RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI ( )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2013-2017)"

Transkript

1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI ( ) Rize 2012

2 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ Stratejik Planın Amacı Stratejik Planın Kapsamı Stratejik Planın Hukuki Dayanakları Stratejik Plan Hazırlama Ekibi 6 2. DURUM ANALİZİ Fakültemizin Tarihi Gelişimi Fakültemizin Yasal Yükümlülükleri ve Mevzuat Analizi Fakültemizin Faaliyet Alanları, Hizmetler ve Ürünlerinin Belirlenmesi Faaliyet Alanlarının Belirlenmesi Hizmet ve Ürünlerin Belirlenmesi Eğitim ve Öğretim Hizmet ve Ürünleri Bilimsel Araştırma, Geliştirme Hizmet ve Ürünleri Eğitime Yardımcı Hizmet ve Ürünleri Paydaş Tespiti ve Analizi Kurumsal Değerlendirme Fakülte İçi Analiz KURUMUN GELECEĞİ Fakültenin Misyonu Vizyon ve Değerleri Fakültenin Amaçları, Hedefleri ve Performans Göstergeleri ile Stratejileri PERFORMANS GÖSTERGELERİ FAALİYETLERİN / PROJELERİN PLANLANMASI 33 6.BİRİMİN STRATEJİK PLANININ MALİYETLENMESİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME SONUÇ 43

3 2 1. GİRİŞ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), tarih ve sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kurulmuştur. Fakültemiz, Eğitim-Öğretim Yılında, İşletme Bölümü ile öğretim faaliyetine başlamış, eğitim ve öğretim yılında İktisat Bölümü de öğrenci almıştır. Fakültenin kurulmuş fakat henüz faaliyete geçmemiş olan bölümlerinden Kamu Yönetimi Bölümü ve Sosyal Hizmetler Bölümü Eğitim-Öğretim Yılında öğrenci almayı plânlamaktadır. Daha sonraki dönemlerde aktif hale gelmesi beklenen bölümler ise; Ekonometri Bölümü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ve Maliye Bölümü dür. Fakültemiz, yeni kurulmuş olmakla birlikte, hızlı bir gelişme içerisindedir ve eksiklerini kısa sürede tamamlamayı amaçlamaktadır. Ülkemizdeki 75 Devlet Üniversitesinde ve 36 Vakıf Üniversitesi nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bulunduğundan, Fakültemizin kendini farklıklaştırması önemli görülmektedir. Bu amaçla ve artan toplumsal ihtiyaçları karşılamak üzere; ülke çapında mevcut çok az İİBF de bulunan Sosyal Hizmetler Bölümü Fakültemiz bünyesinde kurulmuştur. Ülkemizde olduğu gibi, Karadeniz Havzasında ve Kafkasya Bölgesinde de aktif faaliyet göstermeyi amaçlayan Fakültemiz, uluslar arası boyutunu güçlendirerek, bu bölgenin alanında önde gelen Fakültelerinden biri olmak istemekte ve faaliyetlerini bu yönde yoğunlaştırmayı arzulamaktadır. Fakültemizin uluslar arası boyutunu güçlendirmek amacıyla, AB üyesi altı ülkede bulunan sekiz üniversite ile Erasmus Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişimi anlaşmaları imzalanmıştır. Bu ülkeler ve okullar şunlardır: Belçika: Liege Bölgesi Yüksek Eğitim Enstitüsü. Polonya: Lodz Üniversitesi. Alcide De Gasperi Avrupa Bölgesel Ekonomi Üniversitesi Çek Cumhuriyeti: Ceske Budejovice İşletme ve Teknoloji Enstitüsü. Litvanya: Batı Lithvanya İşletme Koleji. Kauno Koleji, Ekonomi, Hukuk ve Uygulamalı Bilimler Üniversitesi. Macaristan: Szent István Universitesi. Romanya: Brasov Transilvanya Üniversitesi. Fakültemiz, bir yandan hızlı bir gelişme göstererek kendi gelişimini tamamlamak, diğer yandan da ülkemizin ve bölgemizin sorunlarına eğilmek ve çözüm üretmek amacındadır. Ülke içi faaliyetleri bu çerçevede yürütürken, uluslar arası ölçekteki sorunlara eğilmek ve yakın coğrafyamızda bulunan Karadeniz Havzası ve Kafkasya Bölgesi nde aktif olmak arzusundadır dönemi, Fakültemizin hem gelişimini önemli oranda tamamladığı hem de ulusal ve uluslararası faaliyetleri için gerekli altyapıları oluşturduğu ve ilişkileri kurduğu bir dönem olacaktır.

4 Stratejik Planın Amacı Rize Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi stratejik planı; Fakültemizin mevcut durumunu tespit ederek yılları arasında ulaşmak istediği hedef ve amaçları belirlemeyi ve bunlara ulaştıracak stratejileri geliştirmeyi amaçlamaktır Stratejik Planın Kapsamı Fakülte stratejik planının kapsamında; vizyon, misyon, değerler, Fakülte için yapılan GZFT analizi, dönemi stratejileri ve bu stratejileri gerçekleştirmeye yönelik hedefler ve amaçlar ile bu hedef ve amaçların hayata geçirilmesini sağlayacak eylem planları yer almaktadır Stratejik Planın Hukuki Dayanakları Bu Stratejik Plan, tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nda yer alan stratejik planlamaya ilişkin hükümlerin yanında, aşağıdaki mevzuata dayalı olarak hazırlanmıştır: 26 Mayıs 2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik. 26 Temmuz 2001 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği Tanımlar ve Kavramlar Bu Stratejik Plan da geçen Akademik Birimler: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, enstitü ve araştırma merkezlerini, Bölüm: Fakültemizde bulunan; İşletme Bölümü, İktisat Bölümü, Ekonometri Bölümü, Kamu Yönetimi Bölümü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Maliye Bölümü ve Sosyal Hizmetler Bölümü nü, Bütçe: Fakültenin, belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve kanunlaşarak yürürlüğe konulan belgeyi, Çevre Değerlendirme: Fakültenin stratejik planlama sürecinde etkilendiği ve etkilediği çevresel koşulların değerlendirilmesini, Değerlendirme Ekipleri: Fakültede kurumsal değerlendirme çalışmaları yapmak üzere görevlendirilen ekipleri, Dış Değerlendirme: Fakültenin, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesinin, Fakülteden bağımsız dış değerlendiriciler tarafından değerlendirilmesini, Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü nü, Eylem Planı: Fakültenin iç değerlendirme sonuçlarına göre gerçekleştirilecek eylemlerini, eylem sorumlularını ve eylem zamanlamasını gösteren planları, Faaliyet ve Projeler: Fakültenin stratejilerini hayata geçirmelerini sağlayan ve performanslarını gösteren faaliyetleri ve projelerini,

5 4 Fakülte: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ni, Gelir: Kanunlarına dayanılarak toplanan vergi, resim, harç, pay veya benzeri gelirler, faiz, zam ve ceza gelirleri, taşınır ve taşınmazlardan elde edilen her türlü gelirler ile hizmet karşılığı elde edilen gelirler, alınan bağış ve yardımlar ile diğer gelirleri, Gider: Kanunlarına dayanılarak yaptırılan iş, alınan mal ve hizmet bedelleri, sosyal güvenlik katkı payları, transferler ile diğer giderleri, GZFT Analizi; Fakültenin güçlü ve zayıf yönlerini, önündeki fırsat ve tehditleri ortaya koyan analizi, Harcama Birimi: Fakülte bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimi, İç Değerlendirme: Fakültenin, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesinin ve kurumsal kalite geliştirme çalışmalarının, Fakültenin görevlendireceği değerlendiriciler tarafından değerlendirilmesini, İyileştirme: Fakültede belirlenen sonuçlarla elde edilen sonuçların arasındaki sapmanın azaltılması için yapılan çalışmaları, İyileştirme Eylem Planları: Fakültenin iç veya dış değerlendirme sonuçlarına göre yapılacak olan iyileştirme eylemlerini, ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planları, Kalite Belgesi Fakültenin, dış değerlendirme sonucunda aldığı, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite düzeyini gösteren belgeyi, Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi: Fakülteden bağımsız kurum veya kurulların, Fakültede akademik ve idari hizmetlerin kalite düzeyini ve kalite geliştirme çalışmalarını değerlendirmeye yetkili olduğunu gösteren belgeyi, Kalite Geliştirme: Fakültenin, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesinin sürekli iyileştirilmesini, Kamu Malî Yönetimi: Kamu kaynaklarının tanımlanmış standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ve süreçleri, Kaynak Planlaması: Fakültenin hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli olan ekonomik ve insan gücü kaynaklarının planlanmasını, Kurum İçi Periyodik Gözden Geçirme: Fakültenin, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesini, kalite geliştirme çalışmalarını, iyileştirme faaliyetlerini ve sonuçlarını periyodik olarak değerlendirmesini, Kurumsal Değerlendirme: Fakültenin YÖDEK akademik değerlendirme ve kalite geliştirme süreci kapsamında yaptığı öz değerlendirme ile çevre değerlendirmesinin bir bütününü, Kurumsal Hedefler Fakültenin kendi stratejilerini hayata geçirmek için kurumsal bazda belirlediği ölçülebilir nitelikte faaliyet ve projelerini, Malî Kontrol: Kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda, ilgili mevzuatla belirlenen kurallara uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için oluşturulan kontrol sistemi ile kurumsal yapı, yöntem ve süreçleri, Malî Yıl: Takvim yılını, Misyon: Fakültenin kendisi için belirlediği temel varlık gerekçesi ve görevlerini,

6 5 Öz değerlendirme: Fakültenin, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesinin ve kurumsal kalite geliştirme çalışmalarının, Fakültenin görevlendireceği değerlendiriciler tarafından kapsamlı, sistematik ve düzenli olarak değerlendirilmesini, Performans: Fakültenin belirlediği stratejik hedeflerine ulaşabilme derecesini, Performans Göstergesi: Hedeflere ne oranda ulaşıldığını gösteren ölçülebilir nitelikteki unsurları, Politika: Fakültenin günlük uygulamalarını yönlendiren yaklaşımları, Program: Fakülteye bağlı akademik birimlerinin bölüm, program, bilim veya sanat dalını, Rektör: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörünü, Rektörlük: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünü, Saha Ziyareti: Dış değerlendiricilerin değerlendirme yapabilmek amacı ile kuruma gelmeleri ve değerlendirmeleri yerinde yapmasını, Strateji: Fakültenin temel amacı doğrultusunda nasıl yönlendirilmesi gerektiğini belirleyen ve davranışını oluşturan yaklaşımları, Stratejik Hedefler: Fakültenin, misyonu doğrultusunda belirlenmiş stratejik önemi olan spesifik ölçülebilir alt amaçlarını, Stratejik Plan: Fakültenin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren dönemi bu stratejik planını, Stratejik Planlama: Fakültenin, iç veya dış değerlendirme sonuçlarına göre zayıf ve kuvvetli yönlerini, önündeki fırsat ve tehditleri belirlemesi, bunların ışığında kalitesini geliştirecek olan stratejilerini oluşturması, bu stratejileri ölçülebilir hedeflere dönüştürmesi ve performans göstergelerini belirleyerek onları sürekli izlemesi sürecini, Üniversite: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini, Üniversite Senatosu: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosunu, Üniversite Yönetim Kurulu: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yönetim Kurulunu, Vizyon: Fakültenin gelecekte ulaşmak istediği ideallerini, Yıllık Değerlendirme Raporu: Fakülte, akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren ve Fakülte tarafından her yıl hazırlanan raporunu, Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerini, Yükseköğretim Üst Kurulları: Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurulu, ifade eder.

7 Stratejik Plan Hazırlama Ekibi Tablo 1: Stratejik Plan Hazırlama Ekip Üyeleri E.Görevi Unvanı/Adı Soyadı Varsa İdari Görevi Doç. Dr. Halis DEMİR Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali Sait ALBAYRAK Dekan Yardımcısı / İşletme Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza SAKLI Dekan Yardımcısı Arş. Gör. Vildan YAVUZ Arş. Gör. Nazlı BERBEROĞLU Arş. Gör. Mustafa GENÇ Arş. Gör. Abdulgani BOZKURT Arş. Gör. Ali ALTINER Mustafa ÇAKIR Fakülte Sekreteri 2. DURUM ANALİZİ 2.1. Fakültemizin Tarihi Gelişimi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ne bağlı olarak tarih ve sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kurulmuştur. Fakültemizin İşletme Bölümü Eğitim-Öğretim Yılında, İktisat Bölümü ise Eğitim-Öğretim Yılında öğretim faaliyetine başlamıştır. Fakültenin kurulmuş fakat henüz faaliyete geçmemiş olan bölümleri ise şunlardır: Kamu Yönetimi Bölümü, Sosyal Hizmetler Bölümü, Maliye Bölümü, Ekonometri Bölümü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü. Stratejik Plân da belirlenen stratejiler çerçevesinde, Fakültenin kurulmuş olan ve öğretim elemanları bulunan bölümleri için, gelecek yıllarda öğrenci alımına başlanacaktır. 2.2 Fakültemizin Yasal Yükümlülükleri ve Mevzuat Analizi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak, Türkiye Cumhuriyeti nde kurulmuş bulunan ve faaliyet gösteren devlet üniversiteleri ile aynı mevzuata tabi bulunmaktayız. Mevzuat yönüyle kamu üniversiteleri arasında herhangi bir farklılık bulunmamaktadır. Kamu üniversitelerinin standart mevzuat yapılarına rağmen, Fakültemizin tabi olduğu Anayasa, kanun, kanun hükmünde kararname ve yönetmeliklerden oluşan bir dizi mevzuata aşağıdaki Tablo da yer verilmiştir.

8 7 Tablo 2: Yasal Yükümlülükler Tablosu HUKUKİ KONUMU NO RESMİ GAZETE TARİHİ NO Anayasa 2709 T.C. Anayasası MEVZUAT ADI Kanun Yükseköğretim Kanunu Kanun Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu Kanun Yükseköğretim Personel Kanunu Kanun Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Kanun Türkiye de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerle İlgili Kanun Kanun Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun. Kanun Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs ve Kredi Verilmesine İlişkin Kanun Kanun Devlet Memurları Kanunu Kanun Bilgi Edinme Hakkında Kanun Yük. Üst Kuruluşları İle Yük. Kur. KHK İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Yükseköğretim Kurumları Öğretim KHK Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Yönetmelik Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik Yönetmelik Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik Yönetmelik Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik Madde No. Madde Adı 2.3. Fakültemizin Faaliyet Alanları, Hizmetler ve Ürünlerinin Belirlenmesi Faaliyet Alanlarının Belirlenmesi 1-Lisans alanında yükseköğretim faaliyeti; Fakültemiz Eğitim ve Öğretim Yılı ile İşletme Bölümü nde lisans düzeyinde eğitime başlamış, Eğitim ve Öğretim yılında İktisat ve İşletme bölümlerinde lisans düzeyinde eğitim vermiştir.

9 8 Önümüzdeki eğitim ve öğretim yıllarında Sosyal Hizmetler Bölümü ve Kamu Yönetimi Bölümü başta olmak üzere, yeni bölümlerde eğitim ve öğretime başlanacaktır. 2- Lisansüstü ve doktora alanında yükseköğretim faaliyeti; Fakültemizde eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi itibariyle İşletme Yüksek Lisans programında eğitim verilmeye başlanmıştır. Doktora programının ise eğitim-öğretim yılında açılması plânlanmaktadır Hizmet ve Ürünlerin Belirlenmesi Fakültemizin hizmet ve ürünlerle ilgili bilgiler aşağıda başlıklar halinde verilmiştir Eğitim ve Öğretim Hizmet ve Ürünleri Birim/Bölüm Adı Tablo 3: Eğitim Öğretim Hizmeti Yürüten Programlar FAALİYETE GEÇTİĞİ YIL 2006 ve öncesi I. Öğ. II. Öğ. I. Öğ. II. Öğ. I. Öğ. II. Öğ. I. Öğ. II. Öğ. I. Öğ. II. Öğ. I. Öğ. İşletme İktisat TOPLAM II. Öğ. Tablo 4: Yıllara Göre Öğrenci Sayıları BİRİM/BÖLÜM ADI I. Öğretim II. Öğretim 2006 Yılı 2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı Yılları Artış/Azalış% I. Öğretim II. Öğretim I. Öğretim II. Öğretim I. Öğretim II. Öğretim I. Öğretim II. Öğretim I. Öğretim II. Öğretim I. Öğretim II. Öğretim İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme İktisat

10 9 Tablo 5: Mevcut Öğrenci Sayıları Tablosu Öğrenci Sayıları (Bay/Bayan Ayrımına Göre) Birimin/Bölüm Adı I. Öğretim II. Öğretim Toplam Genel E K Top. E K Top. Kız Erkek Toplam İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme İktisat Tablo 7: Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı Birimin/Bölüm Adı Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı ( ) ÖSS Kontenjanı ÖSS sonucu Yerleşen Boş Kalan Doluluk Oranı(%) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisat (İ.Ö) İşletme İşletme (İ.Ö) Tablo 8: Öğrencilerin Yerleşme Puanları BİRİM/BÖLÜM ADI En düşük yerleşme puanı En yüksek yerleşme puanı Yüzdelik Dilim En düşük yerleşme puanı En Yüksek Yerleşme Puanı Yüzdelik Dilimi En düşük yerleşme puanı En Yüksek Yerleşme Puanı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme İşletme (İ.Ö) İktisat İktisat (İ.Ö) Yüzdelik Dilimi

11 10 Tablo 9: Yüksek Lisans (Tezli/Tezsiz) ve Doktora Programlarına Dağılımı Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans (Tezli/ Tezsiz) ve Doktora Programlarına Dağılımı Yüksek Lisans Yapan Doktora Yapan Birimin/Bölüm Adı Programı Sayısı Toplam Sayısı Tezli Tezsiz İşletme Bölümü İşletme Toplam 70 Tablo 10: Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sayısı ve Bölümleri Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sayısı ve Bölümleri Cinsiyeti Birimin/Bölüm Adı Kadın Erkek Toplam İşletme Bölümü 4 4 Toplam 4 4 Tablo 11: Öğrenci-Öğretim Elemanı ve Verilen Ders Tablosu ÖĞRENCİ VE DERS VEREN ÖĞRETİM ELEMANI SAYILARI Ders Veren Öğrencinin Öğrenci Mezun olan Öğretim Akademik Yıl kayıtlı olduğu Sayısı Öğrenci Sayısı Elemanı Sayısı programlar Tıpta Uzmanlık Doktora Yüksek Lisans Verilen Ders Saati /Kredi I.Ö II. Ö I.Ö II. Ö I.Ö II. Ö I.Ö II. Ö Lisans Önlisans ÖĞRENCİ VE DERS VEREN ÖĞRETİM ELEMANI SAYILARI Ders Veren Verilen Öğrencinin Öğrenci Mezun olan Öğretim Ders Saati Akademik Yıl kayıtlı olduğu Sayısı Öğrenci Sayısı Elemanı Sayısı /Kredi programlar I.Ö II.Ö I.Ö II.Ö I.Ö II.Ö I.Ö II. Ö Tıpta Uzmanlık Doktora Yüksek Lisans Lisans ,5 24 Önlisans

12 11 Tablo 12: Öğrenci Mezuniyet Yeterliliği Anketi SORULAR Katılıyorum Biraz Katılıyorum Katılmıyorum Sayı Sayı Sayı Bölümden edindiğim bilgiler beni meslek hayatına hazırlar Almış olduğum derslerin içerikleri yeterince donanımlıdır Derslerde işlenen konuları rahatlıkla anlayabiliyorum Derslerin işlenişinde farklı eğitim öğretim yöntemleri uygulanır Derslerin teorik ve pratik dağılımı dengelidir İlgi ve gereksinimlerimizi karşılayacak sayı ve çeşitlilikte seçmeli ders vardır Öğretim elemanları görevlerini severek ve içtenlikle yapar Sınıf mevcudu uygundur Kütüphaneden yararlanabiliyorum Laboratuarlarda yeterli araç ve gereç bulunuyor Mesleğimle ilgili çalışma alanları hakkında yeterli rehberlik alıyorum Öğrenciyle ilgili duyurulara rahatlıkla ulaşabiliyorum Sosyal faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesini sağlayıcı fırsatlar vardır Üniversitedeki sosyal ve kültürel tesisler yeterlidir Öğrenci kantin ve hizmet kalitesi yeterlidir Kulüp çalışmaları, sosyal ve spor etkinliklerine teşvik ediliyoruz Üniversite ortamını sosyal etkinlik yönünden yeterli buluyorum Derslikleri ders izleme açısından yeterli buluyorum (aydınlatma, ısı, havalandırma vb.) Bölümümüzdeki masa, sandalye, sıra vb. eşyaların rahat ve kullanıma uygun olduğunu düşünüyorum Dersliklerin / laboratuarların vb. yeterince temiz olduğunu düşünüyorum Okulda yeterli güvenlik önlemlerinin alındığını düşünüyorum Üniversitenin bilgisayar ve internet olanaklarını yeterli görüyorum Genel olarak üniversite yerleşkesini yeterli buluyorum Bölümümü üniversite sınavlarına gireceklere tavsiye ediyorum

13 Bilimsel Araştırma, Geliştirme Hizmet ve Ürünleri Tablo 13: Bilimsel Araştırma Proje Sayısı Sıra no Proje Yürütücüsünün Adı Soyadı Projenin Kaynağı B.A.P/TÜBİTAK/ DPT/A.B/DİĞER Proje No Projenin Konusu Projenin Başlangıç/Bitiş Tarihi Proje Tutarı 1 2 Prof. Dr. Osman KARAMUSTAFA Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza SAKLI BAP DOKA TR90/ 11/DFD Çay Tüketim Trendi Rize Sektörel Kalkınma Sempozyumu Tablo 15: Makale Sayıları Tablosu MAKALE SAYILARI Uluslar arası hakemli dergi önde gelen ülkelerin hakemli /bilimsel mesleki Uluslararası hakemsiz dergiler Ulusal hakemli dergiler Ulusal hakemsiz dergi Atıf TOPLAM TOPLAM Tablo 16: Yıllara Göre Kitap Sayıları Tablosu KİTAP SAYILARI Sıra no. Unvan Adı soyadı Uluslar arası yayınevleri tarafından yayımlanan Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan kitap (ders kitabı hariç) Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan kitapta bölüm Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan ders kitabı TOPLAM TOPLAM 1 1 2

14 13 Tablo 17: Yıllara Göre Bildiri Sayıları Tablosu BİLDİRİ SAYILARI Uluslararası poster bildiri Uluslararası sözlü bildiri Ulusal poster bildiri Ulusal sözlü bildiri TOPLAM TOPLAM Eğitime Yardımcı Hizmet ve Ürünleri Fakültemizde İşletme Kulübü ve Proje Kulübü olmak üzere iki aktif öğrenci kulübü bulunmaktadır. Yeni öğrenci kulübü açma çalışmaları mevcuttur. Tablo 19: Öğrenci Kulüpleri Tablosu Öğrenci Kulübü Sayısı Artış 2009 Yılı 2011 Yılı Oranı Üye Sayısı 2009 Yılı 2011 Yılı Artış Oranı Öğrenci Kulüpleri 1 2 % %89 Mezun Öğrenciler Kulübü TOPLAM

15 Paydaş Tespiti ve Analizi Tablo 30: Paydaş Listesi PAYDAŞLAR Çalışanlar Hizmet Alanlar Öğrenciler Akademik Personel İdari Personel Öğrenci Aileleri Mezunlar Rektörlük Sosyal Bilimler Enstitüsü RTE Üniversitesinin Diğer Birimleri Yüksek Öğretim Kurulu Üniversitelerarası Kurul Diğer Türkiye Üniversiteleri Yurt Dışı Üniversiteler TÜBİTAK TÜBA Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı Ticaret Borsası Başkanlığı Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı Sanayi İşletmeleri Ticari İşletmeler Tarım İşletmeleri Hizmet İşletmeleri Esnaf MÜSİAD RİSİAD TÜMSİAD KOSGEB Kamu İşletmeleri Kamu Kurumları Hükümet Milli Eğitim Bakanlığı Maliye Bakanlığı Diğer Bakanlıklar DPT Valilik Yerel Yönetimler Sivil Toplum Kuruluşları Basın-Yayın Organları Temel Ortaklar Stratejik Ortaklar Kural Koyucular

16 15 Tablo 31: Paydaş Tespit ve Önceliklendirme Tablosu PAYDAŞ ADI İÇ DIŞ PAYDAŞ PAYDAŞ NEDEN PAYDAŞ ÖNCELİĞİ Öğrenciler Eğitim Alma Birincil Akademik Personel Eğitim Verme Birincil İdari Personel Hizmet Sunumu Birincil Öğrenci Aileleri Eğitim İkincil Mezunlar Eğitim İkincil Rektörlük Yönetim Birincil Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Birincil RTE Üniversitesinin Diğer Birimleri Eğitim İkincil Yüksek Öğretim Kurulu Yönetim Birincil Üniversitelerarası Kurul Yönetim Birincil Diğer Türkiye Üniversiteleri Eğitim İkincil Yurt Dışı Üniversiteler Eğitim İkincil TÜBİTAK Bilimsel Araştırma Birincil TÜBA Bilimsel Araştırma Birincil Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Eğitim İkincil Ticaret ve Sanayi Odası Yaygın Eğitim ve Başkanlığı Araştırma İkincil Ticaret Borsası Yaygın Eğitim ve Başkanlığı Araştırma İkincil Esnaf ve Sanatkârlar Yaygın Eğitim ve Odası Başkanlığı Araştırma İkincil Sanayi İşletmeleri Yaygın Eğitim ve Araştırma İkincil Ticari İşletmeler Yaygın Eğitim ve Araştırma İkincil Tarım İşletmeleri Yaygın Eğitim ve Araştırma İkincil Hizmet İşletmeleri Yaygın Eğitim ve Araştırma İkincil Esnaf Yaygın Eğitim ve Araştırma İkincil MÜSİAD Yaygın Eğitim ve Araştırma İkincil RİSİAD Yaygın Eğitim ve Araştırma İkincil TÜMSİAD Yaygın Eğitim ve Araştırma İkincil KOSGEB Yaygın Eğitim ve Araştırma İkincil Kamu İşletmeleri Yaygın Eğitim ve İkincil

17 16 Araştırma Kamu Kurumları Yaygın Eğitim ve Araştırma İkincil Hükümet Yönetim Birincil Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Birincil Maliye Bakanlığı Mali Kaynak Birincil Diğer Bakanlıklar Yönetim İkincil DPT Bilimsel Araştırma Birincil Valilik Yönetim Birincil Yerel Yönetimler Yaygın Eğitim ve Araştırma İkincil Sivil Toplum Yaygın Eğitim ve Kuruluşları Araştırma İkincil Basın-Yayın Organları İletişim İkincil Tablo 32: Paydaşların Faaliyet Alanı, Ürün/Hizmet İlişkisi Tablosu Ü/H-1 Eğitim- Öğretim FAALİYET ALANI 1 Eğitim-Öğretim-Geliştirme Ü/H-2 Düzenlenen Kurslar Ü/H-3 Sempozyum- Konferans Ü/H-4 Sosyal Sorumluluklar FAALİYET ALANI 2 Bilimsel Araştırmalar Ü/H-1 Bilimsel Çalışmalar Ü/H-2 Bilimsel Projeler Ü/H-3 Danışmanlıklar Öğrenciler Akademik Personel İdari Personel Öğrenci Aileleri Mezunlar Rektörlük Sosyal Bilimler Enstitüsü RTE Üniversitesi Diğer Birimleri Yüksek Öğretim Kurulu Üniversitelerarası Kurul Diğer Türkiye Üniversiteleri Yurt Dışı Üniversiteler TÜBİTAK TÜBA Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Ticaret ve Sanayi

18 17 Odası Başkanlığı Ticaret Borsası Başkanlığı Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı Sanayi İşletmeleri Ticari İşletmeler Tarım İşletmeleri Hizmet İşletmeleri Esnaf MÜSİAD RİSİAD TÜMSİAD KOSGEB Kamu İşletmeleri Kamu Kurumları Hükümet Milli Eğitim Bakanlığı Maliye Bakanlığı Diğer Bakanlıklar DPT Valilik Yerel Yönetimler Sivil Toplum Kuruluşları Basın-Yayın Organları

19 18 Şekil 1: Paydaş Çalışmalarının Niteliği ETKİ ÖNEM ÖNEMSİZ ÖNEMLİ Paydaş1 (İzle) Öğrenci Aileleri Mezunlar ZAYIF Paydaş 3 (Çıkarlarını gözet, çalışmalara dahil et) Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı Ticaret Borsası Başkanlığı Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı Sanayi İşletmeleri Ticari İşletmeler Tarım İşletmeleri Hizmet İşletmeleri Esnaf MÜSİAD RİSİAD TÜMSİAD KOSGEB Kamu İşletmeleri Kamu Kurumları Hükümet Yerel Yönetimler Sivil Toplum Kuruluşları Basın-Yayın Organları GÜÇLÜ Paydaş 2 (Bilgilendir) Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Diğer Bakanlıklar Paydaş 4 (Birlikte çalış) Öğrenciler Akademik Personel İdari Personel Rektörlük Sosyal Bilimler Enstitüsü RTE Üniversitesinin Diğer Birimleri Yüksek Öğretim Kurulu Üniversitelerarası Kurul Diğer Türkiye Üniversiteleri Yurt Dışı Üniversiteler TÜBİTAK TÜBA DPT Maliye Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Valilik 2.5. Kurumsal Değerlendirme Fakülte İçi Analiz GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER Stratejik Yönetim Konusunun Akademik Alanımızda Yer Alması İstihdam İmkânlarının Geniş Olması Öğrenci Kontenjanlarının Tam Dolu Olması Başarı Odaklı ve Dostane Bir Kurumsal Kültürünün Varlığı Etkili Bir Örgüt İçi İletişimin Bulunması Paydaşlarla İletişimin İyi Olması Fakültemizin Şehir Merkezinde Yer Alması Üniversite Geliştirme Vakfı nın Bulunması Öğretim Üyesi Sayısının Yetersiz Olması Fakültenin Kuruluş Aşamasında Oluşu Mevcut Binanın Yetersizliği Yabancı Dil Bilgi Düzeyinin Yetersizliği Bölgede İş Dünyasının Göreli Zayıflığı Fakülte Kütüphanesinin Olmaması Bilişim Altyapısının Yeterli Düzeyde İmkân Sağlamaması

20 Fakülte Yapısı Fakültemizin örgütsel yapısı; örgüt şeması ve örgütsel yapı bakımından aşağıda gösterilmektedir. Fakülte nin organları; Dekan, Fakülte Kurulu, Yönetim Kurulu, Dekan Yardımcıları ve Bölümlerden oluşmaktadır. Fakültemizin idari işleri, Fakülte Sekreteri ne bağlı birim ve personelden teşekkül etmektedir Fakülte Organizasyon Şeması İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖRGÜT ŞEMASI DEKAN Fakülte Kurulu Yönetim Kurulu Bölümler Dekan Yardımcıları İşletme İktisat Ekonometri Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Çalışma Ekonomisi ve Endüsyriyel İlişkileri Bölümü Maliye Sosyal Hizmetler Fakülte Sekreteri Dekan Sekreteri Bölüm Sekreteri Personel İşleri Ayniyat Saymanlığı Öğrenci İşleri Evrak Kayıt

21 Fakültenin Örgüt Yapısı Fakültemizin; Dekan, Fakülte Kurulu, Yönetim Kurulu, iki Dekan Yardımcısı ve sekiz Bölümü bulunmaktadır. İşletme Bölümü Eğitim-Öğretim Yılında, İktisat Bölümü yılında öğretim faaliyetine başlamıştır. Fakültenin kurulmuş fakat henüz faaliyete geçmemiş olan bölümleri ise şunlardır: Sosyal Hizmetler Bölümü, Kamu Yönetimi Bölümü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Maliye Bölümü ve Ekonometri Bölümü Beşeri Kaynaklar Tablo 33: Akademik Personel Dağılım Tablosu AKADEMİK PERSONEL DAĞILIMI YILLAR Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Profesör Doçent Yrd. Doç Öğr. Gör Arş. Gör Uzman Okutman TOPLAM Tablo 34: Yabancı Uyruklu Akademik Personel Dağılım Tablosu YABANCI ÖĞRETİM ELEMANI SAYISI DAĞILIMI YILLAR Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Profesör Doçent Yrd. Doç Öğr. Gör Arş. Gör Uzman Okutman TOPLAM

22 21 Tablo 35: Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Unvanı Bağlı Olduğu Bölüm Görevlendirildiği Üniversite Yrd. Doç. İşletme Texas Üniversitesi Arş.Gör. İşletme İstanbul Üniversitesi Arş.Gör. İşletme Atatürk Üniversitesi Arş.Gör. İşletme Selçuk Üniversitesi Arş.Gör. İktisat İstanbul Üniversitesi Arş.Gör. İktisat University of North Carolina Arş.Gör. İktisat Marmara Üniversitesi Arş.Gör. Kamu Yönetimi İstanbul Üniversitesi Arş.Gör. Kamu Yönetimi Ankara Üniversitesi Arş.Gör. Siyaset Bilimi ve Uls. İlişkiler Hacettepe Üniversitesi Arş.Gör. Ekonometri Marmara Üniversitesi Arş.Gör. ÇEKO Gazi Üniversitesi Arş.Gör. ÇEKO İstanbul Üniversitesi Tablo 36: Diğer Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel Diğer Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel Unvan Geldiği Bölüm Geldiği Üniversite Yrd. Doç. Dr. İ.İ.B.F. - İşletme KTÜ Yrd. Doç. Dr. İ.İ.B.F. - İşletme KTÜ Toplam Tablo 37: Sözleşmeli Akademik Personel Sayısı Sözleşmeli Akademik Personel Sayısı Profesör - Doçent - Yrd. Doçent 1 Öğretim Görevlisi - Uzman - Okutman - Sanatçı Öğrt. Elm. - Sahne Uygulatıcısı - Toplam 1 Tablo 38: Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı Yüzde 27,3 36,

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017)

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) ŞIRNAK Haziran 2013 1 ÖNSÖZ Şırnak Üniversitesi Şırnak Meslek Yüksekokulu stratejik plan çalışmaları 22 Haziran 2011 tarihinde

Detaylı

RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı STRATEJĠK PLANI (2013-2017)

RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı STRATEJĠK PLANI (2013-2017) RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı STRATEJĠK PLANI (2013-2017) Kasım 11 1 ÖNSÖZ Günümüzde bilişim teknolojileri tüm dünyada en çok yatırımın yapıldığı, dolayısıyla son derece hızlı gelişmelerin

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI (Alanya İşletme Fakültesi) BİRİM FAALİYET RAPORU Antalya 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON B. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1. Yüksek Öğretim

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 1 2015 İÇİNDEKİLER BAŞLIK SAYFA 1. Giriş 3 2.Yönetici Özeti 7 3. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama 9 4. Iğdır

Detaylı

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Harcama Yetkilisi)... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C- Birim/İdareye

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 NİSAN-2013 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı 2014-2018 Yönetim Kurulu nun 15.03.2013 tarihli toplantısında 2013/ 11-30 sayılı kararı;

Detaylı

GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ

GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ 2013-2017 Stratejik Planı 1 ĠÇĠNDEKĠLER I. HAZIRLIK ÇALIġMALARI ----------------------------------------------------------------------- 8 1. İzlenen Yöntem ve Planlama Süreci ----------------------------------------------------------

Detaylı

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü iliminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

Büyük davamız, en medeni ve en müreffeh millet olarak varlığımız yükseltmektir. Bu yalnız kurumlarında değil düşüncelerinde temelli bir inkılap

Büyük davamız, en medeni ve en müreffeh millet olarak varlığımız yükseltmektir. Bu yalnız kurumlarında değil düşüncelerinde temelli bir inkılap Büyük davamız, en medeni ve en müreffeh millet olarak varlığımız yükseltmektir. Bu yalnız kurumlarında değil düşüncelerinde temelli bir inkılap yapmış olan büyük Türk Milletinin dinamik idealidir. Bu ideali

Detaylı

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ İLAHİYAT FAKÜLTESİ (2013-2017) STRATEJĠK PLANI ( 2013-2017 )

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ İLAHİYAT FAKÜLTESİ (2013-2017) STRATEJĠK PLANI ( 2013-2017 ) T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ İLAHİYAT FAKÜLTESİ (2013-2017) STRATEJĠK PLANI ( 2013-2017 ) Mayıs 2011 Yönetici Özeti (Sunuş). Fakültemiz, hazırladığı 2013 2017 Stratejik Planı ile vizyonunu, misyonunu, ilkelerini,

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar.

Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar. Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar. İÇİNDEKİLER SUNUŞ V I.HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 1 1.İzlenen Yöntem ve Planlama Süreci 2 II. DURUM ANALİZİ 9 1. Tarihi Gelişim 10 2. Yasal Yükümlülükler

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2010

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2010 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2010 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 2011 i NİSAN 2011 Ancak geleceği düşünebilen milletler, yaşamak ve ilerlemek imkânlarına kavuşurlar. Mustafa Kemal

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2015 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile gerek öğrencilerin

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2011 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr Dünya'da

Detaylı

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Tel: 0 282 250 15 00 Belgegeçer: 0 282 250 99 08 e-posta: strateji@nku.edu.tr Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ocak 2015 Tekirdağ 1

Detaylı

Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; Çalışkan olmak!

Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; Çalışkan olmak! Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; Çalışkan olmak! YALOVA ÜNİVERSİTESİ Sunuş Yalova Üniversitesi, sorgulayıcı, katılımcı, araştırmacı, çözümleyici, yapıcı ve yenilikçi düşünce

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 203 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Burdur 203 "Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız." Mustafa

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu 2013 SUNUŞ Sürekli değişen ve gelişen günümüz dünyasında üniversiteler, bilginin üretildiği ve toplumun hizmetine sunulduğu kurumların başında

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 3 B-Teşkilat Yapısı...

Detaylı

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü Uzm. Ş. Özgün ÇITAK(Kapak Tasarımı) 2 SUNUŞ Tüm paydaşlarımızın

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I-GENEL BİLGİLER... 4 A-Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar:... 5 1- Fiziksel Yapı... 6 2.

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I-GENEL BİLGİLER... 4 A-Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar:... 5 1- Fiziksel Yapı... 6 2. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Rize 2014 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I-GENEL BİLGİLER... 4 A-Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar:...

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat-2015 Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 3 3.Sorumluluk... 3 B. Birime İlişkin Bilgiler...

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME...

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... 8 4.1. Araştırma ve Yayın Faaliyetleri... 8 4.2. Eğitim Öğretim Faaliyetleri... 12

Detaylı