Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantı"

Transkript

1 Dünü, Bugünü ve Geleceğiyle Selefîlik Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantı İstanbul, 8 10 Kasım 2013

2

3 Vakfın gayesi * İslâmî İlimler Araştırma Vakfı, değerli âlim,mütefekkir ve araştırmacıların yetişmesini temin etmek, özellikle bunlara çalışma imkân ve vasıtalarını sağlamak ve İslâmî sahalarda gerekli ilmî araştırmalar yaptırmak gayesiyle atılmış bir adımdır. * İslâmî ilimlerin her dalında araştırma yapmak ve yaptırmak, araştırmacılar yetiştirmek gayesiyle araştırma merkezleri kurmak, kütüphaneler tesis etmek, ilim adamlarını araştırmalar yapmak maksadıyla yabancı ülkelere göndermek, araştırma bursları vermek, araştırmacılara İslâmî İlimler Araştırma Ödülü vermek; * Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren ilmî kuruluşlarla münasebet kurmak, millî ve milletlerarası seminer, kongre ve konferanslar düzenlemek, ilmî toplantılara araştırmacı göndermek; * Her seviyede eğitim ve öğretim kurumları, kazanç amacına yönelik olmayan yüksek öğretim kurumları ile bunlara bağlı birimlerden birini veya birden fazlasını kurmak, bu konularda öğretim görenlere ve doktora yapanlara burslar tahsis etmek; * İlmî konularda hazırlanmış eserleri neşretmek, kitap teşhir ve satış yerleri açmak, matbaalar tesis etmek, gazete, mecmua ve benzeri yayınlar yapmak; * İslâmî ilimler alanında yapılmış yerli-yabancı araştırmaları değerlendirmek, lüzum görünenleri Türkçe'ye tercüme etmek ve yayınlamak. Vakfın gerçekleştirdiği ilmî toplantı metinlerini diğer yabancı dillere çevirerek neşretmek; * Bugünkü medeniyetin meydana gelmesinde ve gelişmesinde İslâm âlimlerinin mevkiini ve tesirlerini belirtmek; 1 Dünü, Bugünü ve Geleceğiyle Selefîlik Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantı İstanbul, 8 10 Kasım 2013

4 İlim Rütbesi, Rütbelerin En Yücesidir. De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Onu ancak akıl sahipleri hakkıyla düşünüp anlar (Zümer Sûresi, 39/9). Allah, ilmi, insanların kalbinden (zihninden) kaldırmak sûretiyle değil de aralarından âlimleri çekip almak sûretiyle kaldırır. Âlim kalmayınca insanlar câhilleri başa geçirerek soracaklarını onlara sorarlar, onlar da bilmeyerek fetvâ verdikleri için, kendileri sapıttıkları gibi başkalarının da sapıtmalarına yol açarlar. (Buhârî, ilm, 34; Müslim, ilm, 13; Tirmizî, ilm, 5; İbn Mâce, Mukaddime, 8; Dârimî, Mukaddime, 26). Allah Teâlâ bir toplumun iyi olmasını (yükselmesini) istediği zaman âlimlerini çoğaltır, câhillerini azaltır. Âlim konuşunca dinlenir ve desteklenir; câhil konuşunca horlanır. Allah Te'âlâ bir toplumun kötü olmasını istediği zaman câhilleri çoğaltır; âlimleri azaltır. Câhil konuşunca kendisine destekçiler bulur; ama, âlim konuşunca aşağılanır. (el-câmi'u's-sağîr) 2 İSAV 43 sene önce 1970 yılında kuruldu, nice 43 yıllara.

5 SUNUŞ Vakfımız(İSAV), bir ilmî araştırma müessesi olması hasebiyle bütün faaliyetlerini ilmî çalışmalara yoğunlaştırmıştır. İlmî araştırmalarda özellikle İslâmî ilimler ve onunla ilgili araştırmalara öncelik verilmektedir yılında kurulan Vakfımız bugüne kadar kuruluş gayesi doğrultusunda önemli mesafeler kat etmiş ve birçok imkânsızlığı ve zorluğu aşarak son yirmi yıl içinde 18 i beynelmilel olmak üzere 73 tartışmalı ilmî toplantı gerçekleştirmiş, yurt içi ve yurt dışından katılan ilim adamları ile günümüze ışık tutacak bir konuda yazılı ve sözlü tartışma imkânı sunmuş, ortaya çıkan sonuçları yani tebliğ, müzakere ve tartışmaları bir araya getirerek neşretmeye muvaffak olmuştur. Vakfımızın bugüne kadar gerçekleştirdiği ve kitap haline getirerek yayınlamış olduğu beynelmilel toplantı konuları şöyledir: 1. Tarihte ve Günümüzde Şiîlik 2. Sünnetin Dindeki Yeri 3. XV. ve XVI. Asırları Türk Asrı Yapan Değerler 4. Alevîler, Bektaşîler ve Nusayrîler 5. İslâm ve Demokrasi 6. Osmanlı Devletinde Din ve Vicdan Hürriyeti 7. Modernleşme, İslâm Dünyası ve Türkiye 8. Küreselleşme, İslâm Dünyası ve Türkiye 9. XXI. Yüzyılda İslâm Dünyası ve Türkiye 10. Tarihte ve Günümüzde Ehl-i Sünnet 11. Günümüzde Aile 12. Dinî Kurumlar ve Din Eğitimi 13. İslâm Ülkelerinde Eğitim 14. Çağımızın Ahlâk Bunalımı ve Çözüm Arayışları 15. Büyük Türk Bilgini Mâtürîdî ve Mâtürîdîlik Vefat Yılında İmâm Gazzâlî 17. Vahyin Nüzûlünün Yılında Hz. Muhammed (s.a.v.). Bu toplantı Başbakanlık Tanıtma Fonu desteği ile yapılmıştır. 18. Dinlerde Nikâh. Başbakanlık Tanıtma Fonu desteği ile yapılmıştır. 3 Kâbe Mekke / Suudi Arabistan

6 Bu ilmî faaliyetlerin devamı olarak, ülkemizdeki İlahiyat Fakülteleri başta olmak üzere İslâm Dünyası nın farklı ülkelerindeki araştırmacıların Selefîliğin kökenleri, kaynakları, tarihî gelişimi, İslâm düşünce tarihindeki yeri, çağımızdaki tezahürleri, İslâmî hareketlerdeki etkisi, dünya kamuoyunda nasıl algılandığı, Batı nın sunmak istediği İslâm ve Müslüman imajına ilişkin konumu ve sosyo-politik boyutu hakkında günümüzdeki çalışmalarında gelinen seviyenin bir tespitini yapmak, Selefîliğin İslâm Düşünce Tarihi içerisindeki yeri ve öneminin doğru bir şekilde anlaşılması, bilimsel, kültürel ve tarihî mirasımıza kazandırdıklarını ortaya koymak, günümüzde Selefîliğin içine düşmüş olduğu çıkmazları belirlemek ve konuyla ilgilenen her kesimden insana ufuk açıcı olması için bugün içinde bulunduğumuz şartların bizlere sağladığı imkânları da iyi değerlendirerek daha başarılı ilmî araştırmalara rehberlik ederek katkıda bulunmak, Selefîlik konusunda farklı coğrafyalardaki yazılan eserler hakkında yakından bilgi sahibi olmak ve özellikle ülkemizde yapılan çalışmalardan da istifade ederek araştırmalara önem kazandırmak, Selefîliğin dünü ve bugününü ortaya çıkarmak, bilhassa bugün bazı şiddet yanlısı dinî akımların Selefîliği istismar etmelerini önlemek üzere, 1. Selefîliğin Tarihî Arka Planı ve Kökenleri 2. Selefîliğin Teolojik ve Düşünsel Boyutu 3. İslâm Tarihinde Selefîlik 4. Selefîliğin Gelişim Süreci 5. Günümüzde Selefîlik ve Tezahürleri 6. Dünyada Selefîlik Algısı 7. Selefîliğin Geleceğine İlişkin Perspektifler oturum başlıkları altında konuyu ele almak üzere 19. Milletlerarası İlmî Toplantı planlanmıştır. Bu ilmî toplantımıza ülkemizdeki ilim adamları yanında yurtdışından da birçok konuşmacı davet edilmiştir. Prof. Dr. Ahmet KAVAS İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali ÖZEK İslâmî İlimler Araştırma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı 4 Mescid-i Nebevî Medine / Suudi Arabistan

7 PROJE BİLİM KURULU Prof. Dr. Ali ÖZEK İSAV Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Salih TUĞ İSAV Mütevelli Heyet II. Başkanı Prof. Dr. Ahmet KAVAS İstanbul Medeniyet Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet Ali BÜYÜKKARA Şehir Üniversitesi Prof. Dr. Mahmut KAYA İstanbul Üniversitesi, Emekli, İSAV Prof. Dr. Âdem APAK Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa ÇAĞRICI Marmara Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Selim YILMAZ Karabük Üniversitesiü Yrd. Doç. Dr. Ramazan YILDIRIM İstanbul Üniversitesi Dr. Mehmet KALAYCI Ankara Üniversitesi TERTİP HEYETİ Prof. Dr. Ahmet KAVAS İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Toplantı Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Selim YILMAZ Karabük Üniversitesi, Toplantı Koordinatör Yardımcısı Dr. İsmail KURT İslâmî İlimler Araştırma Vakfı Ahmet YILDIZ İslâmî İlimler Araştırma Vakfı Arş. Gör. Muhammed TANDOĞAN İstanbul Üniversitesi, Toplantı Koordinatör Yardımcısı Seyit Ali TÜZ İslâmî İlimler Araştırma Vakfı Dünü, Bugünü ve Geleceğiyle SELEFÎLİK Konulu Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantı Projesi I. Projenin Adı Dünü, Bugünü ve Geleceğiyle Selefîlik konulu Milletlerarası İlmî Toplantı 5 Kubbet-üs Sahra Camii Kudüs / Filistin

8 II. Toplantının Tarihi ve Yeri: Toplantı, Kasım 2013 tarihleri arasında İstanbul da gerçekleştirilecektir. III. Projenin Süresi Toplantı, tebliğlerin sunumu ve diğer etkinliklerle birlikte üç gün devam edecektir. IV. Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantının Uygulayıcısı: İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) tarafından gerçekleştirilecektir. V. Projenin Kısa Tanıtımı Belirtilen tarihlerde, başta Türkiye olmak üzere İslâm Ülkeleri ve diğer ülkelerde İslâm ı anlama ve anlamlandırma yöntemlerinden ve yorum çeşitlerinden biri olan Selefîlik hakkında eser te lif eden araştırmacı ve akademisyenlerin katılımıyla, Dünü, Bugünü ve Geleceğiyle Selefîlik konulu bu faaliyet Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantı düzeyinde gerçekleştirilecektir. Hz. Peygamber den sonra Sahabe, Tabiîn ve Tebe-i Tabiîn diye nitelendirilen İslâm ın ilk üç neslinin, yani Selef-i Salihîn in kavil ve uygulamalarını, başka bir ifadeyle kaynak eserlerimizde bize ulaşan haliyle dünya görüşlerini tartışmasız olarak temel almayı savunan ve özellikle sömürgeciliğin kendisini yoğun ve baskın bir şekilde dayattığı 18. yüzyıldan itibaren günümüze kadar uzanan bir süreçte İslâm Dünyası nın yaşamış olduğu derin buhranın üstesinden gelebilmek amacıyla tecdidî bir hareket olarak ciddi bir ivme kazanan Selefîlik üzerine Müslüman araştırmacıların son elli yılda yaptıkları kıymetli çalışmalarından bir kısmını bu Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantıda sunmalarına imkân verilecektir. Toplantıya farklı ülkelerden bilim insanlarının katılması bu konunun bütün boyutlarıyla tartışılmasına imkân sağlayacaktır. 6 Ayasofya Camii İstanbul / Türkiye

9 VI. Projenin Kısa ve Uzun Vadeli Amaçları Toplantının kısa vadedeki amacı, ülkemizdeki İlahiyat Fakülteleri başta olmak üzere İslâm Dünyası nın farklı ülkelerindeki araştırmacıların Selefîliğin kökenleri, kaynakları, tarihî gelişimi, İslâm düşünce tarihindeki yeri, çağımızdaki tezahürleri, İslâmî hareketlerdeki etkisi, dünya kamuoyunda nasıl algılandığı, Batı nın sunmak istediği İslâm ve Müslüman imajına ilişkin konumu ve sosyo-politik boyutu hakkında günümüzdeki çalışmalarında gelinen seviyenin bir tespitinin yapılmasıdır. Uzun vadede ise, Selefîliğin İslâm Düşünce Tarihi içerisindeki yeri ve öneminin doğru bir şekilde anlaşılması, bilimsel, kültürel ve tarihî mirasımıza kazandırdıklarının ortaya konulmasının yanında düşmüş olduğu çıkmazların belirlenmesi ve konuyla ilgilenen her kesimden insana ufuk açıcı olması için bugün, içinde bulunduğumuz şartların bizlere sağladığı imkânları da iyi değerlendirerek daha başarılı ilmî araştırmalara rehberlik ederek katkıda bulunulmasıdır. Selefîlik konusunda farklı coğrafyalardaki yazılan eserler hakkında yakından bilgi sahibi olmak ve özellikle ülkemizde yapılan çalışmalarda bunlardan da istifade edilmesidir. Böylece Selefîliğe dair araştırmalara önem kazandırmaktır. Böylece Selefîliğin marjinal inanç grupları tarafından istismar edilmesini önlemektir. VII. Projenin Gerekçesi a) Amacına Nasıl Ulaşacağı Yapılması planlanan toplantı, farklı Müslüman ülkelerden İslâm Dünyası nın önemli bir tarihî tecrübesi olan Selefîlik konusunda eser sahibi çok sayıda akademisyeni bir araya getirmeyi hedeflemesi bakımından gündem yaratacak ve yol gösterici hüviyette son derece önemli bir toplantı olacaktır. Bundan sonraki benzer faaliyetlere de örnek teşkil edecek bu Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantı, bu alanda çalışma yapan ilim adamlarını toplantı vesilesiyle bir araya getirecek ve böylece müşterek akademik faaliyetlerin artmasına imkân tanıyacaktır. Günümüz İslâm toplumlarının ve bilim çevrelerinin Selefîliğe ilişkin algı ve yorumları hakkında bilgi alış-verişinde bulunma fırsatı elde edilecektir. 7 Sultanahmet Camii İstanbul / Türkiye

10 b) Hedeflenen Kitleler İlahiyat Fakültelerinin özellikle Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi ve diğer bilim dallarındaki öğretim üyeleri, İlahiyat Fakültesi mezunları, bilim insanları, üniversite öğrencileri, din hizmetlerinde bulunanlar ve genel anlamda ilgili herkes toplantının hedef kitlesidir. Toplantı öncesi ülkemizin medya organları, kendilerine gönderilecek tanıtım yazısı ve program muhtevası konusunda bilgilendirileceklerdir. Hazırlanacak tanıtım afişleri başta İlahiyat Fakülteleri olmak üzere önemli yerlere gönderilecektir. Ayrıca posta yoluyla yaklaşık önde gelen kişiye toplantı programı ve davetiye ulaştırılacaktır. İSAV yöneticisi ve toplantının hazırlanması için çalışanlar ile yurtdışından gelecek konuklardan vakti müsait olanlarla ulusal ve uluslararası yazılı, görsel ve işitsel basın kuruluşlarının röportaj yapmaları sağlanacaktır. Böylece toplantının geniş kitlelere ulaşması temin edilecektir. Ayrıca gazetelere ilanlar verilmek suretiyle toplantının programı duyurulacaktır. Özellikle yurtdışından gelen katılımcıların geldikleri ülkelerde tanınmış kimseler olmaları, dolayısıyla onların bu faaliyetleri konusunda kendi çevrelerinin de haberdar olmasına vesile olacaktır. VIII. Metodoloji Dünü, Bugünü ve Geleceğiyle Selefîlik konulu bu faaliyet Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet KAVAS ın başkanlığında, Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Selim YILMAZ ve İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü Araştırma Görevlisi Muhammed TANDOĞAN ın koordinesiyle gerçekleştirilecektir. Toplantı 08 Kasım 2013 Cuma günü saat de açılış oturumuyla başlayacak ve sekiz oturum halinde devam edecektir. Her bir oturumda yirmişer dakikalık üç veya dört tebliğ sunulduktan sonra tartışılacaktır. Oturumlar arasında yarımşar saatlik çay/kahve araları verilecektir. Toplantı sonunda bir değerlendirme yapılacak, yemek sonrası Dinî Mûsiki Konseri verilecektir. Toplantıda sunumlar Türkçe, Arapça ve İngilizce yapılacak; simültane sistemi ile konuşmalar tercüme edilecektir. 8 Selimiye Camii Edirne / Türkiye

11 XI. Maliyet Dokümü Projenin bedeli TL olup harcama kalemleri bütçe kısmında detaylı olarak gösterilmiştir. Bu miktarın, gerçekleştirilecek Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantı için yurt içi ve yurt dışından gelecek araştırmacı ve akademisyenleri karşılama, ulaşım, konaklama, yiyecek-içecek, ilmî toplantının tanıtımı, anında tercüme edecek mütercimlerin ve kullandıkları cihazların kiralanması ile sosyal aktivite masrafları ve tebliğlerin te lif hakları, yayın hazırlığı ve basımı için kullanılması planlanmaktadır. XII. Faaliyet ve Çıktılar (Projenin Hangi Konulara Hizmet Edeceği ve Elde Edilecek Sonuçlar) Üç gün devam edecek olan bu milletlerarası tartışmalı toplantıda 1. Selefîliğin Tarihî Arka Planı ve Kökenleri 2. Selefîliğin Teolojik ve Düşünsel Boyutu 3. İslâm Tarihinde Selefîlik 4. Selefîliğin Gelişim Süreci 5. Günümüzde Selefîlik ve Tezahürleri 6. Dünyada Selefîlik Algısı 7. Selefîliğin Geleceğine İlişkin Perspektifler başlıklı oturumlarda tebliğler sunulacak ve tartışılacaktır. Toplantı sonunda genel bir değerlendirme yapılacak, sonuç bildirisi yayınlanacaktır. Bütün bu çalışmalar kitap haline getirilerek neşredilecektir. (Kitap Basımı Mayıs-2014) XIII. Girdiler: (Projenin Hizmet ve Maddî Olarak Kimler Tarafından Gerçekleştirileceği) Bu milletlerarası projenin uygulayıcısı, İslâmî İlimler Araştırmalar Vakfı dır. İslâm Konferansı Teşkilatı Genel Sekreterliği, Türkiye Diyanet Vakfı ve İstanbul Büyük Şehir Belediyesi nin katılımıyla gerçekleştirilecektir. XIV I. İzleme ve Değerlendirme Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından izlenecektir. 9 Kalon Camii Buhara / Özbekistan

12 XV. Bütçe Bütçenin tamamı TL olup harcama kalemleri aşağıda gösterilmiştir. Bu miktarın, gerçekleştirilecek uluslar arası sempozyum için yurt içi ve yurt dışından gelecek araştırmacı ve akademisyenlerin, ulaşım, barınma, yiyecek ve içecek, sempozyumun tanıtımı, simültane tercüme cihazlarının kiralanması ile sosyal aktivite masrafları ve tebliğlerin basımı için kullanılması planlanmaktadır. Harcamalar Birim Birim Adeti Birim Fiyat Giderler Konaklama Giderleri Telif Hakları Yemek; Çay, Kahve Bedelleri Simültane tercüme ve cihazların kiralanması Kırtasiye, Dosya, Program, Davetiye, Büroşür Matbaa, Gazete ilan ve afiş Basın Müşavir Milletlerarası Ulaşım Bedeli Şehirlerarası Ulaşım Bedeli Organizatör, Koordinatör ve Sekreterya Giderleri Hediye Salon Kira Bedeli Öngörülmeyen Giderler Kitap Basım Bedeli İç Transferler Akşam Yemeği Boğaz Gezisi GENEL TOPLAM Not: Zaruret halinde bütçe kalemleri arasında aktarma yapılabilecektir. 10 Emevi Camii Şam / Suriye

13 IX. Toplantı Programı AÇILIŞ OTURUMU 08 Kasım 2013 Cuma Saat: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Salih TUĞ İSAV Mütevelli Heyet II. Başkanı Prof. Dr. Ali ÖZEK (İSAV Mütevelli Heyet Başkanı) Mevlana Muhammed Taki OSMANİ / Pakistan Prof. Dr. Ahmad Mohammad el-tayyeb (Mısır Ezher-i Şerif Şeyhi) Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ (T.C. Diyanet İşleri Başkanı) Prof. Dr. Ekmeleddin İHSANOĞLU (İslâm İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri) Ara: Çay - Kahve Saat: Sultan Ali Seyfettin Camii Bandar Seri Begawan / Brunei

14 BİRİNCİ OTURUM 08 Kasım 2013 Cuma Saat: SELEFÎLİĞİN TARİHÎ ARKA PLANI ve KÖKENLERİ Oturum Başkanı: Prof. Dr. M. Ali BÜYÜKKARA / Şehir Üniversitesi 1. Tebliğ: İslâm Tarihi Boyunca Selef ve Selefîlik Kavramlarının Anlam Serüveni Prof. Dr. Âdem APAK / Uludağ Üniversitesi 2. Tebliğ: Ehl-i Rey ile Ashabu l-hadis Ayrışması Prof. Dr. Hüseyin ATAY / Ankara Üniversitesi 3. Tebliğ: Selefîliğin Oluştuğu Ortamın Tahlili Prof. Dr. M. Zeki İŞCAN / Atatürk Üniversitesi 4. Tebliğ: Mezhepler Tarihi Açısından Selefî Söylemin Analizi Doç. Dr. Jonathan A. BROWN / Georgetown Üniversitesi İKİNCİ OTURUM 09 Kasım 2013 Cumartesi Saat: SELEFÎLİĞİN TEOLOJİK ve DÜŞÜNSEL BOYUTU Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hüseyin ATAY / Ankara Üniversitesi 5. Tebliğ: Selefîliğin Düşünsel Temelleri Prof. Dr. Ahmet AKBULUT / Ankara Üniversitesi 6. Tebliğ: Selefîliğin Yöntem Sorunu Prof. Dr. Hasan HANEFİ / Kahire Üniversitesi 7. Tebliğ: Selefîliğin Cihad Algısı Prof. Dr. Ali GOMAA / Eski Mısır Müftüsü Milletlerarası Güvenlik ve Koordinasyon Merkezi, ABD 8. Tebliğ: Tekfir İdeolojisi Abd Allah ANAS / Cezayir Ara: Öğle Yemeği: Saat: Jumeirah Camii Bae / Dubai

15 ÜÇÜNCÜ OTURUM 09 Kasım 2013 Cumartesi Saat: SELEFÎLİK ve İSLÂMÎ İLİMLER-I Oturum Başkanı: Prof. Dr. Saim YEPREM / 29 Mayıs Üniversitesi 9. Tebliğ: Selefîlik ve Hadis Prof. Dr. Zekeriya GÜLER / İstanbul Üniversitesi 10. Tebliğ: Selefîlik ve Tefsir Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK / Çukurova Üniversitesi 11. Tebliğ: Selefîlik ve Fıkıh Prof. Dr. Murteza BEDİR / İstanbul Üniversitesi Ara: Çay - Kahve : Saat: DÖRDÜNCÜ OTURUM 09 Kasım 2013 Cumartesi Saat: SELEFÎLİK ve İSLÂMÎ İLİMLER-II SELEFÎLİK ve İSLÂMÎ İLİMLER-II Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mahmut KAYA / İSAV 12. Tebliğ: Selefîlik ve Kelâm Yrd. Doç. Dr. Zübeyir BULUT / Abant İzzet Baysal Üniversitesi 13. Tebliğ: Selefîlik ve Tasavvuf Prof. Dr. Süleyman ULUDAĞ / Uludağ Üniversitesi 14. Tebliğ: Selefîlik ve Felsefe Prof. Dr. Mevlüt UYANIK / Hitit Üniversitesi Dr. Zeynelabidin ACIMAMATOV / Oş Devlet Üniversitesi Ara: Çay - Kahve : Saat: Kral Faysal Camii İslamabad / Pakistan

16 BEŞİNCİ OTURUM 09 Kasım 2013 Cumartesi Saat: SELEFÎLİĞİN GELİŞİM SÜRECİ Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet KAVAS / İstanbul Medeniyet Üniversitesi 15. Tebliğ: İbn Teymiyye ye Göre Gerçek Selefilik Prof. Dr. Yahya MICHOT / Hartford Seminary, ABD 16. Tebliğ: Vehhabîlik ten Günümüze Selefîyye deki Farklı Trendler Prof. Dr. Stephane LACROIX / SciencesPO Üniversitesi, Fransa 17. Tebliğ: Direniş Teolojisi Açısından Selefîlik Prof. Dr. İlhami GÜLER / Ankara Üniversitesi 18. Tebliğ: Selefîliğe Karşı Reddiyeler Doç. Dr. Sıddık KORKMAZ / Necmettin Erbakan Üniversitesi ALTINCI OTURUM 10 Kasım 2013 Pazar Saat: GÜNÜMÜZDE SELEFÎLİK ve TEZAHÜRLERİ Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU / 29 Mayıs Üniversitesi 19. Tebliğ: Günümüzde Selefîlik ve İslâmî Hareketlere Olan Etkisi Prof. Dr. Mehmet Ali BÜYÜKKARA / Şehir Üniversitesi 20. Tebliğ: Şiî Selefî Kutuplaşması Prof. Dr. Hasan ONAT / Ankara Üniversitesi 21. Tebliğ: Selefîlik ve Güvenlik Konsepti Dr. Mark Chalil BODENSTEIN / Frankfurt Goethe Üniversitesi 22. Tebliğ: Çağdaş Söylem Açısından İslâmcılık ve Selefîler Mostafa ZAHRAN / Gazeteci, Mısır Ara: Öğle Yemeği: Saat: II. Hasan Camii Kazablanka / Fas

17 YEDİNCİ OTURUM 10 Kasım 2013 Pazar Saat: DÜNYADA SELEFÎLİK Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa ÇAĞRICI / Marmara Üniversitesi 23. Tebliğ: Arap Baharı ve Sonrasında Selefîlik Yrd. Doç. Dr. Ramazan YILDIRIM / İstanbul Üniversitesi 24. Tebliğ: Asya da Selefîlik Prof. Dr. John L. ESPOSITO / Georgetown Üniversitesi, ABD 25. Tebliğ: Afrika da Selefîlik Dr. Zakaria OUSMAN / Afrika Araştırmaları Merkezi Başkanı, Çad 26. Tebliğ: Batı Dünyasında Selefîlik Prof. Dr. Olivier ROY / EHESS, Fransa Ara: Çay - Kahve : Saat: KAPANIŞ OTURUMU SELEFÎLİĞİN GELECEĞİNE İLİŞKİN PERSPEKTİFLER 10 Kasım 2013 Pazar Saat: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU / 29 Mayıs Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ / TC. Diyanet İşleri Başkanı Mevlana Muhammed Taki OSMANİ / Pakistan Prof. Dr. Zekeriya KURŞUN / Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Yavuz ÜNAL / 19 Mayıs Üniversitesi 15 Tulunoğulları Camii Kahire / Mısır

18 X. Toplantıya Davet Edilecekler: Dünü, Bugünü ve Geleceğiyle Selefîlik konulu bu milletlerarası tartışmalı ilmî toplantıya yurt içi ve dışından tebliğci ve müzakereci olarak 50 civarında ilim adamı katılacak; ayrıca yine yurt dışından Selefîlikle ilgili ilmî araştırmaları bulunan ilim adamları davet edilecek; konuya ilgi duyan diğer katılımcılarla birlikte civarında davetli ile bu ilmî toplantı gerçekleştirilecektir. Selefîlikle İlgili Yurt Dışından Davet Edilebilecek İlim Adamları: Selefîlikle İlgili Yurt Dışından Davet Edilebilecek İlim Adamları: Prof. Dr. Yusuf el-qardawi (Uluslar arası İslâm Âlimleri Birliği Başkanı) Prof. Dr. Roel MEIJER (Radboud Üniversitesi Öğretim Üyesi) Prof. Dr. Hamadi REDISSI (Tunus Üniversitesi Öğretim Üyesi) Prof. Dr. Abdulkader TAYOB (Cape Town Üniversitesi Öğretim Üyesi) Prof. Dr. Jean-Pierre FILIU (Uluslar arası İlişkiler Araştırma Merkezi) Prof. Dr. Abdul Hakim İbrahim al-maroudi (Lonrda Üniversitesi Öğretim Üyesi) Prof. Dr. John HOOVER (Nottingham Üniversitesi Öğretim Üyesi) Prof. Dr. Itzchak WEISMANN (Hayfa Üniversitesi Öğretim Üyesi) Dr. Abdullah b. Mohammed b. İbrahim el-sheikh (Meclis-i Şûrâ Sözcüsü) Dr. Aqil ŞİRİNOV (Bakü Devlet Üniversitesi Öğretim Üyesi) Samir AMGHAR (Montreal Üniversitesi Öğretim Üyesi) Dominipue THOMAS (Sosyal Bilimler Araştırma Merkezi) Nijazi Muhammad Yousuf SHARİF (Selefî Lider) Amel BOUBEKEUR (Brookings Doha Center) Nimrod HURVITZ (Gazeteci) 16 Kuantan Camii Pahang / Malezya

19

20 Kıztaşı Kâmil Paşa Sk. No.5 Fatih İstanbul / Türkiye Tel: ( ) ( ) Fax: ( ) Vakfımıza, Bakanlar Kurulu nun tarih ve sayılı kararıyla vergi muafiyeti tanınmıştır.

İSAV 2012 YILI FAALİYET RAPORU

İSAV 2012 YILI FAALİYET RAPORU İSLÂMÎ İLİMLER ARAŞTIRMA VAKFI'NIN YAYINLAMIŞ OLDUĞU ESERLER: 1. İSLÂM HUKUKUNA GÖRE ALIŞ-VERİŞTE VADE FARKI VE KÂR HADDİ 2. İSLÂM DA KILIK-KIYAFET VE ÖRTÜNME 3. İKTİSADÎ KALKINMA VE İSLÂM 4. PARA, FAİZ

Detaylı

PROJE DOSYASI. 1 PROJENİN ADI. 1 PROJENİN SÜRESİ. 1 UYGULAYICI KURULUŞLAR. 1 PROJENİN KISA TANIMI. 1 PROJENİN KISA VE UZUN VADELİ AMAÇLARI. 3 KAPSAM.

PROJE DOSYASI. 1 PROJENİN ADI. 1 PROJENİN SÜRESİ. 1 UYGULAYICI KURULUŞLAR. 1 PROJENİN KISA TANIMI. 1 PROJENİN KISA VE UZUN VADELİ AMAÇLARI. 3 KAPSAM. 1 İÇİNDEKİLER PROJE DOSYASI... 1 PROJENİN ADI... 1 PROJENİN SÜRESİ... 1 UYGULAYICI KURULUŞLAR... 1 PROJENİN KISA TANIMI... 1 PROJENİN KISA VE UZUN VADELİ AMAÇLARI... 2 PROJENİN GEREKÇESİ... 3 KAPSAM...

Detaylı

Ana ilkeleri öncelikle Kur an dan alarak, yazılış tarihi itibariyle en eski kaynakları önceleyerek, ekol gözetmeksizinyerli

Ana ilkeleri öncelikle Kur an dan alarak, yazılış tarihi itibariyle en eski kaynakları önceleyerek, ekol gözetmeksizinyerli Amacımız, Kur an ı, günümüz insanının zihin ve ruh dünyasına seslenen yeni bir anlayışın temeli haline getirmek ve onun mesajını çağımızın insanı için referans kaynağı kılmak... KURAMER KU RAN ARAŞTIRMALARI

Detaylı

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI Rektörden... Dekandan... Dekan Prof. Dr. Murteza BEDİR Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Hidayet AYDAR Yrd. Doç. Dr. Abdullah TIRABZON Fakülte Senatörü Prof. Dr. Zekeriya GÜLER

Detaylı

2014-2015. özelı. Remel Kulüp İlah yat Rehber. 2014 / Hicrî 1435. Ağustos / Zilkade. Sayı: 7 (Özel) Eğitim ve Barınma İmkânları. Burs Veren Kurumlar

2014-2015. özelı. Remel Kulüp İlah yat Rehber. 2014 / Hicrî 1435. Ağustos / Zilkade. Sayı: 7 (Özel) Eğitim ve Barınma İmkânları. Burs Veren Kurumlar 2014 / Hicrî 1435 Ağustos / Zilkade Sayı: 7 (Özel) MÜİF REMEL KULÜBÜ ÇALIŞMASIDIR özelı say 2014-2015 Remel Kulüp İlah yat Rehber Eğitim ve Barınma İmkânları Burs Veren Kurumlar Üniversiteliye Çeşitli

Detaylı

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI Rektörden... Dekandan... Dekan Prof. Dr. Murteza BEDİR Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Hidayet AYDAR Yrd. Doç. Dr. Abdullah TIRABZON Fakülte Senatörü Prof. Dr. Zekeriya GÜLER

Detaylı

Tanıtım ve Değerlendirme

Tanıtım ve Değerlendirme Günümüz İngiltere sinde Din Eğitimi, Recep Kaymakcan, İstanbul: Dem Yayınları, 2004, 227 s., ISBN: 9756324007 Bilindiği gibi çağımızın en önemli özelliklerinden biri, bilgi ve iletişim alanındaki gelişmeler

Detaylı

haberbülteni 06 BARIŞ VE İTİDAL DAİMİ TEMAS GRUBU, İYİ NİYET MEKTUBU NU CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAŞBAKAN DAVUTOĞLU NA SUNDU SAYFA SAYFA SAYFA

haberbülteni 06 BARIŞ VE İTİDAL DAİMİ TEMAS GRUBU, İYİ NİYET MEKTUBU NU CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAŞBAKAN DAVUTOĞLU NA SUNDU SAYFA SAYFA SAYFA DİYANET AYLIK DERGİ NİN ÜCRETSİZ EKİDİR. MART 2015 SAYI 291 haberbülteni SAYFA 06 BARIŞ VE İTİDAL DAİMİ TEMAS GRUBU, İYİ NİYET MEKTUBU NU CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAŞBAKAN DAVUTOĞLU NA SUNDU SAYFA 09 ULUSLARARASI

Detaylı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 2015-2016

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 2015-2016 2 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 2015-2016 Akademik Yılı Programları Lisans Programları Edebiyat Fakültesi (İngilizce Hazırlık Sınıfı) Arapça Mütercim Tercümanlık Programı Felsefe Programı İngilizce Mütercim

Detaylı

genc akademisyenler buluşması

genc akademisyenler buluşması genc akademisyenler buluşması 17-19 haziran 2011 özet kitapçığı İSAGEM İSM İLİMLER VE SANATLAR MERKEZİ bilgi ve toplum özet kitapçık Genç Akademisyenler Buluşması, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitimler

Detaylı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 2015-2016 Akademik Yılı Programları Lisans Programları Edebiyat Fakültesi (İngilizce Hazırlık Sınıfı) Felsefe Programı Mütercim-Tercümanlık (Arapça) Programı Mütercim-Tercümanlık

Detaylı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 2014-2015 Akademik Yılı Programları Lisans Programları Edebiyat Fakültesi (İngilizce Hazırlık Sınıfı) Arapça Mütercim Tercümanlık Programı Felsefe Programı İngilizce Mütercim

Detaylı

LİSANS SEMİNERLERİ ve LİSANSÜSTÜ ATÖLYE ÇALIŞMALARI 2014 GÜZ

LİSANS SEMİNERLERİ ve LİSANSÜSTÜ ATÖLYE ÇALIŞMALARI 2014 GÜZ LİSANS SEMİNERLERİ ve LİSANSÜSTÜ ATÖLYE ÇALIŞMALARI 2014 GÜZ Süleymaniye Camii ENSAR VAKFI Süleymaniye Cad. No:11 Fatih/İSTANBUL Tel: 0212 513 03 09 Fax: 0212 522 46 02 www.ensar.org info@ensar.org DEĞERLER

Detaylı

sunuş İSTANBUL DAN DÜNYA YA AÇILAN YENİ NESİL DEVLET ÜNİVERSİTESİ

sunuş İSTANBUL DAN DÜNYA YA AÇILAN YENİ NESİL DEVLET ÜNİVERSİTESİ . sunuş İSTANBUL DAN DÜNYA YA AÇILAN YENİ NESİL DEVLET ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELER Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Edebiyat Fakültesi Fen Fakültesi Hukuk Fakültesi Siyasal Bilgiler

Detaylı

KUR AN-I KERİM ve MEALLER KAYNAK ESERLER İLMİ ESERLER MESLEKİ KİTAPLAR EDEBİ ESERLER SANAT ESERLERİ CEP KİTAPLARI ÇOCUK KİTAPLARI HALK KİTAPLARI TÜRK

KUR AN-I KERİM ve MEALLER KAYNAK ESERLER İLMİ ESERLER MESLEKİ KİTAPLAR EDEBİ ESERLER SANAT ESERLERİ CEP KİTAPLARI ÇOCUK KİTAPLARI HALK KİTAPLARI TÜRK 02 10 20 34 36 38 42 48 64 86 88 92 94 KUR AN-I KERİM ve MEALLER KAYNAK ESERLER İLMİ ESERLER MESLEKİ KİTAPLAR EDEBİ ESERLER SANAT ESERLERİ CEP KİTAPLARI ÇOCUK KİTAPLARI HALK KİTAPLARI TÜRK ve İSLAM BÜYÜKLERİ

Detaylı

DİN HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DİN HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DİN HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KADIN ve AİLEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR 2007-2009 DİN HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 Koordinatörler: Prof. Dr. İzzet ER Mehmet BEKAROĞLU Dr. Ahmet ÇEKİN Hazırlayan ve Derleyen:

Detaylı

haberbülteni SAYFA İYİLİK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU SAYFA SAYFA DİYANET İŞLERİ BAŞKANI GÖRMEZ, SUDAN A ZİYARETTE BULUNDU

haberbülteni SAYFA İYİLİK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU SAYFA SAYFA DİYANET İŞLERİ BAŞKANI GÖRMEZ, SUDAN A ZİYARETTE BULUNDU DİYANET AYLIK DERGİ NİN ÜCRETSİZ EKİDİR. NİSAN 2015 SAYI 292 haberbülteni SAYFA 06 İYİLİK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU SAYFA 13 ÇANAKKALE ZAFERİ NİN 100. YILDÖNÜMÜ TÖRENLERLE KUTLANDI SAYFA 05 DİYANET İŞLERİ

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı A DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı Kızılcahamam / ANKARA 2008 h Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları:.. İlmi Eserler:. GÜNCEL DİNÎ MESELELER İSTİŞARE TOPLANTISI II Redaksiyon:

Detaylı

ilmi etüdler derneği

ilmi etüdler derneği İLMİ ETÜDLER DERNEĞİ (İLEM) 2002 yılında kurulan İlmi Etüdler Derneği, nitelikli ilim adamı yetiştirmek, ilmî anlayışı İslam medeniyetinin köklerinden hareketle yeniden yorumlamak ve yeni bir hayat nizamı

Detaylı

ULUSLARARASI ANLAŞMALARA DEVAM...

ULUSLARARASI ANLAŞMALARA DEVAM... 14 Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi yayın organıdır. Güz 2013 Sayı 14 ULUSLARARASI ANLAŞMALARA DEVAM... 2012-2013 eğitim-öğretim yılında fakülte tarihimiz açısından dönüm noktası sayılabilecek bir

Detaylı

Modernlik ve Çağdaş İslam Düşüncesi

Modernlik ve Çağdaş İslam Düşüncesi Modernlik ve Çağdaş İslam Düşüncesi İbrahim M. Abu Rabî, Yöneliş Yayınları, İstanbul, 2003, 188 s. Elif DEDE * Çağımız Müslümanlarının karşı karşıya kaldığı en temel problemlerden biri, batılılaşma ve

Detaylı

Genç Akademisyenler İstanbul da

Genç Akademisyenler İstanbul da Y I L : 3 S A Y I : 7 2 0 1 0 Genç Akademisyenler İstanbul da Emirdağ Yılları Sergisine Yoğun İlgi SAYFA 4 te Entelektüel Biyografi Sekizinci Dil Farsça da Kanada nın Alberta Eyaletinde Risale-i Nur Konferansları

Detaylı

Washington da Gündem Bediüzzaman. Hindistan da BEDİÜZZAMAN RÜZGARI. Panel: Bediüzzaman Said Nursi nin Günümüz Problemlerine Sunduğu Çözümler

Washington da Gündem Bediüzzaman. Hindistan da BEDİÜZZAMAN RÜZGARI. Panel: Bediüzzaman Said Nursi nin Günümüz Problemlerine Sunduğu Çözümler Y I L : 6 S A Y I : 2 2 2 0 1 4 Washington da Gündem Bediüzzaman 4 18 20 27 Hindistan da BEDİÜZZAMAN RÜZGARI Panel: İŞÂRÂT ÜL İ CÂZ TEFSİR GELENEĞİNDEKİ YERİ Panel: Bediüzzaman Said Nursi nin Günümüz Problemlerine

Detaylı

Kültür. San at. Akademi. // k ag e m. www.tdvk agem.org.tr

Kültür. San at. Akademi. // k ag e m. www.tdvk agem.org.tr I li m Kültür San at // k ag e m Akademi www.tdvk agem.org.tr 2014-2015 Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) 1996 yılında kurulmuştur. 2011 yılında yeniden yapılandırılarak ilgi

Detaylı

ULUSLARARASI KALİTELİ EĞİTİME ERİŞİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ KONFERANS RAPORU

ULUSLARARASI KALİTELİ EĞİTİME ERİŞİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ KONFERANS RAPORU ULUSLARARASI KALİTELİ EĞİTİME ERİŞİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ KONFERANS RAPORU Yayına Hazırlayan: Ceyda Dedeoğlu Bu yayın, Darüşşafaka Cemiyeti tarafından 150. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen

Detaylı

Prof. Dr. Recep BİRCAN Rektör

Prof. Dr. Recep BİRCAN Rektör Okul genç beyinlere; insanlığa hürmeti, millet ve memleket sevgisini, şerefi, bağımsızlığı öğretir. Bağımsızlık tehlikeye düştüğü zaman onu kurtarmak için takip edilecek en uygun, en güvenli yolu öğretir.

Detaylı

YAYIN KONGRELERİ SONUÇ BİLDİRGELERİ I-V

YAYIN KONGRELERİ SONUÇ BİLDİRGELERİ I-V I. DİNÎ YAYINLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ DİNÎ YAYINLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN KONGRELERİ SONUÇ BİLDİRGELERİ I-V DİNİ YAYINLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 I. DİNÎ YAYINLAR KONGRESİ Sonuç Bildirgesi (31 Ekim - 02

Detaylı

Sabahattin Zaim islam VE EKONOMi SEMPOZYUMU II-III

Sabahattin Zaim islam VE EKONOMi SEMPOZYUMU II-III Sabahattin Zaim islam VE EKONOMi SEMPOZYUMU II-III SABAHATTİN ZAİM İSLAM VE EKONOMİ SEMPOZYUMU - II / İNSAN 19 Aralık 2009 - İstanbul SABAHATTİN ZAİM İSLAM VE EKONOMİ SEMPOZYUMU - III / İSLAM, EKONOMİ

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU www.izu.edu.tr İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Yazışma Adresi: Halkalı Cad. No:2 34303 Küçükçekmece /

Detaylı

Sancaktepe Belediyesi ile İşbirliği. İZÜ Siyaset Akademisi Faik Tunay ı Konuk Etti Bir Eylem Adamı Malcolm X İZÜ Siyaset Akademisi 3; Savcı Sayan

Sancaktepe Belediyesi ile İşbirliği. İZÜ Siyaset Akademisi Faik Tunay ı Konuk Etti Bir Eylem Adamı Malcolm X İZÜ Siyaset Akademisi 3; Savcı Sayan İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ HABER BÜLTENİ OCAK 2015 YIL 4 SAYI 27 www.izu.edu.tr Sancaktepe Belediyesi ile İşbirliği İZÜ Siyaset Akademisi Faik Tunay ı Konuk Etti Bir Eylem Adamı Malcolm X İZÜ

Detaylı