Proje İzleme ve Değerlendirme İçin Örnek Uygulamanın Geliştirilmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Proje İzleme ve Değerlendirme İçin Örnek Uygulamanın Geliştirilmesi"

Transkript

1 Proje İzleme ve Değerlendirme İçin Örnek Uygulamanın Geliştirilmesi Recep Akyüz 1, Abdulkerim Öncü 1, Ümit Gökmen 1, Mustafa Doğru 1, ve Ömer Gündüz 1 1 TÜBİTAK-BİLGEM-Bilişim Teknolojileri Enstitüsü, Kocaeli, Türkiye {recep.akyuz, kerim.oncu, umit.gokmen, mustafa.dogru, Özet. Ülkemizde yapılan projelerin sayısı hızlı bir şekilde artmaktadır. Bu projeler için harcanan maliyetlerin de büyüklüğü gözönünde bulundurulunca projelerin sıkı bir şekilde izlenmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada projelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla geliştirilen yazılım tanıtılmıştır. Yazılım ASP.net teknolojisi ve SQL veri tabanı kullanılarak web tabanlı olarak geliştirilmiştir. Uygulama, proje bilgileri, proje izleme sonuçları ve raporlamalar olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır. Uygulamada projelere ait önemli tarihlerden önce uyarı mesajı üretilmektedir. Uygulama sayesinde projelerin durumları daha etkin bir şekilde takip edilebilmektedir. Anahtar Sözcükler. Proje izleme ve değerlendirme, yazılım proje yönetimi, web teknolojileri 1 Giriş Bilişim dünyasında çok sayıda ve türde projeler yapılmaktadır. Özellikle yazılım projelerinde ciddi oranda bir başarısızlık tespit edilmiştir. Projelerin büyük bölümü bütçe, zaman veya kapsam bakımından sözleşmede taahhüt edilen şartları yerine getirememektedir. Bu başarısızlıkların neticesi olarak ciddi prestij kaybının yanı sıra milyarlarca dolar zarar edildiğinden dolayı birçok çalışmada projelerin başarısızlık nedenleri araştırılmıştır [1-2]. Projelerin başarısızlıklarını engellemenin en önemli yöntemlerinden birisi düzenli olarak projelerin izlenmesi ve analiz sonuçlarına göre gerekli tedbirlerin zamanında alınmasıdır. Bu kapsamda birçok kurumda projelerin izlenmesi amacıyla hakem heyetleri, izleme kurulları oluşturulmuştur. TÜBİTAK- BİLGEM- Bilişim Teknolojileri Enstitüsünde de bu amaçla Proje İzleme ve Değerlendirme Ofisi (PİDO) kurulmuştur. PİDO genel olarak projelerin başarılı şekilde yürütülmesi ve sonuçlandırılması için projelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi faaliyetlerini yürütmektedir. Bu faaliyetlerini yürütürken bilgilerin kayıt altına alınması ve raporlanması için PİDO-Analist programı geliştirilmiştir. Proje yürütücüleri çoğunlukla çalışanlara verdikleri görevleri JIRA, ClearQuest gibi araçlarla, proje takvim durumunu ise MS Project vb. araçlarla takip etmektedirler. 783

2 Bu kapsamda proje izlemeye yönelik yöntem ve altyapılar geliştirilmiştir [3-6]. Bu çalışmalar içinde zaman, bütçe, kapsam, risk, izleme sonuçları gibi bilgilerin tek araç üzerinden takip edilebildiği uygulamalar sınırlı sayıdadır. Bu çalışmada PİDO-Analist programı ve üretilen raporlar ile ilgili bilgiler verilmiştir. 2 PİDO-Analist Proje izleme ve değerlendirme sonuçlarının kayıt altına alınması ve raporlanması amacıyla geliştirilen PİDO Analist programı ASP.net ile yazılmış, veri tabanı olarak SQL veritabanı kullanılmıştır. Yazılımda bir ORM (Object Relational Mapping / Nesne-İlişkisel Eşleştirme) türü olan Entity Framework kullanılmıştır. Günümüzde kullanılan popüler programlama dillerinde yazılmış birçok ORM kütüphaneleri vardır. Entity Framework bu kütüphanelerden en yaygın olanlarından biridir. Entity Framework, veritabanından bağımsız ve çok hızlı bir şekilde, katmanlı (n-tier) mimariye uygun olarak uygulama geliştirmemize olanak sunmaktadır. Entity Framework sayesinde arka tarafta hangi veritabanı kullanılıyor olursa olsun program içerisinde yazılan kodların değiştirilmesine gerek yoktur. Arka tarafta kullanılan veritabanına göre hangi kodun kullanılması gerektiğini gerekli dönüşümleri yaparak Entity Framework ayarlamaktadır. ORM tekniği belli bir programlama diline bağlı değildir ve tüm nesneye dayalı programlama dilinde kullanılabilir. Geliştirilen uygulamada ayrıca SQL View (Sanal Tablo) mantığı kullanılmıştır. Bu yöntemin seçiminde raporlama işleminin hızlı ve pratik olması etkili olmuştur. SQL deki Sanal Tablo, aslında veritabanında var olmayan ancak içerisindeki SQL fonksiyonları ile gerçek bir tablo gibi sorgulanabilen tablolar olarak adlandırılabilir. Sanal Tablo yapısı genellikle içerisinde birden fazla tablodaki verileri barındıran, projelerde çok sık kullanılan ve farklı tabloları tek bir tablo gibi sunan SQL yapısıdır. Uygulamada Sanal Tablo yapısı, Excel de Düşey Ara (VLookup) özelliği ile birlikte kullanılmıştır. Bu sayede hızlı bir şekilde raporlama işlemini gerçekleştirilmiş ve Excel in sunduğu kolaylıklar sayesinde raporların sunum şekilleri istenilen formatlara kolaylıkla çevirebilmiştir. Program 3 bölümden oluşmaktadır: Proje Künyesi : Projenin başlangıç tarihi, bitiş tarihi, bütçesi, tanımı, müşterisi, fon sağlayıcısı, türü, gizlilik derecesi vb. bilgileri içermektedir. Proje İzleme Bilgileri: Proje bütçe durumu, gecikme durumu, personel durumu, proje riskleri, problemleri, öneriler,beklentiler, öğrenilen dersler, başarılar Raporlar: Proje künyesi ve izleme sonuçları bu bölümde grafiksel olarak raporlanmıştır. Raporlamalar ayrıntılı şekilde 3. bölümde açıklanmıştır. 3 Üretilen Raporlar Projelerin durumları proje izleme toplantılarında ele alınarak sisteme girilmektedir. Proje izleme toplantı sonuçlarına Şekil-1 de gösterilen arayüz üzerinden ulaşılabilmektedir. 784

3 Herbir projenin ayrı ayrı raporlanmasının yanında yönetime sunulmak üzere projelerin karşılaştırılmalarından oluşan raporlar da program tarafından üretilmektedir. Program tarafından üretilen başlıca raporlar şunlardır: Mali Durum Gecikme Durumu Personel Durumu Risk / Problem Durumu Risk / Problem Değişim Durumu Yürütülen projelerin gizlilik derecelerinden dolayı şekillerde gerçek veriler değil temsili veriler kullanılmıştır. Şekil. 1. Proje İzleme Toplantılarını Sorgulama Ekranı 3.1 Mali Durum Proje bazlı gelir, gider ve bütçe rakamları ile birlikte tüm projelerin toplamı ayrı ayrı Şekil-2 de gösterildiği gibi raporlanmaktadır. Ayrıca projelerin planladıkları bütçe ile gerçekleşen bütçe arasındaki farklar da program tarafından gösterilmektedir (Şekil-3). Şekilden anlaşılacağı üzere gelir planlaması yönünden tüm projeler planladığı gelirin altında hakediş almışlar, Proje-1 in haricindekiler planladıkları bütçeden daha fazla harcama yapmışladır. Mali durum incelenirken gelir ile gider arasındaki farkın yanı sıra planlanan bütçeye uyum durumu da göz önünde bulundurulmaktadır. 785

4 Şekil. 2. Mali Durum Grafiği Şekil. 3. Planlanan / Gerçekleşen Gelir-Gider Grafiği 3.2 Gecikme Durumu Proje takviminde planlanan kilometretaşlarına veya sözleşmede müşteriye taahhüt edilen ürün teslimlerine göre projelerin gecikme durumları belirlenerek, sisteme girilmektedir. Şekil-4 te projelerin gecikme durumları gösterilmiştir. Projelerin bağlı oldukları bölümlere veya müdür yardımcılıklarına göre de gösterim yapılabilmektedir. Örneğimizde Proje-1,2 Bölüm-1 in, Proje-3,4 Bölüm-2 nin, Proje-5 ise Bölüm-3 ün projesidir. Şekil-4 te görüldüğü gibi Proje-3 ün haricindeki projelerde gecikmeler yaşanmıştır. Gerçekleşen gecikmenin projenin toplam süresine bölümü gecikme oranı hakkında fikir vermektedir. 786

5 Şekil. 4. Gecikme Durum Grafiği 3.3 Personel Durumu Destek verilen bazı projelerin bitmesi, garanti fazına geçmesi, diğer iş paketi sonuçlarının beklenilmesi gibi nedenlerle projelerde adam*ay açığa çıkabilmektedir. Proje izleme ve değerlendirmelerde takip edilen konulardan birisi de projelerin personel ihtiyacı ve projelerde kullanılmayan adam*ay bilgisidir. Personelin projelerde gerçekleşen çalışma yüzdeleri her ay sistemde güncellenmektedir. Program bu verilere göre proje ve bölüm bazlı açıkta kalan adam*ay bilgilerini hesaplayıp raporlamaktadır (Şekil-5). Bu grafik sayesinde üst yönetim veya bölüm sorumluları açıkta kalan yüzdeleri ihtiyaç duyulan başka projelere kaydırabilmektedirler. Şekil. 5. Personel Durum Grafiği 3.4 Risk / Problem Durumları Proje izleme ve değerlendirmede en fazla odaklanılan konuların başında projelerin risk ve problem durumu gelmektedir. Proje İzleme ve Değerlendirme Ofisi olarak gerçekleşmiş riskleri problem olarak kategorize ettik. Risklerin olasılığı, etki derecesi zamanla değişebildiğinden belirli aralıklarla yapılan izlemelerde projelerin risk ve problem durumları güncellenmekte, kritik riskler ile ilgili olarak yönetim bilg- 787

6 ilendirilmektedir. Ayrıca risk ve problemler sınıflandırılmaktadır. Şekil-6 da en büyük riskin satın almada olduğu görülmektedir. Projeler içinde ise en fazla risk Proje-2 de bulunmaktadır. Şekil. 6. Risk / Problem Sayıları Grafiği 3.5 Risk / Problem Değişim Durumları Risk yönetiminin etkili bir şekilde yapıldığı projelerde kritik risklerin ve problemlerin zamanla azalması beklenir. Bu bakımdan risk ve problemlerin değişim grafiği projenin başarısı/başarısızlığı adına fikir verir. Şekil-7 de risklerin değişim grafiği verilmiştir. Bu şekile göre satın alma ve teknik risklerde azalma olmuş, diğer risk sayıları aynı kalmıştır. Aynı şekilde Proje- 1,3,7 nin riskleri azalmış, Proje-2 nin riskleri artmış, Proje-4 ün risk sayısı ise aynı kalmıştır. Şekil. 7. Risk Değişim Grafiği 788

7 Hem risk hem de problem sayılarında zamanla artış olmasının nedenleri üzerinde çalışılmalı, engelleyici tedbirler alınmalıdır. Aksi taktirde riskler zaman içinde gerçekleşerek ciddi problemler olarak ortaya çıkabilmektedirler. Sonuç ve Değerlendirme Bu çalışmada proje izleme ve değerlendirme sonuçlarının kayıt altına alınması ve raporlamanın daha etkin olabilmesi için geliştirilen PİDO-Analist yazılımı tanıtılmıştır. Bu yazılım, karar verici konumundaki yöneticilere yardımcı olabilecek analizler sunmaktadır. Bu analizler sayesinde projelerde başarısızlığa götürücü faktörler çoğunlukla önceden belirlenebilmekte, gerekli önlemler alınabilmektedir. Geliştirilen uygulamanın etkinlik derecesi Proje İzleme Kurullarının projeyi düzenli olarak takip etmesi ve verileri doğru bir şekilde programa girmesi ile doğrudan ilişkilidir. Uygulamada daha ayrıntılı raporların sunulması, verilerin birçok formata import-export edilebilmesi, farklı veri tabanları ile birlikteçalışabilmesi, uyarı mekanizmalarının geliştirilmesi gibi yeni özelliklerin uygulamaya eklenmesi ile ilgili çalışmalara devam edilmektedir. Kaynaklar 1. Yeo, T.:Critical failure factors in information system projects, Int. J. Project Manage, 20, (2002) 2. Cooke-Davies T.: The real success factors on projects,int. J. Project Manage, 20, (2002) 3. Crawford P., Bryce P.: Project monitoring and evaluation: a method for enhancing the efficiency and effectiveness of aid project implementation. Int. J.Project Manage, 21, (2003) 4. Lee C.S., Wang M.H., Jui-Jen C J.J., Hsu C.Y. : Ontology-based Intelligent Decision Support Agent for CMMI Project Monitoring and Control. Fuzzy Information Processing Society, (2006) 5. Belassi W.: A new framework for determining critical success/failure factors in projects. Int. Journal of Project Manage, 14, (1996) 6. Crawford L., Pollack J.: Hard and soft projects: a framework for analysis. Int. Journal of Project Manage 22, (2004) 789

SUNUŞ... 1. 1.Bölüm: Kurumsal Kaynak Planlaması... 2. 1. Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Nedir?...2. 2. Geçmişten Geleceğe ERP...

SUNUŞ... 1. 1.Bölüm: Kurumsal Kaynak Planlaması... 2. 1. Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Nedir?...2. 2. Geçmişten Geleceğe ERP... İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 1.Bölüm: Kurumsal Kaynak Planlaması... 2 1. Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Nedir?...2 2. Geçmişten Geleceğe ERP... 4 3. ERP Sistemlerinin Yapısal Özellikleri...8 4. ERP Sistemlerinin

Detaylı

İnceleme-Araştırma Konusu

İnceleme-Araştırma Konusu T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Teftiş Kurulu Başkanlığı) İnceleme-Araştırma Konusu Bilgi Sistemleri Denetimi, e-teftiş, Ülkemizde ve Diğer Ülkelerde Uygulamaları,

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

Türkiye de E-Okul Yönetim Bilgi Sisteminin İlköğretim Okulu Müdür Yardımcılarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi 1

Türkiye de E-Okul Yönetim Bilgi Sisteminin İlköğretim Okulu Müdür Yardımcılarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi 1 Türkiye de E-Okul Yönetim Bilgi Sisteminin İlköğretim Okulu Müdür Yardımcılarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi 1 Çetin ERDOĞAN 2, İnayet AYDIN 3, Uğur AKIN 4 & Nihan DEMİRKASIMOĞLU 5 ÖZET Bu araştırmanın

Detaylı

Yetenek Ölçümüne Yönelik Elektronik Sınav Sisteminin Geliştirilmesi ve Hava Trafik Kontrolör Seçimine Uygulanması

Yetenek Ölçümüne Yönelik Elektronik Sınav Sisteminin Geliştirilmesi ve Hava Trafik Kontrolör Seçimine Uygulanması Yetenek Ölçümüne Yönelik Elektronik Sınav Sisteminin Geliştirilmesi ve Hava Trafik Kontrolör Seçimine Uygulanması Abdulkerim Öncü 1, Ömer Faruk Arar 1, Samet Akpınar 1, Özkan Yalçın 1, Ümit Mert 1, M.Semih

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

Yapı Projelerinin Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Uygulamaları

Yapı Projelerinin Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Uygulamaları Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 2, 2011 (38-52) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 3, No: 2, 2011 (38-52) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn: 1309-3983

Detaylı

YAZILIM SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI VE BİR UYGULAMA

YAZILIM SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI VE BİR UYGULAMA YAZILIM SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI VE BİR UYGULAMA Arş. Gör. Aydın KOÇAK Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü kocak@gazi.edu.tr ÖZET Günümüzde birçok

Detaylı

a) Projenin, Bilişim Teknolojileri ve Diğer Kaynakları Kullanarak Hedeflere Ulaşması... 22 4-SONUÇLAR... 31 5-KISALTMALAR... 36 6-KAYNAKÇA...

a) Projenin, Bilişim Teknolojileri ve Diğer Kaynakları Kullanarak Hedeflere Ulaşması... 22 4-SONUÇLAR... 31 5-KISALTMALAR... 36 6-KAYNAKÇA... İÇİNDEKİLER 1- PROJENİN HEDEFİ... 1 a) Proje Nasıl Ortaya Çıktı ve Başlatıldı?... 1 b) Projenin Orta ve Uzun Vadeli Hedefleri... 11 2-KULLANILAN KAYNAKLAR... 14 a) Bilişim Teknolojileri... 14 b) İnsan

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ N.Tuğrul Köstence İstanbul, 2009 T.C. BAHÇEŞEHİR

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

Ölçümlemeli Test Platformu

Ölçümlemeli Test Platformu Ölçümlemeli Test Platformu Tuncay Şentürk, İsmail Aydemir, Barış Eker Merkezi Kayıt Kuruluşu, İstanbul tuncay.senturk@mkk.com.tr, ismail.aydemir@mkk.com.tr, baris.eker@mkk.com.tr Özet. Kaliteli yazılım,

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU

Detaylı

Temel Eğitim Kurumlarında E-Rehberlik ve Danışmanlık Karar Destek Sistemi

Temel Eğitim Kurumlarında E-Rehberlik ve Danışmanlık Karar Destek Sistemi Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 29(2), 34-56 [Nisan 2014] Temel Eğitim Kurumlarında E-Rehberlik ve Danışmanlık Karar Destek Sistemi E-Guidance and Counseling

Detaylı

Yeni Nesil Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemi nin Yönetim Muhasebesi Açısından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma

Yeni Nesil Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemi nin Yönetim Muhasebesi Açısından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2007 Cilt:14 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Yeni Nesil Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemi nin Yönetim Muhasebesi Açısından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma

Detaylı

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ İÇİNDEKİLER Giriş... 3 Bugüne ve Geleceğe Yatırım... 4 j-guar a Hızlı Bakış... 5 j-guar ın Temel Özellikleri... 6 j-guar Ekosistemi... 8 İş Zekası (Business Intelligence)... 9 Modüller

Detaylı

Veritabanı Yönetim Sistemleri Güvenliği: Tehditler ve Korunma Yöntemleri. Database Management Systems Security: Recent Threats and Prevention Methods

Veritabanı Yönetim Sistemleri Güvenliği: Tehditler ve Korunma Yöntemleri. Database Management Systems Security: Recent Threats and Prevention Methods Politeknik Dergisi Cilt:13 Sayı: 2 s. 71-81, 2010 Journal of Polytechnic Vol: 13 No: 2 pp. 71-81, 2010 Veritabanı Yönetim Sistemleri Güvenliği: Tehditler ve Korunma Yöntemleri Yılmaz VURAL, Şeref SAĞIROĞLU

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ Ocak 2014, Ankara Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ VE SAYIŞTAYDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ VE SAYIŞTAYDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ VE SAYIŞTAYDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Giriş Necip POLAT Günümüzde kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilen işlem sayısı ve sahip olunan bilgi hızla artmakta, buna karşın işlemlerin

Detaylı

j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye

j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye Genel Bilgi Bu eğitim kitabında j-guar uyarlama aracı ve ilişkili konularda Temel seviye eğitim içerikleri sunulacaktır. Kurumsal kaynak yönetimi, j-guar,

Detaylı

REKLAMCILIK SEKTÖRÜNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN KULLANILMASINA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

REKLAMCILIK SEKTÖRÜNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN KULLANILMASINA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA REKLAMCILIK SEKTÖRÜNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN KULLANILMASINA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA İ. Murat OZULU Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Harita Kadastro Bölümü Çorum E-posta: imuratozulu@hitit.edu.tr

Detaylı

KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu

KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu K KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu K KKB FAALİYET RAPORU 2011 01 İçindekiler 02 KKB Hakkında 04 KKB Çalışanları 06 Yönetim Kurulu 08 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 09 Genel Müdür ün

Detaylı

Bulut Bilişim Güvenlik ve Kullanım Standardı

Bulut Bilişim Güvenlik ve Kullanım Standardı Bulut Bilişim Güvenlik ve Kullanım Standardı (Taslak) TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 07.03.2014 1 2 Standart Hakkında Bu Standart, Türk Standardları Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren olan Siber Güvenlik

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BULUT TABANLI BİR DERS YÖNETİM SİSTEMİ YAZILIMININ GELİŞTİRİLMESİNE DAYALI OLARAK ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİLERİN TEKNOLOJİ KABULLERİNİN İNCELENMESİ HAKAN

Detaylı

NWSA-ENGINEERING SCIENCES Received: December 2011. ISSN : 1308-7231 satabay@yildiz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Istanbul-Turkey

NWSA-ENGINEERING SCIENCES Received: December 2011. ISSN : 1308-7231 satabay@yildiz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Istanbul-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2012, Volume: 7, Number: 2, Article Number: 1A0316 NWSA-ENGINEERING SCIENCES Mikail Yurt Received: December 2011 Şenay Atabay Accepted: April 2012

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Mayıs 2009 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006 2010) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Mayıs 2009 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006

Detaylı

Sigorta şirketleri için InsFocus Avantajı

Sigorta şirketleri için InsFocus Avantajı Sigorta şirketleri için InsFocus Avantajı Tanıtıcı Özet InsFocus Nedir? Etkili bir yönetim için gerekli tüm veri ambarı (DW) ve iş zekâsını araçlarını sunan InsFocus, sigorta şirketleri için eksiksiz bir

Detaylı

TÜMLEŞİK BİLGİ SİSTEMLERİ VE MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ

TÜMLEŞİK BİLGİ SİSTEMLERİ VE MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ Raif PARLAKKAYA - Abdullah TEKİN TÜMLEŞİK BİLGİ SİSTEMLERİ VE MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ Yrd.Doç.Dr.Raif PARLAKKAYA Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO rkaya@selcuk.edu.tr Yrd.Doç.Dr.Abdullah TEKİN Selçuk

Detaylı

Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case

Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case Batuhan KOCAOĞLU Okan Üniversitesi Lojistik Bölümü, İstanbul,

Detaylı

Sigma 29, 196-230, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi THE IMPLEMENTATION OF ERP IN AN INDUSTRIAL COMPANY - ENCOUNTERED PROBLEMS AND SOLUTIONS

Sigma 29, 196-230, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi THE IMPLEMENTATION OF ERP IN AN INDUSTRIAL COMPANY - ENCOUNTERED PROBLEMS AND SOLUTIONS Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 29, 196-230, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi THE IMPLEMENTATION OF ERP IN AN INDUSTRIAL COMPANY - ENCOUNTERED

Detaylı