SM-SMMM GEÇĐŞ KURS TAMAMLAMA EĞĐTĐM ÇALIŞMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SM-SMMM GEÇĐŞ KURS TAMAMLAMA EĞĐTĐM ÇALIŞMASI"

Transkript

1 MALATYA SMMMO MALATYA SMMMO TESMER Hazırlayan: M.Bahadır ALTAŞ (SMMM) SM-SMMM GEÇĐŞ KURS TAMAMLAMA EĞĐTĐM ÇALIŞMASI VERGĐNĐN TARHI NEDĐR. Verginin Tarhı, Vergi Alacağının Kanunlarda Gösterilen Matrah Ve Nispetler Üzerinden Vergi Dairesi Tarafından Hesaplanarak Miktar Đtibariyle Tespit Eden Đdari Bir Đşlemdir. TARH ĐŞLEMĐNĐN ÇEŞĐTLERĐ NELERDĐR. Beyana Dayanan Tarh, Đkmalen Vergi Tarhı, Re sen Vergi Tarhı, Đdarece Vergi Tarhı. VERGĐ HUKUKUNDA SÜRE VE TÜRLERĐ Süre, Bir Vergi Ödevinin Yerine Getirilmesi Đçin Belirlenmiş Olan Zamandır. Üç Tür Süre Vardır; Yasal Süreler: maddi Ve Şekli Vergi Yasalarında Belirlenmiştir. Đdari Süreler: Yasalarda Süre Belirlenmemiş Olduğu Hallerde, Đdarenin Belirlediği Sürelerdir. 15 Günden Az Olamaz. Yargısal Süreler: Yargı Organlarınca Belirlenen Sürelerdir. VERGĐ HUKUKUNDA SÜRELERĐ UZATAN SEBEPLER Mücbir Sebepler Zor Durum Ölüm DEĞERLEME NEDĐR VE DEĞERLEME ÖLÇÜLERĐ NELERDĐR. Değerleme, Vergi Matrahlarının Hesaplanması Đle Đlgili Olarak Đktisadi Kıymetlerin, Değerleme Günündeki Kıymetlerinin Takdir Ve Tespitidir. Đktisadi Kıymet Kavramı, mevcutları, alacakları, borçları Ve Đşletmeye Dahil Olan Diğer Đktisadi Kıymetleri Đçerir. Değerleme Günü Hesap Döneminin Son Günü Olabileceği Gibi Đka. Kıymetin Alındığı Veya Satıldığı Günde Olabilir. Değerleme Ölçüleri Maliyet Bedeli Borsa Rayici Tasarruf Değeri Mukayyet Değer Đtibari Değer Vergi Değeri Rayiç Bedel Emsal Bedeli Ve Ücreti MALATYA SMMMO-TESMER MBA ÇALIŞMASI 1

2 TAHAKKUK ZAMAN AŞIMI V.U.K Da Düzenlenmiştir. Vergi Alacağının Doğduğu Takvim Yıllını Takip Eden Yılın Başından Đtibaren Beş Yıl Đçinde Tarh Ve Mükellefe Tebliğ Edilmeyen Vergiler Zaman Aşımına Uğrar. Vergi Cezalarında; Vergi Ziyaında Beş yıl Usulsüzlükte Đki Yıl Vergi Ziyaı Ve Usulsüzlük Suçunun Birleşmesinde Đse Beş Yıl Tahakkuk Zamanaşımı Süresinin Dolmasıyla Alacaklı Vergi Dairesinin Vergiyi Tarh Ve Tebliğ Etme Yetkisi Sona Erer. TAHSĐL ZAMAN AŞIMI 6183 te düzenlenmiştir. Kamu Alacağı (Vergiler Ve Diğer Kamu Alacakları), Vadesinin Rastladığı Yılı Đzleyen Takvim Yılı Başından Đtibaren Beş Yıl Đçinde Tahsil Edilmezse Zamana Aşımına Uğrar. Tahsil Zaman Aşımı Süresi Dolduktan Sonra Alacaklı Kamu Đdaresinin Tahsil Edebilme Yetkisi Kalkar. Ancak Mükellef Rızası Đle Ödeyebilir. VERGĐ BORCUNU SONA ERDĐREN SEBEPLER Ödeme Zamanaşımı Düzeltme Uzlaşma Yargı Kararları VERGĐ CEZASINI SONA ERDĐREN SEBEPLER Ölüm Ceza Đndirimi Af VERGĐ HATALARI Vergi Hatası, Vergi Đle Đlgili Hesaplarda Veya Vergilendirmede Yapılan Hatalar Yüzünden Haksız Yere Fazla Veya Eksik Vergi Alınmasıdır. Hesap Hataları Matrah Hataları Vergi Miktarında Hata Verginin Mükerrer Olması Vergilendirme Hataları Mükellefin Şahsında Hata Mükellefiyette Hata Mevzuda Hata Vergilendirme Ve Muafiyet Döneminde Hata MALATYA SMMMO-TESMER MBA ÇALIŞMASI 2

3 G.V KANUNUNA GÖRE GELĐRĐN TANIMI Bir Gerçek Kişinin Bir Takvim Yılı Đçerisinde Elde Ettiği Kazanç Ve Đratların Safi Tutarıdır. ELĐR UNSURLARI ĐTĐBARI ĐLE ELDE ETME Ticari Kazanç : Tahakkuk Zirai Kazanç : Tahakkuk Ücret : Hukuki Tasarruf S.M Kazançları : Fiili Tasarruf G.M. S Đratları : Peşin Tahsilâtta Tahakkuk, Dia. Tahsilât M.S Đratları : Ekonomik Tasarruf Diğer Kazanç ve Đratlar : Tahakkuk ÜCRET Đşverene Tabi Ve Bir Đşyerine Bağlı Olarak Çalışanlara Hizmet Karşılığı Verilen Para ve Ayınlar Đle Para Đle Temsil Edilebilen Menfaatlerdir. Ücretin, ödenek, tazminat, kasa Tazminatı, tahsisat, Aidat, huzur Hakkı, prim, Đkramiye, Gider Karşılığı Veya Başka Adlar Altında Ödenmiş Olması veya Bir Ortaklık Münasebeti Niteliğinde Olmamak Şartıyla Kazancın Belli Bir Yüzdesi Şeklinde Olması Durumu Değiştirmez. KV MÜKELLEFLERĐ KVK Da Yer Alan Kurum Đfadesi Tüzel Kişileri Đfade Etmektedir. Koll. Ve Adi Kom. Şti ler Tüzel Kişiliği Olmasına Rağmen Şahıs Şirketleri Olmasından Dolayı KV Mükellefleri Arasında Sayılmamıştır. KV Mükelleflerinin Başlıcalar Aşağıdaki Gibidir; Sermaye Şirketleri Kooperatifler Đkt. Kamu Kuruluşları Dernek Ve Vakıflara Ait Đktisadi Đşletmeler Đş Ortaklıkları KV SĐNDE MÜKELLEFĐYET Tam Mükellefiyet: Kanuni Veya Đş Merkez Türkiye de bulunanlar Tam Mükellefiyete Tabi Olup Türkiye de Veya Yurtdışında Elde Ettikleri Kazançları Üzerinden Vergilendirilirler. Dar Mükellefiyet: Kanuni Ve Đş Merkezlerinden Her Đkisi de Türkiye de Bulunmayanlar Dar Mükellefiyete Tabi Olup Sadece Türkiye de Elde Ettikleri Kazançları Üzerinden Vergilendirilirler. ĐNDĐRĐLEMEYECEK KDV Vergiye Tabi Olmayan Veya Vergiden Đstisna Edilmiş bulunan Malların Teslimi Ve Hizmet Đfası Đle Đlgili Alış Belgelerinde Gösterilen Veya Bu Mal Ve Hizmetlerin Maliyeti Đçinde Yer Alan KDV Faaliyetleri Kısmen Veya Tamamen Binek Otomobillerinin Kiralanması Veya Çeşitli Şekillerde Đşletilmesi Olanların Bu Amaçla Kullandıkları Hariç Olmak Üzere Đşletmelere Ait Binek Otomobillerinin Alış Vesikalarında Gösterilen KDV Deprem, sel Felaketi Ve Maliye Bakanlığının Yangın Sebebiyle Mücbir Sebep Đlan Ettiği Yerlerdeki Yangın Sonucu Zayi Olanlar Hariç Olmak Üzere, Zayi Olan Mallara Ait KDV Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına Göre, Kazancın Tespitinde Đndirimi Kabul Edilmeyen Giderler Dolayısıyla Ödenen KDV MALATYA SMMMO-TESMER MBA ÇALIŞMASI 3

4 DENETĐM KAVRAMINI TANIMLAYINIZ, MUHASEBE DENETĐMĐNĐN BASLICA UNSURLARINI SAYINIZ. Denetim, olması gerekenle fiili durum arasındaki karşılaştırma anlamına gelen murakabe; defterlerin ve kayıtların gözden geçirilmesi anlamına gelen revizyon; zaman zaman yapılan bir gözden geçirme ile islerin yasalara, emir ve yönergelere göre yürütülüp yürütülmediğini tespit etmek anlamına gelen teftiş; uygulama sonuçları ile ulaşılmak istenin amaçların karşılaştırılması anlamına gelen kontrol gibi kavramların tümünü içine alan bir üst kavramdır. Muhasebe denetiminin unsurları; Bağımsız uzman kişi(denetçi), Kanıt toplama ve değerlendirme, standartlara uyum, denetim raporu, açıklama. BASLICA DENETĐM TEKNĐKLERĐ ŞUNLARDIR; Fiziki inceleme tekniği, Doğrulama tekniği, Belgelerin incelenmesi tekniği, Kayıt sürecinin izlenmesi tekniği, Yeniden hesaplama tekniği, Gözlem tekniği, Ayrıntılı inceleme tekniği, Soruşturma (Görüşme) tekniği, ilgili hesaplar arasında ilişki kurma tekniği, Analitik inceleme tekniğidir. DENETÇĐNĐN BĐLDĐRECEĞĐ GÖRÜŞLER TÜRLERĐ NELERDĐR? TARTISINIZ. Denetçi mutlaka bir denetim görüsü bildirmek zorundadır. Görüş türleri şunlardır: Olumlu Görüş Şartlı Görüş Olumsuz Görüş Görüş Bildirmekten Kaçınma KAÇ TÜR DENETĐM TESTĐ VARDIR? Đki Tür denetim testi vardır bunlar; 1- Kontrol Testleri 2- Doğrulama Testleri MUHASEBEDE HATA VE HĐLE YĐ TANIMLAYINIZ. MUHASEBE HĐLESĐNE ÖRNEK VERĐNĐZ. Muhasebede hata, şirket personelinin unutkanlık, dikkatsizlik, bilgisizlik gibi nedenlerle Bilerek Ve/veya istemeyerek yapmış olduğu yanlışlıklardır. Muhasebede hile dediğimizde, hatadan farklı olarak kasıt aranmaktadır. Başkalarını Yanıltma Amacı taşıyan ve muhasebe kayıt ve işlemlerinde bilinçli olarak meydana getirilen düzensizliklerdir.muhasebe hilelerine Evrak sahtekârlığı; finansal tablolardaki olay ve işlemlerin kasıtlı olarak atlanması; muhasebe ilkelerinin Kasıtlı olarak yanlış uygulanması örnek olarak gösterilebilir. MALATYA SMMMO-TESMER MBA ÇALIŞMASI 4

5 MESLEK MENSUPLARI ĐÇĐN GENEL ETĐK ĐLKELER Sorumluluklar Kamu yararı Dürüstlük Tarafsızlık ve bağımsız olma Özenli çalışma Sunulan hizmetin kapsam ve niteliği TÜM MESLEK MENSUPLARININ UYMASI GEREKEN ZORUNLU TEMEL ETĐK ĐLKELERĐDĐR VE ŞÖYLEDĐR DÜRÜSTLÜK: Meslek mensuplarının tüm meslekî ve iş ilişkilerinde doğru sözlü ve dürüst davranmalarıdır TARAFSIZLIK: Yanlı veya önyargılı davranarak; üçüncü kişilerin haksız ve uygunsuz biçimde yaptıkları baskıların meslek mensuplarının meslekî kararlarını etkilememesi veya engellememesidir. MESLEKÎ YETERLĐLĐK VE ÖZEN: Meslek mensubunun meslekî faaliyetlerini yerine getirirken teknik ve meslekî standartlara uygun olarak, özen ve gayret içinde davranmasıdır. GĐZLĐLĐK: Meslek mensubunun meslekî ilişkileri sonucunda elde ettiği bilgileri açıklamasını gerektirecek bir hak veya görevi olmadıkça üçüncü kişi veya gruplara açıklamaması ve bu bilgilerin meslek mensubunun veya üçüncü kişilerin çıkarları için kullanılmamasıdır. MESLEKÎ DAVRANIŞ: Meslek mensubunun mevcut yasa ve yönetmeliklere uymasını ve mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü davranıştan kaçınmasını ifade etmektedir MESLEK MENSUBU OLMANIN GENEL ŞARTLARI (MD. 4) T.C. vatandaşı olmak, Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak., Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak, Meslek şeref ve haysiyetine uymayan durumları bulunmamak SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐR OLABĐLMENĐN ÖZEL ŞARTLARI (MD. 5) Eğitim şartı: Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dalında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yüksek öğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak, Staj şartı: En az üç yıl staj yapmış olmak, Sınav şartı: Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavını kazanmış olmak, Ruhsat şartı: Serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatını almış olmak. MALATYA SMMMO-TESMER MBA ÇALIŞMASI 5

6 ODALARIN GELĐRLERĐ (MD. 16) Odaya giriş ücreti, Yıllık üye aidatları, Yardım ve bağışlar, Mesleki eğitime yönelik kurs ve staj ücretleri ile diğer çeşitli gelirler. ODALARIN ORGANLARI (MD. 17) Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Denetleme Kurulu. GENEL MESLEKĐ STANDARTLAR Meslek Unvanı ile Yeterlilik Đlkesi (md. 4) Mesleki Eğitim ve Bilgi (md. 5) Dürüstlük, Güvenilirlik ve Tarafsızlık (md.6) Sır Saklama (md. 7) Sorumluluk (md. 8) Bağımsızlık (md. 9) HAKSIZ REKABET: Meslek mensuplarının birbirleriyle ve iş sahibi ile olan ilişkilerini etkileyen aldatıcı veya diğer şekillerdeki dürüstlük kurallarına aykırı davranışları veya mesleki uygulamalarıdır. HAKSIZ REKABET ŞEKĐLLERĐ 3 ANA BAŞLIK ALTINDA TOPLANMIŞTIR. Meslek mensupları arasında ve iş sahipleriyle ilişkilerde haksız rekabet (m.6): Ücret ve diğer mali nitelikteki uygulamalar ile haksız rekabet (m.7): Reklam yoluyla haksız rekabet (m.8 MESLEK MENSUPLARINA VE ADAY MESLEK MENSUPLARINA UYGULANACAK DĐSĐPLĐN CEZALARI NELERDĐR. Uyarma: Meslek mensubuna ve aday meslek mensubuna, mesleğin yürütülmesinde daha dikkatli davranması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Kınama: Meslek mensubuna ve aday meslek mensubuna, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma: Mesleki sıfatı saklı kalmak koşuluyla altı aydan az, bir yıldan fazla olmamak üzere, mesleki faaliyetten alıkoymadır Yeminli sıfatını kaldırma: Yeminli Mali Müşavirin yeminli sıfatının kaldırılması ve mührünün geri alınmasıdır. Meslekten çıkarma: Meslek mensubunun ruhsatnamesinin geri alınarak bir daha mesleği yürütmesine izin verilmemesidir SAYILI YASAYA GÖRE SĐGORTALI SAYILANLARI KISACA AÇIKLAYINIZ. Đş sözleşmesine göre 4/a Bağımsız çalışanlar 4/b Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri 4/c MALATYA SMMMO-TESMER MBA ÇALIŞMASI 6

7 TĐCARET KANUNA GÖRE ŞĐRKETLERĐ KISACA AÇIKLAYINIZ TTK göre şirketler şahıs ve sermaye şirketleri olarak 2 grupta toplanır. Kollektif ve komandit şirketler şahıs şirketi. Anonim,Limited ve kooperatifler ile sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler sermaye şirketidir. ĐŞ KAZASI NE DEMEKTĐR. Đş kazası sayılı kanunun 13. maddesine göre; işçinin işyerinde bulunduğu sırada, Đşveren tarafından başka bir yerde görevlendirildiği zamanda, Đşverence sağlana taşıtla işyerine gidiş gelişi esnasında, Çocuklu kadınların çocuklarına süt verme zamanlarında, Uğramış oldukları kazalardır. POLĐÇEDE BULUNMASI GEREKEN UNSURLAR Poliçe kelimesi, Muhatap ve lehtarın adı soyadı, Đmza ve tarih, Bedelin ödenmesine ilişkin kayıtsız şartsız havale ĐŞ AKDĐNĐ TANIMLAYINIZ VE UNSURLARINI YAZINIZ. Đş akdi: Đşçi ve işveren arasında yapılan ve işçiye ücret karşılığında belirli veya belirsiz bir hizmet görme yani hizmetini işverenin emrine de bulundurmakla yükümlü kılan bir sözleşmedir. ĐŞ AKDĐNĐN 3 UNSURU VARDIR. Đş görme/hizmet Ücret Bağımlılık ĐŞ AKDĐNĐN TÜRLERĐ. Sürekli ve süreksiz Belirli süreli ve belirsiz süreli Deneme süreli Takım sözleşmesi Kısmı süreli MALATYA SMMMO-TESMER MBA ÇALIŞMASI 7

www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği

www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği Bağımsız Denetim Yönetmeliği Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bağımsız denetim ile bağımsız denetim kuruluşlarına ve denetçilere ilişkin

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ

VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ Kapsam Madde 1- (1) Bu Kanun hükümleri gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resimler dışında, merkezi yönetim bütçesine giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİNDE HAKSIZ REKABET

Detaylı

www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com

www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM : VERGİLEMENİN TEMEL KAVRAMLARI 1. Konu 2. Matrah 3. Mükellef 4. Vergi Sorumlusu 5. İstisna 6. Muafiyet 7. Beyan 8. Tarh

Detaylı

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 1) İşletme sahibi, işletmeye tahsis etmediği bir taşıtını aylığı 2.000 Türk Lirasına kiraya vermiş ve kiracı kira bedelini işletme adına keşide ettiği

Detaylı

SEYAHAT ACENTALARI VE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ KANUNU (1)

SEYAHAT ACENTALARI VE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ KANUNU (1) 5075 SEYAHAT ACENTALARI VE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1618 Kabul Tarihi : 14/9/1972 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/9/1972 Sayı : 14320 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt

Detaylı

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4491, 4672, 4684, 4743, 4842 ve 5020, 5189, 5228, 5354 Sayılı Kanunlar ve Anayasa Mahkemesi nin * 08.12.2007 tarih ve 26724 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 18.10.2007 tarih

Detaylı

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI ARALIK 2013 AÇIKLAMA Bu Rehberde, Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılacak

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU. Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 ÜÇÜNCÜ KISIM. Borsalar BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU. Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 ÜÇÜNCÜ KISIM. Borsalar BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 Ticaret Borsalarına İlişkin Genel Esaslar Ticaret borsaları ÜÇÜNCÜ KISIM Borsalar BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 7875 BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU Kanun Numarası : 4632 Kabul Tarihi : 28/3/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/4/2001 Sayı : 24366 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt :

Detaylı

AVUKATLIK KANUNU TASLAĞI BĠRĠNCĠ KISIM. Temel Ġlkeler

AVUKATLIK KANUNU TASLAĞI BĠRĠNCĠ KISIM. Temel Ġlkeler AVUKATLIK KANUNU TASLAĞI BĠRĠNCĠ KISIM Temel Ġlkeler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı, avukatlık mesleğinin niteliğini, amacını, mesleğe kabulü, avukatın hak ve yükümlülüklerini, avukatlık faaliyetinin

Detaylı

Turist Rehberliği Meslek Kanunu ve Sıkça Sorulan Sorular

Turist Rehberliği Meslek Kanunu ve Sıkça Sorulan Sorular Turist Rehberliği Meslek Kanunu ve Sıkça Sorulan Sorular TURİST REHBERLERİ BİRLİĞİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 TEŞEKKÜR 7 TURIST REHBERLIĞI MESLEK KANUNU 13 Amaç, Kapsam ve Tanımlar 13 Mesleğe Kabul 16 Mesleğin

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU 7875 BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU Kanun Numarası : 4632 Kabul Tarihi : 28/3/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/4/2001 Sayı : 24366 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt :

Detaylı

KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KANUN. Kanun No. 6327 Kabul Tarihi: 13/6/2012

KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KANUN. Kanun No. 6327 Kabul Tarihi: 13/6/2012 29 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28338 KANUN BĐREYSEL EMEKLĐLĐK TASARRUF VE YATIRIM SĐSTEMĐ KANUNU ĐLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KANUN Kanun No. 6327

Detaylı

KANUN BĐREYSEL EMEKLĐLĐK TASARRUF VE YATIRIM SĐSTEMĐ KANUNU ĐLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KANUN

KANUN BĐREYSEL EMEKLĐLĐK TASARRUF VE YATIRIM SĐSTEMĐ KANUNU ĐLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KANUN 29 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28338 KANUN BĐREYSEL EMEKLĐLĐK TASARRUF VE YATIRIM SĐSTEMĐ KANUNU ĐLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KANUN Kanun No. 6327

Detaylı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

Muhasebenin Görev ve Fonksiyonları

Muhasebenin Görev ve Fonksiyonları Muhasebe toplumun en küçük birimi olan aileden büyük holding ve şirketlere kadar herkesi çok yakından ilgilendiren geniş bir kavramdır. Basit anlamda muhasebe; hesap tutma anlamına gelmektedir. Her ailenin

Detaylı

Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Haziran 1999 ÇARŞAMBA. Bankalar Kanunu

Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Haziran 1999 ÇARŞAMBA. Bankalar Kanunu r T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 23 Haziran 1999 ÇARŞAMBA Sayı: 23734 YASAMA BÖLÜMÜ Kanun Bankalar Kanunu Kanun No. 4389

Detaylı

TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ

TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ 5995 TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/12/2012 No : 2012/4093 Dayandığı Kanunun Tarihi : 13/1/2011 No : 6102 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 27/1/2013 No : 28541 Yayımlandığı

Detaylı

YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 29 Ağustos 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27334 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KOOPERATİF DENETÇİSİ EL KİTABI

KOOPERATİF DENETÇİSİ EL KİTABI KOOPERATİF DENETÇİSİ EL KİTABI SUNUŞ Türk kooperatifçiliğinin gelişimiyle yakından ilgili olan bir konu da kooperatiflerde denetim sorunudur. Etkili bir denetim kooperatif ortağının en büyük güvencesidir.

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 2 KASIM 2013 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMOB-TESMER LİSANS MEZUNLARI İÇİN STAJA BAŞLAMA

Detaylı

T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığı

T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığı T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığı EĞİTİM VE YETKİLENDİRME BİLGİ SİSTEMİ (EYBİS) DENETÇİ YETKİLENDİRME BAŞVURU ALANI KULLANICI KILAVUZU

Detaylı

Kanun No. 5387 Kabul Tarihi : 2.7.2005

Kanun No. 5387 Kabul Tarihi : 2.7.2005 BANKACILIK KANUNU Kanun No. 5387 Kabul Tarihi : 2.7.2005 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanmasına, kredi sisteminin etkin bir

Detaylı

Abonelerimize ÖZEL BÜLTEN 2013/3 28 OCAK 2013 SÜRYAY A.Ş. I- BORSADA RAYİCİ OLMAYAN PARALARIN DEĞERLEMESİNE ESAS OLACAK KURLAR BELİRLENDİ

Abonelerimize ÖZEL BÜLTEN 2013/3 28 OCAK 2013 SÜRYAY A.Ş. I- BORSADA RAYİCİ OLMAYAN PARALARIN DEĞERLEMESİNE ESAS OLACAK KURLAR BELİRLENDİ Abonelerimize ÖZEL BÜLTEN 2013/3 A- SICAK HABER 28 OCAK 2013 SÜRYAY A.Ş. I- BORSADA RAYİCİ OLMAYAN PARALARIN DEĞERLEMESİNE ESAS OLACAK KURLAR BELİRLENDİ Borsada rayici olmayan yabancı paraların 2012 yılı

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 4 MADDE 5 Kuruluş Şirketin unvanı Amaç ve konu Şirketin merkezi Şirketin süresi

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (29.06.

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (29.06. BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (29.06.2012 T. 28338 R.G.) Kanun No. 6327 Kabul Tarihi: 13/6/2012

Detaylı

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ Sermaye Piyasası Kurulundan: PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

Sayı:42 29.06.2012 VERGİ SİRKÜLERİ

Sayı:42 29.06.2012 VERGİ SİRKÜLERİ Sayı:42 29.06.2012 VERGİ SİRKÜLERİ KONU: Bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemi kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun 29.06.2012 tarih ve 28338

Detaylı