KOROZYONDAN KORUNMA TEMEL ĠLKELERĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOROZYONDAN KORUNMA TEMEL ĠLKELERĠ"

Transkript

1 KOROZYONDAN KORUNMA TEMEL ĠLKELERĠ 1

2 METALİK KAPLAMALARLA KOROZYONDAN KORUNMA Metalik kaplamalar, üzerinde kaplandıkları metali ortamın etkisinden iki ayrı şekilde korurlar: Kaplama metali ortama daha dayanıklıdır. Kaplama metali alt metale tercihli olarak çözünür ve kendisi harcayarak alt metali korur. Bu iki koruma yönteminin temel prensipleri birbirinden farklıdır 2

3 METALİK KAPLAMALARLA KOROZYONDAN KORUNMA ORTAMA DAHA DAYANIKLI KAPLAMA Bakırın altına veya gümüģle çelik saçın kurģun veya krom ile (nikel-krom bileģik tabakası olarak) kaplanması ortama daha dayanıklı korumaya en yaygın örneklerdir. 3

4 METALİK KAPLAMALARLA KOROZYONDAN KORUNMA Burada temel ilke kaplama metalinin kaplanan metale göre ortamdan daha az etkilenmesidir. Örneğin; altın, korozyona karģı en dirençli metal kaplama türleri arasındadır. Örneğin; krom, yüzeyinde oluģan pasif tabakanın etkinliği ile yüksek koruyucu niteliğe sahiptir 4

5 METALİK KAPLAMALARLA KOROZYONDAN KORUNMA Bu tip kaplamaların zayıf tarafı ise yüzeylerinde mevcut süreksizlikler (gözenek, çizik v.b.) altında meydana gelen alt metalin tercihli olarak çözünmesidir. Bu tip kaplamalar temelde yüzeyini örttükleri metalden daha asildirler. Yüzeylerindeki süreksizlikler bölgesel galvanik hücrelerin meydana gelmesine sebep olurlar 5

6 METALİK KAPLAMALARLA KOROZYONDAN KORUNMA Tüm kaplama yüzeyinde meydana gelen katodik reaksiyon için elektronlar alt metalin açığa çıktığı bölgelerden sağlanmak zorundadır. Bu noktalarda Ģiddetli korozyon oluģur oyuklar, delinmeler meydana gelir. 6

7 METALİK KAPLAMALARLA KOROZYONDAN KORUNMA Bazı durumlarda korozyon ürünleri süreksizlikleri engelleyip korozyonu yavaģlatabilir. 7

8 METALİK KAPLAMALARLA KOROZYONDAN KORUNMA Temelde alt metali koruma amacıyla yapılan bu tip kaplamalarda kaplama kalitesinin yüksekliği korumayı birinci derecede etkileyen faktördür. Aksi halde kaplanan metal korunacağı yerde hızlı olarak tahribatların en tehlikelisi olan, bölgesel tahribata uğrar. Bu tip kaplamalara kaplamanın davranışına göre KATODĠK kaplamalar da denir. 8

9 KENDĠSĠNĠ HARCAYARAK ALT METALĠ KORUYAN KAPLAMALAR Korozyondan korunmada en yaygın kullanılan kaplamalar; üzerine kapladıkları metalden daha aktif olan kaplama türleridir. Çinko, kadmiyum kaplamalar en önemli örneklerdir. Bazı koģullarda çelik üzerine kaplanan aluminyum ve kalay da aynı Ģekilde davranırlar 9

10 KENDĠSĠNĠ HARCAYARAK ALT METALĠ KORUYAN KAPLAMALAR Kaplama metali genelde ortama karģı alt metalden daha dayanıklıdır. Fakat aynı zamanda daha aktif olduğu için alt metalin açığa çıktığı fiziksel süreksizliklerin bulunduğu noktalarda kendisini feda ederek, yani çözünerek, koruma görevini gerçekleģtirir. 10

11 KENDĠSĠNĠ HARCAYARAK ALT METALĠ KORUYAN KAPLAMALAR Kaplama metali çözünen, yani anot (elektron veren), alt metal ise çözünmeyen, yani katot olarak davranır. 11

12 KENDĠSĠNĠ HARCAYARAK ALT METALĠ KORUYAN KAPLAMALAR Bu tip kaplamalara koruma mekanizması korunacak metalin katot yani elektron alan olarak davranmasını gerektirdiği için koruma katodik koruma olarak bilinir. 12

13 KENDĠSĠNĠ HARCAYARAK ALT METALĠ KORUYAN KAPLAMALAR Kaplama metalinin ortama daha dayanıklı olmasına rağmen alt metale tercihli olarak çözünmesi kavramları termodinamik olarak birbirine zıt gibi gözükmektedir 13

14 KENDĠSĠNĠ HARCAYARAK ALT METALĠ KORUYAN KAPLAMALAR Kaplama metalini ortama daha dayanıklı kılan unsur oksidasyon ürünleridir (oksit filmleri). Örneğin çinko yüzeyinde bileşik bir katman, alüminyum veya kalay yüzeyindeki oksit filmi bu direncin nedenidir. 14

15 KENDĠSĠNĠ HARCAYARAK ALT METALĠ KORUYAN KAPLAMALAR Korozyon ürünlerinin boşlukları doldurarak korozyon hızını azaltmalarına bu tip kaplamalarda da rastlanır. 15

16 KENDĠSĠNĠ HARCAYARAK ALT METALĠ KORUYAN KAPLAMALAR Anodik kaplamaların alt metalin açığa çıkan bölümlerini koruma etkinliği ortama da bağlıdır. 16

17 METALĠK KAPLAMALAR Uygulamada metalik kaplamalar yalnız korozyondan korunma amacı ile dahi yapılmış olsalar bile diğer önemli bazı amaçlara da hizmet ederler: Dekoratif görünüşü çekici kılarlar. 17

18 Kaplama dekoratif görünüşü çekici kılarlar 18

19 Kaplama dekoratif görünüşü çekici kılarlar 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 METALĠK KAPLAMALAR Yüzeye değişik özellikler kazandırırlar (sertlik, elektriksel iletkenlik v.b.) Yüzeyin bazı bölümlerini bir başka yüzey işlem sırasında maskelerler. 29

30 METALĠK KAPLAMALAR Bazı kaplamalar dekoratif çekicilik vermek için yapılmış olmalarına karşın kendi korozyonları önemli bir sorun haline gelebilir. 30

31 ÇOK KATLI KAPLAMALAR Koruma prensiplerinden katodik koruma yolu ile koruma çok katlı katmanların kullanımında temel prensibi oluģturur. 31

32 ÇOK KATLI KAPLAMALAR Bu tip korumaya en yaygın örnek olarak mikroçatlaklı veya mikrogözenekli krom ve çift tabaka nikel (üstte parlak, altta yarı parlak) ile kaplanmış çelikler gösterilebilir. 32

33 METALĠK KAPLAMALAR Metalik kaplamaların bileģimleri, yapıları, içerlerinde bulunan organik, inorganik veya metalik safsızlıklar korozyon dirençlerine etki eder. 33

34 METALĠK KAPLAMALAR Çinko kaplama sıcak daldırma veya elekrolitik yöntem ile yapılabilir. Sıcak daldırmada eğer ergimiģ çinko banyosuna alüminyum (0.15 ~ 0.25%) katılmamıģ ise kaplama genel olarak bir çinkodemir alaģımı katmanları Ģeklinde elde edilir. 34

35 METALĠK KAPLAMALAR Malzeme kaplamadan sonra uzun süre yüksek sıcaklıkta tutulursa tüm katman bir demir-çinko alaģımı haline dönüģtürülebilir. 35

36 METALĠK KAPLAMALAR Kaplama tabakası demirden farklı olarak çinko banyosunda bulunan diğer alaģım elementlerini de içerir. 36

37 METALĠK KAPLAMALAR Elektrolitik çinko kaplama ise, eğer malzeme iģlem sırasında veya sonra ısınmaya maruz kalmamıģ ise genel olarak kaplama tabakası saf çinkodur. 37

38 KAPLAMA ġeçġmġ Metalik kaplamalarla korunmada kaplama türü seçiminde aşağıda sıralanan faktörlere dikkat edilir. Seçim sırasında, ekonomik faktörler de çok önemli yer tutar. Ortam Ömür Dekoratif etki Alt metal Parçanın şekli ve boyutu Sonra uygulanacak imalat yöntemleri Mekanik faktörler 38

39 METALĠK KAPLAMALAR ORTAM Malzemenin kullanılacağı ortam dikkate alınarak önce uygun olmayan kaplama türleri elenir. Geri kalanlar arasından en uygun seçiminde ise diğer faktörleri sırası ile dikkate almak gerekir 39

40 METALĠK KAPLAMALAR ÖMÜR Metal kaplanmıģ parçanın kabul edilebilir kullanım ömrü için; kaplama türü ve kalınlığı seçimde önemli bir faktördür. 40

41 METALĠK KAPLAMALAR ÖMÜR Uzun bir servis ömrüne sahip olması gereken parça daha dayanıklı fakat pahalı bir kaplama metali ile kaplanabilir veya daha ucuz bir kaplama metalinin daha kalın olarak kaplanması tercih edilebilir 41

42 METALĠK KAPLAMALAR DEKORATĠF ETKĠ Korozyondan koruma amacı ile yapılmıģ olsa dahi metalik kaplamaların dekoratif etkisinin de özellikle ticari açıdan önemi büyüktür. 42

43 METALĠK KAPLAMALAR ALT METAL Alt metal kaplama metalinin seçiminde çok önemli bir faktördür. Alt metalin uygulanmak istenilen kaplama türü ile uyumlu olmadığı hallerde ara kaplama yapılarak bu sorun halledilebilir. 43

44 METALĠK KAPLAMALAR Önce bakır kaplanan parça sonra emniyetli olarak nikel banyosunda nikel kaplanabilir 44

45 METALĠK KAPLAMALAR ġekġl ve BOYUT FAKTÖRÜ Parçanın Ģekli ve boyutu kaplama metalinin seçiminden çok kaplama yöteminin seçimi etkiler. 45

46 METALĠK KAPLAMALAR ġekġl ve BOYUT FAKTÖRÜ Örneğin büyük yapılar sıcak daldırma ile alüminyum kaplanamıyacakları için, kaplama türü alüminyum ise, kaplama, sıcak metal püskürtülerek arazide yerinde gerçekleģtirilebilir 46

47 METALĠK KAPLAMALAR Parçaların hatasız ve öngörülen minimum kalınlıkta metal ile kaplanmasında; boyut ve Ģekil önemli bir faktördür 47

48 METALĠK KAPLAMALAR UYGULANACAK ĠMALAT YÖNTEMLERĠ Metal kaplı parçalara daha sonra uygulanacak imalat yöntemleri kaplama türü ve metodunun seçiminde etkendir. Parçalar kesilerek, mekanik Ģekil verilerek, kaynak, perçinle veya vida-somun ile birleģtirilerek kullanılırlar. Kaplandıktan sonra kesilecek parçada kaplama metali anodik türde ise, kesme sonucu ortaya çıkan alt metali birçok halde korozyondan korur. 48

49 METALĠK KAPLAMALAR UYGULANACAK ĠMALAT YÖNTEMLERĠ Kırılgan kaplamalar ise (krom-nikel) alaģım tabakalı sıcak kaplanmıģ çinko gibi, mekanik deformasyonla çatlayabilir, dökülebilir ve koruyucu niteliklerini yitirebilirler. 49

50 METALĠK KAPLAMALAR MEKANĠK FAKTÖRLER Kaplama türü seçiminde özellikle kaplanacak metalin servis sırasında karģılaģacağı dinamik veya statik gerilimlerin bilinmesi gerekir. Belirli mukavemetteki bir metal sıcak çinko kaplama iģlemi sırasında tavlanarak bu özelliğinin bir kısmını, kabul edilmeyecek oranda yitirebilir. 50

51 METALĠK KAPLAMALAR MEKANĠK FAKTÖRLER Aynı Ģekilde yüksek mukavemetli çeliklerin metallerle kaplanması sırasında asit çözeltilerle teması yüzeyinde hidrojen çıkıģı metal bünyesine hidrojen girmesine ve hidrojen gevrekliği nedeni ile kırılmasına neden olabilir. 51

52 METALĠK KAPLAMALAR METALĠK KAPLAMANIN KOROZYON DĠRENCĠNE ETKĠSĠ Metalik kaplamalarla sağlanmak istenilen korozyon direncinin optimum olması için aģağıda sıralanan faktörleri ve bunların birbirleri ile olan iliģkilerini almak gerekir. Metalik malzemenin kullanılacağı ortam Metalik malzemenin üzerine kaplanacağı metal Metalik kaplamanın türü Metalik kaplamanın uygulama türü Metalik kaplamanın altında veya üstünde baģka kaplamanın bulunup bulunmadığı 52

53 METALĠK KAPLAMALAR METAL YÜZEYLERĠNĠN KAPLAMAYA HAZIRLANMASI Türü ne olursa olsun bir metal kaplama iģleminin baģarısı kaplanacak parçanın yüzeyinin temizliği ve kaplamaya hazırlanma derecesi ile doğru orantılıdır. Genelde metal kaplama iģlem zincirinin en zayıf halkası temizlik halkasıdır. 53

54 METALĠK KAPLAMALAR METAL YÜZEYLERĠNĠN KAPLAMAYA HAZIRLANMASI Temizlik kaplama iģleminin baģarı anahtarıdır. Yüzey hazırlama iģlemleri, metal kaplanacak yüzeyin kaplama iģleminin gerektirdiği oranda; yağ, kir ve korozyon ürünü ile diğer istenmiyen maddelerden temizlenmesi yüzeyin istenilen parlaklığa getirilmesi bazen de yüzeydeki deforme olmuģ üst tabakanın dağlanarak ortadan kaldırması kademelerinin birden fazlasını kaplar 54

55 METALĠK KAPLAMALAR Metal yüzeyinde diğer imalat iģlemlerinden kalan safsızlıklar ve metalin korozyonu sonucu oluģan tabakalar mekanik, ısıl veya kimyasal yolla temizlenir. Mekanik temizleme iģlemleri Çekiçleme, kazıma, tel fırça ile temizleme, aģındırma, tazyikli hava ile aģındırıcı püskürtme, santrifüj raspası, parlatma iģlemleri Isıl Temizleme Alevle temizleme, endüksiyonla temizleme Kimyasal Temizleme Sülfürit asit, hidroklorik asit ve diğer kimyasal bileģiklerle temizleme. Yüzey oksitleri redükleyici gazlı atmosferde redüklenerek de temizlenebilirler. Metal yüzeyindeki yağ ve kirler genelde kimyasal yolla temizlenir. 55

56 METALĠK KAPLAMALAR Bazı özel yöntemlerde yağ ve kirlerin yüksek sıcaklıkta temizlenmesine de rastlanır. 1. Organik Çözücülerde Temizleme 2. Genelde hidrokarbon veya klorlü hidrokarbonlar kullanılır. 3. Alkalilerle Temizleme 4. Bu çözeltiler sabun ve sentetik yüzey maddeler yanında alkali fosfat ve silikatlar ile sodyum ve potasyum hidroksit de içerirler. 5. Emülsiyon Temizleyiciler 6. Sulu bir sabun çözeltisi içinde organik çözücü emülsiyonundan oluģur. Daha önceki iki temizleme yönteminin karıģımıdır. 7. Buharla Temizleme 8. Az miktarda temizleyici solvent içeren buhar da temizleme amacı ile kullanılır. 9. Elektrokimyasal Temizleme 10. Malzeme uygun çözelti içinde anot yapılıp yüzeyinde oksijen, katot yapılıp yüzeyinde hidrojen gazı çıkıģı sağlanarak temizleme yapılır. 56

57 METALĠK KAPLAMALAR Endüstriyel uygulamada önem kazanmıģ metal kaplama yöntemleri: Fiziksel Metodlar Sıcak Daldırma Yayınma ile kaplama Vakum kaplama Katodik saçınım Ġyon kaplama Ġyon aģılama Mekanik Metodlar Metal giydirme (cladding) Sıcak püskürtme Kimyasal Metodlar 57

58 KLADING UYGULAMALARI 58

59 KLADING (CLADDING) UYGULAMALARI 59

60 KLADING (CLADDING) UYGULAMALARI 60

61 ALUMĠNYUMLA FARKLI KAPLAMA UYGULAMALARI 61

62 7075 SERĠSĠ ALAġIMLARIN EKSTRUZYONDA ġekġllendġrġlmesġ PROFĠL ÖRNEĞĠ 62

63 7075 SERĠSĠ ALAġIMLARIN ġekġllendġrġlebġlġrmesġ Şekil 68. Haddelemenin şematik gösterimi 63

64 METALĠK KAPLAMALAR Yüksek sıcaklıkta uygulanan metodlar - Kimyasal indirgeme ile DüĢük sıcaklık metodları - Kimyasal indirgeme - sementasyon - akımsız kaplama Elektrokimyasal Metodlar Elektrokaplama ( Elektrokimyasal kaplama ) 64

65 METALĠK KAPLAMALAR Bu sıralama özellikle fiziksel-mekanik açısından mutlak değildir. Elde edilen kaplamanın mekanik olarak alt yüzeye bağlanması olayı yalnız sıcak püskürtmede değil vakum, ion kaplama yöntemlerinde de mevcuttur. Sıcak püskürtülen alüminyum ise, ısıl iģlem uygulaması ile, kaplanan metale yayınarak mekanik değil fiziksel bir bağ da oluģturabilir. 65

66 METALĠK KAPLAMALAR Metal kaplama yöntemleri arasında önem sıralaması yapmak yerine uygulamadaki ekonomisini belirlemek daha doğru olur. Sıcak daldırma yöntemi bu açıdan en yaygın ve en ekonomik yöntem olarak gösterilebilir. Bunu elektrokimyasal yöntemler takip eder. Elektrokimyasal yöntemlerin maliyeti çok geniģ sınırlar arasında değiģebilir. Maliyet yalnız kaplanan metalin türüne değil, kaplama yöntemine de bağlıdır. 66

67 METALĠK KAPLAMALAR Sıcak püskürtme yüksek tonajda malzemelerin yerinde metal kaplanmasıda rakipsiz bir yöntemdir. Vakum kaplama da yaygın kullanılmaktadır. Diğer yöntemlerden yayınma ile kaplama genelde yavaģ bir yöntem olmakla birlikte özel uygulama sahaları bulmuģtur. 67

68 METALĠK KAPLAMALAR Diğer yöntemlerin ekonomik önemi çok büyük olmakla beraber özellikle modern kaplama yöntemleri gelecek vadetmektedirler. Ayrıca bu yöntemlerle elde edilen kaplama tür ve Ģekillerini diğer yöntemlerle elde etmek güç veya imkansızdır. Özellikle yüksek teknoloji uygulamaları bu tip yöntemlerin, kitlesel olmakla birlikte, ekonomik boyut açısından önemini arttıracaktır. 68

69 BELLĠ BAġLI METALĠK KAPLAMA YÖNTEMLERĠ 69

70 SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ En yaygın, en ucuz metal kaplama yöntemlerinden olan sıcak daldırma özellikle çeliğe, çinko, alüminyum, kurģun, bakıra kalay kaplamada kullanılır. Ergime sıcaklığı nispeten düģük olan metallerin kaplanmasında uygulanır 70

71 71

72 72

73 73

74 74

75 75

76 KALAY KAPLAMALAR 76

77 KALAY KAPLAMALAR 77

78 78

79 SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ Kaplanacak metal ile kaplama metali arasındaki reaksiyon alaģım tabakaları oluģturur, Kaplama metali ile alt metal arasında iyi bir fiziksel bağlantı sağlanır. Fakat birçok halde yüzeydeki saf metal ile alttaki alaģım tabakasının özelliklerinde farklılık gözlenir. 79

80 SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ Genelde metalik kaplamalar kaplandıkları metalden daha yumuģaktırlar. Kaplama sırasında metalin yüksek sıcaklığa maruz kalması mukavemetin azalmasına da neden olabilir. 80

81 SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ErgimiĢ metal banyosuna katılan alaģım elementleri alaģım tabakasını ortadan kaldırabilir veya çok azaltabilir. Çinko banyolarında alüminyum (% ) alüminyum banyolarında silisyum (%3) ilavesi ile mekanik Ģekil verilmeye daha müsait levha, Ģerit kaplamaları yapılır. 81

82 SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ Sıcak daldırma küçük-büyük kesikli veya devamlı (kontinü) olarak uygulanabilir. Günümüzde tel, levha, Ģerit kaplamada sıcak daldırma yöntemi önemli yere sahiptir. 82

83 SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ Sıcak daldırma yöntemi ile elde edilebilecek kaplamanın alt sınır kalınlığı sınırlıdır. Günümüzde basınçlı sıcak hava püskürtme uygulamaları ve otomatik kontrol ile kalınlık dağılımı özellikle sürekli kaplamada sıhhatli olarak kontrol edilebilmektedir. Sıcak kaplamalar arasında alaģım kaplamalada önemlidir. Yüksek alüminyumlu (>65) Zn-Al kaplamalar ile Sn-Pb (%20-25) kaplamalar bu arada sayılabilir. 83

84 KOROZYONDAN KORUNMA 84

85 AKIMSIZ METAL KAPLAMA Akımsız metal kaplamada; kaplanacak metalin iyonlarını ve bir indirgeyiciyi içeren çözeltiye daldırılan metalin kaplama olayıdır. Burada elde edilen kaplama kaplanacak metalin her yanında ve eģit kalınlıktadır. Bu durum korozyondan koruma açısından büyük avantaj sağlar 85

86 AKIMSIZ METAL KAPLAMA Elde edilen kaplama metal değil alaģımdır. Ġndirgeyicinin türüne göre fosforlu veya borlu bir metal alaģımı elde edilir. Bu tip kaplamalar amorf yapıya sahiptir ve korozyon dirençleri yüksektir. Isıl iģlem ile sertlikleri de arttırılabilir. 86

87 AKIMSIZ METAL KAPLAMA Fosforlu alaģımlarda fosfor oranı %3-12, Bor oranı %3-8 arası değiģmektedir. Uygulamada nikel, bakır, kobalt, kalay, gümüģ akımsız olarak kaplanmaktadırlar. 87

88 YAYINMA ĠLE KAPLAMA Kaplanacak metali, kaplama metali tozu ile bu tozun ergime sıcaklığının uzun süre temas ettirilmesi bu metalin kaplanacak metale yayınmasını sağlar. 88

89 YAYINMA ĠLE KAPLAMA Kaplanacak metalin boyutlarında kayda değer bir değiģim olmadan yüzeyi baģka bir metalle kaplanmıģ olur. Bu tip yayınma kaplamanın temelinde katı-katı yayınma olayı mevcuttur 89

90 VAKUM KAPLAMA YÖNTEMĠ BuharlaĢtırılan metal kaplanmak istenilen soğuk yüzeylerle temas ettirilir. Açığa çıkan metal, kaplanacak yüzeyleri her tarafta eģit kalınlıkta kaplar. Bu yöntem hem metalik, hem de metalik olmayan yüzeylerin metal kaplanmasında yaygın olarak kullanılmaktadır. 90

91 VAKUM KAPLAMA YÖNTEMĠ: CVD CVD SĠSTEMĠ ve UYGULAMA ÖRNEĞĠ 91

92 VAKUM KAPLAMA YÖNTEMĠ Metal kaplama düzgün, alt metale iyi yapıģmıģ, gözeneksiz ve özellikle yüksek korozyon direncine sahiptir. Bu yöntemle çelik üzerine 5 mikron kadyum kaplamanın korozyondan koruma özelliği 10 mikron elektrolitik kadmiyum kaplamaya eģittir. 92

93 KATADĠK SAÇINMA Metal yüzeyleri vakumda asal gaz iyonları ile bombardıman edildiklerinde yüzeylerinden malzeme saçınır ve yüzeyi kaplanmak istenilen parça üzerinde toplanarak onu örter. Bu yönteme katodik saçınım ile kaplama denir. 93

94 KATADĠK SAÇINMA Kaplanacak malzemenin buhar fazına geçiģi mekanik bir iģlem olduğu için teorik olarak herhangi bir malzeme kaplama amacı ile kullanılır. Günümüzde büyük çapta gündelik kullanıma hitap eden kaplamalar üretiminden çok, elektronik sanayide kullanılan elemanların imalatında kullanılan bir yöntemdir. 94

95 SICAK PÜSKÜRTME YÖNTEMĠ Sıcak metalin tanecikler halinde metale püskürtülerek yüzeye mekanik olarak bağlanması yönteminin prensibini oluģturur. BaĢta çinko ve alüminyum olmak üzere kurģun, kalay, bakır, paslanmaz çelik bu yöntemle kaplanır. 95

96 . 96

97 SICAK PÜSKÜRTME YÖNTEMĠ. 97

98 TERMAL PÜSKÜRTME thermal spray plasma 98

99 TERMAL PÜSKÜRTME 99

100 TERMAL PÜSKÜRTME 100

101 SICAK PÜSKÜRTME YÖNTEMĠ Metal kaplamadan önce özellikle büyük konstruksiyonların kum temizlenmesi; çelik yüzeylerinde basma gerilimi oluģturarak gerilimli korozyonu veya korozyonlu yorulma tehlikesini ortadan kaldırır. 101

102 SICAK PÜSKÜRTME YÖNTEMĠ Bu tür kaplamalar genelde gözenekli olmakla birlikte özellikle çinko ve alüminyumun korozyon ürünleri bu boģlukları doldurarak korozif ortam ile alt metalin iliģkisini keserler. Metal toz veya tel halinde tabancaya beslenebilir. 102

103 ELEKTROLĠTĠK METAL KAPLAMA Uygun bir çözeltide yüzeyi metal kaplanacak parça katot yapılırsa buraya eriģen metal iyonları elektron alarak indirgenirler ve metal haline geçerek parçanın yüzeyini örterler. Kaplamanın düzgün, parlak, her yerde kabul edilebilir kalınlıkta olması: kaplama çözeltisinin bileģimine ve kaplama koģullarına bağlıdır. 103

104 ELEKTROLĠTĠK METAL KAPLAMA Genel olarak katyonlardan metal iyonlarının katotda indirgenerek metal haline dönüģmesi istenir. Suyun ayrıģarak oksijen gazı çıkıģı olabilir. 104

105 ELEKTROLĠTĠK METAL KAPLAMA Çözeltiye katılan inorganik veya organik esaslı katkı maddeleri çözeltinin iletkenliğini arttırırlar, katot yüzeyinde oyuk oluģumunu engellerler, parlak kaplama elde edilmesini sağlarlar veya birden fazla metal iyonunun indirgenmesi sağlanarak alaģım tabakaları da elde edilir. 105

106 ELEKTROLĠTĠK METAL KAPLAMA Çözelti bileģimi veya çözeltiye katılan katkı maddeleri kaplama metalinin korozyon direncini etkiler. Krom kaplama banyolarına katılan selenyum bileģikleri korozyon Ģiddetini azaltırlar ve nikel-krom kaplı parçanın korozyon ömrünü uzatırlar. 106

107 ELEKTROLĠTĠK METAL KAPLAMA Nikel çözeltisinde metal bünyesine kükürt; Kaplama yüzeylerini çok parlak kaplama imkanı vermekle beraber, nikel kaplamanın çok düģük korozyon direncine sahip olmasının da nedenidirler. 107

108 ELEKTROLĠTĠK METAL KAPLAMA Metalik kaplamaların korozyondan koruma özellikleri alt metali her yerde ve düzgün kalınlıkta kaplamaları ile ilgilidir. Metal kaplamalarda iç gerilimler, gözenekler, inklüzyonlar korozyon direncini azaltan diğer faktörlerdendir. 108

Kaplama dekoratif görünüşü çekici kılarlar 2

Kaplama dekoratif görünüşü çekici kılarlar 2 METALĠK KAPLAMALAR Uygulamada metalik kaplamalar yalnız korozyondan korunma amacı ile dahi yapılmış olsalar bile diğer önemli bazı amaçlara da hizmet ederler: Dekoratif görünüşü çekici kılarlar. 1 Kaplama

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ Gelişen teknoloji ile beraber birçok endüstri alanında kullanılabilecek

Detaylı

Akımsız Nikel. Çözeltideki tuzları kullanarak herhangi bir elektrik akım kaynağı kullanılmadan nikel alaşımı kaplayabilen bir prosestir"

Akımsız Nikel. Çözeltideki tuzları kullanarak herhangi bir elektrik akım kaynağı kullanılmadan nikel alaşımı kaplayabilen bir prosestir Akımsız Nikel Eğitimi Akımsız Nikel Çözeltideki tuzları kullanarak herhangi bir elektrik akım kaynağı kullanılmadan nikel alaşımı kaplayabilen bir prosestir" Akımsız Nikel Anahtar Özellikler Brenner &

Detaylı

7075 SERĠSĠ ALAġIMLARIN GENEL ÜRETĠM YÖNTEMLERĠ

7075 SERĠSĠ ALAġIMLARIN GENEL ÜRETĠM YÖNTEMLERĠ 7075 SERĠSĠ ALAġIMLARIN GENEL ÜRETĠM YÖNTEMLERĠ 1 7075 SERĠSĠ ALAġIMLARIN KULLANIM ALANI 7075 AlaĢımı Hava taģıtları baģta olmak üzere 2 yüksek Dayanım/Yoğunluk oranı gerektiren birçok alanda kullanılmaktadır.

Detaylı

ORGANİK KAPLAMALAR 1

ORGANİK KAPLAMALAR 1 ORGANİK KAPLAMALAR 1 ORGANİK KAPLAMALAR Organik kaplamaların en önemli temsilcisi boyalardır. Boyalar, pigment adı verilen çok ince parçacıklarla bunları askıda tutan uygun özellikteki taşıyıcıların karışımından

Detaylı

BÖLÜM I YÜZEY TEKNİKLERİ

BÖLÜM I YÜZEY TEKNİKLERİ BÖLÜM I YÜZEY TEKNİKLERİ Yüzey Teknikleri Hakkında Genel Bilgiler Gelişen teknoloji ile beraber birçok endüstri alanında kullanılabilecek malzemelerden istenen ve beklenen özellikler de her geçen gün artmaktadır.

Detaylı

Metal Yüzey Hazırlama ve Temizleme Fosfatlama (Metal Surface Preparation and Cleaning)

Metal Yüzey Hazırlama ve Temizleme Fosfatlama (Metal Surface Preparation and Cleaning) Boya sisteminden beklenilen yüksek direnç,uzun ömür, mükemmel görünüş özelliklerini öteki yüzey temizleme yöntemlerinden daha etkin bir biçimde karşılamak üzere geliştirilen boya öncesi yüzey temizleme

Detaylı

ÇİNKO ALAŞIMLARI :34 1

ÇİNKO ALAŞIMLARI :34 1 09.11.2012 09:34 1 Çinko oda sıcaklıklarında bile deformasyon sertleşmesine uğrayan birkaç metalden biridir. Oda sıcaklıklarında düşük gerilimler çinkonun yapısında kalıcı bozunum yaratabilir. Bu nedenle

Detaylı

Çeşitli ortamlarda değişik etkilerle ve mekanizmalarla oluşan korozyon olayları birbirinden farklıdır. Pratik olarak birbirinden ayırt edilebilen 15

Çeşitli ortamlarda değişik etkilerle ve mekanizmalarla oluşan korozyon olayları birbirinden farklıdır. Pratik olarak birbirinden ayırt edilebilen 15 Çeşitli ortamlarda değişik etkilerle ve mekanizmalarla oluşan korozyon olayları birbirinden farklıdır. Pratik olarak birbirinden ayırt edilebilen 15 ayrı korozyon çeşidi bilinmektedir. Bu korozyon çeşitlerinin

Detaylı

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI Yüzey Mühendisliği Malzemelerin yüzey özelliklerini değiştirerek; yeni mühendislik özellikleri kazandırmak ya da dekoratif açıdan çekici kılmak, insanoğlunun eski çağlardan

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEYĠN AMACI: ELEKTROLĠZ OLAYININ ÖĞRENĠLMESĠ VE BĠR METAL PARÇASININ BAKIR ĠLE KAPLANMASI

HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEYĠN AMACI: ELEKTROLĠZ OLAYININ ÖĞRENĠLMESĠ VE BĠR METAL PARÇASININ BAKIR ĠLE KAPLANMASI HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 7 DENEYĠN ADI: ELEKTROLĠZ ĠLE BAKIR KAPLAMA DENEYĠN AMACI: ELEKTROLĠZ OLAYININ ÖĞRENĠLMESĠ VE BĠR METAL PARÇASININ BAKIR ĠLE KAPLANMASI

Detaylı

AtılımKimyasalları AK 5120 E/N PARLAK AKIMSIZ NİKEL KAPLAMA ÜRÜN TANIMI

AtılımKimyasalları AK 5120 E/N PARLAK AKIMSIZ NİKEL KAPLAMA ÜRÜN TANIMI SAYFA NO: 1/5 AtılımKimyasalları AK 5120 E/N PARLAK AKIMSIZ NİKEL KAPLAMA ÜRÜN TANIMI AK 5120 : Birçok değişik metaller, alaşımlar, ve iletken olmayan malzemeler üzerine, orta fosforlu ve mütecanis akımsız

Detaylı

BETONARME DEMİRLERİNİN KOROZYONU

BETONARME DEMİRLERİNİN KOROZYONU BETONARME DEMİRLERİNİN KOROZYONU Birçok yapıda temel yapı malzemesi olarak kullanılmakta olan beton, dış etkilere karşı oldukça dayanıklı bir malzemedir. Betonun çekme dayanımını artırmak amacıyla, halk

Detaylı

ELEKTROKİMYASAL REAKSİYONLAR

ELEKTROKİMYASAL REAKSİYONLAR KOROZYON GİRİ Çevresel etkenler veya çalışma ortamının koşullarından dolayı meydana gelen bozunmalara; Korozyon Oksidasyon olarak isimlendirilir. Gelişmiş ülkelerin yıllık gelirlerinin yaklaşık %5 lik

Detaylı

KOROZYONUN ÖNEMİ. Korozyon, özellikle metallerde büyük ekonomik kayıplara sebep olur.

KOROZYONUN ÖNEMİ. Korozyon, özellikle metallerde büyük ekonomik kayıplara sebep olur. KOROZYON KOROZYON VE KORUNMA KOROZYON NEDİR? Metallerin bulundukları ortam ile yaptıkları kimyasal veya elektrokimyasal reaksiyonları sonucu meydana gelen malzeme bozunumuna veya hasarına korozyon adı

Detaylı

"ÖRNEKTİR" 16.07.2007 Tarihinden 20.07.2007 Tarihine kadar bir haftalık çalıģma

ÖRNEKTİR 16.07.2007 Tarihinden 20.07.2007 Tarihine kadar bir haftalık çalıģma 16.07.2007 Tarihinden 20.07.2007 Tarihine kadar bir haftalık çalıģma Pazartesi ġirket Tanıtımı ve Fabrika Oryantasyonu 1 5 9 Salı Fabrika Bilgileri / YerleĢim Planı 5 7 9 ÇarĢamba Fabrika Bilgileri / Organizasyon

Detaylı

Korozyonun Sebep Olduğu Ekonomik Kayıp

Korozyonun Sebep Olduğu Ekonomik Kayıp DOÇ.DR. SALİM ŞAHİN Korozyonun Sebep Olduğu Ekonomik Kayıp Türkiye Korozyon Derneğinin araştırmalarına göre Türk Ekonomisindeki korozyon kayıplarının maliyetinin gayrisafi milli hasılanın %3,5-5 i arasında

Detaylı

www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02

www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02 www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar hava Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02 Metal Pigment Kaplamalar Metal Pigment Kaplamalar metal yüzeylerde korozyon olarak r. Bunun ötesinde

Detaylı

ÜRÜN PROSPEKTÜSÜ. ALKALİ ÇİNKO AK 16 HI-Z : Çok kalın kaplamalarda bile esnek kaplamlara imkan verir.

ÜRÜN PROSPEKTÜSÜ. ALKALİ ÇİNKO AK 16 HI-Z : Çok kalın kaplamalarda bile esnek kaplamlara imkan verir. SAYFA NO: 1/5 AtılımKimyasalları ALKALİ ÇİNKO KAPLAMA PROSESİ AK 16 HI-Z ÜRÜN TANIMI ALKALİ ÇİNKO AK 16 HI-Z : Düzgün çinko kaplamalar elde etmek için kullanılan, çoklu poliamid özel katkı maddeleri içeren

Detaylı

Korozyon Nedir? Metalik malzemelerin içinde bulundukları fiziksel,kimyasal ve elektro kimyasal ortamla reaksiyona girmeleri sonucu hariçten enerji

Korozyon Nedir? Metalik malzemelerin içinde bulundukları fiziksel,kimyasal ve elektro kimyasal ortamla reaksiyona girmeleri sonucu hariçten enerji KOROZYON HASARLARI 1 Korozyon Nedir? Metalik malzemelerin içinde bulundukları fiziksel,kimyasal ve elektro kimyasal ortamla reaksiyona girmeleri sonucu hariçten enerji vermeye gerek olmadan tabi olarak

Detaylı

Şekil 1. Elektrolitik parlatma işleminin şematik gösterimi

Şekil 1. Elektrolitik parlatma işleminin şematik gösterimi ELEKTROLİTİK PARLATMA VE DAĞLAMA DENEYİN ADI: Elektrolitik Parlatma ve Dağlama DENEYİN AMACI: Elektrolit banyosu içinde bir metalde anodik çözünme yolu ile düzgün ve parlatılmış bir yüzey oluşturmak ve

Detaylı

CYACUP SİYANÜRLÜ BAKIR KAPLAMA BANYOSU ARIZA TABLOSU

CYACUP SİYANÜRLÜ BAKIR KAPLAMA BANYOSU ARIZA TABLOSU Kadıköy Sicil Ticaret : 20707 CYACUP SİYANÜRLÜ BAKIR KAPLAMA BANYOSU ARIZA TABLOSU 1. Kaplama Pürüzlü ve Koyu Kırmızı - Kahve Renkli Kaplama a) Çözeltide Karbonat konsantrasyonunun aşırı miktarda oluşu.

Detaylı

ACICUP ASİTLİ BAKIR KAPLAMA BANYOSU ARIZA TABLOSU

ACICUP ASİTLİ BAKIR KAPLAMA BANYOSU ARIZA TABLOSU Kadıköy Sicil Ticaret : 20707 ACICUP ASİTLİ BAKIR KAPLAMA BANYOSU ARIZA TABLOSU 1. Kaplama Pürüzlü a) Kaplama çözeltisinde anod partiküllerinin mevcudiyeti. b) Çözelti içerisinde çözünmeyen magnetik partiküllerin

Detaylı

BARA SİSTEMLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

BARA SİSTEMLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER BARA SİSTEMLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER Günümüzde bara sistemlerinde iletken olarak iki metalden biri tercih edilmektedir. Bunlar bakır ya da alüminyumdur. Ağırlık haricindeki diğer tüm özellikler bakırın

Detaylı

Paint School JPS-E / Corrosion / 1 KOROZYON

Paint School JPS-E / Corrosion / 1 KOROZYON JPS-E / Corrosion / 1 KOROZYON Korozyonun Tanımı Korozyon, Malzeme ve Onu Çevreleyen Şartların Korozyon ürünleri üreterek reaksiyonudur. JPS-E / Corrosion / 2 Çeliğin Üretimi ve Degradasyonu Malzeme ve

Detaylı

ÜRÜN TANIMI: NOVOBRAN

ÜRÜN TANIMI: NOVOBRAN Sayfa 1/5 ÜRÜN TANIMI: NOVOBRAN Inside, iç yüzeylerde kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiş,kolay uygulanabilir hazır çözücü içermeyen bir kaplamadır. NOVOBRAN Inside kaplama, özellikle yüksek bir

Detaylı

ORTAMIN SALDIRGANLIĞINI GİDERİCİ ÖNLEMLER

ORTAMIN SALDIRGANLIĞINI GİDERİCİ ÖNLEMLER ORTAMIN SALDIRGANLIĞINI GİDERİCİ ÖNLEMLER 1 ORTAMIN SALDIRGANLIĞINI GİDERİCİ ÖNLEMLER Korozyon hızını azaltmanın etken yollarından biri ortama ait etmenleri kontrol etmektir. Bunlar ortamın (a) sıcaklığı,

Detaylı

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir.

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. EVDE KİMYA SABUN Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. CH 3(CH 2) 16 COONa: Sodyum stearat (Beyaz Sabun) CH 3(CH 2) 16 COOK:

Detaylı

formülü zamanı da içerdiği zaman alttaki gibi değişecektir.

formülü zamanı da içerdiği zaman alttaki gibi değişecektir. Günümüz endüstrisinde en yaygın kullanılan Direnç Kaynak Yöntemi en eski elektrik kaynak yöntemlerinden biridir. Yöntem elektrik akımının kaynak edilecek parçalar üzerinden geçmesidir. Elektrik akımına

Detaylı

KARMA METAL SAYI 2 KARMA METAL SAYI 2 DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜNDE ÇİNKO NUN ÖNEMİ GALVANİZ KAPLAMA

KARMA METAL SAYI 2 KARMA METAL SAYI 2 DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜNDE ÇİNKO NUN ÖNEMİ GALVANİZ KAPLAMA KARMA METAL SAYI 2 KARMA METAL SAYI 2 DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜNDE ÇİNKO NUN ÖNEMİ GALVANİZ KAPLAMA G alvaniz kaplama ; ilk olarak 1737-1798 yılları arasında Luigi Galvani tarafından icat edilmiştir. Galvanizleme

Detaylı

Malzeme Bilgisi ve Gemi Yapı Malzemeleri

Malzeme Bilgisi ve Gemi Yapı Malzemeleri Malzeme Bilgisi ve Gemi Yapı Malzemeleri Grup 1 Pazartesi 9.00-12.50 Dersin Öğretim Üyesi: Y.Doç.Dr. Ergün Keleşoğlu Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Davutpaşa Kampüsü Kimya Metalurji Fakültesi

Detaylı

Paslanmaz Çelik Sac 310

Paslanmaz Çelik Sac 310 Paslanmaz Çelik Sac 310 310 kalite paslanmaz çelik stoklarımızda 0,60mm'den 25mm'ye kadar mevcut bulunmaktadır. Bu kalite tipik ateşte 1250 C'ye kadar oksidasyona dayanıklıdır. 800 C'ye kadar sürtünme

Detaylı

Rapor no: 020820060914 Konu: Paslanmaz çelik

Rapor no: 020820060914 Konu: Paslanmaz çelik Rapor no: 08060914 Konu: Paslanmaz çelik PASLANMAZ ÇELİK Paslanmaz çelik, yüksek korozyon dayanımı ve üstün mekanik özellikleri (çekme, darbe, aşınma dayanımı ve sertlik) açısından diğer metalik malzemelere

Detaylı

Gerilmeli korozyon. Hidrojen gevrekliği. Yorulmalı korozyon. Aşındırmalı korozyon. Erozyon korozyonu. Kavitasyon korozyonu

Gerilmeli korozyon. Hidrojen gevrekliği. Yorulmalı korozyon. Aşındırmalı korozyon. Erozyon korozyonu. Kavitasyon korozyonu DOÇ.DR. SALİM ŞAHİN Gerilmeli korozyon Hidrojen gevrekliği Mekanik zorlamalı korozyon türleri Yorulmalı korozyon Aşındırmalı korozyon Erozyon korozyonu Kavitasyon korozyonu Yorulmalı Korozyon Malzemenin,

Detaylı

PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION)

PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION) PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION) Püskürtme şekillendirme (PŞ) yöntemi ilk olarak Osprey Ltd. şirketi tarafından 1960 lı yıllarda geliştirilmiştir. Günümüzde püskürtme şekillendirme

Detaylı

Yüzey İşlem Teknolojileri

Yüzey İşlem Teknolojileri indeks Net Kimya Sanayi Kalite Politikası Yüzey İşlem Teknolojileri Uygulama Alanları Yağ Alma Kimyasalları Fosfatlar Nano Teknolojik Kaplamalar Alüminyum Yüzey İşlemler Tozboya Öncesi Kullanılan Dönüşüm

Detaylı

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Başlık KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Tanım İki veya daha fazla malzemenin, iyi özelliklerini bir araya toplamak ya da ortaya yeni bir özellik çıkarmak için, mikro veya makro seviyede

Detaylı

MÜHENDİSLİKTE KULLANILAN MALZEMELER 1. DEMİR VE ÇELİK

MÜHENDİSLİKTE KULLANILAN MALZEMELER 1. DEMİR VE ÇELİK MÜHENDİSLİKTE KULLANILAN MALZEMELER 1. DEMİR VE ÇELİK Dünyada üretilen metallerin % 90'nı demir ve çelikten oluşmaktadır. Bunun büyük bir bölümünü mukavemeti ve işlenebilme özelliği olan, ucuz maliyetli

Detaylı

Sıcak Daldırma Galvanizleme Prosesimiz İntermetalik Alaşım Katmanları Galfan Korozyon Dirençleri Ar-Ge Çalışmalarımız

Sıcak Daldırma Galvanizleme Prosesimiz İntermetalik Alaşım Katmanları Galfan Korozyon Dirençleri Ar-Ge Çalışmalarımız Sıcak Daldırma Galvanizleme Prosesimiz İntermetalik Alaşım Katmanları Galfan Korozyon Dirençleri Ar-Ge Çalışmalarımız Bilindiği gibi, demir ve alaşımları bir çok alanda kullanılan malzemelerdir. Kullanım

Detaylı

KOROZYON. Teorik Bilgi

KOROZYON. Teorik Bilgi KOROZYON Korozyon, metalik malzemelerin içinde bulundukları ortamla reaksiyona girmeleri sonucu, dışardan enerji vermeye gerek olmadan, doğal olarak meydan gelen olaydır. Metallerin büyük bir kısmı su

Detaylı

Metal ve alaģımların teknik ve ekonomik bakımdan önem taģıyan büyük bir bölümü pasifleģme özelliğine sahiptir. Korozyona uğramakta olan bir metalin

Metal ve alaģımların teknik ve ekonomik bakımdan önem taģıyan büyük bir bölümü pasifleģme özelliğine sahiptir. Korozyona uğramakta olan bir metalin ANODĠK KORUMA 12 1 ANODĠK KORUMA Metal ve alaģımların teknik ve ekonomik bakımdan önem taģıyan büyük bir bölümü pasifleģme özelliğine sahiptir. Korozyona uğramakta olan bir metalin pasif tutuma geçmesi

Detaylı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 4 Metaller, Aluminyum ve Çinko. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 4 Metaller, Aluminyum ve Çinko. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı MMT113 Endüstriyel Malzemeler 4 Metaller, Aluminyum ve Çinko Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı Al Aluminium 13 Aluminyum 2 İnşaat ve Yapı Ulaşım ve Taşımacılık; Otomotiv Ulaşım ve Taşımacılık;

Detaylı

kaplamalarınsağlıklı bir şekilde yapılabilmesi ilave bir önem kazandı.

kaplamalarınsağlıklı bir şekilde yapılabilmesi ilave bir önem kazandı. EREN ENERJİ ÇATALAĞZI 1360 MW TERMİK SANTRAL PROJESİ LİMAN İNŞAATIN DA KULLANILACAK FARKLI ÇELİK BORULAR DURATEK ÜRÜNLERİ Liman iskele ayağı olarak kullanılacak çelik borular, farklı çap, boru et kalınlığı

Detaylı

Metallerde Özel Kırılganlıklar HASAR ANALİZİ

Metallerde Özel Kırılganlıklar HASAR ANALİZİ Metallerde Özel Kırılganlıklar HASAR ANALİZİ Prof. Dr. Akgün ALSARAN 11 Giriş Hidrojen gevrekliği Sıvı metal kırılganlığı Temper gevrekliği Ana Hatlar 22 Malzemelerin servis koşullarında performanslarını;

Detaylı

Birimler. 0-315 C 16,6 µm/mk. 0-538 C 17,2 µm/mk. 0-700 C 18,3 µm/mk. 0-1000 C 19,5 µm/mk

Birimler. 0-315 C 16,6 µm/mk. 0-538 C 17,2 µm/mk. 0-700 C 18,3 µm/mk. 0-1000 C 19,5 µm/mk Paslanmaz Çelik Sac 309 309 kalite paslanmaz çelik 1,50mm'den 12mm'ye kadar stoklarimizda bulunmaktadir. Bu kalite paslanmaz çelik tipik atese 1000 C'ye kadar dayaniklidir. FIZIKSEL ÖZELLIKLER / 309 Aksi

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Genel anlamda elektrokimya elektrik enerjisi üreten veya harcayan redoks reaksiyonlarını inceler. Elektrokimya pratikte büyük öneme sahip bir konudur. Piller,

Detaylı

Protectosil CIT İleri Korozyon Önleme Teknolojisi

Protectosil CIT İleri Korozyon Önleme Teknolojisi Protectosil CIT İleri Korozyon Önleme Teknolojisi 1 Protectosil CIT yatırımınızı korur! Binalar, köprüler, barajlar, tüneller, büyük otoparklar gibi betonarme yapılar önemli boyutlarda özel sektör ve kamu

Detaylı

Toz Metalürjisi. Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Notların bir bölümü Dr. Rahmi Ünal ın web sayfasından alınmıştır.

Toz Metalürjisi. Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Notların bir bölümü Dr. Rahmi Ünal ın web sayfasından alınmıştır. Toz Metalürjisi Prof. Dr. Akgün ALSARAN Notların bir bölümü Dr. Rahmi Ünal ın web sayfasından alınmıştır. Toz metalürjisi İmali zor parçaların (küçük, fonksiyonel, birbiri ile uyumsuz, kompozit vb.) ekonomik,

Detaylı

Sayfa 1/6. NOVOBRAN Outside Dış yüzeylerde kullanılmak için özel olarak geliştirilmiş hazır çözücü içermeyen bir kaplamadır.

Sayfa 1/6. NOVOBRAN Outside Dış yüzeylerde kullanılmak için özel olarak geliştirilmiş hazır çözücü içermeyen bir kaplamadır. Sayfa 1/6 ÜRÜN TANIMI: NOVOBRAN Outside Dış yüzeylerde kullanılmak için özel olarak geliştirilmiş hazır çözücü içermeyen bir kaplamadır. NOVOBRAN Outside kaplama kötü hava şartlarına ve çevresel etkilere

Detaylı

Yüzey Hazırlama Sistemleri METAL YÜZEY TEMİZLİĞİ

Yüzey Hazırlama Sistemleri METAL YÜZEY TEMİZLİĞİ Bir boya tabakasının dayanıklı olması için her şeyden önce boyanın metal yüzeyine sağlamca yapışması gerekir. Bu ise yüzey temizliğine bağlıdır. Eğer yüzeyde pas, toz, kir, çeşitli yabancı maddeler ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2. 3. 4. 5. 6.

İÇİNDEKİLER 2. 3. 4. 5. 6. İstiklal Mah. Barış Manço Cad. 5. Sok No:8 34522 Esenyurt / İSTANBUL TÜRKİYE Tel.: 0212 679 69 79 Faks: 0212 679 69 81 E-posta: info@gozdempaslanmaz.com 44 44 881 1 İÇİNDEKİLER 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2 1 HAKKIMIZDA

Detaylı

SATEN NİKEL BANYOSU ARIZA TABLOSU

SATEN NİKEL BANYOSU ARIZA TABLOSU Kadıköy Sicil Ticaret : 20707 SATEN NİKEL BANYOSU ARIZA TABLOSU 1. Kaplama Pürüzlü a) Kaplama çözeltisinde anod partiküllerinin mevcudiyeti. b) Çözelti içerisinde çözünmeyen magnetik partiküllerin mevcudiyeti.

Detaylı

BETON SERTLEŞTİRİCİ TEKNİK ÜRÜN BİLGİLERİ

BETON SERTLEŞTİRİCİ TEKNİK ÜRÜN BİLGİLERİ BETON SERTLEŞTİRİCİ TOTAL BS Beton gözenekli bir malzemedir, genelde bu gözenekler su ile doludur, ayrıca betonun bünyesinde serbest kireç bulunur, bünyedeki bu serbest kireç betona dönüşmemiştir. Prensip

Detaylı

Zemini çilalama ve parlatma konumuna getirir.

Zemini çilalama ve parlatma konumuna getirir. Total Beton sertleştirici, Reaktif nano- ve mikrometrik silis solüsyonu ile beton sertleştirir, beton yüzeyinin görünüş ve dayanıklılık ve mukavemet gücünü artırmak için kullanılır. Yüzey sertliğini, sürtünme

Detaylı

AKM-F-193 / 10.04.2014 / Rev:00

AKM-F-193 / 10.04.2014 / Rev:00 AKM-F-193 / 10.04.2014 / Rev:00 YANMA NEDİR? Maddenin ısı ( sıcaklık ) ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Bir yangının başlayabilmesi için gerekenler : 1- OKSİJEN ( HAVA ) 2- SICAKLIK

Detaylı

POTANSİYEL - ph diyagramları

POTANSİYEL - ph diyagramları POTANSİYEL - ph diyagramları Metallerin çoğu su ve hava gibi çevresel şartlar altında korozyon eğilimi gösterirler. Çevreleri ile beraber bu metaller enerji vererek, oksit veya hidroksitler şeklinde kimyasal

Detaylı

Gemi Gövdelerinin Katodik Koruması ESEN METAL

Gemi Gövdelerinin Katodik Koruması ESEN METAL Gemi Gövdelerinin Katodik Koruması ESEN METAL Gemi gövdelerinin deniz suyu ile temas eden yüzeyleri deniz suyunun şiddetli korozif etkisi nedeniyle kısa sürede korozyona uğrar. Boya uygulanarak korozyon

Detaylı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 5 Metaller, Bakır ve Magnezyum. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 5 Metaller, Bakır ve Magnezyum. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı MMT113 Endüstriyel Malzemeler 5 Metaller, Bakır ve Magnezyum Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı Cu Copper 29 Bakır 2 Dünyada madenden bakır üretimi, Milyon ton Yıl Dünyada madenden bakır

Detaylı

AtılımKimyasalları AK 3252 H SUNKROM SERT KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI EKİPMANLAR

AtılımKimyasalları AK 3252 H SUNKROM SERT KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI EKİPMANLAR SAYFA NO: 1/6 AtılımKimyasalları AK 3252 H SUNKROM SERT KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI AK 3252 H SUNKROM sert krom kaplama banyolarında kullanılan sıvı katalist sistemidir. Klasik sülfatlı sistemlere

Detaylı

MIG-MAG KAYNAK METODUNDA KULLANILAN KAYNAK ELEKTROTLARI VE ELEKTROT SEÇİMİ

MIG-MAG KAYNAK METODUNDA KULLANILAN KAYNAK ELEKTROTLARI VE ELEKTROT SEÇİMİ MIG-MAG KAYNAK METODUNDA KULLANILAN KAYNAK ELEKTROTLARI VE ELEKTROT SEÇİMİ Prof. Dr. Ramazan YILMAZ Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Esentepe Kampüsü,

Detaylı

CALLİSTER - SERAMİKLER

CALLİSTER - SERAMİKLER CALLİSTER - SERAMİKLER Atomik bağı ağırlıklı olarak iyonik olan seramik malzemeler için, kristal yapılarının atomların yerine elektrikle yüklü iyonlardan oluştuğu düşünülebilir. Metal iyonları veya katyonlar

Detaylı

ARAÇ BOYA TEKNOLOJİSİ ve BOYA HATTI İŞLEMLERİ

ARAÇ BOYA TEKNOLOJİSİ ve BOYA HATTI İŞLEMLERİ Otomotiv Mühendisliği Ana Bilim Dalı OTO6116 OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİNDE ÖZEL KONULAR ARAÇ BOYA TEKNOLOJİSİ ve BOYA HATTI İŞLEMLERİ Prof. Dr. Necmettin Kaya Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Detaylı

6 Prof. Dr. Şaduman ŞEN & Yrd. Doç. Dr. A.Şükran DEMİRKIRAN

6 Prof. Dr. Şaduman ŞEN & Yrd. Doç. Dr. A.Şükran DEMİRKIRAN DENEY NO KOROZYON 6 Prof. Dr. Şaduman ŞEN & Yrd. Doç. Dr. A.Şükran DEMİRKIRAN Arş. Gör. Mustafa DURMAZ Deney aşamaları Tahmini süre (dak) 1) Ön bilgi kısa sınavı 2) Korozyon, korozyonun elektrokimyasal

Detaylı

Elektrokimyasal İşleme

Elektrokimyasal İşleme Elektrokimyasal İşleme Prof. Dr. Akgün ALSARAN Bu notların bir kısmı Prof. Dr. Can COGUN un ders notlarından alınmıştır. Anot, katot ve elektrolit ile malzemeye şekil verme işlemidir. İlk olarak 19. yüzyılda

Detaylı

Aluzinc Yapısal Çözümler

Aluzinc Yapısal Çözümler Aluzinc, çeyrek yüzyıldan uzun bir süredir atmosferik korozyona karşı kendini kanıtlamayı başardı. Bu başarının altında alüminyum ve çinkonun birlikteliği yatıyor. Aluzinc Yapısal Çözümler Doğal Güzellik...

Detaylı

DENEYİN ADI: Kum ve Metal Kalıba Döküm Deneyi. AMACI: Döküm yoluyla şekillendirme işleminin öğrenilmesi.

DENEYİN ADI: Kum ve Metal Kalıba Döküm Deneyi. AMACI: Döküm yoluyla şekillendirme işleminin öğrenilmesi. DENEYİN ADI: Kum ve Metal Kalıba Döküm Deneyi AMACI: Döküm yoluyla şekillendirme işleminin öğrenilmesi. TEORİK BİLGİ: Metalik malzemelerin dökümü, istenen bir şekli elde etmek için, seçilen metal veya

Detaylı

BÖLÜM V METAL KAPLAMA ÖNCESİ YÜZEY TEMİZLEME İŞLEMLERİ

BÖLÜM V METAL KAPLAMA ÖNCESİ YÜZEY TEMİZLEME İŞLEMLERİ BÖLÜM V METAL KAPLAMA ÖNCESİ YÜZEY TEMİZLEME İŞLEMLERİ Bir kaplama işlemi genel olarak 1-Polisaj, 2- Elektrolitik yolla kaplama olmak üzere, iki kısımda incelenebilir. Polisaj işlemi parçaların çapaklarının

Detaylı

MAGNEZYUM ve ALAŞIMLARI

MAGNEZYUM ve ALAŞIMLARI Magnezyum, hafif metal olduğundan (özgül ağırlığı = 1.74) uçak, uydu ve roket sanayinin vazgeçilmez malzemelerinden birisidir. Alaşımlanmamış magnezyum, yumuşaklığından, düşük korozyon ve oksidasyon direncinden

Detaylı

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI CVD Kaplama Ortalama kapalı bir kap içinde ısıtılmış malzeme yüzeyinin buhar halindeki bir taşıyıcı gazın kimyasal reaksiyonu sonucu oluşan katı bir malzeme ile kaplanması

Detaylı

MIG-MAG GAZALTI KAYNAK ELEKTROTLARI. K ayna K. Teknolojisi. Teknolojisi HOŞGELDİNİZ. Doç. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 /27

MIG-MAG GAZALTI KAYNAK ELEKTROTLARI. K ayna K. Teknolojisi. Teknolojisi HOŞGELDİNİZ. Doç. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 /27 K ayna K MIG-MAG GAZALTI KAYNAK ELEKTROTLARI K ayna K Teknolojisi Teknolojisi HOŞGELDİNİZ Doç. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 /27 KAYNAK ELEKTROTLARI 1- MASİF MIG-MAG GAZALTI

Detaylı

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI Elektrolitik Metal Kaplama Elektrolitik metal kaplama, metalik veya metalik olmayan bir malzeme yüzeyine elektro kimyasal metotlarla metalik film oluşturulmasıdır. Günlük

Detaylı

ARC - RELAXTIVE OIL. Gelismis, Güvenilir, Kimyasallar YAĞLAYICI VE GEVŞETİCİ

ARC - RELAXTIVE OIL. Gelismis, Güvenilir, Kimyasallar YAĞLAYICI VE GEVŞETİCİ ARC - RELAXTIVE OIL YAĞLAYICI VE GEVŞETİCİ RELAXTIVE OIL HANGİ AMAÇLA GELİŞTİRİLDİ? RELAXTIVE OIL sıkışmış, paslanmış cıvataları, somunları, bağlantı elemanlarını, uzun süre kullanılmadığı için paslanarak

Detaylı

Doğalgaz Çelik Şebekelerinde Kumlama ve Boyama Prosesi. Hazırlayan: Adnan ERDOĞAN, Bakım Mühendisi Tarih: 14.05.2013 Yer: Bursa

Doğalgaz Çelik Şebekelerinde Kumlama ve Boyama Prosesi. Hazırlayan: Adnan ERDOĞAN, Bakım Mühendisi Tarih: 14.05.2013 Yer: Bursa Doğalgaz Çelik Şebekelerinde Kumlama ve Boyama Prosesi Hazırlayan: Adnan ERDOĞAN, Bakım Mühendisi Tarih: 14.05.2013 Yer: Bursa AJANDA 1. GİRİŞ 2. KUMLAMA VE BOYAMA PROSESİNİN ÖZELLİKLERİ 3. PROSESİN UYGULAMA

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI I DERSİ SERTLİK DENEY FÖYÜ SERTLİK TESTLERİ Sertlik Nedir? Basite indirgendiğinde oldukça kolay tanımlanan

Detaylı

ÜRÜN PROSPEKTÜSÜ. : 1.5 2.5 m/dak katod hareketi gerekir. Büyük yüzeyli parçalar için iki boyutlu hareket önerilir.

ÜRÜN PROSPEKTÜSÜ. : 1.5 2.5 m/dak katod hareketi gerekir. Büyük yüzeyli parçalar için iki boyutlu hareket önerilir. SAYFA NO: 1/5 AtılımKimyasalları SATINE NİKEL KAPLAMA AK 5000 ÜRÜN TANIMI Satine Nikel AK 5000 prosesi, ince taneli ve mat görünümlü dekoratif nikel kaplamalar için kullanılmaktadır. Genel olarak parlak

Detaylı

Jotamastic Smart Pack

Jotamastic Smart Pack ENDÜSTRĐYEL ÜRÜNLER PERAKENDE SERĐSĐ Jotamastic Smart Pack Mükemmel penetrasyon, yapışma ve nem toleransı Fırça ve rulo ile kolayca uygulanır. Đki bileşen hızlı ve kolay bir şekilde karıştırılır. - 10

Detaylı

Pik (Ham) Demir Üretimi

Pik (Ham) Demir Üretimi Pik (Ham) Demir Üretimi Çelik üretiminin ilk safhası pik demirin eldesidir. Pik demir için başlıca şu maddeler gereklidir: 1. Cevher: Demir oksit veya karbonatlardan oluşan, bir miktarda topraksal empüriteler

Detaylı

TEL VE ÇUBUK ÇEKME YOLU İLE İMALAT

TEL VE ÇUBUK ÇEKME YOLU İLE İMALAT TEL VE ÇUBUK ÇEKME YOLU İLE İMALAT TEL VE ÇUBUK ÇEKMENİN TANIMI Tanım: Tel çekme, kalın kesitli olan bir telin, bir matris (kalıbı) içinden geçirilerek kesitini küçültme işlemidir.tel kesitleri genellikle

Detaylı

ÇELİK YAPILAR (2+1) Yrd. Doç. Dr. Ali SARIBIYIK

ÇELİK YAPILAR (2+1) Yrd. Doç. Dr. Ali SARIBIYIK ÇELİK YAPILAR (2+1) Yrd. Doç. Dr. Ali SARIBIYIK Dersin Amacı Çelik yapı sistemlerini, malzemelerini ve elemanlarını tanıtarak, çelik yapı hesaplarını kavratmak. Dersin İçeriği Çelik yapı sistemleri, kullanım

Detaylı

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları 1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları Sol üstte yüzey seftleştirme işlemi uygulanmış bir çelik

Detaylı

1/26 KARBON-KARBON KOMPOZİTLERİ

1/26 KARBON-KARBON KOMPOZİTLERİ 1/26 KARBON-KARBON KOMPOZİTLERİ Karbon-Karbon Kompozitlerin Genel Özellikleri Yüksek elastik modül ve yüksek sıcaklık mukavemeti (T > 2000 o C de bile mukavemet korunur). Sürünmeye dirençli Kırılma tokluğu

Detaylı

Flat Carbon Europe. Magnelis En zorlu koşullarda koruma sağlayan, yenilikçi bir metalik kaplama.

Flat Carbon Europe. Magnelis En zorlu koşullarda koruma sağlayan, yenilikçi bir metalik kaplama. Flat Carbon Europe En zorlu koşullarda koruma sağlayan, yenilikçi bir metalik kaplama. En zorlu koşullar, en sağlam dış korumayı gerektirir. çeşitli uygulamalarda uzun vadeli yıpranma ve korozyona karşı

Detaylı

ALUMİNYUMUN YÜZEYİNDEKİ OKSİT TABAKASININ SÜLFÜRİK ASİT ANODIZING YÖNTEMİYLE GELİŞTİRİLMESİ*

ALUMİNYUMUN YÜZEYİNDEKİ OKSİT TABAKASININ SÜLFÜRİK ASİT ANODIZING YÖNTEMİYLE GELİŞTİRİLMESİ* ALUMİNYUMUN YÜZEYİNDEKİ OKSİT TABAKASININ SÜLFÜRİK ASİT ANODIZING YÖNTEMİYLE GELİŞTİRİLMESİ* The Development of Alumina Formed on Aluminium Using Sulphuric Acid Anodizing Technique Suzan KONUKLU Kimya

Detaylı

HEATING ELEMENT TECHNOLOGIES CORP. PASLANMAZ ÇELİK BORU. Kaliteyi Biz Üretelim, Sizler İle Paylaşalım...

HEATING ELEMENT TECHNOLOGIES CORP. PASLANMAZ ÇELİK BORU. Kaliteyi Biz Üretelim, Sizler İle Paylaşalım... HEATING ELEMENT TECHNOLOGIES CORP. BORU Kaliteyi Biz Üretelim, Sizler İle Paylaşalım... Şirketimiz yan sanayi olarak hizmet verdiği sektörlere ilave olarak boru üretimi ve p r o f e s y o n e l k aynak

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 1.TOZALTI KAYNAĞI

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 1.TOZALTI KAYNAĞI ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 AMAÇ Bu faaliyet sonucunda uygun ortam sağlandığında tekniğe uygun olarak tozaltı kaynağı ile çeliklerin yatayda küt-ek kaynağını yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Toz

Detaylı

BAKIR ALAŞIMLARI. Prof. Dr. Ramazan YILMAZ & Yrd. Doç. Dr. Zafer BARLAS

BAKIR ALAŞIMLARI. Prof. Dr. Ramazan YILMAZ & Yrd. Doç. Dr. Zafer BARLAS BAKIR ALAŞIMLARI Prof. Dr. Ramazan YILMAZ & Yrd. Doç. Dr. Zafer BARLAS Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü BAKIR VE ALAŞIMLARININ SINIFLANDIRILMASI 2 BAKIR

Detaylı

MALZEME SEÇİMİNİN ÖNEMİ VE MÜHENDİSLİK MALZEMELERİ. Doç.Dr. Salim ŞAHİN

MALZEME SEÇİMİNİN ÖNEMİ VE MÜHENDİSLİK MALZEMELERİ. Doç.Dr. Salim ŞAHİN MALZEME SEÇİMİNİN ÖNEMİ VE MÜHENDİSLİK MALZEMELERİ Doç.Dr. Salim ŞAHİN MALZEME SEÇİMİNİN ÖNEMİ Günümüzde 70.000 demir esaslı malzeme (özellikle çelik) olmak üzere 100.000 den fazla kullanılan geniş bir

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi KALSİYUM SİLİKAT Yüksek mukavemetli,

Detaylı

KALAY ve ALAŞIMLARI 1

KALAY ve ALAŞIMLARI 1 1 . Tablo 10. Kalayın bazı mekanik ve fiziksel özellikleri Özgül ağırlık -Sn -Sn 7.30 5.75 Akma mukavemeti [Mpa] 1.5 Çekme mukavemeti [Mpa] 1.5 % uzama 50 Ergime sıcaklığı [ C] 232 Isıl genleşme katsayısı

Detaylı

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP Ek-1 Nnumunelerin Muhafazası İçin Uygun Olan Teknikler Yapılacak Tayin Kabın Tipi Muhafaza Tekniği En uzun Muhafaza Süresi Yüksek derişimde çözünmüş gaz içeren numuneler için, alındıkları yerde analiz

Detaylı

Ç l e i l k i l k e l r e e e Uyg u a l na n n n Yüz ü ey e y Ser Se tle l ş e t ş ir i me e İ şl ş e l m l r e i

Ç l e i l k i l k e l r e e e Uyg u a l na n n n Yüz ü ey e y Ser Se tle l ş e t ş ir i me e İ şl ş e l m l r e i Çeliklere Uygulanan Yüzey Sertleştirme İşlemleri Bazı uygulamalarda kullanılan çelik parçaların hem aşınma dirençlerinin, hem de darbe dayanımlarının yüksek olması istenir. Bunun için parçaların yüzeylerinin

Detaylı

Paslanmaz Çeliklerin Kaynak İşlemi Esnasında Karşılaşılan Problemler ve Alınması Gereken Önlemler Paslanmaz çeliklerin kaynak işlemi esnasında

Paslanmaz Çeliklerin Kaynak İşlemi Esnasında Karşılaşılan Problemler ve Alınması Gereken Önlemler Paslanmaz çeliklerin kaynak işlemi esnasında Paslanmaz Çeliklerin Kaynak İşlemi Esnasında Karşılaşılan Problemler ve Alınması Gereken Önlemler Paslanmaz çeliklerin kaynak işlemi esnasında karşılaşılan ve kaynak kabiliyetini etkileyen problemler şunlardır:

Detaylı

Ve diğerleri... Malzemenin delinmesi ile oluşan ürün kaybı, Çevreye yayılan ürünün neden olduğu kirlilik ve zararlı etkiler, Ürünün yanıcı olması duru

Ve diğerleri... Malzemenin delinmesi ile oluşan ürün kaybı, Çevreye yayılan ürünün neden olduğu kirlilik ve zararlı etkiler, Ürünün yanıcı olması duru Korozyon nedir? Korozyon en genel anlamda malzemelerin çevre etkisiyle bozularak kullanılamaz hale gelmesidir. Ancak bu terim daha çok metal veya alaşımlarının bulundukları ortam ile kimyasal reaksiyonlara

Detaylı

Polianilin (PANi) ve PANi Metal (Cu, Ni) Kompozitlerinin Bakır Üzerine Elektrokimyasal Sentezi ve Antikorozif Özelliklerinin İncelenmesi

Polianilin (PANi) ve PANi Metal (Cu, Ni) Kompozitlerinin Bakır Üzerine Elektrokimyasal Sentezi ve Antikorozif Özelliklerinin İncelenmesi BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi Cilt 14(2) 59-66 (212 Polianilin (PANi) ve PANi Metal (Cu, Ni) Kompozitlerinin Bakır Üzerine Elektrokimyasal Sentezi ve Antikorozif Özelliklerinin İncelenmesi Sibel ZOR *, Hatice

Detaylı

MAXISEAL ACIDPROOF VH85 DOĞAŞ TAŞLAR İÇİN ASİDE DAYANIKLI KAPLAMA

MAXISEAL ACIDPROOF VH85 DOĞAŞ TAŞLAR İÇİN ASİDE DAYANIKLI KAPLAMA MAXISEAL ACIDPROOF VH85 DOĞAŞ TAŞLAR İÇİN ASİDE DAYANIKLI KAPLAMA PROBLEM Otel, restoran, rezidans, ticari ve kamu projelerinde karşılaşılan en büyük sorunlardan biri doğal taş tezgah, zemin ve yüzeylerin

Detaylı

FİZİK LABORATUVARI HİZMETLERİ

FİZİK LABORATUVARI HİZMETLERİ FİZİK LABORATUVARI HİZMETLERİ İŞİN ADI Cam Kürecik Deneyleri Görünüş Kusurlu cam küreciklerin ağırlıklı yüzdesi Tane Büyüklüğü Dağılımı Kırılma İndisi Tanelerin ve yabancı taneciklerin ağırlıklı yüzdesi

Detaylı

PASLANMAZ ÇELİKLER ve PASLANMAZ ÇELİKLERİN KOROZYONU. 14.04.2009 Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER

PASLANMAZ ÇELİKLER ve PASLANMAZ ÇELİKLERİN KOROZYONU. 14.04.2009 Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER PASLANMAZ ÇELİKLER ve PASLANMAZ ÇELİKLERİN KOROZYONU İçinde %12den fazla Cr ve bunun yanında bir miktarda Ni içeren, korozyon direnci alaşımsız çeliklere göre daha yüksek olan Fe-Cr-Ni alaşımlarına genel

Detaylı

AtılımKimyasalları AK 3151 D SUNKROM DEKORATİF KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI EKİPMANLAR

AtılımKimyasalları AK 3151 D SUNKROM DEKORATİF KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI EKİPMANLAR SAYFA NO: 1/5 AtılımKimyasalları AK 3151 D SUNKROM DEKORATİF KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI AK 3151 D SUNKROM dekoratif krom kaplama banyolarında kullanılan sıvı katalist sistemidir. Klasik sülfatlı

Detaylı

MAXISEAL ACIDPROOF VH62 DOĞAŞ TAŞLAR İÇİN ASİDE DAYANIKLI KAPLAMA

MAXISEAL ACIDPROOF VH62 DOĞAŞ TAŞLAR İÇİN ASİDE DAYANIKLI KAPLAMA MAXISEAL ACIDPROOF VH62 DOĞAŞ TAŞLAR İÇİN ASİDE DAYANIKLI KAPLAMA PROBLEM Otel, restoran, rezidans, ticari ve kamu projelerinde karşılaşılan en büyük sorunlardan biri doğal taş tezgah, zemin ve yüzeylerin

Detaylı

METAL KAPLAMANIN DÜNÜ BUGÜNÜ

METAL KAPLAMANIN DÜNÜ BUGÜNÜ METAL KAPLAMANIN DÜNÜ BUGÜNÜ Cengiz ÜNVER TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü 1. GİRİŞ Bir ülke ekonomisinde metal kaplamacılığının önemi büyüktür. Ağır sanayiden hediyelik eşya sanayine kadar hemen her sahada kullanılmaktadır.

Detaylı