Yang n Sigortas Özel ve Genel fiartlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yang n Sigortas Özel ve Genel fiartlar"

Transkript

1 Yang n Sigortas Özel ve Genel fiartlar

2

3 De erli Sigortal m z, fiirketimiz taraf ndan düzenlenmifl sigorta poliçeniz ekte yer almaktad r. Yap Kredi Sigorta n n size özel hizmet ve avantajlar ndan kesintisiz yararlanmak için, lütfen poliçenizi ve ekindeki kitapç dikkatle okuyup, saklay n z. Poliçenizin tüm hizmetleri ve avantajlar hakk nda detayl bilgi almak ve ödeme yöntemleri ile ilgili tüm sorular n z için Müflteri letiflim Merkezi ni arayabilirsiniz Evlerinize veya iflyerlerinize yönelebilecek birçok tehdit karfl s nda size güvence sa layan Yap Kredi Sigorta Yang n ve Ek Teminatlar Poliçesi ni tercih etti iniz için teflekkür eder, risksiz bir yaflam dileriz. Sayg lar m zla Yap Kredi Sigorta A.fi. Yang n Sigortas Özel ve Genel fiartlar -1-

4 çindekiler Ç NDEK LER ÖNSÖZ BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 : HASAR DURUMUNDA YAPMANIZ GEREKENLER : POL ÇEN Z LE LG L GENEL UYARILAR : YAPI KRED S GORTA YANGIN POL ÇES ÖZEL fiartlari GENEL fiartlar BÖLÜM 4 BÖLÜM 5 BÖLÜM 6 BÖLÜM 7 BÖLÜM 8 : YANGIN S GORTASI GENEL fiartlari : YANGIN ve NF LAK MAL SORUMLULU U GENEL fiartlari ve TAZM NAT ESASLARI : EK TEM NAT KLOZLARI : HIRSIZLIK S GORTASI GENEL fiartlari : CAM KIRILMASINA KARfiI S GORTA GENEL fiartlari -2-

5 Bölüm 1 Hasar Durumunda Yapman z Gerekenler Bu poliçe ile sigorta güvencesine ald n z de erlerde, teminat kapsam na giren herhangi bir hasar meydana geldi inde; w Hasar n büyümesini önlemek için gerekli tedbirleri al n z. w H rs zl k, Grev Lokavt Kargaflal k Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, Terörizm, Araç Çarpmas söz konusu ise derhal emniyet birimlerine baflvurarak tespit yapt r n z. w En k sa sürede acentenize veya flirketimize poliçe numaran z da belirterek hasar ihbar nda bulununuz. Bu flartlar yerine getirildi inde, Yap Kredi Sigorta size yard m elini en k sa zamanda uzatarak, hasar tespitine bafllayacak ve afla da belirtilen ve hasar n niteli ine göre istenecek di er ek belgelerin temin edilmesi halinde zarar n z tazmin edecektir. 1- Yang n Sigortas ve ek teminatlar kapsam ndaki hasarlarda; w tfaiye Raporu (yang n hasarlar için) w Takipsizlik Karar (baz yang n hasarlar için savc l ktan) w Fatura w Olay beyan w Foto raf w Tapu veya Kira Kontrat w Meteoroloji Raporu (f rt na hasarlar için) w Vergi Levhas (Ticari rizikolar için) w Muhasebe Kay tlar (Ticari rizikolar için) Hasar Durumunda Yapman z Gerekenler 2- H rs zl k Sigortas kapsam ndaki hasarlarda; w Müracaat Tutana w Görgü Tespit Tutana w Bulunamad Yaz s (Emniyet Birimlerinden) w Hasar talebi beyan w Çal nanlara ait fatura, garanti belgesi, resim v.s. (konutlar için) w Muhasebe Kay tlar (Ticari rizikolar için) w Vergi Levhas (Ticari rizikolar için) 3- Cam K r lmas Sigortas kapsam ndaki hasarlarda; w Foto raf (eksper gönderilmeyen hasarlarda) w Fatura w Beyan w Vergi Levhas (Ticari rizikolar için) -3-

6 Poliçeniz le lgili Genel Uyar lar Bölüm 2 Poliçeniz le lgili Genel Uyar lar w w w w w w Lütfen sat n ald n z Yang n ve Ek Teminatlar poliçenizi ve buna ba l olarak yapt rm fl oldu unuz ek belgelerinizi, bu poliçe kitapç ile birlikte saklay n z. Hasar n z n eksiksiz ödenebilmesi için varl klar n z lütfen poliçe bafllang ç tarihindeki tam de er üzerinden sigorta ettiriniz. E er taraf n za daha önce yaz l bir sigorta teklifi verilmifl ise olas hatalar önlemek için, teklif bilgileri ile poliçe bilgilerini karfl laflt r n z. Poliçenizde belirtilmemifl teminatlar, poliçe teminat kapsam d fl nda olup, bu kitapç kta yer alan kloz hükümlerine tabi de ildir. Sigorta poliçeniz tanzim tarihinden önceki hasarlar kapsamaz. Gerek teminat klozlar, gerekse özel klozlar, poliçenin ilgili yerinde belirtilmesi ve gereken ek primin al nm fl olmas kayd yla geçerli olup, ilgili oldu u bölümün genel flartlar na tabidir. w Bu kitapç kta, sat n alm fl oldu unuz ürünümüzle ilgili önemli hususlar taraf n za aç klanmaktad r. Daha detayl bilgiye gereksiniminiz olmas durumunda acentenizi veya flirketimizi arayabilirsiniz. -4-

7 Bölüm 3 Yap Kredi Sigorta Yang n Poliçesi Özel fiartlar YAPI KRED S GORTA Yang n ve Ek Teminatlar poliçeniz bu kitapç kta yaz l özel ve genel flartlar kapsam nda düzenlenmifltir. Tüm Poliçeler çin Geçerli Özel fiartlar Poliçenizde yer alan sigorta de erlerinin rayiç de erleri içermesi ve bu flekilde eksik sigortaya yol açmamas sizlerin olas bir hasar karfl s nda ma duriyetinizi ortadan kald racakt r. Gerek sat n al nabilecek di er teminatlar, gerekse sigorta de erleriniz konular nda Yap Kredi Sigorta acenteniz veya Merkez ve Bölge Müdürlüklerimizle lütfen temas ediniz. fiirketimizin size her iki konuda da yard mc olamaya haz r oldu unu yineler, bu vesile ile ifllerinizde baflar lar dileriz. Poliçe Koflullar na Ba l Özel fiartlar Zorunlu Deprem Sigortas Olan ve Enflasyon Teminat Al nan Poliçeler çin fl bu poliçedeki htiyari deprem sigorta bedeli; ihtiyari deprem teminat n içeren poliçenin tanzim edildi i tarihte geçerli olan zorunlu deprem poliçesi sigorta bedelinin enflasyondan kaynaklanan de er art fl n da kapsamaktad r. Sigortal taraf ndan ayr ca belirtilmedi i takdirde bahçe duvarlar ve bahçe düzenlemesi poliçe teminat kapsam d fl nda olup, her halükarda aç kta bulunan tafl nabilir eflya ve bitki örtüsü teminat d fl d r. Enflasyon (Ayarlama Klozu) Teminat Al nan Poliçeler çin Poliçe, üzerinde belirtilen oranda ayarlama klozlu olarak düzenlenmifl olup, hasar tarihinde sigorta bedelinin tespiti: poliçenin bafllang c ndaki sigorta bedeline anlafl lan oran n tatbiki ile gün hesab yla tespit edilecektir. Yap Kredi Sigorta Yang n Poliçesi Özel fiartlar Deprem Teminat Al nan Sivil ve Ticari Rizikolu Poliçeler çin 587 say l kanun hükmünde kararname gere ince 634 say l kat mülkiyeti kanunu kapsam ndaki binalar için zorunlu deprem sigortas yapt r lmas gereklidir. E er binan z mesken olarak infla edilmifl bir binada yer al yor ve iflyeri veya mesken olarak kullan l yor ise binan za zorunlu deprem sigortas n n yap labilmesi için tapu bilgilerinizi tedarik ederek, flirketimiz ya da yetkili acenteniz ile acilen temas kurman z önemle rica ederiz. F rt na Teminat Al nan ve Binan n Sigortaland Poliçeler çin Dolu neticesi binan n d fl cephesinde,d fl camlar nda ve çat da meydana gelebilecek zararlar teminata dahildir. Cam K r lmas Teminat Al nan Poliçeler çin a. Ayn poliçede GLKHHKNHT teminat mevcut ise ; Grev, Lokavt, Kötü Niyetli Hareketler, Kargaflal k, Halk Hareketleri ve Terör nedeniyle meydana gelecek Cam K r lmas -5-

8 Yap Kredi Sigorta Yang n Poliçesi Özel fiartlar Hasarlar teminata dahildir. Bu teminatlar dolay s yla meydana gelecek hasarlarda; w Konutlar için düzenlenmifl poliçelerde; Grev, Lokavt, Kötü Niyetli Hareketler, Kargaflal k, Halk Hareketleri ve Terör nedeniyle meydana gelecek her bir Cam K r lmas hasar nda ödenecek tazminat miktar n n % 5 i oran nda bulunacak bir muafiyet düflülür ve kalan miktar sigortal ya ödenir. w Konut d fl ticari ve s nai rizikolar için düzenlenmifl poliçelerde ; Grev, Lokavt, Kötü Niyetli Hareketler, Kargaflal k, Halk Hareketleri ve Terör nedeniyle meydana gelecek Cam K r lmas hasar nda bu sigorta, % 100 cam bedelinin %20 si sigortal üzerinde kalmak kayd yla müflterek sigorta fleklinde yap lm flt r. Bu teminat ile ilgili her bir hasarda toplam cam bedeli (sigortac n n sorumlu oldu u % 80 oran ndaki k s m) üzerinden % 2 oran nda bulunacak bir tenzili muafiyet uygulan r.sigortac, hasar n bu muafiyet miktar n aflan k sm ndan sorumludur. b. Ayn poliçede GLKHHKNHT teminat mevcut de il ise ; Grev, Lokavt, Kötü Niyetli Hareketler, Kargaflal k, Halk Hareketleri ve Terör nedeniyle meydana gelecek Cam K r lmas Hasarlar teminat d fl ndad r. H rs zl k Teminat Al nan Poliçeler çin Kasa Klozu Poliçede belirtilen mebla s n rlar üzerinde bulunan k ymetli eflyan n sakl olaca kasan n en az 30 kg a rl nda olmas ve a rl n n 50 kg dan daha fazla olmamas durumunda binaya, gardrop, vitrin, büfe, gömme dolap gibi tafl nmas mümkün olmayan mobilyaya betonlama, ankrajlama vb. tekniklerle sabitlenmifl veya gömülmüfl olmas gerekmektedir. Bu kasan n poliçede konu olan riziko adresinde belirtilen konutun ana bölümünde bulunmas flartt r. Bu flekilde tan mlanm fl olan kasada kilitli bulunan de erlerin h rs zl ; kasan n tüm kap lar n n kapal, kilitlerinin kilitlenmifl, varsa flifresinin tanzim edilmifl oldu u s rada konuta zor kullanarak giren flah s veya flah slar n patlay c madde, alet, elektrik, gaz veya sair kimyevi maddeler kullanarak kasay açmak suretiyle içindekilerin tamam n veya bir k sm n almas d r. Kasan n kendi anahtar veya flifresi ile aç lmas suretiyle yap lan h rs zl k kasadan yap lm fl kabul edilemeyecektir. -6-

9 Bölüm 3 Yang n Sigortas Genel fiartlar A- S GORTANIN KAPSAMI A.1- Sigortan n Kapsam : Bu sigorta ile yang n n, y ld r m n, infilak n veya yang n ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortal mallarda do rudan neden olaca maddi zararlar, sigorta bedeline kadar temin olunmufltur. A.2- Sigorta Bedelinin Kapsam : 2.1- Tafl nmaz mallarda : 1.1- Aksine sözleflme yoksa; binalar n d fl ndaki bahç van evi, garaj, su deposu, kömürlük gibi eklentiler ile binalar n içlerinde veya üzerlerinde bulunan her çeflit sabit tesisat, asansör ve yürüyen merdivenler, y ld r ml k, televizyon anteni gibi binay tamamlayan fleyler sigorta bedelinin kapsam içindedir Temeller, bahçe ve çevre duvarlar, istinat duvarlar, r ht mlar, teraslar, iskeleler, çeflmeler, bina d fl ndaki heykeller, sarn ç ve havuzlar gibi fleyler ancak poliçede belirtilmeleri kayd yla sigorta bedelinin kapsam içindedir Tafl n r mallarda : 2.1- Sigortal yerlerde bulunan a- Sigortal fleyler nitelikleri bak m ndan madde veya gruplara ayr lm fl ise bu madde veya gruplardan herhangi birinin içine giren, b- Sigortal fleylerin hepsi için tek bir sigorta bedeli ön görülmüfl ise bu bedele iliflkin tan m içine giren, her fley, poliçede ayr ca belirtilmifl olsun olmas n, ikame veya yeni sat n alma dolay s yla sonradan girmifl bulunsa dahi sigorta kapsam içindedir Aksine sözleflme yoksa, yaln z sigorta ettirene ve kendisiyle birlikte oturan aile bireyleri veya birlikte yaflad kifliler ve çal flanlar na ait fleyler sigorta kapsam içindedir. A.3. Ek Sözleflme ile Teminat Kapsam na Dahil Edilebilecek Haller ve Kay plar : 3.1- Afla daki haller dolay s yla meydana gelen zararlar sigorta teminat n n d fl ndad r. Ancak ek sözleflme ile bu genel flartlara ve iliflik klozlara göre bu teminat kapsam içine al nabilirler : 1.1- Grev, lokavt, kargaflal k ve halk hareketleri 1.2- Terör 1.3- Deprem ve Yanarda Püskürmesi 3.2- Yang n ve infilak sonucunda meydana gelmedi i takdirde afla daki haller dolay s yle meydana gelen zararlar teminat kapsam d fl ndad r. Ancak ek sözleflme ile bu genel flartlara ve iliflik klozlara göre teminat kapsam içine al nabilirler : 2.1- Kar a rl 2.2- Sel ve su bask n 2.3- Yer kaymas 2.4- F rt na 2.5- Dahili su 2.6- Duman 2.7- Tafl t çarpmas 7.1- Kara Tafl tlar 7.2- Deniz Tafl tlar 7.3- Hava Tafl tlar 2.8- Kötü Niyetli Hareketler 3.3- Afla da say lanlar teminat kapsam d fl ndad r. Ancak,sigorta bedellerinin poliçede ayr ca belirtilmesi kayd yla ek sözleflme ile teminat kapsam içine al nabilirler : 3.1- Sanat veya antikac l k bak m ndan de eri olan; tablolar, resimler, kitaplar, gravürler, yaz lar, heykeller, biblolar, koleksiyonlar, hal lar ve benzerleri. Yang n Sigortas Genel fiartlar -7-

10 Yang n Sigortas Genel fiartlar 3.2- Modeller, kal plar, plân ve krokiler, ihtira beratlar, belgeler, ticari defterler ve benzerleri Nakit, hisse senedi ve tahvil, k ymetli ka tlar, her çeflit alt n ve gümüfl ve bunlardan mamul ziynet eflyas ve mücevherler ve sair k ymetli madenler ve mamulleri, k ymetli tafl ve inciler ve benzerleri Deniz ve hava tafl tlar ile motorlu kara tafl tlar ve bunlar n yükleri (Hareket hali hariç) 3.5- Emanet ve ariyet mallar 3.6- Enkaz kald rma masraflar 3.7- Kira kayb ve intifadan mahrumiyet 3.8- Yang n ve infilak mali sorumlulu u (Yang n ve infilâk mali sorumlulu u ek sözleflmeyle bu genel flartlara ve iliflik kloza göre teminat kapsam içine al nabilir.) 3.9- Sigorta sözleflmesiyle teminat alt na al nan rizikolar n gerçekleflmesi sonucunda do rudan veya dolayl olarak meydana gelen her türlü çevre kirlili i sebebiyle oluflabilecek bütün zararlar. A.4- Teminat D fl nda Kalan Haller : Afla daki haller sigorta teminat n n d fl ndad r: 4.1- Savafl, hertürlü savafl olaylar istilâ, yabanc düflman hareketleri, çarp flma (Savafl ilån edilmifl olsun, olmas n), iç savafl, ihtilâl, isyan, ayaklanma ve bunlar n gerektirdi i inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen bütün zararlar 4.2- Herhangi bir nükleer yak ttan veya nükleer yak t n yanmas sonucu nükleer art klardan veya bunlara atfedilen sebeplerden meydana gelen iyonlay c radyasyonlar n veya radyo-aktivite bulaflmalar n n ve bunlar n gerektirdi i askeri ve inzibati tedbirlerin sebep oldu u bütün zararlar (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayr fl m olay n da kapsayacakt r) Kamu otoritesi taraf ndan sigortal fleyler üzerinde yap lacak tasarruflar sebebiyle meydana gelen bütün zararlar Yang n ç karmaks z n; sigortal fleylerin kendi ay plar ndan, mayalanmalar ndan, kavrulmalar ndan veya bünyelerinde meydana gelen bozulmalar ile kavrulmalar nedeniyle u rad klar zararlar Yang n ç karmaks z n; sigortal fleylerin ifllenmek için veya baflka faydal bir maksatla atefle veya s cakl a tutulmas ndan, ocak veya bunun gibi atefl bulunan bir yere düflmesinden veya at lmas ndan veya elbise, çamafl r ve di er eflya yan kl gibi alev almaks z n kavrulma veya yanmas ndan veya s tma, ayd nlatma, ütüleme aletleri ile lamba, mum, sigara ve bunlar n benzerlerine temas ndan do an zararlar Yang n ç karmaks z n; elektrikle çal flan her türlü motor, elektrik veya elektronik alet, cihaz, tesisat ve kordonlar n n elektrik cereyan na ba l bulunduklar s rada bu cereyan yüzünden k sa devre, topraklanma, voltaj inifl ç k fllar ve bu yüzden s nma ve endüksiyon cereyan gibi nedenlerle u rayacaklar zararlar Alçak bas nç sebebiyle kaplar n içeri do ru çökmesi, y rt lmas ve sair flekilde deformasyonu, y pranmas ile santrifüj kuvvetler ve mekanik olaylar nedeniyle sigortal cihaz ve motorlarda meydana gelen bütün zararlar. A.5- Eksik Sigorta : Poliçede belirtilen sigorta bedeli, sigorta edilen menfaatin, hasara u rad andaki de erinden düflük oldu u takdirde, menfaatin bir k sm n n zarara u ramas halinde sigortac, aksine sözleflme bulunmad kça sigorta bedelinin sigorta de erine olan oran neden ibaretse zarar n o kadar ndan sorumludur. Sigorta ettiren, sigorta sözleflmesini, -8-

11 yukar daki oran göz önüne al nmaks z n sigorta bedelini aflmayan zarar n tamam n n sigortac taraf ndan ödenece i fleklinde de ifltirilebilir. Sigorta ettiren sözleflmeyi bu flekilde de ifltirdi ini, rizikonun gerçekleflmesinden önce, noter protestosu ile sigortac ya bildirdi i takdirde, bildirim gününden sonra gelen günden itibaren sözleflme hükümleri, kendili inden, sigortac n n sigorta bedelini aflmayan zarar n tamam ndan sorumlu olaca fleklinde de ifltirilmifl olur. Sigortal tarifede belirtilen prim fark n esas primin ödenmesine iliflkin hükümler uyar nca öder. A.6- Aflk n Sigorta : Sigorta bedeli sigorta olunan menfaatin de erini aflarsa sigortan n bu de eri aflan k sm geçersizdir. Sigorta süresi içinde haberdar olan sigortac bu durumu sigortal ya ihbar eder ve sigorta bedelini ve primin bu aflk n bedele ait k sm n indirir ve fazlas n sigortal ya iade eder. A.7- Muafiyetler : Tesbit olunan bir miktara veya sigorta bedelinin belli bir yüzdesine kadar olan hasarlar n veyahut hasar n belli bir yüzdesinin sigortac taraf ndan tazmin edilmeyece i kararlaflt r labilir. Bu flekilde belirlenen muafiyet oranlar veya tutarlar poliçede belirtilir. A.8- Sigortan n Bafllang c ve Sonu : Sigorta, poliçede bafllama ve sona erme tarihleri olarak yaz lan günlerde, aksi kararlaflt r lmad kça, Türkiye saati ile ö leyin saat de bafllar ve ö leyin saat de sona erer. B - HASAR VE TAZM NAT B.1- Rizikonun Gerçekleflmesi Halinde Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri : Sigorta ettiren, rizikonun gerçekleflmesi halinde afla daki hususlar yerine getirmekle yükümlüdür : 1.1- Rizikonun gerçekleflti ini ö rendi i tarihten itibaren en geç befl ifl günü içinde sigortac ya bildirimde bulunmak Sigortal de ilmiflcesine gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak ve bu amaçla sigortac taraf ndan verilen talimata elinden geldi i kadar uymak Sigortac veya yetkili k ld kimseler, makul amaçlarla ve uygun flekillerde hasara u rayan bina ve yerlere girmesine, bunlar teslim almas na, elkoymas na, muhafaza alt na almas na ve zarar azaltmaya yönelik giriflimlerde bulunmas na izin vermek Zorunlu haller d fl nda, hasar konusu yer veya fleylerde bir de ifliklik yapmamak Sigortac n n iste i üzerine, rizikonun gerçekleflmesi nedenlerini ayr nt l flekilde belirlemeye, zarar miktar yla delilleri saptamaya, rücu hakk n n kullan lmas na yararl ve sigorta ettiren için sa lanmas mümkün gerekli bilgi ve belgeleri gecikmeksizin sigortac ya vermek Zarar n tahmini miktar n belirtir yaz l bir bildirimi makul ve uygu bir süre içinde sigortac ya vermek Tazminat yükümlülü ü ve miktar ile rücu haklar n n saptanmas için sigortac n n veya yetkili k ld temsilcilerinin sigortal yer veya fleylerde ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde yapacaklar araflt rma ve incelemelere izin vermek Sigortal yer veya fleyler üzerine baflkaca sigorta sözleflmeleri varsa bunlar sigortac ya bildirmek. B.2-Koruma Önlemleri ve Kurtarma : Sigorta ettiren iflbu sözleflme ile temin olunan rizikolar n gerçekleflme-sinde zarar önlemeye, azaltmaya ve hafifletmeye yarayacak önlemleri almakla yükümlüdür. Al nan önlemlerden do an masraflar, bu önlemler faydas z kalm fl olsa bile, sigortac taraf ndan ödenir. Eksik sigorta varsa, sigortac bu masraflar sigorta Yang n Sigortas Genel fiartlar -9-

12 Yang n Sigortas Genel fiartlar bedeliyle sigorta de eri aras ndaki orana göre öder. Yang n söndürmede, durdurmada veya söndürmenin, durdurman n veya kurtarman n gerektirdi i y kma ve boflaltmalarda, sigortac ; sigortal fleylerin hasara u ramas ndan, kaybolmas ndan do an zararlar da karfl lar. B.3-Rizikonun Gerçekleflmesi Halinde Sigortac n n Haklar ve Yükümlülükleri: Riziko gerçekleflti inde, sigortac veya yetkili k ld kimseler sigorta edilmifl bina ve fleyleri muhafaza alt na almak ve zarar azaltmak amac yla makul ve uygun flekillerde, hasara u rayan bina ve yerlere girebilir. Sigorta edilmifl bina veya fleylerin kendisine teslimini isteyebilir. Sigortac bu flekilde hareket etmekle herhangi bir yükümlülük üstlenmifl olmaz ve bu poliçe flart ve hükümlerinden herhangi birine dayanmak yolundaki hakk ndan birfley kaybetmez. Sigorta edilmifl fleyler, hasarl olsun olmas n, ne k smen ne tamamen, onay olmad kça sigortac ya b rak lamayaca gibi, bu madde hükümlerine göre sigortac n n, sigorta edilmifl bina veya yerlere girmifl, sigortal bina veya fleyleri teslim alm fl, bunlara el koymufl veya bunlar muhafaza alt na alm fl olmas, sigorta ettirenin hasarl fleyleri b rakma hakk ndaki iste ini kabul etti ine delil teflkil etmez. Sigortac hasar miktar na iliflkin belgelerin kendisine verilmesinde itibaren bir ay içerisinde gerekli incelemelerini tamamlay p hasar ve tazminat miktar n tespit edip sigortal ya bildirmek zorundad r. B.4- Hasar n Tesbiti : Bu sözleflme ile sigorta edilmifl fleylerde meydana gelen zarar n miktar taraflar aras nda yap lacak anlaflmayla tespit edilir. Taraflar zarar miktar nda anlaflamad klar takdirde, zarar miktar n n tayini için isterlerse, hakem-bilirkiflilere gidilmesini kararlaflt rabilirler ve bunu bir tutanakla tespit ederler. Bu takdirde zarar miktar afla daki esaslara uyulmak suretiyle saptan r ve sigortac dan tazminat talep veya dava edilmesi halinde zararmiktar yla ilgili hakem-bilirkifli karar tazminat n saptanmas na esas teflkil eder. fiu kadar ki, tek hakem-bilirkifli seçilmifl ise atand tarihten itibaren, di er halde ise üçüncü hakem bilirkiflinin seçilmesinden itibaren en geç üç ay içersinde ve herhalde rizikonun gerçekleflti i tarihten itibaren alt ay içersinde raporun tebli edilmemesi halinde taraflar zarar miktar n her türlü delille ispat edebilirler. Taraflar uyuflmazl n çözümü için tek hakembilirkifli seçiminde anlaflamad klar takdirde, taraflardan her biri kendi hakem-bilirkiflisini seçer ve bu hususu noter eliyle di er tarafa bildirir. Taraf hakem-bilirkiflileri ilk toplant tarihinden itibaren yedi gün içersinde ve incelemeye geçmeden önce, bir üçüncü hakembilirkifli seçerler ve bunu bir tutanakla saptarlar. Üçüncü hakem-bilirkifli, ancak taraf hakem-bilirkiflilerinin anlaflamad klar hususlarda, anlaflamad klar hadler içinde kalmak suretiyle,di er hakem-bilirkiflilerle birlikte tek bir rapor halinde karar vermeye yetkilidir. hakem-bilirkifli kararlar taraflara ayn zamanda tebli edilir. Taraflardan herhangi biri, di er tarafça yap lan tebli den itibaren onbefl gün içinde hakembilirkiflisini seçmez, yahut taraf hakembilirkifliler üçüncü hakem-bilirkiflinin seçimi konusunda yedi gün içersinde anlaflamazlar ise, taraf hakem-bilirkiflisi veya üçüncü hakembilirkifli, taraflardan birinin iste i üzerine hasar yerindeki ticaret davalar na bakmaya yetkili mahkeme taraf ndan uzman kifliler aras ndan seçilir. Her iki taraf, üçüncü hakem-bilirkiflinin (bu kifli ister taraf hakem-bilirkifliler ister yetkili mahkeme taraf ndan seçilecek olsun) sigortac n n veya sigortadan faydalanan kimsenin ikamet etti i veya rizikonun gerçekleflti i yer d fl ndan seçilmesini isteme hakk na sahip olup bu iste in yerine getirilmesi gereklidir. Hakem-bilirkiflilere, uzmanl klar n n yeterli olmad nedeniyle itiraz olunabilir. Hakem- -10-

13 bilirkiflinin kimli inin ö renilmesinden sonra yedi gün içerisinde kullan lmayan itiraz hakk düfler. Hakem-bilirkifli ölür, görevden çekilir veya reddedilir ise, yerine ayn usule göre yenisi seçilir ve göreve kald yerden devam olunur. Sigorta ettirenin ölümü, seçilmifl bulunan hakem-bilirkiflisinin görevini sona erdirmez. Hakem-bilirkifliler, zarar miktar n n saptanmas konusunda gerekli görecekleri delilller ile sigortal fleylerin rizikonun gerçekleflmesi s ras ndaki de erini saptamaya yarayacak kay t ve belgeleri isteyebilir ve hasar yerinde incelemede bulunabilirler. Hakem-bilirkiflilerin veya üçüncü hakembilirkiflinin zarar miktar konusunda verecekleri kararlar kesindir, taraflar ba lar. Hakem-bilirkifli kararlar na ancak, tespit edilen zarar miktar n n gerçek durumdan önemli flekilde farkl oldu u anlafl l r ise itiraz edilebilir ve bunlar n iptali karar n tebli tarihinden itibaren yedi gün içerisinde rizikonun gerçekleflti i yerdeki ticaret davalar na bakmaya yetkili mahkemeden istenebilir. Taraflar kendi hakem-biliirkiflilerinin ücret ve masraflar n öderler. Tek hakem-bilirkiflinin veya üçüncü hakem-bilirkiflinin ücret ve masraflar taraflarca yar yar ya ödenir. Zarar miktar n n saptanmas, bu sözleflmede ve mevzuatta mevcut hüküm ve flartlar ve bunlar n ileri sürülmesini etkilemez. B.5- Tazmin K ymetlerinin Hesab : 5.1- Sigorta tazminat n n hesab nda sigortal fleylerin rizikonun gerçekleflmesi an ndaki tazmin k ymetleri esas tutulur. Sigorta tazmin de eri afla da yaz l flekilde hesaplan r Ticari emteada, rizikonun gerçekleflmesinden bir önceki ifl günü piyasa al m fiyat esas tutulur Fabrika ve imalathanelerde imal halinde bulunan maddelerde rizikonun gerçekleflmesinden bir ifl günü önceki piyasa fiyat na göre hammadde ve malzemenin sat n al nmas için ödenecek bedellere o güne kadar yap lan imal masraflar ve genel giderlerden gereken pay n eklenmesi suretiyle bulunur. Ancak bu suretle saptanan tazmin k ymeti, hiçbir zaman bu maddelerin mamullerinin rizikonun gerçekleflmesinden bir ifl günü önceki piyasa al m fiyat n geçemez. Ham ve mamul maddeler, fabrika ve imalathanelerin ister içinde veya eklentisinde, ister di er herhangi bir yerinde bulunsun bu madde hükümleri bak m ndan ticari emteadan say l r Her türlü sanayi tesisat ve makineler, alet-edevat ve demirbafllarda, yenilerinin sat n al nmas için ödenecek bedel esas tutulur. Ancak bu bedelden, eskime ve afl nma ve baflka sebeplerden ileri gelen k ymet eksilmeleri düflülece i gibi yenilerinin rand man ve nitelik farklar varsa, bu farklar da dikkate al n r Her türlü ev eflyas ve kiflisel eflyada, yenilerinin sat n al nmas için ödenecek bedel esas tutulur. Ancak bu bedelden, eskime ve afl nma ve baflka sebeplerden ileri gelen k ymet eksilmeleri indirilir Binalarda, rizikonun gerçekleflti i yer ve tarihte piyasa rayiçlerine göre bulunan yeni infla bedeli esas tutulur. Ancak bu bedelden, eskime, y pranma ve baflka sebeplerden ileri gelen k ymet eksilmeleri indirilir. Bina yeniden infla edilmeyecekse, tazmin k ymeti, binan n rizikonun gerçekleflmesinden bir gün önceki al m-sat m de erinden arsa k ymeti düflülmek suretiyle bulunur Mutabakatl De er Sigorta sözleflmesiniin yap lmas s ras nda veya sigortasüresi içinde; sigorta konusu bina, Yang n Sigortas Genel fiartlar -11-

14 Yang n Sigortas Genel fiartlar sabit tesisat, makineler, demirbafllar veya ev eflyas n n de eri sigorta ettiren ve sigortac n n oybirli i ile seçtikleri bilirkifliler taraf ndan saptan r ve taraflarca kabul olunursa, rizikonun gerçekleflmesi ve tazminat n hesab nda bu de ere taraflarca itiraz olunamaz. Mutabakatl de er esas yla yap lacak sözleflmeler için saptanacak de er listesi en çok bir y ll k sigorta süresi için geçerlidir. Bilirkifli masraf, sözleflmeyi mutabakatl de er esas yla isteyen tarafa aittiir. Ticari emtea üzerine mutabakatl de er esas yla sözleflme yap lamaz. B.6-Tazminat n Ödenmesi : 6.1- Sigortac n n sorumlulu u; sigortal fleylerin hepsi için tek bir sigorta bedeli öngörülmüfl ise bu bedelle, sigortal fleyler nitelikleri bak m ndan madde veya gruplara ayr lm fl ise bu madde ve gruplarla ilgili bedellerle s n rl d r Sigorta bedeli, rizikonun gerçekleflti i andaki sigorta de erinden eksik oldu u takdirde, aksine sözleflme olmad kça, tazminat sigorta bedeli ile sigorta de eri aras ndaki orana göre ödenir Sigortal fleyler üzerinde birden çok sigorta varsa tazminat miktar n n yasa ve bu poliçe hükümlerine göre saptanmas ndan sonra sigortac pay na düflen k sm öder. Sigorta sözleflmeleri aras nda özel nitelik ve yükümlülük koflullar karfl l kl olarak dikkate al n r Rizikonun gerçekleflmesi an nda, sigortal fleyler üzerinde önceden nakliyat, inflaat, montaj ve benzeri sigorta poliçeleriyle verilmifl teminat varsa, yang n sigortac s n n yükümlülü ü sözkonusu poliçelerle ilgili sigortac lar n yükümlülü ünden sonra bafllar. B.7-Tazminat Hakk n n Eksilmesi veya Düflmesi : Sigorta ettiren, rizikonun gerçekleflmesi halindeki yükümlülüklerini yerine getirmez ve bunun sonucu zarar miktar nda bir art fl olursa, sigortac n n ödeyece i tazminattan bu suret le artan k s m indirilir. Sigorta ettiren, rizikonun gerçekleflmesine kasden sebebiyet verir veya zarar miktar n kasden art r c eylemlerde bulunursa, bu poliçeden do an haklar düfler. B.8- Hasar ve Tazminat n Sonuçlar : 8.1- Sigortac kesinleflmifl olan tazminat miktar n en geç bir ay içersinde sigortal ya ödemek zorundad r Sigortac, ödedi i tazminat tutar nca hukuken sigorta ettiren yerine geçer. Sigorta ettiren, sigortac n n açabilece i davaya yararl ve elde edinilmesi mümkün belge ve bilgileri vermeye zorunludur Sigorta edilmifl rizikonun gerçekleflmesi ile tam ziya meydana geldi i takdirde sigorta teminat sona erer. K smi hasar halinde, sigorta bedeli, rizikonun gerçekleflti i tarihten itibaren, ödenen tazminat tutar kadar eksilir. Sigorta bedelinin madde veya gruplara ayr lm fl olmas hallerinde de ayn yöntem uygulan r. Sigorta bedelinin eksildi i hallerde, sigorta ettirenin istedi i tarihten itibaren gün esas ile prim al nmak suretiyle sigorta bedeli yükseltilebilir K smi hasarlarda, taraflar sigorta sözleflmesini feshetme hakk na sahiptir. Taraflar fesih hakk n ancak tazminat ödenmeden önce kullanabilir. Feshin hüküm ifade etti i tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esas üzerinden hesap edilir ve fazlas geri verilir. -12-

15 C- ÇEfi TL HÜKÜMLER C.1-Sigorta Priminin Ödenmesi, Sigortac n n Sorumlulu unun Bafllamas ve Sigorta Ettirenin Temerrüdü Sigorta priminin tamam n n, primin taksitle ödenmesi kararlaflt r lm flsa peflinat n (ilk taksit) akit yap l r yap lmaz ve en geç poliçenin teslimi karfl l nda ödenmesi gerekir. Aksi kararlaflt r lmad kça, prim veya peflinat ödenmedi i takdirde poliçe teslim edilmifl olsa dahi sigortac n n sorumlulu u bafllamaz ve bu husus poliçenin ön yüzüne yaz l r. Sigorta ettiren kimse, sigorta primini veya primin taksitle ödenmesi kararlaflt r ld takdirde peflinat n, sigorta poliçesinin teslim edildi i günün bitimine kadar ödemedi i takdirde temerrüde düfler. Primin taksitle ödenmesi kararlaflt r ld takdirde, taksitlerin kesin ödeme zaman, miktar ve vadesinde ödenmemesinin sonuçlar poliçe üzerine yaz l r veya poliçe ile birlikte yaz l olarak sigorta ettirine bildirilir. Sigorta ettiren kimse, kesin vadeleri poliçe üzerinde belirtilen ya da yaz l olarak kendisine bildirilmifl olan prim taksitlerinin herhangi birini vade günü bitimine kadar ödemedi i takdirde temerrüde düfler. Prim ödeme borcunda temerrüde düflülmesi halinde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanacakt r. Poliçenin ön yüzüne yaz lmas kayd yla, rizikonun gerçekleflmesiyle henüz vadesi gelmemifl prim taksitlerinin sigortac n n ödemekle yükümlü oldu u tazminat miktar n aflmayan k sm, muaccel hale gelir. Bu madde uyar nca sigorta sözleflmesinin feshedilmifl say ld hallerde, sigortac n n sorumlulu unun devam etti i süreye tekabül eden prim gün esas üzerinden hesap edilerek fazlas sigorta ettirine iade edilir. C.2-Sigorta Ettirenin Sözleflme Yap ld S rada Beyan Yükümlülü ü : 2.1- Sigortac, bu sözleflmeyi, sigorta ettirenin teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde yaz l beyan na dayanarak yapm flt r Sigorta ettirenin beyan gerçe e ayk r veya eksik ise, sigortac n n sözleflmeyi yapmamas n veya daha a r flartlarla yapmas n gerektirecek hallerde : Sigortac durumu ö rendi i tarihten itibaren bir ay içinde sözleflmeden cayabilir veya sözleflmeyi yürürlükte tutarak ayn süre içinde prim fark n talep edebilir. Sigorta ettiren, talep edilen prim fark n kabul etmedi ini sekiz gün içinde bildirdi i takdirde sözleflme feshedilmifl olur. Cayma veya feshin hüküm ifade etti i tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esas üzerinden hesap edilir ve fazlas geri verilir. Sigorta ettiren kimsenin kas tl davrand anlafl ld takdirde sigortac riziko gerçekleflmifl olsa bile sözleflmeden cayabilir ve prime hak kazan r Sigorta ettirenin kasd bulunmad durumlarda riziko; sigortac durumu ö renmeden önce veya sigortac n n cayabilece i ve feshedebilece i ya da cayman n veya feshin hüküm ifade etmesi için geçecek sürede gerçekleflirse, sigortac tazminat tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim aras ndaki orana göre öder Süresinde kullan lmayan cayma veya prim fark n talep etme hakk düfler. C.3-Sigorta Ettirenin Sigorta Süresi çinde hbar Yükümlülü ü ve Sonuçlar : Sözleflmenin yap lmas ndan sonra sigortal fleylerin teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde belirtilen yeri veya hali sigortac n n muvafakati olmadan sigorta ettiren taraf ndan de ifltirildi i takdirde, sigorta ettiren sekiz gün içinde durumu sigortac ya bildirmekle yükümlüdür. Durumun Sigortac Taraf ndan Ö renilmesinden Sonra: 3.1- De ifliklik, sigortac n n sözleflmeyi yapmamas n veya daha a r flartlarla yapmas n gerektiren hallerden ise; Yang n Sigortas Genel fiartlar -13-

YANGIN SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 1993

YANGIN SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 1993 YANGIN SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 1993 A- Sigortanın Kapsamı A.l- Sigortanın Kapsamı Bu sigorta ile yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman,

Detaylı

MİNİ EVİM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

MİNİ EVİM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI MİNİ EVİM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI İşbu Genel Şartlar Kitapçığı, poliçenize konu Mini Evim Sigortası na eklenebilecek tüm ek teminatlara ilişkin Genel Şartları gösteren bir kılavuzdan ibarettir. İşbu kılavuzda

Detaylı

ASANSÖR KAZALARINDA ÜÇÜNCÜ K fi LERE KARfiI SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

ASANSÖR KAZALARINDA ÜÇÜNCÜ K fi LERE KARfiI SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari ASANSÖR KAZALARINDA ÜÇÜNCÜ K fi LERE KARfiI SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari Sigorta Teminat n n Kapsam Madde 1 Bu sigorta, sözleflme ile daimi bak ma tabi olan ve marka, tip, kullan fl tarz, tafl

Detaylı

Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları

Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

MOTORLU KARA TAfiITLARI HT YAR MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

MOTORLU KARA TAfiITLARI HT YAR MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari MOTORLU KARA TAfiITLARI HT YAR MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari Sigorta Teminat n n Kapsam Madde 1 Sigortac, iflbu poliçede gösterilen arac n kullan lmas ndan do an ve Karayollar Trafik Kanunu'na

Detaylı

B rak n evinizi arac n z korusun! KAS-KON

B rak n evinizi arac n z korusun! KAS-KON B rak n evinizi arac n z korusun! KAS-KON 1936 dan bugüne... KAS-KON İÇİNDEKİLER I- KAS-KON...4 TEM NATLAR...4 KLOZLAR...5 II- KAS-KON AS STANS H ZMETLER...8 KASKO AS STANS...8 KONUT AS STANS...10 III-

Detaylı

KRED S GORTASI GENEL fiartlari

KRED S GORTASI GENEL fiartlari KRED S GORTASI GENEL fiartlari A. Sigortan n Kapsam A.1. A.1.1. A.1.2. A.1.3. A.1.4. A.1.5. A.1.6. A.2. Sigortan n Konusu Bu sigorta sözleflmesi ile kararlaflt r lan kredili sat fl ve kredili hizmet ifllemlerinde

Detaylı

TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari Sigortan n Kapsam Madde 1 Bu sigorta, likit petrol gaz (LPG) tüpleyen firmalar n, doldurduklar veya doldurttuklar ve yetkili bayileri vas tas yla veya

Detaylı

Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları

Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

MESLEK SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

MESLEK SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari MESLEK SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari A. S GORTANIN KAPSAMI A.1. A.2. A.3. A.4. A.4.1. Sigortan n Konusu Bu sigorta sözleflmesi ile sigortal n n poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif

Detaylı

KARAYOLU YOLCU TAfiIMACILI I ZORUNLU KOLTUK FERD KAZA S GORTASI GENEL fiartlari

KARAYOLU YOLCU TAfiIMACILI I ZORUNLU KOLTUK FERD KAZA S GORTASI GENEL fiartlari KARAYOLU YOLCU TAfiIMACILI I ZORUNLU KOLTUK FERD KAZA S GORTASI GENEL fiartlari A. S GORTANIN KAPSAMI A.1. A.2. Sigortan n Konusu Bu sigorta, yurtiçi ve uluslar aras yolcu tafl mac l kapsam nda seyahat

Detaylı

Bu sigorta ile poliçede belirlenen sigortalı yerde hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsün;

Bu sigorta ile poliçede belirlenen sigortalı yerde hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsün; Hırsızlık Sigortası Genel Şartları A - SİGORTANIN KAPSAMI A.l. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile poliçede belirlenen sigortalı yerde hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsün; 1.1. Kırma, delme, yıkma, devirme

Detaylı

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MAL SORUMLULUK S GORTASI (TRAF K S GORTASI) GENEL fiartlari

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MAL SORUMLULUK S GORTASI (TRAF K S GORTASI) GENEL fiartlari KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MAL SORUMLULUK S GORTASI (TRAF K S GORTASI) GENEL fiartlari A. S GORTA KAPSAMI A.1 Sigortan n Kapsam Sigortac, poliçede tan mlanan motorlu arac n iflletilmesi s ras

Detaylı

İşimin. Sigortası Özel ve Genel Şartları

İşimin. Sigortası Özel ve Genel Şartları İşimin Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

Benim Güvencem. Poliçesi Özel ve Genel Şartları

Benim Güvencem. Poliçesi Özel ve Genel Şartları Benim Güvencem Poliçesi Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta'nın size özel hizmet ve avantajlarından

Detaylı

KONUT POLİÇESİ KLOZ VE ÖZEL ŞARTLARI

KONUT POLİÇESİ KLOZ VE ÖZEL ŞARTLARI KONUT POLİÇESİ KLOZ VE ÖZEL ŞARTLARI Değerli Sigortal m z, Konut Sigortas Poliçemizi tercih ettiğiniz için teflekkür ederiz. Konut sigortas ek teminatlar ndan ve Anadolu Hizmet ve Anadolu Acil Sağlık hizmetlerinden

Detaylı

ELEKTRONİK CİHAZ SİGORTALARI GENEL ŞARTLARI

ELEKTRONİK CİHAZ SİGORTALARI GENEL ŞARTLARI ELEKTRONİK CİHAZ SİGORTALARI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 15 Ocak 1989 Teminat Kapsamı Madde 1- Sigortacı bu poliçe ile bu poliçenin ayrılmaz cüzünü teşkil eden ekli cetvelde cinsi, sayısı, yapım yılları,

Detaylı

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar 1. GORTA KONUSU ve KAPSAMI Sigortac, i bu sigorta ile Sigortal ve/veya Sigortal lar n, önceden mevcut olmayan, Sigorta Sözle mesi/poliçe dönemi içerisinde seyahat

Detaylı

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar 1. GORTA KONUSU ve KAPSAMI Sigortac, i bu sigorta ile Sigortal ve/veya Sigortal lar n, önceden mevcut olmayan, Sigorta Sözle mesi/poliçe dönemi içerisinde seyahat

Detaylı

ARTI KONUT ÜRÜN KİTAPÇIĞI

ARTI KONUT ÜRÜN KİTAPÇIĞI 1. GENEL ARTI KONUT ÜRÜN KİTAPÇIĞI 1.1. Sigorta Dışında Bırakılması Uygun Olmayan Haller Bu tarifede belirtilen fiyat ve şartlar bir rizikonun tamamının sigortalanması halinde geçerlidir. Rizikonun sadece

Detaylı

NEFES SA LIK S GORTASI ÖZEL fiartlari

NEFES SA LIK S GORTASI ÖZEL fiartlari Sayın Sigortalımız, Öncelikle, fiirketimizi tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Nefes Sa lık Sigortası poliçeniz ile ilgili olarak sizi aydınlataca ını düflündü ümüz ayrıntılı bilgiler afla ıda sunulmaktadır.

Detaylı

HESAP AÇILIfi KARTONU. Baba Ad :... Anne K zl k Soyad :... kametgah Adresi:... fl Adresi:... T.C. Kimlik No:... Vergi Dairesi ve No:...

HESAP AÇILIfi KARTONU. Baba Ad :... Anne K zl k Soyad :... kametgah Adresi:... fl Adresi:... T.C. Kimlik No:... Vergi Dairesi ve No:... 1/1 HESAP AÇILIfi KARTONU ACENTA: HESAP NO: Müflterinin: Ad/Adlar :... Do um Yeri ve Tarihi:... Baba Ad :... Anne K zl k Soyad :... kametgah Adresi:...... fl Adresi:...... T.C. Kimlik No:... Vergi Dairesi

Detaylı

Site Paket. Sigortası Özel ve Genel Şartları

Site Paket. Sigortası Özel ve Genel Şartları Site Paket Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Allianz Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar 1. GORTA KONUSU ve KAPSAMI Sigortac, i bu sigorta ile Sigortal ve/veya Sigortal lar n, önceden mevcut olmayan, Sigorta Sözle mesi/poliçe dönemi içerisinde seyahat

Detaylı

Müflteri No. Ad Soyad / Unvan GENEL KRED SÖZLEfiMES Bir taraftan, (1) Büyükdere Cad. No:163 Zincirlikuyu fiiflli 34394 STANBUL-TÜRK YE adresinde mukim ve Türkiye Cumhuriyeti Yasalar na tabi olarak faaliyet

Detaylı

GENEL KREDù SÖZLEúMESù 1-TARAFLAR VE KREDù LùMùTù Banka Müûteri Sözleûme

GENEL KREDù SÖZLEúMESù 1-TARAFLAR VE KREDù LùMùTù Banka Müûteri Sözleûme GENEL KRED SÖZLE MES 1-TARAFLAR VE KRED L M T GSD Yat r m Bankas (k saca Banka olarak an lacakt r) ile...... (k saca Mü teri olarak an lacakt r ) aras nda i bu Genel Kredi Sözle mesi (k saca Sözle me olarak

Detaylı

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye Önsöz Toplum halinde yaflaman n ortaya ç kard kollektif ihtiyaçlar, ad na kamu hizmeti dedi imiz, Devlet ve yetkili k ld organlar taraf ndan gerçeklefltirilen ve tüm fertlerin faydalanmas na aç k hizmetlerle

Detaylı

SEYAHAT SİGORTA TEMİNAT AÇIKLAMALARI SEYAHAT PAKET

SEYAHAT SİGORTA TEMİNAT AÇIKLAMALARI SEYAHAT PAKET SEYAHAT SİGORTA TEMİNAT AÇIKLAMALARI SEYAHAT PAKET TEM NATLAR 1) T bbi Tedavi Teminat Sigortal n n, sigorta kapsam nda olmak art ile sigorta süresi içinde yurtd seyahati esnas nda aniden hastalanmas veya

Detaylı

I. TEM NATLARA A T ÖZEL fiartlar

I. TEM NATLARA A T ÖZEL fiartlar Say n Sigortal m z, Öncelikle, fiirketimizi tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Sa l k sigortas poliçeniz ile ilgili ayr nt l bilgiler afla da bilgilerinize sunulmaktad r. Afla daki bilgiler sizi oldukça

Detaylı

Site Yaflam Rehberi. www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr

Site Yaflam Rehberi. www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr Site Yaflam Rehberi www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr Ç NDEK LER S TE VE KONUTLARLA LG L GENEL B LG LER...4 GAYR MENKULÜN ALIM-SATIMINDA D KKAT ED LECEK HUSUSLAR...4 KAT MÜLK YET VE KAT RT FAKI...5

Detaylı