MESLEK SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MESLEK SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari"

Transkript

1 MESLEK SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari A. S GORTANIN KAPSAMI A.1. A.2. A.3. A.4. A.4.1. Sigortan n Konusu Bu sigorta sözleflmesi ile sigortal n n poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek s n rlar çizilen mesleki faaliyeti ifa ederken; a. Sözleflme süresi içinde meydana gelen olay sonucu do an ve sorumluluk hükümleri uyar nca tazmini sözleflme süresi içinde ya da sonras nda talep edilen zararlara karfl veya b. Sözleflme yap lmadan önce veya sözleflme yürürlükteyken meydana gelen bir olay nedeniyle, sadece sözleflme süresi içinde sigortal ya karfl do abilecek taleplere karfl sözleflmede belirtilen miktara kadar teminat verilir. Taraflar, (a) ve (b) bendlerinden birini içerecek flekilde sözleflme yapabilecekleri gibi, her ikisini içerecek flekilde de sözleflme yapabilir. Sigortan n Co rafi S n r Bu sigorta, sigortal n n Türkiye Cumhuriyeti s n rlar içinde ifa etti i mesleki faaliyetler için geçerlidir; Ancak, taraflar sigortal n n yurtd fl nda yürütece i mesleki faaliyetlerin de sigorta kapsam na al nmas n kararlaflt rabilir. Teminat D fl nda Kalan Haller Afla daki hâller teminat kapsam d fl ndad r: a. Sigortal n n poliçede belirlenmifl ve sınırları hukuk kuralları ve etik kurallar ile tespit edilen mesleki faaliyeti dıflındaki faaliyetlerinden kaynaklanan tazminat talepleri, b. Mesleki faaliyetin ifas s ras nda sigortal taraf ndan kasten sebep olunan her tür olay ile davran fllar ; c. Sigortal veya çal flt rd kiflilerin, poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken alkol, uyuflturucu ya da narkotik maddelerin tesiri alt nda bulunmas sonucunda meydana gelen olaylar. Aksine Sözleflme Yoksa Teminat D fl nda Kalan Haller, Tazminat Talepleri ve Ödemeler Aksine Sözleflme Yoksa Teminat D fl nda Kalan Haller a. Herhangi bir bilgisayar esasl veya elektronik ortamda saklanabilir, yaz l, bas lm fl veya herhangi bir yöntem ile (veya benzer bir flekilde) tekrar ço alt lm fl olsun veya olmas n her tür belge kayb veya sigortal n n bak m, gözetim ve 1

2 A.4.2. A.4.3. A.5. kontrolüne verilmifl bilgi ve malzemenin kayb veya imha edilmesi; b. Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri haricinde bir mahkemede aç lan tazminat davalar ve tahkim; c. Her türlü haks z rekabet. Aksine Sözleflme Yoksa Teminat D fl nda Kalan Tazminat Talepleri a. Her tür patent, telif hakk ile ticaret unvan, marka ve benzeri fikrî mülkiyet hak ihlallerinden kaynaklanan tazminat talepleri; b. Sigortal n n mesleki faaliyeti ifas s ras nda anne, baba, kardefl, efl ve çocuklar na karfl sorumlulu undan do an tazminat talepleri; c. Her türlü çevre kirlili inden do rudan veya dolayl olarak do an sorumluluklar nedeniyle yap lan tazminat talepleri; d. Niteli i ne olursa olsun afla daki hâllerden do rudan veya dolayl olarak kaynaklanacak tazminat talepleri: aa. Herhangi bir nükleer yak ttan veya nükleer yak t n yanmas sonucu meydana gelen nükleer at klardan kaynaklanan iyonize fl n mlar veya kirlilik, bb. Radyoaktif, zehirli, patlay c veya herhangi bir patlay c nükleer bileflim veya bunun nükleer bir parças n n tehlikeli özellikleri, cc. Diethylstilbesterol (DES), dioxin, urea formaldehyde, asbest, asbestli ürünler veya asbest içeren ürünlerin varl ndan, üretiminden, elleçlenmesinden, ifllenmesinden, sat fl, da t m, depolama, b rak lma veya kullan m ndan kaynaklanan her tür hastal k (kanser dahil) veya asbestten kaynaklanan bütün tazminat talepleri. e. Bir sözleflmenin ifas na veya özel bir anlaflmaya dayan p, sigortal n n yasal sorumluluk ölçüsünü aflan her tür talepleri; f. Manevi tazminat talepleri. Aksine Sözleflme Yoksa Teminat D fl nda Kalan Ödemeler a. darî ve adlî para cezalar dahil her tür ceza ve cezai flartlar; b. Sigortal n n iflas na ba l olarak ortaya ç kabilecek her tür zarar; c. Sigortal n n aleyhine cezai takibata geçilmesi hâlinde, bu takibattan do an di er bilumum masraflar. Sigortan n Bafllang c ve Sonu Sigorta, poliçede bafllama ve sona erme tarihleri olarak yaz lan günlerde, aksi kararlaflt r lmad kça, Türkiye saati ile ö len saat de bafllar ve ö len saat de sona erer. 2

3 B. ZARAR VE TAZM NAT B.1. B.2. Rizikonun Gerçekleflmesi Sözleflmenin; - A.1. in (a) bendinde belirtilen flekilde yap lmas hâlinde, sigortal n n, sözleflme süresi içinde yürüttü ü mesleki faaliyeti dolay s yla, gerek sözleflme dönemi gerekse sözleflmenin bitiminden itibaren iki y l içinde baflkalar n n zarara u ramas sonucunda, - A.1. in (b) bendinde belirtilen flekilde yap lmas hâlinde bir y ldan az olmamak kayd yla sözleflme yap lmas ndan önce veya sözleflme yürürlükteyken meydana gelen olaya ba l olarak; a. Sigortac n n bilgisi ve yaz l muvafakat dahilinde olmak kofluluyla sigortal taraf ndan ödeme yap lmas veya, b. Sigortac n n, sigortal ya ayr ca hukuki yard mda bulunmay da üstlendi i mesleki sorumluluk sigortalar nda, tebligat ile davan n veya hukuki takibin ö renilmesiyle, c. Zarar n gerçekleflti inin ve bu zarar n sigortal n n sorumlulu undan kaynakland n n mahkeme taraf ndan karar alt na al nmas hallerinde riziko gerçekleflmifl olur. Rizikoya liflkin Olarak Sigorta Ettirenin ve Sigortal n n Yükümlülükleri Sigortal ve sigorta ettiren, afla daki hususlar yerine getirmekle yükümlüdür: a. Haberdar oldu u andan itibaren rizikonun gerçekleflti ini, befl gün içinde sigortac ya ihbar etmek, b. Sigorta sözleflmesi yokmufl gibi gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak ve bu amaçla sigortac taraf ndan verilecek makul talimatlara uymak, c. Sigortac n n talebi üzerine, olay n ve zarar n nedeni ile hangi hâl ve flartlar alt nda gerçekleflti ini ve sonuçlar n tespiti, tazminat yükümlülü ü ve miktar ile rücu hakk n n kullan lmas na yararl, elde edilmesi mümkün bilgi ve belgeleri gecikmeksizin vermek, d. Sigortac n n yaz l onay olmad kça, sorumlulu u veya tazminat talebini k smen veya tamamen kabul etmemek, ödeme taahhüdünde bulunmamak, zarar görenlere herhangi bir tazminat ödemesinde bulunmamak; e. Zarardan dolay, dava yolu ile veya baflka yollarla bir tazminat talebi karfl s nda kald veya aleyhine cezai kovuflturmaya geçildi i hâllerde, durumdan sigortac y derhal haberdar etmek ve zarar ziyan talebine ve cezai kovuflturmaya iliflkin olarak alm fl oldu u ihbarname, davetiye ve benzeri tüm belgeleri gecikmeksizin sigortac ya vermek, f. Sigorta konusu ile ilgili baflka sigorta sözleflmesi varsa bunlar sigortac ya bildirmek. 3

4 B.3. B.4. Tazminat ve Ödenmesi Rizikonun gerçekleflmesi hâlinde, özel durumlar hariç olmak üzere, hangi belgelerin istenilece i poliçe ekinde aç k ve anlafl l r flekilde yer almak zorundad r. Sigortac, talep edilen tazminat ve giderleri, hak sahibinin tazminata konu olay ve zarara iliflkin tespit tutana n veya bilirkifli raporunu ve poliçe ekinde de yer alan di er gerekli belgeleri eksiksiz olarak flirketin merkez veya kurulufllar na iletti i tarihten itibaren on befl ifl günü içinde gerekli incelemeleri tamamlay p sözleflmeye ayk r olmayan zararlara iliflkin tazminat öder. Halefiyet Sigortac, ödedi i tazminat tutar nca, hukuken sigortal n n yerine geçer. C. ÇEfi TL HÜKÜMLER C.1. C.2. C.3. 4 Sigorta Priminin Ödenmesi ve Sigortac n n Sorumlulu unun Bafllamas Sigortac n n sorumlulu u, primin tamam n n veya taksitle ödenmesi kararlaflt r lm fl ise ilk taksidin poliçenin tesliminde ödenmesi ile bafllar. Aksi kararlaflt r lmad kça, primin tamam n n veya ilk taksidin ödenmemesi hâlinde, poliçe teslim edilmifl olsa dahi sigortac n n sorumlulu u bafllamaz ve bu flart poliçeye yaz l r. Prim ödemede temerrüde düflülmesi hâlinde Borçlar Kanunu hükümleri uygulan r. Sigortal ve Sigorta Ettirenin Sözleflme Yap ld S rada Beyan Yükümlülü ü Sigortac sigorta sözleflmesini, sigorta ettirenin veya bilgisinin olmas durumunda sigortal n n beyan ve varsa teklifname ve eklerinde yaz l sorulara verdi i cevaplara dayanarak yapar. Sigortal ve sigorta ettirenin beyan yanl fl veya eksik ise ve bu durum, sigortac n n sözleflmeyi yapmamas veya daha a r flartlarla yapmas na neden oluyorsa, sigortac durumu ö rendi i tarihten itibaren bir ay içinde sözleflmeden cayabilir veya sözleflmeyi yürürlükte tutarak ayn süre içinde prim fark n talep edebilir. Sigorta ettiren, talep edilen prim fark n kabul etti ini sekiz gün içinde bildirmedi i takdirde sözleflmeden cay lm fl olur. Ancak, prim fark n n kabul edilmemesi nedeniyle sözleflmeden cay lmas, sigortac n n gerçe e ayk r veya eksik beyan ö rendi i tarihten itibaren bir ayl k süre içinde gerçekleflmek durumundad r. Sigortal ve sigorta ettirenin kas tl davrand n n anlafl lmas hâlinde sigortac, sözleflmeden cayabilir ve gün esas na dayanarak hesap edilen prime hak kazan r. Sözleflmenin Devam S ras ndaki Beyan Yükümlülü ü Sözleflmenin devam s ras nda sigortac n n izni olmadan rizikoya etki edici nitelikte de ifliklik yap lmas hâlinde sigorta ettiren veya sigortal durumu sekiz gün içinde sigortac ya bildirmekle yükümlüdür. Durumun sigortac taraf ndan ö renilmesinden sonra, de ifliklik, sigortac n n sözleflmeyi yapmamas n veya daha a r flartlarla yapmas n gerektiren hâllerden ise sigortac, sekiz gün içinde sözleflmeyi fesheder veya prim fark n talep etmek suretiyle sözleflmeyi yürürlükte tutar. Sigorta ettiren, talep edilen prim fark n kabul etti ini sekiz gün içinde bildirmedi i takdirde sözleflme feshedilmifl olur.

5 C.4. C.5. C.6. C.7. Feshin hüküm ifade etti i tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esas üzerinden hesap edilir ve fazlas geri verilir. Süresinde kullan lmayan fesih veya prim fark n talep etme hakk düfler. Rizikodaki de iflikli i ö renen sigortac, sigorta hükmünün devam na raz oldu unu gösteren bir harekette bulunursa fesih ve prim talep hakk düfler. De ifliklik, rizikoyu hafifletici nitelikte ve daha az prim uygulamas n gerektirir hâllerden ise; sigortac, bu de iflikli in yap ld tarihten sözleflmenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esas na göre hesap edilecek prim fark n sigorta ettirene geri verir. Sigortac n n sözleflmeyi bu de ifliklere göre yapmamas n veya daha a r flartlarla yapmas n gerektiren hâllerde: a. Sigortac durumu ö renmeden önce, b. Sigortac n n fesih ihbar nda bulunabilece i süre içinde, c. Fesih ihbar n n hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde, riziko gerçekleflirse, sigortac, tazminat tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim aras ndaki orana göre öder. Sigorta Ettirenin ve Sigortal n n Durumu Bu genel flartlarda düzenlenen sigorta ettirenin borç ve yükümlülüklerinin sigortal taraf ndan veya sigortal ya yüklenen yükümlülüklerin sigorta ettiren taraf ndan yerine getirilmesi hâllerinde, borç ve yükümlülükler, ifa edilmifl say l r. Ancak sigortac n n s rf bu nedenle durumunun a rlaflt n ileri sürerek itiraz etme hakk sakl d r. Tebli ve hbarlar Sigortal n n ve sigorta ettirenin bildirimleri, sigorta flirketinin merkezine veya sigorta sözleflmesine arac l k eden acenteye yap l r. Sigortac n n bildirimleri de sigortal ya karfl yap lacaksa sigortal n n, sigorta ettirene karfl yap lacaksa sigorta ettirenin son bildirilen adresine noter eliyle veya taahhütlü mektupla yap l r. Taraflara imza karfl l elden verilen mektup veya telgrafla yap lan bildirimler de taahhütlü mektup hükmündedir. Güvenli elektronik imza kullan larak elektronik ortamda yap lan ve sigortac ya, sigortal ya ve sigorta ettirene ulaflt kan tlanabilen bildirimler de geçerli say l r. Mesleki Faaliyete Son Verilmesi Poliçede tan mlanan mesleki faaliyete son verilmesi hâlinde sigorta sözleflmesi sona erer ve ifllemeyen günlere ait prim sigorta ettirene iade edilir. Ticari ve Mesleki S rlar n Sakl Tutulmas Sigortac ve sigortac ad na hareket edenler bu sözleflmenin yap lmas dolay s yla sigortal ya ve sigorta ettirene iliflkin ö renece i s rlar n sakl tutulmamas ndan do acak zararlardan sorumludur. 5

6 C.8. C.9. C.10. Yetkili Mahkeme Sigorta sözleflmesinden do an anlaflmazl klar nedeniyle sigortac aleyhine aç lacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta flirketinin merkezinin veya sigorta sözleflmesine arac l k yapan acentenin ikametgah n n bulundu u yerdeki, sigortal veya sigorta ettiren aleyhine aç lacak davalarda ise daval n n ikametgah n n bulundu u yerdeki mahkemedir. Zaman afl m Sigorta sözleflmesinden do an bütün talepler iki y lda zaman afl m na u rar. Klozlar ve Özel fiartlar Bu genel flartlar n eki niteli indeki klozlar genel flartlara göre özel düzenlemeler içerebilir. Taraflar, sigorta ettiren ve sigortal n n aleyhine olmamak üzere özel flartlar kararlaflt rabilir. 6 Yürürlük: De ifliklik: Model: SR /

ASANSÖR KAZALARINDA ÜÇÜNCÜ K fi LERE KARfiI SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

ASANSÖR KAZALARINDA ÜÇÜNCÜ K fi LERE KARfiI SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari ASANSÖR KAZALARINDA ÜÇÜNCÜ K fi LERE KARfiI SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari Sigorta Teminat n n Kapsam Madde 1 Bu sigorta, sözleflme ile daimi bak ma tabi olan ve marka, tip, kullan fl tarz, tafl

Detaylı

MOTORLU KARA TAfiITLARI HT YAR MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

MOTORLU KARA TAfiITLARI HT YAR MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari MOTORLU KARA TAfiITLARI HT YAR MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari Sigorta Teminat n n Kapsam Madde 1 Sigortac, iflbu poliçede gösterilen arac n kullan lmas ndan do an ve Karayollar Trafik Kanunu'na

Detaylı

TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari Sigortan n Kapsam Madde 1 Bu sigorta, likit petrol gaz (LPG) tüpleyen firmalar n, doldurduklar veya doldurttuklar ve yetkili bayileri vas tas yla veya

Detaylı

KRED S GORTASI GENEL fiartlari

KRED S GORTASI GENEL fiartlari KRED S GORTASI GENEL fiartlari A. Sigortan n Kapsam A.1. A.1.1. A.1.2. A.1.3. A.1.4. A.1.5. A.1.6. A.2. Sigortan n Konusu Bu sigorta sözleflmesi ile kararlaflt r lan kredili sat fl ve kredili hizmet ifllemlerinde

Detaylı

Müflteri No. Ad Soyad / Unvan GENEL KRED SÖZLEfiMES Bir taraftan, (1) Büyükdere Cad. No:163 Zincirlikuyu fiiflli 34394 STANBUL-TÜRK YE adresinde mukim ve Türkiye Cumhuriyeti Yasalar na tabi olarak faaliyet

Detaylı

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES :

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : Selahattin BAYRAM* I- G R fi: As l iflveren-alt iflveren iliflkisi 1936 y l nda 3008 say l ifl yasas ile mevzuat m

Detaylı

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU 4956 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR VE D ER BA IMSIZ ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KURUMU KANUNU NUN VE TARIMDA KEND ADINA VE HESABINA ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KANUNU NUN BAZI MADDELER N N DE fit R LMES,

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2002/2584 K: 2002/4338 T: 18.4.2002 ELEKTR K ABONEL ESK ABONEN N BORÇLARI YEN ABONEN N HAKLARI ELEKTR K DARES N N SÖZLEfiME YAPMA ZORUNLU U (*)(**)(***)

Detaylı

4822 SAYILI KANUN LE DE fi K 4077 SAYILI TÜKET C N N KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMEL KLER

4822 SAYILI KANUN LE DE fi K 4077 SAYILI TÜKET C N N KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMEL KLER 4822 SAYILI KANUN LE DE fi K 4077 SAYILI TÜKET C N N KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMEL KLER Av. AYDEN Z AL SBAH TUSKAN (*) Tüketici kavram, mal ve hizmet edimlerini mesleki amaçlar d fl nda

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/2623 K: 2006/2586 T: 13.03.2006 YABANCI D LDE YAZILMIfi KANIT USULÜNE UYGUN OLARAK TERCÜME ED LME ZORUNLULU U Özet: Yabanc dilde yaz lm fl olan

Detaylı

DEN ZLER M ZDE KILAVUZ ALMA ZORUNLULU UNA UYMAMANIN HUKUK VE CEZA SONUÇLARI

DEN ZLER M ZDE KILAVUZ ALMA ZORUNLULU UNA UYMAMANIN HUKUK VE CEZA SONUÇLARI DEN ZLER M ZDE KILAVUZ ALMA ZORUNLULU UNA UYMAMANIN HUKUK VE CEZA SONUÇLARI YRD. DOÇ. DR. VURAL SEVEN (*) G R fi Ülkemizdeki çeflitli limanlarda k lavuz alma zorunlulu u bulunmaktad r. K lavuz ise, liman,

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ SU ÜRÜNLERİ SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

DEVLET DESTEKLİ SU ÜRÜNLERİ SİGORTASI GENEL ŞARTLARI DEVLET DESTEKLİ SU ÜRÜNLERİ SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen

Detaylı

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI HUKUK GENEL KURULU KARARLARI YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E: 2005/14-386 K: 2005/419 T: 29.06.2005 TAfiINMAZ HUKUKU KAT KARfiILI I NfiAAT SÖZLEfiMES YÜKLEN C N N HAKLARI* (BK m. 162) Özet: Kural olarak

Detaylı

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR TTNet ADSL ABONEL K SÖZLE MES 1-TARAFLAR Bu Sözle me, merkezi Büyükdere Caddasi No: 71 Nurol Plaza A Blok Kat:3 Maslak/ i li 34398 STANBUL adresinde bulunan TTNet Anonim irketi ile......adresinde mukim...aras

Detaylı

HUKUK YARGISINDA TEMY Z SÜRES

HUKUK YARGISINDA TEMY Z SÜRES HUKUK YARGISINDA TEMY Z SÜRES Doç. Dr. SEY THAN DEL DUMAN (*) I- Genel Bilgiler Bu çal flmada, temyiz süresi, hukuk yarg lamas bak m ndan ve bununla s n rl olarak ele al n p incelenecektir. Temyiz süresini

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES E: 2005/19132 K: 2005/22946 T: 22.11.2005 BORÇLUNUN MESKEN HACZED LMEZL K KURALI HAL NE UYGUN MESKEN KAVRAMI* ( K m. 82/12) Özet: Borçlunun haline münasip evi haczedilemez. Bir

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi

YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi MEHMET UYSAL (*) Borçludan alaca n r zas yla tahsil edemeyen alacakl, devlet kurumlar n n da yard m yla, alaca n zorla tahsil

Detaylı

KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A -Sigortanın Kapsamı A.l. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motorsuz

Detaylı

ÇATMADAN DO AN SORUMLULU A VER LEN S GORTA TEM NATI

ÇATMADAN DO AN SORUMLULU A VER LEN S GORTA TEM NATI ÇATMADAN DO AN SORUMLULU A VER LEN S GORTA TEM NATI SERDAR ACAR Girifl Çatma, iki veya daha çok geminin birbiriyle çarp flmas d r. Dolay s yla, hukuken gemi say lmayan fleylere çarpma, çatma de ildir (1).

Detaylı

ELEKTRONİK CİHAZ SİGORTALARI GENEL ŞARTLARI

ELEKTRONİK CİHAZ SİGORTALARI GENEL ŞARTLARI ELEKTRONİK CİHAZ SİGORTALARI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 15 Ocak 1989 Teminat Kapsamı Madde 1- Sigortacı bu poliçe ile bu poliçenin ayrılmaz cüzünü teşkil eden ekli cetvelde cinsi, sayısı, yapım yılları,

Detaylı

Av. HAL DE SAVAfi (1)

Av. HAL DE SAVAfi (1) ÖZEL HASTANELER N VE DOKTORLARIN TIBB FAAL YETLERDEN DO AN HUKUK SORUMLULUKLARININ RDELENMES (YARGITAY 13. HUKUK DA RE S N N 8.7.2005 TAR HL KARARI ÇERÇEVES NDE) Av. HAL DE SAVAfi (1) KARAR ÖZET Yarg tay

Detaylı

KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin

Detaylı

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M 5 DENET M SÜREC Finansal tablolar n ba ms z denetimden geçirilmesinin amac ; bu tablolar n tüm önemli yönleriyle iflletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlar n ve nakit ak mlar n finansal raporlama

Detaylı

KABAHATLER HUKUKUNDA SORUfiTURMA ZAMANAfiIMI

KABAHATLER HUKUKUNDA SORUfiTURMA ZAMANAfiIMI KABAHATLER HUKUKUNDA SORUfiTURMA ZAMANAfiIMI Cüneyd ALTIPARMAK Genel Olarak Kabahatleri suç olmaktan ve ceza kanunlar n n kapsam d fl na ç - karma e iliminin bir sonucu olarak; çeflitli hususlarda düzenleme

Detaylı

5510 SAYILI KANUN ÇERÇEVES NDE S GORTALILARIN PR M ÖDEME GÜN SAYILARI LE EKS K GÜN VE fiten ÇIKIfi NEDENLER N N SOSYAL GÜVENL K KURUMUNA B LD R LMES

5510 SAYILI KANUN ÇERÇEVES NDE S GORTALILARIN PR M ÖDEME GÜN SAYILARI LE EKS K GÜN VE fiten ÇIKIfi NEDENLER N N SOSYAL GÜVENL K KURUMUNA B LD R LMES 5510 SAYILI KANUN ÇERÇEVES NDE S GORTALILARIN PR M ÖDEME GÜN SAYILARI LE EKS K GÜN VE fiten ÇIKIfi NEDENLER N N SOSYAL GÜVENL K KURUMUNA B LD R LMES Yunus YELMEN * I-Girifl Sosyal güvenlik mevzuat uygulamas

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLAR

DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLAR DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLAR A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu

Detaylı

SİZE ÖZEL HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

SİZE ÖZEL HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sa layacak di er kişilere, yap lacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli baz hususlarda genel amaçl

Detaylı

ÇEKTE KABUL YASA I VE ÇEK N TEY D

ÇEKTE KABUL YASA I VE ÇEK N TEY D ÇEKTE KABUL YASA I VE ÇEK N TEY D Arfl. Gör. RAMAZAN DURGUT G R fi Kambiyo senetleri Türk Ticaret Kanunu nun (TTK) k ymetli evrak bafll - n tafl yan üçüncü kitab n n dördüncü fasl nda düzenlenmifltir.

Detaylı