Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ"

Transkript

1 Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan : Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Madde 1 27/10/1993 tarihli ve sayõlõ Resmi Gazete de yayõmlanan Seri:VIII, No:22 sayõlõ Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin 2 nci maddesine son tanõmdan sonra gelmek üzere aşağõdaki tanõmlar eklenmiştir. Yatõrõmcõ Grubu: Kurumsal Yatõrõmcõ, Alõm Gücü Yüksek Bireysel Yatõrõmcõ, Küçük Bireysel Yatõrõmcõ ve Yabancõ Yatõrõmcõyõ, Kurumsal Yatõrõmcõ: Yatõrõm fonlarõ, özel emeklilik fonlarõ, menkul kõymetler yatõrõm ortaklõklarõ, risk sermayesi yatõrõm ortaklõklarõ, gayrimenkul yatõrõm ortaklõklarõ, sigorta şirketleri, emekli ve yardõm sandõklarõ, vakõflar, 506 sayõlõ Kanunun geçici 20 nci maddesi uyarõnca kurulmuş olan sandõklar ile kamuya yararlõ dernekleri, Alõm Gücü Yüksek Bireysel Yatõrõmcõ: Halka arzedilen hisse senetlerinden en az izahname ve sirkülerde tanõmlanan miktar ya da üzerinde talepte bulunan tasarruf sahibi gerçek ve tüzel kişileri, Küçük Bireysel Yatõrõmcõ : Alõm gücü yüksek bireysel yatõrõmcõ grubuna girmeyen gerçek ve tüzel kişileri, Yabancõ Yatõrõmcõ: Türk Parasõ Kõymetini Koruma Mevzuatõnda tanõmlanan dõşarõda yerleşik kişileri, Satõş Yöntemleri : Talep toplama, Borsada satõş ve talep toplamaksõzõn satõş yöntemlerini, Talep Toplama Yöntemi: Yatõrõmcõlarõn satõşa sunulan sermaye piyasasõ araçlarõna ilişkin taleplerinin toplanarak bu taleplerin değerlendirilmesi sonucunda satõşa sunulan sermaye piyasasõ araçlarõnõn yatõrõmcõlar arasõnda dağõtõma tabi tutulmasõnõ, Talep Toplamaksõzõn Satõş Yöntemi : Sermaye piyasasõ araçlarõnõn bizzat ihraçcõ tarafõndan ya da aracõ kuruluş vasõtasõyla belirli bir fiyat tespit edilerek, yatõrõmcõlardan talep toplamaksõzõn, halka arz yoluyla satõşõnõ, Borsada Satõş Yöntemi : Sermaye piyasasõ araçlarõnõn İMKB Mevzuatõ çerçevesinde İMKB de satõşa sunulmasõnõ, 1

2 Madde 2 Aynõ Tebliğin 3 üncü maddesinin değişik ikinci fõkrasõnõn (3.1.1) numaralõ alt bendi aşağõdaki şekilde değiştirilmiştir Hisse Senetleri Borsada İşlem Gören Ortaklõklar Hisse senetleri Borsada işlem gören Ortaklõklarõn yeni pay alma haklarõnõn kullandõrõlmasõndan sonra kalan paylarõnõn satõşõnda bu Tebliğde düzenlenen "Borsada satõş" yönteminin kullanõlmasõ zorunludur. Hisse senetleri Borsada işlem gören ortaklõklarõn, Borsada hiç işlem görmemiş belirli bir tertibe veya gruba dahil hisse senetlerinin olmasõ durumunda, bu tertip veya grup hisse senetlerine ilişkin yeni pay alma haklarõnõn kullandõrõlmasõndan sonra kalan paylarõn satõşõnda Borsada satõş yönteminin uygulanmasõ zorunluluğu bulunmamaktadõr. Ancak, Borsada satõş yönteminin uygulanmamasõ durumunda, yeni pay alma haklarõnõn kullandõrõlmasõndan sonra kalan paylarõn en az, borsada işlem gören ortaklõk hisse senetlerinin, Borsada halka arz süresinin sonundaki üç işlem gününde Borsa birinci el pazarõnda gerçekleşen günlük ağõrlõklõ ortalama fiyatlarõn aritmetik ortalamasõ üzerinden satõlmasõ zorunludur. Madde 3 Aynõ Tebliğin 3 üncü maddesinin değişik ikinci fõkrasõnõn değişik (3.1.2) alt numaralõ bendi aşağõdaki şekilde değiştirilmiştir Halka Açõlmak Üzere Hisse Senedi Satõşõ Yapacak Ortaklõklar Kurulun hisse senetlerinin Kurul kaydõna alõnmasõna ilişkin düzenlemeleri uyarõnca, aracõ kurumlar dõşõnda kalan halka açõk olmayan ortaklõklarõn hisse senetlerinin hissedarlarõ tarafõndan halka arzedilmesi ile Kanun hükümlerine göre halka açõk olmayan ortaklõklarõn sermaye artõrarak, artõrõlan sermayeyi temsil eden paylarõnõ kõsmen veya tamamen halka arz etmeleri durumunda, 4 üncü ve 6 ncõ maddelerde yer alan Talep Toplama veya Borsada Satõş yöntemlerinden birinin uygulanmasõ zorunludur. Kurulun hisse senetlerinin Kurul kaydõna alõnmasõna ilişkin düzenlemeleri uyarõnca ön talep toplanmasõ halinde bu Tebliğde düzenlenen sabit fiyatla, fiyat teklifi alma yoluyla ve fiyat aralõğõyla talep toplama yöntemlerinden biri uygulanõr. Madde 4 Aynõ Tebliğin 3 üncü maddesinin değişik ikinci fõkrasõnõn değişik (3.1.3) alt numaralõ bendi aşağõdaki şekilde değiştirilmiştir Nitelikleri Belirlenmiş Halka Açõk Ortaklõklar Halka açõk ortaklõklarõn sermaye artõrõmõ yoluyla hisse senedi satõşlarõnda, Sermaye Piyasasõ Kurulunca belirlenen standartlara uygun olarak hazõrlanmõş son yõla ait bilançolarõna göre, hisselerinin defter değeri nominal değerinin en az iki katõ olan ortaklõklarõn; aynõ bilanço üzerinden net dönem kârõ elde etmiş olmalarõ ve bilanço aktif 2

3 toplamõ milyar Türk lirasõnõ aşmõş olmalarõ halinde, "Talep Toplama" veya "Borsada Satõş" yöntemlerinden birinin uygulanmasõ zorunludur. Ancak, yeni pay alma haklarõnõn kullanõlmasõndan sonra kalan tutarõn, nakit karşõlõğõ artõrõlacak sermayeye oranõnõn % 5 ve altõnda kalmasõ durumunda, yapõlacak başvuru üzerine bu yöntemler uygulanmayabilir. Madde 5 Aynõ Tebliğin 4 üncü maddesinin (4.1) numaralõ bendi aşağõdaki şekilde değiştirilmiştir Genel Olarak Talep toplama yönteminde, yatõrõmcõlarõn satõşa sunulan sermaye piyasasõ araçlarõna ilişkin talepleri toplanõr ve bu taleplerin değerlendirilmesi ile satõşa sunulan sermaye piyasasõ araçlarõ yatõrõmcõlar arasõnda dağõtõma tabi tutulur. Talep toplama yöntemiyle satõş; sabit fiyatla, fiyat teklifi alma ve fiyat aralõğõ yoluyla aşağõda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür. Aracõ kuruluşlar talep formunu kabul etmeden önce yatõrõmcõlarõn kimlik bilgilerini tespit ederler ve bir örneğini talep formuna eklerler. Madde 6 Aynõ Tebliğin 4 üncü maddesinin değişik ( ) numaralõ alt bendi aşağõdaki şekilde değiştirilmiştir Halka Arzda Kõsõtlamalar İzahname ve sirkülerde belirtilmek kaydõyla; halka arz edilecek sermaye piyasasõ araçlarõ yatõrõmcõ grubuna, ihraçcõnõn çalõşanlarõna, ticari organik bağõ bulunan yatõrõmcõ kitlesine veya ihraçcõnõn/hissedarõn belirleyeceği bir yatõrõmcõ kitlesine satõlmak üzere sõnõrlandõrõlabilir. Satõş sõrasõnda talep edilebilecek sermaye piyasasõ aracõ miktarlarõna Kurul ca uygun görüldüğü takdirde ihraçcõnõn yönetim kurulunca veya hissedar tarafõndan asgari veya azami limitler konulabilir. Ancak getirilebilecek sõnõrlamalar ihraçcõ, hissedar veya aracõ kuruluş ile sermaye, yönetim denetim ve benzeri şekillerde ilişkisi bulunan kişilere menfaat sağlamak amacõyla kullanõlamaz. Başvurularõn belirli bir yatõrõm kitlesi ile sõnõrlõ tutulmuş olmasõ halinde yatõrõmcõlar başvuru için aranan nitelikleri taşõdõklarõna dair izahname ve sirkülerde öngörülen bir belgeyi talep formuna eklerler. Bu madde kapsamõnda halka arzda belirli gruplara tahsisat yapmak isteyen ihraçcõlar, halka arz edilecek sermaye piyasasõ aracõ miktarõnõn en az %50 sini küçük bireysel yatõrõmcõlara tahsis etmek zorundadõrlar. Bu gruptan yeterli talep olmamasõ halinde artan kõsõm diğer gruplara tahsis edilebilir. Madde 7 Aynõ Tebliğin 4 üncü maddesinin değişik ( ) numaralõ alt bendine ikinci paragraftan sonra gelmek üzere aşağõdaki üçüncü paragraf eklenmiş ve son paragrafõ aşağõdaki şekilde değiştirilmiştir. 3

4 Talep toplama sonucunda sermaye piyasasõ araçlarõnõn dağõtõmõ sõrasõnda bir defadan fazla talepte bulunan yatõrõmcõlarõn en yüksek miktarlõ talep tutarlarõ hesaplamada dikkate alõnõr ve diğer talepleri iptal edilir. Talep toplama süresinin bitimini izleyen 2 iş günü içerisinde aracõ kuruluş, bedelini bankaya ödeyerek sermaye piyasasõ aracõ almak isteyen yatõrõmcõlarõn adõ-soyadõnõ, TC Kimlik numarasõnõ, adresini, yatõrõm fonlarõnõn adlarõnõ, yatõrõm ortaklõklarõnõn ve diğer tüzel kişilerin ticaret unvanlarõnõ, talep ettikleri sermaye piyasasõ aracõ miktarõnõ, miktar alt sõnõrlarõnõ, hesaba para yatõrdõklarõ tarih ve zamanõ ve sermaye piyasasõ araçlarõnõn yatõrõmcõlar arasõndaki dağõtõmõnõ gösterir bir liste düzenleyerek ihraçcõ veya hissedara verir. Madde 8 Aynõ Tebliğin 4 üncü maddesinin değişik ( ) numaralõ alt bendinin ikinci paragrafõ aşağõdaki şekilde değiştirilmiştir. Onaylanan dağõtõm listesini alan aracõ kuruluş ise karşõlanan taleplere ilişkin sermaye piyasasõ araçlarõnõn teslimini yerine getirir. Madde 9 Aynõ Tebliğin 4 üncü maddesine aşağõdaki ( ) ve ( ) numaralõ alt bentler eklenmiştir Fiyat Aralõğõ Yoluyla Talep Toplanmasõ Fiyat aralõğõ uygulanmasõ halinde, hisse senetleri taban fiyat ile tavan fiyat arasõndaki marj %20 yi geçmemek şartõyla Kurul kaydõna alõnabilir. Bu takdirde talep tavan fiyatõndan toplanõr. Fiyat aralõğõ ile talep toplanmasõ durumunda gerçekleşen fiyat ile tavan fiyatõ arasõndaki farkõn talepte bulunanlara iadesine ilişkin esaslar izahname ve halka arz sirkülerinde belirtilir Oransal Dağõtõm Yöntemi Sabit fiyatla veya fiyat aralõğõ yoluyla talep toplama yönteminin uygulandõğõ halka arzlarda istenmesi halinde, herhangi bir yatõrõmcõ grubuna tahsis edilmiş bulunan toplam sermaye piyasasõ aracõ miktarõnõn bu gruba gelen toplam talep miktarõna bölünmesi ile arzõn talebi karşõlama oranõ bulunur. Söz konusu oran yatõrõmcõlarõn talep ettikleri tutar ile çarpõlarak, her bir yatõrõmcõnõn talebi arzõn talebi karşõlama oranõnda sermaye piyasasõ aracõ tahsis edilmesi suretiyle karşõlanõr. Madde 10 Aynõ Tebliğin 4 üncü maddesinin değişik ( ) numaralõ alt bendinin üçüncü paragrafõ aşağõdaki şekilde değiştirilmiştir. Talep toplama süresinin bitimini izleyen 2 iş günü içerisinde aracõ kuruluş, bedelini bankaya ödeyerek hisse senedi almak isteyen yatõrõmcõlarõn adõ-soyadõ, TC Kimlik 4

5 numarasõ, adresi ile yatõrõm fonlarõnõn adlarõnõ, yatõrõm ortaklõklarõnõn ve diğer tüzel kişilerin ticaret unvanlarõnõ, talep ettikleri hisse senedi miktarõnõ, miktar alt ve üst sõnõrlarõnõ,hesaba para yatõrdõklarõ tarih ve zamanõ ve hisse senetlerinin yatõrõmcõlar arasõnda dağõlõmõnõ gösterir bir liste düzenleyerek ihraçcõ veya hissedara verir. Madde 11 Aynõ Tebliğin 4 üncü maddesinin değişik ( ) numaralõ alt bendinin ikinci paragrafõ aşağõdaki şekilde değiştirilmiştir. Onaylanan dağõtõm listesini alan aracõ kuruluş ise karşõlanan taleplere ilişkin sermaye piyasasõ araçlarõnõn teslimini yerine getirir. Madde 12 Aynõ Tebliğin değişik Ek 1 inci maddesi aşağõdaki şekilde değiştirilmiştir. Ek Madde 1 - Sermaye piyasasõ araçlarõnõn halka arz yoluyla satõşlarõnda; sermaye piyasasõ araçlarõnõ ihraç ve halka arzeden ihraçcõlar ile halka arza aracõlõk eden aracõ kuruluşlarõn yönetim kurulu başkanõ ve üyeleri, kanuni denetçileri, murahhas müdürleri, genel müdür ve genel müdür yardõmcõlarõ ve görevleri sebebiyle bilgi sahibi olabilecek diğer personel ile bunlarõn eşleri ile birinci derecede kan ve sõhri hõsõmlarõ sözkonusu sermaye piyasasõ araçlarõnõ doğrudan veya dolaylõ olarak satõn alamazlar. Yukarõdaki düzenlemenin uygulanmasõnda, Kurul düzenlemeleri gereğince, aracõ kuruluşlar sorumludurlar. Aracõ kuruluş kullanõlmadõğõ takdirde sorumluluk ihraçcõ şirkete aittir. Madde 13 Aynõ Tebliğe aşağõdaki ek maddeler eklenmiştir. Borsada İşlem Görme Ek Madde 3 Hisse senetleri Borsada işlem görmek üzere yapõlan halka arz işlemlerinde, söz konusu hisse senetlerinin Borsada işlem görmeye başlayabilmesi için hesaplara virman işlemlerinin tamamlanmasõ gerekmektedir. Halka Arz Nedeniyle Toplanan Bedellerin Nemalandõrõlmasõ Ek Madde 4 Halka arz nedeniyle toplanan tutarlarõn nemalandõrõlõp nemalandõrõlmayacağõ hususuna ilişkin esaslar izahname ve sirkülerde yer alõr. Aracõ Kuruluşlarca Yatõrõmcõlardan Tahsil Edilecek Ücret ve Komisyonlarõn Kamuya Duyurulmasõ Ek Madde 5 Halka arzda konsorsiyum üyeleri tarafõndan yatõrõmcõlardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlara ilişkin tarife halka arz sirkülerinde yatõrõmcõlara duyurulur. Madde 14 Bu Tebliğ yayõmõ tarihinde yürürlüğe girer. Madde 15 Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasasõ Kurulu yürütür. 5

Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ. (Seri:V, No:65)

Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ. (Seri:V, No:65) Sermaye Piyasasõ Kurulundan : Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Kredili Alõm, Açõğa Satõş ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ (Seri:V, No:65) (14.07.2003 TARİH ve 25168 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYIMLANMIŞTIR)

Detaylı

HİSSE SENETLERİNİN KURUL KAYDINA ALINMASI, İHRACI HALKA ARZI VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR HAKAN GÜÇLÜ

HİSSE SENETLERİNİN KURUL KAYDINA ALINMASI, İHRACI HALKA ARZI VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR HAKAN GÜÇLÜ HİSSE SENETLERİNİN KURUL KAYDINA ALINMASI, İHRACI HALKA ARZI VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR HAKAN GÜÇLÜ 15.11.1998 tarih ve 23524 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

SORU 2: Müşteri yönü belli olmayan bir piyasada hem alõş hem satõş emri veriyor ve önce satõş emri gerçekleşiyor burada açõğa satõş var mõdõr?

SORU 2: Müşteri yönü belli olmayan bir piyasada hem alõş hem satõş emri veriyor ve önce satõş emri gerçekleşiyor burada açõğa satõş var mõdõr? SERİ:V, NO:65 SAYILI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ KREDİLİ ALIM, AÇIĞA SATIŞ VE ÖDÜNÇ ALMA VE VERME İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ E İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLARI SORU 1: Açõğa satõşa ilişkin 24 üncü maddenin

Detaylı

A. Avrupa. Kömür ve Çelik Topluluğunu. Kuran Antlaşma

A. Avrupa. Kömür ve Çelik Topluluğunu. Kuran Antlaşma A. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu Kuran Antlaşma 1 I- ANTLAŞMA METNİ 2 FEDERAL ALMANYA CUMHURBAŞKANI, ALTES RUAYAL BELÇİKA PRENSİ, FRANSA CUMHURBAŞKANI, İTALYA CUMHURBAŞKANI, ALTES RUAYAL LÜKSEMBOURG

Detaylı

2. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

2. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2.1. HİSSE SENETLERİ 2.1.1. SERMAYE PİYASASI KURULU TEBLİĞLERİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN TEBLİĞLER 1 a) 24.3.1982 tarih ve 17643 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU. Halka Açılma. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10

SERMAYE PİYASASI KURULU. Halka Açılma. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10 SERMAYE PİYASASI KURULU Halka Açılma SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10 SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10 Uyarı: Bu kitapçık yatırımcıları (tasarruf sahiplerini) bilgilendirmek amacıyla

Detaylı

ŞİRKET BİRLEŞMELERİNİN VERGİSEL BOYUTLARI

ŞİRKET BİRLEŞMELERİNİN VERGİSEL BOYUTLARI Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbul-Turkey Telephone +90 (212) 326 60 60 Facsimile

Detaylı

DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME

DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME YAYIN NO. DPT: 2681 DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAYIS 2004 ISBN 975-19-3571-7 Bu çalõşma, Devlet Planlama Teşkilatõnõn

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. ABN AMRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı

Detaylı

Ortaklık ve Aracı Kuruluş Varantları*

Ortaklık ve Aracı Kuruluş Varantları* GÜNDEM Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2011 Cilt: 48 Sayı: 557 Ortaklık ve Aracı Kuruluş Varantları* Y. AKBULAK Yavuz AKBULAK SPK Başkanlık Danışmanı 5 Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK/Kurul) son yıllarda

Detaylı

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI:

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI: ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir.

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. 6. YATIRIM ORTAKLIKLARI VE YATIRIM FONLARI 6.1 Yatırım Ortaklıkları Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. Yatırım ortaklıkları;

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ 1.1 Kare Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

2.4. Saklayıcı Kuruluşların; Ünvanı; İMKB Takas ve Saklama A.Ş. Merkez Adresi; Hürriyet Caddesi Mecidiyeköy Yolu Sk. No: 286 Şişli 80260 İSTANBUL

2.4. Saklayıcı Kuruluşların; Ünvanı; İMKB Takas ve Saklama A.Ş. Merkez Adresi; Hürriyet Caddesi Mecidiyeköy Yolu Sk. No: 286 Şişli 80260 İSTANBUL TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1 FONUN KURULUŞ AMACI : 1.1. T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı nın 17.07.1990 tarih ve 32978 sayılı yazısı ile kurulmasına

Detaylı

8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Seri: VIII, No: 34) (11/8/2001 tarihli ve24490 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TIPI DEĞIŞKEN AKTIF FONU (HISSE YOĞUN FON) IÇTÜZÜĞÜ

ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TIPI DEĞIŞKEN AKTIF FONU (HISSE YOĞUN FON) IÇTÜZÜĞÜ ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TIPI DEĞIŞKEN AKTIF FONU (HISSE YOĞUN FON) IÇTÜZÜĞÜ MADDE 1 - FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARIN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: I, NO: 40)

Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARIN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: I, NO: 40) 3 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27541 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARIN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: I, NO: 40) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ

T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI 1.1. T.C.Ziraat Bankası A.Ş.tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 37 ve 38 nci maddelerine dayanılarak ve

Detaylı

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun

Detaylı

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ İMKB 30 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ İMKB 30 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ İMKB 30 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. A TİPİ VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. A TİPİ VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. A TİPİ VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Türk Ekonomi Bankası A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye

Detaylı

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 Aktif Yatırım Bankası A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ 1.1. Sardis Menkul Değerler A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddelerine

Detaylı

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, halka açık ortaklıkların sermaye artırımı yoluyla paylarının ihracına, mevcut paylarının

Detaylı

FİBABANKA A.Ş. B TİPİ DEĞER DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ

FİBABANKA A.Ş. B TİPİ DEĞER DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: FİBABANKA A.Ş. B TİPİ DEĞER DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ 1.1. BankEuropa Bankası A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve

Detaylı

LER YATIRIM MENKUL DE

LER YATIRIM MENKUL DE EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İsmail MAZGİT

Yrd. Doç. Dr. İsmail MAZGİT Burada yer alan tanımlar, Sermaye Piyasası dersini alan öğrencilere yardımcı olmak amacıyla, ağırlıklı olarak sermaye piyasası mevzuatından derlenmiştir. Yrd. Doç. Dr. İsmail MAZGİT Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'DEN

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'DEN AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'DEN ORTAKLIĞIMIZIN İLK DEFA HALKA ARZ EDİLECEK/ İKİNCİL HALKA ARZINA İLİŞKİN 6.713.000.-YTL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSE SENETLERİNİN SATIŞI İLE İLGİLİ DUYURUDUR. SÖZ

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 - Aşağıda adları soyadları, unvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası

Detaylı