Kamu Ýhale Kurulu Kararlarý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kamu Ýhale Kurulu Kararlarý"

Transkript

1 Bayýndýrlýk, imar, Ulaþtýrma ve Turizm Komisyonu Tarafýndan Kabul Edilen Kamu ihale Kanunu ile Kamu ihale Sözleþmeleri Kanununda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Tasarýsý 15 Ekim 2008, Çarþamba MADDE 1-4/1/2002 tarihli ve 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 3 üncü maddesinin (e) bendinin sonuna "ile araþtýrma-geliþtirme faaliyetleri kapsamýnda Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araþtýrma Kurumundan yapacaklarý mal, hizmet ve danýþmanlýk hizmet alýmlarý," ibaresi eklenmiþ, (f) bendi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþ, (h) bendinin sonuna "saðlýk hizmeti sunan bu Kanun kapsamýndaki idarelerin teþhis ve tedaviye yönelik olarak birbirlerinden yapacaklarý mal ve hizmet alýmlarý," ibaresi eklenmiþ ve maddeye aþaðýdaki bend eklenmiþtir. "f) Ulusal araþtýrma-geliþtirme kurumlarýnýn yürüttüðü ve desteklediði araþtýrma-geliþtirme pro için gerekli olan mal ve hizmet alýmlarý ile Kanun kapsamýndaki idarelerin; elde edilecek sonuçlarýn sadece kendisine ait olmamasý ve bu sonuçlardan yalnýzca kendi faaliyetlerinin yürütülmesinde kendisinin faydalanmamasý kaydýyla, finansmaný tamamýyla bu idareler tarafýndan karþýlanan araþtýrma-geliþtirme hizmet alýmlarý," "m) Uluslararasý mükellefiyetlerden doðan veya ulusal amaçlý; savunma, güvenlik, insani yardým gibi durumlarda ortaya çýkabilecek acil ihtiyaçlarýn, süratli ve etkin bir biçimde temini amacýyla, önceden güvenceler alýnmasýna olanak saðlayan anlaþmalar veya sözleþmeler yapmak suretiyle mal ve hizmet alýmlarý," MADDE sayýlý Kanunun 4 üncü maddesine, "istekli" tanýmýndan sonra gelmek üzere aþaðýda "Ýstekli olabilecek" tanýmý, "Kurul" tanýmýndan sonra gelmek üzere aþaðýdaki tanýmlar eklenmiþ, "Hizmet" tanýmýndan "mimarlýk ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planý" ibareleri çýkarýlmýþtýr. "Ýstekli olabilecek: Ýhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümaný satýn almýþ gerçek veya tüzel kiþiyi ya da bunlarýn oluþturduklarý ortak giriþimi," "Ön ilan: Yýl içerisinde ihale edilmesi planlanmýþ iþlere iliþkin olarak, mali yýlýn baþlangýcý izleyen mümkün olan en kýsa sürede yapýlan duyuruyu, Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu: Ýdareler ile kamu alýmlarý sürecine taraf olanlarýn bu sürece iliþkin iþlemleri internet üzerinden gerçekleþtirebilecekleri ve Kurum tarafýndan yönetilen elektronik ortamý, Dinamik alým sistemi: Ýhale dokümanýna uygun ön teklif veren ve sistemin geçerlik süresi içerisinde yeterlik kriterlerini saðlayan bütün isteklilerin sisteme kabul edildiði, piyasada mamul olarak bulunan mallarýn tedarikine yönelik tamamen elektronik ortamda gerçekleþtirilen alým sürecini, Elektronik eksiltme: Tekliflerin deðerlendirilmesinin ardýndan elektronik ortamda eksiltme þeklinde sunulan yeni fiyatlarýn veya belirli teklif unsurlarýna iliþkin yeni deðerlerin bir elektronik araç marifetiyle otomatik deðerlendirme metotlarý kullanýlarak yeniden deðerlendirilmesi ve sýralandýrýlmasý þeklinde tekrar eden iþlemleri, Çerçeve anlaþma: Bir veya birden fazla idare ile bir veya birden fazla istekli arasýnda, belirli bir zaman aralýðýnda gerçekleþtirilecek alýmlarýn özellikle fiyat ve mümkün olan haller öngörülen miktarlarýnýn tespitine iliþkin þartlarý belirleyen anlaþmayý,"

2 MADDE sayýlý Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fýkrasýnýn (b) bendinin (2) numaralý alt bendi ile üçüncü fýkrasýnýn son cümlesi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir. "2) Kamu veya özel sektörde yapým ve yapýmla ilgili hizmet iþlerinde isteklilere ait ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin olmak üzere; Biten iþler için; iþin geçici kabulünün yapýldýðý tarihten itibaren onbeþ yýl geçerli olmak üze bitirme, denetlenen veya yönetilen iþler için iþ denetleme ve iþ yönetme, Devam eden iþler için; ilk sözleþme bedeli tamamlanmasý þartýyla toplam sözleþme bedelinin en a %80'i oranýnda gerçekleþtirilen iþlere iliþkin olarak iþ durum, denetlenen veya yönetilen iþler için iþ denetleme ve iþ yönetme, belgeleri, Mal ve hizmet alýmlarýnda son beþ yýl içinde kabul iþlemlerinin tamamlanmasý þartýyla isteklini ihale konusu iþ veya benzer iþlerde; kamu veya özel sektörde o iþe ait sözleþme bedelinin en az % 80'i oranýnda gerçekleþtirdiði iþlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler," "Denetim ve yönetim faaliyetleri nedeniyle alýnacak belgeler en fazla beþte bir oranýnda dikkate alýnýr." MADDE sayýlý Kanunun 11 inci maddesinin birinci fýkrasýnýn (a) bendi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir. "a) Bu Kanun ve diðer kanunlardaki hükümler gereðince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katýlmaktan yasaklanmýþ olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayýlý Terörle Mücadele Kanunu kapsamýna giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancý bir ülkede kamu görevlilerine rüþvet verme suçundan dolayý hükümlü bulunanlar." MADDE sayýlý Kanunun 13 üncü maddesinin baþlýðý "Ýhale ilan süreleri ve kurallarý ile ilan" olarak deðiþtirilmiþ, ikinci fýkradan sonra gelmek üzere aþaðýdaki fýkralar eklenmiþ, maddede yer alan "Resmi Gazetede" ibareleri "Kamu Ýhale Bülteninde" olarak deðiþtirilmiþtir. "Ýlanlarýn, elektronik araçlar ile hazýrlanmasý ve gönderilmesi halinde, birinci fýkranýn (a) bendinin (1) numaralý alt bendindeki ilan süresi yedi gün kýsaltýlabilir. Ýlan ile ihale ve ön yeterlik dokümanýna Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu üzerinden doðrudan eriþimin temin edilmesi halinde, birinci fýkranýn (a) bendinin (1) numaralý alt bendindeki ilan süresi ile belli istekliler arasýnda ihale usulü ile yapýlacak ihalelerde ön yeterliði belirlenen adaylara yapýlacak kýrk günlük davet süresi beþ gün kýsaltýlabilir.

3 Ýdareler, yaklaþýk maliyeti 8 inci maddede belirtilen eþik deðerlere eþit veya bu deðerleri aþa ihaleler için Kamu Ýhale Bülteninde ön ilan yapabilirler. Uluslararasý ilan yapýlan haller dahil ön ilan yapýlmasý halinde kýrk günlük ilan ve davet süresi yirmidört güne kadar indirilebilir. Ön ilanda aþaðýdaki hususlarýn belirtilmesi zorunludur: a) Ýdarenin adý, adresi, telefon ve faks numarasý ile elektronik posta adresi. b) Ýhalenin adý, niteliði, türü ile mal ve hizmet alýmlarýnda kalemler ve tahmini miktarlar, yapým iþlerinde ise iþin yapýlacaðý yer, yapý tekniði ve ihtiyaç programýna göre tahmin edilen fiziki miktarý veya kapsamý. c) Çerçeve anlaþma yapýlýp yapýlmayacaðý. d) Ýhalenin yapýlacaðý yer. e) Ýhale ilanýnýn yýlýn hangi çeyreðinde yayýmlanacaðý. Ön ilan yapýlan hallerde, dördüncü fýkrada belirtilen süre indiriminden faydalanýlabilmesi için ihale ilanýnýn ön ilan tarihinden itibaren en az kýrk gün sonra yayýmlanmasý gerekir. Ön ilan yapýlmýþ olmasý idareye ihale yapma yükümlülüðü getirmez. Ön ilan yapýlan hallerde ihalenin açýk ihale veya belli istekliler arasýnda ihale usullerinden biriyle gerçekleþtirilmesi zorunludur. Ön ilanlar Kamu Ýhale Bülteninde ücretsiz yayýmlanýr." MADDE sayýlý Kanunun 20 nci maddesinin üçüncü fýkrasýnýn sonuna aþaðýdaki cümle eklenm birinci fýkrasýnýn son cümlesi ile dördüncü fýkrasýnýn ilk cümlesi aþaðýdaki þekilde deðiþtiril "Ön yeterlik ilanýnda ve dokümanýnda belirtilmek kaydýyla; yeterlikleri tespit edilenler arasýndan dokümanda belirtilen kriterlere göre sýralanarak listeye alýnan belli sayýda istekli veya yeterli bulunan isteklilerin tamamý teklif vermeye davet edilebilir." "Yapým iþleri, hizmet ve mal alým ihalelerinden iþin özelliðinin uzmanlýk ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açýk ihale usulünün uygulanamadýðý iþlerin ihalesi ile yaklaþý maliyeti eþik deðerin yarýsýný aþan yapým iþi ihaleleri bu usule göre yaptýrýlabilir." "Teklif vermeye davet edilmeyenlere davet edilmeme gerekçeleri yazýlý olarak bildirilir." MADDE sayýlý Kanunun 21 inci maddesinin ikinci, dördüncü, beþinci ve yedinci fýkralarý aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþ, üçüncü ve altýncý fýkralarý yürürlükten kaldýrýlmýþtýr.

4 "(b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapýlmasý zorunlu deðildir. Ýlan yapýlmayan hallerde en az üç istekli davet edilerek, yeterlik belgelerini ve fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir." "(a), (d) ve (e) bentlerine göre yapýlacak ihalelerde, ihale dokümanýnda belirtilen deðerlendirme kriterlerine göre yeterliði tespit edilen istekliler, öncelikle ihale konusu iþin teknik detaylarý ve gerçekleþtirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatý içermeyen ilk tekliflerini sunar. Ýdarenin ihtiyaçlarýný en uygun þekilde karþýlayacak yöntem ve çözümler üze ihale komisyonu her bir istekli ile görüþür. Teknik görüþmeler sonucunda þartlarýn netleþmesi üzerine bu þartlarý karþýlayabilecek isteklilerden, gözden geçirilerek þartlarý netleþtirilmiþ teknik þartnameye dayalý olarak fiyat tekliflerini de içerecek þekilde tekliflerini vermeleri istenir. Bu madde kapsamýnda yapýlacak ihalelerde, ilk fiyat tekliflerini aþmamak üzere isteklilerden ihale kararýna esas olacak son yazýlý fiyat teklifleri alýnarak ihale sonuçlandýrýlýr." "(b), (c) ve (f) bendi kapsamýnda yapýlan mal alýmlarýnda, malýn sözleþme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve bunun idarece uygun bulunmasý halinde, sözleþme yapýlmasý ve kesin teminat alýnmasý zorunlu deðildir." MADDE sayýlý Kanunun 22 nci maddesinin birinci fýkrasýnýn (f) ve (h) bendleri aþaðýdak þekilde deðiþtirilmiþtir. "f) Özelliðinden ve belli süre içinde kullanýlma zorunluluðundan dolayý stoklanmasý ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanýlacak olan ilaç, aþý, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasýnda hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü týbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alýmlarý." "h) 8/1/1943 tarihli ve 4353 sayýlý Kanunun 22 ve 36 ncý maddeleri uyarýnca Türk veya yabancý uyruklu avukatlardan hizmet alýmlarý ile fikri ve sýnai mülkiyet haklarýnýn ulusal ve uluslararasý kuruluþlar nezdinde tescilini saðlamak için gerçekleþtirilen hizmet alýmlarý," MADDE sayýlý Kanunun 26 ncý maddesinin ikinci fýkrasý aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþt "Ancak, 13 üncü maddede belirtilen ilânýn yapýlmamasý veya ilân sürelerine uyulmamasý halleri hariç, yapýlan ilânlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunmasý durumunda, 13 üncü maddeye göre yirmibeþ ve kýrk günlük ilan süresi bulunan ihalelerde ilânlarý yayýmlanmasýný takip eden onbeþ gün diðer ihalelerde ise on gün içinde hatalý hususlar için düzeltme ilâný yapýlmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleþtirilebilir."

5 MADDE sayýlý Kanunun 36 ncý maddesinin ikinci fýkrasýnda yer alan "teklif fiyatlarý açýklanýr" ibaresi "teklif fiyatlarý ve yaklaþýk maliyet tutarý açýklanýr" þeklinde deðiþtirilm MADDE sayýlý Kanunun 37 nci maddesinin ikinci fýkrasý aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþ son fýkrasý madde metninden çýkarýlmýþtýr. "Tekliflerin deðerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduðu veya teklif mektubu ile geçici teminatý usulüne uygun olmadýðý 36 ncý maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin deðerlendirme dýþý býrakýlmasýna karar verilir. Ancak, teklifin esasýný deðiþtirecek nitelikte olmamasý kaydýyla, belgelerde bilgi eksikliði bulunmasý halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanmasý yazýlý olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler deðerlendirme dýþý býrakýlýr ve geçici teminatlarý gelir kaydedilir. Bu ilk deðerlendirme ve iþlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatý usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrýntýlý deðerlendirilmesine geçilir. Bu aþamada, isteklilerin ihale konusu iþi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanýnda belirtilen þartlara uygun olup olmadýðý ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadýðý incelenir. Uygun olmadýðý belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler deðerlendirme dýþý býrakýlýr." MADDE sayýlý Kanunun 38 inci maddesine aþaðýdaki fýkra eklenmiþtir. "Ýhale komisyonu, aþýrý düþük tekliflerin tespiti ve deðerlendirilmesinde Kurum tarafýndan belirlenen kriterleri esas alýr. Kurum bu maddenin uygulanmasýnda; aþýrý düþük tekliflerin tespiti, deðerlendirilmesi ve ekonomik açýdan en avantajlý teklifin belirlenmesi amacýyla sýnýr deðer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir." MADDE sayýlý Kanunun 40 ýncý maddesinin ikinci fýkrasý ile son fýkrasý aþaðýdaki þeki deðiþtirilmiþtir. "Ekonomik açýdan en avantajlý teklif, sadece fiyat esasýna göre veya fiyat ile birlikte iþletme ve bakým maliyeti, maliyet etkinliði, verimlilik, kalite ve teknik deðer gibi fiyat dýþýndaki unsurlar da dikkate alýnarak belirlenir. Ekonomik açýdan en avantajlý teklifin fiyat dýþýndaki unsurlar da dikkate alýnarak belirleneceði ihalelerde, ihale dokümanýnda bu unsurlarý parasal deðerleri veya nispi aðýrlýklarý belirlenir." "Ýhale kararlarý ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katýlmaktan yasaklý olup olmadýðýný teyit ettirerek buna iliþkin belgeyi ihale kararýna eklemek zorundadýr."

6 MADDE sayýlý Kanunun 41 inci maddesi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir. "MADDE 41- Ýhale sonucu, ihale kararýnýn ihale yetkilisi tarafýndan onaylandýðý günü izleyen e geç üç gün içinde, ihale üzerinde býrakýlan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. Ýhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin deðerlendirmeye alýnmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. Ýhale kararýnýn ihale yetkilisi tarafýndan iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapýlýr. Ýhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapýlan ihalelerde beþ gün, diðer hallerde ise on gün geçmedikçe sözleþme imzalanamaz." MADDE sayýlý Kanunun 42 nci maddesinin birinci fýkrasý aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmi "41 inci maddede belirtilen sürelerin bitimini, ön mali kontrol yapýlmasý gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandýðý tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde býrak istekliye, teblið tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatý vermek suretiyle sözleþmeyi imzalamasý hususu bildirilir. Yabancý istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir. Sözleþmenin imzalanacaðý tarihte, ihale sonuç bilgileri Kuruma gönderilmek suretiyle ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katýlmaktan yasaklý olup olmadýðýnýn teyit edilmesi zorunludur." MADDE sayýlý Kanunun 43 üncü maddesinin birinci fýkrasýndan sonra gelmek üzere aþaðýd fýkra eklenmiþtir. "Yapým iþlerinde, 38 inci maddeye göre gerekli deðerlendirmeler yapýldýktan sonra, ihalenin ayný madde uyarýnca hesaplanan sýnýr deðerin altýnda teklif veren isteklilerden biri üzerinde býrakýlmasý halinde, kesin teminat sýnýr deðerin yüzde altýsý oranýnda alýnýr." MADDE sayýlý Kanunun 47 nci maddesi baþlýðý ile birlikte aþaðýdaki þekilde deðiþtirilm "Sonuç bildirimi MADDE 47- Bu Kanun kapsamýnda yer alan idarelerin yapým iþleri ile mal ve hizmet alýmlarýnýn sonuçlarý, 42 nci maddeye göre gönderilenler hariç, en geç onbeþ gün içinde Kuruma bildirilir. sonuçlardan Kanun kapsamýndaki ihalelere iliþkin olanlar Kurum tarafýndan Kamu Ýhale

7 Bülteninde yayýmlanýr. Sonuç bildirimlerinde yer verilecek bilgiler ile savunma, güvenlik ve istihbarat alanlarýnda görev yapan idarelerin Kanun kapsamýnda yaptýklarý mal ve hizmet alýmlarý ile yapým iþlerine iliþkin ihale sonuçlarýndan hangilerinin yayýmlanacaðý ilgili idare görüþü alýnarak Kurum tarafýndan belirlenir." MADDE sayýlý Kanunun 48 inci maddesi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir. "MADDE 48 - Mimarlýk ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, her ölçekte imar planý, imar uygulama, ÇED raporu hazýrlanmasý, plan, yazýlým geliþtirme, tasarým, teknik þartname hazýrlanmasý, denetim ve kontrolörlük gibi teknik, mali, hukuki veya benzeri alanlardaki hizmetler, danýþmanlýk hizmet sunucularýndan alýnýr. Danýþmanlýk hizmetleri, bu bölümde yer alan hükümlere uygun olarak sadece belli istekliler arasýnda ihale usulü ile ihale edilir. Ancak yaklaþýk maliyeti 13 üncü maddenin (b) bendinin (2) numaralý alt bendinde hizmet alýmlarý için öngörülen üst limit tutarýnýn altýnda kalan daný hizmetleri, hizmet alýmý ihalesiyle gerçekleþtirilebilir." MADDE sayýlý Kanunun 52 nci maddesinin beþinci fýkrasýnýn üçüncü ve dördüncü cümleler sekizinci fýkrasýnýn dördüncü cümlesi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir. "Ancak, teklifin esasýný deðiþtirecek nitelikte olmamasý kaydýyla belgelerde bilgi eksikliði bulunmasý halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanmasý yazýlý olarak istenir. Belirlenen sürede eksik bilgileri tamamlamayan istekliler deðerlendirme dýþý býrakýlýr ve geçici teminatlarý gelir kaydedilir." "Bu iþlemlerden sonra, asgari teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilerin mali teklif zarflarý açýlýr ve teklif edilen fiyatlar ile yaklaþýk maliyet açýklanarak bir tutanakla tespit edilir." MADDE sayýlý Kanunun 53 üncü maddesinin (b) fýkrasýnýn (9) numaralý bendinden sonra gelen paragraf yürürlükten kaldýrýlmýþ; (c) fýkrasýnýn üçüncü paragrafýna "Bu þekilde atananlar defalýðýna tekrar atanabilir." cümlesi eklenmiþ, ayný fýkranýn sonuna aþaðýdaki paragraf eklenm (e) fýkrasýnýn birinci paragrafýnýn birinci cümlesi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþ ve bu parag sonra gelmek üzere aþaðýdaki paragraf eklenmiþ; (h) fýkrasýnýn birinci paragrafýnýn ilk cümlesi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþ, ayný fýkranýn ikinci paragrafýnýn sonuna aþaðýdaki cümle eklen fýkrasýnýn altýncý paragrafýnýn birinci cümlesinin baþýna "Kamu ihale uzmanlýðý hariç olmak üze ibaresi eklenmiþ; (j) fýkrasýnýn (2) ve (4) numaralý bentleri aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþti "Dava açma, icra takibi yapma ve mahkemelerce verilen kararlara karþý üst mercilere baþvurmaktan vazgeçme yetkisi ile üst dereceli mahkemelerce verilen kararlara karþý karar düzeltme yoluna gidilmesinden vazgeçme yetkisi Kurula aittir."

8 "Kurul Baþkan ve üyeleri, asli görevlerini aksatmamak kaydýyla telif ücreti karþýlýðý bilimsel amaçlý yayýn yapabilir, ücret karþýlýðý ders verebilir, bunun dýþýnda özel bir kanuna dayanmadý resmi veya özel hiçbir görev alamaz, dernek, vakýf, kooperatif ve benzeri yerlerde yöneticilik yapamaz, ticaretle uðraþamaz, serbest meslek faaliyetinde bulunamaz." "Kurul Baþkan ve üyeleri ile Kurum personeli hakemlik ve bilirkiþilik yapamazlar." "Baþkana görevlerinde yardýmcý olmak üzere Baþkanýn önerisi üzerine Kurul kararý ile üç baþkan yardýmcýsý atanabilir." "Daire baþkanlarýnýn atamasý baþkanýn önerisi üzerine Kurul kararý ile, diðer personelin atamas ise Baþkan tarafýndan yapýlýr." "2) Ýtirazen þikayette bulunanlardan alýnacak; mal ve hizmet alýmý ihalelerinde yaklaþýk maliyeti; eþik deðerin yarýsýna kadar olanlarda bin Yeni Türk Lirasý, eþik deðerin yarýsý ile e deðere kadar olanlarda bin beþyüz Yeni Türk Lirasý, eþik deðer ile eþik deðerin beþ katýna kada olanlarda ikibin Yeni Türk Lirasý, bu deðer ve bu deðeri aþanlarda üçbin Yeni Türk Lirasý; yapý iþi ihalelerinde yaklaþýk maliyeti; 13 üncü maddenin birinci fýkrasýnýn (b) bendinin (2) numara alt bendindeki üst limiti aþmayanlarda bin Yeni Türk Lirasý, bu deðer ile eþik deðerin yarýsýna kadar olanlarda ikibin Yeni Türk Lirasý, eþik deðerin yarýsý ile eþik deðer arasýndakilerde dörtbin Yeni Türk Lirasý, eþik deðer ile eþik deðerin beþ katýna kadar olanlarda yedibin Yeni T Lirasý, bu deðeri aþanlarda onbin Yeni Türk Lirasý." "4) Her türlü basýlý evrak, form, ilan, doküman ve yayýnlar ile Elektronik Kamu Alýmlarý Platformunun iþletilmesinden elde edilecek gelirler." MADDE sayýlý Kanunun Üçüncü Kýsmýnýn Ýkinci Bölümünün baþlýðý "Ýhalelere Yönelik Baþv Ýnceleme" olarak, 54 üncü maddesi baþlýðý ile birlikte aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir. "Ýhalelere yönelik baþvurular MADDE 54- Ýhale sürecindeki hukuka aykýrý iþlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybýna veya zarara uðradýðýný veya zarara uðramasýnýn muhtemel olduðunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen þekil ve usul kurallarýna uygun olmak þartýyla þikayet ve itirazen þikayet baþvurusunda bulunabilirler. Þikayet ve itirazen þikayet baþvurularý, dava açýlmadan önce tüketilmesi zorunlu idari baþvuru yollarýdýr. Þikayet baþvurularý idareye, itirazen þikayet baþvurularý Kuruma hitaben yazýlmýþ imzalý dilekçelerle yapýlýr. Dilekçelerde aþaðýdaki hususlara yer verilir: a) Baþvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin adý, soyadý veya unvaný ve adresi. b) Ýhaleyi yapan idarenin ve ihalenin adý veya ihale kayýt numarasý. c) Baþvuruya konu olan durumun farkýna varýldýðý veya bildirildiði tarih.

9 d) Baþvurunun konusu, sebepleri ve dayandýðý deliller. e) Ýtirazen þikayet baþvurularýnda idareye yapýlan þikayetin ve varsa þikayete iliþkin idare kararýnýn bildirim tarihi. Þikayet dilekçelerine, baþvuruda bulunmaya yetkili olunduðuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslý veya yetkili mercilerce onaylý örneðinin eklenmesi zorunludur. Aday veya isteklinin baþvuru belgeleri veya teklif zarfý içerisinde bu belgelerinin bulunmasý durumunda, dilekçe ekinde söz konusu belgeler aranmaz. Ýtirazen þikayet dilekçelerine, baþvuruda bulunmaya yetkili olunduðuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslý veya yetkili mercilerce onaylý örneklerinin, varsa þikayete idarece verilen cevabýn bir örneði ile baþvuru bedelinin Kurum hesaplarýna yatýrýldýðýna dair belgenin eklenmesi zorunludur. Ayný kiþi tarafýndan birden fazla ihaleye, birden fazla kiþi tarafýndan ise ayný ihaleye tek dilekçe ile baþvuruda bulunulamaz. Belirtilen hususlara aykýrýlýk içeren ve henüz baþvuru süresi dolmamýþ olan baþvurulardaki eksiklikler, idare veya Kurumun bildirim yapma zorunluluðu bulunmaksýzýn, baþvuru süresinin sonuna kadar baþvuru sahibi tarafýndan giderilebilir. Baþvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafýndan gerekçeli olarak; a) Ýhale sürecinin devam etmesine engel oluþturacak ve düzeltici iþlemle giderilemeyecek hukuka aykýrýlýðýn tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline, b) Ýdare tarafýndan düzeltme yapýlmasý yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uðratýlmasýna gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici iþlem belirlenmesine, c) Baþvurunun süre, usul ve þekil kurallarýna uygun olmamasý, usulüne uygun olarak sözleþme imzalanmýþ olmasý veya þikayete konu iþlemlerde hukuka aykýrýlýðýn tespit edilememesi veya itirazen þikayet baþvurusuna konu hususun Kurumun görev alanýnda bulunmamasý hallerinde baþvurunun reddine, karar verilir. Dinamik alým sistemi, elektronik eksiltme ve çerçeve anlaþmalara iliþkin baþvuru esas ve usulleri Kurum tarafýndan yürürlüðe konulacak yönetmelikle belirlenir." MADDE sayýlý Kanunun 55 inci maddesi baþlýðý ile birlikte aþaðýdaki þekilde deðiþtiril "Ýdareye þikayet baþvurusu

10 MADDE 55- Þikayet baþvurusu, ihale sürecindeki iþlem veya eylemlerin hukuka aykýrýlýðý iddiasýy bu iþlem veya eylemlerin farkýna varýldýðý veya farkýna varýlmýþ olmasý gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapýlan ihalelerde beþ gün, diðer hallerde ise on gün içinde ve sözleþmenin imzalanmasýndan önce, ihaleyi yapan idareye yapýlýr. Ýlanda yer alan hususlara yönelik baþvurularýn süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanýnýn ilana yansýmayan diðer hükümlerine yönelik baþvurularýn süresi ise dokümanýn alýndýðý tarihte baþlar. Ýlan, ön yeterlik veya ihale dokümanýna iliþkin þikayetler birinci fýkradaki süreleri aþmamak üzere en geç ihale veya son baþvuru tarihinden üç iþ günü öncesine kadar yapýlabilir. Bu yöndek baþvurularýn idarelerce ihale veya son baþvuru tarihinden önce sonuçlandýrýlmasý esastýr. Þikay üzerine yapýlan incelemede tekliflerin hazýrlanmasýný veya iþin gerçekleþtirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalarýn veya eksikliklerin bulunmasý ve idarece ihale dokümanýnda düzeltme yapýlmasýna karar verilmesi halinde, gerekli düzeltme yapýlarak 29 uncu maddede belirtilen usule göre son baþvuru veya ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere ertelenir. Ancak belirlenen maddi veya teknik hatalarýn veya eksikliklerin ilanda da bulunmasý halinde 26 ncý maddeye göre iþlem tesis edilir. Ýdare, þikayet baþvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alýr. Alýnan karar, þikayetçi ile diðer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. Ýlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanýna yönelik baþvurular dýþýnda istekli olabileceklere bildirim yapýlmaz. Belirtilen süre içinde bir karar alýnmamasý durumunda baþvuru sahibi tarafýndan karar verme süresinin bitimini, süresinde alýnan kararýn uygun bulunmamasý durumunda ise baþvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafýndan idarece alýnan kararýn bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen þikayet baþvurusunda bulunulabilir. Ýdareye þikayet baþvurusunda bulunulmasý halinde, baþvuru üzerine alýnan kararýn son bildirim tarihini, süresi içerisinde bir karar alýnmamasý halinde ise bu sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren on gün geçmeden ve itirazen þikayet baþvurusunda bulunulmadýðý hususuna iliþkin sorgulama yapýlmadan veya itirazen þikayet baþvurusunda bulunulmasý halinde ise Kurum tarafýndan nihai karar verilmeden sözleþme imzalanamaz." MADDE sayýlý Kanunun 56 ncý maddesi baþlýðý ile birlikte aþaðýdaki þekilde deðiþtirilm "Kuruma itirazen þikayet baþvurusu MADDE 56- Ýdareye þikayet baþvurusunda bulunan veya idarece alýnan kararý uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafýndan 55 inci maddenin dördüncü fýkrasýnda belirtilen hallerde ve sürede, sözleþme imzalanmadan önce itirazen þikayet baþvurusunda bulunulabilir. Ýdarenin, ihalenin iptaline iliþkin iþlem ve kararlarý itirazen þikayete konu edilemez. Kurum itirazen þikayet baþvurularýný baþvuru sahibinin iddialarý ile idarenin þikayet üzerine aldýðý kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen iþlemler bakýmýndan eþit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediði açýlarýndan inceler. Kanunda belirtilen sürelere ve usule uyulmadan sözleþme imzalanmýþ olmasý veya itirazen þikayet baþvurusundan feragat edilmesi itirazen þikayet baþvurusunun incelenmesine ve 54 üncü maddede sayýlan kararlardan birinin alýnmasýna engel teþkil etmez.

11 Kurul tarafýndan gerekli görülen hallerde taraflarýn ve ilgililerin dinlenmesine karar verilir. Bu durumda, Kurul tarafýndan tespit edilen tarihte taraflar ve ilgililer dinlenir. Kurum, itirazen þikayete iliþkin nihai kararýný, incelenen ihaleye iliþkin gerekli bilgi ve belgeler ile ihale iþlem dosyasýnýn kayýtlara alýndýðý tarihi izleyen yirmi gün içinde vermek zorundadýr. Bu süre 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapýlan ihalelerde on iþ günü olarak uygulanýr. Kurum, gerekli gördüðü takdirde özel uzmanlýk gerektiren teknik hususlarla ilgili olarak ihtisas sahibi kamu veya özel hukuk tüzel kiþileri ile gerçek kiþilerin görüþüne baþvurabilir. Görüþüne baþvurulan özel hukuk tüzel kiþileri ile gerçek kiþilere (8000) gösterge rakamýnýn mem aylýklarýna uygulanan aylýk katsayýsý ile çarpýmý sonucu bulunacak tutarý geçmemek üzere Kurul tarafýndan belirlenen miktarda ödeme yapýlýr. Kamu görevlilerinin görüþüne baþvurulmasý halinde personele diðer mevzuatta yer alan kýsýtlamalara baðlý olmaksýzýn (5000) gösterge rakamý esas alýnmak suretiyle ayný esaslar çerçevesinde ödeme yapýlýr. Bu fýkra uyarýnca yapýlacak ödemeler damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. Kurul tarafýndan verilen bütün kararlar, karar tarihini izleyen beþ iþ günü içinde taraflara tebligata çýkarýlýr ve tebligata çýkarýldýðý tarihi izleyen beþ gün içinde Kurumun internet say yayýnlanýr. Kararlara eriþim ücrete tabi tutulamaz. Ýdareler hukuki durumda deðiþiklik yaratan Kurul kararlarýnýn gerektirdiði iþlemleri ivedilikle yerine getirmek zorundadýr." MADDE sayýlý Kanunun 62 nci maddesinin (e) ve (h) bendleri aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir. "e) Ýdarelerce kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayýda olmamasý halinde, bu Kanunda belirtilen hizmetler için ihaleye çýkýlabilir. Ancak danýþmanlýk hizmet alým ihalelerinde, istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayýda olmamasý þartý aranmaz." "h) Ýþ deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarlarýn, aldýklarý lisans eðitimine uygun yapým iþi ihalelerine baþvurularýnda, toplam süresi onbeþ yýlý geçmemek kaydýyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yýl, yüzyirmiikibinüçyüzseksenyedi Yeni Türk Lirasý olarak hesaplanmak üzere 10 uncu madde kapsamýndaki benzer iþ deneyimi olarak dikkate alýnýr. Bu süre iþ deneyimi bulunan mimar ve mühendisler için uygulanmaz. Bu bent kapsamýnda elde edilen deneyim mühendis ve mimarýn beþ yýldýr en az %51 hissesine sahip olduðu veya her iki ortaðýnda mühendis olup %50-%50 ortak olduðu tüzel kiþiler tarafýndan da kullanýlabilir." MADDE sayýlý Kanunun 65 inci maddesi baþlýðý ile birlikte aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir. "Bildirim ve tebligat esaslarý MADDE 65- Aday, istekliler ve istekli olabileceklere yapýlacak her türlü bildirim ve

12 tebligatlarda aþaðýdaki hususlara uyulmasý zorunludur: a) Tebligatlar idareler veya Kurum tarafýndan aþaðýdaki yöntemler kullanýlarak yapýlabilir: 1) Ýmza karþýlýðý elden. 2) Ýadeli taahhütlü mektupla. 3) Elektronik ortamda. 4) Faksla. Ýadeli taahhütlü mektupla yapýlan tebligatlarda mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, yabancý isteklilerde ise ondokuzuncu gün kararýn istekliye teblið tarihi sayýlýr. Tebligatýn bu tarihten önce muhataba ulaþmasý halinde ise fiili teblið tarihi esas alýnýr. b) Ýdareler veya Kurum tarafýndan elektronik ortamda veya faks ile yapýlan tebligatlar ile çerçeve anlaþmaya dahil olan istekliler tarafýndan elektronik ortamda sunulan fiyat tekliflerinin ayný gün teyit edilmesi zorunludur. Elektronik ortamda veya faks ile yapýlan bildirimlerde bildirim tarihi teblið tarihi sayýlýr. Ancak, idareler veya Kurum ile aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafýndan, elektronik imza kullanýlarak yapýlan iþlemlerde ve þikayet baþvurularýna iliþkin iþlemler dahil Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu üzerinden yapýlacak ihale sürecine iliþkin iþlemlerde teyit aranmaz. c) Elektronik haberleþmede kullanýlacak araçlar ile bunlarýn teknik özellikleri, yaygýn olarak kullanýlan haberleþme ve bilgi teknolojisi ürünleri ile uyumlu ve kolay eriþilebilir olmalý ve eþit muamele ilkesini saðlamalýdýr. d) Her türlü bilgi alýþveriþi ile bilginin muhafazasýnda; verilerin bütünlüðü ile tekliflerin v baþvuru belgelerinin gizliliðinin saðlanmasý esastýr. Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde yapýlacak tebliðler hakkýnda Tebligat Kanunu hükümleri uygulanýr." MADDE sayýlý Kanunun ek 1 inci maddesi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir. "Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu EK MADDE 1- Bu Kanun kapsamýnda yapýlan ihalelerde; ilan, ihale dokümanýnýn hazýrlanmasý ve verilmesi, katýlým ve yeterliðe iliþkin belgelerin sunulmasý, tekliflerin hazýrlanmasý, sunulmasý ve deðerlendirilmesi, ihalenin karara baðlanmasý ve onaylanmasý, kesinleþen ihale kararlarýnýn bildirilmesi ve sözleþmenin imzalanmasý gibi ihale süreciyle ilgili aþamalar ile her türlü bildirimler kýsmen veya tamamen, Kurum tarafýndan oluþturulan Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu üzerinden gerçekleþtirilebilir. Elektronik Kamu Alýmlarý Platformunun kurulmasý ve iþletilmesi ile ihale sürecinde elektronik

13 araçlarýn kullanýmýna iliþkin esas ve usuller Kurum tarafýndan belirlenir." MADDE sayýlý Kanunun ek 2 nci maddesi baþlýðý ile birlikte aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir. "Çerçeve anlaþmalar EK MADDE 2- Ýdareler ihtiyaç duyduklarý mal ve hizmet alýmlarý ile yapým iþlerine iliþkin olara açýk ihale veya belli istekliler arasýnda ihale usulünü uygulamak kaydýyla çerçeve anlaþmalar yapabilir. Çerçeve anlaþmalar rekabeti engelleyici, sýnýrlayýcý veya bozucu þekilde kullanýlama Çerçeve anlaþma kapsamýnda temin edilecek mal ve hizmet alýmlarý ile yapým iþleri Kanunun 13 ün maddesine göre ilan edilir. Çerçeve anlaþma kapsamýnda karþýlanmasý planlanan tahmini ihtiyaç miktarlarý ilanda gösterilir. Teminat alýnmasýna iliþkin hükümler hariç olmak üzere, ihalelerin sözleþmeye baðlanmasý hakkýnd Kanunda yer alan hükümler çerçevesinde, süresi kýrksekiz ayý geçmemek üzere çerçeve anlaþma imz ve sonuçlar Kamu Ýhale Bülteninde ilan edilir. Çerçeve anlaþmalar, koþullarýn tamamýnýn baþtan belirlendiði hallerde, bir istekli ile de yapýlabilir. Birden fazla istekli ile yapýlacak çerçeve anlaþmalarda istenilen þartlarý karþýlayan yeterli sayýda teklif sunulmasý kaydýyla çerçeve anlaþmaya taraf olacak istekli sayý üçten az olmamak üzere ihale dokümanýnda belirtilir. Çerçeve anlaþmalarýn bir istekli ile yapýl haller hariç, yapýlan deðerlendirme sonucunda teklifleri geçerli kabul edilen istekliler, ekonomik açýdan en avantajlý tekliften baþlanmak suretiyle sýralanarak listeye alýnýr. Çerçeve anlaþmaya taraf olan istekli sayýsýnýn üçün altýna inmesi halinde, mevcut çerçeve anlaþmanýn so erdiði taraflara bildirilir. Koþullarýn tamamýnýn baþtan belirlendiði çerçeve anlaþma kapsamýnda yapýlacak alýmlarda isteklilerden ilk tekliflerini aþmamak kaydýyla yeniden teklif alýnabilir. Koþullarýn tamamýnýn baþtan belirlenmediði hallerde ise çerçeve anlaþma koþullarýnda esaslý deðiþiklik yapýlmamasý kaydýyla isteklilerden yeniden teklif alýnýr. Ýsteklilere ihale konusu iþin karmaþýklýðý ve özgünlüðü gibi hususlar dikkate alýnarak teklifle sunmalarý için yeterli süre tanýnýr. Ýstekliler yeterliklerinin devam ettiðini oniki ayda bir belgelendirir. Yeterliði devam etmeyenler ile teklif vermeye davet edildiði halde iki kez geçerli teklif vermeyen isteklilerin çerçeve anlaþmalarý feshedilir. Münferit sözleþmeye davet edildiði halde ihale dokümanýnda belirtilen süre içerisinde sözleþme imzalamayan istekliyle yapýlan çerçeve anlaþma feshedilir ve istekli hakkýnda 58 inci madde hükümleri uygulanýr. Münferit sözleþme aþamasýna iliþkin olarak bu Kanunun 6, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 54, 55 ve 56 ncý maddeleri uygulanmaz. Bu maddelerde belirtilen hususlar dahil çerçeve anlaþma kapsamýnda yapýlacak alýmlarýn usul ve esaslarý ile nitelik ve kapsamýný belirlemeye, ve sýnýrl koymaya, sözleþme düzenlenmesine gerek görülen durumlarda sözleþmelerin þeklini ve kapsamýný belirlemeye Kurum yetkilidir. Çerçeve anlaþma yapýlmýþ olmasý, idareye alým yapma yükümlülüðü getirmez. Ýdare, çerçeve anlaþm

14 kapsamýndaki ihtiyaçlarýný bu Kanunda yer alan diðer usulleri kullanmak suretiyle de temin edebilir." MADDE sayýlý Kanuna aþaðýdaki ek maddeler eklenmiþtir. "Dinamik Alým Sistemi EK MADDE 4- Dinamik alým sistemi, piyasada mamul olarak bulunan mallarýn elektronik ortamda alýmýnda kullanýlabilir. Sistemin kurulmasýnda açýk ihale usulü uygulanýr. Dinamik alým sistemi rekabeti engelleyici, sýnýrlayýcý veya bozucu þekilde iþletilemez. Sistemin tesis edileceði hususu Kamu Ýhale Bülteninde ilan edilmek suretiyle duyurulur. Ýhale dokümanýnda; planlanan alýmýn niteliði, türü ve miktarýnýn yaný sýra satýn alma sistemine sistemin iþletilmesinde kullanýlacak elektronik ekipmana, sisteme teknik olarak baðlanabilmek için gerekli düzenlemelere, sistemin iþleyiþini düzenleyen kurallara ve diðer hususlara iliþkin bilgilere yer verilir. Yeterlik kriterlerini saðlayan ve ihale dokümanýnda yer alan þartlara uygun ön teklif veren bütün isteklilere sisteme dahil olma imkaný verilir. Ön teklifler ihale dokümanýnda yer alan þartlara uygun olduðu sürece sürekli olarak geliþtirilebilir. Ön tekliflerin deðerlendirilmesi, verildikleri tarihten itibaren onbeþ gün içinde tamamlanýr. Teklif vermeye davetin henüz yapýlmamýþ olmasý halinde deðerlendirme süresi onbeþ güne kadar bi defa uzatýlabilir. Dinamik alým sisteminin tesis edildiði veya sistemin kurulmasýndan vazgeçildiði ile ön tekliflerin sisteme kabul veya reddedildikleri hususu isteklilere karar alýndýktan sonra en geç üç gün içinde bildirilir. Her bir alým için sisteme kabul edilmiþ istekliler teklif vermeye davet edilir. Yapýlacak alýmlar bu davetten en az onbeþ gün önce basitleþtirilmiþ ilan yoluyla duyurulur. Sisteme kabul edilen bütün istekliler, tekliflerini sunmalarý için yeterli süre tanýnmak suretiyle teklif vermeye davet edilir. Teklifler, ihale dokümanýnda belirtilen esaslara göre deðerlendirilmek suretiyle alým sonuçlandýrýlýr ve sözleþmeye baðlanýr. Dinamik alým sisteminin süresi kýrk sekiz aydan fazla olamaz. Dinamik alým sisteminde yapýlacak ihalelerde Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu kullanýlýr. Sisteme kabul edilmeye ve sistemin yürütülmesine iliþkin olarak herhangi bir ücret talep edilmez. Dinamik alým sistemi dahilinde yapýlacak alýmlara iliþkin sözleþme düzenlenmesi gerekli haller ile bu sözleþmelerin þeklini ve kapsamýný belirlemeye Kurum yetkilidir. Elektronik eksiltme

15 EK MADDE 5- Ýlan ve ihale dokümanýnda belirtilmesi kaydýyla, açýk ihale, belli istekliler arasýnda ihale ve 21 inci maddenin (a), (d) ve (e) bentleri uyarýnca yapýlan pazarlýk usulü ihalede tekliflerin deðerlendirilmesi aþamasýnýn tamamlanmasýndan sonra elektronik eksiltme yapýlabilir. Dinamik alým sistemi ve çerçeve anlaþma kapsamýnda yapýlan ihalelerde de elektronik eksiltme uygulanabilir. 48 inci madde uyarýnca yapýlan danýþmanlýk hizmet alýmý ihalelerinde ise elektronik eksiltme uygulanmaz. Elektronik eksiltme ancak ihale konusu alýmýn bütün teknik özelliklerinin net olarak belirlendiði hallerde kullanýlabilir. Elektronik eksiltmeye baþlamadan önce ihale dokümanýnda belirlenen þartlara göre tekliflerin ilk deðerlendirmesi yapýlýr. Yeterli kabul edilen istekliler elektronik ortamda yeniden teklif vermeye ayný anda davet edilir. Davette, eksiltmenin baþlama tarihi ve saati ile kullanýlmakta olan elektronik araca isteklinin baðlantý kurabilmesi için gerekli bütün bilgilere yer verilir. Elektronik eksiltmenin her aþamasýný gösteren bir zaman çizelgesi davet ile birlikte iletilir. Birbirini izleyen birden fazla aþamada elektronik eksiltme yapýlabilir. Davetin gönderildiði tarihten iki iþ günü geçmeden eksiltmeye baþlanamaz. Ekonomik açýdan en avantajlý teklifin fiyat dýþý unsurlar da dikkate alýnarak belirlendiði hallerde, yapýlan ilk deðerlendirme sonucu ile eksiltmede verilen yeni tekliflere göre sýralamayý düzenleyen matematiksel formül de davette bildirilir. Bu formül, ihale ilanýnda veya ihale dokümanýnda belirtildiði þekilde ekonomik açýdan en avantajlý teklifin tespitinde kullanýlan bütün unsurlarýn varsa nispi aðýrlýklarýný da içerir. Elektronik eksiltmenin her aþamasýnda, o andaki sýralamalarýný öðrenebilmeleri için gerekli bilgiler anýnda isteklilere ulaþtýrýlýr. Ýhale dokümanýnda belirtilmesi kaydýyla, diðer isteklilerin teklifleri hakkýnda bilgiler ve eksiltmenin herhangi bir aþamasýndaki istekli sayýsý da duyurulabilir. Ancak elektronik eksiltme süresince isteklilerin kimlikleri açýklanamaz. Elektronik eksiltme aþaðýdaki durumlardan biri veya birkaçýnýn gerçekleþmesi halinde sona erdirilir: a) Eksiltmeye katýlým için yapýlan davette eksiltmenin tamamlanacaðý belirtilen tarih ve saatin dolmasý. b) Yeni tekliflerin verilebilmesine iliþkin olarak davette bildirilen bekleme süresi içinde asgari fark aralýðýný saðlayan tekliflerin alýnamamasý. c) Davette bildirilen tur sayýsýnýn tamamlanmasý. Finansal kiralama EK MADDE 6- Kanun kapsamýndaki idarelerin finansal kiralama suretiyle yapacaklarý mal alýmlarýnda uygulanacak esas ve usuller Kurum tarafýndan belirlenir." MADDE sayýlý Kanunun Geçici 4 üncü maddesine aþaðýdaki fýkra eklenmiþtir.

16 "Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (f) bendi gereðince Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araþtýrma Kurumu tarafýndan uygulanacak usul ve esaslar Maliye Bakanlýðý ve Kurumun görüþleri alýnarak Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araþtýrma Kurumu tarafýndan; (m) bendine iliþkin esas ve usuller Maliye Bakanlýðý ve Kurumun görüþleri alýnarak ilgili bakanlýklar tarafýndan hazýrlanac yönetmeliklerle belirlenir." MADDE sayýlý Kanuna aþaðýdaki geçici maddeler eklenmiþtir. "Baþlanmýþ olan ihaleler GEÇÝCÝ MADDE 8- Bu Kanunun yürürlüðe girdiði tarihe kadar ilan edilmiþ veya yazýlý olarak duyurulmuþ ihaleler hakkýnda, bu Kanunun yayýmlandýðý tarihte yürürlükte bulunan kanun hükümler uygulanmasýna devam edilir. Bu Kanunun 35 inci maddesinin (b) bendinde sayýlanlarýn maddelerin yürürlüðe girdiði tarihe kadar yapýlmýþ olan þikayet baþvurularý ile bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykýrýlýk iddialarý içeren baþvurular, baþvurunun yapýldýðý tarihte yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerin sonuçlandýrýlýr. Mevcut görevlendirmeler GEÇÝCÝ MADDE 9-31/5/2008 tarihinden önce 53 üncü maddenin (i) fýkrasýnýn son paragrafýna göre Kurumda kamu ihale uzmaný olarak görevlendirilenlerden fiilen görev yapanlarýn görevlendirmeleri Kurumun ihtiyacýna göre devam ettirilebilir" MADDE 31-5/1/2002 tarihli ve 4735 sayýlý Kamu Ýhale Sözleþmeleri Kanununun 5 inci maddesinin ikinci fýkrasý aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir. "Ýdarelerce yapýlacak sözleþmeler Tip Sözleþme hükümleri esas alýnarak düzenlenir. Mal ve hizme alýmlarýnda, Kurumun uygun görüþü alýnmak kaydýyla istekliler tarafýndan hazýrlanmasý mutat ola sözleþmeler kullanýlabilir." MADDE sayýlý Kanunun 6 ncý maddesinin birinci fýkrasýnýn (d) bendi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþ ve bu bentten sonra gelmek üzere aþaðýdaki (e) bendi eklenmiþ, ikinci fýkrasýndak "Çerçeve sözleþme" ibaresi "Çerçeve anlaþma", "kýsa" ibaresi "münferit" olarak deðiþtirilmiþtir

17 "d) Yapým iþlerinde; niteliði itibarýyla iþ kalemlerinin bir kýsmý için anahtar teslimi götürü bedel, bir kýsmý için birim fiyat teklifi alma yöntemleri birlikte uygulanmak suretiyle gerçekleþtirilen ihaleler sonucunda karma sözleþme," "e) Çerçeve anlaþmaya dayalý olarak idare ile yüklenici arasýnda imzalanan münferit sözleþme," MADDE sayýlý Kanunun 9 uncu maddesi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir. "MADDE 9 - Yapým iþlerinde yüklenici; iþyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihrazat, iþ ve hizmet makineleri, taþýtlar, tesisler ile sözleþme konusu iþ için, iþin özellik ve niteliðine g ihale dokümanýnda belirtilen þekilde, iþe baþlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluþabilecek deprem, su baskýný, toprak kaymasý, fýrtýna, yangýn gibi doðal afetler ile hýrsýzlýk, sabotaj gibi risklere karþý, geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye iliþkin ise kapsamý ihale dokümanýnda belirtilen geniþletilmiþ bakým devresi teminatýný içeren sigorta yaptýrmak zorundadýr." MADDE sayýlý Kanunun 20 nci maddesinin birinci fýkrasýnýn (a) bendinde yer alan "yirmi gün" ibaresi "on gün" olarak deðiþtirilmiþtir. MADDE 35 - Bu Kanunun; a) 1, 2, 8, 10, 20 nci maddesinin bu maddenin (b) bendi ile yürürlülüðü düzenlenen hükümleri hariç diðer hükümleri ile 26, 28, 29 ve 30 uncu maddeleri yayýmý tarihinde, b) 14, 21, 22 ve 23 üncü maddeleri ile 20 nci maddede yer alan "53 üncü maddesinin (b) fýkrasýnýn (9) numaralý bendinden sonra gelen paragraf yürürlükten kaldýrýlmýþ" ibaresi ile ayný madde ile Kanunun 53 üncü maddesinin (j) fýkrasýnda deðiþiklik yapan hükmü yayýmý tarihinden otuz gün son c) Diðer hükümleri yayýmý tarihinden doksan gün sonra, yürürlüðe girer. MADDE 36 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

18 Kaynak:

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR (İTİRAZLAR) Mik.Uzm.Ekrem YAŞAR Çocuk Hastalıkları Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı DİYARBAKIR 1-Şikayet: İdare 2-İtirazen Şikayet: KİK 1-Şikayet: İhale sürecindeki işlem

Detaylı

60- KAMU ĠHALE KURUMU TARAFINDAN ġġkayet BAġVURUSUNUN SONUÇLANDIRILMASI KAMU ĠHALE MEVZUATI

60- KAMU ĠHALE KURUMU TARAFINDAN ġġkayet BAġVURUSUNUN SONUÇLANDIRILMASI KAMU ĠHALE MEVZUATI 60- KAMU ĠHALE KURUMU TARAFINDAN ġġkayet BAġVURUSUNUN SONUÇLANDIRILMASI KAMU ĠHALE MEVZUATI 4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU Kuruma itirazen Ģikayet baģvurusu 1 Madde 56 - (DeğiĢik: 20/11/2008-5812/23 md.)

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI

KAMU İHALE KURULU KARARI Hizmet Alım İhalesinde İş Artışı Nasıl Yapılır? KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2010/033 Gündem No : 63 Karar Tarihi : 11.05.2010 Karar No : 2010/UH.I-1312 Şikayetçi: Tuğra Temizlik Gıda İnş. Taah.

Detaylı

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 3 Ocak 2009 tarih ve 27099 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Kamu İhale Kurumundan: İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK RESMİ GAZETE SAYISI: 27099 RESMİ GAZETE TARİHİ: 03.01.2009 DEĞİŞİKLİK: RESMİ GAZETE SAYISI: 27296 RESMİ GAZETE TARİHİ: 22.07.2009 İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU. 4734 KANUN KAPSAMINDA YAPILAN İHALELERDE Şikayet ve İnceleme. Dr. Nazım YILMAZ Kamu İhale Uzmanı

KAMU İHALE KURUMU. 4734 KANUN KAPSAMINDA YAPILAN İHALELERDE Şikayet ve İnceleme. Dr. Nazım YILMAZ Kamu İhale Uzmanı KAMU İHALE KURUMU 4734 KANUN KAPSAMINDA YAPILAN İHALELERDE Şikayet ve İnceleme Dr. Nazım YILMAZ Kamu İhale Uzmanı 1 İlgili düzenlemeler 4734 sayılı Kanunun 53, 54, 55 ve 56. madde hükümleri İhalelere Yönelik

Detaylı

KAMU ĠHALE MEVZUATI. İdareler hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının gerektirdiği işlemleri ivedilikle yerine getirmek zorundadır.

KAMU ĠHALE MEVZUATI. İdareler hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının gerektirdiği işlemleri ivedilikle yerine getirmek zorundadır. 59- KAMU ĠHALE KURUMUNA ĠTĠRAZ KAMU ĠHALE MEVZUATI 4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU Kuruma itirazen Ģikayet baģvurusu 1 Madde 56 - (DeğiĢik: 20/11/2008-5812/23 md.) İdareye şikayet başvurusunda bulunan veya

Detaylı

İhale ve İhale Usulleri. Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR

İhale ve İhale Usulleri. Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR İhale ve İhale Usulleri Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR İHALE NEDİR? İhale, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek

Detaylı

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK İÇİNDEKİLER

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK İÇİNDEKİLER İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak Madde 3- Tanımlar İkinci Bölüm Başvuru Yolları, Ehliyet

Detaylı

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

57- ĠDARE TARAFINDAN ġġkayet BAġVURUSUNA CEVAP VERĠLMESĠ

57- ĠDARE TARAFINDAN ġġkayet BAġVURUSUNA CEVAP VERĠLMESĠ 57- ĠDARE TARAFINDAN ġġkayet BAġVURUSUNA CEVAP VERĠLMESĠ KAMU ĠHALE MEVZUATI ĠHALELERE YÖNELĠK BAġVURULAR HAKKINDA YÖNETMELĠK Ġdare Tarafından Ġnceleme ġikayet baģvurusu üzerine inceleme MADDE 10 (1) İhalelere

Detaylı

18- ĠHALE TARĠHĠNDEN 3 ĠġGÜNÜ ÖNCESĠNE KADAR ĠDAREYE ġġkâyet BAġVURUSU

18- ĠHALE TARĠHĠNDEN 3 ĠġGÜNÜ ÖNCESĠNE KADAR ĠDAREYE ġġkâyet BAġVURUSU 18- ĠHALE TARĠHĠNDEN 3 ĠġGÜNÜ ÖNCESĠNE KADAR ĠDAREYE ġġkâyet BAġVURUSU ġġkayet SÜRESĠ İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetlerin istekli olabilecekler tarafından (Ġstekli olabilecek;

Detaylı

İHALELERE KARŞI BAŞVURU REHBERİ İÇİNDEKİLER

İHALELERE KARŞI BAŞVURU REHBERİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER İHALELERE KARŞI BAŞVURU REHBERİ KISALTMALAR... 13 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER... 14 1.1. İhale süreci nedir?... 14 1.2. Çerçeve anlaşma nedir?... 14 1.3. Münferit sözleşme süreci nedir?...

Detaylı

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Detaylı

5. DOĞRUDAN TEMİN SURETİYLE YAPILACAK ALIMLARDA DÜZENLENECEK ONAY BELGESİ NEDİR?... 4

5. DOĞRUDAN TEMİN SURETİYLE YAPILACAK ALIMLARDA DÜZENLENECEK ONAY BELGESİ NEDİR?... 4 İçindekiler DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARI REHBERİ... 3 1. DOĞRUDAN TEMİN USULÜ NEDİR?... 3 2. DOĞRUDAN TEMİN BİR İHALE USULÜ MÜDÜR?... 3 3. DOĞRUDAN TEMİN ALIM SÜRECİ NASIL İŞLER?... 3 4. DOĞRUDAN TEMİNİN GETİRDİĞİ

Detaylı

1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi

1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi Kamu İhalelerine Yönelik Başvurular 1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi Kamu İhale Kanununun İdareye Şikâyet Başvurusu başlıklı 55 inci maddesi uyarınca şikâyet başvurusu usulüne uygun olarak

Detaylı

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK İÇİNDEKİLER

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK İÇİNDEKİLER İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak Madde 3- Tanımlar İkinci Bölüm Başvuru Yolları, Ehliyet

Detaylı

KAMU ĠHALE MEVZUATI. Şikayet başvuruları idareye, itirazen şikayet başvuruları Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır.

KAMU ĠHALE MEVZUATI. Şikayet başvuruları idareye, itirazen şikayet başvuruları Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır. 55- ĠDAREYE ġġkâyet BAġVURUSU KAMU ĠHALE MEVZUATI 4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU Ġhalelere yönelik baģvurular 1 Madde 54 - (DeğiĢik: 20/11/2008-5812/21 md.) İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler

Detaylı

KANUN. Kanun No. 5812 Kabul Tarihi: 20/11/2008

KANUN. Kanun No. 5812 Kabul Tarihi: 20/11/2008 5 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27075 KANUN KAMU İHALE KANUNU İLE KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5812 Kabul Tarihi: 20/11/2008 MADDE 1 4/1/2002 tarihli

Detaylı

İdare tarafından, Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerindeki hükümler doğrultusunda, uygulanacak ihale usulü belirlenir.

İdare tarafından, Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerindeki hükümler doğrultusunda, uygulanacak ihale usulü belirlenir. 5- İHALE USULÜ BELİRLENİR. İdare tarafından, Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerindeki hükümler doğrultusunda, uygulanacak ihale usulü belirlenir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5. maddesine göre

Detaylı

DOĞRUDAN TEMĠN BĠR ĠHALE USULÜ DEĞĠLDĠR.

DOĞRUDAN TEMĠN BĠR ĠHALE USULÜ DEĞĠLDĠR. DOĞRUDAN TEMĠN BĠR ĠHALE USULÜ DEĞĠLDĠR. I- GĠRĠġ 4734 1 sayılı Kamu İhale Kanunu nda 4964 2 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonucu, daha önce ihale usulleri arasında sayılan doğrudan temin usulü ihale

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

YÖNETMELİK. Kamu İhale Kurumundan:

YÖNETMELİK. Kamu İhale Kurumundan: 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

ŞİKAYET VE İNCELEME SÜRECİ 2010

ŞİKAYET VE İNCELEME SÜRECİ 2010 ŞİKAYET VE İNCELEME SÜRECİ 2010 İlgili düzenlemeler 4734 sayılı Kanunun 53, 54, 55 ve 56. madde hükümleri İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ Şikayet/itirazen

Detaylı

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR ŞİKAYET VE İTİRAZEN ŞİKAYET ZEYİLNAME 2 İhaleler Yönelik Başvurular (4734

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10)

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10) Kamu İhale Kurumundan: Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10) 15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 4964 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 18 inci

Detaylı

SERBEST MUHASEBECÝ MALÎ MÜÞAVÝRLER ÝLE YEMÝNLÝ MALÎ MÜÞAVÝRLERCE ÝÞY KAYITLARININ Cumartesi, 27 Eylül 2008

SERBEST MUHASEBECÝ MALÎ MÜÞAVÝRLER ÝLE YEMÝNLÝ MALÎ MÜÞAVÝRLERCE ÝÞY KAYITLARININ Cumartesi, 27 Eylül 2008 SERBEST MUHASEBECÝ MALÎ MÜÞAVÝRLER ÝLE YEMÝNLÝ MALÎ MÜÞAVÝRLERCE ÝÞY KAYITLARININ Cumartesi, 27 Eylül 2008 27 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 27010 YÖNETMELÝK Sosyal Güvenlik Kurumundan: SERBEST

Detaylı

Çek Kanunu neleri getiriyor? Gönderen : abana - 21/03/2010 15:39

Çek Kanunu neleri getiriyor? Gönderen : abana - 21/03/2010 15:39 Çek Kanunu neleri getiriyor? Gönderen : abana - 21/03/2010 15:39 Çek Kanunu'nun hangi yenilikleri getirdiðini biliyormuyuz 1- KANUNUN AMAÇ VE KAPSAM Çek kanununun amaç ve kapsamý 1. maddesinde Bu Kanunun

Detaylı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Giresun, 13 Haziran 2012 Mevzuatın Kaynakları 1) Ana Kaynaklar 2) Yardımcı Kaynaklar Mevzuatın Kaynakları Ana Kaynaklar 1) 4734 Sayılı Kamu

Detaylı

-> 7 13.12.2013 22:18

-> 7 13.12.2013 22:18 ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: Resmi Gazete Tarihi:

Detaylı

SATIN ALMA-SATMA VE İHALE PROSEDÜRÜ

SATIN ALMA-SATMA VE İHALE PROSEDÜRÜ SATIN ALMA-SATMA VE İHALE PROSEDÜRÜ AMAÇ VE KAPSAM Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş dağıtım faaliyeti kapsamında gerçekleştireceği yapım, mal ve hizmet alımı ile varlık ve hizmet satışı işlerine esas yapılacak

Detaylı

Đhalelere Yönelik Yapılacak Đtirazen Şikâyet Başvuruları

Đhalelere Yönelik Yapılacak Đtirazen Şikâyet Başvuruları Đhalelere Yönelik Yapılacak Đtirazen Şikâyet Başvuruları Ömer KÖSE MB Muhasebat Kontrolörü I. Giriş Đhale sürecinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslara aykırı idari işle işlem

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 02-15 Aralık 2008 Yayımlandığı Tarih 16 Aralık 2008 Sayı 391 İÇİNDEKİLER

Detaylı

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE),

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE), 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNDA GEÇEN EŞİK DEĞERLER (KİK 2017/1 TEBLİĞİ) KİK 8 inci maddenin birinci fıkrasının;

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNDA GEÇEN EŞİK DEĞERLER (KİK 2017/1 TEBLİĞİ) KİK 8 inci maddenin birinci fıkrasının; 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNDA GEÇEN EŞİK DEĞERLER (KİK 2017/1 TEBLİĞİ) KİK 8 inci maddenin birinci fıkrasının; (a) bendinde belirtilen Genel bütçeye dahil daireler ve özel bütçeli idarelerin mal ve

Detaylı

7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELİK

7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELİK 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE MAL ALIMI, HİZMET ALIMI VE YAPIM İŞİ'NE DAİR İZLENECEK SÜREÇLER

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE MAL ALIMI, HİZMET ALIMI VE YAPIM İŞİ'NE DAİR İZLENECEK SÜREÇLER DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE MAL ALIMI, HİZMET ALIMI VE YAPIM İŞİ'NE DAİR İZLENECEK SÜREÇLER 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan idareler

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 22 Şubat 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28921 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

Standart Form KİK015.2/Ç Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı Münferit Sözleşmelerde Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formu

Standart Form KİK015.2/Ç Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı Münferit Sözleşmelerde Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formu 14 Kasım 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete 28467 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 sayılı

Detaylı

İHALELERE KARŞI BAŞVURU REHBERİ

İHALELERE KARŞI BAŞVURU REHBERİ İHALELERE KARŞI BAŞVURU REHBERİ Murat ARAPGİRLİ Kamu İhale E. Uzmanı & Salim DEMİREL Sayıştay Başdenetçisi Şubat, 2012 Ankara 2012 i TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Atatürk Bulvarı No: 229, 06680 Kavaklıdere

Detaylı

Teklif Cetvelinde, Herhangi Bir İş Kalemi İçin Sıfır ( 0 ) Fiyat Teklif Edilebilir Mi?

Teklif Cetvelinde, Herhangi Bir İş Kalemi İçin Sıfır ( 0 ) Fiyat Teklif Edilebilir Mi? Teklif Cetvelinde, Herhangi Bir İş Kalemi İçin Sıfır ( 0 ) Fiyat Teklif Edilebilir Mi? RESMİ GAZETE SAYISI: 25947 RESMİ GAZETE TARİHİ: 25.09.2005 KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2005/64 Gündem No

Detaylı

PAZARLIK USULÜNDE DAVET EDİLMEYEN FİRMALAR İHALEYE KATILABİLİR Mİ? DANIŞTAY KARARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME

PAZARLIK USULÜNDE DAVET EDİLMEYEN FİRMALAR İHALEYE KATILABİLİR Mİ? DANIŞTAY KARARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME BİLGİ NOTU SERİSİ PAZARLIK USULÜNDE DAVET EDİLMEYEN FİRMALAR İHALEYE KATILABİLİR Mİ? DANIŞTAY KARARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET: Bu bilgi notunda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 21 inci maddesinin

Detaylı

TEBLĐĞ. Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin. 28/1/2009 27124 Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

TEBLĐĞ. Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin. 28/1/2009 27124 Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 7 Haziran 2014 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 29023 TEBLĐĞ Kamu Đhale Kurumundan: ĐHALELERE YÖNELĐK BAŞVURULAR HAKKINDA TEBLĐĞDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR TEBLĐĞ MADDE 1 28/1/2009 tarihli ve 27124 sayılı

Detaylı

Uzm.Dr. F. Yüce AYHAN

Uzm.Dr. F. Yüce AYHAN DOĞRUDAN TEMİN KURALLARI Uzm.Dr. F. Yüce AYHAN Doğrudan temin, idare tarafından gerekli görüldüğü takdirde başvurulacak bir satın alma yöntemidir. Temel amaç satın alma sürecinin hızlı bir şekilde tamamlanmasıdır.

Detaylı

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA TEBLİĞ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA TEBLİĞ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam RESMİ GAZETE SAYISI: 27124 RESMİ GAZETE TARİHİ: 28.01.2009 İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN Üyeler: Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN Üyeler: Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN Üyeler: Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Süperonline İletişim Hizmetleri A.Ş., Yeni

Detaylı

EK-3 (Değişik: 3/7/ R.G. / 13. md.) MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİNE AİT TİP ÇERÇEVE ANLAŞMA

EK-3 (Değişik: 3/7/ R.G. / 13. md.) MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİNE AİT TİP ÇERÇEVE ANLAŞMA EK-3 (Değişik: 3/7/2009 27277 R.G. / 13. md.) MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİNE AİT TİP ÇERÇEVE ANLAŞMA İKN (İhale Kayıt Numarası):. Madde 1- Anlaşmanın tarafları 1,2 1.1. Bu anlaşma, bir tarafta...

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 16 Mart 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27876 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

İdarelerce, Teklif Aşamasında SSK ve Vergi Borcu Yoktur Yazısı İstenebilir Mi?

İdarelerce, Teklif Aşamasında SSK ve Vergi Borcu Yoktur Yazısı İstenebilir Mi? İdarelerce, Teklif Aşamasında SSK ve Vergi Borcu Yoktur Yazısı İstenebilir Mi? RESMİ GAZETE SAYISI: 26531 RESMİ GAZETE TARİHİ: 24.05.2007 KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2007/007 Gündem No : 89

Detaylı

Birden Çok İş Deneyimini Gösteren Belge Sunulması Halinde Yapılması Gerekenler Nedir?

Birden Çok İş Deneyimini Gösteren Belge Sunulması Halinde Yapılması Gerekenler Nedir? Birden Çok İş Deneyimini Gösteren Belge Sunulması Halinde Yapılması Gerekenler Nedir? KAMU İHALE KURUL KARARI Toplantı No : 2015/028 Gündem No : 27 Karar Tarihi : 29.04.2015 Karar No : 2015/UM.I-1207 Şikayetçi:

Detaylı

KAMU İHALE KURUL KARARI

KAMU İHALE KURUL KARARI İstekli Tarafından İhalede Sunulan Geçmiş Yıllara Yönelik Gelir Tablosunun Sıfır Olması Halinde İlgili Belge Bilgi Eksikliği Kapsamında Sonradan Tamamlatılabilir Mi? KAMU İHALE KURUL KARARI Toplantı No

Detaylı

Başvuruya ilişkin olarak 2017/121 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2017/121 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Hamdi GÜLEÇ Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Oğuzhan YILDIZ BAŞVURU SAHİBİ: Örs-El Deri Ayakkabı

Detaylı

KAMU İHALE KURUL KARARI

KAMU İHALE KURUL KARARI RESMİ GAZETE SAYISI: RESMİ GAZETE TARİHİ: KAMU İHALE KURUL KARARI Toplantı No : 2015/032 Gündem No : 43 Karar Tarihi : 21.05.2015 Karar No : 2015/UY.IV 1438 Şikayetçi: Pilot Ortak Kut Kon İnşaat Taahhüt

Detaylı

STAJ YÖNETMELÝÐÝ Gönderen : guliz - 17/11/2008 19:18

STAJ YÖNETMELÝÐÝ Gönderen : guliz - 17/11/2008 19:18 STAJ YÖNETMELÝÐÝ Gönderen : guliz - 17/11/2008 19:18 Konu: Staj Yönetmeliði Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 09:41 TÜRKÝYE SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER VE YEMÝNLÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODALARI BÝRLÝÐÝ

Detaylı

Türkiye de Tıbbi Tedarik Zincirinin Büyüklüğü ve Kamu İhale Kurumun Rolü

Türkiye de Tıbbi Tedarik Zincirinin Büyüklüğü ve Kamu İhale Kurumun Rolü Türkiye de Tıbbi Tedarik Zincirinin Büyüklüğü ve Kamu İhale Kurumun Rolü Mehmet ATASEVER Kamu İhale Kurul Üyesi 08.12.2016,Antalya Türkiye Sağlık Harcamaları ve Tıbbi Tedarik Zincirinin Büyüklüğü Yıllara

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER MADDE 30 (1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere aday veya isteklilerden istenecek belgeler aşağıdaki esaslara göre belirlenir: a) Yaklaşık

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

Detaylı

DUYURU. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (1) nolu alt bendine göre yapılan ilanlar.

DUYURU. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (1) nolu alt bendine göre yapılan ilanlar. DUYURU I- KONU: 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 13 üncü maddesi ile aynı Kanunun 5812 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi ile değişik Ek 1 Maddesi uyarınca, mahalli gazetede ya da mahalli

Detaylı

DUYURU. 1-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 13 üncü maddesi: Bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle;

DUYURU. 1-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 13 üncü maddesi: Bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle; DUYURU I- KONU: 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 13 üncü maddesi ile aynı Kanunun 5812 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi ile değişik Ek 1 Maddesi uyarınca, mahalli gazetede ya da mahalli

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU AR-GE PROJELERİ İHALE YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU AR-GE PROJELERİ İHALE YÖNETMELİĞİ 23 Temmuz 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı: 27297 TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU AR-GE PROJELERİ İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

Kamu İhale Mevzuatı; Genel İlkeler ve Ortak Düzenlemeler

Kamu İhale Mevzuatı; Genel İlkeler ve Ortak Düzenlemeler Kamu İhale Mevzuatı; Genel İlkeler ve Ortak Düzenlemeler Dr. Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Çanakkale, 26 Ekim 2016 Kavramsallaştırma İhale Kamu İhalesi; Kamu Alımı; Devletin kamu hizmeti sunma sorumluluğu

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Sosyal Güvenlik Kurumu Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sosyal Güvenlik Kurumu Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kurumumuz harcama birimleri ve Strateji Geliştirme

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa No Konu 3 Tarihçe 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler 7 Plan Örneði 9 Yer Gösterme 11 Aplikasyon 13 Cins Deðiþikliði 16 Ýrtifak

Detaylı

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2015/180235 İhale Kayıt Numaralı (Ardahan - Kars) Ayr - Çıldır - Aktaş Yolu Km: 0+000-16+310 Kesiminin Yapım İhalesi

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2015/180235 İhale Kayıt Numaralı (Ardahan - Kars) Ayr - Çıldır - Aktaş Yolu Km: 0+000-16+310 Kesiminin Yapım İhalesi TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Varyap Mad. Nak. İnş.

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Bakanlık harcama birimleri ve Strateji Geliştirme

Detaylı

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA TEBLİĞ İÇİNDEKİLER

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA TEBLİĞ İÇİNDEKİLER İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA TEBLİĞ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Amaç ve Kapsam Madde 1- Amaç ve Kapsam İkinci Bölüm Şikayet Başvurusu ve Sonuçları Madde 2- İdareye Şikayet Başvurusu Madde 3- Şikayet

Detaylı

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler YAYIMLANDIĞI GÜN Yürürlüğe Girecektir. MAL

Detaylı

İhalelere Girmekten Yasaklı Olan Veya Hakkında Kamu Davası Açılmış Olanlar Alt Yüklenici Olabilir Mi?

İhalelere Girmekten Yasaklı Olan Veya Hakkında Kamu Davası Açılmış Olanlar Alt Yüklenici Olabilir Mi? İhalelere Girmekten Yasaklı Olan Veya Hakkında Kamu Davası Açılmış Olanlar Alt Yüklenici Olabilir Mi? KAMU İHALE KURUL KARARI Toplantı No : 2015/023 Gündem No : 55 Karar Tarihi : 08.04.2015 Karar No :

Detaylı

BALIKÇI BARINAKLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA DAÝR YÖNET Perþembe, 30 Ekim 2008

BALIKÇI BARINAKLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA DAÝR YÖNET Perþembe, 30 Ekim 2008 BALIKÇI BARINAKLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA DAÝR YÖNET Perþembe, 30 Ekim 2008 28 Ekim 2008 SALI Resmî Gazete Sayý : 27038 YÖNETMELÝK Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðýndan: Taþpýnar Muhasebe BALIKÇI

Detaylı

Değişiklik Eski Yeni

Değişiklik Eski Yeni HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Değişiklik Eski Yeni MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri

Detaylı

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN. Ömer CENGİZ Daire Başkanı omer.cengiz@gop.edu.tr ocengiz38@gmail.com

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN. Ömer CENGİZ Daire Başkanı omer.cengiz@gop.edu.tr ocengiz38@gmail.com İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN Ömer CENGİZ Daire Başkanı omer.cengiz@gop.edu.tr ocengiz38@gmail.com TOKAT - 2016 DOĞRUDAN TEMİN İlgili Mevzuatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kamu

Detaylı

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/65825 İhalenin adı 5 adet sürücüsüz araç kiralama Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC

Detaylı

7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELİK

7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELİK 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 1) İdari Şartnamenin 25.3.1.1.maddesinde; Hizmet alımı yoluyla bakım işinde çalışan ilkokul,

Detaylı

İLAÇ TEDARİK ZİNCİRİNDE SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (Satınalma aşaması)

İLAÇ TEDARİK ZİNCİRİNDE SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (Satınalma aşaması) İLAÇ TEDARİK ZİNCİRİNDE SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (Satınalma aşaması) Ecz.Hüseyin Başyiğit 3. Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi Dalaman, 2016 1 Hastaneler için ilaç tedarik zinciri Planlama

Detaylı

YÖNETMELİK. a) İşin niteliğine uygun yapı yaklaşık maliyetlerinden, rayiçlerinden ve birim fiyatlarından sırasıyla;

YÖNETMELİK. a) İşin niteliğine uygun yapı yaklaşık maliyetlerinden, rayiçlerinden ve birim fiyatlarından sırasıyla; 21 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29243 Vakıflar Genel Müdürlüğünden: YÖNETMELİK VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI İHALE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 10/9/2008 tarihli ve

Detaylı

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğ

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğ RESMİ GAZETE SAYISI: 25926 RESMİ GAZETE TARİHİ: 04.09.2005 İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğ 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 54-57 nci maddeleri ile 24/5/2004 tarihli ve 25471 sayılı

Detaylı

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/ İhale Kayıt Numaralı Düzce 55 Şube Tesis Rehabilitasyonu İhalesi

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/ İhale Kayıt Numaralı Düzce 55 Şube Tesis Rehabilitasyonu İhalesi TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Hamdi GÜLEÇ Üyeler: Osman DURU, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ BAŞVURU SAHİBİ: Koç İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd.

Detaylı

TÜRKİYE DEMİRYOLU MAKİNALARI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KANUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ

TÜRKİYE DEMİRYOLU MAKİNALARI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KANUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ 2 Ağustos 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28726 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: TÜRKİYE DEMİRYOLU MAKİNALARI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KANUNUN 3 ÜNCÜ

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952) 1 - İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/26531 İhale Kayıt Numaralı Hizmet Alımı İle 7 İşçi Çalıştırılması İhalesi

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/26531 İhale Kayıt Numaralı Hizmet Alımı İle 7 İşçi Çalıştırılması İhalesi TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Bu Yönetmeliğin 9 uncu Maddesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Tüm Yönleriyle Hizmet Alım İhaleleri ve Sözleşme Uygulamaları HİZMET ALIM İHALELERİ VE SÖZLEŞME UYGULAMALARI

İÇİNDEKİLER. Tüm Yönleriyle Hizmet Alım İhaleleri ve Sözleşme Uygulamaları HİZMET ALIM İHALELERİ VE SÖZLEŞME UYGULAMALARI Tüm Yönleriyle Hizmet Alım İhaleleri ve Sözleşme Uygulamaları İÇİNDEKİLER HİZMET ALIM İHALELERİ VE SÖZLEŞME UYGULAMALARI BİRİNCİ BÖLÜM HİZMET ALIM İHALELERİ 1. TANIM, KAPSAM VE GÜNCEL DEĞİŞİKLİKLER...

Detaylı

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ Kreş ve Anaokulunda 2016-2019 eğitim döneminde eğitim görecek çocukların eğitimi, bakımı, beslenmesi ve sağlık faaliyetlerini içeren kreş

Detaylı

5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ MADDESÝNÝN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLÝÐ Pazartesi, 29 Eylül 2008

5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ MADDESÝNÝN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLÝÐ Pazartesi, 29 Eylül 2008 5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ MADDESÝNÝN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLÝÐ Pazartesi, 29 Eylül 2008 28 Eylül 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayý : 27011 TEBLÝÐ Sosyal Güvenlik Kurumundan: 5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ

Detaylı

7 Haziran 2014 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELĐK

7 Haziran 2014 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELĐK 7 Haziran 2014 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELĐK Kamu Đhale Kurumundan: ÇERÇEVE ANLAŞMA ĐHALELERĐ UYGULAMA YÖNETMELĐĞĐNDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve

Detaylı

T.C YARGITAY 9.HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2006/1894 Karar No : 2006/20663 Tarihi : 12.07.2006 KARA ÖZETÝ : NAKÝL HALÝNDE KIDEM TAZMÝNATI

T.C YARGITAY 9.HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2006/1894 Karar No : 2006/20663 Tarihi : 12.07.2006 KARA ÖZETÝ : NAKÝL HALÝNDE KIDEM TAZMÝNATI Yargýtay Kararlarý vereni ibra ettiðini bildirdiðinden, izin ücreti yönünden davacý davalý þirketi ibra etmiþ bulunmaktadýr. Bu ibraname sebebi ile izin ücreti alacaðýnýn reddi gerekirken yazýlý þekilde

Detaylı

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 16 Ağustos 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29090 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Değişiklik Eski Yeni MADDE 1 4/3/2009

Detaylı

5812 SAYILI KANUN İLE KAMU İHALE KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

5812 SAYILI KANUN İLE KAMU İHALE KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER makaleler Hüseyin BİLGİN 5812 SAYILI KANUN İLE KAMU İHALE KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Hüseyin BİLGİN Giriş 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, TBMM tarafından 04.01.2002 tarihinde kabul edilerek, 22.01.2002

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE İLGİLİ SUNUM

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE İLGİLİ SUNUM 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE İLGİLİ SUNUM Mart 2002 tarihinde kabul edilen 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanunu 1 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe girmiģtir. Yeni

Detaylı

Tarihli Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri

Tarihli Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri www.itirazci.com 25.01.2017 Tarihli Değişiklikleri DEĞİŞEN MEVZUAT DEĞİŞEN MADDE YÜRÜRLÜĞE GİRME TARİHİ MADDENİN DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCEKİ HALİ 30. Madde 25.1.2017 İstenecek belgeler MADDE 30 (1) Ekonomik ve

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Tunc Turizm ve Sey. Sos. Hizm. Gıda

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kamu İhale Genel Tebliği Madde 4-Tanımlar : Doğrudan Temin Tanımı Madde 22: Açıklayan Madde Madde 62 (ı) bendi: Ödeneklerin %

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Uygulama İlkeleri Madde 1-Amaç 15 Madde 2- Kapsam 15 Madde 3- İstisnalar 16 Madde 4-Tanımlar 19 Madde 5- Temel İlkeler 22 Madde 6- İhale Komisyonu

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE KAMU İHALE MEVZUATI 2015 YILI HAZİRAN DEĞİŞİKLİKLERİ. Sn. Bahadır KADRON

TÜM YÖNLERİYLE KAMU İHALE MEVZUATI 2015 YILI HAZİRAN DEĞİŞİKLİKLERİ. Sn. Bahadır KADRON TÜM YÖNLERİYLE KAMU İHALE MEVZUATI 2015 YILI HAZİRAN DEĞİŞİKLİKLERİ Sn. Bahadır KADRON Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile yedinci ve dokuzuncu

Detaylı

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Mart 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27876 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer

Detaylı