Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantı"

Transkript

1 Dünü, Bugünü ve Geleceğiyle Selefîlik Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantı İstanbul, 8 10 Kasım 2013

2

3 Vakfın gayesi * İslâmî İlimler Araştırma Vakfı, değerli âlim,mütefekkir ve araştırmacıların yetişmesini temin etmek, özellikle bunlara çalışma imkân ve vasıtalarını sağlamak ve İslâmî sahalarda gerekli ilmî araştırmalar yaptırmak gayesiyle atılmış bir adımdır. * İslâmî ilimlerin her dalında araştırma yapmak ve yaptırmak, araştırmacılar yetiştirmek gayesiyle araştırma merkezleri kurmak, kütüphaneler tesis etmek, ilim adamlarını araştırmalar yapmak maksadıyla yabancı ülkelere göndermek, araştırma bursları vermek, araştırmacılara İslâmî İlimler Araştırma Ödülü vermek; * Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren ilmî kuruluşlarla münasebet kurmak, millî ve milletlerarası seminer, kongre ve konferanslar düzenlemek, ilmî toplantılara araştırmacı göndermek; * Her seviyede eğitim ve öğretim kurumları, kazanç amacına yönelik olmayan yüksek öğretim kurumları ile bunlara bağlı birimlerden birini veya birden fazlasını kurmak, bu konularda öğretim görenlere ve doktora yapanlara burslar tahsis etmek; * İlmî konularda hazırlanmış eserleri neşretmek, kitap teşhir ve satış yerleri açmak, matbaalar tesis etmek, gazete, mecmua ve benzeri yayınlar yapmak; * İslâmî ilimler alanında yapılmış yerli-yabancı araştırmaları değerlendirmek, lüzum görünenleri Türkçe'ye tercüme etmek ve yayınlamak. Vakfın gerçekleştirdiği ilmî toplantı metinlerini diğer yabancı dillere çevirerek neşretmek; * Bugünkü medeniyetin meydana gelmesinde ve gelişmesinde İslâm âlimlerinin mevkiini ve tesirlerini belirtmek; 1 Dünü, Bugünü ve Geleceğiyle Selefîlik Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantı İstanbul, 8 10 Kasım 2013

4 İlim Rütbesi, Rütbelerin En Yücesidir. De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Onu ancak akıl sahipleri hakkıyla düşünüp anlar (Zümer Sûresi, 39/9). Allah, ilmi, insanların kalbinden (zihninden) kaldırmak sûretiyle değil de aralarından âlimleri çekip almak sûretiyle kaldırır. Âlim kalmayınca insanlar câhilleri başa geçirerek soracaklarını onlara sorarlar, onlar da bilmeyerek fetvâ verdikleri için, kendileri sapıttıkları gibi başkalarının da sapıtmalarına yol açarlar. (Buhârî, ilm, 34; Müslim, ilm, 13; Tirmizî, ilm, 5; İbn Mâce, Mukaddime, 8; Dârimî, Mukaddime, 26). Allah Teâlâ bir toplumun iyi olmasını (yükselmesini) istediği zaman âlimlerini çoğaltır, câhillerini azaltır. Âlim konuşunca dinlenir ve desteklenir; câhil konuşunca horlanır. Allah Te'âlâ bir toplumun kötü olmasını istediği zaman câhilleri çoğaltır; âlimleri azaltır. Câhil konuşunca kendisine destekçiler bulur; ama, âlim konuşunca aşağılanır. (el-câmi'u's-sağîr) 2 İSAV 43 sene önce 1970 yılında kuruldu, nice 43 yıllara.

5 SUNUŞ Vakfımız(İSAV), bir ilmî araştırma müessesi olması hasebiyle bütün faaliyetlerini ilmî çalışmalara yoğunlaştırmıştır. İlmî araştırmalarda özellikle İslâmî ilimler ve onunla ilgili araştırmalara öncelik verilmektedir yılında kurulan Vakfımız bugüne kadar kuruluş gayesi doğrultusunda önemli mesafeler kat etmiş ve birçok imkânsızlığı ve zorluğu aşarak son yirmi yıl içinde 18 i beynelmilel olmak üzere 73 tartışmalı ilmî toplantı gerçekleştirmiş, yurt içi ve yurt dışından katılan ilim adamları ile günümüze ışık tutacak bir konuda yazılı ve sözlü tartışma imkânı sunmuş, ortaya çıkan sonuçları yani tebliğ, müzakere ve tartışmaları bir araya getirerek neşretmeye muvaffak olmuştur. Vakfımızın bugüne kadar gerçekleştirdiği ve kitap haline getirerek yayınlamış olduğu beynelmilel toplantı konuları şöyledir: 1. Tarihte ve Günümüzde Şiîlik 2. Sünnetin Dindeki Yeri 3. XV. ve XVI. Asırları Türk Asrı Yapan Değerler 4. Alevîler, Bektaşîler ve Nusayrîler 5. İslâm ve Demokrasi 6. Osmanlı Devletinde Din ve Vicdan Hürriyeti 7. Modernleşme, İslâm Dünyası ve Türkiye 8. Küreselleşme, İslâm Dünyası ve Türkiye 9. XXI. Yüzyılda İslâm Dünyası ve Türkiye 10. Tarihte ve Günümüzde Ehl-i Sünnet 11. Günümüzde Aile 12. Dinî Kurumlar ve Din Eğitimi 13. İslâm Ülkelerinde Eğitim 14. Çağımızın Ahlâk Bunalımı ve Çözüm Arayışları 15. Büyük Türk Bilgini Mâtürîdî ve Mâtürîdîlik Vefat Yılında İmâm Gazzâlî 17. Vahyin Nüzûlünün Yılında Hz. Muhammed (s.a.v.). Bu toplantı Başbakanlık Tanıtma Fonu desteği ile yapılmıştır. 18. Dinlerde Nikâh. Başbakanlık Tanıtma Fonu desteği ile yapılmıştır. 3 Kâbe Mekke / Suudi Arabistan

6 Bu ilmî faaliyetlerin devamı olarak, ülkemizdeki İlahiyat Fakülteleri başta olmak üzere İslâm Dünyası nın farklı ülkelerindeki araştırmacıların Selefîliğin kökenleri, kaynakları, tarihî gelişimi, İslâm düşünce tarihindeki yeri, çağımızdaki tezahürleri, İslâmî hareketlerdeki etkisi, dünya kamuoyunda nasıl algılandığı, Batı nın sunmak istediği İslâm ve Müslüman imajına ilişkin konumu ve sosyo-politik boyutu hakkında günümüzdeki çalışmalarında gelinen seviyenin bir tespitini yapmak, Selefîliğin İslâm Düşünce Tarihi içerisindeki yeri ve öneminin doğru bir şekilde anlaşılması, bilimsel, kültürel ve tarihî mirasımıza kazandırdıklarını ortaya koymak, günümüzde Selefîliğin içine düşmüş olduğu çıkmazları belirlemek ve konuyla ilgilenen her kesimden insana ufuk açıcı olması için bugün içinde bulunduğumuz şartların bizlere sağladığı imkânları da iyi değerlendirerek daha başarılı ilmî araştırmalara rehberlik ederek katkıda bulunmak, Selefîlik konusunda farklı coğrafyalardaki yazılan eserler hakkında yakından bilgi sahibi olmak ve özellikle ülkemizde yapılan çalışmalardan da istifade ederek araştırmalara önem kazandırmak, Selefîliğin dünü ve bugününü ortaya çıkarmak, bilhassa bugün bazı şiddet yanlısı dinî akımların Selefîliği istismar etmelerini önlemek üzere, 1. Selefîliğin Tarihî Arka Planı ve Kökenleri 2. Selefîliğin Teolojik ve Düşünsel Boyutu 3. İslâm Tarihinde Selefîlik 4. Selefîliğin Gelişim Süreci 5. Günümüzde Selefîlik ve Tezahürleri 6. Dünyada Selefîlik Algısı 7. Selefîliğin Geleceğine İlişkin Perspektifler oturum başlıkları altında konuyu ele almak üzere 19. Milletlerarası İlmî Toplantı planlanmıştır. Bu ilmî toplantımıza ülkemizdeki ilim adamları yanında yurtdışından da birçok konuşmacı davet edilmiştir. Prof. Dr. Ahmet KAVAS İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali ÖZEK İslâmî İlimler Araştırma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı 4 Mescid-i Nebevî Medine / Suudi Arabistan

7 PROJE BİLİM KURULU Prof. Dr. Ali ÖZEK İSAV Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Salih TUĞ İSAV Mütevelli Heyet II. Başkanı Prof. Dr. Ahmet KAVAS İstanbul Medeniyet Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet Ali BÜYÜKKARA Şehir Üniversitesi Prof. Dr. Mahmut KAYA İstanbul Üniversitesi, Emekli, İSAV Prof. Dr. Âdem APAK Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa ÇAĞRICI Marmara Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Selim YILMAZ Karabük Üniversitesiü Yrd. Doç. Dr. Ramazan YILDIRIM İstanbul Üniversitesi Dr. Mehmet KALAYCI Ankara Üniversitesi TERTİP HEYETİ Prof. Dr. Ahmet KAVAS İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Toplantı Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Selim YILMAZ Karabük Üniversitesi, Toplantı Koordinatör Yardımcısı Dr. İsmail KURT İslâmî İlimler Araştırma Vakfı Ahmet YILDIZ İslâmî İlimler Araştırma Vakfı Arş. Gör. Muhammed TANDOĞAN İstanbul Üniversitesi, Toplantı Koordinatör Yardımcısı Seyit Ali TÜZ İslâmî İlimler Araştırma Vakfı Dünü, Bugünü ve Geleceğiyle SELEFÎLİK Konulu Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantı Projesi I. Projenin Adı Dünü, Bugünü ve Geleceğiyle Selefîlik konulu Milletlerarası İlmî Toplantı 5 Kubbet-üs Sahra Camii Kudüs / Filistin

8 II. Toplantının Tarihi ve Yeri: Toplantı, Kasım 2013 tarihleri arasında İstanbul da gerçekleştirilecektir. III. Projenin Süresi Toplantı, tebliğlerin sunumu ve diğer etkinliklerle birlikte üç gün devam edecektir. IV. Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantının Uygulayıcısı: İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) tarafından gerçekleştirilecektir. V. Projenin Kısa Tanıtımı Belirtilen tarihlerde, başta Türkiye olmak üzere İslâm Ülkeleri ve diğer ülkelerde İslâm ı anlama ve anlamlandırma yöntemlerinden ve yorum çeşitlerinden biri olan Selefîlik hakkında eser te lif eden araştırmacı ve akademisyenlerin katılımıyla, Dünü, Bugünü ve Geleceğiyle Selefîlik konulu bu faaliyet Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantı düzeyinde gerçekleştirilecektir. Hz. Peygamber den sonra Sahabe, Tabiîn ve Tebe-i Tabiîn diye nitelendirilen İslâm ın ilk üç neslinin, yani Selef-i Salihîn in kavil ve uygulamalarını, başka bir ifadeyle kaynak eserlerimizde bize ulaşan haliyle dünya görüşlerini tartışmasız olarak temel almayı savunan ve özellikle sömürgeciliğin kendisini yoğun ve baskın bir şekilde dayattığı 18. yüzyıldan itibaren günümüze kadar uzanan bir süreçte İslâm Dünyası nın yaşamış olduğu derin buhranın üstesinden gelebilmek amacıyla tecdidî bir hareket olarak ciddi bir ivme kazanan Selefîlik üzerine Müslüman araştırmacıların son elli yılda yaptıkları kıymetli çalışmalarından bir kısmını bu Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantıda sunmalarına imkân verilecektir. Toplantıya farklı ülkelerden bilim insanlarının katılması bu konunun bütün boyutlarıyla tartışılmasına imkân sağlayacaktır. 6 Ayasofya Camii İstanbul / Türkiye

9 VI. Projenin Kısa ve Uzun Vadeli Amaçları Toplantının kısa vadedeki amacı, ülkemizdeki İlahiyat Fakülteleri başta olmak üzere İslâm Dünyası nın farklı ülkelerindeki araştırmacıların Selefîliğin kökenleri, kaynakları, tarihî gelişimi, İslâm düşünce tarihindeki yeri, çağımızdaki tezahürleri, İslâmî hareketlerdeki etkisi, dünya kamuoyunda nasıl algılandığı, Batı nın sunmak istediği İslâm ve Müslüman imajına ilişkin konumu ve sosyo-politik boyutu hakkında günümüzdeki çalışmalarında gelinen seviyenin bir tespitinin yapılmasıdır. Uzun vadede ise, Selefîliğin İslâm Düşünce Tarihi içerisindeki yeri ve öneminin doğru bir şekilde anlaşılması, bilimsel, kültürel ve tarihî mirasımıza kazandırdıklarının ortaya konulmasının yanında düşmüş olduğu çıkmazların belirlenmesi ve konuyla ilgilenen her kesimden insana ufuk açıcı olması için bugün, içinde bulunduğumuz şartların bizlere sağladığı imkânları da iyi değerlendirerek daha başarılı ilmî araştırmalara rehberlik ederek katkıda bulunulmasıdır. Selefîlik konusunda farklı coğrafyalardaki yazılan eserler hakkında yakından bilgi sahibi olmak ve özellikle ülkemizde yapılan çalışmalarda bunlardan da istifade edilmesidir. Böylece Selefîliğe dair araştırmalara önem kazandırmaktır. Böylece Selefîliğin marjinal inanç grupları tarafından istismar edilmesini önlemektir. VII. Projenin Gerekçesi a) Amacına Nasıl Ulaşacağı Yapılması planlanan toplantı, farklı Müslüman ülkelerden İslâm Dünyası nın önemli bir tarihî tecrübesi olan Selefîlik konusunda eser sahibi çok sayıda akademisyeni bir araya getirmeyi hedeflemesi bakımından gündem yaratacak ve yol gösterici hüviyette son derece önemli bir toplantı olacaktır. Bundan sonraki benzer faaliyetlere de örnek teşkil edecek bu Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantı, bu alanda çalışma yapan ilim adamlarını toplantı vesilesiyle bir araya getirecek ve böylece müşterek akademik faaliyetlerin artmasına imkân tanıyacaktır. Günümüz İslâm toplumlarının ve bilim çevrelerinin Selefîliğe ilişkin algı ve yorumları hakkında bilgi alış-verişinde bulunma fırsatı elde edilecektir. 7 Sultanahmet Camii İstanbul / Türkiye

10 b) Hedeflenen Kitleler İlahiyat Fakültelerinin özellikle Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi ve diğer bilim dallarındaki öğretim üyeleri, İlahiyat Fakültesi mezunları, bilim insanları, üniversite öğrencileri, din hizmetlerinde bulunanlar ve genel anlamda ilgili herkes toplantının hedef kitlesidir. Toplantı öncesi ülkemizin medya organları, kendilerine gönderilecek tanıtım yazısı ve program muhtevası konusunda bilgilendirileceklerdir. Hazırlanacak tanıtım afişleri başta İlahiyat Fakülteleri olmak üzere önemli yerlere gönderilecektir. Ayrıca posta yoluyla yaklaşık önde gelen kişiye toplantı programı ve davetiye ulaştırılacaktır. İSAV yöneticisi ve toplantının hazırlanması için çalışanlar ile yurtdışından gelecek konuklardan vakti müsait olanlarla ulusal ve uluslararası yazılı, görsel ve işitsel basın kuruluşlarının röportaj yapmaları sağlanacaktır. Böylece toplantının geniş kitlelere ulaşması temin edilecektir. Ayrıca gazetelere ilanlar verilmek suretiyle toplantının programı duyurulacaktır. Özellikle yurtdışından gelen katılımcıların geldikleri ülkelerde tanınmış kimseler olmaları, dolayısıyla onların bu faaliyetleri konusunda kendi çevrelerinin de haberdar olmasına vesile olacaktır. VIII. Metodoloji Dünü, Bugünü ve Geleceğiyle Selefîlik konulu bu faaliyet Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet KAVAS ın başkanlığında, Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Selim YILMAZ ve İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü Araştırma Görevlisi Muhammed TANDOĞAN ın koordinesiyle gerçekleştirilecektir. Toplantı 08 Kasım 2013 Cuma günü saat de açılış oturumuyla başlayacak ve sekiz oturum halinde devam edecektir. Her bir oturumda yirmişer dakikalık üç veya dört tebliğ sunulduktan sonra tartışılacaktır. Oturumlar arasında yarımşar saatlik çay/kahve araları verilecektir. Toplantı sonunda bir değerlendirme yapılacak, yemek sonrası Dinî Mûsiki Konseri verilecektir. Toplantıda sunumlar Türkçe, Arapça ve İngilizce yapılacak; simültane sistemi ile konuşmalar tercüme edilecektir. 8 Selimiye Camii Edirne / Türkiye

11 XI. Maliyet Dokümü Projenin bedeli TL olup harcama kalemleri bütçe kısmında detaylı olarak gösterilmiştir. Bu miktarın, gerçekleştirilecek Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantı için yurt içi ve yurt dışından gelecek araştırmacı ve akademisyenleri karşılama, ulaşım, konaklama, yiyecek-içecek, ilmî toplantının tanıtımı, anında tercüme edecek mütercimlerin ve kullandıkları cihazların kiralanması ile sosyal aktivite masrafları ve tebliğlerin te lif hakları, yayın hazırlığı ve basımı için kullanılması planlanmaktadır. XII. Faaliyet ve Çıktılar (Projenin Hangi Konulara Hizmet Edeceği ve Elde Edilecek Sonuçlar) Üç gün devam edecek olan bu milletlerarası tartışmalı toplantıda 1. Selefîliğin Tarihî Arka Planı ve Kökenleri 2. Selefîliğin Teolojik ve Düşünsel Boyutu 3. İslâm Tarihinde Selefîlik 4. Selefîliğin Gelişim Süreci 5. Günümüzde Selefîlik ve Tezahürleri 6. Dünyada Selefîlik Algısı 7. Selefîliğin Geleceğine İlişkin Perspektifler başlıklı oturumlarda tebliğler sunulacak ve tartışılacaktır. Toplantı sonunda genel bir değerlendirme yapılacak, sonuç bildirisi yayınlanacaktır. Bütün bu çalışmalar kitap haline getirilerek neşredilecektir. (Kitap Basımı Mayıs-2014) XIII. Girdiler: (Projenin Hizmet ve Maddî Olarak Kimler Tarafından Gerçekleştirileceği) Bu milletlerarası projenin uygulayıcısı, İslâmî İlimler Araştırmalar Vakfı dır. İslâm Konferansı Teşkilatı Genel Sekreterliği, Türkiye Diyanet Vakfı ve İstanbul Büyük Şehir Belediyesi nin katılımıyla gerçekleştirilecektir. XIV I. İzleme ve Değerlendirme Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından izlenecektir. 9 Kalon Camii Buhara / Özbekistan

12 XV. Bütçe Bütçenin tamamı TL olup harcama kalemleri aşağıda gösterilmiştir. Bu miktarın, gerçekleştirilecek uluslar arası sempozyum için yurt içi ve yurt dışından gelecek araştırmacı ve akademisyenlerin, ulaşım, barınma, yiyecek ve içecek, sempozyumun tanıtımı, simültane tercüme cihazlarının kiralanması ile sosyal aktivite masrafları ve tebliğlerin basımı için kullanılması planlanmaktadır. Harcamalar Birim Birim Adeti Birim Fiyat Giderler Konaklama Giderleri Telif Hakları Yemek; Çay, Kahve Bedelleri Simültane tercüme ve cihazların kiralanması Kırtasiye, Dosya, Program, Davetiye, Büroşür Matbaa, Gazete ilan ve afiş Basın Müşavir Milletlerarası Ulaşım Bedeli Şehirlerarası Ulaşım Bedeli Organizatör, Koordinatör ve Sekreterya Giderleri Hediye Salon Kira Bedeli Öngörülmeyen Giderler Kitap Basım Bedeli İç Transferler Akşam Yemeği Boğaz Gezisi GENEL TOPLAM Not: Zaruret halinde bütçe kalemleri arasında aktarma yapılabilecektir. 10 Emevi Camii Şam / Suriye

13 IX. Toplantı Programı AÇILIŞ OTURUMU 08 Kasım 2013 Cuma Saat: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Salih TUĞ İSAV Mütevelli Heyet II. Başkanı Prof. Dr. Ali ÖZEK (İSAV Mütevelli Heyet Başkanı) Mevlana Muhammed Taki OSMANİ / Pakistan Prof. Dr. Ahmad Mohammad el-tayyeb (Mısır Ezher-i Şerif Şeyhi) Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ (T.C. Diyanet İşleri Başkanı) Prof. Dr. Ekmeleddin İHSANOĞLU (İslâm İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri) Ara: Çay - Kahve Saat: Sultan Ali Seyfettin Camii Bandar Seri Begawan / Brunei

14 BİRİNCİ OTURUM 08 Kasım 2013 Cuma Saat: SELEFÎLİĞİN TARİHÎ ARKA PLANI ve KÖKENLERİ Oturum Başkanı: Prof. Dr. M. Ali BÜYÜKKARA / Şehir Üniversitesi 1. Tebliğ: İslâm Tarihi Boyunca Selef ve Selefîlik Kavramlarının Anlam Serüveni Prof. Dr. Âdem APAK / Uludağ Üniversitesi 2. Tebliğ: Ehl-i Rey ile Ashabu l-hadis Ayrışması Prof. Dr. Hüseyin ATAY / Ankara Üniversitesi 3. Tebliğ: Selefîliğin Oluştuğu Ortamın Tahlili Prof. Dr. M. Zeki İŞCAN / Atatürk Üniversitesi 4. Tebliğ: Mezhepler Tarihi Açısından Selefî Söylemin Analizi Doç. Dr. Jonathan A. BROWN / Georgetown Üniversitesi İKİNCİ OTURUM 09 Kasım 2013 Cumartesi Saat: SELEFÎLİĞİN TEOLOJİK ve DÜŞÜNSEL BOYUTU Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hüseyin ATAY / Ankara Üniversitesi 5. Tebliğ: Selefîliğin Düşünsel Temelleri Prof. Dr. Ahmet AKBULUT / Ankara Üniversitesi 6. Tebliğ: Selefîliğin Yöntem Sorunu Prof. Dr. Hasan HANEFİ / Kahire Üniversitesi 7. Tebliğ: Selefîliğin Cihad Algısı Prof. Dr. Ali GOMAA / Eski Mısır Müftüsü Milletlerarası Güvenlik ve Koordinasyon Merkezi, ABD 8. Tebliğ: Tekfir İdeolojisi Abd Allah ANAS / Cezayir Ara: Öğle Yemeği: Saat: Jumeirah Camii Bae / Dubai

15 ÜÇÜNCÜ OTURUM 09 Kasım 2013 Cumartesi Saat: SELEFÎLİK ve İSLÂMÎ İLİMLER-I Oturum Başkanı: Prof. Dr. Saim YEPREM / 29 Mayıs Üniversitesi 9. Tebliğ: Selefîlik ve Hadis Prof. Dr. Zekeriya GÜLER / İstanbul Üniversitesi 10. Tebliğ: Selefîlik ve Tefsir Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK / Çukurova Üniversitesi 11. Tebliğ: Selefîlik ve Fıkıh Prof. Dr. Murteza BEDİR / İstanbul Üniversitesi Ara: Çay - Kahve : Saat: DÖRDÜNCÜ OTURUM 09 Kasım 2013 Cumartesi Saat: SELEFÎLİK ve İSLÂMÎ İLİMLER-II SELEFÎLİK ve İSLÂMÎ İLİMLER-II Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mahmut KAYA / İSAV 12. Tebliğ: Selefîlik ve Kelâm Yrd. Doç. Dr. Zübeyir BULUT / Abant İzzet Baysal Üniversitesi 13. Tebliğ: Selefîlik ve Tasavvuf Prof. Dr. Süleyman ULUDAĞ / Uludağ Üniversitesi 14. Tebliğ: Selefîlik ve Felsefe Prof. Dr. Mevlüt UYANIK / Hitit Üniversitesi Dr. Zeynelabidin ACIMAMATOV / Oş Devlet Üniversitesi Ara: Çay - Kahve : Saat: Kral Faysal Camii İslamabad / Pakistan

16 BEŞİNCİ OTURUM 09 Kasım 2013 Cumartesi Saat: SELEFÎLİĞİN GELİŞİM SÜRECİ Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet KAVAS / İstanbul Medeniyet Üniversitesi 15. Tebliğ: İbn Teymiyye ye Göre Gerçek Selefilik Prof. Dr. Yahya MICHOT / Hartford Seminary, ABD 16. Tebliğ: Vehhabîlik ten Günümüze Selefîyye deki Farklı Trendler Prof. Dr. Stephane LACROIX / SciencesPO Üniversitesi, Fransa 17. Tebliğ: Direniş Teolojisi Açısından Selefîlik Prof. Dr. İlhami GÜLER / Ankara Üniversitesi 18. Tebliğ: Selefîliğe Karşı Reddiyeler Doç. Dr. Sıddık KORKMAZ / Necmettin Erbakan Üniversitesi ALTINCI OTURUM 10 Kasım 2013 Pazar Saat: GÜNÜMÜZDE SELEFÎLİK ve TEZAHÜRLERİ Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU / 29 Mayıs Üniversitesi 19. Tebliğ: Günümüzde Selefîlik ve İslâmî Hareketlere Olan Etkisi Prof. Dr. Mehmet Ali BÜYÜKKARA / Şehir Üniversitesi 20. Tebliğ: Şiî Selefî Kutuplaşması Prof. Dr. Hasan ONAT / Ankara Üniversitesi 21. Tebliğ: Selefîlik ve Güvenlik Konsepti Dr. Mark Chalil BODENSTEIN / Frankfurt Goethe Üniversitesi 22. Tebliğ: Çağdaş Söylem Açısından İslâmcılık ve Selefîler Mostafa ZAHRAN / Gazeteci, Mısır Ara: Öğle Yemeği: Saat: II. Hasan Camii Kazablanka / Fas

17 YEDİNCİ OTURUM 10 Kasım 2013 Pazar Saat: DÜNYADA SELEFÎLİK Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa ÇAĞRICI / Marmara Üniversitesi 23. Tebliğ: Arap Baharı ve Sonrasında Selefîlik Yrd. Doç. Dr. Ramazan YILDIRIM / İstanbul Üniversitesi 24. Tebliğ: Asya da Selefîlik Prof. Dr. John L. ESPOSITO / Georgetown Üniversitesi, ABD 25. Tebliğ: Afrika da Selefîlik Dr. Zakaria OUSMAN / Afrika Araştırmaları Merkezi Başkanı, Çad 26. Tebliğ: Batı Dünyasında Selefîlik Prof. Dr. Olivier ROY / EHESS, Fransa Ara: Çay - Kahve : Saat: KAPANIŞ OTURUMU SELEFÎLİĞİN GELECEĞİNE İLİŞKİN PERSPEKTİFLER 10 Kasım 2013 Pazar Saat: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU / 29 Mayıs Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ / TC. Diyanet İşleri Başkanı Mevlana Muhammed Taki OSMANİ / Pakistan Prof. Dr. Zekeriya KURŞUN / Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Yavuz ÜNAL / 19 Mayıs Üniversitesi 15 Tulunoğulları Camii Kahire / Mısır

18 X. Toplantıya Davet Edilecekler: Dünü, Bugünü ve Geleceğiyle Selefîlik konulu bu milletlerarası tartışmalı ilmî toplantıya yurt içi ve dışından tebliğci ve müzakereci olarak 50 civarında ilim adamı katılacak; ayrıca yine yurt dışından Selefîlikle ilgili ilmî araştırmaları bulunan ilim adamları davet edilecek; konuya ilgi duyan diğer katılımcılarla birlikte civarında davetli ile bu ilmî toplantı gerçekleştirilecektir. Selefîlikle İlgili Yurt Dışından Davet Edilebilecek İlim Adamları: Selefîlikle İlgili Yurt Dışından Davet Edilebilecek İlim Adamları: Prof. Dr. Yusuf el-qardawi (Uluslar arası İslâm Âlimleri Birliği Başkanı) Prof. Dr. Roel MEIJER (Radboud Üniversitesi Öğretim Üyesi) Prof. Dr. Hamadi REDISSI (Tunus Üniversitesi Öğretim Üyesi) Prof. Dr. Abdulkader TAYOB (Cape Town Üniversitesi Öğretim Üyesi) Prof. Dr. Jean-Pierre FILIU (Uluslar arası İlişkiler Araştırma Merkezi) Prof. Dr. Abdul Hakim İbrahim al-maroudi (Lonrda Üniversitesi Öğretim Üyesi) Prof. Dr. John HOOVER (Nottingham Üniversitesi Öğretim Üyesi) Prof. Dr. Itzchak WEISMANN (Hayfa Üniversitesi Öğretim Üyesi) Dr. Abdullah b. Mohammed b. İbrahim el-sheikh (Meclis-i Şûrâ Sözcüsü) Dr. Aqil ŞİRİNOV (Bakü Devlet Üniversitesi Öğretim Üyesi) Samir AMGHAR (Montreal Üniversitesi Öğretim Üyesi) Dominipue THOMAS (Sosyal Bilimler Araştırma Merkezi) Nijazi Muhammad Yousuf SHARİF (Selefî Lider) Amel BOUBEKEUR (Brookings Doha Center) Nimrod HURVITZ (Gazeteci) 16 Kuantan Camii Pahang / Malezya

19

20 Kıztaşı Kâmil Paşa Sk. No.5 Fatih İstanbul / Türkiye Tel: ( ) ( ) Fax: ( ) Vakfımıza, Bakanlar Kurulu nun tarih ve sayılı kararıyla vergi muafiyeti tanınmıştır.

DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ. Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE

DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ. Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 CUMA-CUMARTESİ-PAZAR GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KONGRE ve KÜLTÜR MERKEZİ KAMPÜS / GAZİANTEP

Detaylı

ORGANİZATÖR Prof. Dr. Halit ÇALIŞ Konya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi halitcalis@hotmail.com (+90332) 323 82 50 /80 72

ORGANİZATÖR Prof. Dr. Halit ÇALIŞ Konya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi halitcalis@hotmail.com (+90332) 323 82 50 /80 72 DÜZENLEME ve BİLİM KURULU Prof. Dr. Ahmet Saim ARITAN Prof. Dr. Ali ÖZEK Prof. Dr. Halit ÇALIŞ Prof. Dr. Bedreddin ÇETİNER Prof. Dr. Orhan ÇEKER Prof. Dr. H. Tekin GÖKMENOĞLU Prof. Dr. Saffet KÖSE Prof.

Detaylı

İSAV 2012 YILI FAALİYET RAPORU

İSAV 2012 YILI FAALİYET RAPORU İSLÂMÎ İLİMLER ARAŞTIRMA VAKFI'NIN YAYINLAMIŞ OLDUĞU ESERLER: 1. İSLÂM HUKUKUNA GÖRE ALIŞ-VERİŞTE VADE FARKI VE KÂR HADDİ 2. İSLÂM DA KILIK-KIYAFET VE ÖRTÜNME 3. İKTİSADÎ KALKINMA VE İSLÂM 4. PARA, FAİZ

Detaylı

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU 02 04 Kasım 2012, Antalya P r o g r a m 1. Gün (2 Kasım 2012 Cuma): Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu, Kampüs

Detaylı

V. Din Şûrası Programı

V. Din Şûrası Programı T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı V. Din Şûrası Programı Günümüzde Yeni Dini Anlayışlar; Dini Bilgi, Eğitim ve Din Hizmetleri 08-10 Aralık 2014 Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi 1. GÜN:

Detaylı

2014 YILI FAALİYETLERİ

2014 YILI FAALİYETLERİ 2014 YILI FAALİYETLERİ 28 Ağustos 2013 tarihinde Dekanımız Prof. Dr. Bayram Ali ÇETİNKAYA görevine başladı. 27 Eylül 2013 tarihinde Dekanımız Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya Atatürk Üniversitesinde düzenlenen

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: İlyas CANİKLİ Unvan: Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Samsun-Terme/ 1966 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0530 9576891 E-Posta: icanikli@mynet.com; ilyascanikli@gmail.com

Detaylı

Giresun/Bulancak Sarayburnu Camii

Giresun/Bulancak Sarayburnu Camii GİRESUN 2014 İslami İlimler Fakültesi; 08 Eylül 2012 tarih ve 28405 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu nun 25 Temmuz 2012 tarih ve 2012/3527 Sayılı Kararı ile Giresun Üniversitesi

Detaylı

"Medeniyet" Üsküdar'da tartışılacak

Medeniyet Üsküdar'da tartışılacak On5yirmi5.com "Medeniyet" Üsküdar'da tartışılacak Bağlarbaşı Kültür Merkezi 9-10 Şubat tarihlerinde 'Yüceltme ve Reddiye Arasında Medeniyeti Anlamak' başlıklı uluslararası bir sempozyum yapılacak. Yayın

Detaylı

İSAV 2011 YILI FAALİYET RAPORU

İSAV 2011 YILI FAALİYET RAPORU İSAV 2011 YILI FAALİYET RAPORU İSLÂMÎ İLİMLER ARAŞTIRMA VAKFI İskenderpaşa Mh. Kıztaşı, Kâmilpaşa Sk. 34080 Fatih/İst. Tel : (+90 212) 523 54 57 Fax : 0212 523 65 37 Web Site: http:/www. isavvakfi.org

Detaylı

ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846

ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846 J ISSN 2146-7846 J Yayınlayan Kurum / Publishing Institution: Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Bozok University Revelation Faculty Dil/Language: Türkçe, İngilizce, Arapça, Almanca,

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEMEVE DESTEKLEME İLKELERİ YÖNERGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEMEVE DESTEKLEME İLKELERİ YÖNERGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEMEVE DESTEKLEME İLKELERİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Başkent Üniversitesinin Fakülte, Meslek Yüksekokulu, Konservatuvar, Enstitü ve Merkezler gibi akademik birimleri

Detaylı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı Adı Soyadı: Mustafa KARATAŞ Ünvanı: Doç.Dr. Ana Bilim Dalı: Hadis Ana Bilim Dalındaki Konumu: Öğretim Üyesi E-Posta: mkaratas@istanbul.edu.tr Web: www.mustafakaratas.com ÖĞRENİM DURUMU VE AKADEMİK ÜNVANLAR

Detaylı

II. ULUSLARARASI HELÂL ÜRÜN EKONOMİSİ SEMPOZYUMU

II. ULUSLARARASI HELÂL ÜRÜN EKONOMİSİ SEMPOZYUMU II. ULUSLARARASI HELÂL ÜRÜN EKONOMİSİ SEMPOZYUMU (GİYİM-KUŞAM) 6-7 MART 2016 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE GİRİŞ Tarih boyunca insan, bedenini başkalarının bakışlarından saklayan kıyafetten arî olmamıştır.

Detaylı

Uluslararası Konferans Arap Uyanışı ve Orta Doğu da Barış: Müslüman ve Hristiyan Perspektifler 7-8 Eylül 2012 Le Meridien Hotel, İstanbul

Uluslararası Konferans Arap Uyanışı ve Orta Doğu da Barış: Müslüman ve Hristiyan Perspektifler 7-8 Eylül 2012 Le Meridien Hotel, İstanbul Uluslararası Konferans Arap Uyanışı ve Orta Doğu da Barış: Müslüman ve Hristiyan Perspektifler 7-8 Eylül 2012 Le Meridien Hotel, İstanbul Organizatörler: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU İ S L Â M Î İ L İ M L E R A R A Ş T I R M A V A K F I İ İslâmî İlimler Araştırma Vakfı, değerli âlim, mütefekkir ve araştırmacıların yetişmesini temin etmek, özellikle bunlara

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ (H. Mehmet Bayraktar Binası) TANITIM KİTAPÇIĞI (2010-2011) KAPAK İLAHİYAT FAKÜLTESİ Tarihçe 16 Aralık 1965 tarihinde Yüksek İslam Enstitüsü adıyla Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ (H. Mehmet Bayraktar İlahiyat Fakültesi) TANITIM KİTAPÇIĞI (2014-2015) KAPAK İLAHİYAT FAKÜLTESİ Tarihçe 16 Aralık 1965 tarihinde Yüksek İslam Enstitüsü adıyla Milli

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI T U : Teorik ders saati : Uygulamalı ders saati : Dersin redisi : Avrupa redi Transfer Sistemi 1.SINIF 1.SINIF ODU I. YARIYIL/GÜZ

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ. Doç.Dr. Yunus KOÇ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ. Doç.Dr. Yunus KOÇ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ Doç.Dr. Yunus KOÇ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM ÜYESİ SAYILARI/İSTATİSTİKLER Görevlendirme: 1 profesör (yabancı

Detaylı

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ IX. KONGRES

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ IX. KONGRES TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ I. DUYURU Katkılarıyla TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI ÖNSÖZ Değerli Meslektaşlarım, Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği ile beraber organize

Detaylı

Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster

Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği), Türkiye'de çağdaş insan kaynakları yönetimi anlayışlarının yaygınlaştırılmasına ve gelişimine liderlik eden, bu konuda ülkemizin

Detaylı

18 AĞUSTOS 2015 YABÖM TOPLANTI SALONU, ÇANKIRI

18 AĞUSTOS 2015 YABÖM TOPLANTI SALONU, ÇANKIRI 18 AĞUSTOS 2015 YABÖM TOPLANTI SALONU, ÇANKIRI 1- ŞU ANA KADAR SUDAN TARAFI İLE YAPILAN YAZIŞMALAR VE GERÇEKLEŞTİRİLEN GÖRÜŞMELER VE SONUCU 2- SUDANLI GURUPLARI KATILACAKLARI KURSLAR VE KURS PROGRAMLARININ

Detaylı

KARAR 42.01- Tıp Fakültesi Dekanlığı nın 30.10.2013 tarih ve 2233 sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR 42.01- Tıp Fakültesi Dekanlığı nın 30.10.2013 tarih ve 2233 sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 42.01- Tıp Fakültesi

Detaylı

e-imza Prof. Dr. Şükrü ŞENTÜRK Rektör a. Rektör Yardımcısı

e-imza Prof. Dr. Şükrü ŞENTÜRK Rektör a. Rektör Yardımcısı Evrak Ana. Üni. Tarih Evrak ve Sayısı: Tarih 14/06/2016-E.5655 ve Sayısı: 15/06/2016-E.37386 T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BD8107914312* Sayı :76144028-821.99-

Detaylı

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI A YURTDIŞI OFİS DESTEĞİ Teknik Müşavirlik Şirketlerinin yurtdışı pazarlarda tutunabilmeleri maksadıyla yurtdışı ülkelerde ofis açmalarının desteklenmesi.

Detaylı

2015 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI SEMPOZYUMU. Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Hukuku

2015 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI SEMPOZYUMU. Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Hukuku 2015 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI SEMPOZYUMU Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Hukuku DÜZENLEYEN Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü SEMPOZYUMUN AMACI VE GEREKÇESİ Etnik, dini ve siyasi

Detaylı

PLANLANAN TARİH. 16-17 Mayıs 2013 DÜZENLEYEN ULUSLARARASI UYGUNLUK DEĞERLENDİRME CEMİYETİ

PLANLANAN TARİH. 16-17 Mayıs 2013 DÜZENLEYEN ULUSLARARASI UYGUNLUK DEĞERLENDİRME CEMİYETİ PLANLANAN TARİH 16-17 Mayıs 2013 DÜZENLEYEN ULUSLARARASI UYGUNLUK DEĞERLENDİRME CEMİYETİ 1.PERSONEL BELGELENDİRME KONFERANSI HAZIRLIK ÇALIŞMASI PLANI Amaç : Şirketlerin temel varlık gücü olan rekabeti

Detaylı

Sayı: 2008/09 FAALİYET TEKNİK RAPORU

Sayı: 2008/09 FAALİYET TEKNİK RAPORU Sayı: 2008/09 FAALİYET TEKNİK RAPORU 2008 Sayfa No: İÇERİK Kapak 2 İçerik 3 1. AKEV Hakkında 4 5 2. Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu 6 3. Özet 7 8 4. Faaliyetler ve Çıktılar 9 5. Genel Başarı Göstergeleri

Detaylı

TARIM, GIDA VE HAYVANCILIK 2023 KONGRESİ

TARIM, GIDA VE HAYVANCILIK 2023 KONGRESİ Türkiye nin Stratejik Vizyonu 2023 Stratejik Lokomotif Sektörler TARIM, GIDA VE HAYVANCILIK 2023 PROGRAM ( TASLAK ) 1. GÜN 8 Mayıs 2014, Perşembe İstanbul Gönen Hotel 09.00-09.30 Kayıt 09.30-10.45 Açılış

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ULUSLARARASI GENÇLİK KAMPI-TÜRKİYE ORTAK DEĞERLER, ORTAK GELECEK VE GENÇ LİDERLER Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Gençlik Çalışmaları Dairesi ULUSLARARASI GENÇLİK KAMPI-TÜRKİYE

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Sabri YILMAZ

Yrd. Doç. Dr. Sabri YILMAZ Öğrenim Durumu LİSANS Yrd. Doç. Dr. Sabri YILMAZ Anabilim Dalı : Kelam Doğum Yeri ve Tarihi : Seki Fethiye / Muğla / 968 Tel (İş) : (04)30757 (04)306879 Faks : (04)306889 e-posta : sabriyilmaz@akdeniz.edu.tr

Detaylı

Sayı: 2005/06 FAALİYET TEKNİK RAPORU

Sayı: 2005/06 FAALİYET TEKNİK RAPORU Sayı: 2005/06 FAALİYET TEKNİK RAPORU 2005 Sayfa No: İÇERİK Kapak 2 İçerik 3 1. AKEV Hakkında 4 2. Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu 6-7 3. Özet 8-9 4. Faaliyetler ve Çıktılar 10 5. Genel Başarı Göstergeleri

Detaylı

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı :Muammer BAYRAKTUTAR 2. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 3. Görevi : Öğretim Üyesi/Dekan Yrd. 4. Görev Yeri : Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. İletişim : muammerbayraktutar@hotmail.com

Detaylı

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI 5. İSLAM DÜNYASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI KONFERANSI PROGRAMI İSLAM DÜNYASINDA YÜKSELEN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ROLÜ

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI 5. İSLAM DÜNYASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI KONFERANSI PROGRAMI İSLAM DÜNYASINDA YÜKSELEN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ROLÜ İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI 5. İSLAM DÜNYASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI KONFERANSI PROGRAMI İSLAM DÜNYASINDA YÜKSELEN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ROLÜ 14 15 ARALIK, İSTANBUL TÜRKİYE TARİH TEBLİĞ KONUŞMACILAR

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FİNAL SINAVI TAKVİMİ TARİH SAAT DERSİN ADI SALON ÖĞRETİM ÜYESİ Mukayeseli Adab ve Erkanı Prof. Dr. Tahir YAREN Kıraat Farklılıklarının Manaya Etkisi Aşere,Takrib,Tayyibe

Detaylı

BETİM ULUSLARARASI SAĞLIK ÖĞRENCİLERİ AKADEMİSİ 2016

BETİM ULUSLARARASI SAĞLIK ÖĞRENCİLERİ AKADEMİSİ 2016 BETİM ULUSLARARASI SAĞLIK ÖĞRENCİLERİ AKADEMİSİ 2016 Hasekisultan Mh Topçu Emin Bey Çıkmazı 4 Fatih İstanbul 0212 632 0369 0212 632 0328 betim.org.tr usap@hayatvakfi.org.tr HAYAT SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER Esra ALAGÖZ KAYA Şubat 2015 SUNUM PLANI I. SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER II. DESTEKLEMELERDE TEMEL HUSUSLAR III.

Detaylı

1. Adı Soyadı: Zekeriya GÜLER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

1. Adı Soyadı: Zekeriya GÜLER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Zekeriya GÜLER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Selçuk Üniversitesi Y. Lisans İlahiyat (Hadis) Selçuk Üniversitesi

Detaylı

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Eski adıyla İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) günümüzde nüfusunun çoğunluğu veya bir kısmı Müslüman olan ülkelerin üye olduğu ve üye ülkeler arasında politik, ekonomik, kültürel,

Detaylı

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan:

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: YÖNETMELİK Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BİLİM KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Tel (İş) : (04) 74458 Faks : (04) 06889 E-posta : durmusabdullah@yahoo.com Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi ahiyat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA Öğrenim

Detaylı

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XXVI. Dönem Genel Kurulu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XXVI. Dönem Genel Kurulu UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XXVI. Dönem Genel Kurulu 17 Mayıs 2014 Tarihinde Ankara da Gerçekleştirildi UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetmeliğinin 14. Maddesine göre toplanan XXVI. Genel Kurul, 2014-2018

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ DİN PSİKOLOJİSİ ÖZEL SAYISI Prof. Dr. Kerim Yavuz Armağanı Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2012 ÇUKUROVA

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLLERİMİZ AVRUPA BİRLİĞİNE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 23 Şubat 2011 Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı SUNUM İÇERİĞİ

Detaylı

'Hayırlı Gece' Ramazan Proğramı

'Hayırlı Gece' Ramazan Proğramı 'Hayırlı Gece' Ramazan Proğramı 1) Ne & Niçin? Şubelerde Gençlere özel İrşad Proğramları Ramazan ayı içerisinde şube gençlik teşkilatlarında, o şubenin Camii'sine ibadet etmek üzere gelen gençlere yönelik

Detaylı

Paris Boğaziçi Enstitüsü, Boğaziçi Semineri başlıklı yıllık toplantısını 11-12 Haziran tarihlerinde İstanbul da düzenleyecek

Paris Boğaziçi Enstitüsü, Boğaziçi Semineri başlıklı yıllık toplantısını 11-12 Haziran tarihlerinde İstanbul da düzenleyecek 8 Haziran 2010 TS/BAS-BÜL/10-49 Paris Boğaziçi Enstitüsü, Boğaziçi Semineri başlıklı yıllık toplantısını 11-12 Haziran tarihlerinde İstanbul da düzenleyecek Toplantının gala yemeğine Cumhurbaşkanı Abdullah

Detaylı

Derece Alan Okul Üniversite Yıl İlköğretim Kahramanmaraş (Merkez) İnönü İlkokulu 1973 Ortaöğretim K.Maraş Merkez Ortaokulu

Derece Alan Okul Üniversite Yıl İlköğretim Kahramanmaraş (Merkez) İnönü İlkokulu 1973 Ortaöğretim K.Maraş Merkez Ortaokulu 1. Adı Soyadı : MUSTAFA CAN 2. Doğum Tarihi : 10.01.1963 3. Doğum Yeri : Kahramanmaraş-Merkez 4. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 5. Öğrenim Durumu: Derece Alan Okul Üniversite Yıl İlköğretim Kahramanmaraş (Merkez)

Detaylı

21. Yüzyılda Aile Sempozyumu 14-16 Kasım 2014

21. Yüzyılda Aile Sempozyumu 14-16 Kasım 2014 21. Yüzyılda Aile Sempozyumu 14-16 Kasım 2014 1. Amaç ve Gerekçe İnsanlık tarihi kadar köklü bir geçmişe sahip olan aile kurumu, tüm dünyada birtakım kırılmalar yaşamaktadır. Mutlu aile fotoğrafının yerini

Detaylı

14 Kasım 2014 Cuma. 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN. 3. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan YILDIZ

14 Kasım 2014 Cuma. 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN. 3. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan YILDIZ 14 Kasım 2014 Cuma 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN 9:00-10:00 Kayıt 10:00-11:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları 14:00 14:20 Osmanlı Dönemi Ahıska Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ayna ASKEROĞLU ARSLAN,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: ÖMER FARUK HABERGETİREN DOĞUM YERİ VE TARİHİ: ŞANLIURFA/03.04.1968 ÖĞRENİM DURUMU: DOKTORA DERECE ANABİLİM DALI/BİLİM DALI 1 LİSANS SELÇUK İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2 YÜKSEK LİSANS 3 DOKTORA

Detaylı

2014 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI SEMPOZYUMU HZ. PEYGAMBER VE İNSAN YETİŞTİRME DÜZENİMİZ

2014 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI SEMPOZYUMU HZ. PEYGAMBER VE İNSAN YETİŞTİRME DÜZENİMİZ 1 2014 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI SEMPOZYUMU HZ. PEYGAMBER VE İNSAN YETİŞTİRME DÜZENİMİZ DÜZENLEYEN Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü SEMPOZYUMUN GEREKÇESİ Yüce Allah, tekamül ve gelişime

Detaylı

KURULLAR İLETİŞİM. SEKRETERYA: Yrd. Doç. Dr. Yunus Emre GÖRDÜK Yrd. Doç. Dr. Recep ÖNAL Yrd. Doç. Dr. Mustafa KOÇ

KURULLAR İLETİŞİM. SEKRETERYA: Yrd. Doç. Dr. Yunus Emre GÖRDÜK Yrd. Doç. Dr. Recep ÖNAL Yrd. Doç. Dr. Mustafa KOÇ 1 İLETİŞİM http://www.balikesir.edu.tr/bau/fakulte/ilahiyat_fakultesi hasanbasricantaysempozyumu@gmail.com Tel.: 0266 249 61 79 Fax: 0266 239 87 46 KURULLAR BİLİM ve DANIŞMA KURULU: Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ

Detaylı

TEMATİK GENÇLİK KAMPLARI GİRİŞİMCİLİK KAMPI (SAMSUN) PROGRAM AKIŞI 1.DÖNEM (ERKEK)

TEMATİK GENÇLİK KAMPLARI GİRİŞİMCİLİK KAMPI (SAMSUN) PROGRAM AKIŞI 1.DÖNEM (ERKEK) GİRİŞİMCİLİK KAMPI (SAMSUN) PROGRAM AKIŞI 1.DÖNEM (ERKEK) 1.GÜN - 10 Kasım 2014 08:00-09:00 : Karşılama ve Kayıt İşlemleri 10:00-11:30 : Açılış Programı-Sayın Bakanımızın Konuşması 11:30-12:30 :Seminer

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TARAFINDAN 19-20 OCAK 2006 TARİHLERİNDE DÜZENLENECEK OLAN ULUSLARARASI KONFERANS KONUSUNDA BASIN DUYURUSU

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TARAFINDAN 19-20 OCAK 2006 TARİHLERİNDE DÜZENLENECEK OLAN ULUSLARARASI KONFERANS KONUSUNDA BASIN DUYURUSU TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TARAFINDAN 19-20 OCAK 2006 TARİHLERİNDE DÜZENLENECEK OLAN ULUSLARARASI KONFERANS KONUSUNDA BASIN DUYURUSU tarafından İstanbul da Enflasyon Hedeflemesi: Uygulama ve Olası

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı DÜNYA - SİYASET 2012 yılının Şubat ayında Tunus ta yapılan Suriye nin Dostları Konferansı nın ikincisi Nisan 2012 de İstanbul da yapıldı. Konferansta Esad rejimi üstündeki uluslararası baskının artırılması,

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : İsmail Kıllıoğlu İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : ikillioglu@fsm.edu.tr 2. Doğum -

Detaylı

SELÇUKLU KALELERİ VE SAVUNMA YAPILARI SEMPOZYUM PROGRAMI

SELÇUKLU KALELERİ VE SAVUNMA YAPILARI SEMPOZYUM PROGRAMI SELÇUKLU KALELERİ VE SAVUNMA YAPILARI SEMPOZYUM PROGRAMI BİLİM KURULU Prof. Dr. Nihat DALGIN (Sinop Üniversitesi Rektörü) Prof. Dr. Turan KARATAŞ (Atatürk Kültür Merkezi Başkanı) Prof. Dr. Refik TURAN

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ Türkiyenin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin arttırılması ve film sektörünün uluslararası rekabet gücünü geliştirilmesi için, Türkiyede yerleşik, film sektöründe faaliyet gösteren şirketler (film yapımcısı

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ETKİNLİK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ETKİNLİK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ETKİNLİK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE1-(1) Bu yönergenin amacı Üsküdar Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilecek bilimsel, sanatsal, kültürel, sportif her tür etkinliğin planlanmasına

Detaylı

TÜRK-AFRİKA ÜNİVERSİTELERİ İŞBİRLİĞİ FORMU VE EĞİTİM FUARI ( 25-26 MAYIS, 2106, ILGAZ TURKIYE ) Toplantıyı Düzenleyen Kurum : Çankırı Karatekin

TÜRK-AFRİKA ÜNİVERSİTELERİ İŞBİRLİĞİ FORMU VE EĞİTİM FUARI ( 25-26 MAYIS, 2106, ILGAZ TURKIYE ) Toplantıyı Düzenleyen Kurum : Çankırı Karatekin TÜRK-AFRİKA ÜNİVERSİTELERİ İŞBİRLİĞİ FORMU VE EĞİTİM FUARI ( 25-26 MAYIS, 2106, ILGAZ TURKIYE ) Toplantıyı Düzenleyen Kurum : Çankırı Karatekin Üniversitesi ( Türkiye), http://english.karatekin.edu.tr/

Detaylı

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA. YÖK Denetleme Kurulu Başkanı

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA. YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Onur Kurulu Prof. Dr. Reha Metin ALKAN Ziyatdin İsmihanoğlu KASSANOV Prof. Dr. İlyas DOĞAN Salim USLU Rektörü Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Dünya Ahıska Türkleri Birliği

Detaylı

17-18 - 19 Mayıs 2013. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi. Türkiye de İslamcılık Düşüncesi Sempozyumu

17-18 - 19 Mayıs 2013. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi. Türkiye de İslamcılık Düşüncesi Sempozyumu 17-18 - 19 Mayıs 2013 Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi 1 ve İslam dünyasında soğuk savaş sonrası dönemin şartları içerisinde tekrar tartışılmaya başlanan düşüncesi ve hareketi iki-üç asırlık tarihi

Detaylı

SEPD II.Sempozyumu KURS 1 1 1 1 Sheraton Maslak Otel

SEPD II.Sempozyumu KURS 1 1 1 1 Sheraton Maslak Otel SEPD II.Sempozyumu KURS 1 1 1 1 Sheraton Maslak Otel Davet Yazısı Sağlık Sektörünün Değerli Mensupları, Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği (SEPD), 25 Eylül 2009 tarihinde sağlık ekonomisi ve politikası

Detaylı

Tahsin Görgün-Yayınlar ve Çalışmalar 1. Tahsin Görgün (Kısa Özgeçmiş)

Tahsin Görgün-Yayınlar ve Çalışmalar 1. Tahsin Görgün (Kısa Özgeçmiş) Tahsin Görgün-Yayınlar ve Çalışmalar 1 Tahsin Görgün (Kısa Özgeçmiş) 1961 yılında Sivas ta doğdu. Sivas İmam-Hatip Lisesini bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi nde lisans eğitimi yaptı

Detaylı

Davet mektubu. Genel Bilgiler. Ana Kategori Sponsorlukları. Sosyal Aktivite Sponsorlukları. Zirve Hizmetleri Sponsorlukları.

Davet mektubu. Genel Bilgiler. Ana Kategori Sponsorlukları. Sosyal Aktivite Sponsorlukları. Zirve Hizmetleri Sponsorlukları. Davet mektubu Genel Bilgiler Ana Kategori Sponsorlukları Sosyal Aktivite Sponsorlukları Zirve Hizmetleri Sponsorlukları İletişim DAVET Dünya Meyve Suyu Günü (DMSG) Türk Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED)

Detaylı

Prof. Dr. Bünyamin ERUL

Prof. Dr. Bünyamin ERUL Prof. Dr. Bünyamin ERUL Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Öğretim Üyesi 1965 yılında Bolu da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Bolu da tamamladı. 1987 yılında A. Ü. İlahiyat Fakültesi nden

Detaylı

Etkinlikler. T.C. İstanbul Aydın Üniversitesi Adına Sahibi. Dr.Mustafa AYDIN (Mütevelli Heyet Başkanı) YAYIN KURULU YAYINA HAZIRLAYANALAR

Etkinlikler. T.C. İstanbul Aydın Üniversitesi Adına Sahibi. Dr.Mustafa AYDIN (Mütevelli Heyet Başkanı) YAYIN KURULU YAYINA HAZIRLAYANALAR T.C. İstanbul Aydın Üniversitesi Adına Sahibi Dr.Mustafa AYDIN (Mütevelli Heyet Başkanı) Etkinlikler Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından 18 Mart 2015 tarihinde 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferinin

Detaylı

12-15 Kasım 2013 Kuşadası Sponsorluk Dosyası

12-15 Kasım 2013 Kuşadası Sponsorluk Dosyası BEC2013 BIOMED2013 12-15 Kasım 2013 Kuşadası Sponsorluk Dosyası Ege Üniversitesi, 2000-2001 yılında, devlet üniversiteleri mühendislik fakülteleri içinde Türkiye de ilk kez Biyomühendislik Lisans Programı

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı AVRUPALI HUKUKÇULAR EĞİTİM PROGRAMLARI

T.C. BAŞBAKANLIK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı AVRUPALI HUKUKÇULAR EĞİTİM PROGRAMLARI AVRUPALI HUKUKÇULAR EĞİTİM PROGRAMLARI GENEL BİLGİLER Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili çalışmalar yapmak ve sorunlarına çözüm üretmek Başkanlığımızın başlıca görev alanları içerisinde yer almaktadır.

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI 13.00-14.15 Sarf ve Nahiv 13.00-14.15 İmla İnşa ve Okuma 1-A-B-C SINIFLARI (NORMAL VE

Detaylı

KARAR 34.01- Personel Daire Başkanlığı nın 14.10.2015 tarih ve 44793 sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR 34.01- Personel Daire Başkanlığı nın 14.10.2015 tarih ve 44793 sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 34.01- Personel Daire

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Tel (İş) : (04) 74458 Faks : (04) 06889 E-posta : durmusabdullah@yahoo.com Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi ahiyat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA Öğrenim

Detaylı

ULUSLARARASI TARIM SİGORTALARI SEMPOZYUMU (IAIS) 02-03 Haziran 2016 SPONSORLUK DOSYASI

ULUSLARARASI TARIM SİGORTALARI SEMPOZYUMU (IAIS) 02-03 Haziran 2016 SPONSORLUK DOSYASI ULUSLARARASI TARIM SİGORTALARI SEMPOZYUMU (IAIS) 02-03 Haziran 2016 SPONSORLUK DOSYASI Asya ve Avrupa nın Buluşma Noktasında Tarım Sigortaları alanında gerçekleştirilen ilk büyük çaplı organizasyon Dünya

Detaylı

GAZİANTEP AİLE HEKİMLERİ DERNEĞİ 3.AİLE HEKİMLERİ EĞİTİM GÜNLERİ. Gaziantep (28.03.2015 (08.00-18.00) DİVAN OTEL

GAZİANTEP AİLE HEKİMLERİ DERNEĞİ 3.AİLE HEKİMLERİ EĞİTİM GÜNLERİ. Gaziantep (28.03.2015 (08.00-18.00) DİVAN OTEL DİVAN OTEL Gaziantep Aile Hekimleri Derneği miz Gaziantep Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) çalışan birinci basamak aile hekimlerinin karşılaştığı güncel tıbbi ve para medikal konularda bilgilendirilme

Detaylı

HZ. PEYGAMBER DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE KADINLARIN YERİ Levent Öztürk, Ayışığı Kitapları, İstanbul 2001, 246 s. Fatmatüz Zehra KAMACI

HZ. PEYGAMBER DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE KADINLARIN YERİ Levent Öztürk, Ayışığı Kitapları, İstanbul 2001, 246 s. Fatmatüz Zehra KAMACI sakarya üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi 9 / 2004 s. 219-223 kitap tanıtımı HZ. PEYGAMBER DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE KADINLARIN YERİ Levent Öztürk, Ayışığı Kitapları, İstanbul 2001, 246 s. Fatmatüz

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali Bulut İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (01) 51 81 00 Mail : abulut@fsm.edu.tr. Doğum - Tarihi : 1.0.1973

Detaylı

RİZE TÜRKİYE YE AÇILIYOR

RİZE TÜRKİYE YE AÇILIYOR RİZE TÜRKİYE YE AÇILIYOR Rize nin başta Turizm olmak üzere yetiştirdiği, ürettiği ürünlerin kamuoyuyla paylaşılması amacıyla düzenlenecek olan Rize Tanıtım ve Çay Günleri, Rize nin tanıtımı açısından büyük

Detaylı

SEMPOZYUM DAVETİYESİ ve PROGRAMI

SEMPOZYUM DAVETİYESİ ve PROGRAMI SEMPOZYUM DAVETİYESİ ve PROGRAMI Sayfa 2 Kuşadası Kurşunlu Han-Kervansaray Kuşadası Güvencin ada Kalesi Sayfa 3 01-03 Nisan 2016 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Kuşadası ve Civarında Tasavvufî Hayat

Detaylı

Sayı: 2009/10 FAALİYET TEKNİK RAPORU

Sayı: 2009/10 FAALİYET TEKNİK RAPORU Sayı: 2009/10 FAALİYET TEKNİK RAPORU 2009 Sayfa No: İÇERİK Kapak 1 İçerik 2 1. AKEV Hakkında 3 4 2. Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu 6 3. Özet 7 10 4. Faaliyetler ve Çıktılar 11 5. Genel Başarı Göstergeleri

Detaylı

İlahiyat Fakülteleri Din Eğitimi Anabilim Dalı XI. Koordinasyon Toplantısı

İlahiyat Fakülteleri Din Eğitimi Anabilim Dalı XI. Koordinasyon Toplantısı Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 52:1(2011), ss. 388-393 İlahiyat Fakülteleri Din Eğitimi Anabilim Dalı XI. Koordinasyon Toplantısı CEMIL OSMANOĞLU ARŞ. GÖR., ERÜ İLAHIYAT FAKÜLTESI osmanoglu@erciyes.edu.tr

Detaylı

Festivalin Tarihçesi

Festivalin Tarihçesi Festivalin Tarihçesi Uluslararası İzmir Film Festivali ilk kez 1990 yılında düzenlenmeye başladı. 11 kez düzenlenen Festivale 2000 yılında ara verildi. İzmir Film Festivali, 11 yıl boyunca dünyadan ve

Detaylı

Doç. Dr. Ömer Faruk TEBER

Doç. Dr. Ömer Faruk TEBER Doç. Dr. Ömer Faruk TEBER Anabilim Dalı Öğrenim Durumu LĐSANS Üniversite Üniversitesi Akademik Birim : âhiyat Fakültesi Mezuniyet ı : 990 YÜKSEK LĐSANS DOKTORA Doğum Yeri ve Tarihi : Erzurum / 8.09.968

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE KURULU KARARI

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE KURULU KARARI Toplantı Tarihi: 0. 06. 04 Toplantı Sayısı : 04/05 Fakültemiz Fakülte Kurulu, Dekan Prof. Dr. Abdulbaki GÜNEŞ Başkanlığında 0.06.04 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. KARAR: -04-05 Eğitim

Detaylı

TEMİZ ENERJİ GÜNLERİ 2014

TEMİZ ENERJİ GÜNLERİ 2014 N N İÇİNDEKİLER I. İÇİNDEKİLER...1 II. ETKİNLİK ÖZETİ...2 III. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ...3 IV. ETKİNLİĞİN TANIMI VE GENEL BİLGİLER...4 V. MALİYET DÖKÜMÜ...6 VI. ÖNGÖRÜLEN ETKİNLİK PROGRAMI...8 VII.

Detaylı

. Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Lefkoşa - KKTC

. Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Lefkoşa - KKTC . Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Tarihte Kıbrıs (11 13 Nisan 2016) The I st International Symposium on Mediterranean Karpasia Cyprus in History (April 11-13, 2016) Lefkoşa - KKTC Kıbrıs, tarihin

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EK - MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Arapça Öğretmenleri, İmam Hatip Ortaokulu ve Anadolu İmam Hatip Liselerindeki Bütün Branşlardaki Öğretmenler İçin

Detaylı

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

ORTADOĞU VE AVRASYA YAZ OKULU/TRABZON

ORTADOĞU VE AVRASYA YAZ OKULU/TRABZON ORTADOĞU VE AVRASYA YAZ OKULU/TRABZON DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ (SAM) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KTÜ) ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ (ORSAM) 02-07 Temmuz 2012 / TRABZON

Detaylı

Sayı: 2000/01 FAALİYET TEKNİK RAPORU

Sayı: 2000/01 FAALİYET TEKNİK RAPORU Sayı: 2000/01 FAALİYET TEKNİK RAPORU 2000 Sayfa No: İÇERİK Kapak 2 İçerik 3 1. AKEV Hakkında 4 2. Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu 5 3. Özet 6 4. Faaliyetler ve Çıktılar 8 5. Genel Başarı Göstergeleri

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için VIII. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın!

Detaylı

XI. REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ANA BİLİM DALI BAŞKANLARI TOPLANTISI 8-9 Haziran 2012 Kars

XI. REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ANA BİLİM DALI BAŞKANLARI TOPLANTISI 8-9 Haziran 2012 Kars XI. REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ANA BİLİM DALI BAŞKANLARI TOPLANTISI 8-9 Haziran 2012 Kars Değerli öğretim üyeleri Bu yıl XI. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Ana Bilim Dalı Başkanları Toplantısı Kars

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ARAB DİLİ VE BELAGATİ Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı, İslâm dininin temel kaynaklarını doğrudan anlayabilmek, temel İslâm bilimleri ve kültür tarihi alanlarında yazılmış olan

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

14-16 OCAK 2016 SPONSORLUK DOSYASI. WOW Convention Center, Istanbul / Türkiye 7. ENERJİ VERİMLİLİĞİ FORUMU VE FUARI. www.evf.gov.tr info@evf.gov.

14-16 OCAK 2016 SPONSORLUK DOSYASI. WOW Convention Center, Istanbul / Türkiye 7. ENERJİ VERİMLİLİĞİ FORUMU VE FUARI. www.evf.gov.tr info@evf.gov. 6 6 5. RİMLİLİĞİ FORUMU VE FUARI SPONSORLUK DOSYASI 14-16 OCAK 2016 WOW Convention Center, Istanbul / Türkiye www.evf.gov.tr info@evf.gov.tr FORUM HAKKINDA Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ndan üst

Detaylı

2014-2015 GÜZ DÖNEMİ DERS DAĞILIMLARI (İLAHİYAT)

2014-2015 GÜZ DÖNEMİ DERS DAĞILIMLARI (İLAHİYAT) 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ DERS DAĞILIMLARI (İLAHİYAT) 1.SINIF (2014 Müfredatlar) 1. YARIYIL ÖĞRETİM ELEMANLARI ÖĞRETİM ELEMANLARI ÖĞRETİM ELEMANLARI No Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS 1.GRUP (101) 2.GRUP (102)

Detaylı