Solunum ve Kalp Durmas Nedir?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Solunum ve Kalp Durmas Nedir?"

Transkript

1 TEMEL YA AM DESTE

2 Solunum ve Kalp Durmas Nedir? Solunum durmas : Solunum hareketlerinin durmas nedeniyle vücudun ya amak için ihtiyac olan oksijenden yoksun kalmas d r. Hemen yapay solunuma ba lanmaz ise bir süre sonra kalp durmas meydana gelir. Kalp durmas : Bilinci kapal ki ide büyük arterlerden nab z al namamas durumudur. Kalp durmas na 5 dakika içinde müdahale edilmezse dokular n oksijenlenmesi bozulaca için beyin hasar olu ur.

3 Kalp durmas nda Kalp durmas na 5 dakika içinde müdahale edilmezse dokular n oksijenlenmesi bozulur. Oksijensizli e en duyarl organ m z beyindir ve k sa sürede beyinde hasar olu maya ba lar. Beyin hasar olu an ki inin hayata dönmesi zorla r, hayata dönse bile kaliteli ve normal bir hayat ya ayamaz.

4 Temel Ya am Deste i nedir? Hayat kurtarmak için havayolunu açmak, Solunumu durmu ki iye yapay solunum yaparak akci erlerine oksijen gitmesini sa lamak, Kalbi durmu ki iye d kalp masaj yaparak kalpten kan pompalanmas n sa lamak Dokulara yeterli düzeyde temiz kan gitmesini sa lamak üzere yap lan, ilaçs z müdahalelerdir.

5 Temel Ya am Deste i nedir? Temel ya am deste ine ba larken e er çevrede biri varsa hemen 112 arat lmal d r. Bo ulmalarda ilkyard mc yaln z ise 5 tur temel ya am deste i uygulad ktan sonra (112) yard m ça rmal d r. Yine ilkyard mc yaln z ise bebek ve çocuklarda 5 tur temel ya am deste i uygulad ktan sonra (112) yard m ça rmal d r. Solunum ve dola m var, bilinç kapal ysa kincil de erlendirmeden sonra hasta /yaral ya koma pozisyonu verilir.

6 B L NÇ KONTROLÜ Önce hasta/yaral n n (H/Y) ve kendimizin güvenli i sa lan r. H/Y n n omuzlar ndan hafifçe dokunulur ve yi misiniz? diye sorularak bilinç kont rolü yap l r. Bilinç yok ise; 112 t bbi yard m istenir.

7 lkyard m n ABC si ; Uluslararas standartlarda ABC harfleri ngilizce Airway ( Havayolu ) Breathing ( Bak-Dinle -Hisset ) Circulation ( Dola m ) sözcüklerinin ba harflerinden olu maktad r.

8 lkyard m n ABC si ; A. Hava yolu aç kl n n de erlendirilmesi (A z içi kontrolü-ba -çene pozisyonu) B. Solunumun de erlendirilmesi ( Bak-Dinle-Hisset) C. Dola m n de erlendirilmesi ( ah damar ndan 5 saniye nab z al narak yap l r)

9 A IZ Ç KONTROLÜ Bilinci kapal bütün hasta/yaral larda solunum yolu kontrol edilmelidir. Çünkü dil geriye kayabilir yada herhangi bir yabanc madde solunum yolunu t kayabilir. A z içi kontrol edilerek yabanc cisim varsa temizlenir

10 A IZ Ç KONTROLÜ Özellikle bilinç kayb olanlarda dil geri kaçarak solunum yolunu t kayabilir. Kusmuk, yabanc cisimlerle solunum yolunun t kanabilir Hava yolunun aç kl havan n akci erlere ula abilmesi için artt r.

11 BA - ÇENE POZ SYONU Bir el al na yerle tirilir, Di er elin iki parma çenenin alt na yerle tirilir, Ba geriye do ru itilir. Böylece arkaya yaslanan dil kökü oynat larak hava yolu aç kl temin edilir

12 BA - ÇENE POZ SYONU

13 BAK D NLE - H SSET Hasta/yaral n n solunum yolu aç ld ktan sonra, solunum Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile de erlendirilir, BAK-D NLE H SSET için 10 SAN YE harcan r. Solunum yoksa hemen Temel Ya am Deste ine ba lan r.

14 BAK D NLE - H SSET Solunum hareketini ve canl l k belirtilerini izler(herhangi bir hareket var m, rengi soluk veya morarm m ) Gözler hastan n gö üs kafesi hareketlerini izler Kulaklar solunum sesini dinler. Yana nda hasta/yaral n n nefesini hissetmeye çal r.

15 BAK D NLE - H SSET

16 Yeti kinlerde D Kalp Masaj Kalp bas s uygulamak için; gö üs kemi inin alt ve üst ucu bulunarak alt yar s na bir elin topu u yerle tirilerek tespit edilir.

17 Yeti kinlerde D Kalp Masaj o Her iki elin parmaklar n birbirine geçirilir o Parmaklar gö üs kafesiyle temas etmeden, dirsekler bükülmeden, gö üs kemi i üzerinde vücuda dik olacak ekilde tutulur,

18 Yeti kinlerde D Kalp Masaj Gö üs kemi i 5 cm a a inecek ekilde (yandan bak ld nda gö üs yüksekli inin 1/3 ü kadar) bas uygulama, bu i lemi dakikada 100 kez uygulama Hasta/ yaral ya 30 kalp masaj ndan sonra 2 solunum yapt rma (30:2)

19 Yeti kinlerde D Kalp Masaj

20 Yapay Solunum Nas l Yap l r? Hasta akci erine ml hava gidecek ekilde a zdan 2 kez hava üflenir, Üfleme gö sü kald racak kadar olmal ve 1 saniyeden uzun sürmeli, Bu ekilde verilen hava hayati organlar koruyacak yeterli oksijene sahipt ir (%16-18), Hava gitmiyorsa ba -çene pozisyonu düzeltilmelidir. Yine gitmiyorsa t kan kl k yönünden de erlendirilmelidir.

21 Yapay Solunum Nas l Yap l r? Bebeklerde ve çene kilitlenmesi vb. durumlarda yeti kinlerde, yapay solunum a zdan buruna hava veri lerek yap lmal d r. lkyard m kendini korumak için yapay solunum s ras nda ince bir tülbent, gazl bez vb. kullanabilir.

22 Temel Ya am Deste ine Ne Kadar Süre Devam Edilir? Temel ya am deste ine hasta/yaral n n ya amsal refleksleri veya t bbi yard m gelene kadar kesintisiz devam edilir. NOT: Bo ulmalarda; e er ilkyard mc yaln z ise 30:2 kalp bas s uygulamas n n 5 tur tekrar ndan sonra 112 yi aran l r.

23 112 ye Haber Verme Temel ya am deste i yap l rken ya önemli bir faktördür. Orta ya ve üzerindeki bir hast ada ölüm nedenlerinin ba nda ventriküler fibrilasyon gelmektedir. Böyle bir durumda olay yerine gelen 112 ekibi defibrilasyon yaparak hastay kurtarma ans n art rabilir. Bu nedenle süratle 112 yi aramak son derece önemlidir.

24 Çocuklarda (1-8 ya ) D Kalp Masaj ve Yapay Solunum Uygulamas Çevre ve kendi güvenli imiz sa lan r. Çocu un omuzlar na hafifçe dokunarak ve iyi misiniz? diye sorularak bilinç kont rol edilir. (Çocu un bilinci yoksa ve çevrede birileri varsa 112 yi aratt r l r) lkyard mc yaln z ise; 30:2 gö üs bas s n n 5 tur uygulanmas ndan sonra 112 yi aran r.

25 Çocuklarda (1-8 ya ) D Kalp Masaj ve Yapay Solunum Uygulamas Çocuk sert bir zemine yat r l r. Çocu un yan na diz çökülür. Çocu un s kan giysilerini gev etilir. A z kontrol edilerek varsa yabanc cisim temizlenir.

26 Çocuklarda (1-8 ya ) D Kalp Masaj ve Yapay Solunum Uygulamas Hava yolunu açmak için bir el çocu un aln na, di er el parmak uçlar yla çenesinden tutularak geriye hafifçe itilerek solunum yolunun aç kl sa lan r.

27 Çocuklarda (1-8 ya ) D Kalp Masaj ve Yapay Solunum Uygulamas Çocu un solunum yap p yapmad n Bak-Dinle-Hisset yöntemiyle 10 saniye süre ile kontrol edilir.

28 Çocuklarda (1-8 ya ) D Kalp Masaj ve Yapay Solunum Uygulamas Soluk al p vermiyorsa al n üzerine koyulan elin ba ve i aret parma kullan larak çocu un burun kanatlar hava ç kmayacak ekilde kapat l r.

29 Çocuklarda (1-8 ya ) D Kalp Masaj ve Yapay Solunum Uygulamas E er solunum yoksa çocu un gö sünü yükseltmeye yarayacak kadar her biri 1 saniyenin üzerinde 2 kurt ar c nefes verilir ve havan n geriye ç k p ç kmad n kontrol edilir.

30 Çocuklarda (1-8 ya ) D Kalp Masaj ve Yapay Solunum Uygulamas Kalp bas s uygulamak için, gö üs ortalanarak (gö üs kemi inin üst ve alt ucunun alt yar s ) bas yap lacak yer tespit edilir.

31 Çocuklarda (1-8 ya ) D Kalp Masaj ve Yapay Solunum Uygulamas Bir elin topu u gö üsün merkezine yerle tirilir, (çocuk yeti kin görünümündeyse yeti kinlerde oldu u gibi iki el ile kalp bas s uygulan r) Parmaklar gö üs kafesiyle temas ettirilmeden, dirsek bükülmeden, gö üs kemi i üzerine vücuda dik olacak ekilde tutulur.

32 Çocuklarda (1-8 ya ) D Kalp Masaj ve Yapay Solunum Uygulamas Gö üs kemi i 5 cm a a inecek ekilde (yandan bak ld nda gö üs yüksekli inin 1/3 ü kadar) bas uygulan r, bu i lem dakikada 100 kez uygulan r. Hasta/yaral çocu a 30 kalp masaj ndan sonra 2 solunum yapt r l r.(30:2) Temel ya am deste ine çocu un ya amsal refleksleri veya t bbi yard m gelene kadar kesintisiz devam edilir.

33 Bebeklerde (0-12 ay) D Kalp Masaj ve Yapay Solunum Uygulamas Kendisinin ve bebe in güvenli inden emin olunur. Ayak taban na hafifçe vurularak bilinç durumu kontrol edilir. (Bebe in bilinci yoksa ve çevrede birileri varsa 112 yi arat l r) lkyard mc yaln z ise; 2 kurtar c solunumdan sonra 30: 2 gö üs bas s n n 5 tur uygulanmas ndan sonra 112 yi arar.

34 Bebeklerde (0-12 ay) D Kalp Masaj ve Yapay Solunum Uygulamas A z kontrol edilerek varsa yabanc cisim temizlenir. S kan giysileri gev etilir.

35 Bebeklerde (0-12 ay) D Kalp Masaj ve Yapay Solunum Uygulamas Bir el bebe in aln na koyulur, di er elin iki parma ile çene yukar ve geriye itilerek hafifçe ba geriye e ilir.

36 Bebeklerde (0-12 ay) D Kalp Masaj ve Yapay Solunum Uygulamas Bebe in solunum yap p yapmad bak-dinle-hisset yöntemiyle 10 saniye süre ile kontrol edilir.

37 Bebeklerde (0-12 ay) D Kalp Masaj ve Yapay Solunum Uygulamas Solunum yoksa a z dolusu nefes al narak ilkyard mc a z n bebe in a z ve burnunu içine alacak ekilde yerle tirir. Bebe in gö sünü yükseltmeye yarayacak kadar her biri 1 saniyenin üzerinde 2 kurtar c nefes verir ve havan n geriye ç k p ç kmad kontrol edilir.

38 Bebeklerde (0-12 ay) D Kalp Masaj ve Yapay Solunum Uygulamas Kalp bas s uygulamak için bebe in (iki meme ba n n alt ndaki hatt n ortas gö üs merkezini olu turur) gö üs merkezi tespit edilir. Bir elin orta ve yüzük parma n bebe in gö üs merkezine yerle tirilir.

39 Bebeklerde (0-12 ay) D Kalp Masaj ve Yapay Solunum Uygulamas ki parmakla gö üs kemi i 4 cm a a inecek ekilde ( yandan bak ld nda gö üs yüksekli inin 1/3 ü kadar) bas uygulan r, bu i lem dakikada 100 kez uygulan r.

40 Bebeklerde (0-12 ay) D Kalp Masaj ve Yapay Solunum Uygulamas Bebe e 30 kalp masaj ndan sonra 2 solunum yapt r l r (30:2) Temel ya am deste ine bebe in ya amsal refleksleri veya t bbi yard m gelene kadar kesintisiz devam edilir.

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62 TE EKKÜRLER

Solunum ve Kalp Durması Nedir? Solunum Durması: Kalp Durması: Temel YaĢam Desteği Nedir? ilaçsız 112 112 Hayat Kurtarma Zinciri Nedir?

Solunum ve Kalp Durması Nedir? Solunum Durması: Kalp Durması: Temel YaĢam Desteği Nedir? ilaçsız 112 112 Hayat Kurtarma Zinciri Nedir? Temel Yaşam Desteği Solunum ve Kalp Durması Nedir? Solunum Durması: Solunum hareketlerinin durması nedeniyle vücudun, yaşamak için ihtiyacı olan oksijenden yoksun kalmasıdır. Hemen yapay solunuma başlanmaz

Detaylı

İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI LKYARDIMDA TEMEL UYGULAMALAR AC L SA LIK H ZMETLER UBES E T M B R M

İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI LKYARDIMDA TEMEL UYGULAMALAR AC L SA LIK H ZMETLER UBES E T M B R M İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI LKYARDIMDA TEMEL UYGULAMALAR 1 LKYARDIM NED R? Herhangi bir hastal k veya kaza sonucu ya am tehlikeye girmi olan ki iye, Olay yerinde, sa l k görevlilerinin yard m sa lan ncaya

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK TEMEL YAŞAM DESTEĞİ 720S00047

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK TEMEL YAŞAM DESTEĞİ 720S00047 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK TEMEL YAŞAM DESTEĞİ 720S00047 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI

T.C. TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLKYARDIM VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI H. Fazıl İNAN* Zülfinaz KURT** İlknur KUBİLAY***

Detaylı

İLK YARDIM MODÜLLERİ

İLK YARDIM MODÜLLERİ E I L D R T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Eğitimciler İçin Eğitim Rehberi İLK YARDIM MODÜLLERİ TÝ Ý Ð Ý M GENE L M Ü Ü K L Ð Ü SA Ð Ü ANKARA, 2008 İlk Yardım Modülleri T.C. Sağlık

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İLK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İLK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İLK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hemşire

Detaylı

SOSYAL H ZMETLER ÇOCUK ES RGEME KURUMUNDA (SHÇEK) GÖNÜLLÜ ANNE OLMAK VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIfiMALARI

SOSYAL H ZMETLER ÇOCUK ES RGEME KURUMUNDA (SHÇEK) GÖNÜLLÜ ANNE OLMAK VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIfiMALARI Hülya Sözlü/ Çocuk yuvas müdürü SOSYAL H ZMETLER ÇOCUK ES RGEME KURUMUNDA (SHÇEK) GÖNÜLLÜ ANNE OLMAK VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIfiMALARI Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 88 say l yasa gere i kurulmufltur.

Detaylı

Meme Kanserlerinin Erken Tan s (te hisi) çin Program

Meme Kanserlerinin Erken Tan s (te hisi) çin Program Meme Kanserlerinin Erken Tan s (te hisi) çin Program Bu yaz ile sizi meme kanserlerinin mamografi tarama (meme filmi) usulü ile erken te hisi için ayd nlatmay ve özel bir programa davet etmeyi amaçlamaktay

Detaylı

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 TM Kullan m K lavuzu TR IM-NE-C801S-E(V)-01-06/2013 Cihaz kullanmadan önce çindekiler Cihaz kullanmadan önce Giri... 3 Kullan m amac... 3 Önemli güvenlik talimatlar...

Detaylı

Yenido an Resüsitasyonu

Yenido an Resüsitasyonu Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Pediatrik Aciller Sempozyumu 14-15 Haziran 2001, stanbul, s. 43-47 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp

Detaylı

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Bayram BA ÖZ: Bu çal ma, söz varl n n olu umu ve geli iminde çocuk edebiyat ürünlerinin etkisini de erlendirmek üzere haz rlanm

Detaylı

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA LIK SEKTÖRÜNDE Mine SOYY T Vedat Zeki YENEN Florance Nightangle Hastanesi stanbul Ticaret Üniversitesi ÖZET Dünyada ya anan h zl de i im ve teknolojik

Detaylı

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Cilt:8 Say :2 Y l:2011 Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Aysun Öztuna Kaplan 2 Serhat Ercan 3 Özet Bu çal ma, fen ve teknoloji ö retiminde

Detaylı

Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım. Prof.Dr. Turgut İPEK

Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım. Prof.Dr. Turgut İPEK Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım Prof.Dr. Turgut İPEK Travma Epidomiyolojisi Tüm yaş grublarında 4.sıklıkta ölüme neden olur. 34 yaş altında diğer hastalıkların tümünden daha fazla ölüme neden olur.

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

Tashih Mustafa KAYA. Grafik ve Tasar m. (0312) 472 37 73 www.sfn.com.tr ISBN 978-975-19-4919-6 2010-06-Y-0003-811

Tashih Mustafa KAYA. Grafik ve Tasar m. (0312) 472 37 73 www.sfn.com.tr ISBN 978-975-19-4919-6 2010-06-Y-0003-811 D YANET LER BA KANLI I YAYINLARI: 811 Broşür : 45 Bu eser, Din þleri Yüksek Kurulu taraf ndan haz rlanm þt r. 1. Baskı, Ankara 2010 Din İşleri Yüksek Kurulu Kararı: 30.06.2010/66 Tashih Mustafa KAYA Grafik

Detaylı

ĠLK YARDIM ĠLK YARDIM

ĠLK YARDIM ĠLK YARDIM ĠLK YARDIM Herhangi bir kaza yada yaģamı tehlikeye düģüren bir durumda sağlık görevlilerinin yardımı sağlanana kadarhayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla ilaçsız olarak

Detaylı

D L B LG S Ö RET M N N AMACI VE ÖNEM

D L B LG S Ö RET M N N AMACI VE ÖNEM D L B LG S Ö RET M N N AMACI VE ÖNEM Ar. Gör. Dr. Salih Kür ad DOLUNAY ÖZ: Dil bilgisi, k saca bir dili ses, ekil ve cümle yap lar bak m ndan inceleyip bunlarla ilgili kurallar tespit eden bir bilim dal

Detaylı

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi Son zamanlarda E-, E-Ticaret,

Detaylı

İLK YARDIM TALİMATI A-

İLK YARDIM TALİMATI A- İlk Yardım Talimatı İLK YARDIM TALİMATI A- İlk Yardımın Genel Maksadı: Ani olarak hastalanan veya kazaya uğrayan kimseye tıbbi tedavisi yapılana kadar kaza yerinde anında yapılan, hayat kurtarmaya yönelik

Detaylı

ĠLK YARDIM DERS NOTU. VÜCUDUN TANIMI, ÖNEMLĠ iġlevlerġ VE ĠLK YARDIM TARĠFĠ

ĠLK YARDIM DERS NOTU. VÜCUDUN TANIMI, ÖNEMLĠ iġlevlerġ VE ĠLK YARDIM TARĠFĠ ĠLK YARDIM DERS NOTU DERSĠN AMACI: Sürücülere sağlıklarını korumayı, olası her hangi bir kaza durumunda yaralananlara ilk müdahalenin nasıl yapılacağı ve neler olacağını, kısaca hayat kurtarmayı öğretmek.

Detaylı

Hastane ya da doktor. yanl tedavi uygularsa Ne yapmal? Hasta Bilgilendirme. Deutscher Titel: Falsch behandelt beim Arzt oder im Krankenhaus Was tun?

Hastane ya da doktor. yanl tedavi uygularsa Ne yapmal? Hasta Bilgilendirme. Deutscher Titel: Falsch behandelt beim Arzt oder im Krankenhaus Was tun? Hastane ya da doktor yanl tedavi uygularsa Deutscher Titel: Falsch behandelt beim Arzt oder im Krankenhaus Was tun? Hasta Bilgilendirme Hastane ya da doktor yanl tedavi uygularsa Hastaland z ve sa za kavu

Detaylı

Kendi kendini temizleyen boyalardan,

Kendi kendini temizleyen boyalardan, 12 Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAYINDIR K a p a k Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü Ulusal Nanoteknoloji Araflt rma Merkezi Nanoteknoloji hayat m zda Kendi kendini temizleyen boyalardan, kirlenmeyen kumafllara;

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Ö RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Yrd. Doç. Dr. Behçet ORAL Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp E itim Fakültesi oralbehcet@dicle.edu.tr ÖZET Bu ara t

Detaylı