5.ÜNĠTE: EKONOMĠ ve SOSYAL HAYAT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5.ÜNĠTE: EKONOMĠ ve SOSYAL HAYAT"

Transkript

1 5.ÜNĠTE: EKONOMĠ ve SOSYAL HAYAT KAZANIMLAR 1. Üretimde ve yönetimde toprağın önemini tarihten örneklerle açıklar. 2. Kaynakların, ürünlerin ve ticaret yollarının devletlerin gelişmesindeki önemine tarihten ve günümüzden örnekler verir. 3. Tarihten ve günümüzden örnekler vererek üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 4. Vakıfların çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rolüne tarihten ve günümüzden örnekler verir. 5. Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 6. Eğitimin meslek edindirme hedefini kavrayarak ilgi ve yetenekleri doğrultusunda meslekî tercihlerine yönelik planlama yapar. KAVRAMLAR GİRİŞ GELİŞTİRME PEKİŞTİRME Vakıf Okyanus Bütçe Pazar Dayanışma Sanayi Ekonomi Sermaye Ekonomik faaliyet Emek Sorumluluk Tasarruf Enerji Ticaret Girişimci Tüketim İhracat Üretim İsraf Ürün İthalat Kaynak Vergi Meslek Yatırım TARIM Ülkemiz tarıma elverişli, verimli, geniş topraklara sahiptir. Halkımızın önemli bir kesimi de geçimini topraktan sağlamaktadır. Nüfus artışı toprağın daha verimli, çağdaş tekniklerle işlenmesini gerekli kılmaktadır. Üreticiler bu konuda devletimiz tarafından bilinçlendirip desteklenmektedirler. Aşağıda bu desteklere örnekler görmektesiniz. 1. Doğrudan gelir desteği. 2. Hayvancılık destekleri. 3. Üreticilere doğrudan gelir (mazot, gübre, tohumluk ) desteği. 4. Hububat desteklemeleri. 5. Prim uygulamaları. 6. Çay desteklemeleri. 7. Faiz indirimli tarımsal krediler. 8. Kırsal kalkınma tarım desteği. 9. Tarım reformu uygulama desteği. Cumhuriyetin ilanı'ndan sonra, ülkemizde, tarıma aşağıdaki kuruluşlarla destek verilmiştir. T.C. Ziraat Bankası Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK) Güneydoğu Anadolu Projesi idaresi Başkanlığı Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü Tarım Satış Kooperatifleri Ziraat Odaları ve Mesleki Örgütler TARIMI ETKĠLEYEN FAKTÖRLER iklim (Sıcaklık, Yağış miktarı, Yağış rejimi) Yükselti (Sıcaklığı etkilediği için) Denize göre konum (iklimi etkilediği için ) :Yağış isteği fazla olan ve düşük kış sıcaklıklarına karşı dayanıksız bitkiler deniz etkisindeki yerlerde yetişir. Toprak şartları Beşeri faktörler Bölge Yüzölçümüne Göre Ekili Dikili Alanların Oranları: 1. Marmara Bölgesi : %30 2. İç Anadolu Bölgesi : %27 3. Ege Bölgesi : %24 4. G.Doğu Anadolu Bölgesi : %20 5. Akdeniz Bölgesi : %18 6. Karadeniz Bölgesi : %16 7. Doğu Anadolu Bölgesi : %10 Tarımda Verimi Etkileyen Faktörler: 1. Sulama: Türkiye tarımında en büyük sorun sulama sorunudur. Tarımda sulama ihtiyacının en fazla olduğu bölgemiz G.Doğu Anadolu Bölgesi iken, bu sorunun en az olduğu bölgemiz Karadeniz Bölgesidir. 2.Gübre Kullanımı: Tarımda sulama sorunu çözüldükten sonra üretimi daha da artırmak için gübre kullanımı artırılmalıdır. 3.Tohum Islahı: Sulama ve gübre sorunu çözüldükten sonra verimi daha da artırmak için kaliteli tohum kullanılmalıdır. Ülkemizde kalite tohum üretme konusunda devlet üretme çiftlikleri ve tohum ıslah istasyonları çalışmalar yapmaktadır. Ancak kaliteli tohum ithali devam etmektedir. 4.Makine Kullanımı: Ürünün zamanında ekimi, hasadı ve yüksek verim için makine kullanımı şarttır. Ancak makine kullanımı yurdumuzda dağlık yerlerde zordur. Ege, Marmara, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri makime kullanımı için uygundur. Karadeniz, Doğu Anadolu ve 1

2 Akdeniz Bölgeleri engebeli olduğu için makine kullanımına uygun değildir. 5.Zirai Mücadele: Tarımdaki hastalıkların, yabani otların ve haşerelerin meydana getireceği üretim düşüklüğünü önlemek için ilaçlı mücadele şarttır. Zirai mücadelede daha çok ilaç kullanılmaktadır. 6.Toprak Bakımı: Tarla yağışlardan önce sürülmeli, yabancı otlardan arındırılmalıdır. Erozyona karşı korunmalıdır. 7.Toprak Analizi: Toprak analizleri ile en iyi verim alınabilecek ürün belirlenir. Ayrıca toprağın ihtiyacı olan mineraller tespit edilerek kullanılacak gübre belirlenir. 8.Destekleme Alımı ve Pazar: Verimi etkilemez. Üretim miktarını etkiler. 9. Çiftçi eğitilmeli ve kredi desteği sağlanmalıdır. Tarımsal Nüfus Tarımsal nüfus yoğunluğunu bulmak için: TNY= Tarımla uğraşanların sayısı / Tarım Alanları Yüzölçümü Not: Tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerimiz engebeli, dağlık bölgelerimizdir. TARĠHTE TOPRAK YÖNETĠMĠ A) Eskiçağ Anadolu da Erken çağlarda Anadolu'ya hakim olan Hititler devlete ait toprakları ekip biçmek üzere devlet görevlilerine veriyor, bunun karşılığında bu görevliler de devlete asker yetiştiriyordu. B) Ortaçağ Avrupa sında Toprak Yönetimi Roma İmparatorluğu nun yıkılmasından güçlü ulusal krallıkların ortaya çıkmasına kadar olan sürede, Avrupa'da feodalizm hakimdi. Feodal düzenin siyasi yapısı bir piramit gibidir. En üstte kral (veya imparator), altında ise kendisine bağlı soylular bulunur. Bu hiyerarşik düzenin en alt ve en geniş tabakasını serfler oluşturur. Temel üretim aracı olan toprak, birçok feodal bey arasında paylaştırılmıştır. Bu sistem en yaygın biçimiyle Avrupa'da uygulanmıştır. Toprağın mülkiyeti senyöre (derebey) aittir. Senyörler kralların mutlak vekilleridir. Senyör istediği zaman toprağı üzerindeki köylülerle beraber satabilirdi. Köylünün toprak üzerinde hiçbir hakkı yoktu. Feodalite'nin Özellikleri Ekonominin temeli tarıma dayalıdır. Derebeylerr mutlak hakimdir. Toprak üzerindeki en büyük güç senyördür. Derebeyi iç işlerinde serbesttir. C) Selçuklularda Toprak Yönetimi Selçuklularda tarım yapılan topraklar ikta denilen bölümlere ayrılmıştı. İktalar hizmet veya maaş karşılığında belirli süreler için askerlere, komutanlara ve devlet adamlarına verilirdi. Bu usulle verilen topraklar has, ikta ve haraci olarak üçe ayrılıyordu. Has toprakların geliri doğrudan Sultan ailesine veriliyordu. Ġkta sahipleri ise toprakları işleme karşılığında belli sayıda asker besliyor ve savaş zamanlarında orduya katılıyorlardı. Haraci toprakların geliri de doğrudan devlet hazinesine aktarılıyordu. Ġkta Sisteminin Faydaları: 1-Merkez ordusu güçlenmiştir. Önemli sayıda asker devlet hazinesine yük olmadan yetiştirilmiş ve savaşa hazır tutulmuştur. 2 2-ikta topraklarındaki üretim, denetim altına girmiştir. Tarımsal üretimde süreklilik sağlanmış, tarım alanları boş kalmamıştır. 3- Devletin önemli giderleri karşılanmıştır. Not: Toprağını üç sene üst üste mazeretsiz olarak ekmeyen çiftçinin toprağı alınır başkasına verilirdi. Bundaki amaç üretimde sürekliliği sağlamaktı Ġkta Sistemiyle, Feodalitenin Farkı İkta Sistemi İkta sisteminde toprak devletindir. İkta sahibi devletin görevlisidir. Vergiyi toplar ve asker yetiştirir, toprağı işleyen köylü üzerinde hiçbir hakkı yoktur. Köylünün hakları da kanunla devlet güvencesi altındadır. D)Osmanlılarda Toprak Yönetimi TIMAR SĠSTEMĠ (Dirlik Sistemi) Feodalite Feodalite sisteminde toprak derebeylerindir. Senyör ise topraklarının egemen gücüdür. Köylü (sertler) toprağa bağlıdır. Toprakla birlikte alınıp satılabilmiştir. Bu sistem İkta Sistemi'nin Osmanlı Devletindeki devamıdır. Tımar Sistemi'nde devlete ait olan topraklar; rütbe ve derecelere göre has, zeamet ve tımar adı altında devlet görevlilerine dağıtılırdı. Bu kişiler görevleri süresince kendilerine bırakılan topraklarda üretimin düzenli olarak yürütülmesini sağlarlardı. Ayrıca toprağın üzerinde yaşayan köylüler ödemeleri gereken vergiyi Tımarlı Sipahi adı verilen görevliye verirlerdi. Bu görevli, hem topladığı vergilerle geçimini sağlar hem de devlete "cebelü" adı verilen atlı asker yetiştirirdi. Osmanlı'da Dirlik Arazi üçe ayrılmıģtır. 1-Has: Gelirleri padişah ve üst düzey görevlilere verilen topraklardır. 2-Zeamet: Gelirleri orta dereceli memur lara verilen topraklardır. 3-Tımar: Gelirleri savaşta yararlılık gösteren askerlere saray ve cami görevlilerine verilen topraklardır. Tımar sisteminin doğru bir şekilde uygulanabilmesi için devlet, ülkenin arazilerinin durumunu, mülkiyetini ve ne şekilde değerlendirileceği bilmek zorundadır. Bunun için Tahrir Defterleri tutulur bu defterlere yeni fethedilen toprakların bütün özellikleri ayrıntılarıyla kaydedilirdi. Toprak her ne kadar devletin olsa da devlet toprağını eken, vergisini veren köylüden toprağını almazdı. Toprağını izinsiz terk eden köylüden ise Çift Bozan Vergisi alınırdı. 3 yıl üst üste toprağı ekmeyen köylüden ise toprağı alınır başkasına verilirdi. İyi işlendiği müddetçe devletin kuvvet unsurlarından birini teşkil eden tımar sistemi, iyice bozulması üzerine gözden düşünce, ilk olarak, 1703'te Girit Adası nda kaldırılıp maaşlı memurluk

3 düzenine geçildi. Ülkenin diğer yerlerindeki tımarlarsa 1839'da yayımlanan Tanzimat Fermanı yla tamamen ortadan kaldırıldı. Tımar Sisteminin Faydaları: Tımar sistemi, Osmanlı Devleti'nde toprak üretiminde devamlı bir verimlilik sağlamıştır. Hazineye yük olmadan güçlü ordulara sahip olmayı mümkün kılmıştır. başkenti Ninova arasındaki ulaşımı kolaylaştırmaktı. Daha sonra Perslerin yaptığı yeni yollar ile İran içlerine kadar uzanması sağlanmıştır. Bu yol 2700 km'ydi. Bu yol Sardis'ten başlar Asur'un başkenti Ninova'ya varır oradan da Babil'in (Bağdat, Irak) güneyine geçerdi.kral Yolu'nun önemli bir yerinde kurulan Lidya Uygarlığı, ekonomi, bilim, sanat, kültür ve ticaret alanlarında çok önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Ġpekyolu: Tımar sisteminin üretim ve güvenlik açısından önemli bir işlevi vardır. Sipahiler hem toprağı eken halktan devlet adına vergi toplarlar hem de asker yetiştirirlerdi. Savaş zamanlarında ise ordunun silahlı gücü haline gelirlerdi. Osmanlıda Diğer Topraklar Ocaklık Araziler: Gelirleri kale muhafızlarına ve tersane giderlerine ayrılan arazilerdir. Yurtluk Araziler: Sınır boylarındaki akıncılara verilen topraklardır. Mukataa Araziler: Dirlik sisteminin uygulanamadığı eyalet topraklarına denir. Bu tür eyaletlerde topraktan elde edilecek gelir peşin olarak mültezim denilen varlıklı kişilere satılır. ve mültezimlerden alınan peşinat doğrudan hazineye aktarılırdı. Bu sisteme "iltizam sistemi" adı verilir. Mülk Araziler: Padişah tarafından belirli bir hizmet karşılığında bazı kişilere mülk olarak verilen topraklardır. Mülk sahipleri topraklarını satma, bağışlama, miras bırakma haklarına sahipti.. Vakıf Araziler: Cami, hastane, aşevi ve kervansaray gibi sosyal kurumların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ayrılan topraklardır. Vakıf topraklarının gelirlerinden vergi alınmazdı. TĠCARET Ticarette pazara yakın olmak her zaman önemli olmuştur. ilk Çağdan günümüze kadar birçok uygarlık, malların pazarlara ulaştırıldığı ticaret yollarını kontrol etmek istemişlerdir. Bunun için zaman zaman birbirleriyle savaşmışlar zaman zaman da aralarında anlaşmalar yapmışlardır. Geçmişten günümüze dünya ticaretinde önem kazanan yollara örnek olarak Kral Yolu, Baharat Yolu ve ipek Yolu'nu verebiliriz. Kral Yolu: Çin den başlayıp Anadolu üzerinden geçerek Avrupa ya kadar uzanan İpek Yolu doğu batı ticareti için önemli bir güzergahtı. Çin Hükümdarı Zhang Olion zamanında yaptırılmaya başlandı. Bu yol Çin'den başlayarak Avrupa'nın güneyine kadar uzanır. Güney ve Kuzey güzergahı olmak üzere ikiye ayrılırdı. Bu yolla batıya İpek, baharat, porselen, kağıt ve değerli taşlar götürülmüştür. İpek önemli olduğu için bu yola İpek Yolu denilmiştir. İpek Yolu sadece ticaret değil kültürleri taşıyan bir yol olmuştur. Anadolu Selçuklu Devleti bu yolda güvenliği sağlamak için yol üzerinde bir çok kervansaray yaptırmıştır. Osmanlı Devleti İpek Yolu ve Baharat Yolu'nu ele geçirince ekonomik olarak güçlü devletlerarasında yerini almıştır. Ortaçağ da İpekyolu nun Karadeniz Marmara ve Ege bölümünde deniz ticaretini yapan Venediklilerdi. Fatih Sultan Mehmet in İstanbul ve Kırım ı almasıyla İpek Yolu nun kontrolü önemli ölçüde Osmanlıların eline geçti. Bu durumdan en çok Venedikliler zarar gördüler. Bu yüzden Osmanlı Devleti ne Savaş açtılar. Fatih Sultan Mehmet zamanında Venediklilerle uzun süren savaşlar yapıldı. Osmanlılar bu savaşlardan bir sonuç elde edemediler.bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet Venediklilerle yaptığı anlaşma ile onlara ilk ticari ayrıcalıkları verdi. Fatih in bundaki amacı İpek yolu ticaretini canlı tutmaktı. Baharat Yolu: Lidya Kralı Giges zamanında M.Ö. 5. yüzyılda yaptırılmıştır. Bu yolun yapılış amacı Lidyalıların başkenti Sard ile Asurluların 3

4 Eskiçağlardan bu yana Uzak Doğu ve batıyı birbirine bağlayan ticaret yollarından bir tanesidir. Bu yolla karabiber, tarçın, kakule, zencefil gibi baharatlar Uzak Doğu'dan batıya taşınırdı. Bu baharatlar pahalı olduğu için sadece varlıklı kimseler alabiliyordu. Uzak Doğu'dan gelen baharat Kızıldeniz'deki Akabe Körfezine, Yemen kıyılarına ya da Basra Körfezine gelir. Buradan deniz yoluyla Avrupa'ya taşınırdı. Haçlı Seferleri sonrasında Akdeniz ticareti canlandı. Baharat Yolu nun önemi arttı. Yavuz Sultan Selim in Suriye ve Mısır ı ele geçirmesiyle Baharat Yolu nun kontrolü tamamen Osmanlılara geçti. İpek ve Baharat Yollarının kontrolünün Osmanlıların eline geçmesiyle Avrupalılar Çin ve Hindistan a gidebilmek için yeni ticaret yolları aramaya başladılar. Böylece Coğrafi keşifler başlamış oldu. Hint Deniz ticaret yolunun bulunmasıyla da Doğu-Batı ticareti Okyanuslara kaydı. Böylece Akdeniz ticareti önemini kaybetti. Bu durum Akdeniz ticaretinden kazanç sağlayan Osmanlı Devleti ni olumsuz etkiledi. Osmanlı Devleti Coğrafi Keşifler sonrasında Akdeniz ticareti durma noktasına gelince bazı önlemler almayı düşündü. Bu önlemler; a) Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa Süveyş Kanalını açarak Baharat Yolu nu yeniden canlandırmak istedi. Ama başarılı olamadı. b) Kanuni Sultan Süleyman zamanında Fransa ya kapütilasyonlar verildi. Bundaki temel amaç Fransa yı Avrupa Haçlı birliğinden koparmak olsa da Akdeniz ticaretini canlandırmak da hedeflendi da İngilizler tarafından Süveyş Kanalı nın açılmasıyla Akdeniz yeniden ticari canlılık kazandı. SANAYĠ ĠNKILABI 18. Yüzyılda Avrupa da (İngiltere de) Buhar Makinesinin üretimde kullanılmaya başlamasıyla kol gücünün yerine makine gücüyle üretim yapılmaya başlaması sürecine Sanayi İnkılâbı adı verilir. Sanayi İnkılâbı ilk önce özellikle dokuma sektöründe başlamıştır. Sanayi inkılâbı Zaman Çizelgesi 1733 John Kay (Can Kay), dokuma işlemini makineleştirdi James Watt (Cemis Vat), buhar motorunu icat etti Richard Arkwright (Riçırd Arkrayt), suyla çalışan iplik eğirme makinesini icat etti Buhar makinesi ilk defa Avrupa'da kullanıldı İlk demir tekneli gemi suya indirildi Raylar üzerinde ilerleyen ilk buharlı lokomotif yapıldı İngiltere de ilk buharlı tren yolu yapıldı İlk modern maden eritme ocağı faaliyete geçti Ruhr'da ilk defa kok kömüründen demir üretildi Krupp tarafından Bassemer çelik yöntemi geliştirildi Benz, ilk petrollü arabayı geliştirdi Floransa'da ilk elektrikli tramvay icat edildi. Sanayi Ġnkılabı nın Sonuçları: 1.Üretim arttı ve mallar ucuzladı. 4 2.Hammadde ihtiyacı arttı. Sanayileşen devletler bu ihtiyaçlarını karşılamak için sömürgecilik faaliyetlerini hızlandırdılar. Sömürgecilik yarışı devletler arasında topyekün çatışma dönemi başlattı ve I. Dünya Sa-vaşı'nın alt yapısı oluşmaya başladı. 3.Pazar ihtiyacı arttı. Sanayileşen ülkeler ürettikleri malları satmak amacıyla sanayisi gelişmemiş ülkelerle ilgilenmeye başladılar. 4. Fabrikalar kuruldu. Sanayi bölgeleri oluştu. Bu sanayi bölgelerinin etrafında büyük şehirler kuruldu. 5. Fabrikalarda çalışan işçi sınıfı ortaya çıktı. İşçi hakları gündeme geldi. İşçilerin haklarını korumak için sendikalar kuruldu. Grev, Lokavt, toplu iş sözleşmesi gibi kavramlar ortaya çıktı. 6- Buharlı trenlerin kullanılmaya başlanmasıyla demiryolu çağı başladı. Büyük kentleri birbirine bağlayan demiryolları yapıldı. Yük ve yolcu taşımacılığı arttı. Ülkelerarası ticaret canlandı. İletişim arttı. 7- Buharlı gemilerin yapılmasıyla deniz taşımacılığı gelişti. Kıtalar arası ticaret canlandı. 8- Sanayi İnkılabının Osmanlı Devletine Etkisi Osmanlı Devleti Sanayi İnkılabının nimetlerinde yararlanamadı. Avrupa da üretilen bol ve ucuz mallar kapütilasyonlar nedeniyle Osmanlı sınırları içerisinde kontrolsüzce satılmaya başladı. Osmanlı iç üretimi yavaşladı. Sanayisi kurulamadı ve gelişemedi. Bu gelişmeler Osmanlı ekonomisini olumsuz etkiledi. VAKIFLAR Osmanlıda Vakıf Sistemi Bir kimsenin malını insanların yararına ayırmasına vakıf denir. Osmanlı Devleti'nde vakıf sistemi çok gelişmiştir. Başta padişahlar, olmak üzere devlet adamları ve zengin bir çok kimse sosyal, ekonomik, kültür ve sağlık alanlarında harcanmak üzere mallarını vakfetmiştir. Vakfedilen mallarla; camiler, mescitler, medreseler, mektepler, hanlar, hamamlar, yollar ve köprüler yaptırılmış, ülke bayındır hale getirilmiştir. Vakıf Sisteminin Yararları Fethedilen bölgelerdeki sosyal yaşam canlanmıştır. Halkın sağlık sorunu devlete yük olmaktan çıkarak çözülmüştür. Yoksul halkın ihtiyaçları karşılanarak sosyal denge kurulmuştur. Osmanlıdan Cumhuriyete miras kalan vakıflar, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün koruması altındadır. Vakıf Eski Eserler Onarım Projesi çerçevesinde eski yapılar kişi ve kurumlarca onarılmıştır. Her yıl mayıs ayının ikinci haftası Vakıf Haftası olarak kutlanır. AHĠLĠK Ahilik, Anadolu'da 13. yüzyılda kurulmuş esnaf ve zanaatkarların birliğine denir. Ahi teşkilatının kurucusu olan Ahi Evran'ın asıl adı Şeyh Mahmut Nasıruddin'dir. Azerbaycan'ın Hoy şehrinde dünyaya gelmiştir. Anadolu'daki bütün esnaf ve zanaatkarların piri sayılan Ahi Evran, dericilik sanatıyla uğraşmıştır. Ahi Evran, ahlak, sanat ve konukseverliğin uyumlu bir birleşimi olan ahiliği kurarak saygın bir konuma ulaştırmıştır. Bu teşkilat, asırlarca esnaf ve zanaatkarlara rehberlik ederek çalışma ilkelerini belirlemiş, devlet adamları bu teşkilata girmeyi onur saymışlardır.

5 Ahi TeĢkilatının Görevleri 1-Üye sayısını, malların kalitesini ve fiyatları belirlemek 2-Arz-talep dengesine dikkat etmek 3-Müşterinin haklarını korumak 4-Üretimi ihtiyaca göre belirlemek 5-Zanaatkarlara sanat ahlakını yerleştirmek 6-Esnaf ile devletin ilişkilerini düzenlemek 7-Üyelerin zararlarını karşılamak ve kredi vermek 8-Çalışamayacak durumdaki üyelerini korumak 9-Esnaflar arasındaki haksız rekabeti önlemek 10-Esnafların ürettiği malların hiçbirinde halkın kıtlık yaşamamasını sağlamak. 11-Ülkeye yapılacak saldırılarda devletin silahlı kuvvetleri yanında ülkeyi savunmak ve yerleşim bölgelerinde Türk-İslam kültürünü yaymak. Fütüvvetname Ahi yönetmeliği olan Fütüvetnamelere göre; Ahi, helalinden kazanmalıdır. Yoksul ve düşkünlere yardım etmeli, cömert olmalıdır.hepsinin bir zanaatı olmalıdır. Fütüvvet kişinin yardım etmesi, haksızlığı önlemesi, kişini ayıbını görmemesi, kötü söz söylememesi, cana, mala ve onura el ve dil uzatmaması demektir. LONCA TEġKĠLATI Ahi teşkilatının Osmanlı Devleti Esnaf ve Sanatkârları üzerindeki etkileri 15. yüzyıldan itibaren zayıflamıştır. Ahiliğin zayıflamasından sonra devletin denetim ve gözetimine açık Lonca Teşkilatları doğmaya başlamıştır. Üst düzey idarecilerinin Hükümdarın "Berat-ı Şerif'i" ile atandığı lonca teşkilatı, gittikçe güçlenerek esnaf ve zanaatkarlara hakim olmuştur. Loncalar sayesinde esnaf, idarede söz sahibi olmuştur. Loncaların baģlıca fonksiyonları Ģunlardır; 1-Ürünün kalitesini ve fiyatlarını belirlemek 2-Üyelerin birbirleriyle ve müşteriyle olan anlaşmazlıklarını çözmek 3-idarenin taşra temsilcilerine yardımcı olmak 4-Hükümet emirlerini halka, halkın isteklerini idarecilere aktarmak NARH UYGULAMASI Osmanlı da "Narh" uygulaması tüketicinin korunmasında en önemli unsurlardan biriydi. Bununla kalite ve fiyat kurallarına uymayanlar ile tüketiciyi aldatanlara üretimden el çektiriliyor ve üretim yapmaları yasaklanıyordu. Bugün Ülkemizde Rekabet Kurulu, Patent Enstitüsü, Reklam Kurulu, Ticaret ve Sanayi Odaları, işçi ve işveren sendikaları, Kooperatifler, Esnaf Odaları, Belediye, gibi sosyal hizmet veren kurumlar Ahilik sisteminden günümüze yansıyan kuruluşlardır. TARĠHTE EĞĠTĠM KURUMLARI ORTA ASYA TÜRKLERĠNDE EĞĠTĠM Türklerin 10. yüzyılda Müslüman olmalarından önce kurdukları en önemli devletler Hunlar, Köktürkler ve Uygurlardır. Hunların eğitim anlayışını yaşayış biçimi şekillendirir İlk eğitim ailede verilirdi. Atlı göçebe yaşama uygun savaşçı, yönetici, nesiller yetiştirmeyi amaçlardı. Töre Hunlarda büyük öneme sahiptir. Köktürklerin yaşam biçimleri de Hunlara benzemektedir. Hunlardan farklı 38 harfli bir alfabeyle işlenmiş bir dile sahip olmalarıdır. Köktürklerde de ilk eğitim ailede verilirdi. Amaç bozkırın sert iklimine ve göçebe hayata dayanıklı nesiller yetiştirmektir. Uygurların yerleşik yaşama geçmeleri eğitimde de farklılaşmalara neden olmuştur. Özellikle Maniheizm'in getirdiği yeni yaşam tarzıyla savaşçı özelliklerini kaybetmişlerdir harfli Soğd alfabesini kullanmışlardır. Kağıt ve matbaayı Türklerde ilk kez kullanmaları bilgi birikimini kolaylaştırmıştır. Katiplik, bürokratlık, danışmanlık ve tercümanlık yapmışlardır. OSMANLILARDA EĞĠTĠM Mahalle Mektepleri (Sıbyan Mektebi) Osmanlı Devleti'nde çocuklar mahalle mektebinde okula başlarlardı. İlk örnekleri 13.yüzyılda görülen bu okullar Tanzimat Dönemi'ne kadar varlıklarını korudular. Sıbyan Mektepleri ise cami, medrese imaret ve çeşmelerle birlikle hayırseverler tarafından yapılan okullardı. Bu mekteplerde Kuran okumayı, yazı yazmayı öğretirlerdi. Bu eğitim imamlar ya da orta derecede medrese mezunları tarafından verilirdi. Medreseler Ders okunan yer anlamına gelen medresede, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun ilk dönemlerinden itibaren ilim ve kültür alanında çalışmalar yapıldığı bilinmektedir. Osmanlıda ilk Medrese İznik te Orhan Bey tarafından kurulmuştur. Osmanlılar medreselerdeki eğitim ve öğretim faaliyetlerini vakıflar aracılığıyla devam ettirdiler. Bu vakıflar, öğrencilerin yeme, içme ve barınma gibi ihtiyaçlarını karşılamıştır. Medreselerde ders veren öğretim görevlilerine Müderris adı verilirdi. Müderrisler Divan üyesi olan Kazasker tarafından atanırlardı. Fatih Sultan Mehmet zamanında İstanbul da Sahn-ı Seman Medresesi açılmıştır. Genel olarak medreselerde belirlenen programlar çerçevesinde İslami ilimler, matematik, geometri, mantık, tıp, felsefe, fizik, kimya, tarih, coğrafya, tabiat bilimleri vb. okutulurdu. Medreselerin yüksek bölümü, ücretsiz ve yatılıydı. Yüksek bölümden mezun olanlar, medrese hocası (müderris), kadı ya da yönetici olurdu. Osmanlı Devleti'ndeki bazı medreseler ve kuruluģ yılları 1330 İznik Medresesi 1335 Bursa Medresesi 1385 Hüdavengidar Medresesi 1399 Yıldırım Medresesi 1413 Edirne Eski Cami 1471 Fatih Medresesi 1557 Süleymaniye Medresesi Enderun Mektebi Devlet memuru, asker, idareci ve komutan yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Kelime anlamı "iç kısım"dır. Sultan II. Murat zamanında çıkarılan Devşirme Kanunu" ile Devşirilen gençlerin zeki ve kabiliyetli olanları saraya alınarak burada açılan Enderun Mektebinde eğitilmeye başlandı. Enderun da iyi bir eğitim alan bu gençler, nitelikli devlet adamı ve usta zanaatkarlar olarak yetiştirilirlerdi. NOT: Medreselerden farkı Enderun Mektebinde devşirilen Gayrimüslimlerin çocuklarının yetiştiriliyor olmasıdır. Enderun da eğitim, dört konu üzerinde toplanmıģtı: 1- Beden eğitimi 2- Uygulamalı saray işleri eğitimi 3- Yeteneklerine uygun bir sanat eğitimi 4- Teorik olarak İslami bilgiler öğretimi 5

6 Öğretim, uygulamalı ve teorik olarak iki şekilde yapılırdı. Uygulamalı olanlar, saray ve protokol hizmetleri, güreş, atlama, meç ve ok atma gibi spor çalışmaları, hat sanatı, müzikti. Teorik olanlar ise Türkçe, Arapça dil bilgisi olan sarf ve nahiv, Farsça, edebiyat,tarih, fen bilimleri, cebir ve İslami ilimlerdi. Bu önemli eğitim kurumu, Osmanlı devlet hayatına çok sayıda sadrazam, vezir, yüksek rütbeli asker ve birçok hattat, şair, müzisyen, minyatür ustası ve ressam yetiştirmiştir. MESLEK SEÇĠMĠ Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler: 1- Kişinin ilgi ve yetenekleri, 2- Kişilik özellikleri 3- Ailenin etkisi 4- Çevrenin etkisi 5- Kişinin beklentileri Meslek seçerken Ģu sorulara cevap verebilmemiz gerekir. a.neler yapabilirim? b.neleri yapmaktan hoşlanırım? c.nasıl bir karaktere sahibim? d.ne istiyorum? Meslek Seçiminde Eğitim AĢamaları 1- İlköğretim ( sonrasında girilecek OKS sınavı ya da SBS sınavlarına göre devam edilecek lise türü belirlenir.) 2- Ortaöğretim (sonrasında girilecek ÖSS ya da diğer sınavlar ile devam edilecek yükseköğretim programı belirlenir.) 3- Yükseköğrenim programları ( Öğrenim süreleri 2 ile 6 yıl arasında değişen ve mesleki yeterliliklerin kazandırıldığı öğrenim düzeyidir.) 4- Yüksek Lisans ve Doktora (Seçtiği alanda bireyin alan bilgisini derinleştirmek için devam edebileceği programlardır.) ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI (LĠSELER) 1-GENEL LĠSELER Türk Milli Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda, öğrencileri Ortaöğretim seviyesinde asgari genel kültüre sahip, toplumun sorunlarını tanıyan, ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunan insanlar olarak yetiştiren ve yüksek öğretime öğrenci hazırlayan ilköğretim üzerine dört yıl sürekli eğitim kurumlarıdır. 2-FEN LĠSELERĠ Zeka düzeyleri ile fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri matematik ve fen bilimleri alanında yüksek öğrenime hazırlamayı, üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık etmeyi, yeni bilgileri üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlayan kurumlardır. 3-SOSYAL BĠLĠMLER LĠSELERĠ Edebiyat ve Sosyal Bilimler alanlarında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık eder. Edebiyat ve Sosyal Bilimler alanlarındaki ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu alanda yüksek öğretime hazırlar. Toplumun ekonomik ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak bireyler yetiştiren kurumlardır. 6

DERSALANI.COM EKONOMİK VE SOSYAL HAYAT

DERSALANI.COM EKONOMİK VE SOSYAL HAYAT EKONOMİK VE SOSYAL HAYAT TARIM Ülkemiz tarıma elverişli, verimli, geniş topraklara sahiptir. Halkımızın önemli bir kesimi de geçimini topraktan sağlamaktadır. Nüfus artısı toprağın daha verimli, çağdaş

Detaylı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. Türkiye de Tarım. Editör Prof. Dr. Fahri YAVUZ Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. Türkiye de Tarım. Editör Prof. Dr. Fahri YAVUZ Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Türkiye de Tarım Editör Prof. Dr. Fahri YAVUZ Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Aralık - 2005 ÖNSÖZ Avrupa Birliğine giriş sürecinde müzakereler,

Detaylı

KÜLTÜR MEDENİYET İSLAM ÖNCESİ ORTA ASYA TÜRK DÜNYASI

KÜLTÜR MEDENİYET İSLAM ÖNCESİ ORTA ASYA TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR MEDENİYET İSLAM ÖNCESİ ORTA ASYA TÜRK DÜNYASI Orta Asya: Türklerin dünya üzerinde ilk kez görüldükleri yerdir. Türklerin anavatanıdır. Orta Asya nın Coğrafi Özellikleri: Yükseltisi fazla, deniz

Detaylı

Tarihçinin Özel Sorularının Çözümleri

Tarihçinin Özel Sorularının Çözümleri LİSANS Tarihçinin Özel Sorularının Çözümleri Bu soruları görün, KPSS sorununu çözün... İÇİNDEKİLER İslamiyet Öncesi Türk Tarihi... Türk - İslam Devletleri... Türkiye Tarihi... Osmanlı Devleti Kuruluş ve

Detaylı

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır?

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır? Mobil Test Sonuç Sistemi Nasıl Kullanılır? Takdim Sevgili Öğrenciler ve Değerli Öğretmenler, Eğitimin temeli okullarda atılır. İyi bir okul eğitiminden geçmemiş birinin hayatta başarılı olması beklenemez.

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI OCAK 2014 İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU... 5 AMASYA ADI / TARİHİ... 7 AMASYA ÜNİVERSİTESİ LOGOSU... 8 1. STRATEJİK PLANLAMA

Detaylı

YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1

YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 1. Geçmişte meydana gelen bir olayı değerlendirirken, olayın meydana geldiği dönemin şartları dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, tarihi bir olayın oluşumu ve gelişiminde,

Detaylı

Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi

Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi 2009/2010 TR European Commission 1. Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Bilgiler ve Eğilimler... 8 1.1. Tarihsel Görünüm... 8 1.1.1. Siyasal ve Sosyal Gelişmeler... 8 1.1.2.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Böyle olunca konunun daha iyi anlaşılması için bazı kavramların açıklığa kavuşturulması zorunlu görünmektedir.

Böyle olunca konunun daha iyi anlaşılması için bazı kavramların açıklığa kavuşturulması zorunlu görünmektedir. TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ve TÜRK DEVRİMİ Birinci Bölüm Temel Kavramlar Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti ni yıkan Batılı emperyalist devletlere karşı verilmiş bir bağımsızlık savaşı sonucu kurulmuş

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ I. Ders Notları METİN ARSLAN

İŞLETME YÖNETİMİ I. Ders Notları METİN ARSLAN İŞLETME YÖNETİMİ I Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 İşletme Yönetimi Ders Notları 1 Ders Notları Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ Günümüzde çok yaygınlaşan bir konu

Detaylı

Cenk Pa/o* "Dr. Muzaffer Sencer'in aziz hattrasma" Ekende yok, biçende yok Yernede ortak Osman!t. Halk deyişi. GiRiZGAH

Cenk Pa/o* Dr. Muzaffer Sencer'in aziz hattrasma Ekende yok, biçende yok Yernede ortak Osman!t. Halk deyişi. GiRiZGAH EKONOMIK Y AKLAŞIM 39 OSMANLI imparatorlugu'nda TARIMSAL ÖRGÜTLENME Cenk Pa/o* "Dr. Muzaffer Sencer'in aziz hattrasma" Şalvan şaltak Osman!t Eğeri kaltak Osman!t Ekende yok, biçende yok Yernede ortak Osman!t

Detaylı

SORU-1- Bazı ülkelerde nüfus artış hızını azaltmak için bazılarında arttırmak için çalışmalar yapılmaktadır.sebeblerini tartışınız.

SORU-1- Bazı ülkelerde nüfus artış hızını azaltmak için bazılarında arttırmak için çalışmalar yapılmaktadır.sebeblerini tartışınız. 11. SINIFLAR SAYFA 31 ETKİNLİK ÇALIŞMALARI SORU-1- Bazı ülkelerde nüfus artış hızını azaltmak için bazılarında arttırmak için çalışmalar yapılmaktadır.sebeblerini tartışınız. Ülkelerin gelişmişlik yapılarına

Detaylı

BÖLÜM 5 ÜLKELER ARASI ETKİLEŞİM

BÖLÜM 5 ÜLKELER ARASI ETKİLEŞİM ÜLKELER ARASI ETKİLEŞİM - KÜLTÜR BÖLGELERİNİN OLUŞUMU VE TÜRK KÜLTÜRÜ A. Dünya Kültüründe Türk İzleri B. Türk Kültürü C. Türk Kültürünün Genel Özellikleri - KÜRESEL TİCARETİN ÜÇ ELEMANI: HAM MADDE, ÜRETİM,

Detaylı

KIRKLARELİ BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN TASLAĞI 2010-2014

KIRKLARELİ BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN TASLAĞI 2010-2014 1. GENEL BİLGİLER 1.1. KIRKLARELİ İLİ KONUM: Marmara Bölgesinin Istranca (Yıldız) Dağları ve Ergene Ovası bölümleri üzerinde yer alan hudut ilimiz, kuzeyinde Bulgaristan, kuzey doğusunda Karadeniz, güney

Detaylı

İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI

İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI İstanbul 2012 MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI ÇALIŞTAYI ( 16 Nisan 2011 tarihinde yapılan Meslek Liselerinin Sorunları adlı çalıştayın bant

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI

ÖDEMİŞ BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI ÖDEMİŞ BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI Eylül 2014 İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres: Zafer Mahallesi Atatürk Caddesi No:143 Ödemiş - İZMİR Telefon: (0232) 544 90 97 Faks: (0232) 545 12 69 Web: www.odemis.bel.tr

Detaylı

AKSARAY. TiCARET BORSASI. Şehrin Lokomotifi. Stratejik Plan

AKSARAY. TiCARET BORSASI. Şehrin Lokomotifi. Stratejik Plan AKSARAY TiCARET BORSASI Şehrin Lokomotifi Stratejik Plan 2013-2017 Ç a ğ d a ş Ya r ı n l a r İ ç i n D a i m a G ü ç B i r l i ğ i İlimizde yetişen yonca BAŞKANIN SUNUŞU GİRİŞ STRATEJİK PLANLAMA AMACI

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON. Ders Notları METİN ARSLAN

YÖNETİM VE ORGANİZASYON. Ders Notları METİN ARSLAN YÖNETİM VE ORGANİZASYON Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 Yönetim Ve Organizasyon Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ İnsanlar diğer varlıklardan farklı olarak toplu olarak

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2012-2017 TİCARET BORSASI RTB

STRATEJİK PLAN 2012-2017 TİCARET BORSASI RTB TİCARET BORSASI STARTEJİK PLANLAMA EKİBİ Mehmet ERDOĞAN Yönetim Kurulu Başkanı Resul OKUMUŞ Meclis Başkanı Muhammet KARAOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet ÖZTABAK Sayman Üye Dr. Turgay TURNA Üye

Detaylı

İŞLETME BİLGİSİ VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

İŞLETME BİLGİSİ VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ İÇİN İŞLETME BİLGİSİ VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ III / V VI. DÖNEM YAZAR Gülçin ÖZKAN DEVLET KİTAPLARI ALTINCI BASKI.., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 4351 DERS KİTAPLARI

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI 3.9.9. Kuş Gözetleme...49 3.9.10. Bitki İnceleme...50 3.9.11. Yaban Hayatı (Av Turizmi)...50 içindekiler 3.9.12. Sağlık Turizmi (Alternatif Tıp)...51

Detaylı

GENEL İŞLETME. Ders Notları METİN ARSLAN

GENEL İŞLETME. Ders Notları METİN ARSLAN GENEL İŞLETME Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 Genel İşletme Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ Günümüzde çok yaygınlaşan bir konu haline gelen işletmecilik eğitimi,

Detaylı

KAYITDIŞI İSTİHDAM SORUNU BİLGİ KİTAPÇIĞI

KAYITDIŞI İSTİHDAM SORUNU BİLGİ KİTAPÇIĞI GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI TARAFINDAN KAYITLI İSTİHDAMIN ARTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN KAYITDIŞI İSTİHDAM SORUNU BİLGİ KİTAPÇIĞI Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyetinin mali

Detaylı

2009 KPSS GENEL KÜLTÜR SORULARI VE AYRINTILI ÇÖZÜMLERİ

2009 KPSS GENEL KÜLTÜR SORULARI VE AYRINTILI ÇÖZÜMLERİ 1. Göktürk Devleti nde, Bilge Kağan ın Budist tapınağı yaptırma isteğine Vezir Tonyukuk, Budizm i benimsemenin Türklerin mücadeleci ruhunu kaybetmelerine neden olacağı düşüncesiyle karşı çıkmıştır. Yalnız

Detaylı

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı Basyazı, Yıl: 51 Sayı: 597 ŞUBAT 2012 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Bilal DURDALI Yayına Hazırlayanlar O. Murat PERÇİN A. Sabit YÖNEY Türkay BİRBEN

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

TG 15 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

TG 15 ÖABT SOSYAL BİLGİLER KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG 15 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

SUNU. Değerli Memur Adayları, Pegem Akademi Yayıncılık

SUNU. Değerli Memur Adayları, Pegem Akademi Yayıncılık SUNU Değerli Memur Adayları, Kamu Kurum ve Kuruluş Sınavları na hazırlık sektöründe, yayıncılık ve eğitim kalitesi açısından tüm adayların beğenisini kazanan, Kamu Kurumlarına binlerce öğrenciyi yerleştiren

Detaylı