amacõyla EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ DEĞİŞKEN FONU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "amacõyla EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ DEĞİŞKEN FONU"

Transkript

1 EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ekinciler Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. tarafõndan 3794 sayõlõ kanunla değişik 2499 sayõlõ Sermaye Piyasasõ Kanunu nun 37 ve 38 inci maddelerine dayanõlarak ve bu içtüzük hükümlerine göre yönetilmek üzere halktan katõlma belgeleri karşõlõğõ toplanacak paralarla, katõlma belgesi sahipleri hesabõna, riskin dağõtõlmasõ ve inançlõ mülkiyet esaslarõna göre sermaye piyasasõ araçlarõndan ve altõn ile diğer kõymetli madenlerden oluşan portföyü işletmek amacõyla EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ DEĞİŞKEN FONU kurulmuştur Bu içtüzükte, Ekinciler Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. KURUCU, Ekinciler Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. YÖNETİCİ, İMKB Takas ve Saklama Bankasõ A.Ş. SAKLAYICI KURULUŞ, EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ DEĞİŞKEN FONU FON, Sermaye Piyasasõ Kurulu nun Seri :VII, No:10 Yatõrõm Fonlarõna İlişkin Esaslar Tebliği ise TEBLİĞ olarak ifade edilecektir. MADDE 2- FON UN ADI İLE KURUCU, YÖNETİCİ VE SAKLAYICI KURULUŞUN ÜNVANI VE MERKEZ ADRESLERİ : 2.1. Fon un adõ; EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ DEĞİŞKEN FONU dur.fon un yönetim adresi Yõldõz Posta Cd. Dedeman Tic. Merkezi No: 52 K: Gayrettepe / İstanbul 2.2. Kurucu nun ; Ünvanõ ; Ekinciler Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Merkez Adresi ; Yõldõz Posta Cd. Dedeman Tic. Merkezi No: 52 K: Gayrettepe / İstanbul 2.3. Yöneticinin ; Ünvanõ ; Ekinciler Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Merkez Adresi ; Yõldõz Posta Cd. Dedeman Tic. Merkezi No: 52 K: Gayrettepe / İstanbul 2.4. Saklayõcõ Kuruluşun ; Ünvanõ ; İMKB Takas ve Saklama Bankasõ A.Ş. Merkez Adresi ; Abide-i Hürriyet Cad. Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli/İSTANBUL dur. Ünvanõ; İstanbul Altõn Borsasõ Merkez Adresi; Yalõköşkü Cd. No: 64 Sirkeci/İstanbul MADDE 3- FON TUTARI VE SÜRESİ : 3.1. Fon un Tutarõ (üçyüzmilyar) TL dõr.

2 3.2. Fon Süresizdir Fon (otuzmilyon) paya bölünmüştür. MADDE 4- FON PORTFÖYÜNÜN OLUŞTURULMASI: 4.1. Kurucu, Tebliğin 21. md. çerçevesinde fona başlangõç tutarõ kadar avans tahsis eder Yönetici fona tahsis edilen avans ile fon portföyünü Tebliğin 42. md. hükümlerine göre ve bu içtüzükte belirtilen portföy strateji ve sõnõrlamalarõna uygun olarak oluşturur Fon tutarõnõ temsil eden katõlma belgeleri Tebliğin halka arza ilişkin hükümleri çerçevesinde halka arz yoluyla satõlõr Portföyün oluşturulduğu tarih ile katõlma belgelerinin halka arz edildiği tarih arasõnda geçen sürede oluşan portföy değer artõşlarõndan, fonun kuruluşu maksadõyla yapõlan her tür gider halka arz tarihinde düşülür ve avans tutarõna karşõlõk gelen katõlma belgelerinin satõş hasõlatõnõn avansõ aşan kõsmõ avans tutarõyla beraber kurucuya iade edilir Avans tutarõna karşõlõk gelen katõlma belgelerinin satõş hasõlatõnõn avansõ karşõlamaya yetmemesi halinde kurucu avansõn karşõlanmayan kõsmõndan tek taraflõ olarak vazgeçer ve bu tutar fondan hiçbir şekilde tahsil edilemez Katõlma belgelerinin itibari değeri yoktur Bu belgeler, içindeki serilere göre 50,100,500,1000,10.000, , ve payõ içeren küpürler halinde çõkarõlabilir. Fon değerinin artmasõ halinde, tedavülün kolaylaştõrõlmasõ bakõmõndan; büyük küpürler, pay sahiplerinin talebi üzerine, fon tarafõndan küçük paylõ küpürlerle değiştirilebilir. MADDE 5- FON YÖNETİMİNE İLİŞKİN ESASLAR VE YÖNETİCİNİN TABİ OLDUĞU İLKELER : 5.1. Fonun, riskin dağõtõlmasõ ve inançlõ mülkiyet esaslarõna göre belge sahiplerinin haklarõnõ koruyacak şekilde yönetim, temsil ve varlõklarõn saklanmasõndan Sermaye Piyasasõ Kanunu uyarõnca Ekinciler Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. sorumludur. Fon portföyü, yönetici Ekinciler Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. tarafõndan, Sermaye Piyasasõ Kurulu düzenlemelerine uygun olarak yapõlacak bir portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde bu içtüzük ve Tebliğ hükümleri dahilinde yönetilir Fonla ilgili işlemler Tebliğ in 12.md. çerçevesinde belirtilen asgari şartlara haiz en az üç kişiden oluşan bir fon kurulu ve en az bir denetçi tarafõndan yürütülür. Fon kurulu üyelerini ve denetçiyi kurucu atar Fonla ilgili işlemlerin düzgün yürütülebilmesini teminen kurucu bünyesinde bir fon hizmet birimi oluşturulur. Fon hizmet biriminde, Tebliğ in 12. md. de belirtilen asgari nitelikleri haiz bir fon yönetim müdürü görevlendirilir ve fona işlemlerin gerektirdiği mekan, teknik donanõm, muhasebe sistemi ve yeterli sayõda uzman personel sağlanõr.

3 5.4. Çõkarõlan katõlma belgelerinin kaydõna mahsus olmak üzere TTK nun 69. md ne göre tasdik ettirilen Katõlma Belgeleri Defteri tutulur. Katõlma belgeleri defterinde günlük katõlma belgesi alõm satõmlarõ izlenir. Fon kurulunun vereceği her tür karar onaylõ olarak Fon Kurulu Karar Defterine yazõlõr. Bunlar dõşõnda fon işlemlerine ilişkin olarak TTK, VUK, ve SPK nun hükümleri çerçevesinde; Yevmiye Defteri (günlük defter), Defter-i Kebir (büyük defter), Kasa Defteri ve Envanter Defteri kurucu tarafõndan tutulur. Maliye Bakanlõğõ nca istenebilecek VUK ndan kaynaklanan zorunlu defterler de ayrõca tutulur Fonun muhasebe, denetim, hesap ve işlemleri Sermaye Piyasasõ Kanunu, Bankalar Kanunu, TTK, VUK ve Borçlar Kanunun ilgili hükümlerine uygun olarak, kurucunun ve yöneticinin hesaplarõ dõşõnda özel hesaplarda izlenir. Fon muhasebesine ilişkin olarak, Kurul un Seri:XI, No:6 Yatõrõm Fonlarõ Mali Tablo ve Raporlarõna İlişkin İlke ve Kurallar Hakkõnda Tebliğ inde belirtilen esaslara uyulur Yönetici fon yönetiminde aşağõdaki ilkelere uyar; Yöneticinin yönettiği her fonun çõkarõnõ ayrõ ayrõ gözetmesi zorunludur. Yönetici, yönetimindeki fonlar veya diğer müşterileri arasõnda biri lehine diğeri aleyhine sonuç verebilecek işlemlerde bulunamaz. Fon portföyü ile ilgili alõm satõm kararlarõnda objektif bilgi ve belgelere ve sözleşme ile belirlenen yatõrõm ilkelerine uyulmasõ zorunludur. Bu bilgi ve belgeler ile alõm satõm kararlarõna mesnet teşkil eden araştõrma ve raporlarõn en az 5 yõl süreyle yönetici nezdinde saklanmasõ zorunludur. Yatõrõm kararlarõnõ veren portföy yöneticisi alõm satõm kararlarõnõ imzalõ olarak kaydeder Fon Portföyüne rayiç değerinin üzerinde varlõk satõn alõnamaz ve portföyden bu değerin altõnda varlõk satõlamaz. Rayiç bedel, borsada işlem gören varlõklar için borsa fiyatõ, borsada işlem görmeyen varlõklar için işlem gününde fon lehine alõmda en düşük, satõmda en yüksek fiyattõr Borsada işlem gören varlõklarõn alõm satõmõnõn borsa kanalõyla yapõlmasõ zorunludur. Fon adõna katõlma belgelerinin alõm satõmõ nedeniyle, İMKB Tahvil ve Bono Piyasasõndan aynõ gün valörü ile aynõ gün valörlü işlem saatleri dõşõnda fon portföyüne alõm veya fon portföyünden satõm zorunlu bulunduğunda, İMKB ce belirlenen işlem kurallarõna uyulur. Yöneticinin, fon portföyüne hisse senedi alõm satõm işlemlerinde, işlemi gerçekleştiren aracõ kuruluşun, fonu temsil eden müşteri numarasõyla İMKB de işlem yapmasõnõ temin etmesi zorunludur Yönetici fon adõna yaptõğõ alõm satõm işlemlerinden dolayõ herhangi bir ihraççõ veya aracõ kuruluşta kendi lehine bir menfaat sağlarsa, bu durumun kurucuya açõklanmasõ zorunludur Herhangi bir şekilde yöneticinin kendine veya üçüncü kişilere çõkar sağlamak amacõyla fon portföyünde bulunan varlõklarõn alõm satõmõ yapõlamaz. Fon adõna verilecek emirlerde gerekli özen ve basiretin gösterilmesi zorunludur. Fon adõna yapõlacak alõm satõmlarda yönetim sözleşmesinde belirlenen genel fon stratejilerine ve kurucunun genel kararlarõna uyulur.

4 Fon portföyünden önceden saptanmõş belirli bir getiri sağlayacağõna dair yazõlõ veya sözlü bir garanti verilmez Kurucu, fon kurulu üyeleri, yönetici ve fonlarõn yönetimi ile ilgili olarak veya görevlerini ifa etmeleri sõrasõnda bilgi sahibi olabilecek durumda iseler bu bilgileri kendi veya üçüncü tarafõn menfaati doğrultusunda kullanamazlar Kurucu ile katõlma belgesi sahipleri arasõndaki ilişkilerde bu içtüzük hükümleri, Sermaye Piyasasõ Kanunu ve ilgili mevzuat, hüküm bulunmayan hallerde ise Borçlar Kanunu nun vekalet akdi hükümleri uygulanõr. Fon içtüzüğü, katõlma belgesi sahipleri ile kurucu, saklayõcõ ve yönetici arasõnda, fon portföyünün inançlõ mülkiyet esaslarõna göre saklanmasõnõ ve vekalet akdi hükümlerine göre yönetimini konu alan, genel işlem şartlarõnõ içeren iltihaki bir sözleşmedir Ayrõca Fon için aşağõdaki işlemler yapõlabilir Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatõrõm amacõyla döviz, kõymetli madenler, faiz, finansal göstergeler ve sermaye piyasasõ araçlarõ üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri, forward, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalõ opsiyon işlemleri dahil edilebilir. Vadeli işlem sözleşmeleri nedeniyle maruz kalõnan açõk pozisyon tutarõ fon toplam değerini aşamaz. Portföye alõnan vadeli işlem sözleşmelerinin fonun yatõrõm stratejisine ve karşõlaştõrma ölçütüne uygun olmasõ zorunludur Fon varlõğõnõn % 10 unu geçmemek üzere, Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan izin alarak fon hesabõna kredi alõnabilir. Bu takdirde kredinin alõnmasõ ve geri ödenmesi aşamalarõnda Kurul a bilgi verilir. MADDE 6- FON PORTFÖYÜNDEKİ VARLIKLARIN SAKLANMASI: 6.1. Fon portföyündeki varlõklar yapõlacak bu sözleşme çerçevesinde İMKB Takas ve Saklama Bankasõ A.Ş. nezdinde saklanõr.fon portföyüne alõnacak altõn İstanbul Altõn Borsasõ nezdinde saklanacaktõr Yatõrõm fonunun malvarlõğõ, kurucunun Kanun dan, Tebliğ den ve fon içtüzüğünden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi ve sorumluluğunu karşõlamasõ dõşõnda hiçbir amaçla kullanõlamaz. Fon malvarlõğõ rehnedilemez, teminat gösterilemez ve üçüncü şahõslar tarafõndan haczedilemez. MADDE 7- FONUN YÖNETİM STRATEJİSİ: Değişken Fon, Tebliğin 5. madde hükünmlerine göre portföy sõnõrlamalarõ itibariyle diğer türlerden herhangi birine girmeyen fon türüdür. Fon yönetiminde yatõrõm yapõlacak sermaye piyasasõ araçlarõnõn seçiminde, nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlarõ tercih eder.

5 MADDE 8- FON UN YATIRIM YAPACAĞI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ SEÇİMİ VE RİSKİN DAĞITILMASI ESASLARI: 8.1. Fon portföy değerinin %10 undan fazlasõ bir ortaklõğõn menkul kõymetlerine yatõrõlamaz. Yatõrõm fonu tek başõna hiçbir ortaklõkla sermayenin ya da tüm oy haklarõnõn %9 undan fazlasõna sahip olamaz Fon portföyüne borsaya kote edilmesi şartõyla borsa dõşõnda halka arzlardan da menkul kõymet alõnabilir, ancak kurucunun ve yöneticinin borsa dõşõnda halka arzõna aracõlõk ettiği menkukl kõymetlerin borsaya kote edilmesi şartõyla ihraç miktarõnõn azami %10 u ve fon portföyünün azami %5 i oranõnda yatõrõm yapõlabilir. T.C. Merkez Bankasõ tarafõndan düzenlenen ihalelerden ve T.C. Başbakanlõk Hazine Müsteşarlõğõ tarafõndan düzenlenen halka arzlardan ihale veya ihraç fiyatlarõyla fon portföyüne menkul kõymet alõnabilir. Bu kõymetler bu maddenin ilk bendindeki %10 luk sõnõrlamaya tabi değildir Fon portföyüne kurucunun ve yöneticinin hisse senedi, tahvil ve diğer borçlanma senetleri satõn alõnamaz Kurucunun ve yöneticinin, sermayesinin %10 undan fazlasõna sahip kamu kuruluşlarõ dõşõnda kalan hissedarlarõnõn, yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, genel müdür ve genel müdür yardõmcõlarõnõn ayrõ ayrõ yada birlikte sermayenin %20 sinden fazlasõna sahip olduklarõ menkul kõymetlerinin toplamõ fon portföyünün %20 sini geçemez Kurucunun ve yöneticinin doğrudan ve dolaylõ iştiraklerince çõkarõlmõş menkul kõymetlerin toplamõ, fon portföyünün %20 sini geçemez Kurucunun, yöneticinin ve bunlarõn doğrudan ve dolaylõ iştiraklerinin fonlarõnõn katõlma belgeleri ile ortağõ olduklarõ yatõrõm ortaklõklarõnõn hisse senetleri hariç olmak üzere farklõ türlerdeki diğer fonlarõn katõlma belgeleri ve yatõrõm ortaklõklarõnõn hisse senetleri fon portföyünün %10 una kadar portföye alõnabilir Fon un likiditesini sağlamak amacõyla fon portföy değerinin % 20 (yüzyirmi) sine karşõlõk gelen bir değer nakit olarak tutulabilir. Fon bankalar nezdinde vadeli mevduat tutamaz, mevduat sertifikasõ ile yabancõ yatõrõm ortaklõklarõnõn hisse senetleri ile yatõrõm fonlarõnõn katõlma belgelerini satõn alamaz Yatõrõm fonu açõğa satõş ve kredili menkul kõymet işlemi yapamaz. Fon portföyündeki menkul kõymetler ödünç verme işlemine konu edilemez Türk Devleti, il özel idareleri, Kamu Ortaklõğõ İdaresi ve belediyelerin sermaye piyasasõ araçlarõ ile Devletin kefalet ettiği diğer kuruluşlarõn sermaye piyasasõ araçlarõnõn toplam değeri fon portföy değerinin en az % 0 (yüzdesõfõr), en çok % 100 (yüzdeyüz) ünü oluşturur.mevzuat uyarõnca izin verilmiş olan Sermaye Piyasasõ araçlarõna dayalõ olarak yapõlabilecek ters repolarõn değeri fon portföy değerinin en az % 0 (yüzdesõfõr), en çok % 100 (yüzdeyüz) ünü oluşturur. Gayrimenkul sertifikalarõnõn toplam değeri fon portföyünün en çok % 10 u olabilir.

6 8.10. Fon portföyüne alõnan Türk özel sektör sermaye piyasasõ araçlarõndan tahvillerin toplam değeri, fon portföy değerinin en az % 0 (yüzdesõfõr) en çok % 50 (yüzdeelli) si, finansman bonolarõnõn toplam değeri fon portföy değerinin en az % 0 (yüzdesõfõr) en çok % 50 (yüzdeelli) si, hisse senetlerinin toplam değeri fon porftöy değerinin en az % 0 (yüzdesõfõr) en çok % 50 (yüzdeelli) si olabilir Portföye borsaya kote edilmiş ve son 90 günde en az 5 gün işlem görmüş hisse senetleri alõnõr. Özelleştirme kapsamõndaki ortaklõklarda bu koşul aranmaz maddesinde belirtilen ilk ihraçlardan alõnan menkul kõymetler bu kapsamda değerlendirilmez Fon portföyünün en az % 0 (yüzdesõfõr) en çok % 25 (yüzdeyirmibeş) i altõn ve diğer kõymetli madenlere yatõrõlõr. Fon portföyüne alõnacak altõn ve diğer kõymetli madenlerin T.C. Merkez Bankasõ tarafõndan kabul edilen uluslararasõ standartlarda olmasõ ve ulusal ve uluslararasõ borsalarda işlem görmesi zorunludur. MADDE 9- KATILMA BELGELERİNİN SATIŞ VE GERİ SATIN ALINIŞ FİYATLARININ TESBİTİ USULÜ VE PORTFÖY DEĞERİNİN BELİRLENMESİ ESASLARI: 9.1. Değerleme her işgünü itibariyle yapõlõr Fon Portföy Değeri, portföydeki varlõklarõn değerlerinin toplamõdõr Portföydeki varlõklarõn değeri aşağõdaki esaslara göre tespit edilir Portföye alõnan varlõklar alõm fiyatlarõ ile kayda geçirilir. Yabancõ para cinsinden varlõklarõn alõm fiyatõ satõn alma günündeki yabancõ para cinsinden değerinin T.C. Merkez Bankasõ döviz satõş kuru ile çarpõlmasõ suretiyle bulunur Borsada işlem gören varlõklar değerleme gününde borsada oluşan ağõrlõklõ fiyat ve oranlarla değerlenir. İki seans uygulanan borsalarda değerleme fiyatõ ikinci seans ağõrlõklõ fiyatõ ve oranõdõr İMKB küçük işlemler pazarõnda oluşan fiyatlar değerlemede dikkate alõnmaz Borsada işlem görmekle birlikte değerleme gününde borsada alõm satõma konu olmayan hisse senetleri son işlem tarihindeki borsa fiyatõyla, borçlanma senetleri, ters repo ve repolar, son işlem günündeki iç verim oranõ (günlük nakit girişlerini nakit çõkõşlarõna eşitleyen iskonto oranõ) ile değerlenir Yukarõdaki şekilde değeri belirlenemeyen borçlanma senetleri ve repolar ise son işgünündeki portföy değerine, sermaye piyasasõ aracõnõn iç verim oranõ üzerinden günlük bileşik faiz esasõna göre hesaplanan faizin anaparaya eklenmesi suretiyle değerlenir Portföydeki yabancõ para birimi üzerinden çõkarõlan menkul kõymetler satõn alõndõklarõ borsada değerleme günü itibariyle oluşan fiyatlarõnõn ilgili olduklarõ yabancõ paranõn T.C. Merkez Bankasõ döviz satõş kuru ile çarpõlmasõ suretiyle değerlenir.

7 Gelir ortaklõğõ senetleri ile dövize endeksli gelir ortaklõğõ senetleri ve dövize endeksli tahvillerin değerlemesi Tebliğin 45. md. çerçevesinde yapõlõr Fon Toplam Değeri, Fon portföy değerine varsa diğer varlõklarõn eklenmesi ve borçlarõn (Kurucu tarafõndan kuruluş işlemleri için verilen avans hariç) düşülmesi suretiyle bulunur Fon un devamõ süresince alõnan bedelsiz hisse senetleri, temettü, faiz ve kar paylarõ v.b. alõndõklarõ gün Fon un toplam değerine dahil edilir Bir payõn değeri, fon toplam değerinin tedavüldeki katõlma belgelerinin kapsadõğõ pay sayõsõna bölünmesiyle elde edilir. İhraç edilen katõlma belgelerinin tümü satõlõncaya kadar, her payõn değeri, fon toplam değerinin toplam pay sayõsõna bölünmesi ile bulunur. Bu dönem içinde geri satõn alma yoluyla fona geri dönmüş katõlma belgelerinden halen fon bünyesinde bulunanlarõn sayõsõ toplam pay sayõsõndan düşülür. Katõlma belgelerinin satõş ve geri alõş fiyatõ, belgedeki pay sayõsõ ile pay değerinin çarpõmõ suretiyle bulunan tutardõr Fon un bu maddeye göre hesaplanan pay değeri, müteakip işgünü katõlma belgelerinin alõm-satõm yerlerinde açõkca görülebilecek şekilde asõlan ilanlarla duyurulur. MADDE 10 FON GİDER GELİR FARKININ KATILMA BELGESİ SAHİPLERİNE DAĞITILMASI ESASLARI: Fonun hesap dönemi takvim yõlõdõr. Ancak ilk hesap dönemi Fon un kuruluş tarihinden başlayarak o yõlõn Aralõk ayõnõn sonuna kadar olan süredir Hazõrlanan bilanço ve kar ve zarar tablosu, Fon denetçisi tarafõndan incelenmesi sonucu düzenlenen raporla birlikte, Kurucunun yönetim kuruluna sunulur ve onayõyla kesinleşir maddesinde belirtilen sürede Sermaye Piyasasõ Kurulu na gönderilir Fon da oluşan kar, katõlma belgelerinin bu içtüzüğün 8.nci maddesinde belirtilen esaslara göre tespit edilen günlük fiyatlarõna yansõr. Fon portföyünde bulunan hisse senetlerinin kar paylarõ, kar payõ dağõtõm tarihinin başlangõç gününde tahsil edilmesine bakõlmaksõzõn muhasebeleştirilir. Katõlma belgeleri sahipleri, belgelerini herhangi bir işgünü Fon a geri sattõklarõnda, ellerinde tuttuklarõ süre için Fon da oluşan kardan paylarõnõ almõş olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrõca temettü dağõtõmõ sözkonusu değildir Fon varlõğõndan yapõlabilecek harcamalar, a) İhraç için ödenen yasal ücret, b) Mevzuat gereği yapõlmasõ zorunlu ilan giderleri Katõlma belgeleri ile ilgili harcamalar, Portföy işletmesi ile ilgili harcamalar, a) Portföydeki varlõklarõn veya bunlarõ temsil eden belgelerin nakil veya nakile bağlõ sigorta ücretleri, b) Saklama hizmetleri için ödenen her türlü ücretler,

8 c) Varlõklarõn nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen her türlü vergi, resim ve komisyonlar d) Alõnan kredilerin faizi, e) Portföye alõmlarda ve portföyden satõmlarda ödenen kurtajlar (yabancõ para cinsinden yapõlan giderler T.C. Merkez Bankasõ döviz satõş kuru üzerinden TL na çevrilerek kaydolunur.) f) Portföy yönetim ücreti, Diğer harcamalar, a) Fon un mükellefi olduğu vergi ile içtüzük tesciline ve tadillerine ilişkin noter ücretleri, b) Kurucuya verilecek yönetim ücreti, c) Bağõmsõz denetim kuruluşlarõna ödenen denetim ücreti, Kurucuya Fon un yönetim ve temsili ile Fon a tahsis ettiği donanõm ve personel ile muhasebe hizmetleri karşõlõğõ olarak her gün için fon toplam değerinin % (yüzbindeonbeş) undan oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde kurucuya ödenir. MADDE 11- FON LA İLGİLİ BİLGİLERİN AÇIKLANMA ŞEKLİ: Kurucu her hesap döneminin bitiminden itibaren 3 ay içinde Fon un, bir önceki yõlla karşõlaştõrmalõ olarak hazõrlanmõş bağõmsõz denetimden geçmiş fon bilanço ve gelir tablolarõ ile fon portföy değeri ve fon toplam değeri tablolarõnõ ve dönem içindeki gelişmeleri takip eden 3 ay içinde, bağõmsõz denetim raporu ile birlikte Sermaye Piyasasõ Kurulu na gönderir. Ayrõca, bunlarõn bir özetini de Sermaye Piyasasõ Kurulu nca belirlenecek esaslara göre ilan eder İlgili mevzuatõn Ticaret Sicili ne tescilini öngördüğü diğer hususlarõ Fon tarafõndan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Türkiye çapõnda yayõn yapan en az iki gazetede ilan ile duyurulur. Fon ile ilgili bilgilerin açõklanmasõnda, ayrõca diğer yayõn organlarõndan yararlanõlabilir Kurucu, her ayõ takip eden 15 gün içinde, ay içerisindeki menkul kõymet ve katõlma belgesi hareketleri ile fon performansõna ilişkin bilgileri içerecek şekilde hazõrlanan aylõk raporlarõn birer örneğini Sermaye Piyasasõ Kurulu na gönderir. Sözkonusu raporlar aynõ zamanda kurucu merkezinde ve katõlma belgesi satõşõ yapõlan yerlerde yatõrõmcõlarca incelenmesi için hazõr bulundurulur. İlgili aya ilişkin alõm satõm detaylarõna yatõrõmcõya sunulacak aylõk rapor nüshalarõnda yer verilmez Kurucu, Kurul ca belirlenen esaslar dahilinde değerleme gününü takip eden işgünü, fon portföy ve fon toplam değeri tablolarõndan oluşan ve katõlma belgesi fiyatlarõnõn günlük olarak hesaplanmasõnõ gösteren günlük raporlarõ Sermaye Piyasasõ Kurulu na gönderir Kurucu ve yönetici, ilgili Tebliğ in 42 nci maddesinin (e) bendinde sayõlan kişilerin iştiraklerinin ünvanlarõ, adresleri, iştirak oranlarõ ile kendi iştiraklerine ilişkin bu bilgileri her yõlõn Ocak ayõnda ve bunlardaki değişikliklerin meydana geldiği tarihten itibaren 6 işgünü içinde Kurul a yazõlõ olarak bildirir.

9 11.6. Halka arza ilişkin ve kamuyu aydõnlatma kapsamõnda periyodik olarak yapõlanlar dõşõndaki her türlü yazõlõ, sesli ve görüntülü basõn yayõn ilanlarõ, bilgi işlem ortamõnda verilen ilanlar, belirsiz sayõdaki kişiye yapõlan her tür mektup, çağrõ, broşür, afiş ve bunlara benzer nitelikteki reklam ve ilanlarda, ilgili Tebliğ hükümlerine uyulur. MADDE 12- FON A KATILMA, FON DAN AYRILMA ŞARTLARI, FON UN SONA ERMESİ VE FON VARLIĞININ TASFİYESİ: Genel Esaslar Katõlma belgesi satõn alõnmasõ veya fona iadesinde, Kurucunun izahnamede ilan edeceği katõlma belgesinin alõm satõmõnõn yapõlacağõ yerlere başvurularak alõm satõm talimatõ verilir. Bunun dõşõnda Kurucunun telefon ve internet sistemleri aracõlõğõyla da katõlma belgesi alõm satõm talimatõ verilebilir. Kurucu nun kendi adõna yapacağõ işlemler de dahil alõnan tüm katõlma belgesi alõm satõm talimatlarõna alõm ve satõm talimatlarõ için ayrõ ayrõ olmak üzere müteselsil sõra numarasõ verilir ve işlemler bu öncelik sõrasõna göre gerçekleştirilir Alõm Talimatlarõ Yatõrõmcõlarõn İMKB Tahvil ve Bono Piyasasõ nõn açõk olduğu günlerde saat e kadar verdikleri katõlma belgesi alõm talimatlarõ talimatõn verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatõ üzerinden yerine getirilir. Yatõrõmcõlarõn İMKB Tahvil ve Bono Piyasasõ nõn açõk olduğu günlerde saat den sonra iletilen talimatlar ilk pay fiyatõ hesaplamasõndan sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatõ üzerinden yerine getirilir. İMKB Tahvil ve Bono Piyasasõ nõn kapalõ olduğu günlerde iletilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatõ üzerinden gerçekleştirilir Alõm Bedellerinin Tahsil Esaslarõ Alõm talimatõnõn verilmesi sõrasõnda, talep edilen katõlma belgesi bedelinin Kurucu tarafõndan tahsil edilmesi esastõr. Kurucu, talimatõn verilmesi sõrasõnda, alõş işlemine uygulanacak fiyatõn kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katõlma belgesi bedellerini en son ilan edilen satõş fiyatõna %2 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrõca, katõlma belgesi bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kõymeti teminat olarak kabul edebilir. Alõm talimatõnõn karşõlõğõnda tahsil edilen tutar o gün için yatõrõmcõ adõna nemalandõrõlmak suretiyle maddede belirlenen esaslar çerçevesinde, izleyen ilk işlem günü katõlma belgesi alõmõnda kullanõlõr Satõm Talimatlarõ Yatõrõmcõlarõn İMKB Tahvil ve Bono Piyasasõ nõn açõk olduğu günlerde saat e kadar verdikleri katõlma belgesi satõm talimatlarõ talimatõn verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatõ üzerinden yerine getirilir.

10 İMKB Tahvil ve Bono Piyasasõ nõn açõk olduğu günlerde saat den sonra iletilen talimatlar ilk fiyat hesaplanmasõndan sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatõ üzerinden yerine getirilir. İMKB Tahvil ve Bono Piyasasõ nõn kapalõ olduğu günlerde iletilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatõ üzerinden gerçekleştirilir Satõm Bedellerinin Ödenme Esaslarõ Katõlma belgesi bedelleri; iade talimatõnõn, İMKB Tahvil ve Bono Piyasasõ nõn açõk olduğu günlerde saat e kadar verilmesi halinde, talimatõn verilmesini takip eden birinci işlem gününde, iade talimatõnõn İMKB Tahvil ve Bono Piyasasõ nõn açõk olduğu günlerde saat den sonra verilmesi halinde ise, talimatõn verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, yatõrõmcõlara ödenir Kurucu tarafõndan katõlma belgelerinin fon adõna alõm satõmõ esastõr. Katõlma belgelerinin, günlük olarak geri dönen miktarõnõn azami %10 u kurucu tarafõndan kendi portföyüne alõnabilir. Bu şekilde alõnabilecek katõlma belgelerinin toplamõ, fonun toplam pay sayõsõnõn %10 unu aşamaz Fon, Sermaye Piyasasõ Kurulu nun Seri: VII, No:10 sayõlõ Tebliği nin 52 ve 53 üncü maddesinde belirtilen hallerde sona erer Fon un, Sermaye Piyasasõ Kurulu nun Seri:VII, No:10 sayõlõ Tebliği nin 53 üncü maddesinde belirtilen nedenlerle sona ermesi durumunda, Fon portföyündeki varlõklar kurucu tarafõndan borsada satõlõr. Bu şekilde satõşõ mümkün olmayan Fon mevcudu, açõk artõrma veya pazarlõk veya her iki usulün uygulanmasõ suretiyle satõlarak paraya çevrilebilir. Bu yolla nakde dönüşen fon varlõğõ, katõlma belgesi sahiplerine paylarõ oranõnda dağõtõlõr. Fesih anõndan itibaren hiçbir katõlma belgesi ihraç edilemez ve geri alõnamaz Tasfiyenin sona ermesi üzerine, Fon adõnõn Ticaret Sicili nden silinmesi için keyfiyet, kurucu tarafõndan Ticaret Sicili ne tescil ve ilan ettirilir, bu durum Hazine Müsteşarlõğõ na ve Sermaye Piyasasõ Kurulu na bildirilir Fon un Sermaye Piyasasõ Kurulu nun Seri:VII, No:10 sayõlõ Tebliği nin 52 nci maddesinde belirtilen nedenlerle sona ermesi halinde, tasfiyede uygulanacak usul, kurucunun ve/veya saklayõcõ kurumun iflasõna veya tasfiyesine karar veren makam tarafõndan belirlenir. Bu içtüzük hükümleri ile Sermaye Piyasasõ Kurulu nun düzenlemeleri arasõnda bir uygunsuzluk oluştuğu zaman Sermaye Piyasasõ Kurulu düzenlemeleri dikkate alõnõr. Sermaye Piyasasõ Kurulu İçtüzük Hükümleri nin değiştirilmesini her zaman talep edebilir ve içtüzük standartlarõnõ değiştirebilir

11

12

13

LER YATIRIM MENKUL DE

LER YATIRIM MENKUL DE EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye

Detaylı

TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.

TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ KARMA FONU İÇ TÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Tacirler Menkul Değerler A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ 1.1 Kare Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. A TİPİ KARMA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. A TİPİ KARMA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. A TİPİ KARMA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun

Detaylı

T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ

T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI 1.1. T.C.Ziraat Bankası A.Ş. tarafından 3794 sıyılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 37 ve

Detaylı

T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ

T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI 1.1. T.C.Ziraat Bankası A.Ş.tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 37 ve 38 nci maddelerine dayanılarak ve

Detaylı

4.2. Fon tutarını temsil eden katılma belgeleri Tebliğ in halka arza ilişkin hükümleri çerçevesinde halka arz yoluyla satılır.

4.2. Fon tutarını temsil eden katılma belgeleri Tebliğ in halka arza ilişkin hükümleri çerçevesinde halka arz yoluyla satılır. ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun

Detaylı

ING BANK A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

ING BANK A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ ING BANK A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ Madde 1- Fon un Kuruluş Amacı 1.1 SÜMERBANK A.Ş. tarafından,3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 37 ve 38 inci maddelerine

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. ABN AMRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ SÜTAŞ DEĞİŞKEN ÖZEL FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI:

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ SÜTAŞ DEĞİŞKEN ÖZEL FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ SÜTAŞ DEĞİŞKEN ÖZEL FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci

Detaylı

2.4. Saklayıcı Kuruluşların; Ünvanı; İMKB Takas ve Saklama A.Ş. Merkez Adresi; Hürriyet Caddesi Mecidiyeköy Yolu Sk. No: 286 Şişli 80260 İSTANBUL

2.4. Saklayıcı Kuruluşların; Ünvanı; İMKB Takas ve Saklama A.Ş. Merkez Adresi; Hürriyet Caddesi Mecidiyeköy Yolu Sk. No: 286 Şişli 80260 İSTANBUL TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1 FONUN KURULUŞ AMACI : 1.1. T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı nın 17.07.1990 tarih ve 32978 sayılı yazısı ile kurulmasına

Detaylı

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI:

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI: ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) İÇTÜZÜĞÜ

FİNANSBANK A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) İÇTÜZÜĞÜ FİNANSBANK A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI 1.1. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı nın 07.06.1989 tarih ve 40981 sayılı yazısı ile kurulmasına

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun

Detaylı

TEKSTĐL BANKASI A.Ş. B TĐPĐ DEĞĐŞKEN FONU ĐÇTÜZÜĞÜ

TEKSTĐL BANKASI A.Ş. B TĐPĐ DEĞĐŞKEN FONU ĐÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: TEKSTĐL BANKASI A.Ş. B TĐPĐ DEĞĐŞKEN FONU ĐÇTÜZÜĞÜ 1.1. Tekstil Bankası A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu' nun 37 ve 38'inci

Detaylı

SANKO MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ

SANKO MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ SANKO MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 SANKO MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ

ŞEKERBANK T.A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ ŞEKERBANK T.A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. ŞEKERBANK T.A.Ş. tarafından, 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun

Detaylı

ING Bank A.Ş. B TİPİ UZUN VADELİ TAHVİL VE BONO YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

ING Bank A.Ş. B TİPİ UZUN VADELİ TAHVİL VE BONO YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ ING Bank A.Ş. B TİPİ UZUN VADELİ TAHVİL VE BONO YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: (20.02.2012) 1.1. Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 Kare Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ TAKTİK DAĞILIM DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ TAKTİK DAĞILIM DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ TAKTİK DAĞILIM DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ 1.1. ABN AMRO Bank N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Şubesi tarafindan 2499 sayılı Sermaye Piyasasıi Kanunu'nun

Detaylı

NETA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ KARMA FON İÇTÜZÜĞÜ

NETA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ KARMA FON İÇTÜZÜĞÜ NETA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ KARMA FON İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. EVGİN MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

MADDE 2- FON'UN ADI İLE KURUCU,YÖNETİCİ VE SAKLAYICI KURULUŞUN ÜNVANI VE MERKEZ ADRESLERİ :

MADDE 2- FON'UN ADI İLE KURUCU,YÖNETİCİ VE SAKLAYICI KURULUŞUN ÜNVANI VE MERKEZ ADRESLERİ : TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇ TÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI : 1.1 Tacirler Menkul Değerler A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ PLATİN TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ PLATİN TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ PLATİN TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

ALTERNATİFBANK A.Ş. B -TİPİ LİKİT FON İÇTÜZÜĞÜ

ALTERNATİFBANK A.Ş. B -TİPİ LİKİT FON İÇTÜZÜĞÜ ALTERNATİFBANK A.Ş. B -TİPİ LİKİT FON İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Alternatifbank A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 37 ve 38 inci maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 Kare Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. ABN AMRO Bank N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Şubesi 2499 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONU

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONU ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1 FON UN KURULUŞ AMACI 1.1. T.Emlak Bankası A.Ş. tarafından, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 37 ve 38 inci maddelerine dayanılarak

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ÖZEL SEKTÖR VE KAMU SGMK B TİPİ DEĞİŞKEN FONU

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ÖZEL SEKTÖR VE KAMU SGMK B TİPİ DEĞİŞKEN FONU FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ÖZEL SEKTÖR VE KAMU SGMK B TİPİ DEĞİŞKEN FONU MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI 1.1. FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun

Detaylı