HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. 31 Ekim - 03 Kasım 2013 / BURSA. : Firdevs ÇETİN (Gaziantep 2. İdare Mah.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. 31 Ekim - 03 Kasım 2013 / BURSA. : Firdevs ÇETİN (Gaziantep 2. İdare Mah."

Transkript

1 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31 Ekim - 03 Kasım 2013 / BURSA Grup Adı Grup Konusu Grup Başkanı Grup Sözcüsü : 10. Daire : Tam Yargı, DGD, Ecrimisil : Ali KAZAN (Danıştay Üyesi) : Firdevs ÇETİN (Gaziantep 2. İdare Mah. Üyesi) Raporlama Heyeti :1- Erkan YILMAZ, 2- Mehmet TOPRAK, 3- Emre TAN Danıştay 10. Dairenin, diğer idari dava dairelerinin görevine girmeyen konularda görevli kılınmış olması nedeniyle, Daire konuları açısından sık karşılaşılan uyuşmazlık türü olarak çok fazla seçenek bulunmamakla birlikte aşağıda belirteceğimiz konuların niteliği ve sayıca çokluğu dikkate alınarak bu konularla sınırlı olarak çeşitli değerlendirmeler yapılmıştır. TAM YARGI DAVASI Tam yargı davalarına ilişkin örnek olayların ve kararların irdelenmesi neticesinde, aşağıda belirtilen esas ve usullerin belirleyici faktörler olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Özellikle tam yargı davalarında bilirkişi raporlarının sıklıkla hatalı veri-sonuçlar içermesi ve salt bu sebebe binaen muhtelif bozma kararlarının veriliyor olması nedeniyle, bilirkişi raporlarında gözönüne alınması gereken hususlar ayrıca tartışılmış ve değerlendirilmiştir. -Tazmini istenilen zararın meydana gelmesinde davacının veya üçüncü kişinin kusurunun bulunduğu, bir başka ifade ile zararın oluşumunda müterafik kusurun bulunduğunun tespit edilmesi halinde; a-) Mahkemece hükmedilecek manevi tazminat miktarı, dava dilekçesinde talep edilen manevi tazminat tutarına davacıya ait kusur oranının uygulanması suretiyle değil, meydana gelen olayda uğranılan manevi zararın Mahkemece takdir edilen parasal karşılığına davacının kusur 1

2 oranı uygulanmak suretiyle belirlenmelidir. b-) Hükmedilecek maddi tazminat miktarı ise, yine dava dilekçesinde talep edilen maddi tazminat tutarına davacıya ait kusur oranının uygulanması suretiyle değil, bilirkişice hesaplanan maddi tazminat tutarına davacının kusur oranının uygulanması suretiyle belirlenmelidir. Danıştay kararlarının bu yönde olduğu belirtildi. E:2012/9046 -Bilirkişi tarafından kusur oranlarının belirlenmesine imkan bulunmayan veya kusur oranlarının belirlenmesi yönünden bilirkişi incelemesi yaptırılmasına gerek bulunmayan hallerde Mahkemece; olayın oluş şekli ve niteliği ile dosyadaki mevcut bilgi ve belgeler değerlendirilmek suretiyle kusur oranı takdir edilirken, davanın taraflarının %50 oranında müterafik kusurlarının olduğunun kabul edilmesinin hakkaniyete uygun olacağı kabul edilebilir. Danıştay kararlarının da bu yönde olduğu belirtildi. E:2009/2403 -Bilirkişi raporlarında belirtilen ortalama ömür süresinin nasıl ve ne şekilde ve hangi ölçütler göz önüne alınarak belirlendiğine ilişkin bir açıklamanın yer almasına özen gösterilmelidir ve bu şekilde ortalama ömürle ilgili bir standardın oluşturulması sağlanmalıdır. Bununla birlikte ortalama ömür yaşının üstünde gerçekleşen bir ölüm olayında ilgilinin en az 2 yıl daha yaşayabileceği kabul edilmektedir. -Destekten yoksun kalma tazminatı hesaplamalarında zarar gören ilgilinin bakmakla yükümlü olduğu yakınlarına (eş, çocuklar, anne, baba) vermesi öngörülen destek oranlarının ekonomik, sosyal ve coğrafi koşullar da gözetilerek gerekçeli, haklı ve makul sebeplere dayalı olarak bilirkişi raporu ile belirlenmiş olmasına dikkat edilmeli; raporlarda yer alan farklı ve çelişkili oranların giderilmesine çalışılarak bir standart oluşmasına katkı sağlanmalıdır. -Bilirkişi raporunun düzenlenmesi sırasında geride kalan eşin evlenme şansı oranının belirlenmesinde kişinin yaşadığı coğrafi bölge, yaşı ve çocuk sayısı gibi unsurlar dikkate alınmalı, bilirkişi raporunun hazırlandığı sırada geride kalan eşin evlenip evlenmediği hususu ayrıca araştırılmalı, evlenmiş ise evlenme tarihinden sonraki döneme yönelik olarak destek zararı hesaplanmamalı, desteğin yitirildiği tarihten evlenme tarihine kadar olan dönem için destek zararı hesaplanmalıdır. -Tam yargı davalarında çocuklara kız veya erkek ayrımı yapılarak kaç yaşına kadar destek olunacağı desteğinden yoksun kalınan kişinin ve destekten yoksun kalan kişinin ekonomik ve 2

3 sosyal koşulları gözetilerek belirlenmeli, desteğinden yoksun kalınan kişinin çocuklarına yükseköğretimlerini öngörülen süre içinde bitirecekleri tarihe kadar destek olacağı hususunun bilirkişi raporunda ayrıntılı ve açık bir şekilde gösterilmesi gerekir. -Kamu görevlilerinin görevlerini ifa ederken yaralanmaları veya vefat etmeleri halinde kamu görevlisinin veya mirasçılarının açacağı tam yargı davalarında destekten yoksun kalma veya gelir kaybı nedeni ile oluşan maddi zarar miktarının bilirkişilerce hesaplanması sırasında göz önünde bulundurulacak hususlar aşağıdaki gibi kabul edilmektedir. a-) Tam yargı davalarında aktüerya hesabını yapan bilirkişinin aktüerya bilim dalında yüksek lisans yapmış ve/veya aktüerya serfika programını bitirmiş ve bilirkişilik yaptığı alanda mesleki yeterliliğe sahip olması gerekir. b-) Prim karşılığında ilgililere bağlanan veya bağlanacak aylıklar ile yapılacak her türlü ödeme; aktif ve pasif dönemde yapılacak maddi tazminat hesabında yarar olarak kabul edilemez ve hesaplamaya dahil edilmez. c-) Görevin neden ve etkisinden doğan olaylarda, prim karşılığında ilgililere bağlanması mümkün olan adi malüllük aylığı tutarı ile ilgiliye bağlanan vazife malüllüğü aylığı tutarı arasındaki pozitif farkın, olay nedeniyle sağlanan yarar olduğu kabul edilmelidir. d-) Aktif dönem; ilgilinin zarara uğradığı tarihten yasal emeklilik yaşına kadar olan dönemi ifade etmekte olup, bu dönemde ilgilinin veya mirasçısının maddi zararının hesaplanmasında, vazife malüllüğü aylığının bağlandığı tarih itibarıyla, 5434 sayılı Yasa hükümlerine göre ilgiliye adi malüllük aylığı bağlanması mümkün ise, ilgilinin yasal emeklilik yaşına kadar aylar itibarıyla alacağı adi malüllük aylığının toplam tutarı ile aynı şekilde aylar itibarıyla alacağı vazife malüllüğü aylığının toplam tutarı hesaplanıp, her iki aylık arasında aylar itibarıyla ortaya çıkacak farkın hesap tarihi itibarıyla peşin sermaye değeri, ilgilinin olaydan kaynaklanan yararı olduğu kabul edilecektir. Prim karşılığında bağlanacak adi malüllük aylığı veya yapılacak diğer ödemeler ise, yukarıda belirtildiği üzere yarar kalemi olarak hesaplamaya dahil edilmeyecektir. ç-) İlgili, adi malüllük aylığı bağlanması koşullarını taşımıyorsa ilgiliye bağlanan vazife malüllüğü aylığının tamamının olay nedeni ile elde edilen yarar olarak kabul edilecektir. d-) Pasif dönem; ilgilinin yasal emeklilik yaşına ulaştığı tarihten muhtemel ömrünün sonuna kadar olan dönemi ifade etmekte olup, bu dönemdeki zarar ise ilgilinin yasal emeklilik 3

4 yaşını doldurduğu tarihte alacağı emekli aylığı ile bu dönemde de almaya devam edeceği vazife malüllüğü aylığı arasında aylar itibarıyla oluşan farkın peşin sermaye değeri kadar olmaktadır. Bu fark hesaplanırken, yukarıda belirtildiği üzere, adi malüllük aylığı bağlanması koşullarına sahip olan ilgililer yönünden vazife malüllüğü aylığının tamamının değil, vazife malüllüğü aylığının, adi malüllük aylığını aşan kısmının yarar olduğu yapılacak hesaplamada dikkate alınmalıdır. Danıştay kararlarının da bu yönde olduğu belirtildi. E:2012/6749 e-) İlgililere nakdi tazminat ödenmiş ise, bilirkişi raporunun hazırlandığı tarih itibarıyla nakdi tazminat miktarı güncelleştirilmeli ve bulunan güncel tutar yarar kabul edilerek hesaplanan maddi tazminat tutarından indirilmelidir. Nakdi tazminatın eş ve çocuklara farklı miktarlarda ödenmiş olması dikkate alınarak, güncelleştirme yapılırken her bir kişi için ayrı ayrı güncelleştirme yapılmalıdır. f-) Hükme esas alınacak bilirkişi raporu hüküm tarihine en yakın zamanda hazırlanmış olmalı ve hazırlandığı tarihte geçerli olan veriler esas alınarak hesaplama yapılmalıdır.e:2012/9046 g-) Emekli Sandığı Kanunu'nda polis memurları ile diğer kamu görevlilerinin emekli olacağı yaşlarda değişiklik yapıldığı hususu da hesaplama sırasında gözden uzak tutulmamalıdır. ğ-) Yukarıda bendler halinde belirtilen hususlarla ilgili olarak gereğinin yapılabilmesi için, ilgilinin ne zaman emekli olduğu, hangi hükümlere göre (adi veya vazife malülüllüğü) tarafına emekli aylığı bağlandığı, fiili hizmet zammı da dahil olmak üzere toplam hizmet süresinin ne kadar olduğu, bağlanan vazife malüllüğü aylığının miktarı ile adi malüllük aylığı bağlanması durumunda bu aylık miktarlarının peşin sermaye değerlerinin sosyal güvenlik kurumuna ara kararı ile sorulması gerekmektedir. Peşin sermaye değeri ise, ilgililerin gelecekte aylar itibari ile alacakları maaşların raporun hazırlandığı tarih itibarıyla defaten ve peşinen alınması halindeki miktarı ifade etmektedir. Bir bozma kararından sonra yapılacak bilirkişi incelemesinde bozma öncesinde yaptırılmış olan bilirkişi incelemesinde esas alan değerlerin güncelliğini yitirdiği göz önüne alınarak yeni veya ek bilirkişi raporunun düzenlendiği tarih itibariyle SGK'dan yeni ve güncel değerler sorulmalı, varsa nakdi tazminat tutarı güncelleştirilmeli, eşin ve diğer mirascıların medeni ve kişisel hallerinde değişiklikler tekrar değerlendirilmelidir. -Tam yargı davalarında davanın kısmen kabulü halinde hüküm altına alınan miktar 4

5 üzerinden (bu miktar davacı lehine hükmedilen maddi ve manevi tazminat tutarının toplamıdır) hesaplanan nispi karar harcı; Danıştay 10. Daire içtihatları doğrultusunda haklılık oranına göre taraflara paylaştırılmamakta, nisbi karar harcının tamamının davalı idarece davacıya ödenmesi yolunda karar verilmektedir.e:2009/1734. Doktrinde Prof.Dr Baki KURU 1984 tarihli Hukuk Muhakemeleri Usulü adlı eserinde benzer değerlendirmelerde bulunmuştur. (4. cilt, sayfa 3682, 3683) Ancak Danıştay'ın diğer dava daireleri nisbi karar harcını yargılama giderlerine dahil ederek haklılık oranına göre paylaştırmaktadır. Nisbi karar harcı konusunda Danıştay Daireleri arasında bu farklılığın giderilmesi amacıyla içtihadın birleştirilmesi veya dairelerin bir araya gelerek bu farklılığı giderebilecek ortak bir çözüm bulmaları yönünde çalışma yapılmasının uygun olduğu değerlendirilmiştir. -Tam yargı davalarının 2577 sayılı Yasanın 15. maddesinde öngörülen ilk inceleme kararlarından herhangi birisiyle reddedilmesi halinde avukatlık ücretinin nispi değil maktu olarak takdir olunması gerektiği yönündeki 10.Daire kararı üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 325. maddesinde yer alan; "Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyeceği dava ve işlerde, hâkim tarafından resen başvurulan deliller için gereken giderlerin, bir haftalık süre içinde taraflardan birisi veya belirtilecek oranda her ikisi tarafından ödenmesine karar verilir. Belirlenen süre içinde bu işlemlere ait giderleri karşılayacak miktarda avans yatırılmazsa, ileride bu gideri ödemesi gereken taraftan alınmak üzere Hazineden ödenmesine hükmedilir." hükmünün, özellikle "Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyeceği dava ve işlerde" tümcesi ön plana alınarak idari yargıda uygulama alanı ve sınırları teferruatlı olarak tartışılarak, 10. Dairenin bu konudaki son kararı irdelenmiştir. -Tam yargı davası, 2577 sayılı Yasanın 12. maddesi uyarınca iptal kararının taraflara tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde açılabileceği gibi, bu karar kesinleşene kadar veya kesinleştikten sonraki 60 gün içerisinde de açılabileceği bilinmekle birlikte tam yargı davasının kesinleşme süreci beklenmeden dava açılması veya 11. madde uygulaması suretiyle açılması durumlarında dava açma süreleri açısından Dairenin yaklaşımı tartışılmıştır. -Islahın esastan karar verilinceye kadar bir defa istenebileceği, ıslahla artırılan tazminat miktarına uygulanacak yasal faizin başlangıç tarihi olarak davanın açıldığı veya idareye 5

6 başvurulduğu tarihin mi yoksa ıslah tarihinin mi esas alınacağı tartışıldı, bu konuda tam yargı davalarında hüküm altına alınan faizin temerrüt faizi mi, yoksa paradan yoksun kalmanın karşılığı mı olduğu anlayışına göre faizin başlangıç tarihinin bu tartışma sonucunda oluşacak görüşe göre belirleneceği kabul edildi. -Kanunda maddi ve manevi ayrımı yapılmaksızın tam yargı davalarının tamamında istenilen tazminat miktarının artırılmasına olanak sağlandığı kabul edilmekle birlikte, yasal değişikliğin manevi tazminat davaları için uygulanıp uygulanmayacağı hususu tartışıldı. -İstemle bağlı kalma kuralı uygulanarak verilen kararlarda, temyiz isteminde bulunmayan tarafın geçici maddede öngörülen olanaktan yararlanarak tazminat miktarını artırabileceği tartışıldı, ilke olarak bunun mümkün olacağı kabul edildi. -Kara mayınının, nerede olursa olsun üzerine basmak suretiyle patlaması sonucu uğranılan zararlarda idarenin hizmet kusurunun bulunduğu yönündeki Daire kararı irdelendi. -Manevi zararın tazminine karar verilebilmesi için zararı doğurduğu ileri sürülen işlemin, idari davaya konu olabilecek kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işlem olmasının şart olmadığı sonucuna ulaşıldı. Danıştay kararlarının da bu yönde olduğu belirtildi. E:2009/5164 Tam yargı davalarında ve genelde diğer tüm konularda gerek Danıştay Daireleri arasında, gerekse Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi gibi yüksek mahkemeler arasındaki usul hükümlerine ve esasa müteallik içtihat farklılıklarının Hukuki Müzakere Toplantıları ile ortaya konulmasının ve bu farklılıkların mümkün olduğunca en aza indirilmesinin faydalı olacağı kanaatine ulaşılmıştır. ECRİMİSİL Ödeme emirlerinde yanlış idari yargı merciin gösterilmiş olması (idare mehkemesi yerine vergi mahkemesinin gösterilmiş olması hali gibi) halinde Anayasanın 40. maddesi hükmü doğrultusunda dava açma süresinin 7 gün değil genel dava açma süresi olacağı konusundaki 10. Daire kararları tartışılmıştır. Ecrimisil bedelinin belirlenmesinde muhammen bedelin tek başına kriter alınamayacağı, bu bedelin ancak bir veri olarak kabul edilebileceği, ihale gerçekleşmişse ihale bedelinin esas 6

7 alınacağı, sonraki yıllarda ise ihale bedeline yeniden değerleme oranı uygulanarak fuzuli şagilden istenilecek ecrimisil miktarının buna göre hesaplanması gerektiği belirtilmiştir. Ecrimisil ihbarnamesine karşı yapılacak düzeltme başvurusunun ihbarnamenin tebliğinden itibaren yönetmelikte öngörülen 30 günlük başvuru süresinin değil, 2577 sayılı Yasanın 11. maddesinde belirtilen 60 günlük başvuru süresinin uygulanması gerektiği sonucuna varıldı. Danıştay kararlarının da bu yönde olduğu belirtildi. E.2010/2407 Ecrimisilin işgal nedeni ile alınan bir tazminat olduğu ecrimisilin hesaplanmasında taşınmazın mevkii, kullanım şekli, elde edilen gelir, alt yapı, ulaşım kolaylığı gibi tüm faktörlerin etkili olduğu kabul edildi. Ecrimisilin fahiş olduğu iddiasının emsal bir taşınmaza göre değerlendirilmesi yolunun seçilmesi ve bu emsalin de taşınmaza en yakın özellikleri taşıyan nitelikte olması sonucuna varıldı. Şezlong, güneşlik konulmak sureti ile otel işletmesince işgal edilen taşınmazlardan dolayı istenilecek ecrimisil miktarı hesaplanırken işgal edilen alanın işletmeye olan katkısının da dikkate alınması gerektiği sonucuna varıldı. Danıştay kararlarının da bu yönde olduğu belirtildi. E.2009/7197 Sabit yapı yapılmak sureti ile işgal edilen taşınmazdan dolayı istenilecek ecrimisil miktarı hesaplanırken sabit yapının sadece belli sezonlarda kullanıldığı kabul edilerek sezon ile sınırlı olarak ecrimisil istenilmesinin doğru olmadığı, sabit yapı kaldırılıp işgal sona erdirilmediği sürece tüm yıl esas alınarak ecrimisil istenilmesinin uygun olduğu kabul edildi. Danıştay kararlarının da bu yönde olduğu belirtildi. E.2009/11431 EVDE BAKIM ÜCRETİ -Mahkemelerce bu tür uyuşmazlıklarda bilirkişi veya keşif-bilirkişi uygulamasına gidilmemesi gerektiği, -İdarece özürlünün evinde yapılan tespitte özürlünün özür türüne ve derecesine uygun elemanlarca tespitin yapılması gerektiği, 7

8 DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ -Beyan üzerine çiftçi kayıt sistemine kaydedilen arazilerde, arazinin beyan edilen yüz ölçümünün doğrululuğunun tespiti açısından mahallinde tespit yapılmaksızın uydu görüntülerinden, hava fotoğraflarından ve diğer kamu kurumlardan elde edilecek her türlü bilgi ve belgelerden arazi alan tespit cihazlarından, uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemlerinden yararlanabilme olanağının bulunduğu, -Yukarıdaki paragrafta değinilen araçların; desteklemeye esas ürünün cari yılda üretilip üretilmediğini üretilmiş ise arazinin tamamında veya bir kısmında üretilip üretilmediğinin tespit edilmesinde kullanılmayacağı yapılan tartışmalar sonucunda kabul edildi. E.2008/7755, 2013/2502 -Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı arazide fiilen tarımsal üretimde bulunup bulunulmadığı yönünde idarece yapılmış bir tespit bulunmadığı sürece çiftçinin ürününü sattığı şirketin veya tüccarın sahte belge düzenlediğinden bahisle 5 yıl süre ile hiçbir destekleme programından yararlandırılmaması ve/veya ödenen destekleme miktarının geri alınması yolunda tesis edilen işlemlerin 5488 sayılı Tarım Kanunu ve buna bağlı diğer alt düzenleyici işlemlere aykırı olduğu yapılan tartışmalar sonucunda kabul edildi. Danıştay kararlarının da bu yönde olduğu belirtildi. E.2012/3763 -Ürün hasat edildikten sonra çiftçinin beyan ettiği arazi büyüklüğünün doğruluğunun tespiti aşamasında çiftçinin, muhtarın, ihtiyar heyetinin, arazi sahibinin herhangi birinin tespit sırasında arazinin başında olması gerektiği. E.2013/1779 -DGD'ne ilişkin Tebliğlerde, destekleme ödemesinden yaralanmak isteyen çiftçilerin, eksik bilgi ve belgelerle idareye başvurmaları ve bunun idarece tespit edilmesi halinde, eksik bilgi ve belgeleri tamamlamalarına olanak sağlamak amacıyla hazırlanan icmal listelerinin idarece askıya çıkarılması ve böylece askı süresi içinde çiftçilerin eksik bilgi ve belgelerini tamamlamalarına olanak tanınmaktadır. Tebliğde öngörülen tüm koşulları yerine getirmiş olduğunu düşünen ve destekleme ödemesi yapılacağı konusunda haklı beklenti içerisine giren davacının isminin icmal listesinde yer almamasında bir kusurunun da bulunmadığı dikkate alındığında, davacının başvurusunun reddi yolunda tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamadığı yönündeki Daire kararı tartışıldı.e:2008/3740 8

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. 21 24 Kasım 2013 / SAMSUN

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. 21 24 Kasım 2013 / SAMSUN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 21 24 Kasım 2013 / SAMSUN Grup Adı Grup Konusu Grup Başkanı Grup Sözcüsü : 15. Daire : İdare Hukuku : Süleyman Hilmi AYDIN (Danıştay Üyesi)

Detaylı

DESTEK TAZMİNATINDA İÇTİHAT DEĞİŞİKLİĞİ YARGITAY 4 HD NİN KARARI:

DESTEK TAZMİNATINDA İÇTİHAT DEĞİŞİKLİĞİ YARGITAY 4 HD NİN KARARI: DESTEK TAZMİNATINDA İÇTİHAT DEĞİŞİKLİĞİ YARGITAY 4 HD NİN KARARI: Av. M. İhsan DARENDE Yargıtay 4 HD, 24.01.2005 tarih ve 2004/9783E-2005/207K sayılı kararında, destekten yoksun kalma tazminatında miras

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 14-17 KASIM 2013 / ADANA

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 14-17 KASIM 2013 / ADANA HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 14-17 KASIM 2013 / ADANA Grup Adı : 14. Daire Grup Konusu : Danıştay 14. Dairesinin Görev Konuları Grup Başkanı : Ahmet ARSLAN (Danıştay

Detaylı

karar incelemesi 33 mayıs 2012 www.ceis.org.tr

karar incelemesi 33 mayıs 2012 www.ceis.org.tr Doç. Dr. Levent AKIN Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Ögretim Üyesi MAHKEME KARARI GEREĞİ YAPILAN ÖDEMELERİN PRİME ESAS KAZANCA ETKİSİ Sigortalıların prime

Detaylı

(4628 S. K. m. 4) (4077 S. K. m. 6, 22) (6100 S. K. Geç. m. 3) (YHGK. 24.04.2013 T. 2012/13-1229 E. 2013/577 K.)

(4628 S. K. m. 4) (4077 S. K. m. 6, 22) (6100 S. K. Geç. m. 3) (YHGK. 24.04.2013 T. 2012/13-1229 E. 2013/577 K.) HAKEM HEYETİ KARARINI ŞİKAYET DAVASI - KARARDA KAYIP KAÇAK ADI ALTINDA ALINAN BEDELİN DAVALIYA İADESİNE KARAR VERİLDİĞİ - UYUŞMAZLIK HAKKINDA GENEL HÜKÜMLERDEKİ SÜRELERE TABİ OLARAK DAVA AÇILABİLECEĞİ

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU TAVSİYE KARARI

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU TAVSİYE KARARI T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :04.2013.1626 KARAR TARİHİ : 14/02/2014 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİLER : M.E.B ve H.K ŞİKAYET EDİLEN İDARELER ŞİKAYETİN KONUSU : 1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU TAVSİYE KARARI

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU TAVSİYE KARARI T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :04.2013.1626 KARAR TARİHİ : 14/02/2014 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİLER : M.E.B ve H.K İKAYET EDİLEN İDARELER : 1-Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6

Detaylı

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ A) GİRİŞ Av.Sedat KARTAL Tüketici nin kullanmış olduğu ve özelinde banka ve finans kuruluşlarınca sağlanmış olan tüm kredilerin

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2012/19-643 K. 2013/256 T. 20.2.2013 HUKUK GENEL KURULU İFLAS DAVASINDA YETKİLİ MAHKEME ( İflası İstenen Kişinin Ticaret Siciline Kayıtlı Olduğu Yer Muamele Merkezi Yönünden Karine Teşkil Ederse de

Detaylı

İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI

İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI Gülşen AKAR PEHLİVAN Uyuşmazlık Mahkemesi Raportörü Ankara 19 Eylül 2013 1 İÇİNDEKİLER 1 1.GİRİŞ 2 2-İMAR

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. 21-24 Kasım 2013 / SAMSUN. Burak Turan BENLİ (17. İdare Mahkemesi Üyesi)

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. 21-24 Kasım 2013 / SAMSUN. Burak Turan BENLİ (17. İdare Mahkemesi Üyesi) HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 21-24 Kasım 2013 / SAMSUN Grup Adı Grup Konusu Grup Başkanı : 13. Daire : 13. Daire Konuları : Ahmet EĞERCİ (Danıştay Üyesi) Grup Sözcüsü

Detaylı

EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN SONA ERMESİ, MAL REJİMİNİN TASFİYESİ, İSTENEBİLECEK ALACAKLAR, BELİRLENMESİ VE HESABI (Yargıtay Kararları ile)

EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN SONA ERMESİ, MAL REJİMİNİN TASFİYESİ, İSTENEBİLECEK ALACAKLAR, BELİRLENMESİ VE HESABI (Yargıtay Kararları ile) EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN SONA ERMESİ, MAL REJİMİNİN TASFİYESİ, İSTENEBİLECEK ALACAKLAR, BELİRLENMESİ VE HESABI (Yargıtay Kararları ile) Av.Ünzüle Küçüköner A) EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN

Detaylı

Bireysel emeklilik ve sigorta şirketlerinden yapılan ödemelerde stopaj matrahı

Bireysel emeklilik ve sigorta şirketlerinden yapılan ödemelerde stopaj matrahı Bireysel emeklilik ve sigorta şirketlerinden yapılan ödemelerde stopaj matrahı M. Fatih Köprü I. Giriş 7 Nisan 2001 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım

Detaylı

KAMULAġTIRMA HUKUKUNUN ADLĠ YARGI BOYUTU

KAMULAġTIRMA HUKUKUNUN ADLĠ YARGI BOYUTU KAMULAġTIRMA HUKUKUNUN ADLĠ YARGI BOYUTU Hüseyin Güngör Babacan, Yargıtay 18 Hukuk Dairesi Üyesi Kamulaştırma Kanunu 05.05.2001 tarihinde yürürlüğe giren 4650 Sayılı Kanun ile değiştirilmiştir. Peki bu

Detaylı

TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE, EMLÂK ve KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE, EMLÂK ve KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE, EMLÂK ve KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMULAŞTIRMA, İMAR, ORMAN, HARİTA FAALİYETLERİ HAKKINDA ÖZET BİLGİ (Bu notlarının her hakkı saklıdır;teiaş Çevre, Emlâk ve Kamulaştırma

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK)

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO :04.2014.2881 KARAR TARİHİ : 11/12/2014 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : J.D. ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ŞİKAYETİN KONUSU

Detaylı

ŞİKAYET NO :04.2013.1370 KARAR TARİHİ : 22/01/2014 TAVSİYE KARARI

ŞİKAYET NO :04.2013.1370 KARAR TARİHİ : 22/01/2014 TAVSİYE KARARI ŞİKAYET NO :04.2013.1370 KARAR TARİHİ : 22/01/2014 TAVSİYE KARARI ŞİKAYET EDİLEN İDARELER ŞİKAYETİN KONUSU ŞİKAYET BAŞVURU TARİHİ 1- Gelir İdaresi Başkanlığı İlkadım Cad. Dikmen 06650 ANKARA 2- İstanbul

Detaylı

Anonim şirketlerde amme borçlarından sorumlu olan kanuni temsilciler nasıl belirlenir?

Anonim şirketlerde amme borçlarından sorumlu olan kanuni temsilciler nasıl belirlenir? Anonim şirketlerde amme borçlarından sorumlu olan kanuni temsilciler nasıl belirlenir? Bir anonim şirketin kanuni temsilcilerinin belirlenmesinde; 1. Anonim Şirket esas sözleşmesinde yönetim kurulu üyelerinden

Detaylı

II- HANGİ SÖZLEŞMELER TÜKETİCİ MAHKEMELERİ VE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN GÖREVİNE GİRECEKTİR?

II- HANGİ SÖZLEŞMELER TÜKETİCİ MAHKEMELERİ VE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN GÖREVİNE GİRECEKTİR? 6502 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TÜKETİCİ İŞLEMİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE TEMEL İLKELERİ TÜKETİCİ MAHKEMELERİ VE HAKEM HEYETLERİNİN GÖREV ALANI HAKEM HEYETLERİNE İLİŞKİN TÜKETİCİ HUKUKU ve USUL UYGULAMALARI

Detaylı

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 24 Sayı: 6 / Cilt: 25 Sayı: 1-2 Mayıs - Ağustos - Kasım 2013 HUKUK BÖLÜMÜ

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 24 Sayı: 6 / Cilt: 25 Sayı: 1-2 Mayıs - Ağustos - Kasım 2013 HUKUK BÖLÜMÜ HUKUK BÖLÜMÜ Yargıtay Kararları T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Esas No : 2011/33127 Karar No : 2013/25090 Tarihi : 07.10.2013 KARAR ÖZETİ: İŞVERENİN EŞİT İŞLEM BORCU 4857 sayılı İş Kanunu nun 5. maddesindeki

Detaylı

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun Görev, Yetki ve Yargı 1753

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun Görev, Yetki ve Yargı 1753 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun Görev, Yetki ve Yargı 1753 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NUN GÖREV, YETKİ VE YARGI YERİ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ The Evaluation

Detaylı

LEGAL Hukuk Dergisi Hakemli Dergidir Derginin Önerilen Kısa (Atıf) Adı: LHD

LEGAL Hukuk Dergisi Hakemli Dergidir Derginin Önerilen Kısa (Atıf) Adı: LHD LEGAL Hukuk Dergisi KARARLARI, DANIŞTAY KARARLARI VE DİĞER YÜKSEK MAHKEME KARARLARI, HUKUK HABERLERİ, HUKUKÎ MAKALELER, GÜNCEL MEVZUAT, RESMÎ GAZETE ÖZETLERİ, ÖNEMLİ BİLGİLER LEGAL LEGAL Hukuk Dergisi

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - HATAY Grup Adı : Özel Hukuk 3. Grup Konu : Tüketici davaları Grup Başkanı : Abdullah TURGUT (Yargıtay Tetkik Hâkimi) Grup

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı G E N E L G E 2009/114

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı G E N E L G E 2009/114 Sayı : B.13.2.SGK.0.10.01.00/ 791 11/9/2009 Konu : Tahsis İşlemlerinde Tereddütlü Konular. G E N E L G E 2009/114 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun uygulanmaya başlanmasından

Detaylı

506 SAYILI YASAYA GÖRE HİZMET TESPİTİ DAVALARI

506 SAYILI YASAYA GÖRE HİZMET TESPİTİ DAVALARI 506 SAYILI YASAYA GÖRE HİZMET TESPİTİ DAVALARI 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 79.maddesinde düzenlenmiş bulunan hizmet tespiti (sigortalı çalışmanın tespitine) ilişkin davalar kamu düzenine ilişkin

Detaylı

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI I-2247 SAYILI KANUN UN 1., 14. ve 27. MADDELERİ GEREĞİNCE VERİLEN (BAŞVURU RED) KARARLAR Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığından: 1-ESAS NO : 2015/226 KARAR NO : 2015/241 KARAR

Detaylı

4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUNA GÖRE HAKEM KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI

4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUNA GÖRE HAKEM KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI 4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUNA GÖRE HAKEM KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI Hatice SARITAŞ * I- Genel Olarak Kanun Yolları Kanun yolu, davanın taraflarınca yanlış olduğu iddia edilen kararların,

Detaylı

Bireysel Emeklilik Stopajına İlişkin Önemli Bir Yargı Kararı

Bireysel Emeklilik Stopajına İlişkin Önemli Bir Yargı Kararı Tahir ERDEM Gelirler Başkontrolörü Bireysel Emeklilik Stopajına İlişkin Önemli Bir Yargı Kararı Giriş Ülkemizde, 4632 sayılı "Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu" i ile kurulan Bireysel

Detaylı

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR BİRİNCİ BÖLÜM Av.Sedat KARTAL Kamulaştırmasız El Koyma Kavramı: Kamulaştırma yetkisine sahip bir idarenin, Anayasa ve yasalara uygun

Detaylı

MAL REJİMLERİ, MAL REJİMİNİN TASFİYESİ

MAL REJİMLERİ, MAL REJİMİNİN TASFİYESİ MAL REJİMLERİ, MAL REJİMİNİN TASFİYESİ 4721 sayılı yeni Türk Medeni Kanunu ile Aile Hukuku bölümünde önemli değişiklikler yapılmış, önceki kanunda erkekle kadın arasında eşit olmayan hak ve ödevler getiren

Detaylı