TOFAŞ Çevre Raporu TOFAŞ Environmental Report

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOFAŞ Çevre Raporu 2011-2012 TOFAŞ Environmental Report 2011-2012"

Transkript

1 Refuse Çevre dostu ürün Reduce Daha az doğal kaynak Reuse Tekrar kullan Recycle Ayrıştır ve dönüştür Recover Farklı amaçla değerlendir TOFAŞ Çevre Raporu TOFAŞ Environmental Report

2 Çevre ve Enerji Politikası Environment and Energy Policy ÇEVRE VE ENERJİ POLİTİKASI İLKELERİ TOFAŞ; ürün, üretim ve hizmet faaliyetlerinde, sürdürülebilir gelişme ilkesi çerçevesinde proaktif çevre ve enerji yönetim sistemleri uygulamayı ve geliştirmeyi hedefler. Bu amaçla; Her türlü atık bertaraf işlemini bir doğal kaynak kaybı olarak algılar ve kirliliği, kaynağında önleyecek yöntemleri geliştirir, Enerji verimli proseslerin tasarımı, ürün ve hizmetlerin temini ile enerji performansını sürekli iyileştirir, Amaç ve hedefleri periyodik olarak gözden geçirmek ve bu amaç ve hedeflere ulaşmak için yeterli kaynakların (bilgi, uzman ve ekonomik kaynaklar) teminini sağlar, Süreçlerinde, bağlı olduğumuz tüm yasal ve diğer şartlara uyumu temel gereklilik olarak kabul eder, Çalışanlarını, taşeronlarını, bayi ve tedarikçilerini eğiterek ve sürekli iyileştirme araçları kullanarak doğal kaynak ihtiyacını, enerji kayıplarını ve atıklarını en aza indirmeyi hedefler, Daha az çevresel etkiye sahip ve daha fazla geri dönüşümlü malzeme kullanılan otomobil, ticari araç ve yedek parçalar üretir. ENVIRONMENT AND ENERGY POLICY PRINCIPLES TOFAŞ, aims to implement and improve proactive environmental and energy management systems in product, in production process and service activities in the perspective of sustainable development principle. For this purpose; Defines all kind of waste disposal operations as a loss of resource and develops methods to prevent pollution at source, Improves energy performance continually through energy efficient process design and purchasing energy efficient product and services, Ensures the availability of adequate information as well as specialist and economic resources, to achieve and periodically review objectives and targets, Accepts that compliance to all legal and other requirements we subscribe is the fundamental of its processes, Aims to minimize natural resource consumptions, energy losses and wastes by means of applying continual improvement tools and training our employees, contractors, dealers and suppliers, Produces automobiles, commercial vehicles and spare parts having less environmental impacts and having more recycled materials.

3 Çevresel İyileştirmelerimiz Environmental Improvements Tofaş ta son 15 yılda çevre yönetimi konusunda yapılan iyileştirmelerin bir bölümü aşağıda sıralanmıştır: ISO Belgelendirmesi 1998 AB Egzoz emisyon standartlarına uyum 2000 Cr +6 işleminin iptali 2001 Arıtılmış suların bahçe sulamada kullanımı 2001 ISO Sertifikasyon 2002 Doğalgazla çalışan Doblo üretimi 2003 EİEİ Enerji verimliliği projesi ödülü 2004 ISO Sertifikasyonu 2005 Güneş enerjisi projeleri ( 6 ünite) 2006 Ürün üzerinde geri kazanılmış plastik kullanımı 2006 Su bazlı boya tesisi devreye alınması 2007 Yeni atık sahası yapımı 2007 ISO Sertifikasyonu 2008 Fiat Ormanının yapılması 2008 Final bölgesindeki parafin uygulama iptali 2008 PVC Kabinlerinde robot uygulamasına geçiş 2009 Enerji verimliliği iyileştirmeleri 2009 EİEİ Enerji Verimli Tesis Ödülü 2010 ISO Sera Gazı Raporu Doğrulama 2011 AB Çevre Ödülü 2012 ISO Enerji Yönetim Sistemi 2013 Some of the environmental improvement projects realised in Tofas within the last 15 years are listed as below: ISO Certification 1998 Compliance to EC exhaust emission reg Chromium elimination in Painting operations 2001 Recycling of treated water for irrigation 2001 ISO nd Certification 2002 Natural gas powered Doblo production 2003 EİEİ Energy Efficient Project Prize 2004 ISO rd Certification 2005 Solar energy applications 2006 Recy. plastic applications in vehicle parts 2006 Start up of water based paint unit 2007 New waste management plant 2007 ISO th Certification 2008 FIAT Forest 2008 Protective film application instead of wax 2008 Robot application in PVC booth 2009 Energy efficiency improvements 2009 EİEİ Energy Efficient Plant Award 2010 ISO GHG Report Verification 2011 EBAE «Best Management» Award 2012 ISO Energy Management System Cert. 2013

4 Çevre Boyutları Environmental Aspects TOFAS MAJOR ENVIRONMENTAL ASPECTS 2012 VALUES Electricity : MWh Nat. Gas : Sm³ GHG : ton C0 2(eq ) 482 kg/auto VOC : 1370 ton 32 gr/m2 Noise emission 58 Dba TOFAŞ Steam : ton Cars n Material Water : m3 3,55 m3/auto Waste water: m3 2,22 m3/auto Disposed Waste: : 0 ton Total Waste : ton 255 kg/auto

5 7 Adımda Çevre Yönetiminin Gelişimi DÜNYA KLASINDA ÜRETİM 7 Steps in Environmental WORLD CLASS Improvement MANUFACTURİNG Çevresel yük azaltma Çevresel risk azaltma Lojistik faaliyetlerinde çevre yönetimi Yeşil satınalma Model çevre yönetimi Step 7 ÇYS kurulması Çevresel raporlama Çevre muhasebesi Step 6 Use fully implemented EMS toward creation of a model plant for environment. Kimyasal madde kontrolu Doğal kaynak ve enerji tasarrufu Step 5 Establish systems for environmental load reduction, environmental risk reduction Environmental load reduction in logistics. Pursue green procurement Kirlilik kayanaklarının önlenmesi Prosedürlerin hazırlanması Yaygınlaştırma İç Denetim Step 3 Step 4 Chemical substance control. Resource saving. Energy saving. Establish an EMS together with supporting systems such as environmental accounting. Operating system and reporting system. Yasal yükümlülüklere Uyum. - Çevresel etkilerin değerlendirilmesi Step 2 Prepare provisional standards. Horizontally expand the know-how in other areas Establish a self auditing system Step 1 Take action against contamination sources TOFAŞ LEVEL : Understand the local laws and regulations Environmental impacts Score 1 REACTIVE Score 2 PREVENTIVE Score 3 PREVENTIVE Score 4 PROACTIVE Score 5 PROACTIVE

6 Enerji Yönetimi Energy Management Son 6 yılda yapılan iyileştirmelerle enerji tüketimimizi %30 oranında azalttık ve Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından Enerji Verimli Tesis ödülünü aldık. Enerjinin üretim proseslerinde ana girdi olması ve fiyatlarının sürekli artması tesislerimizde tasarrufa yönelik iyileştirme yapılması gereğini ortaya çıkarmıştır. Bu kapsamda tüm enerji tüketim noktalarının ölçüm sistemi modernizasyonuna gidildi. Elektrik ölçüm sayaçlarının sayısı iki kat artırılarak proses bazında on-line ölçüm sistemi geliştirildi. We have been awarded by the Ministry of Energy thanks to a 30% improvement in energy consumption in the last six years. The fact that the energy is the main input for the process and its cost is continuously increasing, have caused the necessity of energy saving projects. Within this context, modernization of the measurement system of all the consumption points were done. As we dubled the number of electrıcity measurement devices, we gained the ability to monitor on-line and stratified energy consumptions in process basis. TOFAŞ was rewarded two times as the most energy productive Factory in automobile industry ( )

7 Seragazı Emisyonları GHG Emissions Tofas 2011 yılında kurmuş olduğu ISO Sera Gazı Yönetim Sistemi doğrultusunda her yıl Sera Gazı Emisyonlarını raporlamaktadır. Bu çalışma Otomotiv sektöründe Türkiyede ve dünyada bir ilk olma özelliğindedir. Yapılan enerji verimliliği çalışmaları neticesinde 2012 yılında, sera gazı emisyonlarımızı bir önceki yıla göre %17oranında azalttık. Tofas has implemented ISO Greenhouse Gas Management System in Tofas GHG Emission Reports of 2009 (base year) and 2012 were verified by accredited auditing firms with reasonable assurance level. In 2012, we have achieved 17% reduction compared to GHG Emissions, Ton 2009 (Base Year) Total Direct (Scope 1) Total Indirect Total GHG (Scope 2) Verification of Energy & GHG Emissions according to ISO Şirket İçi

8 mg / l Su Atıksu ve Atıksular Arıtma Water Wastewater and Wastewater Treatment 1994 yılında GOEMA, SİSTEM YAPI ve BOS firmalarının konsorsiyumu ile yapılan atıksu arıtma tesisimiz de, 2012 yılında 573,000 m³ atıksu, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğine uygun olarak arıtılmıştır. Arıtılmış suyumuzda ortalama KOI (Organik kirlilik seviyesi) değeri <100 mg/l olarak gerçekleşmiş olup, bu parametre için yasal limit 400 mg/l dir. Arııtılmış suyun bir bölümü yeşil alanlarımızın sulanmasında kullanılmaktadır. Çevre Bakanlığınca tarafından yapılan kontrol ve ölçümler sonucu Entegre Çevre iznimiz alınmıştır. In 2012, 573,000 m³ of waste water coming out from our production units has been purified in accordance with the Waste Water Control Regulations in in our waste water treatment plant, that has been built in consortium of GOEMA, SİSTEM YAPI and BOS companies in Average organic pollution parameter (COD) is realised as <100 mg/l in treated water effluent, where the legal limit for this parameter is 400 mg/l. Some part of treated wastewater is recycled for the irrigation of our green lands. Legal Integrated Environmental Permission has been approved by the Ministry of Environment TREATMENT PLANT EFFLUENT - COD TREATED WATER EU LIMIT LEGAL LIMIT Month

9 Hava Emisyonları Air Emissions oto/yıl kapasiye sahip olan su bazlı boya tesisi 2007 yılı sonunda devreye girmiş olup, tesisde kullanılan boya malzemesi içeriğindeki solvent oranı toplamda %15 dir. Bu oran solvent bazlı boya tesislerinde % 70 seviyesindedir yılında boyanan yüzey başına oluşan toplam solvent tüketimimiz 41,8 gr/m² olarak gerçekleşmiştir. Tesisde boya kurutma fırınlarının ısıtılması için kurulan 700 ºC üzerindeki doğalgaz yakma ünitesi aynı zamanda tesisden çıkan atık gazın yakılması için de kullanılmaktadır. Bu şekilde vernik uygulaması sonucu oluşan Uçucu Organik Buhar emisyonlarının da atılması engellenmiştir. Su bazlı son kat boya uygulaması ile konvansiyonel solvent bazlı son kat boya prosesine göre uçucu organik karbon emisyonlarında % 50 azalma gerçekleştirilmiştir. BEFORE AFTER New water based paint unit, with 200,000 Auto/year capacity, has started production in Solvent ratio in paint materials used in this new unit is % 15 in total, where this ratio is % 70 in solvent based paint unit. Total solvent emission (VOC) per m² surface painted in year 2012 has been realised as 41,8 gr/m². A termal recuperative oxidiser unit eliminates also VOC emitted from clear coat booth. With new water based paint application in top coat, 50% improvement was realised according to conventional solvent based paint. In water based paint coat application Conventional double gun Application efficiency = 55 % Paint consumed = 5.35 kg/auto Total paint sludge = 250 ton/yıl New BASECOAT 1 BELL application Application efficiency = 85% Paint consumed = 4.9 kg/auto Total paint sludge = 130 ton/yıl BENEFITS : Paint Saving = Wate Reduction = VOC Reduction = 0.63 gr/m2

10 Atık Yönetimi Waste Management 2012 yılında fabrika içindeki atık toplama sistematiği iyileştirilmiş olup, plastik, cam, kağıt, tıbbi atık, pil vb atıkların ayrışımı için farklı renk ve tipte konteynerler temin edilmiştir. Arıtma çamurlarımız atık yakma tesisinde bertaraf edilmek yerine, çimento fabrikasında alternatif hammadde olarak geri kazanılmaya başlanmıştır yılında depolama sahalarında gömülen atık miktarı sıfırlanmıştır. Atıklarımızı, atık imha veya depolama tesisleri yerine lisanslı çimento fabrikalarına göndererek, hem enerji geri kazanımı sağladık, hem de maliyet indirimi gerçekleştirdik. Tehlikeli Atıkların Kontrol Yönetmeliği çerçevesinde yapılan denetim sonucunda, İl Çevre Müdürlüğü tarafından, geçici depolama iznimiz yenilenmiştir. In 2012, waste segregation system was improved by extending segregation containers for different wastes like plastic, paper, glass, hazardous wastes, used batteries and medical wastes. Our wastewater treatment sludge has been already recycled in a Cement Kiln as an alternative resource instead of sending to a disposal plant. In 2012, we habe achived 0 waste-to-landfill. On the other hand, we realised both energy recovery and cost saving about by sending these wastes to cement kilns, instead of waste landfill or incineration plants. Waste management area permission was renewed by Ministry of Environment after the positive reasults of an audit performed.

11 Yeşil Satınalma Green Procurement TOFAS Yeşil Satınalma Kılavuzu yayınlandı. Kılavuzda aşağıdaki Tofaş gereklilikleri tanımlandı: ISO I4000 ÇYS kurulması Lojistik ve ambalajlamada çevresel uygulamalar Kullanımı yasaklanan kimyasal maddeler Tehlikeli kimyasalların taşıma ve etiketleme kuralları ELV ve REACH Direktifi kuralları En iyi uygulamalar Özellikle bayi ve servislerin atık yönetimi konusundaki uygulamalarını geliştirmek üzere Tofaş Yeşil Servis Kılavuzu yayınlandı. TOFAS Green Precurement Guidelines was publised. In this specification, below Tofas requirements were defined: ISO I4000 EMS Requirements Logistic and packeging requirements Prohibited Chemicals Lebelling and transportation of chemicals ELV and REACH Directive Requirements BREF Requirements TOFAS Green Services Guidelines was also publieshed to improve their operational controls aspecially on waste management.

12 Bayi / Servis Çevre Yönetimi EMS in Aftersale Services Bayi & Servislerde Çevre Yönetimi Projesi Türkiye genelindeki 134 adet bayi ve servis teşkilatımızdaki çalışanlarımızın yasal ve diğer gereklilikler konusunda eğitilmesi, denetlenmesi, raporlanması ve uygunsuzlukların izlenerek iyileştirilmesi amaçlamaktadır. Bu proje Tofaş koordinasyonunda, ISO başdenetçi sertifikasyonuna sahip uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu projenin bitiminde tüm bayi ve servis çalışanlarına ve yönetimine toplam 9500 saat eğitim verilmiş olacaktır. Projenin 2 etabında ise bayi ve servislerimizin ISO belgelendirilmesi yeralacaktır. 74 ade Ana bayi 10 adet Uydu Satış/Servis 6 AdetUygu Servis 2 Adet Yetkili satıcı 41 Adet Yetkli Servis 1 adet Fermas Servis Toplam 134 nokta Environmental Management in Aftersales Services 134 aftersales services and dealers in countrywide have been trained and audited according to their legal aspects. We started a training and auditing system for Tofas aftersales services and dealers conforming their liabilities aspecially on waste management. Audits are performed by ISO lead auditırs and any non-conformities identified are reported by means of an on-line web portal. In the second phase of the project, all services and delaers will be certified according to ISO 14001

13 Çevresel Duyarlılık Environmental Awareness 14. Tofaş Geleneksel Ağaç Bayramı etkinliğimiz bu yıl İzmir yolu üzeri Gölyazı mevkiinde kurulan FIAT Ormannında, Nisan 2010 da yapıldı. FIAT Ormanı, 52 hektarlık bir alan üzerine kuruldu. Bu amaçla, yıkıntı atıklarının depolandığı arazi Tofaş tarafından ıslah edildi, işlenerek orman arazisi haline getirildi ve etrafı tel örgü ile çevrildi. Bölgeye ilk etapta, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından adet fıstık çamı dikidi. Tofaş Ağaç Bayramı etkinliğinde ise, 700 adedi Tofaş çalışanlarının bağışları ile 1500 adedi ise Tofaş ın kurumsal katkısı ile olmak üzere 2200 adet ıhlamur, fıstık çamı, sedir, akasya ve incir fidanları dikildi. 1-3 metre boylarında dikilen bu fidanlar ile bölgenin kısa zamanda yeşil bir görünüme bürünmesi hedeflendi. Ağaç bayramı etkinliği, özellikle çalışanlarımızın çocukları açısından güzel bir çevre eğitimi niteliğindedir. Etkinlik, fidan dikimi sonrasında, yine FIAT Ormanında yapılan piknik organizasyonu ve Gölyazı gezisi ile tamamlandı. 14 th Traditional Tofas Green Festival was held in April-2010 in Fiat Forest Area. Fiat Forest is establied over an area of m2 by Tofas investment. Original area used as waste dumping was cleaned and cultivated for planting about of pinus pinea. During the green festival activity, additionaly 2200 of tilla tomentosa, fig tree and cedruslibani were planted.

14 Avrupa Birliği Çevre Ödülü European Business Award for the Environment Avrupa Birliği Çevre Ödülleri Türkiye Programında Tofaş «Yönetim» kategorisinde Türkiye Birincisi olarak ülkemizi Avrupa Birliği programında başarıyla temsil etmiştir. The European Business Awards for the Environment were established by the European Commission Environment Directorate-General in They are presented every two years and aim to recognise and reward European companies that set an example by successfully bringing together innovation, economic viability and environmental concerns. The scheme consists of five awards, rewarding companies for management practices, products, processes, international business cooperation and biodiversity activities that contribute to economic and social development without detriment to the environment EBAE activities take place at both national and European levels, with participation open to companies from all EU Member States and candidate countries. Companies must first succeed in their national competition, before they can participate in the bi-annual European Business Awards for the Environment. Submission of entries is managed by national coordinating bodies. This two-level process means EBAE winners are the best of the best: the most far-sighted, responsible and innovative companies in Europe. Tofas has participated to «European Business Awards For Environment» Competion in 2012 by submiting a project called «Step by Step Approach For a Lean and Proactive Environmental Management» In the «Management Category», Tofas was awarded as «Viner of Management Catagory» :The Best Management in National Level Competition.Tofas project was also successfully presented in European Business Awards for the Environment Competition as winner of Turkey.

15 İlgili Kişiler Contact People Bu Çevre Raporu içeriği ile ilgili herhangi bir sorunuz veya ilave bilgi talebiniz olursa lütfen aşağıdaki kişilerden biri ile bağlantı kurunuz. Please contact any one of the following responsible if you have any questions or need detailed information on the content of Environmental Report. Mustafa Erkoç Çevre, Sağlık ve İş Güv. Müdürü e-posta : Tamer Atalay Çevresel Sistemler Yöneticisi e-posta : Ebru Akbulut Savaş Çevresel Sistemler Uzmanı e-posta Telefon : Fax : Adres : Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Yeni Yalova Yolu Cad. No: Bursa / Türkiye Web sayfası : Mustafa Erkoç Environmental Health and Safety Manager e-posta : Tamer Atalay Enviromental Systems Administrator Ebru Akbulut Savaş Enviromental Systems Specialist Telephone : Fax : Address : Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Yeni Yalova Cad., No: Bursa / Türkiye Web site :

16

Regional Environmental Network for Accession (RENA)

Regional Environmental Network for Accession (RENA) The European Union s Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) Regional Environmental Network for Accession (RENA) NATIONAL RECAP CLIMATE SEMINAR OPPORTUNITIES, BENEFITS AND CHALLENGES OF EU TURKEY

Detaylı

SAS I TANIYIN? WHO IS SAS?

SAS I TANIYIN? WHO IS SAS? RETRO COPERTINA SAS I TANIYIN? WHO IS SAS? WHO IS SAS? SAS Sterilizasyon Servisleri A.Ş ( SAS ) is a Turkish operator active in offering surgical instruments sterilization services to Public and Private

Detaylı

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU BOARD OF DIRECTORS ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS GENEL YÖNETİM BİLGİLERİ GENERAL INFORMATION ON MANAGEMENT GİRİŞ I INTRODUCTION

Detaylı

CSR Principles in International Business The development and publishing of this booklet was made possible through the financial contribution of the Human Rights Funds of the Consulate- General of the Kingdom

Detaylı

2008 - PETKİM FAALİYET RAPORU 2008 ANNUAL REPORT

2008 - PETKİM FAALİYET RAPORU 2008 ANNUAL REPORT 2008 - PETKİM FAALİYET RAPORU 2008 ANNUAL REPORT 2008 - Petkim Faaliyet Raporu 2008 ANNUAL REPORT İçindekiler Contents 04 08 10 14 17 21 Yönetim Kurulu Mesajı Message from the Board of Directors Yönetim

Detaylı

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Sonuç Raporu / Conclusion Report Eylül 2011 / September 2011 İÇİNDEKİLER Teşekkür... Tablo ve Şekil Listesi... Kısaltmalar... 1 GİRİŞ... 2 FAALİYETLER... 2.1

Detaylı

İçindekiler / Index. 1 Vizyon, Misyon ve İlkelerimiz Vision, Mission and Core Values

İçindekiler / Index. 1 Vizyon, Misyon ve İlkelerimiz Vision, Mission and Core Values İçindekiler / Index 1 Vizyon, Misyon ve İlkelerimiz Vision, Mission and Core Values 3 Hakkımızda About Us 4-5 Kurumsal Etik ve Davranış İlkeleri Corporate Code of Ethics & Business Conduct 6-7 Teknoloji

Detaylı

A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY

A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY Ç NDEK LER _ INDEX Hayat Holding Kastamonu Entegre / Kastamonu Integrated fiirket Profili / Company Profile Temel

Detaylı

A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY

A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY Ç NDEK LER _ INDEX Hayat Holding 2-3 Kastamonu Entegre / Kastamonu Integrated 4-5 fiirket Profili / Company Profile

Detaylı

30 yıllık tecrübeyle 5 kıtada 30 ülkeye ihracat

30 yıllık tecrübeyle 5 kıtada 30 ülkeye ihracat 30. yıl Bülteni years bulletin Genel Müdürün Mesajı Sevgili dostlarımız, Gizem ailesi olarak sizlerle beraber geride bıraktığımız 30 yılımızın mutluluğunu yaşamaktayız. Şirket bünyesindeki yenilikler,

Detaylı

TOSB, JAPON YATIRIMCI TEMSİLCİLERİNİ AĞIRLADI

TOSB, JAPON YATIRIMCI TEMSİLCİLERİNİ AĞIRLADI TOSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAYIN ORGANI YIL:3 SAYI:11 TOSB, JAPON YATIRIMCI TEMSİLCİLERİNİ AĞIRLADI BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANI SAYIN NİHAT ERGÜN ZİYARETİ 2011 TOSB ÜYE TOPLANTISI HATİCE BAYRAKTAR

Detaylı

İlkbahar 2014 / Sayı: 9 Spring 2014 / Vol: 9

İlkbahar 2014 / Sayı: 9 Spring 2014 / Vol: 9 İlkbahar 2014 / Sayı: 9 Spring 2014 / Vol: 9 Director s Message Yöneticinin Mesajı Dear Esteemed Partners of SEGER, I salute you with our company s new bulletin. I d like to make a brief evaluation of

Detaylı

İklim Değişikliği Karbon Proje ve Piyasası Terimler Sözlüğü

İklim Değişikliği Karbon Proje ve Piyasası Terimler Sözlüğü 1 Abatement Azaltım Sera gazı emisyonlarının derecesinin veya yoğunluğunun azaltılması. Refers to reducing the degree or intensity of greenhouse gas emissions. 2 Accession Katılım 3 Accreditation Yetkilendirme

Detaylı

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU BOARD OF DIRECTORS ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS GENEL YÖNETİM BİLGİLERİ GENERAL INFORMATION ON MANAGEMENT GİRİŞ I INTRODUCTION

Detaylı

CONTENTS İÇİNDEKİLER. III. 2005 Proposed Profit Appropriation...29. III. 2005 Yılı Karının Dağıtım Önerisi... 29

CONTENTS İÇİNDEKİLER. III. 2005 Proposed Profit Appropriation...29. III. 2005 Yılı Karının Dağıtım Önerisi... 29 İÇİNDEKİLER Yönetim Kurulu Başkanı nın mesajı... 3 Genel Müdür ün mesajı... 5 Gündem... 8 I. Giriş...9 A. Raporun Dönemi...9 B. Ortaklığın Ünvanı...9 C. Yönetim Kurulu Üyeleri...9 D. Denetleme Kurulu...9

Detaylı

Genel 03 Tarihçe 05 Coğrafi Konum ve Teknik Bilgiler 07 Elleçlenen Konteyner 09 Ana Terminal 11 Batı Terminal 13 Ekipman 15 Yatırımlar 17 CFS, Ambar

Genel 03 Tarihçe 05 Coğrafi Konum ve Teknik Bilgiler 07 Elleçlenen Konteyner 09 Ana Terminal 11 Batı Terminal 13 Ekipman 15 Yatırımlar 17 CFS, Ambar Genel 03 Tarihçe 05 Coğrafi Konum ve Teknik Bilgiler 07 Elleçlenen Konteyner 09 Ana Terminal 11 Batı Terminal 13 Ekipman 15 Yatırımlar 17 CFS, Ambar ve Saha Hizmetleri 19 Ambarlama ve Raf Sistemi 21 Cep

Detaylı

FP7 2012 çağrıları 1

FP7 2012 çağrıları 1 FP7 2012 çağrıları 1 Sayın İlgili, İlgilendiğiniz proje çağrısı ve/veya başka ortaklık arayışlarınız için Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM ) personeli ile iletişime

Detaylı

Qualitäts- und Umweltrichtlinie für Lieferanten der ElringKlinger-Gruppe Version: April 2012

Qualitäts- und Umweltrichtlinie für Lieferanten der ElringKlinger-Gruppe Version: April 2012 Qualitäts- und Umweltrichtlinie für Lieferanten der ElringKlinger-Gruppe Version: April 2012 Kalite- ve Çevre Kuralları ElringKlinger grup tedarikçileri Versiyon: Nisan 2012 İ ÇE Rİ K CONTEN TS 0. Önsöz,

Detaylı

FAALiYET RAPORU. annual report

FAALiYET RAPORU. annual report FAALiYET RAPORU 2014 annual report İçindekiler Table of Content 12 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı Message From The Chairman Of The Board Of Directors 14 Genel Müdür Mesajı Message From The General Manager

Detaylı

Yatırım ilişkileri bölümü yöneticisi Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı na (CFO) bağlı çalışmaktadır.

Yatırım ilişkileri bölümü yöneticisi Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı na (CFO) bağlı çalışmaktadır. TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. nin ( Türk Tuborg ve Şirket ) 2014 yılına

Detaylı

re-consult Rüzgar Enerjisi Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

re-consult Rüzgar Enerjisi Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Carbon Page: 1/57 re-consult Rüzgar Enerjisi Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. VALİDASYON & VERİFİKASYON EL KİTABI VALIDATION & VERIFICATION MANUAL Kopya No / Copy No: Carbon Page: 2/57 Prepared

Detaylı

Verimli Aydınlatma Uzmanı Expertise in Efficient Lighting

Verimli Aydınlatma Uzmanı Expertise in Efficient Lighting ENDÜSTRİYEL ve DIŞ MEKAN AYDINLATMA KATALOĞU INDUSTRIAL and OUTDOOR LIGHTING CATALOG Verimli Aydınlatma Uzmanı Expertise in Efficient Lighting /LightmasterTR /Light_MasterTR info@lightmaster.com.tr www.lightmaster.com.tr

Detaylı

GAZİANTEP SANAYİ ODASI GAZİANTEP CHAMBER OF INDUSTRY Türkçe/English

GAZİANTEP SANAYİ ODASI GAZİANTEP CHAMBER OF INDUSTRY Türkçe/English GAZİANTEP İN EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELERİ Economic and Social Indicators of Gaziantep Türkçe/English Ekovizyon 2014 3 4 ÖNSÖZ FOREWORD (GSO) BRİEF INFORMATION OF GSO GSO 2013 FAALİYETLERİ ACTIVITIES

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM İLKELERİ SUSTAINABLE AGRICULTURE PRINCIPLES

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM İLKELERİ SUSTAINABLE AGRICULTURE PRINCIPLES SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM İLKELERİ SUSTAINABLE AGRICULTURE PRINCIPLES 1 ANADOLU ETAP AEP Anadolu Etap Penkon Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2009 yılı sonunda Anadolu Grubu, Özgörkey Holding ve

Detaylı

IFS FOOD V6 LIST OF AUDIT REQUIREMENTS. İnsan hakları sorumluluğunu yansıtmalı environmental responsibility

IFS FOOD V6 LIST OF AUDIT REQUIREMENTS. İnsan hakları sorumluluğunu yansıtmalı environmental responsibility Sıra No Requirements Gereklilikler KO/ Major/ NA 1 Kıdemli Yönetimin Sorumlulukları 1.1 Kurumsal Politika / Kurumsal İlkeler 1.1.1 The senior management shall draw up and Kalite ve gıda politikası asgari

Detaylı

DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS

DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS İÇİNDEKİLER / CONTENTS Biz kimiz? / Who We Are?...2-3 Vizyon & Misyon / Vision & Mission...4-5 AR-GE / Research & Development...6-7 Kalite / Quality...8-9 Sertifikalar

Detaylı

TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ YILYEAR: 17 SAYIISSUE: 80 KASIMNOVEMBER- ARALIKDECEMBER 2014 ARAŞTIRMA GELİŞTİRME İNSAN KAYNAKLARI ARAŞTIRMA

TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ YILYEAR: 17 SAYIISSUE: 80 KASIMNOVEMBER- ARALIKDECEMBER 2014 ARAŞTIRMA GELİŞTİRME İNSAN KAYNAKLARI ARAŞTIRMA TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS GÜÇLÜ SANAYİ GÜÇLÜ MARKA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ PROBLEM ÇÖZME EĞİTİM PLANLAMA TEŞVİK ANALİZ İNSAN KAYNAKLARI

Detaylı

Gündem - Agenda. Başkan,katip ve oy toplayıcısından oluşan Başkanlık Divanının seçilmesi,

Gündem - Agenda. Başkan,katip ve oy toplayıcısından oluşan Başkanlık Divanının seçilmesi, Gündem Agenda Nuh Çimento Sanayi A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi Agenda of The Ordinary General Assembly 1 2 3 Başkan,katip ve oy toplayıcısından oluşan Başkanlık Divanının seçilmesi, Genel

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2012 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT SÜRDÜRÜLEBİLİR PROJELER, SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER, SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARI! SUSTAINABLE PROJECTS, SUSTAINABLE CITIES, SUSTAINABLE SUCCESS! İÇİNDEKİLER TABLE OF CONTENT BAŞKANIN

Detaylı

C D E F G H I. Terminology of the New Science "Metabolism of the Antroposphere"

C D E F G H I. Terminology of the New Science Metabolism of the Antroposphere W I E N Technische Universität Wien Institut für Wassergüte und Abfallwirtschaft Terminology of the New Science "Metabolism of the Antroposphere" A Deutsch-Englisch Terminologie der neuen Wissensdisziplin

Detaylı