Blok Koordinatörleri / Coordinators of Block Prof, Önder KAYHAN & Prof, Harika ALPAY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Blok Koordinatörleri / Coordinators of Block Prof, Önder KAYHAN & Prof, Harika ALPAY"

Transkript

1 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAZ -2 KLİNİK EĞİTİM PROGRAMI ÇOCUKTAN YAŞLILIĞA YAŞAM BOYU SAĞLIK BLOĞU PROGRAMI MARMARA UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE PHASE 2 CLINICAL EDUCATION PROG. HEALTH ACROSS LIFESPAN BLOCKPROGRAM Blok Koordinatörleri / Coordinators of Block Prof, Önder KAYHAN & Prof, Harika ALPAY Yaşam Boyu Sağlığın Geliştirilmesi Prog. Koordinatörü (Coor. of Development of Lifelong Health Prog.) Assoc. Prof, Serap ÇİFÇİLİ Faz-2 Koordinatörleri / Phase-2 Coordinators Çocuk Hastalıkları Staj Prog. Koordinatörü (Coor. of Pediatrics Dis. Prog.) Assoc. Prof, Perran BORAN Assoc. Prof, Dilek YAZICI& Evrim K. SAYGI (4. Yıl / Year 4) Assoc. Prof., Fuat DEDE (5. Yıl / Year 5) Blok / Staj Programlarından Sorumlu Başkoordinatör Yardımcısı / Vice-Chief Coordinator(Clerkship / Internship Programs) Assoc. Prof., Faysal DANE Değerlendirmeden Sorumlu Başkoordinatör Yardımcısı / Vice-Chief Coordinator (Assessment) Assoc. Prof., Hasan YANANLI Öğrenci İşlerinden Sorumlu Başkoordinatör Yardımcısı / Vice-Chief Coordinator (Students Affairs) Assist. Prof., Can ERZİK Klinik Eğitim Dönemi Başkoordinatörü / Chief Coordinator (Clinical Education) Prof., Hakan GÜNDÜZ Tıp Eğitimini Değerlendirme ve Geliştirme Üst Kurulu (TEGEK) Eş-Başkanları / Co-Coordinators of Medical Education Program Evaluation and Development Commission Prof., Berrak Ç. YEĞEN & Prof., Sibel KALAÇA Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı / Vice Dean (Education) Assoc. Prof., Zeynep Arzu İLKİ Dekan / Dean Prof., Hasan F. BATIREL

2 MÜTF KLİNİK EĞİTİM PROGRAMI / MUSM CLINICAL EDUCATION PROGRAM EĞİTİM ÇIKTILARI / YETERLİKLER A. Hekimlik Uygulamaları: Nitelikli hasta bakımı ve toplum yönelimli sağlık hizmeti sunma 1. Temel klinik beceriler 2. Hasta ve hastalık sürecinin organizasyonu ve yönetimi 3. Sağlık bakımı sürecinin organizasyonu ve yönetimi 4. Sağlığın korunması ve iyileştirilmesi B. Tıbbi Bilgi ve Kanıta Dayalı Tıp 5. Bilgiye ulaşma ve yönetme 6. Bilgilerin entegrasyonu, eleştirel düşünme ve kanıta dayalı karar verme 7. Bilimsel yöntemler, araştırma becerileri C. Profesyonel Davranışlar ve Değerler 8. İletişim becerileri ve hasta / hasta yakınları ile etkin iletişim 9. Kişilerarası ilişkiler ve ekip çalışması 10. Etik ve mesleki değerler, sorumluluklar 11. İnsani, toplumsal ve kültürel değerler ve sorumluluklar 12. Reflektif uygulama ve sürekli gelişim 13. Sağlık sistemleri, yönetim ve toplum yönelimli hekimlik 14. Eğitim ve danışmanlık LEARNING OUTOMES / COMPETENCIES A. Clinical Care: Qualified patient care and community oriented health care 1. Basic clinical skills 2. The organization and management of the patient and the patient care 3. The organization and the management of health care delivery services / system 4. Health promotion and disease prevention A. Medical Knowledge and Evidence-Based Medicine 5. Appropriate information retrieval and management skills 6. The integration of knowledge, critical thinking and evidence-based decision making 7. Scientific methods and basic research skills A. Professional Attitudes and Values 8. Communication skills and effective communication with patients / patient relatives 9. Interpersonal relationships and team working 10. Ethical and professional values, responsibilities 11. Individual, social and cultural values and responsibilities 12. Reflective practice and continuing development 13. Healthcare delivery systems, management and community oriented healthcare 14. Education and counseling FAZ-2 ÖĞRENİM HEDEFLERİ Biyomedikal, klinik, sosyal/beşeri bilgileri entegre ederek klinik problemleri / durumları çözümleme, klinik karar verme ve değerlendirme yeterliklerini geliştirme Gerçek klinik ortamlarda yapılan uygulamalarla temel hekimlik uygulamalarında yeterlik kazanma Sağlık ve hastalık süreçlerinde profesyonelliğe (mesleki, bireysel, toplumsal) yönelik değerleri gözetme, bu yönde gerekli yeterlikleri kazanma Reflektif düşünme ve uygulamada yeterlik kazanma, sürekli bireysel / mesleki gelişime açık olma PHASE-2 LEARNING OBJECTIVES Developing clinical problem solving, clinical reasoning and evaluation competencies by integrating biomedical, clinical, social and humanities knowledge, Competency acquisition in basic clinical skills by applications in real clinical settings. Taking care of the professional values in health and disease processes (professional, individual, societal) and acquisition necessary related skills Acquisition competency in reflective thinking and practicing, being open to continuous individual / professional development.

3 FAZ-2 PROGRAMLARI / PHASES 2 PROGRAMS Klinik Eğitime Uyum (2 Hafta) / Orientation to Clinical Education (2 Week) Dahili Hastalıklar Bloğu (12 Hafta) / Internal Medicine Block (12 Week) Kas-İskelet Sağlığı ve Hastalıkları (6 Hafta) / Musculoskeletal Sys. Health and Related Disorders(6 Week) Sinir-Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (6 Hafta) / Neuropsychiatry (6 Week) Duyu Sistemleri (Dermatoloji, Göz, KBB) Sağlığı ve Hastalıkları (6 Hafta) / Sensory System (Dermatology, Ophthalmology, ENT) Health and Related Disorders (6 Week) Yaşam Boyu Sağlık Bloğu (12 Hafta) / Health Across Lifespan Block (12 Week) Cerrahi Hastalıklar ve Girişimsel Uygulamalar Bloğu (9 Hafta) / Surgical Diseases and Invasive Applications Block (9 Week) Üreme Sağlığı Bloğu (9 Hafta) /Reproductive Health Block (9 Week) Seçmeliler (12 Hafta) / Electives (12 Week) Profesyonelliğe Yönelik Gelişim ve Danışmanlık Programı (2 yıllık dikey program) / Professionalism and Counseling Program (2 year longitudinal / vertical program) YAŞAM BOYU SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ ( 6 HAFTA) / COORDINATOR ANABILIM / BİLİM DALLARI (COORDINATOR DEPARTMENTS) Çocuk S. ve Has./Pediatrics Aile Hekimliği/Family Medicine Çocuk Ruh S. ve Has/ Child Psychiatry Fizik Tedavi ve Reh./Physical Medicine and Rehabilitation DEVELOPMENT OF LIFELONG HEALTH (6 WEEK) KATKI VEREN ANABILIM/BİLİM DALLARI Nöroloji/ Neurology Ruh S. ve Has/ Psychiatry Halk Sağlığı/ Public Health Çocuk Cerrahisi/Child Surgery Göğüs Has./ Chest Medicine Adli Tıp/ Forensic Medicine (SUPPORTER DEPARTMENTS) Fizyoloji/ Physiology Enf. Has/ Infectious Diseases Tıp Eğitimi/ Medical Education Hemşirelik/ Nursing School Diş Hekimliği/ Dentistary School TÜM PROGRAMLAR İÇİN ORTAK ANABİLİM DALLARI / LINES Tıbbi Biyokomya/Biochemistry Odyoloji/Audiology R. Onkolojisi/Radiation Oncology Tıbbi Onkoloji/Medical Oncology STAJ PROGRAMI ÖĞRENİM HEDEFLERİ Büyümeyi yaş ve cinsiyete göre oluşturulmuş büyüme eğrileri kullanarak değerlendirme Büyüme gelişme bozuklukları olan çocuğun ayırıcı tanısını listelemeve değerlendirme Anne sütünün önemini özellikle vugulayarak yaşa ile uyumlu uygun beslenme önerileri sunma Yaşamı tehdit eden; ani bebek ölümü sendromu gibi durumları önleme ve zehirlenmeler, yaralanmalar, düşmeler ve tıkanma gibi durumların süpervizyonu konusunda yaşa uygun öneriler sunma Yaşa uygun sağlam çocuk izleminin bileşenlerini sıralama, sağlığın geliştirilmesi, hastalık ve yaralanmaların engellenmesi konusunda öneriler sunma, tarama araçlarını kullanma ve aşılanma durumunu değerlendirme Bilişsel gelişim basamaklarını tanımlama Ders başarısızlığı ve diğer okul sorunları LEARNING OBJECTIVES of CLERKSHIP PROGRAM To assess growth and plot the data on age and sex appropriate growth charts To list the differential diagnosis and evaluation of child with growth and development disorders To provide age appropriate nutritional advice to families with special emphasis on breast feeding To provide age appropriate anticipatory guidance to prevent lifethreatening conditions such as sudden infant death syndrome, supervision to prevent intoxications, injuries, falls and choking To list the components of age appropriate pediatric health supervision visit including health promotion and disease and injury prevention, the use of screening tools, and assessment of immunization status. To define the stages of cognitive development To know when to guide the children, with school failure and other school problems, to child psychiatry clinics

4 nedeniyle başvuran çocukların, hangi durumlarda çocuk psikiyatrisi kliniğine yönlendirilmesi gerektiğini bilme Çocuk ve ergenlerde sık görülen uyku ve kaygı bozukluklarını tanıma Ergenlikte sık karşılaşılan ruhsal sorunları tanımlama ve psikopatoloji açısından risk altındaki bireyleri ayırt etme Çocuk istismarının risk faktörlerini bilme, çocuk istismarı şüphesi uyandıran öykü ve fizik muayene bulgularını tanıma Periyodik sağlık muayenesini tanımlama ve tüm yaş gruplarında uygulama Erişkin bireye kişisel risk faktörleri ve epidemiyolojik bilgiler doğrultusunda uygun koruyucu önlemleri önerme Kadınların yaşam döngüsü ile ilişkili olası mental sağlık sorunlarını sıralama Sağlıklı bireylerde ve özel gruplarda önerilebilecek egzersiz tiplerini bilme ve egzersiz öncesi tarama testlerini sıralama Spor yaralanmalarında ilk müdahaleyi ve uygun yönlendirmeyi yapma Sigara bırakma danışmanlığı sunma Riskli davranışları tarayabilmek ve uygun şekilde yönlendirme Obeziteden koruyucu önlemleri önerme Sağlık çalışanlarının karşılaştığı mesleksel riskleri tanıma ve uygun önlemleri alma Riskli grup olarak ileri yaştaki bireylere yönelik koruyucu önlemleri alma İleri yaştaki bireylerde sık görülen sendromları tanıma ve yönetme Sağlığın geliştirilmesi kavramını tanıma ve bir ilke olarak benimseme To define the disorders of sleep and anxiety disorders that are frequently encountered in children and adolescents. To define common psychiatric problems of adolescence and to distinguish the individuals who are at risk for developing psychopathology. To know the risk factors for child abuse and recognize the findings in history and physical examination that suggests child abuse To define periodic health examination and perform to all age groups. To recommend necessary preventive services to an adult considering his/her personal risk factors and local epidemiologic data. To list the probable mental health problems related to life cycle of women. To know the exercise types which could be recommended to healthy people and special groups and list necessary screening tests before starting an exercise program. To manage initial treatment of sport injuries. To counsel smokers adequately and offer help for smoking cessation. To screen risky behavior and manage appropriately. To recommend preventive methods against obesity. To recognize occupational health risks of healthcare workers and to take necessary precautions. To offer necessary preventive services to the elderly as a risk group. To recognize frequent syndromes of the elderly and manage appropriately. To know health promotion as a concept and to act accordingly. OKUMA/ÇALIŞMA MATERYALLERİ (READING/STUDYING MATERIALS) 1. Hagan JF, Shaw JS, Duncan PM, eds Bright Futures: Guidelines for Health Supervision of Infants, Children, and Adolescents, Third Edition. Elk Grove Village, IL: American Academy of Pediatrics 2. Kliegman RM, Stanton BF, ST. Geme JW, Schor NF, Behrman RE, eds Nelson Textbook of Pediatrics, nineteenth Edition. Philadelphia. 3. ULUSAL KANSER PROGRAMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KANSERLE SAVAŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Nisan Ulusal Kanser Tarama Standartları.http://www.istanbulsaglik.gov.tr/w/sb/kanser/ketem.asp 4. Agency for health care research and quality 5. Abacı A. Kardiyovasküler risk faktörlerinin ülkemizdeki durumu. Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2011; 39:1-5, PMID: Türkiye kalp ve damar hastalıklarını önleme ve kontrol programı. pdf 7. R. Öztürk ERİŞKİNDE BAĞIŞIKLAMA. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp

5 Eğitimi Etkinlikleri No: 71 Çocuk ve Erişkinlerde Aşılama Kasım Australian Guidelines for preventive activities in general practice (7th edition). 9. Preventive Services for adults Aile Hekimleri için Yaşlı Sağlığına Bütüncül Yaklaşım. Çifçili S (ed). Deomed, İstanbul Comprehensive textbook of psychiatry Sadock ve Sadock, 8. Baski cilt 1 ve 2 çev. Editorleri: Hamdullah Aydin ve Ali Bozkurt. Günes Kitabevi ÇOCUK HASTALIKLARI STAJI (6 WEEK) / PEDIATRICS DISEASES CLERKSHIP (6 WEEK) COORDINATOR ANABILIM / BİLİM DALLARI (COORDINATOR DEPARTMENTS) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları/Pediatrics KATKI VEREN ANABILIM/BİLİM DALLARI (SUPPORTER DEPARTMENTS) Çocuk Ruh Sağ. ve Has./ Child Psychiatry Dermatoloji/ Dermatology Göz Hastalıkları/ Ophthalmology Kulak Burun Boğaz / Otorhinolaryngology TÜM PROGRAMLAR İÇİN ORTAK ANABİLİM DALLARI / LINES Radyoloji/Radiology Tıbbi Mikrobiyoloji/Medical Microbiology Tıbbi Genetik/Medical Genetics STAJ PROGRAMI ÖĞRENİM HEDEFLERİ Çocuklarda tüm yaşlarda yaşa uygun rutin öykü alma ve fizik muayene yapma Sık rastlanan akut ve kronik pediatrik hastalıkların klinik özelliklerini tanıma, tanısı koyma ve hastalık sürecini yönetme Sık kullanılan tanı testlerinin sonuçlarını yaş ile uyumlu olarak değerlendirme Ateş, öksürük, kusma, sarılık, hematüri, proteinüri, aritmi, senkop, baş ağrısı, karın ağrısı, lenfadenopati gibi sık rastlanan semptomların ve hasta başvurularının ayırıcı tanısını yapma Şok, dehidratasyon, intoksikasyon gibi akut, yaşamı tehdit eden durumları tanıma, temel yaşam desteğini ve uygun ilk tedaviyi yapma LEARNING OBJECTIVES of CLERKSHIP PROGRAM Obtain a routine age-appropriate history and perform physical examination in children of all ages. Describe the clinical features of common acute and chronic pediatric conditions; diagnose and manage these conditions Interpret the results of common diagnostic tests with an emphasis on age related norms. List the differential diagnosis for common symptoms or patient presentations such as fever, cough, vomiting, jaundice, hematuria, proteinuria, arythmia, syncope, headache abdominal pain, lymphadenopathy. Recognize acute life threatening conditions like shock, dehydration and intoxication and initiate basic life support and appropriate initial therapy. OKUMA/ÇALIŞMA MATERYALLERİ (READING/STUDYING MATERIALS) 1. Kliegman RM, Stanton BF, ST. Geme JW, Schor NF, Behrman RE, eds Nelson Textbook of Pediatrics, nineteenth Edition. Philadelphia 2. Manual of Pediatric Hematology and Oncology. Philip Lanzkowsky Fifth Edition, 2011; Elsevier 3. Up to date, pediatrics. Erşim adresi: _TEXT&source=USER_INPUT&searchControl=TOP_PULLDOWN&searchOffset 4. Myung Park. Park Pediatric Cardiology for Practioner 5. G R Fleisher, S Ludwig. Textbook of Pediatric Emergency Medicine

6 YAŞAM BOYU SAĞLIK BLOĞU DEĞERLENDİRME SİSTEMİ / ASSESSMENT and EVALUTION SYSTEM of LIFELONG HEALTH BLOCK ÖLÇME-DEĞERLENDİRME SİSTEMİ Yaşam Boyu Sağlığın Geliştirilmesi Gelişimi İzlemeye Yönelk Değerlendirme: İki kez pediatri polikliniklerinde, iki kez de erişkin sağlığı ile ilgili polikliniklerde olmak üzere toplam dört kez Mini-CEX, 2. ve 5. haftalarda tamamlanacaktır. Staj süresince yapılan bu değerlendirmeler aynı zamanda geçme notunun % 15 ini oluşturacaktır. Karar Vermeye Yönelik Değerlendirme: a) Çoktan Seçmeli Sınav (% 60): Çoktan seçmeli sorulardan oluşacak ve bu soruların bir kısmı kısa olgular üzerinden sorulacaktır. Bu sınav geçme notunun % 60 nı belirleyecektir. b) Uygulama: Geçme notunun % 40 nı oluşturacaktır: Emzirme eğitimi sınavı (% 15) Bir adet erişkin-yaşlı periodik sağlık muayenesi dosya değerlendirilmesi (% 10) İşbaşında değerlendirme (% 15): Geçme notunun % 15 ni Mini-CEX ile gelişimi izlemeye yönelik olarak yapılan değerlendirme belirleyecektir. Ara değerlendirme: Sözlü geri bildirim seansı ile yapılacaktır. ASSESSMENT SYSTEM Development of Lifelong Health Formative assessment: Four Mini CEX evaluation (two in pediatric outpatient clinics and two in adult outpatient clinics). It will count 15 % of the final grade. Summative assessment: a) Written examination: This evaluation will be 60% of the final note. b) Practice: 40 % of the final note 1) Breastfeeding sertificate education sucsess (15 %) 2) one adult-elderly periodic health exam file evaluation (10 %) 3) On-the-job assessment (15 %) Mid-term evaluation will be made by verbal feedback sessiom. Çocuk Hastalıkları Stajı Gelişimi İzlemeye Yönelk Değerlendirme: İki kez iş başında öğrenme ve değerlendirme eğitimlerinde hikaye ve fizik muayene Mini-CEX / checklistler ile değerlendirilecektir. Değerlendirmlerin ilki 2. hafta, ikincisi 5. haftadan önce tamamlanacaklardır. Staj süresince yapılan bu değerlendirmeler aynı zamanda geçme notunun %20 sini oluşturacaktır. Karar Vermeye Yönelik Değerlendirme: a) Çoktan seçmeli yazılı sınav (%60): 100 soruluk sınavdan oluşacaktır. b) Klinik Tutoryal (20%): Değerlendirme grup içi etkileşim, bilgi edinme, iletişim, problem çözme ve klinik karar verme, profesyonel davranış becerilerine göre yapılacaktır. c) Polikliniklere katılım final notun belirlenmesinde değerlendirilecektir. Ara değerlendirme: Sözlü geri bildirim seansı ile yapılacaktır. Pediatrics Diseases Formative assessment: Two Mini-CEX will be completed at the on the job learning and assessment sessions, one before the end of the second week, and the other before the end of the fifth week. The evaluation form should be completed during or immediately after the studentpatient encounter. It will count 20% of the final grade. Summative assessment: a) Multiple choice written exam (60%): 100 questions b) Clinic Tutorial (20%): Evaluation will be done according to group interaction, knowledge acquisition, communication, problem-solving and clinical reasoning, professional behavior skills. c) Failure of attendance to the outpatient clinics will be considered in the overall grade average. Mid-term evaluation will be made by verbal feedback session.

7 PROGRAM DEĞERLENDİRME SİSTEMİ Blok içindeki her stajın değerlendirmesi ayrı yarı yapılır. İlki stajın üçüncü haftasında, ikincisi staj sonunda olmak üzere, staj programı ile ilgili 2 değerlendirme yapılır. Staj içi değerlendirme sözlü, staj sonu değerlendirme ise hem değerlendirme formlarıyla yazılı hem de sözlü değerlendirmelerden oluşur. Staj sonu değerlendirmede öğrenciler ve eğiticiler için hazırlanmış 2 ayrı değerlendirme formu kullanılır. PROGRAM EVALUATION SYSTEM For each clerkship within the block program, 2 third week of the clerkship, second at the end of the clerkship. Evaluation during the clerkship is done orally; at the end of the clerkship, in addition to this, structured forms are used. For this evaluation, two forms - one for students and one for the teachers- are used.

8 Introduction and orientation Perran Boran, MD History taking Işıl Barlan, MD Practice History taking Groups A1, A2 Practice History taking Groups A3, A4 HEALTH ACROSS LIFESPAN BLOCK DEVELOPMENT of LIFELONG HEALTH 1 st WEEK:Child and Adolescent Health Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday On-the-job learning and assessment session Physical Examination History Taking A1, A2 A3, A4 Newborn physiology Hülya Bilgen, MD Neonatal Examination Eren Özek, MD Risky baby Maternal service A1, A2 Risky Baby- Maternal service A3, A4 Eye exam in neonate Eren Çerman, MD Sudden infant death Perran Boran, MD (L) Well child A3 Maternal service A4 Well child A1 Maternal service A2 Baby Room Care Hülya Bilgen, MD Risky Newborn Eren Özek, MD Well child - Risky baby A3-A4 Well child - Riskybaby A1-A Physical Examination Bülent Karadağ, MD Physical Examination Bülent Karadağ, MD Learning and assessment for the professionalism Reflection session NurdanYıldız, MD Multidisciplinary learning session Growth in children Perran Boran (PC), MD Neurologic development in children Dilşad Türkdoğan, MD Cognitive development in children Tuğba Bahadır, MD Diagnostic procedures Neonatal Screening Programs Aslı Memişoğlu, MD Biochemical tests Goncagül Haklar; MD Önder Şirikçi, MD A. Süha Yalçın, MD Audological tests Ayça Çiprut, MD

9 Growth and development disorders Abdullah Bereket, MD Congenital hypothyroidism Abdullah Bereket, MD HEALTH ACROSS THE LIFESPANBLOCK DEVELOPMENT of LIFELONG HEALTH 2nd WEEK: Child and Adolescent Health Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday On-the-job learning and assessment session Baby Room Care Mendelian Disorders Non-Mendelian Disorders Nursel Elçioğlu, MD Clinical Tutorial Genetics Nursel Elçioğlu, MD Clinical Tutorial Evaluation of vital signs in children, heart murmur Figen Akalın, MD Neurological exam Dilşad Türkdoğan, MD Neuromotor psychosocial developmental and mental retardation Dilşad Türkdoğan; MD Malnutrition Deniz Ertem, MD Outpatient Genetic Outpatient Outpatient Outpatient Outpatient Genetic Outpatient Outpatient Outpatient Breastfeeding Counselling (Certified) Perran Boran, MD Practice Breastfeeding counseling Practice Breastfeeding counselling Learning and assessment for the professionalism Reflection session BülentKaradağ, MD Multidisciplinary learning session The feeding of infants and children Perran Boran (PC), MD EnginTutar, MD Healthy feeding principles Perran Boran, MD Engin Tutar, MD Multidisciplinary learning session Sleep Refika Ersu (PC), MD Perran Boran, MD Neşe Perdahlı Fiş, MD /Ayşe Arman, MD Dilşad Türkdoğan, MD

10 Immunization (child-adult) Mustafa Bakır, MD Well Child Visits Perran Boran, MD HEALTH ACROSS LIFESPAN BLOCK DEVELOPMENT of LIFELONG HEALTH 3rd WEEK:Child and Adolescent Health Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday On-the-job learning and assessment session Immunization Practice School and the Child Osman Sabuncuoğlu, MD The Anxious Child Ayşe Arman, MD Outpatient Clinic Child Psychiatry Outpatient Clinic Child Psychiatry Child rights for health professionals Perran Boran, MD Physiology of Puberty, Disorders of Pubertal Development Abdullah Bereket, MD Outpatient Clinic Child Psychiatry Outpatient Clinic Child Psychiatry Neurobiological and psychosocial development in adolescence Neşe Perdahlı Fiş, MD Psychiatric Evaluation of Adolescents Neşe Perdahlı Fiş, MD Clinical Tutorial Risky Behavior Sibel Kalaça, MD Outpatient clinic Physical Rehabilitation Protection from accidents and environmental hazards Perran Boran, MD Pediatric rehabilitation Evrim Saygı, MD Learning and assessment for the professionalism Reflection session Neşe Perdahlı Fiş, MD Ayşe Arman, MD Tuğba Bahadır, MD Multidisciplinary learning session Child Abuse Tolga Dağlı (PC), MD M. Akif İnanıcı, MD Perran Boran, MD Nilgün Erkek, MD Neşe Perdahlı Fiş, MD /Ayşe Arman, MD/ Tuğba Bahadır, MD Midterm-evaluation Evaluation of clerkship program and the 2-week training process Program Coordinator Diagnostic procedures Evaluation of Biochemical tests at different age groups SerapTuran, MD, Gonca Haklar, MD Önder Şirikçi. MD A.Süha Yalçın, MD Developmental tests Selda Küçük, Development Specialist

11 Periodic health examination Mehmet Akman, MD, Ali Serdar Fak MD Periodic health examination and health promotion Mehmet Akman, MD, Ali Serdar Fak MD On-the-job learning and assessment session Preventive services for the adults Groups A1-A2 Sports physiology Family Medicine, Internal Medicine outpatient clinics Groups A3-A4 HEALTH ACROSS LIFESPAN BLOCK DEVELOPMENT of LIFELONG HEALTH 4.WEEK: Adult and Elderly Health Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 09:00-11:00 On-the-job learning and assessment session Preventive services for the adults Groups A3-A4 Sena Tokay, MD Mehmet Akman, MD Sports physiology Family Medicine, Internal Medicine outpatient clinics Groups A1-A2 Family Medicine Groups A1 Internal Diseases Group A2 Physical Rehabilitation Group A3-A4 Multidisciplinary learning session Exercise for healthy lifestyle Özgür Kasımay, MD Önder Kayhan, MD Exercise in special groups ÖnderKayhan, MD Sports injury ÖnderKayhan, MD Focused Course Counseling for smoking cessation Serap Çifçili, MD Pemra Ünalan, MD Çiğdem Apaydın Kaya, MD Sait Karakurt, MD Multidisciplinary learning session Management of child and adult obesity Serap Turan MD, Sibel Kalaça MD, Pemra C.Ünalan, MD İlter Güney, MD Exercise in obesity management GülserenAkyüz, MD Pathologies of eating VolkanTopçuoğlu, MD Life-cycle and women s mental health; premenstrual syndrome, menopause, postpartum period Yıldız Akvardar, MD. Learning and assessment for the professionalism Personality development Kemal Sayar, MD Reflection session Volkan Topçuoğlı, MD Pemra Ünalan, MD Focused Course Counseling for smoking cessation Serap Çifçili, MD Pemra Ünalan, MD Çiğdem Apaydın Kaya, MD Sait Karakurt, MD Diagnostic procedures Screening tests before starting an exercise program Önder Kayhan, MD

12 Preventive services for the adult Arzu Uzuner, MD Fulden Yumuk, MD FamilyMedicine - Groups A1 InternalDiseases- Group A2 Neurology Group A3-4 HEALTH ACROSS LIFESPAN BLOCK DEVELOPMENT of LIFELONG HEALTH 5.WEEK: Adult and Elderly Health Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday On-the-job learning and assessment session Periodic examination of the healthy adult. Visit to the primary care units Video Demonstration and Coaching Physical examination of the elderly Neşe Tuncer, MD Serap Çifçili, MD Family Medicine Group A3 Internal Medicine Group A4 Neurology Group A1-2 Use of herbal Medication Zafer Gören, MD Ageing and public health Işıl Maral, MD Clinical Tutorial Prevention of the elderly and Home visit Serap Çifçili. MD On-the-job learning and assessment session Comprehensive assessment of the elderly Practice Residency Home visit Multidisciplinary learning session Safety of the health worker prevention of risks Radiation Beste Atasoy, MD Infection Uluhan Sili, MD Burn-out syndrome Özlem Sarıkaya, MD Learning and assessment for the professionalism Multidisciplinary learning session Physiologic changes of ageing elderly Özgür Kasımay, MD Comprehensive assessment of the elderly Serap Çifçili, MD Mental and neurologic assessment of the elderly Neşe Tuncer Elmacı, MD Dental assessment of the elderly Turhan Atalay, Dentist Reflection session Familiy Medicine On-the-job learning and assessment session Comprehensive assessment of the elderly Practice Residency Home visit

13 HEALTH ACROSS LIFESPAN BLOCK DEVELOPMENT of LIFELONG HEALTH 6.WEEK: Adult and Elderly Health Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Multidisciplinary learning session Geriatric syndromes Neşe Tuncer Elmacı, MD Serap Çifçili, MD Gülseren Akyüz, MD Clinical Tutorial End of life care Sıdıka Oğuz, Nurse On-the-job learning and assessment session Home visit Marmara-Pendik-Tuzla Kartal- YavuzSelim Group A1-2 Family Medicine Center Visit Group A3-4 On-the-job learning and assessment session Home visit Marmara-Pendik-Tuzla Kartal- Yavuz Selim Group A3-4 Family Medicine Center Visit Group A1-2 Free Study Time Examination Clinical Tutorial ChronicPain Tuncay Duruöz, MD Health promotion in different settings Sibel Kalaça, MD On-the-job learning and assessment session Home visit Marmara-Pendik-Tuzla Kartal- YavuzSelim Group A1-2 FMC visit Group A3-4 On-the-job learning and assessment session Home visit A3-4 Marmara-Pendik-Tuzla Kartal- YavuzSelim Group A3-4 FMC visit Group A1-2 Free Study Time PROGRAM EVALUATION Evaluation of clerkship program and the 6-week training process Program Coordinator Serap Çifçili, MD

14 HEALTH ACROSS LIFESPAN BLOCK PEDIATRIC DISEASES st WEEK MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY Introduction and orientation Perran Boran, MD Fever Ahmet Soysal, MD History Taking Işıl Barlan, MD Physical Examination Işıl Barlan, MD On the job learning and assesment session History Taking Physical Examination Pneumonia Refika Ersu, MD Cystic Fibrosis Fazilet Karakoç, MD Clinic Tutorial Engin Tutar, A 1-2 Mustafa Bakır, A 3-4 Nilgün Erkek, A 5-6 Clinic Tutorial Bülent Karadağ, A 1-2 Engin Tutar, A 5-6 Abdominal Pain Deniz Ertem, MD Vomiting Deniz Ertem, MD OUTPATIENT OUTPATIENT OUTPATIENT OUTPATIENT OUTPATIENT OUTPATIENT Preparationfortutorial ClinicTutorial Mustafa Bakır, A1-2 Nilgün Erkek, A3-4 ClinicTutorial Mustafa Bakır, A 5-6 Nilgün Erkek, A 1-2 Engin Tutar, A 3-4 Learning and assesment for the professionalism Multidisciplinary Learning Session Cough Bülent Karadağ (PC), MD Elif Aydıner, MD Reflection Session Diagnostic Procedures Lower Respiratory Tract Diseases (Chronic lung disease, respiratory function tests) Fazilet Karakoç, MD

15 HEALTH ACROSS LIFESPAN BLOCK PEDIATRIC DISEASES 2 nd WEEK MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY Acute gastroenteritis Mustafa Bakır, MD GIS bleeding EnginTutar, MD On the job learning and assesment session History Taking Physical Examination Dehydration Nurdan Yıldız, MD Shock Nilüfer Öztürk, MD Clinic Tutorial Nilüfer Öztürk, A1-2 Nilgün Erkek, A 3-4 Bülent Karadağ, A 5-6 Clinic Tutorial Aslı Memişoğlu, A 1-2 Bülent Karadağ, A 3-4 Nilgün Erkek, A 5-6 Acute renal injury Harika Alpay, MD Chronic renal injury Harika Alpay, MD OUTPATIENT OUTPATIENT OUTPATIENT OUTPATIENT OUTPATIENT OUTPATIENT OUTPATIENT OUTPATIENT Preparationfortutorial Rickets Abdullah Bereket, MD ClinicTutorial Işıl Barlan, A 1-2, A3-4, A5-6 Learning and assesment for the professionalism Multidisciplinary learning session Jaundice/Hyperbilirubinemia Eren Özek (PC), MD Engin Tutar, MD Ahmet Soysal, MD Midterm-evaluation Evaluation of clerkship program and the 2-week training process Program Coordinator Perran Boran, MD Diagnostic Procedures Metabolic Bone Diseases Serap Turan, MD Rabia Ergelen, MD

16 Newborn sepsis Hülya Bilgen, MD HEALTH ACROSS LIFESPAN BLOCK PEDIATRIC DISEASES 3 rd WEEK MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY Hypertension Harika Alpay, MD On the job learning and assesment session History Taking Physical Examination Acute Glomerulonephritis Harika Alpay, MD ClinicTutorial-9 Harika Alpay, A 1-2 Abdullah Bereket, A 5-6 Clinic Tutorial Aslı Memişoğlu, A 1-2 Harika Alpay, A 5-6 Serap Turan, A 3-4 Clinic Tutorial Serap Turan, A 1-2 Harika Alpay, A 3-4 Aslı Memişoğlu, A 5-6 Epilepsy/ Febrile convulsion Dilşad Türkdoğan, MD Cerebral Palsy- Neuromuscular disorders Dilşad Türkdoğan, MD OUTPATIENT OUTPATIENT OUTPATIENT OUTPATIENT OUTPATIENT OUTPATIENT OUTPATIENT OUTPATIENT Preparationfortutorial Learning and assesment for the professionalism ClinicTutorial Abdullah Bereket, A 1-2 Aslı Memişoğlu, A Clinic Tutorial Abdullah Bereket, A 3-4 Aslı Memişoğlu, A 5-6 Multidisciplinary Learning Session Evaluation of extremity and articular pain Acute Rheumatoid Arthritis Figen Akalın (PC), MD Işıl Barlan, MD Ahmet Soysal, MD Reflection Session Diagnostic Procedures Diagnostic Procedures in Infectious Diseases (LP, evaluation of CSF, acute phase reactants, Urineanalysis) Mustafa Bakır, MD Arzu İlki, MD

17 HEALTH ACROSS LIFESPAN BLOCK PEDIATRIC DISEASE 4 th WEEK MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY Congenital Heart Diseases 1 Figen Akalın, MD Congenital Heart Diseases 2 Figen Akalın, MD On the job learning and assesment session History Taking Physical Examination CVS infectiousdiseases (pericarditis, myocarditis, endocardit, inflamatory) Figen Akalın, MD Ahmet Soysal, MD Early Onset Neuropsychiatric disorders (Otism, mentalretardation) Ayşe Arman, MD Clinic Tutorial Figen Akalın, A 1-2 Nurdan Yıldız, A 5-6 Clinic Tutorial Dilşad Türkdoğan A 5-6 Figen Akalın, A 3-4 Primary immunodeficiency syndromes Elif Aydıner, MD Congestive Heart Failure Figen Akalın, MD OUTPATIENT OUTPATIENT OUTPATIENT OUTPATIENT OUTPATIENT OUTPATIENT OUTPATIENT OUTPATIENT Preparationfortutorial ClinicTutorial Nurdan Yıldız, A 1-2 Serap Turan, A 5-6 Aslı Memişoğlu, A 3-4 Clinic Tutorial Nurdan Yıldız, A 3-4 Figen Akalın A 5-6 DilşadTürkdoğan 1-2 Learning and assesment for the professionalism Multidisciplinary Learning Session Evaluation of the Cyanotic Patient Figen Akalın (PC), MD Refika Ersu, MD ReflectionSession Diagnostic Procedures Evaluation of Pediatric ECG Figen Akalın, MD

18 HEALTH ACROSS LIFESPAN BLOCK PEDIATRIC DISEASES 5 th WEEK MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY Menengitis Mustafa Bakır, MD Sepsis Ahmet Soysal, MD On the job learning and assesment session History Taking Physical Examination Malabsorption Deniz Ertem, MD Tuberculosis Fazilet Karakoç, MD Mustafa Bakır, MD ClinicTutorial Elif Aydıner, A 1-2, A 3-4, A 5-6 ClinicTutorial Ahmet Koç, A 3-4 Gülnur Tokuç, A 1-2 Respiratory Tract Allergy Işıl Barlan, MD Skin and GIS allergy Elif Aydıner, MD OUTPATIENT OUTPATIENT OUTPATIENT OUTPATIENT OUTPATIENT OUTPATIENT OUTPATIENT OUTPATIENT Preparationfortutorial Clinic Tutorial Ahmet Koç, A 1-2 Dilşad Türkdoğan A 3-4 Gülnur Tokuç, A 5-6 ClinicTutorial Gülnur Tokuç, A 3-4 Ahmet Koç, A 5-6 Learning and assesment for the professionalism Multidisciplinary Learning Session Evaluation of Altered Conciousness Dilşad Türkdoğan (PC), MD Nilgün Erkek, MD Ayşe Arman/ Neşe Fiş, MD Reflection Session Diagnostic Procedures Peripheric Blood Smear in infectious diseases Ahmet Soysal, MD Peripheric Blood Smear and Complete Blood Count in Hematological and Oncological Diseases Gülnur Tokuç, MD Ahmet Koç, MD

19 HEALTH ACROSS LIFESPAN BLOCK PEDIATRIC DISEASES 6 th WEEK MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY Bleeding diathesis Ahmet Koç, MD Anemia Ahmet Koç, MD On the job learning and assesment session History Taking Physical Examination Multidisciplinary Learning Session The eruptive diseases of childhood Ahmet Soysal (PC), MD Ahmet Özen, MD Deniz Yücelten, MD Preparation for exam WRITTEN EXAM OUTPATIENT OUTPATIENT OUTPATIENT OUTPATIENT OUTPATIENT Disorders of Vision Eren Çerman, MD Disorders of Ear, Nose and Throat Tekin Bağlam, MD CHILDHOOD NEOPLASMS Hematolojic Malignancies Ahmet Koç, MD Solid Tumors Gülnur Tokuç, MD Preparation for exam Preparation for exam PROGRAM EVALUATION Evaluation of clerkship program and the 6-week training process Program Coordinator Perran Boran, MD

20 General Pediatrics Outpatient Clinic General Pediatrics Floor 6 and 7 Hematology Outpatient Clinic GROUPS and ROTATIONS Gastroenterology Nephrology Cardiology Outpatient Clinic Allergy Chest Infection Outpatient Clinic Endocrinology Neurology Genetic Outpatient Clinic Pediatric Emergency Clinic 1st week A1 A2 A3 A4 A5 A6 2 nd week A6 A1 A2 A3 A4 A5 3 rd week A5 A6 A1 A2 A3 A4 4 th week A4 A5 A6 A1 A2 A3 5 th week A3 A4 A5 A6 A1 A2 6 th week A2 A3 A4 A5 A6 A1 Group A1: a (2) HÇP 1,2 b (2) HÇP 3,4 c (2) HÇP 5,6 1. Upper Respiratory Tract Infections Mustafa Bakır 2. Intoxications Nilgün Erkek 3. Chronic Hepatitis Engin Tutar, MD, 4. Chronic Recurrent Cough Bülent Karadağ, MD 5. Evaluation of recurrent infections in children Işıl Barlan, MD 6. CPR Nilüfer Öztürk, MD Nilgün Erkek, MD 7. Evaluation of respiratorydistress in preterm Aslı Memişoğlu, MD 8. Hypoglycemia Abdullah Bereket, MD TUTORIALS 3 groups (12 students/group) A 1-2, A 3-4, A Urinary tract infection Harika Alpay, MD 10. Evaluation of Respiratory Distress in term newborn Aslı Memişoğlu, MD 11. Diabetes Mellitus Serap Turan, MD 12. Edema, hematuria, proteinuria Nurdan Yıldız, MD, 13. Arythmia and syncope Figen Akalın, MD 14. Headache DilşadTürkdoğan, MD 15. Anemia Ahmet Koç, MD 16. Lymphadenopathy/Mass Gülnur Tokuç, MD 17. Urticaria, angioedema, anaphylaxis Elif Aydıner, MD

21 Oturum türü MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAZ -2 KLİNİK EĞİTİM PROGRAMI YAŞAM BOYU SAĞLIK BLOĞU PROGRAMI Oturumun adı MARMARA UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE PHASES-2 CLINICAL EDUCATION PROGRAM HEALTH ACROSS LIFESPAN BLOCK PROGRAM DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE SINAV MATRİSİ (ASSESSMENT METHODS / TOOLS & BLUEPRINT) HEALTH ACROSS LIFESPAN BLOCK - DEVELOPMENT OF LIFELONG HEALTH Oturum saati Değerlendirme yöntemi ve aracı ve soru sayısı ÇSS (Klinik bilgi) Olgu üzerinden ÇSS veya modifiye Yazılı Soru (Klinik karar) Olgu-yapılandırılmış sözlü sınav - (Klinik karar ve değerlendirme) History taking 3 MiniCEX Physical Examination 2 MiniCEX Newborn physiology 1 1 Neonatal Examination 1 MiniCEX Eye exam in neonate 1 1 Sudden infant death 1 1 Baby Room Care 1 1 Risky Newborn 1 1 Congenital hypothyroidism 1 1 Mendelian Disorders, Non-Mendelian Disorders 1 1 Neurological exam 1 1 Neuromotor psychosocial developmental and mental retardation 1 1 Malnutrition 1 1 Immunization (child-adult) olgu 4 soru Well Child Visits 2 2 Protection from accidents and environmental hazards olgu 2 soru Pediatric rehabilitation 1 1 School and the Child olgu 2 soru The Anxious Child olgu 2 soru Child rights for health professionals olgu 1 soru Physiology of Puberty, Disorders of Pubertal Development 1 1 Klinikte ve Uygulamalı Oturumlar sırasında değerlendirme (Temel Hekimlik Yeterlikleri)

22 Interdisciplinary learning Clinical tutorial Neurobiological and psychosocial development in adolescence 1 1 Psychiatric Evaluation of Adolescents 1 1 Periodic health examination and health promotion olgu 4 soru Life-cycle and women s mental health; premenstrual syndrome, 2 1 menopause, postpartum period Exercise in special groups 1 1 Sports injury olgu, 1 soru Exercise in obesity management olgu, 4 soru Pathologies of eating 1 1 Personality development 1 1 Preventive services for the adult 2 4 Use of herbal Medication 1 1 Ageing and public health 1 1 Health promotion in different settings 2 1 TOPLAM Evaluation of vital signs in children, heart murmur 3 3 Risky Behavior 1 2 Counseling for smoking cessation 6 2 MiniCEX Breast feeding Counselling 3 2 Physical examination of the elderly 2 Mini CEX Prevention of the elderly and Home visit olgu, 4 soru End of life care olgu, 2 soru Chronic Pain olgu, 2 soru Growth in children / Neurologic development in children / Cognitive 3 3 development in children The feeding of infants and children / Healthy feeding principles 3 2 Sleep 3 3 Child Abuse olgu, 2 soru Exercise for healthy lifestyle olgu, 2 soru Management of child and adult obesity olgu, 4 soru Mini CEX TOPLAM 15 14

23 On-the-job learning and assessment Diagnostic proedures Clinical Pratice Neonatal Screening Programs/ Biochemical tests / Audological tests 3 3 Evaluation of Biochemical tests at different age groups / 3 3 Developmental tests Screening tests before starting an exercise program 1 Safety of the health worker prevention of risks / Radiation / 3 3 Infection / Infection Physiologic changes of ageing elderly / Comprehensive assessment olgu, 4 soru of the elderly / Mental and neurologic assessment of the elderly / Dental assessment of the elderly Geriatric syndromes olgu, 4 soru 2 olgu, 4 soru TOPLAM Pediatrics: Physical Examination, History Taking 3 Baby Room Care 3 Immunization Practice 3 Preventive services for the adults olgu, 4 soru 2 olgu, 4 soru MiniCEX Sports physiology 5 Primary care units : Periodic examination of the healthy adult 3 3 MiniCEX Practice Residency Home: Comprehensive assessment of the elderly olgu, 4 soru 2 olgu, 4 soru Home visit olgu, 4 soru 2 olgu, 4 soru Family Medicine Center Visit 14 TOPLAM GENEL TOPLAM

24 HEALTH ACROSS LIFESPAN BLOCK PEDIATRICS DISEASES Oturum türü Oturumun adı Oturum saati Değerlendirme yöntemi ve aracı ve soru sayısı ÇSS (Klinik bilgi) Olgu üzerinden ÇSS veya modifiye Yazılı Soru (Klinik karar) Fever 1 1 olgu-2 soru Pneumonia 1 1 Cystic Fibrosis 1 1 Abdominal Pain 1 1 olgu-2 soru Vomiting 1 1 olgu-2 soru Acute gastroenteritis 1 1 GIS bleeding 1 1 Dehydration 1 1 olgu-2 soru Shock 1 1 olgu-2 soru Acute an chronic renalinjury 2 1 Rickets 1 1 Newborn sepsis 1 1 Hypertension 1 1 Acute Glomerulonephritis 1 1 Epilepsy/Febrile convulsion 1 2 Cerebral Palsy-Neuromuscular disorders 1 2 Congenital Heart Diseases 2 2 CVS infectious diseases (pericarditis, myocarditis, endocardit, 1 1 olgu-2 soru inflamatory) Early Onset Neuropsychiatric disorders (Otism, mental retardation) 1 1 Primaryimmunodeficiency syndromes olgu- 1 soru CongestiveHeart Failure 1 1 Menengitis 1 1 Sepsis 1 1 olgu-2 soru Malabsorption 1 1 Olgu-yapılandırılmış sözlü sınav - (Klinik karar ve değerlendirme) Klinikte ve Uygulamalı Oturumlar sırasında değerlendirme (Temel Hekimlik Yeterlikleri)

25 Clinical Tutorial Tuberculosis 1 1 RespiratoryTract Allergy 1 1 Skin and GIS allergy 1 1 olgu-2 soru Bleeding diathesis olgu-2 soru Anemia 1 1 olgu-2 soru Disorders of Vision 1 1 Disorders of Ear, Noseand Throat 1 1 CHILDHOOD NEOPLASMS: HematolojicMalignancies / Solid 3 3 Tumors TOPLAM Upper Respiratory Tract Infections 1 1 olgu- 1 soru Intoxications 1 1 olgu-2 soru Chronic Hepatitis 1 1 olgu- 1 soru Chronic Recurrent Cough 1 1 olgu-1 soru Evaluation of recurrent infections in children 1 1 olgu-2 soru CPR olgu- 2 soru Evaluation of respiratory distress in preterm Hypoglycemia 1 1 olgu- 1 soru Urinary tract infection 1 1 olgu- 1 soru Evaluation of Respiratory Distress in term newborn 1 1 olgu- 1 soru Diabetes Mellitus olgu, 2 soru Edema, hematuria, proteinuria olgu, 2 soru Arythmia and syncope olgu, 2 soru Headache olgu, 2 soru Anemia olgu, 2 soru Lymphadenopathy/Mass olgu, 2 soru Urticaria, angioedema, anaphylaxis olgu, 2 soru TOPLAM 16

26 On-the-job learning and assessment Diagnosticproedures ClinicalPratice Interdisciplinary learning Cough olgu, 2 soru Jaundice/Hyperbilirubinemia olgu, 2 soru Evaluation of extremity and articular pain olgu, 2 soru Acute Rheumatoid Arthritis Evaluation of the Cyanotic Patient olgu, 2 soru Evaluation of Altered Conciousness olgu, 2 soru The eruptive diseases of childhood olgu, 2 soru TOPLAM 17 Lower Respiratory Tract Diseases 3. (Chronic lung disease, respiratory function tests) Metabolic Bone Diseases 3 Diagnostic Procedures in Infectious Diseases (LP, evaluation of CSF, 3 DOPS acute phase reactants, Urineanalysis) Evaluation of Pediatric ECG 3 DOPS Peripheric Blood Smear in infectiousdiseases / Peripheric 3 DOPS Blood Smearand Complete Blood Count in Hematological and Oncological Diseases TOPLAM 15 Pediatrics 18 MiniCEX 18 GENEL TOPLAM

27 SINAVLAR BLOK PROGRAMININ DEĞERLENDİRMESİ Yaşam Boyu Sağlık Bloğundaki her stajın değerlendimesi kendi içinde yapılır ve dolayısıyla öğrencinin başarısı 100 puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirilir YAŞAM BOYU SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ I. STAJ SONU GENEL YAZILI SINAV Klinik bilgi ve karar verme yeterliliğin değerlendirildiği, bir kısmı olguya dayalı olan, çoktan seçmeli sorulardan oluşur. Staj geçme notunun % 60 ı bu sınavdan alınır. II. STAJ İÇİ BECERİ DEĞERLENDİRMESİ Emzirme Kursu: Staj geçme notunun % 15 i sertifikalı Emzirme Kursu ndan alınır. Hasta Dosyası Değerlendirme: Öğrencinin staj sırasında hazırladığı bir adet erişkin-yaşlı periodik sağlık muayenesi dosyanın değerlendirilmesi ile yapılır. Staj geçme notunun % 10 i bu değerlendirmeden alınır. İşbaşında Değerlendime: Staj süresince her bir öğrencinin 2 kez iş başında öğrenme ve değerlendirme eğitimlerinde hikaye ve fizik muayeneden Mini-CEX ile değerlendirmesi şeklinde yapılır. Staj geçme notunun % 15 i bu değerlendirmeden alınır. ÇOCUK HASTALIKLARI I. STAJ SONU GENEL YAZILI SINAV Klinik bilgi ve karar verme yeterliliğin değerlendirildiği, bir kısmı olguya dayalı olan çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir sınavdır. Staj geçme notunun % 60 ı bu sınavdan alınır. II. STAJ İÇİ BECERİ DEĞERLENDİRMESİ Klinik Tutoryal: Değerlendirme öğrencilerin klinik tutoryal oturumlarında grup içi etkileşim, bilgi edinme, iletişim, problem çözme, klinik karar verme ve profesyonel davranış becerilerine göre yapılır. Staj geçme notunun % 20 si bu değerlendirmeden alınır. İşbaşında Değerlendime: Staj süresince her bir öğrencinin 2 kez iş başında öğrenme ve değerlendirme eğitimlerinde hikaye ve fizik muayeneden Mini-CEX ile değerlendirmesi şeklinde yapılır. Staj geçme notunun % 20 si bu değerlendirmeden alınır. BLOK SÜRECİNDE İŞ BAŞINDA GÖZLEM VE DEĞERLENDİRME ve GELİŞİM İZLEM DOSYASI: Bu değerlendirmede Gelişim İzlem Dosyası kullanılarak öğrencilerin, blok sırasında, temel hekimlik uygulamalarına yönelik yeterlikleriyle ilgili gelişimlerini izleme ve planlama amaçlanır. Klinik ortamlarda (poliklinik, servis vb) yapılan bu gözlem ve değerlendirmeler sırasında değerlendirme formlar kullanılır. Her stajın son haftasında bulunan Refleksiyon ve Formatif Değerlendirme Oturumu nda, staj boyunca doldurulan Gelişim Dosyası üzerinden öğrencilerin gelişimleri değerlendirilerek onlarla paylaşılır.

28 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAZ -2 KLİNİK EĞİTİM PROGRAMI YAŞAM BOYU SAĞLIK BLOĞU PROGRAMI MARMARA UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE PHASES-2 CLINICAL EDUCATION PROGRAM HEALTH ACROSS LIFESPAN BLOCK PROGRAM HEKİMLİK UYGULAMALARI LİSTESİ Bloğun / Stajın Adı: YAŞAM BOYU SAĞLIK BLOĞU YAŞAM BOYU SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ Bloğun / Stajın Süresi Uygulama, gözlem ve değerlendirme yapacak anabilim / bilim dalları Uygulama, gözlem ve değerlendirmenin yapılacağı birimler HEKİMLİK UYGULAMALARI 6 HAFTA Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Aile Hekimliği, Nöroloji Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları poliklinik ve servisler, Aile Hekimliği poliklinikleri ve Nöroloji poliklinikleri Asgari Uygulama/ GözlemSayısı ve Düzeyi 1 Sayı Düzey İş Başında Gözlem Ve Değerlendirme 2 Nitelikli hasta bakımı (Poliklinikte, serviste) Amaca yönelik öykü alma (erişkin) ve Genel fizik muayene 5 YAY 2 Her yaş grubunda koruyucu hizmetler konusunda danışmanlık verme Ev ziyaretinde hasta ve yakınlarının gereksinimlerini belirleme 1 5 YAY 2 Yaşlı hasta ile uygun iletişim kurma 2 YAY 1 Hasta Dosyası, Raporlama Erişkin veya yaşlı bireye yönelik koruyucu hizmetlere odaklı dosya hazırlama Atölye Çalışması, Odak Kurs Emzirme kursu (sertifikalı) Sigara bırakma danışmanlığı 1 YAY 1 1 Bu sütunda bir öğrencinin staj boyunca yapması gereken minimum uygulama belirtilir. Ayrıca eğitim dönemine göre uygulamanın düzeyi (G: Gözleme, YY: Yardımla yapma, YAY: Yardım almadan yapma) belirlenir. 2 Bu sütunda, bir önceki sütunda sıralanan uygulamalardan kaç tanesinin öğretim elamanı tarafından, hazırlanan değerlendirme formu kullanılarak, gözleneceği ve değerlendirileceği belirtilir.

Blok KoordinatörLERİ / Coordinators of Block Prof, Önder KAYHAN&Prof, Harika ALPAY

Blok KoordinatörLERİ / Coordinators of Block Prof, Önder KAYHAN&Prof, Harika ALPAY MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAZ -2 KLİNİK EĞİTİM PROGRAMI ÇOCUKTAN YAŞLILIĞA YAŞAM BOYU SAĞLIK BLOĞU PROGRAMI MARMARA UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE PHASE 2 CLINICAL EDUCATION PROGRAM LIFELONG HEALTH

Detaylı

MARMARA UNIVERSITY MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAZ -2 KLİNİK EĞİTİM PROGRAMI KAS-İSKELET SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI

MARMARA UNIVERSITY MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAZ -2 KLİNİK EĞİTİM PROGRAMI KAS-İSKELET SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI MARMARA UNIVERSITY MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAZ -2 KLİNİK EĞİTİM PROGRAMI KAS-İSKELET SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI SCHOOL OF MEDICINE PHASE 2 CLINICAL EDUCATION PROGRAM MUSCULOSKELETAL

Detaylı

YAŞAM BOYU SAĞLIK BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI-2

YAŞAM BOYU SAĞLIK BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI-2 ÇOCUK HASTALIKLARI PROGRAMI YAŞAM BOYU SAĞLIK BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI-2 STAJYER ÖĞRENCİNİN ADI ve SOYADI:... DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİNİN ADI ve SOYADI:. 1 GELİŞİM İZLEM DOSYASI ÇOCUK HASTALIKLARI PROGRAMI

Detaylı

YAŞAM BOYU SAĞLIK BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI-1

YAŞAM BOYU SAĞLIK BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI-1 YAŞAM BOYU SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI YAŞAM BOYU SAĞLIK BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI-1 STAJYER ÖĞRENCİNİN ADI ve SOYADI:... DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİNİN ADI ve SOYADI:. 1 GELİŞİM İZLEM DOSYASI YAŞAM

Detaylı

2009-2010 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve ECTS Kredileri

2009-2010 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve ECTS Kredileri 1. Sınıf / 1st Year Ders kodu Ders adı (TR) Ders adı (İng) Ders tipi Sömestir Kredi ECTS kredisi 101 Türk Dili 1 Turkish Language 1 Zorunlu / Obligatory 1 2 2 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Ataturk's

Detaylı

Staj Programı Koordinatörü / Coordinator of Clerkship Program Prof., Dilek İnce GÜNAL

Staj Programı Koordinatörü / Coordinator of Clerkship Program Prof., Dilek İnce GÜNAL MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAZ -2 KLİNİK EĞİTİM PROGRAMI SİNİR RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI MARMARA UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE PHASE 2 CLINICAL EDUCATION PROGRAM NERVEOUS SYSTEM

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI HEMŞİRELİK BİRİNCİ SINIF Birinci Yarıyıl (Güz Dönemi) Mikrobiyoloji-Parazitoloji 2 2 4 Biyokimya 2 0 4 Anatomi

Detaylı

2010-2011 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve ECTS Kredileri

2010-2011 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve ECTS Kredileri 1. Sınıf / 1st Year Ders kodu Ders adı (TR) Ders adı (İng) Ders tipi Sömestir Kredi ECTS kredisi 101 Türk Dili 1 Turkish Language 1 Zorunlu / Obligatory 1 2 2 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Ataturk's

Detaylı

Türkiye de Aile Hekimliği Geçiş Dönemi Eğitimleri; Çocuk Sağlığı ve Gelişiminin İzlenmesi

Türkiye de Aile Hekimliği Geçiş Dönemi Eğitimleri; Çocuk Sağlığı ve Gelişiminin İzlenmesi Türkiye de Aile Hekimliği Geçiş Dönemi Eğitimleri; Çocuk Sağlığı ve Gelişiminin İzlenmesi Dr. F. Serdar GÜREL 2. Aşama Koordinatörü Prof. Dr. Süleyman Görpelioğlu Genel Koordinatör Prof. Dr. Füsun Ersoy

Detaylı

Staj Programı Koordinatörü / Coordinator of Clerkship Program Prof., A. Deniz YÜCELTEN

Staj Programı Koordinatörü / Coordinator of Clerkship Program Prof., A. Deniz YÜCELTEN MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAZ -2 KLİNİK EĞİTİM PROGRAMI DUYU SİSTEMLERİ SAĞLIĞI (DERMATOLOJİ, GÖZ, KBB) VE HASTALIKLARI BLOK PROGRAMI MARMARA UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE PHASE 2 CLINICAL EDUCATION

Detaylı

Blok Koordinatörü / Coordinator of Block. Prof, Serhan TUĞLULAR

Blok Koordinatörü / Coordinator of Block. Prof, Serhan TUĞLULAR MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAZ -2 KLİNİK EĞİTİM PROGRAMI DAHİLİ HASTALIKLAR BLOK PROGRAMI MARMARA UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE PHASE 2 CLINICAL EDUCATION PROGRAM INTERNAL MEDICINE BLOCK PROGRAM

Detaylı

Dersin I.Sınıf 2.Yarıyıl (02) I. st Year 2. nd Semester Teorik/Theory Lab./Lab. Uyg./Practice Toplam/Total Kredi/Credit ECTS

Dersin I.Sınıf 2.Yarıyıl (02) I. st Year 2. nd Semester Teorik/Theory Lab./Lab. Uyg./Practice Toplam/Total Kredi/Credit ECTS T.C. ISTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ISTANBUL BILIM UNIVERSITY SCHOOL OF HEALTH FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DEPARTMENT OF PHYSICAL THERAPY AND REHABILITATION MÜFREDAT DERS PROGRAMI

Detaylı

Program Koordinatörü / Program Coordinator Prof., Goncagül HAKLAR & Assist. Prof., Çiğdem APAYDIN KAYA

Program Koordinatörü / Program Coordinator Prof., Goncagül HAKLAR & Assist. Prof., Çiğdem APAYDIN KAYA MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAZ-2 KLİNİK EĞİTİM PROGRAMI KLİNİK EĞİTİME UYUM PROGRAMI MARMARA UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE PHASE 2 CLINICAL EDUCATION PROGRAM ORIENTATION PROGRAM TO CLINICAL EDUCATION

Detaylı

Blok Koordinatörü / Coordinator of Block. Prof, Serhan TUĞLULAR

Blok Koordinatörü / Coordinator of Block. Prof, Serhan TUĞLULAR MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAZ -2 KLİNİK EĞİTİM PROGRAMI DAHİLİ HASTALIKLAR BLOK PROGRAMI MARMARA UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE PHASE 2 CLINICAL EDUCATION PROGRAM INTERNAL MEDICINE BLOCK PROGRAM

Detaylı

Sağlık Bilimlerinde Türkiye'nin Bilimsel Yayın Performansı (2012-2014)

Sağlık Bilimlerinde Türkiye'nin Bilimsel Yayın Performansı (2012-2014) Sağlık Bilimlerinde Türkiye'nin Bilimsel Yayın Performansı (2012-2014) Bu çalışma, 2012-2014 yılları arasında Türkiye nin sağlık bilimleri alanında ürettiği bilimsel yayınlara en çok katkı sağlayan tıp

Detaylı

Blok Koordinatörü / Coordinator of Block. Prof. Ali Serdar FAK

Blok Koordinatörü / Coordinator of Block. Prof. Ali Serdar FAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAZ -2 KLİNİK EĞİTİM PROGRAMI DAHİLİ HASTALIKLAR BLOK PROGRAMI MARMARA UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE PHASE 2 CLINICAL EDUCATION PROGRAM INTERNAL MEDICINE BLOCK PROGRAM

Detaylı

Sağlık Bilimlerinde Türkiye'nin Bilimsel Yayın Performansı ( )

Sağlık Bilimlerinde Türkiye'nin Bilimsel Yayın Performansı ( ) Sağlık Bilimlerinde Türkiye'nin Bilimsel Yayın Performansı (2012-2014) Bu çalışma, 2012-2014 yılları arasında Türkiye nin sağlık bilimleri alanında ürettiği bilimsel yayınlara en çok katkı sağlayan tıp

Detaylı

Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Çocuk Alerji Polikliniği 1 Çocuk Alerji ( 3 slot ) 10.6.2015 SAFA BARIŞ

Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Çocuk Alerji Polikliniği 1 Çocuk Alerji ( 3 slot ) 10.6.2015 SAFA BARIŞ Klinik Adı Poliklinik Şablon Adı Polk Günü Doktor Aile Hekimliği Aile Hekimliği Plk. Aile Hekimliği 1.6.2015 ARZU UZUNER Aile Hekimliği Aile Hekimliği Plk. Aile Hekimliği 2.6.2015 MEMNUNE ÇİĞDEM APAYDIN

Detaylı

SURGICAL DISORDERS AND INVASIVE PROCEDURES BLOCK SURGICAL DISORDERS in ADULTH - PROGRAM 1 (FIRST WEEK) MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY

SURGICAL DISORDERS AND INVASIVE PROCEDURES BLOCK SURGICAL DISORDERS in ADULTH - PROGRAM 1 (FIRST WEEK) MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SURGICAL DISORDERS in ADULTH - PROGRAM 1 (FIRST WEEK) Introduction and orientation Akut apandisit Patoloji Onkoloji Radyasyon onkolojisi Diagnostic procedures Radyolojik görüntüleme, patoloji veya klinik

Detaylı

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E.

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İletişim A. GENEL TANITIM Dönem 6, tıp eğitiminin önceki 5 yılında edinilen bilgi,

Detaylı

FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ

FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ Yrd.Doç.Dr. Gülten KOÇ Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim

Detaylı

Lab./Lab Teorik/Theory

Lab./Lab Teorik/Theory Dersin ISınıf IYarıyıl I st Year 1 st Teorik/Theory Lab/Lab Uyg/Practice Toplam/Total Kredi/Credit ECTS Kodu/Co (01) Semester (01) 101 Anatomi -I Anatomy-I 2 2-4 3 5 103 Fizyoloji - I Physiology-I 2 2-4

Detaylı

Teorik/Theory Lab./Lab. Uyg./Practice Toplam/Total Kredi/Credit ECTS MD 103 Temel Biyokimya-I Basic Biochemistry-I ,5 5,5

Teorik/Theory Lab./Lab. Uyg./Practice Toplam/Total Kredi/Credit ECTS MD 103 Temel Biyokimya-I Basic Biochemistry-I ,5 5,5 Kodu/Co I.Sınıf I.Yarıyıl (01) I. st Year I. st Semester (01) MD 103 Temel Biyokimya-I Basic Biochemistry-I 2 1-3 2,5 5,5 MD 105 Biyofizik Biophysics 2 - - 2 2 4 MD 107 Tıbbi Biyoloji ve Genetik-I Medical

Detaylı

Staj Programı Koordinatörü / Coordinator of Clerkship Program Prof., A. Deniz YÜCELTEN

Staj Programı Koordinatörü / Coordinator of Clerkship Program Prof., A. Deniz YÜCELTEN MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAZ -2 KLİNİK EĞİTİM PROGRAMI DUYU SİSTEMLERİ SAĞLIĞI (DERMATOLOJİ, GÖZ, KBB) VE HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI MARMARA UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE PHASE 2 CLINICAL EDUCATION

Detaylı

TOPLAM/TOTAL ,5 30 Dersin TOPLAM/TOTAL Dersin

TOPLAM/TOTAL ,5 30 Dersin TOPLAM/TOTAL Dersin Kodu/Code I.Sınıf I.Yarıyıl (01) I. st Year I. st Teorik/Theory Lab./Lab. Uyg./PracticeToplam/Total Kredi/Credit ECTS Semester (01) MD 103 Temel Biyokimya-I Basic Biochemistry-I 2 1-3 2,5 5,5 MD 105 Biyofizik

Detaylı

ALTI HAFTALIK PROGRAM / SIX WEEK PROGRAM

ALTI HAFTALIK PROGRAM / SIX WEEK PROGRAM MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAZ -2 KLİNİK EĞİTİM PROGRAMI DUYU SİSTEMLERİ SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI ALTI HAFTALIK PROGRAM / SIX WEEK PROGRAM MARMARA UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE PHASES-2

Detaylı

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1.Sınıf/1.Yarıyıl in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** 1 YDİ101 YDF101 YDA101 2 ATA101 Temel Yabancı Dil (İngilizce)

Detaylı

DÖNEM4-ÇOCUK ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. HAFTA (17-21 KASIM) SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

DÖNEM4-ÇOCUK ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. HAFTA (17-21 KASIM) SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA DÖNEM4-ÇOCUK ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. HAFTA (17-21 KASIM) 1 09.00 10.00 HİKAYE ALMA Yrd. Doç. Dr. Ayda Haksever VİTAL BULGULAR AR.GÖR.DR.HALİL BELVERENLİ Yrd. Doç. Dr. Ayda Haksever DOLAŞIM SİSTEMİ

Detaylı

DÖNEM4-ÇOCUK ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. HAFTA (17-21 KASIM) SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

DÖNEM4-ÇOCUK ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. HAFTA (17-21 KASIM) SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA DÖNEM4-ÇOCUK ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. HAFTA (17-21 KASIM) HİKAYE ALMA Yrd. Doç. Dr. Ayda Haksever VİTAL BULGULAR AR.GÖR.DR.HALİL BELVERENLİ Yrd. Doç. Dr. Ayda Haksever DOLAŞIM SİSTEMİ MUAYENESİ

Detaylı

ALTI HAFTALIK PROGRAM / SIX WEEK PROGRAM GRUP D

ALTI HAFTALIK PROGRAM / SIX WEEK PROGRAM GRUP D MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAZ -2 KLİNİK EĞİTİM PROGRAMI DUYU SİSTEMLERİ SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI MARMARA UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE PHASES-2 CLINICAL EDUCATION PROGRAM SENSORY

Detaylı

MARMARA UNIVERSITY MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAZ-2 KLİNİK EĞİTİM PROGRAMI PROFESYONELLİĞE YÖNELİK GELİŞİM ve DANIŞMANLIK PROGRAMI 1

MARMARA UNIVERSITY MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAZ-2 KLİNİK EĞİTİM PROGRAMI PROFESYONELLİĞE YÖNELİK GELİŞİM ve DANIŞMANLIK PROGRAMI 1 MARMARA UNIVERSITY MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAZ-2 KLİNİK EĞİTİM PROGRAMI PROFESYONELLİĞE YÖNELİK GELİŞİM ve DANIŞMANLIK PROGRAMI 1 SCHOOL OF MEDICINE PHASE 2 CLINICAL EDUCATION PROGRAM PROFESSIONALISM

Detaylı

EK-1 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ STAJYER ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME FORMU

EK-1 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ STAJYER ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME FORMU Adı Soyadı: Staj Başlama ve Bitiş Tarihi: Staj yeri: EK-1 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ STAJYER ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME FORMU A.DAVRANIŞLAR VE DIŞ GÖRÜNÜM

Detaylı

PROQUEST NURSING & ALLIED HEALTH SOURCE

PROQUEST NURSING & ALLIED HEALTH SOURCE PROQUEST NURSING & ALLIED HEALTH SOURCE ProQuest Nursing & Allied Health SourceTM kullanıcılara hemşirelik, müttefik sağlık, alternatif ve tamamlayıcı tıp ve sağlık alanı ile ilgili daha birçok konuda

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) ÇOCUK HASTALIKLARINDA BES305 5.Güz 2 2 0 5

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) ÇOCUK HASTALIKLARINDA BES305 5.Güz 2 2 0 5 ÇOCUK HASTALIKLARINDA BESLENME Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar ÇOCUK HASTALIKLARINDA BES305 5.Güz 2 2 0 5 BESLENME Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve öğretme

Detaylı

Staj Programı Koordinatörleri / Coordinators of Block Program Prof., Tolga DAĞLI / Assoc. Prof., Asım CİNGİ

Staj Programı Koordinatörleri / Coordinators of Block Program Prof., Tolga DAĞLI / Assoc. Prof., Asım CİNGİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAZ -2 KLİNİK EĞİTİM PROGRAMI CERRAHİ HASTALIKLAR VE GİRİŞİMSEL UYGULAMALAR BLOK PROGRAMI MARMARA UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE PHASE 2 CLINICAL EDUCATION PROGRAM SURGICAL

Detaylı

Dersin adı: Elektif (Çocuk Psikiyatrisi) Görüşme Saatleri: Salı:14:00-15:00

Dersin adı: Elektif (Çocuk Psikiyatrisi) Görüşme Saatleri: Salı:14:00-15:00 Dersin adı: Elektif (Çocuk Psikiyatrisi) Dersin Kodu: TIP 517 AKTS Kredisi: 3 Dönem V Lisans Seçmeli 60 saat / 2 hafta Teorik: 20 saat / 2 hafta, lı: 40 saat / 2 hafta Dersin dili: Türkçe Dersin Koordinatörü,

Detaylı

Değerlendirmeden Sorumlu Başkoordinatör Yardımcısı / Vice-Chief Coordinator (Assessment) Assoc. Prof., Hasan YANANLI

Değerlendirmeden Sorumlu Başkoordinatör Yardımcısı / Vice-Chief Coordinator (Assessment) Assoc. Prof., Hasan YANANLI MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAZ -2 KLİNİK EĞİTİM PROGRAMI ÜREME SAĞLIĞI BLOĞU PROGRAMI MARMARA UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE PHASE 2 CLINICAL EDUCATION PROGRAM REPRODUCTIVE HEALTH BLOCK PROGRAM

Detaylı

DÖNEM 4 - ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ( DBT 401) 1. HAFTA (11-15 NİSAN) PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

DÖNEM 4 - ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ( DBT 401) 1. HAFTA (11-15 NİSAN) PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA DÖNEM - ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ( DBT 0). HAFTA ( - NİSAN) 08:00 0:00 ANAMNEZ,HİKAYE ALMA Dr.Halil BELVERENLİ BAŞ BOYUN MUAYENESİ VE Dr.Halil BELVERENLİ BÜYÜMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ HASTALARIN DAĞILTILMASI

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

ÜREME SAĞLIĞI BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI

ÜREME SAĞLIĞI BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI MÜTF FAZ 2 EĞİTİM PROGRAMI 2014-15 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜREME SAĞLIĞI BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI STAJYER ÖĞRENCİNİN ADI ve SOYADI:... DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİNİN ADI ve SOYADI:. 1 GELİŞİM İZLEM DOSYASI MÜTF

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI. I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0801101 Temel Matematik I 2+0 General Mathematics I 6 0801102 Genel

Detaylı

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAM

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAM DERS TANITIM BİLGİLERİ BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAM Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta)

Detaylı

Blok Koordinatörü / Coordinator of Block Prof., Prof, Arzu UZUNER. Faz-2 Koordinatörleri / Phase-2 Coordinators

Blok Koordinatörü / Coordinator of Block Prof., Prof, Arzu UZUNER. Faz-2 Koordinatörleri / Phase-2 Coordinators MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAZ -2 KLİNİK EĞİTİM PROGRAMI ÜREME SAĞLIĞI BLOĞU PROGRAMI MARMARA UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE PHASE 2 CLINICAL EDUCATION PROGRAM REPRODUCTIVE HEALTH BLOCK PROGRAM

Detaylı

2011-2012 B.E.Ü DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU BÖLÜM KODU : 12101 1. SINIF 2. SINIF. Ders Kodu

2011-2012 B.E.Ü DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU BÖLÜM KODU : 12101 1. SINIF 2. SINIF. Ders Kodu B.E.Ü DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU BÖLÜM KODU : 12101 2011-2012 1. SINIF 2. SINIF Adı Dönemi İngilizce Adı TE PR TE PR AKTS Adı Dönemi İngilizce Adı TE PR TE PR AKTS DIS 101

Detaylı

Cerrahpaşa Medical Faculty 2011-2012 Academic Year Synopsis of Curricula İçindekiler / Table of Contents

Cerrahpaşa Medical Faculty 2011-2012 Academic Year Synopsis of Curricula İçindekiler / Table of Contents Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2011-2012 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti / Cerrahpaşa Medical Faculty 2011-2012 Academic Year Synopsis of Curricula İçindekiler / Table of Contents 2011-2012 Öğretim Yılı Akademik

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) KLİNİK BESLENME ÇOCUK. BES403 7.Güz 2 8 0 8 UYGULAMASI Önkoşullar

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) KLİNİK BESLENME ÇOCUK. BES403 7.Güz 2 8 0 8 UYGULAMASI Önkoşullar KLİNİK BESLENME ÇOCUK UYGULAMASI Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar KLİNİK BESLENME ÇOCUK BES403 7.Güz 2 8 0 8 UYGULAMASI Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve öğretme

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Sağlığın Geliştirilmesi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

DÖNEM 4 -GENEL CERRAHİ ( CTB 402) 1. HAFTA 15-19 EYLÜL 2014 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

DÖNEM 4 -GENEL CERRAHİ ( CTB 402) 1. HAFTA 15-19 EYLÜL 2014 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA DÖNEM -GENEL CERRAHİ ( CTB 0). HAFTA -9 EYLÜL 0 Prof.Dr.Hasan Kaplan.00 Küçük Cerrahi Girişimler ( Minor surgical interventions) Prof.Dr.Hasan Kaplan Akut Karın (Acute abdomen) Akut pankreatit (Acute pancreatitit)

Detaylı

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I I I. YIL HAFTALIK DERS SAATI FBÖ 101 Z Genel Fizik I General Physics I (4+0) -4 6 FBÖ 151 Z Genel Fizik Lab. I General Physics Lab. I (0+2) -1 2 FBÖ 103 Z Genel Kimya I General Chemistry I (4+0) -4 6 FBÖ

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti / Cerrahpaşa Medical Faculty 2014-2015 Academic Year Synopsis of Curricula

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti / Cerrahpaşa Medical Faculty 2014-2015 Academic Year Synopsis of Curricula Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti / Cerrahpaşa Medical Faculty 2014-2015 Academic Year Synopsis of Curricula İçindekiler / Table of Contents 2014-2015 Öğretim Yılı Akademik

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2015-2016 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti / Cerrahpaşa Medical Faculty 2015-2016 Academic Year Synopsis of Curricula

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2015-2016 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti / Cerrahpaşa Medical Faculty 2015-2016 Academic Year Synopsis of Curricula Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2015-2016 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti / Cerrahpaşa Medical Faculty 2015-2016 Academic Year Synopsis of Curricula İçindekiler / Table of Contents 2015-2016 Öğretim Yılı Akademik

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UYGULADIĞI EĞİTİM, ULUSAL TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON KURULU (UTEAK) TARAFINDAN AKREDİTE EDİLEN ÜLKEMİZDEKİ SAYILI TIP FAKÜLTELERİNDEN BİRİSİ http://tip.marmara.edu.tr

Detaylı

4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim

4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Gül (Oban) Dikeç 2. Doğum Tarihi : 08.02.1986 3. Akademik Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksek Okulu Koç Üniversitesi

Detaylı

Program Koordinatörleri / Program Coordinators. Assoc. Prof., M. Kemal KUŞÇU & Assoc. Prof., Özlem SARIKAYA

Program Koordinatörleri / Program Coordinators. Assoc. Prof., M. Kemal KUŞÇU & Assoc. Prof., Özlem SARIKAYA MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAZ- KLİNİK EĞİTİM PROGRAMI PROFESYONELLİĞE YÖNELİK GELİŞİM ve DANIŞMANLIK PROGRAMI MARMARA UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE PHASE CLINICAL EDUCATION PROGRAM PROFESSIONALISM

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-14 Işletme Becerileri Grup Çalışması IYP13212 Bahar 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UYGULADIĞI EĞİTİM ULUSAL TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON KURULU TARAFINDAN AKREDİTE EDİLEN ÜLKEMİZDEKİ SAYILI TIP FAKÜLTELERİNDEN BİRİSİ İSTANBUL DA TEK TIP FAKÜLTESİ http://tip.marmara.edu.tr

Detaylı

Çocuk Ýstismarýna Birimler Arasý Yaklaþým: Bir Olgu Sunumu

Çocuk Ýstismarýna Birimler Arasý Yaklaþým: Bir Olgu Sunumu OLGU SUNUMU Çocuk Ýstismarýna Birimler Arasý Yaklaþým: Bir Olgu Sunumu Multidisciplinary Approach to Child Abuse: A Case Report Muhammed Ayaz 1, Ayþe Burcu Ayaz 1 1 Uz.Dr., Sakarya Üniversitesi Týp Fakültesi

Detaylı

Keşfetmeniz Gereken Cevher: ScienceDirect Üzerindeki İçerik Çeşitliliği

Keşfetmeniz Gereken Cevher: ScienceDirect Üzerindeki İçerik Çeşitliliği Keşfetmeniz Gereken Cevher: ScienceDirect Üzerindeki İçerik Çeşitliliği 19.04.2014 AYHAN AKANAY SARACOGLU Satis Muduru Turkiye & Orta Asya A&G Sales - ELSEVIER BV 2 HER IKI DAKIKA DA SCIENCEDIRECT DE YENI

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Dersin amacı Makina Mühendisliği bölümü Lisans öğrencilerine

Detaylı

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 0000 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli Dersin Amacı İmalat amaçlı bir endüstriyel tasarımda, tasarım

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES

THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES Türkiye de işletmelerde beceri eğitimi uygulaması 3308 sayılı Mesleki ve Teknik Eğitim Kanunu ile yapılmaktadır. The skills training program offered in turkey are

Detaylı

CELLULAR METABOLISM AND TRANSPORT COURSE Year 1 Course 2 December 15, 2014 February 13, 2015

CELLULAR METABOLISM AND TRANSPORT COURSE Year 1 Course 2 December 15, 2014 February 13, 2015 MARMARA UNIVERSITY EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY INTERNATIONAL MEDICAL SCHOOL CELLULAR METABOLISM AND TRANSPORT COURSE Year 1 Course 2 December 15, 2014 February 13, 2015 Coordinator of the Course 1.2

Detaylı

194 22. TABABET UZMANLIK TÜZÜĞÜNE GÖRE İHTİSAS YAPANLARIN EĞİTİM BİRİMLERİNE GÖRE SAYILARI

194 22. TABABET UZMANLIK TÜZÜĞÜNE GÖRE İHTİSAS YAPANLARIN EĞİTİM BİRİMLERİNE GÖRE SAYILARI 194 TÜRKİYE TOPLAMI 2859 1059 1800 10211 3521 6690 2302 745 1557 TOTAL FOR TURKEY ÜNİVERSİTELER TOPLAMI 1539 546 993 6131 2024 4107 1013 310 703 TOTAL FOR THE UNIVERSITIES DİĞER EĞİTİM KURUMLARI TOPLAMI

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim

Detaylı

TUĞBA YARDIMCI YARDIMCI DOÇENT

TUĞBA YARDIMCI YARDIMCI DOÇENT TUĞBA YARDIMCI YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi : tugbayardimci@hotmail.com Telefon (İş) : 3682715588 Telefon (Cep) : Faks : Adres : Sinop Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü/Sinop Öğrenim

Detaylı

MARMARA UNIVERSITY MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAZ-2 KLİNİK EĞİTİM PROGRAMI PROFESYONELLİĞE YÖNELİK GELİŞİM ve DANIŞMANLIK PROGRAMI 1

MARMARA UNIVERSITY MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAZ-2 KLİNİK EĞİTİM PROGRAMI PROFESYONELLİĞE YÖNELİK GELİŞİM ve DANIŞMANLIK PROGRAMI 1 MARMARA UNIVERSITY MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAZ-2 KLİNİK EĞİTİM PROGRAMI PROFESYONELLİĞE YÖNELİK GELİŞİM ve DANIŞMANLIK PROGRAMI 1 SCHOOL OF MEDICINE PHASE 2 CLINICAL EDUCATION PROGRAM PROFESSIONALISM

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS

DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS Temel Bilgisayar Bilimleri 0009 0509 1.Yıl Yaz +0+ x 4 Bölümü Dersin Seviyesi Ders Dili Ders Türü Öğretim Sistemi Dersin Ön Koşulu

Detaylı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve ergi Uygulamaları Programı Listesi 1. YARIYIL Adı T L U 9905005 AIT105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu Türkçe 2 0 0 2 2 9903309 YDB103 İngilizce I Zorunlu

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 4. ve 5. Sınıf Stajları Öğrenci Değerlendirme Anket Analizi 2012-2013 Bahar Yarıyılı Anket Analizi 2012-2013 Bahar

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 Elektronik Ticaret DTP13253 Güz 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Temel Bilgisayar Bilimleri

Detaylı

Türkiye de Aile Hekimliği Uzmanlığı Mezuniyet Öncesi Eğitim Müfredatı

Türkiye de Aile Hekimliği Uzmanlığı Mezuniyet Öncesi Eğitim Müfredatı Türkiye de Uzmanlığı Mezuniyet Öncesi Eğitim Müfredatı Tablo 1. Önerilen konu başlıkları ve ÇEP ve WONCA yeterlilikleri ile bağlantıları. Konu Ders Adı Sınıf Teorik Pratik Ödev Ulusal ÇEP-2014 ile Bağlantısı*

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2013-2014 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti / Cerrahpaşa Medical Faculty 2013-2014 Academic Year Synopsis of Curricula

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2013-2014 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti / Cerrahpaşa Medical Faculty 2013-2014 Academic Year Synopsis of Curricula Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2013-2014 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti / Cerrahpaşa Medical Faculty 2013-2014 Academic Year Synopsis of Curricula İçindekiler / Table of Contents 2013-2014 Öğretim Yılı Akademik

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Yılı Ders Programı Özeti Taslağı Versiyon ; Sayfa 1/51

İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Yılı Ders Programı Özeti Taslağı Versiyon ; Sayfa 1/51 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2016-2017 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti Taslağı/ Cerrahpaşa Medical Faculty 2016-2017 Academic Year Synopsis of Curricula Manuscript İçindekiler / Table of Contents 2016-2017

Detaylı

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA Uluslararası İÇ HASTALIKLARI EĞİTİM TOPLANTILARI-2 MAKEDONYA 06-08 Aralık 2013 Üsküp/Makedonya December 06-08, 2013 Skopje/Macedonia International

Detaylı

Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel fan teknolojisini öğretmektir.

Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel fan teknolojisini öğretmektir. Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004962014 ENDÜSTRİYEL FANLAR Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title HUMAN RIGHTS LAW Course Unit Code 1303393 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third Cycle)

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNDE GELİŞİMSEL PEDİATRİ ÜNİTELERİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNDE GELİŞİMSEL PEDİATRİ ÜNİTELERİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNDE GELİŞİMSEL PEDİATRİ ÜNİTELERİ Prof. Dr. İlgi Ertem Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Gelişimsel

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Diyabet Hemşireliği Uygulama Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Dil: İngilizce. Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Dil: İngilizce. Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler ÖZGEÇMİŞ Adı : Derya Soyadı: : Özcanlı Atik Doğum Yeri : ADANA-Kozan Doğum Tarihi : 01.03.1981 Medeni Hali : Evli Tel: 0534 970 1568 E-posta: deryaatik@osmaniye.edu.tr EĞİTİM DURUMU: Mezun Olduğu Üniversite:

Detaylı

1 ANKEM Dergisi 2 ARTEMİS (Y.A.Journal of the Turkish German Gynecological Association (2005- ) ) 3 Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 4

1 ANKEM Dergisi 2 ARTEMİS (Y.A.Journal of the Turkish German Gynecological Association (2005- ) ) 3 Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 4 1 ANKEM Dergisi 2 ARTEMİS (Y.A.Journal of the Turkish German Gynecological Association (2005- ) ) 3 Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 4 Adli Bilimler Dergisi 5 Adli Tıp Bülteni / Bulletin of

Detaylı

CURRICULUM VITAE BIOGRAPHICAL INFORMATION

CURRICULUM VITAE BIOGRAPHICAL INFORMATION CURRICULUM VITAE BIOGRAPHICAL INFORMATION Name and Adress: Name and Surname Adress Nilay ÇÖMÜK BALCI Baskent University Faculty of Health Sciences Department of Physical Therapy and Rehabilitation Eskisehir

Detaylı

READING 1 3 0 3 5 WRITING 1 3 0 3 5 ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES 3 0 3 3 INTRODUCTION TO EDUCATION 3 0 3 3

READING 1 3 0 3 5 WRITING 1 3 0 3 5 ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES 3 0 3 3 INTRODUCTION TO EDUCATION 3 0 3 3 1 FLE103 İLERİ DİNLEME 1 LISTENING 1 3 0 3 5 1 FLE105 İLERİ OKUMA 1 READING 1 3 0 3 5 1 FLE107 İLERİ YAZMA 1 WRITING 1 3 0 3 5 1 FLE109 SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 1 TBT101

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Aile Hekimliği Seçmeli Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Yrd. Doç. Dr. Oğuz GÜÇLÜ Yrd.

Detaylı

Asst. Prof. Esma ESGİN GÜNDER

Asst. Prof. Esma ESGİN GÜNDER Asst. Prof. Esma ESGİN GÜNDER Date of Birth / Place E-Mail Adress : 977 / Bandırma : esma.esgin@bayar.edu.tr Education Programme/Department University Year Bachelor Sociology Ege University 000 Master

Detaylı

Dünyada Çocuk Sağlığı Politikaları / hedefleri. Dr. Günay SAKA DÜTF HSAD 10 Mayıs 2011

Dünyada Çocuk Sağlığı Politikaları / hedefleri. Dr. Günay SAKA DÜTF HSAD 10 Mayıs 2011 Dünyada Çocuk Sağlığı Politikaları / hedefleri Dr. Günay SAKA DÜTF HSAD 10 Mayıs 2011 1 DÜNYA DAKİ ÇOCUKLARIN SAĞLIĞININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR 1946 BM ye bağlı UNICEF kuruldu.

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik Aile Hekimliği (ASM) Uygulama Dilimi (Zorunlu) Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Okhan AKDUR Yrd.

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Isıtma hesapları Soğutma Hesapları Isıl yük hesabı Dağıtım sistemi hesabı Boyutlandırma Tasarım ilkeleri Standartlar

Isıtma hesapları Soğutma Hesapları Isıl yük hesabı Dağıtım sistemi hesabı Boyutlandırma Tasarım ilkeleri Standartlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 507004602007 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı BİLGİSAYAR DESTEKLİ TESİSAT Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Dersin amacı, öğrenciye Isıtma hesaplarını,

Detaylı

Tıp Fakültesi. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Dönem III Ders Programı. BAŞKOORDİNATÖR Doç. Dr. Aydan ÇELEBİLER

Tıp Fakültesi. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Dönem III Ders Programı. BAŞKOORDİNATÖR Doç. Dr. Aydan ÇELEBİLER Tıp Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Dönem III Ders Programı BAŞKOORDİNATÖR Doç. Dr. Aydan ÇELEBİLER DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ Prof. Dr. Vedat GÖRAL DÖNEM III KOORDİNATÖR YARDIMCISI Yrd. Doç. Dr. Önder

Detaylı

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: CME 4002

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: CME 4002 Offered by: Bilgisayar Mühendisliği Course Title: SENIOR PROJECT Course Org. Title: SENIOR PROJECT Course Level: Lisans Course Code: CME 4002 Language of Instruction: İngilizce Form Submitting/Renewal

Detaylı

Emine Sevinç Tok. İzmir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü. Gürsel Aksel Bulvarı No: 14 35350 Üçkuyular İzmir

Emine Sevinç Tok. İzmir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü. Gürsel Aksel Bulvarı No: 14 35350 Üçkuyular İzmir Emine Sevinç Tok İzmir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Gürsel Aksel Bulvarı No: 14 35350 Üçkuyular İzmir sevinc.tok@izmir.edu.tr EĞİTİM 2009-devam Klinik Psikoloji Doktora Programı

Detaylı

Uygulama (Saat/Hafta) Madde Bağımlılığı I SEC122 1 2 0 3. Yarıyılı

Uygulama (Saat/Hafta) Madde Bağımlılığı I SEC122 1 2 0 3. Yarıyılı Dersin Adı Kodu Yarıyılı Ders (Saat/Hafta) (Saat/Hafta) Madde Bağımlılığı I SEC122 1 2 0 3 AKTS Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Seçmeli Dersin Seviyesi Lisans Dersin Koordinatörü Prof.

Detaylı

SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU

SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU Dersin adı Üreme Sağlığı Anabilim dalı Sorumlu öğretim üyesi E-posta adresi Halk Sağlığı Prof.Dr.Haldun SÜMER

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Ünal, H., Ortaokul Dönemindeki Kız Çocuklarda Antropometrik Ölçümlerin Farklılaşmasının İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi. 1985.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Ünal, H., Ortaokul Dönemindeki Kız Çocuklarda Antropometrik Ölçümlerin Farklılaşmasının İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi. 1985. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Nergiz Meltem Güven Email :nergismeltem@gmail.com 2. Doğum Tarihi : 11.03.1954 Tel : 0535 895 03 29 3. Ünvanı : Profesör 0312 441 39 11 Adres : Hilal Mah. Hollanda Cad. No:20 Daire

Detaylı

Course Information. Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS

Course Information. Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS Course Information Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS Reading And Speaking In English BIL221 3 4+0 4 4 Prerequisite Courses None Language Level Type English First Cycle Required / Face

Detaylı

DERS PLANI VE AKTS FORMU

DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Saat (T-U) Kredi AKTS TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE SORUNLARI 3+0 3 6 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Türkçe Doktora Seçmeli

Detaylı