Murata Vortex İplik Yapısında Merkez ve Sargı Liflerinin İncelenmesi

Save this PDF as:
Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Murata Vortex İplik Yapısında Merkez ve Sargı Liflerinin İncelenmesi"

Transkript

1 Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 4, No: 3, 2010 (9-19) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 4, No: 3, 2010 (9-19) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR e-issn: (Hakem Onaylı Makale) (Article) Murata Vortex İplik Yapısında Merkez ve Sargı Liflerinin İncelenmesi Gizem Karakan GÜNAYDIN *, Gabil ABDULLA *, Murat KODALOĞLU * * Akdeniz Üniversitesi Serik Meslek Yüksekokulu Tekstil Teknolojisi Programı, Antalya /TÜRKİYE * Süleyman Demirel Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü Müh. Mim. Fak. Tekstil Mühendisliği Bölümü, Isparta/TÜRKİYE Özet Hava Jetli İplik eğirme makinelerinin geliştirilmesi ile ortaya ç ıkan Murata Vortex İplik Eğirme Sistemi ile Ne numara aralığında %100 sentetik, %100 pamuk ya da kar ışım iplikler elde edilebilmektedir. MJS (Murata Air Jet System) ipliklerinden sarg ı sayısı ve sar ım uzunluğu bak ımından avantajlı oldu ğu bilinen vortex iplik yapısı merkez liflerinin etrafına sargı liflerinin helisel olarak sarılmasıyla ortaya çıkar. Merkez ve sargı liflerinin iplik yapısındaki konumlanması düze yapısı, L mesafesi (çıkış silindirleri ve iğ girişi arasındaki mesafe), üretim hızı, lif özelli ği, liflerin hava etkisindeki aç ısal h ızı (w f ) gibi faktörler taraf ından etkilenmektedir. Olu şacak vortex iplik parametrelerinin belirlenmesi aç ısından merkez ve sarg ı liflerinin uzaysal yörünge denklemlerinin çıkarılması büyük önem ta şımaktadır. Bu çal ışmada vortex iplik e ğirme sistemi ve iplik yap ısı hakkında kısaca bilgi verildikten sonra, merkez ve sarg ı liflerinin merkezkaç kuvvet etkisiyle iplik kesiti boyunca konumlanmasına yönelik sayısal denklemler açıklanmaya çalışılacaktır. Anahtar Kelimeler: Vortex İplik Yapısı, merkez ve sargı lifleri Murata Vortex Yarn Structure Analysis Of The Central And Winding Fibres Abstract %100 synthetic, cotton, or the blended yarns between the number of Ne can be produced from the Murata Vortex Yarn Spinning System emerged with the development of Murata Air Jet System (MJS).The vortex yarns which is known to be more advantageous than the MJS yarns because of having greater number of wrappings also with the higher wrapping length has the structure of wrapping fibers rotating around the core fibers helically. The positioning of the core and wrapping fibers is effected from the structure of the nozzle, distance of L (the distance from the nip cylinders to the spindle),the production rate, the fiber property, fibers angular velocity determined from the rotating air (w f ).It is important to get the core and wrapping fibers spatial trajectory equations to determine the vortex yarn structure. In this study, after giving a short information about the Murata Vortex Spinning System and vortex yarn structure, the numerical equations related to the positioning of the core and wrapping fibers along the yarn cross-section with the effect of centrifugal force will try to be explained. Keywords: Vortex Yarn Structure, core and wrapping fibers Bu makaleye atıf yapmak için Günaydın, K., G *, Abdulla,G *,Kodalıoğlu,M. * Murata Vortex İplik Yapısında Merkez ve Sarg ı Liflerinin İncelenmesi Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi 2010, 4(3) 9-19 How to cite this article Günaydın,K., G. *, Abdulla,G *, Kodalıoğlu M. *, Investigation of Core And Wrapping Fibers in Murata Vortex Yarn Structure Electronic Journal of Textile Technologies, 2010, 4(3) 9-19

2 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2010 (4) 9-19 Murata Vortex İplik Yapısında Merkez ve Sarım Liflerinin Konumlanmasına Yönelik Araştırmaların İncelenmesi 1.GİRİŞ Ring e ğirme sisteminde otomasyon olanaklar ının yetersizli ği, i şlem basamaklar ının, personel ve yer gereksinimlerinin fazla olmas ı ve kopsun üzerine sar ılan iplik miktar ının son derece k ısıtlı olmas ı gibi sınırlayıcı faktörlerden ötürü yeni iplik e ğirme teknolojilerine yönelik çal ışmalar ortaya ç ıkarılmıştır. Yeni iplik eğirme sistemi ile ilgili gelişmeler iplik eğirme teknolojilerinde minimum maliyet, yüksek h ız ve en iyi kalitede iplik üretebilme konularını kapsayan çalışmaların yoğunlaşmasını sağlamıştır. Bu çalışmaların endüstriyel olarak kabul görenlerini; açık-uç rotor, açık-uç friksiyon, örtülü (sarımlı) ve hava jetli (MJS, MVS vb) iplik eğirme sistemleri seklinde sıralamak mümkündür. Hava jetli iplik e ğirme sistemlerinin geli ştirilmesiyle ortaya ç ıkan Vortex İplik E ğirme teknolojisi sistemin avantajları dolay ısıyla son y ıllarda oldukça dikkat çekmektedir. Yalanc ı büküm prensibi esas ına dayandırılarak geliştirilen sistemde elyaflar yüksek h ızlı hava girdab ının oluşturduğu etki ile büküm al ırlar. Vortex iplik e ğirme teknolojisi ile ilgili bilimsel çal ışmalar henüz istenen seviyeye gelememi ş, vortex iplik eğirme teorisinin aç ıklanmasına yönelik çal ışmalar ve pratik uygulamalar s ınırlı sayıda kalmıştır. Bu aç ıdan dönen hava etkisi ile elyaflar ın büküm alma teorisinin aç ıklanması, vortex iplik yap ısındaki merkez ve sar ım liflerinin hareketinin incelenmesi ve var olan vortex eğirme sistemlerindeki eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 2.VORTEX İPLİK EĞİRME TEORİSİ VE İPLİK YAPISININ İNCELENMESİ İpliğin dönen hava jeti yard ımıyla olu şturulması fikri basit görünmesinden dolay ı uzun süredir araştırmacıların ilgisini çekmektedir. Bu tür sistemler vortex iplik e ğirme sistemleri olarak tanınmaktadırlar. Vortex iplik sistemleri ile ilgili ilk patentler 100 y ıl öncesine dayanmas ına ra ğmen gerçek çal ışabilir vortex e ğirme sistemleri son y ıllarda piyasaya sürülmeye ba şlanmıştır. Vortex iplik eğirme sistemlerinin en büyük avantajı üretim hızının önceki eğirme sistemlerine göre katı üzerinde olmasıdır. Son versiyon MJS iplik üretim makinelerinden farkl ı olarak bu sistemde ters yönde dönen iki hava jeti yerine farklı yapıda tek bir jet kullanıldığı belirtilmektedir. Vortex teknolojisinde hava, liflerin ön uçlarını öz oluşturacak şekilde birleştirmek ve lif uçlar ını d ış tabakayı oluşturacak şekilde diğer liflerin etraf ına sarmak için havalandırmak amacıyla kullanılır. Vortex iplik yapısı, içerdiği daha fazla sarma lifi içermesi ve iki katlı ipliğe benzemesiyle jetli sistemden ayrılır [1]. Örtek ve Göksel (2008) taraf ından yapılan çalışmada vortex iplik oluşum teorisi şu şekilde açıklanmıştır; Vortex iplik eğirme sisteminde 4 silindir ve çift apronlu bir çekim sisteminde çekime u ğrayan cer şeridi hava emi şi yard ımıyla düze blo ğu ve i ğne tutucudan olu şan bir kanal içerisinden geçmektedir. Geçi ş kanalının akabinde lifler içi oyuk i ğ içerisine do ğru yönlenirler. Bu esnada farkl ı yönlerden belirli bir açıyla verilen s ıkıştırılmış havan ın olu şturduğu kuvvet etkisiyle lifler yalanc ı büküm al ırlar. Üretilen iplik, temizleme ünitesinden geçtikten sonra bobin halinde sarılır. İstenilen iplik özelliklerine bağlı olarak, iplik temizleme ünitesinden sonra makine üzerinde parafinleme işleminden de geçirilebilmektedir [2] 10

3 Günaydın,K.,G., Abdulla,G.,Kodaloğlu, M. Teknolojik Araştırmalar: TTED 2010 (4) 9-19 VORTEX OLU Ş UMU Ş erit Elyaflar ın ön ucu i ğ içersinden girer. Vortex hava İğ *Merkezde bir delik vard ır. Vortex iplik Elyaflar ın yukar ıdaki bölümleri ise iğ d ışı ndad ır. Elyaf arka ucu silindir tarafından tutulurken ön uç iğdeki delikten girer. Elyaf ucu silindirden kurtulduğunda ise, iğdeki delikten girmek yerine Vortex hava etkisiyle i ğ etrafına sarılmaktadır. Çekilmi şelyaf şeridi (a) Geniletilmi şş eirme ğ geni üç (b) Jet dzei üs ve Vortex odas ı Şekil 1. MVS iplik eğirme sistemi a)murata Vortex İplik Eğirme Teorisi b)murata Vortex Eğirme Jeti Tasarımı [3] Şekil 2. MVS Makinelerinde iplik Oluşum Bölgesi [4] Vortex iplik üretim sistemi kullan ılarak elde edilen iplik, ortada yer alan merkez lifleri ve bu liflerin bir arada tutulmasını sa ğlayan sar ım liflerinden olu şan bir yap ıya sahiptir. İplik oluşumu s ırasında, liflerin iplik olu şum bölgesine giren ön k ısımları, hava jetinin etkisiyle büküm al ırlar ve merkez liflerini oluştururlar. Liflerin arka uçlar ı ise merkez liflerinin etraf ında sarım oluştururlar. İdealde, vortex iplikte liflerin öncelikle merkez lifi olarak davrandığı veya daha sonra diğer ucunun ise sarım lifi şeklinde helisel olarak merkez liflerini sardığı belirtilmektedir. Vortex ipliğin ideal yapısı şekil 3. deki gibidir [5]. 11

4 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2010 (4) 9-19 Murata Vortex İplik Yapısında Merkez ve Sarım Liflerinin Konumlanmasına Yönelik Araştırmaların İncelenmesi Şekil 3. Vortex İpliğin İdeal Yapısı [5] Basal ve Oxenham ın elektron mikroskobu alt ında (SEM) yapt ıkları inceleme sonucunda, vortex ipliklerinin de hava jetli iplikler gibi merkezde uzanan bükümsüz çekirdek lifleri ve onlar ın etraf ına sarılan sarg ı liflerinden olu ştuğu ancak vortex ipliklerinin sar ım yapan elyaf say ısı oran ı ve sar ım uzunluğu bak ımından hava jetli ipliklerden daha yüksek oldu ğu belirtilmi ştir. İplik uzunlu ğu boyunca uygulanan büküm açma işleminin sonunda sargı yapan elyafların paralel hale geldiği merkezde bükümsüz uzanan elyafların da büküm aldığı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir [6]. Şekil 4. Vortex İplik Yapısının Büküm açılmadan ve Büküm açıldıktan sonraki SEM görüntüleri [6] Şekil 5 de gösterilen Ring, rotor ve vorteks iplik yap ıları karsılaştırıldığında, OE rotor iplik yap ısının düzgün (üniform) olmayan görünümünden dolay ı vorteks ve ring ipliklerine benzemedi ği görülmektedir. Ring ipli ği düzgün bir merkez lif yap ısına sahipken, vorteks ipli ği periyodik olarak s ıralanan sarg ı liflerinden oluşmaktadır. Ancak rotor ipliklerinde bu tip düzen ve oryantasyondan bahsedilememektedir. 12

5 Günaydın,K.,G., Abdulla,G.,Kodaloğlu, M. Teknolojik Araştırmalar: TTED 2010 (4) 9-19 Şekil 5. Ring, Open-end rotor ve MVS iplik yapıları [7] Bu üç farklı iplik yapısında, en yüksek oranlarda merkez lifi ring ipli ğinde görülmekte ancak ring ipliklerinde sargı ve ku şak (kemer) lif yap ısı bulunmamaktadır. MVS ipliklerinde ise yüksek oranlarda büküm almam ış merkez lifleri etraf ına sarılmış yapıda, sargı lifleri bulunmakta ve bu lifler iplik uzunlu ğu boyunca periyodik olarak sıralanmaktadır. Bu ipliklerde bulunan saçak lifleri de, merkez liflerine nazaran daha çok sarg ı lifleri üzerinden dışarı doğru hareketlenmekte ve oluşmaktadır. Kuşak lifleri ise daha çok OE-rotor ipliklerinde iplik yapısında bulunmaktad ır. Bunun sebebi ise, yüksek hava bas ıncı alt ındaki rotor yüzeyindeki baz ı liflerin, bükülmüş liflerle birlikte hareket etmemesi ve kendi başına iplik ekseni boyunca sarılmasıdır [7]. 1. Vortex İplik Yapısında Elyafların Uzaysal Yörüngelerinin İncelenmesi Zhuanyong Zou ve arkadaşları vortex ipliklerdeki elyafların uzayda yerleşimlerini teorik olarak inceleyen bir araştırma yapmışlardır. Çalışmalarına göre; iplik olu şum proses ve ilkesi, lif migrasyonunu ve radyal büküm da ğılımını etkilemektedir. İplik üzerindeki lif da ğılımının incelenmesi genellikle izleyici lif tekniği kullanılarak yapılmaktadır. Çalışmada Vortex İplikte elyaf uzaysal yerleşimlerinin özdeki elyaflar, öz elyaflar ın etraf ını saran migrasyona u ğramış elyaflar ve düzenli sarg ı elyaflar ından olu ştuğu anlaşılmıştır. Ayrıca elyafların uzaysal yerleşimlerinin çıkış hızı, ön silindir kıstırma noktası ile içi boş iğ arasındaki mesafe, açık uçlu arka liflerin ortalama aç ısal hızı, lif uzunluğu ve vortex iplik çap ı tarafından etkilendiği ortaya konulmuştur [8] 2.1. Vortex İplikte Öz Elyafların Uzaysal Yörüngesinin İncelenmesi Çekilmiş elyafların önde gelen k ısımları düze içerisine çekilip liflerin takip eden k ısmı tarafından sıkıca tutulurlar. Arkadan gelen k ısımlar spiral lif kanal ına girmeden önce ön silindir k ıstırma noktas ı ya da spiral lif kanal ı taraf ından kontrol edilmektedir. Bu a şamada ayr ılmış lifin her iki ucu tutuldu ğu için dönen hava kütlesi ile vortex iplik yap ısı içinde şekillenmiş lif, merkezden yüzeye do ğru ilerleyemez ve core (öz) kısmını oluşturur. Sistem içerisinde ilerleyen lifin ön silindir k ıstırma noktası ile içi bo ş iğ girişi arası geçiş mesafesi; Ön silindir sıkıştırma noktası ile içi bo ş iğ girişi arasındaki mesafesi L den; elyaf kanal ının spiral olmas ı nedeniyle daha fazlad ır. Ancak uzakl ık farkı oldukça küçük ve göz ard ı edilebilmektedir. Bu yüzden öz lif uzunluğu l c şu şekilde hesaplanabilmektedir [8]. 13

6 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2010 (4) 9-19 Murata Vortex İplik Yapısında Merkez ve Sarım Liflerinin Konumlanmasına Yönelik Araştırmaların İncelenmesi (1.1) Burada l ile gösterilen ifade lif uzunluğu olmaktadır. Tek bir elyafı düşündüğümüzde elyafın önde gelen kısmının vortex iplik yapısına dahil olması ile lif arka ucunun spiral elyaf kanal ı içerisine girmesi aras ındaki zaman aral ığı t 1 olarak hesaplanmaktad ır. Bu zaman aral ığındaki vortex ipli ğinin ilerleme süresi t 1 öz elyaf ın uzunlu ğuna e şittir ve şu şekilde hesaplanmaktadır; (1.2) Burada ile gösterilen ifade ilerleme hızı olarak tanımlanmıştır. Vortex iplik yüzeyine oranla öz elyaflar ın kesiti oldukça küçük oldu ğu için x-ekseni ve y ekseni yön değişimleri s ıfıra yak ın kabul edilmi ştir. Bu şekilde öz elyafa ait uzaysal yerle şim denklemi a şağıdaki şekilde kabul edilebilmektedir. (1.3) 2.2. Vortex İplikte Yer değiştiren Sargı Liflerinin Uzaysal Yörüngesinin İncelenmesi Murata Vortex iplik e ğirme ilkesine göre liflerin takip eden uçlar ı spiral lif kanal ına girdikten sonra, bu kısımlar içi boş iğ etrafına sarılır ve dönen hava ak ımının etkisiyle lif tutamlar ının etrafını sararlar. Aç ık uç elyaflar lif tutam ının etrafını sardıkları gibi, iplik özünden iplik yüzeyine dönen havan ın oluşturduğu merkezkaç kuvvetin etkisiyle yer de ğiştirirler. Şekil 6. da vortex iplik kesitinde gerçekle şen lif yer değişimi gösterilmektedir. Vortex iplik yar ıçap ekseni yönündeki Lif yer de ğişim yar ıçapı ( r) ile t-t 1 olarak adlandırılan migrasyon süresi aşağıda verilen denklemle verilen helisel eğriye uygundur [8] (1.4) Burada a ve b tan ımlanamayan parametreler olup, açık uçlu arka liflerin ortalama aç ısal hızı olarak tanımlanmaktadır., lif özellikleri, düze blo ğunun yap ısı ve düze bas ıncı gibi parametrelerle tanımlanmaktadır. Lif özelli ği ve düze blo ğu yap ısı verildi ğinde düze bas ıncı etkisiyle değeri artmaktadır. t=t 1 olduğunda ise lif iplik merkezinde durmakta ve r yakla şık olarak s ıfıra e şit olmaktad ır. O zaman buradaki b parametresi sıfıra eşitlenir ve 1.4. denklemi şu şekilde geliştirilebilir; (1.5) 14

7 Günaydın,K.,G., Abdulla,G.,Kodaloğlu, M. Teknolojik Araştırmalar: TTED 2010 (4) 9-19 İplik Lif O f r 0 ( İ İ l ) r Şekil 6. Vortex İplik Yapısında Liflerin Yer Değiştirmesinin Gösterimi [8] Lif özünden lif yüzeyine doğru olan Lif migrasyon ivmesi lif migrasyon yarıçapının (r) zamana (t) göre ikinci dereceden türevine e şittir. Böylece 1.5. e şitliğinden lif migrasyon ivmesi şu şekilde elde edilebilir; (1.6) Newton un ikinci kanuna göre, (1.7a) (1.7b) (1.7c) Burada birim uzunluktaki lif kütlesi, lif yo ğunluğu, lif çap ını, ise dönen hava kütlesine bağlı olarak lif tutam ının etrafını saran birim uzunluktaki aç ık uçlu lif toplulu ğunun ortalama merkezkaç kuvveti olarak adland ırılmıştır. Burada r e ğer d y /2 ye eşit ise 1.5, b ve 1.7c denklemlerini 1.7a denklemi yerine koyarsak a parametresi şu şekilde elde edilebilir; (1.8) 15

8 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2010 (4) 9-19 Murata Vortex İplik Yapısında Merkez ve Sarım Liflerinin Konumlanmasına Yönelik Araştırmaların İncelenmesi Lif iplik özünden iplik yüzeyine do ğru olan yer de ğişimine son verdi ği zaman, t 2; 1.9 ile gösterilen denklem ile hesaplanabilmektedir; (1.9) 1.9 ile gösterilen denklemin ışığında t 2 (1.10) Eğer t 1 <t<t 2, ise lif artan sarg ı çapı ile iplik özünden iplik yüzeyine do ğru ilerler ve elyaf tutam ını sarar. Bu esnada sarg ı lifine yer de ğiştiren sarg ı lifi ad ı verilir Yer de ğiştiren sarg ı lif uzunlu ğu olarak kabul edilir. Şekil 7 ye göre yer de ğiştiren sarg ı lifinin 3 boyutlu yörünge denklemi a şağıdaki şekilde ifade edilebilir; ( 1.11) 2.3. Murata Vortex İplik Yapısında Düzenli Sargı Liflerinin Konumlanması Açık uçlu liflerin iplik özünden yüzeye do ğru yer de ğiştirmeleri tamamland ıktan sonra elyaf tutam ının etrafını sabit bir büküm aç ısı ile sararlar. olarak tanımladığımız bu aç ı sayesinde vortex iplik yap ısı gerçek bükümlü bir hale yakla şarak, ring iplik görünüme benzer. İplik yapısı içinde sabit bir çap ve sabit bir büküm açısı na sahip olan bu sargı liflerine düzenli sargı lifleri adı verilmektedir. Büküm açısı aşağıdaki eşitlik yardımıyla hesaplanabilmektedir; (1.12) Verilen denkleme göre iplik çapı olan ve ortalama açısal hızı ifade eden ve hareket hızını ifade eden terimi verilmekte, düzenli sarg ı lifi büküm aç ısı ve bir sarg ı büküm periyodu de ğerleri sabit kabul edilmektedir. Tek bir lif ele al ındığında lif ön k ısımlarının iplik özüne girmesi ile arkadan gelen liflerin sarg ıyı tamamlamaları arasındaki boşluk zaman aşağıdaki şekilde elde edilmektedir; (1.13) Burada daha önce belirtildi ği gibi sarg ı yapan lif uzunlu ğu e şitlik 1.11 deki gibi hesaplanabilmektedir. Eğer t2 p t p t3 ise lif sabit bir büküm aç ısı ile iplik gövdesini sarar. Bu a şamada düzenli sargı lifinin uzaysal konumlanması aşağıdaki eşitlikle ifade edilebilir. 16

9 Günaydın,K.,G., Abdulla,G.,Kodaloğlu, M. Teknolojik Araştırmalar: TTED 2010 (4) 9-19 (1.14) Zhuanguong Zou ve arkada şları yapt ıkları çalışma sonucunda vortex iplik yap ısının öz elyaflardan, yer değiştiren sarg ı liflerinden ve düzenli sarg ı liflerinden olu ştuğu anla şılmıştır. Şekil 7 de vortex iplik içerisinde elyafların uzayda konumlanması gösterilmiştir. Yer değiştiren sargı liflerinin genişliği,benzer olarak düzenli sarg ı elyaflarının genişliği ise olarak tan ımlanmıştır. Elyaflar ın bu şekilde dağılımı vortex iplik yap ısının tüylülük de ğerinin oldukça dü şük olmas ını sa ğlamıştır. Bunun nedeni olarak ise lif arka k ısımlarının yüksek h ızda dönen hava etkisiyle iplik gövdesini sarmas ı, bu esnada düzensiz liflerin uzakla ştırılması olarak aç ıklanmıştır. Murata Vortex İplik yap ısında liflerin konumlanması; çıkış hızı, ; ön silindir kıstırma noktası ve içi bo ş iğ arasındaki mesafe, L; arka liflerin ortalama açısal hızı ; lif uzunluğu,,iplik çapı tarafından etkilenmektedir [8]. 1.3 denklemine göre; verilen ve L de ğerleri için, öz lif uzunlu ğu nin artan lif uzunlu ğu ve ön silindir sıkıştırma noktas ı ve içi bo ş iğ arası mesafenin azalmas ıyla arttığı sonucuna var ılmıştır. Öz lifi uzun oldu ğunda ilerleyen elyaflar ın ilk k ısımları (öz lifleri olu şturacak olanlar),ana iplik gövdesi tarafından oldukça iyi düzeyde kontrol edilecektir. Dönen hava girdab ı etkisiyle merkezkaç kuvvet oluşarak, öz liflerin yer de ğiştirmesi minimuma inerek elyaf kayb ının en aza inmesi sa ğlanmış olur. Bu sonuç ise Basal ve Oxenham ın yapt ıkları çal ışmada ön silindir s ıkıştırma noktas ı ve içi bo ş i ğ aras ı mesafenin kısa olmasının lif kaybının azaldığı yönündeki ifadesiyle örtüşmektedir [9] e şitliğine göre; de ğeri sabit oldu ğunda, büküm aç ısı olan de ğeri artan iletim h ızı ile azal ır. Ayrıca de ğeri artt ığında Murata Vortex İplik E ğirme alan ında kalma süresi azalmas ıyla büküm azalacaktır. E ğer sabit tutulursa; ortalama aç ısal h ızın art ışına ba ğlı olarak büküm ve büküm aç ısı artmaktadır. Bu da s ıkı sarg ı oranlar ının artmas ına neden olacakt ır. Tyagi ve arkada şlarının yapt ıkları çalışma sonunda da düzenli artan düze bas ıncının s ıkı sarg ı oranlar ında art ışa neden oldu ğu deneysel olarak gösterilmiştir [10] Eşitlik 1.10, 1.11,1.13 ve 1.14 ışığında hareketli sar ım genişliği ve aç ısal sar ım genişliği iplik çap ı, ve ortalama aç ısal h ız ve üretim h ızı taraf ından etkilenmektedir ve 1.11 no lu denklemlere göre hareketli sargı lifi genişliği, düzenli sargı lifi genişliği ve düzenli sargı lifi halkası sayısının, iletim hızı, ön silindir s ıkıştırma noktas ı ve içi bo ş iğ aras ındaki mesafe, aç ık uçlu elyaflar ın ortalama aç ısal h ızı, lif uzunluğu ve vortex iplik çap ı taraf ından etkilendi ği sonucuna var ılmıştır. ve de ğerleri sabit olduğunda iplik çap ı artt ıkça hareketli sarg ı geni şliği de artmaktad ır. ve de ğerleri sabit tutulup ortalama aç ısal h ız artt ığında ise hareketli sarg ı geni şliği azalmaktad ır. ve de ğerleri sabit tutulduğunda artan üretim hızı ile birlikte hareketli sargı genişliği artacaktır. Yine eşitlik 1.13 ve 1.14 e göre ve değerleri sabit tutulduğunda düzenli sar ım genişliği ve sar ım halkalarının sayısı; artan iplik çap ına bağlı olarak azalacaktır. ve değerleri sabit tutulduğunda ise; artan açısal hıza bağlı olarak düzenli sargı liflerine ait sarım halka sayısı artarken; düzenli sar ım genişliği bu art ışa bağlı olarak azalmaktad ır. ve de ğerleri sabit tutuldu ğunda artan üretim h ızına bağlı olarak düzenli sar ım genişliği azalmaktadır. ve sabit tutuldu ğunda düzgün sarg ılara ait sar ım 17

10 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2010 (4) 9-19 Murata Vortex İplik Yapısında Merkez ve Sarım Liflerinin Konumlanmasına Yönelik Araştırmaların İncelenmesi halka sayısı artan üretim h ızına bağlı olarak azalmaktad ır. Düzenli sar ım genişliği ise artan üretim h ızına bağlı olarak artmaktadır. Düzenli sarg ı lifi Migrasyon yapan sarg ı lifi Öz lif Şekil 7. Vortex iplik yapısında elyafların uzayda konumlanması [8] 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 18

11 Günaydın,K.,G., Abdulla,G.,Kodaloğlu, M. Teknolojik Araştırmalar: TTED 2010 (4) 9-19 Vortex iplik e ğirme sistemi ile üretilen vortex iplik yap ısı merkez ve sarg ı liflerinden olu şmakta, iplik karakteristiklerini de büyük ölçüde bu iki lif grubunun hareketi belirlemektedir. Önce merkezde yer alan öz lifler dönen hava ak ımı etkisiyle bir süre sonra sar ım yapan lif grubu haline geçebilmektedir. Liflerde oluşacak migrasyon iplikteki merkez ve sargı lif sayısını direk olarak etkileyecek dolayısıyla üretilen iplik yapısında değişikliklere neden olacakt ır. Yapılan çalışmalarda Liflerin uzaysal yerle şimlerinin çıkış hızı, ön silindir kıstırma noktası ile içi boş iğ arasındaki mesafe, açık uçlu arka liflerin ortalama aç ısal hızı, lif uzunluğu ve vortex iplik çapı tarafından etkilendiği ortaya konulmuştur. 7. KAYNAKLAR 1. Çetinkaya S. ve Öztuna A.S., 2007, Çeşitli Lif Tipleri Kullanılarak Farklı İnceliklerde Üretilen Ring, Open-end rotor ve Vortex İpliklerin ve Bu İpliklerden Üretilen Kumaşların Performans Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, İTÜ Tekstil Teknolojileri ve Tasar ım Bölümü, Bitirme Tasarım Projesi, İstanbul 2. Örtlek, H., Göksel,F., 2008, Murata Vortex İplik E ğirme Sistemi: Tekstildeki Yeri ve Önemi,Tekstil ve Mühendis Dergisi, sayı 66, s Karakan,G., Abdulla,G., Kodal ıoğlu,m., 2009, Murata Vortex İplik E ğirme Sistemi ve İplik Özelliklerinin İncelenmesi, Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi,Vol:3, No:3, s Akbaş, G., 2009, Vortex E ğirme Sisteminde Farkl ı Hava Bas ınçlarında, Çe şitli Lif Tipleri Kullanılarak Üretilen İpliklerin Performans Özelliklerinin Kar şılaştırmalı Olarak İncelenmesi, İstanbul Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bitirme Projesi,İstanbul. 5. Erdümlü,N., 2010, Murata Vortex Spinner (MVS) İplik E ğirme Sisteminde Elde Edilen İpliğin Yapısı ve İplik Özelliklerini Etkileyen Faktörler,Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Yay ını, Vol 4 (1), s Basal, G., and Oxenham, W.,2003, Vortex Spun Yarn vs. Air-Jet Spun Yarn, Autex Res. J.,volume 3. no.3, Özdemir,H., 2009, Farklı İplik Eğirme Sistemleri İle Eğrilmiş İpliklerin Fiziksel Özellikleri ve Bobin Boyama Performans ının İncelenmesi,Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,Adana. 8. Zou,Z., Yu,J., Xue,W., Wu,J., Cheng,L., 2009, Analysis of The Fiber Spatial Trajector in Vortex Spun Yarn Textile Research Journal,79, p Basal,G., Oxenham,W., 2006, Effects of Some Parameters The Structure and Properties of Vortex Spun Yarn Textile Research Journal, 76(6), p Tyagi, G.K, Sharma,D., Salhotra,K.R., 2004, Process-structure-property Relationship of Polyestercotton MVS Yarns, Part 1: Influence of Processing Variables on Yarn Structural Parameters, Indian Journal Fiber Textile Research 29, p

INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF NOZZLE PROPERTIES AND CONSTRUCTION ON YARN PARAMETERS IN MURATA VORTEX SPINNING SYSTEM

INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF NOZZLE PROPERTIES AND CONSTRUCTION ON YARN PARAMETERS IN MURATA VORTEX SPINNING SYSTEM MURATA VORTEX İPLİK EĞİRME SİSTEMİNDE İPLİK EĞİRME DÜZESİNİN ÖZELLİKLERİNİN VE KONSTRÜKSİYON YAPISININ İPLİK PARAMETRELERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF NOZZLE PROPERTIES

Detaylı

JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI

JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI makale JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI Bekir NARĐN *, Yalçın A. GÖĞÜŞ ** * Y.Müh., TÜBĐTAK-SAGE ** Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

Pamuklu Kumaşta Boncuk Oluşumunun Bulanık Mantık Metoduyla Tespiti. Cotton Fabric Pilling Detection with Fuzzy Logic Method

Pamuklu Kumaşta Boncuk Oluşumunun Bulanık Mantık Metoduyla Tespiti. Cotton Fabric Pilling Detection with Fuzzy Logic Method Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 2, 2012 (19-27) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 6, No: 2, 2012 (19-27) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3991

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

SEYAHAT PERFORMANSI MENZİL

SEYAHAT PERFORMANSI MENZİL SEYAHAT PERFORMANSI MENZİL Uçakların ne kadar paralı yükü, hangi mesafeye taşıyabildikleri ve bu esnada ne kadar yakıt harcadıkları en önemli performans göstergelerinden biridir. Bir uçağın kalkış noktasından,

Detaylı

DENEY 2. Şekil 1. Çalışma bölümünün şematik olarak görünümü

DENEY 2. Şekil 1. Çalışma bölümünün şematik olarak görünümü Deney-2 /5 DENEY 2 SĐLĐNDĐR ÜZERĐNE ETKĐ EDEN SÜRÜKLEME KUVVETĐNĐN BELĐRLENMESĐ AMAÇ Bu deneyin amacı, silindir üzerindeki statik basınç dağılımını, akışkan tarafından silindir üzerine uygulanan kuvveti

Detaylı

ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ

ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ 1. DENEYİN AMACI Çökelme sertleştirmesi işleminin, malzemenin mekanik özellikleri (sertlik, mukavemet vb) üzerindeki etkisinin incelenmesi ve çökelme sertleşmesinin

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

ARAŞTIRMA RAPORU. Rapor No: 2012.03.08.XX.XX.XX. : Prof. Dr. Rıza Gürbüz Tel: 0.312.210 59 33 e-posta: gurbuz@metu.edu.tr

ARAŞTIRMA RAPORU. Rapor No: 2012.03.08.XX.XX.XX. : Prof. Dr. Rıza Gürbüz Tel: 0.312.210 59 33 e-posta: gurbuz@metu.edu.tr ARAŞTIRMA RAPORU (Kod No: 2012.03.08.XX.XX.XX) Raporu İsteyen : Raporu Hazırlayanlar: Prof. Dr. Bilgehan Ögel Tel: 0.312.210 41 24 e-posta: bogel@metu.edu.tr : Prof. Dr. Rıza Gürbüz Tel: 0.312.210 59 33

Detaylı

Elektrik Makinaları I. Senkron Makinalar Stator Sargılarının oluşturduğu Alternatif Alan ve Döner Alan, Sargıda Endüklenen Hareket Gerilimi

Elektrik Makinaları I. Senkron Makinalar Stator Sargılarının oluşturduğu Alternatif Alan ve Döner Alan, Sargıda Endüklenen Hareket Gerilimi Elektrik Makinaları I Senkron Makinalar Stator Sargılarının oluşturduğu Alternatif Alan ve Döner Alan, Sargıda Endüklenen Hareket Gerilimi Bir fazlı, iki kutuplu bir stator sargısının hava aralığında oluşturduğu

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

3- Kayan Filament Teorisi

3- Kayan Filament Teorisi 3- Kayan Filament Teorisi Madde 1. Giriş Bir kas hücresi kasıldığı zaman, ince filamentler kalınların üzerinden kayar ve sarkomer kısalır. Madde 2. Amaçlar İnce ve kalın filamentlerin moleküler yapı ve

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

MY16 Bulut PBX Benimseme Teklifi Hüküm ve Koşulları

MY16 Bulut PBX Benimseme Teklifi Hüküm ve Koşulları 1 Şubat 2016 tarihinde düzenlendi Sayfa 1 / 5 Bu belgede MY16 Bulut PBX Benimseme Teklifi'nin ("Teklif"), hem Microsoft Corporation ( Microsoft ) hem de katılımcı müşteri ( Müşteri ) için uygunluk gereksinimleri

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları 11/22/2014 İçerik Bağlama Elemanlarının Sınıflandırılması Şekil Bağlı bağlama elemanlarının hesabı Kuvvet

Detaylı

İplik hazırlık SB-D 11 cer makinası. SB-D 11 Cer makinası. Mükemmel fiyat/performans oranına sahip tek kafalı kompakt cer makinası

İplik hazırlık SB-D 11 cer makinası. SB-D 11 Cer makinası. Mükemmel fiyat/performans oranına sahip tek kafalı kompakt cer makinası İplik hazırlık SB-D 11 cer makinası SB-D 11 Cer makinası Mükemmel fiyat/performans oranına sahip tek kafalı kompakt cer makinası 2 Rieter. SB-D 11 Cer makinası Rieter. SB-D 11 Cer makinası 3 RIETER SPUN

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 SUPAP SİSTEMLERİ 1. KÜLBÜTOR MEKANİZMASI Eksantrik milinden aldığı hareketle silindirlerde emme ve egzoz zamanlarının

Detaylı

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ 5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ KONULAR 1. Kumanda Devreleri 2. Doğru Akım Motorları Kumanda Devreleri 3. Alternatif Akım Motorları Kumanda Devreleri GİRİŞ Otomatik kumanda devrelerinde motorun

Detaylı

Analiz aşaması sıralayıcı olurusa proje yapımında daha kolay ilerlemek mümkün olacaktır.

Analiz aşaması sıralayıcı olurusa proje yapımında daha kolay ilerlemek mümkün olacaktır. Analiz Raporu Kısa Özet Her geçen gün eczanecilik sektörü kendi içerisinde daha da yarışır hale geliyor. Teknolojinin getirdiği kolaylık ile eczane otomasyonu artık elinizin altında. Çoğu eczacılar hastalarına

Detaylı

F İ R M a. Herşey Bir Kaynaktan. Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman

F İ R M a. Herşey Bir Kaynaktan. Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman F İ R M a Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman EHRT ürün yelpazesi, busbarların komple işlemlerini (kesme, zımbalama ve büküm) içerir. Çalıştığımız firmalar genellikle elektrik endüstrisine

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

En İyi Uygulamalar ve Kullanım Kılavuzu

En İyi Uygulamalar ve Kullanım Kılavuzu En İyi Uygulamalar ve Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz, GBT En İyi Uygulamaları ve Kullanım Kılavuzu na bir tamamlayıcı kılavuz oluşturmak için tasarlanmıştır. Green Break Patlamasız Güvenlik Güç Kartuşlarının

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

16. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Gazi Üniversitesi, 6 Kasım 2009 ÇAĞRILI KONUŞMALAR

16. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Gazi Üniversitesi, 6 Kasım 2009 ÇAĞRILI KONUŞMALAR ÇAĞRILI KONUŞMALAR Ç1 Manyetik Soğutma ve Devasa Manyetokalorik Etki Yalçın Elerman Fizik Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Ankara Üniversitesi, Beşevler, Ankara Modern toplumların temel bağımlılıklarından

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-2 TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-2 TESTİ ALES İlkbahar 007 SAY DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL- TESTİ Sınavın bu testinden alacağınız standart puan, Sayısal Ağırlıklı

Detaylı

Taş, Yaman ve Kayran. Altan KAYRAN. akayran@metu.edu.tr ÖZET

Taş, Yaman ve Kayran. Altan KAYRAN. akayran@metu.edu.tr ÖZET HAVA TAŞITLARINA UYGULANAN GÜÇLENDİRİLMİŞ, SİLİNDİRİK BİR DIŞ DEPONUN YAPISAL ANALİZİ Caner TAŞ ASELSAN, MST Mekanik Tasarım Müdürlüğü, Macunköy 06370, ANKARA, tas@aselsan.com.tr Yavuz YAMAN Orta Doğu

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ JDF329 Fotogrametri I Ders Notu 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi

Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ JDF329 Fotogrametri I Ders Notu 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi FOTOGRAMETRİ I Fotogrametrik Temeller Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ JDF329 Fotogrametri I Ders Notu 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi Tanımlar Metrik Kameralar Mercek Kusurları

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Bunlar dışında kalan ve hizmet kolumuzu ilgilendiren konulardan;

Bunlar dışında kalan ve hizmet kolumuzu ilgilendiren konulardan; SAYI : 2012/ KONU : Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru /05/2012 KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULUNA (GÖNDERİLMEK ÜZERE) DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINA 30 Nisan- 21 Mayıs 2012 tarihleri arasında yapılan

Detaylı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 447 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Hüseyin ÇAYCI Özlem YILMAZ ÖZET Yasal metroloji kapsamında bulunan ölçü aletlerinin, metrolojik ölçümleri dikkate alınmadan

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

FARKLI EĞĠRME SĠSTEMLERĠNĠN BOYAMAYA HAZIR YUMUġAK BOBĠNLERĠN SERTLĠK DEĞERLERĠNE ETKĠSĠ

FARKLI EĞĠRME SĠSTEMLERĠNĠN BOYAMAYA HAZIR YUMUġAK BOBĠNLERĠN SERTLĠK DEĞERLERĠNE ETKĠSĠ ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MĠM.FAK.DERGĠSĠ CİLT.25 SAYI.1-2 Haziran/Aralık June/December 2010 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.25 NO.1-2 FARKLI EĞĠRME SĠSTEMLERĠNĠN BOYAMAYA HAZIR YUMUġAK BOBĠNLERĠN SERTLĠK DEĞERLERĠNE

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00 Müşteri : Kozyatağı Mahallesi Sarı Kanarya Sok. No: 14 K2 Plaza Kat: 11 Kadıköy 34742 İstanbul Türkiye Konu : Seçilen Yakıt Özelliklerin Belirlenmesi için Dizel Yakıtlara İlişkin Testlerin, Doğrulanması

Detaylı

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Fizik 8.01 Ödev # 10 Güz, 1999 ÇÖZÜMLER Dru Renner dru@mit.edu 8 Aralık 1999 Saat: 09.54 Problem 10.1 (a) Bir F kuvveti ile çekiyoruz (her iki ip ile). O

Detaylı

Soğutma kompresörlerini aşağıdaki şekilde sınıflandırmak mümkündür. 5. Santrifüj (Turbo) Kompresörler( günümüzde pek kullanılmamaktadırlar)

Soğutma kompresörlerini aşağıdaki şekilde sınıflandırmak mümkündür. 5. Santrifüj (Turbo) Kompresörler( günümüzde pek kullanılmamaktadırlar) 4. KOMPRESÖRLER Soğutucu akışkanın çevrim boyunca dolaştırılarak soğuk kaynaktan sıcak kaynağa ısı iletilmesi kompresörler yardımıyla meydana gelir.yani kompresörler, soğutma devrelerinde buharlaştırıcıda

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU Erdinç S AYIN 1968 yılında Đstanbul'da doğdu. 1989 yılında Đstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği

Detaylı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE Tel. : +90 (212) 671 18 30 (pbx) Faks : +90 (212) 549 18 13 www.enerjielektrikcihazlari.com

Detaylı

DERS SOSYOLOJİ KONU SOSYOLOJİNİN ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

DERS SOSYOLOJİ KONU SOSYOLOJİNİN ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ DERS SOSYOLOJİ KONU SOSYOLOJİNİN ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ YÖNTEM Yöntem gidilecek doğru yol demektir. Bir bilimsel araştırma da kullanılacak ana yol anlamına gelir. TEKNİ K Teknik ise bu yol üzerinde

Detaylı

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN SOSYAL ŞİDDET Süheyla Nur ERÇİN Özet: Şiddet kavramı, çeşitli düşüncelerden etkilenerek her geçen gün şekillenip gelişiyor. Eskiden şiddet, sadece fiziksel olarak algılanırken günümüzde sözlü şiddet, psikolojik

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin; Öğretmenlik mesleği ile tanışmalarını, Öğretmenliğin özellikleri

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI NEDİR? Yarışma ortamı olmadığı için öğrencilerimizin üzerindeki baskı kaldırılarak

Detaylı

İç basınç (P; atm), ozon oranı (O; %) ve sıcaklık (T; C) parametrelerinin değiştirilmesiyle elde edilmiştir.

İç basınç (P; atm), ozon oranı (O; %) ve sıcaklık (T; C) parametrelerinin değiştirilmesiyle elde edilmiştir. ADEM DUYGU / SAKARYA ÜNİVERSİTESİ_2014 BULAŞIK MAKİNESİ CFD ANALİZİ DENEY RAPORU Deneyler, bulaşık makinesi 15 h (35 m/s inlet su çıkış hızı) su debisi ve 150 d/d lık (15,7 rad/s) püskürtme kolu dönme

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Altı Nozullu Vorteks Tüpünün Soğutma Isıtma Sıcaklık Performanslarının Deneysel Olarak İncelenmesi

Altı Nozullu Vorteks Tüpünün Soğutma Isıtma Sıcaklık Performanslarının Deneysel Olarak İncelenmesi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt:10 Sayı: 4 s377-381, 7 Vol: 10 No: 4 pp377-381, 7 Altı Nozullu Vorteks Tüpünün Soğutma Isıtma Sıcaklık Performanslarının Deneysel Olarak İncelenmesi Volkan

Detaylı

BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ

BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ Elektrik Mühendisleri Odası(EMO) Bilgi ve Belge Merkezi, sahip olduğu elektrik mühendisliği ve Oda ilgili her türlü bilgi, belge ve kaynakla kapsamlı bir araştırma

Detaylı

BULUŞ BİLDİRİM FORMU / APARAT

BULUŞ BİLDİRİM FORMU / APARAT Sayfa 1/ 6 / APARAT Bu forma uygun olarak yapacağınız çalışma, Buluşunuzun tarafımızdan en iyi şekilde tanımlanabilmesi ve İleride hukuk önünde istenen korumanın elde edebilmesi için temel teşkil edecektir.

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 6. Hafta Oda Akustiği

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 6. Hafta Oda Akustiği MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 6. Hafta Oda Akustiği Sesin Oda İçerisinde Yayınımı Akustik olarak sesin odada yayınımı için, sesin dalga boyunun hacmin boyutlarına göre oldukça küçük olması gerekmektedir.

Detaylı

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI PVD Kaplama Kaplama yöntemleri kaplama malzemesinin bulunduğu fiziksel durum göz önüne alındığında; katı halden yapılan kaplamalar, çözeltiden yapılan kaplamalar, sıvı ya

Detaylı

Fizik ve Ölçme. Fizik deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanır

Fizik ve Ölçme. Fizik deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanır Fizik ve Ölçme Fizik deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanır Fizik kanunları temel büyüklükler(nicelikler) cinsinden ifade edilir. Mekanikte üç temel büyüklük vardır; bunlar uzunluk(l), zaman(t)

Detaylı

2. KUVVETLERİN VEKTÖREL TOPLANMASI. Hazırlayan Arş. Grv. A. E. IRMAK

2. KUVVETLERİN VEKTÖREL TOPLANMASI. Hazırlayan Arş. Grv. A. E. IRMAK 2. KUVVETLERİN VEKTÖREL TOPLANMASI AMAÇ Hazırlaan Arş. Grv. A. E. IRMAK Eş zamanlı kuvvetler etkisinde dengede bulunan bir cismin incelenmesi, analitik ve vektörel metotları kullanarak denge problemlerinin

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

Görüntü Analizi Görüntü Analizin Temelleri

Görüntü Analizi Görüntü Analizin Temelleri Görüntü Analizin Temelleri Görüntü analizi optik mikroskop, stereo mikroskop, SEM vb. gibi herhangi bir kaynaktan elde edilmiş görüntüler üzerinde geometrik ve densitometrik ölçümler yapan bir bilim dalıdır.

Detaylı

OTOMATİK TRANSMİSYONLAR

OTOMATİK TRANSMİSYONLAR OTOMATİK TRANSMİSYONLAR Taşıtın hızına, gaz kelebeği pozisyonuna yük ve yol şartlarına bağlı olarak viteslerin otomatik olarak değişmelerine imkan veren bir sistemdir. Otomatik transmisyonla,mekanik ve

Detaylı

Olasılık ve İstatistik Dersinin Öğretiminde Deney ve Simülasyon

Olasılık ve İstatistik Dersinin Öğretiminde Deney ve Simülasyon Olasılık ve İstatistik Dersinin Öğretiminde Deney ve Simülasyon Levent ÖZBEK Fikri ÖZTÜRK Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Sistem Modelleme ve Simülasyon Laboratuvarı 61 Tandoğan/Ankara

Detaylı

Konveyörler NP, NI Serisi

Konveyörler NP, NI Serisi NP, NI Serisi NP Serisi T-Max konveyörleri, üretim şartlarınıza uygun olarak, Avrupa da, optimum verimde çalışacak şekilde imal edilmiştir. Alüminyum konstrüksiyon kasası, yüksek sıcaklığa dayanıklı bant

Detaylı

Geleceğe Açılan Teknolojik Kapı, TAGEM

Geleceğe Açılan Teknolojik Kapı, TAGEM HAKKIMIZDA Kuruluşu 1997 yılına dayanan ABS SU ARITMA TEKNOLOJİLERİ ve 2001 yılında Almanya nın Berlin şehrinde kurulan TEMKAR WASSER BEHANDLUNG GmbH firmalarının teknolojik güç birliği ile TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA

Detaylı

Murat Yükse1 l, Serhat İkizoğlu 2

Murat Yükse1 l, Serhat İkizoğlu 2 BİR MOBİL ROBOTUN HEDEF NOKTAYA ERİŞİMİ VE TOPLANAN VERİLERİN RF İLE TRANSFERİ Murat Yükse1 l, Serhat İkizoğlu 2 1 Kontrol Mühendisliği Bölümü İstanbul Teknik Üniversitesi yukselm@itu.edu.tr 2 Kontrol

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN

SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN Århus Kommune Børn og Unge Århus Belediyesinde Yaşayan 3 Yaşındaki çocuklar için Dil Durum Değerlendirmesi/Dil Tarama Testi Önsöz Sevgili ebeveynler İyi

Detaylı

1. YAPISAL KIRILMA TESTLERİ

1. YAPISAL KIRILMA TESTLERİ 1. YAPISAL KIRILMA TESTLERİ Yapısal kırılmanın araştırılması için CUSUM, CUSUMSquare ve CHOW testleri bize gerekli bilgileri sağlayabilmektedir. 1.1. CUSUM Testi (Cumulative Sum of the recursive residuals

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

EEM 334. Elektrik Makinaları Laboratuvarı

EEM 334. Elektrik Makinaları Laboratuvarı EEM 334 Elektrik Makinaları Laboratuvarı Öğrencinin Adı-Soyadı: Öğrenci Numarası: Grup Numarası: Amasya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Deney No:2 Deneyin Adı:

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) UÇAK BAKIM ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -40 AMAÇ UÇAK BAKIM Bu faaliyet sonucunda, ulusal ve uluslararası

Detaylı

08.11.2014-10:30 Adı-Soyadı:... No:... NOT:...

08.11.2014-10:30 Adı-Soyadı:... No:... NOT:... OREN435 TESİS PLNLM 014-015 GÜZ YRIYILI RSINVI CEVP NHTRI 1 08.11.014-10:30 dı-soyadı:... No:... NOT:... Sorular eşit puanlıdır. Yardımcı bellek kullanılabilir. Süre 70 fakikadır. 1. Endüstriyel üretim

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

HAYALi ihracatln BOYUTLARI

HAYALi ihracatln BOYUTLARI HAYALi ihracatln BOYUTLARI 103 Müslüme Bal U lkelerin ekonomi politikaları ile dış politikaları,. son yıllarda birbirinden ayrılmaz bir bütün haline gelmiştir. Tüm dünya ülkelerinin ekonomi politikalarında

Detaylı

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK DANIġMAN: Faik GÖKALP SOSYOLOJĠ ALANI ORTAÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠ ARASI ARAġTIRMA PROJE YARIġMASI BURSA TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİGİ BÖLÜMÜ KM 482 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI III. DENEY 1b.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİGİ BÖLÜMÜ KM 482 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI III. DENEY 1b. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİGİ BÖLÜMÜ KM 482 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI III DENEY 1b. SICAKLIK KONTROLÜ Denevin Amacı Kontrol teorisini sıcaklık kontrol sistemine

Detaylı

@. BÖLÜM. Çalışma bölümü

@. BÖLÜM. Çalışma bölümü @. BÖLÜM Çalışma bölümü İÇİNDEKİLER @. Çalışma bölümü. ÇALIŞMA PANELİNİN HER BÖLÜMÜNÜN ADI... @- () Gövde... @- () Genel olarak kullanılan düğmeler... @-. DİKİŞ MAKİNESİNİN TEMEL ÇALIŞMASI... @- 3. BAĞIMSIZ

Detaylı

EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A. Ş. 2012 YILI FAALİYET RAPORU

EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A. Ş. 2012 YILI FAALİYET RAPORU EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A. Ş. 2012 YILI FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi Şirketimizin 01.01.2012 31.12.2012 faaliyet dönemine ilişkin hazırlanan faaliyet raporu

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

BĐSĐKLET FREN SĐSTEMĐNDE KABLO BAĞLANTI AÇISININ MEKANĐK VERĐME ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ

BĐSĐKLET FREN SĐSTEMĐNDE KABLO BAĞLANTI AÇISININ MEKANĐK VERĐME ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ tasarım BĐSĐKLET FREN SĐSTEMĐNDE KABLO BAĞLANTI AÇISININ MEKANĐK VERĐME ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ Nihat GEMALMAYAN Y. Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü Hüseyin ĐNCEÇAM Gazi Üniversitesi,

Detaylı

DENEY Kum Kalıba Döküm ve Besleyici Hesabı 4 Doç.Dr. Ahmet ÖZEL, Yrd.Doç.Dr. Mustafa AKÇİL, Yrd.Doç.Dr. Serdar ASLAN DENEYE HESAP MAKİNASI İLE GELİNİZ

DENEY Kum Kalıba Döküm ve Besleyici Hesabı 4 Doç.Dr. Ahmet ÖZEL, Yrd.Doç.Dr. Mustafa AKÇİL, Yrd.Doç.Dr. Serdar ASLAN DENEYE HESAP MAKİNASI İLE GELİNİZ DENEY NO Kum Kalıba Döküm ve Besleyici Hesabı 4 Doç.Dr. Ahme ÖZEL, Yrd.Doç.Dr. Musafa AKÇİL, Yrd.Doç.Dr. Serdar ASLAN DENEYE HESAP MAKİNASI İLE GELİNİZ Deney aşamaları Tahmini süre (dak) 1) Ön bilgi kısa

Detaylı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Sayın Başkanlar, Sayın KĐK üyeleri, Sayın Katılımcılar, Sayın Basın Mensupları, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Detaylı

Şekil 5.1 de Tam silindirik kalorifer kazanı, Şekil 5.2 de Prizmatik paket kazanın şekli görülmektedir.

Şekil 5.1 de Tam silindirik kalorifer kazanı, Şekil 5.2 de Prizmatik paket kazanın şekli görülmektedir. 5. KAZANLAR VE KAZAN DAİRESİ YERLEŞİMİ 5.1 Kazanların Sınıflandırılması Isıtma tesislerinde kullanılan kazanların sınıflandırılması çeşitli kriterlere bağlı olmak üzere aşağıdaki gibi yapılır. 1. Kazan

Detaylı

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ PLASTİK EXTRÜZYON NEDİR? EXTRÜZYONLA İŞLEME TEKNİĞİ EXTRÜZYON Uzunlukları belli olmayan,fakat kesitleri sabit olan levha,film,boru,çubuk gibi yarı mamullerin işlendiği

Detaylı