içindekiler 29 Dosya 48 Çizgiyle 46 Tarihten Dernekten ŞUBAT 2014 Opera SSahnelerinden Vişnelik Mutfağından Bu Ay Vişnelik 28 Teknoloji 40 Kavramlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "içindekiler 29 Dosya 48 Çizgiyle 46 Tarihten Dernekten ŞUBAT 2014 Opera SSahnelerinden Vişnelik Mutfağından Bu Ay Vişnelik 28 Teknoloji 40 Kavramlar"

Transkript

1

2

3 236 ODTÜLÜLER BÜLTENİ içindekiler 6 D Dernekten ŞUBAT 2014 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiAH N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiAH N (PSY 85) Melda TANRIKULU (CP 06) Emrah DEL KAN (CE 06) Günay BULUT (ADM 85) Hilmi GÜVEN (EE 83) Melih VURKIR (OR/STAT 83) Erkan ÖZMACUN (EE 87) Erdem TÜFEKÇ (ECE 05) fiule GÖKO LU (ADM 85) Gökçen GÖKYER (CP 12) Kıvanç YILMAZ (IE 03) Yay n ve Reklam Sorumlusu Aysun BÜYÜKCENG Z Grafik, Tasar m ve Bask AJANS-TÜRK BASIN VE BASIM A.fi. stanbul Yolu 7.km. No: 24 Bat kent/ankara Tel: Bask Tarihi: ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu Himmet ŞAHİN (EDS 83) Erdem TÜZÜN (ADM 82) Baki ARSLAN (CE 89) Kamil KANCOĞLU (ME 87) S. Melih ŞAHİN (ME 85) Melda TANRIKULU (CP 06) Emre GÜNER (CE 98) Ödentileriniz çin T. fl Bankas, ODTÜ fiubesi TR Garanti Bankas Maltepe fiubesi TR Burs ve Yard mlar Fonu T. fl Barkas, ODTÜ fiubesi TR (TL) TR (EUR) TR (USD) Garanti Bankas Maltepe fiubesi TR (TL) Yönetim Yeri ODTÜ Mezunlar Derne i Viflnelik Tesisi 1540 Sk. No: Y l, 06530, Ankara Tel: (312) Faks: (312) E-posta: Dosya Konusu Koleksiyonculuk Kapak Fotoğrafı Hasan Çağdaş Yerel Süreli Yay n ISSN ODTÜ Mezunlar Derne i ayl k yay n organ d r. ODTÜ lüler Bülteni her ay 5750 adet bas lmakta ve Dernek üyelerine ücretsiz gönderilmektedir. mzal yaz lardaki görüfl ve düflünceler yazarlar na ait olup, ODTÜ Mezunlar Derne i ni ve ODTÜ lüler Bülteni ni sorumlu k lmaz. Yay mlanan yaz lar ve foto raflar, Derne in ve yazarlar n izni olmadan kullan lamaz. 4 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 236 Opera 19 O SSahnelerinden a Vişnelik 20 V Mutfağından M 22 Spor S Bu Ay Vişnelik 24 B T 28 Teknoloji 29 Dosya D K 40 Kavramlar ODTÜ den O 41 B Bir Köşe Hocam 42 İnecek Var Dernekte 44 Spor 46 Tarihten Ç 48 Çizgiyle

4 B ZDEN S ZE Sevgili üyelerimiz, İfade özgürlüğü; günümüz toplumlarının en çok tartıştığı ve gerçekleşmesini en çok arzu ettikleri değerlerin başında gelir. Kişilerin tek başına ya da aynı fi kri savunanların birlikte oluşturdukları sivil toplum kuruluşu, dernek, demokratik kitle örgütü gibi çeşitli kurumlarda ortak ses olarak belirtmeye çalıştıkları görüşlerinin başında hep aynı ifade özgürlüğü talebi yer alır. Evrensel hukukun en ayrıntılı olarak geliştiği alanlardan biri ifade özgürlüğü alanıdır. İfade özgürlüğü, insan haklarının temel öğesi olarak gözlenebilirken, bilgiye ve düşünceye ulaşma özgürlüğünü de getirir. Bu nedenle bilgi kanallarının açık olması gerekir, kısıtlamalar ise bu kanalları tıkar, ifade edilmek istenen fi kirlerin eksikliğine veya yanlışlığına yol açabilir. Bu nedenle ifade edilmek istenen görüş ve fi kirlerin önündeki tüm engellemelerin kaldırılması ile ifade özgürlüğünden bahsetmek mümkün olur. Teknolojinin getirdiği nimetlerin kullanımının toplumsal baskı yaratan araçlara dönüşmesi insanların baskı ve korku nedeniyle kendilerini ifade etmekten kaçınmalarına neden olur. Oysa ifade özgürlüğü, insanın gelişimi ve toplumun aydınlanması için demokratik toplumun ana temellerindendir. Bu durum; İnsan hakları hukukunun geliştirilmesi gereksinimini gündeme getirir. Bunun da demokratik toplumun oluşumuna katkı koyacağı aşikardır. Gözetleme altına alınan biri artık özgür değildir, gözetleme altında olan bir toplumda ise demokrasi yoktur. Gözetleme özel alanın ihlalidir, düşünce ve ifade özgürlüğünü tehlikeye sokar. İnsan hakları ihlalinin yolunu açar. Bireyi veya toplumu gözetleme refl eksi, her bir vatandaşı potansiyel suçlu olarak görmekten kaynaklanır ve masumiyet karinesini alt üst eder. Gözetleme aynı zamanda hırsızlıktır, çünkü bilgiler kamu malı değildir. Kişisel hakların dokunulmazlığı, kişilerin maddi ve manevi varlıklarının, temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını ve böylece kişisel verilerinin korunarak gizliliğine olan saygının yasal temele bağlanması ve korunması gerekliliğini doğurmuştur. Demokratik bir toplumda tek amaç, bireylerin kişisel verilerinin korunması olmalıdır. Koruyucuların ise yetki ve sorumlulukları net, anlaşılır olmalı ve toplum tarafından bilinmelidir. Söz konusu Koruyucu, tam bağımsız ve özerk olmalı, koruyucu yapı mutlaka katılımcı ve çoğulcu demokratik toplum ilkelerine uymalıdır. Demokratik meşruiyetin oluşumu için gerekli süreç, Sarpf ın kesin öngörüsüne göre girdilerin ve çıktıların değerlendirilmesi, karar alma sürecinden etkilenecek toplumsal katmanlara görüş bildirmenin dışında, kararın biçimlendirilmesine de katılma hakkı veren bir süreçtir. Demokrasinin olmazsa olmazıdır. Toplumsal katmanlar, sadece etkilenebilir yığınlar olarak değil aynı zamanda etkin biçimde demokratik süreçlere katılması gereken hak özneleridir. Değişime ilişkin temel esas ise toplumsal ve siyasi uzlaşma ortamıdır. Bu ortamın tesisi demokratik değerlere uygun bir yapılanma anlamını taşır, benimsenir ve uzun ömürlü olur. İyi bir hukuksal düzenleme için; 2001 Mandelker in raporunda kaliteli ve iyi düzenleme yapmanın kuralları olarak; gereklilik ölçülük, toplumsal yakınlık, saydamlık, hesap verilebilirlik, erişilebilirlik, yalınlık ve kararlılık sayılır. Oluşturulacak bu yapılanma aynı zamanda ceza kanunu, yasama dokunulmazlığı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu nun yapısı ve siyasi partiler yasası ile de paralellik göstermelidir. Temel hak ve özgürlüklerin korunması ve güvenlik altına alınması, toplum içinde yaşayan tüm kesimlerin en geniş paydada buluştuğu en temek hakkıdır ve sağlanmalıdır. Say g la r m z la, OD TÜ Me zun la r Der ne ği Yö ne tim Ku ru lu ŞUBAT

5 Dernekten Aysun BÜYÜKCENGİZ Panel: Seçim Güvenilirliği ve Teknolojik Çözümler Yerel seçimlerin yaklaştığı şu günlerde, adaylar ve partilerin yanı sıra seçim güvenliği tüm seçmenlerin gündem maddeleri arasında önemli yer tutuyor. Her seçim öncesi ve sonrası en çok tartışılan konu olan seçim güvenliğini, 11 Ocak Cumartesi günü Ankara Milletvekili ve ODTÜ Elektrik Elektronik Bölümü mezunu Emrehan Halıcı nın konuk olduğu Seçim Güvenilirliği ve Teknolojik Çözümler adlı panel ile ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik salonunda tartıştık. Halıcı, seçim güvenilirliği için yaptıkları çalışmaları ve seçmenlerin yapması gerekenleri anlattı. Teknolojik kontrol yöntemlerinde çeşitli müdahale, suistimal ve hataların oluşabileceğine dikkati çeken Halıcı, Bu kontrol ancak sisteme güven duymayan insanların uygulamaları kontrol etmesi ile sağlanabilir; biz yurttaşlara kontrol olanaklarını sunuyoruz dedi. Toplum olarak, gelecekle ilgili kuşku içinde bir süreç yaşandığını dile getiren Emrehan Halıcı, Türkiye nin yerel seçimler, cumhurbaşkanlığı seçimleri ve milletvekili seçimleri olmak üzere üç önemli seçimin gerçekleşeceği önemli bir dönemde olduğunu belirtti. Gezi olaylarıyla moral bulan çevrelerin, bizi istemiyorsanız sandıkta gösterin sözlerine kuşkuyla yaklaştığını söyleyen Halıcı, Böyle söylüyorlarsa bir bit yeniği vardır diye düşünülüyor. Bu söz aslında altına hepimizin imza atması gereken bir söz, ama baskıcı ve otoriter bir görüntü sergilenince kuşkular oluşuyor dedi. Emrehan Halıcı, seçimlerde yapılabilecek hataları, suistimalleri ve eksiklikleri insani olanlar ve teknolojik olanlar olarak ikiye ayırmak gerektiğini söyleyerek, insani olanları şöyle sıraladı: Aynı isimle birden fazla kişinin sandığa gitmesi, başkasının yerine oy verilmesi, boş atılan oyların önceden mühürlenmiş oylarla değiştirilmesi, sandık tutanaklarının oluşturulması sırasında parti gözlemcilerinin görevini yapmaması, herhangi bir nedenle sandık tutanaklarına bilgilerin yanlış girilmesi ve buna itiraz edilmemesi. Bunların önlenmesi için tüm partilerin gözlemci bulundurma hakkına sahip olduğunu belirten Halıcı, yurttaşların da oy kullandıkları yerde sandıklar açıldıktan sonra tasnif işlemini kontrol etme, sorun varsa şikayetini dile getirme hakkının olduğunu ifade etti. Yapılması gereken SEÇSİS e girilecek bilgileri iyi incelemek Teknolojik hata ve suistimallerden söz ederken, suistimal kaygılarının yoğun olarak dile getirildiği SEÇSİS e değinen Halıcı, Yazılım üzerinde oynama yapılabilir, ağ üzerine müdahale yapılıp, akan data üzerinde çeşitli oynamalar yapılabilir dedi. Sorunun çözümüne yönelik en sık duydukları öneriyi dile getiren Emrehan Halıcı, SEÇSİS in yazılımı ve ağının uzmanlar tarafından denetlenmesi olduğunu; ancak kontroller yapıldıktan sonra da müdahale edilebileceği için önerinin güvenliği sağlayamayacağını, aksine uzmanların güvenli demesinin ardından yapılabilecek bir müdahalenin daha kötü sonuçlara yol açabileceğini anlattı. Yapılması gereken SEÇSİS e girilecek bilgileri iyi incelemek diyen Halıcı, SEÇSİS e gelen süreci şöyle anlattı: Oy verme işlemi bittikten sonra tasnif yapılır; itiraz varsa karara bağlanır; sandık sonuç tutanağı dediğimiz belge oluşur. Bu belgeye de bütün parti temsilcileri imza atarlar ve bir kopyası temsilcilere verilir. Aslı ilçe seçim kuruluna gider, burada birleştirilir. Emrehan Halıcı, parti olarak seçim sürecini takip etmek için aldıkları önemlere de değinerek, Türkiye deki 200 bin sandıktan çıkan sonuçların kendilerine iletilerek birleştirilebildiği ve YSK nın sonuçları ile karşılaştırma yapılabilecek bir sistem oluşturulduğunu anlattı. Seçimlerle ilgili olası hatalara karşı seçim öncesi dönem, seçim günü ve seçim akşamı olmak üzere üç aşamada önlem alınabileceğine dikkati çeken Emrehan Halıcı, sandık çevresi sorumlusu, sandık temsilcileri ve gönüllülerden oluşan ekiplerinin yanı sıra, yurttaşları seçim denetiminin her aşamasına dahil etmeyi hedefl ediklerini söyledi. Seçim öncesi dönemde en önemli konunun seçmen listeleri olduğunu dile getiren Halıcı, sıkça dile getirilen mükerrer seçmen gibi şüphelerin ancak yurttaşların listeleri titizlikle kontrol etmesiyle ortadan kalkabileceğini dile getirdi. Ayrıca, herkesin oy kullandığı sandık sonucunu karşılaştırabilmesi için YSK dan gelen bilgilerin web sayfası üzerinden yayınlanacağını söyleyen Halıcı, 2011 de bu sistemle 1480 sandıkta saptanan hataların büyük bölümünde düzeltme sağlandığını ifade etti. Seçimler sonuçlarına itiraz edilemeyecek şekilde yapılırsa demokrasi işler Seçimin kazanan partinin başarısına gölge düşürmeyecek şekilde tamamlanması gerektiğini söyleyen Halıcı, Seçimler, sonuçlarına itiraz edilemeyecek şekilde yapılırsa demokrasi işler dedi. Mükerrer seçmen oluşmasını engellemek için yıllarca kullanılan parmak boyası yla ilgili bir soru üzerine, parmak boyasına karşı geliştirilen tedbirlerden söz eden Emrehan Halıcı, sandıklar açılmadan sonuçların açıklanması konusunda, oy kullanım süresi sona erdiğinde belli tahminlerin yapılabileceğini ifade etti. 6 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 236

6 Dernekten Beril KARAVİT (GEOE 11) Panel: Yenilenebilir Enerjinin Dünü ve Bugünü Son dönemlerde enerji gündeminde ilgileri üzerine toplayan yenilenebilir enerji konuları üstünde, 18 Ocak Cumartesi günü, ODTÜ Mezunlar Derneği Enerji Komisyonu tarafından Yenilenebilir Enerjinin Dünü ve Bugünü adlı bir panel düzenlendi. Enerji Komisyonu üyesi Mehmet Ali Atay yönetiminde gerçekleştirilen panelde, Bereket Enerji ve AYDEM Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Sandallı özel sektör açısından konuyu değerlendirdi. Yenilenebilir enerjinin Türkiye deki başlangıcı ve mevcut durumu hakkındaki bilgileri ise E.P.D.K Enerji Piyasası Dairesi Başkanlığı, Grup Başkanı Elif Ferdal Karakaş ile Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü nden Dr. Yüksel Malkoç katılımcılarla paylaştı. Panelin açılışını yapan Atay, yenilenebilir enerji kaynaklarını kısaca gözden geçirmek ve konuda yeni olan katılımcıları bilgilendirmek adına kısa bir sunum gerçekleştirdikten sonra ilk katılımcı Ceyhan Sandallı söz aldı. Ceyhan Sandallı yenilenebilir enerjinin dünyadaki tarihini kısaca ele aldıktan sonra, HES ile ilgi görüşlerini dile getirdi. HES yapımına karşı yapılan itirazların kitlelerin yeterince aydınlatılmamasına ve yatırımcının yeteri kadar bilinçli olmamasına bağladığını belirtti. Türkiye nin hidrolik potansiyelinin sadece %30 unun faydaya dönüştüğünü belirtirken, beklentisinin 5-10 yıl içerisinde bu potansiyelin tamamının değerlendirileceği yönünde olduğunu söyledi. Yenilenebilir enerji kaynaklarının sıkıntılarından bahsederken yenilenebilir enerji kaynaklarının düşük verimliliğe sahip olmasından, yüksek maliyetli yatırımlar olmalarından ve yatırımcıların devlete vermiş olduğu teklifl erin sıkıntılarından söz etti. Teşvik konusuna da değinen Sandallı, Almanya başta olmak üzere çeşitli ülkelerde verilen teşviklerden bahsetti. Ceyhan Sandallı, bu konuda Türkiye de teşvik mekanizmasının yeterince hızlı devreye girmediğini belirtip, teşvik mekanizmasının geç devreye alınmasının Türkiye için olumlu olduğunu düşündüğünü söyledi. Söz konusu teşviklerin, ülkelerin elektrik maliyetlerine yansıtıldığına vurgu yapan Sandallı, Türkiye nin bu konuda Avrupa daki ülkeler içinde en ucuz 3. fi yata sahip olduğunu, şu andaki tablonun ise değiştiğini, yenilenebilir enerji kaynaklarının artık ekonomik olarak diğer enerji kaynaklarıyla yarışabilir hale geldiğini ve artık bu yatırımların hız kazanması gerektiğini ifade etti. Ceyhan Sandallı, gerçekten ciddi yatırımcıların bu işe girmesi gerektiğine inandığını söyleyerek konuşmasını bitirdi. Panelin ikinci konuşmacısı Elif Terdal Karakaş, Türkiye nin enerji görünümüne, yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelimiz ve mevcut durumumuza değinerek başladığı konuşmasında, yıllık ortalama talep artışının %6-7, 2013 yılı toplam elektrik üretiminin 239,29 milyar kw-saat, yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam elektrik üretimi içindeki payının %28,43 olduğu bilgilerini verdi yılındaki enerji yatırımlarının yarısının yenilenebilir enerji olmasına dikkat çeken Elif Terdal Karakaş, 2013 yılı HES dahil yenilenebilir enerji kaynaklarından devreye giren kurulu gücün MW, toplam kurulu güçte ise özel sektör payının bugün %63 olduğunu ifade etti. Bu bilgilerin arkasından yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin yasal mevzuat ve YEK destekleme mekanizmaları hakkında bilgi veren Karakaş, Mart 2013 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu nda yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin hükümleri hatırlattı. Karakaş, buna göre lisanssız yürütülebilecek faaliyetlerin kapsamının genişletildiğini vurguladıktan sonra, ön lisans süreci ve lisansın alınmasından kısaca söyledi. Elif Terdal Karakaş, TEİAŞ tarafından bildirilen bağlanabilir üretim tesisi kapasitesi çerçevesinde, EPDK tarafından alınacak 2015 yılında güneş ve rüzgar enerjisine dayalı ön lisans başvurularının tarihlerini tekrar hatırlattı yılı sonrası için genel olarak, EPDK tarafından alınacak ön lisans başvurularında dikkat edilmesi gereken tarihlerden söz eden Karakaş, ölçüm zamanlarıyla ilgi tarihlere de vurgu yaptı. Karakaş ın ardından söz alan Dr. Yüksel Malkoç sunumuna Türkiye de elektrik üretiminin tarihi ile başladı yılında Elektrik piyasasının tamamen rekabete dayalı olacağına dikkat çeken Dr. Malkoç, Türkiye de enerji talebinin artışını grafi klerle açıkladı. Yüksel Malkoç, Türkiye deki toplam kurulu güç içinde 31 Mayıs 2013 verilerine göre jeotermalin 162 MW ile 0.3%, hidroliğin (rezervuar) 15,029.3 MW ile %25.8, hidroliğin (nehir) 5,351.6 MW ile %9.2, rüzgarın ise 2,457.9 MW ile %4.2 paya sahip olduğunu belirterek bugünkü enerji görünümünü açıkladı. Yenilenebilir enerjinin günümüzde giderek daha da önem kazandığını vurgulayan Malkoç, YEK ile ilgili sorunları ise idari, teknik, mevzuat, koordinasyonsuzluk, mevzuattaki sık değişiklikler, şeffafl ık ve tarifeler başlıkları altında ele aldı. Dr. Malkoç, söz konusu sorunlara ise kaynak, arazi, izinler, bağlantı, yasal satın alma garantileri ve fi nans alt başlıklarında çözümler sunduğu konuşmasında, YEK ile ilgili başvurularda kurumların ortak çalışması gerektiğini ele alarak söz konusu soruna çözüm olarak bu kurumların ortak bir yazılım kullanarak başvuru süreçlerini daha kolay takip edebileceğinden bahsetti. Panel soru cevap bölümü ile tamamlandı. Panel sunumlarına, aspx?tip=tam&etkinliktnm=810 bağlantısından ulaşabilirsiniz. ŞUBAT

7 Dernekten Personel Gecesi Derneğimizin gelenekselleşen Personel Gecesi, 27 Ocak Pazartesi akşamı Derneğimiz çalışanları ve aileleri ile Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Vişnelik Restoran da Grup Ankara nın müzikleri eşliğinde geçen eğlenceli gecede, Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Şahin, bu gecede buluşarak birlikteliğin pekişmesini sağlayan Dernek çalışanlarına, özverili çalışmaları ve giderek iyileşen Dernek hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Şahin, herkese güzel bir yıl dileyerek konuşmasını tamamladı. Ardından, Grup Ankara nın sahne almasıyla eğlence başladı. Gece boyunca danslar, oyunlar ve halaylarla pistte doyasıya eğlenen Derneğimiz çalışanları ve aileleri, düzenlenen hediye çekilişiyle heyecanlı dakikalar yaşadılar. Sahneye çıkan konukların; işletme çalışanlarından Alaaddin Öztürk ve Bülent Bilen in şarkıları geceyi renklendirdi. 8 ODTÜLÜLER Ü BÜLTENİ 236

8 Dernekten GELİN FARKINDALIKLARIMIZI BİR ARADA ARTTIRALIM! ODTÜ den mezun olalı kaç yıl oldu? Kaç yıl olursa olsun kendimizi daima ODTÜ lü hissetmeye devam ediyoruz. İşte ODTÜ Mezunları Derneği, ODTÜ ile kurduğumuz aidiyet bağını güncel hayata taşıyan ve eski arkadaşların yeni bir sosyal ve mesleki çevre içinde yeniden bir araya gelmelerini sağlayan bir kurum olarak, biz ODTÜ lüler için her zaman değerli bir yuva ve ikinci adres olmuştur. Üyelerimizin Derneğimizle daha yakın ilişkilerinin olması ve Vişnelik Tesisini daha sık kullanmaları ve böylece üyelerimiz için hazırladığımız paneller, kurslar, seminerler, geziler ve benzeri pek çok etkinlik konusunda bilgi sahibi olmalarını ve aktif katılımlarını sağlamak en önemli hedefimizdir. Bu amaçla, birlikteliğimizi desteklemek ve dayanışmamızı güçlendirmek için 2013 ve öncesi dönemlere ait yıllık ödentilerini tamamlamış üyelerimize, Tesisi kullandıkları sürece kendilerine, eş ve çocuklarına %10 indirim ve yaz boyunca hafta içi olmak kaydıyla havuzu ücretsiz olarak kullanabileceklerini müjdelemek isteriz. Bizler ODTÜ geleneğinden gelen mezunlar olarak kendimizi en iyi ifade ettiğimiz ortamlardan birisi olan Derneğimize sahip çıkmanın önemli unsuru olan aidiyet duygusunun, üyelik aidatımızı (yıllık 150 TL) ödememizle pekişeceğini düşünmekteyiz. İlginize şimdiden teşekkür ederiz. Dayanışmayla... ŞUBAT

9 Dernekten ODTÜ Mezunları Derneği Yetişkinlere Yönelik Fotografik Hafıza Teknikleri Eğitimi Derneğimizde Zihinsel Akademi işbirliğiyle Fotografik Hafıza Teknikleri Eğitimi başlıyor. Alanında ödül almış eğitmenimiz tarafından verilecek etkinliğimizde; beyin gücünüzü keşfederek beyninizi daha etkin kullanacak ve bilgilerin hafızaya alınmasıyla zihinsel potansiyelinizi en ileri derecede kullanma becerisi kazanacaksınız. Eğitim programında, hafıza tekniklerini kullanmanın hafıza gücü ve kişisel güveni nasıl artırdığını göreceksiniz. Çağdaş Mutfak Lezzetleri Kursu Teorik ve pratik olarak verilecek kurs programında, mönü oluşturmaktan sofra hazırlığına mutfakla ilgili pek çok bilgi edineceksiniz. Kursiyerlerimizin ilk dersten itibaren heyecanla takip edip yeni yemekler öğrendiği, mönü oluşturmaya başladığı kursumuzla, aynı zamanda bir terapi alanı olan mutfakta yeni deneyimler yaşayacaksınız. Fotoğrafa Giriş ve İşleme Semineri Seminer programında, fotoğraf tarihinden, temel prensiplerine; çekim tekniklerinden, kompozisyon ve fotoğraf işleme uygulamalarına kadar pek çok konuda bilgi alırken, gelişmiş programın ardından farklı fotoğraf alanlarında uzmanlaşma olanağı bulabilirsiniz. Zevkle takip edeceğiniz salon derslerinde öğrendiklerinizi, eğlenceli gezi programlarıyla güzel fotoğrafl ara dönüştürebilirsiniz. Güzel Konuşma Seminerleri Yaşamımızın her anında en etkili özelliğimiz olan dilimizi doğru kullanmak, hem kendimiz, hem de iletişim kurduğumuz insanlar üzerinde olumlu etkide bulunur. Açıldığı her dönemde yoğun ilgiyle karşılanan programımızla, konuşma kuralları ve tekniklerini öğrenerek kendiniz daha iyi ifade etme yollarını öğrenebileceksiniz. Heykel Kursu Her yıl yoğun ilgiyle karşılanan ve dersleri heyecanla beklenen heykel kursumuz dünyaya farklı bir gözle bakmanızı sağlayacak, becerilerinizi geliştirecek. Heykel atölyemizde siz de haftanın stresinden, atölye ortamında heykel yaparak uzaklaşın. Bireysel yeteneklerini sanata yöneltmek isteyen üyelerimizi ve yakınlarını kursumuza bekliyoruz. Resim Kursu Her yıl onlarca sanatseveri Derneğimizde buluşturan resim kursumuz, yeni dönemde yeni katılımcılarını bekliyor. Renklerin dünyasında kendinize yeni bir ifade yöntemi bulacağınız kursumuz, katılımcılarımızın eserlerinden oluşan serginin de yer alacağı Vişnelik Bahar Şenliği ne kadar devam edecek. Sizi de hayatınıza yeni renkler katmaya bekliyoruz. Opera Dinletileri Her Perşembe akşamı bir opera eserini izlemek üzere, opera sevenler ODTÜ Mezunları Derneği nde bir araya geliyor. Giacomo Puccini nin La Boheme Operası ile başlayan dinletiler, Perşembe akşamlarına farklı bir renk getiriyor. 10 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 236

10 Dernekten Dönem Etkinlikleri Etkinlikler Evde Şarap Yapımı Atölyesi Şarabın temel öğelerinden yapım süreci ve tekniklerine kadar şarapla ilgili pek çok bilgi edinebileceğiniz eğitim programında, şarap ve yemek uyumu ve şarap ve sağlık konuları da ele alınıyor. Şarabın büyüleyici yapım sürecini öğrenerek yeni bilgiler edinmek için eğitim programımıza bekliyoruz. Photoshop Kursu Dünyanın en çok kullanılan görüntü işleme programı olan Photoshop ile fotoğraflarınızı düzenleyebilecek, yeni görseller yaratabilecek, hayal gücünüzle neler yaratabileceğinizi göreceksiniz. Afiş, dergi, broşür, kitap kapağı, kartvizit, web sitesi arayüzü, logo ve daha bir çok şey tasarlayabileceğiniz programı daha verimli kullanabilmek için kursumuza bekliyoruz. Tiyatro Atölyesi Kurulduğu günden bu yana Keşanlı Ali Destanı başta olmak üzere sahneye koyduğu birbirinden özel eserler ve başarılı performansıyla hep gündemde kalan Tiyatro Atölyemiz, izleyicileri ODTÜ Oyuncuları ndan Yücel Çelikler yönetiminde yeni oyunlarla buluşturmak için çalışmalarına devam ediyor. Olta Balıkçılığı Kursu Çalışma hayatının stresinden kurtulmak ve doğayla baş başa kalmak için sizleri balığa çıkmaya davet ediyoruz. Derneğimiz ve Rastgele-Der (Rastgele Balıkçı Amatör Olta Balıkçıları Derneği) işbirliğiyle düzenleyeceğimiz Olta Balıkçılığı Kursu nda temel eğitimi aldıktan sonra, avlakta uygulamalı tur yapma olanağı da bulacaksınız. Psikodrama Yaşam Grubu Psikodrama Yaşantı Grubu, yaşamda karşılaştığınız zorluklar, korkular ya da kötü tecrübeler ile baş etmek, bu sefer başkaları için değil kendiniz için iyi bir şey yapmak için yeni bir fırsat; yepyeni bir bakış açısı kazanarak yeni yollar keşfedeceğiniz bir etkinlik. Gruptaki çalışmalar, geçmişten gelen bazı sorunları veya geleceğe dair yaşadığımız kaygıları nasıl kolayca çözebildiğimizi gösteriyor; içimize ve istediğimiz hayata doğru eşsiz bir yolculuk yapma olanağı sunuyor. Evde Peynir Yapımı Atölyesi Klasik Arkeoloji Semineri Farklı arkeolojik dönemleri konu alan her semineri yoğun ilgiyle süren Arkeoloji Kulübümüz, yeni seminer programlarıyla tarih yolculuğuna devam ediyor. Arkeoloji dünyasının kapısını aralamak için, sizi de yakında başlayacak olan Klasik Arkeoloji Semineri ne bekliyoruz. Derneğimizin en ilginç ve en yoğun ilgi gösterilen uygulamalı etkinliklerinden Evde Beyaz Peynir Yapımı Atölyesi nde, ODTÜ Gıda Mühendisliği öğretim görevlilerinden Prof. Dr. Zümrüt Begüm Ögel tarafından peynir yapımı ile ilgili temel bilgileri veriliyor. Atölyede öğrendiklerinizle, siz de kendi peynirinizi üretebileceksiniz. ŞUBAT

11 Dernekten Çocuklara Yönelik Etkinlikler Resim Kursu Çocuklarımızın sınırsız hayallerini ifade edebilecekleri yeni yollar keşfedeceği, üretmenin tadını alacakları ve resim sanatını tanıyacakları kursumuzla çocuklar hem erken yaşlarda sanatla tanışmış; hem de renk, doku, perspektif algılama gibi yeteneklerini geliştirmiş olacaklar. Halk Oyunları Kursu ODTÜ Mezunları Derneği nde çocuklar için halk oyunları çalışmaları devam ediyor yaş aralığındaki çocuklardan oluşan halk oyunları ekibi, Mayıs ayında yapılacak Geleneksel Vişnelik Bahar Şenliğinde kostüm ve canlı müzik eşliğinde bir gösteri sunacak. Çocukların ekip çalışması, sorumluluk alma, hızlı ve doğru karar verme, topluluk önünde kendini ifade etme yetilerini de geliştiren halk oyunları kursu, ritim duygusu, müzik kulağı, müzik ve hareket estetiğinde gelişme sağlar. Bu Pazar Çocuklara Pazar günleri gerçekleşen etkinlikler dizisinde çocukların belirlenen bilimsel konularda eğlenerek bilgi edinmesi ve bilimi sevmesi hedefl eniyor. Bugüne dek kriptografi den DNA ya, GDO dan pratik matematiğe pek çok konunun ele alındığı etkinlik dizisi, Pazar günlerine renk katıyor. Heykel Kursu Çocuklarımızın yaratıcılıklarını eğlenceli bir şekilde geliştiren heykel kursu, üç boyutlu algıyı ve el kaslarını geliştirirken denge, estetik gibi kavramları da öğretmiş oluyor. Heykel sanatıyla tanışan çocuklar, hayatın her alanında da farklı bakış açıları yakalayabiliyor. Robot Atölyesi Robot atölyesiyle, neler robottur?, robotlar nasıl çalışır?, nasıl algılar?, nasıl konuşur?, nasıl hareket eder, nasıl programlanır? sorularının yanıtlarını birlikte buluyoruz. Çocuklarımızın etkinlik içerisinde kendilerini bile şaşırtacak bir kolaylıkla, elektronik ve bilgisayar programlama dili bilmelerine gerek olmadan robotlarla ilişki kurabilecek olmaları, onlarda robotlarla ilgili daha ileri düzeyde çalışmalar yapabilecekleri konusunda bir cesaret ve merak oluşturuyor. Kurabiye Yapımı ve Süsleme Atölyesi Etkinlikte, 7-12 yaş grubu çocuklar, hamurun kıvamını, hamura şekil vermeyi, süslemelerle fark yaratmayı ve mutfakta hijyeni öğreniyorlar. Kurabiye yapımı ve süsleme atölyesi çocuklarımıza, eğlenceli bir anı bırakmakla birlikte uzmanların dediği gibi mutfak, çocuğunuzun karar verme yetisine, kendisine olan özgüvenin artmasına katkıda bulunurken, aktivitenin sonunda ortaya çıkardığı ürünle üretme isteği yaratıyor. 12 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 236

12 Dernekten Kulüplerimiz Edebiyat Kulübü Yedi yıldır çalışmalarına devam eden ve yoğun ilgiyle her geçen gün katılımcı sayısını artıran Edebiyat Kulübü, her ay gerçekleştirdiği toplantılarında bugüne kadar 70 in üzerinde kitap inceledi. Katılımcılar, okuma listesinde o ayın toplantı konusu olan kitapla ilgili bilgi edinmenin yanı sıra, kitabın yazıldığı dönemle ilgili de bilgi sahibi oluyor. Sinema Kulübü Sinema tutkunlarının her ay buluşup sinema tarihi açısından önemli kabul edilen fi lmlerden örnekler izleyerek üzerine keyifl i sohbetlerle görüş paylaştıkları toplantılar, yerli ve yabancı fi lm analizleriyle devam ediyor. Koleksiyon Kulübü Yeni kurulan Koleksiyon Kulübü, koleksiyonerleri bir araya getirmenin yanı sıra, koleksiyonculuğa ilgi duyanların da bilgilenmek amacıyla, renkli ve eğitici toplantılarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Felsefe Kulübü 2011 den bu yana felsefeye ilgili üyelerimizi çatısı altına toplayan Felsefe Kulübümüz, katılımcılarda var olduğunu düşündüğümüz, felsefi-bilimsel kuşkuculuğun ve onların kavramsal düzeydeki eleştirel değerlendirme yetilerinin geliştirilmesini amaçlıyor. Toplantılara zaman zaman konusunda uzman konuklarda konuşmacı olarak davet ediliyor. Arkeoloji Kulübü Kulübümüz 2008 yılından bu yana çeşitli konularda arkeoloji seminerleri düzenleyerek katılımcılara tarihte yolculuk yapma olanağı sunuyor. Birbirinden ilginç salon dersler, seminer konusuna uygun düzenlenen gezilerle daha da ilginç hale geliyor. Fotoğraf Topluluğu Fotoğraf tutkunlarını bir araya getiren seminer programlarıyla Fotoğraf Topluluğumuz, temel fotoğraf eğitiminin yanı sıra, açtığı Doğa ve Makro, Belgesel, Gezi Fotoğrafçılığı, Mimari ve Antik Yerleşim Fotoğrafçılığı ve Portre atölyeleri ile uzmanlaşma olanağı da sunuyor. Sınıf derslerinde öğrenilen bilgiler, düzenlenen fotoğraf gezileriyle pekiştiriliyor. ŞUBAT

13 Dernekten Şehnaz Sam Vişnelik teydi İncesaz ODTÜ KKM deydi Pop müziğinin sevilen sanatçılarından Şehnaz Sam, 22 Ocak Çarşamba akşamı Vişnelik Restoran da, müzikseverleri farklı türlerden şarkılarla buluşturdu. Sam ın çok özel sesi ve yorumunun yanı sıra, gece boyunca masaları süsleyen Vişnelik Mutfağı nın eşsiz lezzetleri konukların beğenisini topladı. Özgün bestelerin yanı sıra klasik Türk müziği eserlerine de kendi yorumlarıyla yeni bir soluk getiren İncesaz, 16 Ocak Perşembe akşamı müzikseverlerle ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi Kemal Kurdaş Salonu nda buluştu. Solistler Ezgi Köker ve Bora Ebeoğlu, grubun eski albümlerinden ve son albümü Geçsin Günler den şarkılar seslendirdiler. Burs Fonu yararına satışı devam etmektedir. 14 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 236

14 Dernekten Macit ÖNCEL (CE 76) Sinema Kulübü nden İçimdeki Yangın Geçtiğimiz ay iki toplantı ile bir araya gelen kulüp üyeleri ve misafi rleri, ilk toplantıda 2012 yılı İspanya Hırvatistan İtalya ortak yapımı Sen Dünyaya Gelmeden (Twice Born) fi lmini izlediler. Yönetmenliğini Sergio Castellitto nun yaptığı fi lmde Penelope Cruz, Emile Hirsch, Mira Furlan ve Saadet Işıl Aksoy başrolleri paylaşıyordu. Margaret Mazzantini nin romanından uyarlanan fi lmde; aşkının peşinden savaşın ortasına giden Gemma ile savaşın en gerçekçi acılarını yaşayan Diego nun tutkulu aşkları konu ediniyordu. Film, Bosna savaşı sırasında yaşanan dramı bizlere yeniden hatırlatan fl ashbackler ile ve harika görüntülerle sinema sanatına olan hayranlığımızı güçlendirdi. Kulübün ikinci toplantısına konu olan fi lm, Ülkeler Ve Yönetmenleri listemizden, Kanadalı Denis Villeneuve nin Incendies, Türkçe adıyla İçimdeki Yangın isimli fi lmi idi. İçimdeki Yangın, yine bir iç savaşın, bu kez nan iç savaşının getirdiği acı ve ayrılıkları ı konu Lüb- ediniyordu yapımı fi lmde; yazar Wajdi Mouawad ın bol ödüllü tiyatro oyunundan sinemaya taşınan trajik bir hikâye ile sarsıldık bu kez. Orta Doğu daki iç savaşın en karanlık dönemine ışık tutan İçimdeki Yangın, En İyi Yabancı Film dalında Oscar a da aday gösterilmişti. Ocak ayı fi lm gösterimlerinin güzel bir anısı da İTÜ Evi Fotoğraf Kulübü üyelerinin konuk olması idi. Sinema Kulübü olarak 15 günde bir her çarşamba bir araya gelmeye devam edeceğiz. Tüm dernek üyelerimize ve misafi rlerine açık olan sinema kulübü gösterimlerinden haberdar olmak için com adresine yazabilirsiniz veya facebook ODTÜ Mezunları Sinema Kulübü nü takip edebilirsiniz. 16 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 236

içindekiler 48 Çizgiyle 46 Güncel 40 Kavramlar Dernekten Vişnelik İzlencesi Opera SSahnelerinden 28 Vişnelik Mutfağından 30 Teknoloji O Bir Köşe

içindekiler 48 Çizgiyle 46 Güncel 40 Kavramlar Dernekten Vişnelik İzlencesi Opera SSahnelerinden 28 Vişnelik Mutfağından 30 Teknoloji O Bir Köşe 238 içindekiler 6 D Dernekten ODTÜLÜLER BÜLTENİ NİSAN 2014 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiAH N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiAH N (PSY 85) Melda TANRIKULU (CP 06)

Detaylı

içindekiler 26 Üyelerimizden 28 Teknoloji 29 Dosya 48 Çizgiyle 44 Spor 46 Güncel Dernekten MART 2014 Opera SSahnelerinden Vişnelik Mutfağından

içindekiler 26 Üyelerimizden 28 Teknoloji 29 Dosya 48 Çizgiyle 44 Spor 46 Güncel Dernekten MART 2014 Opera SSahnelerinden Vişnelik Mutfağından 237 ODTÜLÜLER BÜLTENİ içindekiler 6 D Dernekten MART 2014 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiAH N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiAH N (PSY 85) Melda TANRIKULU (CP 06)

Detaylı

Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 235

Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 235 Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 235 2 3 5 içindekiler ODTÜLÜLER BÜLTENİ OCAK 2014 6 Dernekten Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule

Detaylı

içindekiler Dernekten Vişnelik İzlencesi Opera Sahnelerinden ODTÜ den ODTÜ den Bir Köşe Teknoloji Dosya Kavramlar Hocam İnecek Var Kitaplar Arasında

içindekiler Dernekten Vişnelik İzlencesi Opera Sahnelerinden ODTÜ den ODTÜ den Bir Köşe Teknoloji Dosya Kavramlar Hocam İnecek Var Kitaplar Arasında Dernekten 2 4 0 içindekiler 6 Dernekten ODTÜLÜLER BÜLTENİ HAZİRAN 2014 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiah N (PSY 85) Melda

Detaylı

Dernekten. Bu Ay Vişnelik. Spor. ODTÜ Mezunları Derneği nden Çocuklara Kamp Müjdesi OMD Athletics Spor Merkezi nde Çocuklara Özel Jimnastik Başlıyor

Dernekten. Bu Ay Vişnelik. Spor. ODTÜ Mezunları Derneği nden Çocuklara Kamp Müjdesi OMD Athletics Spor Merkezi nde Çocuklara Özel Jimnastik Başlıyor 206 4 ODTÜLÜLER BÜLTENİ NİSAN 2011 Dernek Adına Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Himmet ŞAHİN (EDS'83) Yayın Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY'83) Şule ŞAHİN (PSY'85) Melda TANRIKULU (CRP'06) Emrah DELİKAN (CE'06)

Detaylı

Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 230

Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 230 Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 230 2 3 0 içindekiler ODTÜLÜLER ÜÜ BÜLTENİ HAZİRAN 2013 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiah N

Detaylı

246 OCAK-ŞUBAT 2015 ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR. www.odtumd.org.tr

246 OCAK-ŞUBAT 2015 ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR. www.odtumd.org.tr 246 OCAK-ŞUBAT 2015 ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR www.odtumd.org.tr 246 ODTÜLÜLER BÜLTENİ İÇİNDEKİLER 6 Dernekten OCAK-ŞUBAT 2015 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiAH N (EDS 83) Yay n

Detaylı

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR 247 MART 2015 ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR www.odtumd.org.tr 2 MART 2015 İçindekiler 03/2015 06 Dernekten ODTÜLÜLER BÜLTENİ MART 2015 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83)

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Dernekten

İÇİNDEKİLER. Dernekten 205 4 ODTÜLÜLER BÜLTENİ MART 2011 Dernek Adına Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Himmet ŞAHİN (EDS'83) Yayın Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY'83) Şule ŞAHİN (PSY'85) Melda TANRIKULU (CRP'06) Emrah DELİKAN (CE'06)

Detaylı

Derneði Yayýnýdýr. odtülüler bülteni

Derneði Yayýnýdýr. odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði Yayýnýdýr 190 kasım 2009 odtülüler bülteni Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ODTÜLÜLER BÜLTENÝ ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Kasım 2009

Detaylı

Derneði Yayýnýdýr. odtülüler bülteni

Derneði Yayýnýdýr. odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði Yayýnýdýr 195 nisan 2010 odtülüler bülteni Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ODTÜLÜLER BÜLTENÝ ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Nisan 2010

Detaylı

Derneði Yayýnýdýr. mart 2010. odtülüler bülteni

Derneði Yayýnýdýr. mart 2010. odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði Yayýnýdýr 194 mart 2010 odtülüler bülteni Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ODTÜLÜLER BÜLTENÝ ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Mart 2010 4

Detaylı

EKİM - KASIM - ARALIK 2012

EKİM - KASIM - ARALIK 2012 EKİM - KASIM - ARALIK 2012 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ BÜLTENİ İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü adına Derginin Sahibi Prof.Dr. Mustafa Güden Rektör Editör - Genel Yayın Yönetmeni Prof.Dr. Ahmet E.

Detaylı

bir meslek yüksekokulu dergisi MYO Girişimcilik P Staj izlenimleri Dansı yaşatıyoruz Genç Kırmızı Yaşar a MYO Ritim e büyük

bir meslek yüksekokulu dergisi MYO Girişimcilik P Staj izlenimleri Dansı yaşatıyoruz Genç Kırmızı Yaşar a MYO Ritim e büyük Sayı: 10 Yıl: 2015 bir meslek yüksekokulu dergisi n o y i p Şam MYO Denizcili k Dosyas Girişimcilik P aneli Staj izlenimleri ı Dansı yaşatıyoruz Genç Kırmızı Yaşar a alkış MYO Ritim e büyük KAPAKTA 22

Detaylı

28 Eylül günü Volkan Pastanesi nde düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli, Rektör Yardımcıları. Araş. Gör.

28 Eylül günü Volkan Pastanesi nde düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli, Rektör Yardımcıları. Araş. Gör. w w w. a h a b e r. a n a d o l u. e d u. t r A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ H A F T A L I K İ L E T İ Ş İ M G A Z E T E S İ S A Y I : 4 3 3 5-1 1 E K İ M 2 0 0 7? KAMPUSTE NELER VAR? 6 Ekim Cumartesi

Detaylı

Uluslararası Araştırma Merkezi Açıldı

Uluslararası Araştırma Merkezi Açıldı Uluslararası Araştırma Merkezi Açıldı ICTP-ECAR ın Açılış Konferansı İYTE de Yapıldı Sayı 18 / Nisan - Mayıs - Haziran Basın ve Halkla İlişkiler Birimi yayınıdır. İYTE Bülten 2 SAYI 18 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ

Detaylı

İTÜ DE İNGİLİZCE EĞİTİM

İTÜ DE İNGİLİZCE EĞİTİM İTÜ Anka Projelendirme Grubu ile görüştük, projelerini öğrendik. Sayfa de. itü kültür ve sanat birliği basın yayın kulübü arıyorum İTÜ lü akademisyenlerin çalışması ile gemilerin boğazlara verdiği zarar

Detaylı

İYTE Yaşam Merkezi. İYTE de Yeni Barınma ve Sosyal Mekan İmkanları. Sayı 17 / Ocak - Şubat - Mart 2014 Basın ve Halkla İlişkiler Birimi yayınıdır.

İYTE Yaşam Merkezi. İYTE de Yeni Barınma ve Sosyal Mekan İmkanları. Sayı 17 / Ocak - Şubat - Mart 2014 Basın ve Halkla İlişkiler Birimi yayınıdır. İYTE Yaşam Merkezi İYTE de Yeni Barınma ve Sosyal Mekan İmkanları Sayı 17 / Ocak - Şubat - Mart Basın ve Halkla İlişkiler Birimi yayınıdır. 2 SAYI 17 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ BÜLTENİ İzmir Yüksek

Detaylı

Eğitim dinamik bir süreç

Eğitim dinamik bir süreç www.ahaber.anadolu.edu.tr HAFTALIK İLETİŞİM GAZETESİ SAYI: 526 11-14 ARALIK 2009 Türkiye nin eksiği kültürel program Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 3 Aralık günü Olimpiyat Rüzgârı konulu bir panel

Detaylı

Aksa, Facebook ta takipçileri ile buluşuyor

Aksa, Facebook ta takipçileri ile buluşuyor BİZDEN HABERLER Değerli Aksa Haber okurları ve sevgili çalışma arkadaşlarım, Sert koşullarda geçen bir kışın ardından, yazın ilk günlerini yepyeni umutlarla karşılıyoruz. 2015 in ilk çeyreğinde Aksa Akrilik

Detaylı

MESS, Türk Metal Sendikası ve Çelik-İş Sendikası ile yeni döneme ilişkin Grup Toplu İş Sözleşmesi ni imzaladı

MESS, Türk Metal Sendikası ve Çelik-İş Sendikası ile yeni döneme ilişkin Grup Toplu İş Sözleşmesi ni imzaladı Hande Fırat Çalışma arkadaşlarımızın 10 başarılarını alkışlamalıyız Mercedes-Benz Türk ten Sultan Arslan, Çat Kapı ya konuk oldu 14 ISSN 1303-2526 Yıl:16 Sayı: 150 İçimizden Biri: Otokar dan Yılmaz İpek

Detaylı

MAPIC TEN ARMADA YA BÜYÜK ÖDÜL

MAPIC TEN ARMADA YA BÜYÜK ÖDÜL 10 ALİ OSMAN ÖZTÜRK RÖPORTAJ 18 ANKARA İŞ DÜNYASI BESA KULE DE BULUŞUYOR 34 MAPIC TEN ARMADA YA BÜYÜK ÖDÜL 38 SALİH BEZCİ RÖPORTAJ 68 KIŞ BAHÇELERİNE ÇIKMA ZAMANI 5 8 10 14 18 22 28 30 32 34 36 38 46 50

Detaylı

Değerli Esenlerliler

Değerli Esenlerliler Değerli Esenlerliler Sadece fiziki bir kavram olmanın ötesinde sosyal ve kültürel hizmetleri de içerecek şekilde genişleyen yerel yönetim kavramı kentlinin kültürel ve sosyal alanlarda bir şeyler yapabilir

Detaylı

TED ANKARA KOLEJLILER. www.kolej.org SAYI 111 KASIM 2012

TED ANKARA KOLEJLILER. www.kolej.org SAYI 111 KASIM 2012 TED ANKARA KOLEJLILER 1 www.kolej.org SAYI 111 KASIM 2012 indeks 6 8 10 SÖZ SİZDE H. Ahmet KILIÇOĞLU 73 12 AKTUALİTE Ayfer NİĞDELİOĞLU 81 26 TED Üniversitesi Açıldı! 14-23 BİZİM DÜNYAMIZ 30 PORTRE Kerem

Detaylı

İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR TEMMUZ-AĞUSTOS 2012. Aramıza. hoş geldiniz!

İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR TEMMUZ-AĞUSTOS 2012. Aramıza. hoş geldiniz! İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR TEMMUZ-AĞUSTOS 2012 Aramıza hoş geldiniz! Aşkı taze tutmanın sırrı: Fullfresh Teknolojisi. Çevreyle dost Arçelik ten, Fullfresh Teknolojisi ile yiyeceklerinizi

Detaylı

TED ANKARA KOLEJLILER. Üniversitemiz Açılıyor

TED ANKARA KOLEJLILER. Üniversitemiz Açılıyor TED ANKARA KOLEJLILER Üniversitemiz Açılıyor www.kolej.org SAYI 110 TEMMUZ 2012 1 indeks 8 12 16 SÖZ SİZDE Metin ATAMER 61 34-36 BİZİM DÜNYAMIZ Geleneksel Mezunlar Balosu 42 44 BİZİM DÜNYAMIZ Geleneksel

Detaylı

Ocak-Şubat-Mart 2014 Sayı: 2

Ocak-Şubat-Mart 2014 Sayı: 2 Ocak-Şubat-Mart 2014 Sayı: 2 BİZDEN HABERLER Sevgili çalışma arkadaşlarım ve değerli Aksa Haber okuyucuları, Öncelikle hepinize sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu ve başarılarla dolu bir yıl diliyor,

Detaylı

Yenilenen Aksa web sitesi modern tasarımıyla rahat erişim sunuyor

Yenilenen Aksa web sitesi modern tasarımıyla rahat erişim sunuyor 5 kıtada 50 den fazla ülkeye ihracat, dünya çapında %16 lık pazar payı, 1.200 ü aşkın çalışan, giyim, ev tekstili, endüstriyel ve dış mekan kullanımlarına kadar uzanan bir tedarik yelpazesi... Dünyanın

Detaylı

i n d e k s 26-35 14-17 18-25 K7Portre N D E S indeks Kariyer Prof. Dr. Aşkın Tümer 69 Konuk Yazar Turgut Özakman Rengim Gökmen Bizim Dünyamız

i n d e k s 26-35 14-17 18-25 K7Portre N D E S indeks Kariyer Prof. Dr. Aşkın Tümer 69 Konuk Yazar Turgut Özakman Rengim Gökmen Bizim Dünyamız indeks 2 N D E S I 8 K7Portre Konuk Yazar Turgut Özakman Rengim Gökmen 14-17 Aktüalite 38 Sağlık Dr. Ömer Çobanoğlu 74 18-25 Duyurularýmýz 40 Kiþisel Geliþim Uzm. Psk. Hülya Üstel Kökdemir 42 Gurme Butcha

Detaylı

Hüznün Kardeşliğinde Radyo

Hüznün Kardeşliğinde Radyo RADYOVİZYON ŞUBAT 10 Hüznün Kardeşliğinde Radyo Gösteri ve gösteriş düşüncesinin hırçınlığından uzak, çarpıcı ve çerçeveleyip belgeleyici olmayan sesin kalplere nüfuz eden derin duygusal etkisi, radyoyu

Detaylı