TAM GÜN SABİT ÖDEMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE HESAPLAMA ÖRNEKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAM GÜN SABİT ÖDEMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE HESAPLAMA ÖRNEKLERİ"

Transkript

1 TAM GÜN SABİT ÖDEMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE HESAPLAMA ÖRNEKLERİ Bakanlığımız Döner Sermaye Sabit Ödeme Uygulaması konulu 2010/53 nolu genelgesinin uygulanmasına ilişkin işlem süreci ve hesaplama örnekleri aşağıdadır sayılı Kanunun 5 nci maddesi (altıncı fıkra kapsamında ek ödeme alanlar hariç) gereğince ek ödeme almakta olan ancak aldığı ek ödemeden primi kesilmeyen 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki (4924 sayılı Kanuna tabi tabipler dahil) tabipler/diş tabiplerinden Tam Gün Yasası ile getirilip kendilerine ödenecek olan Döner Sermaye Sabit Ödemesinden, 5510 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi gereğince prim kesintisi yapılması zorunludur. Yine ye ilişkin olarak 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki tabipler/diş tabiplerine yapılacak ödemelerden ise daha önce olduğu gibi 5510 sayılı Kanunun 80 inci ve 82 nci maddeleri uyarınca prim kesintisi yapılmaya devam edilecektir Temmuz 2010 da yürürlüğe giren 5947 sayılı Kanun ile 209 sayılı Kanuna eklenen ek 3 üncü madde gereğince tabiplere ödenecek olan Döner Sermaye Sabit Ödemelerinde () aylıklara ilişkin hükümler uygulanacağından 16 günlük kıst ödeme Yani 209 sayılı Kanuna eklenen ek 3 üncü madde ile; Sağlık Bakanlığı ile Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı kadro ve pozisyonlarına (döner sermaye dâhil) atanan ve 5 inci madde (altıncı fıkra kapsamında ek ödeme alanlar hariç) ek ödeme alan 4924 sayılı Kanuna tabi tabipler ile 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentlerine göre istihdam edilen tabiplere ve diş tabiplerine 30 Temmuz-14 Ağustos dönemine ait 16 günlük Döner Sermaye Sabit Ödemesi () 16 günlük hesaplaması : Brüt tutar = En yüksek devlet memuru maaşı X Tam gün yasasında unvanları karşısında belirtilen oran X sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındakilere (4924 sayılı Kanuna tabi tabipler dahil) 16 günlük yapılacak olan sabit ödemede ilave prim kesintisi yapılmayacaktır. 4- İlk tam Döner Sermaye Sabit Ödemesi döner sermaye bütçesinden 15 Ağustos 2010 tarihinde peşin olarak ödenecektir. Sağlık Bakanlığı ile Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı kadro ve pozisyonlarına (döner sermaye dahil) atanan ve 5 inci madde (altıncı fıkra kapsamında ek ödeme alanlar hariç) gereğince döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan tüm tabiplere bu ödeme 5- Yapılacak olan tam Döner Sermaye Sabit Ödemelerinde primi kesilecektir. Ancak 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi (4924 sayılı Kanuna tabi tabipler dahil) kapsamındakilere yapılacak olan ödemelerinden 5510 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesine göre ilave prim kesintisi yapılacak, bu kapsam dışında kalan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındakilere (657 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendi) ödenecek olan tutarlardan ise daha önce kendilerine yapılan ödemelerde olduğu gibi 5510 sayılı Kanunun 80 inci ve 82 nci maddesi hükümleri uyarınca prim kesintisi yapılmaya devam edilecektir. 1

2 6- Performansa dayalı tahakkuk eden döner sermaye ile Döner Sermaye Sabit Ödemesi arasında her bir tabip için brüt tutarlar üzerinden mahsuplaşma Bu nedenle net ödenecek Döner Sermaye Sabit Ödemesi hesaplanırken gelir vergisi, damga vergisi, prim kesintisinin yanı sıra var ise icra kesintisi, mahsup edilecek fark tazminatı vb. yasal kesintiler de 7-15 Ağustos ta ödenen peşin Döner Sermaye Sabit Ödemesi, tabibe/diş tabibine Ağustos dönemine ait Eylül ayında ödenecek performansa dayalı ek ödemeden mahsup edilecektir. Eğer tabibe/diş tabibine yapılan hesaplanan performansa dayalı ek ödemeden düşük ise aradaki fark tabibe brüt tutar üzerinden (gerekli yasal kesintiler yapıldıktan sonra) ödenecek, fazla ise geri talep edilmeyecektir. Kendilerine Tahakkuk Eden Döner Sermaye > = Aradaki Fark Ödenir. Kendilerine Tahakkuk Eden Döner Sermaye = Aradaki Fark Geri Alınmaz. 8- Ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanacağından tabiplerin izinli/raporlu (ücretsiz izin hariç) olması durumunda (döner sermayeye herhangi bir katkı sağlamaması halinde) bile tabiplere tam ve kıst döner sermaye sabit ödemesi 9- İlave prim kesintileri ile ilgili bildirgeler ve işyeri sigorta sicil numaraları ile ilgili uygulamaların 28/07/2010 tarihli Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının (Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Tahsilat Daire Başkanlığı) 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (c) bendi kapsamında sigortalı sayılan tabip, diş tabipleri ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlara 209 sayılı Kanunun ek-3 üncü maddesi gereğince ödenen ek ödemelerden alınacak ilave primlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi ve ödenmesi hakkındaki duyurusu dikkate alınarak yapılması gerekmektedir. Sigorta primlerinin bildirimi ve ödenmesi ile ilgili diğer hususların ise prim bildirimlerinin verildiği merkezlere başvurularak çözümlenmesi gerekmektedir. UYGULAMAYA İLİŞKİN BAZI ÖRNEKLER ÖRNEK TABLO 1 : 5510 SAYILI KANUNUN 4'ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ C BENDİ KAPSAMINA GÖRE ÇALIŞAN TABİPLERE (4924 SAYILI KANUNA TABİ HEKİMLER DAHİL) YAPILACAK OLAN 16 GÜNLÜK (30 TEMMUZ- 14 AĞUSTOS) ÖRNEK DÖNERE SERMAYE SABİT ÖDEME HESAPLAMA TABLOSU Ödeme Gün Sayısı i Net Ödenen Klinik Şefi ve Yardımcıları Uzman Hekim,Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre Uzman olanlar, Uzman Diş Tabipleri Diş Hekimi, Pratisyen Hekim *Örneklerde gelir vergisi oranı Klinik şef ve Uzman Hekimler için %25, diş hekimi ve pratisyen hekimler için ise %20 olarak uygulanmıştır. Örneklerde kuruşlar dikkate alınmamış olup, hesaplamalarda ve prim bildirimlerinde kuruşlu 2

3 A hastanesinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi (4924 sayılı Kanuna tabi tabipler dahil) kapsamında çalışan bir uzman tabibin Temmuz ayına ilişkin performansa dayalı ek ödemesi TL dir. - Uzman tabibe Kanun 30 Temmuz da yürürlüğe girdiği için 16 günlük sabit maaş ödemesi ( (En yük.dev. maaşı X %335)/31) X 16 = 976 TL brüt sabit maaş) - Tabibe yapılacak 16 günlük sabit ödemeden primi kesilmeyecektir. - Uzman tabibin Temmuz ayına ait hesaplanan performansa dayalı ek ödemesi TL olduğu için aradaki fark ( ) = TL brüt üzerinden performans ödemesi - ve mahsup sonrasında kalan performansa dayalı ek ödemeden yasal kesintiler yapılacak ancak (işveren payı ve şahıs payı) primi kesintisi yapılmayacaktır. ÖRNEK TABLO 2 : 5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (A) BENDİ KAPSAMINDA ÇALIŞAN TABİPLERE YAPILACAK 16 GÜNLÜK (30 TEMMUZ- 14 AĞUSTOS) ÖRNEK DÖNER SERMAYE SABİT ÖDEME HESAPLAMA TABLOSU (657 Sayılı Kanunun 4. Maddesinin (b) bentlerine göre çalışan tabip ve diş tabipleri) Öd. Gün Sayısı Toplam Hakediş Şahıs Payı i Net Ödenen Klinik Şefi ve Yardımcıları Uzman Hekim,Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre Uzman olanlar, Uzman Diş Tabipleri Diş Hekimi, Pratisyen Hekim * Örneklerde gelir vergisi oranı Klinik şef ve Uzman Hekimler için %25, diş hekimi ve pratisyen hekimler için ise %20 olarak uygulanmıştır. Örneklerde kuruşlar dikkate alınmamış olup, hesaplamalarda ve prim bildirimlerinde kuruşlu A hastanesinde 657 sayılı Kanun 4 üncü maddesinin (b) bendine tabi olarak çalışan bir uzman diş tabibi Temmuz ayına ilişkin performansa dayalı ek ödemesi TL dir. - Uzman diş tabibine Kanun 30 Temmuz da yürürlüğe girdiği için 16 günlük sabit maaş ödemesi ((En yük.dev. maaşı X %335)/31) X 16 = 977 TL brüt sabit maaş) - Uzman diş tabibi 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (a) bendi kapsamında sayılanlardan olduğu için devlet katkısı hesaplanacaktır. ( 977 TL X %19,5 = 190 TL) - Uzman diş tabibine tahakkuk edecek toplam TL dir. 3

4 - Uzman diş tabibi Temmuz ayına ait hesaplanan performansa dayalı ek ödemesi TL olduğu için aradaki fark ( = TL brüt) üzerinden performans ödemesi - ve mahsup sonrasında kalan performansa dayalı ek ödemeden yasal kesintiler ve (işveren payı ve şahıs payı) primi kesintileri - (Eğer uzman diş tabibine tahakkuk eden performansa dayalı ek ödeme tutarı 16 günlük sabit maaş tutarından az ise aradaki fark geri talep edilmeyecektir. Sabit maaş tutarı Performansa dayalı ek ödeme tutarından fazla ise 977 TL TL = 127 TL geri talep edilmez.) ÖRNEK TABLO 3 : 5510 SAYILI KANUNUN 4'ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (C) BENDİ KAPSAMINA GÖRE ÇALIŞAN TABİPLERE YAPILACAK OLAN ÖRNEK TAM DÖNER SERMAYE SABİT ÖDEME HESAPLAMA TABLOSU Klinik Şefi ve Yardımcıları 410 i (Şahıs + ) Net Ödenen Uzman Hekim,Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre Uzman olanlar, Uzman Diş Tabipleri Diş Hekimi, Pratisyen Hekim *Örneklerde gelir vergisi oranı Klinik şef ve Uzman Hekimler için %25, diş hekimi ve pratisyen hekimler için ise %20 olarak uygulanmıştır Örneklerde kuruşlar dikkate alınmamış olup, hesaplamalarda ve prim bildirimlerinde kuruşlu A hastanesinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi (4924 sayılı Kanuna tabi tabipler dahil) kapsamında çalışan bir uzman tabibin Ağustos ayına ilişkin performansa dayalı ek ödemesi TL dir. - Uzman Tabibe 15 Ağustos ta tam döner sermaye sabit ödemesi (En yük.dev. maaşı X %335=1.892 TL) - Uzman tabibe ödenen döner sermaye sabit ödemesinden tamamı tabipçe ödenmek üzere prim kesintisi (1.892 X(%11 işveren+ %9 işçi payı )=378 TL primi kesilecektir.) - priminin tamamı gelir vergisi matrahından düşülecektir. - Uzman tabibin Ağustos ayına ait hesaplanan performansa dayalı ek ödemesi TL olduğu için aradaki fark ( = TL brüt) üzerinden performans ödemesi - Sadece den ilave primi kesileceğinden mahsup sonrasında kalan performansa dayalı ek ödemeden primi kesilmeyecek ancak her iki ödemeden de diğer yasal kesintiler 4

5 - (Eğer uzman tabibe Ağustos ayı için tahakkuk eden performansa dayalı ek ödeme tutarı TL olsaydı; bu durumda Tam döner sermaye sabit ödeme tutarından az olduğu için aradaki fark geri talep edilmeyecekti. Tam Döner Sermaye Sabit ödeme tutarının Performansa dayalı ek ödeme tutarından fazla olan kısmı yani TL TL = 892 TL geri talep edilmeyecektir.) ÖRNEK TABLO 4 : 5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (A) BENDİ KAPSAMINDA ÇALIŞAN TABİPLERE YAPILACAK OLAN ÖRNEK TAM DÖNER SERMAYE SABİT ÖDEME HESAPLAMA TABLOSU (657 Sayılı Kanunun 4. Maddesinin (b) bendine göre çalışan tabip ve diş tabipleri) Toplam Hak ediş Şahıs Payı i Net Ödenen Klinik Şefi ve Yardımcıları Uzman Hekim,Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre Uzman olanlar, Uzman Diş Tabipleri Diş Hekimi, Pratisyen Hekim *Örneklerde gelir vergisi oranı Klinik şef ve Uzman Hekimler için %25, diş hekimi ve pratisyen hekimler için ise %20 olarak uygulanmıştır. Örneklerde kuruşlar dikkate alınmamış olup, hesaplamalarda ve prim bildirimlerinde kuruşlu A hastanesinde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendi (5510 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi) kapsamında çalışan bir Diş hekiminin Ağustos ayına ilişkin performansa dayalı ek ödeme tutarı TL dir. - Diş tabibine 15 Ağustos ta tam döner sermaye sabit ödemesi (En yük.dev. maaşı X %180=1.017 TL) - Diş tabibi 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının a bendi kapsamında sayılanlardan olduğu için devlet katkısı hesaplanacaktır. (1.017 TL X %19,5 = 198 TL) - Diş tabibine tahakkuk edecek toplam TL dir. - Diş tabibine Ağustos ayına ait hesaplanan performansa dayalı ek ödemesi TL olduğu için aradaki fark ( = TL brüt) üzerinden performans ödemesi - ve mahsup sonrasında kalan performansa dayalı ek ödemeden yasal kesintiler ve (işveren payı ve şahıs payı) primi kesintileri - (Eğer diş tabibine Ağustos ayı için tahakkuk eden performansa dayalı ek ödeme tutarı TL olsaydı; bu durumda Tam döner sermaye sabit ödeme tutarından az olduğu için aradaki fark geri talep edilmeyecekti. Tam Döner Sermaye Sabit ödeme tutarı ile Performansa dayalı ek ödeme tutarı arasındaki fark yani TL TL = 215 TL geri talep edilmez.) 5

6 A hastanesinde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendi (5510 sayılı Kanununun 4 üncü maddesini birinci fıkrasının (a) bendi kapsamı) kapsamında çalışan bir Diş tabibi 01 Ağustos-30 Ağustos arasında izinli/raporludur. Yani performansa dayalı ek ödeme tahakkuk ettirilmemiştir. - Diş tabibine 15 Ağustos ta tam döner sermaye sabit ödemesi (En yük.dev. maaşı X %180=1.017 TL) - Diş tabibi 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sayılanlardan olduğu için devlet katkısı hesaplanacaktır. (1.017 TL X %19,5 = 198 TL) - Diş tabibine tahakkuk edecek toplam TL dir. den yasal kesintiler ve (işveren payı ve şahıs payı) primi kesintileri - Diş tabibine Ağustos ayına ait hesaplanan performansa dayalı ek ödemesi olmadığından mahsuplaşma işlemi yapılmayacaktır. ile ilgili olarak diş tabibinden geri ödeme talebinde bulunulmayacaktır. - den yasal kesintiler ve (işveren payı ve şahıs payı) primi kesintileri A hastanesinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi (4924 sayılı Kanuna tabi tabipler dahil) kapsamında çalışan bir klinik şefi 01 Ağustos-30 Ağustos arasında izinli/raporludur. Yani performansa dayalı ek ödeme tahakkuk ettirilmemiştir. - Klinik şefi 15 Ağustos ta tam döner sermaye sabit ödemesi (En yük.dev. maaşı X %410=2.315 TL) - Klinik şefine ödenen döner sermaye sabit ödemesinden tamamı tabipce ödenmek üzere prim kesintisi (2.315 X(%11 işveren+ %9 işçi payı) = 463 TL primi kesilecektir.) - priminin tamamı gelir vergisi matrahından düşülecektir. - Klinik şefine Ağustos ayına ait hesaplanan performansa dayalı ek ödemesi olmadığından mahsuplaşma işlemi yapılmayacaktır. ile ilgili olarak diş tabibinden geri ödeme talebinde bulunulmayacaktır. 6