6360 Sayılı Yasa ve Türkiye nin Büyükşehir Belediyesi Sisteminde Değişim: Hatay Örneği

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6360 Sayılı Yasa ve Türkiye nin Büyükşehir Belediyesi Sisteminde Değişim: Hatay Örneği"

Transkript

1 6360 Sayılı Yasa ve Türkiye nin Büyükşehir Belediyesi Sisteminde Değişim: Hatay Örneği Şenol Adıgüzel * - Murat Tek ** Özet: Yerel yönetimler, katılıma ve denetime açık yapılarından dolayı demokrasi açısından çok büyük önem taşımaktadırlar. Yerel yönetim tartışmalarının önemli bir bölümü ölçek sorunu etrafında şekillenmektedir yılı sonlarında yürürlüğe giren 6360 sayılı Yasa ile başta ölçek olmak üzere büyükşehir sisteminde köklü ve kapsamlı değişiklikler yapılmıştır. Yasa ile Türkiye nin yerel yönetim dizgesinde ikili bir yapı ortaya çıkmıştır. Bu yasa kapsamında büyükşehir belediyesi kurulmuş olan illerden birisi de Hatay İli dir sayılı Yasa nın Hatay İli nde yönetsel, siyasal, sosyal, maliekonomik, kentsel vb. etkileri olacaktır. Bu çalışma ile söz konusu yasanın hem genel hem de Hatay ili özelinde etkileri değerlendirilmeye çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Yerel demokrasi, büyükşehir belediyesi, yerel yönetim modeli, 6360 sayılı yasa, Hatay ili. Law No and Change in Turkey s Metropolitan Municipality System: The Case of Hatay Metropolitan Municipality Abstract: Local Governments essential for democracy because of their open structures for participation and inspection. The debates on local government have been shaped around the problem of scale. At the end of the 2012, the major and comprehensive changes on the metropolitan municipality system have been brought by Law No. 6360, particularly in scale. The enforcement of the Law led to the emergence of a dual structure. Hatay is the one of the provinces that was formed as a metropolitan municipality under this law. Law No will have administrative, political, social, financial/economic and urban effects on the province of Hatay. This study examines and evaluates the effects of this law on Turkish municipal system in general and Hatay in particular. Key Words: Local democracy, metropolitan municipality, local government model, Law no.6360, Hatay province. * Dr., Mustafa Kemal Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. ** Doç. Dr., Mustafa Kemal Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt 23 Sayı 3 Temmuz 2014, s

2 74 Çağdaş Yerel Yönetimler, 23(3) Temmuz 2014 GİRİŞ Bütün dünyada, özellikle de gelişmekte olan ülkelerde kentleşme hızı giderek artmaktadır. Hızlı ve çarpık kentleşme sonucunda kentsel örüntülere yeni kentsel alanların eklemlenmesi, bu kentsel alanların yönetilmesinde sorunlar yaratmıştır. Bu nedenle de metropoliten alanların yönetilebilmesi için farklı modeller geliştirilmeye çalışılmıştır. Dünyadaki uygulamalarda olduğu gibi Türkiye de de metropoliten alanların yönetimi konusunda, diğer kentsel alanların yönetimlerinden farklı modeller geliştirilmiş ve büyükşehir olarak nitelendirilen kentsel alanlar için normal belediyelerden farklı bir yönetim dizgesi oluşturulmuştur. Türkiye de, büyükşehir belediye dizgesi temelini 1982 Anayasası ndan almış ve bu kapsamda ilk yasal düzenleme, 1984 yılı Mart ayında 195 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile yapılmış, aynı yılın Temmuz ayında da 3030 sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasası çıkarılmıştır. Çeşitli dönemlerde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle büyükşehir olma niteliklerine sahip olmayan bazı belediyelerin de büyükşehir belediyesine dönüştürülmesi karşısında, 2005 yılında yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasası büyükşehir belediyesi kurulmasını zorlaştırılmıştır. Bu yasa ile büyükşehir belediyesi kurulması zorlaştırılsa da orta büyüklükteki bazı Anadolu kentlerinde var olan hızlı kentleşme eğilimleri ve yaşanan değişim dinamikleri büyükşehir belediyesi olma beklentilerini arttırmıştır. Farklı özelliklere sahip Anadolu kentlerinde ortaya çıkan beklentilerin karşılanması gerekmekteydi ve bu noktada, büyük bir engel olarak görülen nüfus ölçütü sorununa, büyükşehir belediye sınırlarını ilin mülki sınırları ile örtüştürmek suretiyle çözüm getiren 6360 sayılı Yasa yürürlüğe girmiştir yılı sonunda yürürlüğe giren 6360 sayılı Yasa, yerel yönetim dizgesinde ikili bir yapının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Yasa ile, otuz ilde sınırları mülki sınırlarla örtüştürülmüş ve il özel yönetimleri, belde belediyeleri ve köy yönetimlerinin olmadığı büyükşehir belediye dizgesi, diğer 51 ilde ise yerleşim esasına dayalı olarak kurulmuş olan il özel idareleri, ilçe ve belde belediyeleri ile köy yönetimlerinin bulunduğu bir yerel dizge ortaya çıkmıştır sayılı yasa kapsamında büyükşehir belediyesi kurulmuş olan 14 yeni ilden birisi de Hatay dır. Hatay İli, son dönemlerde gelişen ekonomik yapısının yanı sıra, kentsel alt yapı sorunları ve çok parçalı yerel yönetsel yapısıyla dikkat çekmektedir. Kentsel alt yapı sorunları gözle görülür derecede belirginleşirken, bu sorunların daha da ağırlaşmasına neden olan en önemli etken, Antakya kentsel alanının yönetsel anlamda çok bölünmüş olmasıdır. Antakya kentsel alanında, yılları arasında irrasyonel kararlarla bir ya da iki mahallenin birleştirilmesiyle 16 ayrı belde belediyesi kurulmuş ve bu yöntemle kentsel sorunların çözülebileceği düşünülmüştür. Dar bir alana sıkışmış yirmiye yakın belde belediyesi, kentsel sorunların çözümüne çare olmak yerine, kendileri bizzat so-

3 6360 Sayılı Yasa ve Türkiye nin Büyükşehir Belediyesi Sisteminde Değişim: Hatay Örneği 75 run üreten bir yapıya dönüşmüşlerdir. Bilindiği gibi, 1984 yılında İstanbul da büyükşehir belediyesi kurulurken, İstanbul metropoliten alanında 27 belediye örgütü bulunmaktaydı. Oysa günümüzden yirmi yıl önce Antakya kentsel alanında yirmiden fazla belediye örgütü bulunuyorsa, burada akılcı olmayan, çok farklı bir siyasal-yönetsel tercihin bulunduğunu söylemek mümkündür. Bu çok parçalı ve sorun üreten kentsel alan ile ilgili olarak en akılcı yönelim, küçük belde belediyelerini en yakın il ve ilçe belediyeleri ile birleştirmek ya da bu kentsel alanda büyükşehir belediyesi kurmak olmalıydı. Ancak, bütünleşik Antakya kentsel alanı, 5216 sayılı Yasa nın belirlemiş olduğu nüfus ölçütünü sağlayamadığından dolayı bu sorunlu yapısını günümüze kadar taşımıştır. Nihayet 2012 yılı sonlarında yürürlüğe giren 6360 sayılı Yasa ile Antakya kentsel alanı ile birlikte benzer özellikler gösteren 13 farklı ilde daha büyükşehir belediyesi kurulmuştur. Birçok farklı boyutu olan bu yeni düzenlemelerin, büyükşehir belediyesi kurulmuş olan diğer illerde olduğu gibi Hatay İli nde de yerel boyutlarda önemli yönetimsel, siyasal, kentsel, mali vb. etkileri olacaktır. Bu çalışmada, 6360 sayılı Yasa kapsamında yapılan düzenlemeler ve bu düzenlemelerin yerel dizgede yaratacağı değişimler, Hatay Büyükşehir Belediyesi örneği üzerinden değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu çerçevede, öncelikle Türkiye de büyükşehir belediyeciliği ve 6360 sayılı Yasa ile ilgili kısa değerlendirmeler yapılmış, sonrasında ise çalışmamızın asıl ana omurgasını oluşturan, yeni düzenlemelerin Hatay İli üzerine etkilerini irdelediğimiz Hatay Büyükşehir Belediyesi örneğine yer verilmiştir. Bu analiz ve değerlendirmeler, yeni yasanın kurgulamış olduğu yerel dizgenin ortaya çıkarmış olduğu mevcut değişimler yanında, gelecek dönemlerde yaşanması olası olan sorunlar bakımından da önem taşımaktadır. Hatay Büyükşehir Belediyesi örneğini merkezine alan bu çalışma ile daha sonra yapılacak olan görgül araştırmalara yönelik bir zemin oluşturulması da amaçlanmıştır. TÜRKİYE DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYECİLİĞİ Bilindiği gibi, Türkiye de, büyükşehir belediye dizgesi temelini 1982 Anayasası ndan almıştır. 23 Mart 1984 tarihinde, büyükşehir yönetiminin hukuki statüsünü, hizmetlerin planlı, programlı, etkin ve uyum içerisinde yürütülmesini sağlayacak bir şekilde düzenlemek amacıyla, 195 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, daha sonra 9 Temmuz 1984 de de bu kararnamenin yerine, 3030 sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasası çıkarılmıştır sayılı Yasa, belediye sınırları içerisinde birden fazla ilçe bulunan kentleri büyük kent olarak tanımlamış, büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyesi olmak üzere iki düzeyli ve merkezi bir anakent yapısı öngörmüştür (Keleş, 2004: 375) yılındaki yerel seçimler ile bu düzenlemelere paralel uygulama İstanbul, Ankara ve İzmir de başlatılmış olup, daha sonra büyükşehir dizgesinde ikinci

4 76 Çağdaş Yerel Yönetimler, 23(3) Temmuz 2014 kuşağı oluşturan Adana 1986 yılında, Bursa, Gaziantep ve Konya 1987 yılında, Kayseri de ise 1988 yılında bu düzenleme kapsamına alınmıştır. Böylece büyükşehir sayısı 8 e yükselmiştir (Özgür vd., 2007). Bu konuda 1988 yılında çıkarılan kanun hükmünde kararname ile anakent belediye sınırları içinde ilçe belediyelerinin yanı sıra, bu belediyelerin tüzel statüsüne sahip yeni belediyeler kurulması sağlanmıştır. Büyükşehir Belediyesi Yasası, büyükşehir statüsünde bulunan belediyelere ek mali olanaklar sağlamış olması nedeniyle, birçok kentte büyükşehir olma yönünde çabalar da yoğunlaşmış ve yerel kamuoylarında beklentiler oluşmuştur. Bu durum karşısında çeşitli dönemlerde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle büyükşehir olma niteliklerine sahip olmayan bazı belediyeler de büyükşehir belediyesi haline getirilmiştir (Ulusoy - Akdemir, 2008: 287). Bu kapsamda 1993 yılında çıkarılan 504 No lu Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuş olan ve üçüncü kuşak olarak adlandırılan Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, İzmit, Mersin ve Samsun Büyükşehir Belediyeleri farklı bir statüdedir. Söz konusu 7 büyükşehir belediyesinin kurulmasını sağlayan kararnameye göre, büyükşehir belediyesinin sınırları içerisinde ilçe belediyesi kurulması koşulu aranmaksızın alt belediyeler kurulması ve bu alt belediyelerin ilçe belediyelerinin fonksiyonlarını yerine getirmeleri öngörülmüştür (1993: 504 No lu Kararname). O dönemde, var olan büyükşehir belediyelerinin ilk 8 nde ilçe belediyeleri, ikinci gruptaki 7 büyükşehir belediyesinde ise alt/ilk kademe belediyelerinin varlığı gibi bir durumla karşı karşıya kalınmıştır yılında 593 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Adapazarı Büyükşehir Belediyesi her iki grubun da özelliklerini taşıyan karma bir model ile oluşturulmuş, böylece Türkiye de büyükşehir belediyesi sayısı da 16 ya yükselmiştir yılında çıkarılan 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Yasası, büyükşehir belediyelerini: en az üç ilçe veya ilk kademe belediyesini kapsayan, bu belediyeler arasında koordinasyonu sağlayan; kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan; idari ve mali özerkliğe sahip ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileri, şeklinde tanımlarken, büyükşehir ve onun altında ilçe ve alt kademe belediyelerinden oluşan mevcut iki düzeyli yönetim yapısını korumuştur (5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu) sayılı yasa, yeni büyükşehir belediyesi kuruluşunu oldukça zorlaştırmıştır. Yasaya göre, büyükşehir belediyesi kurulabilmesi için bir il merkezi belediyede ve o belediyenin sınırlarına 10 kilometrelik bir mesafe içerisinde yaşayan nüfusun den fazla olması ölçütü asgari şartlardan en önemlisidir. Ayrıca yasada, bu nüfus büyüklüğünün yanı sıra, o yerin fiziki yerleşim durumu ve ekonomik gelişmişlik düzeyinin de büyükşehir belediyesi kurulması için uygun olması koşulu öngörülmüştür (Özgür vd., 2007) sayılı yasaya göre daha

5 İl/İlçe Merkezi Nüfusu Belde/Köy Nüfusu Toplam Nüfus Kır Nüfusu Oranı % 6360 Sonrası İl/İlçe Merkezi Nüfusu Belde/Köy Nüfusu Toplam Nüfus Kır Nüfusu Oranı % 6360 Sayılı Yasa ve Türkiye nin Büyükşehir Belediyesi Sisteminde Değişim: Hatay Örneği 77 nesnel ölçütler getiren 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasası, mevcut büyükşehirlerin alanını Kocaeli ve İstanbul da mülki sınırlara genişletirken, diğerlerinde ise 20, 30 ve 50 km. yarıçap formülleri uygulamak suretiyle elde edilecek sınırların daha gerçekçi olması hedeflenmiştir. Yasaya göre, mevcut valilik binası merkez kabul edilmek ve il mülki sınırları içerisinde kalmak koşuluyla nüfusu bir milyona kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı 20 km., nüfusu bir milyondan iki milyona kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı 30 km. ve nüfusu iki milyondan fazla olan büyükşehirlerde yarıçapı 50 km. olan dairenin sınırı büyükşehir belediyesinin sınırı olacaktır (5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu). Tablo Sayılı Yasa Öncesi ve Sonrasında Büyükşehir Belediyeleri ve Nüfusları (2012) 6360 Öncesi 1 İstanbul ,04 1 Şanlıurfa ,64 2 Ankara ,49 2 Manisa ,81 3 İzmir ,58 3 Hatay ,95 4 Bursa ,65 4 Balıkesir ,68 5 Adana ,24 5 K. Maraş ,46 6 Gaziantep ,82 6 Denizli ,43 7 Konya ,8 7 Aydın ,21 8 Kocaeli ,56 8 Tekirdağ ,89 9 Antalya ,67 9 Van ,84 10 Mersin ,09 10 Malatya ,79 11 Diyarbakır ,44 11 Mardin ,74 12 Kayseri ,44 12 Trabzon ,68 13 Samsun ,86 13 Ordu ,9 14 Eskişehir ,99 14 Muğla ,07 15 Sakarya ,56 Türkiye , ,72 16 Erzurum ,53 Kaynak: TUİK, 2012b verileri kullanılarak hazırlanmıştır. Ancak 2012 yılının Kasım ayında çıkarılan 6360 sayılı Yasa, büyükşehir belediyesi yapısında çok önemli değişiklikleri de beraberinde getirmiştir sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka-

6 78 Çağdaş Yerel Yönetimler, 23(3) Temmuz 2014 nun, büyükşehir tanımını değiştirmiş ve yeni tanımlamaya göre büyükşehir belediyesi sınırları ilin mülki sınırları ile örtüşmüştür. Yeni yasada, toplam nüfusu den fazla olan illerin il belediyeleri kanunla büyükşehir belediyesine dönüştürülebilir biçiminde yapılmış olan bir düzenleme sonucunda 13 ilde daha büyükşehir belediyesi kurulmuştur. Daha sonra 2013 yılı Mart ayında kabul edilen 6447 sayılı Yasa kapsamında Ordu İli nde de büyükşehir belediyesi kurulması sonrasında Türkiye deki büyükşehir belediyesi sayısı Tablo 1 de de görüldüğü gibi 30 a ulaşmıştır SAYILI YASA VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPISI ÜZERİNE ETKİLERİ 2012 yılının Kasım ayında yürürlüğe giren 6360 sayılı Yasa, büyükşehir belediyesi yapısında çok önemli değişiklikleri de beraberinde getirmiştir sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 1, öncelikle büyükşehir tanımını değiştirmiştir. Yeni yasaya göre büyükşehir belediyesi, Sınırları il mülki sınırı olan ve sınırları içerisindeki ilçe belediyeleri arasında koordinasyonu sağlayan; idarî ve malî özerkliğe sahip olarak kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan; karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisini ifade etmektedir. (6360, Madde 4). Görüleceği gibi, yeni tanımlamaya göre, büyükşehir belediyesi sınırları ilin mülki sınırlarını kapsamaktadır. Yeni yasa, toplam nüfusu den fazla olan illerin il belediyeleri yasayla büyükşehir belediyesine dönüştürülebilir biçimindeki düzenlemesiyle, büyükşehir olma nüfus ölçütünde artık ilin toplam nüfusunun dikkate alınacağını belirtmektedir. Yasa, bu düzenlemesiyle büyükşehir olma koşulunu daha da kolaylaştırmış ve Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van illerinde, sınırları il mülki sınırları olmak üzere aynı adla büyükşehir belediyesi kurulması ve bu illerin il belediyelerinin büyükşehir belediyesine dönüştürülmesini sağlamıştır. Ayrıca yasa ile büyükşehir belediyesi kurulan illerde 24, Zonguldak İli nde de 2 yeni ilçe kurulmuştur. Daha sonra, 2013 yılı Mart ayında yürürlüğe giren 6447 sayılı Yasa ile de Ordu İli nde büyükşehir belediyesi ve bir yeni ilçenin kurulması sağlanmıştır. Böylece Türkiye de büyükşehir belediyesi sayısı 30 a yükselmiştir tarihinde Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6447 sayılı Kanun kapsamında, 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun başlığında yer alan ON ÜÇ ibaresi ON DÖRT olarak, YİRMİ ALTI ibaresi YİRMİ YEDİ olarak değiştirilmiş ve 1. maddesinin 1. fıkrasında yer alan Muğla, ibaresinden sonra gelmek üzere Ordu, ibaresi eklenmiştir. Dolayısıyla 6447 sayılı Kanun ile 6360 sayılı Kanun un adı değiştirilirken, Ordu İli nde de büyükşehir belediyesi kurulmuştur.

7 Orman İçi Köy Ormana Bitişik Köy Toplam Orman Köyü Toplam Köy Belde Belediyesi Mahalleye Dönüştürülen Toplam 6360 Öncesi Yeni Kurulan Toplam 6360 Öncesi 6360 Sonrası 6360 Sayılı Yasa ve Türkiye nin Büyükşehir Belediyesi Sisteminde Değişim: Hatay Örneği 79 Tablo Sayılı Yasanın Büyükşehirlerde Yönetim Birimlerine Etkisi Tüzel Kişiliği Kaldırılan İlçeler Mahalle İL Adana Ankara Antalya Aydın Balıkesir Bursa Denizli Diyarbakır Erzurum Eskişehir Gaziantep Hatay İstanbul İzmir K.Maraş Kayseri Kocaeli Konya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Ordu Sakarya Samsun Şanlıurfa Tekirdağ Trabzon Van Toplam Kaynak: (MİGM, 2011), (MİGM, 2012), (OGM, 2007) verileri kullanılarak hazırlanmıştır.

8 80 Çağdaş Yerel Yönetimler, 23(3) Temmuz sayılı yasaya göre, büyükşehir belediyesi kurulmuş olan illerde bulunan belde belediyeleri ve köyler kaldırılarak, bağlı bulundukları ilçelerin birer mahallesine dönüştürülmektedir. Ayrıca, nüfusu 500 ün altına düşmüş köyler ve varsa mahalleler kaldırılırken, nüfusu 500 ün altında olan yerleşim yerlerinde mahalle kurulamaz hükmü getirilmiş, bu durumdaki yerleşim yerlerinin, en yakın yerleşim birimleriyle birleşerek ortak bir mahalle oluşturulması yoluna gidilmiştir. Yasayla diğer illerde bulunan ve nüfusu 2000 nin altına düşen belde belediyeleri de kaldırılarak köye dönüştürülmektedir. Tablo 2 ye de yansıdığı gibi, büyükşehir belediyesi kurulmuş olan illerin yönetim birimlerinde ciddi ve kapsamlı değişiklikler söz konusudur. Görüleceği gibi, yasa kapsamında büyükşehir kurulan illerde toplam 25 yeni ilçe kurulurken, bazı ilçelerin de sınırları değiştirilmiştir. Bu kapsamda, Zonguldak İli nde kurulmuş olan 2 yeni ilçe tabloya yansıtılmamıştır. Yasa ile köy ve 1358 belde belediyesinin tüzel kişilikleri sona erecektir. Tüzel kişiliğine son verilen köylerin yaklaşık olarak on bini orman içi ve ormana bitişik köylerdir ki bu köylerin ortak malları, meraları ve ormanları merkezileştirilmiş olan belediyelere devredilmektedir. Büyükşehir belediyesi olmayan diğer illerde bulunan ve nüfusunun 2000 in altına düşmesi sonucunda 153 belde belediyesi mahalleye, 559 belde belediyesi ise köye dönüştürülmüştür. Bu belde belediyelerini de eklediğimizde yeni yasa kapsamında kapanmış olan belde belediyesi sayısı Tablo 3 de görüleceği gibi toplam 1635 e yükselmiştir sayılı Yasa kapsamında, büyükşehir belediyesi kurulmuş olan illerdeki il özel idareleri statüsüne son verilmiş, diğer illerde ise il özel idarelerinin varlıkları korunmuştur. Böylece Türkiye de il özel idareleri bakımından, il özel idareli iller ve il özel idaresiz iller olmak üzere ikili bir yapı ortaya çıkmıştır. İl özel idarelerinin görev, yetki ve kaynakları, taşınır ve taşınmaz malları da farklı kurumlar arasında dağıtılmıştır. Büyükşehir belediyesi kurulan illerde, il özel idarelerinin yetkileri bakanlıklara, bağlı ve ilgili kuruluşlara, taşra teşkilatına, valiliklere, hazineye, büyükşehir belediyelerine, onların bağlı ve ilgili kuruluşlarına ve ilçe belediyelerine verilmiştir. Ayrıca yasa ile il özel idarelerinin encümen yapısı da değiştirilmiştir. Ayrıca bu illerde, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Merkezi adıyla bir birim oluşturulmuştur. Bakanlar Kurulu kararı ile bu illere bağlı ilçeler ve diğer illerde de Yatırım İzleme ve Koordinasyon Merkezi kurulabilecektir. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Merkezinin sevk ve idaresi, illerde valilik, ilçelerde ise kaymakamlar tarafından yerine getirilecektir. Yerelde merkezin ağırlığının artmasına da neden olabilecek bu düzenleme ile seçilmiş organları olan il özel idarelerinin yerine yetkileri genişletilmiş bir valilik kurumu yerleştirilmiştir. Bu durum, mülki idare amirleri ile belediyeler arasında sorun ve anlaşmazlıkların yaşanabilmesi riskini de beraberinde getirmektedir.

9 6360 Sayılı Yasa ve Türkiye nin Büyükşehir Belediyesi Sisteminde Değişim: Hatay Örneği 81 Çünkü bu yasa ile belediyeler yatırımda bulunacak, hizmetlerini sunmaya çalışacak ama bunun sevk ve idaresinden mülki idareler de sorumlu olacaktır. Tablo Öncesi ve Sonrasında Toplam Yerel Yönetim Birimleri Yerel Yönetim Birimleri (YYB) 6360 Öncesi Toplam YYB 6360 la Kurulan YYB 6360 la Kaldırılan YYB 6360 Sonrası Toplam YYB BŞB BŞ İlçe Belediyesi İl Belediyesi İlçe Belediyesi Belde Belediyesi Toplam Belediye Sayısı İÖİ Köy Mahalle Kaynak: (MİGM, 2011), (MİGM, 2012) verileri kullanılarak hazırlanmıştır sayılı Yasa ile getirilen önemli bir düzenleme de genel bütçe vergi gelirlerinden yerel yönetimlere aktarılmakta olan paylar konusunda, bölüşüm ilkelerinin değiştirilmesi ve yerel yönetimlerin paylarının yeniden düzenlenmesidir. Buna göre, yeni düzenleme ile genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamının % 1.50 si büyükşehir dışındaki belediyelere, % 4.50 si büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerine ve % 0.5 i de il özel idarelerine aktarılacaktır. Yine Özel Tüketim Vergisi Kanunu na ekli (I) sayılı listede yer alan mallardan tahsil edilen özel tüketim vergisi hariç olmak üzere, büyükşehir belediyesi sınırları içinde yapılan genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamının % 6 sı ile genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamı üzerinden büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerine ayrılan payların % 30 u büyükşehir belediye payı olarak ayrılacaktır. Yeni yasanın vergi düzenlemeleri de söz konusudur ki bu kapsamda yapılan düzenlemelerle, büyükşehir sınırlarına dahil edilecek köylerde yaşayanlar da artık Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, harç ve katılım payları ödemek zorundadırlar. Ancak 6360 sayılı Yasa nın Geçici Madde 1, 15. Fıkrasına göre, bu vergi, harç ve katılım payları uygulaması beş yıl süre ile ertelenmiştir. HATAY DA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULMASININ GEREKLİLİĞİ ÜZERİNE Türkiye nin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Hatay, Türkiye'nin en güneydeki ilidir ve Akdeniz'in doğu şeridinde 35 52' ' kuzey enlemleri ile 35 40' ' boylamları arasında yer alır. Yüzölçümü 5556,8 km² olan il, 548,8 km uzunluğunda sınıra sahiptir. İlin 175,6 km. (%32) uzunluğundaki batı sınırını Akdeniz oluşturur. Kuzey sınır idari bir sınır olup 96,3 km. uzunluğun-

10 82 Çağdaş Yerel Yönetimler, 23(3) Temmuz 2014 dadır. Bunun 19 kilometresi Adana, 46,7 kilometresi Osmaniye, 30,5 kilometresi ise Gaziantep il sınırından oluşur. İlin doğu ve güneyindeki 276,9 km. uzunluğundaki Türkiye - Suriye sınırı ise siyasi sınır özelliğindedir (Atasoy vd., 2013). Hatay İli tarım, sanayi, turizm, doğa, tarihsel ve kültürel zenginlikler vb. özellikleri ile eşine az rastlanır bir potansiyele sahiptir. Anavatana katıldığı 1939 yılından itibaren büyük bir gelişim sergilese de mevcut potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu gelişimi istendik seviyelerde olmamıştır (Tek, 2009a). Hatay, il nüfusunun büyüklüğü açısından 13. sırada, nüfus yoğunluğu bakımında da 6. sırada yer almaktadır. İl ve ilçe merkezi nüfusu açısından ise 16. sırada bulunmaktadır. Ancak Tablo 4 de görüleceği gibi, Hatay İli nüfus büyüklüğünün yanı sıra, azımsanmayacak bir kırsal (belde ve köy) nüfusuna sahiptir. Belde ve köy nüfusunun büyüklüğü açısından Türkiye de 2. sırada yer almaktadır. Kırsal nüfusun toplam nüfusa oranı açısından bakıldığında ise % lük değer ile 8. sırada yer almaktadır. Hatay İli nin bu oranla, Muğla ile birlikte büyükşehir belediyeleri ortalamasının üzerinde bir kırsal nüfusa sahip olması, hem nedenleri hem de yol açabileceği sonuçlar bakımından dikkatle değerlendirilmesi gereken bir karakteristik özellik olarak belirmektedir. Tablo 4. Hatay İlçelerinin Şehir ve Kır Nüfusları (2012 ADNKS) Antakya Şehir Erzin Şehir Kumlu Şehir MB MB MB Harbiye İT İT Hıdırbey Hassa Şehir Reyhanlı Şehir Serinyol MB MB Şenköy Aktepe İT İT İT Samandağ Şehir Altınözü Şehir İskenderun Şehir MB MB MB Karaçay Babatorun Uluçınar İT Yiğityolu İT Yayladağı Şehir İT Kırıkhan Şehir MB Belen Şehir MB Kışlak MB Yalangoz Yeditepe İT İT İT

11 6360 Sayılı Yasa ve Türkiye nin Büyükşehir Belediyesi Sisteminde Değişim: Hatay Örneği 83 Dörtyol Şehir İLT MB MB: Merkez Bucağı Yakacık İT: İlçe Toplam İT İLT: İl Toplamı Kaynak: (TUİK, 2012b) verileri kullanılarak hazırlanmıştır. Hatay İli, yoğun bir kentli nüfus barındırmasa da ülke sanayisine katkısı bakımından son dönemlerde yükselişe geçmiş, TÜİK (2012) verilerine göre, ülke ihracatına katkıda tüm iller arasında 9. sırada bulunurken, ithalatta 7. sırada, gelişmişliğin önemli bir göstergesi olan elektrik tüketiminde de ise 8. sırada bulunmaktadır. Hatay İli nin merkez ilçesi Antakya, kuzeyde Amanos Dağları (Nur Dağları) ile güneyde Kel Dağ (Cebel-i Akra) arasında kalan Aşağı Asi Vadisi nin başlangıcında, Habib Neccar Dağı nın eteklerinde yer almaktadır. Antakya kentinin kuzeydoğusunda, Hatay çöküntü alanının ortasında yer alan Amik Ovası, ilin en geniş düzlüğünü oluşturmaktadır. Söz konusu alanda, 1980 li yıllara kadar varlığını sürdürmüş olan Amik sulak alanı bulunmaktaydı (Demir, 1996). Antakya kentsel alanı, merkez ilçe Antakya etrafında gelişmiş ve biçimlenmiştir. Ortasında merkez ilçe Antakya nın bulunduğu bu kentsel alan, son yıllarda artan nüfusu ve gelişen ekonomik yapısıyla daha nitelikli yerel hizmet beklentisi içerisine girmiştir. Ancak bu kentsel alanda, kuzey-güney doğrultusunda 30 km. ve doğu-batı doğrultusunda 20 km. büyüklüğünde, neredeyse kesintisiz bir biçimde devam eden dağınık, yaygın ve plansız bir yerleşim deseni oluşmuştur. Antakya kentine kuzey yönünden yaklaşıldığında, Antakya ilçe merkezine 25 km. kala başlayan ve aralıksız devam eden bir yapılaşma örüntüsü ile karşılaşılmaktadır. Söz konusu yapılaşma, belirli bir bütünsellikten yoksun, plansız, parçalı, dağınık, estetik açıdan sorunlu ve çarpık bir durum sergilemektedir. Balık kılçığı formunda dağılım gösteren bu yapılaşma biçimine dışarıdan bakan bir gözlemcinin, kent merkezini kestirmesi ve yerleşim birimlerinin sınırlarını tahmin etmesi oldukça güçtür. Antakya nın kuzey bölgesi için geçerli olan durum, Antakya nın batı, doğu ve güney bölgeleri için de geçerlilik göstermektedir (Adıgüzel - Tek, 2011: 83) sayılı Yasa nın yürürlüğe girmesi öncesindeki Antakya kentsel alanının yönetsel yapısı değerlendirildiğinde, Antakya Belediyesi nin başta sınırdaş belde belediyeleri olmak üzere, belde belediyeleri ve köyler ile çevrelenmiş ve sıkıştırılmış bir durumda olduğunu söylemek mümkündür. Antakya ilçe merkezinde 21 belde belediyesi ve 70 köy bulunmaktaydı sayılı Yasa kapsamında tüzel yapıları sona erecek olan bu belde belediyelerinin büyük bölümü Antakya çevresinde ve Samandağ-Antakya-Kırıkhan aksının üzerinde yer almaktadır. Bu belde belediyeleri, ikisi dışında Antakya kentsel alanı içerisinde

12 84 Çağdaş Yerel Yönetimler, 23(3) Temmuz 2014 bulunmakta ve Tablo 5 e yansıdığı gibi, mesafe olarak il merkezine çok yakın konumları nedeniyle de Antakya Belediyesi ni sıkı bir şekilde çevrelemektedirler. Tablo 5. Antakya Kentsel Alanında Bulunan Belediyelere Ait Bazı Veriler Adı Kuruluş Yılı Mahalle İl Merkezine Uzaklık (km.) Antakya Çekmece Dursunlu Ekinci Gümüşgöze Güzelburç Harbiye Karaali Karlısu Kuzeytepe Küçükdalyan Maşuklu Narlıca Odabaşı Serinyol Subaşı Toygarlı Turunçlu Yeşilpınar Kaynak: Adıgüzel ve Tek, Antakya kentsel alanını da çok yakından ilgilendiren, belde belediyeleri sorunu gerek ulusal gerek yerel düzeyde işleyen kısır ve kısa vadeli politik hedeflerin sonucunda ortaya çıkmış bir sorundur. Türkiye genelinde de yaygın olarak görülmekte olan bu sorun, 1990 lı yıllarda çevresine doğru yayılan ve saçaklanan Antakya kentsel alanında çok can yakıcı bir şekilde yaşana gelmiştir. Bu süreçte, batıdaki banliyöleşme (suburbanisation) sürecine benzer bir eğilim gözlenmiş, 1990 lı yıllarda ise ana kentin çevresinde yer alan yerleşim alanlarında, Güneş (2004) in de vurguladığı gibi, irrasyonel kararlarla bir ya da iki mahal-

13 6360 Sayılı Yasa ve Türkiye nin Büyükşehir Belediyesi Sisteminde Değişim: Hatay Örneği 85 leden ya da köylerden oluşturulan küçük belde belediyeleri kurulmuştur. Başta Çekmece, Dursunlu, Küçükdalyan, Odabaşı, Turunçlu Beldeleri olmak üzere, Antakya Belediyesi ile sınırdaş olan söz konusu yerleşim birimleri ve belediyeler birbirleriyle iç içe girmiş durumdaydılar. Bu düzenlemeler sonrasında kendi dar sınırlarına hapsedilmiş olan Antakya Belediyesi, kentsel anlamda nefes alamaz duruma getirilmiştir. Daha çok siyasal kaygıların biçimlendirdiği ve akılcı olmayan düzenlemelerle ortaya çıkmış olan bu çok parçalı yapı, Antakya Belediyesi nin verimli yerel hizmet sunumunu engellediği gibi, çok önemli tarihi, kültürel, doğal, ekonomik vb. zenginlikleri ile eşsiz bir konuma sahip olan Antakya kentsel alanının çok önemli kentsel sorunlarla karşı karşıya kalmasına da neden olmuştur. Bu belde belediyeleri elde ettikleri yetkilerle, kurulmuş oldukları dönemlerde, kendi sorumlu oldukları kentsel alanlarda imar ve yapılaşmaya yön vermeye başlamış, ancak soyut olarak ellerinde bulunan yön verme yetkileri, somut anlamda çağdaş kentin ve kentlinin gereksinimlerini karşılama hedefinin uzağında kalmıştır. Böylelikle, belde belediyeleri kurulurken öngörülmüş olan, demokratik ve nitelikli kentsel hizmet sunumu hedeflerine ulaşılamamıştır. Daha sonraki dönemlerde, ortasında sıkışmış Antakya Belediyesi ile birlikte, etrafında kentsel ranta yönelik olarak büyümesini sürdüren yirmiden fazla belde belediyesi, çok parçalı ve bütüncül kentleşme dinamiklerinden yoksun bir Antakya kentsel alanı nın oluşmasına neden olmuşlardır. Bu sorunlu kentleşme sürecinden yalnızca yeni ortaya çıkan kentsel alanlar etkilenmemiş, çok önemli tarihsel ve kültürel zenginlikleri içerisinde barındıran Antakya kent dokusu da bu süreçten payını almıştır. Bu tür kentsel sorunlarla karşılaşıldığında yapılması gereken en akılcı yönelim, korunması zorunluluk arz edenlerin dışında, küçük belde belediyelerinin en yakın il ve ilçe belediyeleri ile birleştirilmesi olmalıydı. Böylece kentlerin gelişiminde plan bütünlüğünün sağlanması, yerel yönetimin daha etkili ve bütüncül hizmet üretmesi ve başta alt yapı yatırımları olmak üzere, ölçek ekonomilerinden yararlanılarak kaynakların daha akılcı kullanılması sağlanabilirdi. Ancak sorunlu olarak nitelendirdiğimiz Antakya kentsel alanında, var olan çok parçalı ve bizzat kendisi sorun üreten yerel dizgenin değiştirilmesi ya da Antakya Belediyesi ile birleştirmelerini de içeren bütüncül bir yapıya dönüştürülmesi, ne özekte bulunan Antakya Belediyesi, ne de çevresinde bulunan belde belediyeleri için bir öncelik oluşturabilmiştir (Tek, 2009b). Bu sorunlu yerel dizgeden kurtulmanın bir diğer yolu ise Antakya kentsel alanının büyükşehir statüsüne kavuşturulması olabilirdi. Ancak büyükşehir statüsüne kavuşmak 5216 sayılı Yasa hükümleri çerçevesinde zorunlu ve somut bir nüfus önkoşuluna bağlanmıştır. Yasanın belirlemiş olduğu nüfus ölçütü, büyükşehir statüsüne kavuşma özlemi taşıyan birçok kenti olduğu gibi, Antakya yı da hayal kırıklığına uğratmıştır yılı genel seçimleri sürecinde

14 86 Çağdaş Yerel Yönetimler, 23(3) Temmuz 2014 gündeme gelen Antakya Büyükşehir Belediyesi tartışmalarının yapıldığı dönemde, Antakya Belediyesi nin ve kent özeği ile arasında kentbilim açısından ilişki kurulabilecek yerleşim birimlerinin nüfuslarının toplamı ancak civarındaydı ki, bu da büyükşehir kurulabilmesi için gerekli ölçütün çok altında bulunmaktaydı. Bu nedenle de Antakya ve diğer beklenti içerisinde olan orta büyüklükteki kentlerde büyükşehir belediyesi kurulabilmesi için, ya 5216 sayılı Yasa nın koymuş olduğu nüfus ölçütü aşağıya çekilmeli ya da farklı bir büyükşehir belediyeciliği yaklaşımı ile yeni bir yasal düzenlemeye gidilmeliydi. İşte 6360 sayılı Yasa bu yeni yaklaşımın bir ürünüdür. HATAY DA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULMASININ YÖNETSEL ETKİLERİ 6360 sayılı Yasa ile Hatay da büyükşehir belediyesi kurulması ve sınırlarının ilin mülki sınırı ile örtüştürülmesi, Hatay ın yerel boyutlarda yönetsel yapısının da değişmesine neden olacaktır sayılı Yasa kapsamında, diğer büyükşehir belediyesi kurulan illerde olduğu gibi Hatay İli nde de öncelikle il özel idaresi tüzel kişiliğine son verilmiştir. Ayrıca ilde Antakya, Arsuz, Defne ve Payas gibi yeni ilçeler kurulmuştur. Tablo 6. Hatay İli nde Kurulan Yeni İlçeler İlçe Bağlanan Belde Bağlanan Bağlanan Köy Belediyesi Sayısı Mahalle Sayısı Sayısı Antakya Arsuz 7-25 Defne Payas Kaynak: 6360 sayılı Yasa Düzenlemeler çerçevesinde daha önce farklı ilçe sınırları içerisinde bulunan belde belediyeleri, mahalle ve köyler, yeni kurulmuş olan ilçelere bağlanırken, 1 belde belediyesi ve 7 köy de Yayladağı İlçesi ne bağlanmıştır. Yasa ile Hatay da yeni ilçeler kurulurken, bazı ilçelerin sınırlarında da önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Ancak yeni ilçelere bağlanmış olan belde belediyeleri ve köylerin tüzel kişilikleri, önümüzdeki yerel seçimlerde sona erecek ve diğer belde belediyeleri ve köylerle birlikte birer mahalleye dönüşeceklerdir. Bu dönüşümler ile ilgili veriler Tablo 7 de verilmeye çalışılmıştır.

15 6360 Sayılı Yasa ve Türkiye nin Büyükşehir Belediyesi Sisteminde Değişim: Hatay Örneği 87 Hatay Tablo Sayılı Yasanın Hatay İlindeki Yönetim Birimlerine Etkileri İlçe Tüzel Kişiliği Kaldırılan Bucak Belde Köy 6360 Öncesi Mahalle 6360 Sonrası Yeni Mahalle Sayısı 1 Antakya Altınözü Belen Dörtyol Erzin Hassa İskenderun Kırıkhan Kumlu Reyhanlı Samandağ Yayladağı Toplam Tabloda da görüleceği gibi, Hatay İli nde 21 bucak ile 64 belde belediyesinin tüzel kişiliği sonlandırılmıştır. 50 si orman içi köy ve 97 si ormana bitişik köy olmak üzere toplamda 368 köyün tüzel kişiliği kaldırılmıştır sayılı Yasa öncesinde kentsel alanlarda toplam 149 mahalle bulunurken, 64 belde belediyesi ve 368 köy yönetiminin yasa gereğince mahalleye dönüştürülmesi ile birlikte, 432 yeni mahalle ortaya çıkacak, böylece Hatay İli nde mahalle sayısı 581 e ulaşmış olacaktır. HATAY DA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULMASININ OLASI ETKİLERİ 6360 sayılı Yasa ile Hatay İli nde Hatay Büyükşehir Belediyesi nin kurulmuş olmasının gelecek dönemlerde de il üzerinde birçok etkisi ortaya çıkacaktır. Bu bölümde Hatay da büyükşehir belediyesi kurulmasının siyasal, kentsel ve mali yapı üzerinde yaratabileceği olası etkiler irdelenmiştir. Siyasal Yapıya Etkileri Bilindiği gibi, Hatay İli nde 6360 sayılı Yasa öncesinde 1 il merkezi, 11 ilçe ve 64 belde belediyesi olmak üzere toplam 76 belediye bulunmaktaydı. Yeni yasayla Hatay da bazı ilçelerin sınırları değiştirilerek 4 yeni ilçe kurulmuş, ancak belde belediyeleri kapatılmış olduğundan dolayı, 1 i büyükşehir ve 15 i ilçe

16 88 Çağdaş Yerel Yönetimler, 23(3) Temmuz 2014 belediyesi olmak üzere belediye sayısı 16 ya düşmüştür. Hatay İli nde büyükşehir belediyesi kurulması, kuşkusuz ki ilin siyasal dengelerini de derinden etkileyecektir. Bu siyasal etkiler iki temel başlık altında incelenebilir. Birincisi, il sınırlarının büyükşehir sınırları, buna paralel olarak da ilçe sınırlarının ilçe belediye sınırları ile eşleştirilmesinin yerel seçim sonuçlarına nasıl yansıyacağıdır. İkincisi ise yeni kurulan ilçeler ve buna koşut olarak bazı yerleşim birimleri sınırlarının değiştirilmesinin yol açacağı muhtemel siyasi sonuçlardır. Tablo Yerel Seçimlerinde Hatay da Bazı Siyasal Partilerin İl Genel Meclis Üyeliği Oy Oranları Birimler MHP DSP DTP CHP BBP ÖDP DP SP AKP Hatay Kent 21,33 1,82 2,54 24,20 2,40 1,51 7,39 2,94 34,13 Kır 18,10 6,80 0,51 29,97 1,47 0,85 5,90 2,90 30,78 Altınözü Kent 10,45 0,24 0,00 38,42 1,00 0,00 0,27 3,19 45,82 Kır 16,36 2,45 0,00 10,71 1,10 0,00 6,52 3,34 58,69 Dörtyol Kent 41,88 0,95 9,93 8,74 1,40 0,72 1,63 1,95 31,78 Kır 41,38 0,37 2,34 11,49 0,80 0,13 4,72 3,06 34,89 Hassa Kent 28,45 0,50 0,00 17,73 0,92 0,00 5,73 16,66 29,38 Kır 34,28 0,30 0,00 4,16 1,30 0,00 1,94 9,17 48,02 Antakya Kent 11,78 1,43 0,27 32,38 4,06 0,19 0,91 1,81 45,55 Kır 7,90 12,32 0,42 46,45 0,98 1,01 5,52 1,42 21,15 İskenderun Kent 15,54 1,06 3,27 32,43 2,09 0,21 15,67 1,30 26,59 Kır 16,83 3,31 0,55 31,12 3,18 0,18 8,77 2,62 26,97 Kırıkhan Kent 36,51 0,70 0,00 4,63 0,86 0,10 20,73 3,70 32,23 Kır 28,27 1,01 0,00 5,24 1,25 0,14 16,41 4,95 42,09 Reyhanlı Kent 32,86 0,00 0,00 7,63 3,53 0,00 0,54 14,07 40,45 Kır 18,85 0,00 0,00 10,61 2,20 0,00 1,60 13,78 51,17 Samandağ Kent 2,19 13,26 0,00 39,15 0,32 21,67 5,02 0,12 10,69 Kır 9,50 16,51 0,03 50,21 0,42 4,26 2,77 0,30 13,84 Yayladağı Kent 42,83 1,03 0,00 6,57 0,50 0,00 2,21 0,90 44,63 Kır 16,84 2,14 0,00 17,32 1,93 0,00 2,52 2,75 54,63 Erzin Kent 20,92 0,48 12,76 24,38 1,32 0,10 5,85 1,27 31,97 Kır 34,10 0,33 0,24 15,87 2,26 0,09 3,40 2,98 40,22 Belen Kent 44,40 0,35 0,00 9,05 1,35 0,00 0,00 4,06 40,37 Kır 33,48 0,59 0,00 8,64 1,67 0,00 0,00 0,79 53,87 Kumlu Kent 24,22 17,21 0,00 12,56 9,72 0,00 7,41 0,45 27,87 Kır 22,10 4,11 0,00 9,33 4,65 0,00 7,17 3,47 48,15 Kaynak: (TUİK, 2013) verileri kullanılarak hazırlanmıştır.

17 6360 Sayılı Yasa ve Türkiye nin Büyükşehir Belediyesi Sisteminde Değişim: Hatay Örneği 89 Çalışmanın bu bölümünde, öncelikle 2009 yılında yapılmış olan yerel seçimlerle ilgili olarak, Tablo 8 ve 9 a yansıyan, Hatay İli, il genel meclisi ve belediye başkanlığı seçim sonuçları değerlendirilmeye çalışılmıştır. Tablo Yerel Seçimlerinde Hatay da Bazı Siyasal Partilerin Belediye Başkanlığı Seçimi Oy Oranları Birim MHP DSP CHP DP SP AKP ÖDP Birim MHP DSP CHP DP SP AKP ÖDP TÜRKİYE 16,49 2,87 24,69 3,62 5,39 38,65 0,10 İskenderun 12,78 0,00 32,92 24,59 0,71 26,15 0,00 Hatay 19,34 6,16 26,71 9,85 2,27 29,48 1,70 Azganlık 45,94 0,00 0,00 0,00 0,45 53,61 0,00 Altınözü 1,33 0,00 47,30 0,27 0,65 49,70 0,00 Bekbele 28,13 0,00 0,00 0,00 18,11 31,03 0,00 Altınkaya 50,60 0,00 0,00 0,00 1,31 48,09 0,00 Denizciler 25,35 0,00 0,00 23,55 1,41 46,63 0,00 Hacıpaşa 0,00 0,00 0,00 54,85 0,87 44,29 0,00 Karaağaç 0,38 5,96 52,90 0,00 0,13 0,57 0,00 Karbeyaz 2,02 9,93 31,20 27,59 0,26 29,00 0,00 Karayılan 38,99 1,96 9,27 2,22 1,11 13,34 0,00 Dörtyol 46,47 0,30 5,45 0,65 1,18 35,32 0,00 Nardüzü 0,19 23,89 50,37 25,37 0,00 0,19 0,00 Altınçağ 22,70 0,00 21,77 26,33 1,10 28,10 0,00 Sarıseki 14,37 0,00 5,93 16,14 6,94 21,09 0,00 Karakese 51,57 0,00 0,00 0,90 1,16 43,57 0,00 Arsuz 1,11 0,00 50,19 8,44 0,07 40,19 0,00 Kuzuculu 48,72 0,00 9,39 0,00 0,43 40,76 0,00 Akçalı 0,24 9,97 47,24 42,34 0,08 0,12 0,00 Yeniyurt 29,62 0,00 0,29 35,94 0,22 33,93 0,00 Gökmeydan 0,18 8,08 37,49 48,11 0,00 0,00 0,00 Yeşilköy 36,70 0,00 21,78 0,00 1,07 37,28 0,00 Gözcüler 0,23 6,37 54,14 38,83 0,05 0,38 0,00 Payas 54,25 0,00 9,87 0,74 2,25 31,16 0,00 Madenli 0,32 0,00 67,63 27,80 0,04 4,21 0,00 Hassa 28,79 0,00 17,13 7,31 22,75 23,80 0,00 Üçgüllük 0,79 2,89 87,73 7,98 0,09 0,51 0,00 Akbez 26,09 0,00 0,00 0,00 30,78 43,13 0,00 Kırıkhan 41,42 0,89 1,46 29,04 2,99 23,88 0,00 Ardıçlı 55,64 0,00 0,00 0,00 1,44 42,92 0,00 Kurtlusoğuksu 54,70 0,00 0,00 0,00 0,13 45,11 0,00 Söğüt 60,92 0,00 0,00 0,00 1,63 37,45 0,00 Reyhanlı 36,33 0,00 6,46 0,00 14,42 42,42 0,00 Aktepe 45,70 0,00 0,00 0,00 2,02 52,13 0,00 Samandağ 0,00 19, ,00 0,46 13,54 34,2 Küreci 39,11 0,00 0,00 0,00 4,07 56,82 0,00 Aknehir 0,00 19,81 33,95 0,00 0,00 0,07 46,7 Merkez 9,10 0,59 36,21 0,27 1,26 48,32 0,40 Koyunoğlu 0,00 48,70 51,26 0,00 0,04 0,00 0,00 Avsuyu 0,00 0,00 0,13 37,64 0,17 37,98 0,00 Kuşalanı 0,00 0,00 94,88 0,00 4,82 0,30 0,00 Dursunlu 0,00 29,58 61,75 0,00 0,06 0,14 8,40 Mağaracık 0,00 13,43 58,34 0,00 0,04 28,19 0,00 Küçükdalyan 0,19 20,06 31,06 8,18 0,17 1,69 0,00 Mızraklı 0,00 43,37 55,10 1,07 0,25 0,21 0,00 Maşuklu 0,00 43,26 53,90 0,00 0,18 2,66 0,00 Sutaşı 0,00 3,73 58,67 0,00 0,42 37,19 0,00 Narlıca 26,78 0,00 0,00 0,00 3,57 69,65 0,00 Tekebaşı 0,00 13,09 39,72 4,69 0,28 42,22 0,00 Harbiye 0,00 0,00 56,96 42,12 0,16 0,34 0,00 Değirmenbaşı 0,00 49,23 50,60 0,00 0,17 0,00 0,00 Gümüşgöze 0,00 32,61 47,43 19,81 0,07 0,07 0,00 Tavla 0,00 47,06 50,96 0,00 0,05 0,00 1,90 Yeşilpınar 0,00 36,01 39,84 24,11 0,04 0,00 0,00 Tomruksuyu 0,00 15, ,00 0,00 0,06 31,8 Çekmece 1,89 51,39 41,05 3,86 0,14 1,67 0,00 Uzunbağ 0,00 44,14 54,82 0,00 0,22 0,00 0,00 Ekinci 0,00 40,86 52,65 0,00 0,00 0,03 6,40 Yaylıca 0,00 62,30 29,44 5,77 0,05 2,44 0,00 Güzelburç 0,00 0,00 50,77 41,75 0,30 7,18 0,00 Yayladağı 50,50 1,54 0,00 1,19 0,63 45,98 0,00 Karlısu 0,00 0,00 52,98 0,00 5,74 41,28 0,00 Kışlak 5,79 0,00 40,92 0,00 1,21 52,09 0,00 Kuzeytepe 0,00 48,22 29,49 0,00 0,13 0,16 21,9 Yeditepe 43,29 0,00 0,00 0,00 0,32 56,39 0,00

18 90 Çağdaş Yerel Yönetimler, 23(3) Temmuz 2014 Odabaşı 2,81 40,74 38,88 0,00 0,88 13,79 0,00 Karaköse 28,48 0,00 0,00 21,73 0,00 24,07 0,00 Subaşı 0,00 0,00 87,55 0,00 0,43 12,02 0,00 Erzin 16,94 0,15 25,29 7,29 0,56 35,90 0,00 Toygarlı 0,00 40,20 59,38 0,00 0,43 0,00 0,00 Belen 49,48 0,00 6,80 0,00 3,29 40,28 0,00 Turunçlu 0,00 37,52 61,90 0,00 0,29 0,29 0,00 Kumlu 38,10 24,13 0,00 0,00 0,20 37,49 0,00 Serinyol 0,00 47,83 42,93 0,37 0,07 8,61 0,00 Karaali 0,00 32,32 28,10 9,02 0,06 26,27 4,20 Ovakent 60,10 0,00 0,55 0,00 0,78 30,19 0,00 Şenköy 0,00 0,00 2,02 0,00 1,84 76,67 0,00 Kaynak: (TUİK, 2013) verileri kullanılarak hazırlanmıştır. Bu seçim sonuçlarının değerlendirilmesi bize bir takım veriler sunmakla birlikte, şu noktaları da belirtmekte yarar bulunmaktadır. Nispi temsil ile geniş seçim çevresi sisteminin uygulandığı il genel meclisi seçimlerinde, seçmenler parti tercihlerinde ısrar etmekte ve hangi partiyi destekliyorlarsa ona oy verme eğilimi içerisinde olmakta; buna karşılık basit çoğunluğun uygulandığı belediye başkanlığı seçimlerinde, seçmenler kendi partilerine yönelik görüşlerinde ısrarlı olduklarında oylarının boşa gidebileceğini ve/veya istemedikleri adayın kazanabileceğini dikkate almak durumunda kalmaktadırlar. Bu durum, belediye başkanlığı seçimlerinde, siyasal parti tercihi ve adayın iktidar partisinden olup olmaması önemli rol oynamakla birlikte, seçmenlerin farklı stratejiler üretmelerine, asıl parti tercihlerinden ayrılarak adayların özelliklerini ve önerilerini daha fazla dikkate almalarına neden olabilmektedir (Kamalak vd., 2013:7). Bu durum stratejik oy kullanma davranışı olarak nitelendirilmektedir. Bayraktar ve arkadaşlarının il genel meclislerini konu aldıkları bir çalışmada (2011) bu yönde somut veriler ortaya çıkmıştır. Kamalak (2013) ın aktarmış olduğu bu çalışmaya göre, siyasal partilerin bir seçim çevresinde il genel meclisi seçimlerinde yakalamış oldukları oy oranları, aynı seçim çevresinde bulunan belediye başkanlığı seçimlerinde çok önemli değişkenlikler göstermektedir. Buna göre seçmenler, partisinin belediye başkan adayının seçimi kazanma olasılığının düşük olduğu durumlarda, parti aidiyeti güçlü ise il genel meclisi seçimlerinde kendi partisine oy verirken, belediye başkanlığı seçimlerinde stratejik oy verme davranışı göstererek oy tercihlerini değiştirebilmektedir. Aynı çalışmada yapılan analize göre, stratejik oy verme eğilimleri belediyeler küçüldükçe artmakta, ayrıca büyükşehirden beldeye doğru inildikçe ulusal siyasetin yerel seçimler üzerindeki etkisi azalmaktadır yılı Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde, elbette ki seçim sonuçlarını etkileyecek çok farklı değişkenler de olacaktır. Örneğin partilerin bir seçim çevresinde il genel meclisi seçimlerinde almış oldukları oy oranlarının, aynı seçim çevresindeki belediye seçimlerinde önemli oranlarda değişmesine neden olabilecek, başta belediye başkan adaylarının özellikleriyle ilgili olmak üzere bir takım yerel etkenler ortaya çıkabilecektir. Ayrıca, 6360 sayılı Yasa kapsa-

19 6360 Sayılı Yasa ve Türkiye nin Büyükşehir Belediyesi Sisteminde Değişim: Hatay Örneği 91 mında Hatay İli nde yeni ilçeler kurulurken, bu ilçelerin sınırlarının tespitine yönelik olarak, Hatay yerelinde farklı tepkilerin ortaya çıkmış olduğunu, diğer yandan Suriye de yaşanmakta olan iç savaş ortamının Türkiye ye yansımalarının coğrafi konumu nedeniyle Hatay da çok daha farklı hissedildiğini, dolayısıyla bu gelişmelerin Hatay da yerel seçimleri de etkileyebileceğini vurgulamak gerekir. Tüm bu yerel etkilerin yanı sıra, genel ülke siyaseti ile ilgili olarak 2013 yılı Aralık ayında ortaya çıkan ve genel siyaseti derinden sarsan gelişmeler ve bu gelişmelerin yaratmış olduğu siyasal gerilim ve kutuplaşma ortamı, yerel seçim yarışının genel seçim atmosferine dönüşmesine neden olmuştur. Bu gelişmeler, elbette ki 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde tüm ülkeyi etkileyeceği gibi, Hatay yerelini de derinden etkileyecektir. Tablo 10.Hatay İl inde Belediye Başkanlığı Kazanan Partiler ve Sayıları (2009) CHP AKP MHP DSP DP ANAP ÖDP İlçe Belediyesi Belde Belediyesi Toplam Hatay İli özelinde, tüm bu yerel ve genel boyutları olan farklı değişkenler ve duyarlılıkların, 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde, sonuçlar üzerinde önemli etkileri olacaktır. Ancak burada, 2009 yılında yapılmış olan yerel seçim verileri göz önünde bulundurulmak suretiyle, 6360 sayılı Yasa nın Hatay İli nde ortaya çıkarmış olduğu yeni yerel yapının, önümüzdeki yerel seçimleri ne yönde etkileyebileceği değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda, yerel seçimler ile ilgili öngörülerimizi şu şekilde özetlemek mümkündür: Stratejik oy verme eğilimlerinin belediyeler küçüldükçe artmakta olduğu ve büyükşehirden beldeye doğru inildikçe ulusal siyasetin yerel seçimler üzerindeki etkisinin azalmakta olduğu tespitinin, 2009 Yerel Seçimleri nin Hatay İli sonuçları değerlendirildiğinde, doğrulanmış olduğu gözlenmiştir. Bu seçim sonuçlarına göre, Tablo 10 da da görüleceği gibi, CHP biri ilçe olmak üzere toplamda 29 belediye başkanlığı, AKP dördü ilçe olmak üzere 18 belediye başkanlığı, MHP ise altısı ilçe olmak üzere toplam 16 belediye başkanlığı kazanmıştır. Ayrıca DSP nin 6, DP nin 3, ANAP ın 2 belde belediye başkanlığı, ÖDP nin ise biri ilçe olmak üzere 2 belediye başkanlığına sahip olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre, günümüzde parlamentoda temsil edilemeyen küçük siyasal partiler, Hatay da biri ilçe olmak üzere toplam 13 belediye başkanlığı kazanmışlardır sayılı Yasa ile belde belediyelerinin kapatılmış olması, küçük siyasal partilerin aleyhine, büyük siyasal partilerin ise lehine, yeni siyasal sonuçların ortaya çıkmasına neden olacaktır. Küçük siyasal partilerin yerel seçimlerde baş-

20 92 Çağdaş Yerel Yönetimler, 23(3) Temmuz 2014 ta belde belediyeleri olmak üzere, yakalamış oldukları görece başarılı performans, belde belediyelerinin kapatılması ile birlikte artık son bulacaktır. Bu partilerin, büyükşehir belediye ve ilçe belediye başkanlığı kazanma olasılıkları oldukça düşüktür sayılı Yasa ile Hatay İli nde ortaya çıkacak yeni yerel dizgenin kuşkusuz ki büyük siyasal partiler üzerinde de etkileri olacaktır. Bu yeni dizgenin en belirgin etkisi, Hatay kırsalında, yani köy ve beldelerde güçlü olan CHP nin oy oranlarında görülecektir yerel seçim sonuçlarını yansıtan Tablo 8 ve 9 da görüleceği gibi, Hatay ın belli kırsal alanlarında CHP güçlü bir siyasal partidir ki bu durum, 2014 yerel seçimlerinde bazı ilçe belediyelerini kolaylıkla kazanmasını sağlayabilecektir. İl genel meclisi seçim sonuçlarına göre özellikle Hatay ın merkez ilçesi olan Antakya ve İskenderun ilçelerinde güçlü bir konumda olan CHP, 6360 sayılı Yasa ile bu ilçelerin bölünmesi ve bu ilçeler içerisinde tartışmalı sınırları ile yeni ilçelerin kurulmuş olması, farklı yeni sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilecektir. Gelecek yerel seçimlerde CHP nin, yalnızca yeni kurulmuş olan küçük ilçelerde güçlü konumunu devam ettirebileceğini söyleyebiliriz. Ancak sınır değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni yerel yapının, CHP nin, Antakya ve İskenderun gibi çok önemli ilçelerin belediye başkanlıklarını kazanma konusundaki güçlü konumunu ciddi bir biçimde tehdit edebileceğini söylemek mümkündür. Son yapılan yerel seçim (Tek, 2009c, TUİK, 2013) sonuçları incelendiğinde ve CHP nin Samandağ, Defne ve Arsuz; MHP nin Payas belediye başkanlığını kazanacağı, geriye kalan 11 ilçe ve büyükşehir belediye başkanlıklarının ise büyük bir olasılıkla AKP tarafından elde edileceği tahmin edilmektedir. Ancak seçimler öncesinde özellikle AKP nin, ülke genelinde ve Hatay yerlinde izleyeceği siyaset önem taşımakta ve bu muhtemel sonuçların muhalefetten ziyade iktidarın sergileyeceği performans ile değişebileceği öngörülmektedir. MHP 2009 yerel seçimlerinde 6 ilçe belediye başkanlığı kazanmışken, bu başarılı performansını yeni seçimlerde elde etmesinin giderek güçleşeceği görülmektedir. Tablo 8 ve 9 da da görüleceği gibi, ilçe merkezlerinde MHP nin güçlü konumu, 6360 sayılı Yasa doğrultusunda ilçe belediye başkanlığı seçimlerinde, seçim çevresinin artık o ilçenin mülki sınırı ile örtüştürülmüş olması nedeniyle sarsılabilir. Çünkü MHP nin belediye başkanlığı kazanmış olduğu ilçelerin genelinde kır oyları AKP ye göre daha düşüktür ve ilçe belediye başkanlığı seçimlerine kır seçmeni eklendiğinde, bu ilçelerde ciddi bir MHP-AKP rekabeti söz konusu olacaktır. Özellikle Yayladağı, Kumlu, Hassa ilçelerinde belediye başkanlıklarını AKP nin kazanma olasılığı daha yüksektir. Ayrıca MHP nin Kırıkhan ve Belen ilçelerinde oy oranlarının AKP nin altında kalması da olasıdır. Geriye ise Dörtyol ilçesi kalmaktadır. Bu ilçe sınırları dâhilinde yer alan ve MHP nin çok güçlü olduğu Payas ın ilçe statüsü kazanmış olması, Payas da ilçe

Hatay Büyükşehir Belediyesi. Hatay Metropolitan Municipality

Hatay Büyükşehir Belediyesi. Hatay Metropolitan Municipality Hatay Büyükşehir Belediyesi Hatay Metropolitan Municipality Özet 6360 sayılı Yasa kapsamında kurulanlarla birlikte, Türkiye de büyükşehir belediyesi sayısı otuza yükselmiştir. Yeni yasa, büyükşehir belediyelerinin

Detaylı

6360 SAYILI 14 İLDE BÜYÜKŞEHİR VE 27 İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN. (06/12/2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

6360 SAYILI 14 İLDE BÜYÜKŞEHİR VE 27 İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN. (06/12/2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) 6360 SAYILI 14 İLDE BÜYÜKŞEHİR VE 27 İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN (06/12/2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Neler Değişti? (1) 14 Yeni Büyükşehir Belediyesi kuruldu. Mevcutlar

Detaylı

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI Bu yasa hazırlığı ile ilgili tartışmaya açılmış bir taslak bulunmamaktadır. Ancak hükümetin bir çalışma yaptığı ve bu çalışmanın tamamlanma

Detaylı

Belediye ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçeden Ayrılan Paylara İlişkin Yeni Düzenlemeler

Belediye ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçeden Ayrılan Paylara İlişkin Yeni Düzenlemeler Belediye ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçeden Ayrılan Paylara İlişkin Yeni Düzenlemeler İsrafil DEMİR Maliye Uzmanı 2005 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. 2009

Detaylı

YEREL YÖNETİMLER PERFORMANS ARAŞTIRMASI -BÜYÜKŞEHİRLER-

YEREL YÖNETİMLER PERFORMANS ARAŞTIRMASI -BÜYÜKŞEHİRLER- YEREL YÖNETİMLER PERFORMANS ARAŞTIRMASI -BÜYÜKŞEHİRLER- MART 2016 4 Bu araştırma Mart 2014 yerel seçimlerinden bu yana geçen 2 senelik süreçte, vatandaşların Büyükşehir 5 Belediye hizmetleri ile ilgili

Detaylı

30 BÜYÜKŞEHİR YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU. www.orcarastirma.com.tr

30 BÜYÜKŞEHİR YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU. www.orcarastirma.com.tr 30 BÜYÜKŞEHİR YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU SUNUŞ ARAŞTIRMANIN AMACI Bu araştırmanın amacı; 2014 yerel seçimleri öncesinde Büyükşehirlerde seçmenlerin siyasi parti tercihlerini tespit etmek ve kamuoyu

Detaylı

Yerel Seçim Araştırması Raporu BÜYÜKŞEHİRLER

Yerel Seçim Araştırması Raporu BÜYÜKŞEHİRLER Yerel Seçim Araştırması Raporu BÜYÜKŞEHİRLER 48,1 ŞANLIURFA 22,5 8,0 6,1 3,6 11,7 AKPARTİ BDP SP CHP DİĞER KARARSIZ 25-30 Ekim 2013 tarihleri arasında 2830 kişi ile yüzyüze görüşülerek gerçekleştirilmiştir.

Detaylı

6245 sayılı Harcırah Kanununun 3 üncü maddesinin (g) fıkrasında yer alan memuriyet mahalli tanımı 11/9/2014 tarih ve (mükerrer) sayılı Resmi

6245 sayılı Harcırah Kanununun 3 üncü maddesinin (g) fıkrasında yer alan memuriyet mahalli tanımı 11/9/2014 tarih ve (mükerrer) sayılı Resmi ARALIK 2014 6245 sayılı Harcırah Kanununun 3 üncü maddesinin (g) fıkrasında yer alan memuriyet mahalli tanımı 11/9/2014 tarih ve 29116 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6552 sayılı İş Kanunu

Detaylı

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014, IV. Arazi Yönetimi Çalıştayı Yeni (6360) Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014 6360 sayılı

Detaylı

6360 SAYILI 14 İLDE BÜYÜKŞEHİR VE 27 İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN. (06/12/2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

6360 SAYILI 14 İLDE BÜYÜKŞEHİR VE 27 İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN. (06/12/2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) 6360 SAYILI 14 İLDE BÜYÜKŞEHİR VE 27 İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN (06/12/2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Neler Değişti? (1) 14 Yeni Büyükşehir Belediyesi kuruldu. Mevcutlar

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

Büyükşehir Belediyesi Olma Sürecinde Antakya Metropoliten Alanında Yerel Siyaset

Büyükşehir Belediyesi Olma Sürecinde Antakya Metropoliten Alanında Yerel Siyaset Büyükşehir Belediyesi Olma Sürecinde Antakya Metropoliten Alanında Yerel Siyaset Şenol Adıgüzel * - Murat Tek ** Özet: Antakya da 1990 lı yıllarda kurulan belde belediyelerinin, Antakya kenti ve kentin

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz, Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik

Detaylı

Sirküler Rapor 27.05.2014/128-1 2014 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2014 DE SONA ERİYOR

Sirküler Rapor 27.05.2014/128-1 2014 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2014 DE SONA ERİYOR Sirküler Rapor 27.05.2014/128-1 2014 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2014 DE SONA ERİYOR ÖZET : 2014 yılı Emlak Vergisi ile Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı

Detaylı

Türkiye de Belediye Nüfusları

Türkiye de Belediye Nüfusları 1 Türkiye de Belediye Nüfusları Yrd. Doç. Dr. Hüsniye AKILLI 1580 sayılı Belediye Kanununda bir yerleşmeye belediye tüzel kişiliğinin verilebilmesi için, son nüfus sayımına göre o yerleşimin 2000 den fazla

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Sayı : [38-7] /11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Sayı : [38-7] /11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı : 69358343-010.06.01[38-7]-122157 18/11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE TAHSİLAT İÇ GENELGESİ (SERİ NO:2016/3).VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Detaylı

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler 8 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28966 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 İstanbul, 08.04.2014 Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 08.04.2014 tarih ve 28966 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

2016 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2016 GÜNÜ SONA ERİYOR

2016 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2016 GÜNÜ SONA ERİYOR Sirküler Rapor Mevzuat 26.05.2016/73-1 ÖZEL SİRKÜLER: 2016 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2016 GÜNÜ SONA ERİYOR ÖZET : 2016 yılı Emlak Vergisi ile Taşınmaz Kültür Varlıklarının

Detaylı

Ne Anlama Geliyor. Büyüksehir Düzenlemesi. Birlik Mayıs - Haziran - Temmuz

Ne Anlama Geliyor. Büyüksehir Düzenlemesi. Birlik Mayıs - Haziran - Temmuz ? Büyüksehir Düzenlemesi Ne Anlama Geliyor Doç. Dr. Bülent DURU Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kentleşme ve Çevre Sorunları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Her ne kadar kamuoyuna yerel yönetimlerin

Detaylı

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. 30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448 YÖNETMELİK Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığından: ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 18/7/1997

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR

2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR Sirküler Rapor 27.05.2013/117-1 2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR ÖZET : 2013 yılı Emlak Vergisi ile Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı

Detaylı

KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44)

KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) Sayı: Vergi/2014.021 Tarih: 09.04.2014 VERGİ SİRKÜLERİ- KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) Maliye Bakanlığı nca Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 44) yayımlanmıştır.

Detaylı

Yeni Büyükşehir Yasası Perspektifinde 2014 Yerel Seçimleri

Yeni Büyükşehir Yasası Perspektifinde 2014 Yerel Seçimleri SAYI: 48 NİSAN 2014 Yeni Büyükşehir Yasası Perspektifinde 2014 Yerel Seçimleri HİCRAN ÇELİKYAY 6360 Sayılı Kanun neler getiriyor? Yerel seçim öncesi tartışmalar / iddialar nelerdir? 2014 Yerel Seçimleri

Detaylı

Sirküler Rapor / SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor / SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 08.04.2014/99-1 44 SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 44 seri No lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde, 6447 sayılı Kanunla değişik 6360 sayılı Kanun

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015 ARGETUS ARAŞTIRMA, DANIŞMANLIK, EĞİTİM, PROJE VE ORGANİZASYON AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI 25 AĞUSTOS 2015 Mehmet Akif Mah.Recep Ayan Cad. Günaydın Sok. No:6 Kat:3 Çekmeköy

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 Konu: TÜZEL KİŞİLİĞİ KALDIRILAN İL ÖZEL İDARELERİNİN BULUNDUĞU İLLERDE MODEL YILI 1990 VE DAHA ESKİ OLAN MOTORLU TAŞITLARIN HURDAYA ÇIKARILMASI SONUCU

Detaylı

2014 Yerel Yönetimler Seçimleri

2014 Yerel Yönetimler Seçimleri 2014 Yerel Yönetimler Seçimleri Mülki Yönetim Birimlerinin Sayısı 2009 2014 İl Sayısı 81 81 İlçe Sayısı 892 919 Bucak Sayısı 638 - Köy Sayısı 34.305 18.067 Mahalle Sayısı 18.460 30.050 2014 Seçimlerinde

Detaylı

Araştırmanın Künyesi;

Araştırmanın Künyesi; Araştırmanın Künyesi; Araştırma; 05 06 Nisan 2008 günleri Türkiye nin 7 coğrafi bölgesinde, 26 il ve 68 ilçede bunlara bağlı 81 mahalle ve köyde, 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden 724 ü kadın

Detaylı

GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT

GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT GÖLMARMARA (MANİSA) GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

2017 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2017 ÇARŞAMBA GÜNÜ SONA ERİYOR

2017 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2017 ÇARŞAMBA GÜNÜ SONA ERİYOR 24.05.2017/66-1 2017 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2017 ÇARŞAMBA GÜNÜ SONA ERİYOR ÖZET : 2017 yılı Emlak Vergisi ile Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı I. Taksitinin

Detaylı

Türkiye'de "Decentralization" Süreci

Türkiye'de Decentralization Süreci Türkiye'de "Decentralization" Süreci 30 Nisan 2013 Bahçeşehir Üniversitesi İlker Girit Ahmet Ketancı Türkiye'de "Decentralization" Süreci Decentralization Prensipleri Türkiye deki Tarihi Süreç Türkiye

Detaylı

Mahalli İdareler Seçimi Sonrasında Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Belediyelere Verilecek Paylar

Mahalli İdareler Seçimi Sonrasında Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Belediyelere Verilecek Paylar İbrahim HALICI İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü ibrahimhalici@gmail.com Mahalli İdareler Seçimi Sonrasında Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Belediyelere Verilecek Paylar I. GİRİŞ II. PAYLARIN HESAPLANMASI

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

MOTORLU KARA TAŞITI, RÖMORK VE YARI-RÖMORK İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman

MOTORLU KARA TAŞITI, RÖMORK VE YARI-RÖMORK İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman MOTORLU KARA TAŞITI, RÖMORK VE YARI-RÖMORK İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman 638 1. SEKTÖRÜN TANIMI Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı-römork sektör ürünleri imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE TAHSİL EDİLEN GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNE AKTARILAN PAYLAR

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE TAHSİL EDİLEN GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNE AKTARILAN PAYLAR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE TAHSİL EDİLEN GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNE AKTARILAN PAYLAR 1. Giriş Yerel yönetimlerin gelirleri; öz gelirler (vergiler, harçlar, harcamalara

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman 516 1. SEKTÖRÜN TANIMI Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı ISIC Revize 3 ve NACE Revize 1 sınıflandırmasına

Detaylı

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİİ Hazırlayan Ömür GENÇ ESAM Müdür Yardımcısı 78 1. SEKTÖRÜN TANIMI Tütün ürünleri imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına göre, imalat sanayii alt ayrımında 16 no lu gruplandırma

Detaylı

PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman

PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman 364 1. SEKTÖRÜN TANIMI Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına göre, imalat sanayii alt ayrımında

Detaylı

SURİYE, IŞİD VE ASKERİ OPERASYONLA İLGİLİ SEÇMEN DÜŞÜNCELERİ

SURİYE, IŞİD VE ASKERİ OPERASYONLA İLGİLİ SEÇMEN DÜŞÜNCELERİ SURİYE, IŞİD VE ASKERİ OPERASYONLA İLGİLİ SEÇMEN DÜŞÜNCELERİ ŞUBAT 2015 www.perspektifs.com info@perspektifs.com Perspektif Strateji Araştırma objektif, doğru ve nitelikli bilginin üretildiği bir merkez

Detaylı

1. Hatay Lojistik Zirvesi Açılış Sunumu Hatay ın Gelişmesi İçin Lojistik Çalışmalar 18 Ekim 2012

1. Hatay Lojistik Zirvesi Açılış Sunumu Hatay ın Gelişmesi İçin Lojistik Çalışmalar 18 Ekim 2012 1. Hatay Lojistik Zirvesi Açılış Sunumu Hatay ın Gelişmesi İçin Lojistik Çalışmalar 18 Ekim 2012 Atilla Yıldıztekin Lojistik Yönetim Danışmanı Atilla@yildiztekin.com Lojistik? Son 5 Yılda Türkiye de hazırlanan

Detaylı

6/12/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir

6/12/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Karar No : 398 Karar Tarihi : 28/09/2013 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Bürosu tarafından Kurulumuz Başkanlığına gönderilen 12/3/2013 tarihli, 321 sayılı yazıda; Siyasi partilerin sicil

Detaylı

ARAŞTIRMA GRUBU. Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011

ARAŞTIRMA GRUBU. Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011 ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011 Bu rapor Mayıs-2011 araştırmasının II. kısmıdır. Araştırmanın bu kısmında;

Detaylı

TURKIYE DE YEREL YONETIMLER: Doç.Dr. Ahmet MUTLU

TURKIYE DE YEREL YONETIMLER: Doç.Dr. Ahmet MUTLU TURKIYE DE YEREL YONETIMLER: Doç.Dr. Ahmet MUTLU YEREL YONETIMLERIN TARIHCESI Turkıyede yerel yonetımler 1839 Tanzımat Fermanı nı ızleyen donemde ve 1854 Kırım Savası sonrasında kurulmustur. Bu zamana

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

İL/İlçe Okul Adı Kont Taban Puanı. HATAY ANTAKYA Hatay Fen Lisesi ,632. HATAY DÖRTYOL Dörtyol Fen Lisesi ,743

İL/İlçe Okul Adı Kont Taban Puanı. HATAY ANTAKYA Hatay Fen Lisesi ,632. HATAY DÖRTYOL Dörtyol Fen Lisesi ,743 İL/İlçe Okul Adı Kont Taban Puanı İskenderun Tosçelik Fen Lisesi 150 483,796 Hatay Fen Lisesi 150 483,632 Dörtyol Fen Lisesi 150 473,743 Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi 170 473,026 Nihal-Turgut Anlar

Detaylı

MAKİNE VE TEÇHİZATI HARİÇ; METAL EŞYA SANAYİİ Hazırlayan Mustafa TOSUN Kıdemli Uzman 450 1. SEKTÖRÜN TANIMI Makine ve teçhizatı hariç; metal eşya sanayii, ISIC Revize 3 sınıflandırmasına göre, imalat sanayii

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 6360 SAYILI ONÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

Ekonomik Rapor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / 307

Ekonomik Rapor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /  307 2.9 Bölgesel Düzeyde Seçilmiş Özet Göstergeler Bu bölümde gerek İBBS Düzey-2, gerekse İBBS Düzey-3 e göre seçilmiş olan özet göstergeleri çok daha yalın bir şekilde yorumlayabilmek üzere, sınıf sayısı

Detaylı

SEÇMEN TERCİHLERİ ARAŞTIRMASI TEMMUZ 2016

SEÇMEN TERCİHLERİ ARAŞTIRMASI TEMMUZ 2016 Bu araştırma ORC (Objective Research Center) tarafından 19 Haziran 6 Temmuz 2016 tarihleri arasında 30 Büyükşehirde yapılmıştır. Araştırma farklı sosyo-ekonomik ve sosyo-demografik gruba mensup kişilerden

Detaylı

KAMU VE BELEDİYE HİZMETLERİNİN YEREL SEÇİME ETKİSİ

KAMU VE BELEDİYE HİZMETLERİNİN YEREL SEÇİME ETKİSİ DEĞERLENDİRMENOTU Mayıs2014 N201416 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Hasan Çağlayan Dündar 1 Araştırmacı, Ekonomi Çalışmaları KAMU VE BELEDİYE HİZMETLERİNİN YEREL SEÇİME ETKİSİ TÜİK,

Detaylı

572

572 RADYO, TELEVİZYON, HABERLEŞME TEÇHİZATI VE CİHAZLARI İMALATI Hazırlayan M. Ali KAFALI Kıdemli Uzman 572 1. SEKTÖRÜN TANIMI Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına

Detaylı

30 yıllık 2 / B sorunu bitecek. Herkes. rahat bir nefes alacak.

30 yıllık 2 / B sorunu bitecek. Herkes. rahat bir nefes alacak. 30 yıllık 2 / B sorunu bitecek. Herkes rahat bir nefes alacak. 2/B Nedir? Anayasa nın 169 uncu maddesine göre 31.12.1981 tarihinden önce orman niteliğini kaybeden, 6831 sayılı Orman Kanunu nun 2/B maddesi

Detaylı

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 9-10 Nisan 2005 tarihinde Ankara Başkent Öğretmen evinde yapılan hazırlık toplantısına Elazığ, Adana, Antakya, Erzurum, Denizli,

Detaylı

6360 Sayılı Büyükşehir Yasasının Kırsal Kesime Olası Etkileri. The Rural Area Potential Impact of Metropolitan Law No. 6360

6360 Sayılı Büyükşehir Yasasının Kırsal Kesime Olası Etkileri. The Rural Area Potential Impact of Metropolitan Law No. 6360 DOI: 10.17100/nevbiltek.62470 URL: http://dx.doi.org/10.17100/nevbiltek.62470 6360 Sayılı Büyükşehir Yasasının Kırsal Kesime Olası Etkileri Öz Merve Ayyıldız,*, Adnan Çiçek, Bekir Ayyıldız Gaziosmanpaşa

Detaylı

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34>

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34> 3.2.2. ECZANELER Osmanlı İmparatorluğu döneminde en eski eczane 1757 yılında Bahçekapı semtinde açılmış olan İki Kapılı Eczahane'dir. İstanbul'da sahibi Türk olan ilk eczahane ise "Eczahane-i Hamdi" adıyla

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

6360 SAYILI 14 İLDE BÜYÜKŞEHİR VE 27 İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN. (06/12/2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

6360 SAYILI 14 İLDE BÜYÜKŞEHİR VE 27 İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN. (06/12/2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) 6360 SAYILI 14 İLDE BÜYÜKŞEHİR VE 27 İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN (06/12/2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Neler Değişti? (1) 14 Yeni Büyükşehir Belediyesi kuruldu. Mevcutlar

Detaylı

Büyükşehir Belediyesinin Organları

Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir belediye meclisi Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanıdır;

Detaylı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Eko-Bülten Şubat 2012 SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Eko-Bülten Şubat 2012 SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ŞUBAT 2012 1 DIŞ TİCARET SAMSUN İHRACAT RAKAMLARI (OCAK 2011/2012) Samsun un 2011 ve 2012 Ocak ayı ihracat rakamlarına baktığımızda 2011 yılı Ocak ayında

Detaylı

BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ ELEKTRİKLİ MAKİNE VE CİHAZLARIN İMALATI Hazırlayan Birgül OĞUZOĞLU Kıdemli Uzman 540 1. SEKTÖRÜN TANIMI Başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli makine ve cihazların imalatı

Detaylı

TÜRKİYE DE ANTREPOLAR

TÜRKİYE DE ANTREPOLAR DIŞ TİCARET DÜNYASI/2 TÜRKİYE DE ANTREPOLAR DIŞ TİCARET ŞUBESİ R.A.B / 01 Nisan 2010 TÜRKİYE DE ANTREPOLAR Türkiye de toplam antrepo sayısı 1326 dır. Bu antrepoların adresi belirtilmeyen az sayıda olanlar

Detaylı

EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ

EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ SAYI 12 EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ 2014 2. Çeyrek Yıllar İtibariyle Yatırım Teşvik Belgeli Yatırım Bilgileri YATIRIM TEŞVİK İSTATİSTİKLERİ (ENERJİ YATIRIMLARI HARİÇ) Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bölgemizde

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ GÖÇ

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ GÖÇ g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ GÖÇ TABLOLAR Tablo 1. Düzey 1 Bölgeleri Göç Verileri... 2 Tablo 2. Göç Hareketlerinin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (2011)... 3 Tablo 3. İllere Göre Göç Verileri... 3

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

28 MART 2004 YEREL YÖNETİMLER SEÇİMLERİ

28 MART 2004 YEREL YÖNETİMLER SEÇİMLERİ 28 MART 2004 YEREL YÖNETİMLER SEÇİMLERİ Erol TUNCER * Yerel yönetim seçimlerinde, bilindiği gibi, il özel idareleri ve belediyeler ile köy ve mahalle muhtarlarlıklarının yürütme ve karar organları seçilmektedir.

Detaylı

1-Planlama Alanının Tanımı Alanın Fiziki Yapısı Alanın Uydu Görüntüsü 3. 2-Mevcut Arazi Kullanım ve Kadostral Durum 3

1-Planlama Alanının Tanımı Alanın Fiziki Yapısı Alanın Uydu Görüntüsü 3. 2-Mevcut Arazi Kullanım ve Kadostral Durum 3 Đçerik 1 1-Planlama Alanının Tanımı 2 1-1 Alanın Coğrafi Konumu 2 1-2 Alanın Fiziki Yapısı 3 1-3 Alanın Uydu Görüntüsü 3 2-Mevcut Arazi Kullanım ve Kadostral Durum 3 2-1-Üst Ölçekli Plan Durumu 3 2-2-Mevcut

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT -İllerin Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada niceliksel bir büyüme anlayışından ziyade, niteliksel bir Sosyo-ekonomik gelişme

Detaylı

TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI MART 2014

TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI MART 2014 TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI MART 2014 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Mart 2014 Türkiye Siyasi Gündem Araştırması PollMark Araştırma tarafından gerçekleştirilmiştir. Türkiye Siyasi Gündem Araştırmalarının

Detaylı

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org BELEDİYE KANUNUNA GÖRE BELEDİYE GELİRLERİ VE BUNLARDAN HACZEDİLEMEYECEK OLANLAR Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org GİRİŞ Belediyelerimiz, ilk kuruluşundan bu yana amaçlananın aksine mahallî kamu

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2013 SAMSUN TSO ÜYE İSTATİSTİKLERİ A] AÇILAN FİRMA SAYILARI (2012/2013 OCAK-ARALIK) Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıtları incelendiğinde 2013

Detaylı

KOK KÖMÜRÜ, RAFİNE EDİLMİŞ PETROL ÜRÜNLERİ VE NÜKLEER YAKIT İMALATI Hazırlayan Seher OZAN DÜNDAR Kıdemli Uzman 302 1. SEKTÖRÜN TANIMI Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt imalatı

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

174

174 DERİ İŞLEME, SARACİYE VE AYAKKABI İMALATI Hazırlayan Ömür GENÇ ESAM Müdür Yardımcısı 174 1. SEKTÖRÜN TANIMI Derinin tabaklanması, işlenmesi; bavul, el çantası, saraçlık, koşum takımı ve ayakkabı imalatı

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN EYLÜL 2013 HAZIRLAYAN: SAMSUN TSO 1 SAMSUN TSO ÜYE İSTATİSTİKLERİ A] AÇILAN FİRMA SAYILARI (2012/2013 OCAK-EYLÜL) Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıtları

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE... 1 I. MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI... 1 A. Tarihsel Süreç... 1 B. Gelişim Sürecinde Kent ve İşlevleri... 2 C. Feodalite

Detaylı

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ NÜFUS ve KENTLEŞME 211 İÇİNDEKİLER 1.NÜFUS... 1 1.1. Nüfus Büyüklüğü, Nüfus Yoğunluğu ve Nüfus Artış Hızı... 3 1.2. Yaş ve Cinsiyet Dağılım Özellikleri... 8 1.2.1. Nüfusun

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2010, sayfa 107-164 ek: eğitim izleme göstergeleri Geçtiğimiz yılki Eğitim İzleme Raporu nda ilk kez kamuoyuna sunulan Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014 30 MART 2014 AraştırmaHakkında Araştırma, 30 Mart 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1383 seçmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

Yürütülen bu çalışmada Ankara ili ile ilgili şu spesifik bilgilerin elde edilmesi amaçlanmıştır.

Yürütülen bu çalışmada Ankara ili ile ilgili şu spesifik bilgilerin elde edilmesi amaçlanmıştır. 1.GİRİŞ Varyans İstatistik Araştırma ve Danışmanlık Ltd. Şti. tarafından hazırlanan bu çalışmanın ilgi odağı 29.03.2009 tarihinde yapılacak yerel seçim için Ankara ili seçim sonuçlarının istatistiksel

Detaylı

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 2 2 MEVCUT PLAN DURUMU...

Detaylı

SEÇİME 1 AY KALA TÜRKİYEDE SON SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI. Ekim - 2015

SEÇİME 1 AY KALA TÜRKİYEDE SON SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI. Ekim - 2015 SEÇİME 1 AY KALA TÜRKİYEDE SON SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI Ekim - 2015 İÇİNDEKİLER 1.ARAŞTIRMANIN KİMLİĞİ 2. DEMOĞRAFİK BİLGİLER 3. ARAŞTIRMA SONUÇLARI 2 SUNUŞ TÜSİAR 2002 den beri araştırma sektöründe faaliyet

Detaylı

BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN MÜKELLEFLERLE İLGİLİ 95/6430 SAYILI BKK NDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 2013/5080 SAYILI BKK YAYIMLANDI

BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN MÜKELLEFLERLE İLGİLİ 95/6430 SAYILI BKK NDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 2013/5080 SAYILI BKK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 06/08/2013/166-1 BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN MÜKELLEFLERLE İLGİLİ 95/6430 SAYILI BKK NDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 2013/5080 SAYILI BKK YAYIMLANDI ÖZET : 6360 sayılı Kanunla on beş ilde büyükşehir

Detaylı

EK 1. 21 Temmuz 1946 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Seçim Sistemi: Çoğunluk Sistemi

EK 1. 21 Temmuz 1946 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Seçim Sistemi: Çoğunluk Sistemi EK 1 21 Temmuz 1946 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Seçim Sistemi: Çoğunluk Sistemi Cumhuriyet Halk Partisi() 397 85,4 Demokrat Parti (DP) 61 13,1 Bağımsızlar (DP Listesinde 4 0.9 Yer Alarak Seçilen)

Detaylı

KONUT PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİN SATIŞ İSTATİSTİKLERİNE YANSIMALARI

KONUT PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİN SATIŞ İSTATİSTİKLERİNE YANSIMALARI KONUT PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİN SATIŞ İSTATİSTİKLERİNE YANSIMALARI Nurel KILIÇ Konut sektörü, inşaat sektörünün %60 ını oluşturmakta ve 250 den fazla yan sektörü ile istihdam yapısını ciddi bir şekilde

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ OCAK-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. TALEP... 3 1.1. REKREASYON ALANI

Detaylı

TÜRKİYE GÜNDEM ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE GÜNDEM ARAŞTIRMASI TÜRKİYE GÜNDEM ARAŞTIRMASI -Oscar Ödülleri Farkındalığı ve Ermeni Sorunu- ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Özer SENCAR Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Ünal BİLİR MART - 2010 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi

Detaylı

142

142 GİYİM EŞYASI İMALATI; KÜRKÜN İŞLENMESİ VE BOYANMASI SANAYİİ Hazırlayan Mustafa ŞİMŞEK ESAM Müdür Yardımcısı 142 1. SEKTÖRÜN TANIMI Giyim eşyası imalatı; kürkün işlenmesi ve boyanması sektörü, ISIC Revize

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN OCAK 2014 SAMSUN TSO ÜYE İSTATİSTİKLERİ A] AÇILAN FİRMA SAYILARI (OCAK 2013/2014) Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıtları incelendiğinde 2014 yılının

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN OCAK 2015 SAMSUN TSO ÜYE İSTATİSTİKLERİ A] AÇILAN FİRMA SAYILARI (OCAK 2014/2015) Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıtları incelendiğinde 2015 yılının

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı