Birleşme, Devir, Bölünme ve Şekil Değiştirme halinde tahsil ve takip işleri-1 (Madde 36)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Birleşme, Devir, Bölünme ve Şekil Değiştirme halinde tahsil ve takip işleri-1 (Madde 36)"

Transkript

1 Birleşme, Devir, Bölünme ve Şekil Değiştirme halinde tahsil ve takip işleri-1 (Madde 36) Birleşme, Devir, Bölünme ve Şekil Değiştirme halinde tahsil ve takip işleri aşağıdakiler hakkında devam eder. İki veya daha fazla tüzel kişiliğin birleşmesi halinde yeni kurulan tüzel kişi Devir halinde devir alan tüzel kişi Bölünme halinde bölünen tüzel kişinin varlıklarını devralan tüzel kişiler Şekil değiştirme halinde yeni tüzel kişi

2 Amme Alacaklarının Ödenme Zamanları-1 (Madde 37) Genel ilke, amme alacağının özel kanunda belli edilmiş olan sürede ödenmesidir. Özel kanununda hüküm bulunmayan hallerde ödeme vadesi Maliye Bakanlığınca belli edilecek esasta yapılacak tebliğden itibaren 1 ay dır

3 Amme Alacaklarının Ödenme Zamanları-2 (Madde 37) 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilecek amme alacaklarını şu üç ana gruba ayırabiliriz. VUK kapsamına giren vergi, resim ve harç şeklindeki amme alacakları İthalde alınan vergi ve resimler Muhtelif Fonlar ve Para Cezaları Ödeme süresi esas Ödeme süresi Gümrük itibariyle hususi Hususi kanunları ile tespit Kanununda ve Gümrük kanunlarında edilmiş ödeme süresi düzenlenmiştir Yönetmeliğinde Olmayan yoktur. 3 düzenlenmiştir. hallerde VUK bakıyoruz.

4 Sürelerin Uzamasının Vadeye Etkisi (Madde 37) Mücbir Sebep Zor Durum Ölüm Vergi Kanunlarında Belirtilen Diğer Bazı Nedenler Vergiler Tahakkuk Etmişse Vergi Tahakkuk Etmemişse Vergi zamanında tahakkuk etmişse ödeme vadesi uzamaz. Verginin ödenecek safhaya gelmesi için tahakkuk etmesi gerekir. Tahakkuk süresinin uzaması halinde ödeme vadesi de buna bağlı olarak uzar. Ölüm halinde ölen kimseye beyanname verme süresi 3 ay uzar. Dolayısıyla tahakkuka bağlı olan ödeme süresi de 3 ay uzamış olur

5 İkmalen ve Re sen Salınan Vergilerde Ödeme Süresi (VUK 112 ve 368) (Madde 37) İkmalen ve re sen tarh edilen vergiler, vadelerinden önce tahakkuk etmişse vadelerinde, taksit süresi kısmen veya tamamen geçmişse tahakkuk tarihinden başlayarak 1 ay içinde ödenir. İkmalen ve re sen tarh edilen vergilere uygulanan ceza kesinleşmesini izleyen 1 ay içinde ödenir. Vergi aslının henüz vadesinin gelmemiş olması ceza ödeme süresini etkilemez

6 Amme Alacaklarının Ödenme Zamanları-14 (Madde 37) Para Cezaları Belediye Cezaları İnzibati Cezalar Adli Mahkemelerce Hükmolunan Cezalar Kanunlarında ödeme vadesi belirtilmiş değildir. Öncelikle borçlusuna 1 aylık ödeme süresi verilmesi daha sonra cebri takibata başvurulması gerekir

7 Özel Ödeme Şekilleri-2 (Madde 41) Mükelleflerin kolayca ödemede bulunması açısından Vergi daireleri dışında postane ve bankalar vasıtasıyla ödeme imkanları getirilmiştir. Özel ödeme şekillerinin uygulamaya konulması Maliye Bakanlığının yetkisine bırakılmıştır

8 Çizgili Çek Kullanmak Suretiyle Ödeme (Madde 41) Çizgili çek, iç yüzüne birbirine paralel iki çizgi geçilmiş olan bir çektir. (TTK 626) 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanuna istinaden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca yayımlanan 2 No'lu Tebliğe uygun olarak bastırılmış ve kodlaması yapılmış çeklerin kabul edilmesi uygun görülmüştür. (380 S.N. TGT)

9 Bankalar Aracılığıyla Ödeme (Madde 41) Mükellef banka hesabından aynı bankadaki vergi dairesi veya Merkez Bankası hesabına havale yapmak suretiyle ödeme yapabilir(41/2) Mükellef vergi borcunu bankalardaki vergi dairesi hesaplarına yatırmak suretiyle ödeyebilmektedir. (41/3)

10 Banka Kartı, Kredi kartı ve Benzeri kartlarla Ödeme (Madde 41) Amme alacağı banka kartı, kredi kartı ve benzeri kartlar kullanılmak suretiyle ödenebilmektedir. (41/5) Maliye Bakanlığı bugüne kadar bu konuda herhangi bir düzenleme yapmamıştır

11 Özel Ödeme Şekilleri-2 (Madde 41) Bankalarca tahsil edilen veya banka kartı, kredi kartı ve benzeri kartlar kullanımı karşılığı olarak ödenmesi gereken paraların tahsil edildikleri tarihten itibaren en geç 7 gün içinde T.C. Merkez Bankasına aktarılması gerekir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde, işlem tarihini takip eden günden itibaren en geç 20 gün içinde ilgili vergi dairelerine intikal ettirilme gerekir. Postaneler aracılığıyla yapılan ödemelerin en geç 10 gün içinde ilgili vergi dairelerine intikal ettirilme gerekir

12 Özel Ödeme Şekilleri-3 (Madde 41) Süresi içinde vergi dairelerine intikal ettirilmeyen amme alacağı, tahsilatı yapan bu kuruluşlardan gecikme zammı tatbik edilmek suretiyle tahsil edilir. Gecikme zammı hangi tarihten itibaren başlayacak? Tahsilatı yapan veya banka kartı, kredi kartı ve benzeri kartlar kullanımından dolayı ödeme yapması gereken banka şube müdürleri, tahsil edilen paraların belirlenen sürelerde T.C. Merkez Bankasına aktarılmasından, postane veya posta çek merkezi müdürleri ise postane aracılığıyla yapılan ödemelerin belirlenen sürelerde ilgili vergi dairelerine intikal ettirilmesinden sorumludurlar

13 Çeklerin Düzenlenme Tarihi (Madde 43) Çekler tahsil dairesine, postaya veya bankaya verildiği tarihle veya en çok bir gün önceki tarihle düzenlenmelidir. Daha eski tarihli çekler kabul edilmeyecektir

14 Ödemenin Yapılmış Sayılacağı Tarih (Madde 44) Ödeme Tarihi Havale suretiyle yapılan ödemelerde paranın tahsil dairesi hesabına geçtiği tarihte ödeme yapılmış Çekler Tahsil Dairesine ve Bankaya verildiği Banka kartı, kredi tarihte ödeme yapılmış sayılır. kartı ve benzeri Paranın bankaya Çeklerin posta yoluyla kartlar ile yapılan veya Postaneye tahsil dairesine ödemelerde gönderilmesi yatırıldığı tarihte işlemin kartla durumunda, tahsil ödeme yapılmış yapıldığı tarihte dairesi kayıtlarına sayılır. intikal ettiği tarihte ödeme yapılmış ödeme yapılmış sayılır. sayılır ( S N TGT) 14 sayılır

15 Ödemenin Yapılmış Sayılacağı Tarih (Madde 44) Bankaya veya tahsil dairesine verilen çek muhteviyatı herhangi bir nedenle ödenmediğinde, tahsil dairesi takibata geçecek, alacağa gecikme zammı uygulanacaktır sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanununda yer alan özel müeyyideler devreye girecektir.

16 Vergi Cüzdanları (Madde 45) Vergi Nevilerine göre tahakkuk ettirilmiş olan borçlarını ve bu borçlara karşı yapılacak ödemelerin miktarını hesaplamak ve takip etmek için getirilmiştir. Mükellefler cüzdandaki kayıtları ve yapılan ödemeleri ispat vasıtası olarak kullanabilecektir. Vergi Cüzdanlarındaki her türlü bilgiler (tahakkuk kayıtları dahil) alacaklı tahsil daireleri (vergi daireleri) tarafından tahsile dair kayıtlar ise tahsil daireleri, postaneler ve bankalar tarafından yazılır, imzalanır ve mühürlenir. 369 S.N. TGT ile vergi cüzdanlarına ilişkin açıklama yapılmıştır. Vergi cüzdanlarının günümüzde güncelliği kalmamıştır

17 Ödemenin İspatı (Madde 46) Amme borcunun yetkili ve sorumlu memurlara (veznedar, icra memuru, tahsildar) makbuz karşılığı yapılması esastır. Amme borçlusunun bizzat başvurması şart değildir. Tahsil daireleri, bankalar veya postaneler tarafından vergi cüzdanlarına yazılarak, imzalanıp mühürlenen tahsile ait kayıtları delile olarak kullanılabilir. Ancak güncelliği kalmamıştır. Çek veya havale talimatının herhangi bir sebeple ödenmemesi halinde amme alacaklısı borçluya yönelebilir

18 Ödemenin Mahsup Edileceği Alacaklar Rızaen Yapılan Ödeme-1 (Madde 47) Rızaen Yapılan Ödeme-1 (405 S.N.TGT) ( tarih B / sayılı yazı) 1-Ödeme süresi başlamış, henüz vadesi geçmemiş alacaklara; 1.1- Vadesi gelmemiş birden fazla aynı vadeli alacak varsa, amme borçlusunun yaptığı ödemenin talep edeceği borcuna mahsup edilir Amme borçlusunun hangi borcuna ödeneceğine dair bir talebi yoksa yapılan ödeme öncelikle hangi amme alacağının tamamını karşılıyorsa ona kabul edilir Amme borçlusunun yapmış olduğu ödeme hiçbir amme alacağını tamamen karşılanmıyorsa, tüm borçlarına orantılı olarak dağıtılır. 2-İçinde bulunulan takvim yılı sonunda zamanaşımına uğrayacak olan alacaklara 3-İçinde bulunan yıl içinde aynı tarihte zamanaşımına uğrayacak olan alacaklarda her birine orantılı olarak 4-Vadesi önce gelen ve teminatsız veya az teminatlı olan alacaklara mahsup edilir

19 Case-1 (Madde 47) Örnek: (Y) Vergi dairesi mükellefi, (B) A.Ş vadeli YTL kurumlar vergisi borcu için tarihinde YTL ödemede bulunmuştur. Şirketin bunun dışında herhangi bir borcu bulunmamakta olup, bu borç teminatsızdır. Gecikme zammı oranı tarihinden itibaren %2,5 tur. Şirket tarafından yapılan bu ödemeye ilişkin mahsup ne şekilde yapılacaktır? Çözüm: Önce toplam kurumlar vergisi borcunu ve buna ilişkin gecikme zammını hesaplayalım Vade tarihi: Ödeme tarihi: tarihleri arasında gecikme zammı hesaplanması gerekir ay ay ay ay

20 Case-1 (Madde 47) ay ay ay gün Aylık Esasa Göre: Borcun 6 tam aylık süre için gecikme zammı tutarı Gecikme zammı = * (2,5/100) * 7 = YTL Günlük Esasa Göre: Borcun 18 günlük süre için gecikme zammı tutarı Gecikme zammı = * (2,5/100)/30 * 18 = YTL Toplam Gecikme Zammı ( =) YTL Vergi Alacağı = YTL Gecikme zammı = YTL Toplam Alacak = YTL Her bir Alacak İçin Yapılacak Mahsup Miktarı = Yapılan Ödeme * (Her bir Alacak Miktarı / Toplam Alacak Miktarı) Vergi Alacağı İçin Yapılacak Mahsup Tutarı = * ( / ) = ,84.-YTL Gecikme Zammı İçin Yapılacak Mahsup Tutarı= * (76.000/ ) = ,16.-YTL

21 Cebren Tahsil Olunan Paralar-1 (Madde 47) Amme alacağına karşılık cebren tahsil edilen paralarda mahsup sırası; (405 SN TGT) 1- Öncelikle parayı tahsil eden dairenin, 1.1-Haczedilen mal dolayısıyla yaptığı ilan, nakil, zor kullanma, muhafaza gibi takip masraflarının düşülmesi gerekmektedir. (6183 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi) 1.2-Daha sonra geriye kalan kısım takip konusu alacak aslı ve fer'ilerine orantılı olarak mahsup edilecektir. 2- Artan tutar hacze iştirak etmiş olan diğer alacaklı tahsil dairelerinin (hacze iştirak tarihlerine göre) takip konusu alacak aslı ve fer'ilerine orantılı olarak mahsup edilecektir. (6183 sayılı Kanunun 69 üncü maddesi) 3- Mahsuptan arta kalan tutar, hacze iştirak etmiş başka amme idaresi yoksa, borçluya verilir. 21

22 Cebren Tahsil Olunan Paralar-2 (Madde 47) Ödeme süresi geçmiş alacaklar için cebren tahsil işlemleri ÖDEME EMRİ Tebliği Teminatlı alacaklarda ise BORCUN ÖDENMESİ İÇİN BİLDİRİMDE BULUNMA ile başlar Borçlu 7 gün içinde ödemede bulunur Borca Karşılık Mal Bildiriminde bulunur. Dava Konusu Yapar Teminat Gösterirse tahsilat durur Teminat Göstermezse tahsilat devam eder

23 Tecil(Erteleme) ve Taksitlendirme-1 (Madde 48) Tecil; tahsil edilecek duruma gelmiş amme alacaklarının ödenmesinin veya cebri icra yoluyla takip ve tahsilinin, yetkili makamın kararına ve yargı mercilerinin yürütmenin durdurulması kararına veya vergi kanunlarının ve diğer kanunların buna ilişkin hükümlerine dayanılarak belli bir süre için geri bırakılmasıdır. (İ.Y. Md.65) Tecil kapsama giren asli ve fer i amme alacaklarının tümü için istenebilir. (Gecikme zammına da tecil faizi uygulanır) Tahakkuku itibariyle kesinleşip, ödenecek safhaya gelen borç tecile tabi tutulabilir. Tecil ve taksitlendirme vergi bazında yapılmaktadır

24 Tecil(Erteleme) ve Taksitlendirme-2 (Madde 48) 1-Vergi Kanunlarında Yer Alan Tecil Hükümleri a) 6183 sayılı A.A.T.U.H.K Md. 48 b) KDV Kanunun Md. 11/C c) KDV Kanununun Geçici 17. Md.(DİGK Rejimi) d) Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Md.13 2-Yargı Organları Kararına Göre Tecil 3-İdari Nedenlerle Yapılan Tecil İşlemi (Terkin için önceden tecil işlemleri yapılır)

25 Tecil Edilemeyecek Amme Alacakları (Madde 48) Tecil Edilemeyecek Amme Alacakları (2003/1 Tahsilat İç Genelgesi) ( tarih sayılı Maliye Bakanlığı yazısı ) 1-Katma Değer Vergisi (2001/1 SN TGT de tecil ediliyor) 2-Motorlu Taşıtlar Vergisi (2001/1 SN TGT de tecil ediliyor) 3-Geçici Vergi (2001/1 SN TGT de tecil ediliyor) 4-Sürekli Damga Vergisi 5-Özel Tüketim Vergisi, 6-Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 7- Harçlar 8-Fonlar 9- Ecrimisil (Kamu malından haksız olarak yaralanmanın karşılığı) 10-Eğitime Katkı Payı 11-Eğitime Katkı Payına ait gecikme zammından olan alacaklar 12- Ek Emlak ve Ek Motorlu Taşıtlar Vergileri (2003/3 Tahsilat İç Genelgesi) 13-Pişmanlık Üzerine Verilen Beyannamelerde yer alan Amme Alacakları (VUK 371) 14-Ceza İndirimine Bağlı (Vergi Usul Kanununun ( VUK 376) amme alacaklarında 15-Kaynak Kullanımı Destekleme Primi 16-Trafik Cezaları 17-Nüfus, seçim, mahkeme para cezaları 18-İhracatta Vergi İadesi 25

26 Tecilin Şartları (Madde 48) Tecilin Şartları: 1-Mükellefin yazılı bir dilekçe vermesi 2-Çok zor duruma düşecek olması 3-Talebin kabul edilmesi halinde teminat göstermesi 4-Erteleme süresince tecil faizi ödemesi 5-Taksitleri aylık olarak ödeme zorunluluğu 6-Borç ödemede iyi niyetli mükellef olması Çok zor durum: Amme alacağının vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi takdirinde borçlunun vergiyi doğuran ticari, sınai veya zirai faaliyetinin devamına imkan kalmaması veya bu faaliyetlerinin ağır şekilde sekteye uğramasıdır. Mükellefin Dilekçesini Verebileceği Yerler: Tecil ve taksitlendirme vergi bazında yapılmaktadır. Bu nedenle birden fazla vergi dairesine borcu olanlar her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvurmak zorundalar 1-Borcu Bulunan Vergi Dairesi Müdürlüğüne 2-Vergi Dairesi Başkanlıklarına/Defterdarlık Makamına Gelir İdaresi Başkanlığına verebilir.

27 Tecil Talebinde Bulunma Zamanı Tecil Talebinde Bulunma Zamanı: (Madde 48) Tahakkuku itibariyle kesinleşmiş borcun ödenmesinden önceki her aşamada tecil istenebilir. 1-Vadesinden önce 2-Vadesinde 3-Vadesinden sonra tecil talebinde bulunabilir Haczedilen malların satışından öncesine kadar talep edebilir

28 Tecil Edilebilecek Amme Alacakları (Madde 48) Tecil Edilebilir Amme Alacakları 1-Vergi (Gelir, Kurumlar) 2-Resim 3-Harç 4-Ceza Tahkik ve Takiplerine ait Muhakeme Masrafı 5-Vergi Cezası 6-Para Cezası 7-Gecikme Zammı NOT: Tecil edilmesi uygun görülmeyen türlerden oluşan borçların asılları tecil edilmemekle birlikte ferilerinin tecil edilmesi mümkün bulunmaktadır.(maliye Bakanlığının tarih 6358 sayılı Yazısı) Örnek: KDV tecil kapsamına girmez ancak buna ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi tecil kapsamına girer. 28

29 Tecile Yetkili Makamlar (Madde 48) Tecile Yetkili Makamlar Devlete ait amme alacaklarında ilgili Bakanda, İl Özel İdarelerinde ait amme alacaklarında valiler, Belediyelere ait amme alacaklarında belediye başkanlarına aittir. Tecil yetkisi Maliye Bakanlığına (Gelir İdaresi Başkanlığına) aittir. Ancak Başkanlık bu yetkisini kısmen taşra teşkilatına (Vergi Dairesi Başkanlığı, Defterdarlık, Vergi Dairesi Müdürlüğü, Malmüdürüne) devretmiştir. Bu yetkinin tutar itibariyle kullanımı en son 2003/3 sayılı Tahsilat İç Genelgesi ile düzenlenmiştir. 1-Vergi Dairesi Müdürlükleri ve Mal Müdürlükleri 2-Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlık 3-Gelir İdaresi Başkanlığı Alacaklı amme idareleri çok zor duruma düşecek borçlunun borçlarını mutlaka tecil etmek zorunda değildir. Bu durum alacaklı amme idaresinin veya yetkili 29 kılacağı makamların takdir yetkisindedir. Takdir hakları dava konusu edilemez.

30 Tecilde Süre (Madde 48) Tecilde Süre: Vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası ve gecikme zammı alacakları en fazla 2 yıl, bu alacaklar dışında kalan amme alacakları ise en fazla 5 yıl tecil olunabilir. Bu süreler normal vade tarihinden itibaren başlar. Vadenin dolmasından sonra yapılacak tecil taleplerinde kalan süre kadar tecil yapılması gerekmektedir. Ancak uygulamada gelir idaresi başvuru tarihinden itibaren 2 yıllık tecil süresi vermektedir

31 Tecil Faizi-1 (Madde 48) Tecil uygulanabilmesi için gerekli şartlardan birisi borçlunun faiz ödeme mecburiyetinde olmasıdır. Ancak aciz halindeki borçlu hakkında teminat ve faiz aranmadan 48 inci madde hükmü uygulanabilir. (AATUHK Md. 76) Kanunda tecil faiz oranı belirlenmemiştir. Oranı tecile yetkili makam belirlemektedir. Maliye Bakanlığı en son tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 438 S.N. TGT ile tecil faiz oranını yıllık %24 olarak belirlemiştir. Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına; bu Tebliğin yayımı tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için geçerli olan oranlar, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren de %24 oranında tecil faizi uygulanacaktır Tecil faiz oranı gecikme zammından daha düşüktür.

32 Tecil Faizi-2 (Madde 48) Tecil Faizi Tutarı= [Ödenecek Taksit Tutarı * Tecil Faiz Oranı * Borcun tecilli sayıldığı tarihten taksit ödeme süresine kadar geçen gün sayısı]/36000 Tecil faizi amme alacağının tecilli sayıldığı tarihten itibaren ödenecek taksit tutarına günlük olarak uygulanmaktadır. (372 S.N.TGT) Bu nedenle tecil başvuru tarihinden itibaren yapıır. Her ayın 30 gün çektiği varsayımıyla faiz formülündeki payda olarak uygulanmaktadır. Borçlu vade tarihi gelmeden önce tecil talebinde bulunmuşsa, tecil faizi vade tarihinden itibaren hesaplanır

33 Tecil Şartlarına Uyulmaması-1 (Madde 48) Tecil şartlarına uyulmamasın halinde tecil geçerli olmaktan çıkar. Normal vade tarihinden itibaren gecikme zammı alınır. Varsa tahsil edilmiş olan tecil faizleri bu gecikme zammından mahsup edilir. Tecil edilen amme alacağının gecikme zammı tatbik edilmeyen alacaklardan olması halinde, ödenen tecil faizleri iade veya mahsup edilmez Taksitlerin vadesinde ödenmemesi mücbir sebepten ileri geliyorsa şart ihlal edilmiş sayılmaz (12 Seri No.lu özel Uzlaşma Genel Tebliği) Teminatın değer kaybetmesinden dolayı şart ihlali oluşursa, borçluya en az 15 gün süre verilerek teminatın tamamlanması istenir. Bu sürede teminat göstermezse şart ihlal edilmiş sayılır

34 Tecil Şartlarına Uyulmaması-2 (Madde 48) Tecil Şartlarının ihlali Taksit Ödenmemişse Teminatın Değer Kaybetmesi veya Tamamlanmamış olması 56 ncı madde uyarınca borcunu 7 gün içinde ödemesi bildirilir Teminatla karşılanan kısım Teminatla karşılanmayan kısım Ödeme Yapılmadığında teminat paraya çevrilerek alacak tahsil edilir. 56 ncı madde uyarınca borcunu 7 gün içinde ödemesi bildirilir Daha önce ödeme emri çıkarılmış borç ise doğrudan hacze gidilir. Daha önce ödeme emri çıkarılmamış borç ise ödeme emri çıkarılır Cebri takibat yapılır. Ödeme Yapılmadığında teminat paraya çevrilerek alacak tahsil edilir

35 Süreli Red (Madde 48) Tecil talepleri reddedilenler, borçlarını reddin tebliği tarihinden itibaren idarece 30 güne kadar verilebilecek ödeme süresi içinde öderlerse bu amme alacağı ödendiği tarihe kadar faiz alınmak suretiyle tecil olunur. Süreli red uygulaması sadece ödeme vadesi dolmadan önce yapılan tecil talepleri için geçerlidir. Süreli redde bağlı tecil, verilen sürede ödemenin yapılması şartına bağlıdır. Ödeme bu sürede yapılmadığında, tecil faizi değil başlangıçtan itibaren gecikme zammının uygulanması gerekmektedir

36 Ölüm Halinde Kovuşturmanın Geriye Bırakılması-1 (Madde 50) Eşi, kan veya sıhriyet itibariyle usul veya füruundan birisi ölen borçlu hakkındaki kovuşturma ölüm günü ile beraber 3 gün geri bırakılır. Borçlunun ölümü halinde terekenin borçlarından dolayı ölüm günü hariç üç gün için takip geri bırakılır. Üç günün bitiminde tahsil dairesi terekeyi takip etme hak ve yetkisine sahiptir.

37 Ölüm Halinde Kovuşturmanın Geriye Bırakılması-2 (Madde 50) Mirasın red veya kabulünde murisin ölüm tarihinden itibaren 3 ay beklenir.(türk Medeni Kanunu Md. 546) Ancak bu 3 aylık süre içinde mirasın red veya kabulünü öğrenilmiş ise takip için 3 ay beklemeye gerek yoktur. İhtiyati haciz sebepleri varsa 3 günlük süreyle bağlı olmaksızın ihtiyati haciz uygulanır.

38 Gecikme Zammı Oranı Gecikme zamanı amme alacağının vadesinde ödenmeyen kısmına uygulanır. (Madde 51) Ödeme süresine ilişkin açıklamalara 37 nci maddeyle ilgili açıklamalarda bahsedilmişti. 51. madde Bakanlar Kuruluna belli sınırlar içinde oran artırımı ve indirilmesi konusunda yetki vermiştir. 2006/10302 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tarihinden itibaren geçerli olmak üzere gecikme zammı oranı aylık %2,5 olarak tespit edilmiştir.

39 Gecikme Zammının Hesaplanması-2 Ödeme Süresinin Son Gününün Ayın Son Gününe Rastlaması: (Madde 51) Vade tarihlerinin ayın son gününe rastlaması halinde, izleyen ayın 30 veya 31 gün sürmesi gecikme zammını etkilememekte, ayın son gününe kadar ödeme yapıldığı takdirde bir aylık gecikme zammı alınması gerekmektedir. (378 S.N. TGT) Vadenin bitim tarihini izleyen her ayın son günleri esas alınarak aylık devreler halinde gecikme zammı hesaplanması gerekmektedir. Örnek: 31 Ocak 2007 vadeli bir amme alacağı 30 Mayıs 2007 tarihinde ödendiği takdirde; tarihleri arası 1. ay için %2, tarihleri arası 2. ay için %2, tarihleri arası 3. ay için %2, tarihleri arası 4. ay için %2,5 Olmak üzere (4 * 2,5 =) %10 oranında gecikme zammı alınması gerekmektedir.

40 Gecikme Zammının Hesaplanması-3 Ödeme Süresinin Son Gününün Tatile Rastlaması: (Madde 51) Sürenin son gününün resmi tatile rastladığından bahsedilebilmesi için o sürenin vergi kanunlarında ya da amme alacağının doğmasına neden olan özel kanunlarda yer alması gerekmektedir. Ödeme süresinin son günü olan vade tarihinin resmi tatile rastlaması halinde süre, tatili takip eden ilk iş gününün tatil saati sonuna kadar uzamaktadır. Gecikme zammı hesaplaması sırasında vade tarihini izleyen aylardan herhangi birinde vade tarihine tekabül eden günün tatile rastlaması gecikme zammı hesabını etkilememektedir. Örnek: Gelir vergisi ikinci taksidinin 31 Temmuz tarihini izleyen aylardan olan Ekim ayının 31 inci gününün resmi tatil olması nedeniyle 1 Kasım tarihinde ödenmesi halinde, 31 Ekim tarihinin vergi kanunlarında yazılı ödeme süresi ile bir ilgisi olmadığından, bu şekildeki ödemelerde 2 aylık, 1 günlük gecikme zammı alınacaktır.

41 Gecikme Zammının Hesaplanması-5 Aylık ve Günlük Esasa Göre Gecikme Zammının Hesaplanması (430 S.N. TGT) (Madde 51) Vadesinde ödenmeyen amme alacaklarına vade tarihinden ödendiği/tahsil edildiği tarihe kadar geçecek süre için uygulanacak gecikme zammı tam aylar için aylık esasa; ay kesirleri için ise günlük esasa göre hesaplanacaktır. Bu hesaplamalarda ödeme tarihinin süreye dahil edilmesi, vade tarihinin ise süreye dahil edilmemesi gerekmektedir. a- Aylık Esasa Göre Gecikme Zammının Hesaplanması: Kanuni süresinde ödenmeyen amme alacaklarına ilişkin gecikme zammının hesaplanmasında tam aylar için, eskiden olduğu gibi [(aylık gecikme zammı oranı) x (ay sayısı) x (gecikme zammı uygulanacak tutar)= aylık gecikme zammı tutarı] formülü kullanılacaktır. b- Günlük Esasa göre Gecikme Zammının Hesaplanması: Ay kesirleri için gecikme zammı, 5035 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihinden itibaren günlük esasa göre hesaplanacaktır.

42 Gecikme Zammında Asgari Tutar Gecikme Zammının belli bir tutardan aşağı olmaması gerekir tarihi itibariyle ödenmemiş olan amme alacaklarına tahsil edildikleri tarih itibarıyla uygulanacak gecikme zammının 1 YTL dan az olması halinde, bu alacaklar için asgari 1 YTL gecikme zammı uygulanacaktır Gecikme Zammında üst sınır yoktur.

43 Ceza Mahiyetindeki Amme Alacaklarında Gecikme Zammı-1 (Madde 51) Bir kısım Cezalar için gecikme zammı uygulanmaktadır. VUK göre kesilen vergi ziyaı cezası amme alacağına uygulanan oranda gecikme zammına tabidir. Kesilen cezaya karşı dava açılmaması durumunda dava açma süresinin bittiği tarihten itibaren 1 ay içinde ödenmeyen vergi ziyaı cezasına gecikme zammı uygulanır. Usulsüzlük cezaları, gecikme faizi, haksız çıkma zammı, gecikme zammının kendisi üzerinden gecikme zammı alınmaz. Mahkemeler tarafından verilen ve ceza mahiyetinde olan amme alacaklarında normal oranın yarısı oranında gecikme zammı uygulanır. (51Md. ve 428 SN TGT)

44 Gecikme Zammı Uygulama Süresinin Sonu (Madde 52) 1. Amme alacağının ödenmiş veya tahsil edilmiş olması: Hacizli malın paraya çevrildiği tarihte yani satış akdinin yapıldığı tarihte sona erer. 2. Amme alacağının tecil edildiği tarihte: Tecil dilekçesinin kayıtlara geçtiği tarihtir. 3. Borçlunun iflasına karar verilmesi: Mahkemenin karar tarihidir. (İc. İf. K. Md. 165) 4. Aciz hali: Md 75 e göre yapılan tespit tarihidir

45 Köylerde Gecikme Zammı-1 (Madde 53) Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek vergiler hariç olmak üzere(441 SN TGT) belediye sınırları dışındaki köylerde tahsildarlar tarafından tahsil olunan amme alacakları ödeme süresi içinde ödenmediği takdirde bunlar için yalnız %10 gecikme zammı uygulanır. 441 SN TGT göre ikametgahı veya kanuni ya da iş merkezi köylerde olan amme borçlularının; -Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Özel İletişim Vergisi, Şans Oyunları Vergisi ve Damga Vergisi borçlarının ödeme müddeti içinde ödenmemesi halinde 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre, -Diğer amme alacaklarına ise 53 üncü maddesine göre, gecikme zammı tatbik edilmesi uygun görülmüştür.

46 Köylerde Gecikme Zammı-2 (Madde 53) Köylerde ikamet eden borçlular için 53 üncü maddeye göre tahsilat yapılmakta ve bu borçlulara kolaylık sağlamak üzere tahsildarlar gönderilmektedir. Ödeme süresi geçmiş olmasına rağmen tahsildarların gidemediği köylerdeki borçlulara bu zam, tahsildarın ilk uğradığı zaman içinde borçlarını ödemedikleri takdirde uygulanır. Tahsildarların Köylere gidiş ve dönüş tarihlerinin tespiti gerekir. (237 SN TGT) Köylerde ikamet eden borçlular, borçlarını belediye sınırları içindeki tahsil dairesine ödeyebilirler. Bu durumda dahi 53 üncü maddeye göre gecikme zammı alınır. Belediye sınırları içinde ikamet eden borçlular vergilerini köyde bulundukları sırada ödeseler dahi 51 inci maddeye göre gecikme zammı alınır. Gecikme zammının uygulanabilmesi için ödeme zamanı gelmiş bir amme alacağının tahsildar köye uğradığı zaman vadesinde ödenmemesi lazımdır. Vade tarihi dolmadan tahsildar köyden ayrılırsa gecikme zammı uygulanmaz. Borçlunun bu süre zarfında köyde bulunmamış olması gecikme zammının uygulanmasında engel teşkil etmez.

47 Cebren Tahsil Esası-1 (Madde 54) Amme alacağında cebren tahsilat safhasının başlaması için: ilk koşul alacağın vadesinde ödenmemesidir. İkinci koşul borçluya ödeme emrinin çıkarılmış olması lazımdır. Amme alacağının, banka ve saymanlıklar aracılığı ile ödenmiş olabileceği de dikkate alınarak, vade tarihinin rastladığı ayı takip eden ayın 15 inci gününe kadar borcunu ödemeyen mükellefler listesi hazırlanır. (İ.Y. Md. 106) Borcunu ödemeyen mükellefler listesi ile tarh dosyası karşılaştırılarak mükellefin vergi dairesinden alacağının veya teminatının olup olmadığı araştırılır. Alacağı veya teminatının bulunduğunun tespit edilmesi halinde, alacağın borca mahsup edilmesi veya teminatın paraya çevrilmesi amacıyla gerekli işlemler yapılır.

48 Cebren Tahsil Şekilleri (Madde 54) Cebren Tahsil Şekilleri Teminatın Paraya Çevrilmesi Kefilin takibi Borçlu Malların Haczi Borçlunun İflasının İstenmesi Ödemeye Davet Yazısı Çıkarılır Ödeme emri çıkarılır Borca yetecek miktarda mal haczedilir. Gerekli Şartlar Bulunduğu takdirde borçlunun iflası İstenir.(Md 100)

49 Ödeme Emri (Madde 55) Ödeme emri, borçluya borcunun ödenmesi konusunda yapılan bir duyuru niteliğindedir. Ödeme emri ile tahsil dairesi cebri tahsilatı başlatır. Cebri tahsilat usulleri devreye girer.

50 Ödeme Emrinin Çıkarılma Zamanı-5(Madde 55) Asıl borçlunun ödeme yapamaması halinde; kanuni temsilci, limited şirket ortağı, kefil gibi sorumluların takibinde, sorumlulara ödeme emri çıkarılması gerekir. Muris adına çıkarılmış olan ödeme emri kesinleşmişse, mirasçılara ayrıca ödeme çıkarılmaz. Doğrudan cebri takibata geçilir. Muris adına çıkarılmış olan ödeme emri kesinleşmemişse mirasçılara ayrıca hisseleri oranında ödeme emri çıkarılması gerekir. Kollektif ve adi şirketlerde ortaklara gitmek için bunlar adına ayrıca ödeme emri çıkarılmasına gerek yoktur.

51 Ödeme Emrinde Bulunacak Hususlar (Madde 55) 1-Borcun asıl ve ferilerinin mahiyet ve miktarları, 2-Borcun nereye ödeneceği, 3-Süresinde ödenmediği veya mal bildiriminde bulunmadığı takdirde borcun cebren tahsil edileceği, 4-Borçlunun mal bildiriminde bulunmadığı takdirde 3 aya kadar hapsen tazyik olunacağı, 5-Gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu takdirde hapis ile cezalandırılacağı belirtilir. 6-Borçlunun 114'üncü maddedeki vazifeleri ve bu vazifeleri yerine getirmediği takdirde hakkında tatbik edilecek olan ceza borçluya bildirilir. Kendisine ödeme emri tebliğ edilen kimse malı olmadığını bildirdiğinde, bu bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde en son ikametgah adresini nüfus kayıt suretini, varsa devamlı mükellefiyeti bulunan diğer tahsil dairelerindeki hesap ve kayıt numaralarını bildirmek zorundadır. (Md. 114)

52 Ödeme Emrinin Tebliği (Madde 55) Tebliğin usulüne uygun olarak yapılmaması ödeme emrini geçersiz kılar. VUK daki vergi hataları 6183 sayılı Kanun uygulamasında geçerli değildir. Ödeme emirlerinde hata yapıldığında, hatanın dava yoluna gidilmek suretiyle yargı makamında ileri sürülmesi gerekir. Örnek: YTL lik vergi YTL olarak istenmişse tahsil edilmesi sebepsiz iktisap oluşturur. Genel hükümler dairesinde 10 yıllık zamanaşımı süresinde mükellefe red ve iadesi gerekir.

53 Köylerde Ödeme Emrinin Tebliği (Madde 55) Belediye sınırları dışındaki köylerde bulunan borçlulara ödeme emirleri muhtarlıkça tebliğ olunur. Ödeme emirlerinin muhtarlığa tevdii tarihinden itibaren 15 gün içinde tebligat yapılmadığı takdirde ödeme emirleri tebliğ edilmemiş olan borçluların isimleri ödeme emri hüküm ve mahiyetindeki bir "ödeme cetveline" alınarak borçlular borçlarını ödemeye ve mal bildiriminde bulunmaya çağrılırlar. Ödeme cetveli köy ihtiyar kurulu kapısına bir örneği de köyde herkesin görebileceği umumi bir mahalle 10 gün müddetle asılmak suretiyle tebliğ olunur. Cetvel asılırken ve indirilirken durum muhtarlıkça tutanakla tespit edilir. Cebren tahsil ve takip ödeme emrinin tebliği veya ödeme cetvelinin indirilmesi tarihinde başlamış olur. Köylerde ikamet eden borçlunun gelir vergisi borcu ile ilgili ödeme emri köylerdeki tebliğ usulüne göre tebliğ edilir. Gecikme zammı 51. maddeye göre alınır.

54 Borçluya ait Malları Ellerinde Bulunduranlar (Madde 55) Borcunu vadesinde ödemeyenlere ait malları elinde bulunduran üçüncü şahıslardan bu malları 7 gün içinde bildirmeleri istenir. İstek yazı ile yapılır. Talebe rağmen bildirim yapmayanlar 113 maddede yazılı ceza ile cezalandırılır.

55 Teminatlı Alacaklarda Takip Usulü-1 (Madde 56) Vadesinde ödenmediğinde teminatlı alacaklar için ödeme emri çıkarılamaz Bunun yerine borçluya gönderilecek bir yazı ile borcunu 7 gün içinde ödemesi aksi halde teminatın paraya çevrileceği bildirilir. 7 gün içinde borç ödenmediğinde teminat paraya çevrilerek amme alacağı tahsil edilir. Teminatlı alacaklar için borçluya yazılan yazı ödeme emri hükmünde olduğundan dava konusu yapılabilir.

56 Teminatlı Alacaklar (Madde 56) Borçlu tarafından 9 uncu maddesi uyarınca teminat gösterilmesi Yürütmenin durdurulması kararı dolayısıyla verilmiş teminatlar 48 inci madde uyarınca yapılan tecile bağlı olarak gösterilmiş teminat İhtiyati hacizle haczedilen mallar teminat hükmünde mi? Uygulamada teminatsız alacakmış gibi işlem görmektedir.

57 Teminatlı Alacaklarda Takip Usulü-2 (Madde 56) Teminat paraya çevrildikten sonra karşılanmamış alacak varsa diğer şekillerde cebren tahsil yoluna gidilir. Ödeme emrine karşı dava açılması dolayısı ile teminat alındığında ayrıca bir de 56 ncı madde uyarınca tebliğ edilecek yazıya dav açamaz.

58 Kefil ve Yabancı veya Kurum Temsilcilerinde Takip (Madde 57) Kefil ve yabancı şahıs veya kurumların Türkiye deki temsilcileri aynen borçluların tabi tutuldukları usullerle cebri takibata tabi tutulacaktır. 11 inci maddeye göre gösterilen kefiller müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu olduklarından, asıl borçluya müracaat etmeden doğrudan doğruya takibatta bulunabileceklerdir. 82 nci madde uyarınca, borçluya veya zilyede bırakılan hacizli mallara kefalet eden şahıs da, bu maddeye göre, aynen borçlulara uygulanan usullerle takip edilebileceklerdir.

59 Ödeme Emrine Karşı Dava Açma (Madde 58) Ödeme emirlerine karşı vergi mahkemelerinde dava açılabileceği belirtilmiştir. Halbuki idare mahkemelerinde de dava açılabilecektir. Amme borçluları kendilerine tebliğ edilen ödeme emirlerine karşı belli nedenlerle dava açabilirler.

60 Dava Açma Nedenleri Dava Açma Nedenleri (Madde 58) Böyle Bir Borcu Olmadığı Borcun Kısmen Ödendiği Borcun Zamanaşımına Uğradığı (Tahsil Zamanaşımıdır. Md 103)

61 Dava Açma Nedenleri (Madde 58) Böyle Bir Borcu Olmadığı Borç Tamamen Ödenmiştir Mahsup İmkanı varken Yapılmamıştır. Vade hala tamamlanmamıştır. Tahakkukla ilgili tebligatın geçersizliği Borcun zamanaşımına uğramış olduğu Amme alacağını kaldıran diğer nedenler (VUK )

62 Ödeme Emrine Karşı Dava Açma-2 (Madde 58) Ödeme emirlerine karşı dava 7 gün içinde açılır. Davanın 7 gün içinde kararaa bağlanması gerekir. (2577 md 16 ile çelişiyor) Yetkili mahkeme tahsil dairesinin bulunduğu yer mahkemesidir. Ödeme emrine karşı kısmi dava açılabilir. Dava konusu borcun mahiyeti ve tutarının açıkça yazılması gerekir. Ödeme emrine karşı dava açan borçlu teminat gösterdiğinde takibat işlemleri dava konusu borç miktarı için mahkeme kararına kadar durur.

63 Ödeme Emrine Karşı Dava Açma-3 (Madde 58) İhtiyati haciz uygulanmış olan hallerde bu suretle haczedilmiş kıymetler dava yerine geçer. Mal bildirimi zorunluluğunun kalkması için sadece dava açmak yeterlidir. Takibatın durması için davanın açılması ile beraber teminat gösterilmesi gerekir s.kanunun 58 inci maddesi ile 2577 s. Kanunun 27 nci maddesi çatışıyor? Vergi daireleri ödeme emrine karşı açılan davada ayrıca yürütmeyi durdurma kararı alınmamışsa cebri takip ve tahsil işlemlerine devam etmektedir.

64 Ödeme Emrine Karşı Dava Açma-4 (Madde 58) Ödeme emrine karşı açılacak dava hakkında vergi veya idare mahkemesince verilen karar üzerine taraflar temyizen Danıştay da dava açabilirler. Danıştay a başvurma teminat bulunsa bile icra işlemlerini durdurmaz. Bu hallerde ayrıca yürütmeyi durdurma kararı alınması gerekir. Borçlunun vergi mahkemesinin kararının tebliğinden itibaren 7 gün içinde mal bildiriminde bulunması gerekir. Danıştay a başvurma bu zorunluluğu kaldırmaz.

65 Haksız Çıkma Zammı (Madde 58) Ödeme emrine karşı dava açanlar, davayı kaybettiklerinde 58 inci madde uyarınca dava konusu yapılan tutarın %10 u oranında haksız çıkma zammı alınır. Bu zammın ödenmesi için vergi mahkemesinden sonra Danıştay a başvurulmuşsa, Danıştay dan da karar çıkmış olması gerekir.

66 Mal Bildirimi-1 (Madde 59) Kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlu 7 gün içinde borcunu ödemek veya mal bildiriminde bulunmak zorundadır. (238 SN TGT) Mal bildirimi mutlaka bir malın bildirilmesini ifade etmez. Haczedilebilecek malı olmadığını bildirmek de mal bildirimidir. Borcuna yetecek miktarda mal bildiriminde bulunması yeterlidir. Servet beyanı gerekmez. Bildirilen malın borcu karşılayıp karşılamayacağının takdiri tahsil dairesine aittir.

67 Mal Bildirimi-2 (Madde 59) Tahsil dairesi, mal bildirimi dışında kendisi tarafından tespit edilen malları da, mal bildirimindeki mallarla birlikte veya onlara tercihen haczedebilir. (238 ve 266 SN TGT) Ödeme emrine karşı dava açıldığında mal bildirimi, davanın reddine ait vergi mahkemesi kararının tebliğinden itibaren 7 gün içinde yapılır. Borçlular mal bildiriminde haczedilemeyecek malları(md 70) bildirebilirler mi? Bildirmeseler Ne gibi işlem yapılacak? Borçlular şarta bağlı alacaklarını mal bildirimde belirtmelidir. Örnek: Devam etmekte olan alacak davaları, borçlunun tazminat talepleri.

68 Mal Bildirimi-3 (Madde 59) Yaşayış tarzına göre geçim kaynakları tabiri faklı değerlendirmelere açıktır. Borcu karşılayacak değerde mal bildirmeyen borçlulara özgüdür. (266 SN TGT) Köylerde mal bildirimi 441 SN TGT belirtilen vergiler dışında kalan amme borçları için köy muhtarlığına yapılabilir. (359 SN TGT) Mal bildirimi karşılığında borçluya pulsuz makbuz verilir. Mal bildiriminin taahhütlü mektupla yapılması mümkündür. Mal bildirimi sözlü olarak yapılabilir. Sermaye ve şahıs şirketleri bilançolarındaki aktif kıymetleri mal bildirimi olarak bildirebilirler.

69 Mal Bildiriminde Bulunmayanlar-1 (Madde 60) Hapsen tazyik hükmü, borçluyu mal bildiriminde bulunmaya zorlayan bir müessesedir. Ödeme Emrinin Tebliği İki Sonuç Doğurur: 7 gün içinde ödeme yapılmasını, veya 7 gün içinde mal beyanında bulundurmayı gerektirir. Haciz için de böyle bir bildirim gereklidir. Hapisle Tazyik kararı, ödeme emri tebliğini ve 7 günlük sürenin bitmesine müteakip tahsil dairesinin yazılı talebi üzerine İcra Tetkik Hakimi tarafından verilir. Bu kararı Cumhuriyet Savcılığı derhal yerine getirir.

70 Mal Bildiriminde Bulunmayanlar-2 (Madde 60) Bir borç için sadece bir defa hapsen tazyik kararı alınabilir. Ayrı ayrı ödeme emirleri ile takip edilen borçlar için ayrı ayrı hapsen tazyik kararı alınabilir. Bir borçlu aynı yıl içinde ayrı ayrı borçtan dolayı, ayrı ayrı tahsil daireleri, ayrı vergilendirme dönemleri, ayrı vergi türleri için birden fazla hapsen tazyike maruz kalabilir. Mal bildiriminde bulunduğu zaman hapsen tazyik bütün neticeleri ile ortadan kalkar. Malı olmayan bir borlunun malım yoktur şeklinde bir beyanda bulunması mal bildirimi yerine geçer.

71 Mal Bildiriminde Bulunmayanlar-3 (Madde 60) Mal bildiriminde bulunmayan borçlu hakkında; (266 S.N. TGT) 1-Bir taraftan hapsen tazyik işlemleri başlatılır. 2-Diğer taraftan tahsil dairesince tespit edilecek mallar 62 nci madde uyarınca haczedilir ve 84 üncü madde ve müteakip maddeler uyarınca paraya çevrilmesi işlemleri süratle yapılır. Gerçeğe aykırı mal bildiriminde bulunanlar ve yaşayış tarzları hakkında mal bildirimlerine uymayanlar 6183 sayılı Kanunun 111 inci ve 115 inci maddeye göre cezalandırılır. (266 SN TGT)

72 Mal Bildiriminde Bulunmayanlar-4 (Madde 60) Gerçeğe aykırı mal bildirimi; (238 SN TGT) 1-Başkasının malını kendi malı olarak göstermesi. 2-Bildirdiği mal üzerindeki üçüncü şahısların haklarını bildirmemesi. 3-Malı olduğu halde beyan ettiğinden başka malları olmadığını bildirmesi.

73 Hapsen tazyik kararı (Madde 60) Hapsen tazyik kararı verilmesi için ödeme emrinin borçluya tebliğ edildiğini gösteren tebliğ alındısının, tahsil dairesine intikal ettiği tarihin suça ıttıla tarihi (suçu öğrenme günü) olarak kabul edilmesi gerekmekte, her halükarda suçun işlendiği tarihten itibaren bir yılı geçmemek kaydıyla, suçu öğrenme tarihinden itibaren üç ay içerisinde İcra Tetkik Merciine şikayet yoluna gidilmesi icap etmektedir. (2002/2 Tahsilat İç Genelgesi)

74 Mal Edinme ve Artırmalarının Bildirilmesi (Madde 61) Mal bildiriminde malı olmadığını beyan eden ya da borca yetecek kadar mal beyan etmemiş olan borçlu, sonradan edindiği malları ve gelirindeki artmaları, edinme ve artma tarihinden itibaren 15 gün içinde tahsil dairesine bildirmek zorundadır. Bildirimin yapılış yöntemi (yazılı veya sözlü mü) konusunda açık bir hüküm yoktur. Mal ve gelirindeki artışları bildirme mecburiyetine uymayanlar 6183 sayılı Kanunun 112 nci maddesindeki ceza ile cezalandırılır.

75 Kat i Haciz-2 (Madde 62) Borçlu şahısların sahibi bulundukları otomobil, kamyon gibi taşıtlar için trafik kayıtlarına, gayrimenkul için tapu kayıtlarına haciz konulmakla yetinilmemeli, vasıtalar fiilen haczedilmeli, gayrimenkulün ise sevk ve idaresiyle ilgilenilmelidir.(351 SN TGT) 62 nci maddenin ikinci fıkrasıyla Maliye Bakanlığına amme alacaklarının takibinde haczolunacak malların tespiti amacıyla yapılacak mal varlığı araştırmasının şeklini, alanını ve kapsamını ile araştırma yapılacak amme alacaklarının türünü ve tutarını belirlemeye yetki verilmiştir. Bu yetki 440 SN TGT ile kullanılmıştır.

76 Haczedilecek Malların Tespitinde Dikkat Edilecek Hususlar (Madde 62) sayılı Kanunun 70, 71 ve 72 maddeleri göz önünde bulundurulur. 2-Borçlunun çıkarları da göz önünde bulundurularak taşınması, paraya çevrilmesi en kolay ve masrafsız olan mallar tercih edilir. 3-Başkasının olduğu beyan edilen veya 3. şahıslar tarafından o mal üzerinde mülkiyet veya rehin hakkı iddia edilen malların haczi en sona bırakılır. 4-Üçüncü şahıslar tarafından haczedilen malların haczi de mümkündür. (Hacze iştirak 6183 s.k. Md. 21) 5-Haczolunan gayrimenkul artırmaya çıkarılmadan, borçlu, borcun itfasına yetecek menkul mal veya vadesi gelmiş sağlam alacak gösterirse gayrimenkul üzerinde haciz baki kalmak üzere gösterilen menkul veya alacak da haczolunur.

77 Haczin Dava Konusu Yapılması-2 (Madde 62) Dava açma süresi; (2577/6 Md.) Haczin yapıldığı tarihten veya gıyapta yapılan hacizlerde haczin tebliğ tarihinden itibaren 30 gündür. Yürütmenin Durdurulması Kararı: Tahsilat işlemlerinden dolayı açılan davalar yürütmeyi durdurmaz. (2577/27-3) Soru: Haciz işlemine karşı açılacak davada yürütmenin durdurulması istendiğinde ayrıca teminat göstermeye gerek var mı? (2577/27. Md) Yürütmenin durdurulması kararı sadece tahsil dairesinin haczedilen malları paraya çevirme işlemlerini durdurur. (28/a) Haczin kaldırılması için vergi mahkemesi kararının Danıştay dan geçerek kesinleşmesi gerekir. (28/a)

78 Haczin Dava Konusu Yapılması-3 (Madde 62) Hacze Karşı Dava Açma Nedenleri: Haciz uygulamasına bağlı dava, genelde ödeme emrine karşı dava hakkının kullanılmadığı durumlarda olur. Ödeme emri dolayısıyla dava açılmışsa ve bu dava kaybedilmişse ileri sürülecek husus son derece sınırlıdır. Nedenler; 1. Borcun ödenmiş olduğu gerekçesi ile haczin kaldırılması istenebilir. 2. Tahsil zamanaşımına uğradığını ileri sürebilir. 3. Tarhiyat ihbarnamesi veya ödeme emrinin tebliğinin hatalı olduğunu iler, sürebilir.

79 Haciz Varakası (Madde 64) Ödeme emrine ilişkin tebliğ alındısının vergi dairesi kayıtlarına girdiği tarihten itibaren 7 gün içinde Haciz Varakası düzenlenir. (İ.Y. Md.119) Haciz varakasının şekil ve muhteviyatını Maliye Bakanlığı 237 S.N. TGT ile belirlemiştir. Vergi dairesi tarafından hazırlanan haciz varakası onaylanmak üzere alacaklı amme idaresinin o yerdeki en büyük memuruna en kısa sürede gönderilir. Mahalli en büyük memur ifadesi ihtiyati haczin anlatıldığı bölümünde açıklanmıştı. Haciz yetkili mercilerce tasdik edilmiş haciz varakalarına istinaden yapılır. Köylerde ve Köy Kanunu uygulanan bucaklarda menkul mal haczi haciz varakası üzerine köy ihtiyar kurullarınca yapılır. (Madde 65) Niyabeten yapılacak hacizlerde haciz varakasının alacaklı tahsil dairesince düzenlenmesi ve tasdikli bir örneğinin haczi yapacak olan tahsil dairesine göndermesi gerekir

80 Köylerde Menkul Mal Haczi (Madde 65) Köylerde ve Köy Kanunu uygulanan bucaklarda menkul mal haczi haciz varakası üzerine köy ihtiyar kurullarınca yapılır. Haciz varakalarını tahsil dairesi düzenler. Kanun koyucu bu yerlerde gerek görülen hallerde Maliye Bakanlığınca tespit edilecek vergiler için muhtar veya ihtiyar kurulu üyelerinden birisinin bulunmasıyla tahsil dairesince menkul mal haczi yaptırmaya o mahallin en büyük memuru yetkili kılınmıştır. Muhtarların köy halkından olmaları ve yerelleşmiş olmaları sebebiyle haciz uygulamalarında zorlukla karşılaşmamak için tahsil dairesini araya koymuştur.

81 Haczedilen Mallara Karşı İstihkak Davası-1 (Madde 66) Borçlu elinde haczedilmiş olmakla birlikte; a) Borçlu malın kendisine ait olmadığını, malın üçüncü bir şahsın malı olduğunu veya kendisine rehin olarak bırakıldığını, b) Üçüncü bir şahıs o malın kendisine ait olduğunu veya mal üzerinde rehin hakkı bulunduğunu iddia edebilir. Bu durumda haczi yapan memur ileri sürülen iddiaları haciz tutanağında belirtmeye mecburdur. İddia borçlu tarafından yapılmışsa 3. şahsa, 3. şahıs tarafından yapılmışsa borçluya bildirilir

82 Haczedilen Mallara Karşı İstihkak Davası-2 (Madde 66) Haczedilen malların paraya çevrilebilmesi için öncelikle mevcut anlaşmazlığın giderilmesi gerekir. Tahsil dairesi haciz tutanağını aldığı tarihten itibaren 7 gün içinde iddiayı reddetmediği takdirde istihkak iddiasını kabul etmiş sayılır

83 Haczedilen Mallara Karşı İstihkak Davası-3 (Madde 66) Tahsil dairesi istihkak iddiasını kabul etmezse veya borçlu 3. şahsın istihkakına itiraz ederse, tahsil dairesi bu durumu 3. şahsa tebliğ eder. 3. şahıs kendisine yapılan tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkeme nezdinde istihkak davası açmazsa istihkak hakkından vazgeçmiş sayılır. Dava açılırsa ve yürütmenin durdurulması kararı verilirse istihkak davsına konu mal üzerindeki kovuşturma durur

84 Haczedilen Mallara Karşı İstihkak Davası-4 (Madde 67) Haczedilen Mal Borçlunun Elinde Olmayıp da 3. şahsın elinde ise; a) 3. şahıs malın kendisine ait olduğunu (mülkiyet), b) 3 şahıs mal üzerinde rehin hakkına sahip olduğunu ileri sürebilir. Bu durumda haczi yapan memur ileri sürülen iddiaları haciz tutanağına kaydeder ve tutanağı tahsil dairesine verir. Tahsil dairesi aynı kanaati paylaşırsa durumu alacaklı amme idaresine bildirir

85 Haczedilen Mallara Karşı İstihkak Davası-5 (Madde 67) Alacaklı amme idaresi ise bildirme tarihinden itibaren 15 gün içinde olayı inceleyerek tahsil dairesinin bulunduğu mahal mahkemesi nezdinde dava açar. Alacaklı amme idaresi 15 gün içinde dava açmadığı takdirde istihkak iddiasını kabul etmiş sayılır. Böyle bir durumda alacaklı amme idaresi keyfiyeti tahsil dairesine bildirerek konulan haczin kaldırılması gerekir

86 Haczedilen Mallara Karşı İstihkak Davası-6 (Madde 67) Alacaklı amme idaresi 15 gün içinde dava açtığı takdirde haczedilen mal davanın sonuna kadar paraya çevrilmeyerek bekletilir. Dava alacaklı amme idaresi lehine sonuçlanırsa kovuşturmaya devam edilir hacizli mal paraya çevrilerek amme alacağının tahsili sağlanır. Dava alacaklı amme idaresi aleyhine sonuçlanırsa kararın kesinleşmesine müteakip mal üzerindeki haciz kaldırılır. Durum muhataba bildirilir

87 Haczedilen Mallara Karşı İstihkak Davası-7 (Madde 67) Borçlu ile birlikte ikamet etmekte olan şahıslar tarafından istihkak iddiasında bulunulduğu takdirde mal borçlunun elinde sayılır. İstihkak davası 66 ncı maddede öngörülen esaslar çerçevesinde çözülür

88 İstihkak İddialarına Bakacak Mahkeme (Madde 68) İstihkak davalarına haczi yapan tahsil dairesinin bulunduğu mahal adli mahkemeleri bakar. Niyabeten yapılan hacizlerde istihkak davalarına niyabeten haczi yapan tahsil dairesinin bulunduğu mahal adli mahkemeleri bakar. Değer ve miktarı belli bir tutarın altında olanlara Sulh Hukuk bu miktardan fazla olanlara Asliye Hukuk mahkemesi bakar

89 İstihkak Davalarıyla İlgili Diğer Hükümler (Madde 68) İstihkak davalarını görmekle yükümlü mahkemeler dava dosyasını öncelikle ve ivedilikle incelemek ve karar vermekle yükümlüdür. İstihkak davalarından dolayı mahkemeye başvurulması kovuşturmayı durdurmaz. İstihkak davalarında davacı teminat gösterdiğinde mahkeme yürütmenin durdurulması kararı verebilir. Eğer istihkak davası üzerine yürütmenin durdurulmasına karar verilir ve sonuçta dava reddolunursa, mahkeme davacıdan dava konusu hacizli malın %10 u oranında tazminat alınmasına karar verebilir

90 Amme İdareleri Arasında Hacze İştirak-1 (Madde 69) Amme İdaresinin Haczine İştirak Edilebilmesi İçin Hacze iştirak ettirilmek istenen amme alacağının daha önce haczi yapmış olan amme idaresinin haciz tarihinden önce tahakkuk etmiş olması gerekir Haczi yapmış olan amme idaresinin haczetmiş olduğu mallardan herhangi birisinin paraya çevrilmemiş olması gerekir

ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI. ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI. ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ANKARA Ekim 2012 6183 sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA KANUN 2 6183 Sayılı

Detaylı

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 2481 AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6183 Kabul Tarihi : 21/7/1953 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/7/1953 Sayı : 8469 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 34 Sayfa

Detaylı

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN www.tugramalimusavirlik.com 1 AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN Kanunun şümulü (kapsamı) :M.1 Devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine

Detaylı

VADESİNDE ÖDENMEYEN CEZALAR İLE İLGİLİ OLARAK 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDAKİ KANUN ÇERÇEVESİNDE VERGİ DAİRESİ İŞLEMLERİ

VADESİNDE ÖDENMEYEN CEZALAR İLE İLGİLİ OLARAK 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDAKİ KANUN ÇERÇEVESİNDE VERGİ DAİRESİ İŞLEMLERİ VADESİNDE ÖDENMEYEN CEZALAR İLE İLGİLİ OLARAK 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDAKİ KANUN ÇERÇEVESİNDE VERGİ DAİRESİ İŞLEMLERİ Ödeme Emri Düzenlenmesi Haciz Mal Varlığı Araştırması Üçüncü

Detaylı

Vergi Hukuku. Vergi Hukukunu Genel Olarak İkiye Ayırabiliriz. Vergi Usul Kanunu A.A.T.U.H.K. İ.Y.U.K 31.07.2015 1

Vergi Hukuku. Vergi Hukukunu Genel Olarak İkiye Ayırabiliriz. Vergi Usul Kanunu A.A.T.U.H.K. İ.Y.U.K 31.07.2015 1 Vergi Hukuku Vergi Hukukunu Genel Olarak İkiye Ayırabiliriz Maddi Vergi Hukuku Şekli Vergi Hukuku Gelir Vergisi Kanunu Kurumlar Vergisi Kanunu Katma Değer Vergisi V.İ. V.K. Damga V.K. BSMV Vergi Usul Kanunu

Detaylı

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN Genel esaslar Kanunun şümulü, terimler, vazifeliler ve selahiyetliler Kanunun şümulü: Madde 1 Devlete,

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN Genel esaslar Kanunun şümulü, terimler, vazifeliler ve selahiyetliler Kanunun şümulü: Madde 1 Devlete, AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN Genel esaslar Kanunun şümulü, terimler, vazifeliler ve selahiyetliler Kanunun şümulü: Madde 1 Devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi,

Detaylı

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 627 AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 628 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun DİZİN BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Kanunun Şümulü... 633 Tahsili, Tahsili Emval Kanununa Atfedilen Alacaklar...

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER. B İ R İ NCİ KISIM Genel Esaslar

İ Ç İ NDEKİ LER. B İ R İ NCİ KISIM Genel Esaslar İ Ç İ NDEKİ LER B İ R İ NCİ KISIM Genel Esaslar B İ R İ NCİ BÖLÜM Kanunun şümulü, terimler, vazifeliler ve selâhiyetliler Sayfa MADDE 1 Kanunun şümulü AÇIKLAMA VE YORUM... 46 1 Alacağın aidiyeti... 46

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2007-34

SİRKÜLER RAPOR 2007-34 DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya, Ankara

Detaylı

: 48/1977 KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA YASA

: 48/1977 KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA YASA Kıbrıs Türk Federe Meclisi'nin 20 Ekim 1977 tarihli birleşiminde kabul olunan " Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasası ", Anayasa'nın 74'üncü maddesi gereğince, Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı tarafından

Detaylı

KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA YASA

KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA YASA KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA YASA Kısa İsim BİRİNCİ KISIM GENEL İLKELER Yasanın Kapsamı, Deyimler, Görevler, Yetkiler ve Yetkili Daireler, Zamanında Ödeme BÖLÜM I Yasanın Kapsamı, Deyimler,

Detaylı

11 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28762 TEBLİĞ

11 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28762 TEBLİĞ 11 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28762 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A SIRA NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 5) Seri: A Sıra No: 1

Detaylı

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A SIRA NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 5)

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A SIRA NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 5) TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A SIRA NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 5) Resmi Gazete Tarihi: 11.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28762 Seri: A Sıra No: 1 Tahsilat Genel Tebliğinde

Detaylı

I- 5479 SAYILI KANUNLA 6183 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER:

I- 5479 SAYILI KANUNLA 6183 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER: 30 Ocak 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26419 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 440 Bilindiği gibi, 08.04.2006 tarihli ve 26133 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren

Detaylı

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SORU 1 CEVAP 1 Yapılandırmaya konu (213 ve 6183 sayılı Kanunlar kapsamına giren) alacaklar hangi tarih esas alınarak belirlenmiştir? Yapılandırmaya konu alacaklar 31 Aralık 2010 tarihi esas alınarak belirlenmiştir.

Detaylı

VERGİ YARGISINDA DAVAYA KONU İCRAİ İŞLEM-II *

VERGİ YARGISINDA DAVAYA KONU İCRAİ İŞLEM-II * VERGİ YARGISINDA DAVAYA KONU İCRAİ İŞLEM-II * Serkan AĞAR ** f. Haciz 6183 sayılı kanunun ikinci kısmının, Cebren Tahsil ve Takip Esasları başlığını taşıyan birinci bölümünde yer alan 54. maddesinde; ödeme

Detaylı

No: 2013/61 Tarih: 15.09.2013

No: 2013/61 Tarih: 15.09.2013 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2013/61

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK 07/01/2007 Tarihli ve 26396 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. 06/11/2008 tarih ve 2008/357

Detaylı

Yasaklar: Madde 6 Bir önceki maddede yazılı olanlar: 1- Kendilerine, nişanlılarına ve boşanmış olsalar bile eşlerine;

Yasaklar: Madde 6 Bir önceki maddede yazılı olanlar: 1- Kendilerine, nişanlılarına ve boşanmış olsalar bile eşlerine; VERGİ USUL KANUNU (213) Kanunun Şümulü: Madde 1 Bu kanun hükümleri genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar hakkında uygulanır. Gümrük

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 050 29.09.2014

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 050 29.09.2014 Sirküler Sayı: 2014 050 29.09.2014 Konu: Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 1) KANUNUN 73 ÜNCÜ MADDESİ KAPSAMINDAKİ ALACAKLI İDARELER VE

Detaylı

1 Bekir BAYKARA, Belediye Vergi gelirlerinin Tah Usulü, Vergi Dünyası, Nisan 2006, 296. Sayısı

1 Bekir BAYKARA, Belediye Vergi gelirlerinin Tah Usulü, Vergi Dünyası, Nisan 2006, 296. Sayısı 1 BELEDİYE GELİRLERİNİN TAHSİL USULÜ Bekir BAYKARA Avukat (Not: Bu makale Vergi Dünyası Temmuz 2007 311. sayısında yayınlanmıştır.) GİRİŞ Belediyeler halkın günlük hayatında önemli yer işgal eden hizmetlerin

Detaylı

Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı.

Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı. 1 İstanbul, 02.10.2014 Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı. I- GİRİŞ: 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

ÖDEME ZAMANLARINA UYULMAMASININ HUKUKÎ SONUÇLARI

ÖDEME ZAMANLARINA UYULMAMASININ HUKUKÎ SONUÇLARI Vergi Hukukunda Ödeme Zamanları ve Ödeme Zamanlarına Uyulmamasının 207 H VERGİ HUKUKUNDA ÖDEME ZAMANLARI VE ÖDEME ZAMANLARINA UYULMAMASININ HUKUKÎ SONUÇLARI Dr. Adil NAS * GİRİŞ Vergi hukukunda süreler,

Detaylı

KISIM III ÖLEN ADINA MİRASÇILAR TARAFINDAN ÖDENMESİ GEREKEN VERGİLER

KISIM III ÖLEN ADINA MİRASÇILAR TARAFINDAN ÖDENMESİ GEREKEN VERGİLER KISIM III ÖLEN ADINA MİRASÇILAR TARAFINDAN ÖDENMESİ GEREKEN VERGİLER 1. ÖLENLE İLGİLİ OLUP MİRASÇILAR TARAFINDAN YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN NORMAL VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER Bu bölümde, mirası reddetmemiş

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1)

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1) BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ Resmi Gazete Tarihi: 27.09.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29132 (SERİ NO: 1) İçindekiler I- KANUNUN 73 ÜNCÜ MADDESİNE

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1)

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1) BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1) (27/09/2014 tarih ve 29132 sayılı Resmi Gazete de Yayımlanmıştır) 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı

Detaylı

AZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 1)

AZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 1) AZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 1) Resmi Gazete No 29132 Resmi Gazete Tarihi 27/09/2014 Kapsam 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve

Detaylı

6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN VERG VE SOSYAL GÜVENL K UYGULAMALARI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES

6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN VERG VE SOSYAL GÜVENL K UYGULAMALARI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES 6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN VERG VE SOSYAL GÜVENL K UYGULAMALARI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES Hazırlayanlar: Uğur DOĞAN Ömer ERDAL Vergi Müfettişi Vergi Müfettişi 5510 SK. KAPSAMINDAK KURUM ALACAKLARININ

Detaylı

VERGİ TEKNİĞİ SINAVI

VERGİ TEKNİĞİ SINAVI 2012/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI 7 Ekim 2012-Pazar 17:00 SORULAR SORU 1: Anayasa mahkemesine bireysel başvuru yolunun "Vergi Hukuku" alanında uygulanmasına ilişkin usul

Detaylı