Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu"

Transkript

1 72 73

2 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı: Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. bünyesinde, ikisi Yönetim Kurulu üyesi olmak üzere dört kişiden müteşekkil Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. Bu komite, şirketin kurumsal yönetim politikaları için önerilerini sunmak, kurumsal yönetim uygulamalarının kalitesini artırmak, Sermaye Piyasası Kurulu nun kurumsal yönetim ilkeleri konusundaki mevzuatı ile uluslararası sermaye piyasalarında genel kabul görmüş kurumsal yönetim ilkelerinin etkin bir şekilde takibi ve uygulanabilir nitelikte olanlarının tatbiki konusunda Yönetim Kurulu nu bilgilendirmekle görevlendirilmiştir. Kurumsal Yönetim Komitesi nin Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu nun ilgili bölümleri ekte sermayedarlarımızın bilgisine sunulmuştur. BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ 2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi: Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. bünyesinde pay sahipleri ile ilişkileri sağlamak üzere 2002 yılında Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü ihdas edilmiştir. Dönem içerisinde birimin yürüttüğü başlıca faaliyetler kısaca; mali tablolarla ilgili soruların cevaplandırılması, şirketin faaliyetleri, şirket genel kurullarına katılma koşulları, kamuya yapılan açıklamalar, sermaye artışları, yeni hisse senetleri verilmesi hakkında bilgilendirme ve şirket faaliyet raporlarının hazırlanması şeklinde özetlenebilir. Birime yapılan sayısız başvuru ve yatırımcılara verilen yanıtlar genellikle telefon aracılığıyla olmaktadır. Pay sahipleri ile ilişkiler birimine şirketimizin santral numaralarından kolaylıkla ulaşılabilmektedir. 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı: Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek gelişmelerle ilgili olarak, internet ortamında (www.enka.com) şirket ile ilgili her türlü bilgi pay sahiplerinin görüşüne sunulmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Birimi, bilgi talepleri için internet olanaklarını kullanmayı tercih eden pay sahiplerine yönlendirmelerde bulunmaktadır. İnternet olanaklarını kullanamayan pay sahipleri ise gerek faks gerekse posta yoluyla bilgilendirilmektedir. Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. Ana Sözleşmesi nde özel denetçi atanması talebi, bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Dönem içerisinde özel denetçi tayin edilme talebi de olmamıştır. 4. Genel Kurul Bilgileri: Ortaklarımızın Genel Kurul toplantılarına katılımı, hesaplarının bulunduğu aracı kurumlar vasıtasıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu ndan (MKK) temin edecekleri Genel Kurul Blokaj Mektubu karşılığında en geç toplantı tarihinden bir hafta önce şirketimiz merkezine başvurarak toplantıya giriş kartı almalarıyla gerçekleşmektedir. Genel Kurul toplantılarının yapılacağı tarih ve yer konularında ulusal çapta yayın yapan iki adet gazeteye ilan verilmekte ayrıca özel durum açıklamasıyla İMKB ye bildirilmekte ve internet sitemiz aracılığıyla duyurulmaktadır. Genel Kurul a ilişkin toplantı tutanakları SPK nın Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde İMKB ye bildirilmekte, ayrıca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilmektedir. Genel Kurul tutanakları şirket merkezinde sürekli olarak pay sahiplerine açık tutulmaktadır. Bölünme, önemli tutarda malvarlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli kararların Genel Kurul tarafından alınması konusunda ana sözleşmede hüküm yoktur. Şirketimizin yapısı itibarıyla bu tarz kararların Genel Kurul yetkisine bırakılması, bir mali yıl içerisinde çok sayıda Genel Kurul yapılması sonucunu doğuracaktır. Bu tür kararların Yönetim Kurulu yetkisinde olması işlerin aksamadan yönetilmesi için zorunludur Yılı Genel Kurulları: Genel Kurul un Toplantı Türü OLAĞAN Toplantı Günü 16 Nisan 2008 Katılım Oranı 88% Menfaat Sahiplerinin Katılımı EVET Medyanın Katılımı YOK Pay Sahiplerinin soru sorma hakkı kullanıldı mı? EVET Bu sorulara cevap verildi mi? EVET Pay Sahipleri öneride bulundu mu? HAYIR Önerinin Sonucu yılında Şirket Esas Sözleşmesi nde sermaye arttırımı dışında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 16 Nisan 2008 tarihinde Olağan Genel Kurulu nda karara bağlanan sermaye arttırımıyla, şirket sermayesi TL den TL ye çıkarılmıştır. Arttırılan TL nin tamamı Olağan Genel Kurul Kararı gereğince dağıtılmasına karar verilen 1 inci temettünün sermayeye ilave edilecek kısmından karşılanmış olup %33,33 oranında bedelsiz hisse senedi olarak hissedarlara dağıtılmıştır yılı için yapılacak Genel Kurul da ortakların bilgisine sunulacak olan bağışlar Türk Lirası olarak aşağıda belirtilmiştir: Enka Spor Eğitim ve Sasyal Yardım Vakfı ,00 İstanbul Fetih Cemiyeti Derneği ,00 Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ,00 Türkiye Sanayiciler ve İşadamları Derneği ,00 Türk Eğitim Vakfı 4.555,00 İ.T.Ü. Vakfı 4.027,30 Diğer 3.035,00 5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları: Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. nin Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir (A) grubu hisse senedi için 10, her bir (B) grubu hisse senedi için 1 oy hakkı vardır. Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. nin ortaklık yapısında karşılıklı iştirak ilişkisi içinde bulunan bir tüzel kişilik yoktur. Azınlık paylarının yönetimde temsiline ilişkin bir düzenleme olmayıp, birikimli oy kullanma hakkına yer verilmemektedir. Dönem sonu itibariyle herbir gruba ilişkin ve beheri 1 Kr (Bir Kuruş) nominal değere sahip hisse senedi adedi aşağıda belirtilmiştir: A Grubu adet B Grubu adet TOPLAM adet 6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı: Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. nin kâr dağıtım politikası aşağıdadır: Ana Sözleşmenin 36 ncı maddesi uyarınca Net Dağıtılabilir Dönem Kârı ndan, 1. Sermaye Piyasası Kurulu nun belirlediği oranda 1 inci Temettü ayrılır. (Yıl içinde yapılan bağışlar Genel Kurul un bilgisine sunularak 1 inci Temettünün hesaplanmasına esas teşkil eden Net Dağıtılabilir Dönem Kârı matrahına ilave edilir.) 2. Kalanın %5 i oranındaki miktarı Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. Kurucu İntifa Senedi sahiplerine. 3. Kalan kârın %2,5 oranındaki miktarı Enka Holding intifa senedi sahiplerine payları oranında ödenir. 4. Kalan kârın %1 oranındaki miktarı Yönetim Kurulu üyelerine eşit paylara bölünerek ödenir. 5. Kalanın maksimum %2,5 kadar kısmı memur ve müstahdemlere Genel Kurul kararı ile ödenir. 6. Kalandan 2 nci Tertip kâr payının dağıtılıp dağıtılmaması ve oranı Genel Kurul da bulunan mevcut ortakların oylaması sonucu çoğunlukla belirlenir

3 Yönetim Kurulu, şirketin o yılki performansını, ekonomik şartları, sonuçlanan projeleri, yatırımları ve şirketin nakit akışını göz önüne alarak Genel Kurul a kâr dağıtım önerisi sunar. Genel Kurul da ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak, karara bağlanan kâr dağıtımının yeri ve zamanı ulusal yayın yapan iki gazeteye verilen ilanlarla, İMKB ye gönderilen özel durum açıklamasıyla ve şirketin internet sitesinde ilan edilmesiyle pay sahiplerine duyurulur. Yukarıda yer alan kâr dağıtım politikası şirketimizin Ana Sözleşmesi nde yer aldığından pay sahiplerinin bilgisi dahilindedir. Kâr dağıtımı, Kâr Dağıtım Politikası nda belirlendiği üzere Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerinin öngördüğü sürede gerçekleştirilmektedir. Kâr dağıtımında bugüne kadar herhangi bir gecikme yaşanmamıştır. 7. Payların Devri: Şirket Ana Sözleşmesi nde hisse senetlerinin devriyle ilgili 8 inci maddede, pay senetleri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyularak serbestçe devredilebilir, hükmü konmuştur. Pay devirlerinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu na tam uyum söz konusudur. BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 8. Şirket Bilgilendirme Politikası: Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. yurt içinde ve yurt dışında inşaat, taahhüt ve müteahhitlik hizmetleri sunan Türkiye nin uluslararası üne sahip en büyük inşaat şirketidir. Uluslararası rekabet koşullarında, bir kurumsal yönetim ilkesi olan kamuoyunu aydınlatma ve şeffaflık konusunda ticari sır mahiyetinde olan ve şirketin rekabet gücünü engelleyen bilgileri de dikkate alarak mevzuatın öngördüğü tüm açıklamaları kamuya duyurmaktadır. Şirketin bilgilendirme politikasının yürütülmesinde Kurumsal Yönetim Komitesi yetkili olup pay sahipleri ile ilişkilerden Yatırımcı İlişkileri Birimi sorumludur. 9. Özel Durum Açıklamaları: Aşağıda Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. nin İMKB kanalıyla pay sahiplerine duyurduğu 2008 yılı özel durum açıklamaları kronolojik sırayla yer almaktadır Borasco Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin (Borasco), Samsun Çarşamba da gerçekleştireceği ve 2010 yılı sonunda devreye girmesi planlanan 890 MW nominal kapasiteli dogalgaz kombine çevrim santralı için Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. ve Bechtel Overseas Corporation ı mühendislik hizmetleri vermek üzere münhasıran seçmiş ve ilgili anlaşma imzalanmıştır Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş., 25 Ocak 2008 tarihinde, Güney Kore şirketi olan Korea Electric Power Corporation ile Türkiye de nükleer enerji alanında işbirliği yapmak üzere ön anlaşma imzalamıştır Şirketimiz bağlı ortaklıklarından, ENET Proje Araştırma ve Müşavirlik A.Ş. nin YTL tutarındaki cari hesap bakiyesinin, TTK 324 üncü maddesi gereği alınabilecek önlemler kapsamında zarar tamamlama fonuna aktarılmasının onaylanmasına ve gerekli muhasebe kayıtlarının yapılmasına, oybirliğiyle karar verilmiştir Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Münih, Almanya tarafından, Enka Pazarlama İhracat İthalat A.Ş. ye kullandırılacak olan, Euro tutarındaki uzun vadeli kredi ile yine aynı banka tarafından Enka Pazarlama İhracat İthalat A.Ş. nin İstanbul Deri ve Endüstri Serbest Bölgesinde bulunan şubesine (Enka Pazarlama İhracat İthalat A.Ş. İstanbul Deri ve Endüstri Serbest Bölge Şubesi) kullandırılacak olan, Euro tutarındaki uzun vadeli kredi ile ilgili olarak garantör olunmasına ve garanti mektuplarını imzalamaya Sayın Haluk Gerçek ve Sayın Fikret Güler in yetkili kılınmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir Yazımız ekinde sunulan dönemine ait, 217 no lu Gelir Vergisi Genel Tebliği hükümleri çerçevesinde senelere sari inşaat ve onarma işleriyle ilgili kazançlar hariç olmak üzere hazırlanan gelir tablomuz 15 Şubat 2008 tarihinde İstanbul Defterdarlığı Büyük Mükellefler Vergi Dairesine geçici vergi beyannamesi ekinde sunulmuştur Bağlı Ortaklığımız Çimtaş Çelik İmalat Montaj ve Tesisat Anonim Şirketi nin Bursa Serbest Bölgesi içerisinde, işlerinin ve faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla ve görülen lüzum üzerine kurulacak olan YTL sermayeli bir limited şirkete YTL sermaye ile kurucu ortak olunmasına, Kuruluş işlemleri için Avukat Volkan Ziya Hidayetoğlu, Avukat Kerem Seber, Avukat Tolga Yaşar Hidayetoğlu ve Avukat Halil Uğursevenler in görevlendirilmesine ve şirket kuruluşu ile ilgili işlemlerin yapılabilmesi amacıyla vekaletname düzenlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir Şirketimizin 2007 yılına ait faaliyetleri ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Adi ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı nın tarihinde Çarşamba günü saat 15:00 de Enka III. Binası Balmumcu-Beşiktaş/İSTANBUL adresinde yapılmasına karar verilmiştir. 1- Genel Kurul Başkanlık Divanı nın seçimi, 2- Başkanlık Divanı na Genel Kurul Toplantı Tutanağı nı imzalama yetkisinin verilmesi, yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının okunması ve görüşülmesi, 4- Bağımsız Denetçi Raporu nun okunması ve görüşülmesi, yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması, yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının onaylanması, Yönetim Kurulu Üyeleri nin ve Denetçiler in ibrası, 7- Yönetim Kurulu Üyeleri nin seçimi, 8- Denetçiler in seçimi, 9- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler in ücretlerinin tespiti, yılı Bilanço Kârı nın dağıtımı hakkında karar alınması, 11- Kâr dağıtım politikasının görüşülmesi, 12- Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması, 13- Yönetim Kurulu Üyeleri ne T.T.K. nun 334 üncü ve 335 inci maddelerinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi, 14- Dilek ve temenniler Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından tanzim edilen ve Şirketimiz Denetim Komitesi tarafından Yönetim Kurulumuza sunulan hesap dönemine ait, SPK XI-25 no.lu Sermaye Piyasalarında Muhasebe Standartları tebliğinin alternatif olarak izin vermiş olduğu Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na göre düzenlenen konsolide mali tabloların kabulüne; Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası na gönderilmesine oybirliğiyle karar vermişlerdir. Bahse konu konsolide mali tablolar ve bunlara ilişkin açıklayıcı notlar internet sitemiz adresinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur Şirketimiz bağlı ortaklıklarından Enka Enerji Üretim A.Ş. nin İzmir Aliağa da kurmayı planladığı 800 MW lık ithal kömür santralı için EPDK ya yapmş olduğu müracaat sonucunda EÜ/1517-1/1100 numaralı üretim lisansı tarihinde EPDK dan teslim alınmıştır

4 Rusya da kurulu bulunan ve adı daha sonra OOO Enka TC olarak değiştirilen, Ramenka Limited Şirketi nin ( Ramenka ) %50 hissesine sahip olan Migros Türk T.A.Ş. nin sahip olduğu hisselerin, %100 sahibi olduğumuz Enka Holding Investment S.A. tarafından satın alınması için yapılan anlaşma 11 Eylül 2007 tarihli özel durum açıklamamızda ve hisse devrinin gerçekleştiği de 9 Kasım 2007 tarihli özel durum açıklamamızda kamuya duyurulmuş ve toplam satış bedelinin ayarlamaya tabi tutulacağı belirtilmişti. Bu konudaki çalışmalar tamamlanmış olup bakiye borç ABD Doları olarak tespit edilmiştir. Ödeme 11 Haziran 2008 tarihinde gerçekleştirilecektir Şirketimiz Uluslararası Muhasebe Standartlarına göre hazırlanmış hesap dönemine ait denetlenmiş konsolide mali tabloları ve bunlara ilişkin açıklayıcı notları tamamlanmış olup internet sitemiz adresinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur Şirketimizin ve tarihli açıklamalarında bahsi geçen ve dolaylı olarak sahibi bulunduğumuz AMOS B.V. adlı şirketin hisselerinin Meelakker B.V. ye devir işlemi tarihi itibariyle gerçekleşmiştir. Hisse satışı karşılığında grup şirketlerimiz toplamda 173,7 milyon Euro tahsilat yapmış olup bahse konu hipermarketler 3 ay içinde devredilecektir. Nihai satış fiyatı devir günlerindeki stok miktarına göre belirlenecek olup tüm marketlerin devriyle ortaya çıkacaktır Sermaye Piyasası Kurulu nun Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ i gereğince Şirketimizin Denetim Komitesince önerilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. nin 2008 yılı için bağımsız denetleme kuruluşu olarak bir yıllık süre ile seçilmesine ve konunun genel kurulun onayına sunulmasına oy birliğiyle karar vermiştir Aralık 2007 tarihinde sona eren hesap döneminde, Şirketin Konsolide kârı YTL dir. Şirketimiz Yönetim Kurulu; a) Vergi Usul Kanunu na göre hazırlanan Gelir Tablosu net dönem kârı üzerinden %5 kanuni yedek akçe ayrılmasının, g) b maddesinde bahsedilen YTL 1 inci Temettünün sermayeye ilave edilerek sermayemizin YTL den YTL ye çıkarılmasının, h) 1 inci Temettünün adi hisse senedi sahiplerine 26 Mayıs 2008 tarihinden itibaren dağıtılmasının, 16 Nisan 2008 tarihinde yapılacak Şirketin Olağan Genel Kurul Toplantısı nda Ortaklara teklif edilmesine karar verilmiştir. BRÜT NET GRUBU PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ TOPLAM TEMETTÜ TUTARI 1 YTL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ TUTARI (YTL) ORAN (%) A 4,59 0, ,33 B , ,33 TOPLAM ,00 A B TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENM Ş NET DAĞITILAB L R DÖNEM KÂRINA ORANI ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (YTL) ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%) ,0 b) Sermaye Piyasası Kurulu nun muhasebe standartlarına ilişkin düzenlemelerine göre hazırlanan, 2007 yılı faaliyetlerinden elde edilen dağıtılabilir dönem kârı YTL dan 1 inci tertip kanuni yedek akçe düşüldükten sonra kalan tutara, Kurul un tarih ve 3/38 sayılı ilgili hesap yılı içinde yapılan bağışların birinci temettüye esas net dağıtılabilir dönem kârının matrahına eklenmesi ve birinci temettünün bu matrah üzerinden hesaplanması na ve uygulamanın bu şekilde yönlendirilmesine ilişkin kararı doğrultusunda YTL tutarındaki 2007 yılı bağışlarının ilavesinden sonra; Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 2/53 sayılı kararına uygun olarak YTL 1 inci Temettü ayrılmasının, temettünün adi hisse senedi sahiplerine (1 YTL) lık nominal değerli bir hisse senedi için brüt/net (0,3933 YTL) oranında olmak üzere toplam YTL nin nakit olarak, kalan YTL nin sermayeye ilave edilerek hisse senedi olarak dağıtılmasının, c) Kalanın, %5 i (beş) oranında miktarının, Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. kurucu intifa senedi sahiplerine payları oranında ödenmesinin, d) Yukarıdaki a ve b maddelerinden sonra kalan kârın, %2,5 i (ikibuçuk) oranında miktarının, Enka Holding Yatırım A.Ş. intifa senedi sahiplerine payları oranında ödenmesinin, e) Kalanın %1 oranındaki miktarının Yönetim Kurulu Üyeleri ne eşit paylarla ödenmek üzere ayrılmasının, f) Kalandan YTL nin İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe, YTL nin de Fevkalade Yedek Akçe olarak ayrılmasının, 78 79

5 ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU (YTL) 1 Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yasal SPK ya Göre Kayıtlara (YK) Göre 3 Dönem Kâr Ödenecek Vergiler (-) ( ) - 5 Net Dönem Kâr (=) Geçmiş Y llar Zarar (-) Birinci Tertip Yasal Yedek (-) ( ) ( ) 8 Konsolidasyona Dahil ştiraklerin(*) Dağ t m Karar Al nmam ş Dağ t labilir Kâr Tutar (-) ( ) 9 NET DAĞITILAB L R DÖNEM KÂRI (=) Y l çinde Yap lan Bağ şlar (+) Birinci Temettünün Hesaplanacağ Bağ şlar Eklenmiş Net Dağ t labilir Dönem Kâr Ortaklara Birinci Temettü - Nakit Bedelsiz Toplam mtiyazl Hisse Senedi Sahiplerine Dağ t lan Temettü - 14 Yönetim Kurulu Üyelerine, Çal şanlara vb. e Temettü ntifa Senedi Sahiplerine Dağ t lan Temettü Ortaklara kinci Temettü - 17 kinci Tertip Yasal Yedek Akçe Statü Yedekleri - 19 Özel Yedekleri - 20 OLAĞANÜSTÜ YEDEK Dağ t lmas Öngörülen Diğer Kaynaklar -Geçmiş Y l Kâr -Olağanüstü Yedekler -Kanun ve Esas Sözleşme Uyar nca Dağ tlabilir Diğer Yedekler (*) İştirak kavramı ana ortaklığın iştirak, bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarını içerecek şekilde kullanılmıştır tarihinde yapılan özel durum açıklamamıza ek olarak; 2007 net dağıtılabilir dönem kârı üzerinden hissedarlarımıza; 1 (bir) YTL lik nominal değerli hisse senedi başına 0,060 YTL brüt / 0,051 YTL net (çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %6,0, net %5,1 olmak üzere) toplam YTL nakit temettü ile YTL bedelsiz sermaye artışı (%33,33 oranında) yapılması önerisinin Genel Kurul a sunulması Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılmıştır tarihinde saat 15:00 de yapılan 2007 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, 2007 dağıtılabilir dönem kârı üzerinden hissedarlarımıza; 1 (bir) YTL lik nominal değerli hisse senedi başına 0,060 YTL brüt / 0,051 YTL net (çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %6,0, net %5,1 olmak üzere) toplam YTL nakit temettü ile YTL bedelsiz sermaye artışı (%33,33 oranında) yapılmasına karar verilmiştir. HİSSE SENETLERİNE DAĞITILICAK 2007 YILI TEMETTÜ TABLOSU NAK T OLARAK DAĞITILACAK TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (YTL) 1YTL NOM NAL DEĞERL H SSEYE SABET EDEN TEMETTÜ TUTARI (YTL) ORANI (%) BRÜT ,0600 6,00 NET ,0510 5,10 HİSSE SENEDİ OLARAK DAĞITILACAK TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (YTL) SERMAYE ORANI (%) %33,33 TEMETTÜ ÖDEME TAR H tarihinde yapılan 2007 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları dikkate alınarak, Enka İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi nin sermayesinin YTL (Dokuzyüzmilyon Yeni Türk Lirası) ndan YTL (Birmilyar ikiyüzmilyon Yeni Türk Lirası) na çıkarılmasına, artırılacak YTL (Üçyüzmilyon Yeni Türk Lirası) nın, tamamının Genel Kurul Kararı gereğince dağıtılmasına karar verilen 1 inci temettünün sermayeye ilave edilecek kısmından karşılanmasına ve kayda alınma belgesi alınması için Sermaye Piyasası Kurulu na müracaat edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir Ortaklığımız Esas Sözleşmesinin 6 ncı maddesinin verdiği yetkiye istinaden, Yönetim Kurulumuzun tarih ve 731 sayılı kararı ile Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin Genel Kurul Kararı gereğince dağıtılmasına karar verilen YTL 2007 yılı temettüsünün sermayeye ilavesiyle, YTL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde olmak üzere, YTL den YTL ye artırılması nedeniyle başlatılan sermaye artırımı tetkiki sonucunda; 2007 kâr dağıtımı kararı sonucunda 2007 yılı temettüsünden sermayeye ilave edilen YTL nin tarihinde ilgili hesaplardan sermaye hesabına aktarıldığı tespit edilerek, 1- Artırılan YTL lik sermayenin MKK sistemine göre usulüne uygun şekilde tarihinden itibaren dağıtımına başlanacağı tespit edildiğinden, 2- Sermaye artırımı işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandığının, Sermaye Piyasası Kurulu na bildirilmesine, 3- Sermaye Piyasası Kurulu ndan gerekli belgenin alınarak, belge tarihinden itibaren 10 gün içinde, Şirketin çıkarılmış sermayesinin YTL olduğunun Ticaret Siciline tescili için gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir İşvereni OGK-4 OJSC olan Rusya da mukim şirketin yapmayı planladığı 400 MW kapasiteli kombine çevrim doğal gaz santralı için, şirketimiz, anahtar teslimi bazında mühendislik, malzeme ve ekipman temini, inşaat ve devreye alma işlemlerini kapsayacak Genel Müteahhitlik Sözleşmesine ilişkin ön anlaşmaları imzalamıştır. Toplam sözleşme bedeli 329 milyon Euro olacak santral, Rusya Federasyonu nun Perm Bölgesi ndeki Yajva da kurulacak olup 2011 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanacaktır

6 Yazımız ekinde sunulan dönemine ait, 217 no lu Gelir Vergisi Genel Tebliği hükümleri çerçevesinde senelere sari inşaat ve onarma işleriyle ilgili kazançlar hariç olmak üzere hazırlanan gelir tablomuz 16 Mayıs 2008 tarihinde İstanbul Defterdarlığı Büyük Mükellefler Vergi Dairesine geçici vergi beyannamesi ekinde sunulmuştur tarihli açıklamamızda Sermaye Piyasası Kurulu na yapacağımız sermaye artış müracatı kamuya duyurulmuştu tarih ve 14/531 sayı ile SPK tarafından Kurul Kaydına alınan sermaye artış işlemlerimiz tarih 25/531 numaralı SPK belgesi ile tamamlanmıştır. Şirket sermayesine eklenmek suretiyle Genel Kurul Kararı gereğince dağıtılmasına karar verilen bedelsiz sermaye artış işlemlerine tarihinden itibaren başlanacaktır tarihli iki ulusal gazetede ilan edilen bedelsiz pay dağıtımına ilişkin duyurumuz doğrultusunda tarihinde sermayemiz YTL den %33,33 nispetinde artarak YTL ye çıkacaktır Şirketimiz Denetim Komitesince Yönetim Kurulumuza sunulan ara hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu Seri. XI, No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği hükümlerine göre düzenlenen konsolide ve ara dönem Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile birlikte mali tabloların kabulüne; Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası na gönderilmesine oybirliğiyle karar vermişlerdir. Bahse konu konsolide mali tablolar ve bunlara ilişkin açıklayıcı notlar internet sitemiz adresinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur Şirketimiz Uluslararası Muhasebe Standartlarına göre hazırlanmış ara hesap dönemine ait konsolide mali tabloları ve bunlara ilişkin açıklayıcı notları tamamlanmış olup internet sitemiz adresinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur Yazımız ekinde sunulan dönemine ait, 217 no lu Gelir Vergisi Genel Tebliği hükümleri çerçevesinde senelere sari inşaat ve onarma işleriyle ilgili kazançlar hariç olmak üzere hazırlanan gelir tablomuz 18 Ağustos 2008 tarihinde İstanbul Defterdarlığı Büyük Mükellefler Vergi Dairesine geçici vergi beyannamesi ekinde sunulmuştur Şirketimizin Denetim Komitesi tarafından Yönetim Kurulumuza sunulan ara hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu Seri. XI, No:29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği hükümlerine göre düzenlenen konsolide ve ara dönem Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile birlikte bağımsız denetimden geçmiş mali tabloların kabulüne; Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası na gönderilmesine oybirliğiyle karar vermişlerdir. Bahse konu konsolide mali tablolar ve bunlara ilişkin açıklayıcı notlar internet sitemiz adresinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur Şirketimizin Uluslararası Muhasebe Standartlarına göre hazırlanmış ara hesap dönemine ait konsolide mali tabloları ve bunlara ilişkin açıklayıcı notları tamamlanmış olup internet sitemiz adresinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamasına ek olarak, Şirketimizin gayri nakdi kredi ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Şirketimiz ile Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG arasında mevcut anlaşma tutarını 100 milyon Euro tutarında arttıran yeni kredi anlaşmasının imzalanmasına ve bu anlaşma ile ilgili tüm belgeleri imzalamaya Haluk Gerçek ve Fikret Güler in yetkili kılınmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII, No: 39 sayılı Tebliği nin Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri başlıklı 7 nci maddesine istinaden kamuya açıklanmamış özel bir durumumuz yoktur Basında çıkan habere ilişkin olarak; A) tarihinde şirketimiz tarafından sahip olduğumuz ENKA TC (eski adı Ramenka Limited) şirketinin perakende kısmının satılması konusunda Societe Generale Bank ile danışmanlık anlaşması imzalandığı, B) tarihinde şirketin perakende bölümünün bir kısmının devir işleminin gerçekleştirildiği kamuya duyurulmuştu. Kalan kısmın devriyle ilgili olarak ilk açıklamamızdaki planımız doğrultusunda işlemler devam etmekte olup herhangi bir gelişme olduğunda kamuyla paylaşılacaktır Şirketimizin Denetim Komitesi tarafından Yönetim Kurulumuza sunulan ara hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu Seri. XI, No:29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği hükümlerine göre düzenlenen konsolide mali tabloların ara dönem Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile birlikte kabulüne; Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası na gönderilmesine oybirliğiyle karar vermişlerdir. Bahse konu konsolide mali tablolar ve bunlara ilişkin açıklayıcı notlar internet sitemiz adresinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur ) Rusya Federasyonu nda mukim dolaylı iştirakimiz OOO ENKA TC şirketinin perakende bölümünün satılması ile ilgili kararı tarihinde açıklamıştık. 2) tarihinde 173,7 milyon Euro tahsilat yapılarak bir bölümünün Meelakker B.V. ye devredildiğini açıklamıştık. 3) OOO ENKA TC şirketi tarihli açıklanan karar çerçevesinde mevcut mağazaların bir kısmını kapatmaya veya devretmeye devam etmektedir. Şimdiye kadar yapılmış olan kapatma ve devir işlemlerinin Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. nin mali tablolarına etkileri son derece önemsiz olup konsolide bilanço büyüklüklerimiz gözönüne alındığında özel durum olabilecek bir gelişme teşkil etmemektedir. 4) tarihinde açıklanan karar doğrultusunda mali tablolarımıza önemli etkisi olan gelişmeler ortaklarımız ile paylaşılmaya devam edilecektir Şirketimiz Uluslararası Muhasebe Standartlarına göre hazırlanmış ara hesap dönemine ait konsolide mali tabloları ve bunlara ilişkin açıklayıcı notları tamamlanmış olup internet sitemiz adresinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII, No: 39 sayılı Tebliği nin Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri başlıklı 7 nci maddesine istinaden kamuya açıklanmamış özel bir durumumuz yoktur

7 Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No: 39 sayılı Tebliği nin doğrulama yükümlülüğünü düzenleyen 8 inci maddesi uyarınca bugün Anadolu Ajansı kaynaklı olarak çıkan ve EPDK tarafından alınan, Enka Enerji Üretim A.Ş. ye termik santral kurulması için lisans verilmesine ilişkin kararın yürütmesinin durdurulması isteminin, Danıştay 13 üncü Dairesi tarafından oybirliğiyle reddedildiğine ilişkin haberin doğruluğunu teyit ederiz. 10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği: Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. nin internet adresi dur ve bu sitede Sermaye Piyasası Kurulu nun Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm maddesinde sayılan bilgilerin tamamı bulunmakta ve periyodik olarak güncellenmektedir. 11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması: tarihi itibariyle gerçek kişi nihai hakim pay sahiplerinin listesi aşağıdadır: Hissedar Gerçek Ortakl k Gerçek Kişi Nihai Pay Oran Aç klama Tara Holding A.Ş. %48,34 - Şarık Tara %1,40 %33,54 (Tara Holding in %66,49 u + %1,40) Sinan Tara - %16,20 (Tara Holding in %33,51 i) Vildan Gülçelik %7,97 %7,97 Sevda Gülçelik %6,70 %6,70 Enka Spor Eğitim ve Sosyal Yard m Vakf %6,05 - Alternatif Aksesuar San. ve Tic. Ltd. Şti. %4,37 - Ayşe Verda Gülçelik %0,66 %5,02 (Alternatif Aksesuar n %99,90 + %0,66) Ali Gülçelik %4,78 %4,78 Bilgi Gülçelik %4,35 %4,35 Nurdan Gülçelik %1,55 %1,55 Selim Gülçelik %1,55 %1,55 Halka aç k ve diğer %12,27 %18,33 (Halka aç k %12,27 + Enka Vakf + Diğer) Toplam %100,00 %100, İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması: Şirket Çalışanları: 1. Yönetim Kurulu Başkanı: Sinan Tara 2. Yönetim Kurulu Üyeleri: Haluk Gerçek (Başkan Vekilli ve Genel Müdür), Alp Doğuoğlu, Öcal Özpınar, Fikret Güler, M.Gökhan Sağnaklar, Uğur Koyunoğlu, Burak Özdoğan ve C. Şan Gürdamar 3. Genel Müdür Yardımcıları: Agah Mehmet Tara, Ahmet Atay, Ali Sinan Bora, Asil Selman Gümrükçü, Alparslan Tansuğ, Burak Erkasar, Fehmi Bayramoğlu, Gürsel Yılmaz, Hüseyin Çalın, İbrahim Karaağaç, Kerem Kuşi, Mehmet Sera İnce, Mehmet Gözen, Mustafa Geçek, Nurdan Gülçelik, Özger İnal, Sadi Ünal Nakipler, Salim Oğuz Kırkgöz, Sezgin Oğul, Sinan Soydan, Tamer Perk, Tayfun Tanlak ve Zafer Gür. Hizmet Alınan Diğer Kişi ve Kuruluşlar: Hizmet alınan diğer kişi ve kuruluşlar arasında Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. nin denetimini gerçekleştiren denetim şirketi, hukuksal danışmanlık hizmeti veren hukuk firmaları ile bağımsız çalışan avukatlar ve şirketimizin faaliyetleri sırasında kredi ilişkisi içinde bulunulan bankalar sayılabilir. Alınan bu hizmetler esnasında şirketimize ait elde edilen bilgilerin bu kurumların çalışanları tarafından içeriden öğrenenlerin ticareti yönünde kullanmamaları yönünde etik ve gizlilik kurallarına riayet edildiği konusunda şüphemiz yoktur. BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ 13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi: Şirketimiz menfaat sahiplerini, kendilerini ve şirketi ilgilendiren hususlarda gerek ilan edilen duyurularla gerekse elektronik ortam kullanılarak haberdar etmektedir. İşe girişlerde çalışan ile şirket arasında akdedilen sözleşme ile personelin hakları, görev ve yükümlülükleri konusunda bilgi verilmektedir. Yurt içi şantiyelerinde, personel işleri ile idari ve sosyal işlerin yürütülme usulleri yönetmelik ile belirlenmiştir. Güncellenmesi durumunda ilgili kişiler bilgilendirilmektedir. 14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı: Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi diğer görevlerinin yanında menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda gerekli koordinasyonu yapmaktadır. 15. İnsan Kaynakları Politikası: Enka, sunduğu hizmetlerinin şartnamelere ve sözleşmelere uygunluğunun ve etkinliğinin çalışanlarına bağlı olduğunun bilincinde olan bir kuruluş olarak, çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılayabilmek için gerekli çalışma ortamı ve kaynakları sağlamaktadır. Organizasyonun her kademesinde iş esnekliği ve zenginleştirmesi sağlanarak faaliyetlerin nitelikli elemanlar tarafından etkin bir şekilde yönetilmesi güvence altına alınmaktadır. Enka nın İnsan Kaynakları Politikası nın temel kriterleri, Şirketin sıfır kaza hedefine ulaşabilmesi, Şirketin kalite hedeflerine ulaşabilmesi, İşverene taahhüt edilen işin sözleşme ve şartnamelere uygun şekilde tamamlanması ve Çalışanların başarı ve yaratıcılığa teşvik edilebilmesi olarak belirtilebilir. Enka personeli, Enka da bulunduğu sürece elde etmiş olduğu, Enka nın işleyiş yapısını ve teknik konulardaki gizli bilgileri açıklayamaz. Hiçbir şekilde kanuni bir yaptırım söz konusu olmadıkça hiçbir makam, kuruluş veya kişiye herhangi bir açıklamada bulunamaz. Şirketin tüm personeli elektronik ortamda Enka Portalı nı kullanarak kalite el kitabına ulaşabilmekte ve bu konudaki düzenlemeler hakkında bilgi edinebilmektedir. 16. Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler: Enka, üstlendiği her projede, Proje sırasında insana ve çevreye zarar vermemeye, Görevlerini en üstün kalite standartlarında tamamlamaya, İşverene taahhüt ettiği her işi öngörülen süreden önce bitirmeye, İşveren ile uzun vadeli işbirliği kurmaya ve İşverenin memnuniyetini ön planda tutmaya özen göstermektedir. Enka, hizmetlerinin doğal bir parçası olan tedarikçi ve alt yüklenicilerine karşı sorumluluklarını etkin şekilde yerine getirebilmek amacıyla, güvenilir tedarikçi ya da alt yükleniciler ile uzun vadeli işbirliği kurmaya, sorumluluklarını yerine getiren güvenilir tedarikçi ya da alt yüklenicilere sözleşme kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmeye azami seviyede özen göstermektedir

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2013 RAPOR DÖNEMİ : 01.01.2013 31.03.2013

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2013 RAPOR DÖNEMİ : 01.01.2013 31.03.2013 RAPOR DÖNEMİ : 01.01. 31.03. ORTAKLIK ÜNVANI : ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ( ŞİRKET ) TESCİL VEYA KURULUŞ TARİHİ : 1957 KAYITLI OLDUĞU ÜLKE : İSTANBUL / TÜRKİYE TİCARET ODASI SİCİL NUMARASI : 68194 / 2343

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. 30 EYLÜL 2013 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. 30 EYLÜL 2013 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU RAPOR DÖNEMİ : 01.01. 30.09. ORTAKLIK ÜNVANI : ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ( ŞİRKET ) TESCİL VEYA KURULUŞ TARİHİ

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 120 ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. 121 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirket

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. 31 MART 2014 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. 31 MART 2014 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. RAPOR DÖNEMİ : 01.01. 31.03. ORTAKLIK ÜNVANI : ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ( ŞİRKET ) TESCİL VEYA KURULUŞ TARİHİ

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. 31 MART 2015 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Rapor Dönemi : 01.01.2015 31.03.2015 Tescilli Şirket Adı : ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. Tescil

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 20 Kasım 2014 1 İÇİNDEKİLER Derecelendirme Sonucu ve Özeti....... 3 Derecelendirme Metodolojisi....... 5 Şirket Hakkında......... 6 1.KISIM: PAY

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ÖDENMİŞ SERMAYESİ: 36.000.000.- TÜRK LİRASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU MERKEZİ Beylikbağı Mahallesi İstanbul Cad. No: 29 Gebze-Kocaeli Fabrika:Gebze-KOCAELİ PLASTİK

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 48 Akenerji, faaliyetlerinde Kurumsal Yönetim İlkeleri nde yer alan prensiplerin uygulanması için azami özen göstermektedir. 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı Müşterileri, çalışanları ve hissedarları

Detaylı

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2011 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 4 BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ 5 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler

Detaylı

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014 DÖNEMİNE AİT

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014 DÖNEMİNE AİT ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU İçindekiler ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU... 3 ORTAKLIK YAPISI... 3 HİSSE GRUPLARI... 3

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal Yönetim İlkelerinin dört ana unsuru olan Eşitlik, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik ve Sorumluluk kavramlarını benimseyen Şirketimiz, söz konusu ilkelere

Detaylı

İçindekiler. 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2. Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4

İçindekiler. 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2. Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4 Faaliyet Raporu 2013 İçindekiler 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2 Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4 Kar Dağıtım Önerisi 15 Kurumsal Yönetim

Detaylı

Risk Yönetimi ve Yatırımcılarla İlişkiler Müdürlüğü nün (Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi) iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Risk Yönetimi ve Yatırımcılarla İlişkiler Müdürlüğü nün (Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi) iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur. 77 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirketimiz, 2010 yılında Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıklarından oluşan Kurumsal Yönetim İlkeleri

Detaylı

2012 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

2012 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 2012 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Köklü değerlere ve güçlü kurumsal temellere sahip olan Tekfen Grubu, başarılı iş uygulamalarını devam ettirmek

Detaylı

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 17 MAYIS 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 17 MAYIS 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 17 MAYIS 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2011 faaliyet yılı çalışmalarını

Detaylı

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 2012 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 2012 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 2012 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Mayıs 2013 1-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI VE RAPORU Gersan, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin, sermaye piyasası

Detaylı

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu 1 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirketimiz, 2009 yılında Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıklarından oluşan Kurumsal Yönetim İlkelerine

Detaylı

^ flc İSTANBUL AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.

^ flc İSTANBUL AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. ^ flc İSTANBUL AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIM SIZ DENETÇİ RAPORU K ütahya Porselen Sanayi A.Ş. Yönetim K urulu na, Yönetim

Detaylı

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 01.01.2012 / 30.06.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT Sayfa No: 2 a) Raporun dönemi : 01.01.2012 30.06.2012 Dönemi Faaliyet Raporu Ortaklığın Ünvanı : İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi Dönem

Detaylı

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 18.05.2007 Cuma Tarihli GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI

Detaylı

31 Mart 2012 FAALİYET RAPORU

31 Mart 2012 FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 31 Mart 2012 FAALİYET RAPORU Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. Sayfa No: 2 1-Genel : Rapor Dönemi : 01-01-2012 31-03-2012 Ortaklığın Ünvanı : Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi Yönetim Kurulu

Detaylı

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına; Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, 1

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına; Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, 1 KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SAN.TİC.A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 31 Mart 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sicil No:352307/ Mersis No: 0-5900-0627-1900010 Şirketimizin,

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu BÖLÜM I. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Kurumsal Yönetim İlkelerinin dört ana unsuru olan Eşitlik, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik ve Sorumluluk kavramlarını benimseyen Şirketimiz, söz konusu

Detaylı

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. SERİ :XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. SERİ :XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. SERİ :XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU a. Raporun Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011 Ortaklığın Ünvanı : Ekiz Yağ ve Sabun Sanayii

Detaylı

AKENERJİ Elektrik Üretim A.Ş. 2004 Faaliyet Raporu

AKENERJİ Elektrik Üretim A.Ş. 2004 Faaliyet Raporu AKENERJİ Elektrik Üretim A.Ş. 2004 Faaliyet Raporu AKENERJİ Elektrik Üretim A.Ş. 2004 YILI BİLANÇO, GELİR TABLOSU FAALİYET VE DENETÇİLER RAPORU İdare Merkezi : Nispetiye Cad. Akmerkez TELEFON : (0-212)

Detaylı

2 Çelebi Hava Servisi 2009 Faaliyet Raporu

2 Çelebi Hava Servisi 2009 Faaliyet Raporu 2 Çelebi Hava Servisi 2009 Faaliyet Raporu Ek: 1 İçindekiler 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Bölüm I Pay Sahipleri 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının

Detaylı

Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Aksa Enerji Üretim A.Ş. nin (Bundan böyle Şirket veya Aksa Enerji olarak anılacaktır.)

Detaylı

TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2014 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 3 BÖLÜM II- PAY SAHİPLERİ 4 2. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Detaylı

YÖNETİM KURULU MURAKIPLAR. : Feyhan KALPAKLIOĞLU. : Hasan DENİZKURDU. : Mehmet AKTAŞ. : Coşkun KARAPINAR. : Hasan YILMAZ.

YÖNETİM KURULU MURAKIPLAR. : Feyhan KALPAKLIOĞLU. : Hasan DENİZKURDU. : Mehmet AKTAŞ. : Coşkun KARAPINAR. : Hasan YILMAZ. YÖNETİM KURULU Başkan Başkan Vekili Üye Üye Üye Üye Üye : Feyhan KALPAKLIOĞLU : İdil YİĞİTBAŞI : Hasan DENİZKURDU : Mehmet AKTAŞ : Coşkun KARAPINAR : Hasan YILMAZ : Ali Tarık UZUN MURAKIPLAR Yılmaz GÖKOĞLU

Detaylı

2013 HESAP YILI. Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli

2013 HESAP YILI. Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli 2013 HESAP YILI 2013 Faaliyet Raporu Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli 24.03.2014 Pazartesi, Saat: 14:00 da G.O.S.B. İhsan Dede Cad. 700. Sokak Gebze / Kocaeli

Detaylı