Blok Koordinatörleri / Coordinators of Block Prof, Önder KAYHAN & Prof, Harika ALPAY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Blok Koordinatörleri / Coordinators of Block Prof, Önder KAYHAN & Prof, Harika ALPAY"

Transkript

1 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAZ -2 KLİNİK EĞİTİM PROGRAMI ÇOCUKTAN YAŞLILIĞA YAŞAM BOYU SAĞLIK BLOĞU PROGRAMI MARMARA UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE PHASE 2 CLINICAL EDUCATION PROG. HEALTH ACROSS LIFESPAN BLOCKPROGRAM Blok Koordinatörleri / Coordinators of Block Prof, Önder KAYHAN & Prof, Harika ALPAY Yaşam Boyu Sağlığın Geliştirilmesi Prog. Koordinatörü (Coor. of Development of Lifelong Health Prog.) Assoc. Prof, Serap ÇİFÇİLİ Faz-2 Koordinatörleri / Phase-2 Coordinators Çocuk Hastalıkları Staj Prog. Koordinatörü (Coor. of Pediatrics Dis. Prog.) Assoc. Prof, Perran BORAN Assoc. Prof, Dilek YAZICI& Evrim K. SAYGI (4. Yıl / Year 4) Assoc. Prof., Fuat DEDE (5. Yıl / Year 5) Blok / Staj Programlarından Sorumlu Başkoordinatör Yardımcısı / Vice-Chief Coordinator(Clerkship / Internship Programs) Assoc. Prof., Faysal DANE Değerlendirmeden Sorumlu Başkoordinatör Yardımcısı / Vice-Chief Coordinator (Assessment) Assoc. Prof., Hasan YANANLI Öğrenci İşlerinden Sorumlu Başkoordinatör Yardımcısı / Vice-Chief Coordinator (Students Affairs) Assist. Prof., Can ERZİK Klinik Eğitim Dönemi Başkoordinatörü / Chief Coordinator (Clinical Education) Prof., Hakan GÜNDÜZ Tıp Eğitimini Değerlendirme ve Geliştirme Üst Kurulu (TEGEK) Eş-Başkanları / Co-Coordinators of Medical Education Program Evaluation and Development Commission Prof., Berrak Ç. YEĞEN & Prof., Sibel KALAÇA Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı / Vice Dean (Education) Assoc. Prof., Zeynep Arzu İLKİ Dekan / Dean Prof., Hasan F. BATIREL

2 MÜTF KLİNİK EĞİTİM PROGRAMI / MUSM CLINICAL EDUCATION PROGRAM EĞİTİM ÇIKTILARI / YETERLİKLER A. Hekimlik Uygulamaları: Nitelikli hasta bakımı ve toplum yönelimli sağlık hizmeti sunma 1. Temel klinik beceriler 2. Hasta ve hastalık sürecinin organizasyonu ve yönetimi 3. Sağlık bakımı sürecinin organizasyonu ve yönetimi 4. Sağlığın korunması ve iyileştirilmesi B. Tıbbi Bilgi ve Kanıta Dayalı Tıp 5. Bilgiye ulaşma ve yönetme 6. Bilgilerin entegrasyonu, eleştirel düşünme ve kanıta dayalı karar verme 7. Bilimsel yöntemler, araştırma becerileri C. Profesyonel Davranışlar ve Değerler 8. İletişim becerileri ve hasta / hasta yakınları ile etkin iletişim 9. Kişilerarası ilişkiler ve ekip çalışması 10. Etik ve mesleki değerler, sorumluluklar 11. İnsani, toplumsal ve kültürel değerler ve sorumluluklar 12. Reflektif uygulama ve sürekli gelişim 13. Sağlık sistemleri, yönetim ve toplum yönelimli hekimlik 14. Eğitim ve danışmanlık LEARNING OUTOMES / COMPETENCIES A. Clinical Care: Qualified patient care and community oriented health care 1. Basic clinical skills 2. The organization and management of the patient and the patient care 3. The organization and the management of health care delivery services / system 4. Health promotion and disease prevention A. Medical Knowledge and Evidence-Based Medicine 5. Appropriate information retrieval and management skills 6. The integration of knowledge, critical thinking and evidence-based decision making 7. Scientific methods and basic research skills A. Professional Attitudes and Values 8. Communication skills and effective communication with patients / patient relatives 9. Interpersonal relationships and team working 10. Ethical and professional values, responsibilities 11. Individual, social and cultural values and responsibilities 12. Reflective practice and continuing development 13. Healthcare delivery systems, management and community oriented healthcare 14. Education and counseling FAZ-2 ÖĞRENİM HEDEFLERİ Biyomedikal, klinik, sosyal/beşeri bilgileri entegre ederek klinik problemleri / durumları çözümleme, klinik karar verme ve değerlendirme yeterliklerini geliştirme Gerçek klinik ortamlarda yapılan uygulamalarla temel hekimlik uygulamalarında yeterlik kazanma Sağlık ve hastalık süreçlerinde profesyonelliğe (mesleki, bireysel, toplumsal) yönelik değerleri gözetme, bu yönde gerekli yeterlikleri kazanma Reflektif düşünme ve uygulamada yeterlik kazanma, sürekli bireysel / mesleki gelişime açık olma PHASE-2 LEARNING OBJECTIVES Developing clinical problem solving, clinical reasoning and evaluation competencies by integrating biomedical, clinical, social and humanities knowledge, Competency acquisition in basic clinical skills by applications in real clinical settings. Taking care of the professional values in health and disease processes (professional, individual, societal) and acquisition necessary related skills Acquisition competency in reflective thinking and practicing, being open to continuous individual / professional development.

3 FAZ-2 PROGRAMLARI / PHASES 2 PROGRAMS Klinik Eğitime Uyum (2 Hafta) / Orientation to Clinical Education (2 Week) Dahili Hastalıklar Bloğu (12 Hafta) / Internal Medicine Block (12 Week) Kas-İskelet Sağlığı ve Hastalıkları (6 Hafta) / Musculoskeletal Sys. Health and Related Disorders(6 Week) Sinir-Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (6 Hafta) / Neuropsychiatry (6 Week) Duyu Sistemleri (Dermatoloji, Göz, KBB) Sağlığı ve Hastalıkları (6 Hafta) / Sensory System (Dermatology, Ophthalmology, ENT) Health and Related Disorders (6 Week) Yaşam Boyu Sağlık Bloğu (12 Hafta) / Health Across Lifespan Block (12 Week) Cerrahi Hastalıklar ve Girişimsel Uygulamalar Bloğu (9 Hafta) / Surgical Diseases and Invasive Applications Block (9 Week) Üreme Sağlığı Bloğu (9 Hafta) /Reproductive Health Block (9 Week) Seçmeliler (12 Hafta) / Electives (12 Week) Profesyonelliğe Yönelik Gelişim ve Danışmanlık Programı (2 yıllık dikey program) / Professionalism and Counseling Program (2 year longitudinal / vertical program) YAŞAM BOYU SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ ( 6 HAFTA) / COORDINATOR ANABILIM / BİLİM DALLARI (COORDINATOR DEPARTMENTS) Çocuk S. ve Has./Pediatrics Aile Hekimliği/Family Medicine Çocuk Ruh S. ve Has/ Child Psychiatry Fizik Tedavi ve Reh./Physical Medicine and Rehabilitation DEVELOPMENT OF LIFELONG HEALTH (6 WEEK) KATKI VEREN ANABILIM/BİLİM DALLARI Nöroloji/ Neurology Ruh S. ve Has/ Psychiatry Halk Sağlığı/ Public Health Çocuk Cerrahisi/Child Surgery Göğüs Has./ Chest Medicine Adli Tıp/ Forensic Medicine (SUPPORTER DEPARTMENTS) Fizyoloji/ Physiology Enf. Has/ Infectious Diseases Tıp Eğitimi/ Medical Education Hemşirelik/ Nursing School Diş Hekimliği/ Dentistary School TÜM PROGRAMLAR İÇİN ORTAK ANABİLİM DALLARI / LINES Tıbbi Biyokomya/Biochemistry Odyoloji/Audiology R. Onkolojisi/Radiation Oncology Tıbbi Onkoloji/Medical Oncology STAJ PROGRAMI ÖĞRENİM HEDEFLERİ Büyümeyi yaş ve cinsiyete göre oluşturulmuş büyüme eğrileri kullanarak değerlendirme Büyüme gelişme bozuklukları olan çocuğun ayırıcı tanısını listelemeve değerlendirme Anne sütünün önemini özellikle vugulayarak yaşa ile uyumlu uygun beslenme önerileri sunma Yaşamı tehdit eden; ani bebek ölümü sendromu gibi durumları önleme ve zehirlenmeler, yaralanmalar, düşmeler ve tıkanma gibi durumların süpervizyonu konusunda yaşa uygun öneriler sunma Yaşa uygun sağlam çocuk izleminin bileşenlerini sıralama, sağlığın geliştirilmesi, hastalık ve yaralanmaların engellenmesi konusunda öneriler sunma, tarama araçlarını kullanma ve aşılanma durumunu değerlendirme Bilişsel gelişim basamaklarını tanımlama Ders başarısızlığı ve diğer okul sorunları LEARNING OBJECTIVES of CLERKSHIP PROGRAM To assess growth and plot the data on age and sex appropriate growth charts To list the differential diagnosis and evaluation of child with growth and development disorders To provide age appropriate nutritional advice to families with special emphasis on breast feeding To provide age appropriate anticipatory guidance to prevent lifethreatening conditions such as sudden infant death syndrome, supervision to prevent intoxications, injuries, falls and choking To list the components of age appropriate pediatric health supervision visit including health promotion and disease and injury prevention, the use of screening tools, and assessment of immunization status. To define the stages of cognitive development To know when to guide the children, with school failure and other school problems, to child psychiatry clinics

4 nedeniyle başvuran çocukların, hangi durumlarda çocuk psikiyatrisi kliniğine yönlendirilmesi gerektiğini bilme Çocuk ve ergenlerde sık görülen uyku ve kaygı bozukluklarını tanıma Ergenlikte sık karşılaşılan ruhsal sorunları tanımlama ve psikopatoloji açısından risk altındaki bireyleri ayırt etme Çocuk istismarının risk faktörlerini bilme, çocuk istismarı şüphesi uyandıran öykü ve fizik muayene bulgularını tanıma Periyodik sağlık muayenesini tanımlama ve tüm yaş gruplarında uygulama Erişkin bireye kişisel risk faktörleri ve epidemiyolojik bilgiler doğrultusunda uygun koruyucu önlemleri önerme Kadınların yaşam döngüsü ile ilişkili olası mental sağlık sorunlarını sıralama Sağlıklı bireylerde ve özel gruplarda önerilebilecek egzersiz tiplerini bilme ve egzersiz öncesi tarama testlerini sıralama Spor yaralanmalarında ilk müdahaleyi ve uygun yönlendirmeyi yapma Sigara bırakma danışmanlığı sunma Riskli davranışları tarayabilmek ve uygun şekilde yönlendirme Obeziteden koruyucu önlemleri önerme Sağlık çalışanlarının karşılaştığı mesleksel riskleri tanıma ve uygun önlemleri alma Riskli grup olarak ileri yaştaki bireylere yönelik koruyucu önlemleri alma İleri yaştaki bireylerde sık görülen sendromları tanıma ve yönetme Sağlığın geliştirilmesi kavramını tanıma ve bir ilke olarak benimseme To define the disorders of sleep and anxiety disorders that are frequently encountered in children and adolescents. To define common psychiatric problems of adolescence and to distinguish the individuals who are at risk for developing psychopathology. To know the risk factors for child abuse and recognize the findings in history and physical examination that suggests child abuse To define periodic health examination and perform to all age groups. To recommend necessary preventive services to an adult considering his/her personal risk factors and local epidemiologic data. To list the probable mental health problems related to life cycle of women. To know the exercise types which could be recommended to healthy people and special groups and list necessary screening tests before starting an exercise program. To manage initial treatment of sport injuries. To counsel smokers adequately and offer help for smoking cessation. To screen risky behavior and manage appropriately. To recommend preventive methods against obesity. To recognize occupational health risks of healthcare workers and to take necessary precautions. To offer necessary preventive services to the elderly as a risk group. To recognize frequent syndromes of the elderly and manage appropriately. To know health promotion as a concept and to act accordingly. OKUMA/ÇALIŞMA MATERYALLERİ (READING/STUDYING MATERIALS) 1. Hagan JF, Shaw JS, Duncan PM, eds Bright Futures: Guidelines for Health Supervision of Infants, Children, and Adolescents, Third Edition. Elk Grove Village, IL: American Academy of Pediatrics 2. Kliegman RM, Stanton BF, ST. Geme JW, Schor NF, Behrman RE, eds Nelson Textbook of Pediatrics, nineteenth Edition. Philadelphia. 3. ULUSAL KANSER PROGRAMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KANSERLE SAVAŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Nisan Ulusal Kanser Tarama Standartları.http://www.istanbulsaglik.gov.tr/w/sb/kanser/ketem.asp 4. Agency for health care research and quality 5. Abacı A. Kardiyovasküler risk faktörlerinin ülkemizdeki durumu. Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2011; 39:1-5, PMID: Türkiye kalp ve damar hastalıklarını önleme ve kontrol programı. pdf 7. R. Öztürk ERİŞKİNDE BAĞIŞIKLAMA. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp

5 Eğitimi Etkinlikleri No: 71 Çocuk ve Erişkinlerde Aşılama Kasım Australian Guidelines for preventive activities in general practice (7th edition). 9. Preventive Services for adults Aile Hekimleri için Yaşlı Sağlığına Bütüncül Yaklaşım. Çifçili S (ed). Deomed, İstanbul Comprehensive textbook of psychiatry Sadock ve Sadock, 8. Baski cilt 1 ve 2 çev. Editorleri: Hamdullah Aydin ve Ali Bozkurt. Günes Kitabevi ÇOCUK HASTALIKLARI STAJI (6 WEEK) / PEDIATRICS DISEASES CLERKSHIP (6 WEEK) COORDINATOR ANABILIM / BİLİM DALLARI (COORDINATOR DEPARTMENTS) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları/Pediatrics KATKI VEREN ANABILIM/BİLİM DALLARI (SUPPORTER DEPARTMENTS) Çocuk Ruh Sağ. ve Has./ Child Psychiatry Dermatoloji/ Dermatology Göz Hastalıkları/ Ophthalmology Kulak Burun Boğaz / Otorhinolaryngology TÜM PROGRAMLAR İÇİN ORTAK ANABİLİM DALLARI / LINES Radyoloji/Radiology Tıbbi Mikrobiyoloji/Medical Microbiology Tıbbi Genetik/Medical Genetics STAJ PROGRAMI ÖĞRENİM HEDEFLERİ Çocuklarda tüm yaşlarda yaşa uygun rutin öykü alma ve fizik muayene yapma Sık rastlanan akut ve kronik pediatrik hastalıkların klinik özelliklerini tanıma, tanısı koyma ve hastalık sürecini yönetme Sık kullanılan tanı testlerinin sonuçlarını yaş ile uyumlu olarak değerlendirme Ateş, öksürük, kusma, sarılık, hematüri, proteinüri, aritmi, senkop, baş ağrısı, karın ağrısı, lenfadenopati gibi sık rastlanan semptomların ve hasta başvurularının ayırıcı tanısını yapma Şok, dehidratasyon, intoksikasyon gibi akut, yaşamı tehdit eden durumları tanıma, temel yaşam desteğini ve uygun ilk tedaviyi yapma LEARNING OBJECTIVES of CLERKSHIP PROGRAM Obtain a routine age-appropriate history and perform physical examination in children of all ages. Describe the clinical features of common acute and chronic pediatric conditions; diagnose and manage these conditions Interpret the results of common diagnostic tests with an emphasis on age related norms. List the differential diagnosis for common symptoms or patient presentations such as fever, cough, vomiting, jaundice, hematuria, proteinuria, arythmia, syncope, headache abdominal pain, lymphadenopathy. Recognize acute life threatening conditions like shock, dehydration and intoxication and initiate basic life support and appropriate initial therapy. OKUMA/ÇALIŞMA MATERYALLERİ (READING/STUDYING MATERIALS) 1. Kliegman RM, Stanton BF, ST. Geme JW, Schor NF, Behrman RE, eds Nelson Textbook of Pediatrics, nineteenth Edition. Philadelphia 2. Manual of Pediatric Hematology and Oncology. Philip Lanzkowsky Fifth Edition, 2011; Elsevier 3. Up to date, pediatrics. Erşim adresi: _TEXT&source=USER_INPUT&searchControl=TOP_PULLDOWN&searchOffset 4. Myung Park. Park Pediatric Cardiology for Practioner 5. G R Fleisher, S Ludwig. Textbook of Pediatric Emergency Medicine

6 YAŞAM BOYU SAĞLIK BLOĞU DEĞERLENDİRME SİSTEMİ / ASSESSMENT and EVALUTION SYSTEM of LIFELONG HEALTH BLOCK ÖLÇME-DEĞERLENDİRME SİSTEMİ Yaşam Boyu Sağlığın Geliştirilmesi Gelişimi İzlemeye Yönelk Değerlendirme: İki kez pediatri polikliniklerinde, iki kez de erişkin sağlığı ile ilgili polikliniklerde olmak üzere toplam dört kez Mini-CEX, 2. ve 5. haftalarda tamamlanacaktır. Staj süresince yapılan bu değerlendirmeler aynı zamanda geçme notunun % 15 ini oluşturacaktır. Karar Vermeye Yönelik Değerlendirme: a) Çoktan Seçmeli Sınav (% 60): Çoktan seçmeli sorulardan oluşacak ve bu soruların bir kısmı kısa olgular üzerinden sorulacaktır. Bu sınav geçme notunun % 60 nı belirleyecektir. b) Uygulama: Geçme notunun % 40 nı oluşturacaktır: Emzirme eğitimi sınavı (% 15) Bir adet erişkin-yaşlı periodik sağlık muayenesi dosya değerlendirilmesi (% 10) İşbaşında değerlendirme (% 15): Geçme notunun % 15 ni Mini-CEX ile gelişimi izlemeye yönelik olarak yapılan değerlendirme belirleyecektir. Ara değerlendirme: Sözlü geri bildirim seansı ile yapılacaktır. ASSESSMENT SYSTEM Development of Lifelong Health Formative assessment: Four Mini CEX evaluation (two in pediatric outpatient clinics and two in adult outpatient clinics). It will count 15 % of the final grade. Summative assessment: a) Written examination: This evaluation will be 60% of the final note. b) Practice: 40 % of the final note 1) Breastfeeding sertificate education sucsess (15 %) 2) one adult-elderly periodic health exam file evaluation (10 %) 3) On-the-job assessment (15 %) Mid-term evaluation will be made by verbal feedback sessiom. Çocuk Hastalıkları Stajı Gelişimi İzlemeye Yönelk Değerlendirme: İki kez iş başında öğrenme ve değerlendirme eğitimlerinde hikaye ve fizik muayene Mini-CEX / checklistler ile değerlendirilecektir. Değerlendirmlerin ilki 2. hafta, ikincisi 5. haftadan önce tamamlanacaklardır. Staj süresince yapılan bu değerlendirmeler aynı zamanda geçme notunun %20 sini oluşturacaktır. Karar Vermeye Yönelik Değerlendirme: a) Çoktan seçmeli yazılı sınav (%60): 100 soruluk sınavdan oluşacaktır. b) Klinik Tutoryal (20%): Değerlendirme grup içi etkileşim, bilgi edinme, iletişim, problem çözme ve klinik karar verme, profesyonel davranış becerilerine göre yapılacaktır. c) Polikliniklere katılım final notun belirlenmesinde değerlendirilecektir. Ara değerlendirme: Sözlü geri bildirim seansı ile yapılacaktır. Pediatrics Diseases Formative assessment: Two Mini-CEX will be completed at the on the job learning and assessment sessions, one before the end of the second week, and the other before the end of the fifth week. The evaluation form should be completed during or immediately after the studentpatient encounter. It will count 20% of the final grade. Summative assessment: a) Multiple choice written exam (60%): 100 questions b) Clinic Tutorial (20%): Evaluation will be done according to group interaction, knowledge acquisition, communication, problem-solving and clinical reasoning, professional behavior skills. c) Failure of attendance to the outpatient clinics will be considered in the overall grade average. Mid-term evaluation will be made by verbal feedback session.

7 PROGRAM DEĞERLENDİRME SİSTEMİ Blok içindeki her stajın değerlendirmesi ayrı yarı yapılır. İlki stajın üçüncü haftasında, ikincisi staj sonunda olmak üzere, staj programı ile ilgili 2 değerlendirme yapılır. Staj içi değerlendirme sözlü, staj sonu değerlendirme ise hem değerlendirme formlarıyla yazılı hem de sözlü değerlendirmelerden oluşur. Staj sonu değerlendirmede öğrenciler ve eğiticiler için hazırlanmış 2 ayrı değerlendirme formu kullanılır. PROGRAM EVALUATION SYSTEM For each clerkship within the block program, 2 third week of the clerkship, second at the end of the clerkship. Evaluation during the clerkship is done orally; at the end of the clerkship, in addition to this, structured forms are used. For this evaluation, two forms - one for students and one for the teachers- are used.

8 Introduction and orientation Perran Boran, MD History taking Işıl Barlan, MD Practice History taking Groups A1, A2 Practice History taking Groups A3, A4 HEALTH ACROSS LIFESPAN BLOCK DEVELOPMENT of LIFELONG HEALTH 1 st WEEK:Child and Adolescent Health Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday On-the-job learning and assessment session Physical Examination History Taking A1, A2 A3, A4 Newborn physiology Hülya Bilgen, MD Neonatal Examination Eren Özek, MD Risky baby Maternal service A1, A2 Risky Baby- Maternal service A3, A4 Eye exam in neonate Eren Çerman, MD Sudden infant death Perran Boran, MD (L) Well child A3 Maternal service A4 Well child A1 Maternal service A2 Baby Room Care Hülya Bilgen, MD Risky Newborn Eren Özek, MD Well child - Risky baby A3-A4 Well child - Riskybaby A1-A Physical Examination Bülent Karadağ, MD Physical Examination Bülent Karadağ, MD Learning and assessment for the professionalism Reflection session NurdanYıldız, MD Multidisciplinary learning session Growth in children Perran Boran (PC), MD Neurologic development in children Dilşad Türkdoğan, MD Cognitive development in children Tuğba Bahadır, MD Diagnostic procedures Neonatal Screening Programs Aslı Memişoğlu, MD Biochemical tests Goncagül Haklar; MD Önder Şirikçi, MD A. Süha Yalçın, MD Audological tests Ayça Çiprut, MD

9 Growth and development disorders Abdullah Bereket, MD Congenital hypothyroidism Abdullah Bereket, MD HEALTH ACROSS THE LIFESPANBLOCK DEVELOPMENT of LIFELONG HEALTH 2nd WEEK: Child and Adolescent Health Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday On-the-job learning and assessment session Baby Room Care Mendelian Disorders Non-Mendelian Disorders Nursel Elçioğlu, MD Clinical Tutorial Genetics Nursel Elçioğlu, MD Clinical Tutorial Evaluation of vital signs in children, heart murmur Figen Akalın, MD Neurological exam Dilşad Türkdoğan, MD Neuromotor psychosocial developmental and mental retardation Dilşad Türkdoğan; MD Malnutrition Deniz Ertem, MD Outpatient Genetic Outpatient Outpatient Outpatient Outpatient Genetic Outpatient Outpatient Outpatient Breastfeeding Counselling (Certified) Perran Boran, MD Practice Breastfeeding counseling Practice Breastfeeding counselling Learning and assessment for the professionalism Reflection session BülentKaradağ, MD Multidisciplinary learning session The feeding of infants and children Perran Boran (PC), MD EnginTutar, MD Healthy feeding principles Perran Boran, MD Engin Tutar, MD Multidisciplinary learning session Sleep Refika Ersu (PC), MD Perran Boran, MD Neşe Perdahlı Fiş, MD /Ayşe Arman, MD Dilşad Türkdoğan, MD

10 Immunization (child-adult) Mustafa Bakır, MD Well Child Visits Perran Boran, MD HEALTH ACROSS LIFESPAN BLOCK DEVELOPMENT of LIFELONG HEALTH 3rd WEEK:Child and Adolescent Health Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday On-the-job learning and assessment session Immunization Practice School and the Child Osman Sabuncuoğlu, MD The Anxious Child Ayşe Arman, MD Outpatient Clinic Child Psychiatry Outpatient Clinic Child Psychiatry Child rights for health professionals Perran Boran, MD Physiology of Puberty, Disorders of Pubertal Development Abdullah Bereket, MD Outpatient Clinic Child Psychiatry Outpatient Clinic Child Psychiatry Neurobiological and psychosocial development in adolescence Neşe Perdahlı Fiş, MD Psychiatric Evaluation of Adolescents Neşe Perdahlı Fiş, MD Clinical Tutorial Risky Behavior Sibel Kalaça, MD Outpatient clinic Physical Rehabilitation Protection from accidents and environmental hazards Perran Boran, MD Pediatric rehabilitation Evrim Saygı, MD Learning and assessment for the professionalism Reflection session Neşe Perdahlı Fiş, MD Ayşe Arman, MD Tuğba Bahadır, MD Multidisciplinary learning session Child Abuse Tolga Dağlı (PC), MD M. Akif İnanıcı, MD Perran Boran, MD Nilgün Erkek, MD Neşe Perdahlı Fiş, MD /Ayşe Arman, MD/ Tuğba Bahadır, MD Midterm-evaluation Evaluation of clerkship program and the 2-week training process Program Coordinator Diagnostic procedures Evaluation of Biochemical tests at different age groups SerapTuran, MD, Gonca Haklar, MD Önder Şirikçi. MD A.Süha Yalçın, MD Developmental tests Selda Küçük, Development Specialist

11 Periodic health examination Mehmet Akman, MD, Ali Serdar Fak MD Periodic health examination and health promotion Mehmet Akman, MD, Ali Serdar Fak MD On-the-job learning and assessment session Preventive services for the adults Groups A1-A2 Sports physiology Family Medicine, Internal Medicine outpatient clinics Groups A3-A4 HEALTH ACROSS LIFESPAN BLOCK DEVELOPMENT of LIFELONG HEALTH 4.WEEK: Adult and Elderly Health Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 09:00-11:00 On-the-job learning and assessment session Preventive services for the adults Groups A3-A4 Sena Tokay, MD Mehmet Akman, MD Sports physiology Family Medicine, Internal Medicine outpatient clinics Groups A1-A2 Family Medicine Groups A1 Internal Diseases Group A2 Physical Rehabilitation Group A3-A4 Multidisciplinary learning session Exercise for healthy lifestyle Özgür Kasımay, MD Önder Kayhan, MD Exercise in special groups ÖnderKayhan, MD Sports injury ÖnderKayhan, MD Focused Course Counseling for smoking cessation Serap Çifçili, MD Pemra Ünalan, MD Çiğdem Apaydın Kaya, MD Sait Karakurt, MD Multidisciplinary learning session Management of child and adult obesity Serap Turan MD, Sibel Kalaça MD, Pemra C.Ünalan, MD İlter Güney, MD Exercise in obesity management GülserenAkyüz, MD Pathologies of eating VolkanTopçuoğlu, MD Life-cycle and women s mental health; premenstrual syndrome, menopause, postpartum period Yıldız Akvardar, MD. Learning and assessment for the professionalism Personality development Kemal Sayar, MD Reflection session Volkan Topçuoğlı, MD Pemra Ünalan, MD Focused Course Counseling for smoking cessation Serap Çifçili, MD Pemra Ünalan, MD Çiğdem Apaydın Kaya, MD Sait Karakurt, MD Diagnostic procedures Screening tests before starting an exercise program Önder Kayhan, MD

12 Preventive services for the adult Arzu Uzuner, MD Fulden Yumuk, MD FamilyMedicine - Groups A1 InternalDiseases- Group A2 Neurology Group A3-4 HEALTH ACROSS LIFESPAN BLOCK DEVELOPMENT of LIFELONG HEALTH 5.WEEK: Adult and Elderly Health Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday On-the-job learning and assessment session Periodic examination of the healthy adult. Visit to the primary care units Video Demonstration and Coaching Physical examination of the elderly Neşe Tuncer, MD Serap Çifçili, MD Family Medicine Group A3 Internal Medicine Group A4 Neurology Group A1-2 Use of herbal Medication Zafer Gören, MD Ageing and public health Işıl Maral, MD Clinical Tutorial Prevention of the elderly and Home visit Serap Çifçili. MD On-the-job learning and assessment session Comprehensive assessment of the elderly Practice Residency Home visit Multidisciplinary learning session Safety of the health worker prevention of risks Radiation Beste Atasoy, MD Infection Uluhan Sili, MD Burn-out syndrome Özlem Sarıkaya, MD Learning and assessment for the professionalism Multidisciplinary learning session Physiologic changes of ageing elderly Özgür Kasımay, MD Comprehensive assessment of the elderly Serap Çifçili, MD Mental and neurologic assessment of the elderly Neşe Tuncer Elmacı, MD Dental assessment of the elderly Turhan Atalay, Dentist Reflection session Familiy Medicine On-the-job learning and assessment session Comprehensive assessment of the elderly Practice Residency Home visit

13 HEALTH ACROSS LIFESPAN BLOCK DEVELOPMENT of LIFELONG HEALTH 6.WEEK: Adult and Elderly Health Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Multidisciplinary learning session Geriatric syndromes Neşe Tuncer Elmacı, MD Serap Çifçili, MD Gülseren Akyüz, MD Clinical Tutorial End of life care Sıdıka Oğuz, Nurse On-the-job learning and assessment session Home visit Marmara-Pendik-Tuzla Kartal- YavuzSelim Group A1-2 Family Medicine Center Visit Group A3-4 On-the-job learning and assessment session Home visit Marmara-Pendik-Tuzla Kartal- Yavuz Selim Group A3-4 Family Medicine Center Visit Group A1-2 Free Study Time Examination Clinical Tutorial ChronicPain Tuncay Duruöz, MD Health promotion in different settings Sibel Kalaça, MD On-the-job learning and assessment session Home visit Marmara-Pendik-Tuzla Kartal- YavuzSelim Group A1-2 FMC visit Group A3-4 On-the-job learning and assessment session Home visit A3-4 Marmara-Pendik-Tuzla Kartal- YavuzSelim Group A3-4 FMC visit Group A1-2 Free Study Time PROGRAM EVALUATION Evaluation of clerkship program and the 6-week training process Program Coordinator Serap Çifçili, MD

14 HEALTH ACROSS LIFESPAN BLOCK PEDIATRIC DISEASES st WEEK MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY Introduction and orientation Perran Boran, MD Fever Ahmet Soysal, MD History Taking Işıl Barlan, MD Physical Examination Işıl Barlan, MD On the job learning and assesment session History Taking Physical Examination Pneumonia Refika Ersu, MD Cystic Fibrosis Fazilet Karakoç, MD Clinic Tutorial Engin Tutar, A 1-2 Mustafa Bakır, A 3-4 Nilgün Erkek, A 5-6 Clinic Tutorial Bülent Karadağ, A 1-2 Engin Tutar, A 5-6 Abdominal Pain Deniz Ertem, MD Vomiting Deniz Ertem, MD OUTPATIENT OUTPATIENT OUTPATIENT OUTPATIENT OUTPATIENT OUTPATIENT Preparationfortutorial ClinicTutorial Mustafa Bakır, A1-2 Nilgün Erkek, A3-4 ClinicTutorial Mustafa Bakır, A 5-6 Nilgün Erkek, A 1-2 Engin Tutar, A 3-4 Learning and assesment for the professionalism Multidisciplinary Learning Session Cough Bülent Karadağ (PC), MD Elif Aydıner, MD Reflection Session Diagnostic Procedures Lower Respiratory Tract Diseases (Chronic lung disease, respiratory function tests) Fazilet Karakoç, MD

15 HEALTH ACROSS LIFESPAN BLOCK PEDIATRIC DISEASES 2 nd WEEK MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY Acute gastroenteritis Mustafa Bakır, MD GIS bleeding EnginTutar, MD On the job learning and assesment session History Taking Physical Examination Dehydration Nurdan Yıldız, MD Shock Nilüfer Öztürk, MD Clinic Tutorial Nilüfer Öztürk, A1-2 Nilgün Erkek, A 3-4 Bülent Karadağ, A 5-6 Clinic Tutorial Aslı Memişoğlu, A 1-2 Bülent Karadağ, A 3-4 Nilgün Erkek, A 5-6 Acute renal injury Harika Alpay, MD Chronic renal injury Harika Alpay, MD OUTPATIENT OUTPATIENT OUTPATIENT OUTPATIENT OUTPATIENT OUTPATIENT OUTPATIENT OUTPATIENT Preparationfortutorial Rickets Abdullah Bereket, MD ClinicTutorial Işıl Barlan, A 1-2, A3-4, A5-6 Learning and assesment for the professionalism Multidisciplinary learning session Jaundice/Hyperbilirubinemia Eren Özek (PC), MD Engin Tutar, MD Ahmet Soysal, MD Midterm-evaluation Evaluation of clerkship program and the 2-week training process Program Coordinator Perran Boran, MD Diagnostic Procedures Metabolic Bone Diseases Serap Turan, MD Rabia Ergelen, MD

16 Newborn sepsis Hülya Bilgen, MD HEALTH ACROSS LIFESPAN BLOCK PEDIATRIC DISEASES 3 rd WEEK MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY Hypertension Harika Alpay, MD On the job learning and assesment session History Taking Physical Examination Acute Glomerulonephritis Harika Alpay, MD ClinicTutorial-9 Harika Alpay, A 1-2 Abdullah Bereket, A 5-6 Clinic Tutorial Aslı Memişoğlu, A 1-2 Harika Alpay, A 5-6 Serap Turan, A 3-4 Clinic Tutorial Serap Turan, A 1-2 Harika Alpay, A 3-4 Aslı Memişoğlu, A 5-6 Epilepsy/ Febrile convulsion Dilşad Türkdoğan, MD Cerebral Palsy- Neuromuscular disorders Dilşad Türkdoğan, MD OUTPATIENT OUTPATIENT OUTPATIENT OUTPATIENT OUTPATIENT OUTPATIENT OUTPATIENT OUTPATIENT Preparationfortutorial Learning and assesment for the professionalism ClinicTutorial Abdullah Bereket, A 1-2 Aslı Memişoğlu, A Clinic Tutorial Abdullah Bereket, A 3-4 Aslı Memişoğlu, A 5-6 Multidisciplinary Learning Session Evaluation of extremity and articular pain Acute Rheumatoid Arthritis Figen Akalın (PC), MD Işıl Barlan, MD Ahmet Soysal, MD Reflection Session Diagnostic Procedures Diagnostic Procedures in Infectious Diseases (LP, evaluation of CSF, acute phase reactants, Urineanalysis) Mustafa Bakır, MD Arzu İlki, MD

17 HEALTH ACROSS LIFESPAN BLOCK PEDIATRIC DISEASE 4 th WEEK MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY Congenital Heart Diseases 1 Figen Akalın, MD Congenital Heart Diseases 2 Figen Akalın, MD On the job learning and assesment session History Taking Physical Examination CVS infectiousdiseases (pericarditis, myocarditis, endocardit, inflamatory) Figen Akalın, MD Ahmet Soysal, MD Early Onset Neuropsychiatric disorders (Otism, mentalretardation) Ayşe Arman, MD Clinic Tutorial Figen Akalın, A 1-2 Nurdan Yıldız, A 5-6 Clinic Tutorial Dilşad Türkdoğan A 5-6 Figen Akalın, A 3-4 Primary immunodeficiency syndromes Elif Aydıner, MD Congestive Heart Failure Figen Akalın, MD OUTPATIENT OUTPATIENT OUTPATIENT OUTPATIENT OUTPATIENT OUTPATIENT OUTPATIENT OUTPATIENT Preparationfortutorial ClinicTutorial Nurdan Yıldız, A 1-2 Serap Turan, A 5-6 Aslı Memişoğlu, A 3-4 Clinic Tutorial Nurdan Yıldız, A 3-4 Figen Akalın A 5-6 DilşadTürkdoğan 1-2 Learning and assesment for the professionalism Multidisciplinary Learning Session Evaluation of the Cyanotic Patient Figen Akalın (PC), MD Refika Ersu, MD ReflectionSession Diagnostic Procedures Evaluation of Pediatric ECG Figen Akalın, MD

18 HEALTH ACROSS LIFESPAN BLOCK PEDIATRIC DISEASES 5 th WEEK MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY Menengitis Mustafa Bakır, MD Sepsis Ahmet Soysal, MD On the job learning and assesment session History Taking Physical Examination Malabsorption Deniz Ertem, MD Tuberculosis Fazilet Karakoç, MD Mustafa Bakır, MD ClinicTutorial Elif Aydıner, A 1-2, A 3-4, A 5-6 ClinicTutorial Ahmet Koç, A 3-4 Gülnur Tokuç, A 1-2 Respiratory Tract Allergy Işıl Barlan, MD Skin and GIS allergy Elif Aydıner, MD OUTPATIENT OUTPATIENT OUTPATIENT OUTPATIENT OUTPATIENT OUTPATIENT OUTPATIENT OUTPATIENT Preparationfortutorial Clinic Tutorial Ahmet Koç, A 1-2 Dilşad Türkdoğan A 3-4 Gülnur Tokuç, A 5-6 ClinicTutorial Gülnur Tokuç, A 3-4 Ahmet Koç, A 5-6 Learning and assesment for the professionalism Multidisciplinary Learning Session Evaluation of Altered Conciousness Dilşad Türkdoğan (PC), MD Nilgün Erkek, MD Ayşe Arman/ Neşe Fiş, MD Reflection Session Diagnostic Procedures Peripheric Blood Smear in infectious diseases Ahmet Soysal, MD Peripheric Blood Smear and Complete Blood Count in Hematological and Oncological Diseases Gülnur Tokuç, MD Ahmet Koç, MD

19 HEALTH ACROSS LIFESPAN BLOCK PEDIATRIC DISEASES 6 th WEEK MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY Bleeding diathesis Ahmet Koç, MD Anemia Ahmet Koç, MD On the job learning and assesment session History Taking Physical Examination Multidisciplinary Learning Session The eruptive diseases of childhood Ahmet Soysal (PC), MD Ahmet Özen, MD Deniz Yücelten, MD Preparation for exam WRITTEN EXAM OUTPATIENT OUTPATIENT OUTPATIENT OUTPATIENT OUTPATIENT Disorders of Vision Eren Çerman, MD Disorders of Ear, Nose and Throat Tekin Bağlam, MD CHILDHOOD NEOPLASMS Hematolojic Malignancies Ahmet Koç, MD Solid Tumors Gülnur Tokuç, MD Preparation for exam Preparation for exam PROGRAM EVALUATION Evaluation of clerkship program and the 6-week training process Program Coordinator Perran Boran, MD

20 General Pediatrics Outpatient Clinic General Pediatrics Floor 6 and 7 Hematology Outpatient Clinic GROUPS and ROTATIONS Gastroenterology Nephrology Cardiology Outpatient Clinic Allergy Chest Infection Outpatient Clinic Endocrinology Neurology Genetic Outpatient Clinic Pediatric Emergency Clinic 1st week A1 A2 A3 A4 A5 A6 2 nd week A6 A1 A2 A3 A4 A5 3 rd week A5 A6 A1 A2 A3 A4 4 th week A4 A5 A6 A1 A2 A3 5 th week A3 A4 A5 A6 A1 A2 6 th week A2 A3 A4 A5 A6 A1 Group A1: a (2) HÇP 1,2 b (2) HÇP 3,4 c (2) HÇP 5,6 1. Upper Respiratory Tract Infections Mustafa Bakır 2. Intoxications Nilgün Erkek 3. Chronic Hepatitis Engin Tutar, MD, 4. Chronic Recurrent Cough Bülent Karadağ, MD 5. Evaluation of recurrent infections in children Işıl Barlan, MD 6. CPR Nilüfer Öztürk, MD Nilgün Erkek, MD 7. Evaluation of respiratorydistress in preterm Aslı Memişoğlu, MD 8. Hypoglycemia Abdullah Bereket, MD TUTORIALS 3 groups (12 students/group) A 1-2, A 3-4, A Urinary tract infection Harika Alpay, MD 10. Evaluation of Respiratory Distress in term newborn Aslı Memişoğlu, MD 11. Diabetes Mellitus Serap Turan, MD 12. Edema, hematuria, proteinuria Nurdan Yıldız, MD, 13. Arythmia and syncope Figen Akalın, MD 14. Headache DilşadTürkdoğan, MD 15. Anemia Ahmet Koç, MD 16. Lymphadenopathy/Mass Gülnur Tokuç, MD 17. Urticaria, angioedema, anaphylaxis Elif Aydıner, MD

21 Oturum türü MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAZ -2 KLİNİK EĞİTİM PROGRAMI YAŞAM BOYU SAĞLIK BLOĞU PROGRAMI Oturumun adı MARMARA UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE PHASES-2 CLINICAL EDUCATION PROGRAM HEALTH ACROSS LIFESPAN BLOCK PROGRAM DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE SINAV MATRİSİ (ASSESSMENT METHODS / TOOLS & BLUEPRINT) HEALTH ACROSS LIFESPAN BLOCK - DEVELOPMENT OF LIFELONG HEALTH Oturum saati Değerlendirme yöntemi ve aracı ve soru sayısı ÇSS (Klinik bilgi) Olgu üzerinden ÇSS veya modifiye Yazılı Soru (Klinik karar) Olgu-yapılandırılmış sözlü sınav - (Klinik karar ve değerlendirme) History taking 3 MiniCEX Physical Examination 2 MiniCEX Newborn physiology 1 1 Neonatal Examination 1 MiniCEX Eye exam in neonate 1 1 Sudden infant death 1 1 Baby Room Care 1 1 Risky Newborn 1 1 Congenital hypothyroidism 1 1 Mendelian Disorders, Non-Mendelian Disorders 1 1 Neurological exam 1 1 Neuromotor psychosocial developmental and mental retardation 1 1 Malnutrition 1 1 Immunization (child-adult) olgu 4 soru Well Child Visits 2 2 Protection from accidents and environmental hazards olgu 2 soru Pediatric rehabilitation 1 1 School and the Child olgu 2 soru The Anxious Child olgu 2 soru Child rights for health professionals olgu 1 soru Physiology of Puberty, Disorders of Pubertal Development 1 1 Klinikte ve Uygulamalı Oturumlar sırasında değerlendirme (Temel Hekimlik Yeterlikleri)

22 Interdisciplinary learning Clinical tutorial Neurobiological and psychosocial development in adolescence 1 1 Psychiatric Evaluation of Adolescents 1 1 Periodic health examination and health promotion olgu 4 soru Life-cycle and women s mental health; premenstrual syndrome, 2 1 menopause, postpartum period Exercise in special groups 1 1 Sports injury olgu, 1 soru Exercise in obesity management olgu, 4 soru Pathologies of eating 1 1 Personality development 1 1 Preventive services for the adult 2 4 Use of herbal Medication 1 1 Ageing and public health 1 1 Health promotion in different settings 2 1 TOPLAM Evaluation of vital signs in children, heart murmur 3 3 Risky Behavior 1 2 Counseling for smoking cessation 6 2 MiniCEX Breast feeding Counselling 3 2 Physical examination of the elderly 2 Mini CEX Prevention of the elderly and Home visit olgu, 4 soru End of life care olgu, 2 soru Chronic Pain olgu, 2 soru Growth in children / Neurologic development in children / Cognitive 3 3 development in children The feeding of infants and children / Healthy feeding principles 3 2 Sleep 3 3 Child Abuse olgu, 2 soru Exercise for healthy lifestyle olgu, 2 soru Management of child and adult obesity olgu, 4 soru Mini CEX TOPLAM 15 14

23 On-the-job learning and assessment Diagnostic proedures Clinical Pratice Neonatal Screening Programs/ Biochemical tests / Audological tests 3 3 Evaluation of Biochemical tests at different age groups / 3 3 Developmental tests Screening tests before starting an exercise program 1 Safety of the health worker prevention of risks / Radiation / 3 3 Infection / Infection Physiologic changes of ageing elderly / Comprehensive assessment olgu, 4 soru of the elderly / Mental and neurologic assessment of the elderly / Dental assessment of the elderly Geriatric syndromes olgu, 4 soru 2 olgu, 4 soru TOPLAM Pediatrics: Physical Examination, History Taking 3 Baby Room Care 3 Immunization Practice 3 Preventive services for the adults olgu, 4 soru 2 olgu, 4 soru MiniCEX Sports physiology 5 Primary care units : Periodic examination of the healthy adult 3 3 MiniCEX Practice Residency Home: Comprehensive assessment of the elderly olgu, 4 soru 2 olgu, 4 soru Home visit olgu, 4 soru 2 olgu, 4 soru Family Medicine Center Visit 14 TOPLAM GENEL TOPLAM

24 HEALTH ACROSS LIFESPAN BLOCK PEDIATRICS DISEASES Oturum türü Oturumun adı Oturum saati Değerlendirme yöntemi ve aracı ve soru sayısı ÇSS (Klinik bilgi) Olgu üzerinden ÇSS veya modifiye Yazılı Soru (Klinik karar) Fever 1 1 olgu-2 soru Pneumonia 1 1 Cystic Fibrosis 1 1 Abdominal Pain 1 1 olgu-2 soru Vomiting 1 1 olgu-2 soru Acute gastroenteritis 1 1 GIS bleeding 1 1 Dehydration 1 1 olgu-2 soru Shock 1 1 olgu-2 soru Acute an chronic renalinjury 2 1 Rickets 1 1 Newborn sepsis 1 1 Hypertension 1 1 Acute Glomerulonephritis 1 1 Epilepsy/Febrile convulsion 1 2 Cerebral Palsy-Neuromuscular disorders 1 2 Congenital Heart Diseases 2 2 CVS infectious diseases (pericarditis, myocarditis, endocardit, 1 1 olgu-2 soru inflamatory) Early Onset Neuropsychiatric disorders (Otism, mental retardation) 1 1 Primaryimmunodeficiency syndromes olgu- 1 soru CongestiveHeart Failure 1 1 Menengitis 1 1 Sepsis 1 1 olgu-2 soru Malabsorption 1 1 Olgu-yapılandırılmış sözlü sınav - (Klinik karar ve değerlendirme) Klinikte ve Uygulamalı Oturumlar sırasında değerlendirme (Temel Hekimlik Yeterlikleri)

25 Clinical Tutorial Tuberculosis 1 1 RespiratoryTract Allergy 1 1 Skin and GIS allergy 1 1 olgu-2 soru Bleeding diathesis olgu-2 soru Anemia 1 1 olgu-2 soru Disorders of Vision 1 1 Disorders of Ear, Noseand Throat 1 1 CHILDHOOD NEOPLASMS: HematolojicMalignancies / Solid 3 3 Tumors TOPLAM Upper Respiratory Tract Infections 1 1 olgu- 1 soru Intoxications 1 1 olgu-2 soru Chronic Hepatitis 1 1 olgu- 1 soru Chronic Recurrent Cough 1 1 olgu-1 soru Evaluation of recurrent infections in children 1 1 olgu-2 soru CPR olgu- 2 soru Evaluation of respiratory distress in preterm Hypoglycemia 1 1 olgu- 1 soru Urinary tract infection 1 1 olgu- 1 soru Evaluation of Respiratory Distress in term newborn 1 1 olgu- 1 soru Diabetes Mellitus olgu, 2 soru Edema, hematuria, proteinuria olgu, 2 soru Arythmia and syncope olgu, 2 soru Headache olgu, 2 soru Anemia olgu, 2 soru Lymphadenopathy/Mass olgu, 2 soru Urticaria, angioedema, anaphylaxis olgu, 2 soru TOPLAM 16

26 On-the-job learning and assessment Diagnosticproedures ClinicalPratice Interdisciplinary learning Cough olgu, 2 soru Jaundice/Hyperbilirubinemia olgu, 2 soru Evaluation of extremity and articular pain olgu, 2 soru Acute Rheumatoid Arthritis Evaluation of the Cyanotic Patient olgu, 2 soru Evaluation of Altered Conciousness olgu, 2 soru The eruptive diseases of childhood olgu, 2 soru TOPLAM 17 Lower Respiratory Tract Diseases 3. (Chronic lung disease, respiratory function tests) Metabolic Bone Diseases 3 Diagnostic Procedures in Infectious Diseases (LP, evaluation of CSF, 3 DOPS acute phase reactants, Urineanalysis) Evaluation of Pediatric ECG 3 DOPS Peripheric Blood Smear in infectiousdiseases / Peripheric 3 DOPS Blood Smearand Complete Blood Count in Hematological and Oncological Diseases TOPLAM 15 Pediatrics 18 MiniCEX 18 GENEL TOPLAM

27 SINAVLAR BLOK PROGRAMININ DEĞERLENDİRMESİ Yaşam Boyu Sağlık Bloğundaki her stajın değerlendimesi kendi içinde yapılır ve dolayısıyla öğrencinin başarısı 100 puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirilir YAŞAM BOYU SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ I. STAJ SONU GENEL YAZILI SINAV Klinik bilgi ve karar verme yeterliliğin değerlendirildiği, bir kısmı olguya dayalı olan, çoktan seçmeli sorulardan oluşur. Staj geçme notunun % 60 ı bu sınavdan alınır. II. STAJ İÇİ BECERİ DEĞERLENDİRMESİ Emzirme Kursu: Staj geçme notunun % 15 i sertifikalı Emzirme Kursu ndan alınır. Hasta Dosyası Değerlendirme: Öğrencinin staj sırasında hazırladığı bir adet erişkin-yaşlı periodik sağlık muayenesi dosyanın değerlendirilmesi ile yapılır. Staj geçme notunun % 10 i bu değerlendirmeden alınır. İşbaşında Değerlendime: Staj süresince her bir öğrencinin 2 kez iş başında öğrenme ve değerlendirme eğitimlerinde hikaye ve fizik muayeneden Mini-CEX ile değerlendirmesi şeklinde yapılır. Staj geçme notunun % 15 i bu değerlendirmeden alınır. ÇOCUK HASTALIKLARI I. STAJ SONU GENEL YAZILI SINAV Klinik bilgi ve karar verme yeterliliğin değerlendirildiği, bir kısmı olguya dayalı olan çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir sınavdır. Staj geçme notunun % 60 ı bu sınavdan alınır. II. STAJ İÇİ BECERİ DEĞERLENDİRMESİ Klinik Tutoryal: Değerlendirme öğrencilerin klinik tutoryal oturumlarında grup içi etkileşim, bilgi edinme, iletişim, problem çözme, klinik karar verme ve profesyonel davranış becerilerine göre yapılır. Staj geçme notunun % 20 si bu değerlendirmeden alınır. İşbaşında Değerlendime: Staj süresince her bir öğrencinin 2 kez iş başında öğrenme ve değerlendirme eğitimlerinde hikaye ve fizik muayeneden Mini-CEX ile değerlendirmesi şeklinde yapılır. Staj geçme notunun % 20 si bu değerlendirmeden alınır. BLOK SÜRECİNDE İŞ BAŞINDA GÖZLEM VE DEĞERLENDİRME ve GELİŞİM İZLEM DOSYASI: Bu değerlendirmede Gelişim İzlem Dosyası kullanılarak öğrencilerin, blok sırasında, temel hekimlik uygulamalarına yönelik yeterlikleriyle ilgili gelişimlerini izleme ve planlama amaçlanır. Klinik ortamlarda (poliklinik, servis vb) yapılan bu gözlem ve değerlendirmeler sırasında değerlendirme formlar kullanılır. Her stajın son haftasında bulunan Refleksiyon ve Formatif Değerlendirme Oturumu nda, staj boyunca doldurulan Gelişim Dosyası üzerinden öğrencilerin gelişimleri değerlendirilerek onlarla paylaşılır.

28 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAZ -2 KLİNİK EĞİTİM PROGRAMI YAŞAM BOYU SAĞLIK BLOĞU PROGRAMI MARMARA UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE PHASES-2 CLINICAL EDUCATION PROGRAM HEALTH ACROSS LIFESPAN BLOCK PROGRAM HEKİMLİK UYGULAMALARI LİSTESİ Bloğun / Stajın Adı: YAŞAM BOYU SAĞLIK BLOĞU YAŞAM BOYU SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ Bloğun / Stajın Süresi Uygulama, gözlem ve değerlendirme yapacak anabilim / bilim dalları Uygulama, gözlem ve değerlendirmenin yapılacağı birimler HEKİMLİK UYGULAMALARI 6 HAFTA Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Aile Hekimliği, Nöroloji Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları poliklinik ve servisler, Aile Hekimliği poliklinikleri ve Nöroloji poliklinikleri Asgari Uygulama/ GözlemSayısı ve Düzeyi 1 Sayı Düzey İş Başında Gözlem Ve Değerlendirme 2 Nitelikli hasta bakımı (Poliklinikte, serviste) Amaca yönelik öykü alma (erişkin) ve Genel fizik muayene 5 YAY 2 Her yaş grubunda koruyucu hizmetler konusunda danışmanlık verme Ev ziyaretinde hasta ve yakınlarının gereksinimlerini belirleme 1 5 YAY 2 Yaşlı hasta ile uygun iletişim kurma 2 YAY 1 Hasta Dosyası, Raporlama Erişkin veya yaşlı bireye yönelik koruyucu hizmetlere odaklı dosya hazırlama Atölye Çalışması, Odak Kurs Emzirme kursu (sertifikalı) Sigara bırakma danışmanlığı 1 YAY 1 1 Bu sütunda bir öğrencinin staj boyunca yapması gereken minimum uygulama belirtilir. Ayrıca eğitim dönemine göre uygulamanın düzeyi (G: Gözleme, YY: Yardımla yapma, YAY: Yardım almadan yapma) belirlenir. 2 Bu sütunda, bir önceki sütunda sıralanan uygulamalardan kaç tanesinin öğretim elamanı tarafından, hazırlanan değerlendirme formu kullanılarak, gözleneceği ve değerlendirileceği belirtilir.

Blok KoordinatörLERİ / Coordinators of Block Prof, Önder KAYHAN&Prof, Harika ALPAY

Blok KoordinatörLERİ / Coordinators of Block Prof, Önder KAYHAN&Prof, Harika ALPAY MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAZ -2 KLİNİK EĞİTİM PROGRAMI ÇOCUKTAN YAŞLILIĞA YAŞAM BOYU SAĞLIK BLOĞU PROGRAMI MARMARA UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE PHASE 2 CLINICAL EDUCATION PROGRAM LIFELONG HEALTH

Detaylı

Staj Programı Koordinatörü / Coordinator of Clerkship Program Prof., A. Deniz YÜCELTEN

Staj Programı Koordinatörü / Coordinator of Clerkship Program Prof., A. Deniz YÜCELTEN MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAZ -2 KLİNİK EĞİTİM PROGRAMI DUYU SİSTEMLERİ SAĞLIĞI (DERMATOLOJİ, GÖZ, KBB) VE HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI MARMARA UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE PHASE 2 CLINICAL EDUCATION

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI A.Amaçlar/ Goals Toplumun değişen gereksinimlerini yanıtlayabilecek bilgi ve beceriye sahip elemanlar yetiştirip bu bireylere bilgilerini

Detaylı

13. Uluslararasıı Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu 13th International Eastern Mediterranean Family Medicine SymposiumSymposium DAAHS -2014

13. Uluslararasıı Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu 13th International Eastern Mediterranean Family Medicine SymposiumSymposium DAAHS -2014 Özetler / Abstracts 1 2 A Salonu 23 Mayıs 2014 Cuma B Salonu ( İngilizce ) C Salonu D Salonu E Salonu (Aile Sağlığı Elemanı Oturumları) 16:00-17:30 17:30 18:00 18:00 18:50 Kayıt Açılış Töreni Oturum Başkanı:

Detaylı

Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2009, Cilt 22, Sayı 2 Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi ISSN: 1309-9469 Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Sahibi Marmara Üniversitesi Tıp

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1.

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI 1. Yarıyıl / 1. Semester KOD DERSİN ADI Course T U K AKTS SHM105 Tıbbi Terminoloji Medical Terminology

Detaylı

2003-2004 YILI HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS MEZUNLARI TEZ ÖZETLERİ

2003-2004 YILI HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS MEZUNLARI TEZ ÖZETLERİ Zeliha KAYA, Yüksek Lisans Tezi, 46 sayfa Danışmanı : Prof.Dr.Ümit SEVİĞ Hastanede Çalışan Hemşirelerde Değişimi Etkileyen Faktörler Bu araştırma hastanede çalışan hemşirelerin değişimini etkileyen faktörleri

Detaylı

Tele-health: Revolutionizing Health care for Rural India

Tele-health: Revolutionizing Health care for Rural India Letter Annadurai K and et al. Tele-health: Revolutionizing Health care for Rural India Kalaivani Annadurai, Raja Danasekaran, Geetha Mani Department of Community Medicine Shri Sathya Sai Medical College

Detaylı

II. Uluslararası Katılımlı Kadın & Sağlık Kongresi. The Second Women & Health Congress with International Participation PANELLER

II. Uluslararası Katılımlı Kadın & Sağlık Kongresi. The Second Women & Health Congress with International Participation PANELLER II. Uluslararası Katılımlı Kadın & Sağlık Kongresi The Second Women & Health Congress with International Participation PANELLER II. Uluslararası Katılımlı Kadın & Sağlık Kongresi The Second Women & Health

Detaylı

Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Editör Prof. Dr. Mithat Erenus Koordinatörler Seza Arbay, MA Dr. Vera Bulgurlu Editörler Kurulu Prof. Dr. Mehmet Ağırbaşlı Prof. Dr. Serpil

Detaylı

T. C. ĐNÖNÜ ÜNĐVERSĐTESĐ

T. C. ĐNÖNÜ ÜNĐVERSĐTESĐ T. C. ĐNÖNÜ ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ 2014-2015 EĞĐTĐM VE ÖĞRETĐM YILI DERS PROGRAMI KĐTAPÇIĞI 1 2 3 Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini,

Detaylı

Marmara Medical Journal

Marmara Medical Journal Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi DERGİ HAKKINDA Marmara Medical Journal, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yayınlanan multidisipliner ulusal ve uluslararası

Detaylı

TAHYK Yürütme Kurulu Başkanı. Prof. Dr. H. Nezih Dağdeviren

TAHYK Yürütme Kurulu Başkanı. Prof. Dr. H. Nezih Dağdeviren 1 TAHYK Yürütme Kurulu Başkan Prof. Dr. H. NezihDağdeviren Sekreter Prof. Dr. Mehmet Ungan Üyeler Prof. Dr. ZekeriyaAktürk Doç. Dr. AyferGemalmaz Doç. Dr. E. MelihŞahin Doç. Dr. KurtuluşÖngel Doç. Dr.

Detaylı

Hatay Hemoglobinopati Tanı, Kontrol ve Eğitim Merkezi nin Çalışmalarının Kesitsel Değerlendirilmesi

Hatay Hemoglobinopati Tanı, Kontrol ve Eğitim Merkezi nin Çalışmalarının Kesitsel Değerlendirilmesi S ü r e k l i T ı p E ğ i t i m i D e r g i s i Cilt: 23 Sayı: 5 Eylül Ekim 2014 ISSN 1300-0853 E-ISSN 2148-5348 Hatay Hemoglobinopati Tanı, Kontrol ve Eğitim Merkezi nin Çalışmalarının Kesitsel Değerlendirilmesi

Detaylı

PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ

PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ II. Uluslararası VI. Ulusal PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ II. International VI. National PSYCHIATRIC NURSING CONGRESS Herkes için Ruh Sağlığı / Mental Health for Everyone 4-7 Ekim 2012 Atatürk Üniversitesi

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZLERİ POZİTRON EMİSYON TOMOGRAFİSİ (PET) UYGULAMALARINDA PERSONELİN MARUZ KALDIĞI RADYASYON DOZLARININ BELİRLENMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZLERİ POZİTRON EMİSYON TOMOGRAFİSİ (PET) UYGULAMALARINDA PERSONELİN MARUZ KALDIĞI RADYASYON DOZLARININ BELİRLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ Tuğba HACIOSMANOĞLU,Yüksek Lisans Tezi, 2005 Yılı,43 Sayfa Danışman:Doç.Dz.Tbp.Kd.Bnb.Seyfettin ILGAN POZİTRON EMİSYON TOMOGRAFİSİ (PET) UYGULAMALARINDA PERSONELİN MARUZ KALDIĞI RADYASYON

Detaylı

EDİTÖRLER VE YAYINA HAZIRLAYANLAR İÇİNDEKİLER CONTENTS

EDİTÖRLER VE YAYINA HAZIRLAYANLAR İÇİNDEKİLER CONTENTS EDİTÖRLER VE YAYINA HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Ayşegül DEMİRHAN ERDEMİR Prof. Dr. Öztan USMANBAŞ Prof. Dr. Seyfettin ULUDAĞ İÇİNDEKİLER CONTENTS 4. ULUSLARARASI TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU KONGRESİ TIP ETİĞİ

Detaylı

ONURSAL KURUL. DÜZENLEME KURULU Kongre Başkanı Prof.Dr Şenol DANE (Fatih Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü)

ONURSAL KURUL. DÜZENLEME KURULU Kongre Başkanı Prof.Dr Şenol DANE (Fatih Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü) 1. ULUSAL HEMŞİRELİKTE YENİLİKLER KONGRESİ ULUSLARARASI KATILIMLI ÖZET KİTABI 11-13 Ekim 2012-ANKARA Değerli Meslektaşlarımız, Günümüzde demografik ekonomik ve bilimsel gelişmeler sağlık alanında tanı

Detaylı

COURSE CONTENTS OF PHYSLOTHERAPY AND REHABILITATION DEPARTMENT FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

COURSE CONTENTS OF PHYSLOTHERAPY AND REHABILITATION DEPARTMENT FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DERS İÇERİKLİKLERİ COURSE CONTENTS OF PHYSLOTHERAPY AND REHABILITATION DEPARTMENT FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 6GNA101 General Anatomy-I 2-2-3 ECTS/AKTS: 5 Genel Anatomi- I This

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 05 Bilgi Ve İletişim Teknolojileri (Uzk. Eğt.) 3 4 FTR 05 Normal Motor Gelişim

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1., 2. ve 3. SINIFLAR İÇİN ÖĞRENCİ KILAVUZU

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1., 2. ve 3. SINIFLAR İÇİN ÖĞRENCİ KILAVUZU EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1., 2. ve 3. SINIFLAR İÇİN ÖĞRENCİ KILAVUZU Değerli Öğrencilerimiz, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 60 yıllık köklü geçmişiyle kuruluşundan bu yana iyi insan-iyi hekim yetiştirme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Görev Yeri. Ar.Gör. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu 1986-1988

ÖZGEÇMİŞ. Görev Yeri. Ar.Gör. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu 1986-1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülten Kaptan 2. Doğum Tarihi: 17 Mayıs 1960 3. Ünvanı: Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi 1983 Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

Ebelikte Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu

Ebelikte Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu Ebelikte Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu Ebelikte Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu Onursal Başkan Prof. Dr. Muzaffer ELMAS - Sakarya Üniversitesi Rektörü Eş Başkanlar Prof. Dr. Sevin ALTINKAYNAK - Sakarya Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 05.07.2015 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Koray Mehmet Zeynel Karabekiroğlu Doğum Tarihi/Yeri: Ağustos 1977 / İstanbul Yabancı Diller: İngilizce, İtalyanca Öğrenim Durumu ve Akademik Dereceleri:

Detaylı

BİRİM FAALİYET RAPORU

BİRİM FAALİYET RAPORU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 Ocak 2014 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU 1968 yılında kurulan fakültemiz 45 anabilim dalı, 25 bilim dalı ile eğitim ve araştırma faaliyetlerini

Detaylı

Kronik Solunum Sistemi Hastalığı Olan Hastaların Hastalıkları İle Baş Etme Yöntemleri ve Sağlık Eğitimi Gereksinimleri

Kronik Solunum Sistemi Hastalığı Olan Hastaların Hastalıkları İle Baş Etme Yöntemleri ve Sağlık Eğitimi Gereksinimleri S ü r e k l i T ı p E ğ i t i m i D e r g i s i Cilt : 23 Sayı : 4 Temmuz Ağustos 2014 ISSN 1300-0853 E-ISSN 2148-5348 Kronik Solunum Sistemi Hastalığı Olan Hastaların Hastalıkları İle Baş Etme Yöntemleri

Detaylı

COURSE CONTENTS OF NUTRITION AND DIETETICS DEPARTMENT BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

COURSE CONTENTS OF NUTRITION AND DIETETICS DEPARTMENT BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DERS İÇERİKLERİ 6GNA101 General Anatomy Genel Anatomi COURSE CONTENTS OF NUTRITION AND DIETETICS DEPARTMENT BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 2-2-3 ECTS/AKTS: 5 Course covers the fundamental

Detaylı

SOSYAL HİZMET SEMPOZYUMU 2013

SOSYAL HİZMET SEMPOZYUMU 2013 ISBN: 9789944048651 Uluslararası Katılımlı SOSYAL HİZMET SEMPOZYUMU 2013 2830 Kasım 2013, Kocaeli Türkiye de Çocuğun Refahı ve Korunması Kapsayıcı Bir Yaklaşım Arayışı Gündem Çocuk Derneği Türkiye de Çocuğun

Detaylı

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI DERGİSİ Derginin Kısa Adı : Turk J Public Health

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI DERGİSİ Derginin Kısa Adı : Turk J Public Health TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI DERGİSİ Derginin Kısa Adı : Turk J Public Health Derginin Sahibi : HASUDER adına Doç. Dr. Tacettin İnandı, Mustafa Kemal Üniversitesi., Hatay Baş Editör Editörler Kurulu :Prof.Dr.

Detaylı

From the editors. Dear Readers... In this issue of the Journal, you will find three original articles, and two reviews.

From the editors. Dear Readers... In this issue of the Journal, you will find three original articles, and two reviews. From the editors Dear Readers... In this issue of the Journal, you will find three original articles, and two reviews. The first article is about the knowledge that mothers with children aged 0-6 years

Detaylı