Yang n Sigortas Özel ve Genel fiartlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yang n Sigortas Özel ve Genel fiartlar"

Transkript

1 Yang n Sigortas Özel ve Genel fiartlar

2

3 De erli Sigortal m z, fiirketimiz taraf ndan düzenlenmifl sigorta poliçeniz ekte yer almaktad r. Yap Kredi Sigorta n n size özel hizmet ve avantajlar ndan kesintisiz yararlanmak için, lütfen poliçenizi ve ekindeki kitapç dikkatle okuyup, saklay n z. Poliçenizin tüm hizmetleri ve avantajlar hakk nda detayl bilgi almak ve ödeme yöntemleri ile ilgili tüm sorular n z için Müflteri letiflim Merkezi ni arayabilirsiniz Evlerinize veya iflyerlerinize yönelebilecek birçok tehdit karfl s nda size güvence sa layan Yap Kredi Sigorta Yang n ve Ek Teminatlar Poliçesi ni tercih etti iniz için teflekkür eder, risksiz bir yaflam dileriz. Sayg lar m zla Yap Kredi Sigorta A.fi. Yang n Sigortas Özel ve Genel fiartlar -1-

4 çindekiler Ç NDEK LER ÖNSÖZ BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 : HASAR DURUMUNDA YAPMANIZ GEREKENLER : POL ÇEN Z LE LG L GENEL UYARILAR : YAPI KRED S GORTA YANGIN POL ÇES ÖZEL fiartlari GENEL fiartlar BÖLÜM 4 BÖLÜM 5 BÖLÜM 6 BÖLÜM 7 BÖLÜM 8 : YANGIN S GORTASI GENEL fiartlari : YANGIN ve NF LAK MAL SORUMLULU U GENEL fiartlari ve TAZM NAT ESASLARI : EK TEM NAT KLOZLARI : HIRSIZLIK S GORTASI GENEL fiartlari : CAM KIRILMASINA KARfiI S GORTA GENEL fiartlari -2-

5 Bölüm 1 Hasar Durumunda Yapman z Gerekenler Bu poliçe ile sigorta güvencesine ald n z de erlerde, teminat kapsam na giren herhangi bir hasar meydana geldi inde; w Hasar n büyümesini önlemek için gerekli tedbirleri al n z. w H rs zl k, Grev Lokavt Kargaflal k Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, Terörizm, Araç Çarpmas söz konusu ise derhal emniyet birimlerine baflvurarak tespit yapt r n z. w En k sa sürede acentenize veya flirketimize poliçe numaran z da belirterek hasar ihbar nda bulununuz. Bu flartlar yerine getirildi inde, Yap Kredi Sigorta size yard m elini en k sa zamanda uzatarak, hasar tespitine bafllayacak ve afla da belirtilen ve hasar n niteli ine göre istenecek di er ek belgelerin temin edilmesi halinde zarar n z tazmin edecektir. 1- Yang n Sigortas ve ek teminatlar kapsam ndaki hasarlarda; w tfaiye Raporu (yang n hasarlar için) w Takipsizlik Karar (baz yang n hasarlar için savc l ktan) w Fatura w Olay beyan w Foto raf w Tapu veya Kira Kontrat w Meteoroloji Raporu (f rt na hasarlar için) w Vergi Levhas (Ticari rizikolar için) w Muhasebe Kay tlar (Ticari rizikolar için) Hasar Durumunda Yapman z Gerekenler 2- H rs zl k Sigortas kapsam ndaki hasarlarda; w Müracaat Tutana w Görgü Tespit Tutana w Bulunamad Yaz s (Emniyet Birimlerinden) w Hasar talebi beyan w Çal nanlara ait fatura, garanti belgesi, resim v.s. (konutlar için) w Muhasebe Kay tlar (Ticari rizikolar için) w Vergi Levhas (Ticari rizikolar için) 3- Cam K r lmas Sigortas kapsam ndaki hasarlarda; w Foto raf (eksper gönderilmeyen hasarlarda) w Fatura w Beyan w Vergi Levhas (Ticari rizikolar için) -3-

6 Poliçeniz le lgili Genel Uyar lar Bölüm 2 Poliçeniz le lgili Genel Uyar lar w w w w w w Lütfen sat n ald n z Yang n ve Ek Teminatlar poliçenizi ve buna ba l olarak yapt rm fl oldu unuz ek belgelerinizi, bu poliçe kitapç ile birlikte saklay n z. Hasar n z n eksiksiz ödenebilmesi için varl klar n z lütfen poliçe bafllang ç tarihindeki tam de er üzerinden sigorta ettiriniz. E er taraf n za daha önce yaz l bir sigorta teklifi verilmifl ise olas hatalar önlemek için, teklif bilgileri ile poliçe bilgilerini karfl laflt r n z. Poliçenizde belirtilmemifl teminatlar, poliçe teminat kapsam d fl nda olup, bu kitapç kta yer alan kloz hükümlerine tabi de ildir. Sigorta poliçeniz tanzim tarihinden önceki hasarlar kapsamaz. Gerek teminat klozlar, gerekse özel klozlar, poliçenin ilgili yerinde belirtilmesi ve gereken ek primin al nm fl olmas kayd yla geçerli olup, ilgili oldu u bölümün genel flartlar na tabidir. w Bu kitapç kta, sat n alm fl oldu unuz ürünümüzle ilgili önemli hususlar taraf n za aç klanmaktad r. Daha detayl bilgiye gereksiniminiz olmas durumunda acentenizi veya flirketimizi arayabilirsiniz. -4-

7 Bölüm 3 Yap Kredi Sigorta Yang n Poliçesi Özel fiartlar YAPI KRED S GORTA Yang n ve Ek Teminatlar poliçeniz bu kitapç kta yaz l özel ve genel flartlar kapsam nda düzenlenmifltir. Tüm Poliçeler çin Geçerli Özel fiartlar Poliçenizde yer alan sigorta de erlerinin rayiç de erleri içermesi ve bu flekilde eksik sigortaya yol açmamas sizlerin olas bir hasar karfl s nda ma duriyetinizi ortadan kald racakt r. Gerek sat n al nabilecek di er teminatlar, gerekse sigorta de erleriniz konular nda Yap Kredi Sigorta acenteniz veya Merkez ve Bölge Müdürlüklerimizle lütfen temas ediniz. fiirketimizin size her iki konuda da yard mc olamaya haz r oldu unu yineler, bu vesile ile ifllerinizde baflar lar dileriz. Poliçe Koflullar na Ba l Özel fiartlar Zorunlu Deprem Sigortas Olan ve Enflasyon Teminat Al nan Poliçeler çin fl bu poliçedeki htiyari deprem sigorta bedeli; ihtiyari deprem teminat n içeren poliçenin tanzim edildi i tarihte geçerli olan zorunlu deprem poliçesi sigorta bedelinin enflasyondan kaynaklanan de er art fl n da kapsamaktad r. Sigortal taraf ndan ayr ca belirtilmedi i takdirde bahçe duvarlar ve bahçe düzenlemesi poliçe teminat kapsam d fl nda olup, her halükarda aç kta bulunan tafl nabilir eflya ve bitki örtüsü teminat d fl d r. Enflasyon (Ayarlama Klozu) Teminat Al nan Poliçeler çin Poliçe, üzerinde belirtilen oranda ayarlama klozlu olarak düzenlenmifl olup, hasar tarihinde sigorta bedelinin tespiti: poliçenin bafllang c ndaki sigorta bedeline anlafl lan oran n tatbiki ile gün hesab yla tespit edilecektir. Yap Kredi Sigorta Yang n Poliçesi Özel fiartlar Deprem Teminat Al nan Sivil ve Ticari Rizikolu Poliçeler çin 587 say l kanun hükmünde kararname gere ince 634 say l kat mülkiyeti kanunu kapsam ndaki binalar için zorunlu deprem sigortas yapt r lmas gereklidir. E er binan z mesken olarak infla edilmifl bir binada yer al yor ve iflyeri veya mesken olarak kullan l yor ise binan za zorunlu deprem sigortas n n yap labilmesi için tapu bilgilerinizi tedarik ederek, flirketimiz ya da yetkili acenteniz ile acilen temas kurman z önemle rica ederiz. F rt na Teminat Al nan ve Binan n Sigortaland Poliçeler çin Dolu neticesi binan n d fl cephesinde,d fl camlar nda ve çat da meydana gelebilecek zararlar teminata dahildir. Cam K r lmas Teminat Al nan Poliçeler çin a. Ayn poliçede GLKHHKNHT teminat mevcut ise ; Grev, Lokavt, Kötü Niyetli Hareketler, Kargaflal k, Halk Hareketleri ve Terör nedeniyle meydana gelecek Cam K r lmas -5-

8 Yap Kredi Sigorta Yang n Poliçesi Özel fiartlar Hasarlar teminata dahildir. Bu teminatlar dolay s yla meydana gelecek hasarlarda; w Konutlar için düzenlenmifl poliçelerde; Grev, Lokavt, Kötü Niyetli Hareketler, Kargaflal k, Halk Hareketleri ve Terör nedeniyle meydana gelecek her bir Cam K r lmas hasar nda ödenecek tazminat miktar n n % 5 i oran nda bulunacak bir muafiyet düflülür ve kalan miktar sigortal ya ödenir. w Konut d fl ticari ve s nai rizikolar için düzenlenmifl poliçelerde ; Grev, Lokavt, Kötü Niyetli Hareketler, Kargaflal k, Halk Hareketleri ve Terör nedeniyle meydana gelecek Cam K r lmas hasar nda bu sigorta, % 100 cam bedelinin %20 si sigortal üzerinde kalmak kayd yla müflterek sigorta fleklinde yap lm flt r. Bu teminat ile ilgili her bir hasarda toplam cam bedeli (sigortac n n sorumlu oldu u % 80 oran ndaki k s m) üzerinden % 2 oran nda bulunacak bir tenzili muafiyet uygulan r.sigortac, hasar n bu muafiyet miktar n aflan k sm ndan sorumludur. b. Ayn poliçede GLKHHKNHT teminat mevcut de il ise ; Grev, Lokavt, Kötü Niyetli Hareketler, Kargaflal k, Halk Hareketleri ve Terör nedeniyle meydana gelecek Cam K r lmas Hasarlar teminat d fl ndad r. H rs zl k Teminat Al nan Poliçeler çin Kasa Klozu Poliçede belirtilen mebla s n rlar üzerinde bulunan k ymetli eflyan n sakl olaca kasan n en az 30 kg a rl nda olmas ve a rl n n 50 kg dan daha fazla olmamas durumunda binaya, gardrop, vitrin, büfe, gömme dolap gibi tafl nmas mümkün olmayan mobilyaya betonlama, ankrajlama vb. tekniklerle sabitlenmifl veya gömülmüfl olmas gerekmektedir. Bu kasan n poliçede konu olan riziko adresinde belirtilen konutun ana bölümünde bulunmas flartt r. Bu flekilde tan mlanm fl olan kasada kilitli bulunan de erlerin h rs zl ; kasan n tüm kap lar n n kapal, kilitlerinin kilitlenmifl, varsa flifresinin tanzim edilmifl oldu u s rada konuta zor kullanarak giren flah s veya flah slar n patlay c madde, alet, elektrik, gaz veya sair kimyevi maddeler kullanarak kasay açmak suretiyle içindekilerin tamam n veya bir k sm n almas d r. Kasan n kendi anahtar veya flifresi ile aç lmas suretiyle yap lan h rs zl k kasadan yap lm fl kabul edilemeyecektir. -6-

9 Bölüm 3 Yang n Sigortas Genel fiartlar A- S GORTANIN KAPSAMI A.1- Sigortan n Kapsam : Bu sigorta ile yang n n, y ld r m n, infilak n veya yang n ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortal mallarda do rudan neden olaca maddi zararlar, sigorta bedeline kadar temin olunmufltur. A.2- Sigorta Bedelinin Kapsam : 2.1- Tafl nmaz mallarda : 1.1- Aksine sözleflme yoksa; binalar n d fl ndaki bahç van evi, garaj, su deposu, kömürlük gibi eklentiler ile binalar n içlerinde veya üzerlerinde bulunan her çeflit sabit tesisat, asansör ve yürüyen merdivenler, y ld r ml k, televizyon anteni gibi binay tamamlayan fleyler sigorta bedelinin kapsam içindedir Temeller, bahçe ve çevre duvarlar, istinat duvarlar, r ht mlar, teraslar, iskeleler, çeflmeler, bina d fl ndaki heykeller, sarn ç ve havuzlar gibi fleyler ancak poliçede belirtilmeleri kayd yla sigorta bedelinin kapsam içindedir Tafl n r mallarda : 2.1- Sigortal yerlerde bulunan a- Sigortal fleyler nitelikleri bak m ndan madde veya gruplara ayr lm fl ise bu madde veya gruplardan herhangi birinin içine giren, b- Sigortal fleylerin hepsi için tek bir sigorta bedeli ön görülmüfl ise bu bedele iliflkin tan m içine giren, her fley, poliçede ayr ca belirtilmifl olsun olmas n, ikame veya yeni sat n alma dolay s yla sonradan girmifl bulunsa dahi sigorta kapsam içindedir Aksine sözleflme yoksa, yaln z sigorta ettirene ve kendisiyle birlikte oturan aile bireyleri veya birlikte yaflad kifliler ve çal flanlar na ait fleyler sigorta kapsam içindedir. A.3. Ek Sözleflme ile Teminat Kapsam na Dahil Edilebilecek Haller ve Kay plar : 3.1- Afla daki haller dolay s yla meydana gelen zararlar sigorta teminat n n d fl ndad r. Ancak ek sözleflme ile bu genel flartlara ve iliflik klozlara göre bu teminat kapsam içine al nabilirler : 1.1- Grev, lokavt, kargaflal k ve halk hareketleri 1.2- Terör 1.3- Deprem ve Yanarda Püskürmesi 3.2- Yang n ve infilak sonucunda meydana gelmedi i takdirde afla daki haller dolay s yle meydana gelen zararlar teminat kapsam d fl ndad r. Ancak ek sözleflme ile bu genel flartlara ve iliflik klozlara göre teminat kapsam içine al nabilirler : 2.1- Kar a rl 2.2- Sel ve su bask n 2.3- Yer kaymas 2.4- F rt na 2.5- Dahili su 2.6- Duman 2.7- Tafl t çarpmas 7.1- Kara Tafl tlar 7.2- Deniz Tafl tlar 7.3- Hava Tafl tlar 2.8- Kötü Niyetli Hareketler 3.3- Afla da say lanlar teminat kapsam d fl ndad r. Ancak,sigorta bedellerinin poliçede ayr ca belirtilmesi kayd yla ek sözleflme ile teminat kapsam içine al nabilirler : 3.1- Sanat veya antikac l k bak m ndan de eri olan; tablolar, resimler, kitaplar, gravürler, yaz lar, heykeller, biblolar, koleksiyonlar, hal lar ve benzerleri. Yang n Sigortas Genel fiartlar -7-

10 Yang n Sigortas Genel fiartlar 3.2- Modeller, kal plar, plân ve krokiler, ihtira beratlar, belgeler, ticari defterler ve benzerleri Nakit, hisse senedi ve tahvil, k ymetli ka tlar, her çeflit alt n ve gümüfl ve bunlardan mamul ziynet eflyas ve mücevherler ve sair k ymetli madenler ve mamulleri, k ymetli tafl ve inciler ve benzerleri Deniz ve hava tafl tlar ile motorlu kara tafl tlar ve bunlar n yükleri (Hareket hali hariç) 3.5- Emanet ve ariyet mallar 3.6- Enkaz kald rma masraflar 3.7- Kira kayb ve intifadan mahrumiyet 3.8- Yang n ve infilak mali sorumlulu u (Yang n ve infilâk mali sorumlulu u ek sözleflmeyle bu genel flartlara ve iliflik kloza göre teminat kapsam içine al nabilir.) 3.9- Sigorta sözleflmesiyle teminat alt na al nan rizikolar n gerçekleflmesi sonucunda do rudan veya dolayl olarak meydana gelen her türlü çevre kirlili i sebebiyle oluflabilecek bütün zararlar. A.4- Teminat D fl nda Kalan Haller : Afla daki haller sigorta teminat n n d fl ndad r: 4.1- Savafl, hertürlü savafl olaylar istilâ, yabanc düflman hareketleri, çarp flma (Savafl ilån edilmifl olsun, olmas n), iç savafl, ihtilâl, isyan, ayaklanma ve bunlar n gerektirdi i inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen bütün zararlar 4.2- Herhangi bir nükleer yak ttan veya nükleer yak t n yanmas sonucu nükleer art klardan veya bunlara atfedilen sebeplerden meydana gelen iyonlay c radyasyonlar n veya radyo-aktivite bulaflmalar n n ve bunlar n gerektirdi i askeri ve inzibati tedbirlerin sebep oldu u bütün zararlar (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayr fl m olay n da kapsayacakt r) Kamu otoritesi taraf ndan sigortal fleyler üzerinde yap lacak tasarruflar sebebiyle meydana gelen bütün zararlar Yang n ç karmaks z n; sigortal fleylerin kendi ay plar ndan, mayalanmalar ndan, kavrulmalar ndan veya bünyelerinde meydana gelen bozulmalar ile kavrulmalar nedeniyle u rad klar zararlar Yang n ç karmaks z n; sigortal fleylerin ifllenmek için veya baflka faydal bir maksatla atefle veya s cakl a tutulmas ndan, ocak veya bunun gibi atefl bulunan bir yere düflmesinden veya at lmas ndan veya elbise, çamafl r ve di er eflya yan kl gibi alev almaks z n kavrulma veya yanmas ndan veya s tma, ayd nlatma, ütüleme aletleri ile lamba, mum, sigara ve bunlar n benzerlerine temas ndan do an zararlar Yang n ç karmaks z n; elektrikle çal flan her türlü motor, elektrik veya elektronik alet, cihaz, tesisat ve kordonlar n n elektrik cereyan na ba l bulunduklar s rada bu cereyan yüzünden k sa devre, topraklanma, voltaj inifl ç k fllar ve bu yüzden s nma ve endüksiyon cereyan gibi nedenlerle u rayacaklar zararlar Alçak bas nç sebebiyle kaplar n içeri do ru çökmesi, y rt lmas ve sair flekilde deformasyonu, y pranmas ile santrifüj kuvvetler ve mekanik olaylar nedeniyle sigortal cihaz ve motorlarda meydana gelen bütün zararlar. A.5- Eksik Sigorta : Poliçede belirtilen sigorta bedeli, sigorta edilen menfaatin, hasara u rad andaki de erinden düflük oldu u takdirde, menfaatin bir k sm n n zarara u ramas halinde sigortac, aksine sözleflme bulunmad kça sigorta bedelinin sigorta de erine olan oran neden ibaretse zarar n o kadar ndan sorumludur. Sigorta ettiren, sigorta sözleflmesini, -8-

11 yukar daki oran göz önüne al nmaks z n sigorta bedelini aflmayan zarar n tamam n n sigortac taraf ndan ödenece i fleklinde de ifltirilebilir. Sigorta ettiren sözleflmeyi bu flekilde de ifltirdi ini, rizikonun gerçekleflmesinden önce, noter protestosu ile sigortac ya bildirdi i takdirde, bildirim gününden sonra gelen günden itibaren sözleflme hükümleri, kendili inden, sigortac n n sigorta bedelini aflmayan zarar n tamam ndan sorumlu olaca fleklinde de ifltirilmifl olur. Sigortal tarifede belirtilen prim fark n esas primin ödenmesine iliflkin hükümler uyar nca öder. A.6- Aflk n Sigorta : Sigorta bedeli sigorta olunan menfaatin de erini aflarsa sigortan n bu de eri aflan k sm geçersizdir. Sigorta süresi içinde haberdar olan sigortac bu durumu sigortal ya ihbar eder ve sigorta bedelini ve primin bu aflk n bedele ait k sm n indirir ve fazlas n sigortal ya iade eder. A.7- Muafiyetler : Tesbit olunan bir miktara veya sigorta bedelinin belli bir yüzdesine kadar olan hasarlar n veyahut hasar n belli bir yüzdesinin sigortac taraf ndan tazmin edilmeyece i kararlaflt r labilir. Bu flekilde belirlenen muafiyet oranlar veya tutarlar poliçede belirtilir. A.8- Sigortan n Bafllang c ve Sonu : Sigorta, poliçede bafllama ve sona erme tarihleri olarak yaz lan günlerde, aksi kararlaflt r lmad kça, Türkiye saati ile ö leyin saat de bafllar ve ö leyin saat de sona erer. B - HASAR VE TAZM NAT B.1- Rizikonun Gerçekleflmesi Halinde Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri : Sigorta ettiren, rizikonun gerçekleflmesi halinde afla daki hususlar yerine getirmekle yükümlüdür : 1.1- Rizikonun gerçekleflti ini ö rendi i tarihten itibaren en geç befl ifl günü içinde sigortac ya bildirimde bulunmak Sigortal de ilmiflcesine gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak ve bu amaçla sigortac taraf ndan verilen talimata elinden geldi i kadar uymak Sigortac veya yetkili k ld kimseler, makul amaçlarla ve uygun flekillerde hasara u rayan bina ve yerlere girmesine, bunlar teslim almas na, elkoymas na, muhafaza alt na almas na ve zarar azaltmaya yönelik giriflimlerde bulunmas na izin vermek Zorunlu haller d fl nda, hasar konusu yer veya fleylerde bir de ifliklik yapmamak Sigortac n n iste i üzerine, rizikonun gerçekleflmesi nedenlerini ayr nt l flekilde belirlemeye, zarar miktar yla delilleri saptamaya, rücu hakk n n kullan lmas na yararl ve sigorta ettiren için sa lanmas mümkün gerekli bilgi ve belgeleri gecikmeksizin sigortac ya vermek Zarar n tahmini miktar n belirtir yaz l bir bildirimi makul ve uygu bir süre içinde sigortac ya vermek Tazminat yükümlülü ü ve miktar ile rücu haklar n n saptanmas için sigortac n n veya yetkili k ld temsilcilerinin sigortal yer veya fleylerde ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde yapacaklar araflt rma ve incelemelere izin vermek Sigortal yer veya fleyler üzerine baflkaca sigorta sözleflmeleri varsa bunlar sigortac ya bildirmek. B.2-Koruma Önlemleri ve Kurtarma : Sigorta ettiren iflbu sözleflme ile temin olunan rizikolar n gerçekleflme-sinde zarar önlemeye, azaltmaya ve hafifletmeye yarayacak önlemleri almakla yükümlüdür. Al nan önlemlerden do an masraflar, bu önlemler faydas z kalm fl olsa bile, sigortac taraf ndan ödenir. Eksik sigorta varsa, sigortac bu masraflar sigorta Yang n Sigortas Genel fiartlar -9-

12 Yang n Sigortas Genel fiartlar bedeliyle sigorta de eri aras ndaki orana göre öder. Yang n söndürmede, durdurmada veya söndürmenin, durdurman n veya kurtarman n gerektirdi i y kma ve boflaltmalarda, sigortac ; sigortal fleylerin hasara u ramas ndan, kaybolmas ndan do an zararlar da karfl lar. B.3-Rizikonun Gerçekleflmesi Halinde Sigortac n n Haklar ve Yükümlülükleri: Riziko gerçekleflti inde, sigortac veya yetkili k ld kimseler sigorta edilmifl bina ve fleyleri muhafaza alt na almak ve zarar azaltmak amac yla makul ve uygun flekillerde, hasara u rayan bina ve yerlere girebilir. Sigorta edilmifl bina veya fleylerin kendisine teslimini isteyebilir. Sigortac bu flekilde hareket etmekle herhangi bir yükümlülük üstlenmifl olmaz ve bu poliçe flart ve hükümlerinden herhangi birine dayanmak yolundaki hakk ndan birfley kaybetmez. Sigorta edilmifl fleyler, hasarl olsun olmas n, ne k smen ne tamamen, onay olmad kça sigortac ya b rak lamayaca gibi, bu madde hükümlerine göre sigortac n n, sigorta edilmifl bina veya yerlere girmifl, sigortal bina veya fleyleri teslim alm fl, bunlara el koymufl veya bunlar muhafaza alt na alm fl olmas, sigorta ettirenin hasarl fleyleri b rakma hakk ndaki iste ini kabul etti ine delil teflkil etmez. Sigortac hasar miktar na iliflkin belgelerin kendisine verilmesinde itibaren bir ay içerisinde gerekli incelemelerini tamamlay p hasar ve tazminat miktar n tespit edip sigortal ya bildirmek zorundad r. B.4- Hasar n Tesbiti : Bu sözleflme ile sigorta edilmifl fleylerde meydana gelen zarar n miktar taraflar aras nda yap lacak anlaflmayla tespit edilir. Taraflar zarar miktar nda anlaflamad klar takdirde, zarar miktar n n tayini için isterlerse, hakem-bilirkiflilere gidilmesini kararlaflt rabilirler ve bunu bir tutanakla tespit ederler. Bu takdirde zarar miktar afla daki esaslara uyulmak suretiyle saptan r ve sigortac dan tazminat talep veya dava edilmesi halinde zararmiktar yla ilgili hakem-bilirkifli karar tazminat n saptanmas na esas teflkil eder. fiu kadar ki, tek hakem-bilirkifli seçilmifl ise atand tarihten itibaren, di er halde ise üçüncü hakem bilirkiflinin seçilmesinden itibaren en geç üç ay içersinde ve herhalde rizikonun gerçekleflti i tarihten itibaren alt ay içersinde raporun tebli edilmemesi halinde taraflar zarar miktar n her türlü delille ispat edebilirler. Taraflar uyuflmazl n çözümü için tek hakembilirkifli seçiminde anlaflamad klar takdirde, taraflardan her biri kendi hakem-bilirkiflisini seçer ve bu hususu noter eliyle di er tarafa bildirir. Taraf hakem-bilirkiflileri ilk toplant tarihinden itibaren yedi gün içersinde ve incelemeye geçmeden önce, bir üçüncü hakembilirkifli seçerler ve bunu bir tutanakla saptarlar. Üçüncü hakem-bilirkifli, ancak taraf hakem-bilirkiflilerinin anlaflamad klar hususlarda, anlaflamad klar hadler içinde kalmak suretiyle,di er hakem-bilirkiflilerle birlikte tek bir rapor halinde karar vermeye yetkilidir. hakem-bilirkifli kararlar taraflara ayn zamanda tebli edilir. Taraflardan herhangi biri, di er tarafça yap lan tebli den itibaren onbefl gün içinde hakembilirkiflisini seçmez, yahut taraf hakembilirkifliler üçüncü hakem-bilirkiflinin seçimi konusunda yedi gün içersinde anlaflamazlar ise, taraf hakem-bilirkiflisi veya üçüncü hakembilirkifli, taraflardan birinin iste i üzerine hasar yerindeki ticaret davalar na bakmaya yetkili mahkeme taraf ndan uzman kifliler aras ndan seçilir. Her iki taraf, üçüncü hakem-bilirkiflinin (bu kifli ister taraf hakem-bilirkifliler ister yetkili mahkeme taraf ndan seçilecek olsun) sigortac n n veya sigortadan faydalanan kimsenin ikamet etti i veya rizikonun gerçekleflti i yer d fl ndan seçilmesini isteme hakk na sahip olup bu iste in yerine getirilmesi gereklidir. Hakem-bilirkiflilere, uzmanl klar n n yeterli olmad nedeniyle itiraz olunabilir. Hakem- -10-

13 bilirkiflinin kimli inin ö renilmesinden sonra yedi gün içerisinde kullan lmayan itiraz hakk düfler. Hakem-bilirkifli ölür, görevden çekilir veya reddedilir ise, yerine ayn usule göre yenisi seçilir ve göreve kald yerden devam olunur. Sigorta ettirenin ölümü, seçilmifl bulunan hakem-bilirkiflisinin görevini sona erdirmez. Hakem-bilirkifliler, zarar miktar n n saptanmas konusunda gerekli görecekleri delilller ile sigortal fleylerin rizikonun gerçekleflmesi s ras ndaki de erini saptamaya yarayacak kay t ve belgeleri isteyebilir ve hasar yerinde incelemede bulunabilirler. Hakem-bilirkiflilerin veya üçüncü hakembilirkiflinin zarar miktar konusunda verecekleri kararlar kesindir, taraflar ba lar. Hakem-bilirkifli kararlar na ancak, tespit edilen zarar miktar n n gerçek durumdan önemli flekilde farkl oldu u anlafl l r ise itiraz edilebilir ve bunlar n iptali karar n tebli tarihinden itibaren yedi gün içerisinde rizikonun gerçekleflti i yerdeki ticaret davalar na bakmaya yetkili mahkemeden istenebilir. Taraflar kendi hakem-biliirkiflilerinin ücret ve masraflar n öderler. Tek hakem-bilirkiflinin veya üçüncü hakem-bilirkiflinin ücret ve masraflar taraflarca yar yar ya ödenir. Zarar miktar n n saptanmas, bu sözleflmede ve mevzuatta mevcut hüküm ve flartlar ve bunlar n ileri sürülmesini etkilemez. B.5- Tazmin K ymetlerinin Hesab : 5.1- Sigorta tazminat n n hesab nda sigortal fleylerin rizikonun gerçekleflmesi an ndaki tazmin k ymetleri esas tutulur. Sigorta tazmin de eri afla da yaz l flekilde hesaplan r Ticari emteada, rizikonun gerçekleflmesinden bir önceki ifl günü piyasa al m fiyat esas tutulur Fabrika ve imalathanelerde imal halinde bulunan maddelerde rizikonun gerçekleflmesinden bir ifl günü önceki piyasa fiyat na göre hammadde ve malzemenin sat n al nmas için ödenecek bedellere o güne kadar yap lan imal masraflar ve genel giderlerden gereken pay n eklenmesi suretiyle bulunur. Ancak bu suretle saptanan tazmin k ymeti, hiçbir zaman bu maddelerin mamullerinin rizikonun gerçekleflmesinden bir ifl günü önceki piyasa al m fiyat n geçemez. Ham ve mamul maddeler, fabrika ve imalathanelerin ister içinde veya eklentisinde, ister di er herhangi bir yerinde bulunsun bu madde hükümleri bak m ndan ticari emteadan say l r Her türlü sanayi tesisat ve makineler, alet-edevat ve demirbafllarda, yenilerinin sat n al nmas için ödenecek bedel esas tutulur. Ancak bu bedelden, eskime ve afl nma ve baflka sebeplerden ileri gelen k ymet eksilmeleri düflülece i gibi yenilerinin rand man ve nitelik farklar varsa, bu farklar da dikkate al n r Her türlü ev eflyas ve kiflisel eflyada, yenilerinin sat n al nmas için ödenecek bedel esas tutulur. Ancak bu bedelden, eskime ve afl nma ve baflka sebeplerden ileri gelen k ymet eksilmeleri indirilir Binalarda, rizikonun gerçekleflti i yer ve tarihte piyasa rayiçlerine göre bulunan yeni infla bedeli esas tutulur. Ancak bu bedelden, eskime, y pranma ve baflka sebeplerden ileri gelen k ymet eksilmeleri indirilir. Bina yeniden infla edilmeyecekse, tazmin k ymeti, binan n rizikonun gerçekleflmesinden bir gün önceki al m-sat m de erinden arsa k ymeti düflülmek suretiyle bulunur Mutabakatl De er Sigorta sözleflmesiniin yap lmas s ras nda veya sigortasüresi içinde; sigorta konusu bina, Yang n Sigortas Genel fiartlar -11-

14 Yang n Sigortas Genel fiartlar sabit tesisat, makineler, demirbafllar veya ev eflyas n n de eri sigorta ettiren ve sigortac n n oybirli i ile seçtikleri bilirkifliler taraf ndan saptan r ve taraflarca kabul olunursa, rizikonun gerçekleflmesi ve tazminat n hesab nda bu de ere taraflarca itiraz olunamaz. Mutabakatl de er esas yla yap lacak sözleflmeler için saptanacak de er listesi en çok bir y ll k sigorta süresi için geçerlidir. Bilirkifli masraf, sözleflmeyi mutabakatl de er esas yla isteyen tarafa aittiir. Ticari emtea üzerine mutabakatl de er esas yla sözleflme yap lamaz. B.6-Tazminat n Ödenmesi : 6.1- Sigortac n n sorumlulu u; sigortal fleylerin hepsi için tek bir sigorta bedeli öngörülmüfl ise bu bedelle, sigortal fleyler nitelikleri bak m ndan madde veya gruplara ayr lm fl ise bu madde ve gruplarla ilgili bedellerle s n rl d r Sigorta bedeli, rizikonun gerçekleflti i andaki sigorta de erinden eksik oldu u takdirde, aksine sözleflme olmad kça, tazminat sigorta bedeli ile sigorta de eri aras ndaki orana göre ödenir Sigortal fleyler üzerinde birden çok sigorta varsa tazminat miktar n n yasa ve bu poliçe hükümlerine göre saptanmas ndan sonra sigortac pay na düflen k sm öder. Sigorta sözleflmeleri aras nda özel nitelik ve yükümlülük koflullar karfl l kl olarak dikkate al n r Rizikonun gerçekleflmesi an nda, sigortal fleyler üzerinde önceden nakliyat, inflaat, montaj ve benzeri sigorta poliçeleriyle verilmifl teminat varsa, yang n sigortac s n n yükümlülü ü sözkonusu poliçelerle ilgili sigortac lar n yükümlülü ünden sonra bafllar. B.7-Tazminat Hakk n n Eksilmesi veya Düflmesi : Sigorta ettiren, rizikonun gerçekleflmesi halindeki yükümlülüklerini yerine getirmez ve bunun sonucu zarar miktar nda bir art fl olursa, sigortac n n ödeyece i tazminattan bu suret le artan k s m indirilir. Sigorta ettiren, rizikonun gerçekleflmesine kasden sebebiyet verir veya zarar miktar n kasden art r c eylemlerde bulunursa, bu poliçeden do an haklar düfler. B.8- Hasar ve Tazminat n Sonuçlar : 8.1- Sigortac kesinleflmifl olan tazminat miktar n en geç bir ay içersinde sigortal ya ödemek zorundad r Sigortac, ödedi i tazminat tutar nca hukuken sigorta ettiren yerine geçer. Sigorta ettiren, sigortac n n açabilece i davaya yararl ve elde edinilmesi mümkün belge ve bilgileri vermeye zorunludur Sigorta edilmifl rizikonun gerçekleflmesi ile tam ziya meydana geldi i takdirde sigorta teminat sona erer. K smi hasar halinde, sigorta bedeli, rizikonun gerçekleflti i tarihten itibaren, ödenen tazminat tutar kadar eksilir. Sigorta bedelinin madde veya gruplara ayr lm fl olmas hallerinde de ayn yöntem uygulan r. Sigorta bedelinin eksildi i hallerde, sigorta ettirenin istedi i tarihten itibaren gün esas ile prim al nmak suretiyle sigorta bedeli yükseltilebilir K smi hasarlarda, taraflar sigorta sözleflmesini feshetme hakk na sahiptir. Taraflar fesih hakk n ancak tazminat ödenmeden önce kullanabilir. Feshin hüküm ifade etti i tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esas üzerinden hesap edilir ve fazlas geri verilir. -12-

15 C- ÇEfi TL HÜKÜMLER C.1-Sigorta Priminin Ödenmesi, Sigortac n n Sorumlulu unun Bafllamas ve Sigorta Ettirenin Temerrüdü Sigorta priminin tamam n n, primin taksitle ödenmesi kararlaflt r lm flsa peflinat n (ilk taksit) akit yap l r yap lmaz ve en geç poliçenin teslimi karfl l nda ödenmesi gerekir. Aksi kararlaflt r lmad kça, prim veya peflinat ödenmedi i takdirde poliçe teslim edilmifl olsa dahi sigortac n n sorumlulu u bafllamaz ve bu husus poliçenin ön yüzüne yaz l r. Sigorta ettiren kimse, sigorta primini veya primin taksitle ödenmesi kararlaflt r ld takdirde peflinat n, sigorta poliçesinin teslim edildi i günün bitimine kadar ödemedi i takdirde temerrüde düfler. Primin taksitle ödenmesi kararlaflt r ld takdirde, taksitlerin kesin ödeme zaman, miktar ve vadesinde ödenmemesinin sonuçlar poliçe üzerine yaz l r veya poliçe ile birlikte yaz l olarak sigorta ettirine bildirilir. Sigorta ettiren kimse, kesin vadeleri poliçe üzerinde belirtilen ya da yaz l olarak kendisine bildirilmifl olan prim taksitlerinin herhangi birini vade günü bitimine kadar ödemedi i takdirde temerrüde düfler. Prim ödeme borcunda temerrüde düflülmesi halinde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanacakt r. Poliçenin ön yüzüne yaz lmas kayd yla, rizikonun gerçekleflmesiyle henüz vadesi gelmemifl prim taksitlerinin sigortac n n ödemekle yükümlü oldu u tazminat miktar n aflmayan k sm, muaccel hale gelir. Bu madde uyar nca sigorta sözleflmesinin feshedilmifl say ld hallerde, sigortac n n sorumlulu unun devam etti i süreye tekabül eden prim gün esas üzerinden hesap edilerek fazlas sigorta ettirine iade edilir. C.2-Sigorta Ettirenin Sözleflme Yap ld S rada Beyan Yükümlülü ü : 2.1- Sigortac, bu sözleflmeyi, sigorta ettirenin teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde yaz l beyan na dayanarak yapm flt r Sigorta ettirenin beyan gerçe e ayk r veya eksik ise, sigortac n n sözleflmeyi yapmamas n veya daha a r flartlarla yapmas n gerektirecek hallerde : Sigortac durumu ö rendi i tarihten itibaren bir ay içinde sözleflmeden cayabilir veya sözleflmeyi yürürlükte tutarak ayn süre içinde prim fark n talep edebilir. Sigorta ettiren, talep edilen prim fark n kabul etmedi ini sekiz gün içinde bildirdi i takdirde sözleflme feshedilmifl olur. Cayma veya feshin hüküm ifade etti i tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esas üzerinden hesap edilir ve fazlas geri verilir. Sigorta ettiren kimsenin kas tl davrand anlafl ld takdirde sigortac riziko gerçekleflmifl olsa bile sözleflmeden cayabilir ve prime hak kazan r Sigorta ettirenin kasd bulunmad durumlarda riziko; sigortac durumu ö renmeden önce veya sigortac n n cayabilece i ve feshedebilece i ya da cayman n veya feshin hüküm ifade etmesi için geçecek sürede gerçekleflirse, sigortac tazminat tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim aras ndaki orana göre öder Süresinde kullan lmayan cayma veya prim fark n talep etme hakk düfler. C.3-Sigorta Ettirenin Sigorta Süresi çinde hbar Yükümlülü ü ve Sonuçlar : Sözleflmenin yap lmas ndan sonra sigortal fleylerin teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde belirtilen yeri veya hali sigortac n n muvafakati olmadan sigorta ettiren taraf ndan de ifltirildi i takdirde, sigorta ettiren sekiz gün içinde durumu sigortac ya bildirmekle yükümlüdür. Durumun Sigortac Taraf ndan Ö renilmesinden Sonra: 3.1- De ifliklik, sigortac n n sözleflmeyi yapmamas n veya daha a r flartlarla yapmas n gerektiren hallerden ise; Yang n Sigortas Genel fiartlar -13-

16 Yang n Sigortas Genel fiartlar Sigortac, sekiz gün içinde sözleflmeyi fesheder veya prim fark n talep etmek suretiyle sözleflmeyi yürürlükte tutar. Sigorta ettiren, talep edilen prim fark n kabul etmedi ini sekiz gün içinde bildirdi i takdirde sözleflme feshedilmifl olur. Feshin hüküm ifade etti i tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esas üzerinden hesap edilir ve fazlas geri verilir. Süresinde kullan lmayan fesih veya prim fark n talep etme hakk düfler. Sigortal fleylerin teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde bildirilen yerinin veya halinin de iflti ini ö renen sigortac, sigorta hükmünün devam na raz oldu unu gösteren bir harekette bulunursa fesih hakk düfler De ifliklik,rizikoyu hafifletici nitelikte ve daha az prim uygulamas n gerektiren hallerden ise: Sigortac, bu de iflikli in yap ld tarihten sözleflmenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esas na göre hesap edilecek prim fark n sigorta ettirene geri verir Sigortac n n sözleflmeyi bu de iflikliklere göre yapmamas n veya daha a r flartlarla yapmas n gerektiren hallerde: a- Sigortac durumu ö renmeden önce, b- Sigortac n n fesih ihbar nda bulunabilece i süre içinde, c- Fesih ihbar n n hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde riziko gerçekleflirse, sigortac, tazminat tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim aras ndaki orana göre öder. C.4- Birden Çok Sigorta : Sigortalanm fl fleyler üzerine sigorta ettiren baflka sigortac larla ayn rizikolara karfl ve ayn süreye rastlayan baflka sigorta sözleflmesi yapacak olursa bunu önceki sigortac lara derhal bildirmekle yükümlüdür. Sigortac, durumu ö rendi i tarihten itibaren sekiz gün içinde sözleflmeyi feshedebilir. Süresinde kullan lmayan fesih hakk düfler. C.5- Menfaat Sahibinin De iflmesi : Sözleflme süresi içinde, menfaat sahibinin de iflmesi halinde sigortan n hükmü devam eder ve sigorta ettirenin sözleflmeden do an hak ve borçlar yeni hak sahibine geçer. De ifliklik halinde, sigorta ettiren ve sigortan n varl n ö renen yeni hak sahibi durumu onbefl gün içinde sigortac ya bildirmekle yükümlüdür. Sigortac de iflikli i, yeni hak sahibi de sigortan n varl n ö rendi i tarihten itibaren sekiz gün içinde sözleflmeyi feshedebilir. Süresinde kullan lmayan fesih hakk düfler. Feshin hüküm ifade etti i tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esas üzerinden hesap edilir ve fazlas yeni hak sahibine geri verilir. Sigortal fleylerin sahibinin de iflmesi an nda ödenmesi gerekli prim borçlar ndan, sigorta ettiren ile fesih hakk n kullanmayan yeni hak sahibi ile birlikte sorumludur. Sigorta ettirenin ölümü halinde, sözleflmeden do an bütün hak ve borçlar yeni hak sahibine geçer. C.6- Sigorta Yeri ve De iflmesi Hali : Sigorta teminat, sigorta sözleflmesinde belirtilen yer veya yerler için geçerlidir. Sigortal fleylerin bulundu u yerin de ifltirilmesi halinde madde C.3 hükümleri uygulan r. Ev eflyas sigortalar nda, konut de iflikli i halinde, ayn ilde bulunmak ve ayn yap grubuna dahil olmak kayd yla, tafl nma s ras ndaki yang n, infilak ve y ld r m rizikolar yla birlikte, teminat yeni konutta devam eder. C.7- Tebli ve hbarlar : Sigorta ettirenin bildirimleri sigorta flirketinin merkezine veya sigorta sözleflmesine arac l k yapan acenteye, noter eliyle veya taahhütlü mektupla yap l r. -14-

17 Sigortac n n bildirimleri de sigorta ettirenin poliçede gösterilen adresine veya bu adres de iflmiflse son bildirilen adresine ayn surette yap l r. Taraflara imza karfl l nda elden verilen mektup veya telgrafla yap lan bildirimler de taahhütlü mektup hükmündedir. Sigortac taraf ndan yap lan fesih ihbar postaya veya notere verildi i tarihten itibaren 15 gün sonra ö leyin saat de, sigorta ettiren taraf ndan yap lan fesih ihbar ise postaya veya notere verildi i tarihi takip eden gün ö leyin saat de hüküm ifade eder. C.8- Ticari ve Mesleki S rlar n Sakl Tutulmas : Sigortac ve sigortac ad na hareket edenler sigorta ettirene ve sigortal ya ait olarak ö renece i ticari veya mesleki s rlar n sakl tutulmamas ndan do acak zararlardan sorumludur. Yang n Sigortas Genel fiartlar C.9- Yetkili Mahkeme : Bu sigorta sözleflmesinden do an anlaflmazl klar nedeniyle sigortac aleyhine aç lacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta flirketi merkezinin veya sigorta sözleflmesine arac l k yapan acentenin ikametgâh n n veya rizikonun gerçekleflti i yerde, sigortac taraf ndan aç lacak davalarda ise daval n n ikametgâh n n bulundu u yerde ticaret davalar na bakmakla görevli mahkemedir. C.10- Zaman Afl m : Sigorta sözleflmesinden do an bütün talepler iki y lda zaman afl m na u rar. C.11- Özel fiartlar : Bu genel flartlara sigortal aleyhine olmamak üzere özel flartlar konulabilir. -15-

18 Yang n ve nfilak Sorumlulu u Genel fiartlar ve Tazminat Esaslar Bölüm 5 Yang n ve nfilak Sorumlulu u Genel fiartlar ve Tazminat Esaslar Yang n ve nfilak Mali Sorumlulu u Yang n Sigortas Genel fiartlar hükümleri sakl kalmak kayd yla : 1.1- Kirac n n Malike Karfl Sorumlu u Bu sigorta, kirac n n kiralanana verece i zarar nedeniyle veya kira intifa kayb na sebebiyet vermelerinden do acak zararlar teminat alt na al r. Kiralanana verilecek zarar dolay s yla kirac n n malike karfl sorumlulu u sigortas nda ödenecek tazminat n hesab nda esas tutulacak k ymet, infla tarihinden itibaren meydana gelen eskime pay düflülmek suretiyle hasar yer ve tarihindeki rayiçlere göre binan n bulunacak infla k ymetidir. Bina yeniden infla edilmeyecekse, tazminat miktar binan n hasardan bir önceki ifl günü al m sat m k ymetinden arsa k ymeti düflülerek bulunacak miktar geçemez. Kira veya intifa kayb na sebebiyet vermeleri dolay s yla, kirac n n malike karfl sorumlulu u sigortas nda ödenecek tazminat n hesab nda esas tutulacak k ymet, bir seneyi geçmemek üzere, hasar tarihinde kirada bulunan k s mlar n tamiri veya yeniden inflas için tesbit edecek olan kira bedeli tutar d r Malikin Kirac ya Karfl Sorumlulu u Malikin kirac ya karfl sorumlulu u kiralanan bina sebebiyle do acak hukuki sorumlulu u karfl lar ve ödenecek tazminat n hesab nda esas tutulacak k ymet, kirac ya ait eflya ve emtian n, Yang n Poliçesi Genel fiartlar hükümlerine göre bulunacak de erdir. 1.3-Malik veya Kirac n n Komfluluk Sorumlulu u Malik veya kirac n n komfluluk sorumlulu u yang n veya infilâk hasar n n sirayeti yüzünden komflu bina ve mallar na verece i zararlar karfl lar. Yang n veya infilak hasar n n sirayeti yüzünden komflulara verece i zararlar dolay s yla malik veya kirac n n komflulara verilen zarar n giderilmesi ile ilgili ödenecek tazminat n hesab nda esasas tutulacak k ymet, Yang n Sigortas Genel fiartlar hükümlerine göre bulunacak bina ve muhteviyat n n de eridir. Yang n Mali Mesuliyet Sigortalar Tazminat Esaslar 1- Binaya iras edilecek zarar dolay s ile kirac veya flagilin malike karfl mesuliyeti sigortas nda ödenecek tazminat n hesab nda esas tutulacak k ymet, infla tarihinden itibaren has l olan eskime pay düflülmek sureti ile hasar mahal ve tarihindeki rayiçlere göre binan n bulunacak infla k ymetidir. Bina yeniden infla edilmeyecekse, arsa k ymeti bittenzil hasardan bir gün önceki al m-sat m k ymetini geçemez. fiu kadar ki, münhas ran mesken olarak kullan lan binalara ilk f kra hükmü tatbik olunur. 2- Kira veya intifaa kayb na sebebiyet vermeleri dolay s ile, kirac veya flagilin malike karfl mesuliyeti sigortas nda ödenecek tazminat n hesab nda esas tutulacak k ymet, bir seneyi geçmemek üzere, hasar tarihinde kirada veya iflgal alt nda bulunan k s mlar n tamiri veya yeniden inflaas için tespit edilecek müddete isabet edecek olan kira bedeli tutar d r. 3- Yang n hasar n n sirayeti yüzünden komflu rizikolara verece i zararlar dolay s ile malik, kirac veya flagilin komfluluk mesuliyeti sigortas nda ödenecek tazminat n hesab nda esas tutulacak k ymet, komflulara ait bina ve mallara yang n poliçesi genel flartlar n n 19.maddesi hükümlerine göre bulunacak bina ve muhteviyat de erleridir. -16-

19 Bölüm 6 Ek Teminat Klozlar DEPREM VE YANARDA PÜSKÜRMES KLOZU Yang n Sigortas ile Birlikte Verildi i Takdirde Yang n Poliçesine Eklenecek Kloz Yang n Sigortas Genel fiartlar hükümleri sakl kalmak kayd yla : Deprem ve yanarda püskürmesinin do rudan veya dolayl neden olaca yang n ve infilak sonucu meydana gelenler dahil bütün zararlarla, temeller ve istinat duvarlar teminata ilave edilmifltir. Teminat D fl nda Kalan Haller : Yang n Sigortas Genel fiartlar aksine, deprem veya yanarda püskürmesinin sebebiyet verece i yang n ve infilaklarda, sigortal fleylerin kaybolmas ndan do an zararlar Muafiyet : Deprem veya yanarda püskürmesinin sebep olaca yang n d fl ndaki zararlarda sigortac lar, 72 saatlik devaml bir süre içinde meydana gelen zarar n... s n aflan k sm ndan sorumludur. htarlar : 1- Sigorta ettiren, 72 saatlik sürenin bitiminden ve her halde rizikonun gerçekleflti ini ö rendi i tarihten itibaren en geç befl gün içinde durumu sigortac ya bildirmekle yükümlüdür. 2- flbu deprem teminat, sigorta ettirenin, Yang n Sigorta Genel fiartlar nda öngörülen beyan yükümlülü üne ilaveten bu klozla ilgili sorulara iliflkin yaz l ve imzal cevaplar na dayan larak verilmifltir. DEPREM VE YANARDA PÜSKÜRMES TEM NATI KLOZLARI KLOZ-1 Deprem ve Yanarda Püskürmesi Teminat Muafiyeti Klozu (Sivil Rizikolar ve 587 say l KHK ya tabi Ticari Rizikolar Bina için) 587 say l KHK ya tabi binalar n iste e ba l ve Yang n Sigortas na ek olarak verilen deprem ve yanarda püskürmesi teminat nda sigorta flirketi, sözleflmenin yap ld tarih itibariyle Zorunlu Deprem Sigortas poliçesine esas teflkil eden teminat limitinin üzerindeki miktardan sorumludur. Deprem ve yanarda püskürmesi sigortalar nda, her bir bina (bina, sabit tesisat ve dekorasyon) hasar nda, deprem ve yanarda püskürmesi bina sigorta bedeli üzerinden en az %2 oran nda bulunacak bir tenzili muafiyet uygulan r. Sigortal ve sigortac muafiyet oran n n artt r larak uygulanmas hususunda anlaflabilirler. Bu durumda, tarife fiyatlar ndani tarifede belirtilen oranda indirim yap l r. Bu husus poliçenin ön yüzüne yaz l r. Sigortac hasar n, bu muafiyet miktar n aflan k sm ndan sorumludur. 634 say l Kat Mülkiyeti Kanunu kapsam ndaki binalarda, her bir ba ms z bölüm ayr sigorta konusu olarak de erlendirilir. Muafiyet uygulamas aç s ndan, her bir 72 saatlik dönem bir hasar say l r. KLOZ-2 Deprem ve Yanarda Püskürmesi Teminat Muafiyet Klozu (Sivil Rizikolar Muhteviyat için) Deprem ve yanarda püskürmesi sigortalar nda, her bir muhteviyat (ev eflyas ) hasar nda, deprem ve yanarda püskürmesi muhteviyat sigorta bedeli üzerinden en az %5 oran nda bulunacak bir tenzili muafiyet uygulan r. Sigortal ve sigortac, muafiyet oran n n art r larak %10 fleklinde uygulanmas hususunda anlaflabilirler. Bu durumda, tarife fiyatlar ndan %20 oran nda indirim yap l r. Bu husus poliçenin ön yüzüne yaz l r. Sigortac hasar n n, bu muafiyet miktar n aflan k sm ndan sorumludur. Muafiyet uygulanmas aç s ndan, her bir 72 saatlik dönem bir hasar say l r. Ek Teminat Klozlar -17-

20 Ek Teminat Klozlar KLOZ-3 Deprem ve Yanarda Püskürmesi Teminat Müflterek Sigorta ve Muafiyet Klozu (Ticari ve S nai Rizikolar için) Deprem ve yanarda püskürmesi sigortas %100 sigorta bedelinin, en az %20 sinin sigortal üzerinde kalmas ve meydana gelecek hasarlarda sigortal n n bu oranla hasara ifltirak etmesi kayd yla sigortal ya müflterek sigorta fleklinde yap lm flt r. Sigortal ve sigortac bu oran n art r lmas hususunda anlaflabilirler. Bu durumda prim, %100 sigorta bedeli üzerinden, tarifede belirtilen fiyat indirimi esas al narak hesaplan r. Bu husus poliçenin ön yüzüne yaz l r. Sigortal, sigorta bedelinden kendi üzerinde tutmay kabul ve taahhüt etti i k sm tekrar sigorta ettiremez. Sigortal, meydana gelecek hasarlarda, önceden mutab k kal nan ve poliçede yaz lan oranla hasara ifltirak eder. Deprem ve yanarda püskürmesi teminat ile ilgili her bir hasarda, ayn sigortal ya ait ve ayn riziko adresindeki sigorta teminat n n, bina (bina, sabit tesisat ve dekorasyon) ve muhteviyat (emtea; makine, teçhizat, demirbafl ve di er tesisat) veya birden fazla bina ve/veya muhteviyat kapsamas halinde, bilumum; a) Bina, sabit tesisat ve dekorasyon, b) Emtea, c) Makine, teçhizat, demirbafl ve di er tesisat, gruplar n her birinin toplam sigorta bedelleri (sigortac n n sorumlu oldu u k s m) üzerinden en az %2 oran nda bulunacak bir tenzili muafiyet bu gruplar n her biri için ayr ayr uygulan r. Sigortac, hasar n bu muafiyet miktar n aflan k sm ndan sorumludur. Sigortal ve sigortac, muafiyet oran n n art r lmas hususunda anlaflabilirler. Bu durumda fiyattan, tarifede belirtilen oranda indirim yap l r. Bu husus poliçenin ön yüzüne yaz l r. Muafiyet uygulamas aç s ndan, her bir 72 saatlik dönem bir hasar say l r. KLOZ-5 Deprem ve Yanarda Püskürmesi Teminat için Enflasyona Endeksli Teminat Klozu Enflasyona karfl koruma amac yla, taraflarca kararlaflt r lan ve afla da belirtilen oranda teminat art fl verilebilir. Bu durumda, sigorta primi, teminat art fl oran n n yar s kadar art r larak tespit edilir. Enflasyon nedeniyle azami teminat art fl oran : %. GREV, LOKAVT, KARGAfiALIK, HALK HAREKETLER KLOZU " Yang n Sigortas ile birlikte verildi i takdirde Yang n Poliçesine eklenecek Kloz " Yang n Sigortas Genel fiartlar hükümleri sakl kalmak kayd yla : Yang na sebebiyet vermifl olsun, olmas n; grev, lokavt, ifl anlaflmazl, kargaflal k veya halk hareketleri s ras nda meydana gelen olaylar ve bu olaylar önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar taraf ndan yap lan müdahaleler sonucu sigortal fleylerde do rudan meydana gelen bütün zararlar teminata ilave edilmifltir. Teminat D fl nda Kalan Haller : Kloz konusu olaylar s ras nda olsa dahi, üretim düflmesi, sigortal fleylerin kirlenmesi paslanmas, çürümesi kalite kayb gibi dolayl zararlar teminat d fl ndad r. flbu grev, lokavt, kargaflal k, halk hareketleri teminat sigorta ettirenin, Yang n Sigortas Genel fiartlar nda öngörülen beyan yükümlülü üne ek olarak bu klozla ilgili sorulara iliflkin yaz l ve imzal cevaplar na dayan larak verilmifltir. KÖTÜ N YETL HAREKETLER KLOZU " Yang n Sigortas ile birlikte verildi i takdirde Yang n Poliçesine eklenecek Kloz " Yang n Sigortas Genel fiartlar hükümleri sakl kalmak kayd yla : Grev, Lokavt, Kargaflal k, Halk Hareketleri klozunda belirtilen olaylarla ilgili olmaks z n, -18-

MESLEK SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

MESLEK SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari MESLEK SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari A. S GORTANIN KAPSAMI A.1. A.2. A.3. A.4. A.4.1. Sigortan n Konusu Bu sigorta sözleflmesi ile sigortal n n poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif

Detaylı

HIRSIZLIK S GORTASI GENEL fiartlari

HIRSIZLIK S GORTASI GENEL fiartlari HIRSIZLIK S GORTASI GENEL fiartlari A. Sigortan n Kapsam A.1. Sigortan n Konusu Bu sigorta ile poliçede belirlenen sigortal yerde h rs zl k veya h rs zl a teflebbüsün; 1.1. K rma, delme, y kma, devirme

Detaylı

flveren Sorumluluk Sigortas Genel fiartlar

flveren Sorumluluk Sigortas Genel fiartlar flveren Sorumluluk Sigortas Genel fiartlar De erli Sigortal m z, fiirketimiz taraf ndan düzenlenmifl sigorta poliçeniz ekte yer almaktad r. Yap Kredi Sigorta n n size özel hizmet ve avantajlar ndan kesintisiz

Detaylı

ASANSÖR KAZALARINDA ÜÇÜNCÜ K fi LERE KARfiI SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

ASANSÖR KAZALARINDA ÜÇÜNCÜ K fi LERE KARfiI SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari ASANSÖR KAZALARINDA ÜÇÜNCÜ K fi LERE KARfiI SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari Sigorta Teminat n n Kapsam Madde 1 Bu sigorta, sözleflme ile daimi bak ma tabi olan ve marka, tip, kullan fl tarz, tafl

Detaylı

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri Klozu (Yangın Sigortası ile Birlikte Verildiği Takdirde Yangın Poliçesine Eklenecek Kloz)

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri Klozu (Yangın Sigortası ile Birlikte Verildiği Takdirde Yangın Poliçesine Eklenecek Kloz) Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri Klozu Yangına sebebiyet vermiş olsun, olmasın; grev, lokavt, kargaşalık veya halk hareketleri sırasında meydana gelen olaylar ve bu olayları önlemek ve etkilerini

Detaylı

YANGIN S GORTASI GENEL fiartlari

YANGIN S GORTASI GENEL fiartlari YANGIN S GORTASI GENEL fiartlari A. Sigortanın Kapsamı A.1. Sigortanın Kapsamı Bu sigorta ile yangının, yıldırımın, infilâkın veya yangın ve infilâk sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı

Detaylı

YANGIN S GORTASI KLOZLARI

YANGIN S GORTASI KLOZLARI YANGIN S GORTASI KLOZLARI 1. Deprem ve Yanarda Püskürmesi Klozu Deprem, deniz depremi (tsunami) ve yanarda püskürmesinin do rudan veya dolaylı neden olaca ı yangın, infilak, yer kayması veya toprak çökmesi

Detaylı

fiveren SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

fiveren SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari fiveren SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari Sigorta Teminat n n Kapsam Madde 1 Bu poliçe, iflyerinde meydana gelebilecek ifl kazalar sonucunda iflverene terettüp edecek hukuki sorumluluk nedeniyle iflverene

Detaylı

CAM KIRILMASINA KARfiI S GORTA GENEL fiartlari

CAM KIRILMASINA KARfiI S GORTA GENEL fiartlari CAM KIRILMASINA KARfiI S GORTA GENEL fiartlari Sigorta Teminat n n Kapsam Madde 1 Sigortac, bu poliçede gösterilen cam ve aynalar k r lma neticesinde u rayacaklar ziya ve hasarlara karfl afla daki flartlarla

Detaylı

MOTORLU KARA TAfiIT ARAÇLARI KASKO S GORTASI GENEL fiartlari. Ç NDEK LER A. Sigortan n Kapsam A.1. A.2. A.3. A.4.

MOTORLU KARA TAfiIT ARAÇLARI KASKO S GORTASI GENEL fiartlari. Ç NDEK LER A. Sigortan n Kapsam A.1. A.2. A.3. A.4. MOTORLU KARA TAfiIT ARAÇLARI KASKO S GORTASI GENEL fiartlari Ç NDEK LER A. Sigortan n Kapsam A.1. A.2. A.3. A.4. A.5. A.6. A.7. A.8. A.9. Sigortan n Konusu Sigortan n Co rafi S n r Sigortan n Kapsam Ek

Detaylı

ÖZEL GÜVENL K ZORUNLU MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

ÖZEL GÜVENL K ZORUNLU MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari ÖZEL GÜVENL K ZORUNLU MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari A. S GORTANIN KAPSAMI A.1. A.2. A.3. A.3.1. Sigortan n Konusu Sigortac, sigorta ettiren taraf ndan 5188 say l Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair

Detaylı

TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari Sigortan n Kapsam Madde 1 Bu sigorta, likit petrol gaz (LPG) tüpleyen firmalar n, doldurduklar veya doldurttuklar ve yetkili bayileri vas tas yla veya

Detaylı

Cam Kırılmasına Karşı Sigorta Genel Şartları

Cam Kırılmasına Karşı Sigorta Genel Şartları Cam Kırılmasına Karşı Sigorta Genel Şartları Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 1976 Sigorta Teminatının Kapsamı Madde 1 Sigortacı bu poliçede gösterilen cam ve aynaları kırılma neticesinde uğrayacakları ziya ve

Detaylı

TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 20 Aralık 1991

TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 20 Aralık 1991 TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 20 Aralık 1991 Sigortanın Kapsamı Madde 1- Bu sigorta, Likit Petrol Gazı (LPG) tüpleyen firmaların, doldurdukları veya doldurttukları

Detaylı

fiyer PAKET S GORTASI K TAPÇI I

fiyer PAKET S GORTASI K TAPÇI I fiyer PAKET S GORTASI K TAPÇI I Sigorta Sözleflmesi çerçevesinde yararlanabilece iniz teminatlar, sat n alm fl oldu unuz ve poliçede belirtilmifl bulunan teminatlarla s n rl d r. Size verilen bu ürün kitapç

Detaylı

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Hazine Müsteşarlığından A SİGORTA KAPSAMI A.1 Sigortanın Kapsamı 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız

Detaylı

MOTORLU KARA TAfiITLARI HT YAR MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

MOTORLU KARA TAfiITLARI HT YAR MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari MOTORLU KARA TAfiITLARI HT YAR MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari Sigorta Teminat n n Kapsam Madde 1 Sigortac, iflbu poliçede gösterilen arac n kullan lmas ndan do an ve Karayollar Trafik Kanunu'na

Detaylı

İşveren Sorumluluk. Sigortası Genel Şartları

İşveren Sorumluluk. Sigortası Genel Şartları İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz yararlanmak için,

Detaylı

DEVLET DESTEKL SERA S GORTASI TEKN K ARTLAR, TAR FE VE TAL MATLAR

DEVLET DESTEKL SERA S GORTASI TEKN K ARTLAR, TAR FE VE TAL MATLAR DEVLET DESTEKL SERA S GORTASI TEKN K ARTLAR, TAR FE VE TAL MATLAR Bu sigorta ile 5363 say l Tar m Sigortalar Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu karar ile kapsama al nan risklerin, Örtü

Detaylı

Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları

Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları A -Sigortanın Kapsamı A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının karayolunda kullanılabilen motorlu aracı ile daimi ikametgah adresi dışındaki

Detaylı

MAK NE KIRILMASI S GORTASI GENEL fiartlari

MAK NE KIRILMASI S GORTASI GENEL fiartlari MAK NE KIRILMASI S GORTASI GENEL fiartlari MAK NE KIRILMASI S GORTASI GENEL fiartlari Teminat Kapsam : MADDE 1 Sigortac, bu poliçe ile bu poliçenin ayr lmaz cüzünü teflkil eden ekli envanter cetvelinde

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

NfiAAT S GORTASI GENEL fiartlari

NfiAAT S GORTASI GENEL fiartlari NfiAAT S GORTASI GENEL fiartlari NfiAAT ALL R SKS S GORTASI GENEL fiartlari Sigorta Teminat n n Kapsam MADDE 1 Bu sigorta; konusunu teflkil eden de erlerin teminat müddeti içinde, inflaat sahas nda bulundu

Detaylı

TEHL KEL MADDELER VE TEHL KEL ATIK ZORUNLU MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

TEHL KEL MADDELER VE TEHL KEL ATIK ZORUNLU MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari TEHL KEL MADDELER VE TEHL KEL ATIK ZORUNLU MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari A. S GORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Sigortanın konusu, 11/3/2010 tarih ve 2010/190 sayılı Tehlikeli Maddeler

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (Bu Genel Şartlar 21.07.2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazete de yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk

Detaylı

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MAL SORUMLULUK S GORTASI (TRAF K S GORTASI) GENEL fiartlari

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MAL SORUMLULUK S GORTASI (TRAF K S GORTASI) GENEL fiartlari KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MAL SORUMLULUK S GORTASI (TRAF K S GORTASI) GENEL fiartlari A. S GORTA KAPSAMI A.1 Sigortan n Kapsam Sigortac, poliçede tan mlanan motorlu arac n iflletilmesi s ras

Detaylı

KLASİK SİVİL YANGIN SİGORTA POLİÇESİ

KLASİK SİVİL YANGIN SİGORTA POLİÇESİ KLASİK SİVİL YANGIN SİGORTA POLİÇESİ POLİÇE/YENİLEME NO 7141309 / 0 0 KSY 13351 13/03/2016 SÜRE 365 gün ÖNCEKİ POL. NO 13/03/2017 TEKLİF SAATİ 0932 ESKİ POLİÇE NO GRAS SAVOYE SİGORTA VE REASÜR.BROKE.A.Ş.

Detaylı

Yangın Sigortası Yaptırmadan, Ek Teminatlar Alınabilir mi? Hayır, ek teminatları alabilmek için mutlaka yangın sigortası yaptırmış olmak gerekir.

Yangın Sigortası Yaptırmadan, Ek Teminatlar Alınabilir mi? Hayır, ek teminatları alabilmek için mutlaka yangın sigortası yaptırmış olmak gerekir. Yangın Sigorta Poliçesi ile Hangi Haller Teminat Altına Alınmış Olur? Yangın Sigorta Poliçesi ile şu haller teminat altına alınabilir: 1) Yangın, 2) Yıldırım, 3) İnfilak. veya yangın ve infilak sonucu

Detaylı

h) Poliçe özel şartlarında düzenlenecek sair teminat dışı haller.

h) Poliçe özel şartlarında düzenlenecek sair teminat dışı haller. Sağlık Sigortası Genel Şartları Madde 1- İşbu sigorta, sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları halinde tedavileri için gerekli masrafları ile

Detaylı

ZORUNLU SERTİFİKA MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 27 Ocak 2005

ZORUNLU SERTİFİKA MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 27 Ocak 2005 ZORUNLU SERTİFİKA MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 27 Ocak 2005 A- SİGORTANIN KAPSAMI A.1- Sigortanın Konusu Bu sigorta ile; ulusal veya uluslararası düzeyde nitelikli elektronik

Detaylı

MAK NA KIRILMASI S GORTASI GENEL fiartlari

MAK NA KIRILMASI S GORTASI GENEL fiartlari MAK NA KIRILMASI S GORTASI GENEL fiartlari Teminat n n Kapsam Madde 1 Sigortac, bu poliçe ile bu poliçenin ayr lmaz cüzünü teflkil eden ekli envanter cetvelinde say lar, imalat y llar ; nitelikleri ve

Detaylı

KRED S GORTASI GENEL fiartlari

KRED S GORTASI GENEL fiartlari KRED S GORTASI GENEL fiartlari A. Sigortan n Kapsam A.1. A.1.1. A.1.2. A.1.3. A.1.4. A.1.5. A.1.6. A.2. Sigortan n Konusu Bu sigorta sözleflmesi ile kararlaflt r lan kredili sat fl ve kredili hizmet ifllemlerinde

Detaylı

KRED S GORTASI GENEL fiartlari

KRED S GORTASI GENEL fiartlari KRED S GORTASI GENEL fiartlari A. Sigortan n Kapsam A.1. Sigortan n Konusu Bu sigorta sözleflmesi ile kararlaflt r lan kredili sat fl ve kredili hizmet ifllemlerinde al c n n; A.1.1. flas etmesi, A.1.2.

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartları A- SİGORTA KORUMASI

Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartları A- SİGORTA KORUMASI Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartları A- SİGORTA KORUMASI A.1- Sigortanın Konusu Bu sözleşme ile sigortacı; sigortalının taraf olduğu ve bu sözleşmeyle saptanan konular kapsamındaki sözleşmeler ya da

Detaylı

SERA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi 05.09.2006

SERA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi 05.09.2006 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1- Sigortanın Kapsamı SERA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi 05.09.2006 Bu sigorta ile; dolunun seraya vereceği zararlar ile serada yetiştirilen ürünlerin miktarında meydana

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

HUKUKSAL KORUMA S GORTASI GENEL fiartlari

HUKUKSAL KORUMA S GORTASI GENEL fiartlari HUKUKSAL KORUMA S GORTASI GENEL fiartlari A. Sigorta Korumas A.1. A.2. Sigortan n Konusu Bu sözleflme ile sigortac ; sigortal n n taraf oldu u ve bu sözleflmeyle saptanan konular kapsam ndaki sözleflmeler

Detaylı

Model: KZ 643 07/2015 1.000

Model: KZ 643 07/2015 1.000 Model: KZ 643 07/2015 1.000 HUKUKSAL KORUMA S GORTASI K TAPÇI I Sigorta Sözleflmesi çerçevesinde yararlanabilece iniz teminatlar, sat n alm fl oldu unuz ve poliçede belirtilmifl bulunan teminatlarla s

Detaylı

X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU

X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapacak sözleşmeye

Detaylı

Sağlık Sigortası Genel Şartları

Sağlık Sigortası Genel Şartları Sağlık Sigortası Genel Şartları A- SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Kapsamı İşbu sigorta, sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları halinde tedavileri

Detaylı

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 27 Eylül 2000 A. SİGORTA KAPSAMI A.1. Sigortanın Kapsamı 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki

Detaylı

ZORULU DEPREM SİGORTASI (DASK) ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A - SİGORTA KAPSAMI A.1 - Sigortanın Kapsamı 587 sayılı Kanun Hükmünde

ZORULU DEPREM SİGORTASI (DASK) ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A - SİGORTA KAPSAMI A.1 - Sigortanın Kapsamı 587 sayılı Kanun Hükmünde ZORULU DEPREM SİGORTASI (DASK) ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A - SİGORTA KAPSAMI A.1 - Sigortanın Kapsamı 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki

Detaylı

İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigorta Teminatının Kapsamı: İşbu poliçe, işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işveren üzerine düşecek hukuki sorumluluk

Detaylı

M A P F R E G E N E L S G O R T A A N O N M fi R K E T O F S M. OF SLER Ç N MAL VARLI I VE fi DURMASI ZARARLARI S GORTASI

M A P F R E G E N E L S G O R T A A N O N M fi R K E T O F S M. OF SLER Ç N MAL VARLI I VE fi DURMASI ZARARLARI S GORTASI M A P F R E G E N E L S G O R T A A N O N M fi R K E T O F S M OF SLER Ç N MAL VARLI I VE fi DURMASI ZARARLARI S GORTASI ÖZEL fiartlar VE KLOZLARI K TAPÇI I - OF S M - OF SLER Ç N MAL VARLI I VE fi DURMASI

Detaylı

KİRA KAYBI SİGORTASI. Mal sahibinin kira kaybı: Hasar giderilinceye kadar geçen süreye ait olan kira geliri kaybı teminat altına alınır.

KİRA KAYBI SİGORTASI. Mal sahibinin kira kaybı: Hasar giderilinceye kadar geçen süreye ait olan kira geliri kaybı teminat altına alınır. KİRA KAYBI SİGORTASI Bu poliçe ile konutunuz veya işyeriniz için; yangın, yıldırım, infilak ana teminatlarına ilave olarak, aşağıda belirtilen ek teminatlardan dilediğinizi seçerek, söz konusu teminatlar

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (TEKNE - SÜRE) (Yard mc tercüme metin) TEKNE 1/11/95

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (TEKNE - SÜRE) (Yard mc tercüme metin) TEKNE 1/11/95 ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (TEKNE - SÜRE) (Yard mc tercüme metin) 1/11/95 TEKNE 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak, geminin (afla dakiler) nedeniyle

Detaylı

ZORUNLU DEPREM SĠGORTASI GENEL ġartlari

ZORUNLU DEPREM SĠGORTASI GENEL ġartlari 13 Mayıs 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27933 TEBLĠĞ Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığından: ZORUNLU DEPREM SĠGORTASI GENEL ġartlari A- SĠGORTA KAPSAMI A.1- Sigortanın Kapsamı 587 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

YANGIN SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 1993 (Son Düzenleme Tarihi: 1 Eylül 2009)

YANGIN SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 1993 (Son Düzenleme Tarihi: 1 Eylül 2009) A- Sigortanın Kapsamı A.l- Sigortanın Kapsamı YANGIN SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 1993 (Son Düzenleme Tarihi: 1 Eylül 2009) Bu sigorta ile yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın

Detaylı

Yangına Bağlı Kar Kaybı Sigortası Genel Şartları

Yangına Bağlı Kar Kaybı Sigortası Genel Şartları Yangına Bağlı Kar Kaybı Sigortası Genel Şartları Yürürlük Tarihi 01.02.2009 A- Sigortanın Kapsamı A.1- Sigortanın Konusu Bu sigorta ile; bir ticari faaliyetin yürütülmesinde kullanılan taşınır ve taşınmaz

Detaylı

Yangın Sigortası Özel ve Genel Şartları

Yangın Sigortası Özel ve Genel Şartları Yangın Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

Cam Kırılmasına Karşı Sigorta Genel Şartları

Cam Kırılmasına Karşı Sigorta Genel Şartları Cam Kırılmasına Karşı Sigorta Genel Şartları A - SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigorta Teminatının Kapsamı Sigortacı bu poliçede gösterilen cam ve aynaları kırılma neticesinde uğrayacakları ziya ve hasarlara

Detaylı

Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası Genel Şartları A- SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigorta Teminatının Kapsamı Bu sigorta, sözleşme ile daimi bakıma tabi olan ve marka, tip, kullanılış

Detaylı

NfiAAT S GORTASI GENEL fiartlari (BÜTÜN R SKLER)

NfiAAT S GORTASI GENEL fiartlari (BÜTÜN R SKLER) NfiAAT S GORTASI GENEL fiartlari (BÜTÜN R SKLER) A. Sigortan n Kapsam A.1.Sigortan n Kapsam Bu sigorta, konusunu teflkil eden de erlerin teminat müddeti içinde, inflaat sahas nda bulundu u s rada, inflaat

Detaylı

Prof. Dr. TEKİN MEMİŞ İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi SİGORTA SÖZLEŞMESİ ŞARTLARININ YARGISAL DENETİMİ

Prof. Dr. TEKİN MEMİŞ İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi SİGORTA SÖZLEŞMESİ ŞARTLARININ YARGISAL DENETİMİ Prof. Dr. TEKİN MEMİŞ İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi SİGORTA SÖZLEŞMESİ ŞARTLARININ YARGISAL DENETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX GİRİŞ VE PROBLEMİN ORTAYA KONULMASI...1

Detaylı

ELEKTRON K C HAZ S GORTASI GENEL fiartlari

ELEKTRON K C HAZ S GORTASI GENEL fiartlari ELEKTRON K C HAZ S GORTASI GENEL fiartlari Teminat Kapsam Madde 1 Sigortac, bu poliçe ile bu poliçenin ayr lmaz cüzünü teflkil eden ekli cetvelde cinsi, say s, yap m y llar, niteli i ve sigorta k ymetleri

Detaylı

YANGINA BAĞLI KAR KAYBI SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

YANGINA BAĞLI KAR KAYBI SİGORTASI GENEL ŞARTLARI YANGINA BAĞLI KAR KAYBI SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 1 Mayıs 1995 A. SIGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile; bir ticari faaliyetin yürütülmesinde kullanılan taşınır ve taşınmaz

Detaylı

ELEKTRON K C HAZ S GORTALARI GENEL fiartlari

ELEKTRON K C HAZ S GORTALARI GENEL fiartlari ELEKTRON K C HAZ S GORTALARI GENEL fiartlari Teminat Kapsam Madde 1 Sigortac, bu poliçe ile bu poliçenin ayr lmaz cüzünü teflkil eden ekli cetvelde cinsi, say s, yap m y llar, niteli i ve sigorta k ymetleri

Detaylı

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI İÇERIK Yangın Sigortalarında Bedel Esası & Sigorta Bedelinin Belirlenmesi Poliçe Türleri Yangın & Oto dışı Sigorta Poliçelerinde Brüt Prim Detayı Ana Teminatlar İsteğe Bağlı

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları. Yürürlük Tarihi: 16 Mayıs Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığından:

Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları. Yürürlük Tarihi: 16 Mayıs Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığından: Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları Yürürlük Tarihi: 16 Mayıs 2011 Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığından: ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Resmi Gazete Tarihi: 13 Mayıs 2011 CUMA Resmi

Detaylı

YANGIN SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 1993

YANGIN SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 1993 YANGIN SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 1993 A- Sigortanın Kapsamı A.l- Sigortanın Kapsamı Bu sigorta ile yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman,

Detaylı

Otel ve Tatil Köyü Poliçesi Özel ve Genel fiartlar

Otel ve Tatil Köyü Poliçesi Özel ve Genel fiartlar Otel ve Tatil Köyü Poliçesi Özel ve Genel fiartlar De erli Sigortal m z, fiirketimiz taraf ndan düzenlenmifl sigorta poliçeniz ekte yer almaktad r. Yap Kredi Sigorta n n size özel hizmet ve avantajlar

Detaylı

Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları

Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları Yürürlük Tarihi: 27 Eylül 2000 A- SİGORTA KAPSAMI A.1- Sigortanın Kapsamı 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

Apartman ve siteler Ortak alanlar sigortası

Apartman ve siteler Ortak alanlar sigortası Apartman ve siteler Ortak alanlar sigortası Kat mülkiyeti kanununu önemseyen her yöneticinin bütçe ayırması gereken bir poliçe Ortak alanları olan tüm siteler ve hasar sorumluluğu almak istemeyen objektif

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

KARAYOLU YOLCU TAfiIMACILI I ZORUNLU KOLTUK FERD KAZA S GORTASI GENEL fiartlari

KARAYOLU YOLCU TAfiIMACILI I ZORUNLU KOLTUK FERD KAZA S GORTASI GENEL fiartlari KARAYOLU YOLCU TAfiIMACILI I ZORUNLU KOLTUK FERD KAZA S GORTASI GENEL fiartlari A. S GORTANIN KAPSAMI A.1. A.2. Sigortan n Konusu Bu sigorta, yurtiçi ve uluslar aras yolcu tafl mac l kapsam nda seyahat

Detaylı

İŞVEREN SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 27 Nisan 1983

İŞVEREN SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 27 Nisan 1983 İŞVEREN SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 27 Nisan 1983 Sigortanın Teminatının Kapsamı Madde 1- Bu poliçe, işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene terettüp edecek

Detaylı

Yuvam Sigortas Özel ve Genel fiartlar

Yuvam Sigortas Özel ve Genel fiartlar Yuvam Sigortas Özel ve Genel fiartlar De erli Sigortal m z, fiirketimiz taraf ndan düzenlenmifl sigorta poliçeniz ekte yer almaktad r. Yap Kredi Sigorta n n size özel hizmet ve avantajlar ndan kesintisiz

Detaylı

Yangın Sigortası, Hırsızlık Sigortası ve Cam Kırılması Sigortası Genel Şartları ve

Yangın Sigortası, Hırsızlık Sigortası ve Cam Kırılması Sigortası Genel Şartları ve TİCARİ PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapacak sözleşmeye ilişkin

Detaylı

YANGIN SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

YANGIN SİGORTASI GENEL ŞARTLARI YANGIN SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 1993 A. SIGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Kapsamı Bu sigorta ile yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman,

Detaylı

Ana Teminatlar : Ek Teminatlar: Yangın, Yıldırım, İnfilak

Ana Teminatlar : Ek Teminatlar: Yangın, Yıldırım, İnfilak KONUT POLİÇESİ Ana Teminatlar : Yangın, Yıldırım, İnfilak Ek Teminatlar: Dahili Su Sel / Su Baskını Fırtına Yer Kayması Kara, Hava, Deniz Taşıtları Çarpması Kar Ağırlığı Hırsızlık Enkaz Kaldırma Duman

Detaylı

a) Harp veya harp niteliğindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan doğan iç kargaşalıklar,

a) Harp veya harp niteliğindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan doğan iç kargaşalıklar, SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 Yürürlük Tarihi: 10 Ekim 1990 Teminat Kapsamı Madde 1- İşbu sigorta, sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları

Detaylı

SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 Yürürlük Tarihi: 10 Ekim 1990

SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 Yürürlük Tarihi: 10 Ekim 1990 SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 Yürürlük Tarihi: 10 Ekim 1990 Teminat Kapsamı Madde 1- İşbu sigorta, sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları

Detaylı

ULUSLARARASI KASKO SİGORTA POLİÇESİ GENEL ŞARTLARI

ULUSLARARASI KASKO SİGORTA POLİÇESİ GENEL ŞARTLARI ULUSLARARASI KASKO SİGORTA POLİÇESİ GENEL ŞARTLARI A -SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının, karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtlardan, römork

Detaylı

ÜRÜN SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

ÜRÜN SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari ÜRÜN SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari A. S GORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleflmesi ile sigortacı, sigortalıya karflı, sözleflmede tanımlanan ürünlerin kusurundan kaynaklanan

Detaylı

Elektronik Cihaz. Sigortası Genel Şartları

Elektronik Cihaz. Sigortası Genel Şartları Elektronik Cihaz Sigortası Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Allianz Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 10 Ekim 1990 Teminat Kapsamı Madde 1- İşbu sigorta, sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları halinde

Detaylı

TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ.

TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ. TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ. Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Türkiye Kano Federasyonu

Detaylı

GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ Yayımlandığı Resmi Gazete: 26.07.2007 26594 Yayımlayan Kurum: Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

CAM KIRILMASINA KARŞI SİGORTA GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 1976

CAM KIRILMASINA KARŞI SİGORTA GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 1976 CAM KIRILMASINA KARŞI SİGORTA GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 1976 Sigorta Teminatının Kapsamı Madde 1- Sigortacı bu poliçede gösterilen cam ve aynaları kırılma neticesinde uğrayacakları ziya ve

Detaylı

Yangın. Sigortası Özel ve Genel Şartları

Yangın. Sigortası Özel ve Genel Şartları Yangın Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Allianz Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU 1319 EMLAK VERG S U 173 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 43/4 Geçici Muafl klar Geçici Muafl klar Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci maddesiyle de iflen Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA HUKUKUNA GİRİŞ IV. SİGORTA HUKUKU VE BÖLÜMLERİ 12

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA HUKUKUNA GİRİŞ IV. SİGORTA HUKUKU VE BÖLÜMLERİ 12 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA HUKUKUNA GİRİŞ I. SİGORTA KAVRAMI 1 II. SİGORTANIN İŞLEVLERİ 4 III. TARİHÎ GELİŞİMİ 6 IV. SİGORTA HUKUKU VE BÖLÜMLERİ 12 1. Sosyal Sigorta Hukuku 14 2. Özel Sigorta Hukuku

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Zorunlu Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Zorunlu Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Zorunlu Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortası Genel Şartları A- SİGORTANIN KAPSAMI (CX.1 Özel Salon Araçlar) A.1. Sigortanın Kapsamı Sigorta Edilen Kişi, bu sözleşmenin temelini oluşturan ve bu belge ile birleştirilmiş

Detaylı

KÜMES HAYVANLARI HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 29 Haziran 1984

KÜMES HAYVANLARI HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 29 Haziran 1984 KÜMES HAYVANLARI HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 29 Haziran 1984 Sigorta Teminatının Kapsamı Madde 1- Bu poliçe üretim işletmelerinde bulunan kümes hayvanlarının; a) Her türlü adi ve bulaşıcı

Detaylı

YANGIN SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 1993

YANGIN SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 1993 YANGIN SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 1993 A- Sigortanın Kapsamı A.l- Sigortanın Kapsamı Bu sigorta ile yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman,

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

Devlet Destekli Sera Sigortası Genel Şartları

Devlet Destekli Sera Sigortası Genel Şartları Devlet Destekli Sera Sigortası Genel Şartları A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile

Detaylı

A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu

A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu DEVLET DESTEKLİ SERA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile

Detaylı

DURSUN SAAT MAKİNA KIRILMASI SİGORTASINDA RİZİKO

DURSUN SAAT MAKİNA KIRILMASI SİGORTASINDA RİZİKO DURSUN SAAT MAKİNA KIRILMASI SİGORTASINDA RİZİKO İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XIII GİRİŞ...1 I. GENEL OLARAK...1 II. MAKİNA KIRILMASI SİGORTASININ TARİHÇESİ VE ÖNEMİ...4 III. MAKİNA KIRILMASI

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı