Hayati TAŞTAN, Emin BANK Harita Genel Komutanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Şubesi Cebeci/ANKARA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hayati TAŞTAN, Emin BANK Harita Genel Komutanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Şubesi. 06100 Cebeci/ANKARA"

Transkript

1 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE KONUMA BAĞLI ANALİZLER Hayati TAŞTAN, Emin BANK Harita Genel Komutanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Şubesi Cebeci/ANKARA ÖZET : Coğrafi bilginin toplanması, depolanması, işlenmesi, analizi ve sunulması olarak ifade edilen Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) temel fonksiyonlarından ilk üçü (bi lgi toplama, depolama ve işleme) Coğrafi Veri Tabanının kurulmasına yönelik ike n; "analiz" fonksiyonu, oluşturulan veri tabanının amaca ve uygulama alanına gör e kullanılmasını ve böylece kullanıcıların CBS'den beklentilerinin karşılanmasını hedefler. Analiz sonrası elde edilen grafik ve/veya nongrafik sonuçlar, sunuş fonk siyonu ile son kullanıcılara ulaştırılır. Bu bildiride, bir CBS'de yeralan analiz türleri ele alınmış, bu analizlerin hangi amaçlarla ve hangi alanlarda uygulanabileceği ö rneklerle açıklanmış ve böylece kullanıcıların kendi amaçlarına ve uygulama alan larına yönelik olarak bir CBS yardımı ile neler yapabilecekleri anlatılmıştır. 1. GİRİŞ Gerek günlük yaşamda, gerekse çeşitli hizmet ve karar organlarında ihtiyaç duyulan bilg ilerin içerisinde konuma bağlı (coğrafi) bilgiler önemli bir yer tutmaktadır. Harita, plan gib i ortamlar üzerinde tutulan yol,nehir, bina,vb. dünya varlıklarına ait grafik gösterimler ile çeşitli basılı formlar üzerinde yeralan nüfus sayımı, hava sıcaklığı, seçim oy yüzdeleri, v b. hakkındaki rakamlar ve yazılar konuma bağlı olduklarından "coğrafi bilgi" niteliğindedi r. Bilgisayar teknolojisindeki gelişme, coğrafi bilgilerin bilgisayar ortamında depolanması v e kullanımına olanak tanımıştır. Bu amaçla, coğrafi bilgiler başlangıçta grafik ve nongrafi k şeklinde ayrık olarak ele alınmış; grafik coğrafi bilgiler için "Bilgisayar Destekli Tasarım Sistemleri" kullanılırken, nongrafik coğrafi bilgiler için "Veritabanı Yönetim Sistemleri" n den yararlanılmıştır. Bu tür sistemler, coğrafi bilginin toplanmasında, depolanmasında, i şlenmesinde ve sunulmasında tatmin edici sonuçlar verirken; coğrafi bilgilerin analizinde yetersiz kaldıkları, dolayısıyla kullanıcıların konuma bağlı kararlar vermelerine yardımcı olma amacını tam olarak karşılamadıkları görülmüştür. Bunun sonucu olarak, grafik ve nongrafik veriler ile bu veriler arasındaki mantıksal ve topoljik ilişkileri bütünleşik olarak i şleyebilme ve böylece konuma bağlı analizleri gerçekleştirme olanağına sahip "Coğrafi Bilgi Sistemleri" geliştirilmiştir. Coğrafi Bilgi Sistemi, araştırma,planlama ve yönetimdeki karar verme yeteneklerini arttır mak ve ayrıca zaman, para ve personel tasarrufu sağlamak amacıyla coğrafi varlıklara il işkin grafik ve nongrafik verilerin çeşitli kaynaklardan toplanması, bilgisayar ortamına ak tarılıp depolanması, işlenmesi, "analizi" ve sunulması fonksiyonlarını bütünleşik olarak y erine getiren donanım, yazılım, coğrafi veri ve personelinden oluşan bir bütündür [Burro ugh, 1986; Göpfert 1987; Bartelme, 1989; Altan vd., 1991; Taştan, 1991].

2 CBS tanımında yeralan temel fonksiyonlardan coğrafi bilgi toplama, depolama ve işleme fonksiyonları, coğrafi veritabanının oluşturulmasına yöneliktir. Bu fonksiyonlar kullanılar ak, grafik ve nongrafik bilgiler bilgisayar ortamına aktarılır; gerekli düzeltmelerin yanısıra koordinat, projeksiyon ve datum dönüşümleri yapılır; bu bilgiler yapılandırılır, aralarında ki mantıksal ve topolojik ilişkiler kurulur ve sonuçta coğrafi veritabanı kullanıma hazır du ruma getirilir [Raymond, 1989; Symyrnew, 1990; ESRI, 1990; Bank, 1990]. Diğer taraftan "Coğrafi Bilgilerin Analizi" fonksiyonu, oluşturulan coğrafi veri tabanının, a maca ve uygulama alanına göre kullanılmasını ve böylece kullanıcıların CBS'den beklen tilerinin karşılanmasını hedefler [Taştan, 1991; Fisher vd., 1992; Bank vd., 1994]. Analiz sonrası elde edilen sonuçlar, "Coğrafi Bilgilerin Sunuşu" fonksiyonu ile kullanıcılara ula ştırılır. CBS'nin yazılım bileşenini oluşturan yazılımlar, ağ haberleşme yazılımı (örneğin TCP/IP, DECNET, vb.), işletim sistemi yazılımı (Örneğin UNIX, WINDOWS NT,VMS, vb.), CBS yazılımı (Örneğin MGE,ARC/INFO,vb.) ve uygulama yazılımlarıdır. Bu yazılımlardan uy gulama yazılımları dışındakiler ticari yazılımlar olup hazır olarak temin edilebilmektedir. Bununla birlikte uygulama yazılımları, konuma bağlı analizler kullanılarak, genellikle kull anıcılar tarafından amaca ve uygulama alanına göre geliştirilmekte ve isimlendirilmekte dir (Ayazağa Kampüsü Bilgi Sistemi, Orman Bilgi Sistemi, Ankara Kent Bilgi Sistemi, vb. ) [Taştan, 1991; Akyüz vd., 1992a; Akyüz vd., 1992b; Aydemir vd., 1993; Özalp vd., 199 3]. 2. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE KONUMA BAĞLI ANALİZ TÜRLERİ Bir CBS'de olması gereken konuma bağlı analiz türleri şunlardır [Bailey, 1992; Fisher vd., 1992; Maraş, H.H. 1993; Bank vd., 1994] : - Coğrafi Sorgulama (Spatial Query) - Coğrafi Analiz (Spatial Analysis) - Ağ Analizi (Network Analysis) - Sayısal Arazi analizi (Digital Terrain Analysis) - Ölçme ve Geometrik Hesaplamalar (Measurement and Geometrical Computations) - İstatistik Analiz (Statistical Analysis) - Grid Analizi (Grid Analysis) 2.1. Coğrafi Sorgulama Coğrafi bilgi kavramından hem coğrafi konuma ilişkin grafik ve nongrafik bilgi, hem de b u bilgilerin kendi içlerinde ve karşılıklı ilişkileri anlaşılmalıdır. Bilgiler arasındaki bu ilişkile r kullanılarak grafik bilgilerden nongrafik bilgilere, nongrafik bilgilerden grafik bilgilere ve ayrıca nongrafik bilgilerden nongrafik bilgilere erişim işlemlerinin herbirine "coğrafi sorgu lama" denir Grafik Bilgilerden Nongrafik Bilgileri Sorgulama Bu tür sorgulamada, coğrafi veritabanında yeralan bir coğrafi detaya ilişkin grafik bilgi (ö rneğin bir binanın grafik gösterimi) etkileşimli olarak bilgisayar ekranından seçildiğinde ( yani imleç (cursor) bu bina üzerine getirilip ilgili tuşa basıldığında), bu grafik bilgiye ait n

3 ongrafik bilgiler örneğin binanın alanı, çevresi, sahibi, kullanım amacı, kaç katlı olduğu, vb. öznitelik bilgileri) ekran üzerinde listelenir. Listelenen bu nongrafik bilgiler istenirse bi r rapor şeklinde çıktı olarak alınabilir (Şekil.1). Şekil 1 : Grafik bilgilerden nongrafik bilgileri sorgulama Nongrafik Bilgilerden Grafik Bilgileri Sorgulama Bu tür sorgulamada, coğrafi veritabanında yeralan bir ya da birden çok coğrafi detaya ili şkin nongrafik bilgiler (örneğin alanı 200 metrekareden büyük ve mesken olarak kullanıl an iki katlı veya daha yüksek bina/binalar) kullanılarak istenen koşulları sağlayan grafik bilgiler (örneğin binaların grafik gösterimi) ekrana görüntülenir.görüntülenen bu grafik bil giler, istenirse çıktı olarak çiziciden alınabilir (Şekil.2). Şekil 2 : Nongrafik bilgilerden grafik bilgileri sorgulama Nongrafik Bilgilerden Nongrafik Bilgileri Sorgulama Bu tür sorgulamada, coğrafi veritabanında yeralan bir ya da birden çok coğrafi detaya ili şkin nongrafik bilgiler kullanılarak istenen koşullara uygun coğrafi detayların istenen non grafik bilgileri listelenir (Örneğin alanı 200 metrekareden büyük ve mesken olarak kullan

4 ılan binaların sahiplerinin isimleri) (Şekil.3) Şekil 3 : Nongrafik bilgilerden nongrafik bilgileri sorgulama 2.2. Coğrafi Analiz Üç çeşit coğrafi analiz işlemi vardır. Bunlar : - Coğrafi Birleştirme (Spatial Join) - Yakınlık Analizi (Proximity Analysis) - Sınır İşlemleri (Boundary Operations) Coğrafi Birleştirme Üç tür coğrafi birleştirme işlemi vardır. Bunlar : - Nokta detayların alan detaylara birleştirilmesi (point-in-polygon overlay) - Çizgi detayların alan detaylara birleştirilmesi (line-in-polygon overlay) - Alan detayların alan detaylara birleştirilmesi (polygon-on-polygon overlay) Nokta Detayların Alan Detaylara Birleştirilmesi Bu analiz türünde, hangi alan detayların içine hangi nokta detayların düştüğünü belirlem ek amacıyla heriki tür detaya ait öznitelik bilgilerinin birleştirildiği yeni nokta detaylar eld e edilir (Örneğin yüksek gerilim direklerinin dikileceği arazi sahiplerinin belirlenmesi) (Şe kil.4).

5 Şekil 4 : Nokta detayların alan detaylara birleştirilmesi Çizgi Detayların Alan Detaylara Birleştirilmesi Bu analizde, hangi alan detayların içine hangi çizgi detayların düştüğünü belirlemek am acıyla heriki tür detaya ait öznitelik bilgilerinin birleştirildiği yeni çizgi detaylar elde edilir ( Örneğin yeni planlanan bir yolun üzerinden geçeceği arazilerin kullanım amaçlarının beli rlenmesi) (Şekil.5). Şekil 5 : Çizgi detayların alan detaylara birleştirilmesi Alan Detayların Alan Detaylara Birleştirilmesi Bu tür analiz, alan detyların başka alan detaylar ile üstüste çakıştırılarak heriki alan deta ya ait öznitelik bilgilerini de içeren yeni alan detaylar elde etme işlemi olup "poligon bindi rme" olarak da adlandırılır. (Örneğin arazi parsellerine ilişkin toprak cinslerinin belirlenm esi) (Şekil.6).

6 Yakınlık Analizi Şekil 6 : Alan detayları alan detaylara birleştirilmesi Coğrafi detayları her yönden ve istenen uzaklık ya da uzaklıklarda çevreleyen yeni alan detaylar (tamponlar) oluşturup oluşturulan tamponlar içinde kalan detayları belirleme işl emine "yakınlık analizi" denir. Üç tip coğrafi bilgi için üç ayrı yakınlık analizi vardır. Bunla r: Nokta detaylar için, Çizgi detaylar için ve Alan detaylar için yakınlık analizi Nokta Detaylar İçin Yakınlık Analizi Nokta tipindeki coğrafi detay, merkez olmak üzere istenen yarıçapta daire şeklinde bir al an detay (tampon) oluşturup bu tampon içinde kalan detaylar belirlenir (Örneğin elektrik trafolarına 30 metreden daha yakın nirengi noktalarının belirlenmesi) (Şekil.7) Çizgi Detaylar İçin Yakınlık Analizi Çizgi tipindeki detayları çevreleyecek şekilde istenen uzaklıkta alan detaylar (tamponlar) oluşturup bu tamponlar içinde kalan detayların belirlenmesi işlemidir (Örneğin yolların 1 00 metre yakınındaki benzin istasyonlarının belirlenmesi) (Şekil.7) Alan Detaylar İçin Yakınlık Analizi Alan tipindeki detayları çevreleyecek şekilde istenen uzaklıkta alan detaylar (tamponlar) oluşturup bu tamponlar içinde kalan detayların belirlenmesi işlemidir (Örneğin göllerin 5 0 metre yakınındaki binaların belirlenmesi) (Şekil.7).

7 Sınır İşlemleri Şekil 7 : Nokta, çizgi ve alan detaylar için yakınlık analizi Beş çeşit sınır işlemi vardır. Bunlar: - Coğrafi Ayırma (Spatial Clipping) - Coğrafi Silme (Spatial Deleting) - Coğrafi Günceleştirme (Spatial Updating) - Coğrafi Birleştirme (Spatial Appending) - Coğrafi Sınır Kaldırma (Spatial Boundary Removal) Coğrafi Ayırma Sınırları ile tanımlanan coğrafi bir bölgeye ilişkin grafik ve nongrafik bilgilerin çıkartılarak (extraction) yeni detaylar elde etme işlemidir (Şekil.8). Şekil 8 : Coğrafi Ayırma

8 Coğrafi Silme Sınırları ile tanımlanan coğrafi bir bölgeye ilişkin grafik ve nongrafik bilgilerin coğrafi veri tabanından silinmesi işlemidir (Şekil.9). Şekil 9 : Coğrafi Silme Coğrafi Güncelleştirme Sınırları ile tanımlanan coğrafi bir bölgeye ilişkin grafik ve nongrafik bilgilerin coğrafi veri tabanında güncelleştirilmesi işlemidir (Şekil.10). Şekil 10 : Coğrafi Güncelleştirme Coğrafi Birleştirme Komşu iki coğrafi bölgeye ilişkin grafik ve nongrafik bilgilerin birleştirilmesi işlemidir (Şek

9 il.11). Şekil 11 : Coğrafi Birleştirme Coğrafi Sınır Kaldırma Aynı öznitelik değerine sahip alan detaylar arasındaki ortak sınırların kaldırılarak yeni al an detaylar oluşturma işlemidir (Örneğin parsel numaraları aynı olan parsellerin araların daki ortak sınırların kaldırılması) (Şekil.12). Şekil 12 : Coğrafi Sınır Kaldırma 2.3. Ağ Analizi Yol, kanalizasyon, elektrik, su şebekesi vb. çizgisel detaylar birer ağ oluştururlar. Bu ağl arın analizi kapsamında üç tür işlem vardır. Bunlar :

10 - Optimum Güzergah Belirleme (Optimium Path Detection) - Adres Belirleme (Address Matching) - Kaynak Tahsisi (Resource Allocation) Optimum Güzergah Belirleme İlgilenilen coğrafi bölge içerisinde bir noktadan başka bir noktaya olan en uygun güzerg ahın belirlenmesi işlemidir (Örneğin A adresinde yeralan bir itfaiye istasyonu ile B adresi nde ortaya çıkan yangın yeri arasındaki en kısa yol güzergahının belirlenmesi) (Şekil.13 ). Şekil 13 : Optimum Güzergah Belirleme Adres Belirleme Ağ üzerinde istenen adrese veya adreslere ulaşma işlemidir (Örneğin 211.Sokak No:21 adresinin belirlenmesi) (Şekil.14).

11 Şekil 14 : Adres Belirleme Kaynak Tahsisi Ağ üzerinde belli merkezlere en yakın adreslerin belirlenerek çeşitli amaçlar için tahsis e dilmesi işlemidir (Örneğin 105 ve 106 numaralı seçmen sandıklarında oy kullanacak seç menlerin belirlenerek yakın oldukları sandığa tahsis edilmesi) (Şekil.15). Şekil 15 : Kaynak Tahsisi 2.4. Sayısal Arazi Analizi Sayısal arazi modeli kullanılarak yapılan analiz işlemlerine "sayısal arazi analizi" adı verilir. Bu işlemler şunlardır : - Eğim Hesabı - Bakı Hesabı - Kesit Çıkarma - Görünürlük Analizi - Hacim Hesabı - Yüzey Oluşturma ve Gölgeleme - Eş Yükseklik Eğrileri Oluşturma - Hipsometrik Renk Kademeleri Oluşturma

12 Eğim Hesabı Arazi yüzeyi üzerinde seçilen iki nokta arasındaki eğimin derece veya yüzde olarak belir lenmesi işlemidir. Bu işlem kullanılarak istenen eğim değerlerine sahip coğrafi bölgeleri gösteren alan detaylar elde edilebilir ve bu detaylar diger konuma bağlı analiz türlerinde kullanılabilir (Örneğin eğimi %40 dan fazla kumlu arazileri belirlemek için önce sayısal a razi modelinin oluşturulması, sonra eğimi %40 dan fazla olan bölgelerin belirlenmesi ve son olarak bu bölgelerin, toprak cinsi kum olan bölgeler ile çakıştırılması) (Şekil.16). Şekil 16 : Eğim Hesabı Bakı Hesabı Arazi yüzeyindeki bir noktadaki bakı (aspect), o noktadan geçen teğet düzlemin baktığı yön olup derece (kuzeyden itibaren saat açısı yönünde tanımlanan açı) olarak ifade edili r. Bakı hesabı ile istenen yöne bakan arazi bölgelerini gösteren alan detaylar oluşturulu p bu detaylar diğer konuma bağlı analiz türleri ile birlikte kullanılabilir (Örneğin güneye b akan, başka bir ifade ile "225 derece > bakı > 135 derece" koşulunu sağlayan ve karayo lundan 100 metreden daha uzak olmayan ve ayrıca alanı 200 metrekareden küçük olma yan parselleri belirlemek için önce bakı hesabı ile güneye bakılan bölgelerin belirlenmes i, sonra diğer koşulları sağlayan bölgelerin belirlenmesi ve son olarak poligon bindirme i şleminin yapılması) (Şekil.17).

13 Şekil 17 : Bakı Hesabı Kesit Çıkarma Arazi üzerindeki bir noktadan başka bir noktaya doğrusal veya doğrusal olmayan bir güz ergah boyunca ya da istenen bir çizgisel detayın (örneğin yol, dere, vb.nin) tamamı veya bir kısmı boyunca yükseklik değerlerini mesafenin fonksiyonu olarak gösteren bir grafiği n oluşturulması işlemidir (Şekil.18) Görünürlük Analizi Şekil 18 : Kesit Çıkarma Arazi üzerindeki belli bir noktadan istenen bakı aralığında ve istenen mesafe içerisinde kalan bölgede görünen veya görünmeyen kısımların belirlenmesi işlemidir (Örneğin A te

14 pesinin zirvesinden kuzeyden itibaren derece bakı için 2000 metre mesafe içind e kalan görünen ve görünmeyen bölgelerin belirlenmesi) (Şekil.19) Hacim Hesabı Şekil 19 : Görünürlük Analizi Arazi üzerinde istenilen bir kapalı yüzey (alan detay) esas alınarak belli bir yükseklikten bu yüzeye veya bu yüzeyden belli bir yüksekliğe kadar olan hacmin belirlenmesi işlemidi r (Örneğin yeni inşaa edilecek bir bina için gereken toprak harfiyatının belirlenmesi) (Şe kil.20) Yüzey Oluşturma ve Gölgeleme Şekil 20 : Hacim Hesabı Oluşturulan sayısal arazi modelinden kafes (wireframe) veya katı (solid) yüzey şeklinde arazi yüzeyi oluşturma, bu yüzeyi perspektif olarak görüntüleme ve istenen açıdan gele n ışık kaynağına göre bu yüzeyi gölgelendirme işlemidir (Şekil.21).

15 Eş Yükseklik Eğrisi Oluşturma Şekil 21 : Yüzey oluşturma ve gölgeleme Oluşturulan sayısal arazi modelinden istenen yükseklik aralıklarında eş yükseklik eğrileri nin (münhani çizgilerinin) oluşturulması işlemidir (Şekil.22) Hipsometrik Renk Kademeleri Oluşturma Oluşturulan sayısal arazi modelinden istenen eş yükseklik değerleri arasını farklı renkler le gösteren kafes veya katı yüzey oluşturma işlemidir (Şekil.23). Şekil 22: Eş Yükseklik Eğrisi Oluşturma Şekil 23: Hipsometrik Renk Kademeleri Oluştur ma 2.5. Ölçme ve Geometrik Hesaplamalar Bir CBS'de yapılan konuma bağlı analizlerden ölçme ve geometrik hesap işlemleri şunlardır : - Alan Ölçme - Mesafe Ölçme - Konum (koordinat) ölçme - Açı ölçme

16 - Geriden Kestirme Hesabı - Kapalı ve Açık Poligon (Travers) Hesabı - Teğet Nokta Hesabı - Dik İnme ve Dik Çıkma Hesabı - Parsel Ayırma ve Birleştirme Hesabı 2.6. İstatistik Analiz Bir CBS'de yeralan istatistik analiz işlemleri şunlardır : - Toplam Belirleme - Ortalama Belirleme - Maksimum Değer Belirleme - Minimum Değer Belirleme - Yüzde Değerini Belirleme Yapılan istatistik analiz işlemleri sonuçları grafik olarak gösterilir Grid Analizi Raster yapıdaki veriler kullanılarak yapılan analiz işlemleridir. Bu işlemler şunları kapsar : - Optimum Koridor Belirleme - Modellendirme ve Simulasyon - Komşuluk Analizi Optimum Koridor Belirleme İki bölge arasındaki, etkili faktörler (arazi eğimi, toprak cinsi, arazi maliyeti, vb. faktörler) dikkate alınarak en uygun arazi koridorunun belirlenmesi işlemidir (Örneğin iki şehir ara sında tesis edilmesi planlanan yüksek gerilim enerji nakil hattı için arazi üzerindeki en u ygun koridorun belirlenmesi) Modellendirme ve Simulasyon "Eğer... olursa ne olur? " şeklindeki sorulara cevap verecek nitelikte ön tahmin yapma ve benzeştirme işlemleridir (Örneğin baraj kretinin yıkılması durumunda su altında kala cak bölgelerin simule edilmesi) Komşuluk Analizi Arazi detayları arasındaki komşulukları, başka bir ifade ile bir detaya komşu olan detayl arı belirlemek amacıyla yapılan işlemdir (Örneğin denize komşu olan parsellerin belirlen mesi).

17 3. SONUÇ Bir CBS'nin yazılım bileşenleriden CBS yazılımı, genel amaçlı hazırlanmış e konuma ba ğlı analizlerden tümünü veya bir bölümünü içeren ticari yazılımlardır. Bu yazılımların kull anıcı arayüzleri (menüler), genelde ingilizce olarak hazırlanmış olup amaca yönelik uyg ulamalar için bir dizi konuma bağlı analizin ardışık, uzun süreli ve etkileşimli olarak gerç ekleştirilmesini gerektirmektedir. Bu yazılımlarda yer alan dördüncü nesil programlama dilleri (makro diller) (örneğin ARC/INFO yazılımında AML dili, MGE yazılımında MDL dili ) ile geliştirilecek uygulama programları kullanılarak bir CBS'den, her düzeydeki (progra mlamayı ve CBS yazılımını kullanmayı bilmeyen) kullanıcıların yararlanması ve yapılaca k analizlerin tek bir komut ya da ekranda oluşturulan türkçe menüler ile gerçekleştirilmes i sağlanmalıdır. Bu nedenle bir CBS'nin neler yapıp neler yapamayacağı tam olarak irdelenmeli, kullanıl acak CBS yazılımlarında amaca ve uygulama alanına yönelik nitelikteki "konuma bağlı a naliz türleri" ve bu analizler ile amaca uygun uygulamalar geliştirmede kullanılabilecek k olay öğrenilebilen bir makro programlama dilinin varlığı aranmalıdır. KAYNAKLAR Akyüz, F., Toz, F.G., ve Taştan, H. (1992a) Bir Orman Bilgi Sisteminin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi, Milletlerarası Tarım Reformu ve Kırsal Kalkınma Kongresi Bildirileri, Sayfa , Ankara. Akyüz, F., Toz F.G., ve Taştan,H. (1992b) Amenajman Planlarının Hazırlanmasında Bilgi Sistemlerinin Kullanımı, Ormancılığımızda Orman Amenajmanının Dünü, Bugünü ve Geleceğine İlişkin Genel Görüşme Bildirileri, Sayfa , Ankara. Altan, M.O., Toz, F.G., Can, Z., ve Taştan, H. (1991) Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğinde Veritabanı ve Bilgi Sistemleri, İTÜ Dergisi, Cilt 49, Sayı 4, Sayfa 35-44, İ stanbul. Aydemir, S., Bank, E., ve Taştan, H. (1993) Harita Genel Komutanlığında Yürütülen Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi, Uluslararası Bilgisayar Uygulamaları Sempozyumu- Tebliğler, Sayfa , Konya. Bailay, T. (1992) Statistical Spatial Analysis and Geographical Information Systems, EG IS ' 92 Conference Proceedings, Sayfa Bank, E. (1990) Coğrafi Veri Tabanı Tasarımı, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Üniversitesi, İstanbul. Bank, E., ve Taştan, H. (1994) Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Analiz Türleri, Kullanım Amaçları ve Uygulama Alanları, Harita Dergisi, Sayı 112, Sayfa 1-29, Ankara. Bartelme, N. (1989) GIS Technologie - Geoiformationssysteme und ihre Grundlagen, S pringer Verlag, Berlin-Heidelberg. Burrough, P.A. (1986) Principles of Geographic Information Systems for Land Resource s Assessment, Clarendon Press, Oxford. ESRI (1990) Understanding GIS - The ARC/INFO Method, Environmental Systems

18 Research Institute (ESRI), California. Fisher, M., ve Nijkamp, P. (1992) GIS and Spatial Modelling, EGIS '92 Conference Proceedings, Sayfa Göpfert, W. (1987) Raumbezogene Informationssysteme, Herbert Wichmann Verlag, Karlsruhe. Maraş, H.H., (1993) Sayısal Arazi Modeli Ürünleri, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversit esi, Konya. Symyrnew, J.M. (1990) Trends in GIS Technology, Journal of Surveying, Vol.16, NO.2, Sayfa Raymond, D. (1989) Why GIS? ESRI - Arc News, Vol.11, No.3, Sayfa 2, California. Özalp, T., Çelenk, E., ve Taştan, H. (1993) Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi Teknoloji Entegrasyonu ve Geniş Ölçekte Kullanım Alanları, TUJJB Genel Kurulu Bildirileri, Sayfa Taştan, T. (1991) Coğrafi Bilgi Sistemleri -Bir Coğrafi Bilgi Sisteminin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul. BU BİLDİRİYE ATIF YAPMAK İÇİN : Taştan, H. ve E. Bank, 1994, Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Konuma Bağlı Analizler, 1 nci Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu - Bildiriler Kitabı, Sf : 33-52, 1994, KTÜ, Tr abzon.

3.2. Raster Veriler. Satırlar. Sütunlar. Piksel/hücre büyüklüğü

3.2. Raster Veriler. Satırlar. Sütunlar. Piksel/hücre büyüklüğü 3.2. Raster Veriler Satırlar Piksel/hücre büyüklüğü Sütunlar 1 Görüntü formatlı veriler Her piksel için gri değerleri kaydedilmiştir iki veya üç bant (RGB) çok sayıda bant Fotoğraf, uydu görüntüsü, ortofoto,

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ HARİTA TABANLI PLANLAMA VE YÖNETİM Prof.Dr. Vahap TECİM Dokuz Eylül Üniversitesi HARİTADAN DA ÖTE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ BİLGİ SİSTEMİ Donanım Yazılım Veriler Personel Yeryüzü

Detaylı

Taşınmaz Geliştirmede CBS Uygulamaları TDGZ 5025

Taşınmaz Geliştirmede CBS Uygulamaları TDGZ 5025 Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Anabilim Dalı Taşınmaz Geliştirmede CBS Uygulamaları TDGZ 5025 Doç. Dr. Volkan YILDIRIM Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon «CBS de Sorgulama ve Analiz» www.gislab.ktu.edu.tr

Detaylı

CBS ILE BINALARIN BAZI ÖZELLIKLERININ IRDELENMESI

CBS ILE BINALARIN BAZI ÖZELLIKLERININ IRDELENMESI CBS ILE BINALARIN BAZI ÖZELLIKLERININ IRDELENMESI Tekin SUSAM 1, Servet YAPRAK 2, Ömer YILDIRIM 3, Hüseyin BAŞDEMİR 4 1 Yrd. Doç. Dr., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

CBS Arc/Info Kavramları

CBS Arc/Info Kavramları Arc/Info Kavramları Prof.Dr. Emin Zeki BAŞKENT Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi (ESRI) Environmental Systems Research Institute Dünyadaki 50 büyük yazılım şirketinden birisidir Pazarın 1/3

Detaylı

Bilgi Nedir? İnsan aklının erişebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin tümü. Bilginin Sınıflandırılması

Bilgi Nedir? İnsan aklının erişebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin tümü. Bilginin Sınıflandırılması Trakya Üniversitesi Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Harita ve Kadastro Programı 2015-2016 / Bahar Dönemi HKP212 Coğrafi Bilgi Sistemleri Dersi Yardımcı Notları

Detaylı

KONUMSAL VERİNİN ELDE EDİLMESİNDE MOBİL CBS OLANAKLARI: GELENEKSEL YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRMA. Fatih DÖNER

KONUMSAL VERİNİN ELDE EDİLMESİNDE MOBİL CBS OLANAKLARI: GELENEKSEL YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRMA. Fatih DÖNER KONUMSAL VERİNİN ELDE EDİLMESİNDE MOBİL CBS OLANAKLARI: GELENEKSEL YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRMA Fatih DÖNER TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri CBS'2007 Kongresi, 30

Detaylı

ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi

ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi Genel

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARCGIS GİRİŞ EĞİTİMİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARCGIS GİRİŞ EĞİTİMİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARCGIS GİRİŞ EĞİTİMİ http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARCGIS GİRİŞ

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI Ali Baran AKGÜN Egemen ÇAKIR Melike ERSOY Özlem PALABIYIK Danışman: Y. Doç. Dr. Esin ERGEN 1 İçerik CBS nedir? CBS nin inşaatta kullanım alanları

Detaylı

Proje kapsamında Arazi İzleme Sisteminin bir bütün olarak sunulması için bir portal yapısı hazırlanmıştır. Arazi İzleme Sistemi;

Proje kapsamında Arazi İzleme Sisteminin bir bütün olarak sunulması için bir portal yapısı hazırlanmıştır. Arazi İzleme Sistemi; Arazi İzleme CORINE WEB Portal Projesi Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Proje durumu : Tamamlandı. Uygulama adresleri: http://aris.cob.gov.tr http://aris.cob.gov.tr/csa/ http://aris.cob.gov.tr/csa/

Detaylı

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması,

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması, Projenin Amacı DSİ Genel Müdürlüğünde, Bölge Vaziyet Planı çalışmaları kapsamında üretilen ve mevcut DSİ faaliyetlerini içeren CBS veri setleri ile CBS Veritabanının incelenerek yine mevcut CBS donanım,

Detaylı

Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi

Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twiter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 4 Gün 24 Saat Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Genel

Detaylı

KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ULUSAL BİLGİ MERKEZİ. Doç.Dr. D.Murat ÖZDEN Ziraat Yüksek Mühendisi

KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ULUSAL BİLGİ MERKEZİ. Doç.Dr. D.Murat ÖZDEN Ziraat Yüksek Mühendisi KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ULUSAL BİLGİ MERKEZİ Doç.Dr. D.Murat ÖZDEN Ziraat Yüksek Mühendisi 1.Giriş Ulusal düzeyde belirlenen görev, sorumluluk ve yetki çerçevesinde, kurumlar

Detaylı

DEĞİŞİK AMAÇLI ORMAN HARİTALARI YAPIMI VE SORGULAMALARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMALARI

DEĞİŞİK AMAÇLI ORMAN HARİTALARI YAPIMI VE SORGULAMALARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMALARI DEĞİŞİK AMAÇLI ORMAN HARİTALARI YAPIMI VE SORGULAMALARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMALARI H. Hulusi ACAR, Selçuk GÜMÜŞ Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi, 61080, TRABZON E-mail: sgumus@osf03.bim.ktu.edu.tr

Detaylı

MAPINFO PRO TEMEL VE İLERİ SEVİYE EĞİTİM İÇERİĞİ

MAPINFO PRO TEMEL VE İLERİ SEVİYE EĞİTİM İÇERİĞİ MAPINFO PRO TEMEL VE İLERİ SEVİYE EĞİTİM İÇERİĞİ Başarsoft Bilgi Teknolojileri A.Ş. Web site: http://www.basarsoft.com.tr Kontak mail: egitim@basarsoft.com.tr Ankara Merkez Adres Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atıf

Detaylı

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Coğrafik Objelerin Temsili. Nokta:

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Coğrafik Objelerin Temsili. Nokta: Coğrafik Objelerin Temsili eryuvarı üzerindeki coğrafik objelerin haritaya aktarılması aşamasında, ilk olarak coğrafik objelere ait detaylarının koordinatları ölçüm aletleri kullanılarak elde edilir. Sonrasında

Detaylı

1. GİRİŞ Coğrafi Bilgi Sistemi

1. GİRİŞ Coğrafi Bilgi Sistemi 1. GİRİŞ Günümüzde bütün meslek dallarının en belirgin hedefi, ihtiyaçların giderilmesi için gelişen teknolojiyi yakından izlemek, mevcut sistemin varlığını göz önünde tutarak bu teknolojiye ayak uydurmaktır.

Detaylı

Koordinat Referans Sistemleri

Koordinat Referans Sistemleri Koordinat Referans Sistemleri Harita yapımında geometrik süreç Küre Referans yüzeyin seçimi Elipsoit Ölçek küçültme Dünya/Jeoit Harita düzlemine izdüşüm Harita Fiziksel yer yüzünün belli bir şekli yok,

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon. www.gislab.ktu.edu.tr

Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon. www.gislab.ktu.edu.tr Planlamada Uygulama Araçları Yrd. Doç. Dr. Volkan YILDIRIM,yvolkan@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr II. Ders_İçerik 6. Planlamada Veri Yönetimi Coğrafi Bilgi

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Tezsiz Yüksek Lisans Programı COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA 1 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama İçindekiler

Detaylı

ArcGIS ile Su Yönetimi Eğitimi

ArcGIS ile Su Yönetimi Eğitimi ArcGIS ile Su Yönetimi Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat ArcGIS ile Su Yönetimi Genel Bir platform olarak ArcGIS,

Detaylı

ArcGIS for Desktop Giriş Eğitimi

ArcGIS for Desktop Giriş Eğitimi ArcGIS for Desktop Giriş Eğitimi Eğitim Süresi: 5 Gün 30 Saat http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr ArcGIS for Desktop Giriş Eğitimi Genel Esri yazılımları

Detaylı

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi Kurum Adı : İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Proje Durumu : Tamamlandı. Projenin

Detaylı

MAPINFO PROFESSIONAL TEMEL VE İLERİ SEVİYE KURS İÇERİĞİ

MAPINFO PROFESSIONAL TEMEL VE İLERİ SEVİYE KURS İÇERİĞİ MAPINFO PROFESSIONAL TEMEL VE İLERİ SEVİYE KURS İÇERİĞİ Başar Bilgisayar Sistemleri Ve İletişim Teknolojileri San. Ve Tic. Ltd. Şti. Web site: http://www.basarsoft.com.tr Kontak mail: basar@basarsoft.com.tr

Detaylı

QUANTUM CBS YE İLİŞKİN LAB TAKİP NOTLARI

QUANTUM CBS YE İLİŞKİN LAB TAKİP NOTLARI QUANTUM CBS YE İLİŞKİN LAB TAKİP NOTLARI LAB DA İŞLENECEK KONULAR: 1 Cbs nedir ve cbs ile ilgili karşilaşilabilecek temel kavramlar nelerdir? 2 Cbs yazilimlari / quantum cbs yazilimi üzerinden örneklendirme

Detaylı

CBS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ

CBS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ CBS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ BÜ KRDAE JEODEZİ ANABİLİM DALI KAVRAMLAR Bilgi: Verinin işlenmiş hali Sistem: Ortak bir amaç için etkileşimli faaliyetlerin ve varlıkların oluşturduğu bir gruptur. Bilgi Sistemi:

Detaylı

Ekran Arayüzü ve Obje Seçimi (V )

Ekran Arayüzü ve Obje Seçimi (V ) FieldGenius harita ekranı tüm menülere ulaşımın sağlandığı ana ekrandır. Çizim ekranı dinamik özelliklere sahip olup objeler grafik ekrandan seçilebilir. Bu sayede nokta aplikasyonu, mesafe ölçümü gibi

Detaylı

CBS Veri. CBS Veri Modelleri. Prof.Dr. Emin Zeki BAŞKENT. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi 2010, EZB

CBS Veri. CBS Veri Modelleri. Prof.Dr. Emin Zeki BAŞKENT. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi 2010, EZB Modelleri Prof.Dr. Emin Zeki BAŞKENT Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Objelerin temsili Raster -- Grid Piksel Konum ve değeri Uydu görüntüleri ve hava fotoları bu formatta Vector -- Linear

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE UYGULAMASI: PELİTLİ BELEDİYESİ ÖRNEĞİ Giriş İçindekiler Problemin Tanımı Çalışmanın Amacı Yapılan Çalışmalar Tasarım Uygulama Yazılım Güncelleme Test Bulgular Sonuç ve Öneriler

Detaylı

CBS? Coğrafi Bilgi Sistemleri

CBS? Coğrafi Bilgi Sistemleri ? Coğrafi Bilgi Sistemleri Prof. Dr. Emin Zeki BAŞKENT Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Geographical Information Systems (GIS) Coğrafi Bilgi Sistemleri () ? Coğrafi bilgileri depolayan ve

Detaylı

Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi

Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av ve

Detaylı

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Ulusal Bilgi Merkezi UBM TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ULUSAL BİLGİ MERKEZİ. Doç.Dr. D.

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Ulusal Bilgi Merkezi UBM TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ULUSAL BİLGİ MERKEZİ. Doç.Dr. D. UBM TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ULUSAL BİLGİ MERKEZİ Doç.Dr. D.Murat ÖZDEN BU SUNUMDA; Toprak Etütlerinin Tarihçesi Ulusal Bilgi Merkezi Neden Kuruldu Ulusal Bilgi Merkezinin Faaliyetleri Ulusal Bilgi Merkezinde

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ve KULLANIM ALANLARI

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ve KULLANIM ALANLARI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ve KULLANIM ALANLARI Dr. Murat KOMESLİ Yaşar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Bornova-İZMİR murat.komesli@yasar.edu.tr 1 Gündem Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Tanımı CBS

Detaylı

ESRI Türkiye Konferansı BULUT BİLİŞİM İLE TURİZM HARİTALARININ YAYIMLANMASI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ

ESRI Türkiye Konferansı BULUT BİLİŞİM İLE TURİZM HARİTALARININ YAYIMLANMASI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ ESRI Türkiye Konferansı BULUT BİLİŞİM İLE TURİZM HARİTALARININ YAYIMLANMASI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ Doç. Dr. Volkan YILDIRIM Arş. Gör. Şevket BEDİROĞLU Bulut Bilişim Nedir? Bulut Bilişim; donanım, yazılım,

Detaylı

HARİTA GENEL KOMUTANLIĞINDA KULLANILAN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ YAZILIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

HARİTA GENEL KOMUTANLIĞINDA KULLANILAN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ YAZILIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI HARİTA GENEL KOMUTANLIĞINDA KULLANILAN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ YAZILIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI M.Sabri ŞEHSUVAROĞLU Hayati TAŞTAN ÖZET Harita Genel Komutanlığında halen üç adet Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS)

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI CBS ÇALIġMALARI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI CBS ÇALIġMALARI ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI CBS ÇALIġMALARI mızda, son iki yıl içerisinde coğrafi bilgi sistemi çalışmaların büyük mesafe kat edilmiştir. Bilgi İşlem Dairemiz bünyesinde bir Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube

Detaylı

CBS Arc/Info Kavramları

CBS Arc/Info Kavramları Arc/Info Kavramları Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Arc/Info 9.3? ArcGIS Desktop o ArcView: çok kapsamlı veri kullanımı, haritalama ve analizler üzerine odaklanır. o o ArcEditor: ArcView

Detaylı

KENT REHBERİ 1.0 KULLANIM KILAVUZU

KENT REHBERİ 1.0 KULLANIM KILAVUZU KENT REHBERİ 1.0 KULLANIM KILAVUZU İçindekiler KENT REHBERİ 1.0 KULLANIM KILAVUZU... 0 HARİTA TOOLBAR... 5 Katman Yönetimi :... 6 Kaydır :... 8 Tüm Harita :... 8 Yaklaş :... 8 Uzaklaş :... 8 Önceki Görünüme

Detaylı

EGO ULAŞTIRMA PORTALI

EGO ULAŞTIRMA PORTALI EGO ULAŞTIRMA PORTALI PROJENİN TEMELİ Ø Bu proje, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Gazi Üniversitesi tarafından ortak hizmet projeleri geliştirmek üzere imzalanan protokol çerçevesinde, EGO Genel Müdürlüğü

Detaylı

Aplikasyon Klavuzu (V )

Aplikasyon Klavuzu (V ) Ekran Arayüzü ve Obje Seçimi klavuzunda da anlatıldığı üzere FieldGenius (FG), obje tabanlı bir arazi ölçme yazılımıdır. Nokta ve çizgi tipindeki vektörel objeleri kullanarak arazi ölçmeleri gerçekleştirilebilir.

Detaylı

Universal Ltd. Şti. Ana Menü Alt Menü - 1 Alt Menü - 2 Alt Menü - 3 Dosya Harita Dosya İşlemleri Dosya Aç Dosya Yeni Dosya Kapat

Universal Ltd. Şti. Ana Menü Alt Menü - 1 Alt Menü - 2 Alt Menü - 3 Dosya Harita Dosya İşlemleri Dosya Aç Dosya Yeni Dosya Kapat Ana Menü Alt Menü - 1 Alt Menü - 2 Alt Menü - 3 Dosya Harita Dosya İşlemleri Dosya Aç Dosya Yeni Dosya Kapat Veri Ekle Mdb, Shape, GeoDB Veritabanı bağlantısı Sde Bağlantısı OleDb Bağlantısı Oracle, MsSQL,

Detaylı

Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi

Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twiter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 4 Gün 24 Saat Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Kursu

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr. Füsun BALIK ŞANLI 2013-2014 YTÜ

VERİ TABANI YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr. Füsun BALIK ŞANLI 2013-2014 YTÜ VERİ TABANI YÖNETİMİ Yrd.Doç.Dr. Füsun BALIK ŞANLI 2013-2014 YTÜ Ders Düzeni Ders Uygulama Ödev Sınavlar 1. Ara Sınav 2. Ara Sınav Yıl Sonu Sınavı Sınavlar 2 Başarı Kriterleri Yıliçi başarı notu: (2 Yıliçi

Detaylı

INS4801 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) (3 + 0)

INS4801 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) (3 + 0) Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü INS4801 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) (3 + 0) Prof.Dr.YALÇIN ARISOY yalcin.arisoy@deu.edu.tr DERSİN KAPSAMI: Coğrafi Bilgi Sistemlerine

Detaylı

Niğde İli Köydes ve CBS çalışmaları

Niğde İli Köydes ve CBS çalışmaları 19. Esri Kullanıcıları Konferansı 22-23 Ekim 2014 ODTÜ, Ankara Niğde İli Köydes ve CBS çalışmaları Mustafa BOZDAĞ Esri UC 2014 Demo Niğde Niğde İli ülkemizin iç Anadolu bölgesinin güneydoğusundadır. Rakımı

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ LİSANS DERS BİLGİ FORMU COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ LİSANS DERS BİLGİ FORMU COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DERSİN ADI ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ LİSANS DERS BİLGİ FORMU COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ DERSİN KODU PM 327 DERSİN TÜRÜ Seçmeli (Zorunlu/Seçmeli) ÖN KOŞUL DERSİN DÖNEMİ Sonbahar

Detaylı

Temel Haritacılık Bilgisi. Taha Sözgen İzmir, 2015

Temel Haritacılık Bilgisi. Taha Sözgen İzmir, 2015 1 Temel Haritacılık Bilgisi Taha Sözgen İzmir, 2015 2 İçerik Tarihçe Harita Türleri Topoğrafya Haritaları Hidrografya Haritaları Ortofoto Haritaları Ölçek Kavramı Bir Haritada Bulunması Gerekenler Küresel

Detaylı

ÇEV 361 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama. Yrd. Doç. Dr. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/

ÇEV 361 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama. Yrd. Doç. Dr. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ ÇEV 361 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Yrd. Doç. Dr. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) CBS, karmaşık planlama ve yönetim problemlerinin çözümü için,

Detaylı

ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü Veri Tabanı (ÇED Veri Tabanı)

ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü Veri Tabanı (ÇED Veri Tabanı) ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü Veri Tabanı (ÇED Veri Tabanı) 1 GÜNDEM 1. Amacı 2. Veri Tabanı Kapsamı 3. Özellikleri 4. Uygulama 2 1-Amacı Mekansal (haritalanabilir) Bilgilerin Yönetimi Sağlamak (CBS)

Detaylı

UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) Sistemleri Arasındaki Temel Farklar Universal Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. 2010. Tüm hakları saklıdır.

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI ULUSAL BİLGİ SİSTEMİ VERİ TABANI TASARIMI

KAMU YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI ULUSAL BİLGİ SİSTEMİ VERİ TABANI TASARIMI İçindekiler ÖNSÖZ SUNUŞ GİRİŞ KAMU YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI I 1 - GİRİŞ 1 2 - TÜRKİYE SÜRECİ 3 3 - İDARİ YAPILANMA 4 4 - MEVZUAT YAPILANMASI 4 5 - PERSONEL YAPILANMASI 5 6 - KAMU YÖNETİMİNİN

Detaylı

6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı

6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş Yunus Emre AKDOĞAN Bilgi İşlem Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Sistemleri Sorumlusu Elektrik Dağıtımında CBS Gereklilikleri Konuma Dayalı Gözlemler. Veri Bütünlüğü ve Senkronizasyonu.

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 8 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK Kamu Ölçmeleri Anabilim Dalı www.gislab.ktu.edu.tr/kadro/ecolak Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Geographical

Detaylı

CORINE 1990 ve 2006 Uydu Görüntüsü Yorumlama Projesi. Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı. Proje durumu : Tamamlandı.

CORINE 1990 ve 2006 Uydu Görüntüsü Yorumlama Projesi. Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı. Proje durumu : Tamamlandı. CORINE 1990 ve 2006 Uydu Görüntüsü Yorumlama Projesi Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Proje durumu : Tamamlandı. Uygulama adresleri: http://aris.cob.gov.tr/crn/ http://aris.cob.gov.tr/csa/

Detaylı

ESRI Türkiye Konferansı

ESRI Türkiye Konferansı ESRI Türkiye Konferansı BULUT BİLİŞİM İLE TURİZM HARİTALARININ YAYIMLANMASI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ Arş. Gör. Şevket BEDİROĞLU Bulut Bilişim Nedir? Bulut Bilişim; donanım, yazılım, veri ve işletim sistemi

Detaylı

QUANTUM CBS YE İLİŞKİN LAB TAKİP NOTLARI. 1. coğrafi olarak referanslama (registration): Coğrafi veriyi seçilen bir koordinat sisteminde

QUANTUM CBS YE İLİŞKİN LAB TAKİP NOTLARI. 1. coğrafi olarak referanslama (registration): Coğrafi veriyi seçilen bir koordinat sisteminde QUANTUM CBS YE İLİŞKİN LAB TAKİP NOTLARI LAB DA İŞLENECEK KONULAR: 1. coğrafi olarak referanslama (registration): Coğrafi veriyi seçilen bir koordinat sisteminde gerçek koordinatlarına oturtma 2. raster/hücre

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgi Sistemi AutoCAD Map İle Gerçekleştirilen Bir Uygulama

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgi Sistemi AutoCAD Map İle Gerçekleştirilen Bir Uygulama Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgi Sistemi AutoCAD Map İle Gerçekleştirilen Bir Uygulama Arzu Çöltekin Yıldız Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Yük. Müh. Araştırma Görevlisi 1/5 Özet Günümüzde

Detaylı

CBS de KURUMSALLAŞMA MA SÜRECİ. Prof Dr Tahsin YOMRALIOĞLU. www.gislab. İnsanlar. Yöneticiler. Görevleri. bilgi. information.

CBS de KURUMSALLAŞMA MA SÜRECİ. Prof Dr Tahsin YOMRALIOĞLU. www.gislab. İnsanlar. Yöneticiler. Görevleri. bilgi. information. CBS de KURUMSALLAŞMA MA SÜRECİ Prof Dr Tahsin YOMRALIOĞLU LU www.gislab gislab.ktu.edu.tr Yeryüzü Kaynakları İnsanlar İhtiyaçları Yöneticiler Görevleri BİLGİ information bilgi BİLİŞİM teknoloji 1 Bilgi

Detaylı

Vektör veri. Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN 1

Vektör veri. Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN 1 Vektör veri Nokta, çizgi ve alanların temsilinde kullanılır. Bunların hepsi koordinatlar kullanılarak mekansal temsilde kullanılır. Noktalar en küçük boyutsuz gösterimlerdir Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN 1 Vektör

Detaylı

TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE KESİTLER

TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE KESİTLER TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE KESİTLER Prof.Dr. Murat UTKUCU Yrd.Doç.Dr. ŞefikRAMAZANOĞLU TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE Haritalar KESİTLER Yeryüzü şekillerini belirli bir yöntem ve ölçek dahilinde plan konumunda gösteren

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ 3D-SPATİAL ANALİZ ve MODEL BUİLDER

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ 3D-SPATİAL ANALİZ ve MODEL BUİLDER COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ 3D-SPATİAL ANALİZ ve MODEL BUİLDER http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 40 Saat

Detaylı

MapCodeX İçmesuyu Modülü Kullanım Kılavuzu

MapCodeX İçmesuyu Modülü Kullanım Kılavuzu MapCodeX İçmesuyu Modülü Kullanım Kılavuzu Versiyon Numarası: 1.0 ------------------------------- Kullanım Kılavuzu 2015 info@ www. MapCodeX İçmesuyu Hakkında MapCodeX İçmesuyu Modülü, içmesuyu borusu,

Detaylı

Dünya nın şekli. Küre?

Dünya nın şekli. Küre? Dünya nın şekli Küre? Dünya nın şekli Elipsoid? Aslında dünyanın şekli tam olarak bunlardan hiçbiri değildir. Biz ilkokulda ve lisede ilk önce yuvarlak olduğunu sonra ortadan basık olduğunu sonrada elipsoid

Detaylı

Ölçme Bilgisi Jeofizik Mühendisliği Bölümü

Ölçme Bilgisi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Ölçme Bilgisi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr/kadro/ecolak DÜŞEY MESAFELERİN YÜKSEKLİKLERİN

Detaylı

DENİZLİ İL ÖZEL İDARESİ UYGULAMASI

DENİZLİ İL ÖZEL İDARESİ UYGULAMASI DENİZLİ İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT BİLGİ İ İ SİSTEMİİ İ MADEN OCAKLARI UYGULAMASI Coğrafi Bilgi Sistemleri Şubesi Genel Bilgiler Yazılım Geliştirme Ortamı Microsoft Visual Studio 2008 C# MapInfo MapXtreme

Detaylı

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEM TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMAMLANMIŞ VEYA MEVCUT OLAN ÇALIŞMALAR

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEM TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMAMLANMIŞ VEYA MEVCUT OLAN ÇALIŞMALAR TUCBS TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDA TÜGEM TAGEM TRGM KKGM COĞRAFİ BİLGİ SİSTEM ANKARA 2010 1 TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMAMLANMIŞ VEYA MEVCUT OLAN ÇALIŞMALAR 1-1/25 000 Ölçekli

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ MEKÂNSAL GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MEGSİS) VERİ İŞLEMLERİ DOKÜMANI Sürüm: 0.1 Revizyon Bilgileri Revizyon No: Revizyon Tarihi Revizyonu Yapan Revizyon Nedeni 0.1 15.07.2013 Yazılım

Detaylı

BÜYÜK MELEN HAVZASI ENTEGRE KORUMA VE SU YÖNETİMİ. Prof. Dr. İzzet Öztürk İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü

BÜYÜK MELEN HAVZASI ENTEGRE KORUMA VE SU YÖNETİMİ. Prof. Dr. İzzet Öztürk İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü BÜYÜK MELEN HAVZASI ENTEGRE KORUMA VE SU YÖNETİMİ Prof. Dr. İzzet Öztürk İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü GÜNDEM Büyük Melen Havzası nın Konumu ve Önemi Büyük Melen Havzası ndan İstanbul a Su Temini Projesi

Detaylı

TOPOĞRAFYA Takeometri

TOPOĞRAFYA Takeometri TOPOĞRAFYA Takeometri Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF 264/270 TOPOĞRAFYA DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz/marangoz.htm

Detaylı

Doğal ve doğal olmayan yapı ve tesisler, özel işaretler, çizgiler, renkler ve şekillerle gösterilmektedir.

Doğal ve doğal olmayan yapı ve tesisler, özel işaretler, çizgiler, renkler ve şekillerle gösterilmektedir. HARİTA NEDİR? Yeryüzünün tamamının veya bir parçasının kuşbakışı görünümünün, istenilen ölçeğe göre özel işaretler yardımı ile küçültülerek çizilmiş örneğidir. H A R İ T A Yeryüzü şekillerinin, yerleşim

Detaylı

Veritabanı. Ders 2 VERİTABANI

Veritabanı. Ders 2 VERİTABANI Veritabanı Veritabanı Nedir? Birbiri ile ilişkili verilerin bir arada uzun süreli bulundurulmasıdır. Veritabanı bazen Veritabanı Yönetim sistemi veya Veritabanı Sistemi yerine de kullanılır. Gerçek dünyanın

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ ARCGIS SCHEMATİCS EĞİTİMİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ ARCGIS SCHEMATİCS EĞİTİMİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ ARCGIS SCHEMATİCS EĞİTİMİ http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 3 Gün 18 Saat COĞRAFİ BİLGİ

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ÜNİTE 2 VERİ TABANI İÇİNDEKİLER Veri Tabanı Veri Tabanı İle İlgili Temel Kavramlar Tablo Alan Sorgu Veri Tabanı Yapısı BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ BİLGİSAYAR II HEDEFLER Veri tabanı kavramını

Detaylı

Taşınmaz Geliştirmede CBS Uygulamaları TDGZ 5025

Taşınmaz Geliştirmede CBS Uygulamaları TDGZ 5025 Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Anabilim Dalı Taşınmaz Geliştirmede CBS Uygulamaları TDGZ 5025 Doç. Dr. Volkan YILDIRIM Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon «Veri Kalitesinin İrdelenmesi, Sorgulama

Detaylı

ArcGIS ile Elektrik Dağıtımı Uygulamaları Eğitimi

ArcGIS ile Elektrik Dağıtımı Uygulamaları Eğitimi ArcGIS ile Elektrik Dağıtımı Uygulamaları Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat ArcGIS ile Elektrik Dağıtımı Uygulamaları

Detaylı

NUBİS; Numarataj Şube Müdürlüğü tarafından sunulan; Numarataj belgesi verme işlemleri, Keşif işlemleri, Direk Tabela işlemleri, Numarataj plaka

NUBİS; Numarataj Şube Müdürlüğü tarafından sunulan; Numarataj belgesi verme işlemleri, Keşif işlemleri, Direk Tabela işlemleri, Numarataj plaka NUBİS; Numarataj Şube Müdürlüğü tarafından sunulan; Numarataj belgesi verme işlemleri, Keşif işlemleri, Direk Tabela işlemleri, Numarataj plaka işlemleri, Saha ve haritacılık işlemlerinin ; Mekânsal boyutta

Detaylı

FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI

FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI Fotg.D.Bşk.lığı, yurt içi ve yurt dışı harita üretimi için uydu görüntüsü ve hava fotoğraflarından fotogrametrik yöntemlerle topoğrafya ve insan yapısı detayları

Detaylı

Web adresi : http://www.gislab.co MEKANSAL VERİLER İLE ÜRETİLECEK TÜM ÇÖZÜMLER İÇİN... BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ.

Web adresi : http://www.gislab.co MEKANSAL VERİLER İLE ÜRETİLECEK TÜM ÇÖZÜMLER İÇİN... BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. MEKANSAL VERİLER İLE ÜRETİLECEK TÜM ÇÖZÜMLER İÇİN... BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. Misyonumuz coğrafi bilgilerin elde edilmesinden yönetimine kadar olan tüm süreçlerde son teknolojiyi kullanarak geliştirme

Detaylı

ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ

ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ 1. Adı Soyadı: Güler YALÇIN 2. Doğum Tarihi: 21/10/1975 3. Ünvanı: Yrd. Doc. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Jeodezi ve Fotogrametri Müh. A.B.D

Detaylı

Bilimsel Hazırlık Programı COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

Bilimsel Hazırlık Programı COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Anabilim Dalı Bilimsel Hazırlık Programı COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Doç. Dr. Volkan YILDIRIM Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon «CBS Fonksiyonları Sorgulama Analiz»

Detaylı

ADRES BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE AĞ ANALİZLERİ UYGULAMALARI

ADRES BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE AĞ ANALİZLERİ UYGULAMALARI ADRES BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE AĞ ANALİZLERİ UYGULAMALARI Volkan YILDIRIM 1 ve Tahsin YOMRALIOĞLU 2 Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Nasıl Çalışır?

Coğrafi Bilgi Sistemleri Nasıl Çalışır? Arif Çağdaş Aydınoğlu * Selim Serhan Yıldız ** Elif Demir ** Serpil Ateş ** *Yrd. Doç. Dr.,**Arş. Gör., İTÜ, Geomatik Mühendisliği Bölümü Coğrafi Bilgi Sistemleri Nasıl Çalışır? 52 CBS nin Ana Bileşenleri

Detaylı

Şimdi Pro Zamanı: MapInfo Pro 64 bit versiyonu tanıtımı!

Şimdi Pro Zamanı: MapInfo Pro 64 bit versiyonu tanıtımı! Şimdi Pro Zamanı: MapInfo Pro 64 bit versiyonu tanıtımı! MapInfo Professional v 12.5 MapInfo Professional v12.5 Temaları Kartografik çıktı Performans iyileştirmeleri Çıktı penceresindeki haritayla doğrudan

Detaylı

Akıllı Bilet Online İşlem Merkezi Uygulaması

Akıllı Bilet Online İşlem Merkezi Uygulaması Akıllı Bilet Online İşlem Merkezi Uygulaması www.akillibiletim.com Akıllı Bilet Online İşlem Merkezi uygulamasının tasarım ve geliştirme sürecinde göz önünde bulundurulan en önemli husus, uygulamanın herkes

Detaylı

koşullar nelerdir? sağlamaktadır? 2. Harita ile kroki arasındaki fark nedir?

koşullar nelerdir? sağlamaktadır? 2. Harita ile kroki arasındaki fark nedir? 1. Bir çizimin harita özelliği taşıması için gerekli koşullar nelerdir? 2. Harita ile kroki arasındaki fark nedir? 3. Haritalar günlük hayatımızda ne gibi kolaylıklar sağlamaktadır? 4. Haritalar hangi

Detaylı

Kentsel Dönüşümde Coğrafi-Kent Bilgi Sistemleri

Kentsel Dönüşümde Coğrafi-Kent Bilgi Sistemleri Kentsel Dönüşümde Coğrafi-Kent Bilgi Sistemleri Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü ITU Faculty of Civil Engineering Department of Geomatics Engineering http://web.itu.edu.tr/tahsin

Detaylı

2017 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI. Ders Kodu Ders Adı (Türkçe) Müf.No T P K AKTS Tip Op.

2017 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI. Ders Kodu Ders Adı (Türkçe) Müf.No T P K AKTS Tip Op. 2017 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI SINIF: 1 DÖNEM: GÜZ Aİ 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2017 2 0 2 2 Z FİZ 101 FİZİK 2017 4 0 6 6 Z HM 101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA-I

Detaylı

Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları (MS-Access)

Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları (MS-Access) Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları (MS-Access) İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Nebiye MUSAOĞLU Doç. Dr. Elif SERTEL Y. Doç. Dr. Şinasi

Detaylı

Bu işleçlerin dışında, aşağıda belirtilen karşılaştırma işleçlerinden de yararlanılır.

Bu işleçlerin dışında, aşağıda belirtilen karşılaştırma işleçlerinden de yararlanılır. 18 SQL SORGU DİLİ SQL (Structured Query Language) yapısal sorgu dili, veritabanı yönetim sistemlerinin standart programlama dili olarak bilinmektedir. SQL dilinin Access içinde sorgu pencerelerinde veya

Detaylı

Şehir Plancıları için İleri Seviye ArcGIS Eğitimi

Şehir Plancıları için İleri Seviye ArcGIS Eğitimi Şehir Plancıları için İleri Seviye ArcGIS Eğitimi Eğitim Süresi: 4 gün (28 Saat) /esriturkey /company/esri-turkey /EsriTurkiye egitim@esriturkey.com.tr Genel 3D Analyst, Spatial Analyst ve ModelBuilder

Detaylı

YÜKSEKLİK ÖLÇÜMÜ. Ölçme Bilgisi Ders Notları

YÜKSEKLİK ÖLÇÜMÜ. Ölçme Bilgisi Ders Notları YÜKSEKLİK ÖLÇÜMÜ Yeryüzündeki herhangi bir noktanın sakin deniz yüzeyi üzerinde (geoitten itibaren) çekül doğrultusundaki en kısa mesafesine yükseklik denir. Yükseklik ölçümü; belirli noktalar arasındaki

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 ENDÜSTRİYEL YAPININ YENİLİKÇİ VE BİLGİ ODAKLI DÖNÜŞÜMÜNÜN BURSA ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ PROJE RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

18. Esri Kullanıcıları Konferansı AKSARAY ORGANİZE SANAYİ BİLGİ SİSTEMİ (AKOSBİS) Doç. Dr. Selçuk REİS Arş.Gör. S. Sefa BİLGİLİOĞLU Halil ÖZAVCI

18. Esri Kullanıcıları Konferansı AKSARAY ORGANİZE SANAYİ BİLGİ SİSTEMİ (AKOSBİS) Doç. Dr. Selçuk REİS Arş.Gör. S. Sefa BİLGİLİOĞLU Halil ÖZAVCI 18. Esri Kullanıcıları Konferansı AKSARAY ORGANİZE SANAYİ BİLGİ SİSTEMİ (AKOSBİS) Doç. Dr. Selçuk REİS Arş.Gör. S. Sefa BİLGİLİOĞLU Halil ÖZAVCI Aksaray; 1989 yılında il olmuş. 7,997 km2 lik alana sahip.

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 4/3/2017 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta : orhan.arkoc@klu.edu.tr Web : http://personel.klu.edu.tr/orhan.arkoc 4/3/2017 2 BÖLÜM 4 TABAKALI KAYAÇLARIN ÖZELLİKLER, STRATİGRAFİ,

Detaylı

Fethiye ÖÇK Bölgesi Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı Değişim Tespiti

Fethiye ÖÇK Bölgesi Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı Değişim Tespiti Fethiye ÖÇK Bölgesi Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı Değişim Tespiti Kurum adı: T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Proje durumu: Tamamlandı. Proje

Detaylı

Topografya (Ölçme Bilgisi) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Topografya (Ölçme Bilgisi) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Topografya (Ölçme Bilgisi) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Topografya (Surveying) Nedir? Topografya geleneksel olarak, Dünya yüzeyinin üzerindeki, üstündeki veya altındaki noktalarının rölatif konumlarını belirleyen

Detaylı

EROZYON MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ & HAVZA VERİTABANININ OLUŞTURULMASI. Doğu Karadeniz Havzasının Su Çerçeve Direktifi Sınıflandırma Sistemi

EROZYON MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ & HAVZA VERİTABANININ OLUŞTURULMASI. Doğu Karadeniz Havzasının Su Çerçeve Direktifi Sınıflandırma Sistemi EROZYON MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ & HAVZA VERİTABANININ OLUŞTURULMASI Doğu Karadeniz Havzasının Su Çerçeve Direktifi Sınıflandırma Sistemi Havza Veritabanının Oluşturulması (ArcHydro) Baraj ve gölet gibi

Detaylı

ANKARA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI DURAK VE GÜZERGAH COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (www.ego.gov.tr) ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI DURAK VE GÜZERGAH COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (www.ego.gov.tr) ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI DURAK VE GÜZERGAH COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (www.ego.gov.tr) ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bu proje, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Gazi Üniversitesi tarafından

Detaylı

Üzerinde. Y.Müh.Mehmet ERBAŞ, mehmet.erbas@hgk.msb.gov.tr. Y.Müh.Hakan ŞAHİN, hakan.sahin@hgk.msb.gov.tr. Y.Müh.Emre SOYER, emre.soyer@hgk.msb.gov.

Üzerinde. Y.Müh.Mehmet ERBAŞ, mehmet.erbas@hgk.msb.gov.tr. Y.Müh.Hakan ŞAHİN, hakan.sahin@hgk.msb.gov.tr. Y.Müh.Emre SOYER, emre.soyer@hgk.msb.gov. Sanal Küre K Üzerinde Yürüyüş Analizi Y.Müh.Mehmet ERBAŞ, mehmet.erbas@hgk.msb.gov.tr Y.Müh.Hakan ŞAHİN, hakan.sahin@hgk.msb.gov.tr Y.Müh.Emre SOYER, emre.soyer@hgk.msb.gov.tr Y.Müh.Feyzi KANTAR, feyzi.kantar@hgk.msb.gov.tr

Detaylı