17 lararas Gemi Sicili Yönetmeli- i ndeki de ifliklikle gemi ve yat sahiplerine büyük kolayl k sa land.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "17 lararas Gemi Sicili Yönetmeli- i ndeki de ifliklikle gemi ve yat sahiplerine büyük kolayl k sa land."

Transkript

1 Gemi Sicilinde De ifliklik Amendment in Turkish International Ship Register Regulations Eylül 2006 tarihinde yürürlü e giren Türk Ulus- 17 lararas Gemi Sicili Yönetmeli- i ndeki de ifliklikle gemi ve yat sahiplerine büyük kolayl k sa land. Türk Uluslararas Gemi Sicili ne (TUGS) kay t olmak isteyen gemi ya da yatlar, art k Türkiye ye gelmek zorunda kalmayacak. Deniz Ticareti Genel Müdürlü ünce, Gümrük Müsteflarl ve di er ilgili kamu kurulufllar ile koordineli olarak yürütülen çal flmalar neticesinde gemilerin TUGS a kayd için Türkiye ye gelme flart, bu düzenlemeyle ortadan kalkt. Türk Uluslararas Gemi Sicili Yönetmeli inde De ifliklik Yap lmas na Dair Yönetmelik MADDE 1 23/6/2000 tarihli ve say l Resmi Gazete de yay mlanan Türk Uluslararas Gemi Sicili Yönetmeli i nin 13. maddesinin (c) bendi afla - daki flekilde de ifltirilmifltir. "c) TUGS bayrak flahadetnamesi tanzim edilen gemiler ve yatlar n TUGS a tescilinde, bayrak flahadetnamesi tanzim edildi i günden itibaren en geç bir y l içerisinde mahalli sicile baflvurulmas halinde gemi veya yat n Türkiye ye gelmesi gerekmeksizin sicile kayd yap l r. Bu süreden daha önce bir Türk liman na gelen gemiler ve yatlar n, süreye bak lmaks z n TUGS bayrak flahadetnamesi iptal edilir." MADDE 2 Ayn Yönetmeli in Geçici 1. maddesi yürürlükten kald r lm fl, afla daki ek madde ilave edilmifltir. "EK MADDE 1 2/12/2004 tarihli ve 5266 say l Türk Uluslararas Gemi Sicili Kanunu le 491 Say l Kanun Hükmünde Kararnamede De ifliklik Yap lmas na Dair Kanunda De ifliklik Yap lmas Hakk nda Kanunun yürürlü e girdi i tarihten önce; yurt d fl ndan ithal etmifl oldu u dwt ve üzerindeki ticari amaçla kullan lan her türlü yük ve aç k deniz bal kç gemileri ile 300 groston üzerindeki yolcu ve özel maksatl, özel yap l gemilerini Milli Gemi Sicili ne tescil ettiren Türk uyruklu gerçek veya tüzel kifliler, geçmifle yönelik hiçbir mali hak sa lamamak kayd yla Türk Uluslararas Gemi Sicili ne tescil ettirebilirler." onsiderable facilities were Cprovided to the ship and yacht owners in Turkey with an amendment in the Turkish International Ship Register Regulations that came into force on September 17, Ships or yachts that would like to register with the Turkish International Ship Register (TUGS) will not have to go to Turkey anymore. The new regulation eliminates the obligation of vessels to go to Turkey for registration with TUGS as a result of efforts carried out by the Turkish General Directorate of Shipping in coordination with the Undersecretariat for Customs, and other public organizations. Regulation on Amendment to the TUGS ARTICLE 1 - The paragraph (c) of the Article 13 of the Turkish International Ship Register Regulations published in the Official Gazette number on June 23, 2000 has been amended as follows: c) The vessels and yachts, for which TUGS flag certificates are issued, shall be registered with TUGS without a requirement to come to Turkey, if they file an application with the local register within at least one year from the date of issue of the flag certificates. The TUGS flag certificates for the vessels and yachts arrived in a Turkish harbor before this period shall be cancelled regardless of the time passed. ARTICLE 2 - The Provisional Article 1 of the same Regulations has been revoked and the following supplementary clause has been added: SUPPLEMENTARY ARTICLE 1 - If the real persons or legal entities of the Turkish national that registered with the National Ship Register their cargo vessels and open sea fishing vessels of 3,000 dwt and above, as well as passenger and specially built vessels of 300 gross tons and above, which were imported for commercial use, file an application within one year before the date of entry into force of the Law on the Amendment of the Law regarding the amendment of the Turkish International Ship Register Law Number 5266, dated December 2, 2004, and of the Decree no 491, they may register these vessels with the Turkish International Ship Register provided that they do not acquire any retroactive financial rights. 076

2 GEM MO ya Yurt D fl ndan Akredite Foreign Accreditationn to GEMIMO MMOB Gemi Makineleri fl- Mühendisleri Odas Tletme (GEM MO), merkezi Londra da bulunan Deniz Mühendisli i Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (IMAREST) ile karfl l kl tan ma anlaflmas imzalad. GEM MO Baflkan Feramuz Aflk n ve 2. Baflkan Hakan Tuna, IMAREST Baflkan David Cobb un davetlisi olarak Ekim 2006 tarihlerinde Londra da bulunan IMAREST genel merkezini ziyaret etti. ki gün süren toplant lar sonucunda, iki kuruluflun karfl l kl olarak birbirlerini tan mas, TÜ Denizcilik Fakültesi nin IMAREST taraf ndan akredite edilmesi, akreditasyon sonras GEM MO üyelerinin IMA- REST üyeliklerinin h zl bir flekilde gerçeklefltirilmesi, ngiltere taraf ndan verilen mtiyazl Mühendis ve Sertifikal Mühendis derecelerinin, tecrü- David Cobb belerine göre GEM MO üyelerine de verilmesi konular nda anlaflma sa land. David Cobb ve Feramuz Aflk n taraf ndan imzalanan anlaflman n ard ndan Aflk n, uzun zamand r devam eden çal flmalar sonucunda yap lan bu anlaflman n Türk denizcili ine büyük katk sa layaca n belirtti. Feramuz Aflk n hamber of Marine CEngineers (GEMIMO) concluded a reciprocal recognition agreement with the London based Institute of Marine Engineering, Science and Technology (IMAREST). Feramuz Askin, Chairman of GEMIMO, and Hakan Tuna, Vice Chairman, visited the head office of IMAREST in London between October 9 and 10, 2006, as the guests of David Cobb, Chairman of IMAREST. As a result of the meetings that lasted two days, both parties agreed upon reciprocal recognition, accreditation of the Istanbul Technical University (ITU) Maritime Faculty by IMAREST, rapid membership of GEMIMO members to IMAREST following the accreditation, and granting the Chartered Engineer and Incorporated Engineer degrees to the members of GEMIMO as well. Following the signature of the agreement by David Cobb and Feramuz Askin, Askin said the agreement that was concluded as a result of negotiations held for a long period of time would make great contributions to the Turkish maritime industry Ç evre ve Orman Bakanl, Marmara Bölgesi ndeki fabrikalar n at klar n bertaraf etmek için stanbul da dev bir at k tesisi kuruyor. Yaklafl k 100 milyon euro ya mal olacak ve 160 dönüm arazi üzerine kurulacak tesisin ihale çal flmalar y l sonu itibariyle bafllayacak. zmit At k Yakma ve Depolama stanbul a At k Tesisi Kurulacak fiirketi nin ( ZAYDAfi) ton at k iflleme kapasitesine karfl n, stanbul daki tesisin kapasitesinin y ll k ton olaca ifade ediliyor. Bu tesisle birlikte, yeni aç lacak fabrikalara at klar n burada bertaraf etme zorunlulu u gelecek. Çevre ve Orman Bakanl, stanbul d fl nda Ankara, Eskiflehir, zmir, Bursa ve Mersin- Tarsus aras nda da at k bertaraf tesisleri kuracak. Waste Disposal Facility for Istanbul he Turkish Ministry of TEnvironment and Forestry establishes a huge facility for disposal of the wastes from factories in the Marmara Region. The facility will be established on an area of 160,000 square meters and cost around 100 million euros. The preparations for tender will commence as of end of this year. The existing Izmit Waste and Residue Treatment, Incineration, and Recycling Co. (IZAYDAS) has a waste processing capacity of 35,000 tons, while the new facility in Istanbul will have an annual capacity of 100,000 tons. It will be obligatory for the new plants to be established in the region to dispose of their wastes in this new facility. The Ministry of Environment and Forestry will also establish similar waste disposal facilities in Ankara, Eskisehir, Izmir, Bursa, and Mersin-Tarsus as well. MARINE & COMMERCE OCTOBER

3 Rusya Petrolü çin Dü meye Bas ld Project Commences for Russian Oil Samsun-Ceyhan Petrol Boru Hatt n n inflas n üstlenen Çal k Enerji ile talyan orta ENI, projeyi gerçeklefltirmek için kurulan flirketin ortakl k anlaflmas n imzalad. Enerji Bakan Hilmi Güler in de kat ld protokol ile, Çal k taraf ndan kurulan Trans Anadolu Petrol Boru Hatt Sanayi ve Ticaret A.fi. (TAPCO) flirketinin % 50 hissesi talyan ENI ye devredildi. mza törenine Çal k Enerji Yönetim Kurulu Baflkan Ahmet Çal k, ENI Kazakistan ve Orta Asya Genel Müdürü Pietro Cavvanna, D fl flleri Bakanl Enerji Dairesi Baflkan Vekili Mithat Rende kat ld. Anlaflmaya göre, proje için Çal k Enerji ye verilen lisans, yeni flirket TAPCO ya aktar lacak. TAPCO, ham petrolü Karadeniz k y s ndaki Samsun Liman yak n ndaki tesislerden Ceyhan Terminali tesislerine tafl yacak ulafl m sisteminin tasar m, inflaat ve iflletmesinden sorumlu olacak. Proje kapsam nda, Samsun da yeni bir yükleme terminali ve Ceyhan da petrol depolama tesisleri ile, 550 km 2 lik petrol boru hatt yap lacak. Proje bitti inde hatt n kapasitesinin günde 1.5 milyon varil petrol olaca öngörülüyor. alik Energy and its Italian Cpartner, ENI, which obtained the contract for construction of the Samsun- Ceyhan Pipeline, concluded the partnership agreement for the company established for the purpose of implementation of the project. 50% share of the company named Trans Anatolian Oil Pipeline Corporation (TAPCO), which was established by Calik Energy, was transferred to Italian ENI company with a protocol, which was also attended by the Turkish Minister of Energy Hilmi Guler. The signing ceremony was attended by Ahmet Calik, Chairman of the Board of Directors of Calik Energy, Pietro Cavvanna, General Manager for ENI Kazakhstan and Middle East, and Mithat Rende, Vice Chairman of the Energy Department of the Turkish Ministry of Foreign Affairs. According to the agreement, the license granted to Calik Energy for the project will be transferred to the new company TAPCO. TAPCO will be responsible for the design, construction and operation of the transportation system that will transfer oil from facilities located near the Samsun Port in the Black Sea to the Ceyhan Terminal. A new loading terminal will be built in Samsun, storage facilities in Ceyhan, and a pipeline of 550 km. Once the project has been completed, the line is estimated to have a daily capacity of 1.5 million barrels of oil. NEMTAfi Filosunu Büyütüyor NEMTAS Fleet Grows uruluflunun 25. y l n kutla- Nemrut Liman flletme- Kyan leri A.fi. (NEMTAfi), M/V NEMTAfi-4 isimli dökme yük gemisini filosuna ekleyerek gemi say s n 8'e ç kard Bünyesinde 3'ü kendisine ait, 4'ü de iflletmesinde olmak üzere 7 gemi bulunan NEMTAfi, artan ifl talepleri do rultusunda dwt tafl ma kapasitesine sahip Japon yap m bir gemi sat n ald. Firma, 40.5 milyon dolara sat n al nan gemiyle birlikte, toplam tafl ma kapasitesini, dwt'ye ç kar rken, Türkiye'nin y ll k 4 milyon ton civar nda olan tafl ma kapasitesi içindeki pay n da % 8 e yükseltti. 12 Eylül 2006 tarihinde Hong Kong Liman ndan teslim al nan supramax geminin s n f nda Türkiye de ilk ve tek oldu u bildirildi. elebrating its 25th Canniversary, the Nemrut Port Management Co. (NEMTAS), increased the number of vessels in its fleet to 8 with the new bulk carrier named M/V NEMTAS-4. With total of 6 vessels in its fleet, 3 owned by the company itself and 4 under its operation, NEMTAS recently purchased a Japanese built 56,023 dwt vessel in line with its increasing business demands. With the new vessel purchased at a price of 40.5 million dollars, the company increased its carrying capacity to 291,966 dwt, and increased its share in Turkey s total 4 million tons of carrying capacity by 8%. The Supramax vessel taken delivery of on September 12, 2006 at the Port of Hong Kong is said to be the one and only in Turkey. 078

4 Türk mzal Türk Vapuru Turkish Built Ferry Boats stanbul un trafik sorununa kal c çözümler üretmek için ça- l flmalar n sürdüren DO, Sirkeci-Harem Hatt na 4 arabal vapur daha ilave ediyor. 27 Eylül de Kabatafl skelesi nde gerçekleflen törenle tan t lan 4 arabal vapur, ilk defa bir Türk özel tersanesi taraf ndan üretilecek. Tasar m DO nun kendi teknik elemanlar nca yap lan vapurlar 42 milyon dolara mal olacak. Çeksan Tersanesi taraf ndan infla edilecek vapurlar n 2007 y - l sonunda hizmete girmesi bekleniyor. Sirkeci-Harem aras 8 dakika Tan t m töreninde konuflan stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Kadir Topbafl, vapurlar n özellikleriyle ilgili flu bilgileri aktard : Yeni teknoloji ve tasar ma sahip olan bu vapurlar, son derece konforlu, kapasiteli ve yüksek manevral olacak. 80 araç, 600 yolcu kapasiteli vapurlar 12 mil h z yapabilecek. Mevcut arabal vapurlar n Sirkeci-Harem aras nda yar m saat olan sefer süresi, bu vapurlarla birlikte 8 dakikaya inecek. Di er taraftan Marmara Denizi nde ro-ro seferleri bafllatma çal flmalar oldu unu kaydeden Topbafl sözlerini flöyle sürdürdü: Büyük kamyonlar ve t rlar n kent içindeki bask s n azaltmak amac yla Ambarl -Topçular ve Ambarl -Band rma aras nda roro seferleri için bir çal flmam z var. Hem onlar yak t tasarrufu sa layacak hem de kentimizin önemli bir geçifl noktas olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ciddi olarak araç trafi i bask - s ndan kurtulacak. n order to find permanent Isolutions to the traffic congestion in Istanbul, the IDO, continuing its work to this end, will add four additional car ferries to its Sirkeci-Harem line. The said four ferries that were announced in a ceremony at the Kabatas Quay on 27 September will, for the first time, be built by a Turkish private shipyard. The ferry boats, which were designed by IDO s own technical staff, will cost 42 million dollars. The ferry boats to be built by Ceksan Shipyard are expected to commissioned at the end of Participating at the opening ceremony, Metropolitan Istanbul Mayor Kadir Topbas, gave the following information on the features of the ferry boats: These ferry boats that incorporate new technology and design will be very comfortable, have high passenger capacity and will be extremely maneuverable. The ferry boats will be able to carry 80 vehicles and 600 passengers at 12 miles per hour. The half an hour that existing car ferries take between Sirkeci and Harem, will be reduced to 8 minutes with these new ferries. Indicating that work on commencing ro-ro lines on the Marmara Sea has started, Mayor Topbas continued by saying: In order to reduce the congestion of large trucks and tractor trailers within the city, we have begun work on ro-ro lines between Ambarl - Topcular and Ambarl - Band rma. Not only will these lines save fuel but will also reduce the traffic congestion on one of the most important crossing points in our city, the Fatih Sultan Mehmet Bridge. Samsun a Büyük Yat r m Big Investment in Samsun Rus flirketi Lukoil in Türkiye ye kurmay planlad rafineri için Samsun da karar k - l nd. Böylece Zonguldak ve Samsun aras nda yaflanan belirsizlik de sona erdi. Enerji Bakanl, özellikle enerji terminali olmas, ulafl m imkan, petrolün gelifl yeri olan Novorossik e yak nl nedeniyle Samsun u tercih etti. Lukoil in Zonguldak önerisinde zmit e ulaflacak boru hatt n n etkisi bulunuyordu. Ancak Enerji Bakanl petrolün boru hatt ile tafl nmas na karfl ç kmas nedeniyle bu yat r m onaylamad. Lukoil in bu durumda Samsun için önümüzdeki günlerde Enerji Piyasas Düzenleme Kurumu na baflvurarak lisans almas bekleniyor. amsun was decided to be the Slocation for the new refinery, which the Russian company Lukoil plans to establish in Turkey, ending the uncertainty between Zonguldak and Samsun. The Turkish Ministry of Energy preferred Samsun due to the fact that there is an energy terminal, it has good transportation means, and on account of its proximity to Novorossiysk, the origin of oil to be processed at the refinery. Lukoil s proposal for Zonguldak was influenced by the pipeline to extend to Izmit. However, because the Ministry of stands against a pipeline, it did not approve it. Consequently, Lukoil is expected to submit an application to the Turkish Energy Market Regulatory Board to obtain a license for Samsun. 080

5 Otomobil Terminalinde fl Birli i Joint-Venture in Car Terminal Arkas Holding, Japon Mitsui ve Zeytino lu Grubu ile birlikte otomotiv liman kuruyor. 400,000 araca ev sahipli i yapacak olan Autoport un imza Bernard Arcas, Hakan Genc, Richard Pariente, Sami Ozdemir and Erkut Kizilirmak, members of the Executive Board of the Arkas Holding. törenine Arkas Holding Yönetim Kurulu Baflkan Lucien Arkas, Mitsui Avrupa Yönetim Kurulu Baflkan Ken Abe, Mitsui Lojistik Grup Baflkan Junichi Matsumoto, Arkas Holding cra Kurulu üyeleri Bernard Arcas, Hakan Genç, Richard Pariente, Sami Özdemir ve Erkut K z l rmak da kat ld. Dünya standartlar nda bir araba terminali olarak planlanan Autoport, 328 ve 246 m uzunlu unda 2 r ht ma sahip olacak ve terminale ayn anda 2 gemi yanaflabilecek. fiubat 2007 sonunda devreye girecek Autoport un, 20 milyon dolara mal olaca belirtiliyor. Autoport projesinin hayata geçiflinde en önemli etken, üretim bölgesine yak n bir yerde olmas ve araba tafl y c olarak adland r lan gemilerin yükleme yapmas na olanak sa lamas. Yeniköy - Gölcük Bölgesi nde bafllat lan liman projesi, tamamland nda haftan n yedi günü 24 saat hizmet verecek. rkas Holding is to Aestablish an automotive port with the Japanese Mitsui company and the Zeytinoglu Group. Among the participants to the signing ceremony for Autoport that will host total of around 400,000 vehicles were Lucien Arkas, Chairman of the Arkas Holding, Ken Abe, Chairman of Mitsui Europe, Junichi Matsumoto, Chairman of Mitsui Logistics Group, and Designed as a car terminal meeting world standards, the Autoport will have two quays with lengths of 328 and 246 meters and two vessels will be able to berth simultaneously. Autoport will be put into service by the end of February 2007 and cost around US$ 20 million. The most important factor that lie behind implementation of the Autoport project is that it is located near the production area and that it allows loading vessels called car carriers. Commenced in the Yenikoy- Golcuk location, the port will provide services on 24 hours/7 days basis once completed. RINA dan E itim Program RINA s Training Program INA stanbul ofisi armatör, Rofis teknik personeli, gemi personeli ve tersane teknik personeli için periyodik olarak e itim programlar düzenlemeye bafllad. lki Ekim-Aral k 2006 dönemi için planlanan e itim program nda, Revize MARPOL Ek II ve Revize Uluslararas Dökme Kimyasal Maddeler Kodu ç denetçi e itimi Liman devleti kontrolleri Kaplama tan mlar, bak m ve onar m konulu kurslar verilecek. 20 kat l mc ile s n rland r lan egitimlerde kurs dökümanlar kat l mc lara kurs öncesi da - t lacak. ngilizce veya Türkçe olarak düzenlenecek olan kurslar neticesinde kat l mc lara sertifika verilecek. INA s Istanbul office began Rto organize periodical training programs for the shipowners, technical office personnel, ship s crew and shipyard technical personnel. The first of the training program planned for the October-December 2006 period contains the following topics: Revised MARPOL Annex II and Revised International Bulk Chemical Code Internal auditor training Port state controls Coating definition, maintenance and repair. The training programs are restricted with 20 participants and the course documents will be provided to the participants in advance. The courses will be offered both in the English and Turkish languages, and the participants will be issued certificates upon completion. MARINE & COMMERCE OCTOBER

6 Borusan Lojistik ten At k Tesisi Waste Facility from Borusan Logistics Lojistik, Gemlik teki BBorusan Lojistik Gemlik Liman At k Kabul Tesisi ni faaliyete soktu. Böylece firma, at k al m tesisi kurarak lisans alan ve hizmet vermeye bafllayan ilk limanlardan biri oldu. Tesise getirilen kat at k, sintine suyu, slaç ve pis su, Gemilerden At k Al nmas ve At klar n Kontrolü Yönetmeli i do rultusunda, Bursa Büyükflehir Belediyesi ve zaydafl taraf ndan teslim al narak bertaraf ediliyor. Sahip oldu u ISO Çevre Yönetim Sistemi Belgesi ile olumsuz çevresel etkileri kontrol alt nda tutan ve yasalara tam uyumu taahhüt eden Borusan Lojistik, her gün sabah ve akflam olmak üzere limanda iki servis yap yor. At k Kabul Tesisi, 28 m 3 (5,600 kg) belirsiz at k, 22.5 m 3 (4,500 kg) tehlikeli at k, 28 m 3 (5,600 kg) evsel at k, 16.8 m 3 (3,306 kg) plastik at k ve 16.8 m 3 (3.306) ka t at k depolama kapasitesine sahip. Ayr ca, 50 m 3 lük iki ayr s - v at k geçici depolama tank da gemilere hizmet veriyor. Tüm limanlar için zorunluluk Türkiye deki tüm limanlar n, yanaflan gemilere eksiksiz ve uluslararas sözleflmelere uygun bir biçimde at k al m hizmeti verme zorunlulu u bulunuyor. Ülkemizde gemilerden at k al m hizmetini düzenleyen Gemilerden At k Al nmas ve At klar n Kontrolü Yönetmeli i, çevre koruma standartlar aç - s ndan Türkiye nin Avrupa Birli i ne uyum sürecinde de önemli bir rol oynuyor. Logistics opened the BBorusan Logistics Gemlik Port Waste Collection Facility in Gemlik. Thus, the company became one of the first ports that began to provide waste collection services upon establishing the necessary facility and obtaining the license. Solid wastes, bilge water, sludge and waste water brought to the facility are collected and disposed of by the Bursa Metropolitan Municipality and Izaydas in accordance with the Regulations on Collection of Wastes from Ships and Control of Wastes. Keeping the unfavorable environmental impacts under control and ensures complete compliance with the laws with the ISO Environmental Management System certificate obtained, Borusan Logistics provides two daily services at the port: one in the morning and one in the evening. The Waste Collection Facility has 28 m 3 (5,600 kg) unknown waste, 22.5 m 3 (4,500 kg) hazardous waste, 28 m 3 (5,600 kg) domestic wastewater, 16.8 m 3 (3,306 kg) plastic waste, and 16.8 m 3 (3,306 kg) paper waste storage capacity. Furthermore, two separate liquid waste temporary storage tanks, each with a capacity of 50 m 3, provide services to vessels at the port. An obligation for all ports All ports in Turkey have the obligation to provide complete waste collection services to vessels berthing at the port in accordance with the international agreements. The Regulations on Collection of Wastes from Ships and Control of Wastes plays an important role in the process of harmonization with the European Union in terms of the environmental protection standards. Denizbank' n Sat fl Onayland Denizbank s Sale Approved ankac l k Düzenleme ve De- Kurulu (BDDK), De- Bnetleme nizbank hisselerinin Dexia'ya sat fl na onay verdi. Dexia Participation Belgique SA, Zorlu Holding A.fi.'nin sahip oldu u 237,063,940,440 adet hisseyi devralm fl oldu. Dexia'n n Denizbank A.fi. hisselerini devralmas - na ba l olarak Deniz Faktoring A.fi. ve Deniz Finansal Kiralama A.fi.'de dolayl olarak pay sahibi olmas na da izin verildi y l nda Frans z Credit Local ve Belçikal Credit Communal n birleflmesi sonucu kurulan Dexia, Avrupa n n en büyük 15 bankas ndan biri ve aktif büyüklü ü aç s ndan dünyan n en büyük 30. bankas konumunda bulunuyor. Dexia, hisse al m n n finansman için 1 milyar euro luk sermaye art r m gerçeklefltirecek. anking Regulatory and BSupervisory Board (BDDK) approved sale of Denizbank s shares to Dexia. Thus Dexia Participation Belgique SA took over 237,063,940,440 shares owned by Zorlu Holding A.S. The Board also permitted the company to become a shareholder in Deniz Factoring A.S. and Deniz Leasing A.S. indirectly. Established as a result of a merger between the French Credit Local and the Belgian Credit Communal in 1996, Dexia is among the top 15 banks in Europe, and in terms of total assets, it is among the top 30 banks in the world. Dexia will undertake a capital increase of 1 billion Euros to finance the share purchase. 082

7 Bakanlar Kurulu Kurdurdu Ancak O Kald r r Decision of Council of Ministries Necessary Gemi nfla Sanayicileri Birli i (G SB R), son günlerde Tuzla n n tafl naca na iliflkin bas nda yer alan haberlere aç kl k getirmek amac yla bir zone with the decision of the Council of Ministers in 1969, and can only be revoked by the decision of the Council of Ministers again. bas n toplant s düzenledi. stanbul Akgün Otel de düzenlenen iftarl bas n toplant s nda konuflan G SB R Baflkan Murat Bayrak, gazetecilerin sorular n yan tlad. Bayrak, stanbul Büyükflehir Belediyesi nin Çevre Düzeni Plan çerçevesinde Tuzla Ayd nl Koyu nda bulunan tersanelerin sanayi lejant ndan ç kart l p, çal flma alan lejant na al nmas karar - na iliflkin flu de erlendirmelerde bulundu: Belediye nin haz rlatm fl oldu u 1/100,000 lik çevre düzeni plan tamamland. Baz lar plan üzerinde tersane alanlar n n yer almad n ve bunun, tersanelerin kald r lmas anlam na geldi ini düflündü. Tuzla Tersaneler Bölgesi, 1969 y l nda ç kar lan Bakanlar Kurulu karar yla tersane bölgesi ilan edildi ve ancak yine Bakanlar Kurulu karar yla kald r labilir. 1/100,000 lik planlar n flematik oldu unu ve lejantta gösterilen çal flma alan iflaretli bölgelerde her zaman de ifliklik yap labilece ini ifade eden Bayrak, sözlerini flöyle sürdürdü: stanbul Büyükflehir Belediyesi Baflkanl stanbul Metropolitan Planlama ve Kentsel Tasar m Merkezi nde yap lan uygulamalarda çal flma alan iflaretli yerlerde sanayi alanlar da bulunuyor. marla direkt ilgili olan tatbikat planlar ise 1/25,000 lik planlard r. Bu planlarda tersaneler yerlerini alm flt r. Ayr ca Kadir Topbafl, yapm fl oldu umuz görüflmelerde, Tuzla tersanelerinin kald r - laca na dair bir düflüncelerinin bulunmad n ifade etmifllerdir. Alt n yumurtlayan tavuk kesilmez Türkiye de kamunun da deste- ini alan böyle bir sektörün gelece inin ortadan kald r lmas - n n mümkün olamayaca n ifade eden Murat Bayrak, bu sektörü kald rman n alt n yumurtlayan tavu u kesmek anlam na gelece ini belirtti. Bayrak, sözlerine flöyle devam etti: Sektör art k kab na s m yor. Tuzla, sektör için küçük kald. Ama Tuzla n n kapasitesi bu kadar. Onun için Türiye nin de iflik urkish Shipbuilders TAssociation (GISBIR) organized a press conference to clarify the news that recently took place in the press regarding Tuzla s removal. Murat Bayrak, Chairman of GISBIR, who spoke at a press conference with iftar dinner organized at Istanbul Akgun Hotel, answered the journalists questions. In relation with the decision to take the shipyards located at the Tuzla Aydinli Bay from the industrial legend and to place them in the working space legend in the context of Istanbul Metropolitan Municipality s Environmental Arrangement Plan, Bayrak said, The 1/100,000 environmental arrangement plan prepared by the municipality has now been completed. Some thought that shipyard zones did not take place on the plan and that this meant the removal of the shipyards. The Tuzla Shipyards Zone was announced shipyard Stating that the 1/100,000 plans are schematic and that there is always room for change in the regions shown in the legend as 'Work Space', Bayrak continued, There are also Industrial Areas in the applications at the Office of the Istanbul Metropolitan Mayor - Istanbul Metropolitan Planning and Urban Design Center. The application plans directly relative to the reconstruction are the 1/25,000 plans. The shipyards have taken their places in these plans. In addition, in our discussions, Istanbul Metropolitan Mayor Kadir Topbas declared that they did not consider removal of the Tuzla shipyards. The goose that lays golden eggs will not be killed! Stating that it cannot be possible to abolish the future of such a sector, which also has the public support in Turkey, Murat Bayrak said that removing the yards would mean to kill the goose that lays golden eggs. Bayrak continued: The sector is now too big for its shell. Tuzla is too small to accommodate the sector. However, this is all that Tuzla s capacity has to offer. Therefore, larger shipyard locations have 084

8 yerlerinde, daha büyük gemileri infla edebilmek için tersane yerleri belirlendi ve tahsislere baflland. Bu geliflmelere paralel olarak yat r mc lar h zla sektörümüze yöneldi. Gemi infla sanayinin geliflimiyle ilgili de bilgi veren Bayrak, sektörün reel kapasitesinin % 75 lik k sm n n kulland na dikkat çekti. D fl Ticaret Müsteflarl n n verilerine göre 2005 y l nda sektörün ihracat rakam n n 1 milyar 250 milyon dolar olarak gerçekleflti ini belirten Bayrak, di er deniz araçlar ndan toplam 250 milyon dolar ve bak m-onar mdan da 1 milyar dolarl k hedefin yakaland n belirtti y l nda 34 adet Türk bayrakl, 45 adet yabanc bayrakl olmak üzere toplam 79 gemi yap ld y l n n ilk 9 ayl k döneminde de 26 adet Türk bayrakl, 36 adet yabanc bayrakl olmak üzere toplam 62 adet gemi teslim edildi. Bayrak, 2007 y l sonuna do ru yeni tersanelerin devreye girerek 500,000 ton olan çelik iflleme kapasitesini 700,000 tona, 2008 den sonra ise 1 milyon tona ç kararak sektörün reel kapasitesini % 100 e art rmay hedeflediklerini aktard. been determined in various areas of Turkey and the allocation has commenced. In parallel to these developments, investors have rapidly edged towards our sector. Bayrak, who also gave information regarding the development of the shipbuilding industry, drew attention to the fact that a 75% section of the sector s real capacity is being used. Stating that the sector s export figures were around 1 billion 250 million dollars, Bayrak said that a total of 250 million dollars was achieved in other vessels and a 1 billion dollar target was attained in ship maintenance and repair sector in 2005, according to data from the Turkish Undersecretariat of Foreign Trade. "In 2005, a total of 79 vessels were built, 34 of which were flying Turkish flags and 45 foreign flags. In the first 3 quarters of 2006, a total of 62 vessels were delivered, 26 of which were flying Turkish flags and 36 foreign flags,1 added Bayrak. Bayrak informed that their objective with the operation of new shipyards was to increase the sector s real capacity by 100% through increasing the 500,000 ton steel processing capacity to 700,000 tones towards the end of 2007, and up to 1 million tons after MARINE & COMMERCE OCTOBER

9 Tarihi skeleler Yenilendi Historical Quays Restored eçti imiz y l flehir hatlar va- ile birlikte stanbul Gpurlar Büyükflehir Belediyesi ne devredilen iskeleler, yeniden hizmet vermek üzere bak mdan geçirildi. 15 Eylül 2006 Cuma günü gerçeklefltirilen törende 10 iskelenin aç l fl yap ld. Proje kapsam nda 4 milyon ytl harcanarak yenilenen iskelelerden Bak rköy skelesi nin aç l - fl nda stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Kadir Topbafl, Bak rköy Belediye Baflkan Atefl Ünal Erzen ve DO Genel Müdürü Ahmet Paksoy yer ald. Fatih Belediye Baflkan Mustafa Demir ile Kad köy Belediye Baflkan Selami Öztürk de ilçelerindeki iskelelerden canl yay nla törene kat ld. Çal flma kapsam nda Bak rköy, Fener, Ayvansaray, Hasköy, Sütlüce, Kanl ca, Anadolu Hisar, Çubuklu ve Kandilli iskeleleri yenilenerek hizmete aç ld. Aç l fl töreninde yapt konuflmada belediye olarak nerede bir eksiklik varsa orada olmak istediklerini ifade eden Büyükflehir Belediye Baflkan Kadir Topbafl, stanbul un ulafl m için önemli ad mlar att klar n söyledi. Topbafl, Bir kentin toplu ulafl m kullan m oran, o kentin medeniyetinin simgesidir. skelelerimizi eski mimari yap lar n koruyarak bugünün teknolojisiyle yeniledik. stanbul un simgesel özelli i olan vapurlar na ve tarihi iskelelerine önem veriyoruz. Üzülerek söylü- ogether with inner-city ferry Tboats, quays transferred to the Metropolitan Istanbul Municipality have undergone restoration to again provide services to Istanbul. Ten quays were opened to service at a ceremony realized on Friday, 15 September. In the opening ceremony of the Bak rkoy Quay, in which a total 4 million YTL was spent for the project, Metropolitan Istanbul Mayor Kadir Topbas, Bak rkoy Mayor Ates Unal Erzen and IDO General Manager Ahmet Paksoy participated. Fatih Mayor Mustafa Demir and Kad koy Mayor Selami Ozturk joined the live broadcast from the quays at their counties. The restoration project includes the Bak rkoy, Fener, Ayvansaray, Haskoy, Sutluce, Kanl ca, Anadolu Hisar, Cubuklu, Kandilli and Bostanc quays. Speaking at the opening ceremony Kadir Topbas stated that as a municipality wherever there is a lack of service they would be there and mentioned that important steps had been taken in inner-city transportation. Topbas said: The public transport usage rate in a city is a symbol of that city s development. We have renewed our quays by preserving its historical structure with modern technology. We give importance to ferry boats and historical quays which symbolizes Istanbul. I say this with regret, but we have so far 086

10 yorum, bugüne kadar denize çok uzak kalm fl z. Ama flu an denizleri yeniden keflfediyoruz. dedi. Hedef % 10 Bu do rultuda mevcut 31 vapurun onar ld n, bugün de yenilenen iskelelerin aç l fl n n yap laca n kaydeden Topbafl, deniz ulafl m nda stanbul'un % 4'lük pay n % 10'a çekebilmenin gayreti içinde olduklar n vurgulad. Daha sonra söz alan Bak rköy Belediye Baflkan Atefl Ünal Erzen, Bak rköy ün stanbul için önemine de inerek yurt d fl ndan gelen yabanc turistlerin Atatürk Hava Liman nda indikten sonra ilk gördükleri yerin Bak rköy oldu unu söyledi. Erzen, Turistler, stanbul da ilk olarak ilçemizi görüyorlar. lk izlenim çok önemlidir. Yaln zca ilçem ad na de il, Türkiye ad na da Bak rköy e çak lan her bir çiviyi destekliyor ve alk fll yorum diye konufltu. Erzen, Atatürk Hava Liman na gelen araçlar dolay s yla trafik s k fl kl yaflanmamas için buraya araçlar yla gelen kifliler bunun yerine deniz yoluyla gelsin ve iskeleden Hava Liman na otobüsler hareket etsin. Karaköy den, Sar yer den ve do rudan sefer olmayan di er iskelelerden de Bak rköy skelesi ne seferler düzenlensin iste inde bulundu. Törende konuflmalar n ard ndan, Bak rköy DO skelesi kurdele kesilerek aç ld. Multivizyonla yap lan canl ba lant da, Fatih Belediye Baflkan Mustafa Demir Fener skelesi nin, Kad köy Belediye Baflkan Selami Öztürk de Bostanc fiehir Hatlar skelesi nin aç l fl n gerçeklefltirdi. Haliç teki Ayvansaray, Hasköy ve Sütlüce ile Bo az da Kanl ca, Kandilli, Anadoluhisar ve Çubuklu iskeleleri de canl ba lant larla aç ld. have been very distant from the sea. But now we are again rediscovering them. The goal is 10 percent In this respect, stated Topbas, 31 ferry boats have been repaired and that the opening of 10 restored quays would be realized today and went on to add that they are making efforts to raise the 4 percent share in sea transport in Istanbul to 10 percent. Speaking later, Bak rkoy Mayor Atefl Unal Erzen emphasizing the importance of Bak rkoy to Istanbul mentioned that the first place foreign visitors arriving from oveseas see is Bak rkoy. Tourists first see our county when they arrive in Istanbul. First impressions are very important. Not only on behalf of my county, but in the name of Turkey, I support and applaud every nail that s driven in Bak rkoy, said Erzen. Erzen asked that, In order to relieve the traffic congestion at Ataturk Airport, individuals that arrive in vehicles instead arrive by sea transport and travel on buses from the quay to the airport. Routes from Karakoy, from Sar yer and from other quays that do not have direct route, organize routes to Bak rkoy quay. After the opening remarks at the ceremony, the Bak rkoy quay was opened with the cutting of the ribbon. In the live multivision presentation, Fatih Mayor Mustafa Demir and Kad koy Mayor Selami Ozturk opened the Fener and the Bostanc quays, respectively. The Fener, Ayvansaray, Haskoy and Sutluce quays at Halic and the Kanl ca, Kandilli, Anadoluhisar, Cubuklu and Bostanc inner-city quays on the Bosphorus were opened with live ceremonies. Donanma Kupas Yar fl Yap ld 46 th Traditional Navy Cup Held Donanma Komutanl ve stanbul Yelken Kulübü taraf ndan düzenlenen 46. Geleneksel Donanma Kupas Yar fl 24 Eylül Pazar günü yap ld. Preveze Deniz Zaferinin 468. y l dönümü ve Deniz Kuvvetleri günü nedeniyle organize edilen yar fl IRC-1, IRC-2, IRC-3, IRC-4, IRC-5 ve destek olmak üzere 6 katergoride, 47 teknenin kat l m yla gerçeklefltirildi. olurken, tüm yatlar aras ndan en iyi zaman Deniz Harp Okulu nun Levent yat yapt. S n flar nda birinci olan yatlar IRC1: Orient Express III IRC 2: Mad Max IRC 3: Bootes IRC 4: Relax IRC 5: Levent T he 46th Traditional Navy Cup Race organized jointly by the Turkish Naval Command and Istanbul Sailing Club was held on Sunday, September 24. Organized in celebration of the 468th anniversary of the Preveze Naval Victory and Naval Forces Day, the race was held in 6 categories, i.e. IRC-1, IRC-2, IRC-3, IRC-4, IRC 5 and L.O.A. classes, and total of 47 boats participated in the race. to finish the race, and the overall best time was achieved by the Turkish Naval Military School s yacht named Levent. Yachts that came first in each class are as follows: IRC1: Orient Express III IRC 2: Mad Max IRC 3: Bootes IRC 4: Relax IRC 5: Levent Yar fl ilk bitiren yat O uzhan Too Destek S n f : Pupa Yelken 1 Oguzhan Too was the first boat L.O.A. : Pupa Yelken 1 MARINE & COMMERCE OCTOBER

11 Borç Alan Emir Al r Whoever Gets Loans Takes Orders Rifat Hisarc kl o lu MEAK Deniz Ticaret Odas Eylül ay ola an meclis toplant s n n bu ayki konu u Rifat Hisarc kl o lu oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Baflkan (TOBB) Hisarc kl o lu, Türkiye ekonomisiyle ilgili de- erlendirmeleriyle dikkatleri çekti. Konuflmas nda ilk olarak kamu mali disiplin kalitesinin yükselmesi gerekti ini vurgulayan TOBB Baflkan flu aç klamalarda bulundu: 2001 krizinden itibaren üzerinde srarla durdu- umuz konu bütçenin aç k vermesi. Bütçe aç k verdi i ve devlet borç ald zaman ortaya ç - kan tablo fludur: Borç alan, emir al r. AB nin, IMF nin hükümetler karfl s ndaki gücü bundan kaynaklan yor. 5 y l boyunca bütçeyi dikkatle inceledik ve 35 y l sonra bütçe ilk kez fazla vermeye bafllad. Bundan mutluluk duyuyoruz. Türkiye ekonomisinin büyümesinde özel sektörün çok büyük pay oldu unu söyleyen Rifat Hisarc kl o lu, son 4 y lda gerçekleflen %37 büyümenin %4 ünün kamu, %32 sinin ise özel sektör eliyle sa land na dikkat çekti. Hisarc kl o lu konuflmas n flöyle sürdürdü: Büyüme var, ama hiçbirimiz bunu hissetmiyoruz. Çünkü vergiler sürekli art yor. Vergileri art rd n z zaman kay t d fl ekonomi artar. Ekonomi büyüyor, ama ne gariptir ki Türkiye nin ham petrol ithalat nda azalma var. Trafi e ç kan araç say s y llar nda %65 artm fl. Ama Türkiye de benzin ve motorin tüketiminde %7.4 azalma söz konusu. Vergi artt - zaman buna paralel kay t d - fl ekonomi art yor. Dolay s yla sistem herkesi s k nt l hale getirdi. Hesap veremedi imiz için hesap da soram yoruz. Ortakl k kültürünü gelifltirin Ekonomide istikrar ve büyümenin sa lanmas için sosyal güvenlik reformunun hayata geçirilmesi gerekti ini belirten Hisarc kl o lu, denizcilik sektörünün gelece ine iliflkin olumlu bir tablo çizdi. Araflt rmalar gösteriyor ki denizcilik sektörü ileriki y llarda önü aç k bir sektör. Özellikle konteyner tafl - mac l nda bir s çrama olaca- öngörülüyor. Ancak uluslararas denizcilik sektöründe Türkiye nin söz sahibi olabilmesi için Türk firmalar n ortakl k kültürünü gelifltirmesi gerekiyor. Aksi takdirde önümüzdeki dönemde yok olmaya mahkumuz. Denizcilik sektörü rekabete en aç k sektördür. Onun için güçlerinizi birlefltir- his month s guest at the TOrdinary Board Meeting of the IMEAK Chamber of Shipping in September was Rifat Hisarc klioglu. Hisarc klioglu, Chairman of Turkish Union Of Chambers And Stock Exchanges (TOBB) drew attention with his evaluations regarding economy of Turkey. The TOBB Chairman, who, in his speech, emphasized that the quality of the public financial discipline is the first thing that needs to be increased, said: "The issue we have been persisting on since the crisis in 2001 is the deficit in budget. This is the picture when there is a deficit in the budget and the government gets a loan: whoever gets a loan takes orders. This is where the EU and the IMF get their power before the governments. We have carefully analyzed the budget for 5 years and the budget has started to produce surplus for the first time in 35 years. We are pleased with this." Stating that the private sector has a great share in the growth of Turkey's economy, Rifat Hisarciklioglu drew attention to the fact that 4% of the 37% growth realized in the last 4 years was secured by the public and 32% by the private sector. There is growth, but none of us feel this. This is due to the continuously increasing taxes. When you increase taxes, you are increasing black economy. The economy is growing, however, strangely, there is a decrease in Turkey s crude oil imports. The number of vehicles on roads increased between 2004 and 2005 by 65%. However, there is a 7.4% decrease in Turkey s consumption of gasoline and diesel fuel. When taxes increase, black economy increases in parallel to this. As a result, the system is troubling everybody. Since we are unable to give account, we are unable to call the people to account, added Hisarciklioglu. Develop partnership culture Hisarciklioglu, who stated that the social security reform needs to be implemented in order to ensure stability and growth in the economy, drew a positive picture in relation to the future of the shipping industry. "Researches show that the shipping industry is one with fine prospects ahead in the future years. A leap forward is anticipated especially in container transportation. However, in order for Turkey to have a say in the international shipping industry, Turkish companies need to develop their partnership culture. Otherwise, we are bound to disappear in the upcoming term. The shipping industry is the one that is most exposed to competition. Therefore, you are obliged to join forces. 088

12 Bal k Çiftliklerine Ek Süre Time Extension for Fish Farms May s 2007 de boflalt lmas öngörülen bal k çiftlikleri, Çevre Bakanl n n yeni yer gösterememesinden dolay tafl - nam yor. Bakanl k, 1990'larda üretim yapma izni verdi i bal k çiftliklerine yeni hassas alanlar belirleyemedi i için hem Çevre Yasas 'nda de ifliklik yapacak hem de çiftliklere en az 2 ila 3 y l ek süre verecek. Say s bugün 350 olan ve yaklafl k 50,000 kifliyi istihdam eden çiftliklerin y ll k üretimi 118,000 ton. 1.2 milyar dolarl k üretimin 240 milyon dolar ihraç ediliyor. Toplam bal k üretiminin % 22'sini çiftlikten yapan Türkiye'de iç tüketim de bu sayede art yor. Ancak Birleflmifl Milletler Çevre Program Akdeniz Eylem Plan Birimi'nin raporlar nda, bal k çiftliklerinin neden oldu u zararlara dikkat çekiliyor. Rapora göre 1990'lardan beri bal k çiftliklerinin say s, bununla birlikte de ekosistemin u rad zararlar artt. Her bir ton bal k üretimiyle 110 kg azot, 12 kg fosfor ve 450 kg karbon aç a ç k yor. Kullan - lan organik ve kimyasal maddelerden kaynaklanan sorunlar, çiftliklerin yak n ndaki k y lara yans m fl durumda. Kullan lan ilaçlar, ekosistemde geri dönülmeyecek zararlara yol aç yor. Raporda yer alan bilgilere göre Akdeniz'e kar flan azot, fosfor ve karbonun %20'si Türkiye'den kaynaklan yor. Fish farms that were stipulated to be closed in May 2007 are unable to move, due to the fact that the Ministry of Environment cannot designate new locations. Because the Ministry cannot designate new sensitive locations for the fish farms, which were permitted to produce fish in the 1990s, it will both be amended the Environment Law and grant time extension for at least 2-3 years. Annual production of total of 350 fish farms that employ approximately 50,000 people is 118,000 tons, which equals to around 1.2 billion dollars. 240 million dollars worth of fish is exported. The fish farms in Turkey account for 22 per cent of the total fish production in Turkey, and the domestic consumption also increases as a result. However, the reports of the United Nations Environment Program Mediterranean Action Plan (UNEP/MAP) draw attention to the damages caused by the fish farms. According to the report, the number of the fish farms, and consequently the damage caused to the ecosystem, increased to a large extent. Total of 110 kg nitrogen, 12 kg of phosphor and 450 kg of carbon arise per 1 ton of fish production. Problems arising from the organic substances and chemicals used in fish farms have already shown their effects on the neighboring coasts. Chemicals used cause irreparable damages to the ecosystem. According to the information provided in the report, Turkey accounts for 20 per cent of the nitrogen, phosphor and carbon released to the Mediterranean. Düzeltme ve Özür Correction and Apology Dergimizin Eylül say s nda sayfalarda yer alan Büyümek Her Zaman yi De il bafll kl yaz m zda farkl anlama sonucu bir yanl fll k yap lm flt r. Yaz n n son paragraf ndaki... tersane olarak Çelik Tekne ile anlaflt klar n... fleklindeki ifade de kastedilen geminin çelik teknesinin yap m - n n Hidrodinamik Tersanesi ne ait oldu udur. Yanl fll ktan dolay özür dileriz. mistake was made in the A article titled Growth is not always good, which was published on pages 106 through 108 of our September issue, due to a misunderstanding. With the expression...signed an agreement with Celik Tekne... in the last paragraph of the article, it was originally meant that the construction of the steel hull was carried out by the Hidrodinamik Shipyard. We apologize for the mistake. 090

13 8 Metrenin Alt ndaki Tekneler fiansl Vessels Under 8 Meters are Lucky! Turkish Ministry of Finance considers the request of the yacht owners flying flags of foreign countries to be exempted from the Motor Vehicle Tax (MVT), Special Consumption Tax (SCT) and Value Added Tax (VAT), which make up a large sum together. selling a yacht or a boat. 8% SCT and further 18% VAT are also paid. aliye Bakanl, yüksek tu- Motorlu Tafl tlar Ver- Mtarl gisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma De er Vergisi (KDV) nden muaf olmak için yabanc ülke bayra tafl yan yatç lar n vergi indirimi talebini gündeme ald. Maliye Bakanl n n 2006 y l için belirledi i tarifede beygir gücü aras ndaki bir teknenin sahibi ytl MTV öderken, 25 beygir gücündeki bir tekne ytl, 50 beygir gücündeki bir tekne ise ytl ödüyor. 100 beygir gücündeki bir tekne sahibinin ödeyece i MTV tutar ytl, 150 beygir gücüne sahip teknelerde ise ytl yi buluyor. MTV her y l iki taksitte tahsil edilirken, yat ve tekne al m sat m nda % 8 oran nda ÖTV ve bunun üzerine de % 18 KDV al n yor. Yatç lar n Bakanl a ilettikleri talep, m aras ndaki teknelerin MTV den muaf olmas n içeriyor. Ayr ca bu kategorinin üzerindeki tekneler için de MTV oran n n düflürülmesi ve ÖTV nin geçerli olmaya devam etmesi halinde KDV nin kald r lmas isteniyor. Ancak Bakanl n MTV yi 8 m ve 25 beygir gücünün alt ndaki yat ve tekneler için kald rmas bekleniyor. Bu kapsamda beygir gücü 20 ye kadar olan teknelerden al nan ytl ile 25 beygir gücüne kadar olanlardan al nan ytl lik MTV den vazgeçilmesi gündeme gelecek. In the tariff determined by the Ministry of Finance for the year 2006, while the owner of a boat with HP pays and MVT of YTL 366.2, a boat with 25 HP pays YTL 610.2, and another boat with 50 HP pays YTL Total MVT to be paid by the owner of a 100 HP boat sums YTL 3.052, while boats with 150 HP pay YTL The MVT is paid in two installments each year, and when buying or The request submitted by the yacht owners to the ministry includes the exemption of boats ranging between 2.5 and 24 m from MVT. Furthermore, they requested the MVT to be reduced for boats above this size, and that VAT is abolished if the SCT remains in effect. However, the Ministry is expected to abolish the MVT for yachts and vessels under 8 meters and 25 HP. In this context, it will be considered to abandon the MVT paid by boats with an HP of up to 20 at YTL and paid by those with an HP of up to 25 at YTL Tersane Yat r mc s na 49 Y l Süre 49 Years Time for Shipyard Investors ersane yat r mlar na ayr la- hazine arazilerinin tahsis Tcak süresi 29 y ldan 49 y la ç kar ld. Maliye ve Ulaflt rma Bakanl klar n n, Hazine Arazilerinin Tersane Yat r mlar na Tahsisinde Uygulanacak Esas ve Usullere liflkin Tebli 'de yapt - de ifliklik 18 fiubat 2006 tarih ve say l Resmi Gazete'de yay mland. De ifliklikle, tersane yat r mlar için tahsis edilecek hazine arazileriyle ilgili olarak yat r mc larla yap - lacak olan kullanma izni ve irtifak hakk sözleflmelerinin süresi 20 y l daha uzat lm fl oldu. Hazinenin özel mülkiyetinde olan veya devletin hüküm ve tasarrufu alt nda bulunan yerler, Denizcilik Müsteflarl taraf ndan uygun görülecek projeye dayal olarak tersane yapmak isteyen gerçek kiflilerle flirketlere, kullanma izni verilerek ve irtifak hakk tesis edilerek tahsis ediliyor. ime granted for shipyard Tinvestments to be made on public land was increased from 29 years to 49 years. The amendment made by the Turkish Ministries of Finance and Transportation in the Communiqué on Principles and Procedures to be applied in Allocation of Public Land to Shipyard Investments was published in the Official Gazette dated on February 18, With this Amendment, the term of the agreements to be concluded with the investors for shipyard investments was extended by an additional 20 years. Lands under special ownership of the treasury or lands under the rule and disposal of the government are allocated to real persons and legal entities willing to establish shipyards on the basis of a project to be approved by the Turkish Undersecretariat for Maritime Affairs, by granting permission to use and an easement. MARINE & COMMERCE OCTOBER

14 Sektörün Hacmi 2.5 Milyar Dolar/Y l Sector s Volume 2.5 Billion Dollars/Year Rolf Hollmen ed Group bünyesinde yer Malan Ere li Gemi nfla Sanayi ve Ticaret A.fi. Tersanesi nde yap lan dwt lik Pakri Victory isimli kimyasal tankerin isim verme töreni gerçekleflti. 12 Ekim 2006 tarihinde yap lan törene Zonguldak Valisi Yavuz Erkmen, Gemi nfla ve Tersaneler Genel Müdürü Sami Kabafl, Med Group Yönetim Kurulu Baflkan Hakan fien, Srab Yönetim Kurulu Baflkan Rolf Hollmen ve çok say - da sektör temsilcisi kat ld. Törende konuflan Hakan fien, sveç te halka aç k bir firma olan Srab n Türkiye yi tercih etmesinin, Türk gemi infla sektörü aç s ndan büyük bir geliflme oldu unu belirtti. fien, konuflmas na flu sözlerle devam etti: Türkiye tersanecilikte 4 y l önce milyon dolar-y l tutar nda üretimi olan bir ülkeyken; bugün, 1.5 milyar dolar-y l üretim kapasitesine ulaflm fl durumda. Bak m-onar m gelirleri ile birlikte 2.5 milyar dolar-y l hacminde bir sektör yaratarak ihracata ve istihdama önemli bir katk yap ld. 25,000 dwt alt nda küçük tanker konusunda dünya üzerinde yap lan tanker siparifllerinin % 45 i gibi ciddi bir pazar pay ile Türkiye segmentinde lider haline geldi. Bu duruma gelinmesinde ülkemizdeki iflçilik kalitesine ve armatör taleplerine duyarl olunmas n n büyük önemi var. 5 y ll k anlaflma Srab Shipping ve Pakri Tanker firmalar buzda gidebilme özelli ine sahip olan geminin, kimyasal madde tafl ma amaçl iflletilmesi için 5 y ll na anlaflma imzalad. Ere li Gemi nfla Sanayi A.fi. Tersanesi nde Srab firmas na ait, yap m devam eden 2 adet daha 7,000 dwt lik kimyasal tanker bulunuyor. Hakan fien Achristening ceremony was held for a 7,000 dwt chemical tanker named Pakri Victory and built at the shipyard of Eregli Shipbuilding Industry and Trade, Inc., a Medgroup company. Held on October 12, 2006, the ceremony was attended by Zonguldak Governor Yavuz Erkmen, General Director of Shipbuilding and Shipyards Sami Kabas, Med Group Chairman of the Board of Directors Hakan Sen, Chairman of Srab Shipping Rolf Hollmen, and a large number of representatives from the industry. that Srab Shipping was a public company in Sweden and that Srab Shipping s preference of Turkey was a significant development in terms of the Turkish shipbuilding industry. Turkey had an annual production capacity of million dollars in the shipbuilding industry 4 years ago. However, today, it has reached 1.5 billion dollars of production today. Together with maintenance and repair revenues, the industry made great contributions to exports and employment by creating a sector with an annual volume of 2.5 billion dollars. The industry accounts for a considerable portion like 45% of all orders for tankers under 25,000 dwt in the world, rendering Turkey a leader in its segment. The quality of workmanship and being sensitive towards requirements of shipowners has significant importance in attaining this position, continued Sen. 5-year agreement The Srab Shipping and Pakri Tanker companies concluded a 5-year agreement for operation of the ice-class vessel, for carrying chemicals. There are two more 7,000 dwt chemical tankers under construction at the shipyard of Eregli In his speech delivered at the ceremony, Hakan Sen stated Shipbuilding Industry and Trade, Inc. for Srab Shipping. 092

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Overview... Hursan Logistics, located in a privately owned facility at Istanbul s Port of Ambarlı has been established in response

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

(THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA)

(THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA) H OECD VERİLERİ IŞIĞINDA DÜNYADA KATMA DEĞER VERGİSİNİN DURUMU * (THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA) Yusuf ARTAR (Vergi Müfettişi/Tax Inspector) ÖZ Dünyada ilk olarak

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

27 EYLÜL 2017 / 27 SEPTEMBER, ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YERLİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI

27 EYLÜL 2017 / 27 SEPTEMBER, ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YERLİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 27 EYLÜL 2017 / 27 SEPTEMBER, 2017 4. ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YERLİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 4 th INTERNATIONAL DEFENCE INDUSTRY NATIONAL INVESTMENTS & INNOVATION CONFERENCE 5* SHERATON

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

Karaağaç Cad.No: Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : (0212) (0212) :

Karaağaç Cad.No: Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : (0212) (0212) : / ARCLK [] 19.02.2016 17:32:05 Esas Sözleşme Tadili 1 HANDE SARIDAL FİNANSMAN DİREKTÖRÜ 19.02.2016 17:28:29 2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ İŞLER 19.02.2016 17:30:09 : (0212) 314

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri geridönüşüm faaliyetlerini sürdürmektedir. Tanrıkulu Plastik

Detaylı

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. www.parladi.com KALİTEMİZLE SEKTÖRDE GÜVENİN SİMGESİ... HAKKIMIZDA Parladı Metal San. Tic. Ltd. Şti. 1977 yılında kurulmuş olup, kuruluşundan beri kendini yenileyerek

Detaylı

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902 2006 PAY ( %) 2007 PAY ( %) ARTIŞ (%) SHARE SHARE INCREASE GELİRLER (TAHSİLAT) / REVENUES GENEL BÜTÇE GELİRLERİ / GENERAL BUDGET'S REVENUES 2.212 98,79 2.364 98,02 6,88 VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES 1.725

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ m, MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzalan bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlanmız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 C T U I 1 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute IÇINDEKILER Önsöz Simge ve Kısaltmalar Açıklama 1.Sosyoekonomik

Detaylı

The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments and strategic location

The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments and strategic location www.otonomi.com.tr BİR İLKİN OTONOMİSİ Son Teknoloji Donanımlar ve Stratejik Konum ile Yatırımların Merkez Üssü The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue To Rise With Our New Identity and Projects www.aliisildar.com.tr Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS Cilt C Part C Kısım 20 - Kablo Döşeme Gemileri Chapter 20 - Cable Laying Vessels EKİM 2001 November 2001 KABLO DÖŞEME GEMİLERİ İÇİNDEKİLER Sayfa A - Genel...

Detaylı

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam.

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. Hakan was sharing the works of government with the assembly called kurultay.but the

Detaylı

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL 1 It is given consulting services to the companies with foreign capital in the following areas for their works

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years.

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. The Byzantine Empire began with the Emperor Constantine who reigned for thirteen years a total of 88 emperors were to reign during the course

Detaylı

From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there are two means of transportation.

From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there are two means of transportation. 1: To Zübeyde Hanım Öğretmenevi (Teacher s House) ---- from Sabiha Gökçen Airport Zübeyde Hanım Öğretmen Evi Sabiha Gökçen Airport From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER

THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER The Tunnels The Channel Tunnel is the longest undersea tunnel in the world. This tunnel was

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

SHIPYARD INVESTMENTS RISE TERSANE YATIRIMLARI ARTIYOR

SHIPYARD INVESTMENTS RISE TERSANE YATIRIMLARI ARTIYOR SHIPYARD INVESTMENTS RISE TERSANE YATIRIMLARI ARTIYOR Dünya genelinde tersaneler dolup tafl yor. Mevcut kapasiteleri ile artan talebe yan t vermekte zorlanan gemi infla sanayileri ise çözüm aray fl nda.

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

Software R&D Center. Generate future softwares

Software R&D Center. Generate future softwares Software R&D Center Generate future softwares WHO WE ARE? Served in Bursa R&D Center and İstanbul Service Office with more than 70 qualified staff, Litera is a turkish software company that established

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Dünya devinin gücünü hissedin

Dünya devinin gücünü hissedin Türkiye Distribütörü Feel the power of world giant Dünya devinin gücünü hissedin Yıllık üretim 110.000 adet Kapalı üretim alanı 7.000 m² 10msn hız İleri teknoloji Çevreci Annual capacity 110.000 pcs Building

Detaylı

Draft CMB Legislation Prospectus Directive

Draft CMB Legislation Prospectus Directive Draft CMB Legislation Prospectus Directive Ayşegül Ekşit, SPK / CMB 1 Kapsam İzahname Konulu Taslaklar İzahname Yayınlama Zorunluluğu ve Muafiyetler İzahnamenin Onay Süreci İzahname Standartları İzahnamenin

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet.

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet. VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 206 ISSN: 248-0036 Yıl /Year: 207 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): (Özel) Sayfa/Page: 54-60 Araştırma Makalesi Research Article Suleyman Demirel

Detaylı

Bekir GEZER Ulaştırma Operasyonel Programı Başkanı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Bekir GEZER Ulaştırma Operasyonel Programı Başkanı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Ulaştırma Operasyonel Programı kapsamında Sayın Bakanımız Feridun BİLGİN in himayelerinde ve AB Delegasyonu Maslahat Güzarı Sayın Bela SZOMBATI

Detaylı

NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE

NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE 2 Nisan 2015 / April 2, 2015 YENİ NESİL OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Institute of Graduate Studies and Research

Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Institute of Graduate Studies and Research Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Institute of Graduate Studies and Research 2013 2014 ÖNEMLİ TARİHLER/ IMPORTANT DATES Ağustos August - Ekim - October Ekim October GÜZ DÖNEMİ / FALL SEMESTER

Detaylı

VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES

VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES 2006 PAY ( %) 2007 PAY ( %) PAY ( %) ARTIŞ (%) GELİRLER (TAHSİLAT) / REVENUES SHARE SHARE SHARE INCREASE GENEL BÜTÇE GELİRLERİ / GENERAL BUDGET'S REVENUES 2.212 98,79 2.364 98,02 2.476 97,96 4,73 VERGİ

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT I EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT PROJE NO: 2012-BİL-032 AKDENİZ VE KARADENİZ DE EAF (EKOSİSTEM YAKLAŞIMLI BALIKÇILIK) UYGULAMASINI

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this catalog. 1997 yılında muhtelif metal eșya, sac metal,

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2008/2 Sayý 99 www.hkmo.org.tr Türkiye de Kentsel Teknik Altyapý Tesisleri Uygulamalarýnda Koordinasyonun Önemi ve Altyapý Koordinasyon Merkezleri

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com www.turkeliray.com TÜRKELİ RAY www.turkeliray.com History: Aktar Holding and Emin Aktar, in 1947, established Türkeli Ticaret A.Ş which has been general distributor of lifts of world-wide known Schlieren

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE www.guvenckalip.com Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE 2018 Hakkımızda Güvenç Kalıp Sanayi 2003 yılında kurulmuş olup, plastik kalıp sektöründe

Detaylı

Inventory of LCPs in Turkey LCP Database explained and explored

Inventory of LCPs in Turkey LCP Database explained and explored Inventory of LCPs in Turkey LCP Database explained and explored Hakan Hatipoglu Antalya, 9 October 2015 Requirements and specifications (TOR) Web based database application that will: Support Inventory

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi 1997-2001

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi 1997-2001 ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Serhan GÖKÇAY 2. Doğum Tarihi : 23.05.1979 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

Experiences with Self Consumption Projects

Experiences with Self Consumption Projects Experiences with Self Consumption Projects Özgür SARPDAĞ Business Development Manager 9 th of April, Wednesday Solarpraxis PV Power Plants Turkey New Energy Renewable Energy Index 1. ELSE Enerji References

Detaylı

arina INDEX YER KAROLARI DUVAR & YER KAROLARI WALL & FLOOR TILES Mine Atlas Minuto Stone Lisbon Movito Ekstra Karizma Budak Figura Planets Roma Madrid

arina INDEX YER KAROLARI DUVAR & YER KAROLARI WALL & FLOOR TILES Mine Atlas Minuto Stone Lisbon Movito Ekstra Karizma Budak Figura Planets Roma Madrid arina Osmanlı İmparatorluğu nun temellerinin atıldığı Bilecik ili Söğüt ilçesinde Söğüt Seramik A.Ş. adı altında 1973 yılında 335 dönüm arazi üzerinde 270 çalışanı ile 1.200.000 m 2 /yıl üretim kapasitesi

Detaylı

FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY

FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY The Regional Workshop The World Trade Organisation (WTO) and Fisheries St. Petersburg, 29 31 October 2013 Binnur CEYLAN (MSc) Erdal USTUNDAG (PhD) Department of Aquaculture

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

Gemi Balast Operasyonları ve Arıtma Sistemleri

Gemi Balast Operasyonları ve Arıtma Sistemleri PROJEM İSTANBUL Gemi Balast Operasyonları ve Arıtma Sistemleri YRD. DOÇ.DR.TANZER SATIR İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 1- Giriş SUNUM İÇERİĞİ 2- Gemi Balast Suyu Operasyonları 3- Gemi

Detaylı

ARI ÜRÜNLERİ KATALOĞU

ARI ÜRÜNLERİ KATALOĞU ARI ÜRÜNLERİ KATALOĞU ORGANIC HAKKIMIZDA ABOUT US 1950'li yıllarda Sivas-Zara 'da öğretmen olan Mürteza Üstündağ'ın arzuladığı ve başlattığı, teknik arıcılık ile doğal bal üretimi, nesilden nesile aktarılarak

Detaylı

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir.

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir. Kurumsal Türkiye nin önde gelen firmalarının yurtiçi ve yurtdışı projelerinde edinilen deneyimler ile 17. 04. 2006 tarihinde Mas Endüstriyel Proje Danışmanlık Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited

Detaylı

Proceedings from World Bank s GeoFund IGA International Geothermal Workshop February 16-19, Istanbul, Turkey

Proceedings from World Bank s GeoFund IGA International Geothermal Workshop February 16-19, Istanbul, Turkey TURIZMINSESI NEWS http://www.turizminsesi.com/news_detail.php?id=2033 ENERJİ ÇALIŞTAYI DEVAM EDİYOR GeoFund Uluslararası Jeotermal Enerji Çalıştayı, 16 ile 19 Şubat 2009 tarihleri arasında, BW The President

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing Turizm Pazarlaması Tourism Marketing 1980 li yılların başında dünya üzerinde seyahat eden turist sayısı 285 milyon ve toplam gelir 92 milyar dolar iken, 2000 yılında bu rakam, 698 milyona ulaşmış ve bu

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ

UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ Elif KURTCU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Türkiye Hazır Beton Birliği 5. Yeşil Nokta Çevre Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Hazır Beton Birliği 5. Yeşil Nokta Çevre Ödülleri sahiplerini buldu Türkiye Hazır Beton Birliği 5. Yeşil Nokta Çevre Ödülleri sahiplerini buldu Turkish Ready Mixed Concrete Association s 5th Green Point Environment Awards announced Turkish Ready Mixed Concrete Association

Detaylı

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında 2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Yükseköğretim Genel Kurulunun 19.03.2015 tarihli toplantısında kabul edilen;

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Türkiye de Petrol Sektörünün Öncelikli Konuları, Sorunları ve Dünya Piyasaları ile Etkileşimi. ICCI 2012, Nisan 2012 İstanbul

Türkiye de Petrol Sektörünün Öncelikli Konuları, Sorunları ve Dünya Piyasaları ile Etkileşimi. ICCI 2012, Nisan 2012 İstanbul Türkiye de Petrol Sektörünün Öncelikli Konuları, Sorunları ve Dünya Piyasaları ile Etkileşimi ICCI 2012, Nisan 2012 İstanbul Sunum planı Türkiye petrol piyasasına ilişkin gelişmeler 2011-2012 Dünya petrol

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Ürün Kataloğu Product catalogue

Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr HAKKIMIZDA ABOUT US ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 40 yıllık metal üretim ve işleme tecrübesini alüminyum mamul üretimine aktarmak üzere,

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

Daha ucuz, verimli ve güvenilir tafl man n yolu U.N. RO-RO dan geçiyor

Daha ucuz, verimli ve güvenilir tafl man n yolu U.N. RO-RO dan geçiyor Daha ucuz, verimli ve güvenilir tafl man n yolu U.N. RO-RO dan geçiyor U.N. RO-RO brings low cost, efficient and safe transportation solutions to its customers U.N. RO-RO sistemi, Türkiye-Avrupa aras tafl

Detaylı

TURKEY AS A LOGISTICS HUB BETWEEN EAST & WEST

TURKEY AS A LOGISTICS HUB BETWEEN EAST & WEST Bridge Between Caucasus,Central Asia, Middle East and Europe: TURKEY Value US$ (000.000) TURKEY AS A LOGISTICS HUB ECONOMY Turkey s Total Exports 2001-2010 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ ' m MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA ECHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

ORGANIC FARMING IN TURKEY

ORGANIC FARMING IN TURKEY Republic of Turkey Ministry of Food Agriculture and Livestock General Directorate of Plant Production ORGANIC FARMING IN TURKEY By Vildan KARAARSLAN Head of Department Agronomist and Food Science Expert

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Gülnaz ŞENGÜL GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

Detaylı

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU İlgi: T.C. Dışişleri Bakanlığı nın 21.01.2015 tarih ve 26835889-621

Detaylı

www.ozteknikis.com.tr

www.ozteknikis.com.tr www.ozteknikis.com.tr INDEX HAKKIMIZDA / ABOUT US... 8-9 Paslanmaz Çelik / Stainless Steel... 10-21 Krom - Nikel Kaplama / Chromium Nickel Plated... 22-33 Boyalı / Painted... 34-40 Plastik / Plastic...

Detaylı