Toplam Total

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Toplam Total 18 0 18 30"

Transkript

1 HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ PUBLIC RELATIONS AND ADVERTISEMENT 1. Dönem / 1. Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Principles of Atatürk and History of HİG 101 Halkla İlişkilere Giriş Introduction to Public Relations İBG 103 İletişim Bilimine Giriş Introduction to Communication İNG101 İngilizce-I English-I SPK 109 Sosyal Psikoloji Social Psychology TBL 105 Toplumbilim Social Sciences TDL102 Türk Dili-I Turkish Language-I Toplam Total Dönem / 2. Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS AİT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II Principles of Atatürk and History BAY 102 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Scientific Research s İKR 104 İletişim Kuramları Communication Theories İNG İngilizce-II English-II RKL10 Reklamcılık Advertising TFT106 Temel Fotoğrafçılık Basic Photography TDL10 Türk Dili-II Turkish Language II Toplam Total Dönem / 3. Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BPİ203 Bütünleşik Pazarlama Integrated Marketing Communications İSG201 İ Çevre Koruma, İş Sağlığı ve Environmental Protection, Health and Safety Güvenliği Tarihi History GEK201 Genel Ekonomi Macroeconomics İSS 201 İletişim Sosyolojisi Sociology of Communication İYT204 İşletme Yönetimi Business Management MSE203 Mesleki Sorumluluk ve Etik Professional Responsibility and Ethics YİT 204 Yeni İletişim Teknolojileri New Communication Technologies Toplam Total

2 4. Dönem / 4. Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BTK206 Bilgi Teknolojileri Kullanımı Use of Information Technology Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık Critical Thinking, Creativity EDY203 ve Girişimcilik and Entrepreneurship DBL206 Davranış Bilimleri Behavioral Sciences IHK208 İletişim Hukuku Communication La KYS210 Kalite Güvencesi ve Quality Assurance and Quality Kalite Yönetim Sistemler Management System IDM212 İnternet ve Demokrasi Internet and Democracy MOY203 Medya Okuryazarlığı Media Literacy Toplam Total Dönem 5. Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS HRY309 Halkla İlişkiler ve Reklam Yazarlığı PR and Copywriting KİL307 Kurumsal İletişim Corporate Communications SEC301 Mesleki Alan Seçmeli-I Elective I GTS301 Grafik Tasarımı Graphic Design KİL301 Kişilerarası İletişim Interpersonal Communication SEC302 Mesleki Alan Seçmeli-II Elective II SPS302 Sponsorluk Sponsorships TDV302 Tüketici Davranışı Consumer Behavior PRY303 Stratejik Planlama, Proje ve Risk Yönetimi Strategic Planning, Project and Risk Management ISL305 Web Tasarımı Web Design SEC 303 Yetkinlik Geliştirme Seçmeli-I Elective I DFU303 Dijital Fotoğrafçılık Uygulamaları Digital Photography Practice HİK303 Halkla İlişkiler Kampanyaları Public Relations Campaigns İOY303 İngilizce Okuma ve Yazma Teknikleri English Reading and Writing Toplam Total

3 6. Dönem 6. Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS KAY304 Kamuoyu Araştırma Yöntemleri Opinion Research s MPL310 Medya Planlama Media Planning SEC302 Mesleki Alan Seçmeli-III Elective III RTS302 Reklam Tasarımı Advertising Design Çoklu Ortam Tasarımı ve COT302 Uygulamaları Multimedia Design and Practice SEC303 Mesleki Alan Seçmeli-IV Elective IV İVT303 İleri Düzey Web Tasarımı Advanced Web Design MEP303 Medyanın Ekonomi Politiği Political Economy of the Media DSP303 Diksiyon ve Spikerlik Diction and Announcing İHR303 İnternette Halkla İlişkiler ve Public Relations and Advertising in Internet HRA303 Halkla İlişkiler ve Reklam Public Relations and Advertising Research SİL302 Siyasal İletişim Political Communication SST301 Sosyal Sorumluluk ve Topluma Social Responsibility and Community Service Hizmet Uygulaması Practice SEC304 Yetkinlik Geliştirme Seçmeli-II Elective II MİN304 Mesleki İngilizce Professional English RKU304 Reklam Kampanya Uygulamaları Advertising Campaign Practices TBG304 Tablet ve Mobil Gazetecilik Tablet and Mobile Journalism Toplam Total Dönem 7. Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS IMY402 İmaj ve Marka Yönetimi Image and Brand Management IUY403 İşyerinde Uygulama practices in the workplace SEC401 Yetkinlik Geliştirme Seçmeli-III- IV-V Elective III-IV-V EST401 Etkili Sunum ve Söyleşi Effective Presentation and Interview ATS401 Ambalaj Tasarımı Packaging Design KKM40 Kurumsal Kimlik Corporate Identity SİL401 Sağlık İletişimi Health Communication SİT401 Spor İletişimi Sports Communications EYO401 Etkinlik Yönetimi ve Event Management and Organization SDT401 Siyasal Düşünceler Tarihi History of Political Thought Toplam Total

4 8. Dönem 8. Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BPR403 Bitirme Projesi Graduation Project ISL404 Kültürlerarası İletişim Intercultural Communication SEC402 Mesleki Alan Seçmeli-V Elective V PKM402 Popüler Kültür ve Medya Popular Culture and Media TCM402 Toplumsal Cinsiyetçilik ve Medya Social Gender and Media SEC405 Mesleki Alan Seçmeli-VI Elective VI SMD405 Sosyal Medya Social Media İKY405 İnsan Kaynakları Yönetimi Human Resource Management SEC406 Yetkinlik Geliştirme Seçmeli-VI Elective VI MAN40 Medya Analizi Media Analysis SKM406 Siyasal Kampanyalar Political Campaigns UHİ406 Uluslararası Halkla İlişkiler International Public Relations Toplam Total Program Öğrenme Çıktıları Program Learning Outcomes 1) İletişim alanı ile ilgili ileri düzeyde kuramsal ve/veya uygulamalı bilgiye dayalı kavramları tanımlar. Define advanced level terms and concepts related to theoretical and/or applied communication sciences. 2) Halkla ilişkiler sürecini (araştırma, planlama, uygulama ve denetleme) halkla ilişkiler ve reklam kampanyalarında uygular. Apply processes of public relations (such as research, planning, implementing and auditing) in the compaigns of public relations and advertising. 3) Farklı kültürlerin iletişim biçimlerini tanır ve uygun iletişim stratejileri uygular. Recognize communication styles of different cultures and adapt appropriate communication strategies. 4) Topluluk önünde sunum yapar, sözlü ve sözsüz iletişim dilini etkili bir şekilde kullanır. Make presentation in front of a community and use verbal and nonverbal language effectively 5) Bir işletme fonksiyonu olan halkla ilişkiler ile yönetim arasındaki etkileşimi açıklar. Explain the interaction between public relation and management, which is a business function. 6) Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanları ile ilişkili olay, olgu ve problemleri saptar. Identify events, facts and problems associated with the areas of public relations and advertising. 7) İletişim araç ve tekniklerini yetkin bir biçimde kullanır. Use communication technics and tools in a competent manner. 8) Yeni yöntem ve teknolojileri takip eder, halkla ilişkiler, reklamcılık ve iletişim alanlarında uygular. Apply new methods and technologies in the fields of public relations, advertising and communication. 9) İletişim bilimi, işletme yönetimi, pazarlama, sosyoloji, örgütsel davranış, ekonomi, siyaset bilimi, hukuk, bilimsel araştırma ve kültürel çalışmalar vb. alanlara ait bilgileri halkla ilişkiler ve reklamcılık disiplini içinde kullanır. Use the knowledge of communication science, business management, marketing, sociology, organizational behaviour, economy, political science, law, scientific research and cultural studies etc. in the discipline of public relations and advertising. 10) Halkla ilişkiler ve reklam uygulamalarında ortaya çıkabilecek sorunları çözer. Solve problems that are likely to occur in public relations and advertising.

5 11) Sosyal, kültürel ve benzeri etkinlikleri düzenler.organize social and cultural activities, and the like. 12) Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.take responsibility both as a team member and individually in order to provide that unforeseen complex activities faced in the practices in his/her field are carried out. 13) Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.conduct advanced studies in his/her field independently. 14) Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir. Manage activities for the development of his/her subordinates within the framework of a project. 15) Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır. Take risk and responsibility for the actualization of knowledge, ideas, practices or technologies that bring innovation to his/her field. 16) Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir. Take responsibility to provide that his/her knowledge and skills are transformed into ideas/approaches/practices/technologies/products that have a strong social/cultural/economic value assessing risks and opportunities in his/her field; develop entrepreneurial competence as a team member and individually. 17) Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. Evaluate the advanced knowledge and skills s/he has acquired in his/her field with a critical approach. 18) Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir. Plan and manage activities to improve his/her work performance and that of his/her subordinates in line with the learning objectives determining his/her learning needs and those of his/her subordinates. 19) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. Inform people and institutions on issues related to his/her fieldexpressing his/her ideas and solution proposals for problems in writing and verbally. 20) Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. Share his/her ideas and solution proposals for problems related to the issues in his/her field with professionals and non-professionals with the support of qualitative and quantitative data. 21) Bir yabancı dili (İngilizce) en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi nde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. Keep up with the developments in his/her field and communicate with colleagues by using a foreign language (English) at least at the level of European Language Portfolio B1 General Level. 22) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. Act in accordance with social, scientific, cultural and ethical values at the stages of gathering, interpreting, implementing, and declaring data in his/her field. 23) Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür. Implement field-related practices having developed consciousness about the issues of social rights, social justice, quality, cultural values and also about environmental protection, occupational health and safety. 24) Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı nın İleri Düzeyi nde tanımlanan bilgisayar kullanma yetkinliğine dayalı olarak alanının gerektirdiği ölçüde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. Use information and communication technologies as required by the field on the basis of his/her acquired computer competency at Advanced Level of European Computer Driving License.

6 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Türkçe /Turkish İngilizce / English AİT101 Ders (saat/hafta) Lecture Ataturk Ilkeleri ve Inkilap Tarihi Ataturk's Prın. and the Hıst. of the Turkısh Rep. Laboratuvar Laboratory İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit AKTS ECTS 1/ Yrd.Doç.Dr. Muzaffer Ürekli Assist. Prof. Muzaffer Ürekli Türkçe Turkish Zorunlu Must Atatürk'ün eserleri incelenmek suretiyle Cumhuriyetin temel nitelikleri, elde edilen kazanımları anlatılarak Atatürk ilkelerinin değerini kavratmaktır. Ayrıca Türk devriminin tamamlanması evresinde yaşanan siyasi gelişmeleri ve yeni devletin kuruluş sürecinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Objective of Course (Preferably expressed in terms of learning outcomes and competence) The aim of the course is to enable the students to comprehend Atatürk's principles and revolutions in the light of the challenges and struggle of the independence war. Also, it aims to teach the political developments in the process of establishment of the new state. Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Ara Sınavlar Midterm Exam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Examination Yüzyüze Face-to-face Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

7 HAFTALIK DERS PROGRAMI WEEKLY LECTURE PLAN HAFTA Week KONULAR TOPICS Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihinin içeriği ve amacı Osmanlı Devleti'nin yapısı ve çözülme sebepleri Osmanlı devletinde meşruti gelişmeler ve entellektüel hareketler İttihat ve Terakki Partisi nin yönetimi ve devletin son aşaması Mondros mütarekesi ve ona bağlı işgaller Contents of Ataturk's principles and history of Turkish revolution Structure and causes of dissolution of the Ottoman Empire Constitutional development and intellectual movements in the Ottoman Empire Governance of committee of union and Progress Party Mudros treaty and related occupations 6 Mustafa Kemal Paşa'nın fikirleri ve Anadolu'ya geçişi Mustafa Kemal Pasha's ideas and his trip to Anatolia İstanbul'un işgali, Türk halkının tepkisi Meclisin ilk faaliyetleri ve ilk kanunlar Milli mücadelede cepheler Milli mücadelede cepheler Milli mücadelede cepheler Sevr anlaşması ve Türk milleti üzerindeki etkisi Milli mücadelenin siyasi tarafı, Mudanya Ateşkesi ve Lozan Barış Anlaşması Atatürk ilkeleri Occupation of Istanbul, the Turkish People's response. The first activities of the assembly and first laws National defence fronts National defence fronts National defence fronts Treaty of Sèvres and its effect on the Turkish nation Political party of national struggle, Mudanya Armistice and the Lausanne Peace Ataturk's principles

8 Ders Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenciler; At the end of this course, the students; 1) Atatürk İlkeleri ve inkılap tarihine ilişkin temel kavramları açıklar. 1) Explain Principles of Atatürk and main concepts related to Revolution history. 2) Islahat/İnkılap/İhtilal kavramlarını açıklar. 2) Explain the concepts of Reform/Revolution. 3) Kuvvayi Milliye kavramını betimler. 3) Describe the concept of National Forces. 4) Cumhuriyet/Demokrasi kavramlarını açıklar. 4) Explain the concepts of Republic/Democracy. 5) İdeoloji kavramlarını tanır. 5) Recognize the concept of Ideology. 6) Ulusal Kurtuluş Mücadelesi ve Türk Devleti'nin kuruluş sürecindeki önemli noktaları açıklayabilecektir. 6) Explain the main points of the period related to Turkish War of Independence and foundation of the Turkish State. 7) Türk İnkılabı öncesi Osmanlı Devletindeki 7) Explain the developments at Ottoman Empire before gelişmeleri açıklar. Turkish Revolution. 8) I.Dünya Savaşı ve sonuçlarını betimler. 8) Describe the World War I and its results. DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRI DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 DÖÇ-6 DÖÇ-7 DÖÇ-8 P.Ö.Ç. 1 P.Ö.Ç. 2 P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 P.Ö.Ç. 7 P.Ö.Ç. 8 P.Ö.Ç. 9 P.Ö.Ç. 10 P.Ö.Ç. 11 P.Ö.Ç. 12 P.Ö.Ç. 13 P.Ö.Ç. 14 P.Ö.Ç. 15

9 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Türkçe /Turkish İngilizce / English HİG101 Objective of Course (Preferably expressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Ders (saat/hafta) Lecture Halkla Iliskilere Giris Introduction to Public Relations Laboratuvar Laboratory İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit 1/ Türkçe Turkish Zorunlu Must AKTS ECTS Bu ders öğrencilerin halkla ilişkiler süreç ve uygulamalarını anlamaları ve halkla ilişkileri tarihi, kuramları ve ilkeleri ile ilişkilendirmelerini sağlamaya yöneliktir. Konular; halkla ilişkilerin temel kavram ve tanımlamalarını, işletme ve pazarlama içindeki halkla ilişkilerin rolünü, dünyada ve Türkiye de halkla ilişkilerin tarihsel gelişimini, kurum kimliği ve kurum kültürünü içerecek şekilde oluşturulmuştur. The aim of the course is to provide students with the perspectives of the public relations process and practices and acquaintance with public relations history, theories and principles. Topics are listed as basic concepts and definitions of public relations, the role of public relations in organizations and marketing, the history and evolution of public relations in the world and in Turkey, corporate culture and corporate identity. Ara Sınavlar Midterm Exam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Examination Yüzyüze Face-to-face Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

10 Ders Öğrenme Çıktıları Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.) 1) Halkla ilişkiler alanı ile ilgili temel kavramları tanımlar. 2) Halkla ilişkiler ile işletme ve yönetim arasındaki ilişkiyi kavrar. 3) Halkla ilişkilerin temel süreç ve modellerini betimler. Beceri (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) 1) Bir etkinlik organizasyonunda halkla ilişkiler sürecine özgü bilgiyi kullanır. 2) Halkla ilişkilere özgü taktik ve araçları halkla ilişkiler kampanyalarında uygular. Yetkinlikler Knowledge (Described in terms of theoretical and factual knowledge.) 1) Define basic concepts of the area of PR. 2) Comprehend relations between public relations and business and administration. 3) Describe basic processes and models of public relations practices. Skill (Described in terms of cognitive and practical skills.) 1) Use the knowledge on the public relations process while organizing events. 2) Apply the specific tactics and tools of public relations in PR campaigns. Competences

11 HAFTA Week HAFTALIK DERS PROGRAMI KONULAR WEEKLY LECTURE PLAN TOPICS 1 2 Tanımlar/Kavramlar: Halkla ilişkiler, reklam, tanıtım vd. Halkla ilişkilerin (Dünya'da ve Türkiye'de) tarihsel gelişimi. 3 Pazarlama iletişimi. 4 Pazarlama iletişiminde halkla ilişkilerin yeri. The basic concepts and definitions; public relations, promoting etc. The history and evolution of public relations in the world and in Turkey. The history and evolution of public relations in the world and in Turkey. The role of the public relations in the marketing communications. 5 Halkla ilişkiler süreci. The process of public relations. 6 Halkla ilişkilerde temel modeller. The basic models of public relations 7 Halkla ilişkilerde temel modeller (devam). The basic models of public relations (continued). 8 Halkla ilişkiler uygulamalarında hedef kitle. The target group of public relations practices. 9 Halkla ilişkilerde kullanılan yöntem ve araçlar. The methods and the tools in the public relations Halkla ilişkilerde kullanılan yöntem ve araçlar (devam). Halkla ilişkiler aracının seçimi - medya ile ilişkiler. Kurumsal iletişim kurum kimliği ve kurum kültürü. The methods and the tools in the public relations (continued). The choce of public relations tools - media relations. Corporate communication - corporate identity and corporate culture. 13 Kurumsal iletişim kurumsal imaj. Corporate communication corporate image. 14 Halkla ilişkiler ve sosyal sorumluluk. Public relations and social responsibility DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRI DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 DÖÇ-6 DÖÇ-7 DÖÇ-8 P.Ö.Ç. 1 P.Ö.Ç. 2 P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 P.Ö.Ç. 7 x P.Ö.Ç. 8 P.Ö.Ç. 9 P.Ö.Ç. 10 P.Ö.Ç. 11 P.Ö.Ç. 12 P.Ö.Ç. 13 P.Ö.Ç. 14 P.Ö.Ç. 15 x P.Ö.Ç. 16 x

12 P.Ö.Ç. 17 P.Ö.Ç. 18 P.Ö.Ç. 19 P.Ö.Ç. 20 P.Ö.Ç. 21 P.Ö.Ç. 22

13 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Türkçe /Turkish İngilizce / English İBG103 Ders (saat/hafta) Lecture Iletisim Bilimine Giris İntroduction to Communication Laboratuvar Laboratory İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit 1/ Türkçe Turkish Zorunlu Must Dersin amacı; iletişim olgusunu türlerine, işlevlerine, modellerine, araçlarına ve diğer disiplinlerle ilişkilerine göre incelemektir. AKTS ECTS Objective of Course (Preferably expressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria The aim of this course is to examine the fact of communication in terms of its types, functions, models, instruments and relations with other disciplines. Ara Sınavlar Midterm Exam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Examination Yüzyüze Face-to-face Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

14 Ders Öğrenme Çıktıları Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.) 1) İletişim alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal bilgiye dayalı kavramları tanımlar. 2) İletişimin temel öğelerini ayrıntılı olarak kavrar. 3) İletişim bilimi ile yakından ilgili olan diğer disiplinleri tanır. 4) İletişim sosyolojisi, iletişim hukuku ve iletişim kuramları gibi derslerde ihtiyaç duyacağı temel bilgileri kazanır. Beceri (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) 1) İletişim sürecinin nasıl işlediğinin farkına varır. 2) İletişimsel işleyiş alanında eleştirel ve çözümleyici bir bakış açısı kazanır. Yetkinlikler Knowledge (Described in terms of theoretical and factual knowledge.) 1) Define basic theoretical concepts related to the area of communication. 2) Comprehend basic elements of the communication process. 3) Identify other disciplines which have close relationships with communication sciences. 4) Possess basic knowledge of terms useful for other courses such as sociology of communication, communication law and communication theories. Skill (Described in terms of cognitive and practical skills.) 1) Recognize how the process of communication works. 2) Gain a critical and creative point of view in the field of communicating process. Competences HAFTALIK DERS PROGRAMI WEEKLY LECTURE PLAN HAFTA Week KONULAR letişim kavramına giriş: İletişimin anlamı ve tanımları, iletişimin temel öğeleri ve iletişimsizlik durumu. Süreç olarak iletişim ve ilişki alanı olarak iletişim. İletişim biliminin diğer disiplinlerle olan ilişkisi: İletişimin yakın veya uzak ilişki içinde bulunduğu bilimsel alanlarla bağlantılarının incelenmesi. İletişimin türleri ve özellikleri: Sözlü, sözlü olmayan, yazılı, yüz yüze, TOPICS Introduction to concept of communication: Meaning and definitions of communication, basic elements of communication and miscommunication. Communication as a process and a type of relation. Interrelations between communication sciences and other disciplines: Analysis of the relations between communication sciences and the other areas which communication sciences have either close or far relations with. Means of communication and characteristic features: Analysis of verbal, non-verbal, written,

15 uzaktan, görsel, işitsel ve görsel-işitsel iletişim şekillerinin incelenmesi. İletişimin bağlamsal özellikleri (kültürel, sınıfsal, tarihsel, teknolojik, zamansal ve uzamsal) ve bağlamına göre iletişim türlerinin (içsel, kişilerarası, gruplararası, kamusal, kitlesel, örgütsel, kültürlerarası) tanımlanması. İletişim olgusunun işlevlerine göre gruplandırılması: Fizyolojik, psikolojik, sosyal, pratik gereksinimlerin karşılanması. İletişim sürecini tahlil etmeye çalışan iletişim modelleri: Temel modeller, etki modelleri ve uzun süreli etki modellerinin incelenmesi. İletişim kanallarının incelenmesi: İnsan dili ve sözlü iletişim araçları, göstergeler (resim, görüntü, işaret, fotoğraf), teknikler (yazı, baskı, posta, telefon, telgraf, teleks, görsel-işitsel araçlar, yeni medya, bilgi işlem). Kişilerarası iletişim: Bu iletişim alanının tanımı, etmenleri, özellikleri, türleri, amaçları ve işleyişinin incelenmesi. Örgütsel iletişim ve kamusal iletişim türlerine bakış: Örgüt, örgütlenme, örgütsel işleyiş nosyonları ve örgüt iletişiminin incelenmesi. Kamusal face to face, visual, audio and audio-visual communication types. Contextual characteristics of communication (cultural, historical, technological, temporal and spatial) and definitions of communication types (intrapersonal, interpersonal, group communication, public, mass, organizational, inter-cultural etc.) according to their context. Classification of communicational fact according to its functions: Meeting physchological, physical, social, practical needs. Communication models in search of analyzing communication process: Basic models, effect models and observation of long term effect models. Analysis of communication channels: Human language and verbal communication instruments, signs (picture, image, sign, photograph), techniques (writing, printing, mail, phone, telegraph, telex, audio-visual mediums, new media, data processing). Interpersonal communication: Its definition, factors, characteristics, genres, purposes and the analysis of process. A view to organizational and public communications: Organization, organizing, organizational process notions and the analysis of organizational communication.

16 iletişim tanımı, aşamaları, etkili konuşma, konuşma türleri, yazışma, protokol ve imaj üzerinde durma. Kitlesel iletişim ve kitle iletişim araçları: Kitle iletişimi olgusu, süreci, işlevleri ve medyanın doğuşu (gazete, dergi, sinema, radyo, TV ve uydu). Türkiye de kitle iletişiminin tarihsel gelişimi: Posta, gazeteler, haber ajansları, sinema, radyo ve TV nin I. ve. yüzyıllardaki serüveni. Internet, haber ajansları ve iletişimde etik olgusu: Internetin tarihsel gelişimi, haber ajanslarının işlevleri ve amaçları, haberin esas öğeleri. İletişim araştırmalarının tarihçesi: Bilimsel bir araştırma alanı olarak iletişim ve iletişim sosyolojisinin doğuşu ile gelişimi. Definition of public communication, its stages, rhetoric, genres of speech, correspondence, protocol and image. Mass communication and mass media: Mass communications, its process, functions and birth of media (newspaper, journal, cinema, radio, TV and satellite). Historical development of mass communication in Turkey: Histories of mailing, newspapers, news agencies, cinema, radio and TV in the Ith and th centuries. Internet, news agencies and ethics in communication: Historical development of the internet, the objectives and the functions of news agencies, main elements of news. History of communication studies: Birth and development of communications and communication sociology as scientific research fields. DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRI P.Ö.Ç. 1 P.Ö.Ç. 2 P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 P.Ö.Ç. 7 P.Ö.Ç. 8 P.Ö.Ç. 9 P.Ö.Ç. 10 P.Ö.Ç. 11 P.Ö.Ç. 12 P.Ö.Ç. 13 DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 DÖÇ-6 DÖÇ-7 DÖÇ-8 x

17 P.Ö.Ç. 14 P.Ö.Ç. 15 P.Ö.Ç. 16 P.Ö.Ç. 17 P.Ö.Ç. 18 P.Ö.Ç. 19 P.Ö.Ç. 20 P.Ö.Ç. 21 P.Ö.Ç. 22 x x

18 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Türkçe /Turkish İngilizce / English İNG101 Objective of Course (Preferably expressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria İngilizce I English I Ders (saat/hafta) Lecture Laboratuvar Laboratory İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit 1/ Türkçe Turkish Zorunlu Must AKTS ECTS Dersin içeriğine uygun olarak yapılan dilbilgisi ve kelime öğretimi, temel okuma ve yazma dersleri ve dinleme ve konuşma çalışmaları sonucunda öğrencilerin a) temel dilbilgisi yapılarının biçim ve kullanımlarını öğrenmeleri ve bu yapıları doğru kullanmaları b) A2 düzeyinin gerektirdiği temel kelime bilgisini edinmeleri c) dilbilgisi derslerinde öğrendikleri yapıları düzeylerine uygun okuma parçalarında tanımaları ve bunlarla ilgili gerek sözlü ve gerekse de yazılı olarak kendilerini ifade etmeleri d) yine A2 düzeyine uygun dinleme parçalarını anlamaları ve bunlarla ilgili yapılan sözlü çalışmalara katılmalarını ve kendilerini sözlü olarak doğru ve rahat ifade etmeleri amaçlanmaktadır. The purpose of this course is to enable the students to recognize basic grammatical structures, to use the structures they have already recognized, to gain basic vocabulary needed for A2 level, to define the structures they have already learned through reading materials and to express themselves orally and in writing, to recognize the listening materials at A2 level, and participate in oral practices and express themselves correctly at A2 level. Ara Sınavlar Midterm Exam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Examination Yüzyüze Face-to-face Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

1. Dönem. 2. Dönem. 3. Dönem

1. Dönem. 2. Dönem. 3. Dönem 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS 6UYDATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 2 2 6UYDING101 İngilizce-I 2 0 2 2 6304M101 Mimarlığa Giriş 2 2 3 5 6MMFTBA103 Teknik Resim-I 2 2 3 6 6MMFTBA101 Temel

Detaylı

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ULUSLARARASI TİCARET 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0

Detaylı

4. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BVS401 Bireysel Emeklilik - İş ve Sosyal Private Pension and Social Security System 3 0 3 4

4. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BVS401 Bireysel Emeklilik - İş ve Sosyal Private Pension and Social Security System 3 0 3 4 İstanbul Esenyurt Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü / The Department of Banking and Insurance 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap

Detaylı

1. Dönem. Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. Introduction to Algorithm and Programming. Information Technologies 2 2 3 4

1. Dönem. Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. Introduction to Algorithm and Programming. Information Technologies 2 2 3 4 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLP101 Algoritma ve Programlamaya Giriş Introduction to Algorithm and Programming 2 2 3 6 BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information Technologies 2 2 3 4 MAT107

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği 1. YARIYIL DERSLERİ DERS KODU AIT181 DERS ADI Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ZORUNLU TEORİ UYGULAMA DERS SAATİ KREDİ AKTS Zorunlu 2 0 2 2 2 KIG103 Genel Kimya Zorunlu 2 0 2 2 3 Bilgisayar I Zorunlu

Detaylı

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 SHK101 İşletme

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 2. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS ELK102 ALGORITMA VE PROGRAMLAMA II 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS FZK101

Detaylı

UÇAK TEKNOLOJİSİ / AVIATION TECHNOLOGY

UÇAK TEKNOLOJİSİ / AVIATION TECHNOLOGY UÇAK TEKNOLOJİSİ / AVIATION TECHNOLOGY 1. Dönem / 1. Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İş Sağlığı

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 SOH 113 Sosyal Hizmete Giriş 3 0 3 4 SOH 115

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1.

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI 1. Yarıyıl / 1. Semester KOD DERSİN ADI Course T U K AKTS SHM105 Tıbbi Terminoloji Medical Terminology

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS PROGRAMI

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS PROGRAMI İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS PROGRAMI Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi (Uzk.

Detaylı

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1.

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS ISL700100 İşletme Yönetimi Business

Detaylı

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BİRİNCİ YIL I.Yarıyıl II.Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 TUR104 Türk Dili 4 0 4 4 KMY101 Kimya 3 0 3 4 FZK102 Fizik II 4 0 4 6

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL FIRST SEMESTER

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL FIRST SEMESTER MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL FIRST SEMESTER Türk Dilbilgisi I: Ses Bilgisi (2-0-2) Türkçenin tarihsel gelişimi ve yayılma

Detaylı

Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK700100 Sağlık İşletmeleri Yönetimi Health Care Management 3 0 3 Z 9 2. YARIYIL. Kod Ders Course T U K Z / S AKTS

Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK700100 Sağlık İşletmeleri Yönetimi Health Care Management 3 0 3 Z 9 2. YARIYIL. Kod Ders Course T U K Z / S AKTS T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HASTANE VE SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK700100 Sağlık

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 05 Bilgi Ve İletişim Teknolojileri (Uzk. Eğt.) 3 4 FTR 05 Normal Motor Gelişim

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ GAZETECİLİK BÖLÜMÜ A.Amaçlar Gazetecilik Bölümü nün temel amacı, basın sektörüne nitelikli ve yetişmiş elemanlar kazandırmaktır. Aynı

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ 1 I. YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K KODU DERSİN ADI T U K A Bağlamsal Dilbilgisi I 3 0 3 A Bağlamsal Dilbilgisi II 3 0 3 A İleri Okuma ve Yazma I 3 0 3 A İleri Okuma ve

Detaylı

DUYURU 11: 5 Mart 2012 DERS İZLENCELERİNİN E-ORTAMA GİRİLMESİ

DUYURU 11: 5 Mart 2012 DERS İZLENCELERİNİN E-ORTAMA GİRİLMESİ DUYURU 11: 5 Mart 2012 DERS İZLENCELERİNİN E-ORTAMA GİRİLMESİ Üniversitemizin Değerli Dekan ve Müdürleri, Avrupa Yükseköğretim Alanına Katılma Çalışmaları kapsamında, bugün ve önümüzdeki haftalarda tamamlanması

Detaylı

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı Teori Uygulama/ Yerel AKTS Laboratuar Kredi HUM 103 Sosyal Bilimin İlkeleri I 3 0 3 4 ISE 107 Endüstri Sistemleri Mühendisliğine Giriş 0 2

Detaylı

1. Dönem. Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information Technologies 2 2 3 4

1. Dönem. Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information Technologies 2 2 3 4 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information Technologies 2 2 3 4 GTP105 Bilgisayar Destekli Tasarım I Computer Aided Design I 1 2 2 5 GTP109 Grafik Desen Graphic

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI A.Amaçlar/ Goals Toplumun değişen gereksinimlerini yanıtlayabilecek bilgi ve beceriye sahip elemanlar yetiştirip bu bireylere bilgilerini

Detaylı

1. SINIF 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLERİ

1. SINIF 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLERİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MYO PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLERİ GHT 101 Halkla

Detaylı

GÖRSEL, İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

GÖRSEL, İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL GÖRSEL, İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I (2+0) Z / 2 İnkılapçılığın tanımı, evreleri,

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program Ders Kodu IBF 101 Ders İsmi İktisada Giriş - Introduction to Economics

Detaylı

YALOVA UNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri

YALOVA UNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri YALOVA UNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri Ders Kodu IBF 101 Ders İsmi İktisada Giriş - Introduction to Economics

Detaylı

UNDERGRADUATE COURSE CATALOG 2010-2011

UNDERGRADUATE COURSE CATALOG 2010-2011 UNDERGRADUATE COURSE CATALOG 2010-2011 1 LEGEND OF TERMINOLOGY USED Prerequisite: A student can register for the course if he/she has received a passing grade for the prerequisite(s) listed. Special Condition:

Detaylı

SEÇMELİ DERSLER-ELECTIVE COURSES BİRİNCİ SINIF DERSLERİ

SEÇMELİ DERSLER-ELECTIVE COURSES BİRİNCİ SINIF DERSLERİ SEÇMELİ DERSLER-ELECTIVE COURSES BİRİNCİ SINIF DERSLERİ İnsanlık ve Toplum I-II Bu ders MÖ 1500 yılından günümüze kadarki medeniyet tarihine giriş niteliği taşımaktadır. İşlenilecek konulara arasında;

Detaylı

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI EĞİTİM, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI İlköğretim Dördüncü Sınıf ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI Priştine, ocak 2006 1 Redaktör: Ramush Lekaj Nazan Safçi Lektör: Nazan Safçı İsa Sülçevsi 2 UNMIK INSTITUCIONET E

Detaylı

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI EĞİTİM, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Üst Seviye Orta Öğretim On Üçüncü Sınıf Genel Lise ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI Priştine, ocak 2006 Redaktör: Ramush Lekaj Nazan Safçı Lektör: Nazan Safçı İsa Sülçevsi

Detaylı