlanyle sık sık toplanagelen komite ve kurullararacılığıyle yürütülmekte olduğu bir gerçektir. Ayrıca, bazı alan. larda önemli ilerlemeler kaydolunduğu halde, diğer bir kısım alanlardaki ilerlernelerin henüz daha başlangıç aşamalarında bulunduğu da bilinmektedir. Bu gerçeklerkarşısında, Kamu ve İşletme Yönetimi R.C.D. Ortak Kurslanmn, özel surette ve betabsis bu faaliyet alanlarıyle ilişkilendirilmesi yolunda harcanan çabaların kapsam ve genişliğinin ne olduğu sorunu ortada durmaktadır. Bu hal daha başka ara sorunlara da yol açmaktadır. Örneğin söz konusu kurslara katılmış olanlardan kaçı çeşitli R.C.D. komitelerinden

6 RCD YÖNETtM POT I\NStYELİ 121 ya da onlara bağlı birimlerden gelmişlerdir ve ıbunların kurslarda görmüş 01 duklan eğitimden ve R.C.D. işleri üzerindeki.görüş ve tecrülbelerinden hangi ölçüye kadar istifade sağlanaıbilmiştir? İran ve Türkiye'den beş ya da altı, Pakistan'dan ise on kadar kursiyerin, özellikle yılda sadece bir defa yapıl makta olan bu tip kurslara katılmalannın, bölgesel işbirliği alanlarındaki sorunlarda ilerleme kaydı bakımından haiz olduğu etkinlik derecesi yeterli midir? Anlamlı sonuçlara erişilmesini sağlayabilmek yönünden, üç üye ül keden kurslara katılan memur-kursiyerlerin memuriyet statüleri ve İngilizce dil bilgileri yeterli sayılabilir mi? Özel projeler için eğitim ihtiyaç ve İsteklerini tespit babmından ilgili R.C.D. komiteleri arasında etüt ve araştırmalar yapma hedefine çevrik bir yol ve yöntem geliştirilmiş midir? Kursların örgütlenişi ve geliştirilmesi yönünden, Taıhran'daki R.C.D. Sekretaryasına ve her üç üye ülkenin hükümet teşkihltlarında :görevli R.C:D. birimlerine danışılmasını ve onlann da görüş ve fikirlerinin alınmasını mümkün kılacak bir sistem ve tertip düşünülmüş ve vücuda getirilmiş midir? Belki bütün bu sorulara verilebilecek cevaplar olumsuz olacaktır. R.C.D. tarafından girişilen ortak projelere iyi yetişmiş ve eğitim görmüş insangücü sağlama yolunda herhangi bir merkezi ve sistemli eğitim politikası bugüne kadar tespit olunmamış olduğuna göre, Pakistan Yönetim Kolejini tek ıbaşına bütün bu sorumluluklara muıhatap tutmak aslında bir haksızlık sayılmak gerekir. Bilindiği gibi, üç ülkenin hükümet başkanlan, İstanbul' da yayınlanan ortak bildiride, bölgesel işbirliği teşkilatınca izlenecek p0 litikanın ana çizgilerini tespit etmiş bulunuyorlardı. Halen, hükümet başkanları tarafından alınmış kararlara uygulamada bir şekil vermek, ilgili her üç ülkenin de resmi mekanizmalarına düşen bir sorumluluk olmaktadır. Üç üye ülkenin resmi ya da bürokratik mekanizması ise, bütün bu işleri ancak, bazı ileri ülkelerde geniş kapsamlı projeleri elverişli ve karlı bir tarzda gerçekleştirme yolunda kullanılmakta olan modem araçlarla ve yönetim teknikleriyle donatılaıbildiği takdirde yapabilir. Pakistan Yönetim Koleji'nde yapılagelmekte olan R.C.D. kurslan, bu alanda istenenleri ve beklenenleri karşılamaktan çok uzak kalmaktadır. Kursların müfredat programlan R.C:D. tarafından ele alınan ortak projelerle özel surette ilişkilendirilmiş olmadığı gibi, kurslara katılacak olanlar da adeta tesadüfi bir tarzda seçilegelmektedirler. Kurslara görevlerinden aynlmalannda sakınca görülmeyen kişilerin katılması ana kriter olarak alınmış gibidir. İran ve Türkiye'den kursa katılan kişilerin yüz yüze geldikleri bir güçlük de İngilizce Hsan bilgisi sorunudur. Bu ülkelerde üst rütbeli memurların çoğu pek iyi İngilizce bilmemekte, yeterli derecede İngilizce dil bilgisine sahip elemanlara daha çok örgüt ve kuruluşların orta kademelerinde rastlanmakta, bunun sonucu olarak da, Pakistan'dan seçilenierin üst kademe yöneticileri olmalanna karşılık, Tür kiye ve İran'dan gelen yöneticiler daha çok orta kademe seviyesinden seçilegelmektedirler. R.C.D. çalışmalarının ihtiyaçlarına uygun düşecek tarzda biçimlendirilebildiği ve İran ve Türkiyeden katılan elemanların, gerekirse bunlar için tercüman ya da mütercim kullanılmak suretiyle dahi olsa, Pakistan' dakiler gibi, güdülecek politikanın tespitinden sorumlu üst kademe yöneticileri olmalan sağlanabildiği takdirdedir ki, burada sözü edilen kursların devamı için pek çok kuvvetli nedenler ileri sürmek mümkün olabilecektir.

7 122 AMME İDARESİ DERGİSI R.C.D. YÖNETİM POTANSİYELİNİN GELİşTİRİLMESİ - BİR TEKLİF R.e.D. elemanlarının kamu ve işletmecilik yönetimi eğitimine olan ih~ tiyaçları, yeniden şekillendirilmiş bile olsa, yılda,bir yapılan kısa süreli kurs~ lann sağlayaıbileceğinden çok daha fazladır. R.C.D. Komite ve Kurullarının, kendi planlarını yürütmede ıbirtakımgüçlük ve sorunlarla karşı karşıya kaldıkları ve halen de kalmakta olduklan bütün ilgililerce bilinmektedir. Üç üye ülke arasında ser:besrt ticaret ve mal mübadelesi el'an ve sadece bir temenni niteliğini muhafaza etmektedir. Son yıllarda, bu sorunu incelemek ve R.C.D. ülkeleri arasında mütemmim ticarı ilişkilerin kurulması İmkanlarının bulunup bulunmadığı hususunda bir rapor hazırlamak üzere, UNCTAD'~ dan yardım. talebindebulımulmuş ve bu talep gereğince adı geçen ör~ güt tarafından hazırlanan rapor 1 %9 yılında ilgililere sunulmuştu. Aynı şe~ kilde, R.C/D. Sekreteryası, bölgede sanayiin geliştirilmesi için, bir R.C.D. Ağır Kimya ve Elektrik örgütü kurulması yolunda gerekli etütlerin yapılması amacıyle UNIDO ve UNDP ile de temas halindedir. İran, Pakistan ve Türkiye'de kamu ve işletmecilik yönetimi alanında, halen, bir yetenek kıtlığının,bulunmayışı memnunlukla karşılanmalıdır. Her ülke, bu konudaki eğitim kuruluşlarının ve diğer kamu ve özel sektör ör:güherinin personel kadro ihtiyaçlarını karşılayabilecek sayıda ve eğitimlerini Amerika, İngiltere ve Almanya gibi ileri ülkelerdeki üniversitelerde yapmış, oldukça üstün kalitede elemanlara sahip bulunmaktadırlar. Eğer bu yetenekler bir araya getirilir' ve kendilerinden uygun surette yararlanılabilirsebunlardan sağlanabilecek faydalı hizmetlerin maliyeti, üç üye ülkenin yaşantı ve sorunlarına vakıf olmaları beklenemeyecek olan yabancı örgütlerden kiralanan hizmetlerin maliyetine oranla, çok daha ekonomik olabilecektir. Eğer üç ülke arasındaki bölgesel işbirliği, deyimin işaret ettiği anlamda ve etkin bir tarzda gerçeklik alanına intikal ettirilecekse, bu üç üye ülkenin, ilerleme ve kalkınma yolunda,besledikleri ümitlerin gerçekleşmesine yardımcı olacak tedıbirleri almaları bir zorunluluk olmaktadır. R.C.n:nin plan ve projelerine sistemli ve bilimsel bir yön vermek için ilk adımların atılması zamanı artık gelmiştir. Bu görüş ve kanaatledir ki, R.C.D.'nın sağladığı düzen içersinde birlikte girişilen projelerle ilgili olmak üzere, etkin bir eğitim ve yönetim sistemi geliştirilebilmesi sadedinde aşağıdaki teklif getirilmektedir: 1. R.C.D. Sekreteryası, ortak programların ihtiyaçlarını karşılamağa yeter nitelikte ortak yönetim, araştırma ve eğitim kursları düzenlenmesine ve geliştirilmesine ilişkin ve genel çi21gileri.gösteren bir p0 litikayı formüle edecek yayımlamalıdır. Bu politikada, yönetim da.nışma servisleri ve araştırma ve eğitim ıbakımlarından üzerlerinde özel bir dikkatle durulması icap eden alanlar da tanımlanmış olmalıdır. 2. R.C.D. Sekreteryasında, sorumluluklan aşağıda belirtilen bu Yönetimi Geliştirme Danışma Birimi kurulmalıdır: a) R.C.D. yönetimi geliştirme ve eğitim politikasında açıklanan hususları uygulamaya koymak,

8 ReD YÖNETİM POTANSİYELİ 123 b) Yönetim danışma servislerine ve eğitim ve araştırmaya ihtiyaç gösteren ortak işbirliği alanlarını tanımak ve tanıtmak üzere araştırmalar yapmak. Bu servisler ya doğrudan doğruya ya da tanımlanan alanlarda uzmanlığa sahip kurumlar vasıtasıyle sağ lanabilir. c) Üç hükümete mensup memurların eğitim ve uzmanlık alanları~ na ilişkin etraflı kayı,tlar tutmak suretiyle bir ortak sevk ve ida re merkezi geliştirmek. Bu tarzda bir kayıt tutma faaliyeti, belirli alanlarda yetişmiş elemanların seçimine ve bu elemanların, ortak projelerde, gördükleri eğitime ilişkin işlerde görevlendiril. melerine ilişkin tavsiyelerde bulunmağa yardımcı olabilir. d) Doğrusal programlama ve kritik yol analizi gibi yönetim tekniklerinden yararlanmak suretiyle büyük çapta ortak projelere ait plan ya da taslaklar hazırlamak. 3. Yönetİmi Geliştirme Danışma Birimi ile ilişkili olarak bir R.C.D. Yönetimi Geliştirme ve Eğitim Enstitüsü kurmalıdır. Bu Enstitünün hedefleri şunlardır: a) Ortak projelere ilişkin alanlarda özel eğitim kursları açmak ve sağlamak. Enstitü, kendi bünyesi içinde geniş bir personel kad~ rosuna sahip olacak yerde, ilgili kursların icap ettirdiği sürelerle, üç üye ülkedeki çeşitli kamu ve sanayi yönetimi eğitim kurumlarının personelinden yararlanma yoluna gidebilir. b) Ortak işbirliğine dayanan projelerde yüz yüze gelinen güçlükler hususunda ~tatbiki olduğu kadar teorik nitelikte - araştırmalarda ıbulunmak; işbirliğini gerektiren daha başka alanları ortaya çıkarmak ve bu alanların gayelere elverişli olup olmadığını ve fayda derecesini tayin etmek. İcap eden kalifiye ve yetişkin personelle, iyi bir tarzda kurulduğu takdirde Enstitü, R.C.D. sekreteryası için aktif bir düşünce merkezi olarak vazife görebilir. Bu Enstitü, örneğin Pakistan'daki Milli Kamu Yönetimi Akademileri (NIPAS), Demiryolu ve Kırsal Bölgeler Akademileri ve Mali Hizmetler Akademisi gibi kuruluşlarla ve İran ve Türkiye'~ de bunlara benzeyen eğitim kurumlarıyle işbirliği halinde çalı. şabilir. 4. Yukarda teklif olarak getirilen düzen tesis olununcava kadar, Pa kistan Yönetim Koleji'ndeki R.C.D. ortak kursları devam ettirilebilir. Bununla birlikte, R.C.D. hedeflerine daha uygun bir hale getirilebilmeleri için, kurs müfredat programının, tam bir etüt ve incelemeden geçirilmesine ihtiyaç vardır. Bu kursun, İran ve, Türkiye'den katılacak üst kademe yöneticileri için tercüman ve mütercimler kullanılmak suretiyle dahi olsa, gerçek bir üst kademe yöneticileri kursu haline getirilmesi yolunda çaba sarfedilmelidir. Daha aşağı kademelerde bulunan elemanların, bundan böyle, orta kademe yöneticileri için, çeşitli idare alanlarında özel R.C.D. kursları açmağa nıuktedir olan Pakistan Kamu Yönetimi Enstitüleri gibi eğitim kurumlarına gönderilmeleri mümkün olabilir.

9 124 AMME İDARESİ DERGİs! Yukarda teklif olunan tarzda bir düzenlemenin uygulamaya konulması halinde, her üç üye ülke arasında paylaşılabilecek oldukça büyük bir mali külfete katlanılması sorunu ortaya çıkmaktadır. Ancak unutulmaması gereken husus, böyle bir düzenlemeye gidilmemesi halinde, durumun, gerek para, gerekse üç ülkenin siyasal prestiji bakımıarından daha çok masraflara yol açaıbileceğidir. Eğitim ve yönetim konusunda yazılan yazılarda sık sık kullanılan «insanlan yetiştirmek para işidir, ama onlan yetiştirmernek, bu paradan çok daha fazlasına malolabilir» SÖZÜ, üzerinde gerçekten durulmağa değer. R.C.D.'nin başansı ya da haşansızlığı, :geniş ölçüde, bölgesel işbirliği hedeflerinin gerçekleştirilmesinde görevli personelin yetişme şekil ve derecesine ve eğitim ve araştırma ihtiyaçlannın önceden görülüp karşılanmasına bağlıdır. R.C.D. Sekreteryası, yönetim alanında yeteneği olan kişileri arayıp bulacak ve bunian bölgenin işbirliğiyle kalkınma amaçlannı gerçekleştirme yönünde etkin Ibir tarzda kullanılabilecek şekilde biçimlendirilmelidir. Çeviren: Cemll CEM

TÜRKİYE ve ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ MEZUNLARI HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA

TÜRKİYE ve ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ MEZUNLARI HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA TÜRKİYE ve ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ MEZUNLARI HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA ARAŞTIRMA GRUBU Kenan SÜRGİT (Başkan) Nabi DÎNÇER Ülker KOKSAL Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yaymları: 107 TÜRKÎYE

Detaylı

LAR II. Aşama TR 07.01.05 FİNAL RAPORU. Bileşen. Faaliyet. Çıktı. Seçimle gelen. Açıklamaa. stratejileri ile. ve İhaleler Birimidir.

LAR II. Aşama TR 07.01.05 FİNAL RAPORU. Bileşen. Faaliyet. Çıktı. Seçimle gelen. Açıklamaa. stratejileri ile. ve İhaleler Birimidir. Türkiye de Yerel Yönetim Reformu Uygulamasının Devamına Destek Projesi LAR II. Aşama TR 07.01.05 İrfan Haşlak ve Özlem Yıldırım ın yardımlarıyla Simon Forrester, Mustafa Lütfi Şenn ve Tarkan Oktay tarafından

Detaylı

MESLEKİ - TEKNİK EĞİTİMİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

MESLEKİ - TEKNİK EĞİTİMİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MESLEKİ - TEKNİK EĞİTİMİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MÜSİAD Eğitim Komisyonu İstanbul, 2007 1 2 İÇİNDEKİLER 1. Giriş...7 2. Strateji ve Politikalar... 7 3. Sorunlar ve Öneriler... 8 3.1. Genel Çerçevede

Detaylı

HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU

HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU 1. BÖLÜM MASTER PLANLAMA İKİNCİ BASKI 1987 ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK TEŞKİLATI Dök. 9184-AN / 902 1. Bölüm HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU 1. BÖLÜM MASTER PLANLAMA İKİNCİ BASKI

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM

YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM HAZIRLAYANLAR Prof.Dr.Kamil Ufuk BİLGİN Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Öğretim Üyesi ve (TODAİE) Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü Dr.Aslı

Detaylı

ÖZELLE Ş TİRİLMESİ ve

ÖZELLE Ş TİRİLMESİ ve istanbul TicARET ODASı YAYı N NO: 1989-26 KIT ~ LERIN ÖZELLE Ş TİRİLMESİ ve DUNYA ~ DAKI ORNEKLER SEMINER 15 MAYIS 1989 İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1989-26 KİT'LERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ ve DÜNYA'DAKİ

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ Yurtdışı İşçi

Detaylı

- 730 - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35

- 730 - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 DEĞİŞİM VE KURUMSAL YAPILANDIRMA SÜRECİ:

Detaylı

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Kalite stratejik planlama ve strateji gerçekleştirmenin, bir belediyenin gelişimini yönlendiren bir

Detaylı

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Tanımı, Kuruluş Nedenleri, Tarihçesi, Hukuki Yapısı ve Denetim Şekli

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Tanımı, Kuruluş Nedenleri, Tarihçesi, Hukuki Yapısı ve Denetim Şekli Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Tanımı, Kuruluş Nedenleri, Tarihçesi, Hukuki Yapısı ve Denetim Şekli İştirakler Sosyal Güvenlik Kuruluşları Fonlar Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Özelleştirilmesi Genel ve

Detaylı

Proje Adı: Kurumsal Yönetim Perspektifinde Yargı Reformunun Desteklenmesi Projesi Bütçe: 112,000 Amerikan Doları Süre: Ocak-Ağustos 2008

Proje Adı: Kurumsal Yönetim Perspektifinde Yargı Reformunun Desteklenmesi Projesi Bütçe: 112,000 Amerikan Doları Süre: Ocak-Ağustos 2008 ADALET BAKANLIĞI İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI (UNDP) TARAFINDAN ORTAKLAŞA YÜRÜTÜLEN KURUMSAL YÖNETİM PERSPEKTİFİNDE YARGI REFORMUNUN DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA YARGI TEŞKİLATINDA YÜRÜTÜLEN

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

YÖK/DÜNYA BANKASI ENDÜSTRİYEL EĞİTİM PROJESİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

YÖK/DÜNYA BANKASI ENDÜSTRİYEL EĞİTİM PROJESİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ D um lupınar Ü niversitesi Sayı: 1 Sosyal Bilim ler Dergisi Ocak 1999 YÖK/DÜNYA BANKASI ENDÜSTRİYEL EĞİTİM PROJESİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Doç. Dr. Gülsün ATANUR BAŞKAN ÖZET Bu araştırma, YÖK

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI

T.C. ADALET BAKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Cezaî Adlî Yardımlaşma Hukukî Adli Yardımlaşma İnsan Hakları Suçluların İadesi ve Hükümlülerin Nakli Nafaka Çocuk Kaçırma Uluslararası

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU Türkiye de Sosyal Yardımlar ve Sosyal Hizmetler Alanındaki Yasal ve Kurumsal Yapının İncelenmesi, Aile, Çocuk,

Detaylı

tepav tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi

tepav tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi Türkiye genelinde devlet okullarında İngilizce eğitimi ihtiyaçlarını belirlemeyi ve politika önerileri

Detaylı

GAYRI RESMİ TERCÜME. Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU. (COM(2005) 561 nihai)

GAYRI RESMİ TERCÜME. Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU. (COM(2005) 561 nihai) GAYRI RESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU (COM(2005) 561 nihai) 1 A. GİRİŞ...3 1. ÖNSÖZ...3 2. AB VE TÜRKİYE ARASINDAKİ İLİŞKİLER...4 B. ÜYELİK

Detaylı

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I)

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I) 1 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I) Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU

Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU Dr. Hüseyin TUTAR Başak ÖNSAL DEMİR Mart 2013 ISBN 978-605-63661-2-3 Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU 1. GİRİŞ...4

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi ve sayısı :09.05.2003-25103 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Teşkilatında

Detaylı

Kamu Yönetiminin Temel Kanunları

Kamu Yönetiminin Temel Kanunları Kamu Yönetiminin Temel Kanunları Doğan BAYAR * I GİRİŞ Halkımızın artan ve çeşitlenen talepleri, etkinliğin arttırılması ve katılımcılık ekseninde kapsamlı bir yeniden yapılanma ihtiyacı, uzunca bir süredir

Detaylı

SAĞLIKTA YENİ MODEL ARAYIŞI: SAĞLIK KOOPERATİFÇİLİĞİ

SAĞLIKTA YENİ MODEL ARAYIŞI: SAĞLIK KOOPERATİFÇİLİĞİ Başyazı Değerli Karınca Dostları, Kooperatifçilik Sevdalıları Karınca dergimizin 927. sayısı ile karşınızdayız. Mart ayında çıkan bu sayımızla, koopretatifçilik alanına mütevazi katkımızı sürdürmeye devam

Detaylı

FCG SIPU INTERNATIONAL AB. Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu

FCG SIPU INTERNATIONAL AB. Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu FCG SIPU INTERNATIONAL AB Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu TACSO 2 TÜRKİYE IPA Yararlanıcılarından Sivil Toplum Kuruluşlarına Teknik Yardım 2 (TACSO 2); EuropeAid/133642/C/SER/Multi

Detaylı

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. Giriş 3 2. Durum Analizi 5 2.1. Tarihsel Gelişim 5 2.2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 7 2.2.1. 217 sayılı KHK ile

Detaylı

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008-2012 STRATEJİK PLANI

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008-2012 STRATEJİK PLANI TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü - STRATEJİK PLANI SUNUŞ Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), Türkiye de kamu yönetiminin hem disiplin hem de uygulama olarak gelişmesine

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI DERS NOTLARI

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI DERS NOTLARI Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı ve sistematik etkinlikler bütünü olarak tanımlanmaktadır.

Detaylı

Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU. Dr.Hüseyin TUTAR Başak Önsal DEMİR

Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU. Dr.Hüseyin TUTAR Başak Önsal DEMİR Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU Dr.Hüseyin TUTAR Başak Önsal DEMİR 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 5 2. BÖLGESEL KALKINMA, KALKINMA AJANSLARI VE PROJE KÜLTÜRÜ... 6 3. PROJE NEDİR?... 15 4. PROJE

Detaylı

Eğitim Ġhtiyaç Analizi Taslak Raporu

Eğitim Ġhtiyaç Analizi Taslak Raporu Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Eğitim Ġhtiyaç Analizi Taslak Raporu Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması

Detaylı

TODAİE 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

TODAİE 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu BAKAN SUNUŞU TODAİ Yeni kamu mali yönetimi sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemek ve bunun üzerine bir

Detaylı