Sermaye azaltmasında enflasyon farkları vergiye tabi olur mu / Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sermaye azaltmasında enflasyon farkları vergiye tabi olur mu. 24.09.2008 / Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz"

Transkript

1 Sermaye azaltmasında enflasyon farkları vergiye tabi olur mu / Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz Mükellefler geçmişte yaptıkları sermaye artırımı sırasında enflasyon farklarını hesaplarına ekleyebiliyor. Ancak şirketin tasfiyesi kararı alındığında sermayeye eklenen bu enflasyon farkları sorun yaratabiliyor. SORU: Kurumlar Vergisi mükellefi olarak sermaye azaltmasına karar verdik. Ancak geçmişte hesaplarımızda enflasyon farkları var ve biz bu farkları sermayeye ekledik. Şimdi eğer sermaye azaltmasını yaparsak bu farklar vergiye tabi olur mu? Eğer şirketin tasfiyesine karar verilirse, bu takdirde yine enflasyon farklarının sermayeye eklenmesi sorun yaratır mı? YANIT: Vergi Usul Yasası'nın geçici 25. maddesi ile mükerrer 298. maddeleri pasif kalemlere ait enflasyon fark hesaplarının başka bir hesaba nakledilmesi veya işletmeden çekilmesi halinde, söz konusu farkların işlemin yapıldığı dönemin kazancı ile ilişkilendirilmeksizin, bu dönemde vergiye tabi tutulmasını öngörmüştür. Bir başka anlatımla Vergi Usul Yasası'nın geçici 25/g maddesinde hükme bağlandığı üzere "Pasif kalemlere ait enflasyon fark hesapları, herhangi bir suretle bir hesaba nakledildiği veya işletmeden çekildiği takdirde, bu işlemlerin yapıldığı dönemlerin kazancı ile ilişkilendirilmeksizin, bu dönemde vergiye tabi tutulur" Bu hükme paralel bir hükümde aynı yasanın mükerrer 298/A-5 maddesinde yer almaktadır. Bazı pasif hesaplara ilişkin fark hesaplarının söz konusu hesapların özelliği gereği başka hesaplara aktarılması gerekmektedir. Örneğin yıllarca sari inşaat ve onarım işlerine ait hak edişlere ait düzeltme farkları gibi. Bu farklar işin bitiminde maliyetle karşılaştırılarak uygulamada kâr/zarar hesabına aktarılmıştır. Benzer şekilde avanslara ilişkin taahhütlerin yerine getirilmesi ve parasal olmayan alınan avanslarda kapatılırken bu avanslara ait düzeltme farkları ilgili hesaplara aktarılarak kapatılmıştır. Diğer yandan Vergi Usul Yasası'nın geçici 25. maddesi gereği olarak öz sermaye kalemlerine ait enflasyon farklarının düzeltme sonucu oluşacak geçmiş yıl zararlarından mahsubu da vergilendirilme hükmü dışında tutulmuştur. Dolayısıyla zarar düzeltmelerinde öz sermaye kalemleri için düzeltme yapılamamaktadır. Çünkü öz sermayenin düzeltilmesi halinde fark zarar yazılmaktadır. Bu bağlamda da zararın aynı miktarda azaltılması bunların düzeltilmemesi ile aynı sonucu vermektedir. Vergi Usul Yasası'nın mükerrer 298.maddesinin (A) fıkrasının 5 numaralı bendinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesi gereği olarak tarihinden sonra yapılan düzeltmelerde de öz sermaye kalemlerine ait enflasyon fark hesaplarının geçmiş yıl zararlarına mahsubu mümkün olmuştur. Tüm bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere kurumlar tarafından yapılan enflasyon düzeltmesi işlemlerinden doğan farkların kurum sermayesine eklenmiş bulunan farkların sermaye azaltımı sırasında dikkate alınması ve işletmeden bir çekiş olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Ancak, Gelir Vergisi Yasası'nın geçici 65.maddesi gereği olarak veya daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde edilen kârların sermayeye eklenmesi, daha sonra sermaye azaltımı yapılması yoluna gidilmesi halinde, anılan kârlar ortaklara dağıtılmış

2 olmakla birlikte, Gelir Vergisi Yasası'nın 94.maddesine göre tevkifat yapılmamaktadır. Bu bağlamda da sermaye azaltması yapan şirketin tam mükellef kurum konumunda olan ortağına dağıtılacak söz konusu geçmiş yıl kârları ve enflasyon farkları üzerinden Gelir Vergisi Yasası'nın 94 ve Kurumlar Vergisi Yasası'nın 15.maddelerine göre tevkifat olmayacaktır. Bu bağlamda da kâr dağıtımı yapılan ortağın dar mükellef kurum olması halinde Kurumlar Vergisi Yasası'nın 30. maddesine göre kurumlar vergisi tevkifatı yapılmaktadır. Ayrıca, daha önce sermayeye eklenmiş olan pasif kalemlere ait enflasyon fark hesaplarının, şirketin sermaye azaltması yapması veya tasfiye edilmesi nedeniyle ortaklara dağıtılması halinde, işletmeden çekilen tutarların öncelikle kurumlar vergisine tabi tutulması, vergi sonrası ortaklara dağıtılan kazancın da kâr dağıtımına bağlı olarak vergi kesintisine (tevkifata) tabi tutulması gerekmektedir. (Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için bakınız: Bünyamin Öztürk "Sermayeye eklenen enflasyon farklarının ve geçmiş yıl kârlarının sermaye azaltılması durumunda ortaklara dağıtılması" Mali Pusula, Sayı:45, sf:18-20 ) (V. SEVİĞ) SORU: Sahibi bulunduğum ve tatil yöresinde kullandığım, evimin önünde denizde, karaya bağlı bulunan şişme botumun Motorlu Taşıtlar Vergisine tabi olduğu söylendi ve bu durumdan dolayı da vergi dairesine şikayet edildiğimi öğrendim. Benim söz konusu botum sadece alt tarafı fiberglas olan bir anlamda şişme ve takma motorlu. Bu bot için vergi ödemem gerekmekte midir? YANIT: Motorlu Taşıtlar Yasası'nın 6.maddesi gereği olarak "özel amaçlı kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler" söz konusu yasada yer alan (III) no'lu tarifeye göre motorlu taşıtlar vergisine tabi olmaktadır. Buna göre özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü içten ve dıştan takma motorlu tekneler vergi kapsamına alınmıştır. Dolayısıyla uygulamada ilgili liman sicilinde tonilato belgesi almak suretiyle tescil edilen teknelerin Motorlu Taşıtlar vergisine tabi tutulması gerekmektedir. Yukarıda açıkladığımız üzere, mevcut yasal düzenleme gereği olarak her türlü motorlu teknelerin motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulması yasal zorunluluktan kaynaklanmaktadır. (V. SEVİĞ) VERGİ PARASININ ÇALINMASI SORU: Bizim banka hesabımızda yaşanan ekonomik darboğaz nedeniyle fazla bir bakiye bulunmamaktadır. Bu nedenle vergi ödeme tarihlerinde denkleştirdiğimiz vergi miktarını nakit olarak ilgili vergi dairesi hesabına nakit olarak bankaya yatırmaktayız. Ancak üç ay önce hem katma değer vergisini ve hem de muhtasar vergisini yatırmak üzere veznedarımız ile ortaklarımızdan birisinin bankaya para götürmesi sırasında, aracımız yolda durdurularak paramız gasp edildi ve veznedarımız ile ortağımız ağır yaralandı. Bu nedenle vergilerimizi yatıramadık. Bu konuda resmi makamların tuttukları tutanaklar ve olayın oluş şekli belgeli olmasına karşılık vergi dairesi bizden vergiyi zamlı olarak alabilir mi? (V. SEVİĞ) YANIT: Vergi Usul Yasası'nın 17.maddesi gereği olarak "zor durumda bulunmaları hasebiyle vergi muamelelerine müteallik ödevleri süresi içinde yerine getiremeyecek olanlara, kanuni

3 sürenin bir katını, kanuni sürenin bir aydan az olması halinde bir ayı geçmemek üzere Maliye Bakanlığınca münasip bir mühlet verilebilir. Bu mühletin verilebilmesi için; * Mühlet isteyen, sürenin bitmesinden evvel yazı ile istemde bulunmalıdır. * İstemde gösterilen mazeret, mühlet verecek makam tarafından kabule layık görülmelidir. * Mühletin verilmesi halinde verginin alınması tehlikeye girmemelidir. Yaşamış olduğunuz müessef olay dolayısıyla sizin zor durum halinde olduğunuz kesin olmasına rağmen, başvurunuzun gecikmiş olması dolayısıyla ödeme süresinin uzatılması konusunda herhangi bir işlem yapılamadığı anlaşılmaktadır. YARGI KARARLARINDA İSPAT Danıştay 7.Dairesi E.2001/759 K.2005/2272 T Olayda her ne kadar davacı döviz cinsinden borç para verdiğini kabul etmekle birlikte faiz almadığını söylemiş, borç alan kişi de faiz ödemediğini, almış olduğu borç karşılığında davacıya Türk Lirası cinsinden kredi kullandırdığını ifade etmişse de; 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu'nun 28/3. maddesine göre bir kişinin banker sayılabilmesi için ivaz karşılığı ödünç para verme işleminin devamlı ve mutad meslek halinde yapılıyor olması ve süregelen içtihatlara göre, aynı takvim yılı içinde birden fazla kişiye yada birden fazla olmak üzere bir kişiye veya birbirini izleyen yıllarda bir yada birden çok kişiye ödünç para verilmesi hallerinin ikraz işiyle devamlı ve mutad meslek halinde uğraşıldığını göstermesi ve VUK'un 3. maddesine göre vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin, günün ekonomik ve ticari koşullarıyla, olay yada muamelenin tekemmülü ve hukuksal varlık kazanabilmesi için öngörülen teknik gerekliliklere aykırı olmaması ve hayatın doğal akışına uygun olmasının zorunlu olması karşısında; döviz alım satımı işini yapan kişiye davacının karşılıksız olarak borç para vermesinin, mali durumu borçlanmayı gerektiren kişinin de davacıya kredi kullandırmasının ekonomik ve ticari icaplara aykırı olması ve herhangi bir sözleşme ile kanıtlanamayan bu iddianın normal ve mutad olana uygun olmaması sebebiyle, davacının ikrazatçılık yaptığından bahisle adına yapılan cezalı vergi (BSMV) tarhiyatında hukuka aykırılık yoktur. Danıştay 3. Dairesi E.2004/1601 K.2005/1589 T Davacı şirketin kredi kartı ile yaptığı satışlardan kaynaklanan hasılatının bir kısmını kayıt ve beyan dışı bıraktığından bahisle hakkında tarhiyat yapılmış olup, davacı tarafından kredi kartı ile yapılan işlemlerden elde edilen hasılatın kayıt ve beyan dışı bırakılan kısmının işletmenin finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanıldığı iddiasının inceleme sırasında inceleme elamanına belirtilmemesi, yasal defter ve belgelerde de izlenilmediğinden kredi kartları ile tahsil edilen paraların işletmenin ne tür finansman ihtiyacının karşılanmasında kullanıldığının ortaya koyulmaması ve kredi kartının finansman ihtiyacının giderilmesinde kullanılmasının ticari icaplara uygun olmayıp, aksinin ispatı yükünün iddia eden davacıya ait olması sebepleriyle, davacı hakkında yapılan tarhiyat hukuka uygundur. Danıştay 3.Dairesi E.2004/2033 K.2004/3410 T ( ) ticareti yapan davacının, 1998 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesini vermemesi nedeniyle adına yapılan ve ilgili yılda zarar ettiğini ileri sürerek ve gelir tablosu ile bilançonun birer fotokopisini dilekçesine ekleyerek dava konusu ettiği cezalı kurumlar vergisi

4 tarhiyatı, vergi mahkemesince kaldırılmışsa da; VUK'un 3/B maddesine göre, vergilendirmede serbest delil sisteminin kabul edildiği, yemin ve vergiyi doğuran olayla ilgisi tabii ve açık olmayan tanık ifadesi dışında hukuken itibar edilebilecek her türlü delilin ispatlama aracı olarak kullanılabilecek olması, sözü edilen gelir tablosu ve bilançonun hukuken itibar edilebilecek maddi delil niteliğinde sayılması için, defter ve belgelerin ihticaca salih olması ve defter kayıtlarının gelir tablosu ve bilançoyu doğrulamasının gerekmesi ve Mahkemece davacı şirketin defterlerinin tasdikli olup olmadığı, belgelerinin anlaşmalı matbaada bastırılıp bastırılmadığı, kanunda belirtilen kayıt nizamına uygun tutulup tutulmadığı, düzenlenen belgelerin kanıt niteliğini haiz olup olmadığının tespit edilerek ve bilanço ve gelir tablosundaki kayıtların defterlerle uyumu yönünden inceleme yapılarak, oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, davacı şirketin zarar ettiği iddiasına itibar edilerek verilen kararda yasal isabet yoktur. ÖZELGELERDE BANKA SİGORTA MUAMELE VERGİSİ 1.Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı'nın tarih ve 1084 sayılı özelgesi; "Serbest Bölgeler Kanunu'nun geçici 3. maddesinin yürürlüğe girdiği tarihi itibariyle serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almış banka şubelerinin, tarihine kadar (ruhsat süresi bu tarihten önce sona eriyorsa, ruhsatta yer alan sürenin bitiş tarihine kadar) bu bölgede işlem tarihinde faaliyet ruhsatı bulunan mükelleflerin ruhsatlarında belirtilen faaliyetlerine ilişkin olarak yaptıkları işlemler dolayısıyla lehe aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisnadır. Ancak, serbest bölgelerde faaliyette bulunma ruhsatını tarihinden sonra alan banka şubelerinin yaptıkları işlemler dolayısıyla lehe aldığı paralara BSMV istisnası uygulaması mümkün değildir." 2. İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı'nın tarih ve 1430 sayılı özelgesi; "Bir sigorta poliçesinin düzenlenmesi koşuluna bağlı olarak sigorta şirketi tarafından kendilerine banka ve sigorta muamelesi kapsamına giren sigorta primleri üzerinden komisyon ödenen sigorta ve reasürans brokerlerinin bu hizmetleri katma değer vergisinden istisnadır, ayrıca banka ve sigorta muameleleri vergisinin konusuna da girmezler." 3. İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı'nın tarih ve 530 sayılı özelgesi; "Gider Vergisi Kanunu'na 5582 sayılı Kanun ile eklenen 29/y maddesi ve Sermaye Piyasası Kanuna yine aynı Kanun ile eklenen Geçici 11. madde düzenlemeleri ile bankaların konut finansmanı kapsamında tüketiciler ile yaptıkları bütün işlemler banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna edilmiş ve ayrıca tarihinden önce düzenlenmiş olan konut kredileri sözleşmeleri dolayısıyla sehven ödenen vergilerin mükellef bankaya iadesi imkanı sağlanmıştır. Bunla beraber, bu iade hakkından yararlanabilmek için, iade konusu işlemin konut finansmanı tamını kapsamında vergiden istisna bir işlem olması, vergiye muhatap olan ile işlemin yapan mükellefin, verginin mükellefi olunan vergi dairesine başvurması, istisna konusu işleme ilişkin olarak daha önce beyanda bulunulduğunun ve tahakkuk eden verginin ödendiğini tevsiki ve ayrıca vergiye muhatap kişi tarafından sözleşme konusu işlemin Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinde yer alan konut finansmanı tanımı dışında değerlendirilmesi talebinde bulunulmadığının tevsiki gerekmektedir. Bu şartlarlara riayetle ve VUK'un düzletmeye ilişkin hükümleri çerçevesinde bu vergiye muhatap olanlara verilmek üzere mükellefe iadesi mümkündür." 4. Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'nın tarih ve sayılı özelgesi;

5 "Sigorta işlemlerinde sigorta şirketleri tarafından teminat altına alınan risklere karşılık poliçede gösterilen prim tutarları üzerinden banka ve sigorta muameleleri hesaplanmaktadır. Poliçede yer alan yangın sigortası ve benzeri sigortalar dolayısı ile alınan prim tutarlarının tamamı banka ve sigorta vergisi matrahını oluşturmaktadır sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca yangın sigortaları dolayısıyla alınan prim tutarı üzerinden ayrıca yangın sigortası vergisi hesaplanarak ödenmektedir. Bu sebeple, yangın sigortasına ilişkin prim tutarı da dahil poliçede yer alan prim tutarları üzerinden BSMV hesaplanması nedeniyle, yangın sigortası vergisi üzerinden ayrıca BSMV hesaplanmaz. SÖZÜN ÖZÜ Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız, vardığınız yerin önemi yoktur. P. DRUCKER Kaynak:

Çalışma şartı ile verilen burs ücret niteliği kazanır. 09.06.2010 Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz

Çalışma şartı ile verilen burs ücret niteliği kazanır. 09.06.2010 Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz Çalışma şartı ile verilen burs ücret niteliği kazanır 09.06.2010 Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz Üniversitede eğitim gören öğrenciye, eğitim süresi sonunda hizmet almak karşılığında burs verilmesi halinde

Detaylı

MUKTEZALAR VE YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE GÜNCEL VERGİSEL KONULAR

MUKTEZALAR VE YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE GÜNCEL VERGİSEL KONULAR MUKTEZALAR VE YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE GÜNCEL VERGİSEL KONULAR A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir muratyildiz@yildizymm.com.tr 12 MART 2015 1 1- YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE YAPILAN SÖZLEŞMELERDE DEĞERLEME

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE NAKDİ SERMAYE ARTIŞININ YANI SIRA İÇ VE DIŞ KAYNAKLARDAN SERMAYE ARTIŞI İŞLEMLERİNDE İZLENMESİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ANONİM ŞİRKETLERDE NAKDİ SERMAYE ARTIŞININ YANI SIRA İÇ VE DIŞ KAYNAKLARDAN SERMAYE ARTIŞI İŞLEMLERİNDE İZLENMESİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Makale Cenk UZELLİ ANONİM ŞİRKETLERDE NAKDİ SERMAYE ARTIŞININ YANI SIRA İÇ VE DIŞ KAYNAKLARDAN SERMAYE ARTIŞI İŞLEMLERİNDE İZLENMESİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR I. GİRİŞ Bir önceki makalemizde

Detaylı

* Şirketin yönetim kurulu üyeleri ile işbirliği ederek bilançonun düzenlenme şeklini belirlemek,

* Şirketin yönetim kurulu üyeleri ile işbirliği ederek bilançonun düzenlenme şeklini belirlemek, Şirket denetçilerini ancak genel kurul sorgulayabilir 29.04.2009 Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz Anonim şirketlerin kayıtlarını denetlemek ve incelemekle görevli murakıp hakkında herhangi bir konuda suç duyurusunda

Detaylı

SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI)

SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI) SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI) Egemen Tanrıkulu (Yeminli Mali Müşavir) Ayşe Çırak (SMMM) FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI -SİGORTA ŞİRKETLERİ

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 31 Aralık 2012 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28514 (4. Mükerrer) Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 7) Bu Tebliğde, 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının

Detaylı

MUĞLA SMMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU

MUĞLA SMMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU MUĞLA SMMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU Emre KARTALOĞLU Yeminli Mali Müşavir emre.kartaloglu@turkmenymm.com Murat ATAMER Serbest Muhasebeci Mali Müşavir murat.atamer@atamerac.com MUĞLA

Detaylı

6327 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinde yapılan değişiklikler uyarınca;

6327 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinde yapılan değişiklikler uyarınca; Tarih 23/10/2012 Sayı GVK-85/2012-7/Bireysel Emeklilik Sistemi-4 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Sirküleri/85 Konusu :Bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarına

Detaylı

Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergisi nde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergisi nde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergisi nde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Celal ÇELİK Hesap Uzmanı (Vergi Dünyası - Aralık 2000) Giriş Bu yazıda gelir (ticari kazanç) ve kurumlar vergisi mükellefleri

Detaylı

Bireysel emekliliğe hak kazanan yüzde 5 gelir vergisi öder. 11.02.2009 / Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz

Bireysel emekliliğe hak kazanan yüzde 5 gelir vergisi öder. 11.02.2009 / Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz Bireysel emekliliğe hak kazanan yüzde 5 gelir vergisi öder 11.02.2009 / Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile sistemden zorunlu nedenlerle ayrılanlara

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ NOTLARI Abdullah TOLU YMM

KURUMLAR VERGİSİ NOTLARI Abdullah TOLU YMM KURUMLAR VERGİSİ NOTLARI Abdullah TOLU YMM 1 Kurumlar vergisinden istisna edilen kurum kazançları, Kurumlar Vergisi Kanununun 5 ve 5/B maddelerinde sayma yöntemiyle düzenlenmiştir. Söz konusu hükmün incelenmesinden

Detaylı

AXA SİGORTA A.Ş. VERGİ UYGULAMALARI

AXA SİGORTA A.Ş. VERGİ UYGULAMALARI AXA SİGORTA A.Ş. VERGİ UYGULAMALARI Mart 2008 tarihinde yürürlüğe giren Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğinde sigorta yaptıran kişilerin sözleşme ve diğer aşamalarda bilgi eksikliklerinin

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 12/2013 İstanbul, 02.01.2013. KONU: 7 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 12/2013 İstanbul, 02.01.2013. KONU: 7 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 12/2013 İstanbul, 02.01.2013 KONU: 7 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı ÖZET: 7 Seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde; İştirak

Detaylı

Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Vergi Usul Kanunu VUK, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkı Vergi Usul Kanunu VUK, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

DUYURU NO :2013/97. Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, iştirak kazançları istisnası düzenlenmiştir.

DUYURU NO :2013/97. Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, iştirak kazançları istisnası düzenlenmiştir. İstanbul, 27.11.2013 1 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği nin, 5.6.2.4.3. Bedelsiz olarak elde edilen hisse senetlerinin satışından sağlanan kazançların durumu Başlıklı Bölümünün İkinci

Detaylı

YILLARA YAYGIN YAPIM VE ONARIM İŞLERİNDE VERGİLENDİRME

YILLARA YAYGIN YAPIM VE ONARIM İŞLERİNDE VERGİLENDİRME YILLARA YAYGIN YAPIM VE ONARIM İŞLERİNDE VERGİLENDİRME Atilla İNAN GİRİŞ Başta belediyeler olmak üzere kamu idarelerinde yıllara yaygın yapım ve onarım işlerinden vergi kesintisi yapılıp yapılmayacağı,

Detaylı

ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI

ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI Hazırlayan: Nedim Bayraktaroğlu Bu metnin tüm hakları mahfuzdur. Yazarın izni olmaksızın iktibas hükümleri dışında alıntı yapılamaz, kısmen veya

Detaylı

KURUMLARIN GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞLARINDA ZARAR DOĞMASI HALİNDE BU ZARAR İNDİRİM KONUSU YAPILABİLİR Mİ?

KURUMLARIN GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞLARINDA ZARAR DOĞMASI HALİNDE BU ZARAR İNDİRİM KONUSU YAPILABİLİR Mİ? KURUMLARIN GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞLARINDA ZARAR DOĞMASI HALİNDE BU ZARAR İNDİRİM KONUSU YAPILABİLİR Mİ? 1. KONU: Kurumların aktiflerinde bulunan taşınmaz ve iştirak hisselerinden sağladığı

Detaylı

257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede,

257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, Başlık 257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 26039 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2005 Kapsam Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede,

Detaylı

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Temmuz 2015 sayısında yayınlanmıştır.

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Temmuz 2015 sayısında yayınlanmıştır. Bedelsiz Hisseler Gelir Mi Yazılmalıdır? Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Temmuz 2015 sayısında yayınlanmıştır. ÖZET

Detaylı

ŞAHIS SİGORTALARI VE BİREYSEL EMEKLİLİKLE İLGİLİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SİRKÜLERİ YAYIMLANDI:

ŞAHIS SİGORTALARI VE BİREYSEL EMEKLİLİKLE İLGİLİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SİRKÜLERİ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 30/10/2012 SİRKÜLER NO : 2012/88 ŞAHIS SİGORTALARI VE BİREYSEL EMEKLİLİKLE İLGİLİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SİRKÜLERİ YAYIMLANDI: 29 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6327

Detaylı

Söz konusu düzenlemelere ilişkin açıklamalar bu tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Söz konusu düzenlemelere ilişkin açıklamalar bu tebliğin konusunu oluşturmaktadır. 257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 26039 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2005 Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler

Detaylı

Tarih 23/10/2012. : GVK-85/2012-7/Bireysel Emeklilik Sistemi-4. Kapsam T.C. MALĠYE BAKANLIĞI. Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı. Gelir Vergisi Sirküleri/85

Tarih 23/10/2012. : GVK-85/2012-7/Bireysel Emeklilik Sistemi-4. Kapsam T.C. MALĠYE BAKANLIĞI. Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı. Gelir Vergisi Sirküleri/85 Bireysel emeklilik sistemi ve Ģahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin vergi matrahının tespitinde indirimi ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi Tarih 23/10/2012 Sayı GVK-85/2012-7/Bireysel

Detaylı

KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO:

KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 31 Aralık 2012 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28514 (4. Mükerrer) Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 7) Bu Tebliğde, 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/123

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/123 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

dair usul ve esasları düzenlemektir. 29.11.2010 tarihinde Gelir

dair usul ve esasları düzenlemektir. 29.11.2010 tarihinde Gelir Mevzuat Değişiklikleri 23.11.2010 tarihinde Gelir Đdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Rehber pdf formatında gib.gov.tr internet sayfasında

Detaylı

Erdal Çalıkoğlu Yeminli Mali Müşavir 1 Nisan 2014

Erdal Çalıkoğlu Yeminli Mali Müşavir 1 Nisan 2014 Erdal Çalıkoğlu Yeminli Mali Müşavir 1 Nisan 2014 Verginin Konusu KVK nın 1. maddesinde sayılan kurumların kazançları kurumlar vergisinin konusunu oluşturmaktadır. Kurum kazancı gelir vergisinin konusuna

Detaylı

6111 SAYILI YASA KAPSAMINDA OLUŞAN TİCARİ ZARARLARIN GEÇMİŞ YIL KARLARINDAN MAHSUBU

6111 SAYILI YASA KAPSAMINDA OLUŞAN TİCARİ ZARARLARIN GEÇMİŞ YIL KARLARINDAN MAHSUBU 6111 SAYILI YASA KAPSAMINDA OLUŞAN TİCARİ ZARARLARIN GEÇMİŞ YIL KARLARINDAN MAHSUBU 1. KONU: 25 Şubat 2011 tarih 27857 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve TORBA YASA olarak bilinen 6111 sayılı Kanun, işletmelere

Detaylı

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri İle Özel İnşaat Ayrımı ve Muhasebeleştirme Boyutunun Analizinin Örnekli Anlatımı. Yasin DEMİR.

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri İle Özel İnşaat Ayrımı ve Muhasebeleştirme Boyutunun Analizinin Örnekli Anlatımı. Yasin DEMİR. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri İle Özel İnşaat Ayrımı ve Muhasebeleştirme Boyutunun Analizinin Örnekli Anlatımı Yasin DEMİR İnşaat Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman,

Detaylı

C. İNDİRİM 1. Vergi İndirimi Örnek: Örnek: 2.İndirilemeyecek KDV 2.1. Genel Açıklama

C. İNDİRİM 1. Vergi İndirimi Örnek: Örnek: 2.İndirilemeyecek KDV 2.1. Genel Açıklama Sayfa 1 / 92 C. İNDİRİM 1. Vergi İndirimi 3065 sayılı Kanunun (29/1) inci maddesine göre mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV den, faaliyetlerine ilişkin olarak, kendilerine

Detaylı