KOROZYONDAN KORUNMA TEMEL ĠLKELERĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOROZYONDAN KORUNMA TEMEL ĠLKELERĠ"

Transkript

1 KOROZYONDAN KORUNMA TEMEL ĠLKELERĠ 1

2 METALİK KAPLAMALARLA KOROZYONDAN KORUNMA Metalik kaplamalar, üzerinde kaplandıkları metali ortamın etkisinden iki ayrı şekilde korurlar: Kaplama metali ortama daha dayanıklıdır. Kaplama metali alt metale tercihli olarak çözünür ve kendisi harcayarak alt metali korur. Bu iki koruma yönteminin temel prensipleri birbirinden farklıdır 2

3 METALİK KAPLAMALARLA KOROZYONDAN KORUNMA ORTAMA DAHA DAYANIKLI KAPLAMA Bakırın altına veya gümüģle çelik saçın kurģun veya krom ile (nikel-krom bileģik tabakası olarak) kaplanması ortama daha dayanıklı korumaya en yaygın örneklerdir. 3

4 METALİK KAPLAMALARLA KOROZYONDAN KORUNMA Burada temel ilke kaplama metalinin kaplanan metale göre ortamdan daha az etkilenmesidir. Örneğin; altın, korozyona karģı en dirençli metal kaplama türleri arasındadır. Örneğin; krom, yüzeyinde oluģan pasif tabakanın etkinliği ile yüksek koruyucu niteliğe sahiptir 4

5 METALİK KAPLAMALARLA KOROZYONDAN KORUNMA Bu tip kaplamaların zayıf tarafı ise yüzeylerinde mevcut süreksizlikler (gözenek, çizik v.b.) altında meydana gelen alt metalin tercihli olarak çözünmesidir. Bu tip kaplamalar temelde yüzeyini örttükleri metalden daha asildirler. Yüzeylerindeki süreksizlikler bölgesel galvanik hücrelerin meydana gelmesine sebep olurlar 5

6 METALİK KAPLAMALARLA KOROZYONDAN KORUNMA Tüm kaplama yüzeyinde meydana gelen katodik reaksiyon için elektronlar alt metalin açığa çıktığı bölgelerden sağlanmak zorundadır. Bu noktalarda Ģiddetli korozyon oluģur oyuklar, delinmeler meydana gelir. 6

7 METALİK KAPLAMALARLA KOROZYONDAN KORUNMA Bazı durumlarda korozyon ürünleri süreksizlikleri engelleyip korozyonu yavaģlatabilir. 7

8 METALİK KAPLAMALARLA KOROZYONDAN KORUNMA Temelde alt metali koruma amacıyla yapılan bu tip kaplamalarda kaplama kalitesinin yüksekliği korumayı birinci derecede etkileyen faktördür. Aksi halde kaplanan metal korunacağı yerde hızlı olarak tahribatların en tehlikelisi olan, bölgesel tahribata uğrar. Bu tip kaplamalara kaplamanın davranışına göre KATODĠK kaplamalar da denir. 8

9 KENDĠSĠNĠ HARCAYARAK ALT METALĠ KORUYAN KAPLAMALAR Korozyondan korunmada en yaygın kullanılan kaplamalar; üzerine kapladıkları metalden daha aktif olan kaplama türleridir. Çinko, kadmiyum kaplamalar en önemli örneklerdir. Bazı koģullarda çelik üzerine kaplanan aluminyum ve kalay da aynı Ģekilde davranırlar 9

10 KENDĠSĠNĠ HARCAYARAK ALT METALĠ KORUYAN KAPLAMALAR Kaplama metali genelde ortama karģı alt metalden daha dayanıklıdır. Fakat aynı zamanda daha aktif olduğu için alt metalin açığa çıktığı fiziksel süreksizliklerin bulunduğu noktalarda kendisini feda ederek, yani çözünerek, koruma görevini gerçekleģtirir. 10

11 KENDĠSĠNĠ HARCAYARAK ALT METALĠ KORUYAN KAPLAMALAR Kaplama metali çözünen, yani anot (elektron veren), alt metal ise çözünmeyen, yani katot olarak davranır. 11

12 KENDĠSĠNĠ HARCAYARAK ALT METALĠ KORUYAN KAPLAMALAR Bu tip kaplamalara koruma mekanizması korunacak metalin katot yani elektron alan olarak davranmasını gerektirdiği için koruma katodik koruma olarak bilinir. 12

13 KENDĠSĠNĠ HARCAYARAK ALT METALĠ KORUYAN KAPLAMALAR Kaplama metalinin ortama daha dayanıklı olmasına rağmen alt metale tercihli olarak çözünmesi kavramları termodinamik olarak birbirine zıt gibi gözükmektedir 13

14 KENDĠSĠNĠ HARCAYARAK ALT METALĠ KORUYAN KAPLAMALAR Kaplama metalini ortama daha dayanıklı kılan unsur oksidasyon ürünleridir (oksit filmleri). Örneğin çinko yüzeyinde bileşik bir katman, alüminyum veya kalay yüzeyindeki oksit filmi bu direncin nedenidir. 14

15 KENDĠSĠNĠ HARCAYARAK ALT METALĠ KORUYAN KAPLAMALAR Korozyon ürünlerinin boşlukları doldurarak korozyon hızını azaltmalarına bu tip kaplamalarda da rastlanır. 15

16 KENDĠSĠNĠ HARCAYARAK ALT METALĠ KORUYAN KAPLAMALAR Anodik kaplamaların alt metalin açığa çıkan bölümlerini koruma etkinliği ortama da bağlıdır. 16

17 METALĠK KAPLAMALAR Uygulamada metalik kaplamalar yalnız korozyondan korunma amacı ile dahi yapılmış olsalar bile diğer önemli bazı amaçlara da hizmet ederler: Dekoratif görünüşü çekici kılarlar. 17

18 Kaplama dekoratif görünüşü çekici kılarlar 18

19 Kaplama dekoratif görünüşü çekici kılarlar 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 METALĠK KAPLAMALAR Yüzeye değişik özellikler kazandırırlar (sertlik, elektriksel iletkenlik v.b.) Yüzeyin bazı bölümlerini bir başka yüzey işlem sırasında maskelerler. 29

30 METALĠK KAPLAMALAR Bazı kaplamalar dekoratif çekicilik vermek için yapılmış olmalarına karşın kendi korozyonları önemli bir sorun haline gelebilir. 30

31 ÇOK KATLI KAPLAMALAR Koruma prensiplerinden katodik koruma yolu ile koruma çok katlı katmanların kullanımında temel prensibi oluģturur. 31

32 ÇOK KATLI KAPLAMALAR Bu tip korumaya en yaygın örnek olarak mikroçatlaklı veya mikrogözenekli krom ve çift tabaka nikel (üstte parlak, altta yarı parlak) ile kaplanmış çelikler gösterilebilir. 32

33 METALĠK KAPLAMALAR Metalik kaplamaların bileģimleri, yapıları, içerlerinde bulunan organik, inorganik veya metalik safsızlıklar korozyon dirençlerine etki eder. 33

34 METALĠK KAPLAMALAR Çinko kaplama sıcak daldırma veya elekrolitik yöntem ile yapılabilir. Sıcak daldırmada eğer ergimiģ çinko banyosuna alüminyum (0.15 ~ 0.25%) katılmamıģ ise kaplama genel olarak bir çinkodemir alaģımı katmanları Ģeklinde elde edilir. 34

35 METALĠK KAPLAMALAR Malzeme kaplamadan sonra uzun süre yüksek sıcaklıkta tutulursa tüm katman bir demir-çinko alaģımı haline dönüģtürülebilir. 35

36 METALĠK KAPLAMALAR Kaplama tabakası demirden farklı olarak çinko banyosunda bulunan diğer alaģım elementlerini de içerir. 36

37 METALĠK KAPLAMALAR Elektrolitik çinko kaplama ise, eğer malzeme iģlem sırasında veya sonra ısınmaya maruz kalmamıģ ise genel olarak kaplama tabakası saf çinkodur. 37

38 KAPLAMA ġeçġmġ Metalik kaplamalarla korunmada kaplama türü seçiminde aşağıda sıralanan faktörlere dikkat edilir. Seçim sırasında, ekonomik faktörler de çok önemli yer tutar. Ortam Ömür Dekoratif etki Alt metal Parçanın şekli ve boyutu Sonra uygulanacak imalat yöntemleri Mekanik faktörler 38

39 METALĠK KAPLAMALAR ORTAM Malzemenin kullanılacağı ortam dikkate alınarak önce uygun olmayan kaplama türleri elenir. Geri kalanlar arasından en uygun seçiminde ise diğer faktörleri sırası ile dikkate almak gerekir 39

40 METALĠK KAPLAMALAR ÖMÜR Metal kaplanmıģ parçanın kabul edilebilir kullanım ömrü için; kaplama türü ve kalınlığı seçimde önemli bir faktördür. 40

41 METALĠK KAPLAMALAR ÖMÜR Uzun bir servis ömrüne sahip olması gereken parça daha dayanıklı fakat pahalı bir kaplama metali ile kaplanabilir veya daha ucuz bir kaplama metalinin daha kalın olarak kaplanması tercih edilebilir 41

42 METALĠK KAPLAMALAR DEKORATĠF ETKĠ Korozyondan koruma amacı ile yapılmıģ olsa dahi metalik kaplamaların dekoratif etkisinin de özellikle ticari açıdan önemi büyüktür. 42

43 METALĠK KAPLAMALAR ALT METAL Alt metal kaplama metalinin seçiminde çok önemli bir faktördür. Alt metalin uygulanmak istenilen kaplama türü ile uyumlu olmadığı hallerde ara kaplama yapılarak bu sorun halledilebilir. 43

44 METALĠK KAPLAMALAR Önce bakır kaplanan parça sonra emniyetli olarak nikel banyosunda nikel kaplanabilir 44

45 METALĠK KAPLAMALAR ġekġl ve BOYUT FAKTÖRÜ Parçanın Ģekli ve boyutu kaplama metalinin seçiminden çok kaplama yöteminin seçimi etkiler. 45

46 METALĠK KAPLAMALAR ġekġl ve BOYUT FAKTÖRÜ Örneğin büyük yapılar sıcak daldırma ile alüminyum kaplanamıyacakları için, kaplama türü alüminyum ise, kaplama, sıcak metal püskürtülerek arazide yerinde gerçekleģtirilebilir 46

47 METALĠK KAPLAMALAR Parçaların hatasız ve öngörülen minimum kalınlıkta metal ile kaplanmasında; boyut ve Ģekil önemli bir faktördür 47

48 METALĠK KAPLAMALAR UYGULANACAK ĠMALAT YÖNTEMLERĠ Metal kaplı parçalara daha sonra uygulanacak imalat yöntemleri kaplama türü ve metodunun seçiminde etkendir. Parçalar kesilerek, mekanik Ģekil verilerek, kaynak, perçinle veya vida-somun ile birleģtirilerek kullanılırlar. Kaplandıktan sonra kesilecek parçada kaplama metali anodik türde ise, kesme sonucu ortaya çıkan alt metali birçok halde korozyondan korur. 48

49 METALĠK KAPLAMALAR UYGULANACAK ĠMALAT YÖNTEMLERĠ Kırılgan kaplamalar ise (krom-nikel) alaģım tabakalı sıcak kaplanmıģ çinko gibi, mekanik deformasyonla çatlayabilir, dökülebilir ve koruyucu niteliklerini yitirebilirler. 49

50 METALĠK KAPLAMALAR MEKANĠK FAKTÖRLER Kaplama türü seçiminde özellikle kaplanacak metalin servis sırasında karģılaģacağı dinamik veya statik gerilimlerin bilinmesi gerekir. Belirli mukavemetteki bir metal sıcak çinko kaplama iģlemi sırasında tavlanarak bu özelliğinin bir kısmını, kabul edilmeyecek oranda yitirebilir. 50

51 METALĠK KAPLAMALAR MEKANĠK FAKTÖRLER Aynı Ģekilde yüksek mukavemetli çeliklerin metallerle kaplanması sırasında asit çözeltilerle teması yüzeyinde hidrojen çıkıģı metal bünyesine hidrojen girmesine ve hidrojen gevrekliği nedeni ile kırılmasına neden olabilir. 51

52 METALĠK KAPLAMALAR METALĠK KAPLAMANIN KOROZYON DĠRENCĠNE ETKĠSĠ Metalik kaplamalarla sağlanmak istenilen korozyon direncinin optimum olması için aģağıda sıralanan faktörleri ve bunların birbirleri ile olan iliģkilerini almak gerekir. Metalik malzemenin kullanılacağı ortam Metalik malzemenin üzerine kaplanacağı metal Metalik kaplamanın türü Metalik kaplamanın uygulama türü Metalik kaplamanın altında veya üstünde baģka kaplamanın bulunup bulunmadığı 52

53 METALĠK KAPLAMALAR METAL YÜZEYLERĠNĠN KAPLAMAYA HAZIRLANMASI Türü ne olursa olsun bir metal kaplama iģleminin baģarısı kaplanacak parçanın yüzeyinin temizliği ve kaplamaya hazırlanma derecesi ile doğru orantılıdır. Genelde metal kaplama iģlem zincirinin en zayıf halkası temizlik halkasıdır. 53

54 METALĠK KAPLAMALAR METAL YÜZEYLERĠNĠN KAPLAMAYA HAZIRLANMASI Temizlik kaplama iģleminin baģarı anahtarıdır. Yüzey hazırlama iģlemleri, metal kaplanacak yüzeyin kaplama iģleminin gerektirdiği oranda; yağ, kir ve korozyon ürünü ile diğer istenmiyen maddelerden temizlenmesi yüzeyin istenilen parlaklığa getirilmesi bazen de yüzeydeki deforme olmuģ üst tabakanın dağlanarak ortadan kaldırması kademelerinin birden fazlasını kaplar 54

55 METALĠK KAPLAMALAR Metal yüzeyinde diğer imalat iģlemlerinden kalan safsızlıklar ve metalin korozyonu sonucu oluģan tabakalar mekanik, ısıl veya kimyasal yolla temizlenir. Mekanik temizleme iģlemleri Çekiçleme, kazıma, tel fırça ile temizleme, aģındırma, tazyikli hava ile aģındırıcı püskürtme, santrifüj raspası, parlatma iģlemleri Isıl Temizleme Alevle temizleme, endüksiyonla temizleme Kimyasal Temizleme Sülfürit asit, hidroklorik asit ve diğer kimyasal bileģiklerle temizleme. Yüzey oksitleri redükleyici gazlı atmosferde redüklenerek de temizlenebilirler. Metal yüzeyindeki yağ ve kirler genelde kimyasal yolla temizlenir. 55

56 METALĠK KAPLAMALAR Bazı özel yöntemlerde yağ ve kirlerin yüksek sıcaklıkta temizlenmesine de rastlanır. 1. Organik Çözücülerde Temizleme 2. Genelde hidrokarbon veya klorlü hidrokarbonlar kullanılır. 3. Alkalilerle Temizleme 4. Bu çözeltiler sabun ve sentetik yüzey maddeler yanında alkali fosfat ve silikatlar ile sodyum ve potasyum hidroksit de içerirler. 5. Emülsiyon Temizleyiciler 6. Sulu bir sabun çözeltisi içinde organik çözücü emülsiyonundan oluģur. Daha önceki iki temizleme yönteminin karıģımıdır. 7. Buharla Temizleme 8. Az miktarda temizleyici solvent içeren buhar da temizleme amacı ile kullanılır. 9. Elektrokimyasal Temizleme 10. Malzeme uygun çözelti içinde anot yapılıp yüzeyinde oksijen, katot yapılıp yüzeyinde hidrojen gazı çıkıģı sağlanarak temizleme yapılır. 56

57 METALĠK KAPLAMALAR Endüstriyel uygulamada önem kazanmıģ metal kaplama yöntemleri: Fiziksel Metodlar Sıcak Daldırma Yayınma ile kaplama Vakum kaplama Katodik saçınım Ġyon kaplama Ġyon aģılama Mekanik Metodlar Metal giydirme (cladding) Sıcak püskürtme Kimyasal Metodlar 57

58 KLADING UYGULAMALARI 58

59 KLADING (CLADDING) UYGULAMALARI 59

60 KLADING (CLADDING) UYGULAMALARI 60

61 ALUMĠNYUMLA FARKLI KAPLAMA UYGULAMALARI 61

62 7075 SERĠSĠ ALAġIMLARIN EKSTRUZYONDA ġekġllendġrġlmesġ PROFĠL ÖRNEĞĠ 62

63 7075 SERĠSĠ ALAġIMLARIN ġekġllendġrġlebġlġrmesġ Şekil 68. Haddelemenin şematik gösterimi 63

64 METALĠK KAPLAMALAR Yüksek sıcaklıkta uygulanan metodlar - Kimyasal indirgeme ile DüĢük sıcaklık metodları - Kimyasal indirgeme - sementasyon - akımsız kaplama Elektrokimyasal Metodlar Elektrokaplama ( Elektrokimyasal kaplama ) 64

65 METALĠK KAPLAMALAR Bu sıralama özellikle fiziksel-mekanik açısından mutlak değildir. Elde edilen kaplamanın mekanik olarak alt yüzeye bağlanması olayı yalnız sıcak püskürtmede değil vakum, ion kaplama yöntemlerinde de mevcuttur. Sıcak püskürtülen alüminyum ise, ısıl iģlem uygulaması ile, kaplanan metale yayınarak mekanik değil fiziksel bir bağ da oluģturabilir. 65

66 METALĠK KAPLAMALAR Metal kaplama yöntemleri arasında önem sıralaması yapmak yerine uygulamadaki ekonomisini belirlemek daha doğru olur. Sıcak daldırma yöntemi bu açıdan en yaygın ve en ekonomik yöntem olarak gösterilebilir. Bunu elektrokimyasal yöntemler takip eder. Elektrokimyasal yöntemlerin maliyeti çok geniģ sınırlar arasında değiģebilir. Maliyet yalnız kaplanan metalin türüne değil, kaplama yöntemine de bağlıdır. 66

67 METALĠK KAPLAMALAR Sıcak püskürtme yüksek tonajda malzemelerin yerinde metal kaplanmasıda rakipsiz bir yöntemdir. Vakum kaplama da yaygın kullanılmaktadır. Diğer yöntemlerden yayınma ile kaplama genelde yavaģ bir yöntem olmakla birlikte özel uygulama sahaları bulmuģtur. 67

68 METALĠK KAPLAMALAR Diğer yöntemlerin ekonomik önemi çok büyük olmakla beraber özellikle modern kaplama yöntemleri gelecek vadetmektedirler. Ayrıca bu yöntemlerle elde edilen kaplama tür ve Ģekillerini diğer yöntemlerle elde etmek güç veya imkansızdır. Özellikle yüksek teknoloji uygulamaları bu tip yöntemlerin, kitlesel olmakla birlikte, ekonomik boyut açısından önemini arttıracaktır. 68

69 BELLĠ BAġLI METALĠK KAPLAMA YÖNTEMLERĠ 69

70 SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ En yaygın, en ucuz metal kaplama yöntemlerinden olan sıcak daldırma özellikle çeliğe, çinko, alüminyum, kurģun, bakıra kalay kaplamada kullanılır. Ergime sıcaklığı nispeten düģük olan metallerin kaplanmasında uygulanır 70

71 71

72 72

73 73

74 74

75 75

76 KALAY KAPLAMALAR 76

77 KALAY KAPLAMALAR 77

78 78

79 SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ Kaplanacak metal ile kaplama metali arasındaki reaksiyon alaģım tabakaları oluģturur, Kaplama metali ile alt metal arasında iyi bir fiziksel bağlantı sağlanır. Fakat birçok halde yüzeydeki saf metal ile alttaki alaģım tabakasının özelliklerinde farklılık gözlenir. 79

80 SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ Genelde metalik kaplamalar kaplandıkları metalden daha yumuģaktırlar. Kaplama sırasında metalin yüksek sıcaklığa maruz kalması mukavemetin azalmasına da neden olabilir. 80

81 SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ ErgimiĢ metal banyosuna katılan alaģım elementleri alaģım tabakasını ortadan kaldırabilir veya çok azaltabilir. Çinko banyolarında alüminyum (% ) alüminyum banyolarında silisyum (%3) ilavesi ile mekanik Ģekil verilmeye daha müsait levha, Ģerit kaplamaları yapılır. 81

82 SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ Sıcak daldırma küçük-büyük kesikli veya devamlı (kontinü) olarak uygulanabilir. Günümüzde tel, levha, Ģerit kaplamada sıcak daldırma yöntemi önemli yere sahiptir. 82

83 SICAK DALDIRMA YÖNTEMĠ Sıcak daldırma yöntemi ile elde edilebilecek kaplamanın alt sınır kalınlığı sınırlıdır. Günümüzde basınçlı sıcak hava püskürtme uygulamaları ve otomatik kontrol ile kalınlık dağılımı özellikle sürekli kaplamada sıhhatli olarak kontrol edilebilmektedir. Sıcak kaplamalar arasında alaģım kaplamalada önemlidir. Yüksek alüminyumlu (>65) Zn-Al kaplamalar ile Sn-Pb (%20-25) kaplamalar bu arada sayılabilir. 83

84 KOROZYONDAN KORUNMA 84

85 AKIMSIZ METAL KAPLAMA Akımsız metal kaplamada; kaplanacak metalin iyonlarını ve bir indirgeyiciyi içeren çözeltiye daldırılan metalin kaplama olayıdır. Burada elde edilen kaplama kaplanacak metalin her yanında ve eģit kalınlıktadır. Bu durum korozyondan koruma açısından büyük avantaj sağlar 85

86 AKIMSIZ METAL KAPLAMA Elde edilen kaplama metal değil alaģımdır. Ġndirgeyicinin türüne göre fosforlu veya borlu bir metal alaģımı elde edilir. Bu tip kaplamalar amorf yapıya sahiptir ve korozyon dirençleri yüksektir. Isıl iģlem ile sertlikleri de arttırılabilir. 86

87 AKIMSIZ METAL KAPLAMA Fosforlu alaģımlarda fosfor oranı %3-12, Bor oranı %3-8 arası değiģmektedir. Uygulamada nikel, bakır, kobalt, kalay, gümüģ akımsız olarak kaplanmaktadırlar. 87

88 YAYINMA ĠLE KAPLAMA Kaplanacak metali, kaplama metali tozu ile bu tozun ergime sıcaklığının uzun süre temas ettirilmesi bu metalin kaplanacak metale yayınmasını sağlar. 88

89 YAYINMA ĠLE KAPLAMA Kaplanacak metalin boyutlarında kayda değer bir değiģim olmadan yüzeyi baģka bir metalle kaplanmıģ olur. Bu tip yayınma kaplamanın temelinde katı-katı yayınma olayı mevcuttur 89

90 VAKUM KAPLAMA YÖNTEMĠ BuharlaĢtırılan metal kaplanmak istenilen soğuk yüzeylerle temas ettirilir. Açığa çıkan metal, kaplanacak yüzeyleri her tarafta eģit kalınlıkta kaplar. Bu yöntem hem metalik, hem de metalik olmayan yüzeylerin metal kaplanmasında yaygın olarak kullanılmaktadır. 90

91 VAKUM KAPLAMA YÖNTEMĠ: CVD CVD SĠSTEMĠ ve UYGULAMA ÖRNEĞĠ 91

92 VAKUM KAPLAMA YÖNTEMĠ Metal kaplama düzgün, alt metale iyi yapıģmıģ, gözeneksiz ve özellikle yüksek korozyon direncine sahiptir. Bu yöntemle çelik üzerine 5 mikron kadyum kaplamanın korozyondan koruma özelliği 10 mikron elektrolitik kadmiyum kaplamaya eģittir. 92

93 KATADĠK SAÇINMA Metal yüzeyleri vakumda asal gaz iyonları ile bombardıman edildiklerinde yüzeylerinden malzeme saçınır ve yüzeyi kaplanmak istenilen parça üzerinde toplanarak onu örter. Bu yönteme katodik saçınım ile kaplama denir. 93

94 KATADĠK SAÇINMA Kaplanacak malzemenin buhar fazına geçiģi mekanik bir iģlem olduğu için teorik olarak herhangi bir malzeme kaplama amacı ile kullanılır. Günümüzde büyük çapta gündelik kullanıma hitap eden kaplamalar üretiminden çok, elektronik sanayide kullanılan elemanların imalatında kullanılan bir yöntemdir. 94

95 SICAK PÜSKÜRTME YÖNTEMĠ Sıcak metalin tanecikler halinde metale püskürtülerek yüzeye mekanik olarak bağlanması yönteminin prensibini oluģturur. BaĢta çinko ve alüminyum olmak üzere kurģun, kalay, bakır, paslanmaz çelik bu yöntemle kaplanır. 95

96 . 96

97 SICAK PÜSKÜRTME YÖNTEMĠ. 97

98 TERMAL PÜSKÜRTME thermal spray plasma 98

99 TERMAL PÜSKÜRTME 99

100 TERMAL PÜSKÜRTME 100

101 SICAK PÜSKÜRTME YÖNTEMĠ Metal kaplamadan önce özellikle büyük konstruksiyonların kum temizlenmesi; çelik yüzeylerinde basma gerilimi oluģturarak gerilimli korozyonu veya korozyonlu yorulma tehlikesini ortadan kaldırır. 101

102 SICAK PÜSKÜRTME YÖNTEMĠ Bu tür kaplamalar genelde gözenekli olmakla birlikte özellikle çinko ve alüminyumun korozyon ürünleri bu boģlukları doldurarak korozif ortam ile alt metalin iliģkisini keserler. Metal toz veya tel halinde tabancaya beslenebilir. 102

103 ELEKTROLĠTĠK METAL KAPLAMA Uygun bir çözeltide yüzeyi metal kaplanacak parça katot yapılırsa buraya eriģen metal iyonları elektron alarak indirgenirler ve metal haline geçerek parçanın yüzeyini örterler. Kaplamanın düzgün, parlak, her yerde kabul edilebilir kalınlıkta olması: kaplama çözeltisinin bileģimine ve kaplama koģullarına bağlıdır. 103

104 ELEKTROLĠTĠK METAL KAPLAMA Genel olarak katyonlardan metal iyonlarının katotda indirgenerek metal haline dönüģmesi istenir. Suyun ayrıģarak oksijen gazı çıkıģı olabilir. 104

105 ELEKTROLĠTĠK METAL KAPLAMA Çözeltiye katılan inorganik veya organik esaslı katkı maddeleri çözeltinin iletkenliğini arttırırlar, katot yüzeyinde oyuk oluģumunu engellerler, parlak kaplama elde edilmesini sağlarlar veya birden fazla metal iyonunun indirgenmesi sağlanarak alaģım tabakaları da elde edilir. 105

106 ELEKTROLĠTĠK METAL KAPLAMA Çözelti bileģimi veya çözeltiye katılan katkı maddeleri kaplama metalinin korozyon direncini etkiler. Krom kaplama banyolarına katılan selenyum bileģikleri korozyon Ģiddetini azaltırlar ve nikel-krom kaplı parçanın korozyon ömrünü uzatırlar. 106

107 ELEKTROLĠTĠK METAL KAPLAMA Nikel çözeltisinde metal bünyesine kükürt; Kaplama yüzeylerini çok parlak kaplama imkanı vermekle beraber, nikel kaplamanın çok düģük korozyon direncine sahip olmasının da nedenidirler. 107

108 ELEKTROLĠTĠK METAL KAPLAMA Metalik kaplamaların korozyondan koruma özellikleri alt metali her yerde ve düzgün kalınlıkta kaplamaları ile ilgilidir. Metal kaplamalarda iç gerilimler, gözenekler, inklüzyonlar korozyon direncini azaltan diğer faktörlerdendir. 108

Gerilmeli korozyon. Hidrojen gevrekliği. Yorulmalı korozyon. Aşındırmalı korozyon. Erozyon korozyonu. Kavitasyon korozyonu

Gerilmeli korozyon. Hidrojen gevrekliği. Yorulmalı korozyon. Aşındırmalı korozyon. Erozyon korozyonu. Kavitasyon korozyonu DOÇ.DR. SALİM ŞAHİN Gerilmeli korozyon Hidrojen gevrekliği Mekanik zorlamalı korozyon türleri Yorulmalı korozyon Aşındırmalı korozyon Erozyon korozyonu Kavitasyon korozyonu Yorulmalı Korozyon Malzemenin,

Detaylı

KAYNAK TEKNOLOJİSİ KAYNAK TEKNOLOJİSİ KAYNAK EĞİTİMİ 1

KAYNAK TEKNOLOJİSİ KAYNAK TEKNOLOJİSİ KAYNAK EĞİTİMİ 1 KAYNAK TEKNOLOJİSİ KAYNAK EĞİTİMİ 1 0 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Kaynağın tarifi sınıflandırılması... 2 Kaynağı uygulandığı malzemeye göre sınıflandırma... 2 Kaynağı amacına göre sınıflandırma... 2 Kaynağı usulü

Detaylı

Şekil 1.1. Tel çekmenin prensip şeması.

Şekil 1.1. Tel çekmenin prensip şeması. 1 1. GİRİŞ ve AMAÇ 1.1. Tanım ve İşlemin Esasları Tel çekme, kalın kesitli olan bir telin çekme matrisi içinden geçirilerek kesitini küçültme işlemidir. Çekme yönteminde malzemeler matris olarak adlandırılan

Detaylı

Al ve Alaşımları. Alüminyum

Al ve Alaşımları. Alüminyum Al ve Alaşımları Alüminyum Alüminyum tabiatta en çok bulunan elementlerden biridir ve mühendislik yapılarında çelikten sonra en çok kullanılan metaldir. Alüminyumun yoğunluğu (2,7 g/cm3),çeliğin yoğunluğunun

Detaylı

BK Giulini Kimya San. ve Tic. A.Ş. Soğutma Suyu Şartlandırması Temel İlkeleri

BK Giulini Kimya San. ve Tic. A.Ş. Soğutma Suyu Şartlandırması Temel İlkeleri BK Giulini Kimya San. ve Tic. A.Ş. Soğutma Suyu Şartlandırması Temel İlkeleri Soğutma Suyu Şartlandırması Temel İlkeleri Çeviri : Selim Yenisey 2009 Tüm hakları saklıdır. Kaynak belirtilmeden hiçbir şekilde

Detaylı

KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ

KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ KAYNAK NEDİR? Kaynak; metalik veya termoplastik malzemelerin ısı, basınç veya her ikisinin etkisi altında bir malzeme ilavesi/ilave malzeme kullanmadan gerçekleştirilen bir

Detaylı

ÖZEL ÇELİKLER. Çelik, demir ve karbon elementlerinin oluşturduğu en önemli alaşım grubudur.

ÖZEL ÇELİKLER. Çelik, demir ve karbon elementlerinin oluşturduğu en önemli alaşım grubudur. ÖZEL ÇELİKLER Çelik, demir ve karbon elementlerinin oluşturduğu en önemli alaşım grubudur. Çelikler, farklı gereksinimleri karşılamak için gösterdikleri özellikleri nedeniyle gelişmiş malzeme olarak kabul

Detaylı

ISIL İŞLEM ve UYGUN MALZEME SEÇİMİ

ISIL İŞLEM ve UYGUN MALZEME SEÇİMİ ÇELİK NEDİR? ÇELİK, bir Demir(Fe) Karbon(C) alaşımıdır. Yapısında C dan başka farklı oranlarda alaşım elementleri ve empürite elementler bulunur. Çeliğe farklı özellikler kazandıran içerdiği elementlerin

Detaylı

KAYNAK TEKNOLOJİSİ KAYNAK TEKNOLOJİSİ KAYNAK EĞİTİMİ 2

KAYNAK TEKNOLOJİSİ KAYNAK TEKNOLOJİSİ KAYNAK EĞİTİMİ 2 KAYNAK TEKNOLOJİSİ KAYNAK EĞİTİMİ 2 ĠÇĠNDEKĠLER TIG KAYNAĞI... 3 TIG Kaynağında Kullanılan Gazlar... 3 Akım Türü ve Kutuplama ġekli... 5 TIG Torcu... 6 Tungsten Elektrodlar... 7 TIG Kaynağında Kullanılan

Detaylı

TERMOSET TOZ BOYALARIN AVANTAJLARI ŞUNLARDIR:

TERMOSET TOZ BOYALARIN AVANTAJLARI ŞUNLARDIR: ELEKTROSTATİK BOYA OLARAK TOZ NEDİR? Yüzeylerin, eridiğinde sürekli ve düzgün bir film oluşturan tozlarla boyanması fikri 1950 lerde ilk ortaya çıkışından beri düzenli olarak gelişmiştir. Önceleri termoplastik

Detaylı

GEV. Gedik Eğitim Vakfı. Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü. Yayın No: 3 GAZALTI ARK KAYNAĞI (TIG MIG MAG)

GEV. Gedik Eğitim Vakfı. Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü. Yayın No: 3 GAZALTI ARK KAYNAĞI (TIG MIG MAG) I GEV Gedik Eğitim Vakfı Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü Yayın No: 3 GAZALTI ARK KAYNAĞI (TIG MIG MAG) Prof. Dr. Selâhaddin ANIK Doc. Dr. Murat Vural II ÖNSÖZ Günümüzde kaynak

Detaylı

İçindekiler. Alüminyum ve Alaşımları DuzceUniversity, KaynaşlıVocational College, CorrosionResearch Laboratory 81900/ Kaynaşlı-Düzce/Turkey 18.11.

İçindekiler. Alüminyum ve Alaşımları DuzceUniversity, KaynaşlıVocational College, CorrosionResearch Laboratory 81900/ Kaynaşlı-Düzce/Turkey 18.11. İçindekiler Alüminyum ve Alaşımları DuzceUniversity, KaynaşlıVocational College, CorrosionResearch Laboratory 81900/ Kaynaşlı-Düzce/Turkey 1. Alüminyum 2. Alüminyumun Özellikleri 3. Al Alaşımları ve Sınıflandırılması

Detaylı

Alüminyum; pirinçle lehimleme, lehimleme, yapıştırma, mekanik bağlama veya Kaynak ile uygun malzeme kullanılarak veya başka metallerle, kullanılacak

Alüminyum; pirinçle lehimleme, lehimleme, yapıştırma, mekanik bağlama veya Kaynak ile uygun malzeme kullanılarak veya başka metallerle, kullanılacak Alüminyum; pirinçle lehimleme, lehimleme, yapıştırma, mekanik bağlama veya Kaynak ile uygun malzeme kullanılarak veya başka metallerle, kullanılacak uygun tekniklerle birleştirilebilir. Alaşım cinsi, birleşim

Detaylı

11. DERS ELEKTROMETAL KAPLAMA TEKNİĞİ ALAŞIM KAPLAMA BANYOLARI BÖLÜM 2

11. DERS ELEKTROMETAL KAPLAMA TEKNİĞİ ALAŞIM KAPLAMA BANYOLARI BÖLÜM 2 11. DERS ELEKTROMETAL KAPLAMA TEKNİĞİ ALAŞIM KAPLAMA BANYOLARI BÖLÜM 2 ELEKTROMETAL KAPLAMA TEKNİĞİ II DERS 11 ALAŞIM KAPLAMA BANYOLARI, BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BAŞLIK SAYFA GİRİŞ 1 KURŞUN KALAY ALAŞIMLARI

Detaylı

Yüzey Hazırlama Sistemleri METAL YÜZEY TEMİZLİĞİ

Yüzey Hazırlama Sistemleri METAL YÜZEY TEMİZLİĞİ Bir boya tabakasının dayanıklı olması için her şeyden önce boyanın metal yüzeyine sağlamca yapışması gerekir. Bu ise yüzey temizliğine bağlıdır. Eğer yüzeyde pas, toz, kir, çeşitli yabancı maddeler ve

Detaylı

ÇELİKLER VE ISIL İŞLEM DERS NOTU

ÇELİKLER VE ISIL İŞLEM DERS NOTU METALÜRJİ ÇELİKLER VE ISIL İŞLEM DERS NOTU ADEM ŞAHİN www.malzemebilimi.net 2 I. GİRİŞ Mühendislikte tasarlanan imalatı gerçekleştirmek için kullanılacak malzeme seçiminin doğru yapılması üretim kolaylığı

Detaylı

ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ KAYNAK YÖNTEMLERİ

ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ KAYNAK YÖNTEMLERİ ÜRETİM VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ Yrd. Doç. Dr. Afşın Alper Cerit Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü Birleştirme Yöntemleri Çözülebilir birleştirme yöntemleri Çözülemeyen birleştirme

Detaylı

TEKSTĠL MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI

TEKSTĠL MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI TEKSTĠL MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI 1X1 RĠB ÖRGÜ YAPISINDAKĠ KARBON VE CAM ELYAFINDAN ELDE EDĠLEN HĠBRĠT KOMPOZĠT YAPILARIN MEKANĠK ÖZELLĠKLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ BU TEZ BAP BĠRĠMĠ TARAFINDAN DESTEKLENMĠġTĠR.

Detaylı

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması KAYNAK TEKNĠĞĠ Tarifi: Kaynak tatbik edileceği malzemenin cinsine göre, metal kaynağı ve plastik malzeme kaynağı olarak ele alınır. Metal Kaynağı: Metalik malzemeyi ısı veya basınç veya her ikisini birden

Detaylı

TESİSATTA KOROZYON. Ali BIDI Uli HÖFFER ÖZET

TESİSATTA KOROZYON. Ali BIDI Uli HÖFFER ÖZET 355 TESİSATTA KOROZYON Ali BIDI Uli HÖFFER ÖZET Bu çalışmada; tesisatta genel olarak korozyonun nedenleri araştırıldı. Farklı sebeplerle ortaya çıkan korozyonun çeşitleri üzerinde durulmuştur. 1. GİRİŞ

Detaylı

İMAL USULLERİ PROJESİ

İMAL USULLERİ PROJESİ İMAL USULLERİ PROJESİ KAYNAK 1.1 Kaynak Kabiliyeti 1.2 Gaz Kaynağı 1.3 Ark Kaynağının Esasları 1.4 Elektrik Ark Kaynağı 1.5 Gazaltı Ark Kaynağı 1.6 Tozaltı Kaynağı 1.7 Direnç Kaynağı 1.8 Özel Kaynak Yöntemleri

Detaylı

Refrakter Harman Karıştırıcı Bıçaklarında, Aşınmaya Dayanıklı Kaplama Katlarının, Bıçak Ömrüne Etkilerinin Araştırılması

Refrakter Harman Karıştırıcı Bıçaklarında, Aşınmaya Dayanıklı Kaplama Katlarının, Bıçak Ömrüne Etkilerinin Araştırılması Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ramazan KÖSE Yardımcı Danışman: Prof. Dr. Serdar SALMAN Doktora Öğrencisi: Barkın MİNEZ Refrakter Harman Karıştırıcı Bıçaklarında, Aşınmaya Dayanıklı Kaplama Katlarının, Bıçak

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ VE MUAYENESİ

MALZEME BİLGİSİ VE MUAYENESİ MALZEME BİLGİSİ VE MUAYENESİ Çubuk boyunca farklı soğuma hızları elde edilir. Tamamen soğuyan çelik boylamasına her mm'de sertliği ölçülerek, değerler bir grafiğe dökülür. Aynı tarzda enlemesine sertlik

Detaylı

T.C NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA ANABĠLĠM DALI

T.C NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA ANABĠLĠM DALI T.C NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA ANABĠLĠM DALI BAKIR ÜZERĠNE NĠKEL-TUNGSTEN ALAġIMLARININ ELEKTROKĠMYASAL OLARAK KAPLANMASI VE ELEKTROKATALĠTĠK DAVRANIġLARININ BELĠRLENMESĠ YAVUZ SÜRME

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Alternatif Yapı Malzemeleri

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Alternatif Yapı Malzemeleri Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Alternatif Yapı Malzemeleri 2. Yapılarda çelik kullanımı 2.1. Çelik Metalürjisi 2.1.1. Çeliğin avantaj ve dezavantajları 2.1.2. Demir ve çeliğin tarihsel

Detaylı

Diğer Kaynak ve Kaynakla İlgili Yöntemler

Diğer Kaynak ve Kaynakla İlgili Yöntemler 1 Diğer Kaynak ve Kaynakla İlgili Yöntemler Ark, direnç veya oksi-yanıcı gaz kaynağı olarak sınıflandırılamayan eritme kaynak yöntemleri Eritme için ısıyı üretecek farklı teknolojiler kullanır Uygulamaları

Detaylı

ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ

ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ t.c. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ TEMEL ELEKTRĠK 2 525MT0275 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

GAZALTI KAYNAK TEKNİĞİ

GAZALTI KAYNAK TEKNİĞİ KAYNAK TEKNOLOJİSİ III GAZALTI KAYNAK TEKNİĞİ Prof. Selahattin ANIK Doç. Kutsal TÜLBENTÇİ GAZALTI KAYNAĞI (KORUYUCU GAZLA KAYNAK) 1-Giriş Gazaltı yahut da koruyucu gazla kaynakta, genellikle yeri bir gazla

Detaylı

Modern Üretim Yöntemleri. Sunumlar

Modern Üretim Yöntemleri. Sunumlar Modern Üretim Yöntemleri Sunumlar 2014 PLAZMA IŞINI İLE (PBM) Tanım Plazma, maddenin dördüncü halidir. Madde gaz halinde iken doğru koşullar altında maddeye enerji verilmesinin devam etmesi maddenin plazma

Detaylı

MADENLERĐN KULLANIM ALANLARI

MADENLERĐN KULLANIM ALANLARI MADENLERĐN KULLANIM ALANLARI Metal Madenlerin Kullanma Alanları Bakır-Kurşun-Çinko-Kadmiyum-Demir-Krom-Boksit-Vanadyum Antimuan- Tungsten- Molibden- Nikel- Kalay- Altın- Gümüş Endüstriyel Hammaddelerin

Detaylı