//KÜÇÜK FiRMALAR// MiT i*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "//KÜÇÜK FiRMALAR// MiT i*"

Transkript

1 ) )- EKONOMIK Y AKLAŞIM //KÜÇÜK FiRMALAR// MiT i* 77 Bennett Harrison Çev: Kurtar T anytlmaz l. Büyük, çevik, çok-bölümlü, çok-ürünlü, çok-bölgcli, genellikle çok-uluslu ~irketler biçiminde yoğunla~ını~ iktisadi gücün sonumın geldiğini ilan etmek için oldukça erkendir. Ama geleneksel büyük işletmelerin kar~ı karşıya bulunduğu zorluklar oldukça büyük; öyleyse nasıl oluyor da ayakta kalabilenler bunların üstesinden gelmeyi başardılar?. Yeni ortaya çıkan büyük firmalar küçüğün en küçüğüne ait olduğu düşünülen bir dünyada bunu nasıl gerçekleştirdiler? MERKEZiLEŞMEDEN YOGUNLAŞMA: BÜYÜK FiRMALAR KÜRESEL KAPiTALiZMi YENiDEN NASIL ÖRGÜTLÜYORLAR? Yoğunlaşmı~ iktisadi güç zayıflamaktan daha çok biçim değiştirınektedir. Çünkü büyük firmalar birbirleriyle, her düzeyde hükümetieric ve tedarikçileri ve taşeronları olarak faaliyet gösteren genellikle (her zaman olmasa da) daha küçük firma "tüınenleriyle" ağların, firma birleşmclcrinin, kısa ve uzun dönem finansal ve teknolojik işlemlerin her türlüsünü gcıseklqtirınektcdirler. Gerçekten, üretim giderek adenıimerkezileşmektedir, çünkü yöneticiler, yükselen piyasaya giriş engelleri, uzak yerlerdeki politik koşullar ve tüketici talepleri hakkınuaki ınüzmin belirsizlik karşısında esnekliklerini arttırınaya çalışmaktadırlar. Ama üretimin adcmiınerkezilcşnıesi firmalar arasında, hele hele bu ağların farklı bölümlerinde istihdam edilen işçilerin farklı sınıtları arasında eşitsiz iktisadi "gücün" sonu anlamına gelmemektedir. Aslında, A.B.D.' nin Çalışına Bakanı ve Harvard Üniversitesi Öğretim üyesi olaıı Robert Reich'm ifadesiyle "küresel ağlar"daı nihai gücün ve denetimin merkezi en büyük kurumlarda yoğunlaşmış olarak kalmaktadır: Uluslararası firmalar, kilit hükümet kuruluşları, bi.iyük bankalar ve kayyum heyetleri, araştırma "hastanelcri" ve iş yaşamıyla yakın bağları olan üniversiteler. Tam da bu nedenle yükselen iletişim ağiarına dayalı üretim paradigmasını "merkczilcşmedcn yoğunlaşına" olarak ııitclcndiriyoruın 2. İş ya~aıııındaki bu büyük karmaşıklık ve deneyim döneminde büyük firmalar, elbette sadece dışa dönük birleşmeler ve ilctişiın ağlarını oluşturımmın yanında diğer başka birçok * Makalenin ingilizce aslı California Management Review, Spring 1994, s 'de yayınlannıı~tır. Kaynaklar ve notlar makalenin Ingilizce metninde yer aldığı gibi verilmi~tir. ** Ar~. Gör., Mormara Üniversitesi, Almanca!~!etme ve Enformasyon Bölümü Ekonomik Yakla~ırn, Cilt 7, sayı 20, Bahar 1996

2 78 Bennett Harrison şey de yapmaktadırlar. Örneğin laboratuarlarını merkezi yönetimin "burnunun dibindcn" firmaların faaliyet bölümlerine taşıyarak AR-GE'yi kökten ademimerkezileştirınektedirler3. Araştırınamı bilinçli olarak, firmaların kendi aralarında ve üniversiteler, hükümetler, hastaneler, bankalar ve elbette sendikalar gibi kilit kurumlarla "dışsal" ilişkilerini nasıl yeniden örgütlediklerinin incelenmesiyle sınır\andırıyoruın. Ancak bu dışsal ilişkilere atfedilen ve altta yatan aynı ilkelerin-özellikle ademimerkezileşmiş "etkinliğin" kaynaklar üzerindeki yoğunlaşmış "denetim''lc bağlılığı ilkcsinin- halen devam etmektc olan içsel yeniden yapılanınaya da aynen uygulanabileceğinc geçerken değinmektc fayda vardır. 1970'1i ve 1980'1i yılların başında dünya çapında iktisadi karışıklığı takiben büyük firma kesiminin yeniden canlanınası bq ana "direk" üzerinde yükselmiştir. İlk olarak, yöneticiler firmanın geri kalan faaliyetlerini şirket yönetim merkezlerinden uzak mesafelerdeki yerlere atarkcn, çok daha merkezi önemi olduğunu düşündükleri faaliyetlerinin çeşitliliğinde (ve çalışan sayısında) kuvvetli bir kesintiye gitmektedirler. Üzerinde en çok konuşulan otomobil firmalannın "yalın ürctiın"(lcan production) stratejisi, bu yaklaşıma bir örnek teşkil etmcktedir 'dcki durgunluktan uzun, yavaş ve hayal kırıklığı yaratacak kadar zayıf bir canlanınayla çıkan şirketler diğer işlerini dışarıdaki tedarikçilerine kiralayarak, firma-içi faaliyetlerini "esas yeteneklerine" güre ayarlamada otomobil sanayicilerinin önderliğini pcşisıra izlediler 5. Uzmanlar bunu, firmanın iş örgütlenmesinin çekirdek-halka (core-ring) ve diğer ağ tipi örgütlenme biçimlerine dönü~ümü olarak tanımlıyorlar. Japonya, Avrupa ve A.B.D.'de en başarılı rakipler bu ağ biçimi endüstriyel örgütlenınnin bazı uyarlamalarını uygulayanlardır 6. İkinci olarak, giderek daha fazla şirket bu uzağa "atılmış" faaliyetleri eşgüdümlü hale getirmek ve farklı piyasalara girip çıkabilecekleri, üretim tasarımını değiştirebilccekleri ve çalışanların performansını izleyebilecekleri bir esnekliği arttırmak amacıyla, bilgisayar destekli imalat ve yönetim bilgi sistemleri kullanmak için yeni yollar bulmaktadır. Atelye ve mağazada programlanabilir bilgisayar otoınasyonu (PA), üretimin makina hazırlık ve diğer maliyetlerini azaltırken, firmalara ürünün niteliğini yükseltme fırsatı vermektedir. Kişisel bilgisayar ve i~yeri bilgi teknolojisi örgütsel sıııırlar(ve ulusal sıııırlar) boyunca olduğu kadar firma ve kuruluşlarda da üretimin daha fazla eşgüdüm ve denetimine olanak tanımaktadır. Gerçekten, otomobilden fırına kadar herşeyi imal eden büyük firmalara parça ve malzemelerin "tam zamanında" (just-in time) sevki olarak bilinen modern stok yönetimi ve işin yeniden örgütlenmesi uygulaması, yeni teknik yetenekierin ortaya koyduğu artan eşgüdüın olmaksızın kclimein tam anlamıyla imkansız olurdu 7. Daima uzak mesafelerde bulunan örgütler böylece konunun uzmanı olmayanların sadece birkaç sene öncesine kadar tasavvur bile edemeyecekleri derecede- elektroniğe dayalı olarak- karşılıklı ilişki kurmalarına fırsat tanıyan, paket progranıların kullanıldığı bilgisayarlar aracılığıyla - standartlaştırılmış yazılım desteği eşliğinde- birbirlerine bağlanmıştır. Üçüncü olarak büyük firmaların en başarılı olanları hem ulusal sınırlar içinde, hem de özellikle ulusal sınırlar ötesinde aralarında yoğun olarak, stratejik birleşmeler diye adlandırılan yapılar kurdu-

3 EKONOMIK Y AKLAŞIM 79 lar.x Özellikle Japonya'Ja() ve Batı Avrupa'daıo ama aynı zaıııanda J\ Savunma 13akaıılığı'nın Ulusal Askeri Tedarik Sistemini oluşturan üretim ağı içinde (Carncgic Mcllon Üniversitesi'nden Profesör Maryellen Kelley ve Lehigh Üniversitesi'nden Profesör Todd Watkins' in araştırdıkları gibi) 1 ı bu birlqınelcr, genellikle bir ''ortaklık" temelinde, büyük firmalar için parça, tasarım hizmetleri ve imalat bileşenleri tedarik eden, genellikle daha küçük firma ağlarının en azından ilk basaınağını meydana getirmektcdirler. Dördüncü olarak, giderek artan sayıda büyük firmada ve bunların ana taşcronlarında yöneticilerin, yerinin doluurulması en pahalı olan işçilerinin şirket "misyonu" doğrultusunda aktif katıl ınıını sağlamak içi n düzeni i çabalarını gözlemlemektey iz. Avrupa' da bu düzenleıncierin temelleri, işçilerin bağımsızlığını kuvvetlendiren kurumlarda(işycri temsilcilikleri, sendikalar ve sosyal demokrat partilerde) onların daha "esnek" görev dağılımlarını kabullcnıne ve üretiııı süreci ilc ilgili "teknik bilgilerini" yönetici ve ustabaşılarına gösterme konularında gönüllülükleri arttırılarak atılınaktadır. Asya'da en azından en büyük şirketlerde yönetim, işçilerin işbirliği yapmalarını, çekirdek işçilerini (coreworkcrs) -kelimenin tamanlamıyla daima ömürboyu olmasa da- temel istihdam güvencesiyle ödüllendirerek sağlanıaktadır 12. A.B.D.'dc kalite çeınbcrlcri, çalışan-yönetim arasında ortak sorun çözme komiteleri ve takımları emeğin daha az istekli katılımıyla ve yönetimin de sıklıkla değişken vaatleriyle daha çetin bir yoldan gcçıniştiy Fakat büyük şirketlerin rekabet edebilmekteki başarıları kendi çelişkileriyle birlikte düşünülmelidir. Özellikle 1970'1crdcn beri büyük firmaların ve stratejik ortaklıkların izledikleri yeniden yapılanma deneyimleri, hem beyaz yakalı işçiler arasında, hem de mavi yakalılarla beyaz yakalılar arasında nüfusu kutuplaştırmaktadır. Kutuplaşnıa şimdi ortadadır ve hissedilir clerecededir. Kendisini gelir, statü ve iktisadi güvence kavramlarıyla açığa vurmaktadır. iktisatçılar ve sosyologlar kutuplaşınaya doğru giden bu cğilime emek piyasasındaki "ikilik" (dualisın) olarak işaret etmeye alışıkiardı ve birçoğu, bunun -artan uluslararası rekabet geleneksel, tekel ve oligopol tarzı örgütlenmiş sanayilerin dengesini durımıdan aşındırdığından -esasen ortadan kalkmış olacağına inanmışlardı. Fakat büyük firmalar giderek artan ademimerkezi üretime ve mevcut kurumlar arasında kendi imkarılarını genişletmede kısmi bir ikame olarak birleşmelerin kullanılmasına yöncldikçc, bülüınlendirilmiş emek piyasaları kuruımı gerçekte genişletilcli. 14 Bu kurum şu şekilde işlemektedir: En iyi uygulanan esnek üretimin temel bir ilkesine göre yöneticiler ilkin, sürekli "merkez" olanla durumsal "çevresel" olan işleri birbirinden ayırıyorlar. Ana merkezin büyüklüğü -stok tutma maliyctlcriııiıı cıı küçüklenıncsiylc birliktc- büyük ölçüde sınırlandırılmıştır ve bu nedenle "esnek" firmalar "yalın" üretimi uygulayanlar olarak tanımlanmaktadır. Sonra bu faaliyetler ve bunları yerine getiren çalışanlar, şirketin veya ağın mümkün olduğunca farklı bölümlerine, hatta farklı coğrafi konumlarına ycrleştirilmişlcrdir. İyi bir örnek, büyük sigorta şirketleri, bankalar ve şirket yönetim merkezlerinin "arkabürolarının" (back-offices) yerleşim düzcnidir. Bu tesisler genellikle varo-

4 80 Bennett Harrison luşlardaki "büro yığıntıları"na (office parks) tıka basa doldurulmuş, bağlı oldukları şirketlerin üst düzey işlevlerinin yapıldığı ve iş merkezlerinde yer alan şirket yönetim yerlerinden oldukça uzakta bulunan, ucuz ücretle çalıştırılan kitleleri, yoğun olarak kadın büro çalışanlarını barındırmaktadır. ıs Yalın üretim uygulaması, (ilkeleri imalat sektöründen çok hizmetler sektörüne uymaktadır) en son yönetim tarzı olarak savunulmasına rağmen, sıklıkla küçük ölçekli tedarikçi ve taşeronlarda çalıştırılan düşük ücretli, "geçici" işçi kesimlerinin yeniden yaratılmasını veya açıkca güçlendirilmesini içermektedir. 16 Genellikle büyük firmalarca yönlendirilen bu çekirdek-halka üretim ağı olgusu, elbette insanların gcçimlik çalıştığı ama geçiınlik bir ücret kazanmadığı ulusal (ve artarak uluslararası) "çalışma sefaleti" sorununa ekleınlenınektedir. Sonuç olarak hem büyük firmalarda ve bunların en güvendikleri ortak ve tedarikçilerinde, hem de eninde sonunda bir bütün olarak ekonomi üzerinde merkezde çalışanlar (core-employees) giderek çevredeki çalışanlardan (peripheral-employees) aynştırılmaktadır. Halen yaygın olarak kabul gören, Amerikalı işçiler arasında (ve göreceğimiz gibi denizaşırı ülkelerde) artan gelir qitsizliği olgusuna ölçülebilir bir şekilde yansıyan bu açığı 17 esnek üretimin karanlık yüzü olarak nitelendiriyorum. İddiamı özetlemek gerekirse: Ortaya çıkan küresel ekonomide yoğunlaşmış, güçlü şirketlerin hakimiyetinin sürdüğünü öne sürüyorum. Gerçekten, ekonomi ne kadar küreselleşirse sadece o ölçüde etki alanına sahip firmalar buna crişebilir. Ağ tipi örgüt davranışının yayılınası diğerlerinin ifade ettiği gibi yerelciliğin yeniden ortaya çıkmış olduğuna değil, bu etki alanını yönetme yöntemlerinin çarpıcı olarak değişmiş olduğu anlamına gelmektedir. Dünyanın en büyük şirketleri, birleştikleri ortakları ve teclarikçileri yeni giysilere bürünmüş olarak ve sermaye birikimi, teknoloji, hükümet ilişkileri üzerindeki denetimle emeğin gelişimi üzerindeki denetimi -günlük üretimin konumunu çarpıcı şekilde ademimerkezileştirerek- bağdaştırmak için yeni tekniklerle donanmış olarak dünya sahnesinin merkezinde kalmanın bir yolunu bulmuşlardır. NEDEN KÜÇÜK FiRMALAR EKONOMiK BÜYÜMEYi SÜRÜKLEMiYORLAR VE ÇOK SA YIDA YENi iş SAHASI YARA TMIYORLAR? Büyük firmaların ve bunların üretim ağlarının yeniden canlanması ve dönüşümü hakkındaki tezim -on yıldan daha fazla bir süredir, küçük firmaların artık iktisadi büyüme ve geli~rnenin motoru oldukları devamlı bahsedildiğinden- halktan birine oldukça şaşırtıcı gelebilir. Yeni basmakalıp bilgeliğe göre büyük şirket giderek sürekli dalgalanarı tüketici talepleriyle, artan uluslararası rekabet, iş ve firmalararası etkileşimin daha esnek biçimlere duyulan ihtiyaçla nitelenen bir sanayi-sonrası dünya<..la bir çok yönden dinazor gibi birşeye dön üşınckteyd i.

5 son :et ın- ça- llk kçi ını bu ic ~klelar taı ı 17 ır le- ın il, e ü tl e llın EKONOMIK Y AKLAŞIM 81 Bize, "büyük firmalar kendi ağırlıkları altında çöktüklerinden 'küçük, esnek şirketler kafilesi ekolojik açığı doldurmak içni atağa kalkmışlar," denilmişti. Küçük firmaların yeni iş imkanlarının birçoğunu dünyanın en ileri sanayileşmiş ülkelerinde yarattıkları söylenmişti. Akademisyenlerin daha erken bir nesli tarafından(joseph Schumpeter, Raymond Vernon, John Kenneth Galbraith ve Alfred Chandler) tasvir edilen dünyanın bizim gözlerimiz önünde çöktüğü düşünülmekteydi. Şimdi teknolojik gelişmeyi sürükleme sırası küçük, çevik firmalardaydı. Fakat sağlam kanıtlar istihdam yaratan ve teknolojik dinamizmin motoru olan küçük işletmelerin öneminin büyük ölçüde abartılmış olduğunu göstermektedir. A.B.D. ve Almanya'da iş çevriminin yükseliş ve alçalışlarını tesbit ettiğimizde, ya küçük şirketlerde ya da loo'den az çalışanın bulunduğu tekil işyerlerinde (uluslararası karşılaştırmalar yaparken OECD'nin "küçük" için kullandığı resmi kriter) hesaplanan bütün işlerin payı 1960'Iardan beri neredeyse hiç değişmemiştir. Bunun da ötesinde birçok hukuken bağımsız küçük şirketin değişen derecelerde, büyük firmalardaki yöneticilerin aldığı ve küçük olanların piya,.. salara girebilmek, finansal yardım alabilmek ve politik çevrelere erişebilmek açısından güvenmek durumunda olduğu kararlara gerçekte bağınılı oldukları görülmektedir. Daha sonra göreceğimiz gibi burada aynı zamanda "küçük güzeldir" ideolojilerine de uyan, firmaların büyüklük dağılımlarındaki kısa dönemli değişimierin neden düzenli olarak ufak şirketlerin göreli önemini abarttıklarının ve en büyük şirketlerin kırılganlığını fazla vurguladıklarının kesin teknik nedenleri de vardır. Halen her kıtada önde gelen gazete ve dergilerin ön sayfalarında ve iş yaşamı bölümlerinde küçük işletme sayısındaki "patlama" hakkında, görünüşte sonsuz hikayeler anlatılmaktadır. Böylece hem bir bütün olarak Amerikan ekonomisi için hem de yüksek teknolojiye dayalı sektörler için danışman David Birch küçük ölçekli firmaların (çalışan sayısının 20'den az olduğu) yılları arasında toplam istihdamın yaklaşık %88'ini oluşturduğunu tahmin etmektedir 18 Ve iktisadi meselerde daima bir fikir ortaya koyan Business Week bir örnek hikayede "imalat Sanayiinde Şimdi Küçük Güzeldir" diye ilan. etmektedir. 19 Bu arada Atıantik ötesinde, merkezi Londra' da bulunan The Economist dergisi bir başyazıda şöyle demektedir: iş dünyasının karşı karşıya bulunduğu en büyük deği~ im firmaların giderek küçülmesidir. Bir yüzyılın eğilimi tersine dönmektedir... Şimdi büyükfirmalar gerilemekle ve küçük firmalar yükselmektedir. Eğilim çok açıktır ve işadamları ve politikacılantı bunun üzerinden at laması kendi kayıpları pahasına olacaktır. 20 ı ı e i İktisatçılar, ölçek ekonomileri (economies of scale) kavramını, tesisler yüksek üretim miktarlarında faaliyet gösterdiğinde birim üretim maliyetierin ortaya çıkması beklenen tasaitufları açıklamak için kullanırlar. Alan ekonomilerinin (economies of scope) birden fazla ürünüı:ı.aynı temel donanım veya platformda aynı tesislerde üretilmesinin ortak maliyeti-

6 ~2 Bennett Horrison nin.grup ürünün ayrı makinalarda üretilmesinin ıııaliyctindcn daha dü~ük olması durumund;~ ıııcvcut olduğu s(iylenir. Tarihsel olarak hu öl<.; ck ve alan ckoııoıııileri. daha büyük üretiııı ve dağıtım birimlerine doğru olan eğilimi güçlendirıııc yiinündc finansal ve düzcnkyici tasarruflara katkıd;ı bulundu. Şimdi yeni ve daha esnek. bilgisayara dayalı teknolujilcrin ortaya çıkıııası sayesinde süpcrınarkct kontrol kasasındaki elektronik bar-kod okuyucularından atclye veya laboratuar te1gahı için sayısal kontrollü takıııı tc1gahları ve esnek imalat sisteııılcrine kadar bu içsel iil<;d; ve alan ckoııoınileriııiıı ortadan kaybolduğu söylcııınckll:dir. Yünctiııı daııı~ınaııı Tuııı Peters'in ("İıı Search of Excllcncc'' kitahı ilc tanınan) (Türkçeye "Yüııctıııc ve Yükselım: Sanatı" olarak çevrildi. ç.n.) sözleriyle "ölçek ekonomileri hakkında eski fikirler sur.cıııl~ııııııaktadır... Ölçcğin kendisi yeniden tanımlanmaktadır. Daha küçük firmalar ncredcy ~.c bl"ıtiııı piyasalarda kazanıyorlar"' 21. Haber yorunıcusu George Gildcr, en küçük firmaların drlık teknolojik açıdan eski deviere nazaran daha karıııa~ık ve donanımlı bir yapıda olduğu :,c~hi daha a~ırı bir iddiayı yaygıııla~tıranlarııı sadeec en taııınmı~ıdır. 22 Kücük islctmelcriıı bu yenilikçi veya istihdam varalıcı.) ~... l!licüne olan l!üven A.B.D. sınır- \..,.. '- l;ıı ıııııı dısına tasınaktadır. Bövlcce bazı ~özlemciler..jaıjon)'a'nın uluslararası rekabet üs- } } \- ~ tlinlüi!ünlin hakiki kaynai!ı olarak, bu ulusun sanayi sclıirleriııin <:ıkıııaz sokaklarına i~aret ~ ~ ~ ~ ~ eden ve dev sanayi ~irketlerinin malzeme ihtiyaçlarını kar~ılayan küçük makina \'C iıııalat atclyelcrinin bolluğunu güstcriyorlar. 23 İngiltere'de uzmanlar. korkunç "İngiliz hastalığı" olarak nitelenen ve imalat sektöründe dünya ayarındaki yetersizliklerin yayılınaya devanı etmesini teknik açıdan nitelikli, kü<;ük ta~cnın firma ağlarının yok.luğuna bağlıyorlar ve hcın Muhafazakar lıük.üınct hem de muhalefetteki i~çi Partisi bu tür firmaların çoğalmasını tqvik edici bir i~ ortamını yaratmayı açıkça cesaretlcndirıne arayı~ındadırlar. 24 Küçük firına konusunda biraz daha ilginç bir çqitleıne, dikkatimizi çoğunlukla küçük, birbiriyle bağları zayı r aıııa mekansal olarak küıneleıııııi~ firına ağlarının geç mi~ diincmdcn bugüne hayatta kalınayı ba~aranlarına (veya bazı yerlerde ortaya çıkıııalarına) çekıııcktedir. Sanayi bölgeleri olarak adl;ıııdırılan yerleri olu~turan i~lctıııelcr. genellikle i~ örgütlenmesinin cl eıııcği hiçimini kullanır olarak tasvir cdilım ktedir. Küçük-ölçekli. bilgisayarlı otoıııasyonun iddi;ı edilcıı yaygın uy;ırl:ııııası. l'vi.i.t. İktisat<.; ısı Michael J. Piore ve M.l.T.'de sosyolog \'(~ "sanayi politikası'' alaıııııın yaratıcısı ulaıı Charles Sabcl'in dünya piyasasında sürekli dalgalanaıı talcplcriııi k~ır~ılaıııak. i<.; ııi k.cııdilcriııi lıızlıca yeniden avarlaına yctcnei!iııc ~... sahijj. "esnek uzıııaıı!asııııs" } ) firıııalar ol:ırak adlaııdırdıi!ı \- ağların.._ olu~ınasına yanlım ctıııcktcdir. 2 ' Modern deviılle san:ıyi hiilgelcri lince 1~70'1crde Kuzey iıalya\b suııra i\\tup:ı'd;ı h;ı~ka bir yerde kql'cdilıııi~ti ve bunlar ~iıııdi Avrupa, Kuzey 1\ıııcrika \L' Doğu!\sya' da hcııı ara~tırıııa hcııı de politika öııerilcriniıı konusu olınaktadır 2 rı. niı\'ok Batı \C Üçüııci'ı Dünya politik liderlerinin ekonomiye daha fazla lıliküınct ınüda ':.ı:~._..,iııiıı '~ıdccc iktis;ıdi ctkiııli~i ;ı~ıııdıraca~ı - ıııulıtcıııclcn Rcagaıı-Tiwtclıcr yıllarının

7 iso n nunüreey ıcı e sü :ıtuar [çsel nan ı Yük- sor :dcyları n!uğu EKONOMIK Y AKLAŞIM en uzun süren ve en zararlı mirası- felsefesini güttükleri bir düncıııde Japuny<ı. Ku/l'Y,\ merika ve Avrupa'da yerel ve bölgesel hükümetler kendi sanayi bülgelcriııi yu~un ulıı.ık çeşitli altyapısal ve i~ yaşamına yönelik hizmetieric destcklcınişlerdi. Bize siiykııcıı. lıuııların hepsini birbirine bağlayanın yerel bazda ürgütleıııııiş, küçük firma s,ılıiplnı \l: yiiııvti cileri arasında politik, ailevi ve (bazı yerlerde) dinsel ya~aıııla ba~laııtılı, deıiıı i\.iikj,:ri ıı lan, yerel toplumsal ilişkiler içine oturmuş olduğu süylcnen. sürekli lckt<ırabııaıı i'~ sözleşmesinden kaynaklanan karşılıklı güven ve topluluk içindeki biitiııı aktiırlcr ar<~sıııclıki karşılıklılık ilkesinin uygulandığı uzun dönemli (,;ıkarların payla~ııııına dayanan lıir ;ııılayış olduğudur.:'. 7 Ünlü, seçkin Florentina'lı iktisatçı Cliacoıııe l3ecattiııi, ll). ylizyıl s\lıılarında Sheffield kasabası civarındaki çelik yapıını biilgesini anlatan İngiliz Aifret NLırslıall tarafından ilk defa uyarlanan ve aynı zamanda az ya da çok sanayide ycrlc~iııı yeri -.;cçiıııi kuramının babası Alfred Weber'i anımsatan bir dili iidüııç alarak, bunu "eııdli.'>lriycl atııwsfcr" diye adlandırınaktadır. 28 Her şeyden daha çok, gcııellikle ki.içük şirketlerin bu )'L'ni büyüme kutuplarına ölçek ve alan ekonomilcrini eşanlı olarak gcn;cklc~tirmc yctcnc~ini sağlamakta birçok firsat verdiği düşünülen bu bağdır, ama tekil şirketlerden çuk bir bütün olarak bölge düzeyinde. ı ~ınır- :t üs- ~aret ııalat lığıp :va m ır ve ası nı çuk, lemçekş ör ekli, Pioel'in 1 arı ıı uzey uzey ır26_ 'enı- üdarının 20. yüzyılın büyük kısmında sanayileşmiş dünyanın iktisadi y<ı~aııııııda hakim olan büyük, dikey bütünlesıni~, nıerkezile~.:mis ve yo~unlasmıs tekeller karo.;ısınd;ı iddia edi- ~ 'S 'S >.._ ~ ~ len rekabet gücü üstünlüğü burada yatmaktadır. Piore ve Sabcl'irı güzel ifade etliklerı \'C yaygın bir etkiye sahip görüşlerine göre dünya. büyük. yo~unlaşınış iktisadi iirgütlcrin rekabetini daha da zorlastıran küresel ekonominin artan karmasıklıklarıııda 10. vü;yıl bül!..!e- } \ ~..... lerinin yeniden canlanmasının ınüınküıı kılıııdıi:!ı "ikinci sanavi esil!i"ne!..!elıııistir' 0 '- J. ~ l..... ~ KÜÇÜK FiRMALAR HiKAYESiNi KABULLENMEYE NEDEN BU KADAR HAZ/RIZ? l 9XO'ler boyunca ve günümüze kad;ır her bir ülkede ardarda yerel \'C hiil!.-!csel dli!.cydc politikacılar, OECD ve Alman Marshall Fonu gibi uluslararası kuruluşlar kliçük firıııll iiıı derliğinde iktisadi büyüme ve gelişmenin bol yayınlanmış kuraınlarıııııı bu ill:ıddc h;ı~lıklarını birbirlerinden almışlardı. Bu durum seçilmiş veya atanmış bir ~ ok ıc,ıııi y, ıkiliııiıı ilgilerini uluslararası şirketlerin yeni dallardaki l';ıbrik:ılırıııı cc/.hctılll k i~iıı sarktıi!,icıi "eski moda" çabalardan küçük işlctınelcriıı "kulu~ bl:ırıııı" tq\'ik ctıııc \'C h:l!ı \;:ka 1,: yerlerde bağımsız, teknolojik açıdan güncelliği yakalaıııı~ kü~ (ik lirııı:ılaı ı ~:c!cl'kt,:ı; ıl;:.; turnıaya çabalama yönünde harekete gcçirıııiştir. Küçük firma i.iııdcrliğiııdc büy(iıııe tcoıisiııiıı. lıcııı t:ırişiıııc i lıcııı ık ~,;ııı;ı;'i hiil;;l.:.: siyonlarımn neden 19XO'Ierde ÖLclliklc politikacıl:ıı.ıı:.ı:ııııda lıu k:ıdiir y'ıy;'ı': 1ıldl'.~d:ıu görmek kolaydır. 1970'li yıllarda büyük ~irkl tkriıı yuııcticılcri bir ~ ul. \l'lk "ilıt,jıi, :. ııı,: liınlcrini kayhettiklcıindc tarihsel bir an olu~ttı. Bulilııı d;ı ıi~csiıllk!ıu 1ı:ıyıl:ı, --,(ııı:ıiıll.t \C hatta ll)xo'ic ve doğru hlikliıııctiıı ylik.-;ck ıııcşruiyl ti \<:ııiıkıı t:ıı~ i,d/:ııııııı~. ",-, ilii.l,

8 84 Bennett Harrison A.B.D. ve İngiltere' de, ama bir deereeye kadar Almanya, Avusturya ve hatta sonunda dünyanın en yüksek gelişmiş refah devleti olarak bilinen İsveç'te bile politik gücü ve kamuoyunda önemli etkiyi ele geçirmeyi başaran muhafazakar politik hareketler tarafından sorgulanmaya başlanmıştı. Her iki eğilim de girişimcilik, küçük işletme, özgür şirketler üzerinde ekonomide varolan sınırlamaları kaldırma(deregulation) ve ademimerkezileşmiş ("serbest") piyasalara olan ilgiyi ve kutlamaları güçlendirdi. Birch'ün kesin olmayan istatistiklerine ve Gilder'in "bırakınız yapsınlar" ideolojik sahasına böyle konuksever bir şekilde yaklaşan bu çevredir. Her ikisi de dinamik ve küçük firmanın sözde itici güç olarak moda olduğu iktisadi gelişme politikalarının açık sözlü avukatlarıdır. Hepsi küçük işletmelerin teşvik edilmesi ve beslenmesi çıkarları içindedir ve şirket bölgesi, endüstriyel kuluçka, hükümet serbestleştirmeleri, girişim sermayesi fonları için vergi tercihleri gibi kamu politikası ıncihumuna hız veren de aynı çevredir. Bu yaklaşım Amerikan medyasında etkin bir dergi olan ine, ve Avrupa'da The Economist dergisinde başı çeken konular arasında özel bir yer edindi. İlginç olarak, bir çok yerde sol kesim de -farkı! nedenlerle olmasına rağmen- böyle bir programın bir çok unsurundan büyülenmişti. Bir çağuna büyük firmalar ümitsizce erişilemez göründü. Bunun da ötesinde I 970'lerin sonundan I 980'Ierin başına kadarki durgunluğun derinliklerinde sosyalist ve sosyal demokrat parti ve gruplar belediye, devlet veya eyalet hükümetleri (ve hatta Fransa ve İspanya'da olduğu gibi ulusal hükümetlerde) denetimi ele geçirdiklerinde kooperatif ve diğer çeşit küçük firmaların gelişimini cesaretlendiren bir "ilerletici yerellik"i politik olarak ifade etmek, hem ideolojik olarak cezbedici, hem de görülebildiği kadar "yapılabilirlik taşıyordu. Bu eğilim İngiltere'den başka hiç bir yerde bu kadar açık değildi. Burada l980'lerin başında küçük firma "rönesansı" -ve kısmen de İtalyan modeli- Büyük Londra Konseyi ve Büyük Londra Ticaret Odası'nın bazı liderlerinin dikkatini çekti. 31 A.B.D.'de sanayi bölgelerini çekinerek inşa etme (veya muhafaza etme) çabaları Massachusets, Pennsylvannia ve Michigan'ı da içermek üzere çok sayıda eyalette ilerletildi. Washington'da yerleşik Şirket Geliştirme Kuruluşu İtalyan modelini planlı olarak taklit etmekte meşhur bir ses oldu ve New York City'de İtalya'yı kişisel olarak tanıyan mimar C.Richard Hatch, 1960'1ı yılların sonuna doğru 3. Dünya ithal ikamesi stratejilerinin A.B.D.' de siyah kent varoşlarının iktisadi açıdan gelişmesinde anlam taşıdığı şeklindeki teziyle aynı çoşkuiçinde İtalyan modelinin transfer edilebilirliğinin avukatlığını yapmıştır. 3 2 Başlangıçta İtalya modeline dayalı küçük firma önderliğinde Amerikan üretim ağları oluşturma çabaları en iyisinden karmaşık sonuçlarla karşılaştı. Ama avukatlar performanslarını geliştirmek ve Beyaz Saray ile yakın zaman önce yeniden canlandırılan Birleşik Devletler Küçük İşletmeler Kurumundan siyasi destek sağlamak için eskisinden daha sıkı çalışmaktalar. Küçük firma-yönelimli iktisadi gelişme modellerine olan Amerikan ilgisi askeri taahhütlerin sivil faaliyetlere acilen dönüştürülmesini sağlama gibi bir siyasi sorun ve askeri üs ve taahhütlere aşırı bağımlılaşmış olan toplulukları kurtarma ihtiyacı karşısında yükseltildi.

9 on ya o-,:,uler 111~ tislde olik rubir ez e ü (tc tr d ah u- a ırıcı.:a-.ilük ıc- 1S ırea ıor- \ 1 EKONOMIK Y AKLAŞIM 85 KÜÇÜK FiRMALAR HiKAYESINDE YANLlŞ OLAN NEDiR? Açık popüleritelerine kar~ılık, kuvvetli küçük giri~inıciler ve gev~ck bağlı, esnek uzmanlaşmış küçük firma ağları hakkında yeni gerçeklikler sanayile~ıniş dünyada işletmelerin yeniden yapılanmasında hakiki temel geli~mclerin en iyi ihtimalle kısmı bir resmini sunmaktadır. Diğer yönden, bu küresel kapitalizmi kimin sürüklediği konusundaki açıklamalar açıkca yanlıştır. İstihdam sorununu ele alalım. Genel bir iddia olarak sanayile~miş dünyada en büyük firmalar ve fabrikalar şüphe götürmez bir şekilde küçülmektedir, üzellikle imalat sanayiinde 33. Diğer yandan en azından A.B.D.' de kişi ba~ına ortalama sermaye teçhizatı hizmet sektöründe gerçekten büyüınektedir. Neden imalatçılar küçülmekteler? Yöneticilerin firma içinde yerine getirmeye alıştıkları i~leri dışarıya verdiklerini biliyoruz34. Aynı zamanda kendi başlarına yeni kapasite arttırıcı yatırımlar yapmadan yeni teknik üretim bilgisi, piyasalar, bölgeler ve sermayeye ulaşınanın bir yolu olarak diger mevcut firmalada ortak olmaktalar. Bu hususta Case Western Üniversitesi'nde endüstriyel iktisatçı olan Bo Carllson şöyle nakletmektedir: A.B.D. imalat sektörü istihdammda çok-birinıli ~\ irketlerin payı sava~ sonrası dönem boyunca 1970'lerin sonuna kadar arttı. Ancak 1977'den sonra çok-birinıli ~ıirketlerin payı ilk defa düştü... Buradan taşeronluk ve dışanya iş vermenin, son yıllarda parçalamanın ( disintegration) daha önemli biçimleri olduklan çıkarswıauilirj 5. Ama sonra küçük firmaların artan sayısı, büyük firmaların yalın üretim ve çekirdekhalka stratejilerinin kısmen bir i~levi olarak ortaya çıkıyor. Bu gelişme, içinde bulunduğumuz dönemde işletmelerin ortalama büyüklüğünün a~ağıya doğru inmesinden sorumlu olan büyük firmaların stratejik küçülmesidir, yoksa kendi başına küçük firmalar sektörünün görülmeye değer büyümesi değij3 6. Son on yıl boyunca gözlemlerimiz eski hakim yapının erirnesinden çok bir buzdağının tepesinin kesilmesini ortaya çıkarmaktadır. Aslında A.B.D.'de, Almanya'da ve Japonya'da iktisadi çcvrimin iniş ve çıkışlarını hesapladığıınııda hem küçük kurumlarda (yani tekil fabrikalarda, mağaza ve bürolarda) hem de küçük şirketlerde (bütün firmalar) ulusal istihdamın payı birkaç onyıldır kesinlikle değişmedi. En son yıllardaki Japon verileri de gerçekten istihdam açısından küçük firma (ve fabrika) paylarında önemsiz bir azalma kaydetmektedir. Sadece İngiltere' de küçük firma (ve kurum) payları 1970'lerin ortalarından 1980'1erin ortalarına kauar devamlı büyüdü. Ama orada bile bu, esasen ı 973'den ı 983'e kadarki kötü iktisadi yıllarda en büyük ~irketlerin kaderinde keskin bir düşüsün bu şirketlerin hem orta kademe yöneticilerini hem de atclye işçilerini peşisıra işten çıkarmalarının ve çoğunlukla etkin çalışmayan eski firmalarını sürekli kapatmalarının-küçük işletmelerin kendiliğinden patlayıcı büyümelerinin değil- sonucu olarak görünmektedir. Ayrıca buradan küçük firmalarda toplanı imalat istihdamının yüksek oranlarda olduğu ülkelerin düzenli olarak üstün iktisadi performans gösterdiği anla- ' mı da çıkmaz. OECD'ye üye olan ülkeler arasında, küçük imalat firmalarının herhangi bir

10 Bennett Harrison ülke ic in tasıclı~ı ~örcli önem ilc ne ulusal issizlik oranı ne ele loi)iaııı ulusal imalat istihda- '$' }.._.._ ~ ıııınııı büyüme oranı arasında herhangi bir bağıntı yoktur.:ı 7 j~ salıası yaratma ve i~tcn çıkartma dinamiklerine zaman içinde duyulan yeni ilgi, naiv bir küçük firmalar hikayesine bile daha çok zarar vermektedir. Örneğin A.B.D. ve Alnıany:.ı'da son ara~tırınalar her bir "kesit''te en büyük firmaların zaıııaıı içinde en hızlı büyüme oranlarına ve herhangi bir verili zaman aralığında piyasadan çekilrııede en küçük fırsatları yakaladıkları konusunda tutarlı bir eğil i mc i~arct etnıcktedir.:ıx Hfılfı Birclı'ün tezi hakkında sorular uyandıran ba~ka tür bir kanıt ta ortaya çıktı. Buna göre piyasaya yeni giren oldukça küçük işletmeler modern sanayileşmiş ekonomilerde iktisadi canlılığın temel kaynağıdır 'da Birch'e Amerikan sanayiinde şirket ve işletmelerin kuruluş ve iflaslarıyla ilgili verileri yıllarca sağladıktan sonra Dan ve Bredstreet şirketi (D&B), küçük firmaların A.B.D. 'de iş sahalarının büyük çoğunluğunu yarattıkları iddialarının kaynağı olarak bu kadar sıklıkla vurgulanını~ olmanın artık yeterli olduğu kararını vcrcji:ı<j. Böylece şirket firma-içi iktisatçılarını kendi rakamlarınlll neler söylediğini yeniden değerlendirmek için görevlendirdi. Buldukları şaşırtıcıydı yılında A.B.D.'dc i~ yaşamına katılan yeni şirket arasında- Reagan dönemi askeri harcama ve gayrimenkul yatırımlarının sürüklediği iktisadi canlılık döneminin ortasında- istihdam artı~larının % 75'i i~c ba~ladıklarında zaten 1 OO'den fazla işçi çalıştıran firmalarda gerçekleşti. Bunun da ötesinde bu grupta yer alan işletıneler I 985 kesitinin %0.3'nü ortaya koydular:to Warwick Üniversitesi'nde David Storey tarafından yürütülen ve İngiltere için yapılan benzeri bir hesaplamada 'den t~ızla firmanın 1982 yılında tahminen 20 kişiden daha az çalışan istihdam ettiğini göstermi~tir. 1984'de bunaların %1 O'u piyasadan çekilmişti ve %8~'i o zaman 20'den az kişi çalıştırıyordu kesitinin sadece %2'si 'i~e başladıklarm ı takip eden iki yıl boyunca 20 kişinin üstünde istihdama erişti. 4 ı Storey ve çalı~ına arkada~ları öbür yakada Avrupa Ekonomik Topluluğu' na bir bütün olarak baktıklarında şu sonuca vardılar: 12 sene gibi uzun bir dönemin iistiinde olsa bile (yeni) firnıalamı sadece ç-ok kiiçiik bir awıfl,~ı (%/O'dan daha az) en küçiik flrllla ölçe,~i kategorisinin (20 ve dalw faz. la kişi istihdam edenler) üstüne pktt ve (yeni).firnwlann %1 'inden daha azı büyiik şirket ( 100 ve daha fazla ki 1 \'i istihdam eden) kategorisinde yer almaya yetecek kadar büyiidii. 42 Nihayet küçük firmaların gerçekte ne kadar bağımsız oldukları meselesi vardır; özellik Ic tedarikçi ve taşeron olarak çalıştıkları büyük firmalarla ilişkilerinde. Cenova'da Uluslaranısı Emek Araştırınaları Enstitüsü (IILS) için yaptıkları bir çalışmada Harvard İşletme Okulu'ndan Gary Loveman ve IILS'nin müdürü Werner Sengenberger "büyük şirketlerin sıklıkla birçok yasal bağımsız yavru şirkete sahip oldukları" sonucuna varınışlardır." Yav-

REKABET VE MEKÂNSAL KURAMLARA İLİŞKİN GENEL BİR DEĞERLENDİRME*

REKABET VE MEKÂNSAL KURAMLARA İLİŞKİN GENEL BİR DEĞERLENDİRME* REKABET VE MEKÂNSAL KURAMLARA İLİŞKİN GENEL BİR DEĞERLENDİRME* Osman EROĞLU Öğr. Gör. Dr., Dicle Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü osmaneroglu2181@hotmail.com Azmi YALÇIN

Detaylı

TURKiYE DE KOBi LER. REKABET GUCUNUN ARTTIRILMASI ve. KURESELLESME SURECiNDE İSTANBUL TİCARET ODASI YAYINLARI

TURKiYE DE KOBi LER. REKABET GUCUNUN ARTTIRILMASI ve. KURESELLESME SURECiNDE İSTANBUL TİCARET ODASI YAYINLARI İSTANBUL TİCARET ODASI YAYINLARI KURESELLESME SURECiNDE REKABET GUCUNUN ARTTIRILMASI ve TURKiYE DE KOBi LER PROF. DR. MUSTAFA AYKAÇ DOÇ. DR. ZEKİ PARLAK DOÇ. DR. SÜLEYMAN ÖZDEMİR ito ve DERGİSİ NİN HEDİYESİDİR

Detaylı

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Çalışma Hayatına Olası Etkileri. Siirt Üniversitesi ve Siirt Üniversitesi ÖZET

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Çalışma Hayatına Olası Etkileri. Siirt Üniversitesi ve Siirt Üniversitesi ÖZET Aktuğ ve Kiracı Geçmiş Tecrübeler Işığında Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Çalışma Hayatına Olası Etkileri Geçmiş Tecrübeler Işığında Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Çalışma Hayatına Olası Etkileri

Detaylı

BÖLGESEL KALKINMADA YENİLİK: GÖLLER BÖLGESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

BÖLGESEL KALKINMADA YENİLİK: GÖLLER BÖLGESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA BÖLGESEL KALKINMADA YENİLİK: GÖLLER BÖLGESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Murat KARAÖZ Süleyman Demirel Üniversitesi Bekir S. OĞUZTÜRK Süleyman Demirel Üniversitesi ABSTRACT It has been widely accepted that the

Detaylı

ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ 3

ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ 3 ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ 3 Yrd. Doç. Dr. Tekin AKGEYİK İ.Ü. İktisat Fakültesi 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini birincilikle bitirdi. Aynı Üniversitede İnsan Kaynakları ve Endüstri

Detaylı

TARİHSEL SÜREÇTE GİRİŞİMCİLİK TEORİSİ: GİRİŞİMCİLİĞİN EKONOMİK BÜYÜME VE İSTİHDAM BOYUTU 1

TARİHSEL SÜREÇTE GİRİŞİMCİLİK TEORİSİ: GİRİŞİMCİLİĞİN EKONOMİK BÜYÜME VE İSTİHDAM BOYUTU 1 Tarihsel Süreçte Girişimcilik Teorisi: Girişimciliğin Ekonomik Büyüme ve İstihdam Boyutu 29 TARİHSEL SÜREÇTE GİRİŞİMCİLİK TEORİSİ: GİRİŞİMCİLİĞİN EKONOMİK BÜYÜME VE İSTİHDAM BOYUTU 1 Özgür TOPKAYA Dr.,

Detaylı

İSTİHDAMIN ARTTIRILMASINDA GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ; GİRİŞİMCİLİĞİ DESTEKLEME MODELİ OLARAK İŞGEM LER

İSTİHDAMIN ARTTIRILMASINDA GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ; GİRİŞİMCİLİĞİ DESTEKLEME MODELİ OLARAK İŞGEM LER T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER ANABİLİM DALI İSTİHDAMIN ARTTIRILMASINDA GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ; GİRİŞİMCİLİĞİ DESTEKLEME MODELİ OLARAK

Detaylı

2000-2010 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE DE UYGULANAN İNOVASYON POLİTİKALARININ KOBİ LER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KONYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA

2000-2010 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE DE UYGULANAN İNOVASYON POLİTİKALARININ KOBİ LER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KONYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2000-2010 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE DE UYGULANAN İNOVASYON POLİTİKALARININ KOBİ LER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KONYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE

Detaylı

ĐÇĐNDEKĐLER KISALTMALAR LĐSTESĐ... ŞEKĐLLER VE TABLOLAR LĐSTESĐ... GĐRĐŞ... BĐRĐNCĐ BÖLÜM SENDĐKASIZ ENDÜSTRĐ ĐLĐŞKĐLERĐNĐN DOĞUŞU VE GELĐŞĐMĐ

ĐÇĐNDEKĐLER KISALTMALAR LĐSTESĐ... ŞEKĐLLER VE TABLOLAR LĐSTESĐ... GĐRĐŞ... BĐRĐNCĐ BÖLÜM SENDĐKASIZ ENDÜSTRĐ ĐLĐŞKĐLERĐNĐN DOĞUŞU VE GELĐŞĐMĐ ĐÇĐNDEKĐLER KISALTMALAR LĐSTESĐ... ŞEKĐLLER VE TABLOLAR LĐSTESĐ... GĐRĐŞ... BĐRĐNCĐ BÖLÜM SENDĐKASIZ ENDÜSTRĐ ĐLĐŞKĐLERĐNĐN DOĞUŞU VE GELĐŞĐMĐ 1.1 - Geleneksel Endüstri Đlişkileri Sistemi ve Sendikacılık...

Detaylı

SOSYAL POLITIKADA YERELLESME

SOSYAL POLITIKADA YERELLESME İSTANBUL TİCARET ODASI SOSYAL POLITIKADA YERELLESME 1 Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ YAYlN NO: 2010-99 İstanbul, 2011 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü,

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR M. EMIN ERÇAKAR, ERDAL

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELERİN EKONOMİK ETKİLERİ

BİLGİ EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELERİN EKONOMİK ETKİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI BİLGİ EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELERİN EKONOMİK ETKİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ EYLÜL-2006 T.C. KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

BİR YENİLİK GÖSTERGESİ OLARAK PATENT TÜRKİYE PATENT PERFORMANSI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

BİR YENİLİK GÖSTERGESİ OLARAK PATENT TÜRKİYE PATENT PERFORMANSI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI BİR YENİLİK GÖSTERGESİ OLARAK PATENT ve TÜRKİYE PATENT PERFORMANSI YÜKSEK LİSANS TEZİ HAKAN TUNÇ Tez Danışmanı: YRD. DOÇ.

Detaylı

ENDÜSTRİYEL BÖLGELERDE SOSYAL SERMAYE VE GÜVEN: ÜÇÜNCÜ İTALYA ÖRNEĞİ

ENDÜSTRİYEL BÖLGELERDE SOSYAL SERMAYE VE GÜVEN: ÜÇÜNCÜ İTALYA ÖRNEĞİ ENDÜSTRİYEL BÖLGELERDE SOSYAL SERMAYE VE GÜVEN: ÜÇÜNCÜ İTALYA ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Murat ÇETİN Erciyes Üniversitesi, Yozgat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü mceren2000@hotmail.com ÖZET

Detaylı

Prof. Dr. Gülten KUTAL

Prof. Dr. Gülten KUTAL ÖNSÖZ Gerek çokuluslu şirketler, gerek küreselleşme son çeyrek asırın üzerinde en çok tartışılan konuları olmuştur. Küreselleşme olgusunun itici gücü olarak kabul edilen çokuluslu şirketlerin dünya üretimine,

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE OTOMOTİV SEKTÖRÜ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE OTOMOTİV SEKTÖRÜ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE OTOMOTİV SEKTÖRÜ Dr. Kurtar Tanyılmaz* Ayşe Nur Erten** * Dr. Kurtar Tanyılmaz: Marmara Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Araştırma Koordinatörü.

Detaylı

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER VE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASI ÜZERİNE ETKİLERİ

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER VE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASI ÜZERİNE ETKİLERİ Dosya Konusu ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER VE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASI ÜZERİNE ETKİLERİ Kırklareli Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü ayfergedikli@yahoo.com ÖZET Bu çalışmada,

Detaylı

GLOBALLEŞME SÜRECİNDE ÇOKULUSLU ŞİRKETLER. Coşkun Can Aktan & İstiklal Y. Vural

GLOBALLEŞME SÜRECİNDE ÇOKULUSLU ŞİRKETLER. Coşkun Can Aktan & İstiklal Y. Vural GLOBALLEŞME SÜRECİNDE ÇOKULUSLU ŞİRKETLER Coşkun Can Aktan & İstiklal Y. Vural I. GİRİŞ Teknolojik gelişmeler ve uluslararası düzeydeki serbestleştirme faaliyetleri sonucunda, son yıllarda, üretim, tüketim

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI KAMU YÖNETİMİNİN GELECEĞİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Bünyamin DAĞ HAZİRAN 2012 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI BANKACILIK SEKTÖRÜNDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI BANKACILIK SEKTÖRÜNDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI BANKACILIK SEKTÖRÜNDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mukaddes KESEMEN TEZ DANIŞMANI

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNİN SOSYAL POLİTİKA DİNAMİKLERİ ÜZERİNDE NEDEN OLDUĞU DEĞİŞİMİN ANALİZİ

KÜRESELLEŞME SÜRECİNİN SOSYAL POLİTİKA DİNAMİKLERİ ÜZERİNDE NEDEN OLDUĞU DEĞİŞİMİN ANALİZİ Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü DergisiYıl: 2014/1, Sayı:19 Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social SciencesYear: 2014/1, Number:19 KÜRESELLEŞME SÜRECİNİN SOSYAL

Detaylı

Sosyal Devletten Üçüncü Sektöre Doğru Kalkınma Sürecinin Değişen Aktörleri: Proje Örneklerinden Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme

Sosyal Devletten Üçüncü Sektöre Doğru Kalkınma Sürecinin Değişen Aktörleri: Proje Örneklerinden Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (16) 2008 / 2: 1-20 Sosyal Devletten Üçüncü Sektöre Doğru Kalkınma Sürecinin Değişen Aktörleri: Proje Örneklerinden Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme

Detaylı

TEKNOPARKLAR VE TEKNOLOJİ ÜRETİMİ: İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ ÖRNEĞİ

TEKNOPARKLAR VE TEKNOLOJİ ÜRETİMİ: İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ ÖRNEĞİ Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi / 14 Cilt: IX Sayı: I TEKNOPARKLAR VE TEKNOLOJİ ÜRETİMİ: İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ ÖRNEĞİ Özet Tuğba Gökdoğan GÜL 1 Serhat ÇAKIR 2 Bu çalışmanın amacı, İzmir

Detaylı

DOSYA. Değişen Dünyayı Anlamak İçin Önemli Bir Kavram: Yönetişim. Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü

DOSYA. Değişen Dünyayı Anlamak İçin Önemli Bir Kavram: Yönetişim. Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Değişen Dünyayı Anlamak İçin Önemli Bir Kavram: Yönetişim Doç. Dr. Murat Okçu Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü GİRİŞ 1999 Marmara depremi hayatımızda çok ciddi acılar bıraktı. Ama bir

Detaylı

TÜRKİYE VE DÜNYADA RİSK SERMAYESİ

TÜRKİYE VE DÜNYADA RİSK SERMAYESİ T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANS VE BANKACILIK ANABİLİM DALI TÜRKİYE VE DÜNYADA RİSK SERMAYESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN: Halil BEŞKARDEŞLER DANIŞMAN: Prof. Dr. ERİŞAH ARICAN

Detaylı

STRATEJIK DUSUNCE VE, KURUMSAL GIRISIMCILIK,

STRATEJIK DUSUNCE VE, KURUMSAL GIRISIMCILIK, İSTANBUL TİCARET ODASI STRATEJIK DUSUNCE VE, KURUMSAL GIRISIMCILIK, Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Canan ÇETİN Hazırlayanlar Dr. Ata ÖZDEMİRCİ Dr. Erkan TAŞKıRAN YAYlN NO: 2010-121 İstanbul, 2012 Copyright

Detaylı

G İ R İ Ş İÇİNDEKİLER

G İ R İ Ş İÇİNDEKİLER G İ R İ Ş İ M C İ L İ Ğ İ N F İ N A N S M A N I G Ö R Ü Ş B E L G E S İ İÇİNDEKİLER Giriş s.1 Yeniliğin ve Ar-Ge nin Finansmanı Girişimci Sermayesi s.3 Risk Sermayesi Fonunu Kimler Oluşturur? Risk Sermayesi

Detaylı

STRATEJİK BİR YENİLİK GELİŞTİRME ARACI OLARAK İŞ KULUÇKALARI VE TÜRKİYE İÇİN BİR MODEL DENEMESİ

STRATEJİK BİR YENİLİK GELİŞTİRME ARACI OLARAK İŞ KULUÇKALARI VE TÜRKİYE İÇİN BİR MODEL DENEMESİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI STRATEJİK BİR YENİLİK GELİŞTİRME ARACI OLARAK İŞ KULUÇKALARI VE TÜRKİYE İÇİN BİR MODEL DENEMESİ DOKTORA TEZİ Hüseyin ÇİÇEK

Detaylı

SOSYAL SİYASET KONFERANSLARI

SOSYAL SİYASET KONFERANSLARI İstanbul Üniversitesi Yayın No: 4599 İktisat Fakültesi Yayın No: 592 ISSN : 1304-0103 İktisat Fakültesi SOSYAL SİYASET KONFERANSLARI 50. KİTAP PROF. DR. NEVZAT YALÇINTAŞ A ARMAĞAN ÖZEL SAYISI İSTANBUL

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MALİ İKTİSAT BİLİM DALI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MALİ İKTİSAT BİLİM DALI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MALİ İKTİSAT BİLİM DALI TÜRKİYE NİN TEKNOLOJİK GELİŞMESİNDE TEKNOPARKLAR VE AR-GE DESTEĞİ Technoparks and R&D Support For Turkey

Detaylı