KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MAL SORUMLULUK S GORTASI (TRAF K S GORTASI) GENEL fiartlari

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MAL SORUMLULUK S GORTASI (TRAF K S GORTASI) GENEL fiartlari"

Transkript

1 KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MAL SORUMLULUK S GORTASI (TRAF K S GORTASI) GENEL fiartlari A. S GORTA KAPSAMI A.1 Sigortan n Kapsam Sigortac, poliçede tan mlanan motorlu arac n iflletilmesi s ras nda, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmas na veya bir fleyin zarara u ramas na sebebiyet vermifl olmas ndan dolay, 2918 say l Karayollar Trafik Kanunu'na göre iflletene düflen hukuki sorumlulu u, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder. Araca ba l olarak çekilmekte olan römork veya yar römorklar n (hafif römorklar dahil) veya çekilen bir arac n sebebiyet verece i zararlar, çekicinin sigortas kapsam ndad r. Ancak, insan tafl mada kullan lan römorklar bunlar için poliçede özel flartlar belirtilecek ek bir sorumluluk sigortas sa lanm fl olmas kayd yla teminata dahil olur. Meydana gelen bir kazada zarar n önlenmesi veya azalt lmas amac yla, sigorta ettirenin yapaca makûl ve zorunlu masraflar sigortac taraf ndan karfl lan r. Bu sigorta iflletenin (sigorta ettirenin) haks z taleplere karfl savunmas n da temin eder. A.2 Sigortan n Co rafi S n r Bu sigorta Türkiye s n rlar içinde geçerlidir. A.3 Teminat D fl nda Kalan Haller Afla daki haller sigorta teminat d fl ndad r: a. flletilme halinde olmayan araçlar n sebep olaca zararlar, b. flleten taraf ndan ileri sürülecek tazminat talepleri, c. flletenin eflinin, usul ve füruunun, kendisine evlat edinme iliflkisi ile ba l olanlar n ve birlikte yaflad kardefllerinin mallar na gelen zararlar nedeniyle ileri sürebilecekleri talepler, d. Zarar görenlerin beraberinde bulunan bagaj ve benzeri eflya d fl nda araçta veya römorklarda tafl nan eflyan n u rayaca zararlardan dolay iflletene karfl ileri sürülecek talepler, e. Manevi tazminat talepleri, f. flletenin, Karayollar Trafik Kanunu uyar nca eylemlerinden sorumlu tutuldu u kiflilere karfl yöneltebilece i talepler, g. flletenin arac na veya bu araç vas tas yla çekilen römorklara ve yar römorklara veya çekilen araçlara gelecek zararlar nedeniyle ileri sürülecek talepler, 1

2 h. Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunan teflebbüslere, gözetim, onar m, bak m, al m-sat m, araçta de ifliklik yap lmas amac ile veya benzeri bir amaçla b rak lan arac n sebep olaca zararlara iliflkin her türlü talepler, i. Arac n, yetkili makamlar n izniyle tertip olunan yar fllara kat lmas veya yar fllara kat lan araçlara efllik etmesi ile gösteride kullan lmas sonucunda meydana gelecek zararlar, j. Çal nan veya gasp edilen araçlar n sebep olduklar ve Karayollar Trafik Kanunu'na göre iflletenin sorumlu olmad zararlar ile arac n çal nd n veya gasp edildi ini bilerek binen kiflilerin zarara u ramalar nedeniyle ileri sürülecek talepleri ile çalan ve gasp eden kiflilerin talepleri, k. Motorlu bisikletlerin kullan lmas ndan ileri gelen zararlar, l say l Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemlerinde ve bu eylemlerden do an sabotajda kullan lan araçlar n neden oldu u ve 2918 say l Karayollar Trafik Kanununa göre iflletenin sorumlu olmad zararlar ile arac n terör eylemlerinde kullan ld n veya kullan laca n bilerek binen kiflilerin zarara u ramalar nedeniyle ileri sürecekleri talepler, arac terör ve buna ba l sabotaj eylemlerinde kullanan kiflilerin talepleri, m. Dolayl zararlar nedeniyle yöneltilecek tazminat talepleri. A.4 Sigortan n Bafllang c ve Sonu Sigorta, poliçede bafllama ve sona erme tarihleri olarak yaz lan günlerde, aksi kararlaflt r lmad kça, Türkiye saati ile ö leyin saat 12.00'de bafllar ve ö leyin saat 12.00'de sona erer. B. HASAR VE TAZM NAT B.1 Rizikonun Gerçekleflmesi Halinde Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri Sigorta ettiren, rizikonun gerçekleflmesi halinde afla daki hususlar yerine getirmekle yükümlüdür: a. Bu sözleflmeye göre sorumlulu unu gerektirecek bir olay haberdar oldu u andan itibaren befl gün içinde sigortac ya ihbar etmek, b. Sigortal de ilmiflcesine gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak ve bu amaçla sigortac taraf ndan verilecek talimata uymak, c. Sigortac n n talebi üzerine, olay n ve zarar n nedeni ile hangi hal ve flartlar alt nda gerçekleflti ini ve sonuçlar n tespite, tazminat yükümlülü ü ve miktar ile rücu hakk n n kullan lmas na yararl, elde edilmesi mümkün bilgi ve belgeleri gecikmeksizin vermek, d. Zarardan dolay dava yolu ile veya baflka yollarla bir tazminat talebi karfl s nda kald veya aleyhine cezai kovuflturmaya geçildi i hallerde, durumdan sigortac y derhal haberdar etmek ve zarar ziyan talebine ve cezai kovuflturmaya iliflkin olarak alm fl oldu u ihbarname, davetiye ve benzeri tüm belgeleri derhal sigortac ya vermek, e. Sigorta konusu ile ilgili baflka sigorta sözleflmeleri varsa, bunlar sigortac ya bildirmek. B.2 Tazminat ve Giderlerin Ödenmesi 2 Sigortac zarar ve ziyan talebinde bulunan üçüncü kiflilerle do rudan do ruya temasa geçerek anlaflma hakk n haizdir.

3 Ancak sigortac n n yaz l izni olmad kça sigorta ettiren tazminat talebini k smen veya tamamen kabule yetkili olmad gibi zarar görenlere herhangi bir tazminat ödemesinde de bulunamaz. Sigortac ; a. Talep edilen tazminat ve giderleri hak sahibinin, kaza ve zarara iliflkin tespit tutana n veya bilirkifli raporunu ve gerekli belgeleri sigortac n n merkez veya kurulufllar ndan birine iletti i tarihten itibaren, b. Yaralanan kimselerin ilkyard m, muayene ve kontrol veya bu yaralanmadan ötürü ayakta hastane, klinik ve di er yerlerdeki tedavi giderleri ile tedavinin gerektirdi i di er giderleri, belgeleri ile birlikte kendisine baflvurma tarihinden itibaren, sekiz ifl günü içinde sigorta teminat limitleri dahilinde öder. Hasar halinde, hasar gören parça, onar m mümkün de ilse veya eflde eri parça ile de ifltirilme imkan yok ise yenisi ile de ifltirilir. Bu durumda tafl tta bir k ymet art fl meydana gelse dahi bu fark tazminat miktar ndan indirilmez. Dava aç lmas halinde, sigorta poliçesinde yaz l limitlere kadar davan n takip ve idaresi sigortac ya ait olup, sigorta ettiren, sigortac n n gösterece i avukata gereken vekâletnameyi vermek zorundad r. Sigortac dava masraflar ile avukatl k ücretlerini ödemekle yükümlüdür. fiu kadar ki hükmolunan tazminat sigorta bedelini geçerse, sigortac bu masraflar sigorta bedelinin tazminata oran dahilinde öder. Sigortal veya eylemlerinden sorumlu tutuldu u kimseler aleyhine cezai kovuflturmaya geçilmesi halinde, san n izni ile sigortac da savunmaya ifltirak eder. Bu takdirde, sigortac yaln z seçti i avukat n giderlerini öder. Cezai kovuflturmadan do an tüm giderler ile muhtemel para cezalar sigorta teminat d fl ndad r. B.3 Sigortac n n Halefiyeti Sigortac ödedi i tazminat miktar nca hukuken sigorta ettiren yerine geçer. B.4 Zarar Görenlerin Haklar n n Sakl Tutulmas ve Sigortac n n flletene Rücu Hakk Sigorta sözleflmesinden veya sigorta sözleflmesine iliflkin kanun hükümlerinden do an ve tazminat yükümlülü ünün kald r lmas veya miktar n n azalt lmas sonucunu do uran haller zarar görene karfl ileri sürülemez. Ödemede bulunan sigortac, sigorta sözleflmesine ve bu sözleflmeye iliflkin kanun hükümlerine göre, tazminat n kald r lmas n veya azalt lmas n sa layabilece i oranda sigorta ettirene rücu edebilir. Sigorta ettirene bafll ca flu nedenlerle rücu edilir: a. Tazminat gerektiren olay, iflletenin veya eylemlerinden sorumlu oldu u kiflilerin kasti bir hareketi veya a r kusuru sonucunda meydana gelmifl ise, b. flleten, yetkili makamlardan izin almaks z n düzenlenen bir yar fl için Karayollar Trafik Kanunu uyar nca yap lmas gereken özel bir sigortan n yap lmam fl oldu unu biliyorsa veya gerekli özeni göstermesi halinde bilebilecek durumda ise, c. Tazminat gerektiren olay, arac n Karayollar Trafik Kanunu hükümlerine göre gereken ehliyetnameye sahip olmayan kimseler taraf ndan sevk edilmesi sonucunda meydana 3

4 gelmifl ise, d. Tazminat gerektiren olay, iflletenin veya eylemlerinden sorumlu oldu u kiflilerin veya motorlu arac n hat r için karfl l ks z olarak kendilerine verilen kiflilerin uyuflturucu veya keyif verici maddeler alm fl olarak arac sevk ve idare etmeleri esnas nda meydana gelmifl veya olay, yukar da say lan kiflilerin alkollü içki alm fl olmalar nedeniyle arac güvenli sürme yeteneklerini kaybetmifl bulunmalar ndan ileri geliyorsa, e. Tazminat gerektiren olay, yolcu tafl maya ruhsatl olmayan araçlarda yolcu tafl mas veya yetkili makamlarca tespit edilmifl olan istiap haddinden fazla yolcu veya yük tafl nmas veya patlay c, parlay c ve tehlikeli maddeleri tafl ma ruhsat bulunmayan araçlarda, bu maddelerin parlama, tutuflma ve infilak yüzünden meydana gelmifl ise, f. Sigorta ettirenin, rizikonun gerçekleflmesi halinde, B.1 maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolay zarar ve ziyan miktar nda bir art fl olursa, g. Tazminat gerektiren olay n arac n çal nmas veya gasp edilmesi sonucunda olmas halinde, çal nma veya gasp edilme olay nda iflletenin kendisinin veya eylemlerinden sorumlu oldu u kiflilerin kusurlu oldu u tespit edilirse. C. ÇEfi TL HÜKÜMLER C.1 Sigorta Ücretinin Ödenmesi Sigorta ücreti; prim, Güvence Hesabına katılma payı ile sigorta sözleflmesine, bedeline veya primine iliflkin olarak mevcut ve ileride konulacak vergi, resim ve harçlardan oluflur. Sigorta ücretinin tamamı, sözleflme yapılır yapılmaz poliçenin teslimi karflılı ında peflinen ödenir. Ancak taraflar sigorta priminin en az dörtte biri poliçenin teslimi karflılı ında peflin olmak kofluluyla taksitler halinde ödenmesini kabul edebilirler. Bu takdirde sigortacı prim ödenmemesi sebebiyle sahip oldu u sözleflmenin feshi hakkından vazgeçmifl sayılır. C.2 Sigorta Ettirenin Sözleflme Yap ld S rada Beyan Yükümlülü ü Sigortac, bu sigortay, sigorta ettirenin rizikonun gerçek durumunu bildirmek üzere poliçe ve eklerinde yaz l beyan na dayanarak kabul etmifltir. Sigorta ettirenin beyan n n gerçe e ayk r veya eksik olmas halinde, sigortac n n sözleflmeyi daha a r flartlarla yapmas n gerektirecek durumlarda, sigortac durumu ö rendi i andan itibaren sekiz gün içerisinde prim fark n n ödenmesi hususunu sigorta ettirene ihtar eder. Sigorta ettiren ihtar n tebli tarihini izleyen sekiz gün içinde talep olunan prim fark n ödemez veya ödemeyece ini bildirirse, sözleflme feshedilmifl olur. Sözleflmenin feshi halinde, feshin hüküm ifade edece i tarihe kadar geçen sürenin primi k sa süre esas üzerinden hesap edilir ve fazlas geri verilir. Prim fark n n süresinde istenilmemesi halinde fesih hakk düfler. Gerçe e ayk r beyan hali, zarar do uran olay n meydana gelmesinden sonra ö renilmiflse, sigortac, bu zarardan dolay ödenmifl ve ödenecek tazminat n: a. Gerçe e ayk r beyan, kasten yap lm fl olmas halinde tamam için, b. Kas t olmamas halinde ise, ödenecek tazminat n, al nan prim ile al nmas gereken prim aras ndaki oran kadar k sm d fl nda kalan miktar için, sigorta ettirene rücu edebilir. 4

5 C.3 Sigorta Ettirenin Sigorta Süresi çinde hbar Yükümlülü ü ve Sonuçlar Sigorta ettiren sözleflmeden sonra rizikoyu a rlaflt r c mahiyette meydana gelecek de ifliklikleri, durumu ö renir ö renmez en geç sekiz gün içinde sigortac ya ihbarla yükümlüdür. Sigortac durumu ö rendi i andan itibaren sekiz gün içinde prim fark n n ödenmesi hususunu sigorta ettirene ihtar eder. Sigorta ettiren, ihtar n tebli tarihini takip eden sekiz gün içinde talep olunan prim fark n ödemez veya ödemeyece ini bildirirse sözleflme feshedilmifl olur. Sözleflmenin feshi halinde, feshin hüküm ifade edece i tarihe kadar geçen sürenin primi k sa süre esas üzerinden hesap edilir ve fazlas geri verilir. Prim fark n n süresinde istenilmemesi halinde fesih hakk düfler. Söz konusu de iflikliklere iliflkin ihbar yükümlülü ünün yerine getirilmesinden önce meydana gelen olaylardan dolay ödenmifl veya ödenecek tazminatlar için de iflikli in bildirilmemesinin kas tl olup olmamas na göre, C.2. maddesinin sigortac n n rücu hakk na iliflkin (a) ve (b) f kralar hükümleri uygulan r. Sigorta süresi içinde meydana gelen de ifliklikler rizikoyu hafifletici nitelikte oldu u ve bunun daha az prim al nmas gerektirdi i anlafl l r ise, bu de iflikli in yap ld tarihten sözleflmenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esas na göre hesaplanacak prim fark sigorta ettirene geri verilir. C.4 flletenin De iflmesi Sigorta sözleflmesi, sözleflmeye taraf olan araç iflletenini takip eder. flleten, sahip oldu u yeni araca iliflkin bilgileri sigortac ya bildirir. Araç grubunda herhangi bir de ifliklik meydana gelmesi halinde, C.3 maddesi hükümleri k yasen uygulan r. Ancak, sözleflme süresi içinde iflletenin de iflmesi halinde sigorta sözleflmesi, iflletenin de iflti i tarihten itibaren on gün süresince herhangi bir iflleme gerek kalmaks z n ve prim ödenmeksizin yeni iflleten için de geçerlidir. Araç de iflikli i nedeniyle yeni bir sigorta yapt r lmas durumunda, sigortac n n iflletenin de iflti i tarihe kadar hak kazand prim gün esas na göre tespit edilir ve fazlas sigorta ettirene geri verilir. C.5 Tebli ve hbarlar Sigorta ettirenin ihbar ve tebli leri, sigorta flirketinin merkezine veya sigorta sözleflmesine arac l k yapan acenteye noter arac l yla veya taahhütlü mektupla yap l r. Sigorta flirketinin ihbar ve tebli leri de sigorta ettirenin poliçede gösterilen adresine, bu adresin de iflmifl olmas halinde ise sigorta flirketinin merkezine veya sigorta sözleflmesine arac l k yapan acenteye bildirilen son adresine ayn suretle yap l r. Taraflara imza karfl l olarak elden verilen mektup veya telgraf ile yap lan ihbar ve tebli ler de taahhütlü mektup hükmündedir. C.6 S rlar n Sakl Tutulmas Sigortac ve sigortac ad na hareket edenler, sigorta ettirene ait ö renecekleri ticari ve mesleki s rlar n sakl tutulmamas ndan do acak zararlardan sorumludurlar. C.7 Yetkili Mahkeme Motorlu araç kazalar ndan dolay hukuki sorumlulu a iliflkin davalar, sigortac n n merkez veya flubesinin veya sigorta sözleflmesini yapan acentenin bulundu u yer mahkemelerinden 5

6 birinde aç labilece i gibi, kazan n meydana geldi i yer mahkemesinde de aç labilir. C.8 Zamanafl m Motorlu araç kazalar ndan do an zararlar n tazminine iliflkin talepler, zarar görenin, zarar ve tazminat yükümlüsünü ö rendi i tarihten bafllayarak iki y l ve herhalde, kaza gününden bafllayarak on y l içinde zamanafl m na u rar. Dava, cezay gerektiren bir fiilden do ar ve Ceza Kanunu bu fiil için daha uzun bir zamanafl m süresi öngörmüfl bulunursa, bu süre tazminat talepleri için de geçerlidir. Zamanafl m, tazminat yükümlüsüne karfl kesilirse, sigortac ya karfl da kesilmifl olur. Sigortac bak m ndan kesilen zamanafl m, tazminat yükümlüsü bak m ndan da kesilmifl say l r. Motorlu araç kazalar nda tazminat yükümlülerinin birbirlerine karfl rücu haklar, kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi ö rendikleri günden bafllayarak iki y lda zamanafl m na u rar. Di er hususlarda, genel hükümler uygulan r. C.9 Özel fiartlar Bu genel flartlara ve varsa bunlara iliflkin klozlara ayk r düflmemek ve sigortal aleyhine olmamak koflulu ile özel flartlar konulabilir. C.10 Yürürlülük Bu Genel fiart 1/7/2009 tarihinden itibaren yürürlü e girer. 6 Yürürlük: De ifliklik: Model: KZ /

MOTORLU KARA TAfiITLARI HT YAR MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

MOTORLU KARA TAfiITLARI HT YAR MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari MOTORLU KARA TAfiITLARI HT YAR MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari Sigorta Teminat n n Kapsam Madde 1 Sigortac, iflbu poliçede gösterilen arac n kullan lmas ndan do an ve Karayollar Trafik Kanunu'na

Detaylı

TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari Sigortan n Kapsam Madde 1 Bu sigorta, likit petrol gaz (LPG) tüpleyen firmalar n, doldurduklar veya doldurttuklar ve yetkili bayileri vas tas yla veya

Detaylı

KARAYOLU YOLCU TAfiIMACILI I ZORUNLU KOLTUK FERD KAZA S GORTASI GENEL fiartlari

KARAYOLU YOLCU TAfiIMACILI I ZORUNLU KOLTUK FERD KAZA S GORTASI GENEL fiartlari KARAYOLU YOLCU TAfiIMACILI I ZORUNLU KOLTUK FERD KAZA S GORTASI GENEL fiartlari A. S GORTANIN KAPSAMI A.1. A.2. Sigortan n Konusu Bu sigorta, yurtiçi ve uluslar aras yolcu tafl mac l kapsam nda seyahat

Detaylı

MESLEK SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

MESLEK SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari MESLEK SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari A. S GORTANIN KAPSAMI A.1. A.2. A.3. A.4. A.4.1. Sigortan n Konusu Bu sigorta sözleflmesi ile sigortal n n poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif

Detaylı

ASANSÖR KAZALARINDA ÜÇÜNCÜ K fi LERE KARfiI SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

ASANSÖR KAZALARINDA ÜÇÜNCÜ K fi LERE KARfiI SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari ASANSÖR KAZALARINDA ÜÇÜNCÜ K fi LERE KARfiI SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari Sigorta Teminat n n Kapsam Madde 1 Bu sigorta, sözleflme ile daimi bak ma tabi olan ve marka, tip, kullan fl tarz, tafl

Detaylı

KRED S GORTASI GENEL fiartlari

KRED S GORTASI GENEL fiartlari KRED S GORTASI GENEL fiartlari A. Sigortan n Kapsam A.1. A.1.1. A.1.2. A.1.3. A.1.4. A.1.5. A.1.6. A.2. Sigortan n Konusu Bu sigorta sözleflmesi ile kararlaflt r lan kredili sat fl ve kredili hizmet ifllemlerinde

Detaylı

3. Sigorta primleri, bu Tarife ve Talimat dikkate alınarak Türkiye de sorumluluk branşında ruhsatı olan sigorta şirketlerince serbestçe belirlenir.

3. Sigorta primleri, bu Tarife ve Talimat dikkate alınarak Türkiye de sorumluluk branşında ruhsatı olan sigorta şirketlerince serbestçe belirlenir. Deniz Yolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı Deniz Yolu ile Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmelik in Sigorta başlıklı 12 nci maddesi hükümlerine göre düzenli

Detaylı

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI TASLAĞI

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI TASLAĞI KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI TASLAĞI A.1. AMAÇ Bu Genel Şartların amacı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca motorlu araç işletenlere yüklenen

Detaylı

KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 25 Mart 2004 A.SİGORTANIN KAPSAMI A.1.Sigortanın Konusu Bu sigorta, yurtiçi ve uluslararası yolcu taşımacılığı

Detaylı

B rak n evinizi arac n z korusun! KAS-KON

B rak n evinizi arac n z korusun! KAS-KON B rak n evinizi arac n z korusun! KAS-KON 1936 dan bugüne... KAS-KON İÇİNDEKİLER I- KAS-KON...4 TEM NATLAR...4 KLOZLAR...5 II- KAS-KON AS STANS H ZMETLER...8 KASKO AS STANS...8 KONUT AS STANS...10 III-

Detaylı

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar 1. GORTA KONUSU ve KAPSAMI Sigortac, i bu sigorta ile Sigortal ve/veya Sigortal lar n, önceden mevcut olmayan, Sigorta Sözle mesi/poliçe dönemi içerisinde seyahat

Detaylı

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar 1. GORTA KONUSU ve KAPSAMI Sigortac, i bu sigorta ile Sigortal ve/veya Sigortal lar n, önceden mevcut olmayan, Sigorta Sözle mesi/poliçe dönemi içerisinde seyahat

Detaylı

Müflteri No. Ad Soyad / Unvan GENEL KRED SÖZLEfiMES Bir taraftan, (1) Büyükdere Cad. No:163 Zincirlikuyu fiiflli 34394 STANBUL-TÜRK YE adresinde mukim ve Türkiye Cumhuriyeti Yasalar na tabi olarak faaliyet

Detaylı

SEYAHAT SİGORTA TEMİNAT AÇIKLAMALARI SEYAHAT PAKET

SEYAHAT SİGORTA TEMİNAT AÇIKLAMALARI SEYAHAT PAKET SEYAHAT SİGORTA TEMİNAT AÇIKLAMALARI SEYAHAT PAKET TEM NATLAR 1) T bbi Tedavi Teminat Sigortal n n, sigorta kapsam nda olmak art ile sigorta süresi içinde yurtd seyahati esnas nda aniden hastalanmas veya

Detaylı

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU 4956 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR VE D ER BA IMSIZ ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KURUMU KANUNU NUN VE TARIMDA KEND ADINA VE HESABINA ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KANUNU NUN BAZI MADDELER N N DE fit R LMES,

Detaylı

BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES

BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES Av. Dr. Hac KARA I-) G R fi: Uygulamada soyut ve tek tarafl olarak haz rlanan matbu sözleflmeler Genel fllem Koflullar olarak isimlendirilmektedir.

Detaylı

GENEL KREDù SÖZLEúMESù 1-TARAFLAR VE KREDù LùMùTù Banka Müûteri Sözleûme

GENEL KREDù SÖZLEúMESù 1-TARAFLAR VE KREDù LùMùTù Banka Müûteri Sözleûme GENEL KRED SÖZLE MES 1-TARAFLAR VE KRED L M T GSD Yat r m Bankas (k saca Banka olarak an lacakt r) ile...... (k saca Mü teri olarak an lacakt r ) aras nda i bu Genel Kredi Sözle mesi (k saca Sözle me olarak

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2002/2584 K: 2002/4338 T: 18.4.2002 ELEKTR K ABONEL ESK ABONEN N BORÇLARI YEN ABONEN N HAKLARI ELEKTR K DARES N N SÖZLEfiME YAPMA ZORUNLU U (*)(**)(***)

Detaylı

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Av. Filiz ASKAN zmir Barosu üyesi AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Bu kanun hukuk

Detaylı

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES :

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : Selahattin BAYRAM* I- G R fi: As l iflveren-alt iflveren iliflkisi 1936 y l nda 3008 say l ifl yasas ile mevzuat m

Detaylı

NEFES SA LIK S GORTASI ÖZEL fiartlari

NEFES SA LIK S GORTASI ÖZEL fiartlari Sayın Sigortalımız, Öncelikle, fiirketimizi tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Nefes Sa lık Sigortası poliçeniz ile ilgili olarak sizi aydınlataca ını düflündü ümüz ayrıntılı bilgiler afla ıda sunulmaktadır.

Detaylı

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye Önsöz Toplum halinde yaflaman n ortaya ç kard kollektif ihtiyaçlar, ad na kamu hizmeti dedi imiz, Devlet ve yetkili k ld organlar taraf ndan gerçeklefltirilen ve tüm fertlerin faydalanmas na aç k hizmetlerle

Detaylı

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Bu sigorta, şehirlerarası veya uluslar arası yolcu taşıyan ve sigorta sözleşmesinde kayıtlı bulunan yolcuların, sürücülerin ve yardımcıların

Detaylı

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI HUKUK GENEL KURULU KARARLARI YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E: 2005/14-386 K: 2005/419 T: 29.06.2005 TAfiINMAZ HUKUKU KAT KARfiILI I NfiAAT SÖZLEfiMES YÜKLEN C N N HAKLARI* (BK m. 162) Özet: Kural olarak

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A -Sigortanın Kapsamı A.l. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motorsuz

Detaylı

4822 SAYILI KANUN LE DE fi K 4077 SAYILI TÜKET C N N KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMEL KLER

4822 SAYILI KANUN LE DE fi K 4077 SAYILI TÜKET C N N KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMEL KLER 4822 SAYILI KANUN LE DE fi K 4077 SAYILI TÜKET C N N KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMEL KLER Av. AYDEN Z AL SBAH TUSKAN (*) Tüketici kavram, mal ve hizmet edimlerini mesleki amaçlar d fl nda

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/2623 K: 2006/2586 T: 13.03.2006 YABANCI D LDE YAZILMIfi KANIT USULÜNE UYGUN OLARAK TERCÜME ED LME ZORUNLULU U Özet: Yabanc dilde yaz lm fl olan

Detaylı

ÇATMADAN DO AN SORUMLULU A VER LEN S GORTA TEM NATI

ÇATMADAN DO AN SORUMLULU A VER LEN S GORTA TEM NATI ÇATMADAN DO AN SORUMLULU A VER LEN S GORTA TEM NATI SERDAR ACAR Girifl Çatma, iki veya daha çok geminin birbiriyle çarp flmas d r. Dolay s yla, hukuken gemi say lmayan fleylere çarpma, çatma de ildir (1).

Detaylı

I. TEM NATLARA A T ÖZEL fiartlar

I. TEM NATLARA A T ÖZEL fiartlar Say n Sigortal m z, Öncelikle, fiirketimizi tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Sa l k sigortas poliçeniz ile ilgili ayr nt l bilgiler afla da bilgilerinize sunulmaktad r. Afla daki bilgiler sizi oldukça

Detaylı