6183 Sayılı Kanun Gereğince İptal Davasına Konu Tasarruf ve İşlemlerin Tüzel Kişiler Açısından Uygulanması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6183 Sayılı Kanun Gereğince İptal Davasına Konu Tasarruf ve İşlemlerin Tüzel Kişiler Açısından Uygulanması"

Transkript

1 6183 Sayılı Kanun Gereğince İptal Davasına Konu Tasarruf ve İşlemlerin Tüzel Kişiler Açısından Uygulanması IMPLEMENTATION OF DISPOSALS AND TRANSACTIONS SUBJECT TO ACTION FOR ANNULMENT IN TERMS OF LEGAL PERSONS IN ACCORDANCE WITH LAW NO Dr. Burçin BOZDOĞANOĞLU * Özet 6183 Sayılı Kanunun maddeleri arasında yer alan düzenlemeler hükümsüz sayılan tasarrufların iptaline ilişkindir. Bu çalışmada söz konusu kanunun 27., 29. ve 30. Maddelerinde yer alan borçlu kavramının tüzel kişilerde kanuni temsilci olmayan ortaklara etkisi ve 28. maddenin 1. bendinin tüzel kişiler açısından uygulanabilirliği değerlendirilmiştir. Çalışmada, adı geçen kanunun 27., 29. ve 30. maddelerinde yer alan borçlu kavramının tüzel kişilerde kanuni temsilci sıfatı taşımayan ortaklar açısından uygulanabilirliğinin sağlanması için borçtan sorumlu kavramının madde metnine eklenmesi; benzer şekilde 28. maddenin 1. bendinin tüzel kişiler açısından uygulanabilir olması için madde metnine tüzel kişiler açısından ilişkili kişiler ifadesinin eklenmesinin konuya çözüm getirebileceği sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: İptal Davası, Hükümsüz Tasarruflar, İlişkili Kişi, Borçlu Abstract The regulations between the Articles of the Law No are related to the disposals of action for annulment. In this study, the impact of the term debtor in Articles 27, 29 and 30 of the said Law in legal entities to the shareholders who are not legal representatives and the applicability of paragraph 1 of Article 28 in terms of legal entities have been evaluated. In the study, it has been concluded that by adding the term liable for debt to the text to ensure the applicability of the term debtor in Articles 27, 29 and 30 of the said Law in terms of shareholders who are not legal representatives in legal entities; and similarly adding the expression related persons in terms of legal entities to the text for paragraph 1 of Article 28 to be applicable in terms of legal entities shall propose a solution for the subject. Keywords: Action for annulment, Invalid disposals, Related Person, Debitor JEL Classification: K34 * ÇSGB Çalışma Dünyası Dergisi / Cilt: 1 / Sayı: 2 / Ekim-Aralık 2013 / Sayfa: Labour World / Volume: 1 / Issue: 2 / October-December 2013 / Page:

2 Giriş Devlet açısından taşıdığı yaşamsal önem nedeniyle, vergilerin hızlı ve tam tahsilatı için bir takım önlemler alınmaktadır. Bu önlemler verginin zorla tahsilini kapsadığı gibi, verginin tahsilini engelleyici özellikteki bazı tasarrufların geçersiz sayılmasını da kapsamaktadır. Vergi icra hukukunda hükümsüz sayılan tasarrufların iptaline ilişkin düzenlemeler 6183 sayılı Kanunun maddeleri arasında yer almakta olup, çalışmamızın konusunu oluşturmaktadır. Anılan hükümlerde yer verilen; hapsen tazyikine rağmen mal beyanında bulunmayanlar, borçlunun üçüncü dereceye kadar kan hısımları, sıhri hısımlar, gibi kavramlarla genel olarak gerçek kişilerin kast edildiği anlaşılmaktadır. Nitekim, bir tüzel kişiliğin üçüncü dereceye kadar kan hısmı ya da sıhri hısmı olamayacağı veya hapsen tazyik edilemeyeceği açıktır. Bu noktada söz konusu hükümlerin tüzel kişileri de kapsayabilmesi açısından, borçtan sorumlu kavramını ve/veya Kurumlar Vergisi Kanununda yer alan ilişkili kişi tanımını içerecek şekilde değerlendirilerek yeniden düzenlenmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Ayrıca, kanunda yer verilen borçlu kavramının sadece ortak sıfatına sahip olanları kapsayıp kapsamadığı konusu da tartışmalıdır. Bu genel çerçeve içinde çalışmamızda; genel anlamda iptal davaları, iptal davasına konu tasarruf ve işlemler ile bunların tüzel kişiler açısından uygulanabilirliği irdelendikten sonra, iptal davasına konu tasarruf ve işlemlerle ilgili hükümlerin tüzel kişiler açısından etkin bir şekilde uygulanabilirliğinin sağlanması bağlamında kanunda yapılabilecek değişiklikler değerlendirilecektir Sayılı Kanun da İptal Davaları Kamu borçlusunun iflasından veya malvarlığına haciz uygulanmasından önce, alacaklı kamu idaresinden mal kaçırmak maksadıyla yaptığı tasarrufların iptali için kamu idaresinin açmış olduğu davalar olan iptal davaları 6183 Sayılı Kanunun maddeleri arasında yer almaktadır. Burada borçlu; kamuya olan borcunu ödemekten kaçınmak için alacağın tahsiline imkân bırakmamak amacıyla bazı tasarruflarda bulunmakta, yani hukuksal işlemlere başvurmaktadır. Alacaklı durumda olan idare de kamu alacağının tahsilini sağlamak amacıyla bu aşamada yapılan işlemlere karşı tasarrufun iptali istemiyle dava açabilmektedir. Bu yönüyle tasarrufun iptali davaları; alacağın cebren tahsili aşamasında başvurulan bir güvence önlemi olarak karşımıza çıkmaktadır (Savaş, 2001:4) Sayılı Kanunun 1. ve 2. maddelerinde bir alacağın bu kanun kapsamında tahsil edilebilmesi için taşıması gereken nitelikler belirtilmiş olup; devlete, il özel idaresine, belediyelere ait alacaklar ile bu kurumlara ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer i kamu alacakları ile kamu hizmetleri uygula- 112

3 masından doğan diğer alacaklar bu kapsamda değerlendirilmektedir. Dolayısıyla kamu alacağı kavramı vergi alacağını da içine alan bir üst kavram durumunda olduğundan çalışmamızın izleyen bölümlerinde konu, vergi alacağı kavramı kullanılarak irdelenecektir Sayılı Kanunun İptal Davası Açılması başlıklı 24. maddesinde; Amme borçlusunun bu kanunun 27, 28, 29 ve 30. maddelerinde yazılı tasarruf ve muamelelerinin iptali için umumi mahkemelerde dava açılır ve bu davalara diğer işlere takdimen umumi hükümlere göre bakılır ifadesi yer almaktadır. Buradan da anlaşılacağı üzere hangi şartlar altında iptal davası açılabileceği ve buna ilişkin diğer hükümlere kanunun 24 ve izleyen maddelerinde yer verilmiştir İptal Davasının Koşulları Daha önce açıklandığı üzere; iptal davasının amacı vergi alacağını ödememek amacıyla borçlu tarafından yapılan bir takım işlemlerin iptalinin sağlanarak alacağın tahsilini olanaklı hale getirmektir. Dolayısıyla iptal davalarının açılabilmesi için alacağın kesinleşmiş hale gelmesi ve tahsil için asıl borçlu nezdinde yapılan takibattan sonuç alınamamış olması gerekmektedir. Yani yasal takibat sonucu borçlunun malvarlığından tahsil imkânı varsa veya teminat alınması söz konusu olabiliyorsa iptal davası açılmasına gerek yoktur. Nitekim, 6183 Sayılı Kanunun İvazsız Tasarrufların Hükümsüzlüğü başlıklı 27. maddesinde Amme alacağını ödememiş borçlulardan, müddetinde veya hapsen tazyıkına rağmen mal beyanında bulunmayanlarla, malı bulunmadığını bildiren veyahut beyan ettiği malların borcuna kifayetsizliği anlaşılanların ödeme müddetinin başladığı tarihten geriye doğru 2 yıl içinde veya ödeme müddetinin başlamasından sonra yaptıkları bağışlamalar ve ivazsız tasarruflar hükümsüzdür ifadesi yer almaktadır. Buna göre iptal davası açma şartları; Kesinleşmiş ve ödenebilir hale gelmiş bir amme alacağının bulunması, Kesinleşmiş ve ödenebilir hale gelen amme alacağının tahsili için yapılan takibatın sonuçsuz kalması, Amme alacağının teminata bağlanmamış olması, Borçlunun ivazsız tasarruflarının ödeme süresinin başladığı tarihten geriye doğru 2 yıl içinde veya ödeme süresinden sonra yapılmış olması olarak sıralanabilir. Borçlunun yapmış olduğu tasarrufların iptalinin dava konusu edildiği durumlarda, davanın görüldüğü mahkeme tahsil dairesinden alacağın tahsil edilemediğini kanıtlayan belgelerin ibrazını isteyebilir. Bu durumda tahsil daireleri; Borçlunun iptal davasına konu edilen dışında haczi kabil başka bir malı bulunmadığını veya haczi kabil olan malların borcun kapatılmasına yetmediğini belirleyen haciz 113

4 tutanağını ya da 6183 Sayılı Kanunun 75. maddesine göre düzenlenen aciz fişini ibraz etmek suretiyle ya da borçlunun mal bildiriminde bulunmamış olması durumunu belirterek alacağın tahsil edilmediğini kanıtlayabilirler Sayılı Kanunun 27. maddesinden anlaşılacağı üzere; kesinleşmiş, istenebilir hale gelen ve takip yolları sonucu tahsil edilemeyeceği anlaşılan alacağın teminata da bağlanmamış olması durumunda; ivazsız tasarrufların iptali, borcun tasarruf tarihinden önce doğmuş olmasına ve borçlunun ivazsız tasarrufu ödeme süresinin başladığı tarihten geriye doğru iki yıl içinde yapmış olması koşuluna bağlıdır. İptal davalarında bir diğer önemli süre de 6183 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen dava açma süresidir. Adı geçen maddede kamu alacağından doğan iptal davalarının, tasarrufun yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl içinde açılabileceği ifade edilmiştir. Madde başlığı Hükümsüz Sayılmada Zamanaşımı olarak yer almasına karşın, kanunun lafzından, söz konusu sürenin zamanaşımı değil; iptal davası açılması için belirlenmiş olan hak düşürücü süre olduğu anlaşılmaktadır. Bu noktada yukarıda değindiğimiz ve kanunun 27. maddesinde yer alan 2 yıllık süre geçmiş ise iptal davasının açılması mümkün olamayacağından 5 yıllık sürenin de uygulanması mümkün olmayacaktır Görevli Yargı Yeri İptal davaları 6183 Sayılı Kanunun 24. maddesinde belirlendiği üzere umumi mahkemelerde yani adli mercilerde açılacak davalardır. Daha önce iptal davalarında görevli ve yetkili mahkeme belirlenirken söz konusu davalar şahsi nitelikte olduğundan HMUK una atıf yapılarak, bu kanunun 9. maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde iptal davalarında yetkili mahkeme belirlenmekte iken; tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 2. maddesi uyarınca; göreve ilişkin olarak eski kanunda yer alan dava değeri ayrımı kaldırılmış olup, malvarlığı ve şahıs varlığı haklarına dair davalar asliye hukuk mahkemelerinin görev alanına dahil edilmiştir Muhatap 6183 Sayılı Kanunun 25. maddesinde kamu alacağından kaynaklanan iptal davalarının kimlere karşı açılacağı yer almaktadır. Buna göre kamu alacağı dolayısıyla haklarında tasarrufun iptali davası açılabilecek olanlar yani davalı konumundakiler aşağıdaki gibidir (Savaş,2001:3). Asıl borçlu ile iptal konusu işlemi yapan kişiler, Asıl borçlu tarafından kendilerine ödeme yapılanlar, Asıl borçlu ile iptal konusu işlemi yapan kimselerin mirasçıları, 114

5 Asıl borçlu ile kötü niyetli üçüncü kişiler Sayılı Kanunda tasarrufun iptali davasının, davacıları ise açıkça belirtilmemiştir. Ancak bahse konu alacak bir kamu alacağı olduğundan davacı sıfatını alacağını tahsil edemeyen devlet adına; belediye, il özel idareleri ve tahsil yetkisi taşıyan tahsil dairelerinin taşıyacağı anlaşılmaktadır. Tasarrufun iptali davalarının açılabilmesi için davacı durumunda olan idarelerin dava açılmasına ilişkin idari bir karar almaları gerekmektedir (Şimşek,1996:216) Sayılı Kanun Kapsamında İptal Davasına Konu Tasarruf ve İşlemler İptal davası açılması hususu 6183 Sayılı Kanunun 24. maddesinde yer almakta olup, iptal davasına konu tasarruf ve işlemlerin aynı kanunun 27, 28, 29 ve 30. maddelerinde yer aldığı da yine bu madde kapsamında belirtilmiştir İvazsız Tasarruflarla Bağışlama Sayılan Tasarruflar 6183 Sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca amme alacağını ödememiş borçlulardan, müddetinde veya hapsen tazyikine rağmen mal beyanında bulunmayanlarla, malı bulunmadığını bildiren veyahut beyan ettiği malların borcuna kifayetsizliği anlaşılanların ödeme müddetinin başladığı tarihten geriye doğru iki yıl içinde veya ödeme müddetinin başlamasından sonra yaptıkları bağışlamalar ve ivazsız tasarruflar hükümsüzdür. İvazsız tasarruf; karşılık alınmaksızın yapılan vasiyet, hibe gibi hukuki muameleleri kapsamaktadır (Ünlü,1995:269). Madde hükmünden anlaşılacağı üzere ivazsız tasarrufların iptali bazı şartlara bağlanmıştır. Bu şartlar; Borcun kısmen veya tamamen ödenmediğinin kesinleşmiş olması, Borçlunun zamanında veya hapsen tazyikine rağmen mal bildiriminde bulunmamış olması, İvazsız tasarrufun ödeme süresinin başlamasından önceki 2 yıl içinde yapılmış olması şeklinde sıralanabilir. Bu noktada ödeme süresinin başladığı tarihten geriye doğru 2 yıllık süre içinde gerçekleşen tasarrufların iptalinde öncelikle borcun ödenmediğinin kesinleşmiş olması hususu dikkate alınacaktır. Bir diğer önemli nokta ise 26. maddede belirtilen 5 yıllık hak düşürücü süreden önce tasarrufun iptali için bu maddede yer alan özel hüküm olan 2 yıllık sürenin uygulana- 115

6 cağıdır. Nitekim yerleşik yargı kararları da bu yöndedir (Ünlü,1995:265). Bağışlama ise kısaca, borçlunun malvarlığından çıkan mal veya haklar karşılığında bir şey alınmamasıdır (Ünlü,1995:269). Kanunun 28. maddesinde de 27. maddenin uygulanması açısından bağışlama sayılan tasarruflar sayılmış olup çalışmamızın ana unsurlarından birisini de bu maddede sayılan bağışlama sayılan tasarruflar oluşturmaktadır. Bu maddede 27. maddenin uygulanabilmesi bakımından aşağıda yer alan tasarrufların bağışlama sayıldığı belirtilmiştir. Buna göre; Üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan hısımlarıyla, eşler ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) sıhri hısımlar arasında yapılan ivazlı tasarruflar, Kendi verdiği malın, aktin yapıldığı sıradaki değerine göre borçlunun ivaz olarak pek aşağı bir fiyat kabul ettiği akitler, Borçlunun kendisine yahut üçüncü bir şahıs menfaatine kaydı hayat şartıyla irat ve intifa hakkı tesis ettiği akitler. bağışlama sayılan tasarruflardır. Bu noktada söz konusu madde hükmünün tüzel kişilere uygulanabilirliği sorunu karşımıza çıkmaktadır ki, bu konuya ileride değinilecektir Hükümsüz Sayılan Diğer Tasarruflar Kanunun 27. ve 28. maddesinde sayılanlar dışında kalan bazı tasarruflar da kamu borçlusunun mal veya varlık kaçırmasını engellemek amacıyla yine 27. maddede belirtilen şartların varlığı dahilinde geçersiz sayılmıştır. Buna göre 27. maddede yer alan şartların sağlanması koşulu ile aşağıda yer alan tasarruflar da hükümsüzdür. Bu tasarruflar 6183 Sayılı Kanunun 29. maddesinde yer almaktadır. Borçlunun teminat göstermeyi evvelce taahhüt etmiş olduğu haller müstesna olmak üzere borçlu tarafından mevcut bir borcu temin için yapılan rehinler, Borca karşılık para veya mutat ödeme vasıtalarından gayrı bir suretle yapılan ödemeler, Vadesi gelmemiş bir borç için yapılan ödemeler. Genel olarak bakıldığında bu tasarrufların ödeme güçsüzlüğü içindeyken gerçekleşmesi muhtemel ödemeler olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla burada bir kısım alacaklıya öncelik verilerek, eldeki malvarlığının kaydırılması suretiyle kamu alacağının tahsilinin engellenmesi söz konusudur. Kanun koyucu bu durumun önüne geçmek amacıyla bu tip bir düzenleme yapma yoluna gitmiştir. 116

7 2.3. Kamu Alacağının Tahsiline Olanak Bırakmamak Amacıyla Kamu Alacağını Ödemeyen Kişilerce Yapılan Tasarruflar 6183 Sayılı Kanunun 30. maddesi uyarınca; borçlunun malı bulunmadığı veya borca yetmediği takdirde amme alacağının bir kısmının veya tamamının tahsiline imkân bırakmamak maksadıyla borçlu tarafından yapılan tek taraflı muamelelerle borçlunun maksadını bilen veya bilmesi gereken kimselerle yapılan bütün muameleler tarihleri ne olursa olsun hükümsüzdür. Bu madde hükmü ile kamu alacağının tahsilini olanaksız kılmayı sağlayacak tasarrufların önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Söz konusu düzenlemeyle malı bulunmayan veya mevcut malı borcunu karşılamayan kamu borçlusunun kamu alacağının tahsilini engellemek maksadıyla yaptığı tek taraflı tasarruflar hükümsüz sayılmaktadır. Burada ayrıca borçlunun tahsilatı engellemek kastıyla hareket ettiğini bilen veya bilecek durumda olan üçüncü kişilere de vurgu yapılmıştır. Fark edileceği üzere; tasarrufun iptali ile ilgili diğer maddelerde kamu borçlusu ile muamelede bulunan kişilerle ilgili olarak kötü niyet karinesine yer verilmemiştir. Bununla birlikte söz konusu maddede süre ile ilgili özel bir düzenleme yer almadığından 26. maddede yer alan 5 yıllık hak düşürücü süre bu madde açısından da geçerli olacaktır (Özbalcı, 2003:336). 3. İptal Davasına Konu İşlemlerin Tüzel Kişiler Açısından Uygulanması 3.1. Borçlu Kavramı Açısından Çalışmanın ikinci bölümünde değinildiği üzere; 6183 Sayılı Kanunun 27, 28, 29 ve 30. maddelerinde sırasıyla ivazsız tasarrufların hükümsüzlüğü, bağışlama sayılan tasarruflar, hükümsüz sayılan diğer tasarruflar ve amme alacağının tahsiline imkân bırakmamak maksadıyla yapılan tasarruflar açıklanmıştır. Ancak bu hükümlerin büyük bir bölümü gerçek kişiler için düzenlenmiş olup, maddeler tüzel kişiler açısından yorumlanmaya çalışıldığında bir takım güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Bunlardan 27, 29 ve 30. maddelerde yer alan borçlu kavramı tüzel kişiler için kullanıldığında ciddi bir kavram kargaşası ortaya çıkmaktadır. Örneğin 27. maddede yer alan ; Amme alacağını ödememiş borçlulardan, müddetinde veya hapsen tazyikine rağmen mal beyanında bulunmayanlarla. ifadesi tüzel kişi açısından değerlendirildiğinde; bir tüzel kişinin hapsen tazyike maruz kalamayacağı açıktır. Tüzel kişilerde borçlu ile birlikte borçtan sorumlu kavramı da gündeme gelmektedir. Bu kavram da kanuni temsilci olarak ifade edilmekte olup, Vergi Usul Kanunu ve 6183 Sayılı Kanunun ilgili maddelerinde detaylı şekilde açıklanmıştır. Bu düzenlemeye göre, limited şirket ortakları şirket malvarlığından tamamen ya da kısmen tahsil edilemeyen kamu ala- 117

8 caklarından sermayeleri oranında doğrudan sorumludurlar. Bu noktada, borcun şirketten tahsili mümkün değilse, şirket ortakları şirkete koymayı taahhüt ettikleri sermaye oranında tasarrufun iptali davası ile karşı karşıya kalabileceklerdir (Öncü, 2012: 65). Uygulamada; borçlu tüzel kişiliğin amme borcunun tahsili için borçtan sorumlu olan kanuni temsilci sıfatı taşıyan gerçek kişi muhatap alınmaktadır. Burada kanuni temsilci şirket ortağı veya müdürü olabilmektedir. Tüzel kişiliğe ait amme alacağının tahsili aşamasında kanuni temsilcilerin şahsi malvarlıkları üzerinde ivazsız tasarrufta bulunmaları iptal davasına konu edilebilmektedir. Bunun nedeni, kanunun 3. Maddesinde borçlu teriminin kanuni temsilciyi de kapsadığının açıkça vurgulanmış olmasıdır. Ancak kanunda kanuni temsilci durumunda olmayan şirket ortaklarının da borçlu kavramı içinde değerlendirileceğine yönelik açık bir hüküm yer almamaktadır. Bu nedenle, şirketle sadece ilişkisi bulunanların yaptığı bazı tasarrufların iptal davasına konu edilemeyeceğini düşünmekteyiz. Bu görüşümüzün dayanağı kanunun 3. Maddesinde yer alan borçlu teriminin kapsamıdır. Anılan maddede asıl borçlular amme alacağını ödemek mecburiyetinde olan hakiki ve hükmi şahıslar ifadesiyle belirtildikten sonra, borçtan sorumlu olanlar; kanuni temsilci, mirasçı, vergi mükellefi, vergi sorumlusu ve kefil şeklinde sayılmıştır. Maddede sayılan mükellef teriminin şirket ortaklarını da kapsayacak genişlikte olduğu ileri sürülebilir. Bu noktada akla şu soru gelebilir: mükellef ifadesi bu genişlikte yorumlanabiliyorsa, temsilci, mirasçı, sorumlu vb neden ayrıca sayılmıştır? Kişisel görüşümüz, burada mükellef ifadesiyle münhasıran vergiyi doğuran olay şahsında gerçekleştiği kişinin ifade edilmek istendiğidir. Bu noktada; ilgili maddelerde geçen borçlu kelimesinin yanı sıra, tüzel kişiler için borçtan sorumlu kişi kavramının eklenmesi kanun metnindeki boşluğu giderecektir. Böylelikle borçlu kelimesinin yaratmış olduğu kavram kargaşası, 27, 29 ve 30. maddelerinde yer alan borçlu kelimesine ek olarak borçtan sorumlu kelimesinin getirilmesiyle veya 3. Maddeye borçlu kavramının ortakları da ifade ettiğinin eklenmesiyle giderilmiş olacaktır Kişilik Özellikleri Açısından Çalışmamızın ikinci bölümünde 6183 sayılı Kanunun 28. maddesinde yer alan bağışlama sayılan tasarruflar sıralanmış olup, bu tasarrufların 27. maddede yer alan şartların sağlanması koşulu ile hükümsüz sayılacağı belirtilmiştir. Bununla birlikte; söz konusu madde hükmünün incelenmesinden de anlaşılacağı üzere madde çoğunlukla gerçek kişiler arasındaki bağışlamalar üzerine kurgulanmıştır. Maddenin birinci bendinde; Üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan hısımlarıyla, eşler ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) sıhri hısımlar arasında yapılan ivazlı tasarruflar, ifadesi yer almaktadır. Söz konusu bendin bir tüzel kişilik açısından uygulanabilirliği olmadığı açıktır. Zira tüzel kişilerin kan hısımları, eşleri ve sıhri hısımları bulunmamaktadır. Benzer şekilde üçüncü 118

9 bend incelenecek olursa; Borçlunun kendisine yahut üçüncü bir şahıs menfaatine kaydı hayat şartıyla irat ve intifa hakkı tesis ettiği akitler hükmünün de tüzel kişiler için uygulanması mümkün değildir. Çünkü tüzel kişiler açısından kaydı hayat şartıyla irat ve intifa hakkı tesis edilen sözleşme yapma imkânı yoktur. Ayrıca, borçlu kavramının şirketle sadece ortaklık ilişkisi bulunanları kapsaması sebebiyle bu hükümlerin, bu durumdakilerin kişisel mal varlıklarından yaptığı bu tür tasarruflara uygulanma olanağı da bulunmamaktadır. Bunlara ek olarak, tüzel kişilerin vergi kaçırma kastıyla ilişkili kişilerle yaptığı benzer muamelelere de bu madde hükümlerinin uygulanma olanağı yoktur. Bu noktada; 28. maddenin birinci bendinde yer alan kan hısımları ve sıhri hısımlar kavramlarının tüzel kişileri de kapsayacak şekilde düzenlenebilmesi için Kurumlar Vergisi Kanunun 13. maddesinde yer alan ilişkili kişi tanımına atıf yapılarak madde metninin yeniden düzenlenmesi, ilgili bendi tüzel kişiler açısından uygulanabilir kılabilecektir. Bilindiği üzere Kurumlar Vergisi Kanunun 13/2. maddesinde yer alan ilişkili kişi; kurumların kendi ortakları, kurumların veya ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurum ile idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumları ifade etmektedir. Ortakların eşleri, ortakların veya eşlerinin üstsoy ve altsoyu ile üçüncü derece dahil yansoy hısımları ve kayın hısımları da ilişkili kişi sayılmaktadır. Bu bağlamda ilişkili kişi tanımı çok geniş olduğundan; tüzel kişilerde yaygın olarak görülen ortaklık yapıları benzer şirketlere veya şirkette resmi olarak ortak görünmeyen ancak dolaylı yoldan ilişkisi bulunan kişi veya kurumlara malvarlığı aktarma işleminin önüne geçilmiş olunacaktır. Ayrıca bu tip bir düzenleme ile daha önce değindiğimiz şirket ortaklarının kamu borcunun ödenmesini engellenmek amacıyla malvarlığının kaydırılması işlemini kan hısımlarıyla ya da sıhri hısımlarla veya kardeş şirketlerle düşük bir bedel karşılığı yapmasının yolu tamamen kapanmış olacaktır. Oysa mevcut şekliyle kanun metnini tüzel kişiler açısından böyle geniş kapsamlı yorumlamak olanaksızdır. Dolayısıyla böylesi bir düzenleme idare lehine olacaktır. 119

10 Sonuç 6183 Sayılı Kanunun maddeleri arasında yer alan iptal davası açılması ve ivazsız tasarrufların hükümsüzlüğü ile ilgili düzenlemeler uygulamada tüzel kişilerin borçları açısından bazı sorunların ortaya çıkmasına neden olabilecek durumdadır. Kanunun 27., 29. ve 30. maddelerinde yer alan borçlu kavramının 3. Madde ile birlikte değerlendirildiğinde tüzel kişilerde kanuni temsilci sıfatı olmayan ortakları kapsamadığından söz konusu maddelerin tüzel kişiler açısından uygulanabilirliği kısıtlı kalmaktadır. Ortak sıfatıyla borçtan sorumlu durumda olanların borçlu olarak nitelenip nitelenemeyeceği noktasında görüş ayrılığı ortaya çıkmaktadır. Bu konumdaki kişilerin borçlu olarak nitelendiği kabul edildiğinde, şahsi malvarlıkları üzerinde tasarrufları da iptal davasına konu edilebilir hale gelmektedir. Ancak bu yaklaşım şekline katılmadığımızı belirtmek isteriz. Görüldüğü gibi ilgili maddelerde sadece borçlu ifadesinin yer alması tüzel kişiler açısından konuyu karmaşık bir hale getirmiştir. Söz konusu maddeler açısından borçlu kavramı ile birlikte, tüzel kişiler için borçtan sorumlu kavramına madde metninde yer verilmesi konuya çözüm getirebilecektir. Ayrıca, kanunun 28. maddesinin 1. bendinin tüzel kişiler açısından uygulanabilirliğinin sağlanması için; buraya tüzel kişiler açısından ilişkili kişiler şeklinde bir parantez içi hüküm ilave edilmesiyle bu hükmün şu anki haliyle uygulanmasında yaşanabilecek suiistimallerin önemli ölçüde engellenebileceğini düşünmekteyiz. KAYNAKÇA ÖNCÜ, Kerem(2012). Vergi Hukukunda Tasarrufun İptali Davaları. Ankara: Seçkin Yayınları. ÖZBALCI, Yılmaz (2003). Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Yorum ve Açıklamaları. Ankara: Oluş Yayıncılık. SAVAŞ, Hüseyin Hasan. Kamu Alacaklarında İptal Davası Mevzuat Dergisi, Aralık 2001 Yıl: 4, Sayı: 48, (Erişim Tarihi: ) ŞİMŞEK, Edip(1996). Amme Alacakları Tahsil Usulü Kanun Şerhi Uygulama ve İçtihatlar. 2. bs. İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım ÜNLÜ, Cengiz(1995). Açıklamalı-İçtihatlı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun. Ankara: Seçkin Yayınları. 120

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi

Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi Doç. Dr. İBRAHİM ORGAN Pamukkale Üniversitesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Arş. Gör. DOĞAN BOZDOĞAN Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Detaylı

YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU

YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU makaleler Serkan AĞAR / M. Kağan ELLER YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU Serkan AĞAR M. Kağan ELLER I. GİRİŞ Avukatın, davayı kaybeden taraftan yasal vekalet ücreti namıyla

Detaylı

AVUKATLARIN KARŞI TARAF VEKÂLET ÜCRETİNİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU THE COUNTERPARTY ATTORNEY S FEE IN VALUE ADDED TAX LAW

AVUKATLARIN KARŞI TARAF VEKÂLET ÜCRETİNİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU THE COUNTERPARTY ATTORNEY S FEE IN VALUE ADDED TAX LAW AVUKATLARIN KARŞI TARAF VEKÂLET ÜCRETİNİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU THE COUNTERPARTY ATTORNEY S FEE IN VALUE ADDED TAX LAW Özgür BİYAN * 1 Özet: Avukatlık Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca, davayı

Detaylı

Bir Usul Ekonomisi Kolaylığı: Vergi Yargısında Tek Dilekçe ile Dava Açma

Bir Usul Ekonomisi Kolaylığı: Vergi Yargısında Tek Dilekçe ile Dava Açma Bir Usul Ekonomisi Kolaylığı: Vergi Yargısında Tek Dilekçe ile Dava Açma Soner YAKAR * Özet İdari yargıda olduğu gibi vergi yargısında da her bir idari işleme karşı ayrı ayrı dava açılması esastır. Bu

Detaylı

ÖDEME ZAMANLARINA UYULMAMASININ HUKUKÎ SONUÇLARI

ÖDEME ZAMANLARINA UYULMAMASININ HUKUKÎ SONUÇLARI Vergi Hukukunda Ödeme Zamanları ve Ödeme Zamanlarına Uyulmamasının 207 H VERGİ HUKUKUNDA ÖDEME ZAMANLARI VE ÖDEME ZAMANLARINA UYULMAMASININ HUKUKÎ SONUÇLARI Dr. Adil NAS * GİRİŞ Vergi hukukunda süreler,

Detaylı

KAMU İDARELERİNİN BORÇLU TARAF OLARAK YER ALDIĞI SÖZLEŞMELERDE ALACAĞIN TEMLİKİ

KAMU İDARELERİNİN BORÇLU TARAF OLARAK YER ALDIĞI SÖZLEŞMELERDE ALACAĞIN TEMLİKİ KAMU İDARELERİNİN BORÇLU TARAF OLARAK YER ALDIĞI SÖZLEŞMELERDE ALACAĞIN TEMLİKİ ÖZET Sayıştay Uzman Denetçisi Mükremin UZUN Kamu idareleri, mal ve hizmet alımları ya da yapım işleri dolayısıyla gerçek

Detaylı

Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür Yardımcısı 05074637802

Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür Yardımcısı 05074637802 ALACAĞA MAHSUBEN SATIŞLARDA KAMU BANKALARI VE ÖZEL BANKA AYRIMINA GİTMEDEN TÜM BANKALARIN TAŞINIR VEYA TAŞINMAZ SATIN ALIRSA TAHSİL HARCI ÖDEME ZORUNLULUĞU İNCELEMESİ Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE AYNİ SERMAYE TAAHHÜTLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNE YÖNELİK İHTİYATİ TEDBİRLER

ANONİM ŞİRKETLERDE AYNİ SERMAYE TAAHHÜTLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNE YÖNELİK İHTİYATİ TEDBİRLER ANONİM ŞİRKETLERDE AYNİ SERMAYE TAAHHÜTLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNE YÖNELİK İHTİYATİ TEDBİRLER Aytekin ÇELİK * ÖZET Anonim şirketlerin kuruluşunda ortakların taahhüt ettikleri aynî sermayeyi, şirketin

Detaylı

TÜRKİYE DE ALT İŞVERENLİK UYGULAMASI

TÜRKİYE DE ALT İŞVERENLİK UYGULAMASI TÜRKİYE DE ALT İŞVERENLİK UYGULAMASI Ahmet TOZLU * Mehmet Tarık ERASLAN ** ÖZET 1980 lerden itibaren gerek dünya ekonomisinde gerekse Türkiye ekonomisinde yaşanan hızlı ve teknolojiye dayalı değişim alt

Detaylı

6552 SAYILI KANUNLA ALT İŞVEREN KURUMUNDA YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER VE DEĞİŞİKLİKLER

6552 SAYILI KANUNLA ALT İŞVEREN KURUMUNDA YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER VE DEĞİŞİKLİKLER 6552 SAYILI KANUNLA ALT İŞVEREN KURUMUNDA YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER VE DEĞİŞİKLİKLER İbrahim AYDINLI * ÖZET Bugüne kadar 4857 Sayılı İş Kanununda asıl işveren- alt işverenlik ilişkisine yönelik pek çok

Detaylı

Başvuruya ilişkin olarak 2014/1278 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2014/1278 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Aydem Elektrik

Detaylı

VEKİL VASITASIYLA TAKİP EDİLEN İŞLERDE TEBLİGAT *

VEKİL VASITASIYLA TAKİP EDİLEN İŞLERDE TEBLİGAT * 95 VEKİL VASITASIYLA TAKİP EDİLEN İŞLERDE TEBLİGAT * Av. Gizem YÖNDER Özet Vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde, tebligatın vekile yapılması asıldır. Kişinin birden fazla vekili varsa, tebligatın bunlardan

Detaylı

HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU Bilindiği üzere, 2577 sayılı İdari Yargılama

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 15 Şubat 2012 Yayın No: 318 Haberleşme Adresi: Hoşdere Cad. Reşat

Detaylı

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi c. X,s.1,2 y.2006 93

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi c. X,s.1,2 y.2006 93 TİCARET ŞİRKETLERİNE SERMAYE OLARAK TAŞINMAZLARIN TAAHHÜT EDİLMESİ Die Sachliche Übernahmegründung Im Türkischen Haldesrecht Dr. Mehmet ÖZDAMAR ÖZET Bu çalışmada, ticaret şirketlerine taşınmaz sermaye

Detaylı

BAFRA KHO BİLİM DERGİSİ CİLT:24 SAYI: 1 YIL: 2014

BAFRA KHO BİLİM DERGİSİ CİLT:24 SAYI: 1 YIL: 2014 DANIŞTAY KARARLARI IŞIĞINDA 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU AÇISINDAN TİCARET ŞİRKETLERİNİN REKABETİ ENGELLEYİCİ DAVRANIŞLARI İLE İHALELERE BİRDEN FAZLA TEKLİF SUNMALARI Erdem BAFRA 1 Öz: 4734 sayılı Kamu

Detaylı

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEDENİ HUKUK (ÖZEL HUKUK) ANABİLİM DALI ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ Yüksek Lisans Tezi Tekin Korkmaz 01911958 ANKARA- 2008 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

GERÇEK KİŞİLERİN TACİR SIFATINA SAHİP OLMA VE İFLÂSA TABİ TUTULMA ŞARTLARI KONUSUNDAKİ YARGITAY UYGULAMASI

GERÇEK KİŞİLERİN TACİR SIFATINA SAHİP OLMA VE İFLÂSA TABİ TUTULMA ŞARTLARI KONUSUNDAKİ YARGITAY UYGULAMASI GERÇEK KİŞİLERİN TACİR SIFATINA SAHİP OLMA VE İFLÂSA TABİ TUTULMA ŞARTLARI KONUSUNDAKİ YARGITAY UYGULAMASI Doç. Dr. Ahmet Battal battal@gazi.edu.tr Gazi Ünv. TTEF. Ticaret Hukuku Öğretim üyesi İNCELEME

Detaylı

İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI

İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI Gülşen AKAR PEHLİVAN Uyuşmazlık Mahkemesi Raportörü Ankara 19 Eylül 2013 1 İÇİNDEKİLER 1 1.GİRİŞ 2 2-İMAR

Detaylı

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ Erdal KULUÇLU * Giriş İnsan ve insanla ilintili alanları düzenleyen hukuk normları, hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarından

Detaylı

KISIM IV MİRASÇILARIN KENDİLERİNE AİT VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

KISIM IV MİRASÇILARIN KENDİLERİNE AİT VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ KISIM IV MİRASÇILARIN KENDİLERİNE AİT VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. GENEL AÇIKLAMA Yukarıdaki III no.lu kısımda ölen kişiye ait vergisel yükümlülüklerin neler olduğu ve mirasçılar tarafından bu yükümlülüklerin

Detaylı

Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar

Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar Bankacılar Dergisi, Sayı 67, 2008 Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar Prof. Dr. Selçuk Öztek * Konumuz tüketici kredilerinde kişisel teminatlar olmakla birlikte,

Detaylı

Gürsel KAPLAN * Doç. Dr., Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim

Gürsel KAPLAN * Doç. Dr., Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim YENİ YASAL DÜZENLEMELERE GÖRE KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMA SEBEBİYLE DOĞAN TAZMİN HAKKININ TABİ OLDUĞU USUL VE ESASLAR ACCORDING TO THE LAST LEGAL REGULATIONS THE BASIS AND THE PROCEDURE OF THE RIGHT TO COMPENSATION

Detaylı

TÜRKİYE DE BELEDİYELERİN VERGİLENDİRME YETKİSİ: VAR MI YOK MU İŞTE BÜTÜN MESELE BU 1

TÜRKİYE DE BELEDİYELERİN VERGİLENDİRME YETKİSİ: VAR MI YOK MU İŞTE BÜTÜN MESELE BU 1 TÜRKİYE DE BELEDİYELERİN VERGİLENDİRME YETKİSİ: VAR MI YOK MU İŞTE BÜTÜN MESELE BU 1 Soner YAKAR* İsmail Orçun GÜNDÜZ** ÖZET Belediyelerin öz gelirleri olan vergi, harç ve benzeri mali yükümlülükler, 2464

Detaylı

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA BAŞKASINA AİT MADDİ HAKLARIN DAVA EDİLEBİLDİĞİ HALLER

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA BAŞKASINA AİT MADDİ HAKLARIN DAVA EDİLEBİLDİĞİ HALLER İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA BAŞKASINA AİT MADDİ HAKLARIN DAVA EDİLEBİLDİĞİ HALLER Başkasına ait maddi hakların dava yahut takip yoluyla hukuki ileri sürülebilirliği konusu taraf kavramı ile sıkı irtibat halindedir.

Detaylı

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR BİRİNCİ BÖLÜM Av.Sedat KARTAL Kamulaştırmasız El Koyma Kavramı: Kamulaştırma yetkisine sahip bir idarenin, Anayasa ve yasalara uygun

Detaylı

HUKUK YARGILAMASINDA DAVA SEBEBİ ÜZERİNE BİR İNCELEME A STUDY ON CAUSE OF ACTION IN CIVIL PROCEEDING

HUKUK YARGILAMASINDA DAVA SEBEBİ ÜZERİNE BİR İNCELEME A STUDY ON CAUSE OF ACTION IN CIVIL PROCEEDING HUKUK YARGILAMASINDA DAVA SEBEBİ ÜZERİNE BİR İNCELEME A STUDY ON CAUSE OF ACTION IN CIVIL PROCEEDING Ahmet Cahit İYİLİKLİ * 1 Özet: 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun 119/1-e fıkrasında dava dilekçesinin

Detaylı

TARH ZAMANAŞIMI DOLDUKTAN SONRA DEFTER BELGE İBRAZI İSTENMESİ ŞEKLİNDEKİ UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TARH ZAMANAŞIMI DOLDUKTAN SONRA DEFTER BELGE İBRAZI İSTENMESİ ŞEKLİNDEKİ UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ TARH ZAMANAŞIMI DOLDUKTAN SONRA DEFTER BELGE İBRAZI İSTENMESİ ŞEKLİNDEKİ UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU: Vergi Alma Hakkı, devletlerin en önemli egemenlik haklarından biri olduğu gibi, Vergi Ödevi

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu Prof. Dr. Veliye YANLI / Yrd. Doç. Dr. Murat Yusuf AKIN Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? kpmg.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya

Detaylı