Yeminli Mali Müşavir ERTUĞRUL TUNCER. Yeminli Mali Müşavir NURSEL AYKAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yeminli Mali Müşavir ERTUĞRUL TUNCER. Yeminli Mali Müşavir NURSEL AYKAN"

Transkript

1 1

2 İade hakkı olan mükellef iade alacağını indirim yoluyla kullanabilir. Bu takdirde «Yük. KDV» satırı doldurulmaz İade için gerekli belgeler dışındaki belgeler vergi dairesine ibraz edilir İade talebinin bir kısmının nakit bir kısmının indirim yoluyla kullanımı mümkün değil İade hakkını başlangıçta kullanmayan düzeltme beyannamesi vermek suretiyle iade hakkından faydalanabilir İhraç kayıtlı satışlardan doğan iadelerin de indirim yoluyla kullanılması mümkündür Bu takdirde ihracatın gerçekleştiği dönem beyannamesinin indirimler tablosunun 107 nci satırına iade tutarı yazılarak iade alacağından vazgeçilebilir

3 Kural olarak KDV nin indirimi; KDV nin fatura ve benzeri belgede ayrıca gösterilmesi, faturanın deftere kaydedilmesi ve takvim yılının aşılmaması şartlarının birlikte gerçekleşmesine bağlı Mücbir sebep hali hariç defter ve belgeleri zayi olanların TTK 82. maddeye göre ispat edenlerin iade talepleri alış belgelerine ilişkin KDV nin satıcı tarafından beyan edildiğinin tevsiki halinde iade mümkün Tevsik işlemi yapılamadığı takdirde VİR gerekir Satıcının mücbir sebep hali nedeniyle beyannamesini verememesi iade alınmasına engel değil, Tespitin YMM raporu ile yapılabileceği görüşündeyim

4 Kamu kurumları ve kamuya ait kuruluşlara (%51) iadede teminat, YMM ve VİR aranmaz Kamu kuruluşları için özel esas uygulanmaz

5 İstisna kapsamındaki işlemlerde satıcının lehine ve aleyhine ortaya çıkan vade farkı, kur farkı, reklamasyon gideri gibi ödemeler KDV ne tabi değildir. Ancak bu tutarlar azami KDV iade tutarını etkilediğinden iade tutarının hesabında dikkate alınmalıdır

6 İlk defa iade talebinde bulunanlarla iade talebinde önemli artış olanların iadeleri vergi dairesince yapılacak yoklama sonunda yerine getirilir Yoklamanın 30 gün içinde yapılması gerekir. Yoklama müdür yardımcısı başkanlığındaki yoklama grubu tarafında yapılır Tam tasdik sözleşmesi olan mükellefler hakkında yoklama yapılmaz Hakkında olumlu KDV iadesi inceleme raporu bulunan mükellefler hakkında yoklama yapılmaz Yoklama tutanağı vergi dairesi müdürü tarafından değerlendirilir

7

8 2. Alt veya daha önceki safhalar uygulamadan kaldırıldı. Özel Esaslara alınmayı gerektiren durumlar açık ve anlaşılır hale getirildi. Sahte belge ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge ayrımına gidildi. Genel Esaslara dönüş şartları açık ve anlaşılır hale getirildi. Genel Esaslara dönüş için zamanaşımı kabul edildi

9 Özel Esaslar Uygulamasının Amacı Mükellefler Yönünden İade Talebinin Hukuki Dayanağı Yönünden İadenin Türü/Niteliği Yönünden İşlemlerin Gerçekliğini İspat

10 Sahte Belge Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Olumsuz Rapor Olumlu Rapor Olumsuz Tespit Diğer Olumsuz Tespit Nihai Yargı Kararları

11 Sahte belge düzenleme MİYB düzenleme Sahte belge kullanma MİYB kullanma Sahte belge düzenleme tespiti MİYB düzenleme tespiti Sahte belge kullanma tespiti MİYB kullanma tespiti Diğer tespitler (adresinde bulunmama, belge ibraz etmeme v.b Özel esas tabi olanların ortak ve yöneticileri olmak Hakkında olumsuz rapor veya tespit bulunanlardan doğrudan mal/hizmet temin edenler Müteselsil sorumluluk

12 -Adresinde bulunmama -Defter ve belge ibraz etmeme -Beyanname vermeme -İhtiyati tahakkuk ve ihtiyatı haciz uygulananlar

13 30 gün arayla iki kez bilinen adresinde yapılan yoklamada bulunamayan mükellef özel esasa alınır Adresinde bulunmayanların iade talepleri 2 kat teminat karşılığı münhasıran VİR göre çözülür Yeni adresini bildiren mükellef özel esastan çıkartılır Vergiye ilişkin ödevlerini yerine getirmekle birlikte adres değişikliği veya işi bırakma bildirimi verilmemiş olması olumsuz tespit sayılmaz

14 Vergi incelemeye yetkili olanlar ve takdir komisyonlarına mücbir sebep hali hariç defter ve belgelerini yazıyla istenmesine rağmen belirtilen sürede ibraz etmeyenler özel esasa alınır İbraz edilmeyen defter ve belgelerin VUK nda belirtilen türden belgeler olması gerekir Faaliyeti sona erdiği halde kullanılmayan belgelerini iptal ettirilmemesi de bu kapsamda değerlendirilir İade talepleri 2 kat teminatla ve münhasıran VİR ile yerine getirilir İbraz ödevini daha sonra yerine getirenler özel esastan çıkarılır Tarh zaman aşımından önceki dönemlere ilişkin tespitler nedeniyle özel esasa alınanlar zaman aşımı dolduktan sonra genel esasa döndürülür

15 Birden fazla döneme ilişkin KDV beyannamesini vermeyenler (süresinden sonra verilenler hariç) özel esasa alınır İade talepleri münhasıran VİR göre yerine getirilir Verilmeyen beyannamelerin verilmesi halinde genel esasa dönülür Tarh zaman aşımından önceki dönemlere ilişkin tespitler nedeniyle özel esasa alınanlar zaman aşımı dolduktan sonra genel esasa döndürülür ve iade talepleri genel hükümlere göre yerine getirilir

16 KDV yönünden hakkında ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haciz uygulananlar 1 kat teminat gösterilmesi halinde diğer dönemlere ilişkin iade talepleri genel esaslara göre yerine getirilir Bu uygulama mükellefin ortakları, kanuni temsilcileri ve iştirakleri için geçerli değildir

17 Sahte ve MİYB düzenlediği konusunda olumsuz rapor veya tespit bulunan mükelleflerin raporun ait olduğu vergilendirme dönemindeki; Ortakları ve kanuni temsilcileri Kendileri Bunların kurdukları veya ortağı oldukları veya kanuni temsilcisi oldukları mükellefler Hakkında da özel esasa ilişkin hükümler uygulanır Kooperatif ve sermaye şirketlerinde bu düzenleme sadece sahte belge veya MİYB düzenlenmesine neden olan ortakları, bunların kurdukları veya ortağı oldukları ya da kanuni temsilcisi oldukları mükellefler hakkında uygulanacaktır

18 Düzenleme fiilinden sorumlu olan ortak veya kanuni temsilcinin hakkında olumsuz rapor bulunan şirketteki ortaklıktan veya kanuni temsilcilikten ayrılması mükellefin özel esastan genel esasa geçmesini sağlamaz. Ancak, söz konusu ortak veya kanuni temsilcinin hakkında olumsuz rapor bulunan mükellef dışında kurdukları veya ortağı oldukları şirketlerden ayrılmış olmaları halinde, ayrıldıkları şirketlerin iade talepleri ayrılma tarihinden itibaren genel esaslara göre yerine getirilecektir. Bu durumda, birden fazla şirkette ortak veya yönetim kurulu üyesi veya müdür olanların diğer şirketlerdeki görevlerinden de ayrılması gerekmektedir. Düzenleme fiili dışında sahte belge veya MİYB kullanma fiili veya diğer olumsuz tespit bulunan mükelleflerin ortakları, kanuni

19 İade taleplerinin genel esaslara göre yerine getirilmesinde iade talebinden tenzil edilen tutarların indirime engel başka bir husus bulunmaması kaydıyla indirim hesabından çıkartılması gerekmez. İade tutarından dilekçe ile tenzili talep edilen tutarın bulunması halinde KDV beyannamesi düzeltilmeden de iade talebi gerçekleştirilmelidir. Özellikle reddedilen küçük tutardaki iade talepleri nedeniyle birden fazla dönem beyannamesinin düzeltilmesi mükellefe ve muhasebeye ek maliyet yüklemektedir. Uygulamada bazı vergi memurları reddedilen tutarın indirimden de çıkarılmasını talep etmektedir. Tebliğdeki açıklama yetersiz ancak olumlu

20 Düzeltme beyannamesinin verildiği dönemden en son döneme kadar ödenecek KDV doğmuyorsa her dönem için ayrı ayrı beyannamenin düzeltilmesine gerek bulunmamaktadır. Beyannamenin düzeltilmesi halinde ödenecek vergi çıkması halinde vergi ziyaı cezası ve gecikme faizinin ödenmesi halinde genel esasa geçiş sağlanacak. Vergi dairesi yazısına istinaden verilecek beyannamelere pişmanlık hükümlerinin uygulanmayacağı anlaşılmaktadır

21 Haklarında SMİYB kullanma, beyanname vermeme, adresinde bulunmama, defter belge ibraz etmeme nedenleriyle olumsuz tespitleri bulunanlardan özel esasa alınanların 6111 ve 4811 sayılı kanunlara göre KDV artırımında bulunmaları ve artırım tutarının tamamını ödemeleri halinde genel esasa geçirilmeleri gerekiyor. Haklarında olumsuz rapor veya tesit bulunmamakla birlikte alım yaptıkları mükellefler hakkında özel esas uygulandığı için özel esasa alınanların alım yaptıkları dönemleri içeren takvim yılı için KDV artırımında bulunanlar genel esasa alınacak. SMİYB düzenleme raporu veya tespiti, SMİYB kullanma raporu veya tespiti bulunduğu için özel esasa alınanlardan KDV artırımı yapanların genel esasa dönüşü sağlanmayacak

22 Sahte belge düzenleyenler için 5 kat teminat Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleyenler için 4 kat teminat

23 Sahte belge kullananlar için 4 kat teminat Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullananlar için 3 kat teminat

24 Sahte belge düzenleme tespitinde 4 kat teminat Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme tespitinde 3 kat teminat

25 İşlemin gerçekliğini ispat, indirimden iadeden çıkarma Sahte belge kullanma tespitinde 3 kat teminat Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma tespitinde 2 kat teminat

26 2 kat teminat karşılığında veya VİR Henüz sonuçlanmayanlar dahil diğer dönemlere ait iade talepleri 2 kat teminat karşılığında veya VİR Beyanname verilmeye dönemlere ilişkin iade talepleri münhasıran VİR ile

27 Özel esaslar kapsamından çıkarılmıştır. Doğrudan mal veya hizmet temin ettikleri mükellefler hakkında olumsuz rapor bulunanlar; sahte belge düzenleme raporu veya tespiti olanlarda 3 kat teminat, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme raporu veya tespiti olanlarda 2 kat teminat

28 Ödeme + Olumlu rapor Yargı Kararı Rapordan sonra sahte belgede 5 yıl muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgede 4 yıl geçmesi Tespitten sonra sahte belgede 4 yıl muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgede 3 yıl geçmesi

29 Ödeme + Olumlu rapor Yargı Kararı Rapora sonra sahte belgede 4 yıl muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgede 3 yıl geçmesi Tespitten sonra sahte belgede 3 yıl muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgede 2 yıl geçmesi

30 Defter ve belgelerin ibraz edilmediği, beyanname bildirim verilmediği sürece genel esaslara dönülmeyeceği Adresin tespit edilmesi hali

31 Hamiline yazılı çek ile yapılan ödemeler kabul ediliyor Ödemenin kredi kartı, tapu devri, kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla vb yapılması kabul ediliyor Ödemenin PTT yoluyla yapılması halinde, ödeme sırasında düzenlenecek belgenin ibrazı da kabul ediliyor

32 Alıcının sorumluluktan kurtulması için ĠĢlem bedelinin ödendiğinin belgelendirilmesi; 5411 sayılı Bakanlar Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan bankalar vasıtasıyla ödemeleri ve bankaya yapılacak ödeme sırasında düzenlenecek belgede satıcının (veya adına hareket edenlerin) adı soyadı (tüzel kişilerde unvanı) ile bankadaki hesap numarasını ve vergi kimlik numarasını doğru olarak yazdırmaları, Ödemenin çekle yapılmış olması (ciro çek konusu açık değil) Ödemenin kredi kartı (iade talebinde bulunan kişi veya kuruma ait), (Şirket her personele kredi kartı mı dağıtacak? Kredi kartının kime ait olmasının önemi olmamalı) Tapu devri,kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla yapılması, Ödemenin PTT yoluyla yapılması Ayrıca; Taşıma, yükleme, boşaltma, depolama, ambalajlama ve benzeri işlemlerin yapıldığına yönelik belgeler, sigorta poliçesi, vergi, resim, harç, pay, fon gibi ödemeler yapılmışsa bu ödemelere ait belgeler işlemin gerçekliğinin tevsikinde delil olarak kullanılabilir

33 Bilindiği üzere, KDV iade taleplerine ilişkin kontrol ve analiz işlemlerinin merkezden elektronik ortamda yapılması ve bu sayede vergi dairelerinin iş yükünden kurtarılmasını sağlamak, vergi dairelerini ve mükellefleri kırtasiyecilikten kurtarmak, iade/mahsup işlemlerine hız kazandırmak, KDV iade işlemlerine asgari bir standart getirmek ve yurt çapında uygulama birliğini sağlamak vb. amaçlarla, Gelir İdaresi Başkanlığı nca 2010 Ocak vergilendirme döneminden itibaren KDV İadesi Risk Analiz(KDVİRA) Sistemi hayata geçirilmiştir. Şu an başarı ile uygulanmakta olan KDVİRA Sisteminin ana amaçlarından olan KDV iadesinin sağlıklı ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için iadenin her aşamasının takip edilebilmesi gerekli görülmektedir. Bu gereklilikten yola çıkarak Başkanlığımız, KDVİRA sisteminin tamamlayıcısı olarak KDV Ġade Takip Sistemini uygulamaya geçirmektedir

34 Gelir İdaresi Başkanlığı nın mükellef ve çözüm odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde uygulamaya geçen KDV İade Takip Sistemi kısaca, iade mekanizmasının ilk adımı olan mükellefler tarafından elektronik ortamda iade talep dilekçelerinin verilmesi ( tarihi itibariyle iade talep dilekçeleri elektronik ortamda alınmaya başlanmıştır) ile başlayıp mükellefe iadenin yapılmasına kadar geçen süreçteki tüm aşamaların, gerek merkez birimler ve vergi dairesi gerekse de mükellefler tarafından on-line olarak takibine imkan veren bir sistemdir tarihi itibariyle açılacak olan KDV İade Takip Sistemi ile mükellefler vergi dairelerinden talep etmiş oldukları iadelerinin elektronik ortamda iade talep dilekçelerinin verilmesi aşamasında iade işleminin tamamlandığı tarihe kadar aşama aşama nerede olduğunu ve talep tutarları detayını görebileceklerdir

35 KDV GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNE GÖRE KDV ĠADE VE MAHSUPLARINDA ARANAN BELGELER-I - Standart iade talep dilekçesi (genel) - İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi (genel) - İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi (genel) - İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu (genel) - Satış faturaları listesi (genel) - Gümrük beyannamesi veya listesi (Serbest bölgeye yapılan ihracatta serbest bölge işlem formu, posta veya kargo yoluyla gerçekleştirilen ihracatta elektronik ticaret gümrük beyannamesi) (KDVK/11-1-a) - İhracatın beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi (KDVK/11-1-a) -Hizmet faturası veya listesi (hizmet ihracatı) - Ödeme belgesi (dövizin Türkiye'ye getirildiğini tevsik eden bir belge, banka dekontu vb.) (hizmet ihracatı) - Hizmet ihracatının beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi (hizmet ihracatı)

36 KDV GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNE GÖRE KDV ĠADE VE MAHSUPLARINDA ARANAN BELGELER-II - Roaming hizmeti faturaları veya listesi (Roaming hizmeti ) - Roaming hizmetinin beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi (Roaming hizmeti ) -Fason hizmet faturaları veya listesi (serbest bölgelerde verilen fason hizmet ihracatında) - Fason hizmete konu malın serbest bölgeden yurtiçine, yurtiçinden serbest bölgeye gönderilmesine ilişkin gümrük beyannamesi veya gümrük beyannamesi yerine geçen belge aslı veya örneği (serbest bölgelerde verilen fason hizmet ihracatında) - Fason hizmetin verildiği döneme ait indirilecek KDV listesi (serbest bölgelerde verilen fason hizmet ihracatında) - Gümrükçe onaylı satış faturası veya fatura/çek aslı ya da onaylı örneği (iadenin yetki belgeli aracı firma tarafından yapılması halinde bu firmaların gönderdiği icmaller ile ödeme belgelerinin Yeminli onaylı Mali örnekleri) Müşavir Yeminli (yolcu Mali beraberi) Müşavir

37 - İlgili meslek odasına üyelik belgesinin noterce onaylı örneği (Belgede değişiklik olmadığı sürece bir defa verilmesi yeterlidir.) - İmalatçı belgesi (Belgede değişiklik olmadığı sürece bir defa verilmesi yeterlidir.) (KDVK/11-1-c) - İhraç kaydıyla teslim faturaları veya listesi (KDVK/11-1-c) - Gümrük beyannamesi çıktısı veya listesi (serbest bölge işlem formu veya özel fatura örneği) (KDVK/11-1-c) - İhraç kaydıyla teslim edilen malın ihraç edildiğine dair ihracatçı firmadan alınan onaylı yazı, (Bu yazıda; ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin tarihi ve sayısının, belgeyi talep eden imalatçının adı, soyadı veya unvanı, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası, ihraç kayıtlı teslim edilen mala ilişkin fatura veya benzeri belgenin tarihi, numarası, malın cinsi, miktarı, bedeli, KDV oranı ve hesaplanan KDV tutarının gösterilmesi gerekmektedir.) (KDVK/11-1-c)

38 KDV GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNE GÖRE KDV ĠADE VE MAHSUPLARINDA ARANAN BELGELER- IV - İhraç kaydıyla teslim faturaları veya listesi (DİİB ) - Gümrük beyannamesi veya listesi (DİİB ) - DİİB onaylı örneği (DİİB ) sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi uygulamasında aranan, satıcı veya alıcılar nezdinde düzenlenmiş olan özel amaçlı YMM raporu (DİİB ) Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği (KDVK/13-a) - Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği ile kendisi tarafından ilgili mal ve hizmete ilişkin olarak onaylanan proje kapsamında istisna uygulanarak alınacak mal ve hizmet listesinin örneği (KDVK/13-c) - Makine ve teçhizat istisnası bildirim formu (kdvk/13-d) -Alıcının KDV istisnasından yararlanma hakkı bulunduğunu gösterir istisna belgesinin onaylı örneği (kdvk/13-d) - Yatırım teşvik belgesi ile eki global listenin onaylı örneği (kdvk/13-d)

39 KDV GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNE GÖRE KDV ĠADE VE MAHSUPLARINDA ARANAN BELGELER- V - Ulusal güvenlik kuruluşundan alınan belgenin onaylı örneği (EK: 11A) (KDVK/13-f) Ulusal güvenlik kuruluşlarına teslimde bulunan yüklenici firmalara yapılan teslim ve hizmetlerden kaynaklanan iade taleplerinde ise aşağıdaki belgeler aranmaktadır: (KDVK/13-f) - Ulusal güvenlik kuruluşunca yüklenici kuruluşa verilen istisna belgesi ve eki listenin onaylı örneği (EK: 11C, EK: 11B) (KDVK/13-f) - Örneği Tebliğ ekinde yer alan 3065 sayılı KDV Kanununun (13/f) Maddesi Kapsamında Yüklenici Firmalara Yapılan Teslim ve Hizmetlere Ait Liste (EK: 11D) KDV Beyannamesi ekinde verilmiş olmalıdır (KDVK/13-f) - Uluslararası taşımacılık faaliyetinin yürütülmesi için ilgili mevzuat gereğince yetki belgesi alınmasının zorunlu olması halinde, söz konusu belge (Bu belge, belgede değişiklik olmaması kaydıyla sadece bir defa verilir.) (KDVK/14) - Dışişleri Bakanlığından alınan İstisna Belgesinin örneği (KDVK/15-1-a) -Takrir yöntemi kapsamındaki işlemlerde Dışişleri Bakanlığından alınan İstisna Belgesinin veya Takrir Belgesinin aslı veya ERTUĞRUL onaylı TUNCER örneği.(kdvk/15-1-a)

40 KDV GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNE GÖRE KDV ĠADE VE MAHSUPLARINA ĠLĠġKĠN TABLO(*) Teminatsız ve Ġnceleme Raporu Aranılmaksızın Ġade Hakkı Doğuran ĠĢlem KDVK (Madde No) Teminatsız ve Ġncelemesiz Nakit Ġade Sınırı Ġadenin Vergi Dairesine Olan Kendi Amme Borçlarına Mahsubu Ġadenin Mükellefin Kendi SGK Prim Borçları ile Ġthalat Sırasında Uygulanan Vergilere Mahsubu Ġadenin ġirket Ortaklarının Vergi Dairesince Talep Edilen Amme Borçlarına, Ġthalat Sırasında Uygulanan Vergilere ve SGK Prim Borçlarına Mahsubu Ġadenin Mal ve Hizmet Alınan Mükelleflerin Vergi Dairesine Olan Amme Borçlarına, Ġthalat Sırasında Uygulanan Vergilere ve SGK Prim Borçlarına Mahsubu Ġadede YMM Tasdik Raporunun Geçerli Olup Olmadığı (1) Mal İhracı, İhraç Kayıtlı Teslimler (KDVK Md. 11/1-a, c) Türkiye de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar (Bavul Ticareti) (KDVK Md. 11/1-a) TL Var-Sınırsız Var-Sınırsız Var Sadece ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde komandite ortakların) Yok Geçerli Hizmet İhracatı (KDVK Md. 11/1-a) Yok, nakit iade miktarına bakılmaksızın sadece VİR sonucuna göre (Teminat verilmesi halinde iade yapılır, teminat VİR sonucuna göre çözülür) Var, TL ye kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın, TL yi aşarsa aşan kısım VİR veya YMM Raporuna göre (Aşan kısım için teminat verilmesi halinde iade yapılır, Teminat VİR veya YMM Raporuna göre çözülür) Var, TL ye kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın, TL yi aşarsa aşan kısım VİR veya YMM Raporuna göre (Aşan kısım için teminat verilmesi halinde iade yapılır, Teminat VİR veya YMM Raporuna göre çözülür) Sadece ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklar (komandit şirketlerde komandite ortaklar) için var, TL ye kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın, TL yi aşarsa aşan kısım VİR veya YMM Raporuna göre (Aşan kısım için teminat verilmesi halinde iade yapılır, Teminat VİR veya YMM Raporuna göre çözülür) Yok Sadece mahsuben iadelerde geçerli Roaming Hizmetleri (KDVK Md. 11/1-a) Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin Yapılan Fason Hizmetler (KDVK Md. 11/1-a, 12/3) Yolcu Beraberi Eşya (Türkiye de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) (KDVK Md. 11/1-b) TL Var-Sınırsız Var-Sınırsız Var Sadece ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde komandite ortakların) Yok Geçerli Türkiye de İkamet Etmeyen Taşımacılar ile Fuar, Sergi, Panayır Katılımcılarına Yapılan Teslim ve Hizmetler (KDVK Md. 11/1-b) TL Geçersiz

41 Yabancı Sinema Yapımcılarına İlişkin İstisna (KDVK Md. 11/1-b) İade talepleri üst limit aranmaksızın YMM Tasdik Raporu karşılığı yerine getirilir. Geçerli Petrol Arama Faaliyetleri ile Boru Hattıyla Taşımacılık Yapanlara Bu Hatların İnşası ve Modernizasyonuna İlişkin Teslim ve Hizmetler (KDVK Md. 13/c) TL Var-Sınırsız Var-Sınırsız Var Sadece ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde komandite ortakların) Yok Geçerli Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Makine ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna (KDVK Md. 13/d) Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimleri Kapsamında İhraç Edilecek Malların Üretiminde Kullanılan Girdilerin Temininde Tecil-Terkin (KDVK Md. Geç. 17) TL Var-Sınırsız Var-Sınırsız Var Sadece ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde komandite ortakların) Yok Geçerli Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıma Araçları ile Yüzer Tesis ve Araçların Teslimi (KDVK Md. 13/a) Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıma Araç ve Tesislerinin İmal ve İnşasıyla İlgili Teslim ve Hizmetler (KDVK Md. 13/a) Liman ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetlere İlişkin İstisna (KDVK Md. 13/b) Altın, Gümüş, Platin ile İlgili Arama, İşletme ve Zenginleştirme Faaliyetlerine İlişkin İstisna (KDVK Md. 13/c) Yok, nakit iade miktarına bakılmaksızın sadece VİR sonucuna göre (Teminat verilmesi halinde iade yapılır, teminat VİR sonucuna göre çözülür) Var, TL ye kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın, TL yi aşarsa aşan kısım VİR veya YMM Raporuna göre (Aşan kısım için teminat verilmesi halinde iade yapılır, Teminat VİR veya YMM Raporuna göre çözülür) Var, TL ye kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın, TL yi aşarsa aşan kısım VİR veya YMM Raporuna göre (Aşan kısım için teminat verilmesi halinde iade yapılır, Teminat VİR veya YMM Raporuna göre çözülür) Sadece ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklar (komandit şirketlerde komandite ortaklar) için var, TL ye kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın, TL yi aşarsa aşan kısım VİR veya YMM Raporuna göre (Aşan kısım için teminat verilmesi halinde iade yapılır, Teminat VİR veya YMM Raporuna göre çözülür) Yok Sadece mahsuben iadelerde geçerli Liman ve Hava Meydanlarına Bağlantı Sağlayan Demiryolu Hatları ile Liman ve Hava Meydanlarının İnşası, Yenilenmesi ve Genişletilmesine İlişkin İstisna (KDVK Md. 13/e)

42 İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Teslimlerinde İstisna (KDVK Md. 14/3) Diplomatik Temsilcilik ve Konsolosluklara Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisna (KDVK Md. 15/1-a) Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna (KDVK Md. 15/1-b) Engellilerin Kullanımına Mahsus Araç ve Gereçlerin Tesliminde İstisna (KDVK Md. 17/4-s) BM, NATO ve Bunlara Bağlı Fon ve Özel İhtisas Kuruluşları ile OECD nin Resmi Kullanımları İçin Yapılacak Mal Teslimi ve Hizmet İfaları ile Bunların Sosyal ve Ekonomik Yardım Amacıyla Bedelsiz Olarak Yapacakları Mal Teslim ve Hizmet İfalarında İstisna (KDVK Md. Geç. 26) TL Var-Sınırsız Var-Sınırsız Var, Sadece ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde komandite ortakların) Yok Geçerli 3996 Sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret veya 3359 Sayılı Kanun ile 652 sayılı Kararnameye Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Projelerde KDV İstisnası (KDVK Md. Geç. 29) Büyük ve Stratejik Yatırımlara İlişkin İstisna (KDVK Md. Geç. 30) İSMEP Kapsamında Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisna (6111 s. Kanun Md. Geç. 16)

43 Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna (KDVK Md. 13/f) Başbakanlık Merkez Teşkilatına Yapılacak Araç Teslimatında İstisna (KDVK Md. 13/g) TL Var-Sınırsız Var-Sınırsız Var, Sadece ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde komandite ortakların) Yok Geçerli Ürün Senetlerinin İhtisas/Ticaret Borsaları Aracılığıyla İlk Teslimi (KDVK Md. 13/ğ) Transit ve Türkiye ile Yabancı Ülkeler Arasında Yapılan Taşımacılık İstisnası (KDVK Md. 14/1) TL İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade (2) (KDVK Md. 29/2) TL Var, TL ye kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın, TL yi aşarsa aşan kısım VİR veya YMM Raporuna göre (Aşan kısım için teminat verilmesi halinde iade yapılır, Teminat VİR veya YMM Raporuna göre çözülür) Var, TL ye kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın, TL yi aşarsa aşan kısım VİR veya YMM Raporuna göre (Aşan kısım için teminat verilmesi halinde iade yapılır, Teminat VİR veya YMM Raporuna göre çözülür) Sadece ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklar (komandit şirketlerde komandite ortaklar) için var, TL ye kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın, TL yi aşarsa aşan kısım VİR veya YMM Raporuna göre (Aşan kısım için teminat verilmesi halinde iade yapılır, Teminat VİR veya YMM Raporuna göre çözülür) Yok Geçerli İndirimli Orana Tabi Fason Tekstil ve Konfeksiyon İşlerinde İade (KDVK Md. 29/2) Yok, nakit iade miktarına bakılmaksızın münhasıran Teminat veya VİR karşılığında Var, TL ye kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın, TL yi aşarsa aşan kısım Teminat ve/veya VİR Raporuna göre (Aşan kısım için teminat verilmesi halinde iade yapılır, Teminat VİR Raporuna göre çözülür) Var, TL ye kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın, TL yi aşarsa aşan kısım Teminat ve/veya VİR Raporuna göre (Aşan kısım için teminat verilmesi halinde iade yapılır, Teminat VİR Raporuna göre çözülür) Sadece ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklar (komandit şirketlerde komandite ortaklar) için var, TL ye kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın, TL yi aşarsa aşan kısım VİR Raporuna göre (Aşan kısım için teminat verilmesi halinde iade yapılır, Teminat VİR Raporuna göre çözülür) Yok Geçersiz

44 KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠ ĠLE YAPILAN TEMEL DEĞĠġĠKLĠKLER TEVKĠFAT MADDE NO 9 MADDE NO KONU MEVCUT HALĠ YENĠ UYGULAMA KISMĠ TEVKĠFAT TEVKĠFAT TEVKĠFAT/ĠA DE TEVKĠFAT/ĠA DE KONU MEVCUT HALĠ YENĠ UYGULAMA Çinko oksit teslimleri (5/10) kısmi tevkifat kapsamına alınıyor. Tevkifat uygulamasından kaynaklanan ve vergi inceleme raporuna göre mahsuben iade talep edilen işlemlere ilişkin ayrıntılı açıklama yapılıyor. Mal teslimlerine dayalı tevkifatlı işlemlerden doğan KDV nin mahsuben iadesinde miktarına bakılmaksızın incelemesiz teminatsız iade yapılması öngörülüyor. Tevkifat uygulamasından kaynaklanan ve incelemesiz/teminatsız iadesi talep edilen tutar TL'den TL'ye çıkarılıyor. VERGĠYĠ DOĞURAN OLAY 10 VERGĠYĠ DOĞURAN OLAY Muhtelif KDV Genel Tebliğlerinde konuya ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. KDV Genel Tebliğlerinde dağınık halde bulunan mevzuat tek bir bölümde toplanmış, ifadeler güncellenmiş ve konular verilen özelgeler de dikkate alınarak daha açık ve anlaşılır hale getirilmiştir. TAM ĠSTĠSNALAR - ĠHRACAT MADDE NO ĠSTĠSNA ADI MEVCUT HALĠ YENĠ UYGULAMA Bu kapsamda işlem yapma alt limiti 600 TL.dir TL. ye çıkartılıyor. 11/1-a BAVUL TĠCARETĠ Karışık ve takibi zor bir beyan usulü var. İstisna, onaylı özel fatura ve döviz alım belgesi ile tevsik ediliyor. Beyan usulü gümrük beyannameli ihracata paralel hale getiriliyor. Döviz alım belgesi ibraz zorunluluğu kaldırılıyor

45 11/1-a 11/1-b HĠZMET ĠHRACI YOLCU BERABERĠ EġYA Mahsuben iade talepleri miktara bakılmaksızın incelemesiz ve teminatsız yerine getirilir. Nakden iade taleplerinde TL'ye kadar inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmaz TL'yi aşan kısım için inceleme raporu, YMM raporu ve teminat verilir. Satışlarda yalnızca fatura kullanılmaktadır. Alıcıya KDV iadesine aracılık eden firmalar aracılık faaliyetinin yanı sıra başka faaliyetlerde de bulunabilmekteler. Hizmet ihracından kaynaklanan iadelerde usul değişiyor. Mahsuben iadelerde TL.ye kadar incemesiz teminatsız iade sınırı geliyor. Nakden iade sadece vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getiriliyor. Bu satışlarda, fatura hükmünde olmak ve faturada yer alan bilgileri taşımak kaydıyla ödeme kaydedici cihaz fişi de kullanılabileceği yönünde düzenleme yapılıyor. Alıcıya KDV iadesine aracılık eden firmalara "sadece bu kapsamda aracılık yapabilecekleri" yönünde düzenleme yapılıyor. 11/1-b 11/1-c Geçici 17 YABANCI SĠNEMA YAPIMCILARINA TANINAN ĠSTĠSNA ĠHRAÇ KAYDIYLA TESLĠM DAHĠLDE ĠġLEME ĠZĠN BELGESĠ Aracı firmaların yetki belgesi süresiz olarak verilmekte. Mevcut mevzuatta bir düzenleme yok. İmalatçı tanımı kapsamına girmeyen mükelleflerin ÖFK, Dış Ticaret Sermaye Şirketi ve Sektörel Dış Ticaret Şirketi tecil ihraç kaydıyla teslim yapmaları mümkündür. Aracı firmaların yetki belgesi 5 yılık süre ile sınırlandırılıyor. Bu kapsamdaki iadenin sinema filminin çekimi bittikten sonra yapılacağı yönünde düzenleme yapılıyor. İmalatçı tanımı kapsamına girmeyen (Katılım Bankaları, Dış Ticaret Sermaye Şirketi ve Sektörel Dış Ticaret Şirketi) mükelleflerin tecil ihraç kaydıyla teslim yapmaları mümkün olmayacaktır. Sadece Sanayi Sicil Belgesine sahip olanlar imalatçı kabul Zirai üretim yapanlar da imalatçı tanımı kapsamına alınıyor. ediliyor. İhracatın gerçekleşmemesi halinde imalatçının ödediği vergi için ihracatçıya rücu etmesi hali; bu hallerde indirim uygulaması; iadenin indirim yoluyla kullanılması ve bedelsiz ihracat hakkında açıklamalar yapılıyor. DİİB sahibi alıcıların 3065 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamında KDV ödemeksizin mal alımı yapmaları için ayrıca imalatçı vasfını haiz olmaları gerekmeyeceği açıklaması yapılıyor. DİİB sahibi mükelleflere geçici 17 nci madde kapsamındaki teslimlerde teslimi yapanın "imalatçı" olması şartı aranmaktadır. DİİB sahibi mekellefe geçici 17 nci madde kapsamında teslim yapacaklarda aranan "imalatçı" şartı kaldırılmaktadır. Eşdeğer eşya uygulamasına yönelik düzenleme yapılıyor. Yalnız bu kapsamda iade DİİB kapatılmadan yerine getirilmez. DİİB sahibi mükellef ürettiği mamulü Kanunun 11/1-c maddesi kapsamında veya başka bir DİİB sahibine teslim edebilir. Ancak bu kapsamdaki iadelerde geçici 17 veya teminat kapsamdaki alımların bedelleri iade hesabına dahil edilemez

46 ĠADE İncelemesiz teminatsız iade limiti TL. dir TL.ye çıkarılıyor. TAM ĠSTĠSNALAR - ĠHRACAT ĠSTĠSNASI DIġINDA KALAN DĠĞER ĠSTĠSNALAR MADDE NO ĠSTĠSNA ADI MEVCUT HALĠ YENĠ UYGULAMA 13/a 1-HAVA, DENĠZ VE DEMĠRYOLU ARAÇLARININ TESLĠMĠ Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere, bu araçların teslimi KDV den istisnadır. İstisna hükmünde yer alan işlemler türler itibariyle net olarak ortaya koyulmamıştı. Araçların çeşitli şekillerde işletilmesi konusunda bir netlik yoktu. İşlemler (Teslim, bakım/onarım, imal ve inşa) alt başlıklar halinde ele alınıyor İstisnanın kapsamına giren araçlar biraz daha ayrıntlı bir şekilde yazılıyor 2-HAVA, DENĠZ VE DEMĠRYOLU ARAÇLARININ TADĠL, BAKIM, ONARIM- ĠMAL ĠNġASI Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere, bu araçlarla ilgili olarak verilen tadil, onarım ve bakım hizmetleri -imal ve inşaası KDV den istisnadır. İstisnadan yararlanmak isteyenlere sadece istisna belgesi düzenleniyordu. İstisna belgesine sahip mükelleflerde yapılan teslim ve hizmetlerde istisna uygulanıyordu.bu alımların tadil bakım onarımda veya imal ve inşaada kullanılıp kullanılmadığına dair bir kontrol mekanizması bulunmamaktaydı. Tadil, bakım, onarım / imal ve inşa uygulaması projeye bağlı olarak ve sadece proje kapsamında yer alan mal ve hizmetlerle sınırlı olarak uygulanacak hale getiriliyor. Proje süresiyle sınırlı olarak istisna belgesi verilmesi, revizelerin de istisnaya tabi tutulabileceği belirtiliyor. Projenin bitiminde istisna belgesinin vergi dairesi tarafından kontrolünün yapılarak kapatılması öngörülüyor. 13/b LĠMANLARDA YAPILAN HĠZMETLER Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler KDV den istisnadır. Liman ve hava meydanlarında verilen hizmetlerin hangi araç için verildiği ve istisna tanımına giren işlemlerin niteliğini tespit konusunda bir netlik bulunmamaktaydı. Liman ve hava meydanı tanımları ilgili kurumların görüşleri doğrultusunda netleştiriliyor -Düzenlenen faturada hizmetin nevinin yanı sıra hangi araç için verildiğinin ayrıca belirtilmesi isteniyor

47 13/c 1-PETROL ARAMA Türk Petrol Kanununun (13/1) maddesi hükmünde belirtilen bir petrol hakkı sahibine, temsilcisine veya Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce kabul edilmiş müteahhidine hak sahibi adına yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları KDV'den istisnadır. Uygulamada Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen usul ile tebliğ metni arasında uyumsuzluk vardı. Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün görüşü ithalatta uygulanan sistemin yurtiçi alımlara da uygulanması öngörülüyor İstisna belgesi kapsamında bir aylık dönemde alınan sarf malzemelerini içeren listenin PİGM tarafından onaylanması isteniyor Vasıta, akaryakıt ve demirbaş alımlarının önce PİGM tarafından karara bağlanması yani ön alım izni verilmesi gerektiği ifade ediliyor Boru hattı ile taşımacılık yapanların istisnadan yararlanmasına dair usul ve hükümler halen uygulanmakta olan petrol aramalarına ilişkin usul ve esaslara paralel olarak belirleniyor. 2-ALTIN GÜMÜġ PLATĠN ARAMA Altın, gümüş ve platin ile ilgili arama, işletme, zenginleştirme Önce öde sonra al sisteminden vazgeçilerek istisnadan ve rafinaj faaliyetlerine ilişkin olmak üzere, bu faaliyetleri yararlanma hakkı bulunanlara, istisna belgesi düzenlenmek yürütenlere yapılan teslim ve hizmetler" KDV den suretiyle, proje kapsamındaki alımlarını KDV siz yapma müstesnadır. Mevcut sistemde önce öde sonra al sistemi imkanı sağlanıyor. uygulanıyor. Uygulamada istisna kapsamında mal ve hizmet alımları takip edilmiyordu. Alınan mal ve hizmetlerin bu istisna kapsamında kullanılıp kullanılmadığı tespit edilemiyordu. 13/d YTB ĠSTĠSNASI Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri KDV'den istisnadır. Mevcut uygulama genel olarak korunuyor.yatırımın usulüne uygun olarak gerçekleşmemesi halinde satıcının iadesinin yerine getirilip getirilmeyeceğine dair bir netlik bulunmuyordu. Devlet üniversite ve hastaneleri ile Belediyelere verilen YTB de yer alan makina ve techizatlarda istisnanın uygulanabilmesi için aranan şart olan indirim hakkı tanınan işlemlerde kullanılması şartı net değildi. Yatırımın usulüne uygun olarak gerçekleşmemesi halinde satıcının iadesinin yerine getirileceği açıkça yazılıyor. İndirim hakkı tanınan işlemlerde kullanılma şartı, bilançoya veya aktife kaydedilme şartı olarak değiştiriliyor.yatırım teşvik belgesi kapsamında alınan makine ve teçhizatın ilgili birim, kurum ve kuruluşun veya iktisadi işletmesinin bilanço veya aktifine kaydedilmesi ve bu durumun satın almanın gerçekleştiği döneme ilişkin KDV beyannamesi verme süresi içinde vergi dairesine bildirilmesi şartıyla istisna belgesi verilmesi ve istisnadan faydalanması öngörülüyor

48 13/e LĠMANLARIN VE HAVA MEYDANLARININ ĠNġASI, YENĠLENMESĠ VE GENĠġLETĠLMESĠ 13/f ULUSAL GÜVENLĠK KURUMLARININ BU AMAÇLI ALIMLARINA YÖNELĠK ĠSTĠSNA 13/g BAġBAKANLIK MERKEZ TEġKĠLATININ TAġIT ALIMLARI 13/ğ TARIM ÜRÜNLERĠ LĠSANSLI DEPOCULUK KANUNUNA GÖRE UYGULANAN ĠSTĠSNA Liman ve hava meydanlarına bağlantı sağlayan demiryolu Liman tanımı için 13/b maddesine atıf yapılıyor hatları ile limanlar ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi İstisnanın proje kapsamında uygulanması öngörülüyor ve genişletilmesi işlerini fiilen kendisi yapan veya yaptıran Yap-işlet-devret sınırlaması kaldırılıp kiracı ve işletme hakkı mükellefler ile genel bütçeli idarelere bu işlere ilişkin olarak sahiplerinin faydalanması mümkün hale getiriliyor. yapılan mal teslimleri ve inşaat taahhüt işleri KDV'den istisnadır.istisnadan yararlanmak isteyenlere sadece istisna belgesi düzenleniyordu. İstisna belgesine sahip mükelleflerde yapılan teslim ve hizmetlerde istisna uygulanıyordu. Bunların bu istisna kapsamında kullanılıp kullanılmadığına dair bir kontrol mekanizması bulunmamaktaydı. İstisnadan bu işleri fiilen kendisi yapan ya da yaptıran mükellefler ile Yap-işlet-devret çerçevesinde yapan ya da yaptıran mükellefler ile genel bütçeli kuruluşlar faydalanabilmekteydi. Kiracı ve işletme hakkı sahiplerinin faydalanması mümkün değildi. Uulusal güvenlik kuruluşlarına yapılan; - uçak, helikopter, gemi, denizaltı, tank, panzer, zırhlı personel taşıyıcı, roket, füze ve benzeri araç ve silahlar ile bunların oluşturduğu sistemlerin teslimi, - bu araç, silah ve sistemlere ilişkin mühimmat, teçhizat, yedek parça ve eklentilerinin teslimi, - yukarıda belirtilen araç, silah ve sistemlerin ar-ge, yazılım, üretim, montaj, tadil-bakım-onarım ve modernizasyonuna ilişkin mal teslimi ve hizmet ifaları, girmektedir. Mevcut sitem korunuyor sayılı Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan araçların, Mevcut sitem korunuyor. Başbakanlık merkez teşkilatına tesliminde KDV hesaplanmaz sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa göre düzenlenen ürün senetlerinin, ürün ihtisas borsaları ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığından ürün senedi alım-satımı konusunda izin alan ticaret borsaları aracılığıyla ilk teslimi KDV den istisnadır. Daha önce bir düzenleme yapılmamıştı. Uygulamanın usul ve esasları belirleniyor

49 14 ULUSLARARASI TAġIMACILIK Transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işlerinde Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek taşıma işleri vergiden istisna edilmiştir.taşımacılığın tevsikine ilişkin olarak 60 no.lu Sirkülerde yapılan açıklamalar mevcuttu. 15 DĠPLOMATĠK ĠSTĠSNA Karşılıklı olmak kaydıyla, yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerine, konsolosluklarına yapılan teslim ve hizmetler vergiden istisnadır.uluslararası kuruluşların resmi ihtiyaçlarında kullanacakları mal ve hizmetlere istisna uygulanabilmesi için bu kuruluşun yazıyla işlemi yapacak müesseseden istisna uygulanmasını talep ediyordu. Sirkülerdeki açıklamalar Tebliğe işleniyor Ro-ro ve dorse kullanılarak yapılan taşımacılıkta istisnanın uygulanacağı açıkça ifade ediliyor. Uluslararası taşımacılık işlerinden kaynaklanan iade taleplerinde kullanılacak tevsik edici belgeler netleştiriliyor. Uluslararası kuruluşlara yapılacak teslim ve hizmetler Dışişleri Bakanlığının isteği doğrultusunda Diplomatik temsilciliklere yapılan teslim hizmetlere paralel hale getiriliyor Fahri Konsolosların istisnadan faydalanamayacağı metne işleniyor 17/4-s ÖZÜRLÜLERE ARAÇ-GEREÇ TESLĠMĠ Engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel Özürlü ifadesi yerine engelli ifadesi kullanılıyor olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar Binek otomobilin istisna kapsamında olmadığına dair ifade programlarının teslimi KDV'den istisnadır.binek otomobilleri Tebliğe işleniyor bu kapsamda değerlendirilmemektedir. Binek otomobillerinin özürlülere tesliminde istisna uygulanması için açılan çok sayıda davaya İdaremiz muhatap olmaktadır. Geçici 26 BM, NATO ve OECD nin resmi kullanımları için uygulanan istisna (BM) ile (NATO) temsilcilikleri ve bu Teşkilatlara bağlı fon Mevcut sistem korunuyor. Nakden iade taleplerindeki VİR ve özel ihtisas kuruluşları ile (OECD) resmi kullanımları için veya YMM Tasdik Raporu aranmaksızın iade yapılacak yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları, bunların sosyal ve asgari tutar diğer istisnalar ile paralel şekilde TL ye ekonomik yardım amacıyla bedelsiz olarak yapacakları mal çıkartılıyor. teslimi ve hizmet ifaları, bedelsiz mal teslimi ve hizmet ifaları ile ilgili mal ve hizmetlerin bunlara teslim ve ifası; finansmanlarının bu kuruluşlar tarafından karşılanması şartıyla ilgili kurum, temsilcilik, program, fon ve özel ihtisas kuruluşlarının Türkiye deki faaliyetlerinin devamı veya ilgili kurumlara ilişkin uluslararası anlaşmaların yürürlükte bulunduğu süre içerisinde katma değer vergisinden müstesnadır. Nakden iade taleplerindeki VİR veya YMM Tasdik Raporu aranmaksızın iade yapılacak asgari tutar 200 TL idi

50 Geçici 29 YAP-ĠġLET- İstisnadan; DEVRET MODELĠ ÇERÇEVESĠNDE GERÇEKLEġTĠRĠ LECEK PROJELERDE ĠSTĠSNA sayılı Kanuna göre yap-işlet-devret modeli çerçevesinde gerçekleştirilecek projeler, sayılı Kanunun ek 7 nci maddesine göre Yüksek Planlama Kurulu tarafından kiralama karşılığı yaptırılmasına karar verilen sağlık tesislerine ilişkin projeler, sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesine göre Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kiralama karşılığı yaptırılmasına karar verilen eğitim öğretim tesislerine ilişkin projeler, - Yukarıdaki projelerden 4/4/2012 tarihinden (652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 uncu maddesi kapsamındaki, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kiralama karşılığı yaptırılmasına karar verilen eğitim öğretim tesislerine ilişkin projelerde 15/6/2012 tarihinden) önce ihale veya görevlendirme ilanı yayımlanmış ancak teklif alınmamış projeler, - Bu projelerden 31/12/2023 tarihine kadar ihale veya görevlendirme ilanı yayımlanacak olanlar yararlanır. İstisnadan yararlanmak isteyenlere sadece istisna belgesi düzenleniyordu. İstisna belgesine sahip mükelleflerde yapılan teslim ve hizmetlerde istisna uygulanıyordu.bu alımların bu istisna kapsamında kullanılıp kullanılmadığına dair bir kontrol mekanizması bulunmamaktaydı. Projeye bağlı olarak ve sadece proje kapsamında yer alan mal ve hizmetlerle sınırlı olarak uygulanacak hale getiriliyor Proje süresiyle sınırlı olarak istisna belgesi verilmesi, revizelerin de istisnaya tabi tutulabileceği belirtiliyor Projenin bitiminde istisna belgesinin vergi dairesi tarafından kontrolünün yapılarak kapatılması öngörülüyor Geçici 30 BÜYÜK- STRATEJĠK YATIRIMLAR 31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, yatırım teşvik belgeleri kapsamında asgari 500 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen stratejik yatırımlar kapsamında, inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve takvim yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV nin, izleyen yıl içerisinde bu kapsamda işlemleri bulunan mükelleflere iade edilmesi öngörülmektedir. Mevcut sistem korunuyor

51 6111 sayılı Kanun MADDE 16 ĠSMEP KAPSAMINDA UYGULANACAK ĠSTĠSNA İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında, İstanbul İl Özel İdaresine bağlı olarak faaliyet gösteren İstanbul Proje Koordinasyon birimine yapılacak teslim ve hizmetler, finansmanı yabancı devletler, uluslararası kurum ve kuruluşlarca karşılanmak şartıyla 31/12/2020 tarihine kadar KDV den müstesnadır. İstisnadan yararlanmak isteyenlere sadece istisna belgesi düzenleniyor. İstisna belgesine sahip mükelleflerde yapılan teslim ve hizmetlerde istisna uygulanıyor. Mevcut uygulama sürüyor. Herhangi bir değişiklik öngörülmedi. ĠADE İncelemesiz teminatsız iade limiti iade hakkı doğuran işlemin türüne göre 200 ile TL. arasındadır. KISMĠ ĠSTĠSNALAR TL.ye çıkarılıyor. MADDE NO KONU MEVCUT HALĠ YENĠ TASLAKTA ÖNGÖRÜLEN UYGULAMA 17 SOSYAL VE ASKERĠ AMAÇLI ĠSTĠSNALAR ĠLE DĠĞER ĠSTĠSNALAR Muhtelif KDV Genel Tebliğlerinde bu maddede düzenlenen istisna uygulamalarına ilişkin açıklamlara yer verilmiştir. Çeşitli KDV Genel Tebliğlerinde dağınık bir şekilde bulunan istisna düzenlemelerine yönelik açıklamalar tek bir bölümde toplanmış, ifadeler güncellenmiş ve konular verilen özelgeler de dikkate alınarak daha açık ve anlaşılır hale getirilmiştir. 18 ĠSTĠSNADAN VAZGEÇME Muhtelif KDV Genel Tebliğlerinde konuya ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. ĠNDĠRĠMLĠ ORANA TABĠ ĠġLEMLERDEN KAYNAKLANAN ĠADELER MADDE NO KONU MEVCUT HALĠ YENĠ UYGULAMA KDV Genel Tebliğlerinde dağınık halde bulunan mevzuat tek bir bölümde toplanmış, ifadeler güncellenmiş ve konular verilen özelgeler de dikkate alınarak daha açık ve anlaşılır hale getirilmiştir. 29/2 ĠNDĠRĠMLĠ ORANA TABĠ ĠġLEMLERDEN KAYNAKLANAN ĠADELER ĠNDĠRĠMLĠ ORANA TABĠ ĠġLEMLERDEN KAYNAKLANAN ĠADELER İndirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan KDV tutarlarının iadesine yönelik usul ve esaslar 119 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile belirlenmiştir. İndirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan KDV tutarlarının iadesine yönelik usul ve esaslar 119 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile belirlenmiştir. Yeni Tebliğ'de indirimli orana tabi işlemlerden doğan verginin iadesinin hesaplanmasına ilişkin tablo değiştirilmiştir. 119 Seri No.lu KDV Genel Tebliğindeki açıklamalar tek tebliğ metnine eklenmiştir. Bu kapsamda önceki tebliğ metninde yer alan atıflar güncellenmiştir

52 ĠADE USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR MADDE NO KONU MEVCUT HALĠ YENĠ UYGULAMA GENEL ESASLARA GÖRE ĠADE USULÜ / MAHSUBEN ĠADE Mahsuben iade talebinde bulunulmuş olma koşulu münhasıran dilekçeye bağlanmıştır. KDV iadesi için mahsup talep dilekçesi dışında gerekli diğer belgelerin ibraz edilmiş olması halinde, aksine talepte bulunuluncaya kadar, mükellefin kendi vergi borçları için mahsup talebinde bulunduğu kabul edilir. Hizmet karatkerli işlemlerde nakit iadelerde iadeler münhasıran VİR ile yapılacak. Teminat verilmesi halinde teminatın YMM raporu ile çözülmesi uygulaması son buluyor. Teminatlar münhasıran VİR ile çözülecek. KDV KANUNUNUN ĠADE HAKKI DOĞURAN ĠLGĠLĠ MADDELERĠ ĠġLEMĠN TÜRÜNE GÖRE ĠADE PROSEDÜRÜ Mevcut tebliğlerde KDVİRA uygulamasına ilişkin bir ifade bulunmamaktadır KDVĠRA STANDART ĠADE TALEP DĠLEKÇESĠ ĠADESĠ TALEP EDĠLEN KDV HESAPLAMA TABLOSU Mevcut taslakta KDVİRA nın mükelleflerce ibraz edilen belgeleri sorgulamaya tabi tutacağı hükmüne yer verilmiştir. Eski uygulamada mükellefler iade taleplerini elle yazıp imzaladıkları dilekçelerle yapıyorlardı. Yeni taslakla iade talebinin 429 Seri No.lu VUK Genel Tebilğinde öngörülen Standart İade Talep Dilekçeleri ile yapılacağı belirtimiştir. Mevcut uygulamada iade talebine ilişkin belgeler arasında bu belge istenmemektedir. Yeni taslakta, iadesi talep edilen tutarın hangi girdiler nedeniyle yüklenildiği ve ne şekilde hesaplandığına ilişkin olarak bu tablo istenmektedir. HIZLANDIRILMIġ ĠADE SĠSTEMĠ MADDE NO KONU MEVCUT HALĠ YENĠ UYGULAMA Başvuru tarihi itibariyle bilanço verilerinin tamamının sağlanması istenmiştir. Mevcut uygulamada 350 işçi çalıştırma şartı vardır. Yeni taslakta bilanço verisi olarak istenen rakamların dört tanesinden herhangi üç tanesinin sağlanması yeterli kabul edilmiştir. HIZLANDIRILMIġ ĠADE SĠSTEMĠ 350 olan işçi çalıştırma şartı taslakta 250'ye indirilmektedir

53 ĠNDĠRĠMLĠ TENĠMAT UYGULAMASI MADDE NO KONU MEVCUT HALĠ YENĠ TASLAKTA ÖNGÖRÜLEN UYGULAMA İndirimli teminat uygulaması 84 Seri No.lu Tebliğ de bir başlık olarak düzenlenmiştir. ĠNDĠRĠMLĠ TENĠMAT UYGULAMASI ÖZEL ESASLAR Yeni taslakta ise uygulamadan yararlanmanın koşulları güncellenerek mükelleflere İNDİRİMLİ TENİMAT UYGULAMASI SİSTEMİ (İTUS) SERTİFİKASI verilmesi şeklinde yeni bir düzenleme öngörülmüş, Ayrıca yeni taslakta İTUS uygulamasından yararlanabilecek mükelleflerin kapsamı genişletilmiştir. MADDE NO KONU MEVCUT HALĠ YENĠ UYGULAMA Kapsam ve kapsama girmeyi gerektiren filler ve mükellef grupları yeniden tanımlanmıştır. KAPSAM VE KAPSAMA GĠRMEYĠ GEREKTĠREN FĠĠLLER 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğine Özel esaslar uygulamasının Kapsamı çok geniştir. -Kapsamın belirlenmesinde belgeden hareket edilmiştir. -Sahte belge ticareti yapmak amacıyla mükellefiyet tesis ettirenlerin durumu ayrıca ele alınmış, iade taleplerinin yerine getirilmesi ve özel esaslardan çıkış bu mükellefler için zorlaştırılmıştır. ĠADE TALEPLERĠNĠN YERĠNE GETĠRĠLMESĠNDE UYGULANAN PROSEDÜR Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge (SMİYB) düzenleme ve kullanma fiillerinin yaptırımları aynıdır. Belgeden hareketle belirlenen olumsuz durumlara göre iade taleplerinin yerine getirilmesinde farklı usuller ve müeyyideler belirlenmiş, bir başka deyişle cezanın işlenen suç ile orantılı olması benimsenmiştir. Özellikle kullanıcı olduğu yönünde belirlemeler bulunan mükelleflerin durumdan haberdar edilerek karşı tez sunma imkanı getirilmiştir

54 .-Genel esaslara dönüşler açıkça belirlenmemiş, sisteme giriş var ancak çıkış yolları net değildir. -Sistemden çıkış çoğunlukla vergi incelemesine bağlanmış ancak incelemeler ile ilgili bir süre sınırlaması getirilmemiştir..-genel esaslara dönüş için gereken şartlar açık ve herkesin anlayabileceği bir şekilde ifade edilmek suretiyle yorum ve uygulama farklılıkları ortadan kaldırılmaktadır. -Genel esaslara dönüş şartları eyleme uygun olarak belirlenmektedir. GENEL ESASLARA DÖNÜġ - Süre aşımı nedeniyle sistemden çıkış öngörülmemiş Bir başka deyişle mevzuatın gereği yerine gelmediği sürece tarh zamanaşımı kadar ya da daha fazla süre geçse bile sistemden çıkılamamaktadır. - Yargı kararı ile çıkışlarda nihai yargı kararı gerekmektedir. -Alışa ilişkin ödemenin banka kanalıyla yapıldığının tevsiki ile sistemden çıkılabiliyor. (Müteselsil sorumluluk) Kapsamdan Çıkılması İçin ü Yargı Kararı ü Olumlu Rapor ü Kullanma Fiilinin İşlendiği Durumlarda Kullanılan Belgenin Kayıtlardan Çıkarılmasının Yanı sıra ü Süre aşımı suretiyle de Kapsamdan Çıkılmasına imkan sağlanmaktadır. -Yalnızca ödemenin banka aracılığıyla yapılmış olması değil delil serbestisi kapsamında işlemin gerçekliğini ispat eden mükellef, özel esaslar kapsamına hiç alınmayacak MÜTESELSĠL SORUMLULUK MADDE NO KONU MEVCUT HALĠ YENĠ TASLAKTA ÖNGÖRÜLEN UYGULAMA Alıcıların müteselsil sorumluluktan kurtulmasında ödemenin nama yazılı çek ile yapılması kabul ediliyor. Hamiline yazılı çek ile yapılan ödemeler de kabul ediliyor. MÜTESELSĠL SORUMLULUK Mevcut tebliğlerde ödemenin bu şekilde tevsikine yönelik düzenleme bulunmamaktadır. Ödemenin kredi kartı (iade talebinde bulunan kişi veya kuruma ait), tapu devri, kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla (ön ödeme avansı şeklinde kamu kurum ve kuruluşlarının veznesine ödeme gibi) yapılması da kabul ediliyor. Ödemenin PTT yoluyla yapılması halinde, ödeme sırasında düzenlenecek belgenin ibrazı da kabul ediliyor

55 TEŞEKKÜRLER

SMMM Halim BURSALI İSMMMO Eğitmeni

SMMM Halim BURSALI İSMMMO Eğitmeni SMMM Halim BURSALI İSMMMO Eğitmeni ORTAK HUSUSLAR İade Uygulamasında geçiş Tebliğin yürürlük tarihinden sonraki vergilendirme dönemlerine ilişkin iade talepleri, standart iade talep dilekçesi kullanılmak

Detaylı

KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ MUĞLA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ KEMAL OKTAR 17 Mayıs 2014 KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN YENİLİKLER KDV iadelerine ilişkin alt limitler KDV İadelerinin

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNİN KDV İADE UYGULAMASINDA GETİRDİĞİ YENİLİKLER/DEĞİŞİKLİKLER

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNİN KDV İADE UYGULAMASINDA GETİRDİĞİ YENİLİKLER/DEĞİŞİKLİKLER KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNİN KDV İADE UYGULAMASINDA GETİRDİĞİ YENİLİKLER/DEĞİŞİKLİKLER Seyhan KANDEMİR Universal&Partners Vergi Direektörü e-mail: seyhankandemir@gmail.com 1. Giriş Katma

Detaylı

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT KATMA DEĞER VERGİSİ İADELERİNDE ARANACAK BELGELER İADE DOSYALARI İLE YMM İADE RAPORLARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONULARA İLİŞKİN ÇÖZÜMLER VE ÖZELGE ÖRNEKLERİ 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunundaki

Detaylı

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER. Mehmet MAÇ Yeminli Mali Müşavir

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER. Mehmet MAÇ Yeminli Mali Müşavir KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER Mehmet MAÇ Yeminli Mali Müşavir YURTDIŞINDAN SAĞLANAN HİZMETLERDE KDV SORUMLULUĞU Bu konuda anlayış değişikliği olmamıştır. Özet olarak; Hizmeti veren

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 1 SERİ NO.LU TEBLİĞ İLE YAPILAN DÜZENLEMELER

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 1 SERİ NO.LU TEBLİĞ İLE YAPILAN DÜZENLEMELER KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 1 SERİ NO.LU TEBLİĞ İLE YAPILAN DÜZENLEMELER 1. KONU: Bilindiği üzere, 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Katma

Detaylı

İçindekiler KATMA DEGER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

İçindekiler KATMA DEGER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İçindekiler KATMA DEGER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ I- MÜKELLEFİYET... 1 A. VERGİNİN KONUSU... 1 1.Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler... 1 1.1. Ticari, Sınaî, Zirai Faaliyet ve Serbest Meslek Faaliyeti

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği ( 26/04/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olup, 01/05/2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.) I- MÜKELLEFİYET... 21 A. VERGİNİN KONUSU...

Detaylı

Sirküler Rapor 17.10.2014/199-1 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 1) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor 17.10.2014/199-1 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 1) YAYIMLANDI Sirküler Rapor 17.10.2014/199-1 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 1) YAYIMLANDI ÖZET : 1-123 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerini

Detaylı

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun1 19 uncu maddesinin (c) bendi hükmüne göre, özel

Detaylı

20 Ağustos 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29451 TEBLİĞ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

20 Ağustos 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29451 TEBLİĞ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 20 Ağustos 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29451 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun1

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ KDV TAMİMLERİ (BİRLEŞTİRİLMİŞ VE GÜNCELLENMİŞ) İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL MEVZUAT BİLGİSİ VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR...

Detaylı

Konu: KDV Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) Hk.

Konu: KDV Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) Hk. Sayı: Rehber.2014/042 Ankara, 17.10.2014 Konu: KDV Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) Hk. 16 Ekim 2014 tarih ve 29147 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan KDV Uygulama Tebliğinde

Detaylı

C. İNDİRİM 1. Vergi İndirimi Örnek: Örnek: 2.İndirilemeyecek KDV 2.1. Genel Açıklama

C. İNDİRİM 1. Vergi İndirimi Örnek: Örnek: 2.İndirilemeyecek KDV 2.1. Genel Açıklama Sayfa 1 / 92 C. İNDİRİM 1. Vergi İndirimi 3065 sayılı Kanunun (29/1) inci maddesine göre mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV den, faaliyetlerine ilişkin olarak, kendilerine

Detaylı

SİRKÜLER 2014/28. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı.

SİRKÜLER 2014/28. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. 21/10/2014 SİRKÜLER 2014/28 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. 16 Ekim 2014 tarih ve 29147 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı

KDV UYGULAMASINDA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMDE BULUNAN VE BEYAN EDEN MÜKELLEFLERİN SÖZ KONUSU İŞLEMLERİ TEVSİK ZORUNLULUĞU

KDV UYGULAMASINDA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMDE BULUNAN VE BEYAN EDEN MÜKELLEFLERİN SÖZ KONUSU İŞLEMLERİ TEVSİK ZORUNLULUĞU KDV UYGULAMASINDA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMDE BULUNAN VE BEYAN EDEN MÜKELLEFLERİN SÖZ KONUSU İŞLEMLERİ TEVSİK ZORUNLULUĞU 1. KONU: Bilindiği üzere, daha önce yayımlanmış bütün KDV Genel Tebliğlerini yürürlükten

Detaylı

MADDE 1 - Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir:

MADDE 1 - Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir: KANUN NO: 3065 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU Kabul Tarihi: 25 Ekim 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 2 Kasım 1984 - Sayı: 18563 5.t. Düstur, c.24 - s. BİRİNCİ KISIM MÜKELLEFİYET BİRİNCİ BÖLÜM VERGİNİN

Detaylı

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29286 İÇİNDEKİLER I- MÜKELLEFİYET... 6 A. VERGİNİN KONUSU... 6 1. (I) Sayılı Listedeki

Detaylı

KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI.

KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI. KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI. 19 Ocak 2012 tarihli Resmi Gazete deyayımlanan 116 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: )

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Sayfa 1 / 191 Maliye Bakanlığından Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) I- TEBLİĞİN KONUSU VE YASAL DAYANAK A. TEBLİĞİN KONUSU 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV)

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU 6473 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 3065 Kabul Tarihi : 25/10/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 2/11/1984 Sayı : 18563 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 47 * * * Bu Kanunun

Detaylı

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (III) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (III) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 8 Ağustos 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29439 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (III) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: )

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Sayfa 1 / 169 Maliye Bakanlığından Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) I- TEBLİĞİN KONUSU VE YASAL DAYANAK A. TEBLİĞİN KONUSU 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV)

Detaylı

VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI

VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BA VURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Mükellefiyet tesisi İşe başlama/bırakma bildirimi ekinde; 1-Noter onaylı imza sirküleri (basit

Detaylı

ASMMM0. Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası AÇIKLAMALARLA VE TABLOLARLA 5228 SAYILI KANUNLA VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

ASMMM0. Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası AÇIKLAMALARLA VE TABLOLARLA 5228 SAYILI KANUNLA VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ASMMM0 Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası AÇIKLAMALARLA VE TABLOLARLA 5228 SAYILI KANUNLA VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER A. MURAT YILDIZ M. AYKUT KELECİOĞLU GELİRLER BAŞKONTROLÖRÜ

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI

TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI HAZIRLAYAN Ali HİTALOĞLU Vergi Denetmen Yrd. Eylül 2008 SAKARYA İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ...3 II. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU UYGULAMASI...3 A.VERGİNİN KONUSU...3 1.

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 18 Nisan 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29330 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun

Detaylı

Sirküler no: 039 İstanbul, 25 Mart 2011

Sirküler no: 039 İstanbul, 25 Mart 2011 Sirküler no: 039 İstanbul, 25 Mart 2011 Konu: Maliye Bakanlığı nca KDV Kanunu ile ilgili tereddütlü konulara yönelik açıklamaların yer aldığı sirküler taslağı hazırlandı. Özet: Gelir İdaresi Başkanlığı

Detaylı

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 18 Nisan 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29330 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun

Detaylı

18 Nisan 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29330 TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

18 Nisan 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29330 TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 18 Nisan 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29330 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun1

Detaylı