içindekiler 29 Dosya 48 Çizgiyle 46 Tarihten Dernekten ŞUBAT 2014 Opera SSahnelerinden Vişnelik Mutfağından Bu Ay Vişnelik 28 Teknoloji 40 Kavramlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "içindekiler 29 Dosya 48 Çizgiyle 46 Tarihten Dernekten ŞUBAT 2014 Opera SSahnelerinden Vişnelik Mutfağından Bu Ay Vişnelik 28 Teknoloji 40 Kavramlar"

Transkript

1

2

3 236 ODTÜLÜLER BÜLTENİ içindekiler 6 D Dernekten ŞUBAT 2014 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiAH N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiAH N (PSY 85) Melda TANRIKULU (CP 06) Emrah DEL KAN (CE 06) Günay BULUT (ADM 85) Hilmi GÜVEN (EE 83) Melih VURKIR (OR/STAT 83) Erkan ÖZMACUN (EE 87) Erdem TÜFEKÇ (ECE 05) fiule GÖKO LU (ADM 85) Gökçen GÖKYER (CP 12) Kıvanç YILMAZ (IE 03) Yay n ve Reklam Sorumlusu Aysun BÜYÜKCENG Z Grafik, Tasar m ve Bask AJANS-TÜRK BASIN VE BASIM A.fi. stanbul Yolu 7.km. No: 24 Bat kent/ankara Tel: Bask Tarihi: ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu Himmet ŞAHİN (EDS 83) Erdem TÜZÜN (ADM 82) Baki ARSLAN (CE 89) Kamil KANCOĞLU (ME 87) S. Melih ŞAHİN (ME 85) Melda TANRIKULU (CP 06) Emre GÜNER (CE 98) Ödentileriniz çin T. fl Bankas, ODTÜ fiubesi TR Garanti Bankas Maltepe fiubesi TR Burs ve Yard mlar Fonu T. fl Barkas, ODTÜ fiubesi TR (TL) TR (EUR) TR (USD) Garanti Bankas Maltepe fiubesi TR (TL) Yönetim Yeri ODTÜ Mezunlar Derne i Viflnelik Tesisi 1540 Sk. No: Y l, 06530, Ankara Tel: (312) Faks: (312) E-posta: Dosya Konusu Koleksiyonculuk Kapak Fotoğrafı Hasan Çağdaş Yerel Süreli Yay n ISSN ODTÜ Mezunlar Derne i ayl k yay n organ d r. ODTÜ lüler Bülteni her ay 5750 adet bas lmakta ve Dernek üyelerine ücretsiz gönderilmektedir. mzal yaz lardaki görüfl ve düflünceler yazarlar na ait olup, ODTÜ Mezunlar Derne i ni ve ODTÜ lüler Bülteni ni sorumlu k lmaz. Yay mlanan yaz lar ve foto raflar, Derne in ve yazarlar n izni olmadan kullan lamaz. 4 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 236 Opera 19 O SSahnelerinden a Vişnelik 20 V Mutfağından M 22 Spor S Bu Ay Vişnelik 24 B T 28 Teknoloji 29 Dosya D K 40 Kavramlar ODTÜ den O 41 B Bir Köşe Hocam 42 İnecek Var Dernekte 44 Spor 46 Tarihten Ç 48 Çizgiyle

4 B ZDEN S ZE Sevgili üyelerimiz, İfade özgürlüğü; günümüz toplumlarının en çok tartıştığı ve gerçekleşmesini en çok arzu ettikleri değerlerin başında gelir. Kişilerin tek başına ya da aynı fi kri savunanların birlikte oluşturdukları sivil toplum kuruluşu, dernek, demokratik kitle örgütü gibi çeşitli kurumlarda ortak ses olarak belirtmeye çalıştıkları görüşlerinin başında hep aynı ifade özgürlüğü talebi yer alır. Evrensel hukukun en ayrıntılı olarak geliştiği alanlardan biri ifade özgürlüğü alanıdır. İfade özgürlüğü, insan haklarının temel öğesi olarak gözlenebilirken, bilgiye ve düşünceye ulaşma özgürlüğünü de getirir. Bu nedenle bilgi kanallarının açık olması gerekir, kısıtlamalar ise bu kanalları tıkar, ifade edilmek istenen fi kirlerin eksikliğine veya yanlışlığına yol açabilir. Bu nedenle ifade edilmek istenen görüş ve fi kirlerin önündeki tüm engellemelerin kaldırılması ile ifade özgürlüğünden bahsetmek mümkün olur. Teknolojinin getirdiği nimetlerin kullanımının toplumsal baskı yaratan araçlara dönüşmesi insanların baskı ve korku nedeniyle kendilerini ifade etmekten kaçınmalarına neden olur. Oysa ifade özgürlüğü, insanın gelişimi ve toplumun aydınlanması için demokratik toplumun ana temellerindendir. Bu durum; İnsan hakları hukukunun geliştirilmesi gereksinimini gündeme getirir. Bunun da demokratik toplumun oluşumuna katkı koyacağı aşikardır. Gözetleme altına alınan biri artık özgür değildir, gözetleme altında olan bir toplumda ise demokrasi yoktur. Gözetleme özel alanın ihlalidir, düşünce ve ifade özgürlüğünü tehlikeye sokar. İnsan hakları ihlalinin yolunu açar. Bireyi veya toplumu gözetleme refl eksi, her bir vatandaşı potansiyel suçlu olarak görmekten kaynaklanır ve masumiyet karinesini alt üst eder. Gözetleme aynı zamanda hırsızlıktır, çünkü bilgiler kamu malı değildir. Kişisel hakların dokunulmazlığı, kişilerin maddi ve manevi varlıklarının, temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını ve böylece kişisel verilerinin korunarak gizliliğine olan saygının yasal temele bağlanması ve korunması gerekliliğini doğurmuştur. Demokratik bir toplumda tek amaç, bireylerin kişisel verilerinin korunması olmalıdır. Koruyucuların ise yetki ve sorumlulukları net, anlaşılır olmalı ve toplum tarafından bilinmelidir. Söz konusu Koruyucu, tam bağımsız ve özerk olmalı, koruyucu yapı mutlaka katılımcı ve çoğulcu demokratik toplum ilkelerine uymalıdır. Demokratik meşruiyetin oluşumu için gerekli süreç, Sarpf ın kesin öngörüsüne göre girdilerin ve çıktıların değerlendirilmesi, karar alma sürecinden etkilenecek toplumsal katmanlara görüş bildirmenin dışında, kararın biçimlendirilmesine de katılma hakkı veren bir süreçtir. Demokrasinin olmazsa olmazıdır. Toplumsal katmanlar, sadece etkilenebilir yığınlar olarak değil aynı zamanda etkin biçimde demokratik süreçlere katılması gereken hak özneleridir. Değişime ilişkin temel esas ise toplumsal ve siyasi uzlaşma ortamıdır. Bu ortamın tesisi demokratik değerlere uygun bir yapılanma anlamını taşır, benimsenir ve uzun ömürlü olur. İyi bir hukuksal düzenleme için; 2001 Mandelker in raporunda kaliteli ve iyi düzenleme yapmanın kuralları olarak; gereklilik ölçülük, toplumsal yakınlık, saydamlık, hesap verilebilirlik, erişilebilirlik, yalınlık ve kararlılık sayılır. Oluşturulacak bu yapılanma aynı zamanda ceza kanunu, yasama dokunulmazlığı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu nun yapısı ve siyasi partiler yasası ile de paralellik göstermelidir. Temel hak ve özgürlüklerin korunması ve güvenlik altına alınması, toplum içinde yaşayan tüm kesimlerin en geniş paydada buluştuğu en temek hakkıdır ve sağlanmalıdır. Say g la r m z la, OD TÜ Me zun la r Der ne ği Yö ne tim Ku ru lu ŞUBAT

5 Dernekten Aysun BÜYÜKCENGİZ Panel: Seçim Güvenilirliği ve Teknolojik Çözümler Yerel seçimlerin yaklaştığı şu günlerde, adaylar ve partilerin yanı sıra seçim güvenliği tüm seçmenlerin gündem maddeleri arasında önemli yer tutuyor. Her seçim öncesi ve sonrası en çok tartışılan konu olan seçim güvenliğini, 11 Ocak Cumartesi günü Ankara Milletvekili ve ODTÜ Elektrik Elektronik Bölümü mezunu Emrehan Halıcı nın konuk olduğu Seçim Güvenilirliği ve Teknolojik Çözümler adlı panel ile ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik salonunda tartıştık. Halıcı, seçim güvenilirliği için yaptıkları çalışmaları ve seçmenlerin yapması gerekenleri anlattı. Teknolojik kontrol yöntemlerinde çeşitli müdahale, suistimal ve hataların oluşabileceğine dikkati çeken Halıcı, Bu kontrol ancak sisteme güven duymayan insanların uygulamaları kontrol etmesi ile sağlanabilir; biz yurttaşlara kontrol olanaklarını sunuyoruz dedi. Toplum olarak, gelecekle ilgili kuşku içinde bir süreç yaşandığını dile getiren Emrehan Halıcı, Türkiye nin yerel seçimler, cumhurbaşkanlığı seçimleri ve milletvekili seçimleri olmak üzere üç önemli seçimin gerçekleşeceği önemli bir dönemde olduğunu belirtti. Gezi olaylarıyla moral bulan çevrelerin, bizi istemiyorsanız sandıkta gösterin sözlerine kuşkuyla yaklaştığını söyleyen Halıcı, Böyle söylüyorlarsa bir bit yeniği vardır diye düşünülüyor. Bu söz aslında altına hepimizin imza atması gereken bir söz, ama baskıcı ve otoriter bir görüntü sergilenince kuşkular oluşuyor dedi. Emrehan Halıcı, seçimlerde yapılabilecek hataları, suistimalleri ve eksiklikleri insani olanlar ve teknolojik olanlar olarak ikiye ayırmak gerektiğini söyleyerek, insani olanları şöyle sıraladı: Aynı isimle birden fazla kişinin sandığa gitmesi, başkasının yerine oy verilmesi, boş atılan oyların önceden mühürlenmiş oylarla değiştirilmesi, sandık tutanaklarının oluşturulması sırasında parti gözlemcilerinin görevini yapmaması, herhangi bir nedenle sandık tutanaklarına bilgilerin yanlış girilmesi ve buna itiraz edilmemesi. Bunların önlenmesi için tüm partilerin gözlemci bulundurma hakkına sahip olduğunu belirten Halıcı, yurttaşların da oy kullandıkları yerde sandıklar açıldıktan sonra tasnif işlemini kontrol etme, sorun varsa şikayetini dile getirme hakkının olduğunu ifade etti. Yapılması gereken SEÇSİS e girilecek bilgileri iyi incelemek Teknolojik hata ve suistimallerden söz ederken, suistimal kaygılarının yoğun olarak dile getirildiği SEÇSİS e değinen Halıcı, Yazılım üzerinde oynama yapılabilir, ağ üzerine müdahale yapılıp, akan data üzerinde çeşitli oynamalar yapılabilir dedi. Sorunun çözümüne yönelik en sık duydukları öneriyi dile getiren Emrehan Halıcı, SEÇSİS in yazılımı ve ağının uzmanlar tarafından denetlenmesi olduğunu; ancak kontroller yapıldıktan sonra da müdahale edilebileceği için önerinin güvenliği sağlayamayacağını, aksine uzmanların güvenli demesinin ardından yapılabilecek bir müdahalenin daha kötü sonuçlara yol açabileceğini anlattı. Yapılması gereken SEÇSİS e girilecek bilgileri iyi incelemek diyen Halıcı, SEÇSİS e gelen süreci şöyle anlattı: Oy verme işlemi bittikten sonra tasnif yapılır; itiraz varsa karara bağlanır; sandık sonuç tutanağı dediğimiz belge oluşur. Bu belgeye de bütün parti temsilcileri imza atarlar ve bir kopyası temsilcilere verilir. Aslı ilçe seçim kuruluna gider, burada birleştirilir. Emrehan Halıcı, parti olarak seçim sürecini takip etmek için aldıkları önemlere de değinerek, Türkiye deki 200 bin sandıktan çıkan sonuçların kendilerine iletilerek birleştirilebildiği ve YSK nın sonuçları ile karşılaştırma yapılabilecek bir sistem oluşturulduğunu anlattı. Seçimlerle ilgili olası hatalara karşı seçim öncesi dönem, seçim günü ve seçim akşamı olmak üzere üç aşamada önlem alınabileceğine dikkati çeken Emrehan Halıcı, sandık çevresi sorumlusu, sandık temsilcileri ve gönüllülerden oluşan ekiplerinin yanı sıra, yurttaşları seçim denetiminin her aşamasına dahil etmeyi hedefl ediklerini söyledi. Seçim öncesi dönemde en önemli konunun seçmen listeleri olduğunu dile getiren Halıcı, sıkça dile getirilen mükerrer seçmen gibi şüphelerin ancak yurttaşların listeleri titizlikle kontrol etmesiyle ortadan kalkabileceğini dile getirdi. Ayrıca, herkesin oy kullandığı sandık sonucunu karşılaştırabilmesi için YSK dan gelen bilgilerin web sayfası üzerinden yayınlanacağını söyleyen Halıcı, 2011 de bu sistemle 1480 sandıkta saptanan hataların büyük bölümünde düzeltme sağlandığını ifade etti. Seçimler sonuçlarına itiraz edilemeyecek şekilde yapılırsa demokrasi işler Seçimin kazanan partinin başarısına gölge düşürmeyecek şekilde tamamlanması gerektiğini söyleyen Halıcı, Seçimler, sonuçlarına itiraz edilemeyecek şekilde yapılırsa demokrasi işler dedi. Mükerrer seçmen oluşmasını engellemek için yıllarca kullanılan parmak boyası yla ilgili bir soru üzerine, parmak boyasına karşı geliştirilen tedbirlerden söz eden Emrehan Halıcı, sandıklar açılmadan sonuçların açıklanması konusunda, oy kullanım süresi sona erdiğinde belli tahminlerin yapılabileceğini ifade etti. 6 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 236

6 Dernekten Beril KARAVİT (GEOE 11) Panel: Yenilenebilir Enerjinin Dünü ve Bugünü Son dönemlerde enerji gündeminde ilgileri üzerine toplayan yenilenebilir enerji konuları üstünde, 18 Ocak Cumartesi günü, ODTÜ Mezunlar Derneği Enerji Komisyonu tarafından Yenilenebilir Enerjinin Dünü ve Bugünü adlı bir panel düzenlendi. Enerji Komisyonu üyesi Mehmet Ali Atay yönetiminde gerçekleştirilen panelde, Bereket Enerji ve AYDEM Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Sandallı özel sektör açısından konuyu değerlendirdi. Yenilenebilir enerjinin Türkiye deki başlangıcı ve mevcut durumu hakkındaki bilgileri ise E.P.D.K Enerji Piyasası Dairesi Başkanlığı, Grup Başkanı Elif Ferdal Karakaş ile Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü nden Dr. Yüksel Malkoç katılımcılarla paylaştı. Panelin açılışını yapan Atay, yenilenebilir enerji kaynaklarını kısaca gözden geçirmek ve konuda yeni olan katılımcıları bilgilendirmek adına kısa bir sunum gerçekleştirdikten sonra ilk katılımcı Ceyhan Sandallı söz aldı. Ceyhan Sandallı yenilenebilir enerjinin dünyadaki tarihini kısaca ele aldıktan sonra, HES ile ilgi görüşlerini dile getirdi. HES yapımına karşı yapılan itirazların kitlelerin yeterince aydınlatılmamasına ve yatırımcının yeteri kadar bilinçli olmamasına bağladığını belirtti. Türkiye nin hidrolik potansiyelinin sadece %30 unun faydaya dönüştüğünü belirtirken, beklentisinin 5-10 yıl içerisinde bu potansiyelin tamamının değerlendirileceği yönünde olduğunu söyledi. Yenilenebilir enerji kaynaklarının sıkıntılarından bahsederken yenilenebilir enerji kaynaklarının düşük verimliliğe sahip olmasından, yüksek maliyetli yatırımlar olmalarından ve yatırımcıların devlete vermiş olduğu teklifl erin sıkıntılarından söz etti. Teşvik konusuna da değinen Sandallı, Almanya başta olmak üzere çeşitli ülkelerde verilen teşviklerden bahsetti. Ceyhan Sandallı, bu konuda Türkiye de teşvik mekanizmasının yeterince hızlı devreye girmediğini belirtip, teşvik mekanizmasının geç devreye alınmasının Türkiye için olumlu olduğunu düşündüğünü söyledi. Söz konusu teşviklerin, ülkelerin elektrik maliyetlerine yansıtıldığına vurgu yapan Sandallı, Türkiye nin bu konuda Avrupa daki ülkeler içinde en ucuz 3. fi yata sahip olduğunu, şu andaki tablonun ise değiştiğini, yenilenebilir enerji kaynaklarının artık ekonomik olarak diğer enerji kaynaklarıyla yarışabilir hale geldiğini ve artık bu yatırımların hız kazanması gerektiğini ifade etti. Ceyhan Sandallı, gerçekten ciddi yatırımcıların bu işe girmesi gerektiğine inandığını söyleyerek konuşmasını bitirdi. Panelin ikinci konuşmacısı Elif Terdal Karakaş, Türkiye nin enerji görünümüne, yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelimiz ve mevcut durumumuza değinerek başladığı konuşmasında, yıllık ortalama talep artışının %6-7, 2013 yılı toplam elektrik üretiminin 239,29 milyar kw-saat, yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam elektrik üretimi içindeki payının %28,43 olduğu bilgilerini verdi yılındaki enerji yatırımlarının yarısının yenilenebilir enerji olmasına dikkat çeken Elif Terdal Karakaş, 2013 yılı HES dahil yenilenebilir enerji kaynaklarından devreye giren kurulu gücün MW, toplam kurulu güçte ise özel sektör payının bugün %63 olduğunu ifade etti. Bu bilgilerin arkasından yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin yasal mevzuat ve YEK destekleme mekanizmaları hakkında bilgi veren Karakaş, Mart 2013 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu nda yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin hükümleri hatırlattı. Karakaş, buna göre lisanssız yürütülebilecek faaliyetlerin kapsamının genişletildiğini vurguladıktan sonra, ön lisans süreci ve lisansın alınmasından kısaca söyledi. Elif Terdal Karakaş, TEİAŞ tarafından bildirilen bağlanabilir üretim tesisi kapasitesi çerçevesinde, EPDK tarafından alınacak 2015 yılında güneş ve rüzgar enerjisine dayalı ön lisans başvurularının tarihlerini tekrar hatırlattı yılı sonrası için genel olarak, EPDK tarafından alınacak ön lisans başvurularında dikkat edilmesi gereken tarihlerden söz eden Karakaş, ölçüm zamanlarıyla ilgi tarihlere de vurgu yaptı. Karakaş ın ardından söz alan Dr. Yüksel Malkoç sunumuna Türkiye de elektrik üretiminin tarihi ile başladı yılında Elektrik piyasasının tamamen rekabete dayalı olacağına dikkat çeken Dr. Malkoç, Türkiye de enerji talebinin artışını grafi klerle açıkladı. Yüksel Malkoç, Türkiye deki toplam kurulu güç içinde 31 Mayıs 2013 verilerine göre jeotermalin 162 MW ile 0.3%, hidroliğin (rezervuar) 15,029.3 MW ile %25.8, hidroliğin (nehir) 5,351.6 MW ile %9.2, rüzgarın ise 2,457.9 MW ile %4.2 paya sahip olduğunu belirterek bugünkü enerji görünümünü açıkladı. Yenilenebilir enerjinin günümüzde giderek daha da önem kazandığını vurgulayan Malkoç, YEK ile ilgili sorunları ise idari, teknik, mevzuat, koordinasyonsuzluk, mevzuattaki sık değişiklikler, şeffafl ık ve tarifeler başlıkları altında ele aldı. Dr. Malkoç, söz konusu sorunlara ise kaynak, arazi, izinler, bağlantı, yasal satın alma garantileri ve fi nans alt başlıklarında çözümler sunduğu konuşmasında, YEK ile ilgili başvurularda kurumların ortak çalışması gerektiğini ele alarak söz konusu soruna çözüm olarak bu kurumların ortak bir yazılım kullanarak başvuru süreçlerini daha kolay takip edebileceğinden bahsetti. Panel soru cevap bölümü ile tamamlandı. Panel sunumlarına, aspx?tip=tam&etkinliktnm=810 bağlantısından ulaşabilirsiniz. ŞUBAT

7 Dernekten Personel Gecesi Derneğimizin gelenekselleşen Personel Gecesi, 27 Ocak Pazartesi akşamı Derneğimiz çalışanları ve aileleri ile Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Vişnelik Restoran da Grup Ankara nın müzikleri eşliğinde geçen eğlenceli gecede, Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Şahin, bu gecede buluşarak birlikteliğin pekişmesini sağlayan Dernek çalışanlarına, özverili çalışmaları ve giderek iyileşen Dernek hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Şahin, herkese güzel bir yıl dileyerek konuşmasını tamamladı. Ardından, Grup Ankara nın sahne almasıyla eğlence başladı. Gece boyunca danslar, oyunlar ve halaylarla pistte doyasıya eğlenen Derneğimiz çalışanları ve aileleri, düzenlenen hediye çekilişiyle heyecanlı dakikalar yaşadılar. Sahneye çıkan konukların; işletme çalışanlarından Alaaddin Öztürk ve Bülent Bilen in şarkıları geceyi renklendirdi. 8 ODTÜLÜLER Ü BÜLTENİ 236

8 Dernekten GELİN FARKINDALIKLARIMIZI BİR ARADA ARTTIRALIM! ODTÜ den mezun olalı kaç yıl oldu? Kaç yıl olursa olsun kendimizi daima ODTÜ lü hissetmeye devam ediyoruz. İşte ODTÜ Mezunları Derneği, ODTÜ ile kurduğumuz aidiyet bağını güncel hayata taşıyan ve eski arkadaşların yeni bir sosyal ve mesleki çevre içinde yeniden bir araya gelmelerini sağlayan bir kurum olarak, biz ODTÜ lüler için her zaman değerli bir yuva ve ikinci adres olmuştur. Üyelerimizin Derneğimizle daha yakın ilişkilerinin olması ve Vişnelik Tesisini daha sık kullanmaları ve böylece üyelerimiz için hazırladığımız paneller, kurslar, seminerler, geziler ve benzeri pek çok etkinlik konusunda bilgi sahibi olmalarını ve aktif katılımlarını sağlamak en önemli hedefimizdir. Bu amaçla, birlikteliğimizi desteklemek ve dayanışmamızı güçlendirmek için 2013 ve öncesi dönemlere ait yıllık ödentilerini tamamlamış üyelerimize, Tesisi kullandıkları sürece kendilerine, eş ve çocuklarına %10 indirim ve yaz boyunca hafta içi olmak kaydıyla havuzu ücretsiz olarak kullanabileceklerini müjdelemek isteriz. Bizler ODTÜ geleneğinden gelen mezunlar olarak kendimizi en iyi ifade ettiğimiz ortamlardan birisi olan Derneğimize sahip çıkmanın önemli unsuru olan aidiyet duygusunun, üyelik aidatımızı (yıllık 150 TL) ödememizle pekişeceğini düşünmekteyiz. İlginize şimdiden teşekkür ederiz. Dayanışmayla... ŞUBAT

9 Dernekten ODTÜ Mezunları Derneği Yetişkinlere Yönelik Fotografik Hafıza Teknikleri Eğitimi Derneğimizde Zihinsel Akademi işbirliğiyle Fotografik Hafıza Teknikleri Eğitimi başlıyor. Alanında ödül almış eğitmenimiz tarafından verilecek etkinliğimizde; beyin gücünüzü keşfederek beyninizi daha etkin kullanacak ve bilgilerin hafızaya alınmasıyla zihinsel potansiyelinizi en ileri derecede kullanma becerisi kazanacaksınız. Eğitim programında, hafıza tekniklerini kullanmanın hafıza gücü ve kişisel güveni nasıl artırdığını göreceksiniz. Çağdaş Mutfak Lezzetleri Kursu Teorik ve pratik olarak verilecek kurs programında, mönü oluşturmaktan sofra hazırlığına mutfakla ilgili pek çok bilgi edineceksiniz. Kursiyerlerimizin ilk dersten itibaren heyecanla takip edip yeni yemekler öğrendiği, mönü oluşturmaya başladığı kursumuzla, aynı zamanda bir terapi alanı olan mutfakta yeni deneyimler yaşayacaksınız. Fotoğrafa Giriş ve İşleme Semineri Seminer programında, fotoğraf tarihinden, temel prensiplerine; çekim tekniklerinden, kompozisyon ve fotoğraf işleme uygulamalarına kadar pek çok konuda bilgi alırken, gelişmiş programın ardından farklı fotoğraf alanlarında uzmanlaşma olanağı bulabilirsiniz. Zevkle takip edeceğiniz salon derslerinde öğrendiklerinizi, eğlenceli gezi programlarıyla güzel fotoğrafl ara dönüştürebilirsiniz. Güzel Konuşma Seminerleri Yaşamımızın her anında en etkili özelliğimiz olan dilimizi doğru kullanmak, hem kendimiz, hem de iletişim kurduğumuz insanlar üzerinde olumlu etkide bulunur. Açıldığı her dönemde yoğun ilgiyle karşılanan programımızla, konuşma kuralları ve tekniklerini öğrenerek kendiniz daha iyi ifade etme yollarını öğrenebileceksiniz. Heykel Kursu Her yıl yoğun ilgiyle karşılanan ve dersleri heyecanla beklenen heykel kursumuz dünyaya farklı bir gözle bakmanızı sağlayacak, becerilerinizi geliştirecek. Heykel atölyemizde siz de haftanın stresinden, atölye ortamında heykel yaparak uzaklaşın. Bireysel yeteneklerini sanata yöneltmek isteyen üyelerimizi ve yakınlarını kursumuza bekliyoruz. Resim Kursu Her yıl onlarca sanatseveri Derneğimizde buluşturan resim kursumuz, yeni dönemde yeni katılımcılarını bekliyor. Renklerin dünyasında kendinize yeni bir ifade yöntemi bulacağınız kursumuz, katılımcılarımızın eserlerinden oluşan serginin de yer alacağı Vişnelik Bahar Şenliği ne kadar devam edecek. Sizi de hayatınıza yeni renkler katmaya bekliyoruz. Opera Dinletileri Her Perşembe akşamı bir opera eserini izlemek üzere, opera sevenler ODTÜ Mezunları Derneği nde bir araya geliyor. Giacomo Puccini nin La Boheme Operası ile başlayan dinletiler, Perşembe akşamlarına farklı bir renk getiriyor. 10 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 236

10 Dernekten Dönem Etkinlikleri Etkinlikler Evde Şarap Yapımı Atölyesi Şarabın temel öğelerinden yapım süreci ve tekniklerine kadar şarapla ilgili pek çok bilgi edinebileceğiniz eğitim programında, şarap ve yemek uyumu ve şarap ve sağlık konuları da ele alınıyor. Şarabın büyüleyici yapım sürecini öğrenerek yeni bilgiler edinmek için eğitim programımıza bekliyoruz. Photoshop Kursu Dünyanın en çok kullanılan görüntü işleme programı olan Photoshop ile fotoğraflarınızı düzenleyebilecek, yeni görseller yaratabilecek, hayal gücünüzle neler yaratabileceğinizi göreceksiniz. Afiş, dergi, broşür, kitap kapağı, kartvizit, web sitesi arayüzü, logo ve daha bir çok şey tasarlayabileceğiniz programı daha verimli kullanabilmek için kursumuza bekliyoruz. Tiyatro Atölyesi Kurulduğu günden bu yana Keşanlı Ali Destanı başta olmak üzere sahneye koyduğu birbirinden özel eserler ve başarılı performansıyla hep gündemde kalan Tiyatro Atölyemiz, izleyicileri ODTÜ Oyuncuları ndan Yücel Çelikler yönetiminde yeni oyunlarla buluşturmak için çalışmalarına devam ediyor. Olta Balıkçılığı Kursu Çalışma hayatının stresinden kurtulmak ve doğayla baş başa kalmak için sizleri balığa çıkmaya davet ediyoruz. Derneğimiz ve Rastgele-Der (Rastgele Balıkçı Amatör Olta Balıkçıları Derneği) işbirliğiyle düzenleyeceğimiz Olta Balıkçılığı Kursu nda temel eğitimi aldıktan sonra, avlakta uygulamalı tur yapma olanağı da bulacaksınız. Psikodrama Yaşam Grubu Psikodrama Yaşantı Grubu, yaşamda karşılaştığınız zorluklar, korkular ya da kötü tecrübeler ile baş etmek, bu sefer başkaları için değil kendiniz için iyi bir şey yapmak için yeni bir fırsat; yepyeni bir bakış açısı kazanarak yeni yollar keşfedeceğiniz bir etkinlik. Gruptaki çalışmalar, geçmişten gelen bazı sorunları veya geleceğe dair yaşadığımız kaygıları nasıl kolayca çözebildiğimizi gösteriyor; içimize ve istediğimiz hayata doğru eşsiz bir yolculuk yapma olanağı sunuyor. Evde Peynir Yapımı Atölyesi Klasik Arkeoloji Semineri Farklı arkeolojik dönemleri konu alan her semineri yoğun ilgiyle süren Arkeoloji Kulübümüz, yeni seminer programlarıyla tarih yolculuğuna devam ediyor. Arkeoloji dünyasının kapısını aralamak için, sizi de yakında başlayacak olan Klasik Arkeoloji Semineri ne bekliyoruz. Derneğimizin en ilginç ve en yoğun ilgi gösterilen uygulamalı etkinliklerinden Evde Beyaz Peynir Yapımı Atölyesi nde, ODTÜ Gıda Mühendisliği öğretim görevlilerinden Prof. Dr. Zümrüt Begüm Ögel tarafından peynir yapımı ile ilgili temel bilgileri veriliyor. Atölyede öğrendiklerinizle, siz de kendi peynirinizi üretebileceksiniz. ŞUBAT

11 Dernekten Çocuklara Yönelik Etkinlikler Resim Kursu Çocuklarımızın sınırsız hayallerini ifade edebilecekleri yeni yollar keşfedeceği, üretmenin tadını alacakları ve resim sanatını tanıyacakları kursumuzla çocuklar hem erken yaşlarda sanatla tanışmış; hem de renk, doku, perspektif algılama gibi yeteneklerini geliştirmiş olacaklar. Halk Oyunları Kursu ODTÜ Mezunları Derneği nde çocuklar için halk oyunları çalışmaları devam ediyor yaş aralığındaki çocuklardan oluşan halk oyunları ekibi, Mayıs ayında yapılacak Geleneksel Vişnelik Bahar Şenliğinde kostüm ve canlı müzik eşliğinde bir gösteri sunacak. Çocukların ekip çalışması, sorumluluk alma, hızlı ve doğru karar verme, topluluk önünde kendini ifade etme yetilerini de geliştiren halk oyunları kursu, ritim duygusu, müzik kulağı, müzik ve hareket estetiğinde gelişme sağlar. Bu Pazar Çocuklara Pazar günleri gerçekleşen etkinlikler dizisinde çocukların belirlenen bilimsel konularda eğlenerek bilgi edinmesi ve bilimi sevmesi hedefl eniyor. Bugüne dek kriptografi den DNA ya, GDO dan pratik matematiğe pek çok konunun ele alındığı etkinlik dizisi, Pazar günlerine renk katıyor. Heykel Kursu Çocuklarımızın yaratıcılıklarını eğlenceli bir şekilde geliştiren heykel kursu, üç boyutlu algıyı ve el kaslarını geliştirirken denge, estetik gibi kavramları da öğretmiş oluyor. Heykel sanatıyla tanışan çocuklar, hayatın her alanında da farklı bakış açıları yakalayabiliyor. Robot Atölyesi Robot atölyesiyle, neler robottur?, robotlar nasıl çalışır?, nasıl algılar?, nasıl konuşur?, nasıl hareket eder, nasıl programlanır? sorularının yanıtlarını birlikte buluyoruz. Çocuklarımızın etkinlik içerisinde kendilerini bile şaşırtacak bir kolaylıkla, elektronik ve bilgisayar programlama dili bilmelerine gerek olmadan robotlarla ilişki kurabilecek olmaları, onlarda robotlarla ilgili daha ileri düzeyde çalışmalar yapabilecekleri konusunda bir cesaret ve merak oluşturuyor. Kurabiye Yapımı ve Süsleme Atölyesi Etkinlikte, 7-12 yaş grubu çocuklar, hamurun kıvamını, hamura şekil vermeyi, süslemelerle fark yaratmayı ve mutfakta hijyeni öğreniyorlar. Kurabiye yapımı ve süsleme atölyesi çocuklarımıza, eğlenceli bir anı bırakmakla birlikte uzmanların dediği gibi mutfak, çocuğunuzun karar verme yetisine, kendisine olan özgüvenin artmasına katkıda bulunurken, aktivitenin sonunda ortaya çıkardığı ürünle üretme isteği yaratıyor. 12 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 236

12 Dernekten Kulüplerimiz Edebiyat Kulübü Yedi yıldır çalışmalarına devam eden ve yoğun ilgiyle her geçen gün katılımcı sayısını artıran Edebiyat Kulübü, her ay gerçekleştirdiği toplantılarında bugüne kadar 70 in üzerinde kitap inceledi. Katılımcılar, okuma listesinde o ayın toplantı konusu olan kitapla ilgili bilgi edinmenin yanı sıra, kitabın yazıldığı dönemle ilgili de bilgi sahibi oluyor. Sinema Kulübü Sinema tutkunlarının her ay buluşup sinema tarihi açısından önemli kabul edilen fi lmlerden örnekler izleyerek üzerine keyifl i sohbetlerle görüş paylaştıkları toplantılar, yerli ve yabancı fi lm analizleriyle devam ediyor. Koleksiyon Kulübü Yeni kurulan Koleksiyon Kulübü, koleksiyonerleri bir araya getirmenin yanı sıra, koleksiyonculuğa ilgi duyanların da bilgilenmek amacıyla, renkli ve eğitici toplantılarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Felsefe Kulübü 2011 den bu yana felsefeye ilgili üyelerimizi çatısı altına toplayan Felsefe Kulübümüz, katılımcılarda var olduğunu düşündüğümüz, felsefi-bilimsel kuşkuculuğun ve onların kavramsal düzeydeki eleştirel değerlendirme yetilerinin geliştirilmesini amaçlıyor. Toplantılara zaman zaman konusunda uzman konuklarda konuşmacı olarak davet ediliyor. Arkeoloji Kulübü Kulübümüz 2008 yılından bu yana çeşitli konularda arkeoloji seminerleri düzenleyerek katılımcılara tarihte yolculuk yapma olanağı sunuyor. Birbirinden ilginç salon dersler, seminer konusuna uygun düzenlenen gezilerle daha da ilginç hale geliyor. Fotoğraf Topluluğu Fotoğraf tutkunlarını bir araya getiren seminer programlarıyla Fotoğraf Topluluğumuz, temel fotoğraf eğitiminin yanı sıra, açtığı Doğa ve Makro, Belgesel, Gezi Fotoğrafçılığı, Mimari ve Antik Yerleşim Fotoğrafçılığı ve Portre atölyeleri ile uzmanlaşma olanağı da sunuyor. Sınıf derslerinde öğrenilen bilgiler, düzenlenen fotoğraf gezileriyle pekiştiriliyor. ŞUBAT

13 Dernekten Şehnaz Sam Vişnelik teydi İncesaz ODTÜ KKM deydi Pop müziğinin sevilen sanatçılarından Şehnaz Sam, 22 Ocak Çarşamba akşamı Vişnelik Restoran da, müzikseverleri farklı türlerden şarkılarla buluşturdu. Sam ın çok özel sesi ve yorumunun yanı sıra, gece boyunca masaları süsleyen Vişnelik Mutfağı nın eşsiz lezzetleri konukların beğenisini topladı. Özgün bestelerin yanı sıra klasik Türk müziği eserlerine de kendi yorumlarıyla yeni bir soluk getiren İncesaz, 16 Ocak Perşembe akşamı müzikseverlerle ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi Kemal Kurdaş Salonu nda buluştu. Solistler Ezgi Köker ve Bora Ebeoğlu, grubun eski albümlerinden ve son albümü Geçsin Günler den şarkılar seslendirdiler. Burs Fonu yararına satışı devam etmektedir. 14 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 236

14 Dernekten Macit ÖNCEL (CE 76) Sinema Kulübü nden İçimdeki Yangın Geçtiğimiz ay iki toplantı ile bir araya gelen kulüp üyeleri ve misafi rleri, ilk toplantıda 2012 yılı İspanya Hırvatistan İtalya ortak yapımı Sen Dünyaya Gelmeden (Twice Born) fi lmini izlediler. Yönetmenliğini Sergio Castellitto nun yaptığı fi lmde Penelope Cruz, Emile Hirsch, Mira Furlan ve Saadet Işıl Aksoy başrolleri paylaşıyordu. Margaret Mazzantini nin romanından uyarlanan fi lmde; aşkının peşinden savaşın ortasına giden Gemma ile savaşın en gerçekçi acılarını yaşayan Diego nun tutkulu aşkları konu ediniyordu. Film, Bosna savaşı sırasında yaşanan dramı bizlere yeniden hatırlatan fl ashbackler ile ve harika görüntülerle sinema sanatına olan hayranlığımızı güçlendirdi. Kulübün ikinci toplantısına konu olan fi lm, Ülkeler Ve Yönetmenleri listemizden, Kanadalı Denis Villeneuve nin Incendies, Türkçe adıyla İçimdeki Yangın isimli fi lmi idi. İçimdeki Yangın, yine bir iç savaşın, bu kez nan iç savaşının getirdiği acı ve ayrılıkları ı konu Lüb- ediniyordu yapımı fi lmde; yazar Wajdi Mouawad ın bol ödüllü tiyatro oyunundan sinemaya taşınan trajik bir hikâye ile sarsıldık bu kez. Orta Doğu daki iç savaşın en karanlık dönemine ışık tutan İçimdeki Yangın, En İyi Yabancı Film dalında Oscar a da aday gösterilmişti. Ocak ayı fi lm gösterimlerinin güzel bir anısı da İTÜ Evi Fotoğraf Kulübü üyelerinin konuk olması idi. Sinema Kulübü olarak 15 günde bir her çarşamba bir araya gelmeye devam edeceğiz. Tüm dernek üyelerimize ve misafi rlerine açık olan sinema kulübü gösterimlerinden haberdar olmak için com adresine yazabilirsiniz veya facebook ODTÜ Mezunları Sinema Kulübü nü takip edebilirsiniz. 16 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 236

15 Dernekten ŞUBAT

16 Dernekten Burs Komitesi nden DESTEKLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ OCAK AYI İTİBARİ İLE BURS FONU MUZA BAĞIŞTA BULUNUP ESKİ TALİMATLARINI GÜNCELLEYEN YENİ BAĞIŞ VEREN ÜYELERİMİZ ve MEZUNLARIMIZ BURS VERENLER AHMET GÖKHAN GÖKDOĞAN CE 04 AHMET TAHSİN ÖZGÜL EE 79 ALPAY ERDOĞAN EE 89 AYŞE ENGİN ERENOĞLU CHE 71 BURCU BALOĞLU MAN 97 CENGİZ DEDE EE 74 CEVDET YÜKSEK EE 69 EMRE APAYDIN EE 87 FAZİLET UĞUR PHYS 81 İ.METİN ÇETİN ADM 88 KEMAL GÖKKAYA BIOL 99 KUBİLAY METE BASTIRMACI M.DİLEK ERGEÇEN MEHMET ALİ GÜLSEVER MUSTAFA ERSİN ALTINTOP RUKEN ÖZTEKİN İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMEYEN 11 BURS VEREN BAĞIŞÇI BULUNMAKTADIR. CE 94 CENG 85 CHE 02 CE 94 ENVE 95 RUŞEN CİHAT KILIÇ CE 71 SİREL KARAKAŞ PSYH TEKİN SOYATA DUBAİ-ABU DABİ MEZUNLARIMIZA KATKILARI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ MINE 68 UFUK BULUT EE 64 UFUK CANDAR FOYA EE 00 ODTÜMD BURS FONU HESAPLARI İŞ BANKASI ODTÜ ŞUBESİ HESAP ZİRAAT BANKASI ODTÜ ŞUBESİ- EURO IBAN:TR IBAN: TR GARANTİ BANKASI MALTEPE ŞUBESİ HESAP İŞ BANKASI ODTÜ ŞUBESİ USD IBAN:TR IBAN: TR YAPI KREDİ BANKASI ODTÜ ŞUBESİ ZİRAAT BANKASI ODTÜ ŞUBESİ- TL IBAN: TR IBAN NO : TR ODTÜLÜLER BÜLTENİ 236

17 O hir, kendisini zengin gelişmiş modern bir şehir saymasın. İzmir de biri inşaat halinde toplam beş opera sahnesi var. Elhamra, Adnan Saygun, Sabancı Kültür Merkezi, Karşıyaka Sahnesi ve inşa halinde Karşıkaya Bostanlı. Ankara da opera seyredebileceğiniz en az beş sahne var. Benim sayabildiklerim, Devlet Operası (600 seyirci kapasiteli), Leyla Gencer sahnesi, Türk Ocağı - Operet Sahnesi, Bilkent Senfoni Basso (1200 seyirci kapasiteli), MEB Şura Salonu (2000). Hatta bazen Bilkent Odeon (4000), ATO Congresium (3100 seyirci kapasiteli) ve ODTÜ KKM (800) salonları da opera amaçlı kullanılabiliyor. Başkent Üniversitesi yerleşkesinde halen yeni bir büyük konser salonu yapılıyor. İstanbul, Mersin, Antalya, Samsun kentlerimizde opera binaları, opera sanatçısı yetiştiren üniversite güzel sanatlar fakültelerinin konservatuarları ve opera programları var. Moskova da yedi ayrı opera sahnesi var. Almanya da, İtalya da, Fransa da her kentte ayrı opera salonu var. Kahire de var. Hatta halen iç savaş süren Şam da var. Bakü deki opera binası şimdiden sembol oldu. Dubai de modern bir opera binası yapılıyor olimpiyatlarının yapılacağı Tokyo da 1800 kişilik opera binası var. Buralarda tüm yıl süren opera programları var. Çelik konstrüksiyon ağırlıklı modern opera binası örneği Sydney şehrinde var. Deniz kabuğu şeklinde yapılan opera binası Sydney kentinin sembolü olmuş. Çelik konstrüksiyon termik santral veya fabrika binalarının, daha sonra sanat merkezi olmaları günümüzde çok yaygındır. Santral İstanbul, Paris Dorsay Müzesi böyle benzer mekanlardır yılında işletmeye giren yerel taş kömür yakan Çatalağzı-A (Işıkveren) termik santrali (6x20 Mwe) ekonomik ömrü dolduğu için 1991 yılında kapatılmış, içindeki makine ekipman hurda olarak satılmış, daha sonra arazi satışa çıkarılmıştı. Makineler, ekipmanlar hurda olarak satıldı, gitti. Buhar türbinleri, buhar kazanları hepsi gitti, ancak mekan duruyor. Çatalağzı-A santralinin türbin binası kazan binası duruyor, kapalı iç mekanı muhteşemdir. Yüksek tavanlı, geniş hacimli, sanatsal bir yapıdır. Hemen yanındaki bitişik santral kazan binası giriş (fuaye) olur. Bizim tahminimiz herhalde bin kişi seyirci kapasitesi alır. Mekan harika bir konser salonu, bir kültür merkezi, bir opera sahnesi olabilir. Bu mekan bulunduğu yerde kullanılabilir mi? Hayır, çünkü burası Zonguldak şehrine uzak; yolu dik, yokuş, dar, zor. Yaklaşık bin izleyicinin, otomobil veya toplu taşım ile gelmesi ve dönmesi zor. Metro ulaşımı yok. Öyleyse ne yapmalı? Bizim önerimiz şöyle. Bu mekanın çelik konstrüksiyonu sökülür, Zonguldak içinde uygun bir yere, mesela üniversite yerleşkesine, eski Kara Elmas, yeni adıyla Bülent Ecevit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Konservatuarı na yakın bir mekana taşınır. Temel inşaatı yeniden hazırlanır, yeni yerinde montaj yapılır. Akustik düzenlemesi, pencere çift cam, çatı ısı izolasyonu, yan duvar ısı mantolama, ısıtma soğutma havalandırma tesisatı yapılır, oturma koltukları, sahne eklenir ve böylece sonunda Zonguldak şehri makul masrafl a harika bir sanat merkezine kavuşur. Santral binası çelik konstrüksiyon demontaj montaj işlerini yapabilecek çok sayıda işbilir tecrübeli iş insanımız Zonguldak şehrimizde vardır. Opera Sahnelerinden Haluk DİRESKENELİ (ME 73) Zonguldak Şehrine Yeni Opera Binası Benzer hatta daha büyük bir çelik konstrüksiyon söküm işi Ankara Söğütözü metro durağı üstünde halen yapılıyor, olmayacak yapılamayacak bir iş değil. Belediyenin maddi imkanları opera binası için makul bir harcamaya yeter. Zonguldak Pusula Gazetesi nde MMO Zonguldak Şube Başkanımız bu konuda her türlü teknik desteği verebilecek durumda olduklarını açıkladı, talep halinde mutlaka teknik destek verirler verecekler. *** Benzer durum İstanbul Haydar Paşa Gar binasında da var. Çatısı insan ihmalinden dolayı yandı, sonrasında turistik otel yapımı için özelleştirme idaresine aktarıldı. Ancak benim gönlüm opera binası olmasını istiyor. İstanbul da Süreyya Operası ndan başka mekan yok. 15 milyonluk koca metropolde AVM çok, opera yok, ne iştir anlaşılır değil. *** Ankara Devlet Operası nda Johann Strauss un Yarasa opereti başladı. 5, 19 Mart, 9 Nisan günleri sahnelenecek. Mutlaka gidin görün, iş stresinden yurdum gündeminden biraz uzaklaşın, sanatın müziğin keyfine varın. İzmir Devlet Operası, Guiseppe Verdi nin Aida Operasını sahnelemeye başlıyor. 21 ve 23 Aralık 2013, 11 ve 13 Ocak 2014, 22 ve 24 Şubat 2014 ve son 30 Mayıs 2014 günleri saat de Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi nde (AASSM). Bu muhteşem operayı bir kez seyretmek yetmez, çok kez seyretmek lazım. Biletleri (www.dobgm.gov.tr) internet sayfasından bir ay öncesinden almak mümkün. Mısır Hidiv i İsmail Paşa bu eser için 1871 de besteciye 150,000 Frank ödemiş. O sıralar opera siparişleri için besteci 50,000 Frank alıyormuş. Firavunların sarayında esir Habeşli güzel kız ile yakışıklı Mısırlı komutanın sonu hüzünlü biten aşk hikayesi, tarih öncesinden bugünlere taşınmış. Aytaç Manizade sahneye koyuyor, Şef Tulio Gagliardo orkestrayı yönetecek. Kadro harika. Kaçırmayın. En derin selam ve saygılarımla. ŞUBAT

18 Dernekten Kafkas Sarma Malzemeler: (1 Porsiyon için) 160 gr. Bonfi le 25 gr. Pastırma 10 gr. Kaşar 50 gr. Patlıcan salata 50 gr. Pirinç 20 gr. Domates 20 gr. Çarliston Yarım deste Maydonoz Püf Noktası: Bonfi le kasapta değil de evde dövülerek inceltilecekse, iki buzdolabı poşetinin arasına konarak dövülmesi gerekir. Ha z r la n ş : Patlıcan Salatası: Patlıcanlar közlenir, soyulur, doğranıp suyu süzdürülür. Zeytinyağı, sarımsak, hardal, karabiber ve tuz karıştırılarak doğranmış patlıcanlara yedirilir. Pilav: Pirinç yıkanır, 20 dakika hafi f tuzlu suda bekletilir. Süzülen pirinç tereyağında kavrulur, tuz ve kaynar su eklenerek suyunu çekinceye kadar kısık ateşte pişirilir. Suyunu çekince demlenmesi için kenara alınır. Bonfile: Kasaptan alınırken ince bir şekilde dövdürülür. İçine 4 dilim pastırma, 30 gr kaşar konarak yaprak sarma gibi sarılır. Tefl on tavada ya da tost makinesinin bir yüzünde her tarafı kızartılır. Bonfi le piştikten sonra ortadan ikiye bölünür. Elde edilen parçalar da çapraz kesilerek 4 üçgen dilim elde edilir. Salça Sos: Salça tavada erimiş tereyağına eklenir ve kokusu gidene kadar çevrilir. Tuz ve biber eklenen salçaya kullanılacak kıvama gelene dek su eklenerek karıştırılır. Tabağın ortasına bir çorba kaşığı patlıcan salatası konur. Salatanın üzerine uygun ölçüde pilav, dört parça etin her bir parçası tabağı dörde bölecek şekilde kenarlara yerleştirilir. Domates, biber, roka, havuç ve kaypa biber tabağın dekorasyonunda kullanılabilir. Etlerin üzerine yarım tatlı kaşığı kadar salça sosu konur. Afiyet olsun ODTÜLÜLER BÜLTENİ 236

19 Dernekten ŞUBAT

20 Dernekten OMD. ATHLETICS Sizi Bekliyor!? Body Core Core yönelik (karın, yanlar ve arka) yoğunlaştırılmış bir grup dersi olup, spinning dersi ile birlikte yapıldığında daha sıkı bir vücuda sahip olabilirsiniz. Zumba Hareketli, kıvrak ve eğlenceli müzikler eşliğinde koreografi leri belirlenmiş adımlarla bir parti havasında kas gruplarını çalıştırarak formunuzu daha eğlenceli koruyabilirsiniz. Aikido Vücudu ve aklı güçlendirmenin, bireyin fi ziksel ve zihinsel gücünü birleştirmenin yolu Aikido derslerimiz hem yetişkinler hemde çocuklar için Çocuk Cimnastik Çocuklarınızın fi ziksel, psikolojik ve sosyal yönden gelişimine katkıda bulunmak istiyorsanız motorik özelliklerin tamamını bünyesinde barındıran ve tüm spor branşlarının temeli sayılan dersimize bekliyoruz. Yoga Yoga duruşlalrını ve nefes alma tekniklerini öğreneceksiniz. Esnekliğiniz arttırmak, güçlenmek, kas dengenizi sağlamak ve rahatlamak istiyorsanız bu ders tam size göre. Hangi yaşta olursanız olun katılabilirsiniz. Spinning Kişiye göre ortalama arası kalori yakabileceğiniz bu derste hem bisiklete binmenin keyfi ni yaşayacak hemde müzik eşliğinde topluca ter atacaksınız. Pilates Pilates tüm iskelet ve kas sisteminizle ilgili problemlerinizde rahatlama sağlar, duruş bozukluklarının düzelmesine yardımcı olur, eklemlerinizin hareketliliğini ve daha güçlü esnek bir omurgaya sahip olmanızı kolaylaştırır. 22 ODTÜLÜLER LER BÜLTENİ 236

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ GASTRONOMİ VE DEGÜSTASYON KULÜBÜ

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ GASTRONOMİ VE DEGÜSTASYON KULÜBÜ BuGusto BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ GASTRONOMİ VE DEGÜSTASYON KULÜBÜ BuGusto Hakkında Etkinlikler Gastronomi Festivali İletişim BuGusto Hakkında Etkinlikler Gastronomi Festivali İletişim BuGusto Hakkında İlginin

Detaylı

EN EĞLENCELİ YAZ OKULU KIDZANIA YAZ KAMPI NDA!

EN EĞLENCELİ YAZ OKULU KIDZANIA YAZ KAMPI NDA! EN EĞLENCELİ YAZ OKULU KIDZANIA YAZ KAMPI NDA! iran 12 Hazylül 8E içi: Hafta 8.30 8.30-1 ırsatı! Ön kazyirıtanf a kadar 1 Ha 550 TL 470 TL World e özel 9 taksit 0 850 200 5439 kidzania.com.tr kidzaniabilet.com

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :8. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :İnternet Sitesi BAŞKAN SELVİTOPU NDAN ÜCRETSİZ KURSLARA DAVET Karabağlar

Detaylı

İ.D.V. ÖZEL BİLKENT İLKÖĞRETİM OKULU HAFTA SONU KURSLARI BİLGİ BROŞÜRÜ 2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2.DÖNEM

İ.D.V. ÖZEL BİLKENT İLKÖĞRETİM OKULU HAFTA SONU KURSLARI BİLGİ BROŞÜRÜ 2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2.DÖNEM İ.D.V. ÖZEL BİLKENT İLKÖĞRETİM OKULU HAFTA SONU KURSLARI BİLGİ BROŞÜRÜ 2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2.DÖNEM KAYIT TARİHİ: 10 17 Şubat 2010 Hafta sonu kurslarında tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz"

Detaylı

ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU

ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU Uyguladığı kooperatif modeli ile eğitimde ülkemizde tek ve örnek bir kurum olan Çağdaş Eğitim Kooperatifi, kurulduğu tarihten bu yana hep eğitimin

Detaylı

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi SOSYAL ETKİNLİKLER 134 Geneksel Bahar Pikniği 27 Mayıs 2012 Şubemizin Geleneksel Pikniği 27 Mayıs Pazar Günü Sapanca`da gerçekleştirildi. Beraber yapılan kahvaltı ile başlayan pikniğe üyelerimiz aileleriyle

Detaylı

Geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi bu dönem de Sevgi Gönül Kültür Merkezimiz sanatla dolu bir sezon geçirdi.

Geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi bu dönem de Sevgi Gönül Kültür Merkezimiz sanatla dolu bir sezon geçirdi. Aylık Elektronik Haber Servisi Ocak 2012 Sanatla dolu geçen bir dönem daha: Sevgi Gönül Kültür Merkezi Geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi bu dönem de Sevgi Gönül Kültür Merkezimiz sanatla dolu bir sezon

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi. Günlük web Gazetesi 03.11.2012. Salkım Söğüt Saç

Beşiktaş Gazetesi. Günlük web Gazetesi 03.11.2012. Salkım Söğüt Saç Beşiktaş Gazetesi Günlük web Gazetesi 03.11.2012 Salkım Söğüt Saç Beşiktaş Belediyesi'nde belgesel film gösterimleri tüm hızıyla devam ediyor. Levent Kültür Merkezi'nde sinema gösterimleri için de Salkım

Detaylı

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir.

Detaylı

D-MARİN DE, 3 TENOR U 3 BİN KİŞİ İZLEDİ

D-MARİN DE, 3 TENOR U 3 BİN KİŞİ İZLEDİ D-MARİN DE, 3 TENOR U 3 BİN KİŞİ İZLEDİ Kurucu destekçiliğini Doğuş Grubu nun, Sanat Yönetmenliğini Yücel Canyaran ın üstlendiği D-Marin Turgutreis Uluslararası Klasik Müzik Festivali, 31 Temmuz/ 1-2-3

Detaylı

Dünya üzümden sadece şarap yaparken, biz ise üzümden sadece şarap değil, başka neler yapacağımızı göstermeye devam edeceğiz.

Dünya üzümden sadece şarap yaparken, biz ise üzümden sadece şarap değil, başka neler yapacağımızı göstermeye devam edeceğiz. Dünya üzümden sadece şarap yaparken, biz ise üzümden sadece şarap değil, başka neler yapacağımızı göstermeye devam edeceğiz. Festivalin Amacı Gaziantep, yeryüzünde, derin tarihi, çok sesli, çok renkli

Detaylı

TİYATRO AKADEMİ BAŞVURU FORMU

TİYATRO AKADEMİ BAŞVURU FORMU TİYATRO AKADEMİ BAŞVURU FORMU TARİH: / /2017 1. Öncelikle adınız nedir? Adınızın anlamı nedir? 2. Annenizden doğma, babanızdan olma, sizden başka evde yaşayan biri var mı? Varsa sizden büyük mü küçük mü?

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

Bodrum Deniz Filmleri Festivali

Bodrum Deniz Filmleri Festivali Bodrum Deniz Filmleri Festivali Bodrum da, Türkiye nin ilk deniz temalı festivali olduğu belirtilen Bodrum Deniz Filmleri Festivali başladı. Cinemarine Bodrum da 11 filmin ücretsiz gösterildiği festivalin

Detaylı

e-bülten Haziran 2015 05/06/2015 Aylık Haber Bülteni

e-bülten Haziran 2015 05/06/2015 Aylık Haber Bülteni ÇYDD İZMİR ŞUBESİ Aylık Haber Bülteni SERAMİK SERGİSİ: ELİMİZ ÇAMURA DEĞDİ 28 Mayıs ta ÇYDD İzmir Şubesi Çocuk Kulüpleri olarak, Resim-Heykel Müzelerine Destek Kültür-Sanat-Eğitim Derneği ve İBB Sosyal

Detaylı

22-27 EYLÜL 2014 FİNLANDİYA GEZİMİZ 22,09,2014 PAZARTESİ - BULUŞMA VE PISA 23.09.2014 SALI - ALVAR AALTO SAĞLIK VE SPOR FAKÜLTESİ

22-27 EYLÜL 2014 FİNLANDİYA GEZİMİZ 22,09,2014 PAZARTESİ - BULUŞMA VE PISA 23.09.2014 SALI - ALVAR AALTO SAĞLIK VE SPOR FAKÜLTESİ 22-27 EYLÜL 2014 FİNLANDİYA GEZİMİZ 22,09,2014 PAZARTESİ - BULUŞMA VE PISA Gece geç saatlerde Helsinki yolculuğumuz başlayacak. Uzun bir uçak yolculuğu yapacağız.ardından bir saatlik bir uçuş sonunda Jyvaskyla

Detaylı

Lise Kısmı 2014-2015 Öğretim Yılı I. Dönem Sonu Sınav Takvimi için tıklayınız

Lise Kısmı 2014-2015 Öğretim Yılı I. Dönem Sonu Sınav Takvimi için tıklayınız Lise Kısmı 2014-2015 Öğretim Yılı I. Dönem Sonu Sınav Takvimi için tıklayınız TED KAYSERİ KOLEJİ 2014 2015 SINAV ADI ÖĞRETİM YILI I.DÖNEM SONU BAŞARISIZ DERSİ OLAN VEYA İSTEKLİ ÖĞRENCİLER İÇİN AÇILAN SINAV

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3 YAŞ GRUBU MAYIS AYI EĞİTİM PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3 YAŞ GRUBU MAYIS AYI EĞİTİM PROGRAMI 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3 YAŞ GRUBU MAYIS AYI EĞİTİM PROGRAMI Beni de bir ana doğurmadı mı? Türk anaları daha nice Mustafa Kemal'ler doğurur. TÜM ANNELERİMİZİN ANNELER GÜNÜ KUTLU OLSUN 2016-2017

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ADA DA ŞENLİK VARDI. tatlandırdı. Etkinlik piknik havasında geçiyor

ADA DA ŞENLİK VARDI. tatlandırdı. Etkinlik piknik havasında geçiyor ADA DA ŞENLİK VARDI Bu yıl 6 ncısı düzenlenen Karaada Şenlikleri nde Bodrum un eski gelenekleri canlandırıldı. Şenliklerde, yelken, oltayla balık avlama ve çocuk oyunları gibi pek çok etkinlikte dereceye

Detaylı

BİRLİKTE YAŞAMA(KASIM-ARALIK)

BİRLİKTE YAŞAMA(KASIM-ARALIK) BİRLİKTE YAŞAMA(KASIM-ARALIK) Özel Ata Anadolu Lisesi Müdürü Bahriye Aksoy un başkanlığında Sosyal ve Fransızca Bölüm öğretmenleri Değerler Eğitimi nde yapacakları görevleri ve kendilerine yardımcı olacak

Detaylı

BİR ACAYİP SOYGUN ADANA İŞİ. - Basın Toplantısı Haber Küpürleri. - 12.Ocak 2015 Adana Hilton Otel

BİR ACAYİP SOYGUN ADANA İŞİ. - Basın Toplantısı Haber Küpürleri. - 12.Ocak 2015 Adana Hilton Otel BİR ACAYİP SOYGUN ADANA İŞİ - Basın Toplantısı Haber Küpürleri - 12.Ocak 2015 Adana Hilton Otel 13.01.2015 Salı Adana İşi nde acayip soygun Bir Acayip Soygun Adana İşi adlı uzun metraj filmin çekimleri

Detaylı

PROF. DR. YUSUF VARDAR -MÖTBE- KÜLTÜR MERKEZİ

PROF. DR. YUSUF VARDAR -MÖTBE- KÜLTÜR MERKEZİ PROF. DR. YUSUF VARDAR -MÖTBE- KÜLTÜR MERKEZİ 06-28 Şubat SERGİ Ege Üniversitesi Levanten Köşkleri Fotoğraf Sergisi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Levanten evleri İzmir in mimarlık tarihinin önemli

Detaylı

BAŞARI ÖDÜLSÜZ KALMAZ!

BAŞARI ÖDÜLSÜZ KALMAZ! EĞİTİMİN ALTIN MARKASINDA BAŞARI ÖDÜLSÜZ KALMAZ! %100 ÖĞRENİM BURSU FIRSATI ANADOLU LİSESİ TEOG PUANINLA SÜRESİZ BURS KAZAN! GELECEĞE GÜÇLÜ BAŞLA! EN İYİSİNİ SEÇ, DOĞRU KARAR VER ŞANSA İHTİYACIN YOK EĞİTİME

Detaylı

2013-2014 DÖNEMİ ETKİNLİKLERİ

2013-2014 DÖNEMİ ETKİNLİKLERİ 2013-2014 DÖNEMİ ETKİNLİKLERİ Farkındalık Kampı 3 Mayıs 2014 Kuşadası Arora Otel de ikincisini organize ettiğimiz bu etkinliğimizde her şeyin bir arada olduğu bir etkinlikti. Alanında uzman bir eğitmen

Detaylı

FAZIL SAY BÜYÜK ALKIŞ ALDI

FAZIL SAY BÜYÜK ALKIŞ ALDI FAZIL SAY BÜYÜK ALKIŞ ALDI Bu yıl 10 uncusu düzenlenen D-Marin Turgutreis Uluslararası Klasik Müzik Festivali, 31 Temmuz/1-2-3 Ağustos tarihleri arasında Bodrum da gerçekleştiriliyor. Festivalin açılış

Detaylı

ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU

ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU BRANŞ DERSLERİMİZ ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU eğitiminde uygulanan programda Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ve öğretim müfredatında yer alan çalışmalar ve bu çalışmalara ek olarak çağın gerekleri

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :İnternet Sitesi SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar Belediyesi Farkındalık Yaratacak

Detaylı

HAFTALIK VELİ BÜLTENİ - 20 KASIM 2015

HAFTALIK VELİ BÜLTENİ - 20 KASIM 2015 HAFTALIK VELİ BÜLTENİ - 20 KASIM 2015 Gelecek nesillerimiz adına umut bağladığımız gerçek güç olan saygıdeğer öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyor, onlara minnetlerimizi sunuyoruz. VELİLERİMİZ

Detaylı

TEMEL SANAT EĞİTİMİ NEDİR?

TEMEL SANAT EĞİTİMİ NEDİR? TEMEL SANAT EĞİTİMİ NEDİR? Temel sanat eğitimi çizgi, form, mekân, renk, üç boyutlu yapı, görsel algılama ve inceleme ile ilgilenir. Temel sanat eğitimi derslerinin temeli Bauhaus a, Johannes Itten in

Detaylı

2014 / 2015 SAYI: 18. Haftanın Bazı Başlıkları Model Aileler! Gürültü Yapma! Hem Eğleniyor Hem Tasarlıyoruz Görsel Sanatlar Fen ve Teknoloji

2014 / 2015 SAYI: 18. Haftanın Bazı Başlıkları Model Aileler! Gürültü Yapma! Hem Eğleniyor Hem Tasarlıyoruz Görsel Sanatlar Fen ve Teknoloji 2014 / 2015 SAYI: 18 Haftanın Bazı Başlıkları 2015 Model Aileler! Gürültü Yapma! Hem Eğleniyor Hem Tasarlıyoruz Görsel Sanatlar Fen ve Teknoloji 2015 Model Aileler! 2015 Model Aileler! Yıl 2015 Teknoloji

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

BİZ KİMİZ? ODTÜ Atatürkçü Düşünce Topluluğu, Atatürk ü ve ideolojisini daha iyi tanımak ve tanıtmak için 1989 yılında ODTÜ Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan bir düşünce topluluğudur. Atatürkçü

Detaylı

TÜRK DÜNYASI VAKFI. Bana Bir Hikaye yaz projesinin web portalına hoş geldiniz!

TÜRK DÜNYASI VAKFI. Bana Bir Hikaye yaz projesinin web portalına hoş geldiniz! 510 TÜRK DÜNYASI VAKFI HAKKIMIZDA Bana Bir Hikaye yaz projesinin web portalına hoş geldiniz! Bilginin hızla üretildiği ve tüketildiği bir çağda, çocuklarımızın okuma merakının dünya çapında hayli azaldığını

Detaylı

18 19 Kasım 2017 (Zeytin Hasadı Zamanı)

18 19 Kasım 2017 (Zeytin Hasadı Zamanı) Kadim İznik Broşürü 18 19 Kasım 2017 (Zeytin Hasadı Zamanı) Hergün yediğiniz zeytinler nasıl toplanıyor, nasıl sofralık zeytin haline geliyor biliyor musunuz? Tam da zeytin hasadı zamanı Türkiye nin en

Detaylı

DETAY Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti

DETAY Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti DETAY Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti HAKKIMIZDA Detay Fuarcılık Organizasyon & Tanıtım Hizmetleri Limited Şirketi TOBB- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin Y-276 numaralı Yurtiçinde

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Nedir? Fırsat.la, doğrudan hedef kitlenize ulaşmanız için tasarlanmış yeni işletme müdürünüzdür

Nedir? Fırsat.la, doğrudan hedef kitlenize ulaşmanız için tasarlanmış yeni işletme müdürünüzdür Nedir? Fırsat.la, DakikSMS i de bünyesinde barındıran SAZAK Teknolojik Yatırımlar A.Ş nin, Private Shopping sektörü için geliştirmiş olduğu yeni yatırımıdır. 5 Kişilik özel bir yazılım ekibi ile 3 ay sürede

Detaylı

çocukların çok ilgisini çekti. Turdan sonra çocuklar müzedeki atölyede

çocukların çok ilgisini çekti. Turdan sonra çocuklar müzedeki atölyede Yaz Sanat Kulübü 2010 Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Fener-Balat bölgesinde yaşayan çocuklar ve kadınlar için eğitim, kişisel gelişim ve sağlık gibi konularda projeler yürütüp kültürel

Detaylı

İDV ÖZEL BİLKENT İLKOKULU 3. SINIFLAR EKOSİSTEM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ

İDV ÖZEL BİLKENT İLKOKULU 3. SINIFLAR EKOSİSTEM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ İDV ÖZEL BİLKENT İLKOKULU 3. SINIFLAR EKOSİSTEM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ Tema: Gezegeni Paylaşma Ana Fikir: Dünyadaki tüm canlılar, karmaşık ve hassas ekosistemlerde, etkileşim halinde yaşarlar. Ünite:

Detaylı

Yaşam alanları ihtiyaca ve koşullara göre değişiklik. gösterir. BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

Yaşam alanları ihtiyaca ve koşullara göre değişiklik. gösterir. BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (31 Ekim - 16 Aralık 2016 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

Tiyatro Gösterisi Su Damlası Sabancı Müzesi Gezimiz Öğretmenler Günü Kutlamamız Yılbaşı Kermesimiz Bahar Kermesimiz Yardım Kampanyamız

Tiyatro Gösterisi Su Damlası Sabancı Müzesi Gezimiz Öğretmenler Günü Kutlamamız Yılbaşı Kermesimiz Bahar Kermesimiz Yardım Kampanyamız Bülten Tarihi 17 Haziran 2016 Yıl boyunca öğrencilerimizin ve velilerimizin beklentilerini karşılamak ve okulumuz ile ailelerimizin arasındaki bağı daha da kuvvetlendirmek üzere çalışmalar yaptık. Okul

Detaylı

SPEAKING CAMP www.youth-agenda.org

SPEAKING CAMP  www.youth-agenda.org SPEAKING CAMP 1-7 ŞUBAT İSTANBUL - ŞiLE - AĞVA www.youth-agenda.org 2. ULUSLARARSI İNGİLİZCE KONUŞMA KAMPI İSTANBUL ( ŞİLE-AĞVA 1-7 ŞUBAT ) İngilizce eğitimi için İngiltere ya da Amerika ya gitme imkanı

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2014 2015 Μάθημα : Τουρκικά Επίπεδο : Ε1 Διάρκεια : 2 ώρες

Detaylı

İZMİR INNER WHEEL KULÜBÜ

İZMİR INNER WHEEL KULÜBÜ İZMİR INNER WHEEL KULÜBÜ 1990 MART 2017 BÜLTENİ İZMİR INNER WHEEL DERNEĞİ Gazi Bul. No.90 Çankaya İş Merkezi K.8/801 Çankaya/İZMİR Tel:0.232.441 81 53 Faks:0.232.483 52 42 YÖNETİM KURULU Başkan Feral Aytaç

Detaylı

DON GİOVANNİ. uygun ve çok uzun uçuş saatleri gerektirmeyen bazı Avrupa şehirlerine göz gezdirirken

DON GİOVANNİ. uygun ve çok uzun uçuş saatleri gerektirmeyen bazı Avrupa şehirlerine göz gezdirirken TURK 101-57 2014-2015 Güz Dönemi İlk Ödev-Son Metin Opera 08.10.2014 Beril Babacan 20901276 DON GİOVANNİ Geçtiğimiz kış bir arkadaşımla ara tatilde yurtdışına çıkmak istiyorduk. Bütçemize de uygun ve çok

Detaylı

KENTİN YENİ ARMASI. YUNUS YUNUSOĞLU NDAN YENİ BİR PROJE

KENTİN YENİ ARMASI.  YUNUS YUNUSOĞLU NDAN YENİ BİR PROJE KENTİN YENİ ARMASI www.yunusoglu.com.tr YUNUS YUNUSOĞLU NDAN YENİ BİR PROJE HER AÇIDAN KUSURSUZ İzmir in en hızlı büyüyen bölgesi Gaziemir de, çok özel bir proje yükseliyor. Site içerisinde, rezidans konseptinde

Detaylı

HEM SPOR YAPIYOR HEM EĞLENİYORUZ!

HEM SPOR YAPIYOR HEM EĞLENİYORUZ! SÖMESTR TATİLİNDE HEM SPOR YAPIYOR HEM EĞLENİYORUZ! Beden Atölyesi nde çocuklar için dopdolu sömestr programı hazır. Temel cimnastikden dramaya, eğlenceli parkurlardan sanat atölyelerine kadar farklı ders

Detaylı

Not: Öğretmenimizin elinden taşlar üzerinde sanat!

Not: Öğretmenimizin elinden taşlar üzerinde sanat! Not: Öğretmenimizin elinden taşlar üzerinde sanat! SANAT EĞİTİMİ NEDİR? Sanat eğitimi, çizgi, form, mekan, renk, üç boyutlu yapı, görsel algılama ve inceleme ile ilgilenir. Temel sanat eğitimi derslerinin

Detaylı

YONCA CİMNASTİK İLE HAYATA SPORLA GÜLÜMSEYİN. Hafta içi her gün saat : 09.30-17.00

YONCA CİMNASTİK İLE HAYATA SPORLA GÜLÜMSEYİN. Hafta içi her gün saat : 09.30-17.00 Spor ve eğlencenin bir arada olduğu, keyifli ve hijyenik bir ortamda doyasıya spor dolu bir yaz programı Çocuklarımızın çeşitli spor branşları ile gelişimlerine katkı sağlamakta,farklı program konseptiyle

Detaylı

Orijinal OSSBERGER Türbin

Orijinal OSSBERGER Türbin Orijinal OSSBERGER Türbin Kendinizi boşa akan giden sudan elektrik üretmeye mi adadınız? Çevre dostu, yenilenebilir, doğal bir kaynaktan enerji elde ederek kullanmak mı istiyorsunuz? Bizim işimiz yüzyıldır

Detaylı

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz.

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz. ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Aralık 2014-23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Dubai Life. Huzur ve Konforun Buluşma Noktası

Dubai Life. Huzur ve Konforun Buluşma Noktası Dubai Life Huzur ve Konforun Buluşma Noktası B BLOK A BLOK Biz dubai inşaat olarak yolumuza, hem bugünü, hem de geleceği modern tasarlanmış yüksek kaliteli kente kimlik katan yaşam alanları inşa ederek

Detaylı

Müze eğitiminin amaçları nelerdir?

Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Sergilenen nesnelerle insanlar arasında köprü kurarak nesnelerin onların yaşantıları ile bütünleşmesini sağlamak; Nesnelerin maddi ve ideal değerleri ile algılanması

Detaylı

ÖZEL ETKİNLİKLER DOSYASI

ÖZEL ETKİNLİKLER DOSYASI ÖZEL ETKİNLİKLER DOSYASI Tamirane, açık ve kapalı alan alternatifleri ile şirket yemeklerine, lansmanlara, özel ve kurumsal etkinliklere, toplantı, panel ve kişisel organizasyonlara ev sahipliği yapıyor.

Detaylı

28 Haziran -4 Temmuz 2010 KUŞADASI

28 Haziran -4 Temmuz 2010 KUŞADASI 28 Haziran -4 Temmuz 2010 KUŞADASI 3. ULUSLARARSI SERTİFİKALI İNGİLİZCE KONUŞMA KAMPI 28 Haziran -4 Temmuz 2010 -KUŞADASI İngilizce eğitimi için İngiltere ya da Amerika ya gitme imkanı olmayanlar için

Detaylı

2016 Yılı GençKal Proje Raporu

2016 Yılı GençKal Proje Raporu 2016 Yılı GençKal Proje Raporu KalDer bünyesinde yer alan GençKal (Genç KalDer liler), kalite ve çağdaş yönetim anlayışını öğrenip içselleştirecek, liderlik niteliklerine sahip üniversite öğrencilerinden

Detaylı

Bilim Kahramanları Buluşuyor

Bilim Kahramanları Buluşuyor Bilim Kahramanları Buluşuyor 1. 9 16 yaş arası gençler, bilimin kolay erişilebilir ve eğlenceli olduğunu keşfediyorlar; 2. her sene farklı bir konuda topluma faydası olacak çözümler üretiyorlar; 3. yaşamları

Detaylı

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL ANAOKULU BULUTLAR SINIFI EYLÜL AYI KAVRAM VE ŞARKILAR

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL ANAOKULU BULUTLAR SINIFI EYLÜL AYI KAVRAM VE ŞARKILAR YAŞASIN OKULUMUZ Daha dün annemizin kollarında yaşarken Çiçekli bahçemizin yollarında koşarken Şimdi okullu olduk Sınıfları doldurduk Sevinçliyiz hepimiz yaşasın okulumuz. ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI

Detaylı

SINIF İÇİ ETKİNLİKLER OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ETKİNLİĞİ SANAT ETKİNLİĞİ TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ MÜZİK-OYUN ETKİNLİĞİ. Sevgili Velilerimiz,

SINIF İÇİ ETKİNLİKLER OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ETKİNLİĞİ SANAT ETKİNLİĞİ TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ MÜZİK-OYUN ETKİNLİĞİ. Sevgili Velilerimiz, Sevgili Velilerimiz, Bizler çocuklarımızla birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nı okulumuzda coşkuyla kutladık. Onlara vatan, millet sevgisini birliği, bütünlüğü yaşlarının alabildiği ölçüde aktarmaya

Detaylı

parkresidencescadde.com

parkresidencescadde.com parkresidencescadde.com SİZE ÖZEL AYRICALIKLI BİR YAŞAM... Moderni, klasiği, özel hissetmeyi, hayatın merkezinde olmayı, kendini şımartmayı, modayı, sanatı, güneşi, gökyüzünü, ayrıcalıklı yaşamayı

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ PİAZZA DA AYDİLGE RÜZGARI ESTİ

KAHRAMANMARAŞ PİAZZA DA AYDİLGE RÜZGARI ESTİ KAHRAMANMARAŞ PİAZZA DA AYDİLGE RÜZGARI ESTİ Türk pop ve rock müziğinin sevilen ismi Aydilge,mini konseri ve imza günü etkinliği ile Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi nde hayranlarıyla buluştu.

Detaylı

Tekfen Filar Mini Resim Yarışması Sonuçlandı 2013 / 2014 SAYI: 19. Haftanın Bazı Başlıkları

Tekfen Filar Mini Resim Yarışması Sonuçlandı 2013 / 2014 SAYI: 19. Haftanın Bazı Başlıkları 2013 / 2014 SAYI: 19 İklim Değişikliği Konferansı Haftanın Bazı Başlıkları Tekfen Filar Mini Resim Yarışması Sonuçlandı Hayatın İçinde Öğreniyoruz İklim Değişikliği Konferansı Tanıdık ve Tanıttık Uludağ

Detaylı

23.03.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi

23.03.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi 23.03.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi Dünyada En Hızlı Yaşlanan İkinci Ülke: Türkiye 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında,izmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek

Detaylı

SÖMESTR TATİLİNDE HEM SPOR YAPIYOR HEM EĞLENİYORUZ!

SÖMESTR TATİLİNDE HEM SPOR YAPIYOR HEM EĞLENİYORUZ! SÖMESTR TATİLİNDE HEM SPOR YAPIYOR HEM EĞLENİYORUZ! Beden Atölyesi nde çocuklar için dopdolu sömestr programı hazır. Temel cimnastikden dramaya, eğlenceli parkurlardan sanat atölyelerine kadar farklı ders

Detaylı

YENİ BİLİM AMERİKAN KÜLTÜR KOLEJİ

YENİ BİLİM AMERİKAN KÜLTÜR KOLEJİ YENİ BİLİM AMERİKAN KÜLTÜR KOLEJİ 2015-2016 ŞUBAT AYI BÜLTENİ STAR CLASS BU AYIN TEMASI KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ ANA HATLARIMIZ *Toplumların ve bireylerin ihtiyaçları farklı meslekleri ortaya çıkarır

Detaylı

Sanatın adresi Fulya!..

Sanatın adresi Fulya!.. Sanatın adresi Fulya!.. Beşiktaş Belediyesi Fulya Sanat 2012-2013 sezonunu açtı. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile İstanbul Devlet Opera ve Balesi yine Beşiktaş'ta! Dünya kalitesinde tasarlanan Beşiktaş

Detaylı

BİR DÖNEMİN RUHU SİZİ ALIP ZAMANIN GERİSİNE GÖTÜRECEK, HERBİRİ OTOMOBİL TARİHİNDE KİLOMETRE TAŞI OLMUŞ KLASİKLERLE DOLU, HAYRANLIK VE TUTKUYU DORUKLARA TAŞIYAN BİR MEKAN... Henry Ford un otomobil fabrikasında

Detaylı

Müziğin Mucizesi 'El Sistema' Her Yerde

Müziğin Mucizesi 'El Sistema' Her Yerde On5yirmi5.com Müziğin Mucizesi 'El Sistema' Her Yerde Söyleşiye bazı katılımcıların sosyal rehabilitasyon projeleri hakkında olumsuz portre çizmesi ve Türkiye'yi eleştirmesi damgasını vurdu. Yayın Tarihi

Detaylı

OKULA YÜZ VERİN KAMPANYASI

OKULA YÜZ VERİN KAMPANYASI OKULA YÜZ VERİN KAMPANYASI 1 OKULA YÜZ VERİN (100 TL ye Okul) ODTÜ öğrencileri ve mezunları olarak başlattığımız ve ODTÜ Mezun Derneklerinin desteğiyle yürütmekte olduğumuz bir ilköğretim okulu yaptırma

Detaylı

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir?

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? 3 YAŞ AYIN TEMASI Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? İskelet sistemi nedir? Ne işe yarar? Aile ve aileyi

Detaylı

www.yerel.tv BOSS PRP GROUP kuruluşudur.

www.yerel.tv BOSS PRP GROUP kuruluşudur. Seyretmek için nedeniniz var www.yerel.tv bir BOSS PRP GROUP kuruluşudur. Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Gardenya 5 Plaza Kat: 5 Ataşehir İstanbul Tel.: +90 216 455 98 44 Faks : +90 216 548 19 72

Detaylı

BODRUM DA KASIM AYINDA DENİZ KEYFİ

BODRUM DA KASIM AYINDA DENİZ KEYFİ BODRUM DA KASIM AYINDA DENİZ KEYFİ Türkiye nin birçok şehrinde kış yaşanırken, Bodrum da yazdan kalan son, pastırma yazı devam ediyor. Bodrum da hava sıcaklığının ve deniz suyu sıcaklığının 21 dereceyi

Detaylı

ESBAŞ ÇOCUK YUVASI 4 YAŞ SINIFI YAZ OKULU PROGRAMI

ESBAŞ ÇOCUK YUVASI 4 YAŞ SINIFI YAZ OKULU PROGRAMI ESBAŞ ÇOCUK YUVA 4 YAŞ NIFI YAZ OKULU PROGRAMI 08:00-8:30 08:30-09:00 09:15-09:45 10:00-10:45 10:40-11:30 11:30-12:00 12:15-13: 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-16:30 16:45-17:45 17:45-18:00 PAZARTES RUTNL

Detaylı

GönüllüOl! 17. yılını dolduran OD Yaşamla Bütünleşme Kampları na

GönüllüOl! 17. yılını dolduran OD Yaşamla Bütünleşme Kampları na GönüllüOl! 17. yılını dolduran OD Yaşamla Bütünleşme Kampları na katılmak isteyen gönüllülere çağrıdır! 1996 yılından bu yana her yıl düzenli olarak toplumla bütünleşme ve otistiklerin bağımsız yaşama

Detaylı

Gezimiz, meslekler ve bölümler ile ilgili olarak birçok

Gezimiz, meslekler ve bölümler ile ilgili olarak birçok Ankara Üniversite Oryantasyon Gezisi Mesleki rehberlik çalışmaları çerçevesinde 9. sınıf öğrencilerimize Ankara gezisi düzenlendi. Öğrencilerimizin, birçok üniversite ve bölüm hakkında bilgi sahibi olmalarını

Detaylı

ACM Hacettepe Öğrenci Topluluğu

ACM Hacettepe Öğrenci Topluluğu ACM Hacettepe Öğrenci Topluluğu ACM (Association for Computing Machinery) 100.000 i aşkın üyesiyle alanında dünyanın en büyüğü olma özelliğine sahip, eğitsel ve bilimsel bir bilişim topluluğudur. 1947

Detaylı

ÖZEL ETKİNLİKLER DOSYASI

ÖZEL ETKİNLİKLER DOSYASI ÖZEL ETKİNLİKLER DOSYASI Tamirane, açık ve kapalı alan alternatifleri ile şirket yemeklerine, lansmanlara, özel ve kurumsal etkinliklere, toplantı, panel ve kişisel organizasyonlara ev sahipliği yapıyor.

Detaylı

İTÜ de Spor ve Yaşam

İTÜ de Spor ve Yaşam İTÜ de Spor ve Yaşam Geçmişten Geleceğe İTÜ İstanbul Teknik Üniversitesi, teknik öğretimde 240 yılı aşan parlak geçmişi, çağdaş eğitim ortamı, güçlü akademik kadrosuyla Türkiye de mühendislik ve mimarlık

Detaylı

Kuzey Hendeği nden Türk Sanat Müziği ezgileri yükseldi

Kuzey Hendeği nden Türk Sanat Müziği ezgileri yükseldi Kuzey Hendeği nden Türk Sanat Müziği ezgileri yükseldi Bodrum Belediyesi Türk Musikisi Derneği Klasik Müzik Korosu tarafından Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği nde Bestekar Erol Sayan Özel Konseri düzenlendi.

Detaylı

Sivil Düşün bir Avrupa Birliği programıdır.

Sivil Düşün bir Avrupa Birliği programıdır. Sivil Düşün bir Avrupa Birliği programıdır. Facebook / SivilDusun Twitter / SivilDusun YouTube / sivildusunab Instagram / sivildusun Çalışmalarınızla ilgili duyuruları haber@sivildusun.eu adresine iletebilirsiniz.

Detaylı

Misyonumuz. Vizyonumuz

Misyonumuz. Vizyonumuz Misyonumuz Bütçeleri ne olursa olsun eğlence ve iş gezilerinde kullanıcıların dünya çapında kalabileceği en iyi yerleri kolaylıkla keşfetmesini, rezervasyon yapmasını ve buralarda gezilerinin tadını çıkarmasını

Detaylı

"Nereden başlasam, nasıl anlatsam..."

Nereden başlasam, nasıl anlatsam... Bu yaz Bodrum'suz geçmez! Turgutreis Lagina Bodrum Boutique Hotel'de bir gece çift kişilik konaklama, açık büfe kahvaltı ve akşam yemeği 240 TL yerine 119 TL! (15 Haziran - 27 Ağustos arasında geçerlidir.)

Detaylı

PROF. DR. YUSUF VARDAR -MÖTBE- KÜLTÜR MERKEZİ

PROF. DR. YUSUF VARDAR -MÖTBE- KÜLTÜR MERKEZİ PROF. DR. YUSUF VARDAR -MÖTBE- KÜLTÜR MERKEZİ 07 Kasım-08 Aralık SERGİ Renklerin Hikayesi Resim Sergisi Necla Coşkun Sergi Açılışı: 07 Kasım, Salı, 17:30 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Necla Çoşkun

Detaylı

MİMARLAR DERNEĞİ DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

MİMARLAR DERNEĞİ DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU MİMARLAR DERNEĞİ 1927 25.05.2008 30.05.2010 68. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU DERNEK KOD NO: 06.05.082 ÇALIŞMA DÖNEMİ İÇİNDE ARAMIZDAN AYRILAN MESLEKTAŞLARIMIZIN ANILARI ÖNÜNDE SAYGI İLE EĞİLİYORUZ 30 MAYIS 2010

Detaylı

BİZ SİZ HEPİMİZ. Biz: Hakkımızda I Siz: Misyonumuz I Hepimiz: Vizyonumuz

BİZ SİZ HEPİMİZ. Biz: Hakkımızda I Siz: Misyonumuz I Hepimiz: Vizyonumuz www.tugva.org BİZ Türkiye Gençlik Vakfı, merkezi Türkiye, çalışma alanı dünya olan, yenilikçi olmaktan ve icat çıkarmaktan çekinmeyen yeni nesil gençlik vakfı dır. TÜGVA, geleneklerine bağlı kalarak, çağın

Detaylı

İstanbul da, Bursa da, Çanakkale de, Sakarya da. Ve şimdi Konya da.

İstanbul da, Bursa da, Çanakkale de, Sakarya da. Ve şimdi Konya da. İstanbul da, Bursa da, Çanakkale de, Sakarya da Ve şimdi Konya da. 23 Bursa Prestij Modern 23 yıllık İstanbul Prestij Park Bakyapı Uzmanlığıyla Prestijli Bir Hayat Sakarya Çamlıca Apart Evleri Çanakkale

Detaylı

2 FIRSAT 1 ARADA, Önce Dil Kursu, Sonra Kamp

2 FIRSAT 1 ARADA, Önce Dil Kursu, Sonra Kamp 2 FIRSAT 1 ARADA, Önce Dil Kursu, Sonra Kamp Dil eğitimindeki en büyük sorun KONUŞ (ama) MAK. Bu kampanya sizleri KONUŞTURACAK! Yalnızca GENÇTUR da bulabileceğiniz bu kampanya ile okula gidip eğitim alıyorsunuz,

Detaylı

Yaşamın Rengi. Topraktan Yaşama

Yaşamın Rengi. Topraktan Yaşama Yaşamın Rengi Yaşamın Rengi Tasarım & Basım : Demirkolbasim.com Topraktan Yaşama Seydioğlu Grup Yatırım A.Ş. Merkez Ofis Tel : 0216 307 61 96 Fax : 0216 307 61 97 Adres : Velibaba mah.dolayoba Cad. Tolga

Detaylı

ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE:

ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE: DUYURU Tarih: (01.12.2015) ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE: 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN (DİKEY VE YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİLERİ DAHİL) YENİ ÖĞRENCİ ANKET FORMU, BİLGİ TOPLAMA ANKETİ VE ÖĞRENCİ TANITIM-İLETİŞİM FORMLARINI

Detaylı

Mavi Pupa Montessori Anaokulu nun Sevgili Anne ve Babaları,

Mavi Pupa Montessori Anaokulu nun Sevgili Anne ve Babaları, Mavi Pupa Montessori Anaokulu nun Sevgili Anne ve Babaları, Hep beraber başladığımız yolculuğun iki haftasını geride bırakmış bulunuyoruz. Zamanın Mavi Pupa içinde bizim için daha ayrıcalıklı aktığını

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Ocak 05, 2017-4:11:00 Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen metro açılış töreninde yaptığı konuşmada, nüfusu

Detaylı

Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster

Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği), Türkiye'de çağdaş insan kaynakları yönetimi anlayışlarının yaygınlaştırılmasına ve gelişimine liderlik eden, bu konuda ülkemizin

Detaylı

2015 YILI GENEL KURULU 29-31 MAYIS 2015 SPICE HOTEL&SPA BELEK/ANTALYA SPONSORLUK DOSYASI. www.tuksiad.org

2015 YILI GENEL KURULU 29-31 MAYIS 2015 SPICE HOTEL&SPA BELEK/ANTALYA SPONSORLUK DOSYASI. www.tuksiad.org SPONSORLUK DOSYASI Değerli İş Dünyası Temsilcileri, Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜKSİAD) uzun yıllar bir çatı altında toplanmamış kuruyemiş sanayicilerinin arasında işbirlikleri

Detaylı

SULTANBEYLİ NİN YENİ CAZİBE MERKEZİYLE TANIŞMAYA, HAYATINIZI DAHA KONFORLU YAPMAYA, HAYALLERİNİZİ YAŞAMAYA HAZIR MISINIZ?

SULTANBEYLİ NİN YENİ CAZİBE MERKEZİYLE TANIŞMAYA, HAYATINIZI DAHA KONFORLU YAPMAYA, HAYALLERİNİZİ YAŞAMAYA HAZIR MISINIZ? SULTANBEYLİ NİN YENİ CAZİBE MERKEZİYLE TANIŞMAYA, HAYATINIZI DAHA KONFORLU YAPMAYA, HAYALLERİNİZİ YAŞAMAYA HAZIR MISINIZ? TÜM BEKLENTİLERİNİZE EN İYİ YANITLARI BULACAĞINIZ PROJE, SULTANBEYLİ EMLAK KONUTLARI;

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ BAHÇELİEVLER KAMPÜSÜ 23-24 Aralık 2014. w w w.sektorgunleri. c o m

MARMARA ÜNİVERSİTESİ BAHÇELİEVLER KAMPÜSÜ 23-24 Aralık 2014. w w w.sektorgunleri. c o m MARMARA ÜNİVERSİTESİ BAHÇELİEVLER KAMPÜSÜ 23-24 Aralık 2014 M.Ü. İşletme Kulübü 2014 yılında isim değiştirerek Marmara Üniversitesi Yaratıcı İşletmeciler Kulübü adını almıştır. M.Ü. İşletme Kulübü, 2002

Detaylı

Maltepe Üniversitesi-İstanbul

Maltepe Üniversitesi-İstanbul ÜNAK 04 22-2525 Eylül 2004 Maltepe Üniversitesi-İstanbul Amaç Üniversite ve araştırma kütüphanelerinin, dokümantasyon ve enformasyon merkezlerinin ve özel kütüphanelerin, günümüzde hızla değişen ğ ş ve

Detaylı

KURS KAYITLARI BAŞLIYOR

KURS KAYITLARI BAŞLIYOR DUYURU KURS KAYITLARI BAŞLIYOR Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünde ÇOCUK ve SANAT Projesi kapsamında ÇOCUK KOROSU, ÇOCUK BALESİ ÇOCUK ORKESTRASI ve ÇOCUK RESİM-TASARIM kursları için kayıtlar başlamıştır.

Detaylı

Festivalin Tarihçesi

Festivalin Tarihçesi Festivalin Tarihçesi Uluslararası İzmir Film Festivali ilk kez 1990 yılında düzenlenmeye başladı. 11 kez düzenlenen Festivale 2000 yılında ara verildi. İzmir Film Festivali, 11 yıl boyunca dünyadan ve

Detaylı