T.C. ŞEBİNKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ŞEBİNKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI"

Transkript

1 T.C. ŞEBİNKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1

2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER :...2 SUNUŞ :...3 I. GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyonumuz :...4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar : C- İdareye İlişkin Bilgiler : ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜNE VE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE AİT FAALİYET RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNE AİT FAALİYET RAPORU FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE AİT FAALİYET RAPORU SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT FAALİYET RAPORU TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE AİT FAALİYET RAPORU MEZBAHA MÜDÜRLÜĞÜNE AİT FAALİYET RAPORU ZABITA AMİRLİĞİNE AİT FAALİYET RAPORU İTFAİYE AMİRLİĞİNE AİT FAALİYET ROPORU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNE AİT FAALİYET RAPORU

3 T.C. ŞEBİNKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SUNUŞ 27 Mart 2015 Belediyemiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu kapsamında, kaynaklarını her zaman ki titizliğiyle etkili bir şekilde planlayarak ve verimli kullanarak bir yılı daha geride bırakmıştır. Bilindiği gibi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yapısının yeniden oluşturulması amaçlanmış ve bu çerçevede mahalli idarelerde de yeniden yapılanmaya başlanmıştır. Bu anlayış içerisinde Şebinkarahisar Belediyesi tüm çalışmalarını bu doğrultuda gerçekleştirerek sonuçlarını, 2014 yılı idare faaliyet raporunda açıklamıştır. Belediyemiz sınırları içinde ihtiyaç duyulan hizmet sıralamasında her yıl olduğu gibi bu yılda bayındırlık hizmetleri ilk sırada yer almıştır. Bu hizmet birimine 2014 yılında Belediyemizden % 71 ten daha fazla ödenek ayrılmıştır. Belediyemizin bütçesine bu kaynakları tahsis eden, belediye encümen üyelerine ve siz değerli belediye meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Bu rapor meclisimizde görüşülüp değerlendirileceği gibi, Beldemiz halkı tarafından incelenerek halkımızın da idarenin faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olması sağlanacaktır. Şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin gereği olarak tüm yöneticilerimizin bir yıllık süre içinde gerçekleştirdikleri faaliyetleri bu tür raporlarla ortaya koymaları faaliyet sonuçlarının çok daha verimli hale gelmesini sağlayacaktır. Bu açıdan 2014 yılı idare faaliyet raporu siz değerli meclis üyelerimizin ve müteakiben de beldemiz halkının görüş, değerlendirme ve eleştirilerine sunulmuş olacaktır. Bu konuda ki görüş ve değerlendirmeleriniz daha sonraki yıllarda yapılacak çalışmalarınıza rehber ve ışık olacaktır yılı idare faaliyet raporunu hazırlayan ilgili yönetici arkadaşlarımı hem bu rapor, hem de yılı içinde gösterdikleri başarılı çalışmaları nedeniyle kutluyor, yatırımcı dairelerin yönetici ve mensuplarına teşekkür ediyor. Bundan sonraki yıllarda kendilerine daha ileri hedefler için üstün başarılar diliyorum. Şahin YILANCI Belediye Başkanı 3

4 A-MİSYON VE VİZYON Vatandaşlarımızın belediyemizle olan ilişkilerinde yaratıcılık, güvenilirlik, işbirliği, esneklik gibi öğeleri bir arada bulundurup, ihtiyaçlarının farkında olarak; esnek yapımızla, öncü ve yaratıcı çözümlerimizle onları farklı ve değişen yasalara karşı hazırlıklı olmalarını, intibak sağlamalarına öncülük ederek yaşamlarına değer katan hizmetler sunmaktayız. 4

5 ŞEBİNKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS ÜYELERİMİZ; Nureddin ÇATAL Hüsnü Cemal AKTAN Onur GÜRSOY Adalet ve Kalkınma Partisi Adalet ve Kalkınma Partisi Adalet ve Kalkınma Partisi İhsan CAĞCAĞ Mehmet ALİ CENGİZ Adnan KESMEZ Adalet ve Kalkınma Partisi Adalet ve Kalkınma Partisi Adalet ve Kalkınma Partisi Orhan ALBAYRAK Mehmet ŞAVLI Dursun NALÇACI Milliyetçi Hareket Partisi Milliyetçi Hareket Partisi Milliyetçi Hareket Partisi Cavit İŞCAN Cumhuriyet Halk Partisi Sefer BARDAKÇI Cumhuriyet Halk Partisi 5

6 B-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su, kanalizasyon ve ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, evlendirme işlemleri, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 1-Belediyenin yetki ve imtiyazları a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d)özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. 6

7 f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. Belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, Büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay ın görüşü ve İçişleri Bakanlığı nın kararıyla süresi Kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını 7

8 kiraya verme veya 67 inci maddede ki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. İl sınırları içinde Büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu ini geçen belediyeler, meclis kararı ile; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon doğalgaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırılabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığı nın onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydı ile arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler devlet malına karşı suç işlemiş sayılır Sayılı Devlet İhale Kanunu nun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. 2-Belediyeye tanınan muafiyet a) Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır. 3-Belediye meclisi Belediye meclisi belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve Usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur. 4- Meclisin görev ve yetkileri a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, Büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. d) Borçlanmaya karar vermek. e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. g) Şartlı bağışları kabul etmek. 8

9 h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı Beş bin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek. i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek. k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek. m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığı nın izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek. r) Fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek. s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak. t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek. 4- Meclisin görev ve yetkileri d) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. e) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. f) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, Büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. d) Borçlanmaya karar vermek. g) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. 9

10 h) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. g) Şartlı bağışları kabul etmek. q) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı Beş bin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek. r) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. s) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek. t) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. u) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek. v) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. w) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. x) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. y) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığı nın izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek. v) Fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek. w) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak. x) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. y) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek. 5-Başkanlık divanı Belediye meclisi, seçim sonuçlarının ilânını takip eden beşinci gün belediye başkanının başkanlığında kendiliğinden toplanır. Meclis bu toplantıda, üyeleri arasından, gizli oyla meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile en az iki kâtip üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı yapılacak ilk mahallî idareler seçimlerine kadar görev yapar. Başkanlık divanı seçimi üç gün içinde tamamlanır. Meclise belediye başkanı, katılamaması durumunda meclis birinci başkan vekili, onun da katılamaması durumunda ikinci başkan vekili başkanlık eder. Ancak yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü meclis toplantısı meclis başkan vekilinin başkanlığında yapılır. 10

11 Başkanlık divanında boşalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi seçilir. Meclis başkanı, meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür. Meclisin çalışması ve katılıma ilişkin esas ve usûller İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 6-Belediye encümeninin görev ve yetkileri a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek. b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak. c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek. g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek. i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek. 7- Belediye başkanın görev ve yetkileri a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. d) Meclise ve encümene başkanlık etmek. e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak. i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek. j) Belediye personelini atamak. k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek. l) Şartsız bağışları kabul etmek. m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak. o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak. p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak 11

12 C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Belediye hizmet binamız üç kattan oluşmaktadır. Toplam 1000 m2 alanda kurulan 500m2 si hizmet binası 500 m2 si meydan, zemin kat ise kapalı otopark olarak kullanılmaktadır. Toplam otopark alanı 868 m2 dir. 2-Örgüt Yapısı ŞEBİNKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLI KANLIĞI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MEZBAHA MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA AMİRLİĞİ İĞİ İTFAİYE AMİRLİĞİ İĞİ Belediye Kanununun 48 inci maddesi gereği; Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü,Fen İşleri Müdürlüğü, Su işleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Mezbaha Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Zabıta Amirliği ve İtfaiye Amirliği olmak üzere 9 adet birim oluşturulmuştur. 3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 1- Yazı işleri müdürlüğünde; 4 adet masa, 4 adet bilgisayar, 2 adet yazıcı,1 fotokopi,1 adet tarayıcı,8 adet koltuk, 3 adet telefon,2 adet evrak dolabımız bulunmaktadır. 2- Özel Kalem Müdürlüğünde;1 adet masa,1 adet bilgisayar,1 adet yazıcı, 3 adet telefon,8 adet koltuk,1 evrak dolabı bulunmaktadır. 3- Mali Hizmetler Müdürlüğünde; Tahakkuk ve tahsilat servisine ait 1 salon,1 oda mali hizmetler müdürlüğüne ait 1 oda mali hizmetler servisi ve 1 oda Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisinindir. Birimimiz içinde 7 masa, 1 adet server, 10 adet 12

13 bilgisayar, 5 Lazer Yazıcı, 1 adet fotokopi yazıcı, 2 adet tarayıcı,1 adet nokta vuruşlu yazıcı,3 adet telefon, 6 adet evrak dolabı bulunmaktadır. 4- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü; Kuruluş aşamasında olup,1 adet masa,1 adet bilgisayar,1 adet yazıcı, 1 adet telefon, 1 adet evrak dolabı bulunmamaktadır. 5- Fen işleri müdürlüğünde; 4 adet bilgisayar, 3 adet lazer yazıcı,1 adet fotokopi, 2 Adet Telefon, 3 adet telefon,4 adet evrak dolabı bulunmaktadır. 6- Temizlik işleri müdürlüğü; 2 adet masa,1 adet bilgisayar,1 adet yazıcı, 1 adet telefon,1 adet evrak dolabı bulunmamaktadır. 7- Mezbaha Müdürlüğü; 1 adet veteriner hekimlik odası, 1 adet bilgisayar, 2 adet masa,1 adet evrak dolabı bulunmaktadır. 8- Su İşleri Müdürlüğü; Birimimize bağlı 2 adet çalışma masası, 2 adet dolap, 1 adet bilgisayar, 1 adet telefon,1 adet yazıcı bulunmaktadır. 9- Zabıta Amirliği; Birimimize bağlı 2 adet çalışma masası, 3 adet dolap,2 adet bilgisayar 3 adet koltuk,2 adet yazıcı, 1 adet telefon, 1 adet ses yayın cihazı bulunmaktadır. 10- İtfaiye Amirliği; Birimimize bağlı binamızda 3 adet itfaiye aracı, 2 adet bilgisayar, 2 adet yazıcı, 4 adet ranza, 9 adet dolap, 1 televizyon, 1 koltuk, 4 sandalye,2 telefon, 9 oksijen tüpü bulunmaktadır. Birimlerimizde internet ağı üzerinden çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile iletişime geçilerek, fikir alış verişi yapılmaktadır. Aynı zamanda mer-î mevzuatları takip ederek, yeni çıkan yasalar hakkında bilgi edinip, uygulamaya konulmaya gayret sarf edilmektedir. 4-İnsan Kaynakları TARİHİ İTİBARIYLA PERSONEL DURUMU ADI SOYADI ŞAHİN YILANCI HÜSNÜ CEMAL AKTAN GÖREV YERİ VE ÜNVANI Belediye Başkanı Belediye Başkan Yard. SELAHADDİN ZENGİN Z.ŞENGÜL TOKLUCU CEMİL AYHAN Yazı İşleri Müdürü Yazı İşl. Müd.Personeli Yazı İşl. Müd.Personeli 13

14 RECEP KAYAHAN METİN BÖLÜK İrem Yaman OKUYAR OSMAN KARAKUŞ Yazı İşl. Müd.Personeli Yazı İşl. Müd.Personeli Yazı İşl. Müd.Personeli Yazı İşl. Müd.Personeli AHMET TOKLUCU Mali Hizmetler Müdürü H. BASRİ SARIYERLİ Mali Hizm.Müd.Personeli ABDURRAHİM İNAN Mali Hizm.Müd.Personeli CENGİZ KAPTI Mali Hizm.Müd.Personeli CEYHUN ONUR DERİN Mali Hizm.Müd.Personeli MURAT ERASLAN BİROL ZENGİN Selahattin ÇAĞLAR Mali Hizm.Müd.Personeli Mali Hizm.Müd.Personeli Anbar Memuru OZAN ARMAN DALGIÇ UĞUR ŞEKER Veteriner Hekim Mezbaha Personeli YILDIZ AKTAN AVUKAT MUSTAFA GÜRSOY NEVZAT GEDİK MUAMMER TOYGA ERCAN FINDIK EVRENKÖMBE FATİH BULDUKOĞLU Zabıta Amiri Zabıta Memuru Zabıta Memuru Zabıta Amirliği Personeli Zabıta Amirliği Personeli Zabıta Amirliği Personeli YUSUF ZİYA KELEMCİ ERCAN KALKANCI FATİH CAĞCAĞ UGUR KARANCI MEHMET ÖZDAMAR ERKUL SIR İtfaiye Amiri İtfaiye Amirliği Personeli İtfaiye Amirliği Personeli İtfaiye Amirliği Personeli İtfaiye Amirliği Personeli İtfaiye Amirliği Personeli 14

15 M.BÜLENT BEKKAYA İtfaiye Amirliği Personeli SURURİ HASARI Fen İşleri Müdür V. HÜSEYİN ALBAYRAK Tekniker BAHAR ŞİŞMAN Tekniker TAMER BULDUK Fen İşleri Müd.Personeli SÜLEYMAN AVŞAR Fen İşleri Müd.Personeli ASLAN KILIÇ Fen İşleri Müd.Personeli OSMAN KILIÇ Fen İşleri Müd.Personeli DURMUŞ YAPA Fen İşleri Müd.Personeli ORHAN ÖZGAN Fen İşleri Müd.Personeli ZEKAİ AKTUNÇ Fen İşleri Müd.Personeli Fen İşleri Müd.Personeli CAFER ŞENSOY HALİT CİHAN Fen İşleri Müd.Personeli HAKAN GÜRSOY Fen İşleri Müd.Personeli SİNAN KÖMBE Fen İşleri Müd.Personeli MUSTAFA DUMAN Fen İşleri Müd.Personeli TURAN LİMON Fen İşleri Müd.Personeli YAVUZ ERASLAN Fen İşleri Müd.Personeli İBRAHİM TOYGA Fen İşleri Müd.Personeli SELİM EKİNCİ Fen İşleri Müd.Personeli SERHAT HANCI Fen İşleri Müd.Personeli SERKAN KELEMCİ Fen İşleri Müd.Personeli AHMET GÜRSOY Fen İşleri Müd.Personeli GALİP SUCU Fen İşleri Müd.Personeli YILMAZ BAYRAM Fen İşleri Müd.Personeli ENGİN UĞURLU Fen İşleri Müd.Personeli HASAN TONBUL RECEP SIVAKCI YUSUF ŞENSOY AHMET MANAY UĞUR EROĞLU KAMİL GÜÇ KADİR SUCU Su İşleri Müdürü Su İşleri Müd.Personeli Su İşleri Müd.Personeli Su İşleri Müd.Personeli Su İşleri Müd.Personeli Su İşleri Müd.Personeli Su İşleri Müd.Personeli 15

16 ALİ RIZA ÇETİN Su İşleri Müd.Personeli HAMDİ DALGIÇ İrfan ÖZEN Avni EKİNCİ Mehmet TÜTÜNCÜ Baki TOYGAR İmral AYDIN Hakan İNCEKARA Salim KOÇ İbrahim AKKUŞ Hasan AKGÜN ZAFER ÖZGÜNER M.ALİ ÖZKÜTÜKÇÜ HALİL YALÇINTAŞ Temizlik İşl. Müdürü Tem.işl.Müd.Personeli Tem.işl.Müd.Personeli Tem.işl.Müd.Personeli Tem.işl.Müd.Personeli Tem.işl.Müd.Personeli Tem.işl.Müd.Personeli Tem.işl.Müd.Personeli Tem.işl.Müd.Personeli Tem.işl.Müd.Personeli Tem.işl.Müd.Personeli Tem.işl.Müd.Personeli Tem.işl.Müd.Personeli 16

17 ŞEBİNKARAHİSAR BELEDİYES YESİ ARAÇ PUSULASI ARACIN MARKASI ARACIN CİNSC NSİ PLAKASI KİA A SORENTO MAKAM ARACI 28 DK 001 TOYOTA ÇİFT KABİN N 4X4 28 DN 003 CHRYSLER ÇİFT KABİN N 4X4 28 DE 334 BMC FATİH H KAMYON 28 DE 802 MERCEDES(Axor Axor) ) KAMYON 28 DL 989 MERCEDES KAMYON 28 DK 056 FORD/OTOSAN CENAZE ARACI 28 DF 509 FORD/OTOSAN ZABITA ARACI 28 DF 486 SAMSUNG KATO 28 İŞ 001 HİDROMEK KATO 28 İŞ 007 HİDROMEK KANAL KAZIYICI 28 İŞ 003 JCB 4 CX KANAL KAZIYICI MASSEY FERGUSON KANAL KAZIYICI 28 İŞ 008 CAT GREYDER 28 İŞ 004 HİDROMEK BİTELLB TELLİ SİLİNDİR R 28 İŞ 002 CAT BEKOLODER 28 İŞ 005 MERCEDES 0302 OTOBÜS S 28 AZ 554 MERCEDES 0302 OTOBÜS S 28 AZ 553 MERCEDES (BİLG LGİSAYAR) 0302 OTOBÜS S 28 AZ 552 BMC İTFAİYE 28 DF580 OTOYOL İVECO İTFAİYE 28 DF 581 BMC (MERDİVENL VENLİ) İTFAİYE 28 DE 720 STAYR TRAKTÖR R 28 AR 701 STAYR TRAKTÖR R 28 AV 549 STAYR TRAKTÖR R 28 AR 134 BMC VİDANJV DANJÖR R 28 DK 118 MERCEDES VİDANJV DANJÖR R 28 DK 014 HYUNDAİ HD75 ÇÖP P KAMYONU 28 DE 024 MERCEDES ÇÖP P KAMYONU 28 DN 448 ISUZU ÇÖP P KAMYONU 28 DE 486 MERCEDES(MB800) ÇÖP P KAMYONU 28 DL 608 MERCEDES(Axor Axor) ÇÖP P KAMYONU 28DN 890 OTOKAR ATLAS SÜPÜRGE S 28 DN 613 MERCEDES ET ARABASI 28 DE

18 Birimlerde Çal alış ışan Personel Durumu a)yazı İşleri MüdürlM rlüğü : Birimimizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu na tabi olarak 1 adet Yazı işleri Müdürü, M, 3 adet büro b işçisi i i isi,1,1 adet şof oför,1 adet evrak dağı ğıtıcı 1 adet temizlik görevlisi g hizmet vermektedir. b)fen İşleri MüdürlM rlüğü: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu na na tabi olarak 1 adet Fen memuru,2,2 adet Tekniker,1 adet ihale görevlisi g ve 4 adet operatör,4 r,4 adet kamyon şof oförü,2 adet traktör şof oförü,2 adet kademe ustası,, 12 adet işçi i i i i hizmet etmektedir. c)mali Hizmetler MüdürlM rlüğü: Birimimizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na na tabi olarak 1 adet Mali Hizmetler Müdürü, M, 1 Adet anbar memuru ve büro b hizmetlerinde 6 Adet işçi i i hizmet vermektedir. Temizlik İşleri MüdürlM rlüğü : Birimimizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na na tabi olarak 1 adet Temizlik İşleri Müdürü,4 M adet şof oför,8 adet temizlik görevlisi g hizmet vermektedir. Su İşleri MüdürlM rlüğü: Birimimizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na na tabi olarak 1 adet Su İşleri MüdürüM 1 adet operatör, r, r, 6 işçi i i i i hizmet vermektedir. Zabıta Amirliği i : Birimimizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na na tabi olarak 1 adet Zabıta Amiri,2 adet Zabıta Memuru, 3adet zabıta görevlisi g hizmet vermektedir. Mezbaha MüdürlM rlüğü: Birimimizde SözleS zleşmeli 1 adet Veteriner Hekim,2 adet kasap,1 adet görevli g hizmet vermektedir. I)İtfaiye Amirliği: i: i: Birimimizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na na tabi olarak 1 adet İtfaiye Amiri,3 adet itfaiye şof oförü,, 3 Adet itfaiye görevlisi g hizmet vermektedir. İ)İmar ve Şehircilik MüdürlM rlüğü: Kurulum aşamasa amasındad ndadır,atama yapılmam lmamış ıştır. 18

19 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU 19

20 1-GENEL BİLGİLER : A-Misyon ve vizyon : 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 41 nci maddesi gereğince belediyemizin nüfusu den az olduğu için stratejik plân ve performans programı yapılması zorunlu bulunmadığından misyon ve vizyon alt bölümüne yer verilmemiştir. Halkımızın, birimimizle olan ilişkilerinde; yaratıcılığı, güvenilirliği, işbirliğini, esnekliği bir arada bulundurarak, onların ihtiyaçlarının neler olacağının farkına vararak; esnek yapımızla, öncü ve yaratıcı çözümlerimizle, onları farklı ve değişen yasalara karşı hazırlıklı olmalarını ve buna intibak sağlamalarına öncülük ederek yaşamlarına değer katan hizmetler sunmak. B-Yetki, görev ve sorumluluklar : 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun ilgili maddeleri hükmü gereğince belediyemiz sınırları içinde birimimiz faaliyetlerini kesintisiz sürdürmektedir. 1- Başkanlık iş ve işlemlerini yürütmek, 2-Belediye meclis toplantılarının gündemini hazırlamak, alınan kararları yazmak ve yasal süresi içinde gereği için ilgili birimlere göndermek, 3-Belediye encümen toplantılarının gündemini hazırlamak, alınan kararları yazmak ve yasal süresi içinde gereği için ilgili birimlere göndermek, yapmak, 4-Belediye başkanlığına ait özel kalem müdürlüğüne ait görevleri 5-Belediye başkanlığına ait kurum içi ve kurum dışına yapılan tüm yazışmaları yapmak, 6-Belediyemiz sınırları içinde ikamet edip, evlenme talebinde bulunan kişilerin belediye başkanı adına Medeni Kanun çerçevesinde evlenme işlemlerini yapmak, 7-Belediyemizde görev yapan memur ve işçi personellerin özlük ve sicil dosyalarını tutup, personel ilgili iş ve işlemleri yapmak, 20

T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Mart 2014 Sayfa 1 / 74 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...2 SUNUŞ:...3 1- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyonumuz....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4-8

Detaylı

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU İLETİŞİM BİLGİLERİ ARAPGİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Adres : Köseoğlu Mah. Hükümet Cad. No:2 44800 Arapgir/MALATYA Telefon : +90 422 811 30 03 - +90 422 811 42 17 Fax

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 08.04.2009 tarih ve 32 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38 İÇİNDEKİLER... 1 I- GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon.. 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler 8 1- Fiziksel Yapı 8 2- Örgüt Yapısı. 9 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar. 16

Detaylı

T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı olması idealinin belkemiğidir. İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER I.A. MİSYON VE VİZYON... 5 I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve 1 Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur. 2 Değerli Didimliler;

Detaylı

T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ 3 I.GENEL BİLGİLER A.Misyon ve Vizyon 4 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4-5 C.İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 6 2.

Detaylı

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim,

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, 2 Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, Bergama Belediyesi olarak amacımız daima halkımızın huzur ve mutluluğunu gözeterek önceliği insana ve çevreye veren yönetim anlayışımızla,

Detaylı

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve

Detaylı

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No Üst Yönetici Sunuşu 1 1- GENEL BİLGİLER A- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 9 C- İdareye İlişkin

Detaylı

KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Faaliyet Raporu 5018 Sayılı Yasanın 41. Maddesinin 4. Fıkrası ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe Dayanılarak

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 01/04/2013 tarih ve 2013/55 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi olarak; 5018 Sayılı Kamu

Detaylı

SUNUŞ. Aliağa güzel olan her şeye layık. Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı

SUNUŞ. Aliağa güzel olan her şeye layık. Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı SUNUŞ Aliağa güzel olan her şeye layık. 18 Bin 301 hanede yaşayan 50 bini aşan nüfusumuz ile kocaman bir aileyiz. Sanayisi, limanları OSB si ve diğer dinamikleriyle hızla büyüyen ve gelişen ilçemiz Aliağa

Detaylı

Çalışma,insanların vücut kuvvetlerini geliştirir ve hayat için gereken şeyleri temin eder.çalışmaksızın,fikri gelişme ve ahlaki ilerleme de mümkün

Çalışma,insanların vücut kuvvetlerini geliştirir ve hayat için gereken şeyleri temin eder.çalışmaksızın,fikri gelişme ve ahlaki ilerleme de mümkün BAYRAKLI BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2010 Çalışma,insanların vücut kuvvetlerini geliştirir ve hayat için gereken şeyleri temin eder.çalışmaksızın,fikri gelişme ve ahlaki ilerleme de mümkün değildir.tembellik

Detaylı

DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 205 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205

Detaylı

Web: www.bornova.bel.tr Adres: Fevzi Çakmak Caddesi No: 38 Bornova / İzmir Tel: 0 (232) 999 29 29 / 999 19 19

Web: www.bornova.bel.tr Adres: Fevzi Çakmak Caddesi No: 38 Bornova / İzmir Tel: 0 (232) 999 29 29 / 999 19 19 Bornova Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı Belediye Meclisi tarafından oy birliği ile 16.10.2014 tarih ve 198 sayılı karar ile kabul edilmiştir. Bu kitabın tüm yayın hakları, elektronik ortamlar

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 04.04.2011 tarih ve 77 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı

Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı 2011 yılını Belediyemiz ve Kentimiz için büyük bir heyecan ve çalışma temposu ile tamamladık. 2009 dan beri, Bugünün sorunlarını çözüp, yarınları tasarlayarak hizmet üretiyoruz. Ancak, daha çok işimiz

Detaylı

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. Konyaaltı Belediye Başkanlığı 01 YILI 01 YILI 01 YILI Kendiniz için değil millet için elbirliğiyle çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.. M.Kemal ATATÜRK 1 01 YILI 01 YILI 01 YILI 01 YILI İÇİNDEKİLER

Detaylı

BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER

BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki,Görev ve Sorumluluklar 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler 10 1- Fiziksel Yapı 10 2- Örgüt Yapısı 15 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Mustafa Kemal Atatürk Hayatta tam mutluluk ve esenlik ancak gelecek kuşakların şerefi, varlığı, esenliği için çalışmakta bulunabilir. Abdullah Gül Cumhurbaşkanı Zenginlikler ancak günışığına çıkarsa ve

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisinin 08/04/2014 tarih ve 2014/64 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi olarak; 5018 Sayılı Kamu

Detaylı

KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ

KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI (TASLAK) Saygıdeğer Hemşehrilerim Meclisimizin Kıymetli Üyeleri Kentselel yaşam kalitesini artırmayaa yönelik olarak düşünülenn yatırımların

Detaylı

SUNUŞ Kamu yönetimi büyük bir değişimi hizmet süreçlerinde yaşamaya devam ediyor. Bu değişim halkına daha etkin, hesap verebilir, şeffaf ve mali

SUNUŞ Kamu yönetimi büyük bir değişimi hizmet süreçlerinde yaşamaya devam ediyor. Bu değişim halkına daha etkin, hesap verebilir, şeffaf ve mali SUNUŞ Kamu yönetimi büyük bir değişimi hizmet süreçlerinde yaşamaya devam ediyor. Bu değişim halkına daha etkin, hesap verebilir, şeffaf ve mali saydamlığı sağlayan bir anlayışla hizmet vermeyi gerektiriyor.

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Mustafa Kemal Atatürk Hayatta tam mutluluk ve esenlik ancak gelecek kuşakların şerefi, varlığı, esenliği için çalışmakta bulunabilir. Abdullah Gül Cumhurbaşkanı Zenginlikler ancak günışığına çıkarsa ve

Detaylı

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Selçuklu Yükseliyor... I - GENEL BİLGİLER A Misyon ve Vizyon B - Yetki, Görev ve Sorumluklar C - İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Teşkilat Yapısı

Detaylı

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1 0 Değerli Hemşehrilerim, 2009 da göreve başlarken insanımız kadar, medeniyetimiz kadar güzel bir şehir imar etmek için, tam kadro Çorum un hizmetinde olacağız demiştik. Hemşehrilerimizin teveccühüyle göreve

Detaylı

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde O düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Teşkilat

Detaylı

MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. - 1 -

MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. - 1 - T.C. MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU - 1 - "Halkını cehalet ve sefalete teslim eden yöneticiler yok olmaya, cehalet ve sefalete sürükleyen yöneticileri seçen halk ise köle olmaya mahkumdur."

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı