Yeminli Mali Müşavir ERTUĞRUL TUNCER. Yeminli Mali Müşavir NURSEL AYKAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yeminli Mali Müşavir ERTUĞRUL TUNCER. Yeminli Mali Müşavir NURSEL AYKAN"

Transkript

1 1

2 İade hakkı olan mükellef iade alacağını indirim yoluyla kullanabilir. Bu takdirde «Yük. KDV» satırı doldurulmaz İade için gerekli belgeler dışındaki belgeler vergi dairesine ibraz edilir İade talebinin bir kısmının nakit bir kısmının indirim yoluyla kullanımı mümkün değil İade hakkını başlangıçta kullanmayan düzeltme beyannamesi vermek suretiyle iade hakkından faydalanabilir İhraç kayıtlı satışlardan doğan iadelerin de indirim yoluyla kullanılması mümkündür Bu takdirde ihracatın gerçekleştiği dönem beyannamesinin indirimler tablosunun 107 nci satırına iade tutarı yazılarak iade alacağından vazgeçilebilir

3 Kural olarak KDV nin indirimi; KDV nin fatura ve benzeri belgede ayrıca gösterilmesi, faturanın deftere kaydedilmesi ve takvim yılının aşılmaması şartlarının birlikte gerçekleşmesine bağlı Mücbir sebep hali hariç defter ve belgeleri zayi olanların TTK 82. maddeye göre ispat edenlerin iade talepleri alış belgelerine ilişkin KDV nin satıcı tarafından beyan edildiğinin tevsiki halinde iade mümkün Tevsik işlemi yapılamadığı takdirde VİR gerekir Satıcının mücbir sebep hali nedeniyle beyannamesini verememesi iade alınmasına engel değil, Tespitin YMM raporu ile yapılabileceği görüşündeyim

4 Kamu kurumları ve kamuya ait kuruluşlara (%51) iadede teminat, YMM ve VİR aranmaz Kamu kuruluşları için özel esas uygulanmaz

5 İstisna kapsamındaki işlemlerde satıcının lehine ve aleyhine ortaya çıkan vade farkı, kur farkı, reklamasyon gideri gibi ödemeler KDV ne tabi değildir. Ancak bu tutarlar azami KDV iade tutarını etkilediğinden iade tutarının hesabında dikkate alınmalıdır

6 İlk defa iade talebinde bulunanlarla iade talebinde önemli artış olanların iadeleri vergi dairesince yapılacak yoklama sonunda yerine getirilir Yoklamanın 30 gün içinde yapılması gerekir. Yoklama müdür yardımcısı başkanlığındaki yoklama grubu tarafında yapılır Tam tasdik sözleşmesi olan mükellefler hakkında yoklama yapılmaz Hakkında olumlu KDV iadesi inceleme raporu bulunan mükellefler hakkında yoklama yapılmaz Yoklama tutanağı vergi dairesi müdürü tarafından değerlendirilir

7

8 2. Alt veya daha önceki safhalar uygulamadan kaldırıldı. Özel Esaslara alınmayı gerektiren durumlar açık ve anlaşılır hale getirildi. Sahte belge ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge ayrımına gidildi. Genel Esaslara dönüş şartları açık ve anlaşılır hale getirildi. Genel Esaslara dönüş için zamanaşımı kabul edildi

9 Özel Esaslar Uygulamasının Amacı Mükellefler Yönünden İade Talebinin Hukuki Dayanağı Yönünden İadenin Türü/Niteliği Yönünden İşlemlerin Gerçekliğini İspat

10 Sahte Belge Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Olumsuz Rapor Olumlu Rapor Olumsuz Tespit Diğer Olumsuz Tespit Nihai Yargı Kararları

11 Sahte belge düzenleme MİYB düzenleme Sahte belge kullanma MİYB kullanma Sahte belge düzenleme tespiti MİYB düzenleme tespiti Sahte belge kullanma tespiti MİYB kullanma tespiti Diğer tespitler (adresinde bulunmama, belge ibraz etmeme v.b Özel esas tabi olanların ortak ve yöneticileri olmak Hakkında olumsuz rapor veya tespit bulunanlardan doğrudan mal/hizmet temin edenler Müteselsil sorumluluk

12 -Adresinde bulunmama -Defter ve belge ibraz etmeme -Beyanname vermeme -İhtiyati tahakkuk ve ihtiyatı haciz uygulananlar

13 30 gün arayla iki kez bilinen adresinde yapılan yoklamada bulunamayan mükellef özel esasa alınır Adresinde bulunmayanların iade talepleri 2 kat teminat karşılığı münhasıran VİR göre çözülür Yeni adresini bildiren mükellef özel esastan çıkartılır Vergiye ilişkin ödevlerini yerine getirmekle birlikte adres değişikliği veya işi bırakma bildirimi verilmemiş olması olumsuz tespit sayılmaz

14 Vergi incelemeye yetkili olanlar ve takdir komisyonlarına mücbir sebep hali hariç defter ve belgelerini yazıyla istenmesine rağmen belirtilen sürede ibraz etmeyenler özel esasa alınır İbraz edilmeyen defter ve belgelerin VUK nda belirtilen türden belgeler olması gerekir Faaliyeti sona erdiği halde kullanılmayan belgelerini iptal ettirilmemesi de bu kapsamda değerlendirilir İade talepleri 2 kat teminatla ve münhasıran VİR ile yerine getirilir İbraz ödevini daha sonra yerine getirenler özel esastan çıkarılır Tarh zaman aşımından önceki dönemlere ilişkin tespitler nedeniyle özel esasa alınanlar zaman aşımı dolduktan sonra genel esasa döndürülür

15 Birden fazla döneme ilişkin KDV beyannamesini vermeyenler (süresinden sonra verilenler hariç) özel esasa alınır İade talepleri münhasıran VİR göre yerine getirilir Verilmeyen beyannamelerin verilmesi halinde genel esasa dönülür Tarh zaman aşımından önceki dönemlere ilişkin tespitler nedeniyle özel esasa alınanlar zaman aşımı dolduktan sonra genel esasa döndürülür ve iade talepleri genel hükümlere göre yerine getirilir

16 KDV yönünden hakkında ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haciz uygulananlar 1 kat teminat gösterilmesi halinde diğer dönemlere ilişkin iade talepleri genel esaslara göre yerine getirilir Bu uygulama mükellefin ortakları, kanuni temsilcileri ve iştirakleri için geçerli değildir

17 Sahte ve MİYB düzenlediği konusunda olumsuz rapor veya tespit bulunan mükelleflerin raporun ait olduğu vergilendirme dönemindeki; Ortakları ve kanuni temsilcileri Kendileri Bunların kurdukları veya ortağı oldukları veya kanuni temsilcisi oldukları mükellefler Hakkında da özel esasa ilişkin hükümler uygulanır Kooperatif ve sermaye şirketlerinde bu düzenleme sadece sahte belge veya MİYB düzenlenmesine neden olan ortakları, bunların kurdukları veya ortağı oldukları ya da kanuni temsilcisi oldukları mükellefler hakkında uygulanacaktır

18 Düzenleme fiilinden sorumlu olan ortak veya kanuni temsilcinin hakkında olumsuz rapor bulunan şirketteki ortaklıktan veya kanuni temsilcilikten ayrılması mükellefin özel esastan genel esasa geçmesini sağlamaz. Ancak, söz konusu ortak veya kanuni temsilcinin hakkında olumsuz rapor bulunan mükellef dışında kurdukları veya ortağı oldukları şirketlerden ayrılmış olmaları halinde, ayrıldıkları şirketlerin iade talepleri ayrılma tarihinden itibaren genel esaslara göre yerine getirilecektir. Bu durumda, birden fazla şirkette ortak veya yönetim kurulu üyesi veya müdür olanların diğer şirketlerdeki görevlerinden de ayrılması gerekmektedir. Düzenleme fiili dışında sahte belge veya MİYB kullanma fiili veya diğer olumsuz tespit bulunan mükelleflerin ortakları, kanuni

19 İade taleplerinin genel esaslara göre yerine getirilmesinde iade talebinden tenzil edilen tutarların indirime engel başka bir husus bulunmaması kaydıyla indirim hesabından çıkartılması gerekmez. İade tutarından dilekçe ile tenzili talep edilen tutarın bulunması halinde KDV beyannamesi düzeltilmeden de iade talebi gerçekleştirilmelidir. Özellikle reddedilen küçük tutardaki iade talepleri nedeniyle birden fazla dönem beyannamesinin düzeltilmesi mükellefe ve muhasebeye ek maliyet yüklemektedir. Uygulamada bazı vergi memurları reddedilen tutarın indirimden de çıkarılmasını talep etmektedir. Tebliğdeki açıklama yetersiz ancak olumlu

20 Düzeltme beyannamesinin verildiği dönemden en son döneme kadar ödenecek KDV doğmuyorsa her dönem için ayrı ayrı beyannamenin düzeltilmesine gerek bulunmamaktadır. Beyannamenin düzeltilmesi halinde ödenecek vergi çıkması halinde vergi ziyaı cezası ve gecikme faizinin ödenmesi halinde genel esasa geçiş sağlanacak. Vergi dairesi yazısına istinaden verilecek beyannamelere pişmanlık hükümlerinin uygulanmayacağı anlaşılmaktadır

21 Haklarında SMİYB kullanma, beyanname vermeme, adresinde bulunmama, defter belge ibraz etmeme nedenleriyle olumsuz tespitleri bulunanlardan özel esasa alınanların 6111 ve 4811 sayılı kanunlara göre KDV artırımında bulunmaları ve artırım tutarının tamamını ödemeleri halinde genel esasa geçirilmeleri gerekiyor. Haklarında olumsuz rapor veya tesit bulunmamakla birlikte alım yaptıkları mükellefler hakkında özel esas uygulandığı için özel esasa alınanların alım yaptıkları dönemleri içeren takvim yılı için KDV artırımında bulunanlar genel esasa alınacak. SMİYB düzenleme raporu veya tespiti, SMİYB kullanma raporu veya tespiti bulunduğu için özel esasa alınanlardan KDV artırımı yapanların genel esasa dönüşü sağlanmayacak

22 Sahte belge düzenleyenler için 5 kat teminat Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleyenler için 4 kat teminat

23 Sahte belge kullananlar için 4 kat teminat Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullananlar için 3 kat teminat

24 Sahte belge düzenleme tespitinde 4 kat teminat Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme tespitinde 3 kat teminat

25 İşlemin gerçekliğini ispat, indirimden iadeden çıkarma Sahte belge kullanma tespitinde 3 kat teminat Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma tespitinde 2 kat teminat

26 2 kat teminat karşılığında veya VİR Henüz sonuçlanmayanlar dahil diğer dönemlere ait iade talepleri 2 kat teminat karşılığında veya VİR Beyanname verilmeye dönemlere ilişkin iade talepleri münhasıran VİR ile

27 Özel esaslar kapsamından çıkarılmıştır. Doğrudan mal veya hizmet temin ettikleri mükellefler hakkında olumsuz rapor bulunanlar; sahte belge düzenleme raporu veya tespiti olanlarda 3 kat teminat, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme raporu veya tespiti olanlarda 2 kat teminat

28 Ödeme + Olumlu rapor Yargı Kararı Rapordan sonra sahte belgede 5 yıl muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgede 4 yıl geçmesi Tespitten sonra sahte belgede 4 yıl muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgede 3 yıl geçmesi

29 Ödeme + Olumlu rapor Yargı Kararı Rapora sonra sahte belgede 4 yıl muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgede 3 yıl geçmesi Tespitten sonra sahte belgede 3 yıl muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgede 2 yıl geçmesi

30 Defter ve belgelerin ibraz edilmediği, beyanname bildirim verilmediği sürece genel esaslara dönülmeyeceği Adresin tespit edilmesi hali

31 Hamiline yazılı çek ile yapılan ödemeler kabul ediliyor Ödemenin kredi kartı, tapu devri, kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla vb yapılması kabul ediliyor Ödemenin PTT yoluyla yapılması halinde, ödeme sırasında düzenlenecek belgenin ibrazı da kabul ediliyor

32 Alıcının sorumluluktan kurtulması için ĠĢlem bedelinin ödendiğinin belgelendirilmesi; 5411 sayılı Bakanlar Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan bankalar vasıtasıyla ödemeleri ve bankaya yapılacak ödeme sırasında düzenlenecek belgede satıcının (veya adına hareket edenlerin) adı soyadı (tüzel kişilerde unvanı) ile bankadaki hesap numarasını ve vergi kimlik numarasını doğru olarak yazdırmaları, Ödemenin çekle yapılmış olması (ciro çek konusu açık değil) Ödemenin kredi kartı (iade talebinde bulunan kişi veya kuruma ait), (Şirket her personele kredi kartı mı dağıtacak? Kredi kartının kime ait olmasının önemi olmamalı) Tapu devri,kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla yapılması, Ödemenin PTT yoluyla yapılması Ayrıca; Taşıma, yükleme, boşaltma, depolama, ambalajlama ve benzeri işlemlerin yapıldığına yönelik belgeler, sigorta poliçesi, vergi, resim, harç, pay, fon gibi ödemeler yapılmışsa bu ödemelere ait belgeler işlemin gerçekliğinin tevsikinde delil olarak kullanılabilir

33 Bilindiği üzere, KDV iade taleplerine ilişkin kontrol ve analiz işlemlerinin merkezden elektronik ortamda yapılması ve bu sayede vergi dairelerinin iş yükünden kurtarılmasını sağlamak, vergi dairelerini ve mükellefleri kırtasiyecilikten kurtarmak, iade/mahsup işlemlerine hız kazandırmak, KDV iade işlemlerine asgari bir standart getirmek ve yurt çapında uygulama birliğini sağlamak vb. amaçlarla, Gelir İdaresi Başkanlığı nca 2010 Ocak vergilendirme döneminden itibaren KDV İadesi Risk Analiz(KDVİRA) Sistemi hayata geçirilmiştir. Şu an başarı ile uygulanmakta olan KDVİRA Sisteminin ana amaçlarından olan KDV iadesinin sağlıklı ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için iadenin her aşamasının takip edilebilmesi gerekli görülmektedir. Bu gereklilikten yola çıkarak Başkanlığımız, KDVİRA sisteminin tamamlayıcısı olarak KDV Ġade Takip Sistemini uygulamaya geçirmektedir

34 Gelir İdaresi Başkanlığı nın mükellef ve çözüm odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde uygulamaya geçen KDV İade Takip Sistemi kısaca, iade mekanizmasının ilk adımı olan mükellefler tarafından elektronik ortamda iade talep dilekçelerinin verilmesi ( tarihi itibariyle iade talep dilekçeleri elektronik ortamda alınmaya başlanmıştır) ile başlayıp mükellefe iadenin yapılmasına kadar geçen süreçteki tüm aşamaların, gerek merkez birimler ve vergi dairesi gerekse de mükellefler tarafından on-line olarak takibine imkan veren bir sistemdir tarihi itibariyle açılacak olan KDV İade Takip Sistemi ile mükellefler vergi dairelerinden talep etmiş oldukları iadelerinin elektronik ortamda iade talep dilekçelerinin verilmesi aşamasında iade işleminin tamamlandığı tarihe kadar aşama aşama nerede olduğunu ve talep tutarları detayını görebileceklerdir

35 KDV GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNE GÖRE KDV ĠADE VE MAHSUPLARINDA ARANAN BELGELER-I - Standart iade talep dilekçesi (genel) - İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi (genel) - İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi (genel) - İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu (genel) - Satış faturaları listesi (genel) - Gümrük beyannamesi veya listesi (Serbest bölgeye yapılan ihracatta serbest bölge işlem formu, posta veya kargo yoluyla gerçekleştirilen ihracatta elektronik ticaret gümrük beyannamesi) (KDVK/11-1-a) - İhracatın beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi (KDVK/11-1-a) -Hizmet faturası veya listesi (hizmet ihracatı) - Ödeme belgesi (dövizin Türkiye'ye getirildiğini tevsik eden bir belge, banka dekontu vb.) (hizmet ihracatı) - Hizmet ihracatının beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi (hizmet ihracatı)

36 KDV GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNE GÖRE KDV ĠADE VE MAHSUPLARINDA ARANAN BELGELER-II - Roaming hizmeti faturaları veya listesi (Roaming hizmeti ) - Roaming hizmetinin beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi (Roaming hizmeti ) -Fason hizmet faturaları veya listesi (serbest bölgelerde verilen fason hizmet ihracatında) - Fason hizmete konu malın serbest bölgeden yurtiçine, yurtiçinden serbest bölgeye gönderilmesine ilişkin gümrük beyannamesi veya gümrük beyannamesi yerine geçen belge aslı veya örneği (serbest bölgelerde verilen fason hizmet ihracatında) - Fason hizmetin verildiği döneme ait indirilecek KDV listesi (serbest bölgelerde verilen fason hizmet ihracatında) - Gümrükçe onaylı satış faturası veya fatura/çek aslı ya da onaylı örneği (iadenin yetki belgeli aracı firma tarafından yapılması halinde bu firmaların gönderdiği icmaller ile ödeme belgelerinin Yeminli onaylı Mali örnekleri) Müşavir Yeminli (yolcu Mali beraberi) Müşavir

37 - İlgili meslek odasına üyelik belgesinin noterce onaylı örneği (Belgede değişiklik olmadığı sürece bir defa verilmesi yeterlidir.) - İmalatçı belgesi (Belgede değişiklik olmadığı sürece bir defa verilmesi yeterlidir.) (KDVK/11-1-c) - İhraç kaydıyla teslim faturaları veya listesi (KDVK/11-1-c) - Gümrük beyannamesi çıktısı veya listesi (serbest bölge işlem formu veya özel fatura örneği) (KDVK/11-1-c) - İhraç kaydıyla teslim edilen malın ihraç edildiğine dair ihracatçı firmadan alınan onaylı yazı, (Bu yazıda; ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin tarihi ve sayısının, belgeyi talep eden imalatçının adı, soyadı veya unvanı, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası, ihraç kayıtlı teslim edilen mala ilişkin fatura veya benzeri belgenin tarihi, numarası, malın cinsi, miktarı, bedeli, KDV oranı ve hesaplanan KDV tutarının gösterilmesi gerekmektedir.) (KDVK/11-1-c)

38 KDV GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNE GÖRE KDV ĠADE VE MAHSUPLARINDA ARANAN BELGELER- IV - İhraç kaydıyla teslim faturaları veya listesi (DİİB ) - Gümrük beyannamesi veya listesi (DİİB ) - DİİB onaylı örneği (DİİB ) sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi uygulamasında aranan, satıcı veya alıcılar nezdinde düzenlenmiş olan özel amaçlı YMM raporu (DİİB ) Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği (KDVK/13-a) - Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği ile kendisi tarafından ilgili mal ve hizmete ilişkin olarak onaylanan proje kapsamında istisna uygulanarak alınacak mal ve hizmet listesinin örneği (KDVK/13-c) - Makine ve teçhizat istisnası bildirim formu (kdvk/13-d) -Alıcının KDV istisnasından yararlanma hakkı bulunduğunu gösterir istisna belgesinin onaylı örneği (kdvk/13-d) - Yatırım teşvik belgesi ile eki global listenin onaylı örneği (kdvk/13-d)

39 KDV GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNE GÖRE KDV ĠADE VE MAHSUPLARINDA ARANAN BELGELER- V - Ulusal güvenlik kuruluşundan alınan belgenin onaylı örneği (EK: 11A) (KDVK/13-f) Ulusal güvenlik kuruluşlarına teslimde bulunan yüklenici firmalara yapılan teslim ve hizmetlerden kaynaklanan iade taleplerinde ise aşağıdaki belgeler aranmaktadır: (KDVK/13-f) - Ulusal güvenlik kuruluşunca yüklenici kuruluşa verilen istisna belgesi ve eki listenin onaylı örneği (EK: 11C, EK: 11B) (KDVK/13-f) - Örneği Tebliğ ekinde yer alan 3065 sayılı KDV Kanununun (13/f) Maddesi Kapsamında Yüklenici Firmalara Yapılan Teslim ve Hizmetlere Ait Liste (EK: 11D) KDV Beyannamesi ekinde verilmiş olmalıdır (KDVK/13-f) - Uluslararası taşımacılık faaliyetinin yürütülmesi için ilgili mevzuat gereğince yetki belgesi alınmasının zorunlu olması halinde, söz konusu belge (Bu belge, belgede değişiklik olmaması kaydıyla sadece bir defa verilir.) (KDVK/14) - Dışişleri Bakanlığından alınan İstisna Belgesinin örneği (KDVK/15-1-a) -Takrir yöntemi kapsamındaki işlemlerde Dışişleri Bakanlığından alınan İstisna Belgesinin veya Takrir Belgesinin aslı veya ERTUĞRUL onaylı TUNCER örneği.(kdvk/15-1-a)

40 KDV GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNE GÖRE KDV ĠADE VE MAHSUPLARINA ĠLĠġKĠN TABLO(*) Teminatsız ve Ġnceleme Raporu Aranılmaksızın Ġade Hakkı Doğuran ĠĢlem KDVK (Madde No) Teminatsız ve Ġncelemesiz Nakit Ġade Sınırı Ġadenin Vergi Dairesine Olan Kendi Amme Borçlarına Mahsubu Ġadenin Mükellefin Kendi SGK Prim Borçları ile Ġthalat Sırasında Uygulanan Vergilere Mahsubu Ġadenin ġirket Ortaklarının Vergi Dairesince Talep Edilen Amme Borçlarına, Ġthalat Sırasında Uygulanan Vergilere ve SGK Prim Borçlarına Mahsubu Ġadenin Mal ve Hizmet Alınan Mükelleflerin Vergi Dairesine Olan Amme Borçlarına, Ġthalat Sırasında Uygulanan Vergilere ve SGK Prim Borçlarına Mahsubu Ġadede YMM Tasdik Raporunun Geçerli Olup Olmadığı (1) Mal İhracı, İhraç Kayıtlı Teslimler (KDVK Md. 11/1-a, c) Türkiye de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar (Bavul Ticareti) (KDVK Md. 11/1-a) TL Var-Sınırsız Var-Sınırsız Var Sadece ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde komandite ortakların) Yok Geçerli Hizmet İhracatı (KDVK Md. 11/1-a) Yok, nakit iade miktarına bakılmaksızın sadece VİR sonucuna göre (Teminat verilmesi halinde iade yapılır, teminat VİR sonucuna göre çözülür) Var, TL ye kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın, TL yi aşarsa aşan kısım VİR veya YMM Raporuna göre (Aşan kısım için teminat verilmesi halinde iade yapılır, Teminat VİR veya YMM Raporuna göre çözülür) Var, TL ye kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın, TL yi aşarsa aşan kısım VİR veya YMM Raporuna göre (Aşan kısım için teminat verilmesi halinde iade yapılır, Teminat VİR veya YMM Raporuna göre çözülür) Sadece ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklar (komandit şirketlerde komandite ortaklar) için var, TL ye kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın, TL yi aşarsa aşan kısım VİR veya YMM Raporuna göre (Aşan kısım için teminat verilmesi halinde iade yapılır, Teminat VİR veya YMM Raporuna göre çözülür) Yok Sadece mahsuben iadelerde geçerli Roaming Hizmetleri (KDVK Md. 11/1-a) Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin Yapılan Fason Hizmetler (KDVK Md. 11/1-a, 12/3) Yolcu Beraberi Eşya (Türkiye de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) (KDVK Md. 11/1-b) TL Var-Sınırsız Var-Sınırsız Var Sadece ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde komandite ortakların) Yok Geçerli Türkiye de İkamet Etmeyen Taşımacılar ile Fuar, Sergi, Panayır Katılımcılarına Yapılan Teslim ve Hizmetler (KDVK Md. 11/1-b) TL Geçersiz

41 Yabancı Sinema Yapımcılarına İlişkin İstisna (KDVK Md. 11/1-b) İade talepleri üst limit aranmaksızın YMM Tasdik Raporu karşılığı yerine getirilir. Geçerli Petrol Arama Faaliyetleri ile Boru Hattıyla Taşımacılık Yapanlara Bu Hatların İnşası ve Modernizasyonuna İlişkin Teslim ve Hizmetler (KDVK Md. 13/c) TL Var-Sınırsız Var-Sınırsız Var Sadece ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde komandite ortakların) Yok Geçerli Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Makine ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna (KDVK Md. 13/d) Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimleri Kapsamında İhraç Edilecek Malların Üretiminde Kullanılan Girdilerin Temininde Tecil-Terkin (KDVK Md. Geç. 17) TL Var-Sınırsız Var-Sınırsız Var Sadece ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde komandite ortakların) Yok Geçerli Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıma Araçları ile Yüzer Tesis ve Araçların Teslimi (KDVK Md. 13/a) Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıma Araç ve Tesislerinin İmal ve İnşasıyla İlgili Teslim ve Hizmetler (KDVK Md. 13/a) Liman ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetlere İlişkin İstisna (KDVK Md. 13/b) Altın, Gümüş, Platin ile İlgili Arama, İşletme ve Zenginleştirme Faaliyetlerine İlişkin İstisna (KDVK Md. 13/c) Yok, nakit iade miktarına bakılmaksızın sadece VİR sonucuna göre (Teminat verilmesi halinde iade yapılır, teminat VİR sonucuna göre çözülür) Var, TL ye kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın, TL yi aşarsa aşan kısım VİR veya YMM Raporuna göre (Aşan kısım için teminat verilmesi halinde iade yapılır, Teminat VİR veya YMM Raporuna göre çözülür) Var, TL ye kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın, TL yi aşarsa aşan kısım VİR veya YMM Raporuna göre (Aşan kısım için teminat verilmesi halinde iade yapılır, Teminat VİR veya YMM Raporuna göre çözülür) Sadece ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklar (komandit şirketlerde komandite ortaklar) için var, TL ye kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın, TL yi aşarsa aşan kısım VİR veya YMM Raporuna göre (Aşan kısım için teminat verilmesi halinde iade yapılır, Teminat VİR veya YMM Raporuna göre çözülür) Yok Sadece mahsuben iadelerde geçerli Liman ve Hava Meydanlarına Bağlantı Sağlayan Demiryolu Hatları ile Liman ve Hava Meydanlarının İnşası, Yenilenmesi ve Genişletilmesine İlişkin İstisna (KDVK Md. 13/e)

42 İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Teslimlerinde İstisna (KDVK Md. 14/3) Diplomatik Temsilcilik ve Konsolosluklara Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisna (KDVK Md. 15/1-a) Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna (KDVK Md. 15/1-b) Engellilerin Kullanımına Mahsus Araç ve Gereçlerin Tesliminde İstisna (KDVK Md. 17/4-s) BM, NATO ve Bunlara Bağlı Fon ve Özel İhtisas Kuruluşları ile OECD nin Resmi Kullanımları İçin Yapılacak Mal Teslimi ve Hizmet İfaları ile Bunların Sosyal ve Ekonomik Yardım Amacıyla Bedelsiz Olarak Yapacakları Mal Teslim ve Hizmet İfalarında İstisna (KDVK Md. Geç. 26) TL Var-Sınırsız Var-Sınırsız Var, Sadece ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde komandite ortakların) Yok Geçerli 3996 Sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret veya 3359 Sayılı Kanun ile 652 sayılı Kararnameye Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Projelerde KDV İstisnası (KDVK Md. Geç. 29) Büyük ve Stratejik Yatırımlara İlişkin İstisna (KDVK Md. Geç. 30) İSMEP Kapsamında Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisna (6111 s. Kanun Md. Geç. 16)

43 Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna (KDVK Md. 13/f) Başbakanlık Merkez Teşkilatına Yapılacak Araç Teslimatında İstisna (KDVK Md. 13/g) TL Var-Sınırsız Var-Sınırsız Var, Sadece ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde komandite ortakların) Yok Geçerli Ürün Senetlerinin İhtisas/Ticaret Borsaları Aracılığıyla İlk Teslimi (KDVK Md. 13/ğ) Transit ve Türkiye ile Yabancı Ülkeler Arasında Yapılan Taşımacılık İstisnası (KDVK Md. 14/1) TL İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade (2) (KDVK Md. 29/2) TL Var, TL ye kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın, TL yi aşarsa aşan kısım VİR veya YMM Raporuna göre (Aşan kısım için teminat verilmesi halinde iade yapılır, Teminat VİR veya YMM Raporuna göre çözülür) Var, TL ye kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın, TL yi aşarsa aşan kısım VİR veya YMM Raporuna göre (Aşan kısım için teminat verilmesi halinde iade yapılır, Teminat VİR veya YMM Raporuna göre çözülür) Sadece ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklar (komandit şirketlerde komandite ortaklar) için var, TL ye kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın, TL yi aşarsa aşan kısım VİR veya YMM Raporuna göre (Aşan kısım için teminat verilmesi halinde iade yapılır, Teminat VİR veya YMM Raporuna göre çözülür) Yok Geçerli İndirimli Orana Tabi Fason Tekstil ve Konfeksiyon İşlerinde İade (KDVK Md. 29/2) Yok, nakit iade miktarına bakılmaksızın münhasıran Teminat veya VİR karşılığında Var, TL ye kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın, TL yi aşarsa aşan kısım Teminat ve/veya VİR Raporuna göre (Aşan kısım için teminat verilmesi halinde iade yapılır, Teminat VİR Raporuna göre çözülür) Var, TL ye kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın, TL yi aşarsa aşan kısım Teminat ve/veya VİR Raporuna göre (Aşan kısım için teminat verilmesi halinde iade yapılır, Teminat VİR Raporuna göre çözülür) Sadece ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklar (komandit şirketlerde komandite ortaklar) için var, TL ye kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın, TL yi aşarsa aşan kısım VİR Raporuna göre (Aşan kısım için teminat verilmesi halinde iade yapılır, Teminat VİR Raporuna göre çözülür) Yok Geçersiz

44 KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠ ĠLE YAPILAN TEMEL DEĞĠġĠKLĠKLER TEVKĠFAT MADDE NO 9 MADDE NO KONU MEVCUT HALĠ YENĠ UYGULAMA KISMĠ TEVKĠFAT TEVKĠFAT TEVKĠFAT/ĠA DE TEVKĠFAT/ĠA DE KONU MEVCUT HALĠ YENĠ UYGULAMA Çinko oksit teslimleri (5/10) kısmi tevkifat kapsamına alınıyor. Tevkifat uygulamasından kaynaklanan ve vergi inceleme raporuna göre mahsuben iade talep edilen işlemlere ilişkin ayrıntılı açıklama yapılıyor. Mal teslimlerine dayalı tevkifatlı işlemlerden doğan KDV nin mahsuben iadesinde miktarına bakılmaksızın incelemesiz teminatsız iade yapılması öngörülüyor. Tevkifat uygulamasından kaynaklanan ve incelemesiz/teminatsız iadesi talep edilen tutar TL'den TL'ye çıkarılıyor. VERGĠYĠ DOĞURAN OLAY 10 VERGĠYĠ DOĞURAN OLAY Muhtelif KDV Genel Tebliğlerinde konuya ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. KDV Genel Tebliğlerinde dağınık halde bulunan mevzuat tek bir bölümde toplanmış, ifadeler güncellenmiş ve konular verilen özelgeler de dikkate alınarak daha açık ve anlaşılır hale getirilmiştir. TAM ĠSTĠSNALAR - ĠHRACAT MADDE NO ĠSTĠSNA ADI MEVCUT HALĠ YENĠ UYGULAMA Bu kapsamda işlem yapma alt limiti 600 TL.dir TL. ye çıkartılıyor. 11/1-a BAVUL TĠCARETĠ Karışık ve takibi zor bir beyan usulü var. İstisna, onaylı özel fatura ve döviz alım belgesi ile tevsik ediliyor. Beyan usulü gümrük beyannameli ihracata paralel hale getiriliyor. Döviz alım belgesi ibraz zorunluluğu kaldırılıyor

45 11/1-a 11/1-b HĠZMET ĠHRACI YOLCU BERABERĠ EġYA Mahsuben iade talepleri miktara bakılmaksızın incelemesiz ve teminatsız yerine getirilir. Nakden iade taleplerinde TL'ye kadar inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmaz TL'yi aşan kısım için inceleme raporu, YMM raporu ve teminat verilir. Satışlarda yalnızca fatura kullanılmaktadır. Alıcıya KDV iadesine aracılık eden firmalar aracılık faaliyetinin yanı sıra başka faaliyetlerde de bulunabilmekteler. Hizmet ihracından kaynaklanan iadelerde usul değişiyor. Mahsuben iadelerde TL.ye kadar incemesiz teminatsız iade sınırı geliyor. Nakden iade sadece vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getiriliyor. Bu satışlarda, fatura hükmünde olmak ve faturada yer alan bilgileri taşımak kaydıyla ödeme kaydedici cihaz fişi de kullanılabileceği yönünde düzenleme yapılıyor. Alıcıya KDV iadesine aracılık eden firmalara "sadece bu kapsamda aracılık yapabilecekleri" yönünde düzenleme yapılıyor. 11/1-b 11/1-c Geçici 17 YABANCI SĠNEMA YAPIMCILARINA TANINAN ĠSTĠSNA ĠHRAÇ KAYDIYLA TESLĠM DAHĠLDE ĠġLEME ĠZĠN BELGESĠ Aracı firmaların yetki belgesi süresiz olarak verilmekte. Mevcut mevzuatta bir düzenleme yok. İmalatçı tanımı kapsamına girmeyen mükelleflerin ÖFK, Dış Ticaret Sermaye Şirketi ve Sektörel Dış Ticaret Şirketi tecil ihraç kaydıyla teslim yapmaları mümkündür. Aracı firmaların yetki belgesi 5 yılık süre ile sınırlandırılıyor. Bu kapsamdaki iadenin sinema filminin çekimi bittikten sonra yapılacağı yönünde düzenleme yapılıyor. İmalatçı tanımı kapsamına girmeyen (Katılım Bankaları, Dış Ticaret Sermaye Şirketi ve Sektörel Dış Ticaret Şirketi) mükelleflerin tecil ihraç kaydıyla teslim yapmaları mümkün olmayacaktır. Sadece Sanayi Sicil Belgesine sahip olanlar imalatçı kabul Zirai üretim yapanlar da imalatçı tanımı kapsamına alınıyor. ediliyor. İhracatın gerçekleşmemesi halinde imalatçının ödediği vergi için ihracatçıya rücu etmesi hali; bu hallerde indirim uygulaması; iadenin indirim yoluyla kullanılması ve bedelsiz ihracat hakkında açıklamalar yapılıyor. DİİB sahibi alıcıların 3065 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamında KDV ödemeksizin mal alımı yapmaları için ayrıca imalatçı vasfını haiz olmaları gerekmeyeceği açıklaması yapılıyor. DİİB sahibi mükelleflere geçici 17 nci madde kapsamındaki teslimlerde teslimi yapanın "imalatçı" olması şartı aranmaktadır. DİİB sahibi mekellefe geçici 17 nci madde kapsamında teslim yapacaklarda aranan "imalatçı" şartı kaldırılmaktadır. Eşdeğer eşya uygulamasına yönelik düzenleme yapılıyor. Yalnız bu kapsamda iade DİİB kapatılmadan yerine getirilmez. DİİB sahibi mükellef ürettiği mamulü Kanunun 11/1-c maddesi kapsamında veya başka bir DİİB sahibine teslim edebilir. Ancak bu kapsamdaki iadelerde geçici 17 veya teminat kapsamdaki alımların bedelleri iade hesabına dahil edilemez

46 ĠADE İncelemesiz teminatsız iade limiti TL. dir TL.ye çıkarılıyor. TAM ĠSTĠSNALAR - ĠHRACAT ĠSTĠSNASI DIġINDA KALAN DĠĞER ĠSTĠSNALAR MADDE NO ĠSTĠSNA ADI MEVCUT HALĠ YENĠ UYGULAMA 13/a 1-HAVA, DENĠZ VE DEMĠRYOLU ARAÇLARININ TESLĠMĠ Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere, bu araçların teslimi KDV den istisnadır. İstisna hükmünde yer alan işlemler türler itibariyle net olarak ortaya koyulmamıştı. Araçların çeşitli şekillerde işletilmesi konusunda bir netlik yoktu. İşlemler (Teslim, bakım/onarım, imal ve inşa) alt başlıklar halinde ele alınıyor İstisnanın kapsamına giren araçlar biraz daha ayrıntlı bir şekilde yazılıyor 2-HAVA, DENĠZ VE DEMĠRYOLU ARAÇLARININ TADĠL, BAKIM, ONARIM- ĠMAL ĠNġASI Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere, bu araçlarla ilgili olarak verilen tadil, onarım ve bakım hizmetleri -imal ve inşaası KDV den istisnadır. İstisnadan yararlanmak isteyenlere sadece istisna belgesi düzenleniyordu. İstisna belgesine sahip mükelleflerde yapılan teslim ve hizmetlerde istisna uygulanıyordu.bu alımların tadil bakım onarımda veya imal ve inşaada kullanılıp kullanılmadığına dair bir kontrol mekanizması bulunmamaktaydı. Tadil, bakım, onarım / imal ve inşa uygulaması projeye bağlı olarak ve sadece proje kapsamında yer alan mal ve hizmetlerle sınırlı olarak uygulanacak hale getiriliyor. Proje süresiyle sınırlı olarak istisna belgesi verilmesi, revizelerin de istisnaya tabi tutulabileceği belirtiliyor. Projenin bitiminde istisna belgesinin vergi dairesi tarafından kontrolünün yapılarak kapatılması öngörülüyor. 13/b LĠMANLARDA YAPILAN HĠZMETLER Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler KDV den istisnadır. Liman ve hava meydanlarında verilen hizmetlerin hangi araç için verildiği ve istisna tanımına giren işlemlerin niteliğini tespit konusunda bir netlik bulunmamaktaydı. Liman ve hava meydanı tanımları ilgili kurumların görüşleri doğrultusunda netleştiriliyor -Düzenlenen faturada hizmetin nevinin yanı sıra hangi araç için verildiğinin ayrıca belirtilmesi isteniyor

47 13/c 1-PETROL ARAMA Türk Petrol Kanununun (13/1) maddesi hükmünde belirtilen bir petrol hakkı sahibine, temsilcisine veya Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce kabul edilmiş müteahhidine hak sahibi adına yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları KDV'den istisnadır. Uygulamada Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen usul ile tebliğ metni arasında uyumsuzluk vardı. Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün görüşü ithalatta uygulanan sistemin yurtiçi alımlara da uygulanması öngörülüyor İstisna belgesi kapsamında bir aylık dönemde alınan sarf malzemelerini içeren listenin PİGM tarafından onaylanması isteniyor Vasıta, akaryakıt ve demirbaş alımlarının önce PİGM tarafından karara bağlanması yani ön alım izni verilmesi gerektiği ifade ediliyor Boru hattı ile taşımacılık yapanların istisnadan yararlanmasına dair usul ve hükümler halen uygulanmakta olan petrol aramalarına ilişkin usul ve esaslara paralel olarak belirleniyor. 2-ALTIN GÜMÜġ PLATĠN ARAMA Altın, gümüş ve platin ile ilgili arama, işletme, zenginleştirme Önce öde sonra al sisteminden vazgeçilerek istisnadan ve rafinaj faaliyetlerine ilişkin olmak üzere, bu faaliyetleri yararlanma hakkı bulunanlara, istisna belgesi düzenlenmek yürütenlere yapılan teslim ve hizmetler" KDV den suretiyle, proje kapsamındaki alımlarını KDV siz yapma müstesnadır. Mevcut sistemde önce öde sonra al sistemi imkanı sağlanıyor. uygulanıyor. Uygulamada istisna kapsamında mal ve hizmet alımları takip edilmiyordu. Alınan mal ve hizmetlerin bu istisna kapsamında kullanılıp kullanılmadığı tespit edilemiyordu. 13/d YTB ĠSTĠSNASI Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri KDV'den istisnadır. Mevcut uygulama genel olarak korunuyor.yatırımın usulüne uygun olarak gerçekleşmemesi halinde satıcının iadesinin yerine getirilip getirilmeyeceğine dair bir netlik bulunmuyordu. Devlet üniversite ve hastaneleri ile Belediyelere verilen YTB de yer alan makina ve techizatlarda istisnanın uygulanabilmesi için aranan şart olan indirim hakkı tanınan işlemlerde kullanılması şartı net değildi. Yatırımın usulüne uygun olarak gerçekleşmemesi halinde satıcının iadesinin yerine getirileceği açıkça yazılıyor. İndirim hakkı tanınan işlemlerde kullanılma şartı, bilançoya veya aktife kaydedilme şartı olarak değiştiriliyor.yatırım teşvik belgesi kapsamında alınan makine ve teçhizatın ilgili birim, kurum ve kuruluşun veya iktisadi işletmesinin bilanço veya aktifine kaydedilmesi ve bu durumun satın almanın gerçekleştiği döneme ilişkin KDV beyannamesi verme süresi içinde vergi dairesine bildirilmesi şartıyla istisna belgesi verilmesi ve istisnadan faydalanması öngörülüyor

48 13/e LĠMANLARIN VE HAVA MEYDANLARININ ĠNġASI, YENĠLENMESĠ VE GENĠġLETĠLMESĠ 13/f ULUSAL GÜVENLĠK KURUMLARININ BU AMAÇLI ALIMLARINA YÖNELĠK ĠSTĠSNA 13/g BAġBAKANLIK MERKEZ TEġKĠLATININ TAġIT ALIMLARI 13/ğ TARIM ÜRÜNLERĠ LĠSANSLI DEPOCULUK KANUNUNA GÖRE UYGULANAN ĠSTĠSNA Liman ve hava meydanlarına bağlantı sağlayan demiryolu Liman tanımı için 13/b maddesine atıf yapılıyor hatları ile limanlar ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi İstisnanın proje kapsamında uygulanması öngörülüyor ve genişletilmesi işlerini fiilen kendisi yapan veya yaptıran Yap-işlet-devret sınırlaması kaldırılıp kiracı ve işletme hakkı mükellefler ile genel bütçeli idarelere bu işlere ilişkin olarak sahiplerinin faydalanması mümkün hale getiriliyor. yapılan mal teslimleri ve inşaat taahhüt işleri KDV'den istisnadır.istisnadan yararlanmak isteyenlere sadece istisna belgesi düzenleniyordu. İstisna belgesine sahip mükelleflerde yapılan teslim ve hizmetlerde istisna uygulanıyordu. Bunların bu istisna kapsamında kullanılıp kullanılmadığına dair bir kontrol mekanizması bulunmamaktaydı. İstisnadan bu işleri fiilen kendisi yapan ya da yaptıran mükellefler ile Yap-işlet-devret çerçevesinde yapan ya da yaptıran mükellefler ile genel bütçeli kuruluşlar faydalanabilmekteydi. Kiracı ve işletme hakkı sahiplerinin faydalanması mümkün değildi. Uulusal güvenlik kuruluşlarına yapılan; - uçak, helikopter, gemi, denizaltı, tank, panzer, zırhlı personel taşıyıcı, roket, füze ve benzeri araç ve silahlar ile bunların oluşturduğu sistemlerin teslimi, - bu araç, silah ve sistemlere ilişkin mühimmat, teçhizat, yedek parça ve eklentilerinin teslimi, - yukarıda belirtilen araç, silah ve sistemlerin ar-ge, yazılım, üretim, montaj, tadil-bakım-onarım ve modernizasyonuna ilişkin mal teslimi ve hizmet ifaları, girmektedir. Mevcut sitem korunuyor sayılı Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan araçların, Mevcut sitem korunuyor. Başbakanlık merkez teşkilatına tesliminde KDV hesaplanmaz sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa göre düzenlenen ürün senetlerinin, ürün ihtisas borsaları ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığından ürün senedi alım-satımı konusunda izin alan ticaret borsaları aracılığıyla ilk teslimi KDV den istisnadır. Daha önce bir düzenleme yapılmamıştı. Uygulamanın usul ve esasları belirleniyor

49 14 ULUSLARARASI TAġIMACILIK Transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işlerinde Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek taşıma işleri vergiden istisna edilmiştir.taşımacılığın tevsikine ilişkin olarak 60 no.lu Sirkülerde yapılan açıklamalar mevcuttu. 15 DĠPLOMATĠK ĠSTĠSNA Karşılıklı olmak kaydıyla, yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerine, konsolosluklarına yapılan teslim ve hizmetler vergiden istisnadır.uluslararası kuruluşların resmi ihtiyaçlarında kullanacakları mal ve hizmetlere istisna uygulanabilmesi için bu kuruluşun yazıyla işlemi yapacak müesseseden istisna uygulanmasını talep ediyordu. Sirkülerdeki açıklamalar Tebliğe işleniyor Ro-ro ve dorse kullanılarak yapılan taşımacılıkta istisnanın uygulanacağı açıkça ifade ediliyor. Uluslararası taşımacılık işlerinden kaynaklanan iade taleplerinde kullanılacak tevsik edici belgeler netleştiriliyor. Uluslararası kuruluşlara yapılacak teslim ve hizmetler Dışişleri Bakanlığının isteği doğrultusunda Diplomatik temsilciliklere yapılan teslim hizmetlere paralel hale getiriliyor Fahri Konsolosların istisnadan faydalanamayacağı metne işleniyor 17/4-s ÖZÜRLÜLERE ARAÇ-GEREÇ TESLĠMĠ Engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel Özürlü ifadesi yerine engelli ifadesi kullanılıyor olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar Binek otomobilin istisna kapsamında olmadığına dair ifade programlarının teslimi KDV'den istisnadır.binek otomobilleri Tebliğe işleniyor bu kapsamda değerlendirilmemektedir. Binek otomobillerinin özürlülere tesliminde istisna uygulanması için açılan çok sayıda davaya İdaremiz muhatap olmaktadır. Geçici 26 BM, NATO ve OECD nin resmi kullanımları için uygulanan istisna (BM) ile (NATO) temsilcilikleri ve bu Teşkilatlara bağlı fon Mevcut sistem korunuyor. Nakden iade taleplerindeki VİR ve özel ihtisas kuruluşları ile (OECD) resmi kullanımları için veya YMM Tasdik Raporu aranmaksızın iade yapılacak yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları, bunların sosyal ve asgari tutar diğer istisnalar ile paralel şekilde TL ye ekonomik yardım amacıyla bedelsiz olarak yapacakları mal çıkartılıyor. teslimi ve hizmet ifaları, bedelsiz mal teslimi ve hizmet ifaları ile ilgili mal ve hizmetlerin bunlara teslim ve ifası; finansmanlarının bu kuruluşlar tarafından karşılanması şartıyla ilgili kurum, temsilcilik, program, fon ve özel ihtisas kuruluşlarının Türkiye deki faaliyetlerinin devamı veya ilgili kurumlara ilişkin uluslararası anlaşmaların yürürlükte bulunduğu süre içerisinde katma değer vergisinden müstesnadır. Nakden iade taleplerindeki VİR veya YMM Tasdik Raporu aranmaksızın iade yapılacak asgari tutar 200 TL idi

50 Geçici 29 YAP-ĠġLET- İstisnadan; DEVRET MODELĠ ÇERÇEVESĠNDE GERÇEKLEġTĠRĠ LECEK PROJELERDE ĠSTĠSNA sayılı Kanuna göre yap-işlet-devret modeli çerçevesinde gerçekleştirilecek projeler, sayılı Kanunun ek 7 nci maddesine göre Yüksek Planlama Kurulu tarafından kiralama karşılığı yaptırılmasına karar verilen sağlık tesislerine ilişkin projeler, sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesine göre Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kiralama karşılığı yaptırılmasına karar verilen eğitim öğretim tesislerine ilişkin projeler, - Yukarıdaki projelerden 4/4/2012 tarihinden (652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 uncu maddesi kapsamındaki, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kiralama karşılığı yaptırılmasına karar verilen eğitim öğretim tesislerine ilişkin projelerde 15/6/2012 tarihinden) önce ihale veya görevlendirme ilanı yayımlanmış ancak teklif alınmamış projeler, - Bu projelerden 31/12/2023 tarihine kadar ihale veya görevlendirme ilanı yayımlanacak olanlar yararlanır. İstisnadan yararlanmak isteyenlere sadece istisna belgesi düzenleniyordu. İstisna belgesine sahip mükelleflerde yapılan teslim ve hizmetlerde istisna uygulanıyordu.bu alımların bu istisna kapsamında kullanılıp kullanılmadığına dair bir kontrol mekanizması bulunmamaktaydı. Projeye bağlı olarak ve sadece proje kapsamında yer alan mal ve hizmetlerle sınırlı olarak uygulanacak hale getiriliyor Proje süresiyle sınırlı olarak istisna belgesi verilmesi, revizelerin de istisnaya tabi tutulabileceği belirtiliyor Projenin bitiminde istisna belgesinin vergi dairesi tarafından kontrolünün yapılarak kapatılması öngörülüyor Geçici 30 BÜYÜK- STRATEJĠK YATIRIMLAR 31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, yatırım teşvik belgeleri kapsamında asgari 500 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen stratejik yatırımlar kapsamında, inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve takvim yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV nin, izleyen yıl içerisinde bu kapsamda işlemleri bulunan mükelleflere iade edilmesi öngörülmektedir. Mevcut sistem korunuyor

51 6111 sayılı Kanun MADDE 16 ĠSMEP KAPSAMINDA UYGULANACAK ĠSTĠSNA İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında, İstanbul İl Özel İdaresine bağlı olarak faaliyet gösteren İstanbul Proje Koordinasyon birimine yapılacak teslim ve hizmetler, finansmanı yabancı devletler, uluslararası kurum ve kuruluşlarca karşılanmak şartıyla 31/12/2020 tarihine kadar KDV den müstesnadır. İstisnadan yararlanmak isteyenlere sadece istisna belgesi düzenleniyor. İstisna belgesine sahip mükelleflerde yapılan teslim ve hizmetlerde istisna uygulanıyor. Mevcut uygulama sürüyor. Herhangi bir değişiklik öngörülmedi. ĠADE İncelemesiz teminatsız iade limiti iade hakkı doğuran işlemin türüne göre 200 ile TL. arasındadır. KISMĠ ĠSTĠSNALAR TL.ye çıkarılıyor. MADDE NO KONU MEVCUT HALĠ YENĠ TASLAKTA ÖNGÖRÜLEN UYGULAMA 17 SOSYAL VE ASKERĠ AMAÇLI ĠSTĠSNALAR ĠLE DĠĞER ĠSTĠSNALAR Muhtelif KDV Genel Tebliğlerinde bu maddede düzenlenen istisna uygulamalarına ilişkin açıklamlara yer verilmiştir. Çeşitli KDV Genel Tebliğlerinde dağınık bir şekilde bulunan istisna düzenlemelerine yönelik açıklamalar tek bir bölümde toplanmış, ifadeler güncellenmiş ve konular verilen özelgeler de dikkate alınarak daha açık ve anlaşılır hale getirilmiştir. 18 ĠSTĠSNADAN VAZGEÇME Muhtelif KDV Genel Tebliğlerinde konuya ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. ĠNDĠRĠMLĠ ORANA TABĠ ĠġLEMLERDEN KAYNAKLANAN ĠADELER MADDE NO KONU MEVCUT HALĠ YENĠ UYGULAMA KDV Genel Tebliğlerinde dağınık halde bulunan mevzuat tek bir bölümde toplanmış, ifadeler güncellenmiş ve konular verilen özelgeler de dikkate alınarak daha açık ve anlaşılır hale getirilmiştir. 29/2 ĠNDĠRĠMLĠ ORANA TABĠ ĠġLEMLERDEN KAYNAKLANAN ĠADELER ĠNDĠRĠMLĠ ORANA TABĠ ĠġLEMLERDEN KAYNAKLANAN ĠADELER İndirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan KDV tutarlarının iadesine yönelik usul ve esaslar 119 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile belirlenmiştir. İndirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan KDV tutarlarının iadesine yönelik usul ve esaslar 119 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile belirlenmiştir. Yeni Tebliğ'de indirimli orana tabi işlemlerden doğan verginin iadesinin hesaplanmasına ilişkin tablo değiştirilmiştir. 119 Seri No.lu KDV Genel Tebliğindeki açıklamalar tek tebliğ metnine eklenmiştir. Bu kapsamda önceki tebliğ metninde yer alan atıflar güncellenmiştir

52 ĠADE USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR MADDE NO KONU MEVCUT HALĠ YENĠ UYGULAMA GENEL ESASLARA GÖRE ĠADE USULÜ / MAHSUBEN ĠADE Mahsuben iade talebinde bulunulmuş olma koşulu münhasıran dilekçeye bağlanmıştır. KDV iadesi için mahsup talep dilekçesi dışında gerekli diğer belgelerin ibraz edilmiş olması halinde, aksine talepte bulunuluncaya kadar, mükellefin kendi vergi borçları için mahsup talebinde bulunduğu kabul edilir. Hizmet karatkerli işlemlerde nakit iadelerde iadeler münhasıran VİR ile yapılacak. Teminat verilmesi halinde teminatın YMM raporu ile çözülmesi uygulaması son buluyor. Teminatlar münhasıran VİR ile çözülecek. KDV KANUNUNUN ĠADE HAKKI DOĞURAN ĠLGĠLĠ MADDELERĠ ĠġLEMĠN TÜRÜNE GÖRE ĠADE PROSEDÜRÜ Mevcut tebliğlerde KDVİRA uygulamasına ilişkin bir ifade bulunmamaktadır KDVĠRA STANDART ĠADE TALEP DĠLEKÇESĠ ĠADESĠ TALEP EDĠLEN KDV HESAPLAMA TABLOSU Mevcut taslakta KDVİRA nın mükelleflerce ibraz edilen belgeleri sorgulamaya tabi tutacağı hükmüne yer verilmiştir. Eski uygulamada mükellefler iade taleplerini elle yazıp imzaladıkları dilekçelerle yapıyorlardı. Yeni taslakla iade talebinin 429 Seri No.lu VUK Genel Tebilğinde öngörülen Standart İade Talep Dilekçeleri ile yapılacağı belirtimiştir. Mevcut uygulamada iade talebine ilişkin belgeler arasında bu belge istenmemektedir. Yeni taslakta, iadesi talep edilen tutarın hangi girdiler nedeniyle yüklenildiği ve ne şekilde hesaplandığına ilişkin olarak bu tablo istenmektedir. HIZLANDIRILMIġ ĠADE SĠSTEMĠ MADDE NO KONU MEVCUT HALĠ YENĠ UYGULAMA Başvuru tarihi itibariyle bilanço verilerinin tamamının sağlanması istenmiştir. Mevcut uygulamada 350 işçi çalıştırma şartı vardır. Yeni taslakta bilanço verisi olarak istenen rakamların dört tanesinden herhangi üç tanesinin sağlanması yeterli kabul edilmiştir. HIZLANDIRILMIġ ĠADE SĠSTEMĠ 350 olan işçi çalıştırma şartı taslakta 250'ye indirilmektedir

53 ĠNDĠRĠMLĠ TENĠMAT UYGULAMASI MADDE NO KONU MEVCUT HALĠ YENĠ TASLAKTA ÖNGÖRÜLEN UYGULAMA İndirimli teminat uygulaması 84 Seri No.lu Tebliğ de bir başlık olarak düzenlenmiştir. ĠNDĠRĠMLĠ TENĠMAT UYGULAMASI ÖZEL ESASLAR Yeni taslakta ise uygulamadan yararlanmanın koşulları güncellenerek mükelleflere İNDİRİMLİ TENİMAT UYGULAMASI SİSTEMİ (İTUS) SERTİFİKASI verilmesi şeklinde yeni bir düzenleme öngörülmüş, Ayrıca yeni taslakta İTUS uygulamasından yararlanabilecek mükelleflerin kapsamı genişletilmiştir. MADDE NO KONU MEVCUT HALĠ YENĠ UYGULAMA Kapsam ve kapsama girmeyi gerektiren filler ve mükellef grupları yeniden tanımlanmıştır. KAPSAM VE KAPSAMA GĠRMEYĠ GEREKTĠREN FĠĠLLER 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğine Özel esaslar uygulamasının Kapsamı çok geniştir. -Kapsamın belirlenmesinde belgeden hareket edilmiştir. -Sahte belge ticareti yapmak amacıyla mükellefiyet tesis ettirenlerin durumu ayrıca ele alınmış, iade taleplerinin yerine getirilmesi ve özel esaslardan çıkış bu mükellefler için zorlaştırılmıştır. ĠADE TALEPLERĠNĠN YERĠNE GETĠRĠLMESĠNDE UYGULANAN PROSEDÜR Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge (SMİYB) düzenleme ve kullanma fiillerinin yaptırımları aynıdır. Belgeden hareketle belirlenen olumsuz durumlara göre iade taleplerinin yerine getirilmesinde farklı usuller ve müeyyideler belirlenmiş, bir başka deyişle cezanın işlenen suç ile orantılı olması benimsenmiştir. Özellikle kullanıcı olduğu yönünde belirlemeler bulunan mükelleflerin durumdan haberdar edilerek karşı tez sunma imkanı getirilmiştir

54 .-Genel esaslara dönüşler açıkça belirlenmemiş, sisteme giriş var ancak çıkış yolları net değildir. -Sistemden çıkış çoğunlukla vergi incelemesine bağlanmış ancak incelemeler ile ilgili bir süre sınırlaması getirilmemiştir..-genel esaslara dönüş için gereken şartlar açık ve herkesin anlayabileceği bir şekilde ifade edilmek suretiyle yorum ve uygulama farklılıkları ortadan kaldırılmaktadır. -Genel esaslara dönüş şartları eyleme uygun olarak belirlenmektedir. GENEL ESASLARA DÖNÜġ - Süre aşımı nedeniyle sistemden çıkış öngörülmemiş Bir başka deyişle mevzuatın gereği yerine gelmediği sürece tarh zamanaşımı kadar ya da daha fazla süre geçse bile sistemden çıkılamamaktadır. - Yargı kararı ile çıkışlarda nihai yargı kararı gerekmektedir. -Alışa ilişkin ödemenin banka kanalıyla yapıldığının tevsiki ile sistemden çıkılabiliyor. (Müteselsil sorumluluk) Kapsamdan Çıkılması İçin ü Yargı Kararı ü Olumlu Rapor ü Kullanma Fiilinin İşlendiği Durumlarda Kullanılan Belgenin Kayıtlardan Çıkarılmasının Yanı sıra ü Süre aşımı suretiyle de Kapsamdan Çıkılmasına imkan sağlanmaktadır. -Yalnızca ödemenin banka aracılığıyla yapılmış olması değil delil serbestisi kapsamında işlemin gerçekliğini ispat eden mükellef, özel esaslar kapsamına hiç alınmayacak MÜTESELSĠL SORUMLULUK MADDE NO KONU MEVCUT HALĠ YENĠ TASLAKTA ÖNGÖRÜLEN UYGULAMA Alıcıların müteselsil sorumluluktan kurtulmasında ödemenin nama yazılı çek ile yapılması kabul ediliyor. Hamiline yazılı çek ile yapılan ödemeler de kabul ediliyor. MÜTESELSĠL SORUMLULUK Mevcut tebliğlerde ödemenin bu şekilde tevsikine yönelik düzenleme bulunmamaktadır. Ödemenin kredi kartı (iade talebinde bulunan kişi veya kuruma ait), tapu devri, kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla (ön ödeme avansı şeklinde kamu kurum ve kuruluşlarının veznesine ödeme gibi) yapılması da kabul ediliyor. Ödemenin PTT yoluyla yapılması halinde, ödeme sırasında düzenlenecek belgenin ibrazı da kabul ediliyor

55 TEŞEKKÜRLER

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNE GÖRE KDV İADE VE MAHSUPLARINA İLİŞKİN TABLO(*) Teminatsız ve İnceleme Raporu Aranılmaksızın

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNE GÖRE KDV İADE VE MAHSUPLARINA İLİŞKİN TABLO(*) Teminatsız ve İnceleme Raporu Aranılmaksızın İade Hakkı Doğuran İşlem KDVK (Madde No) Mal İhracı, İhraç Kayıtlı Teslimler (KDVK Md. 11/1-a, c) Türkiye de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar (Bavul Ticareti) Hizmet İhracatı Roaming

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İLE YAPILAN TEMEL DEĞİŞİKLİKLER

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İLE YAPILAN TEMEL DEĞİŞİKLİKLER KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İLE YAPILAN TEMEL DEĞİŞİKLİKLER TEVKİFAT 9 KISMİ TEVKİFAT TEVKİFAT TEVKİFAT/İADE TEVKİFAT/İADE VERGİYİ DOĞURAN OLAY Çinko oksit teslimleri (5/10) kısmi tevkifat

Detaylı

KDV UYGULAMASINDA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMDE BULUNAN VE BEYAN EDEN MÜKELLEFLERİN SÖZ KONUSU İŞLEMLERİ TEVSİK ZORUNLULUĞU

KDV UYGULAMASINDA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMDE BULUNAN VE BEYAN EDEN MÜKELLEFLERİN SÖZ KONUSU İŞLEMLERİ TEVSİK ZORUNLULUĞU KDV UYGULAMASINDA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMDE BULUNAN VE BEYAN EDEN MÜKELLEFLERİN SÖZ KONUSU İŞLEMLERİ TEVSİK ZORUNLULUĞU 1. KONU: Bilindiği üzere, daha önce yayımlanmış bütün KDV Genel Tebliğlerini yürürlükten

Detaylı

KDV İade ve Mahsup İşlemlerine İlişkin Hadler

KDV İade ve Mahsup İşlemlerine İlişkin Hadler Güncelleme Tarihi: 16.01.2014 KDV İADE VE MAHSUP İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HADLER Teminatsız ve İnceleme Raporu Aranılmaksızın İade Hakkı Doğuran İşlem KDVK (Madde No) Teminatsız ve İncelemesiz Nakit İade Sınırı

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/048 BURSA, 13.06.2014

SİRKÜLER: 2014/048 BURSA, 13.06.2014 SİRKÜLER: 2014/048 BURSA, 13.06.2014 Konu: İade Hakkını İndirim Yoluyla Kullanan Mükellefler ile Ödenecek KDV Pozisyonundaki Mükelleflerin Tevsik, Beyan veya Bildirim Yükümlülükleri Sayın Mükellefimiz,

Detaylı

POJE UYGULAMASINDA TEMEL PRENSİP TAKİP VE KONTROL MEKANİZMASI SAĞLAMAKTIR

POJE UYGULAMASINDA TEMEL PRENSİP TAKİP VE KONTROL MEKANİZMASI SAĞLAMAKTIR PROJE UYGULAMASI Temel prensip Proje uygulaması öngörülen istisna düzenlemeleri Proje uygulamasına geçilen işlemlerde adım adım yapılması gerekenler Elektronik ortamda sisteme girilecek liste POJE UYGULAMASINDA

Detaylı

KDV İADE İŞLEMLERİNDE ARANACAK BELGELER (Azmi DEMİRCİ, YMM)

KDV İADE İŞLEMLERİNDE ARANACAK BELGELER (Azmi DEMİRCİ, YMM) KDV İADE İŞLEMLERİNDE ARANACAK BELGELER (Azmi DEMİRCİ, YMM) Kanun Maddesi 11/1-b İstisna Konusu İşlem Mal İhracatı Bavul Ticareti (TİEY lara Özel Fatura İle Yapılan Satışlar) Hizmet İhracatı Roaming Hizmetleri

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/125

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/125 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM AŞ SİRKÜLER 2014/125 17102014 KONU:KDV UYGULAMA TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLE İLGİLİ UYGULAMALAR 1 Seri Nolu KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik

Detaylı

İADE KONUSU VE MADDE NAKDEN VE MAHSUBEN İADE DURUMUNDA İSTENENLER

İADE KONUSU VE MADDE NAKDEN VE MAHSUBEN İADE DURUMUNDA İSTENENLER Sıra No İADE KONUSU VE MADDE NAKDEN VE MAHSUBEN İADE DURUMUNDA İSTENENLER (KDV Uygulama Tebliği ile bu Tebliğe ilişkin 1 No.lu değişiklik Tebliği ne göre hazırlanmıştır.) A İHRACAT İSTİSNASI 1 Gümrük Beyannameli

Detaylı

İADE KONUSU VE MADDE. Gümrük Beyannameli Mal İhracı (md.11/1-a) Türkiye de ikamet etmeyenlere Özel Fatura ile satışlar (Bavul Ticareti) (11/1-a) 1.

İADE KONUSU VE MADDE. Gümrük Beyannameli Mal İhracı (md.11/1-a) Türkiye de ikamet etmeyenlere Özel Fatura ile satışlar (Bavul Ticareti) (11/1-a) 1. Sıra No A 1 1.2 İADE KONUSU VE MADDE Gümrük Beyannameli Mal İhracı (md.11/1-a) Türkiye de ikamet etmeyenlere Özel Fatura ile satışlar (Bavul Ticareti) (11/1-a) NAKDEN VE MAHSUBEN İADE DURUMUNDA İSTENENLER

Detaylı

İHRACAT İSTİSNASI. Gümrük Beyannameli Mal İhracı (md.11/1-a) Türkiye de ikamet etmeyenlere Özel Fatura ile satışlar (Bavul Ticareti) (11/1-a) 1.

İHRACAT İSTİSNASI. Gümrük Beyannameli Mal İhracı (md.11/1-a) Türkiye de ikamet etmeyenlere Özel Fatura ile satışlar (Bavul Ticareti) (11/1-a) 1. Sıra No İade Konusu ve madde Nakden ve Mahsuben İade Durumunda İstenenler A İHRACAT İSTİSNASI 1 1.2 Gümrük Beyannameli Mal İhracı (md.11/1-a) Türkiye de ikamet etmeyenlere Özel Fatura ile satışlar (Bavul

Detaylı

84 SERİ NOLU TEBLİĞLE İLGİLİ ŞİKAYET KONULARI

84 SERİ NOLU TEBLİĞLE İLGİLİ ŞİKAYET KONULARI 1-KAPSAM 84 SERİ NOLU TEBLİĞLE İLGİLİ ŞİKAYET KONULARI 2-BELGE KAVRAMI (SB VE MİYB) 3-SÜRE 4-TEMİNAT 1.1.ÖZEL ESASLAR UYGULAMASININ AMACI GERÇEK BİR YÜKLENİME DAYANMAYAN TUTARLARIN KDV İADESİ ÇATISI ALTINDA

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/68

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/68 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

KDV İADELERİNDE UYGULANACAK HADLER VE İADE YÖNTEMLERİ (Azmi Demirci, YMM)

KDV İADELERİNDE UYGULANACAK HADLER VE İADE YÖNTEMLERİ (Azmi Demirci, YMM) KDV İADELERİNDE UYGULANACAK HADLER VE İADE YÖNTEMLERİ (Azmi Demirci, YMM) Mal İhracatı (Sınır ve kıyı ticareti ile uluslararası taşımacılık yapan araçlara mal teslimi dahil) Bavul Ticareti (Türkiyede İkamet

Detaylı

İNDİRİM YOLUYLA TELAFİ EDİLEMEYEN KDV NİN BELGE ARANMAKSIZIN İADESİ

İNDİRİM YOLUYLA TELAFİ EDİLEMEYEN KDV NİN BELGE ARANMAKSIZIN İADESİ 05.12.2017/137-1 İNDİRİM YOLUYLA TELAFİ EDİLEMEYEN KDV NİN BELGE ARANMAKSIZIN İADESİ ÖZET : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği nde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. - Türkiye içinde taşıma hakkı

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 72 İST, 20.10.2014

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 72 İST, 20.10.2014 SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 72 İST, 20.10.2014 ÖZET: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin tebliğ (Seri No: 1) yayımlandı. KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:120)

SİRKÜLER RAPOR KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:120) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 22.08.2012 Sirküler No : 2012 / 61 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:120) 18.08.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 120 Seri No.lu Katma Değer

Detaylı

YENİ KDV İSTİSNA/ İADE SİSTEMİNDE ARANAN BELGELER

YENİ KDV İSTİSNA/ İADE SİSTEMİNDE ARANAN BELGELER YENİ KDV İSTİSNA/ İADE SİSTEMİNDE ARANAN BELGELER İade Konusu ve madde Mahsuben İade Nakden İade Yenilik ve Diğer Açıklamalar Gümrük Beyannameli Mal İhracı (md.11/1-a) Satış fatura listesi Gümrük Bey.

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 03.06.2014 Sayı: 2014/117 Ref: 4/117

SİRKÜLER İstanbul, 03.06.2014 Sayı: 2014/117 Ref: 4/117 SİRKÜLER İstanbul, 03.06.2014 Sayı: 2014/117 Ref: 4/117 Konu: YENİ KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE KDV KANUNU GEÇİCİ 17. MADDESİNE GÖRE DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ KAPSAMINDA TESLİMLERDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 05.05.2014 Sirküler No : 2014/19 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA KDV İADESİNDE ÖZEL ESASLAR UYGULAMASI Maliye Bakanlığı nca 26 Nisan 2014 tarihinde yayımlanan KDV Uygulama

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2016/21

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2016/21 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 06.09.2016 Sayı : 2016/21 Değerli Müşterimiz, KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:7) İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Söz konusu

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO: 2017 / 31

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO: 2017 / 31 İstanbul, 3 Şubat 2017 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO: 2017 / 31 KONU : Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı Yazılım ve Gayrimaddi Hak Satış ve Kiralamalarında KDV İstisnası ve İmalat Sanayine Yönelik YTB Kapsamında

Detaylı

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır.

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır. DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARININ İMALATI İLE TAMİR BAKIM HİZMETİ VERİLMESİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI VE KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Faaliyetleri Deniz Taşıma Araçları

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 46 İST, 20.06.2014 KDV BEYANNAMESİ ÖNCESİ BAZI HATIRLATMALAR

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 46 İST, 20.06.2014 KDV BEYANNAMESİ ÖNCESİ BAZI HATIRLATMALAR SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 46 İST, 20.06.2014 ÖZET: KDV beyannamesi öncesi bazı hatırlatmalar. KDV BEYANNAMESİ ÖNCESİ BAZI HATIRLATMALAR Bilindiği üzere, 1 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama

Detaylı

1. Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna

1. Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna No: 2012/96 Tarih: 23.08.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

KDV TEBLİĞİ DEĞİŞİKLİK TABLOSU

KDV TEBLİĞİ DEĞİŞİKLİK TABLOSU Tarih: 17.10.2014 Sayı : 2014/166 KDV TEBLİĞİ DEĞİŞİKLİK TABLOSU 16.09.2014 tarihli 29147 sayılı Resmi Gazete de Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:1)

Detaylı

Kat mülkiyeti kurulan konut veya iş yerlerinin tesliminde ise fiili teslimin tevsiki aranmamaktadır.

Kat mülkiyeti kurulan konut veya iş yerlerinin tesliminde ise fiili teslimin tevsiki aranmamaktadır. SİRKÜLER 2017/34: Yabancılara Konut Ve İşyeri Satışında Katma Değer Vergisi İstisnasının Uygulanmasına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı KDV Genel Tebliği Yayımlandı 6824 sayılı Kanunla Katma Değer Vergisi

Detaylı

99 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ NİN DEĞERLENDİRİLMESİ

99 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ NİN DEĞERLENDİRİLMESİ 99 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ NİN DEĞERLENDİRİLMESİ 5 99 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ NİN DEĞERLENDİRİLMESİ Katma Değer Vergisi uygulamaları ile ilgili değişik konularda açıklama yapılan 99 Seri Nolu KDV

Detaylı

KDV Genel Uygulama Tebliği'nde değişiklik yapılmasına ilişkin Katma Değer Vergisi Genel Uygulama

KDV Genel Uygulama Tebliği'nde değişiklik yapılmasına ilişkin Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Sirküler No :2014 / 033 Sirküler Tarihi :23.10.2014 KONU: KDV Genel Uygulama Tebliği'nde Yapılan Değişiklikler KDV Genel Uygulama Tebliği'nde değişiklik yapılmasına ilişkin Katma Değer Vergisi Genel Uygulama

Detaylı

KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞ İLE GETİRİLEN KDV İADELERİNE İLİŞKİN ALT LİMİTLER

KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞ İLE GETİRİLEN KDV İADELERİNE İLİŞKİN ALT LİMİTLER Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müşavir İSTANBUL YMMO 08/05/2014 KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞ İLE GETİRİLEN KDV İADELERİNE İLİŞKİN ALT LİMİTLER İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEM MAHSUBEN İADE NAKDEN İADE (Dikkat: Her

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/33 TARİH: 21.10.2014

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/33 TARİH: 21.10.2014 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/33 TARİH: 21.10.2014 KONU 1 Seri No lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. Maliye Bakanlığı tarafından

Detaylı

Konu : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğ inde Değişiklik Yapılmasına Dair 11 Seri No.lu Tebliğ yayımlanmıştır.

Konu : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğ inde Değişiklik Yapılmasına Dair 11 Seri No.lu Tebliğ yayımlanmıştır. 22.02.2017 Sirküler, 2017/07 Sayın Meslektaşımız; Konu : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğ inde Değişiklik Yapılmasına Dair 11 Seri No.lu Tebliğ yayımlanmıştır. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014

SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014 SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014 Konu: Bazı KDV den İstisna Teslimler için KDV İade Talebi Olmasa Dahi, Vergi Dairesine İstisnayı Tevsik Edici Belgelerin Sunulmasının Zorunlu Hale Getirilmesi Hakkında

Detaylı

İSTANBUL, 14.07.2014 SİRKÜLER (2014/22) Konu: KDV Uygulama Genel Tebliği

İSTANBUL, 14.07.2014 SİRKÜLER (2014/22) Konu: KDV Uygulama Genel Tebliği İSTANBUL, 14.07.2014 Konu: KDV Uygulama Genel Tebliği SİRKÜLER (2014/22) 26.04.2014 tarih 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.05.2014 tarihinde yürülüğe giren KDV Uygulama Genel Tebliği ile bugüne

Detaylı

ÇÖZÜM. İbrahim ERCAN *

ÇÖZÜM. İbrahim ERCAN * ÖTV KANUNUNA EK I SAYILI LİSTENİN B CETVELİNDEKİ MALLARIN İMALATÇILAR TARAFINDAN KULLANIMINDA VERGİ TUTARININ İNDİRİMLİ UYGULANMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İbrahim ERCAN * 1-GİRİŞ Bilindiği üzere, 4760

Detaylı

No: 2012/77 Tarih:

No: 2012/77 Tarih: No: 2012/77 Tarih: 26.06.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

1 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

1 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 1 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete No 29147 Resmi Gazete Tarihi 16/10/2014 Kapsam KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

SİRKÜLER 2012 / Seri No.lu KDV Genel Tebliği İle Yapılan Düzenlemeler

SİRKÜLER 2012 / Seri No.lu KDV Genel Tebliği İle Yapılan Düzenlemeler SİRKÜLER 2012 / 07 116 Seri No.lu KDV Genel Tebliği İle Yapılan Düzenlemeler Sirkülerin Konusu 19 Ocak 2012 tarihli ve 28178 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 116 Seri No lu KDV Genel Tebliği ile KDV Kanunu

Detaylı

Sirküler No: 2014 / 57 Konu: İstisna İşlemleri İçin KDV İade Talebi Olmasa Dahi Beyanname Ekinde İstisnayı Tevsik Edici Belgelerin Sunulması

Sirküler No: 2014 / 57 Konu: İstisna İşlemleri İçin KDV İade Talebi Olmasa Dahi Beyanname Ekinde İstisnayı Tevsik Edici Belgelerin Sunulması Rödl & Partner Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Teşvikiye Cad. No: 17 D 12/13/15 İkbal Ticaret Merkezi TR-34365 Teşvikiye-İstanbul Telefon + 90 (212) 310 14 00 Telefax + 90 (212) 327 32 14 E-mail : info@roedl.com.tr

Detaylı

KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞ İLE GETİRİLEN KDV İADELERİNE İLİŞKİN ALT LİMİTLER İLE İSTENİLEN BELGELER

KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞ İLE GETİRİLEN KDV İADELERİNE İLİŞKİN ALT LİMİTLER İLE İSTENİLEN BELGELER KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞ İLE GETİRİLEN KDV İADELERİNE İLİŞKİN ALT LİMİTLER İLE İSTENİLEN BELGELER MAHSUBEN İADE NAKDEN İADE İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEM Yeni İNCELEMESİZ ALT LİMİT LİMİT ÜZERİ İADE Yeni Yeni

Detaylı

11/1-A DÖNEM İTİBARİYLE 4.000.TL' Ye KADAR OLANİADELERDE HİZMET İHRACI

11/1-A DÖNEM İTİBARİYLE 4.000.TL' Ye KADAR OLANİADELERDE HİZMET İHRACI KDV İADE VE MAHSUP İŞLEMLERİNDE ARANACAK BELGELER (GÜNCELLEME: 01/01/2009) İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEM İADEDE ARANACAK BELGELER MAHSUPTA ARANACAK B 11/1-A MAL İHRACI DÖNEM İTİBARİYLE 4.000.TL' YE KADAR OLAN

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDAKİ İMALAT SANAYİNDE YAPILAN İNŞAAT İŞLERİNE İLİŞKİN KDV İADESİ

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDAKİ İMALAT SANAYİNDE YAPILAN İNŞAAT İŞLERİNE İLİŞKİN KDV İADESİ YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDAKİ İMALAT SANAYİNDE YAPILAN İNŞAAT İŞLERİNE İLİŞKİN KDV İADESİ KDV İadesine İlişkin Yasal Altyapı: Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir Bağımsız Denetçi Email: cakmakciali@taxauditingymm.com

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012 MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012 KONU: İndirimli Orana Tabi İşlemler Kapsamında Yapılacak İadelere İlişkin 119 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı

Detaylı

: KDV Genel Uygulama Tebliği'nde Yapılan Değişiklikler

: KDV Genel Uygulama Tebliği'nde Yapılan Değişiklikler Sirküler No : 2014/75 Sirküler Tarihi : 20.10.2014 Konu : KDV Genel Uygulama Tebliği'nde Yapılan Değişiklikler KDV Genel Uygulama Tebliği'nde değişiklik yapılmasına ilişkin Katma Değer Vergisi Genel Uygulama

Detaylı

YENİ KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE D.İ.İ.B. SAHİBİ ALICILARA YAPILAN TESLİMLERDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI VE KDV İADESİ

YENİ KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE D.İ.İ.B. SAHİBİ ALICILARA YAPILAN TESLİMLERDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI VE KDV İADESİ YENİ KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE D.İ.İ.B. SAHİBİ ALICILARA YAPILAN TESLİMLERDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI VE KDV İADESİ Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE Vergi Bölümü, Müdür Yardımcısı E-Yaklaşım Temmuz

Detaylı

TEBLİĞ. 2. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C ) bölümünün birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

TEBLİĞ. 2. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C ) bölümünün birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Genelge : 2014/33 16.10.2014 GENELGE (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun ilgili maddelerinin verdiği yetki çerçevesinde 26/4/2014 tarihli ve 28983

Detaylı

Sirküler 2017 / 018-2

Sirküler 2017 / 018-2 Sirküler 2017 / 018-2 Referansımız: 0168 / 2017/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 291 57 10 Fax: +90 (212) 241 46 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 22.02.2017 11 Seri Numaralı Katma Değer Vergisi

Detaylı

SİRKÜLER (2014 49) Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikler;

SİRKÜLER (2014 49) Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikler; 20.10.2014 SİRKÜLER (2014 49) Konu: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde, Değişiklikler Yapılmasına Dair Tebliğ, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği 28983 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

Sayı : 2017/21 Tarih : Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında

Sayı : 2017/21 Tarih : Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında SİRKÜLER Sayı : 2017/21 Tarih : 16.05.2017 Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında 26.4.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ DOĞRULTUSUNDA HAKLARINDA OLUMSUZ RAPOR VEYA TESPİT BULUNAN MÜKELLEFLERİN İADE TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ DOĞRULTUSUNDA HAKLARINDA OLUMSUZ RAPOR VEYA TESPİT BULUNAN MÜKELLEFLERİN İADE TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ DOĞRULTUSUNDA HAKLARINDA OLUMSUZ RAPOR VEYA TESPİT BULUNAN MÜKELLEFLERİN İADE TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İbrahim ERCAN 21 * 1-GİRİŞ Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Genel

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2012 / 45 İST, 24.05.2012

SİRKÜLER NO: POZ-2012 / 45 İST, 24.05.2012 SİRKÜLER NO: POZ-2012 / 45 İST, 24.05.2012 Yap-işlet-devret modeli çerçevesindeki projelerde KDV istisnası uygulamasının usul ve esasları belirleyen 118 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

Detaylı

Maliye Bakanlığı, istisna kapsamına girecek teslim ve hizmetleri tanımlamaya, istisna ve iadeye ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Maliye Bakanlığı, istisna kapsamına girecek teslim ve hizmetleri tanımlamaya, istisna ve iadeye ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. GEÇİCİ MADDE 29 MADDE METNİ : 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanuna göre yap-işlet-devret modeli çerçevesinde gerçekleştirilecek

Detaylı

b) Mücbir sebep sayılan haller dışındaki nedenlerle, defter ve belgelerin ibrazından imtina edilmemiş olması,

b) Mücbir sebep sayılan haller dışındaki nedenlerle, defter ve belgelerin ibrazından imtina edilmemiş olması, Sayı: Rehber.2014/024 Ankara,09.06.2014 Konu:İndirimli Teminat Uygulama Sistemi 26.04.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan KDV Genel Uygulama Tebliği ile bu tarihe kadar yayınlanmış olan tüm KDV tebliğleri

Detaylı

KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞ İLE GETİRİLEN KDV İADELERİNE İLİŞKİN ALT LİMİTLER İLE İSTENİLEN BELGELER MAHSUBEN İADE

KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞ İLE GETİRİLEN KDV İADELERİNE İLİŞKİN ALT LİMİTLER İLE İSTENİLEN BELGELER MAHSUBEN İADE KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞ İLE GETİRİLEN KDV İADELERİNE İLİŞKİN ALT LİMİTLER İLE İSTENİLEN BELGELER MAHSUBEN İADE NAKDEN İADE İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEM Yeni İNCELEMESİZ ALT LİMİT LİMİT ÜZERİ İADE Yeni Yeni

Detaylı

25 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

25 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 25 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28438 Resmi Gazete Tarihi 11/10/2012 Kapsam 8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 1, 2 ve 3 üncü maddelerinde,

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

İstisna edilmiş işlemler ile ilgili KDV indirimi ve iadesine ilişkin yasal düzenleme 3065 sayılı KDV Kanunun 32. maddesinde yer almaktadır.

İstisna edilmiş işlemler ile ilgili KDV indirimi ve iadesine ilişkin yasal düzenleme 3065 sayılı KDV Kanunun 32. maddesinde yer almaktadır. İstisna edilmiş işlemler ile ilgili KDV indirimi ve iadesine ilişkin yasal düzenleme 3065 sayılı KDV Kanunun 32. maddesinde yer almaktadır. Öte yandan aynı Kanunun 9, ve 29. Maddelerinde düzenlenen vergi

Detaylı

12 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

12 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Tarih : 08.05.2017 Sayı : 2017-34 Konu : 12 Seri Nolu KDV Genel Tebliği İle Getirilen Düzenlemeler 12 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 05.05.2017 tarihli ve

Detaylı

TEBLİĞ. ÖTV tevkifatı uygulaması ihtiyari bir uygulama olmayıp, imalatçılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur.

TEBLİĞ. ÖTV tevkifatı uygulaması ihtiyari bir uygulama olmayıp, imalatçılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur. 19 Nisan 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28977 TEBLİĞ M aliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 34) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 4 üncü maddesinin 2 numaralı

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 05.05.2014 Sirküler No : 2014/20 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA KDV TEVKİFATINA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ UYGULAMASI Maliye Bakanlığı nca 26 Nisan 2014 tarihinde yayımlanan

Detaylı

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİNE GÖRE YAPTIRILAN PROJELERDE KDV İSTİSNASI

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİNE GÖRE YAPTIRILAN PROJELERDE KDV İSTİSNASI YAP-İŞLET-DEVRET MODELİNE GÖRE YAPTIRILAN PROJELERDE KDV İSTİSNASI Zihni KARTAL * 1. GİRİŞ 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu nun, 6322 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle değişik geçici 29 uncu maddesi

Detaylı

SİRKÜLER (2012/25) Konu: KDV Tevkifatı Uygulaması ve Tevkifattan Doğan KDV nin Mahsuben Ya da Nakden İadesi.

SİRKÜLER (2012/25) Konu: KDV Tevkifatı Uygulaması ve Tevkifattan Doğan KDV nin Mahsuben Ya da Nakden İadesi. İSTANBUL, 08.05.2012 SİRKÜLER (2012/25) Konu: KDV Tevkifatı Uygulaması ve Tevkifattan Doğan KDV nin Mahsuben Ya da Nakden İadesi. 14.04.2012 tarih 28364 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 117 seri numaralı

Detaylı

Tevkifat Uygulaması Mahsuben İade Talepleri

Tevkifat Uygulaması Mahsuben İade Talepleri ESKİ TEBLİĞ 1. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.3.1.1.) bölümünün birinci paragrafı ile (I/C-2.1.3.4.3.2.) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan (7/10) ibareleri (5/10) olarak değiştirilmiştir.

Detaylı

KONU :YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDEKİ PROJELERDE KDV İSTİSNASI

KONU :YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDEKİ PROJELERDE KDV İSTİSNASI KONU :YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDEKİ PROJELERDE KDV İSTİSNASI 16 Mayıs 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 118 seri numaralı KDV Genel Tebliği'nde Yap-işlet-devret modeli çerçevesindeki projelerde

Detaylı

Yazar Akif Akarca Perşembe, 24 Haziran 2010 11:27 - Son Güncelleme Perşembe, 24 Haziran 2010 11:32

Yazar Akif Akarca Perşembe, 24 Haziran 2010 11:27 - Son Güncelleme Perşembe, 24 Haziran 2010 11:32 Özel fatura (bavul ticareti) 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun "İstisnalar" başlığını taşıyan ikinci kısmındaki 11 inci maddede; ihracat istisnası kapsamında " Türkiye'de ikamet etmeyen yolcuların

Detaylı

KDV İADE SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLAR HÜSEYİN F. SALTIK İSTANBUL YMM ODASI İSTANBUL, 30.04.2015

KDV İADE SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLAR HÜSEYİN F. SALTIK İSTANBUL YMM ODASI İSTANBUL, 30.04.2015 KDV İADE SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLAR HÜSEYİN F. SALTIK İSTANBUL YMM ODASI İSTANBUL, İŞLEMLERİN GERÇEKLİĞİ VE DOĞRULUĞUNUN İSPATI Yeni Tebliğ ile mükelleflere işlemlerinin gerçek ve doğru olduğunu delil

Detaylı

KDV İADE VE MAHSUPLARINA İLİŞKİN RAKAMSAL HADLERİ BELİRLEYEN TABLO (01.01.2009) Kendisinin Vergi, ithalde

KDV İADE VE MAHSUPLARINA İLİŞKİN RAKAMSAL HADLERİ BELİRLEYEN TABLO (01.01.2009) Kendisinin Vergi, ithalde 11 / 1 - a Mal İhracı 11 / 1 - a Hizmet İhracı 11 / 1-a Bavul Ticareti (61 No.lu KDV ) 11 / 1 - b Yolcu Beraberi Eşya İhracı (43 No.lu KDV ) Ortakların Vergi, İthalde KDV ) 37 No.lu YMM Raporu ile Sınırı

Detaylı

SAYI : 2014 / 32 İstanbul, KONU : Hızlandırılmış KDV İadesi uygulamasına (HİS) ilişkin açıklamalar.

SAYI : 2014 / 32 İstanbul, KONU : Hızlandırılmış KDV İadesi uygulamasına (HİS) ilişkin açıklamalar. SİRKÜLER SAYI : 2014 / 32 İstanbul,23.05.2014 KONU : Hızlandırılmış KDV İadesi uygulamasına (HİS) ilişkin açıklamalar. 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KDV Uygulama Genel

Detaylı

120 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI

120 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 22.08.2012/151-1 120 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 120 seri Katma Değer Genel Tebliğinde - uluslararası kuruluşlara yapılan teslim ve hizmetlerde istisna uygulaması

Detaylı

YABANCILARA VE TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA KONUT VE İŞYERİ TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI

YABANCILARA VE TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA KONUT VE İŞYERİ TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI 05.05.2017/60-1 YABANCILARA VE TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA KONUT VE İŞYERİ TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI ÖZET : 6824 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren konut

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/060 BURSA, 02.07.2014

SİRKÜLER: 2014/060 BURSA, 02.07.2014 SİRKÜLER: 2014/060 BURSA, 02.07.2014 Konu: KDV Genel Uygulama Tebliğinin Satırbaşları Sayın Mükellefimiz, Daha önce de birçok sirkülerimizde işlediğimiz üzere 26.04.2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı Sayı: Rehber.2014/018 Ankara,19.04.2014 Konu: 34 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğ Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinin 38.11 tarife pozisyon numarasında (Vuruntuyu

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Konu: 6322 SAYILI KANUN ĐLE KATMA DEĞER VERGĐSĐ KANUNUNDA YAPILAN DEĞĐŞĐKLĐKLER

SĐRKÜLER Đstanbul, Konu: 6322 SAYILI KANUN ĐLE KATMA DEĞER VERGĐSĐ KANUNUNDA YAPILAN DEĞĐŞĐKLĐKLER SĐRKÜLER Đstanbul, 20.06.2012 Sayı: 2012/146 Ref:4/146 Konu: 6322 SAYILI KANUN ĐLE KATMA DEĞER VERGĐSĐ KANUNUNDA YAPILAN DEĞĐŞĐKLĐKLER 15.06.2012 tarih ve 28324 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 6322 sayılı

Detaylı

No: 2016/45 Tarih:

No: 2016/45 Tarih: No: 2016/45 Tarih: 30.05.2016 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Defne Sok. No:1 Flora Residence K:11 D.141-142 Ataşehir/İSTANBUL Tel : 0.216.340

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

6770 sayılı Kanun la vergi mevzuatında yapılan düzenlemelere ilişkin açıklamalar, No.lu Sirkülerimiz de yer almaktadır.

6770 sayılı Kanun la vergi mevzuatında yapılan düzenlemelere ilişkin açıklamalar, No.lu Sirkülerimiz de yer almaktadır. No: 2017/17 Tarih: 05.02.2017 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Defne Sok. No:1 Flora Residence K:11 D.141-142 Ataşehir/İSTANBUL Tel : 0.216.340

Detaylı

Kasım / 2008 ÜCRETSİZDİR. Bu kitapçığa elektronik ortamda www.ivdb.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz.

Kasım / 2008 ÜCRETSİZDİR. Bu kitapçığa elektronik ortamda www.ivdb.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Kasım / 2008 ÜCRETSİZDİR Bu kitapçığa elektronik ortamda www.ivdb.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı Bilgi İçin: İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi

Detaylı

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Konu: Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi Kanunu nda 5904 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar yaptı. Özet: 5 Aralık 2009 tarihli Resmi

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 20.05.2014 Sirküler No : 2014/22 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR SERBEST BÖLGELERDE KDV UYGULAMASI VE SERBEST BÖLGELERE YAPILAN TESLİM VE HİZMET İFALARININ İHRACAT İSTİSNASI KARŞISINDAKİ DURUMU

Detaylı

110 SERĠ NO'LU KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ

110 SERĠ NO'LU KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ 110 SERĠ NO'LU KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki düzenleme ve açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur. A- KDV KANUNUNDA

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

YENİ KDV GENEL TEBLİĞİ VE İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMA SI SİSTEMİ:

YENİ KDV GENEL TEBLİĞİ VE İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMA SI SİSTEMİ: Erdoğan Karahan Yeminli Mali Müşavir İstanbul Denetim ve YMM AŞ. Genel Müdürü erdogankarahan@istanbulymm.com YENİ KDV GENEL TEBLİĞİ VE İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMA SI SİSTEMİ: 1-Giriş: Bilindiği üzere, 26.04.2014

Detaylı

SİRKÜLER. Tarih: Sayı:2017/21 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 11 SERİ NOLU KDV TEBLİĞİ HAKKINDA

SİRKÜLER. Tarih: Sayı:2017/21 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 11 SERİ NOLU KDV TEBLİĞİ HAKKINDA SİRKÜLER Sayı:2017/21 Tarih:25.02.2017 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 11 SERİ NOLU KDV TEBLİĞİ HAKKINDA Realite Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 2000 Evler Mah. 76078 Sk. Fonte

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 118) Katma değer vergisi (KDV) uygulamalarına yönelik olarak aşağıdaki düzenleme ve açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur. A) 3996 Sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 10) MADDE

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 10) MADDE 3 Şubat 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29968 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 10) MADDE

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 03.11.2014 Sayı: 2014/190 Ref: 4/190

SİRKÜLER İstanbul, 03.11.2014 Sayı: 2014/190 Ref: 4/190 SİRKÜLER İstanbul, 03.11.2014 Sayı: 2014/190 Ref: 4/190 Konu: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR 16.10.2014 tarih ve 29147 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur. A. FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİNDE

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ R.G. Tarihi : 26.04.2014 R.G. Numarası : 28983 Maliye Bakanlığından: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ Bu Tebliğin konusunu, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/ 10 İstanbul, 17 Ocak 2005 KONU : Aralık/04 Vergilendirme

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-125[6-2016/423]-91026 03.04.2017 Konu : Serbest bölgede üretilen yazılım

Detaylı

Özet: tarih ve sayılı Resmi Gazete de 21 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TEBLİĞİ

Özet: tarih ve sayılı Resmi Gazete de 21 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TEBLİĞİ S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 21.09.2011 Sayı: 2011/33 Konu: Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de yayımlandı. Özet: 21.09.2011 tarih ve 28061 sayılı Resmi Gazete de 21 Seri Nolu Özel Tüketim

Detaylı

KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI.

KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI. KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI. 19 Ocak 2012 tarihli Resmi Gazete deyayımlanan 116 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

Tarih: Sayı: 2012/86. Konu:

Tarih: Sayı: 2012/86. Konu: Tarih: 17.07.2012 S İ R K Ü L E R R A P O R Sayı: 2012/86 Konu: Mal ve Hizmet Alımlarında Müteselsil Sorumlu Tutulmamak İçin Çekle Yapılan Ödemelerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Özet: Mal ve Hizmet

Detaylı

Sirküler No: 039 İstanbul, 22 Nisan 2014

Sirküler No: 039 İstanbul, 22 Nisan 2014 Sirküler No: 039 İstanbul, 22 Nisan 2014 Konu: Özel tüketim vergisine tevkifat uygulaması getirildi. Özet: Maliye Bakanlığı, Özel Tüketim Vergisi Kanunu nun 4 üncü maddesi ile verilen yetkiye dayanarak

Detaylı

BAZI KDV DEN İSTİSNA TESLİMLER İÇİN KDV İADE TALEBİ OLMASA DAHİ VERGİ DAİRESİNE İSTİSNAYI TEVSİK EDİCİ BELGELERİN SUNULMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR

BAZI KDV DEN İSTİSNA TESLİMLER İÇİN KDV İADE TALEBİ OLMASA DAHİ VERGİ DAİRESİNE İSTİSNAYI TEVSİK EDİCİ BELGELERİN SUNULMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR BAZI KDV DEN İSTİSNA TESLİMLER İÇİN KDV İADE TALEBİ OLMASA DAHİ VERGİ DAİRESİNE İSTİSNAYI TEVSİK EDİCİ BELGELERİN SUNULMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE (Denge İstanbul YMM

Detaylı

DUYURU: 23.10.2014/25

DUYURU: 23.10.2014/25 DUYURU: 23.10.2014/25 Bilindiği üzere, 26.04.2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Uygulama Tebliği ile daha önce çıkarılmış olan Tebliğler yürürlükten kaldırılmış ve

Detaylı

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İADE UYGULAMALARI

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İADE UYGULAMALARI KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İADE UYGULAMALARI PLAN Yeni KUGT Genel Açıklama İade Uygulamaları İade Sisteminde Yapılan Değişiklikler İade Hakkı Doğuran İşlemler Tevkifat Uygulamaları Tam İstisnalar İndirimli

Detaylı

EK 1: İCRA DAİRELERİNCEYAPILAN SATIŞLARA AİT KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ

EK 1: İCRA DAİRELERİNCEYAPILAN SATIŞLARA AİT KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ Sayfa 223 / 268 EKLER DİZİNİ EK 1: İCRA DAİRELERİNCEYAPILAN SATIŞLARA AİT KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ EK 2:İCRA DAİRELERİNCE YAPILAN SATIŞLARA AİT BİLDİRİM EK 3: TÜRKİYE'DE İKAMET ETMEYENLERE ÖZEL

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:6) YAYINLANMIŞTIR

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:6) YAYINLANMIŞTIR İstanbul, 01.06.2016 Sirküler No: 2016/012 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:6) YAYINLANMIŞTIR 21.05.2016 tarih ve 29716sayılı Resmi Gazete de 6

Detaylı