Açıklamalı İçtihatlı - Örnekli MAL BEYANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Açıklamalı İçtihatlı - Örnekli MAL BEYANI"

Transkript

1

2

3 Açıklamalı İçtihatlı - Örnekli MAL BEYANI -Mal Beyanı -Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele -Mal Beyanının Amacı -Kimler Mal Beyanında Bulunmak Zorundadır? -Kapsama Giren ve Girmeyen Kişiler Kimlerdir? -Kapsama Giren ve Girmeyen Suçlar Nelerdir? -Mal Beyanı Nereye Verilir? -Hangi Mallar Beyan Edilir? -Beyan Edilecek Servet Unsurları -Mal Beyanı Ne Zaman Verilir? -Genel Beyan, Ek Beyan, Eşlerin Mal Beyanı -Mal Varlığında Önemli Değişiklik -Mal Varlığı ve Sebepsiz Zenginleşme -Haksız Mal Edinme -Kanuna Uygun Olan ve Olmayan Gelir -Genel Ahlak, Sosyal Yaşantı -Ticaret ve Kazanç Getirici Faaliyet -Beyanların Gizliliği ve İstisnası -Amirlerin Sorumluluğu -Mali ve Cezai Sorumluluk -Beyanların Karşılaştırılması -İhtar, Suç Duyurusu, Suçun İhbarı -Soruşturma ve Kovuşturma Usulü -Mal Beyanı Suçları ve Ceza -Haksız Mal Edinene Ne Ceza Verilir? -Zoralım -Mal Beyannamesi Nasıl Doldurulur? -Örnek Mal Beyanı -Yargı Kararları -Hediye, Etik Kurulu Kararları -Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukların Önlenmesi Mahalli idare seçimleriyle iş başına gelenler; -Belediye Başkanları -Belediye Meclis Üyeleri -İl Genel Meclis Üyeleri Belediyeler; -Büyükşehir Belediyeleri -İl Belediyeleri -İlçe Belediyeleri -Belde Belediyeleri İl Özel İdareleri Mahalli İdare Birlikleri; -Türkiye Belediyeler Birliği -Vilayetler Hizmet Birliği -Turizm Alt Yapı Hizmet Birlikleri Mahalli İdare Bağlı Kuruluşları; -Su ve Kanalizasyon İdareleri -ASKİ, İSKİ, ESKİ, İZSU Mahalli İdare Alt Kuruluşları; -EGO, İETT, ESHOT -Memurlar -Diğer kamu görevlileri -Yönetim kurulu üyeleri, -Denetim kurulu üyeleri, -Beyanları almak ve saklamakla görevli yetkili merciler -Bu mercilerin ilgili birimlerinin görevlileri -Denetim birimleri -Denetim elemanları -İnceleme ve soruşturma yapmakla görevli müfettiş ve muhakkikler -Personel birimlerinin yöneticileri ve görevlileri -Eğitim birimleri -Eğiticiler -Eğitilecekler Uğur SÖKMEN Maliye Bakanlığı Daire Başkanı Ankara, 2011 i

4 ii

5 Açıklamalı İçtihatlı - Örnekli MAL BEYANI Uğur SÖKMEN Maliye Bakanlığı Daire Başkanı Ankara, 2011 iii iii

6 TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Atatürk Bulvarı No:229, Kavaklıdere / ANKARA Tel: (0 312) Fax: (0312) ISBN: Baskı: Korza Yayıncılık Büyük Sanayi 1. Cadde No:95/1 İskitler / ANKARA Tel: iv

7 Gücüme güç katan, canlarım kızım Gökçe ve oğlum Gökcan a ithaf olunur. v

8 Allah korusun kanuna göre yapılması lâzım gelen işleri rüşvet ile geri bırakıp yasaya aykırı kötü bir işi işleme kadar büyük bir günâh yoktur. Ve devlet sahiplerine rüşvet hastalığı gibi ilâcı müşkil belki ilâcı yok bir devasız hastalık yoktur, îyi düşünüp bundan son derece perhiz etmek ve çekinmek lâzımdır. Meğerki kişinin kendi dostu bir hediye getire, bu hediyeyi almakta sakınca yoktur. O da bir nesne dolayısıyla olmaya; ancak sevginin artmasını sağlamak niyeti ile ola. (1714) Defterdar Sarı Mehmet Paşa vi

9 ÖNSÖZ Gelişen dünyada büyüyen ekonomilere paralel olarak rüşvet ve yolsuzluk devleti zafiyete uğratan sosyal bir yaradır. Saydamlığın artırılması ve yolsuzlukların önlenmesi çerçevesinde Ülkemizde önemli çalışmalar yapılmış, birçok kanun çıkartılmış, küreselleşme ve bilgi teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte ülke sınırlarını aşan bir yapıya bürünen rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele için uluslararası işbirliğine yönelik sözleşmeler imzalanmıştır. Bu çalışmalardan en önemlisi 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve bu kanunun uygulanma şeklini gösteren yönetmeliktir sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kanunu ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri Yönetmeliğinin yürürlüğe konulması da bu kapsamda yapılan düzenlemelerdendir. Ayrıca, Ülkemiz yolsuzlukla mücadele alanında faaliyet gösteren Avrupa Konseyinin Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubuna (GRECO) 2004 yılında üye olmuştur. Ülkemizin yolsuzluklarla mücadelede son yıllarda önemli ilerlemeler kaydettiği görülmektedir. Bu düzenlemeler ve yapılan çalışmalar ile ulaşılmak istenen haksız kazanç ve haksız rekabetin kaldırılması ve dolayısıyla yolsuzluklarla mücadeledir. Yolsuzlukla mücadele, aynı zamanda yoksullukla, adaletsizlikle mücadeledir. Demokratik kurum ve kuralların işlediği, hukukun hakim olduğu müreffeh bir Türkiye için yolsuzlukla mücadele ön şarttır. Ülkemizde devletin ekonomideki payı ve ekonomiyi yönetmesi nedeniyle kamu görevlileri özel menfaatlere konu olabilmektedir. Kamu hizmetinde ve kamu görevinde bulunanların mal beyanına tabi tutulmasıyla, hak ve adalete uygun olmayan haksız mal edinmenin ve dolayısıyla rüşvet ve yolsuzluğun önlenmesi amaçlanmıştır sayılı Kanunda mal beyanına tabi tutulanların kapsamı oldukça geniş tutulmuştur. Kapsama alınanların ortak özelliği, kamuya hizmet eden, kamuoyunun itibar etmesi beklenen ve kamuyla yüz yüze gelen kişiler olmalarıdır. İşte bu nedenle kamu hizmetinde ve kamu görevinde bulunanlara kamu hizmetçisi kavramını kullanmayı uygun bulduk. Mal Beyanı adlı bu kitapta, 2005 yılında çalışmaya konu ettiğimiz Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü El Kitabının 9 uncusu olan 3628 sayılı Kanuna Göre Soruşturma ve Suçlar isimli kurum içi vii vii

10 kitabımdan, İç denetçiler için 2007 yılında eğitici olarak hazırladığım Soruşturma ve Disiplin ders notlarımdan, büyük ölçüde ise 2009 yılında Maliye Bakanlığı yayını olarak çıkan Kamu İdaresinde Soruşturma Kovuşturma isimli eserimden ve Mali Kılavuz Dergisinin 2010 yılı Ocak-Mart sayısında yayımlanan Kamu Hizmetinde ve Kamu Görevinde Bulunanların Servet Beyanı konulu makalemden ve kitaba kaynak teşkil eden mevzuat ve çalışmalardan faydalanmış bulunmaktayım sayılı Kanun yirmibeş madde olmasına rağmen, sadece kanunda sayılanlar şeklinde geçen bir ifade bile Kanunda ismen sayılmayanlar olduğu için kestirme bir ifadeden kapsama girenleri tespit etmek oldukça karmaşık ve güçtür. Kanunda sayılanlar ifadesi, Kanunun sadece ve kamu görevlilerinin tamamını değil, mal beyanında bulunmakla yükümlü tutulan işçi niteliği taşımayan memurlar ile diğer kamu görevlilerinin tamamını ve kamu görevlisi olmayan ancak kamu adına görev yapan bir kısım kişileri, bunların suç ortaklarını, ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımlarını, gelin ve damadını da kapsadığını ifade etmesi, kapsamdakilerin hepsine aynı soruşturma usulünün uygulanmaması, bazı suçların bir kısım kişiler tarafından işlenmesi halinde usulün farklı olması, Kanunun uygulamasını gösteren yönetmeliğin ayrıntıdan uzak olması, son yirmi yıl içinde reform niteliğinde örneğin Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu gibi tamamen değişen yasalar olması ve ayrıca, kanunda sayılanlar ifadesine herhangi bir yasayla ilişki kurulmadan özel kanunlarına göre mal beyanında bulunmak zorunda olanların dahil edilmesi de hangi yasalarla ilişki kurulduğunun çözülmesi için tarafımızdan bir çok kurumda araştırma yapılmasını ve tespit edilebilen yasaların tek tek incelenmesini gerektirmiş ve böylece kitap sistematiğinin oluşturulması bizi hayli uğraştırmış ve yormuştur. Sadece bir ifadeye ilişkin çabamdan bahsediyorum, bütünü düşünüldüğünde yaptığımız çalışmanın kolay olmadığını, tahmin edildiğinden çok fazla zorlandığımı ifade etmek istiyorum. Mal Beyanı adlı bu rehber kitap, yirmibir bölümden oluşmuştur. Birinci bölüm mal beyanı, rüşvet ve yolsuzluk, yolsuzluklara dair temel kanunlar, uluslararası sözleşmeler, saydamlığın artırılması ve yolsuzlukların önlenmesi gibi alt başlıkları içermiştir. İkinci bölümde, mal beyanı mecburiyeti başlığı altında mal beyanının tarihçesine viii viii

11 değinilmiştir. Üçüncü bölümde mal beyanının amacı açıklanmıştır. Dördüncü bölümde mal beyanının kapsamı kişiler açısından ve suçlar açısından ele alınmış, kapsama giren ve girmeyen kişiler, kapsama giren ve girmeyen suçlar başlıkları ile etraflıca işlenmiştir. Beşinci bölümde kimlerin mal beyanında bulunmak zorunda olduğu, beyanın nereye verileceği açıklanmış ve okura kolaylık olması için mal beyanında bulunmak zorunda olanlar ve verilecek merciiler tablosu oluşturulmuştur. Altıncı bölümde beyan edilecek servet unsurlarının neler olduğu tanım ve kavramlarıyla tek tek açıklanmaya çalışılmış ve yargı kararlarının özetine yer verilmiştir. Yedinci bölümde mal beyanının ne zaman verileceği konusu işlenmiş, bu bölümün alt başlıkları ise genel beyan, ek beyan, mal varlığında önemli değişiklik, mal varlığı, sebepsiz zenginleşme, haksız mal edinme, beyanın yenilenmesi, eşlerin mal beyanı, birden fazla mal beyanı konularından oluşmuştur. Sekizinci bölümde beyanların gizliliği ve istisnasına, dokuzuncu bölümde mal beyannamesi verilmesinde amirlerin sorumluluğuna değinilmiştir. Onuncu bölümde mal beyanlarının karşılaştırılması, onbirinci bölümde süresinde mal beyanında bulunmayanlara ihtar, onikinci bölümde suç duyurusu, onüçüncü bölümde suçun ihbarı, ondördüncü bölüm soruşturma ve kovuşturma usulü, on beşinci bölümde mal beyanı suçları ve cezalarına değinilmiş ve buna ilişkin yargı kararlarının özetine yer verilmiştir. Onaltıncı bölümde zoralım, onyedinci bölümde ise hediye başlığı altında kamu görevlilerinin hediye alma yasağı açıklanmış ve Etik Kurulunun kararlarına özet halinde yer verilmiştir. Onsekizinci bölümde mal beyannamesinin nasıl doldurulacağı örneklerle açıklanmıştır. Ondokuzuncu bölümde servet ve borçların açıklanmasında Tayland örneğine yer verilmiş, yirminci bölüm konuya ilişkin mevzuat, son bölüm ise; eklerden oluşmuştur. Rehber kitapta, 3628 sayılı Kanun kapsamındaki suçlardan sadece mal beyanına ilişkin suçlar incelenmiştir. Bu kitabın; Mahalli idare seçimleriyle iş başına gelen Belediye Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri ile İl Genel Meclis Üyeleri, Belediyeler ve Özel İdareler ile Mahalli idare birliklerinde ve bunlara bağlı kuruluş veya alt kuruluşlarda aylık, ücret ve ödenek almak suretiyle kamu hizmeti gören memurları, işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ile yönetim ve denetim kurulu üyelerine, beyanları ix

12 almak ve saklamakla görevli yetkili mercilere ve bu mercilerin ilgili birimlerinin görevlilerine, denetim birimlerine, denetim elemanlarına, inceleme ve soruşturma yapmakla görevli müfettiş ve muhakkiklere, personel birimlerinin yöneticilerine ve görevlilerine, eğitim birimlerine, eğiticilere, eğitileceklere, mal beyanı verecek olan diğer kişiler kapsamına girenlere ve konuya ilgi duyanlara yaralı bir rehber ve kaynak bir kitap olması hedeflenmiştir. Bu çalışmamın herkese ve Ülkeme faydalı olması için çaba sarf eden bir bireyim. Çalışmam mükemmel değildir, eksiklikleri olabilir. Ortaya çıkması muhtemel eksikliklerin hoş görüleceğine inanıyor, okurlardan gelecek eleştirilerin şükranla karşılanacağını ifade ediyorum. Amacım, Ülkemizde kayıt dışılığın kayıt altına alınmasında, saydamlığın artırılmasında ve dolayısıyla rüşvet ve yolsuzluklarla mücadelede bireysel katkı sağlayabilmektir. Kitabın gözden geçirilmiş ve yenilenmiş ikinci baskısının yayınlanmasında göstermiş oldukları yakın ilgi ve destek için Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Cevdet SÖKMEN e, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü H.İbrahim AZAK a, Yazı İşleri Müdürü Sayın Mahmut ÇOLAK a teşekkürü borç bilirim. Kitabın basım, yayım ve dağıtımını sağlayan Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Sayın Hayrettin GÜNGÖR e teşekkür ediyorum. Kitabın kullanacaklara yararlı olmasını diler, okurlardan gelecek eleştirilerin şükranla karşılanacağını belirtmek isterim. Uğur SÖKMEN Ankara, Kasım 2011 x

13 SUNUŞ Türkiye Belediyeler Birliği ülkemizdeki bütün belediyelerin doğal üye olduğu, kamu tüzel kişiliğine sahip ulusal düzeyde kurulan tek yerel yönetim birliğidir. Görevlerimiz arasında; belediyelerin çıkarlarını korumak, gelişmelerine yardımcı olmak, seçilmiş yöneticileri ile personeline yönelik eğitimler vermek, ulusal ve uluslararası düzeyde belediyeler arasında yardımlaşma ve işbirliği ile her düzeyde bilgi paylaşımını teşvik etmek, belediyecilik alanında dünyada ve Türkiye'deki iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasına yardımcı olmak ve belediyelerle ilgili yasa hazırlıklarına görüş bildirmek yer almaktadır. Kanunla verilen görevlerimizden hareketle belediyelerimiz için yararlı olacağına inandığımız platformlarda çalışmalar yürütülmekte; düzenlenen etkinlik ve yayınlar ile bütün belediyelerimize ulaşılmakta ve sinerji yaratılmaktadır. Birliğimiz yayınlarında, belediyelerimizi ilgilendiren çeşitli konular ele alınarak, geniş bir yelpazede okuyucuların istifadesine sunulmaktadır. Bu kapsamda kaleme alınan Açıklamalı - İçtihatlı - Örnekli Mal Beyanı adlı eser ile sözlük anlamı mülkiyeti altında bulunan taşınır ve taşınmaz malların listelenerek istenen makama sunulması, deklarasyonu olarak açıklanan mal bildirimi konusu ele alınmıştır. Ülkemizde kamu hizmetine girenlerin mal bildiriminde bulunmaları Anayasal bir gerekliliktir. Ayrıca Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve ilgili diğer yasal düzenlemeler de ülkemizin yolsuzlukla mücadele konusundaki kararlığını ortaya koymaktadır. Tüm kamu görevlilerini ilgilendiren mal beyanı konusunu ayrıntılı olarak işleyerek, bu kitapta derleyen Uğur SÖKMEN e teşekkür eder, yararlı olmasını temenni ederim. Aralık 2011 Hayrettin GÜNGÖR Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri xi

14 xii

15 MAL BEYANI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... Vİİ SUNUŞ... xi BİRİNCİ BÖLÜM... 7 MAL BEYANI, RÜŞVET VE YOLSUZLUK MAL BEYANI RÜŞVET YOLSUZLUK YOLSUZLUKLA MÜCADELEYE DAİR TEMEL KANUNLAR RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELEYE DAİR ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE YOLSUZLUKLARIN ÖNLENMESİ İKİNCİ BÖLÜM MAL BEYANI MECBURİYETİ SAYILI KANUN (1990) ÖNCESİ DÖNEMDE MEMURLARIN MAL BEYANNAMESİ VERME MECBURİYETİ SAYILI KANUN SAYILI KANUN SAYILI KANUN SAYILI KANUN SAYILI KANUN (1990 SONRASI) DÖNEMİNDE KAMU GÖREVLİLERİNİN MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMA MECBURİYETİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MAL BEYANININ AMACI RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARI ÖNLEMEK

16 2. YÜKÜMLÜLERİN RÜŞVET VE YOLSUZLUK SUÇU İŞLEMESİNİ ÖNLEMEK DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MAL BEYANININ KAPSAMI KİŞİLER AÇISINDAN KANUNUN KAPSAMI KAPSAMA GİREN KİŞİLER KAPSAMA GİRMEYEN KİŞİLER SUÇLAR AÇISINDAN KANUNUN KAPSAMI KAPSAMA GİREN SUÇLAR KAPSAMA GİRMEYEN SUÇLAR BEŞİNCİ BÖLÜM MAL BEYANI VERECEK KİŞİLER VE VERİLECEK MERCİLER KİMLER MAL BEYANINDA BULUNMAK ZORUNDADIR? MAL BEYANLARI HANGİ MERCİYE VERİLİR? MAL BEYANI VERECEK KİŞİLER VE VERİLECEK MERCİLER TABLOSU ALTINCI BÖLÜM BEYAN EDİLECEK SERVET UNSURLARI TAŞINMAZ MALLARI NET AYLIK TUTARININ BEŞ KATINI GEÇEN TAŞINIR MAL, HAK, ALACAK VE BORÇLARI İLE GELİRLERİ GENEL NET AYLIK PARA VE PARA HÜKMÜNDEKİ KIYMETLİ KÂĞITLARI HİSSE SENEDİ VE TAHVİLLERİ ALTIN VE MÜCEVHERATI HER TÜRLÜ KARA, DENİZ VE HAVA TAŞIT ARAÇLARI ZİRAAT MAKİNELERİ İNŞAAT VE İŞ MAKİNELERİ

17 2.9. HAYVANLARI KOLEKSİYONU EV EŞYALARI DİĞER TAŞINIR MALLARI HAKLARI ALACAKLARI BORÇLARI GELİRLERİ YEDİNCİ BÖLÜM MAL BEYANI NE ZAMAN VERİLİR? GENEL BEYAN EK BEYAN MALVARLIĞINDAKİ ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK BEYANIN YENİLENMESİ EŞLERİN MAL BEYANI BİRDEN FAZLA MAL BEYANI SEKİZİNCİ BÖLÜM BEYANLARIN GİZLİLİĞİ VE İSTİSNASI BEYANLARIN GİZLİLİĞİ BEYANLARIN GİZLİLİĞİNİN İSTİSNASI BİLGİ VERME ZORUNLULUĞU KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU DOKUZUNCU BÖLÜM MAL BEYANININ VERİLMESİNDE AMİRLERİN SORUMLULUĞU AMİR EN ÜST AMİR EN ÜST İDARİ AMİR ATAMAYA YETKİLİ MAKAM ATAMAYA YETKİLİ AMİR

18 2. SORUMLULUK KAMU İDARELERİNİN SORUMLULUĞU AMİR DURUMUNDA OLAN DEVLET MEMURLARININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI AST DURUMUNDA OLAN DEVLET MEMURLARININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI HESAP VERME SORUMLULUĞU BİLGİ VERME ZORUNLULUĞU CUMHURİYET SAVCISINA BİLGİ VE BELGE VERME ZORUNLULUĞU MAL BEYANINA İLİŞKİN MALİ SORUMLULUK MAL BEYANINA İLİŞKİN CEZAİ SORUMLULUK MAL BEYANI VERİLMESİNDE AMİRİN SORUMLULUĞU ONUNCU BÖLÜM MAL BEYANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI YENİ BEYANIN ÖNCEKİ BEYANNAME İLE KARŞILAŞTIRILMASI ONBİRİNCİ BÖLÜM SÜRESİNDE MAL BEYANINDA BULUNMAYANLARA İHTAR SÜRELER GEÇTİKTEN SONRA İHTAR ONİKİNCİ BÖLÜM SUÇ DUYURUSU RESMİ BİLDİRİM SUÇUN İHBARI ÖZEL BİLDİRİM SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ İDARİ SORUŞTURMA ADLİ KOVUŞTURMA MAL BEYANI SUÇLARI VE CEZA

19 1. İHTARA RAĞMEN SÜRESİNDE MAL BEYANINDA BULUNMAMA SORUŞTURMA İLE İLGİLİ OLARAK VERİLEN SÜRE ZARFINDA MAL BEYANINDA BULUNMAMA GERÇEĞE AYKIRI AÇIKLAMA (GİZLİLİĞE UYMAMA) GERÇEĞE AYKIRI BİLDİRİMDE BULUNMA HAKSIZ MAL EDİNME, MAL KAÇIRMA VEYA GİZLEME MÜFETTİŞ VE MUHAKKİKLERİN İHBAR VE EVRAKI TEVDİ ETMEMESİ BİLGİ VERME ZORUNLULUĞUNA UYMAMAK ZAMANAŞIMI ZAMANAŞIMI (MÜRURU ZAMAN) SÜRE DAVA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ GÖREVLİ MAHKEME ZORALIM ZORALIM (MÜSADERE) EŞYA MÜSADERESİ KAZANÇ MÜSADERESİ ELKOYMA HEDİYE HEDİYE KAVRAMI KAMU GÖREVLİLERİNİN YURT İÇİNDE HEDİYE KABUL ETMELERİ HEDİYE ALMA VE MENFAAT SAĞLAMA YASAĞI KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULUNUN YETKİ ALANINA GİREN EN AZ GENEL MÜDÜR, EŞİTİ VE ÜSTÜ KAMU GÖREVLİLERİ KAMU GÖREVLİLERİNİN YURT DIŞINDA ALDIKLARI HEDİYELER ONSEKİZİNCİ BÖLÜM

20 MAL BEYANNAMESİNİN DOLDURULMASI MAL BİLDİRİMİ KİMLİK BİLGİLERİ TAŞIMAZ MAL BİLGİLERİ KOOPERATİF BİLGİLERİ TAŞINIR MAL BİLGİLERİ DİĞER TAŞINIR MALLARI PARA, BANKA MEVDUATI VE MENKUL DEĞERLERE AİT BİLGİLER ALTIN VE MÜCEVHERAT BİLGİLERİ BORÇ ALACAK BİLGİLERİ HAKLAR VE BEYANI GEREKLİ GÖRÜLEN DİĞER SERVET UNSURLARI ONDOKUZUNCU BÖLÜM SERVET VE BOÇLARIN AÇIKLANMASI TAYLAND ÖRNEĞİ ULUSAL RÜŞVET KOMİSYONU SERVET VE BORÇLARIN AÇIKLANMASI SENATO SORUŞTURMASI CEZA YARGILAMASI YİRMİNCİ BÖLÜM MEVZUAT MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU SAYILI KANUNUN GEREKÇESİ MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK YİRMİBİRİNCİ BÖLÜM EKLER KAYNAKÇA

21 KAMU HİZMETÇİLERİNİN MAL BEYANI BİRİNCİ BÖLÜM MAL BEYANI, RÜŞVET VE YOLSUZLUK 1. MAL BEYANI 1 Güncel Türkçe sözlükte mal bildirimi; mülkiyeti altında bulunan taşınır ve taşınmaz malların listelenerek istenen makama sunulması, mal beyanı olarak tanımlanmış, servet ise; varlık, zenginlik, mal mülk olarak tarif edilmiştir. Ülkemizde kamu hizmetinde ve kamu görevinde bulunanların mal beyanına tabi tutulmaları Anayasamızın gereğidir. Anayasamızın 71 inci maddesinde; kamu hizmetine girenlerin mal bildiriminde bulunmaları ve bu bildirimlerin tekrarlanma sürelerinin kanunla düzenleneceği, yasama ve yürütme organlarında görev alanların bundan istisna edilemeyeceği belirtilmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 14 üncü maddesinde; Devlet memurlarının kendileriyle, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, özel kanunda yazılı hükümler uyarınca, mal bildirimi verecekleri düzenlenmiştir tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda 2 ; Kanunda sayılanların mal bildiriminde bulunmalarını, bildirimlerin yenilenmesini, mal edinmelerin denetimiyle, haksız mal edinme veya gerçeğe aykırı bildirimde bulunma halinde uygulanacak hükümleri, bu Kanunda belirlenen suçlarla bazı suçlardan dolayı kamu görevlileri ve suç ortakları hakkında takip ve muhakeme usulü düzenlenmiş bulunmaktadır sayılı Kanun gereğince verilecek olan mal bildiriminin şekli, düzenleniş biçimi, sayısı, neleri kapsayacağı, merciine nasıl ulaştırılacağı ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer esas ve usulleri tarihli ve sayılı Resmi Gazete de 1 SÖKMEN, Uğur: Kamu Hizmetinde ve Kamu Görevinde Bulunanların Servet Beyanı, Mali Kılavuz Dergisi, Yıl:12, Sayı:47, Ocak-Mart S tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa kitabın sonunda ilgili mevzuat bölümünde yer verilmiştir. 7

22 yayımlanarak yürürlüğe giren 3 Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelikte düzenlenmiştir RÜŞVET Rüşvet; Yaptırılmak istenen bir işte yasa dışı kolaylık ve çabukluk sağlanması için bir kimseye mal veya para olarak sağlanan çıkardır. 5 Rüşvet suçu, Türk Ceza Kanununun ikinci kitabında, millete ve devlete karşı suçları düzenleyen dördüncü kısmın, kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçları düzenleyen birinci bölümünde düzenlenmiştir. Türk Ceza Kanununa göre rüşvet, bir kamu görevlisinin, görevinin gereklerine aykırı olarak bir işi yapması veya yapmaması için kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde bir yarar sağlamasıdır. 6 Ceza Kanununun rüşvet suçu maddesine ilişkin gerekçesinde ise, kamu hizmetlerinin gerek eşitlik gerek liyakatlilik açısından adalet ilkelerine uygun yürütüldüğü, kamu görevlilerinin rüşvet kabul etmez ve satın alınamaz oldukları hususunda toplumda hâkim olan güvenin, inancın sarsılmaması gerekir. Rüşvete ilişkin suç tanımı, bu güveni korumayı amaçlamıştır. 7 Kamu görevlisinin, görevini kötüye kullanmak suretiyle maddi veya diğer şekillerde bir menfaat temin etmesine rüşvet adı verilir. Kamu görevlisine kendinden beklenen görevi yapması ya da yapmaması için armağan, komisyon ya da başka bir adla çıkar sağlanması çok kullanılan bir yöntemdir. Böyle bir durumda, vatandaşların büyük bir kısmı, yararlandıkları kamu hizmetlerinin daha hızlı bir şekilde görülmesi amacıyla ilave bir ücret ödemeyi olağan saymaktadır. Bu şekilde kurumsallaşan rüşvet sayesinde, verimlilik, rasyonellik ve etkinlik gibi ilkelerden uzak ve ağır bir biçimde işleyen bürokrasi mekanizması harekete geçmekte, rüşvetle birlikte işlerin çabuk ve ekonomik bir biçimde yürütülmesi sağlanabilmektedir tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğe kitabın sonunda ilgili mevzuat bölümünde yer verilmiştir. 4 SÖKMEN, Uğur: Kamu İdaresinde Soruşturma Kovuşturma, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayın No: 2009/400, Ankara, 2009, s SÖKMEN, Uğur: a.g.e. s s. TCK, md. 25, SÖKMEN, Uğur: a.g.e. s

23 Devleti temsil eden makamlar topluma karşı bir görev üstlenmişlerdir. Rüşvet bu görevin suistimal edilmesi ve sosyal sözleşmenin ihlal edilmesi demektir. 18. yüzyılda yaşamış olan Defterdar Sarı Mehmet Paşa nın rüşvet ve hediye konusunda Devlet Adamlarına Öğütleri nde ifade ettikleri oldukça dikkat çekicidir. 8 Allah korusun kanuna göre yapılması lâzım gelen işleri rüşvet ile geri bırakıp yasaya aykırı kötü bir işi işleme kadar büyük bir günâh yoktur. Ve devlet sahiplerine rüşvet hastalığı gibi ilâcı müşkil belki ilâcı yok bir devasız hastalık yoktur, îyi düşünüp bundan son derece perhiz etmek ve çekinmek lâzımdır. Meğerki kişinin kendi dostu bir hediye getire, bu hediyeyi almakta sakınca yoktur. O da bir nesne dolayısıyla olmaya; ancak sevginin artmasını sağlamak niyeti ile ola Rüşvet, kamu idaresinin işleyişini de bozar. Kamu idaresinin başlıca vazifesi kanunların eşit ve genel olarak uygulanmasıdır. Rüşvet veren kişi kanunların kendisi hakkında uygulanmamasını sağlamış olmaktadır. Rüşvet sonucu oluşturulan yeni statü sona erene kadar, kamu düzenini kendi niteliği ve niceliği oranında bozar ve tehdit eder. Bu nedenle rüşvet Devlet disiplinine karşı işlenmiş bir suçtur. 3. YOLSUZLUK Yolsuzluk Nedir? Yolsuzluk, yolunda yapılmayan, kurallara aykırı, uygunsuz, usulsüz iş ve davranışlardır. 9 Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük'te "yolsuzluk" kelimesi "Bir görevi, bir yetkiyi kötüye kullanma"'ya karşılık olarak almaktadır. Dünya Bankası yolsuzluğu, "Kamu gücünün özel çıkar için kullanılması" şeklinde tanımlamıştır. 4 Ocak 1999 tarihli Avrupa Konseyi Yolsuzlukla Mücadele Özel Hukuk Sözleşmesi'nin 2 nci maddesinde yolsuzluk; "...doğrudan doğruya ya da dolaylı yollardan rüşvet ve yasadışı bir menfaat temin eden kişinin yürüttüğü görevlerin veya gerekli davranışların yasalara uygun bir şekilde yerine getirilmesinde sapmalara yol açan rüşvet veya 8 (ET: ) 9 Kamu Yönetimi Sözlüğü, TODAİE,

24 başka her türlü yasadışı menfaatin talep edilmesi, teklif edilmesi, verilmesi ya da kabul edilmesi" şeklinde tanımlanmıştır. Birleşmiş Milletler Bölgeler Arası Suç ve Adalet Araştırmaları Enstitüsü (UNICRI)tarafından yolsuzluk; "kamu ve özel kuruluşların karar verme mekanizmalarındaki yozlaşma ve bozulma" şeklinde özel kesimi de kavrayacak şekilde tanımlanmıştır. Uluslararası Saydamlık Örgütü ise sadece kamu değil özel kesimdeki yolsuzluğu da dikkate alan daha genel tanımlar yapmayı tercih etmiştir. Akademisyenlerce farklı yolsuzluk tanımları yapmaktadır. Pek çok tanımlama çabalarına rağmen, yolsuzluğu tüm unsurları ile kapsayan, evrensel olarak kabul görmüş tek bir tanım bulunmamaktadır. Nitekim yolsuzlukla mücadele alanında en önemli uluslararası belge olan Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi hazırlık aşamalarında da genel bir yolsuzluk tanımına ulaşılamamış; bunun için Sözleşmede yolsuzluk tanımı yerine temel yolsuzluk fiil ve tiplerinin listelenmesi yöntemi seçilmiştir. Türk hukukunda da "yolsuzluk" tanımı veya bu adda bir suç yoktur sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda yolsuzluk ayrı bir suç olarak değil, bir suç kategorisi olarak ele alınmıştır. Kanun, aslında bir yolsuzluk türü olan rüşveti ayrıca zikretmiştir. Yolsuzluk günümüze has bir olgu değildir. Devlet denen soyut kavramın kurumları ile tecessüm ettiği günden bu yana değişik türde yolsuzlukların da var olduğunu söylemek yanlış olmaz. Weber'e göre devlet, meşru güç kullanma tekelidir. Devletin bu tekeli elinde bulundurması nedeniyle bir takım rantlar ortaya çıkmaktadır ve rantın olduğu her yerde rüşvet ve yolsuzluk vardır. 10 Yolsuzluk, kamu görevlilerinin konumlarından kaynaklanan kamusal yetkilerini kişisel çıkarları ya da özel amaçları için yasal düzenlemelere aykırı olarak kullanmalarıdır. Yolsuzluk bu bakımdan: I - Maddesel bedel içerikli yolsuzluk: Rüşvet, haraç, zimmet. 10 Aykın, Hasan, "Rüşvetin Nedenleri Ekonomik Etkileri ve Rüşvetle Mücadele", Yaklaşım, Ağustos

25 II - Dayanışma içerikli yolsuzluk: Yakınları kayırma-nepotizm, sözü geçer kişileri kayırma, siyasi temelli kayırma. olarak iki ana kategoriye ayrılabilir. Yolsuzluğun temeli ya da özü kişisel çıkar gözetmektir. Yani çıkar çatışması olayın odağındadır. 11 Her türlü maddi ve manevi çıkar karşılığı iş yapma, yaptırma veya yetkiyi kullanmanın yanı sıra, teşvik, kredi, ihale ve siyasi içerikli atamalar, yasalara uygun olsa bile hemşericilik, bölgecilik veya ayrımcılık yaparak insan işe almak, yaşam koşulları daha kötü olan bir yerleşim birimine tayini çıkmış olan memurun tayinini başka yere yaptırmak, birini hakkı olmadığı halde kuralına uydurarak terfi ettirmek vb. gibi temel ahlak ilkeleri ve yazılı veya sözlü meslek kuralları ile yürürlükteki hukuk kurallarına aykırı tüm davranışlar yolsuzluk kavramı içinde değerlendirilebilir. 12 Osmanlı Devletinin en ihtişamlı dönemi olarak bilinen Kanuni Sultan Süleyman döneminde üç akçelik maaşını alamayan Fuzuli'nin "Selam verdim rüşvet değildür deyu almadılar/sualime cevaptan gayri nesne vermediler." şeklindeki yolsuzluğun en yaygın görünen türü olan rüşvete karşı serzenişini dile getiren dizeleri konuya ilişkin çarpıcı bir örnek teşkil etmektedir. Osmanlı Devletinin çöküş dönemine tekabül eden 19. yüzyılda ise rüşvetin yaygınlaştığını ve bu yüzden, padişah da dahil, Bab-ı Ali'deki üst düzey yöneticilerin aşağıdaki yemini ettikleri ve bu yeminin taşradaki memurlarca da halkın önünde tekrarlandığına şahit olunmuştur. Yemin metni şöyledir: "Padişahıma ve devlet-i aliyelerine sadakatten ayrılmayacağıma ve padişahımın ruhsat-ı seniyesi ile kabulü mecaz olan hedayayı resmiyeden başka memnu olan hediyeleri kabul etmeyeceğime ve emval-i miriyeyi irtikab ve telef etmeyip kimseye ettirmeyeceğime ve lüzum-u hakikisi tebeyyün etmedikçe hazine-i miriyeden masraf yaptırmayacağıma ve hazine-i miriyeye ait hiçbir nesneyi zatım için 11 8 Ocak Ocak 2009 arasında yapılan Etik Liderlik Seminerlerinde Prof. Dr. Ümit BERKMAN tarafından yapılan "Değişen Etik Anlayışı ve Yolsuzlukla Mücadele" konulu sunum metninden alınmıştır. 12 Türkiye de Saydamlığın Arttırılması ve Kamuda Etkin Yönetimin Geliştirilmesi Çalışma Raporu, Ankara, 2002, Başbakanlık Teftiş Kurulu, Maliye-Adalet-İçişleri Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığı Masak temsilcilerinden oluşan Yönlendirme Komitesi ve Çalışma Grubu. 11

26 kullanmayacağıma ve mücerret hatır için memur istihdamına lüzum görmeyeceğime vallahi..." 13 Yemin metninin bugünkü Türkçe ile ifadesi ise şöyledir: "Padişahıma ve Devlete sadakatten ayrılmayacağıma, hangi ad altında olursa olsun rüşvet almayacağıma, kabulü yasak olmayan hediyeler dışında kalan yasak hediyeleri kabul ve Devlet malını irtikap ve ziyan etmeyeceğime ve kimseye de ettirmeyeceğime, mutlaka icap etmedikçe Devlet hazinesinden masraf edilmesine meydan vermeyeceğime ve sadece hatır-gönül için memur kullanmayacağıma ve kullanılmasına lüzum görmeyeceğime vallahi billahi ile Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin ederim." 14 Yolsuzluğun, çok eskiye dayanmasına karşılık, son yıllarda yolsuzluk ve bunun etkileri konusuna ilginin giderek arttığı görülmektedir. Gittikçe artan bu ilginin ardında, 1990'lardaki ekonomik ve politik gelişmelerle birlikte başta rüşvet olmak üzere yolsuzluğun yaygınlaşarak zirve noktasına ulaşması bulunmaktadır. Yoksa bu durumu medyadaki gelişmeler neticesinde çok eskilere dayanan bir olgudan daha fazla haberdar olma şeklinde açıklamak tatmin edici olmayacaktır. 1960' lı yıllardan bu yana devletin ekonomideki artan rolü ve birçok ülkede yaşanan ekonomik dönüşüm, küreselleşme, bilişim teknolojilerindeki gelişmeler ve buna paralel olarak kara para aklama imkanlarının artması, organize suç örgütlerinin her geçen gün büyümesi ve sınır tanımaz bir nitelik kazanması yolsuzluğun son yirmi yılda hızlı bir ivme kazanmasına ve yaygınlaşarak küresel bir nitelik almasına neden olmuştur. Yolsuzluğun kazandığı bu yeni nitelik uluslararası alanda da bu tehdit ile mücadele için yeni girişim, sözleşme ve oluşumları gündeme getirmiştir. 15 Yolsuzlukla Mücadele Neden Önemlidir? Yolsuzluğun ortaya çıkardığı sonuç, sadece kamu gücünü kötüye kullanan görevlinin elde ettiği özel çıkarla sınırlı değildir. Yolsuzluk, toplumun her alanında önemli sorunları da beraberinde getirir. Örneğin, yeterli şartları taşımadığı halde rüşvetle alınan inşaat ruhsatı sadece 13 ONUR, Vedat; Tanzimat Devrinin Büyük ve Unutulmaz Devlet Adamları, Ankara, 1946, s. 41'den aktaran TUTUM, Cahit; Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma, TESAV Yayınları, 1994, s Sertoğlu, Mithat; "Rüşvet Almayacağına Yemin Eden Padişah", Hürriyet Gazetesi, Pazar Eki, 15 (ET;19/02/2011) 12

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE ALANINDA SON YILLARDA YAPILAN BAŞLICA DÜZENLEMELER HAKKINDA BİLGİ NOTU

SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE ALANINDA SON YILLARDA YAPILAN BAŞLICA DÜZENLEMELER HAKKINDA BİLGİ NOTU SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE ALANINDA SON YILLARDA YAPILAN BAŞLICA DÜZENLEMELER HAKKINDA BİLGİ NOTU KANUNLAR Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulmasına İlişkin

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

S i R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 13 27.01.2015

S i R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 13 27.01.2015 S i R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 13 27.01.2015 ŞUBAT AYI SONUNA KADAR MAL BİLDİRİMLERİ VERİLMELİDİR 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu nda Amaç; bu kanunda sayılanların

Detaylı

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM Mal Bildirimi

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM Mal Bildirimi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 5 Mayıs 2008 tarihli Ellialtıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Bulunulması Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (2) inci fıkrası gereğince

Detaylı

SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE YOLSUZLUKLA MÜCADELENĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ STRATEJĠSĠ (2010-2014)

SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE YOLSUZLUKLA MÜCADELENĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ STRATEJĠSĠ (2010-2014) SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE YOLSUZLUKLA MÜCADELENĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ STRATEJĠSĠ (20-24) 1. GĠRĠġ Kamu gücü ve kaynakları ile özel kuruluşlardaki görev, yetki ve kaynakların, toplumun zararına olarak özel

Detaylı

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU Kanun No. 3628 R. Gazete No. 20508 Kabulü: 19.4.1990 R.G. Tarihi: 4.5.1990 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU SEDAT ERDEM AYDIN AİHM İÇTİHATLARI BAĞLAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU İSTANBUL ARŞİVİ İÇİNDEKİLER DANIŞMANIN ÖNSÖZÜ...VII YAZARIN ÖNSÖZÜ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1

Detaylı

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA 2711 MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.8.1990, No : 90/748 Dayandığı Kanunun Tarihi : 19.4.1990, No : 3628 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 15.11.1990,

Detaylı

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.8.1990, No : 90/748 Dayandığı Kanunun Tarihi : 19.4.1990, No : 3628 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 15.11.1990,

Detaylı

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik Tarihi:10.08.1990 Sayısı:90/748 R.G. Tarihi:15.11.1990 R.G. Sayısı:20696 Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.08.1990, No: 90/748 Dayandığı Kanunun Tarihi

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Coşkun Can Aktan (Ed.) Yolsuzlukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Yayınları, 2001.

Coşkun Can Aktan (Ed.) Yolsuzlukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Yayınları, 2001. Coşkun Can Aktan (Ed.) Yolsuzlukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Yayınları, 2001. TÜRKİYE DE SİYASAL YOZLAŞMALARIN KAPSAMINA İLİŞKİN HUKUKİ NORMLAR Bu yazımızda ülkemizde siyasal yozlaşmalar konusunda

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali)

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali) Hata adı: Hata türü: (yönetim/operasyonel/stratejik/bilgi Teknolojileri/izleme ve raporlama) Hatanın gerçekleşme tarihi: Hatanın sebepleri/olası sebepleri: Hatanın etkilediği faaliyet/süreç adı: Sorumlu

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ceza Hukuku Genel Hükümler

İÇİNDEKİLER. Ceza Hukuku Genel Hükümler İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Ceza Hukuku Genel Hükümler -1. CEZA HUKUKUNUN TANIMI... 1 I. Ceza Hukukunun Tanımı... 1-2. CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI VE YORUM... 2 I. Ceza Hukukunun Kaynakları... 2 II. TCK ile

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

ŞEFFAF DEVLETTE BİLGİ EDİNME HAKKI VE SINIRLARI

ŞEFFAF DEVLETTE BİLGİ EDİNME HAKKI VE SINIRLARI Yrd. Doç. Dr. Ayhan DÖNER Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ŞEFFAF DEVLETTE BİLGİ EDİNME HAKKI VE SINIRLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR...xv

Detaylı

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU ŞÜPHELİİŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU ŞÜPHELİİŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU ŞÜPHELİİŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 1 ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİMDE BULUNMANIN ÖNEMİ ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİMİ, ORGANİZE SUÇLARLA VE TERÖRLE MÜCADELENİN ÖNEMLİ BİR PARÇASIDIR. ŞÜPHELİ

Detaylı

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK)

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon İstikrarlı bir ekonomi için gelir ve harcama politikalarının hazırlanması, uygulanması,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KÜLTÜR VE TURİİZM BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ Kanun Adı : Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 SayIlI Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi HakkInda Kanunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye BakanIığının Teşkilat ve Görevleri

Detaylı

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik Bakanlar Kurulu :10/8/1990-90/748 Kararı Resmî Gazete :15.11.1990/20696 Ek ve Değişiklikler: 1) 7/12/1999-99/13770 B.K.K. 31.12.1999/2392 RG 2) 17/1/2000-2000/4

Detaylı

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Ders Planı Ders İçeriği: Yasal Çerçeve Bilgi Edinme Kanunu Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdür V. 8 Şubat 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu - Şeffaflık, - Hesap Verebilirlik, - Kurumsallaşma, - Elektronik Ortamda Hukuki İşlem Tesis Edebilme

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar 7535 KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

Prof. Dr. TURAN YILDIRIM. Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR. Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN İDARE HUKUKU II

Prof. Dr. TURAN YILDIRIM. Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR. Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN İDARE HUKUKU II Prof. Dr. TURAN YILDIRIM Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR Yrd. Doç. Dr. GÜL ÜSTÜN Dr. ÖZGE OKAY İDARE HUKUKU II İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xvii Birinci

Detaylı

BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ

BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ I. İNSAN HAKLARI KAVRAMI 3 II. İNSAN HAKLARININ ULUSLARARASI DÜZEYDE KORUNMASI 4 1. Birleşmiş Milletler Örgütü 4 2. İkinci Dünya

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

4 Ocak 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: Başbakanlık Genelgesi 2004/12 Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması

4 Ocak 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: Başbakanlık Genelgesi 2004/12 Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması 4 Ocak 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25356 Başbakanlık Genelgesi 2004/12 Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-320-1327

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE YATIIRIIM DESTEK VE TANIITIIM AJANSII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. SAYI : B.100.PER.0730023 5449 * 17.01.2005 KONU : Mal Bildirimi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. SAYI : B.100.PER.0730023 5449 * 17.01.2005 KONU : Mal Bildirimi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü SAYI : B.100.PER.0730023 5449 * 17.01.2005 KONU : Mal Bildirimi...VALİLİĞİNE (Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/4 Bilindiği üzere; 04.05.1990 tarih ve 20508

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

ve Öneriler Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Yüksel

ve Öneriler Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Yüksel Türkiye de Yasama Etiği Çalışmaları ve Öneriler Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Yüksel MARDĐN MĐLLETVEKĐLĐ AK PARTi SĐYASĐ VE HUKUKĐ ĐŞLER BAŞKAN YARDIMCISI YARGI ETĐĞĐ VE YASAMA ETĐĞĐ ULUSLARARASI KONFERANSI 18

Detaylı

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Satın Alma

Detaylı

Sahte Banknotların İncelenmesi Ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Sahte Banknotların İncelenmesi Ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Sahte Banknotların İncelenmesi Ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Adalet Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 09/08/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25901 BİRİNCİ BÖLÜM :Amaç,

Detaylı

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ Doç. Dr. Abdurrahman EREN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

Mayıs 1990 Tarihli Resmi Gazete Sayı: Kanun Numarası :3628

Mayıs 1990 Tarihli Resmi Gazete Sayı: Kanun Numarası :3628 Mayıs 1990 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 20508 Kanun Numarası :3628 BİRİCİ Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Kanunun amacı, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele cümlesinden olarak; bu kanunda sayılanların mal

Detaylı

TÜRKİYEDE ÇEVRESEL BİLGİLENME HAKKI VE AB DİREKTİFLERİ. Yrd. Doç. Dr. Necla Akdağ Güney

TÜRKİYEDE ÇEVRESEL BİLGİLENME HAKKI VE AB DİREKTİFLERİ. Yrd. Doç. Dr. Necla Akdağ Güney TÜRKİYEDE ÇEVRESEL BİLGİLENME HAKKI VE AB DİREKTİFLERİ Yrd. Doç. Dr. Necla Akdağ Güney Çevre hakkının uygulanabilirliğini ancak onu sağlayacak mekanizmaların öngörülmesi ve güvence altına alınması ile

Detaylı

Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü. Fikret Toksöz May 12, 2015

Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü. Fikret Toksöz May 12, 2015 Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü Fikret Toksöz May 12, 2015 Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü İçin Taslak Yasal Temeller Merkez Düzey Yerel Düzey Müdahale Mekanizmaları Geleneksel

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Sivil Savunma Uzmanı. Sıra No

Sivil Savunma Uzmanı. Sıra No MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATOPOL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI PERSONELİ 2016 YILI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI SINAV KONULARI VE SORU DAĞILIMI ÇİZELGESİ Şube Müdürü 1 T.C. Anayasası 6 2 Atatürk

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm Çevre Hukukunun Temelleri I. Genel Olarak...1

Detaylı

BİRİNCİ KISIM KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BİRİNCİ KISIM KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 3-1 VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : 31/ 12/ 2010 tarihli

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ I İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ ve SINIRLANDIRILMASI...1 I- Konunun Takdimi ve Önemi...1 Konunun Sınırlandırılması...2.2) ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASININ

Detaylı

ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m )

ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m ) ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m.132-133-134) 1. Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlarla Korunan Hukuki Değer Olarak Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ 1 GEREKLİ FORM, BELGE, RAPOR ve İZİN İŞLEMLERİ 2 3 BAŞVURU İŞLEMİ EVRAK VE BİNA İNCELEME

Detaylı

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası nın oluşturulması, uygulanması ve güncellenmesinin sağlanmasından Banka nın Yönetim Kurulu sorumludur.

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası nın oluşturulması, uygulanması ve güncellenmesinin sağlanmasından Banka nın Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetim Kurulu Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası nın oluşturulması, uygulanması ve güncellenmesinin sağlanmasından Banka nın Yönetim Kurulu sorumludur. Denetim Komitesi Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Prof. Dr. NURAY EKŞİ Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Ülkelerarası Evlat Edinme Uluslararası

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Avrupa Birliği Hukukuna Giriş İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX TABLOLAR CETVELİ... XIX KISALTMALAR...XXI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Mehmet SAYDAM Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii

Detaylı

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KAMU İİHALE KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK GAZĠANTEP-2011 GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM,

Detaylı

ŞEFFAFLIK VE ETİK KÜLTÜRÜN GELİŞTİRİLMESİ

ŞEFFAFLIK VE ETİK KÜLTÜRÜN GELİŞTİRİLMESİ ŞEFFAFLIK VE ETİK KÜLTÜRÜN GELİŞTİRİLMESİ Doç.Dr. Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN omur@hacettepe.edu.tr Hacettepe Universitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 1 Şeffaflık Şeffaflık, en basit anlamıyla, devletin

Detaylı

TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi 1) CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ Hukuka aykırılıklar çok çeşitli biçimde gerçekleşebilir. Her hukuka aykırılık

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

«VERGİ ANLAŞMALARI VE UYGULAMASI» KONULU SEMİNER

«VERGİ ANLAŞMALARI VE UYGULAMASI» KONULU SEMİNER ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI EV SAHİPLİĞİNDE «VERGİ ANLAŞMALARI VE UYGULAMASI» KONULU SEMİNER Dr. Hüseyin IŞIK Ankara, 08.05.2015 Seminer OECD Modeli, BM Modeli ve Türkiye-Almanya Vergi Anlaşması

Detaylı

SPKn İDARİ PARA CEZALARI

SPKn İDARİ PARA CEZALARI SPKn İDARİ PARA CEZALARI Av. Ümit İhsan Yayla Sermaye Piyasası Kanununda Halka Açık Şirketlerle İlgili Suç ve Yaptırımlar ile Önemli Nitelikte İşlemler Paneli İstanbul 27.06.2014 Sunum İçeriği Ceza Vermeye

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII İİÇİİŞLERİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR VEBAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ I. -YENİ TİCARET KANUNU İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR-3 II. -YENİ TİCARET KANUNU NUN YÜRÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR-7 III. -YENİ TİCARET KANUNU NUN

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

(8) Dolayısıyla, iç denetçi atamaları yapılabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler (mahalli idareler hariç) tamamlanmıştır.

(8) Dolayısıyla, iç denetçi atamaları yapılabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler (mahalli idareler hariç) tamamlanmıştır. İÇ DENETÇİ ATAMALARINDA UYULACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA TEBLİĞ 1. Giriş (1) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği olarak kamu idareleri bünyesinde

Detaylı

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Bilgi İşlem Müdürlüğünün

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI A- Hukuk ve Hak Kavramlarına Giriş... 1 B- Hukuk Kavramının Çeşitli Anlamları... 2 a-pozitif Hukuk... 2 b-doğal (Tabii) Hukuk... 3 c-şekil Açısından

Detaylı

İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları

İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları Necati MERAN İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA ve EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA SUÇLARI Ankara, 2011 İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına

Detaylı

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.07.2016/90-1 KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI ÖZET : 472 sıra No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII TABLOLAR LİSTESİ...XIII ŞEKİLLER LİSTESİ...XV KISALTMALAR...XVII

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII TABLOLAR LİSTESİ...XIII ŞEKİLLER LİSTESİ...XV KISALTMALAR...XVII İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII TABLOLAR LİSTESİ...XIII ŞEKİLLER LİSTESİ...XV KISALTMALAR...XVII BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER I. GİRİŞ...1 II. GENEL BİLGİLER...2 İKİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI Sirküler Rapor 21.01.2013/33-1 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI ÖZET : 23 Eylül 2012 tarihi itibarıyla Avrupa İnsan

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu 2016 Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda düzenlenen cezai ve idari yaptırımlar ile sorumluluk hükümleri; İhale dışı bırakılacak olanlar, İhaleye katılamayacak

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda düzenlenen cezai ve idari yaptırımlar ile sorumluluk hükümleri; İhale dışı bırakılacak olanlar, İhaleye katılamayacak BİLGİ VE BELGELERİ AÇIKLAMA YASAKLARI Uzm.Dr.Rukiye BERKEM S.B Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA SATIN ALMA İŞLEMLERİ (İhale) KURSU I. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT 6 8 T.C. ANAYASASI TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT Kavramlar Türk Ceza Kanunu TCK nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Kabahatler Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu CMK nın Yürürlük ve Uygulama

Detaylı

FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ

FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ Öncelik 29.1 Özellikle gümrük kontrolleri ve vergi denetimi kuralları olmak üzere, serbest bölgeler mevzuatının AB müktesebatı ile uyumlu hale getirilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi

Detaylı

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU 7133 MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU Kanun Numarası : 3628 Kabul Tarihi : 19.4.1990 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4.5.1990 Sayı : 20508 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 4483 Resmi Gazete Tarih: 4.12.1999; Sayı: 23896 Amaç MADDE

Detaylı

ALTINCI BÖLÜM BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

ALTINCI BÖLÜM BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI ALTINCI BÖLÜM BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI ALTINCI BÖLÜM Bilgi İşlem Müdürlüğü nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Kuruluş

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları TEMEL HUKUK Sosyal Düzen Kuralları Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara, sosyal düzen kuralları veya sadece sosyal

Detaylı

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1)

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) 21 Ocak 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28889 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, makul bir ekonomik veya finansal

Detaylı