I.GİRİŞ SİRKÜLER. Konu: MALİYET BEDELİ ARTIRIMI. A. Ercan ALPTEKİN Maliye Bakanlığı Eski Hesap Uzmanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I.GİRİŞ SİRKÜLER. Konu: MALİYET BEDELİ ARTIRIMI. A. Ercan ALPTEKİN Maliye Bakanlığı Eski Hesap Uzmanı aealptekin@iacymm.com.tr"

Transkript

1 SİRKÜLER Konu: MALİYET BEDELİ ARTIRIMI A. Ercan ALPTEKİN Maliye Bakanlığı Eski Hesap Uzmanı I.GİRİŞ Kurumlar Vergisi Kanununun 13 ncü maddesinde safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükmolunmuştur.aynı şekilde 14.maddede Ticari kazanç gibi hesaplanan kurum kazancı. demek suretiyle yukarıda yer verilen hüküm pekiştirilmiştir. Bu atıf, Gelir Vergisi Kanununun 38 inci madde hükmünü de kapsamaktadır. 38 inci maddeye 3946 sayılı Kanunla eklenen hükümle tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin iktisap tarihinden itibaren iki tam yıl süreyle aktiflerinde tuttukları iştirak hisseleri ve gayrimenkul satışlarında, iktisap bedelinin yeniden değerleme oranı ile eskale edileceği esası getirilmiştir.daha sonra bu hükme 4108 sayılı yasa ile bazı değişiklikler ve ilave hükümler getirilmiştir.bu değişiklikle amortismana tabi iktisadi kıymetlerde uygulamadan yararlanacaktır.en son olarak 4684 sayılı kanun ile kazancın elde edilmesinde kullanılan ölçüt değiştirilmiş,ilave değişiklikler yapılmıştır.

2 II.HUKUKİ TEMEL Maliyet bedeli artırımı uygulaması esas itibariyle mükelleflere, enflasyondan kaynaklanan fiktif kazançlarının vergilendirilmesini önlemeye yönelik bir imkan getirmektedir İlk olarak 3946 sayılı Kanunla, tarihinden itibaren uygulanmak üzere Gelir Vergisi Kanununun 38 inci maddesine eklenen fıkra hükmü ile, gayrimenkuller ve iştirak hisselerinin elden çıkarılmasında alış bedelinin işletmenin aktifinde iki tam yıl süre ile kalmış olması şartıyla yeniden değerleme oranı ile eskale edilmesi esası getirilmiştir sayılı Kanunla söz konusu hükümde yapılan değişikliklerle, amortismana tabi iktisadi kıymetler kapsama alınmış, eskalasyon uygulaması işletme hesabı esasında defter tutanlara da teşmil edilmiş,gayrimenkul ticareti ile uğraşanlarda da inşaata tahsis edilecek arsa için eskalasyon yapılacağı kabul edilmiştir. Uygulamadan yararlanacak iktisadi kıymetin bir şirkete sermaye olarak konulması vb şekilleri ile elden çıkarılmasında da aynı esas geçerlidir sayılı yasa ile uygulama yöntemi değiştirilmiştir.yıllık usulden aylık usule geçilmiştir.yeniden değerleme oranı yerine TEFE oranı esas alınmıştır. Ayrıca daha önce tebliğler ile açıklama getirilmeye çalışılan hususlar yasa metnine dahil edilerek uygulamadaki belirsizlik ortadan kaldırılmak istenmiştir. G.V.K 38.madde hükmü 1984 yılından beri vergi mevzuatında yer alan ve halen Kurumlar Vergisi Kanununda düzenlenen geçici 28.maddede yer alan istisna uygulamasına koşut olarak düzenlenmiştir. Kurumlar Vergisi Kanununda yer alan bu istisna hükmü geçici mahiyette olup bazı farklılıklar taşımaktadır.her iki yasa maddesinin amacı işletmenin bağlı değerlerini likit hale getirerek sermayenin güçlenmesini sağlamaktır. III. UYGULAMA Bu uygulamadan tüm mükellefler yararlanabilecektir. Bilanço veya işletme hesabı esasında defter tutulmasının önemi olmayıp ticari işletmeler bünyesinde maliyet bedeli artırımı yapılır. Bilanço esasına göre defter tutanlar maliyet bedeli artırımına konu kazancı bilanço pasifinde 524 no lu hesapta maliyet artış fonu olarak tutacaklardır. Bu hesap hiç bir surette diğer hesaplara aktarılamayacak, kar dağıtımına konu edilemeyecektir. Maliyet bedeli artırımı yapamayacaklar ise menkul kıymet ve gayrimenkul alım satımı ile devamlı olarak uğraşanlardır. Kısacası ticari amaçla elde bulundurulan kıymetler bu uygulamadan yararlanamayacaktır. Fakat hüküm burada bir konuda esneklik bırakmıştır. İnşaat işleri ile uğraşanların inşaata tahsis ettikleri arsalarında maliyet bedeli artırımı yapılabilecektir. Burada inşaatın bitim tarihi satıştan sonra ise satış tarihi esas alınacaktır. Gayrimenkul veya iştirak hissesinin veya amortismana tabi iktisadi değerlerin iki tam yıl süreyle aktifte kalmış olması gerekmektedir. Maliyet bedeli artırımında eskisinden farklı olarak iktisadi kıymetlerin elden çıkarıldığı ay dikkate alınmayacaktır.iktisadi kıymetin satın alındığı ve IAC 2

3 elden çıkarıldığı yıllar içinde aylık artırım yapılabilecektir. Böylece kapsam genişletilerek enflasyondan kaynaklanan fiktif artışın tespiti daha doğru yapılmasına imkan tanınmıştır. Rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle veya bedelsiz edinilen hisse senetleri de madde hükmüne alınmıştır.4684 sayılı yasa öncesi tebliğler ile düzenlenmiş bu durum yeni yasa metnine dahil edilmiştir.sermaye veya kar yedeklerinin sermayeye ilavesinden dolayı bedelsiz hisse senedi edinilmektedir.fakat burada dikkat edilmesi gereken husus bu senetlerin iktisabına yol açan iştirak hisselerinin en az iki yıl öncesinde iştirak edilen şirketlere ait olmasıdır.bir diğer ifadeyle asla göre fer inin durumu değerlendirilecektir. Bunlarda maliyet bedeli artırımı eskisinden farklı olarak bu kıymetlerin edinilmesine yol açan sermaye artırımının tescil tarihinden itibaren geçerli olacaktır.bu senetler itibari kıymetleri üzerinden maliyet bedeli artırımına konu olabileceklerdir tarihinde yürürlüğe giren 4684 sayılı yasa ile Maliyet Bedeli artırımı uygulamasında yıllık bazdan aylık baza geçilmiştir.yeniden değerleme oranı yerine DİE tarafından belirlenen kümülatif TEFE oranları dikkate alınacaktır tarihinde yürürlüğe giren 3946 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 39 uncu maddenin 2 no.lu fıkrasında 38.madde hükmünün tarihinden önce iktisap edilen gayrimenkul ve iştirak hisseleri hakkında Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yeniden değerleme oranının tespit edildiği yıldan itibaren uygulanacağı hükmolunmuştur. Yeniden değerleme oranı ilk defa 1984 yılında tespit edilmiş bulunduğundan, iktisap tarihi ne olursa olsun, en fazla 1984 yılından başlayarak eskalasyon uygulanabilecektir. Gayrimenkul deyimi esas itibariyle Medeni Kanun hükümlerine göre belirlenecek olup bina ve arazi şeklinde bilinen anlamdaki gayrimenkuller dışında gayrimenkulün mütemmim cüzi durumundaki kıymetler de maliyet bedeli artırımında gayrimenkul hükmünde işleme tabi olacaktır.teferruat ise bu kapsama dahil edilmeyecektir.gayrimenkullerin maliyet bedelinin artırılması uygulamasına konu olabilmesi için Medeni Kanun'un 910 ve 911'inci maddesi gereğince tapuya tescil edilmiş olması şarttır.zira;iktisap tapuya tescille geçerlik kazanır. Bünyede inşa suretiyle edinilen gayrimenkullerde ise yine tapuya tescil tarihinin esas alınması gerektiği görüşündeyiz. Vergi Usul Kanununun 272 inci maddesine göre gayrimenkulü genişletmek veya iktisadi kıymetini devamlı olarak artırmak maksadıyla yapılan giderler gayrimenkulün maliyet bedeline eklenecektir. Eskalasyon uygulaması gayrimenkulün maliyet bedeli üzerinden yapılacaktır.uygulama ile ilgili sorunlar genelde kur farkları ve kredi faizleri bakımından ortaya çıkmaktadır.zira bunlardan daha önceki uygulamaya göre aktifleştirildikleri döneme kadar olanlar maliyete dahil edilmekte,bu dönemden sonra olanlar ise eklenmemekteydi.yıllık bazın yerine aylık bazın getirilmesi ile birlikte bu konuda bir belirsizlik doğmuştur.hangi yılda maliyetine ilave edilirse edilsin bu maliyet unsurlarının tamamının yeni uygulamadan yararlanması gerekmektedir. Menkul değerler portföyüne dahil tam mükellef kurumlara, yabancı kurumlara ait hisse senetleri,eshamlı komandit şirketlerin komanditer ortaklarına ait ortaklık payları,iş ortaklıkları ve adi ortaklık payları da iştirak hissesi olarak kabul edilmekte, menkul kıymetler yatırım fonları katılma belgeleri ise iştirak hissesi sayılmamaktadır. IAC 3

4 Amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler kavramıyla neyin ifade edildiği Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenecektir. Buna göre; V.U.K.'nun 313'üncü maddesi uyarınca, işletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269'uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen mütemmim cüzileri ve teferruatları, tesisat ve makineleri, gemiler ve diğer taşıtlar; gayri maddi haklar ile alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmleri amortismana tabi iktisadi kıymetlerdendir. Amortisman konusu sabit kıymetlerdeki iktisap tarihi açısından sorun genelde bunların da iktisabı ile işletme bünyesinde hizmete tahsis edilmesi tarihlerinin farklı olduğu durumlarda söz konusu olmaktadır. Maliyet revizesi bakımından ilgili kıymetin fonksiyonel hale gelmesi önem taşımaktadır.işletmenin kül olarak iktisadi kıymetten faydalanabilmesi temel kriter olarak algılanmalıdır.dolayısıyla eskalasyon uygulaması bakımından üretime geçiş tarihinin iktisap tarihi olarak alınması gerekmektedir Tarihinden önce Yapılan Satışlar Gelir Vergisi Kanunu'nun 38'inci maddesinin son fıkrası hükmüne göre yeniden değerleme oranının uygulanacağı tutar, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yeniden değerlenmiş tutarlar olmayıp, iktisadi kıymetin iktisap edildiği tarihteki maliyet bedelidir.bu durumda, tarihinden önce yapılan satışlarda iktisadi kıymetlerin iktisap edildiği tarihteki maliyet bedeline,iştirak hisselerinde alış bedeline, 1984 yılından itibaren Maliye Bakanlığı'nca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranları uygulanmak suretiyle iktisadi kıymetin maliyet bedeli arttırılabilecek ve bu artırılmış tutar, satıştan doğan kazancın tespitinde maliyet bedeli olarak dikkate alınacaktır. İktisap edilen ve elden çıkarılan yıllar hariç olmak üzere, iktisadi kıymetlerin maliyet bedeli yeniden değerleme oranları uygulamak suretiyle artırılacaktır.bir diğer ifadeyle 4684 sayılı yasanın yürürlülük tarihinden önce yapılan satışlarda eski hükümler geçerli olacaktır Tarihinden itibaren Yapılan Satışlar 4684 sayılı Kanun'un 17'inci maddesiyle Gelir Vergisi Kanunu'nun 38'inci maddesinin son fıkrası tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiştir tarihinden itibaren yapılan satışlarda iktisadi kıymetlerin maliyet bedeli, Devlet İstatistik Enstitüsü'nce belirlenen toptan eşya fiyat endeksindeki [TEFE) artış oranı uygulanmak suretiyle artırılacaktır. Eskisinden farklı olarak yeniden değerleme oranı hesaplamada dikkate alınmayacaktır. Yukarıda da yer verdiğimiz üzere Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 39'uncu maddesinin 2 numaralı bendi hükmüne göre 38.maddenin uygulanmasında Vergi Usul Kanunu hükümlerine IAC 4

5 göre yeniden değerleme oranının tespit edildiği yıldan itibaren uygulamanın yapılacağı hükmolunmuştur tarihinden sonra yapılan satışlarda iktisadi kıymetlerin iktisap edildiği tarihteki maliyet bedeline, 1984 yılından itibaren Devlet istatistik Enstitüsü'nce belirlenen aylık toptan eşya fiyat endeksindeki (TEFE) artış oranı uygulanmak suretiyle iktisadi kıymetin maliyet bedeli arttırılabilecek ve bu artırılmış tutar, satıştan doğan kazancın tespitinde maliyet bedeli olarak dikkate alınacaktır. Maliyet bedeli artırım işleminin birden fazla dönemi kapsaması halinde bu hesaplama kümülatif esasa göre yapılacaktır. Gayrimenkul, iştirak hisseleri ve amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin maliyet bedelinin artırılması uygulamasından zarar doğması halinde, bu zarar vergilendirilecek kazancın tespitinde dikkate alınmayacak, satış karı sıfır olarak kabul edilecektir. Bilanço esasında defter tutan mükellefler tarafından artırılan maliyet bedeline tekabül eden kazançlar,bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında gösterilecek sermayeye ilave dışında başka bir hesaba nakledildiği veya işletmeden çekildiği takdirde o yılın kazancı sayılarak vergiye tabi tutulacaktır. İşletme hesabı esasında defter tutanlarda ise kullanımı bakımından böyle bir kısıtlama mevzu bahis değildir. IV.SONUÇ İşletmelerin bağlı değerlerinin likit hale getirilmesi, bu şekilde sermaye yapılarının güçlendirilmesi 1984 yılından itibaren teşvik edilmektedir.bu teşvik genellikle geçici maddeler yoluyla olmaktadır.enflasyon iktisadi alanda faaliyet gösteren firmaların değerlerinin yıpranmasını gündeme getirdiğinden dolayı vergi kanunlarında da bir takım müesseseler geliştirilmiştir.bu müesseseler esas itibariyle firmaların aktif yapısındaki değer kayıplarını telafi etme amacına yönelerek bir takım vergisel avantajları da beraberinde getirmiştir.bunlar gelir yönüyle şişmiş,gerçeği ifade etmeyen rakamların reel rakamlar haline getirilmesini sağlayan veya bir takım aktif değerlerin güncelleşerek gerekli vergisel uygulamaların bu tutarlar üzerinden yapılmasını öngören düzenlemelerdir. Kurumlar Vergisi Kanununda yer alan geçici 28.maddeye paralel olarak düzenlenen 38.madde hükmü süreli bir hüküm değildir. Ayrıca 38.madde tüm mükellefler için geçerli bir düzenlemedir.stopaja tabi değildir. G.V.K. nun 38. Maddesinin son fıkrasındaki düzenlemede esas itibariyle gayrimenkul,iştirak hissesi ve amortismana tabi iktisadi kıymetlerin elden çıkarılması halinde enflasyondan kaynaklanan fiktif artışları vergilememeye yönelik düzenlemedir.geçici 28.madde ise amortismana tabi iktisadi kıymetleri kapsama almaz.bu iki IAC 5

6 hükme göre satış halinde yapılacak eskalasyon fiktif karların vergilenmemesini sağlayacaktır yılından beri yürürlüğü devam eden bu hükümde 3 ayrı yasa ile değişiklik yapılmıştır.bu da beraberinde bir çok soruyu gündeme getirmiştir.en son getirildiği haliyle bazı belirsizlikleri de beraberinde taşımaktadır. Bunların bir an önce çözüme kavuşturulması gerekmektedir. IAC 6

2014 Yılında Elde Edilmiş Olan Diğer Kazanç ve İratların Saptanmasına İlişkin Esaslar Güray Öğredik Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE,

2014 Yılında Elde Edilmiş Olan Diğer Kazanç ve İratların Saptanmasına İlişkin Esaslar Güray Öğredik Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE, 2014 Yılında Elde Edilmiş Olan Diğer Kazanç ve İratların Saptanmasına İlişkin Esaslar Güray Öğredik Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE, Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi

Detaylı

Finansal Kiralama Konusu İktisadi Kıymetlerde Amortisman Süresi Ve Sözleşmeden Doğan Ve İlk Yıla İsabet Eden Faiz Ve Kur Farklarının Aktifleştirilmesi

Finansal Kiralama Konusu İktisadi Kıymetlerde Amortisman Süresi Ve Sözleşmeden Doğan Ve İlk Yıla İsabet Eden Faiz Ve Kur Farklarının Aktifleştirilmesi Finansal Kiralama Konusu İktisadi Kıymetlerde Amortisman Süresi Ve Sözleşmeden Doğan Ve İlk Yıla İsabet Eden Faiz Ve Kur Farklarının Aktifleştirilmesi Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE (Denge İstanbul

Detaylı

AMORTİSMANLARDA ÖZELLİK ARZEDEN DURUMLAR

AMORTİSMANLARDA ÖZELLİK ARZEDEN DURUMLAR Sayfa 1 / 7 AMORTİSMANLARDA ÖZELLİK ARZEDEN DURUMLAR Yazar: AliTUĞLU (*) Yaklaşım Dergisi / Ocak 2007 / Sayı: 169 I- İKTİSADİ KIYMETLERİN AMORTİSMANA TABİ TUTULMA NEDENİ Vergi Usul Kanunu nun 313. maddesi

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 3 2

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 3 2 02.07.2013 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 3 2 Yeni Gelir Vergisi Kanun Tasarısında Yer Alan Önemli Hususlar Mevcut uygulamada, gerçek kişilerin gelirleri Gelir Vergisi Kanununa göre, kurumların kazançları

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU GİRİŞ İşletmelerin süresiz olarak varsayılan ömrü, faaliyet sonuçlarının tespiti

Detaylı

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması,

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması, KURUMLARIN AKTİFİNDE EN AZ İKİ TAM YIL SÜREYLE BULUNAN TAŞINMAZLAR İLE İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞLARININ KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN İSTİSNAYA KONU EDİLMESİNİN ŞARTLARI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Detaylı

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU I. GİRİŞ : Türkiye de faaliyette bulunan kurumların yurt dışında faaliyette bulunmaları ve kazanç elde etmeleri değişik şekillerde gerçekleşebilir. Buna göre söz

Detaylı

VARLIK BARIŞI OLARAK ADLANDIRILAN KANUNİ DÜZENLEME RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR

VARLIK BARIŞI OLARAK ADLANDIRILAN KANUNİ DÜZENLEME RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR VARLIK BARIŞI OLARAK ADLANDIRILAN KANUNİ DÜZENLEME RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür www.muhasebetr.com sitesinde

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar KPMG TÜRKİYE 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar Ocak 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1 Investment in Turkey İçindekiler Birinci Bölüm 8 1. İşletme Varlıklarına (aktif) İlişkin Değerleme

Detaylı

GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER

GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER 2011 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. Ayrıntılı Bilgi İçin Vergi İletişim Merkezinin 444 0 189 numaralı telefon hattına Başvurabilirsiniz.

Detaylı

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ 2014 ÜCRETSİZDİR Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü SUNUŞ Ülkemizde yasaların çok hızlı değiştiği bir dönemi yaşamaktayız. Aynı zamanda, bu dönemde Maliye Bakanlığı nca yapılan düzenlemeler de dikkate alındığında mevzuatı izlemek, değişiklikleri anlamak,

Detaylı

III Ücretler, Serbest Meslek Kazançları, Gayrimenkul-Menkul Sermaye İratları, Diğer

III Ücretler, Serbest Meslek Kazançları, Gayrimenkul-Menkul Sermaye İratları, Diğer III Ücretler, Serbest Meslek Kazançları, Gayrimenkul-Menkul Sermaye İratları, Diğer Amaçlarımız: Kazanç ve İratlar 1. Ücretin ve işyerinin tanımını yapıp safi ücreti belirleyebilmek 2. Serbest meslek faaliyetinin

Detaylı

Enflasyon Muhasebesi Düzenlemelerinden Sonra Tüm Yönleriyle Amortisman Uygulamaları

Enflasyon Muhasebesi Düzenlemelerinden Sonra Tüm Yönleriyle Amortisman Uygulamaları Enflasyon Muhasebesi Düzenlemelerinden Sonra Tüm Yönleriyle Amortisman Uygulamaları Dr. Hakan ERKUŞ İnönü Üniversitesi, İİBF Özet Bilindiği gibi uzun yıllar süren çalışmaların sonucunda enflasyon muhasebesi

Detaylı

MUHASEBE BÖLÜMÜ. Đstanbul, 04.01.2012. Sirküler No: 2012 / 05 Konu: Özel Maliyetler

MUHASEBE BÖLÜMÜ. Đstanbul, 04.01.2012. Sirküler No: 2012 / 05 Konu: Özel Maliyetler MUHASEBE BÖLÜMÜ Rödl & Partner Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Teşvikiye Cad. No: 17 D 12/13/15 Đkbal Ticaret Merkezi TR-34365 Teşvikiye-Đstanbul Telefon + 90 (212) 310 14 00 Telefax + 90 (212) 327 32

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER

TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ MANİSA, MAYIS 2012 1 GİRİŞ Türev Ürünler ve Vergilendirilmesi konulu makalenin

Detaylı

içinde işletmenin tasfiyesi halinde de bu hükmün uygulanacağı ifade edilmektedir.

içinde işletmenin tasfiyesi halinde de bu hükmün uygulanacağı ifade edilmektedir. SERMAYEYE EKLENEN K.V.K. NUN 5/1-e MADDESİNDE SAYILI KIYMETLERİN SATIŞINDAN ELDE EDİLEN İSTİSNA KAZANÇLARIN İŞLETMENİN 5 YIL İÇİNDE TASFİYESİ KARŞISINDA VERGİSEL DURUM 1. KONU Bilindiği üzere 5520 sayılı

Detaylı

İLK KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ İLE ŞEREFİYELER

İLK KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ İLE ŞEREFİYELER İLK KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ İLE ŞEREFİYELER MEHMET ERKAN Hesap Uzmanı GİRİŞ; Ülkemizde 1980 yıllardan itibaren uygulamaya konulan ekonomik ve mali politikalar kurumlaşmayı teşvik ederek ona ivme

Detaylı

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI Ömer GEZER * Bilgehan ÇİÇEK ** A. GİRİŞ: İşletmeler binek otomobil ihtiyaçlarını satın alma ya da kiralama yoluyla karşılayabilmektedirler. Şirkete alınıp,

Detaylı

Çifte vergilendirmenin önlenmesinde kullanılan yöntemler kısaca şöyledir:

Çifte vergilendirmenin önlenmesinde kullanılan yöntemler kısaca şöyledir: ÇİFTE VERGİLENDİRME ÖNLEME ANLAŞMALARI: Çifte Vergilendirme, konusu, mükellefi ve dönemi aynı olan kazanç üzerinden birden fazla vergileme yapılmasıdır. Diğer bir ifade ile mükellefi, kaynağı, konusu aynı

Detaylı

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI)

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) Egemen Tanrıkulu (Yeminli Mali Müşavir) Berna Turhan (Baş Denetçi) FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) FK

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş.

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız

Detaylı

1 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

1 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 26482 Resmi Gazete Tarihi 03.04.2007 1 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 21/6/2006 tarih ve 26205 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 13/6/2006

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı