KÜRESELLEŞME/GLOBALLEŞME VE KÜYERELLEŞME/GLOKALLEŞME SÜREÇLERİNDE KOLA REKLÂMLARI: BİR GÖSTERGEBİLİM ÇALIŞMASI. Ayşegül SİLİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÜRESELLEŞME/GLOBALLEŞME VE KÜYERELLEŞME/GLOKALLEŞME SÜREÇLERİNDE KOLA REKLÂMLARI: BİR GÖSTERGEBİLİM ÇALIŞMASI. Ayşegül SİLİ"

Transkript

1 SOSYOLOJİ DERNEĞİ KÜRESELLEŞME/GLOBALLEŞME VE KÜYERELLEŞME/GLOKALLEŞME SÜREÇLERİNDE KOLA REKLÂMLARI: BİR GÖSTERGEBİLİM ÇALIŞMASI Ayşegül SİLİ VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Ekim 2009, Toplumsal Dönüşümler ve Sosyolojik Yaklaşımlar, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.

2 Küreselleşme/Globalleşme ve Küyerelleşme/Glokalleşme Süreçlerinde Kola Reklamları: Bir Göstergebilim Çalışması KÜRESELLEŞME/GLOBALLEŞME VE KÜYERELLEŞME/GLOKALLEŞME SÜREÇLERİNDE KOLA REKLÂMLARI: BİR GÖSTERGEBİLİM ÇALIŞMASI Ayşegül SİLİ 1 Öz Bu çalışma, küreselleşme süreçleri içerisinden yeni duyarlılıklarla çıkan sosyal ve ekonomi dünyamızın, pazarlama ve reklam alanındaki sınırlı bir kesitine temas etmek maksadıyla hazırlanmıştır. Evrensel düşünüp, evrensel hareket etme eğilimleri yerini birçok alanda yerelliklerin önem kazandığı bir anlayışa bırakmaya başlamış, evrensel olana yerel unsurlarla entegre olma fikri daha itibarlı hâle gelmiştir. Küreselleşmenin kültürel olarak homojenleştirici bir tarzda sunulması birçok alanda tepki oluşturmuş, yerelliklerin birbirine bağlanarak küresel olanı oluşturması fikirleri, heterojen bir küreselleşme yaklaşımını doğurmuştur. Bu anlayışın ekonomik alandaki yansıması yeni pazarlama stratejileri geliştirmekle olmuştur. Göstergebilim yöntemi, bu noktada küresel ve yerel pazarlama anlayışlarını değerlendirmek için kullanılacaktır. Çalışmanın örneklemi Coca Cola ve Cola Turka şirketlerinin bazı reklam kesitlerinden oluşmaktadır. Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Yerelleşme, Göstergebilim 1 Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

3 Abstract Ayşegül SİLİ This study has been prepared to highlight the limited part of marketing and advertising in the field of social and economic world that has brought a new sentiment through globalism process. The tendency of global sentiment and universal movements has started to abandon its importance to the idea of localness. It seemed to be more reputable to those with global conception the ideo of integrating with local components. The presentation of globalism as a homogenizing cultural binder has resulted in various reaction in many fields. The constitutional idea of creating globalism via connecting localities has lead to a hetorogenious aproach in globalism. The reflection of this understanding in economical field comprised the development of new marketting strategies, Semiotic method, at this point, will be used to assess the understanding of global and local marketing approach. The sampling of this study consists of some advertisement parts of Coca-Cola and Cola Turka companies. Keywords: Globalization, Localization, Semiology. 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 21

4 Küreselleşme/Globalleşme ve Küyerelleşme/Glokalleşme Süreçlerinde Kola Reklamları: Bir Göstergebilim Çalışması Son yıllarda küresel olarak değerlendirilen uluslararası şirket reklâmlarında bir değişim dikkati çekmekte, evrensel olarak görülen popüler figürler yerine hitap edilen topluma yönelik olarak yerel motiflerin, söz konusu reklâmlarda sıkça kullanıldığı gözlenmektedir. Ülkemizde Ramazan ayı dolayısıyla yapılan Coca- Cola reklâmlarıyla doruğa çıkan bu değişim, pazarlama tekniğinde yeni bir anlayışın ürünü olarak görülmekte ve diğer ülkelerdeki reklâm kampanyalarına da bakıldığında aynı değişim rahatlıkla gözlenmektedir. Çalışma, benzer gözlemlerden hareketle, bu tarz bir pazarlama anlayışının, küresel değerlerin yerel değerlerle ilişkisi ekseninde ortaya çıkabileceği sonuçları sorgulamaktadır. Küreselleşme, diğer bir tabirle global entegrasyon; ülkeler arasındaki sosyal, siyasal ve ekonomik ilişkilerin yaygınlaşması, farklı kültürlerin daha iyi tanınması bağlamında birbiriyle yakından ilişkili olguları içermektedir. Bu durum sadece ekonomik değil, kültürel değerlerin de dünya çapına yayılması anlamına gelir ki, bu da maddi ve manevi kültür unsurları arasında gözle görülür anlamda net ayrımlar yapılmasını olanaksız kılar. Günümüzde küresel süreçlere gönderim yapmadan bir ülkenin içinden geçtiği toplumsal değişimleri çözümlemek imkânsız hale gelmiştir. Siyasi, ekonomik, kültürel ve günlük yaşam alanlarında bu değişimin yarattığı veya derinleştirdiği sorunlara etkili çözüm önerileri getirebilmek için topluma bakışımız ulusal değil, küresel/ bölgesel/ ulusal/ yerel etkileşim ekseninde olmak durumundadır. Zira bu alanlar küreselleşme süreciyle birlikte sınırları belli yapılar olmaktan çıkıp, girift ve bütünsel bir hâl almıştır. Küreselleşme süreçlerine eklemlenmenin gelişmişlik düzeyini belirleyen bir kriter olarak algılandığı göz önünde bulundurulursa, sınırlı bakış açılarının sosyal gerçekliği araştırmada etkin olamayacağı açıktır. Bununla beraber, toplumsal gerçekliği oluşturan bu bütünlükte, yerel unsurların da göz ardı edilmesi aynı derecede sakıncalı bir durum oluşturmaktadır. Küreselleşmenin evrenselleşme bağlamındaki dayanakları sanayi kapitalizmi, fordizm, modernite gibi unsurlar, yeni zamanlarda yerini ulusötesi kapitalizm, postfordizm ve post moderniteye bırakmış, yerelleşme her açıdan bir gereklilik halini almıştır. Batı nın, Batı Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

5 Ayşegül SİLİ dışına yönelik ekonomik, siyasal ve kültürel sömürüsü olarak tanımlanan kolonyalizm, Batıdışı dünyada ideolojisi yerlicilik olan postkolonyalizm düşüncesini doğurmuştur. Kolonyolalizmin evrenselci düşünce biçimi; anti kolonyalizm ile milliyetçiliğe, post kolonyalizm ile yerelciliğe dönüşmüş, bir kültürün diğer kültürler üzerindeki hegemonya kurma eğilimi zıt tepkilere sebep olmuştur. Fordizm; ürünü, üreticiyi ve pazarı standartlaştırma, beyaz-eril-avrupalının kültürünün küreselleşmesi ile karakterize edilirken; postfordizim; ürünü, üreticiyi ve pazarı çeşitlendirme, yerelin kültürünün pazara dahil edilerek küreselleştirilmesi vurgusu taşımaktadır. Bütün bu gelişmeler sonucunda Batı yerelleşirken, Batı-dışı küreselleşme yoluna gitmiştir. Cola Turka reklamlarında dikkate şayan olan husus; söz konusu eğilimdir. Aynı şekilde evrensellik iddiasındaki modernite, yerel değerleri ön plana çıkaran post moderniteye doğru bir seyir izlemek durumunda kalmıştır. Seksenler boyunca, yönetim analistlerinin tamamıyla yüzeye çıkan Küresel ya da Ulusötesi Kapitalizmin bilincine varmaya başlamalarıyla birlikte kültür meselesine karşı,ilgi de şiddetlenerek artmıştır. Japonya nın ve hemen sonrasında Tayvan ve Güney Kore gibi Doğu Asya nın mucize ekonomilerinin sahneye çıkışı, kültürün ekonomik kalkınmada oynadığı rol konusundaki spekülasyonların artmasında büyük rol oynamıştır (Dirlik; 2008, 326). Dünya da farklı kaynaklara göre farklı sayıda ülke bulunmaktadır. Örneğin ABD nin resmi sitesi CIA kayıtlarına göre 193 ülke ve 73 bağımsız bölge, Birleşmiş milletlere göre 192 ülke, Uluslar arası Olimpiyat Komitesi üyesi 201 ülke bulunmaktadır. Coca Cola ise 200 ülkeye ürün sattığını ilan etmiştir. Böylesine büyük bir pazarda etkili olmaya çalışan uluslar arası reklamcılık sektöründe strateji ve uygulamalarda iki temel yaklaşım bulunmaktadır. Bunlar, ülkelerin farklılıkları görüşüne dayalı uyumlaştırma stratejisi ve dünyanın tek bir Pazar yeri olduğu görüşüne dayalı standartlaştırma stratejisidir. Standartlaştırma stratejisi tüketicilerin benzer ihtiyaç ve isteklerinin olduğunu ve dolayısıyla tüm dünyanın tek bir Pazar olduğunu kabul eder ve etkinliğin sağlanması için reklam kampanyalarında standartlaştırmayı önerir. Standartlaştırma stratejisi oldukça yaygın kullanılan bir reklam yaklaşımıdır. Standartlaştırmada kararlar merkez tarafından verilir. Uyumlaştırma stratejisinde ise, dünyada farklı coğrafyalarda yer- 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 23

6 Küreselleşme/Globalleşme ve Küyerelleşme/Glokalleşme Süreçlerinde Kola Reklamları: Bir Göstergebilim Çalışması leşik, uluslar ve milletler kültürel ve yapısal olarak birbirinden farklıdır ve reklamların bu farklılıklara göre uyarlanması gerektiği benimsenmiştir. Bu yaklaşımı benimseyen uluslar arası pazarlamacılar, birbirine çok benzeyen yalnızca birkaç Pazar bulunduğu için, her ülkeye göre farklı reklam kampanyaları yapma eğilimindedirler. Bu stratejide aynı ürünün her yerde aynı satılabileceği fikri kabul edilmez. Örneğin Amerikan Hamburger markalarının standart menülerine Japonya da teriyaki sosu, Meksika da acı biber, Türkiye de Ramazan Pidesi ve Portekiz de bira eklemeleriyle, bu düşünce örneklendirilir. Bu yaklaşım küresel düşün, yerel davran olarak nitelendirilen uyumlaştırma stratejisidir. (Altınbaşak vd., 2008: ). Toplumların kullandıkları kültürel kimlik göstergelerinin incelenmesi, kaçınılmaz olarak böylesi bir çalışmanın ana unsuru olacaktır. Toplumların kültürel birikimlerinin somutlaşmış ifadeleri olan bu göstergeler, giyim tarzı, yemek yeme biçimleri ve tercihleri gibi dışavurumlar olarak karşımıza çıkmakta ve bize o toplumun zihinsel kodlamaları hakkında ipuçları sunmaktadır. Bu göstergelerin incelenmesi geçmişte dil incelemesi çalışmaları ile karıştırılmaktaydı. Bir başka deyişle, göstergelerin incelenmesi kimi kez dil felsefesi kimi kez de ileride dilbilim diye adlandırılacak olan dillerin genel kuramı içinde değerlendirildi. Göstergelerin genel bilimi olarak tasarlanan ve Türkçede göstergebilim terimiyle karşılanan semiyoloji veya semiyotik ise, bazen dildışı göstergelerin incelenmesiyle sınırlı tutulsa da, Avrupa da ve ABD de 19. yüzyılın sonlarında eşzamanlı olarak ortaya çıktı. Genel bir göstergeler kuramı oluşturmaya çalışan ilk kişi, John Locke un semiyotik terimini alarak kullanan ABD li Charles Sanders Peirce ( ) oldu. Ancak ölümünden sonra bir araya getirilebilmiş yazılarında, Peirce göstergeyi üç öğeli bir bütün olarak değerlendiriyordu: representamen, nesne ve yorumlayan. Bu üçlü ilişki içinde representamen, yorumlayana sunulmuş bir işaret, bir simgedir; yorumlayan onunla bir nesne arasında bağlantı kurar. Peirce ün önerileri ve kullandığı terimler bir yazısından öbürüne değişiklikler içerdiğinden, görüşlerinin tam ve tutarlı bir özetini vermek oldukça güçtür. Ama günümüzde konuyla ilgili hemen herkes tarafından benimsenmiş ayrımlardan biri de Peirce ün önerdiği şu üç ayrı gösterge kategorisidir: Görüntüsel gösterge (veya ikon), benzerliğe dayalı olarak işlev görür (ağacı Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

7 Ayşegül SİLİ temsil eden bir ağaç deseni onun görüntüsel göstergesidir), belirti (veya endis), olguların bitişikliğine göre işlev görür (ağacın gölgesi ağacın belirtisi, duman da ateşin belirtisidir) ve simge (veya sembol), itibarî olarak işlev görür (Lübnan bayrağındaki sedir ağacı bu ülke simgesidir). Roland Barthes ( ) göstergebilimsel araştırmasında betimlemeden hareket ederek kuramlaştırmaya ulaştı. Nitekim Mitolojiler (Mythologies, 1957) adlı kitabında toplumu, yine toplumun kullandığı görüntüler, mitler, söylemler gibi göstergelere dayanarak eleştirmeye çalışırken, sözde doğal olanın, doğuştan var olanın gerisinde gizlenen kültürel olanın, edinilmiş olanın peşine düştü te gerçekleştirdiği Göstergebilimin Öğeleri adlı incelemesindeyse betimlemelerini kuramsal bir çerçeveye oturtmak için Hjelmslev in kavramlarına başvurdu. Yananlam düzleminden, yani bir gösteren ile bir gösterilen arasındaki ilişkiden hareket ederek, bu yananlam düzlemini, göstereni bir düzanlam gösterileninden oluşmuş göstergesel sistem olarak tanımladı; üstdilin tanımını ise, gösterileni anlam göstergesi tarafından oluşturulmuş bir sistem olarak verdi. Roland Barthes bu yaklaşımının en eksiksiz uygulamasını Moda Sistemi adlı eseriyle verdi. Bu kitabın doğrudan doğruya giysiyi değil de giysi üstüne söylenmiş olan söylemi, özellikle de moda fotoğraflarıyla ilgili resim altı yazılarını ve açıklamaları, bir başka deyişle yazılı giysi yi inceledi. Barthes a göre, nasıl ki giysinin sistemini modanın söylemi üstleniyorsa, dil dışı göstergeler sisteminden de ancak dilsel göstergeler aracılığıyla söz edilebilir. İşte sorunun böylesine önemli bir noktasına parmak basan Barthes, bu görüşüne dayanarak Saussure ün göstergebilimle ilgili tanımını ters yüz etmeyi önerdi: Saussure e göre dilbilim göstergebilimin bir bölümüyken, Barthes a göre, göstergebilim dilbilimin bir bölümü olacaktır. Çünkü Barthes, her gösterge dizgesinin altında dilin (dil yetisinin) bulunacağına inanır. Göstergebilimin işlevi, bildiriler aracılığıyla düşünceler iletmektir. Göstergeler marka kimlikleri olarak nitelendirilen işaret, söz, logo vb. işlevlerin marka farkındalığı yaratarak tüketicinin satın alma sürecinde önemli bir rol oynamaktadırlar. Güçlü bir marka imajının yaratılması için de markanın tüketicilerin zihninde olumlu nitelikler, yararlar, şirket değerleri, kişilik ve kullanıcılar uyandırması gerekmektedir. Bunun yanında marka imajının etkin olabilmesi için ayrıca kurum imajı ile bü- 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 25

8 Küreselleşme/Globalleşme ve Küyerelleşme/Glokalleşme Süreçlerinde Kola Reklamları: Bir Göstergebilim Çalışması tünleştirilmesi gerekmektedir. Bu sebeplerle çalışmamız için en uygun yöntem olarak göstergebilim tercih edilmiştir. bazı kesitlerdir. Araştırmanın verileri Coca Cola ve Cola Turka şirketlerinin reklamlarından seçilmiş Öncelikle içeceğin küreselliğine vurgu yapmak için kullanılan, bu afişteki göstergeleri ele alalım. Gösterge Dünya boyutunda elde sıkıca tutulan bir şişe Gösterilen Bu içecek bütün dünyaya hitap eder Afişteki sloganı bir gösterge olarak ele aldığımızda, resimle paralel olarak, yine dünyadaki herkese hitaben yeryüzündeki en arkadaş canlısı içecek ifadesinde; Gösterge Friendliest drink on earth Gösterilen Size en uygun içecek Coca Cola dır. Bu afiş Coca Cola nın 1940 lı yıllarda kullandığı bir reklam aracıdır. O dönemdeki pazarlama anlayışının bir göstergesi olarak küresellik vurgusu dikkatten kaçmamalıdır Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

9 Ayşegül SİLİ Coca-Cola Tanzanya Mauritius Etiyopya Yukarıdaki Coca-Cola nın çeşitli ülkelerde internet sitelerinden alınmış afişlerdeki temel gösterge figürü; Gösterge Ülkeden çeşitli manzaralar içeren arka plan önünde, yerel kıyafetleriyle yakın plan vurgulanan mutlu bir vatandaş ile aynı fotoğraf karesinde bütünleşmiş Coca-Cola ambleminden kesitler Gösterilen Coca-Cola her kültürün bir parçası olabilecek zenginlikte bir içecektir. olarak görülebilir. Şimdi analiz edeceğimiz göstergeler, Coca-Cola nın bazı ülkelerde kullandığı şişelerin fotoğraflarıdır. 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 27

10 Küreselleşme/Globalleşme ve Küyerelleşme/Glokalleşme Süreçlerinde Kola Reklamları: Bir Göstergebilim Çalışması Yukarıdaki şişelerden ilki Rusya da matruşka bebek şeklinde bir Coca-Cola şişesidir. İkinci ve üçüncü fotoğraftaki şişelerse Singapur da içerisinde Coca-Cola bulunan ve satışa sunulan şişelerdir. Bu şişeler gösterge olarak, hitap ettikleri ülke halkı için özellikle yerel/kültürel anlamlarla yüklüdürler. Gösterge Gösterilen - 1 Gösterilen - 2 (Yan Anlam) Yerel desenlerle süslenmiş bir içecek şişesi Bu içecek sizin kültürünüzün bir parçasıdır (kültürünüze uygundur, değerlerinizle çatışmaz) Bu içeceğin üreticileri sizi tanıyorlar ve size değer veriyorlar Bunların yanında bir gösterge bilinçdışı ya da öznel yan anlamlara da sahip olabilir. Örneğin dâhil olmak istediği bir grubun genellikle Coca-Cola içtiğini gözleyen bir genç için kola şişesi daha farklı anlamlar ifade edebilmektedir. Yalnız bu anlamlar öznel ve bireysel nitelik taşımakta, sosyal anlamda bir bütünlük oluşturamamaktadır. Bir ürün ne kadar çok kişinin ortak değerine, algısına ve ortak beğenisine hitap ediyorsa o kadar genel özelliklere yönelir. Bir toplumun en genel özellikleri ise kökleri çok eskilere dayanan kültürel özelliklerdir Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

11 Ayşegül SİLİ Şimdi ele alacağımız çarpıcı gösterge ise Hindistan da yayınlanan Coca-Cola TV reklâmından alınmış bir film karesidir. Gösterge İnek memelerine bağlanmış Coca-Cola kutuları Gösterilen Coca-Cola inekten elde edilir esprisi Yine; Gösterge İneğin Coca-Cola yı simgeleyen renklere boyanması ve üzerindeki Coca-Cola amblemi Gösterilen Bu markanın inekle bütünleştirilebilirliği imajı Göstergenin bir uyarıcı, işlevininse bir iletişim doğrultusunda ikinci bir imgeyi yaratmak olduğu düşünülürse, reklâmda kullanılan bu figürün uyandırdığı belleksel imge hakkında bütün öznel anlamların ötesinde bir Hindu için tek bir değerden söz edilebilir: kutsallık Bu gösterge bize açıkça şunu gösteriyor ki; kapitalist sistemde bir toplumun yalnızca kültürel değerleri değil, çok daha özel bir öneme sahip olan kutsal ları da pazarlama aracı olarak kullanılabilir. Bu reklâm karesinde küresel bir ürünün tüketicinin kutsal saydığı dinsel bir figürle bile rahatlıkla bütünleştirilebilir oluşunun bir ifadesini görmekteyiz. Küresel olmak bir nevi, toplumların bütün değerleriyle (dinsel, geleneksel, hukuksal vs.) uyum içerisinde olmaktır, yerel ve eski olanı kapsamak, içselleştirmek ve yeniden yorumlayarak dönüştürmektir fikrinin bir yansıması olarak da düşünülebilir. Bütün bunlardan sonra; yerel bir şirket örneği olarak Cola Turka nın reklamlarına baktığımızda ise öncelikle; 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 29

12 Küreselleşme/Globalleşme ve Küyerelleşme/Glokalleşme Süreçlerinde Kola Reklamları: Bir Göstergebilim Çalışması Gösterge Türk bayrağı renklerinden oluşan bir amblem seçimi Gösterilen Ürünün milli ve yerel sermaye eseri oluşunun vurgulanması New york ta Bir Morning isimli bir Cola Turca reklam serisinden alınan bu karede ise; Gösterge Önündeki Cola Turca kutusundan yudumlayan tipik kıyafetli bir Amerikalı Gösterilen Yerel ve Batı-dışı dünyadan bir içeceğin, modern ve gelişmiş olarak adlandırılan ülke vatandaşı tarafından tercih edilebileceği Bu bağlamda içeceğin tercih edilmesi, Türk kültürünün de diğer bir kültür üzerinde etkili olabileceği temasını beraberinde getiriyor Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

13 Ayşegül SİLİ Kola Turka nın çıkış reklamları olan New york ta bir morning adlı bu reklam serisinde New york ta Cola Turka yı içen Amerikalılar aynı Türkler gibi davranmaya başlıyor. Konuşmalar, yenge li, kayınvalide li Türklere has sohbete dönüşüyor. Ellere tesbihler alınıyor. Türk misafirperverliği ve sıcakkanlılığı, kafede masasına oturan kişiye hemen oracıkta içtiğinin hesabı ödenerek gösteriliyor. Evde biber dolması yapılıyor, evin çocukları büyüklerin ellerinden öpüyor, misafirlerin arkasından yola su dökülüyor. Amerikalıları fazlasıyla değiştiren ve dönüştüren Cola Turka, en sonunda Amerikalı aile babasına bıyık bıraktırıyor. Bu reklamlardaki ortak göstergeler bütünü ulusal/yerel bir içecek şirketinin, toplumların kültürlerinin reklam malzemesi yapıldığı bir piyasada, küresel ve güçlü olana karşı tepkisiz ve pasif olmadığını açıkça ifade etmektedir. Bu noktada hem içecekle aktarılmak istenen değer aktarımına bir tepki, hem de yerel olanın kültürel değerlerini yaygınlaştırma iddiası ve cesareti altı çizilmesi gereken bir husustur. Bu göstergeler ifade ettikleri anlamlarla birlikte bizlere küresel bir oluşumun küreselliğini pekiştirmede yerel değerlerden nasıl istifade ettiği açıkça göstermiştir. Hatta küresel oluşumların toplumların sadece yerel değerleri üzerinden değil, doğrudan kutsalları üzerinden de pazarlama teknikleri geliştirmekten geri durmadığı da saptanan hususlar arasındadır. Küresel bir şirket örneğinde Coca-Cola nın, tanıtım ve pazarlama aracı olarak yerel değerleri ne şekilde kullandığının göstergebilimsel bir analizi yapılmaya çalışılmış, elde edilen en önemli sonuç; küreselleşmenin kapitalizm bağlamında sadece yerel değerleri değil toplumların kutsal saydık- 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 31

14 Küreselleşme/Globalleşme ve Küyerelleşme/Glokalleşme Süreçlerinde Kola Reklamları: Bir Göstergebilim Çalışması ları birtakım değerleri de kullandığı, küresel olanın kendisini sadece yerel/geleneksel olanla değil, dinsel olanla da bütünleştirmeye çalışarak, toplumun bütün değerleri üzerinde etkili olduğudur. Bu etki basit bir kendisini var olanla bütünleştirme çabası değil, daha derinde kendisini var olana eklemleyerek onu değiştirme ve dönüştürme biçimindedir. Aynı şekilde yerel bir kola şirketi reklamları analiz edildiğinde, dünyadaki tarihsel seyre paralel olarak, edilgen konumda görünenlerin küreselleşmenin homojenleştirme eğilimlerine karşı direnç gösterme yolunu tercih ettikleri tespit edilmiştir Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

15 KAYNAKÇA Ayşegül SİLİ ALTUNIŞIK, R.; Özdemir, Ş.; Torlak; Ö., (2006), Modern Pazarlama, Değişim Yayınevi, İstanbul. ALTINBAŞAK, İ. vd., Küresel Pazarlama Yönetimi, Beta Yayınları, İstanbul. AMİN, S., (1999),Kapitalizmin Hayaleti, Türkçesi: Cengiz Algan, Sarmal Yayınevi, İstanbul. AMİN, S., (1999), Küreselleşme Çağında Kapitalizm (Çev. V.Eranus) Sarmal Yayınevi, İstanbul BAUDRİLLARD, J.,(1997), (Çev. Hazal Deliçaylı, Ferda Keskin) Tüketim Toplumu, Ayrıntı Yayınları,İstanbul DELEUZE, G.; Guattarİ, F., (1993), Kapitalizm ve Şizofreni 2 Kapma Aygıtı (Çev. A.Akay) Bağlam Yayınları, İstanbul. DİRLİKİ A.: (2008), Postkolonyal Aura, (Çev: G. Doğduaslan), Boğaziçi Üni. Yayınevi, İstanbul DURAN,M., Marka Değeri Ve Bileşenleri <http://www.danismend.com/konular/ pazarlamayon/ MARKA%20DEGERI%20VE%20BILESENLERI.htm > ERCAN,F., (2001) Modernizm, Kapitalizm Ve Azgelişmişlik, Bağlam Yayınları, İstanbul FEATHERSTONE, M., (1996) Postmodernizm Ve Tüketim Kültürü, (Çev. Mehmet Küçük) Ayrıntı Yayınları, İstanbul,1996. GUİRAUD, P., (1994) Göstergebilim, (Çev: Prof.Dr.Mehmet Yalçın) İmge Kitabevi, Ankara. HALL,S., Jacgues, M. ( Derleme), (1995), Yeni Zamanlar (Çev. A. Yılmaz), Ayrıntı Yayınları, İstanbul KEYMAN, F; Mutman M.;,Yeğenoğlu, M., (Der.), (1999), Oryantalizm, Hegemonya, ve Kültürel Fark, İletişim Yay., İstanbul 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 33

16 Küreselleşme/Globalleşme ve Küyerelleşme/Glokalleşme Süreçlerinde Kola Reklamları: Bir Göstergebilim Çalışması KONGAR, E., Küreselleşme, Mikro Milliyetçilik, Çok Kültürlülük, Anayasal Vatandaşlık <http://www.kongar.org/makaleler/mak_kum.php> KUŞ, E., (2003), Nicel-Nitel Araştırma Teknikleri, Anı Yayınları, Ankara. LE BON, G., (1997), Kitleler Psikolojisi, Yay. Yönt. İsmail Demirci, İstanbul. NEUMANN, E., (1998), Kamuoyu Suskunluk Sarmalının Keşfi (Çev: Murat Özkök) Dost Yayınevi, Ankara OLUŞ; M., (2006), Temel Pazarlama Kavramları, Beta Yayınevi, İstanbul. PRINGLE, H.; Thompson, M., (2000), Marka Ruhu (Çev: Zeynep Yelçe, Canan Feyyat) Scala Yayınevi, İstanbul. TAYLOR, C., (1995), Modernliğin Sıkıntıları (Çev. Uğur Canbilen) Ayrıntı Yayınları, İstanbul. TÜFEKÇİOĞLU, H.(1997), İletişim Sosyolojisine Başlangıç, Der yayınevi, İstanbul. ZYMAN, S., (2005), Bildiğimiz Pazarlamanın Sonu, (Çev.İ.Sevgi Çopur) MediaCat Yay., İstanbul Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

Name of authors: EMEL DEMİR ASKEROĞLU NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Phone: 05336334146 email: dmr_emel@hotmail.com edemir@nku.edu.tr

Name of authors: EMEL DEMİR ASKEROĞLU NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Phone: 05336334146 email: dmr_emel@hotmail.com edemir@nku.edu.tr Name of authors: EMEL DEMİR ASKEROĞLU NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Phone: 05336334146 email: dmr_emel@hotmail.com edemir@nku.edu.tr Name of a co-authors : ZEYNEP BAHAR Phone: 05355662200 email: zeynepbahar@hotmail.com

Detaylı

TURİZM REKLAMLARINDA YAŞAM TARZLARININ İNŞASI: GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME YÜKSEK LİSANS TEZİ

TURİZM REKLAMLARINDA YAŞAM TARZLARININ İNŞASI: GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TURİZM REKLAMLARINDA YAŞAM TARZLARININ İNŞASI: GÖSTERGEBİLİMSEL

Detaylı

Çok Uluslu Fast-Food Restoranlarının Ramazan Menüleri Örneğinde Küresel-Yerel Kültür Etkileşimi

Çok Uluslu Fast-Food Restoranlarının Ramazan Menüleri Örneğinde Küresel-Yerel Kültür Etkileşimi 73 Çok Uluslu Fast-Food Restoranlarının Ramazan Menüleri Örneğinde Küresel-Yerel Kültür Etkileşimi Özet Bu çal flmada, fast-food yiyeceklerin simgesel anlam n n yerel kültüre etkisi, sadece ekonomik terimlerle

Detaylı

Proje No: 2009BSP012

Proje No: 2009BSP012 İnternet Üzerinde Semiyotik Pazarlama Üzerine Bir Araştırma Proje No: 2009BSP012 Yr.Doç.Dr.Selçuk Burak Haşıloğlu OCAK 2011 DENİZLİ 1 İnternet Üzerinde Semiyotik Pazarlama Üzerine Bir Araştırma Proje No:

Detaylı

Toplumsal Cinsiyet Açısından Axe Basın Đlanlarının Göstergebilimsel Analizi

Toplumsal Cinsiyet Açısından Axe Basın Đlanlarının Göstergebilimsel Analizi KMÜ Sosyal ve Ekonomịk Araştırmalar Dergịsi 16 (Özel Sayı I): 128-136, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr Toplumsal Cinsiyet Açısından Axe Basın Đlanlarının Göstergebilimsel Analizi Sefer KALAMAN 1 Mikail

Detaylı

UĞUR BATI. Yrd. Doç. Dr. Uğur Batı, Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Tasarımı ve İletişimi Bölümü Öğretim Üyesi

UĞUR BATI. Yrd. Doç. Dr. Uğur Batı, Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Tasarımı ve İletişimi Bölümü Öğretim Üyesi Günümüzde Tüketim Araçları Küresel Köy Tezini Destekleyecek Yeni Bir Esperanto mu: McDonald s Örneğiyle Fastfood Restoranları Üzerinden Bir Türdeşleşme Okuması UĞUR BATI GİRİŞ Geleneksel Japon çay seremonisi

Detaylı

GRAFİK TASARIM ATÖLYE DERSLERİNDE AFİŞ KONUSUNUN UYGULAMA VE ÇÖZÜMLEME SÜREÇLERİNDE GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİNİN KULLANIMI

GRAFİK TASARIM ATÖLYE DERSLERİNDE AFİŞ KONUSUNUN UYGULAMA VE ÇÖZÜMLEME SÜREÇLERİNDE GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİNİN KULLANIMI Ondokuzmayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı GRAFİK TASARIM ATÖLYE DERSLERİNDE AFİŞ KONUSUNUN UYGULAMA VE ÇÖZÜMLEME SÜREÇLERİNDE GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİNİN

Detaylı

Işık YANAR Yüksek Lisans Tezi

Işık YANAR Yüksek Lisans Tezi TELEVİZYON REKLAMLARINDA SİMGE VE FENOMEN Işık YANAR Yüksek Lisans Tezi Danışman: Yrd. Doç Dr. Mehmet Erkan Afyon 2004 TELEVİZYON REKLAMLARINDA SİMGE VE FENOMEN Işık YANAR YÜKSEK LİSANS TEZİ İşletme Ana

Detaylı

SOSYAL MEDYA DÖNEMİNDE MÜZİK ÜRETİCİSİ VE TÜKETİCİSİNİN YENİDEN KONUMLANDIRILMASI RECONSIDERATION OF MUSICIAN AND MUSIC CONSUMER IN SOCIAL MEDIA ERA

SOSYAL MEDYA DÖNEMİNDE MÜZİK ÜRETİCİSİ VE TÜKETİCİSİNİN YENİDEN KONUMLANDIRILMASI RECONSIDERATION OF MUSICIAN AND MUSIC CONSUMER IN SOCIAL MEDIA ERA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 36 Volume: 8 Issue: 36 Şubat 2015 February 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 SOSYAL MEDYA

Detaylı

1. 1. GÖSTERGEBİLİMİN TANIMI

1. 1. GÖSTERGEBİLİMİN TANIMI GÖSTERGEBİLİM Baahhaarr Deerrvvi işşcceemaal looğğl luu 1. 1. GÖSTERGEBİLİMİN TANIMI Göstergebilim (semiotics, semiology) 1, en genel ve en bilinen tanımıyla göstergeleri ve gösterge dizgelerini inceleyen

Detaylı

KÜLTÜREL FARKLILIKLAR VE YÖNETİMİ

KÜLTÜREL FARKLILIKLAR VE YÖNETİMİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KÜLTÜREL FARKLILIKLAR VE YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ AĞUSTOS-2007 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM

Detaylı

GÖSTERGEBİLİM VE SİNEMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DENEME

GÖSTERGEBİLİM VE SİNEMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DENEME İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 11 Sayı: 21 Bahar 2012 / 1 s.527-538 GÖSTERGEBİLİM VE SİNEMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DENEME Âlâ SİVAS 66 ÖZET Eski Yunanca da işaret, gösterge anlamına

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MARKA FARKINDALIĞI YARATMA SÜRECİNDE SANAL ORTAMIN ETKİSİ: A D V E R G A M I N G

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MARKA FARKINDALIĞI YARATMA SÜRECİNDE SANAL ORTAMIN ETKİSİ: A D V E R G A M I N G T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MARKA FARKINDALIĞI YARATMA SÜRECİNDE SANAL ORTAMIN ETKİSİ: A D V E R G A M I N G YÜKSEK LİSANS TEZİ GÜZİN TARHAN 610050004 Anabilim Dalı: İletişim

Detaylı

Tüketimin Küreselleşmesi ve Tüketim Tapınakları: Postmodern Panayır Yerlerinde Alışveriş

Tüketimin Küreselleşmesi ve Tüketim Tapınakları: Postmodern Panayır Yerlerinde Alışveriş Tüketimin Küreselleşmesi ve Tüketim Tapınakları: Postmodern Panayır Yerlerinde Alışveriş Yrd. Doç. Dr. Suat SUNGUR istanbul aydın üniversitesi, iletişim fakültesi suatsungur@aydin.edu.tr Abstract Globalization

Detaylı

Unilever Knorr un Türkiye Pazarı İçin Ürün Kararlarında Uyguladığı Stratejilerin Standardizasyon ve Adaptasyon Kapsamında Değerlendirilmesi

Unilever Knorr un Türkiye Pazarı İçin Ürün Kararlarında Uyguladığı Stratejilerin Standardizasyon ve Adaptasyon Kapsamında Değerlendirilmesi Unilever Knorr un Türkiye Pazarı İçin Ürün Kararlarında Uyguladığı Stratejilerin Standardizasyon ve Adaptasyon Kapsamında Değerlendirilmesi 1 Evaluation Within the Scope of Standardization and Adaptation

Detaylı

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KENT VE MARKALAŞMA; ESENLER ÖRNEĞİ. Yüksek Lisans Tezi AHMET AKBAŞ

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KENT VE MARKALAŞMA; ESENLER ÖRNEĞİ. Yüksek Lisans Tezi AHMET AKBAŞ T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KENT VE MARKALAŞMA; ESENLER ÖRNEĞİ Yüksek Lisans Tezi AHMET AKBAŞ İstanbul, 2014 T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

Kültürel Farklılıkların Yönetimi ve Alternatif Bir Strateji: Kültürel Zeka

Kültürel Farklılıkların Yönetimi ve Alternatif Bir Strateji: Kültürel Zeka KMU İİBF Dergisi Yıl:11 Sayı:16 Haziran/2009 Kültürel Farklılıkların Yönetimi ve Alternatif Bir Strateji: Kültürel Zeka Salih Yeşil Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Özet Farklı

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI İŞLETMELERDE RETRO PAZARLAMA UYGULAMALARININ MÜŞTERİ BAĞLILIĞINA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

EKONOMİK VE KÜLTÜREL SERMAYE SAHİBİ SINIFIN 1980-2000 ARASI TÜKETİM PRATİKLERİ SİMA HAKKO LODRİK 110611026

EKONOMİK VE KÜLTÜREL SERMAYE SAHİBİ SINIFIN 1980-2000 ARASI TÜKETİM PRATİKLERİ SİMA HAKKO LODRİK 110611026 EKONOMİK VE KÜLTÜREL SERMAYE SAHİBİ SINIFIN 1980-2000 ARASI TÜKETİM PRATİKLERİ SİMA HAKKO LODRİK 110611026 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KÜLTÜREL İNCELEMELER YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Detaylı

POSTMODERN PAZARLAMA

POSTMODERN PAZARLAMA MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE POSTMODERN PAZARLAMA Alperen Timuçin SÖNMEZ Ceyda KARATAŞ Milas Sıtkı Koçman Meslek Yüksekokulu Muğla Üniversitesi MUĞLA

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUN MARKA İMAJINA ETKİSİ

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUN MARKA İMAJINA ETKİSİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:8 Sayı:15 Bahar 2009 s.57-72 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUN MARKA İMAJINA ETKİSİ Hilal ÖZDEMİR * ÖZET Günümüzün küreselleşen dünyasında kurumsal

Detaylı

TELEVİZYONDAKİ GIDA REKLAMLARINDA CİNSELLİK OLARAK KADIN VE ERKEK İMGESİ

TELEVİZYONDAKİ GIDA REKLAMLARINDA CİNSELLİK OLARAK KADIN VE ERKEK İMGESİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEDYA VE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI ANABİLİM DALI MEDYA VE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ TELEVİZYONDAKİ GIDA REKLAMLARINDA CİNSELLİK OLARAK KADIN VE

Detaylı

AİLE İLETİŞİMİ-REKLAM MESAJLARI ETKİLEŞİMİ: TELEVİZYON REKLAMLARINA AİLE İÇİ İLİŞKİ KALIPLARI VE ROL DAĞILIMLARININ YANSIMALARI

AİLE İLETİŞİMİ-REKLAM MESAJLARI ETKİLEŞİMİ: TELEVİZYON REKLAMLARINA AİLE İÇİ İLİŞKİ KALIPLARI VE ROL DAĞILIMLARININ YANSIMALARI AİLE İLETİŞİMİ-REKLAM MESAJLARI ETKİLEŞİMİ: TELEVİZYON REKLAMLARINA AİLE İÇİ İLİŞKİ KALIPLARI VE ROL DAĞILIMLARININ YANSIMALARI MÜGE ELDEN, Ph.D. elden@iletisim.ege.edu.tr Ege University (Turkey) Abstract

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI

İSTANBUL TİCARET ODASI İSTANBUL TİCARET ODASI SEKTÖR PROFİLİ HAZIRLAYAN VİLDAN YAZICI MAYIS 2004 İÇİNDEKİLER Sayfa No. 1.REKLAMIN TANIMI 1 1.1. Reklamın Özellikleri 1 1.2. Reklamın Amacı 1 1.3. Reklam Çeşitleri 2 2. REKLAMCILIĞIN

Detaylı

TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE EKONOMİSİNDE MARKALAŞMANIN YERİ VE ÖNEMİ; TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE EKONOMİSİNDE MARKALAŞMANIN YERİ VE ÖNEMİ; TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE EKONOMİSİNDE MARKALAŞMANIN YERİ VE ÖNEMİ; TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Tuğba ÇEDİKÇİ Anabilim Dalı: İktisat Programı:

Detaylı

GJEBS. Global Journal of Economics and Business Studies Küresel İktisat ve İşletme Çalışmaları Dergisi. www.gjebs.com - ISSN: 2147-415X

GJEBS. Global Journal of Economics and Business Studies Küresel İktisat ve İşletme Çalışmaları Dergisi. www.gjebs.com - ISSN: 2147-415X YENI TOPLUMSAL HAREKET ÇEŞIDI OLARAK ÇEVRECI HAREKETLER Fatih BALKAYA 1 ÖZET Küreselleşme, siyasal, toplumsal, ekonomik, kültürel dönüşümlere neden olmuştur. Sınır ötesi kurumlar ve çok uluslu şirketler

Detaylı

KÜRESEL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE POSTMODERN SÖYLEM

KÜRESEL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE POSTMODERN SÖYLEM DOI: 10.7816/ulakbilge-01-01-02 KÜRESEL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE POSTMODERN SÖYLEM Levent DOYURAN 1 ÖZET Batı kaynaklı postmodernizm terimi, kitle iletişim araçlarını, enformasyon teknolojilerini elinde bulunduran

Detaylı

TÜRKİYE DE TARİH EĞİTİMİNİN ULUSALLIĞI VE AVRUPA MERKEZCİLİK

TÜRKİYE DE TARİH EĞİTİMİNİN ULUSALLIĞI VE AVRUPA MERKEZCİLİK TÜRKİYE DE TARİH EĞİTİMİNİN ULUSALLIĞI VE AVRUPA MERKEZCİLİK Ahmet ŞİMŞEK* Bizim şimdiye kadar doğru bir tarih-i millîye mâlik olamayışımızın sebebi, tarihlerimizin hakikî karilerin vesâika isnat etmekten

Detaylı

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Yüksek Lisans Tezi Sibel ERDOĞAN ANKARA-2012 T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı