Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 1 ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI ÇERÇEVESİNDE NAKLE TABİ TUTULAN PERSONELİN ŞAHSA BAĞLI HAK VE FARK TAZMİNATI UYGULAMALARI Havva YİĞİY İĞİT Maliye Bakanlığı Bütçe e ve Mali Kontrol Genel MüdürlM rlüğü Devlet Bütçe B e Uzmanı Şubat 2010

2 2 SUNUM PLANI KONU İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER 399 SAYILI KHK YE EKLİ (II) SAYILI CETVELDE BELİRTİLEN PERSONEL İLE İŞ KANUNLARINA TABİ (KAPSAM DIŞI )PERSONELİN MALİ HAKLARI 399 SAYILI KHK YE EKLİ (I) SAYILI CETVELDE BELİRTİLEN PERSONELİN MALİ HAKLARI NAKİL HAKKI BULUNMAYAN PERSONEL HAKKINDA BİLGİ

3 KONU İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER 3 KANUNLAR 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu 27/ tarihli ve 4502 sayılı Kanun 15/1/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanun 30/1/2002 tarihli ve 4743 sayılı Kanun 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Kanun 4/4/2007 tarihli ve 5620 sayılı Kanun

4 KONU İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER 4 DİĞER DÜZENLEMELERD 156 Seri No lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği 3/8/2006 tarihli ve sayılı Genel Yazı 7/1/2008 tarihli ve 137 sayılı Genelge 17/3/2008 tarihli ve 2991 sayılı Genel Yazı

5 5 NAKLE TABİ TUTULAN PERSONELİN KAPSAMI

6 6 NAKLE TABİ TUTULAN PERSONEL (I) SAYILI CETVEL

7 7 NAKLE TABİ TUTULAN PERSONEL (I) SAYILI CETVEL

8 8 NAKLE TABİ TUTULAN PERSONEL (II) SAYILI CETVEL

9 9 NAKLE TABİ TUTULAN PERSONEL (KAPSAM DIŞI) I)

10 SAYILI KANUN 22 nci madde; Fark tazminatı hesaplamalarında ve şahsa bağlı hak uygulamasında; diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilen 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) ve (II) sayılı cetvelde yer alan kadro veya pozisyonlarda istihdam edilenler ile iş kanunlarına tabi personelin Devlet Personel Başkanl kanlığına bildirildikleri tarihteki kadro veya pozisyonlarına ilişkin olarak bildirim tarihi itibarıyla almakta oldukları aylık ve mali haklarının dikkate alınmasını,

11 SAYILI KANUN 22 nci madde; İlgililerin önceki görevlerine ait söz konusu parasal hakları net tutarının sabit bir değer er olarak esas alınmasını,

12 4046 SAYILI KANUN nci madde; 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (I) sayılı cetveldeki kadrolarda görev yapmakta iken nakle tabi tutulan personelin araştırmac rmacı unvanlı kadrolara, mesleğe özel yarış ışma sınavs navı ile girenlerin ise görev unvanına uygun kadrolara atanmasını,

13 SAYILI KANUN 22 nci madde; Atandıkları kurumdaki kadro unvanı veya pozisyonlarında isteğe e bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, başka kurumlara geçenlere enlere şahsa bağlı hak uygulaması ile fark tazminatı ödenmesine son verilmesini,

14 SAYILI KANUN 22 nci madde; Aylık, ek gösterge, g zam, özel hizmet tazminatı,, makam tazminatı,, temsil tazminatı ve görev g tazminatının şahsa bağlı hak kapsamında saklı tutulmasını, Ek tazminat, bankacılık k tazminatı ve ikramiyenin şahsa bağlı hak kapsamında dikkate alınmamasını ancak, fark tazminatı hesabında dikkate alınmasını,

15 SAYILI KANUN 22 nci madde; 399 sayılı KHK ye ekli (I) sayılı cetvele tabi olarak çalışmakta iken nakle tabi tutulan personelin eski kadrosunun mali haklarının şahsa bağlı hak olarak saklı tutulmasının üç yıllık k süres ile sınırlands rlandırılmasını,

16 SAYILI KANUN 22 nci madde; Atanılan kadrodaki derece yükselmelerinin veya kademe ilerlemelerinin (aylık k gösterge g ve ek gösterge g hariç) şahsa bağlı olarak saklı tutulan hakların ödendiği eski kadronun derecelerini yükseltmeyeceğini veya kademelerini ilerletmeyeceğini,

17 SAYILI KANUN Geçici 9 uncu maddesi; KİT ve bağlı ortaklıklarda sözleşmeli statüde çalışmakta iken Devlet memuru statüsüne geçirilenlerin sözleşmeli statüde (kapsam dışı personel dahil) geçen en hizmet sürelerinins relerinin; öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydıyla kadro şartı aranmaksızın kazanılmış hak aylık, derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilmesini,

18 SAYILI KANUN Geçici 22 nci maddesi; 21/7/2005 tarihinden önce nakledilmek üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilenlerden nakil işlemi tamamlanmış olan ve şahsa bağlı haktan yararlanan personelin şahsa bağlı haklarının tespitinde ve fark tazminatının ödenmesinde 22 nci maddenin 5398 sayılı Kanunla değiştirilen hükümlerinin aynen uygulanması ve fark tazminatlarının hesaplanmasında ve şahsa bağlı hak uygulamasında ilgililerin eski kurumları ile ilişiklerinin iklerinin kesildiği tarihin esas alınmasını,

19 SAYILI TELGRAF VE TELEFON KANUNU Ek 29 uncu madde; Türk Telekom da çalışmakta iken diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilen sözleşmeli ve kapsam dışı personel hakkında, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin beşinci fıkrası hükümlerinin uygulanmasında fark tazminatına esas alınacak eski pozisyon için i in yapılan ödemeler toplam net tutarı olarak, 406 sayılı Kanunun ek 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükmüne göre belirlenen ücretin esas alınmasını,

20 SAYILI TELGRAF VE TELEFON KANUNU Ek 29 uncu madde; Üçüncü fıkrası hükmüne göre, sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar ve kapsam dışı personel statüsünde çalışanlar hakkında, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin beşinci fıkrasf krası hükmünün n uygulanmasında nda, ilgililerin Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki unvanları esas alınarak Yönetim Kurulunca 15/4/2004 tarihi itibarıyla bu unvana göre belirlenmiş olan ücret ve diğer malî haklarına bu tarihten Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki kadro ve pozisyonlarına ilişkin olarak bildirim tarihine kadar geçen en süre s içindei inde kamu görevlilerine yapılacak artış oran ve/veya miktarları uygulanmak suretiyle bulunacak tutarın dikkate alınmasını,

21 SAYILI TELGRAF VE TELEFON KANUNU Ek 29 uncu madde; Türk Telekom ile akdedilen sözles zleşmeye göre g çalışmaya devam edenlerden hisse devir tarihinden (14 Kasım m 2005) itibaren en geç beş yıl l içinde i inde iş sözleşmesi herhangi bir nedenle sona erenlerin, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren otuz gün içinde sözleşmenin sona erdiği i yılın y n 15 Ocak tarihindeki üçüncü fıkraya göre hesaplanan ücretleriyle Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi ve bunların hakkında üçüncü fıkra hükümlerinin uygulanmasında hisse devir tarihindeki kadro ve pozisyon unvanları esas alınmasını,

22 SAYILI TELGRAF VE TELEFON KANUNU FARK TAZMİNATINA ESAS ESKİ POZİSYONA AİT A ÖDEMELER TOPLAM NET TUTARININ HESABI 15/2/2006 tarihine kadar bildirilenler DPB na bildirim tarihine kadar 180 günlük aylıksız izin süresinde Bildirim tarihindeki unvanı için 15/4/2004 tarihi itibariyle belirlenen mali haklarına bu tarihten Geçen sürede kamu görevlilerine yapılan artışlar uygulanmak suretiyle 15/2/2006 tarihinden sonra bildirilenler 15/1/2006 tarihine kadar

23 SAYILI TELGRAF VE TELEFON KANUNU FARK TAZMİNATINA ESAS ESKİ POZİSYONA AİT A ÖDEMELER TOPLAM NET TUTARININ HESABI Hisse devir tarihinden itibaren 5 yıl içinde bildirilenler Hisse devir tarihindeki unvanı için 15/4/2004 tarihi itibariyle belirlenen mali haklarına bu tarihten İş sözleşmelerinin sona erdiği yılın 15 Ocak tarihine kadar geçen sürede kamu görevlilerine yapılan artışlar uygulanmak suretiyle

24 24 FARK TAZMİNATI KAVRAMI

25 SAYILI KHK YE EKLİ (II) SAYILI CETVELDE BELİRT RTİLEN PERSONEL İLE İŞ KANUNLARINA TABİ (KAPSAM DIŞI I )PERSONELİN N MALİ HAKLARI Eski kadro veya pozisyonlarının aylık ve diğer mali hakları toplam net tutarının hesabı; Devlet Personel Başkanlığına bildirim tarihindeki kadro ve pozisyonlara ilişkin olarak almakta oldukları (21/7/2005 tarihinden önce nakle tabi tutulan personel için eski kurumları ile ilişiklerini kestikleri tarih) ücretin toplam net tutarı (fazla mesai ücreti hariç)dır.

26 SAYILI KHK YE EKLİ (II) SAYILI CETVELDE BELİRT RTİLEN PERSONEL İLE İŞ KANUNLARINA TABİ (KAPSAM DIŞI I )PERSONELİN N MALİ HAKLARI Yeni kadronun aylık k ve diğer mali hakları toplam net tutarının n hesabı; Katsayılardaki artışlar da dahil olmak üzere, bu kadroya ait ödeme unsurlarında yapılan her türlü değişiklikler (Fazla mesai ücreti ile fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) dikkate alınır.

27 SAYILI KHK YE EKLİ (II) SAYILI CETVELDE BELİRT RTİLEN PERSONEL İLE İŞ KANUNLARINA TABİ (KAPSAM DIŞI I )PERSONELİN N MALİ HAKLARI Fark Tazminatının n Hesabı; Eski kadro veya pozisyona ait ödemelerin toplam net tutarı ile yeni kadro için hesap edilen aylık ve diğer mali hakları toplam net tutarı arasında fark bulunması durumunda, aradaki fark tutarı herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve fark kapanıncaya ncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir.

28 28 ÖRNEK UYGULAMALAR ESKİ POZİSYONUNA AİT A ÖDEMELER TOPLAM TUTARI; BU TUTAR 2000 TL ŞEF UNVANLI YENİ KADROSUNUN AYLIK VE DİĞD İĞER MALİ HAKLARININ TOPLAM NET TUTARI; (GÖSTERGE AYLIĞI+EK GÖSTERGE AYLIĞI+TABAN AYLIĞI+KIDEM AYLIĞI+ÖZEL HİZMET TAZMİNATI+YAN ÖDEME) - (EMEKLİ KESENEĞİ+GELİR VERGİSİ+DAMGA VERGİSİ)= BU TUTARA, DÖNER SERMAYEDEN YAPILAN ÖDEMELER VEYA EK ÖDEME (NET TUTARI) DAHİL EDİLEREK BULUNACAK TUTAR, FARK TAZMİNATI HESABINDA DİKKATE ALINACAK AYLIK TUTARDIR. BU TUTAR DA 1500 TL ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI VE AİLE A YARDIMI ÖDENEĞİ FARK TAZMİNATI HESABINA DAHİL L EDİLMEMEKTED LMEMEKTEDİR. BU TUTAR DA 200 TL İLGİLİYE, 500 TL FARK TAZMİNATI OLMAK ÜZERE ( ) 2200 TL TUTARINDA AYLIK ÖDENECEKTİR.

29 29 ŞAHSA BAĞLI HAKLARDAN YARARLANMA SÜRESS RESİ

30 SAYILI KHK YE EKLİ (I) SAYILI CETVELDE BELİRT RTİLEN PERSONELİN N MALİ HAKLARI ŞAHSA BAĞLI HAK UYGULAMASININ DEVAMI SÜRESS RESİNCE; Eski kadronun aylık k ve diğer mali hakları toplam net tutarı; Devlet Personel Başkanl kanlığına bildirim tarihindeki kadrolara ilişkin olarak almakta oldukları (21/7/2005 tarihinden önce nakle tabi tutulan personel için eski kurumları ile ilişiklerini kestikleri tarih) ücretin toplam net tutarı (ek tazminat, bankacılık k tazminatı ve ikramiye dahil, fazla mesai ücreti hariç)d )dır.

31 SAYILI KHK YE EKLİ (I) SAYILI CETVELDE BELİRT RTİLEN PERSONELİN N MALİ HAKLARI Yeni kadronun aylık k ve diğer mali hakları toplam net tutarı; Yeni kadroya ilişkin yapılan her türlü ödemelerin toplamı=(şahsa bağlı haklar kapsamında yapılan ödemeler)+ (Yeni kadrolara ilişkin yapılan diğer farklı ödemeler)

32 SAYILI KHK YE EKLİ (I) SAYILI CETVELDE BELİRT RTİLEN PERSONELİN N MALİ HAKLARI Fark Tazminatının n hesabı; Eski kadroya ait ödemelerin toplam net tutarının yeni kadroya ilişkin ödemeler toplam net tutarından fazla olması durumunda, aradaki fark tutarı herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve fark kapanıncaya ncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenmektedir.

33 ÖRNEK UYGULAMALAR 33 ESKİ KADROSUNA AİT A T AYLIK VE MALİ HAKLARININ TOPLAM NET TUTARI*; (GÖSTERGE AYLIĞI+EK GÖSTERGE AYLIĞI+TABAN AYLIĞI+KIDEM AYLIĞI+ÖZEL HİZMET TAZMİNATI+YAN ÖDEME+EK TAZMİNAT+İKRAMİYE(1/6)) - (EMEKLİ KESENEĞİ+GELİR VERGİSİ+DAMGA VERGİSİ)= BU TUTAR 2600 TL BU TUTARA AİLE YARDIMI DAHİL EDİLMEMİŞTİR. ARAŞTIRMACI UNVANLI YENİ KADROSUNA AİT A T AYLIK VE DİĞD İĞER MALİ HAKLARININ TOPLAM NET TUTARI; (GÖSTERGE AYLIĞI+EK GÖSTERGE AYLIĞI+TABAN AYLIĞI+KIDEM AYLIĞI+ÖZEL HİZMET TAZMİNATI+YAN ÖDEME+EK ÖDEME) - (EMEKLİ KESENEĞİ+GELİR VERGİSİ+DAMGA VERGİSİ)= BU TUTAR DA 2200 TL ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI VE AİLE A YARDIMI ÖDENEĞİ FARK TAZMİNATI HESABINA DAHİL L EDİLMEMEKTED LMEMEKTEDİR. BU TUTAR DA 200 TL İLGİLİYE, 400 TL FARK TAZMİNATI OLMAK ÜZERE ( ) 2800 TL TUTARINDA AYLIK ÖDENECEKTİR. *ŞUBE MÜDÜRÜ

34 SAYILI KHK YE EKLİ (I) SAYILI CETVELDE BELİRT RTİLEN PERSONELİN N MALİ HAKLARI ŞAHSA BAĞLI HAKTAN YARARLANMA SÜRESS RESİNİN SONA ERDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN ; Eski kadronun aylık k ve diğer mali hakları toplam net tutarı; Devlet Personel Başkanl kanlığına bildirim tarihindeki kadrolara ilişkin olarak almakta oldukları (21/7/2005 tarihinden önce nakle tabi tutulan personel için i in eski kurumları ile ilişiklerini iklerini kestikleri tarih) ücretin toplam net tutarı (ek tazminat, bankacılık k tazminatı ve ikramiye dahil, fazla mesai ücreti hariç)d )dır.

35 SAYILI KHK YE EKLİ (I) SAYILI CETVELDE BELİRT RTİLEN PERSONELİN N MALİ HAKLARI Yeni kadronun aylık k ve diğer mali hakları toplam net tutarı; Nakledilmeden önceki kadro ile ilgi kurulmadan yeni kadronun aylık ve diğer mali hakları toplam net tutarının (fazla mesai ücreti ile fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç), katsayılardaki artışlar da dahil olmak üzere bu kadroya ait ödeme unsurlarında yapılan her türlü değişiklikler dikkate alınır.

36 SAYILI KHK YE EKLİ (I) SAYILI CETVELDE BELİRT RTİLEN PERSONELİN N MALİ HAKLARI Fark Tazminatının n hesabı; Eski kadroya ait ödemelerin toplam net tutarının yeni kadroya ilişkin ödemeler toplam net tutarından fazla olması durumunda, aradaki fark tutarı herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın ve fark kapanıncaya ncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenmektedir.

37 ÖRNEK UYGULAMALAR 37 ESKİ KADROSUNA AİT A T AYLIK VE MALİ HAKLARININ TOPLAM NET TUTARI*; (GÖSTERGE AYLIĞI+EK GÖSTERGE AYLIĞI+TABAN AYLIĞI+KIDEM AYLIĞI+ÖZEL HİZMET TAZMİNATI+YAN ÖDEME+EK TAZMİNAT+İKRAMİYE(1/6)) - (EMEKLİ KESENEĞİ+GELİR VERGİSİ+DAMGA VERGİSİ)- (AİLE YARDIMI) = BU TUTAR 2600 TL ARAŞTIRMACI UNVANLI YENİ KADROSUNA AİT A T AYLIK VE DİĞD İĞER MALİ HAKLARININ TOPLAM NET TUTARI; (GÖSTERGE AYLIĞI+EK GÖSTERGE AYLIĞI+TABAN AYLIĞI+KIDEM AYLIĞI+ÖZEL HİZMET TAZMİNATI+YAN ÖDEME+EK ÖDEME) - (EMEKLİ KESENEĞİ+GELİR VERGİSİ+DAMGA VERGİSİ)= BU TUTAR DA 1600 TL ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI VE AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ FARK TAZMİNATI HESABINA DAHİL EDİLMEMEKTEDİR. BU TUTAR DA 200 TL İLGİLİYE, 1000 TL FARK TAZMİNATI OLMAK ÜZERE ( ) 2800 TL TUTARINDA AYLIK ÖDENECEKTİR. ŞUBE MÜDÜRÜ

38 NAKİL L HAKKI BULUNMAYAN PERSONEL sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükmüne göre, işçi statüsündeki personelin (kapsam dışı hariç) diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı bulunmamaktadır.

39 39 NAKİL L HAKKI BULUNMAYAN PERSONEL Nakil hakkı bulunmayan işçilerin, kanunlardan ve yürürlükteki toplu iş sözleşmelerinden doğan tazminatları ödenerek kamuyla ilişiği i kesilmekte, ayrıca bu personele, 4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesi uyarınca, iş kaybı tazminatı ödenmektedir.

40 40 NAKİL L HAKKI BULUNMAYAN PERSONEL Söz konusu personel için, 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kamuda geçici sürelerle çalışma imkanı getirilmiştir. Yılın n belirli sürelerindes relerinde, belirlenen ücret karşı şılığında çalışmaya istekli olanlar, müracaatlarını Özelleştirme İdaresi Başkanlığına yapmakta, adı geçen Başkanlıkça da, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilmek üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilmektedir.

41 41 NAKİL L HAKKI BULUNMAYAN PERSONEL Bir mali yılda onbir ayı geçmemek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre sözleşmeli olarak çalıştırılmaktadırlar. Üniversitelere toplam 4500 adet pozisyon tahsis edilmiş ve bu pozisyonlarda çalıştırılacak geçici personelin sayıları üniversiteler itibarıyla Devlet Personel Başkanlığınca belirlenecektir. Yükseköğretim mezunlarına brüt 1219 TL, lise ve dengi okul mezunlarına brüt 1106 TL, ilköğretim mezunlarına brüt 991 TL ödenecektir. Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde yiyecek yardımından yararlandırılmaktadırlar.

42 42 NAKİL L HAKKI BULUNMAYAN PERSONEL 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre yapılan çalışmaların toplam süresi üzerinden iş sonu tazminatı ödenmektedir. Çalışılan her ay için azami 2 gün ücretli izin, resmi tabip raporu bulunan hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere hastalık izni, olay başına 3 gün ücretli mazeret izni, doğum öncesi ve sonrası izin ile süt izni verilmektedir. Geçici personelin hizmet sözleşmeleri, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Kapsamında yaşlılık k ve malüll llük aylığı ığına hak kazandığı tarihte sona ermektedir.

43 43 YARDIM Şahsa bağlı hak uygulaması ve fark f tazminatının hesabına ilişkin olarak her türlü problemleriniz için, mail ve telefon yoluyla yardım alabilirsiniz. Bu amaçla kullanabileceğiniz adresler aşağıdadır. bumko.gov.tr Ayrınt ntılı bilgi içini in bumkogov.tr

44 TEŞEKKÜRLER 44

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

DIŞ GENELGE(143) Sandığa tabi göreve girenlerden, ilk tam aylıkları üzerinden alınacak % 25 giriş keseneğinin ve aynı orandaki kurum karşılıklarının,

DIŞ GENELGE(143) Sandığa tabi göreve girenlerden, ilk tam aylıkları üzerinden alınacak % 25 giriş keseneğinin ve aynı orandaki kurum karşılıklarının, DIŞ GENELGE(143) Emeklilik keseneği ve kurum karşılıklarının hesabı ve Sandığa gönderilme şekil ve süreleri konularında kurumlarca ve tediye merkezlerince yapılan işlemlerde hatalar olduğu gözlendiğinden

Detaylı

Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması,

Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması, KADEME İLERLEMESİ Kademe, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 38'inci maddesinde; "Kademe, derece içerisinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, Devlet memurunun olumlu sicil almasına ve bulunduğu

Detaylı

Karar Tarihi: 22.01.1990 Karar Sayısı: KHK/399

Karar Tarihi: 22.01.1990 Karar Sayısı: KHK/399 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ PERSONEL REJİMİNİN DÜZENLENMESİ VE 233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Tarihi: 22.01.1990

Detaylı

6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler -2-

6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler -2- 6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler -2- Cumhur Sinan ÖZDEMİR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Baş İş Müfettişi Uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan ve Torba

Detaylı

K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları)

K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) I. EK DERS ÜCRETİ Ders Saati Ücreti A. Polis Akademisinde ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YENİ YÜRÜRLÜĞE GİREN TAM GÜN YASASININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER. Şubat-2014 İZMİR

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YENİ YÜRÜRLÜĞE GİREN TAM GÜN YASASININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER. Şubat-2014 İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YENİ YÜRÜRLÜĞE GİREN TAM GÜN YASASININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER Şubat-2014 İZMİR 1 6514 SAYILI YASA (TAMGÜN) İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ELEMANLARININ

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VEGÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN

10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VEGÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VEGÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

K - CETVELİ EK DERS, KONFERANS VE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ İLE DİĞER ÜCRET ÖDEMELERİNİN TUTARLARI

K - CETVELİ EK DERS, KONFERANS VE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ İLE DİĞER ÜCRET ÖDEMELERİNİN TUTARLARI K - CETVELİ EK DERS, KONFERANS VE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ İLE DİĞER ÜCRET ÖDEMELERİNİN TUTARLARI I. EK DERS ÜCRETİ 1- Polis Akademisinde ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları ile Yabancı Uyruklu

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin Genel Esaslar

İKİNCİ BÖLÜM Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin Genel Esaslar Resmi Gazete Tarihi: 17.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28650 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik;

Detaylı

3046 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN

3046 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN Not: Kitabımız basıldıktan sonra bu Kanun da değişiklik yapılmıştır. 306 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN Kapsam: Bu Kanun, Milli Savunma Bakanlığı hariç diğer bakanlıkların

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMESĠ HAKKINDA KANUN

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMESĠ HAKKINDA KANUN 5815 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMESĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/5/1983 Sayı : 18059 Yayımlandığı

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, İLKELER VE YÜKÜMLÜLÜKLER

BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, İLKELER VE YÜKÜMLÜLÜKLER DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ KANUNU Kanun Numarası : 5402 Kanun Kabul Tarihi : 03/07/2005 Resmi Gazete Tarihi : 20/07/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25881 BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, İLKELER

Detaylı

KAMU KESİMİNDE HARCIRAH VE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1. Giriş

KAMU KESİMİNDE HARCIRAH VE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1. Giriş KAMU KESİMİNDE HARCIRAH VE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR 1. Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Anayasa nın 128 inci maddesine göre kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ 19 Aralık 2008 ANKARA TÜHİS Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 5754, 5763, 5797 Sayılı Kanunlarla Değişik 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 5754 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

Mehmet BEZİK Maliye Uzmanı 168/1

Mehmet BEZİK Maliye Uzmanı 168/1 Mehmet BEZİK Maliye Uzmanı 168/1 *1954 tarihinde çıkarılan 6245 sayılı Harcırah Kanununda ise, harcırah, bu kanuna göre ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

5510 Sayılı Yasa Kapsamında Prime Esas Kazançlar

5510 Sayılı Yasa Kapsamında Prime Esas Kazançlar Av. Ender KIZILRAY MESS İzmir Bölge Temsilcisi 5510 Sayılı Yasa Kapsamında Prime Esas Kazançlar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 80. maddesinde aynı Kanunun 4. maddesinin

Detaylı

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda terfi ve intibakla ilgili maddelerin konu başlıkları ve özetleri:

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda terfi ve intibakla ilgili maddelerin konu başlıkları ve özetleri: 1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda terfi ve intibakla ilgili maddelerin konu başlıkları ve özetleri: Kanun Numarası: 657 Kabul Tarihi: 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 23.7.1965 - Sayı:12056

Detaylı

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler)

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 15/9/2014 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ... 4 2- VERGİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI (Madde 73)... 4 A) YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLAR...

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 24 Haziran 2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

BELEDİYELERDE PERSONEL SİSTEMİ VE UYGULAMASI

BELEDİYELERDE PERSONEL SİSTEMİ VE UYGULAMASI BELEDİYELERDE PERSONEL SİSTEMİ VE UYGULAMASI Metin ADIGÜZEL Sayıştay Denetçisi Evrensel tanımıyla mahalli idareler, belirli bir coğrafi alanda yaşayan yerel topluluğun bireylerine bir arada yaşaması nedeniyle

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği İdari Hizmetler Başkanlığı ADAY MEMUR EĞİTİMLERİ İstanbul SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA

Detaylı