KAYIT YENİLEME KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAYIT YENİLEME KILAVUZU"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ AÇIKÖĞRETĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI Merkez Büro Yöneticiliği ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ ÖĞRETİM YILI KAYIT YENİLEME KILAVUZU Kasım, 2010

2 Sevgili Öğrencilerim; ÇağdaĢ bir bilim yuvası olan Anadolu Üniversitesi; açık ve uzaktan eğitim alanında Türkiye'de lider, dünyada mega üniversiteler arasındadır. Vizyonunu "YaĢam boyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olmak" olarak belirleyen Anadolu Üniversitesi, "Kent, bölge, ülke ve dünya insanının yaģam kalitesini yükseltmek amacıyla, bilim, teknoloji, sanat ve spor alanlarında eğitim, araģtırma ve projelerle evrensel bilgi ve kültür birikimine katkı sağlamak, her yaģtaki bireye nitelikli ve özgün, uzaktan ve örgün öğrenme olanakları sunmak, toplumsal gereksinimleri öngörerek yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretmek" olarak da misyonunu ortaya koymuģtur. Vizyon ve misyonumuza bağlı olarak, "ġeffaflık, Hesap Verebilirlik, Adillik, Ġnsan Odaklılık, Yenilikçilik, Yaratıcılık, Güvenilirlik, Mükemmellik ve Evrensellik" Üniversitemizin temel değerlerini oluģturmaktadır. Öğrenci odaklı bir Dünya Üniversitesi olan Anadolu Üniversitesi; geleceğe yönelik projeleri hayata geçirerek, Ġngiltere den Azerbaycan a uzanan coğrafyada, yediden yetmiģe herkese yüksek öğrenim olanağı sunmaktadır. Açıköğretim alanında yaklaģık 30 yıldır baģarıyla sürdürülen bu hizmet, bugün yeniden yapılandırma çalıģmalarıyla büyük bir dönüģüm içerisine girmiģ bulunmaktadır. Siz öğrencilerimize daha nitelikli bir eğitim verme heyecanıyla baģlattığımız açık ve uzaktan eğitim sistemimizin yeniden yapılandırılması baģlıca Ģu temel unsurlardan oluģmaktadır: Tüm programlarımızın dönemlik kredili sisteme geçirilmesi, programların ve içeriklerin yenilenmesi, sisteme öğrenci kabulünün esnekleģtirilmesi, öğrencilerimize örgün eğitime geçiģ ve yurt dıģı eğitim olanakları sağlanması ve baģarılı öğrencilerimizin ödüllendirilmesi söz konusu yeniden yapılandırma çalıģmalarımızda temel unsurlardır. Bu süreçte öncelikle öğrencilerimize örgün öğretim programlarına geçiģ hakkı sağlanmıģ olup, öğrenim gördüğü açık ve uzaktan eğitim programındaki genel not ortalaması 100 üzerinden 80 veya üzeri olan ya da kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleģtirme puanı, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanı ile eģit veya bu puandan daha yüksek olan öğrencilerimiz örgün programlara yatay geçiģ yapabileceklerdir. Ayrıca yurt dıģında çeģitli üniversitelerle gerçekleģtirdiğimiz iģbirlikleri sonucu, ön lisans programlarımızdan mezun olan öğrencilerimiz yurt dıģında lisans tamamlama, lisans programlarımızdan mezun olan öğrencilerimiz de yine yurt dıģında yüksek lisans yapma ve dil eğitimi alma olanağına kavuģmuģlardır. BaĢarılı öğrencilerimizi ödüllendirme hedefimiz çerçevesinde de Üniversitemiz açık ve uzaktan öğretim programlarını tercih edenler arasında en yüksek puanlı 1000 gelir düzeyi düģük öğrencimize kitap, kırtasiye, beslenme ve barınma yardımı yapılacaktır. Bu konularda ayrıntılı bilgiyi üniversitemiz web sayfasından ve açıköğretim bürolarımızdan alabilirsiniz. Bu öğretim yılında diğer bir önemli ve bizleri heyecanlandıran projemiz de sizlere yönelik televizyon yayınlarının baģlamasıdır. Açık ve uzaktan eğitim sistemimizin en önemli ayaklarından birini oluģturan televizyon yayınlarımızın bu öğretim yılında baģlaması için büyük bir gayretle çalıģıyoruz. Buradan sizlere, eğitim hayatınız boyunca ve sonrasında, hem akademik açıdan hem de eğitim süreçleriyle ilgili tam destek alabileceğiniz ve tamamen sizlere adanmıģ bir televizyon kanalımızın bir kaç ay içerisinde yayına baģlayacağının müjdesini vermek istiyorum. Değerli öğrencilerim, Kısaca açıklamaya çalıģtığım gibi, Üniversitemiz sizlerin nitelikli, alanında söz sahibi bireyler olarak yetiģmeniz için, açık ve uzaktan eğitim programlarında çağdaģ eğitim teknolojilerinin tüm olanaklarını kullanmakta, baģarınızı yükseltecek öğrenme ortamlarını sürekli yenilemekte ve geliģtirmekte, tüm süreçlerini daha anlaģılır, öğrenci odaklı ve esnek hale getirmektedir. Bütün dileğimiz sizlere sunulan hizmetlerden en üst düzeyde, etkili ve verimli bir Ģekilde yararlanarak, kendine güvenen, alanında donanımlı bireyler olarak yetiģmenizdir. Bu duygularla baģarılar diler, sevgiler sunarım. Prof. Dr. Davut AYDIN Rektör ii

3 ĠÇĠNDEKĠLER KAYIT YENĠLEME KILAVUZU... 1 I. KAYIT YENĠLEME Kayıt Yenileme Tarihleri Kayıt Yenileme ĠĢlemleri Kayıt Yenileme ĠĢleminin Kontrolü... 3 II. KAYIT YENĠLEME ĠÇĠN YAPILMASI GEREKEN ÖDEMELER Öğretim Gideri ve Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı Ödemeleri Önceki Öğretim Yıllarından Borcu Olan Öğrencilerin Kayıt Yenileme ĠĢlemleri AÖF Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği Ön Lisans Programında Staj Sorumluluğu Olan Öğrencilerin Ödemeleri Katkı Kredisi Almakta Olan Öğrencilerin Ödemeleri Ġkinci Üniversite Kapsamında Kayıtlı Öğrencilerin Ödemeleri Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı Alınmayacak Öğrencilerin Ödemeleri Öğretim Gideri ve Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı 2. Taksit Ödemeleri Taksit Ödemelerin Kontrolü Ödeme Yöntemleri... 5 III. ÖĞRENCĠ KĠMLĠK KARTI, ÖĞRENCĠ TANITIM KARTI VE ÖĞRETĠM YILI BANDROLÜ NÜN EDĠNĠLMESĠ... 7 IV. DERS KĠTAPLARININ DAĞITIMI VE KĠTAPLARDAKĠ DEĞĠġĠKLĠKLER... 7 V. DERS TRANSFERĠ ĠġLEMLERĠ... 7 TABLOLAR TABLO-1 ÖĞRETĠM GĠDERĠ TUTARLARI...6 TABLO-2 CARĠ HĠZMET MALĠYETLERĠNE ÖĞRENCĠ KATKI PAYI TUTARLARI..6 TABLO-3 ÖĞRETĠM GĠDERĠ VE CARĠ HĠZMET MALĠYETLERĠNE ÖĞRENCĠ KATKI PAYI ÖDEME TARĠHLERĠ VE ÖDEMENĠN YAPILACAĞI BANKA..6 iii

4

5 ÖĞRETĠM YILI KAYIT YENİLEME KILAVUZU AÇIKÖĞRETĠM ÖĞRENCĠ BĠLGĠLENDĠRME MERKEZĠ Kayıt yenileme ve öğrencilik hizmetleri ile ilgili sorunlarınızı, çalıģma günleri içinde 09:00 ile 17:30 saatleri arasında aģağıda verilen telefon numarasına iletebilir veya e-posta ile bilgi alabilirsiniz. Açıköğretim Öğrenci Bilgilendirme Merkezi Telefonu: e-posta : Bulunduğunuz ildeki AÖF bürosunu nolu telefondan arayabilirsiniz. Ancak bulunduğunuz il dıģındaki baģka bir AÖF bürosuna telefonla ulaģmak isterseniz o ilin alan kodunu tuģladıktan sonra nolu telefonu tuģlayınız. Yükseköğretim öğrencileri, kılık kıyafet ile ilgili olarak yüksek yargı organları tarafından verilmiģ kararlarla oluģmuģ bulunan hukuki mevzuata ve bu kılavuz esaslarına uymak zorundadırlar sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca bu kılavuzda açıklanan kural ve kararları konu alan baģvuruların değerlendirmeye alınmayacağı önemle duyurulur. Kayıt Yenileme Kılavuzunda yer alan programlar, program kapsamları, öğretim yöntemleri, kurallar ve iģlemler; yasama, yürütme ve yargı organları ile Yükseköğretim Kurulu, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü, Açıköğretim, Ġktisat, ĠĢletme Fakülteleri yetkili kurullarınca alınan kararlar gereği değiģtirilebilir ve duyurularak iģlemler yeni kararlara göre yürütülür. Bu kılavuz, Açıköğretim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakülteler Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin ilgili hükümlerine göre hazırlanarak Açıköğretim, Ġktisat, ĠĢletme Fakültelerinin, Fakülte Yönetim Kurulu Kararlarıyla kabul edilmiģtir. 1

6 K a y ı t Y e n i l e m e K ı l a v u z u KAYIT YENĠLEME ĠLE ĠLGĠLĠ ÖNEMLĠ NOTLAR Öğrencilere kayıt yenileme ile ilgili resmi duyurular Basın Ġlan Kurumu aracılığıyla gazete ilanlarıyla yapılmıģtır. Ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Basın yoluyla duyurulan kayıt yenileme tarihleri kesinlikle uzatılmayacaktır. Bu tarihler arasında kaydını yeniletmeyen öğrenciler; sonradan kayıt yeniletmek için herhangi bir hak iddia edemez, mazeret ileri süremez ve kayıt yenileme hakkını kaybederler. Kayıt yenileme için kesin karar vermeden bankaya ödeme yapmayınız. Bankaya kayıt yenileme için yatırılan Öğretim Gideri ile Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı tutarları iade edilmez ve ödeme yapıldıktan sonra kayıt yenileme iģleminden vazgeçilemez. I. KAYIT YENĠLEME Kayıt yenileme, Açıköğretim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakülteler Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin 9. maddesindeki esaslara uygun olarak, fakültelere kayıtlı öğrencilerin öğretime devam edebilmeleri için yaptırmaları gereken bir iģlemdir. Ayrıca kayıt yenileme, kitap basımından sınav organizasyonuna kadar birçok akademik ve idari çalıģmaları etkilediği için belirlenen tarihler arasında yapılması gereken zorunlu bir iģlemdir. Kaydını yeniletmeyen öğrenciler, kayıt yeniletmedikleri öğretim yılında sınavlara giremezler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bu nedenle öğrenime devam etmek isteyen öğrenciler, bu kılavuzda açıklanan usule uygun olarak kayıtlarını yeniletmek zorundadırlar. 1. Kayıt Yenileme Tarihleri Açıköğretim, Ġktisat, ĠĢletme Fakültelerine kayıtlı öğrencilerin öğretim yılı kayıt yenileme iģlemleri; 29 Kasım 2010 tarihinde baģlayacak 21 Aralık 2010 tarihinde sona erecektir. Mazeretleri nedeniyle yukarıdaki tarihler arasında kayıtlarını yeniletemeyen öğrenciler, 22, 23, 24 Aralık 2010 tarihlerinde kendileri veya bir yakınları vasıtasıyla gerekli kayıt yenileme ödemelerini yaptırarak kayıtlarını yeniletebilirler. 24 Aralık 2010 tarihinden sonra mazeret beyan ederek kayıt yenileme iģleminin gerçekleģmesi mümkün değildir. Kayıt yenileme tarihleri arasında kaydını yeniletmeyen öğrencilerin rapor dahil hiç bir mazereti kabul edilmez ve sonraki tarihlerde kayıtları yenilenmez. 2. Kayıt Yenileme ĠĢlemleri Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, Ġktisat, ĠĢletme Fakültelerine kayıtlı öğrenciler 29 Kasım 24 Aralık 2010 tarihleri arasında Vakıfbank a Öğretim Gideri ve Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı 1. taksit tutarlarını ödeyerek kayıt yeniletebilirler. Kayıt yenileme için 1. taksit ödemelerini kayıt yenileme tarihleri içerisinde yapmak zorundasınız. Ödemelerin içeriği ile ilgili ayrıntılı bilgi sayfa 3 teki II.Kayıt Yenileme Ġçin Yapılması Gereken Ödemeler baģlığı altında verilmektedir. Ödeme yapıldıktan sonra alınacak banka dekontunun üzerindeki bilgilerin kendinize ait olup olmadığı ve doğruluğu mutlaka kontrol edilmelidir. Banka tarafından gerçekleģtirilen iģlemin doğru olduğu saptandıktan sonra yapılacak ikinci iģlem, kayıt yenileme için yatırılmıģ olan tutarların Üniversitemiz hesaplarına ulaģıp ulaģmadığının Ġnternetten kontrol edilmesidir. Kontrol iģleminin nasıl yapılacağı 3. Kayıt Yenileme ĠĢleminin Kontrolü baģlığı altında aģağıda açıklanmaktadır. Bankadan aldığınız dekontu AÖF bürosuna vermek zorunda değilsiniz. Ancak kayıt yenileme iģlemini yaptırdığınızı kanıtlayacak olan 2

7 K a y ı t Y e n i l e m e K ı l a v u z u banka dekontunun aslını veya fotokopisini saklayınız ve sonraki öğretim yıllarında kayıt yeniletmeyen öğrenciler de 29 Kasım - 24 Aralık 2010 tarihleri arasında kayıtlarını yeniletebilirler. Üniversitece talep edilen veya edilecek olan ödemelerin zamanında yapılmamasından doğacak sonuçlardan Anadolu Üniversitesi sorumlu olmayacaktır. 3. Kayıt Yenileme ĠĢleminin Kontrolü Kayıt yenileme için Vakıfbank ın herhangi bir Ģubesine ödeme yaptıktan sonraki 2 iģ günü içerisinde AÖF Büro-Web Sitesine (http:// aofburo.anadolu.edu.tr) girerek kayıt yenileme iģleminizin gerçekleģip gerçekleģmediğini öğrenebilirsiniz. Bu sitedeki AÖF Kayıt Yenileme linkini tıklayınca ekrana AÖF KAYIT YENĠLEME metni gelecektir. Bu metnin alt kısmındaki bölüme T.C. kimlik numaranızı girerek DEVAM butonuna bastığınızda, ekrana gelecek bilgi kayıt yenileme durumunuzu açıkça gösterecektir. Bankaya ödeme yaptıktan sonraki 2 iģ günü içerisinde kaydınız otomatik olarak yenilenecektir. Bankaya ödeme yaptıktan sonra 2 iģ günü geçtiği halde ekranda halen kayıt yeniletmiģ görünmüyorsanız, AÖF bürosuna öğrenci kimlik kartınız ve ödeme yaptığınız banka dekontu ile baģvurarak (24 Aralık 2010 tarihinden önce) bilgi alabilirsiniz. II. KAYIT YENĠLEME ĠÇĠN YAPILMASI GEREKEN ÖDEMELER 1. Öğretim Gideri ve Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı Ödemeleri Kayıt yeniletecek öğrenciler iki farklı ödeme yapacaklardır. Birinci ödeme kitap, sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karģılığı olan Öğretim Gideri"; ikinci ödeme her yıl Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen "Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı"dır öğretim yılında öğrencilerin, sınıf geçme kalma durumlarına ve öğretim sürelerine göre Öğretim Gideri ve Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı 1. ve 2. taksit ödeme miktarları sayfa 6 deki Tablo-1 ve Tablo-2 de açıklanmıģtır sayılı Kanunun değiģik 46. maddesine göre, 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans öğrenimini bu süreler içinde tamamlayamayan öğrencilerden, ön lisansta 3. yılını, lisansta 5. yılını okuyanlar Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı nı % 50 fazlasıyla; ön lisansta 4 veya daha fazla, lisansta 6 veya daha fazla yıl okuyanlar ise Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı nı, % 100 fazlasıyla ödeyeceklerdir Önceki Öğretim Yıllarından Borcu Olan Öğrencilerin Kayıt Yenileme ĠĢlemleri Önceki öğretim yıllarında Öğretim Gideri ile Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı 2. taksitlerini ödememiģ öğrenciler öğretim yılında kayıt yeniletebilmek için öncelikle gecikme faizi uygulanmıģ eski borçlarını ödemek zorundadırlar. Var olan eski borçlarını ödeyen öğrenciler Öğretim Gideri ve Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı nı ödeyerek öğretim yılında kayıtlarını yeniletebilirler AÖF Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği Ön Lisans Programında Staj Sorumluluğu Olan Öğrencilerin Ödemeleri Açıköğretim Fakültesi Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği Ön Lisans Programında 1. ve 2. sınıfın tüm derslerini baģarmıģ ancak halen stajını tamamlamamıģ öğrenciler öğretim yılı kayıtlarını yeniletmek zorundadırlar. Bu öğrenciler kayıt yeniletirken sadece Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı nı ödeyeceklerdir Katkı Kredisi Almakta Olan Öğrencilerin Ödemeleri Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca katkı kredisi tahsis edilmiģ olan öğrenciler, Öğretim Gideri nin yanında Üniversite Yönetim Kurulunun arttırdığı TL. Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı tutarını ödeyeceklerdir Ġkinci Üniversite Kapsamında Kayıtlı Öğrencilerin Ödemeleri Ġkinci üniversiteye kayıtlı öğrenciler, Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı nı Tablo- 3

8 K a y ı t Y e n i l e m e K ı l a v u z u 2 de gösterildiği gibi ödeyeceklerdir. Ancak, açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelere Ġkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptırdıktan sonra örgün öğretimdeki kayıtlarını sildirip, kayıt silme ve askerlikle iliģiksiz belgeleriyle birlikte AÖF bürolarına baģvurmaları hâlinde, takip eden öğretim yılında katkı paylarını % 100 fazlasıyla değil, diğer öğrenciler gibi ödeyeceklerdir. Bu nedenle öğrenciler kayıt silme yazılarını bir sonraki öğretim dönemi baģlamadan AÖF bürosuna teslim etmek zorundadırlar. Süresi içinde kayıt silme yazısını teslim etmeyen öğrenciler, ertesi yıl da Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı bedelini % 100 fazlasıyla ödeyeceklerdir Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı Alınmayacak Öğrencilerin Ödemeleri 02 Eylül 2010 tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerinin Tespitine Dair Esaslar la ilgili 2010/815 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 16. maddesinde; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi ile, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2453 sayılı Yurt DıĢında Görevli Personele Nakti Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2629 sayılı UçuĢ, ParaĢüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenler, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki maluller ile, 1005 sayılı Ġstiklal Madalyası VerilmiĢ Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden ġeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında Ģeref aylığı alanların çocuklarından, öğrenci katkı payı alınmaz. denilmektedir. Yukarıda sayılan kanunlar kapsamına girip bugüne kadar belgesini Üniversitemize göndermeyenler Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı 1. taksitini ödeyeceklerdir. Bu öğrencilerin durumlarını gösteren belgenin yanında, banka dekontunun aslı ile birlikte dilekçelerini Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro Yöneticiliği Yunus Emre Kampüsü ESKĠġEHĠR adresine göndermeleri halinde ödedikleri bedelin iadesi yapılacaktır. Dilekçede paranın iade edilebileceği banka adı, banka Ģube adı ve öğrencinin kendisine ait banka hesap numarası ile IBAN numarası mutlaka bulunmalıdır. Aksi halde dilekçe iģleme alınmayacaktır. BaĢvuranlara, 1. taksit olarak ödedikleri Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı iade edilecek, 2. taksit tahsilâtı yapılmayacaktır. 2. Öğretim Gideri ve Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı 2. Taksit Ödemeleri Öğretim Gideri ve Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı yıllık olarak hesaplanmakta olup öğrencilere ödemelerinde kolaylık sağlamak amacıyla iki taksitte alınmaktadır. Kayıt yenileten öğrenciler 2. taksitlerini ödemek zorundadırlar. 2. taksit borcunu ödemeyen öğrencilerin kayıt silme iģlemi yapılmaz ve kayıt silme yazısı verilmez. 2. taksit ödemelerinizi isterseniz 1. taksitle beraber yapabilirsiniz. 2. taksit ödeme süresi 28 ġubat 2011 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Bu tarihten sonra ödeme yapmak isteyen öğrenciler yasal faiziyle birlikte ödeme yapacaklardır öğretim yılı 2. taksit ödemesini yapmayan öğrencinin bu borcunu ödemeden sonraki öğretim yıllarında kaydı yenilenmez. Öğretim Gideri ve Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı ödemelerinizi aofburo.anadolu.edu.tr adresindeki AÖF Büro- Web sitesinden T.C. kimlik numaranızı ve AÖF Büro-Web/AÖF E-Posta Hizmetleri ġifresini girerek öğrenci harçları kısmından kontrol edebilirsiniz. Ödemelerle ilgili bilgiler tüm detaylarıyla bu kılavuzda açıklandığı için, öğrencilere 2. taksit ödemeleriyle ilgili ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır Taksit Ödemelerin Kontrolü Öğretim Gideri ve Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı 2. taksitini bankaya ödedikten sonraki 2 iģ günü içinde anadolu.edu.tr Ġnternet adresinin AÖF Büro- 4

9 K a y ı t Y e n i l e m e K ı l a v u z u Web Hizmeti linkinden, T.C. kimlik numaranız ve Büro-Web Site Ģifrenizle giriģ yaparak öğrenci harçları kısmından öğretim yılı 2. taksit ödemenizi kontrol edebilirsiniz. Öğretim Gideri ve Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı 2. taksit ödemenizi yapmanızın üzerinden 2 iģ günü geçtiği halde, Ġnternet Büro-Web sitesinden yaptığınız kontrol sonunda Üniversitemiz hesaplarında ödenmemiģ görünüyor ise; banka dekontunun aslı ile birlikte size en yakın AÖF bürosuna mutlaka baģvurunuz. 4. Ödeme Yöntemleri AĢağıda açıklanan dört yöntem dıģında ödemelerin posta havalesi, banka havalesi ve EFT gibi yollarla yapılması kabul edilmemektedir. Vakıfbank ġubelerine Ödeme Vakıfbank ın herhangi bir Ģubesine T.C. kimlik numaranızla baģvurarak ödemenizi gerçekleģtirebilirsiniz. Ödemenizin sonunda bankadan alacağınız dekont üzerindeki bilgilerin doğru ve kendinize ait olup olmadığını mutlaka kontrol ediniz. Vakıfbank Ġnternet Bankacılığından Ödeme Vakıfbank ta Ġnternet bankacılığı kullanıyorsanız, Vakıfbank ın Ġnternet sitesindeki (http:// Webġubem menüsünden internet Ģifrenizle giriģ yaparak Ödemeler, Üniversite Harç ĠĢlemleri sırasıyla tıklayınız. Ardından üniversite seçeneğinden Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Ödemeleri ni seçiniz. Öğrenci numarası olarak T.C. kimlik numaranızı doğru Ģekilde giriniz. Devam tuģunu tıklayınız. Bir sonraki sayfada ödeme tutarları görülecek ve onaylamanız istenecektir. Onaylamanızdan sonra ekranda görülecek dekontun dökümünü yazıcıdan alarak öğreniminiz süresince saklayınız. Vakıfbank ATM lerinden Ödeme - Kartsız Ödeme Parabankomat ATM lerde, GiriĢ tuģuna basarak ulaģacağınız Kartsız ĠĢlemler ekranında, Üniversite Ödeme iģlemini seçtikten sonra ATM ekranında görünen Anadolu Üniversitesi AÖF kodunu ve ardından T.C. kimlik numaranızı girerek, borçlarınızın listelendiği ekrandan ödemek istediğiniz tahsilâtı seçip iģleminizi gerçekleģtirebilirsiniz. - Kartla Ödeme Vakıfbank Bankomat 7/24 kartınızla giriģ yaptıktan sonra Üniversite Ödeme seçeneğinde ATM ekranında görünen Anadolu Üniversitesi AÖF kodunu ve T.C. kimlik numaranızı girerek, borçlarınızın listelendiği ekranda ödemek istediğiniz tahsilâtı seçip iģleminizi gerçekleģtirebilirsiniz. Dilerseniz bilgilerini girerek baģkasına ait ödeme de yapabilirsiniz. ĠĢleminizin sonuçlandığından emin olduktan sonra ATM den aldığınız makbuzu ödeme yaptığınızı belgelemek için saklayınız. Telefon Bankacılığı ile Ödeme Vakıfbank Ġnternet müģterisi olanlar Vakıfbank telefon bankacılığını arayarak sırası ile Bankacılık Hizmetleri ni, 12 haneli Vakıfbank müģteri numarasını, 8 haneli Ġnternet Ģifresini tuģlayıp, MüĢteri temsilcisine bağlanarak ödemelerini yapabilirler. Üniversite tarafından talep edilen veya edilecek olan ödemelerin zamanında yapılmamasından doğacak sonuçlardan Anadolu Üniversitesi sorumlu olmayacaktır. YanlıĢ yapılacak bir ödemenin sorumluluğu öğrenciye aittir. Ödemelerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ndeki Bankaya Yapan Öğrencilerin Dikkatine! Ödemelerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ndeki bankaya yapan öğrenciler 1. taksit banka dekontunu kayıt yenileme tarihleri içerisinde AÖF LefkoĢa Bürosuna götürerek kayıt yenileme iģlemini yaptırmalıdırlar. 29 Kasım -24 Aralık 2010 tarihleri arasında kayıt yenileme ile ilgili banka dekontunu AÖF LefkoĢa Bürosuna teslim etmeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez. 2. taksit banka dekontunu ise ödeme yapıldıktan hemen sonra mutlaka AÖF LefkoĢa Bürosuna götürülerek, borç bilgilerini sildirmeleri gerekmektedir. Bu iģlemi yapmayan öğrenciler, Fakültemiz kayıtlarında borçlu gözükeceklerinden ve baģka bir yöntemle borç kayıtları düzeltilemeyeceğinden, doğacak sonuçlardan Anadolu Üniversitesi sorumlu olmayacaktır. 5

10 K a y ı t Y e n i l e m e K ı l a v u z u FAKÜLTE / PROGRAM AÇIKÖĞRETĠM, ĠKTĠSAT, ĠġLETME FAKÜLTELERĠ Sınıf Geçen Öğrenciler AÇIKÖĞRETĠM, ĠKTĠSAT, ĠġLETME FAKÜLTELERĠ Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenciler AÇIKÖĞRETĠM FAKÜLTESĠ Okul Öncesi Öğretmenliği 3. ve 4. Sınıfa Geçen Öğrenciler TABLO-1 ÖĞRETĠM GĠDERĠ TUTARLARI 1. TAKSĠT MĠKTARI (TL.) 2. TAKSĠT MĠKTARI (TL.) 1. VE 2. TAKSĠT TOPLAMI (TL.) TABLO-2 CARĠ HĠZMET MALĠYETLERĠNE ÖĞRENCĠ KATKI PAYI TUTARLARI FAKÜLTE PROGRAM 1. TAKSĠT MĠKTARI (TL.) AÇIKÖĞRETĠM FAKÜLTESĠ ĠKTĠSAT VE ĠġLETME FAKÜLTELERĠ AÖF, ĠKT., ĠġL. FAKÜLTELERĠ AÇIKÖĞRETĠM FAKÜLTESĠ 2. TAKSĠT MĠKTARI (TL.) 1. VE 2. TAKSĠT TOPLAMI(TL.) Ön Lisans Programlarında 2. Yılını, Lisans Programlarında 2., 3., 4. Yılını Okuyanlar Ön Lisans Programlarında 3. Yılını, Lisans Programlarında 5. Yılını Okuyanlar Ön Lisans Programlarında 4 ve Daha Fazla Yıl, Lisans Programlarında 6 ve Daha Fazla Yıl Okuyanlar , 3., 4. Yılını Okuyanlar Yılını Okuyanlar ve Daha Fazla Yıl Okuyanlar Katkı kredisi alanlar Ġ K Ġ N C Ġ Ü N Ġ V E R S Ġ T E Ön Lisans Programlarında 2. Yılını, Lisans Programlarında 2., 3., 4. Yılını Okuyanlar Ön Lisans Programlarında 3. Yılını, Lisans Programlarında 5. Yılını Okuyanlar Ön Lisans Programlarında 4 ve Daha Fazla Yıl, Lisans Programlarında 6 ve Daha Fazla Yıl Okuyanlar ĠKTĠSAT VE ĠġLETME FAKÜLTELERĠ 2., 3., 4. Yılını Okuyanlar Yılını Okuyanlar ve Daha Fazla Yıl Okuyanlar TABLO VE 2. TAKSĠTLERĠN ÖDEME BAġLANGIÇ TARĠHĠ ÖĞRETĠM GĠDERĠ VE CARĠ HĠZMET MALĠYETLERĠNE ÖĞRENCĠ KATKI PAYI ÖDEME TARĠHLERĠ VE ÖDEMENĠN YAPILACAĞI BANKA 1. TAKSĠT ÖDEME BĠTĠġ TARĠHĠ 2. TAKSĠT ÖDEME BĠTĠġ TARĠHĠ ÖDEMENĠN YAPILACAĞI BANKA 29 Kasım Aralık ġubat 2011 VAKIFBANK 6

11 A Ö F B ü r o l a r ı n ı n A d r e s l e r i III. ÖĞRENCĠ KĠMLĠK KARTI, ÖĞRENCĠ TANITIM KARTI VE ÖĞRETĠM YILI BANDROLÜ NÜN EDĠNĠLMESĠ öğretim yılında ön lisans programında 5. yılını, lisans programında 8. yılını okuyacak öğrencilerden, kayıtlarını yeniletenlerin Öğrenci Tanıtım Kartları hazırlanarak bürolarına gönderilecektir. Bu öğrenciler ġubat 2011 tarihinden itibaren Öğrenci Kimlik Kartları nı teslim ederek yeni düzenlenen Öğrenci Tanıtım Kartları nı bağlı oldukları AÖF bürosundan alacaklardır. Transferi yapılan dersler AÖF Büro-Web sitesinde en geç 29 Kasım 2010 tarihinde ilan edilecek ayrıca, AÖF bürolarından da öğrenilebilecektir. Öğrenciler yapılan ders transferlerine 24 Aralık 2010 tarihine kadar itiraz edebilirler. Ġtiraz dilekçelerinin 24 Aralık 2010 tarihine kadar mutlaka AÖF bürolarına veya AÖF Dekanlığına ulaģtırılması gerekmektedir. Ġtiraz dilekçesine itiraza konu not bildirim belgesi aslı mutlaka eklenmelidir. Bu tarihten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır. Yukarıda sayılan dersler dıģında ve diğer yükseköğretim kurumlarından ders transferi yapılmaz. Kayıt yenileten öğrencilerin kimlik veya tanıtım kartlarına öğretim yılı bandrolü AÖF büroları tarafından yapıģtırılacaktır. Öğrencilerin kayıt yeniletip yeniletmedikleri, Öğrenci Kimlik veya Tanıtım Kartları nın arka yüzüne yapıģtırılacak bandrolle belirlenmektedir. Öğrenci kimlik veya tanıtım kartına yapıģtırılan bandroller, AÖF büroları ile diğer kurumlardan hizmet alırken ve sınavlarda kimliğinizin geçerliliğini gösterecektir. IV. DERS KĠTAPLARININ DAĞITIMI VE KĠTAPLARDAKĠ DEĞĠġĠKLĠKLER öğretim yılında kayıt yenileten öğrencilerin ders kitapları 29 Kasım 2010 tarihinden itibaren AÖF bürolarından dağıtılmaya baģlanacaktır. Kitaplarınızı 31 Ocak 2011 tarihine kadar büronuzdan alabilirsiniz. Bu tarihten sonra kitap dağıtımı yapılmayacaktır. Büronuzdan aldığınız ders kitaplarının bölüm/program veya sınıfınıza ait olup olmadığını kontrol ediniz. Aldığınız kitaplar bölüm/program veya sınıfınıza ait değilse, eksiklik varsa büronuza baģvurarak değiģtiriniz. V. DERS TRANSFERĠ ĠġLEMLERĠ Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri, kaydedildikleri ve bulundukları sınıf, bölüm ve programda okutulan derslerin tümünü almak zorundadır. Ancak, öğrencilerin Anadolu Üniversitesinden daha önce alıp da baģarmıģ oldukları Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil ve Temel Bilgi Teknolojileri derslerinin ders transferi yapılacaktır. 7

KAYIT YENİLEME KILAVUZU

KAYIT YENİLEME KILAVUZU TC ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Merkez Büro Yöneticiliği ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YILLIK SİSTEMDE ÖĞRETİM YAPILAN AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ 2011-2012 ÖĞRETİM

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI T.C. ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ AÇIKÖĞRETĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI Merkez Büro Yöneticiliği ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI DİKEY GEÇİŞ EK YERLEŞTİRME

Detaylı

KAYIT YENİLEME KILAVUZU

KAYIT YENİLEME KILAVUZU T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Merkez Büro Yöneticiliği ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ KAYIT YENİLEME

Detaylı

KAYIT YENİLEME KILAVUZU

KAYIT YENİLEME KILAVUZU T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Merkez Büro Yöneticiliği ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ DÖNEMLİK-KREDİLİ SİSTEM 2012-2013 ÖĞRETİM YILI

Detaylı

KAYIT YENİLEME KILAVUZU

KAYIT YENİLEME KILAVUZU T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Merkez Büro Yöneticiliği ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME

Detaylı

KAYIT YENİLEME KILAVUZU

KAYIT YENİLEME KILAVUZU T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Merkez Büro Yöneticiliği ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ DÖNEMLİK-KREDİLİ SİSTEM 2012-2013 ÖĞRETİM YILI

Detaylı

2010-2011 ÖĞRETĠM YILI KAYIT KILAVUZU ÖNEMLĠ UYARILAR

2010-2011 ÖĞRETĠM YILI KAYIT KILAVUZU ÖNEMLĠ UYARILAR 2010-2011 ÖĞRETĠM YILI KAYIT KILAVUZU ÖNEMLĠ UYARILAR Ġnternetten baģvuru yapmanız kayıt için yeterli değildir. Ġstenilen kayıt belgelerini kayıt süresi içerisinde AÖF bürosuna bizzat teslim etmeniz gerekmektedir.

Detaylı

Prof. Dr. Davut AYDIN Rektör

Prof. Dr. Davut AYDIN Rektör Sevgili Öğrencilerim; ÇağdaĢ bir bilim yuvası olan Anadolu Üniversitesi; açık ve uzaktan eğitim alanında Türkiye'de lider, dünyada mega üniversiteler arasındadır. Vizyonunu "YaĢam boyu öğrenme odaklı bir

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ DÖNEMLİK-KREDİLİ PROGRAMLAR 2011-2012 ÖĞRETİM YILI

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ DÖNEMLİK-KREDİLİ PROGRAMLAR 2011-2012 ÖĞRETİM YILI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Merkez Büro Yöneticiliği ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ DÖNEMLİK-KREDİLİ PROGRAMLAR 2011-2012 ÖĞRETİM YILI -ÖSYS EK YERLEŞTİRME

Detaylı

Prof.Dr.Fevzi SÜRMELİ Rektör

Prof.Dr.Fevzi SÜRMELİ Rektör Sevgili Öğrenciler; 1958 yılından bu yana gerçekleştirilen atılımlarla dünyanın en büyük üniversiteleri arasında yerini alan Anadolu Üniversitesi sahip olduğu sorumlulukları ve üstlendiği görevleri kalite

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ DÖNEMLİK-KREDİLİ SİSTEM 2012-2013 ÖĞRETİM YILI

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ DÖNEMLİK-KREDİLİ SİSTEM 2012-2013 ÖĞRETİM YILI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Merkez Büro Yöneticiliği ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ DÖNEMLİK-KREDİLİ SİSTEM 2012-2013 ÖĞRETİM YILI

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Merkez Büro Yöneticiliği ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT JANDARMA

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Merkez Büro Yöneticiliği ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT JANDARMA

Detaylı

Prof. Dr. Davut AYDIN Rektör

Prof. Dr. Davut AYDIN Rektör Sevgili Öğrencilerim; Çağdaş bir bilim yuvası olan Anadolu Üniversitesi; açık ve uzaktan eğitim alanında Türkiye'de lider, dünyada mega üniversiteler arasındadır. Vizyonunu "Yaşam boyu öğrenme odaklı bir

Detaylı

AF KAPSAMINDA (6569 SAYILI KANUN)

AF KAPSAMINDA (6569 SAYILI KANUN) AÇIKÖĞRETİM İKTİSAT İŞLETME FAKÜLTELERİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ AF KAPSAMINDA (6569 SAYILI KANUN) İNTERNET BAŞVURU VE KAYIT KILAVUZU AÖF Merkez Büro Ocak 2015 Af Kapsamında İnternet Başvurusu

Detaylı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI AÇIKÖĞRETİM İKTİSAT İŞLETME FAKÜLTELERİ YATAY GEÇİŞ İNTERNET BAŞVURU VE KAYIT KILAVUZU. http://kayit.anadolu.edu.

2015-2016 ÖĞRETİM YILI AÇIKÖĞRETİM İKTİSAT İŞLETME FAKÜLTELERİ YATAY GEÇİŞ İNTERNET BAŞVURU VE KAYIT KILAVUZU. http://kayit.anadolu.edu. ? 2015-2016 ÖĞRETİM YILI YATAY GEÇİŞ İNTERNET BAŞVURU VE KAYIT KILAVUZU AÇIKÖĞRETİM İKTİSAT İŞLETME FAKÜLTELERİ AÖF Merkez Büro Eylül 2015 http://kayit.anadolu.edu.tr İnternet Başvurusunu Yapınız Gerekli

Detaylı

İNTERNET BAŞVURU VE KAYIT KILAVUZU

İNTERNET BAŞVURU VE KAYIT KILAVUZU AÇIKÖĞRETİM İKTİSAT İŞLETME FAKÜLTELERİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI İNTERNET BAŞVURU VE KAYIT KILAVUZU ÖSYS Yeni Kayıt Af Kapsamında Kayıt (6353 Sayılı Kanun) Anadolu Üniversitesi Yurtdışı Öğrenci Giriş Sınavı

Detaylı

ÖSYS YENİ KAYIT AF KAPSAMINDA KAYIT AYÖS KAYIT(

ÖSYS YENİ KAYIT AF KAPSAMINDA KAYIT AYÖS KAYIT( ?? 2015-2016 ÖĞRE TİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT AF KAPSAMINDA KAYIT AYÖS KAYIT( ) Anadolu Üniversitesi Yabancı Uyruklular İçin Yükseköğretime Geçiş ve Yerleştirme Sınavı Kapsamında Kayıt AÇIKÖĞRETİM İKTİSAT

Detaylı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI KESİN KAYIT KILAVUZU. Başvuru Tarihleri 14 Ağustos 11 Eylül 2015

2015-2016 ÖĞRETİM YILI KESİN KAYIT KILAVUZU. Başvuru Tarihleri 14 Ağustos 11 Eylül 2015 AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ BATI AVRUPA PROGRAMLARI 2015-2016 ÖĞRETİM YILI KESİN KAYIT KILAVUZU Başvuru Tarihleri 14 Ağustos 11 Eylül 2015 Kesin kayıt internet başvurusu (online başvuru)

Detaylı

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİ KILAVUZU

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİ KILAVUZU T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BATI AVRUPA PROGRAMLARI 2013-2014 ÖĞRETİM YILI KESİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİ KILAVUZU Başvuru Tarihleri 19 Ağustos 13 Eylül 2013 Kesin kayıt internet başvurusu

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİ KILAVUZU

GÜZ DÖNEMİ KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİ KILAVUZU T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BATI AVRUPA PROGRAMLARI 20142015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİ KILAVUZU Kayıt Yenileme Tarihleri 15 26 Eylül 2014 Güz Dönemi Kayıt Yenileme

Detaylı

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİ KILAVUZU

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİ KILAVUZU T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BATI AVRUPA PROGRAMLARI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI KESİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİ KILAVUZU Başvuru Tarihleri 18 Ağustos 12 Eylül 2014 Kesin kayıt internet başvurusu

Detaylı

DİKEY GEÇİŞ KESİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİ KILAVUZU

DİKEY GEÇİŞ KESİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİ KILAVUZU T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BATI AVRUPA PROGRAMLARI 2013-2014 ÖĞRETİM YILI DİKEY GEÇİŞ KESİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİ KILAVUZU Başvuru Tarihleri 16 27 Eylül 2013 Dikey Geçiş kesin kayıt internet

Detaylı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI DİKEY GEÇİŞ KESİN KAYIT KILAVUZU Başvuru Tarihleri 28 Eylül 12 Ekim 2015

2015-2016 ÖĞRETİM YILI DİKEY GEÇİŞ KESİN KAYIT KILAVUZU Başvuru Tarihleri 28 Eylül 12 Ekim 2015 ! AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ BATI AVRUPA PROGRAMLARI 2015-2016 ÖĞRETİM YILI DİKEY GEÇİŞ KESİN KAYIT KILAVUZU Başvuru Tarihleri 28 Eylül 12 Ekim 2015 Dikey Geçiş kesin kayıt internet başvurusu

Detaylı

DİKEY GEÇİŞ KESİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİ KILAVUZU

DİKEY GEÇİŞ KESİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİ KILAVUZU T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BATI AVRUPA PROGRAMLARI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DİKEY GEÇİŞ KESİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİ KILAVUZU Başvuru Tarihleri 29 Eylül 13 Ekim 2014 Dikey Geçiş kesin kayıt

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİ KILAVUZU

GÜZ DÖNEMİ KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİ KILAVUZU T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BATI AVRUPA PROGRAMLARI 2013-2014 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİ KILAVUZU Kayıt Yenileme Tarihleri 02 20 Eylül 2013 Güz Dönemi Kayıt Yenileme

Detaylı

SEÇME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

SEÇME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ BATI TRAKYA PROGRAMLARI 2015-2016 ÖĞRETİM YILI SEÇME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU http://kayit.anadolu.edu.tr İ ç i n d e k i l e r İÇİNDEKİLER I. BATI TRAKYA PROGRAMLARI

Detaylı

SEÇME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

SEÇME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ BULGARİSTAN, KOSOVA VE MAKEDONYA PROGRAMLARI 2015-2016 ÖĞRETİM YILI SEÇME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU http://kayit.anadolu.edu.tr İ ç i n d e k i l e r İÇİNDEKİLER

Detaylı

Çınarcık Meslek Yüksekokulu

Çınarcık Meslek Yüksekokulu Çınarcık Meslek Yüksekokulu Tanıtım Bu kitapçık öğretim görevlisi Ġzzet Ġsmail DUR un koordinatörlüğünde Yerel Yönetim Programı Öğrencileri; Nazlıcan ÜRFLÜ Dudu ARSLAN Melek KASIMOĞLU ve Fatma Selin KAYA

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 18 Ağustos 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27323 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2009/15308 Ekli 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı

Detaylı